הצהרת חשבון בנק משותף

‫הדפס טופס נקה טופס‬
‫הזן פרטים‬
‫שמור נתונים‬
‫י ש ר א ל‬
‫מ ד י נ ת‬
‫האוצר ‪ /‬אגף המכס ומע"מ‬
‫תאריך‪:‬‬
‫הצהרה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫אני הח"מ‬
‫מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪ .1‬הח"מ בן‪/‬בת זוג של מר‪/‬גב'‬
‫שהינו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף ‪ ,‬התשל"ו – ‪) 1975‬להלן‪ :‬העוסק(‪.‬‬
‫‪ .2‬מוסכם עלי כי חשבון בנק משותף לי ולעוסק המתנהל בבנק‬
‫יהיה ניתן לעיקול במלואו‬
‫מספר חשבון‬
‫סניף‬
‫לפי סעיף ‪ 7‬לפקודות המסים )גביה( לצורך פירעון כל חוב קיים של העוסק למשרד‬
‫האוצר – אגף המכס ומע"מ וכן לפירעון כל חוב‪ ,‬כאמור אם יווצר בעתיד‪.‬‬
‫תאריך‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני מר‪/‬גב'‬
‫התייצב‪/‬ה במשרדי‬
‫מר' גב'‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫עו"ד‪ ,‬מאשר בזאת כי ביום‬
‫)עיר‪ ,‬רחוב‪ ,‬מס' בית(‬
‫וחתם‪/‬ה בפני על ההצהרה לעיל‪.‬‬
‫חתימה‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------‬‬