שבחי בעל שם טוב

‫צילום שער ״שבחי בעל שפ טוב״ בלאדינו‪ ,‬נדפס בבילוגראדו שנת תרי״ב‬
‫מא‬
‫אמר המדפים בהיות שראיתי בכתבים שהעתקתי ממנו בסדר ההשתלשלות‬
‫והתגלות הבעש״ט זיע״א דברים שלא כסדרן ובשם אדמו״ר הרב‬
‫נבג״מ שמעתי הכל בסדר נכון ובביאור היטב לכן אדפיס כאשד שמעו מפיו‬
‫הק׳ ומה שבסתעף מזה אכתוב אה״ז ככתוב בכתבים הנ״ל‪:‬‬
‫הרב מ׳ אליעזר אביו של הבעש״ט היה דד במדינת ואלהאיי סמוך לספר‪.‬‬
‫והיה הוא ואשתו זקנים‪ .‬פעם אהת באו שודדים לעיר ושבו אותו‬
‫בשביה ואשתו נמלטה אל עיר אהדת‪ .‬ומרוב עניותה נעשית מילדת ומזה‬
‫היתד‪ .‬פרנסתה‪ .‬והוליכוהו השבאים למדינה דהוקה מקום שאין שם יהודים‬
‫ומכרו אותו שם‪ .‬וישרת את אדוניו באמונה וישא הן בעיניו ויפקידהו‬
‫על ביתו ויבקש פני אדוניו שיתן לו דשות לשבות ולנוה ביום שבת קודש‪.‬‬
‫ומילא את שאלתו‪ .‬ויהי כי ארכו לד הימיים רצה לבדות להציל את נפשו‬
‫ונתגלה לו בהלום אל תדהק׳ את דן‪$‬עד‪ ,‬כי עדיין צריך אתה להיות במדינה‬
‫זו‪ .‬ויהי היום והנה אדוניו היד‪ .‬לו איזה עסק וענין עם המשנה ויועץ המלך‪.‬‬
‫ויתן את הרב מוהד״א במתנה לו‪ .‬ויפליא אותו ויגדילהו בעיניו‪ .‬ומיד‬
‫כאשר בא להמשנה מצא הן בעיניו ונתן לו חדר מיוחד שישב שם ולא‬
‫היה מוטל עליו שום שירות בעולם‪ ,‬כ״א כאשד בא המשנה מהמלד אזי יצא‬
‫לקראתו בספל מים לרחוץ את דגליו כי כן הוא מנהג השדים הגדולים‪ .‬ובכל‬
‫אותו משך הזמן היה עוסק בתודה ותפלה בהדר מיוהד שלו‪ .‬פ״א היה להמלך‬
‫איזה מלהמה גדולה ושלה אהד היועץ שיתיעצו איד שיהיה טכסיסי המלהמה‬
‫המצב והמשחית? ובהיות שהיה קשה לעמוד עליו לא יכלו לעמוד על‬
‫אמתות הדבר איד לעשות‪ ,‬ונתמלא המלך קצף והימר‪ ,‬על אשר המשנה לא‬
‫יוכל לעמוד בעת צרה׳ וילך המשנה סד יזעף לביתו‪ ,‬וכשבא לביתו הלד‬
‫הרב מוהר״א לקראתו בספל מים לדהוץ דגליו כדרכו ולא קיבל ושכב על‬
‫משכבו בפנים זועפים ויאמר הרב אליו אדוני מדוע פניך זועפים ספר בא‬
‫לי‪ ,‬ויגער בו המשנה אבל בהיות משרת נאמן לאדונו והפץ בהצדקו השליך‬
‫נפשו מנגד ובא אליו פעם ושתים‪ .‬עד שהוכרח המשנה לספר לו על המאורע‪,‬‬
‫ויאמר לאדונו הלא לאלקים פתרונים כי ה׳ איש מלהמה‪ ,‬אני אתענה‬
‫הפסקה‪ ,‬ואשאל מהש״י על דזא דנא כי הוא גלי דזיא‪ .‬וישאל ע״פ שאלת‬
‫‪1‬‬
‫מכ‬
‫שבחי בעל שפ סוב‬
‫חלום‪ ,‬וישיבוהו כל אופני המלחמה איך שיהיה הכל כאשד לכל בביאור‬
‫היטב‪ .‬ויחי למחרת בא אל אדונו ויספר לו כל עצת ה׳ שהורוהו מן השפיט‪.‬‬
‫ויוטב בעיניו מאד׳ ומיד הלך אל חמלו בשמחה רבה‪ ,‬ויען ויאמר אדוני‬
‫המלך זאת העצה היעוצה‪ ,‬ויספר אליו הכל כאשר לכל׳ וכאשר שמע המלך‬
‫את כל דברי המשנה ויאמר המלך הנה זו העצה היא פלא יועץ‪ .‬ואין זה‪.‬‬
‫שכל אנושי אפ לא מאיש אלקי אשר הופיעו עליו די מדרהון עפ בשרא‬
‫לא איתוד״י או להיפוך מרות הטומאה‪ .‬והנה אני ידעתיך שאינך איש אלקי‬
‫בשופ אופן אין זאת כי אפ שאתה מכשף‪ ,‬והוכרח המשנה להודות על האמת‪.‬‬
‫ולספר לו כל המאורע )ובכתבים כתוב בזה״ל פ״א בםע המלך עפ חיילותיו‬
‫בספינות ללחום על חזקת אחת‪ .‬ויהי בבואם ותקטן בעיניו‪ .‬ויאמר המלך‬
‫הנה היום רד מאד והחזקת קטנח נלין פה מרחוק קצת ובבקר השכם לא‬
‫גטריח את כל אנשי מלחמתנו כי במעט עם נתפםנה והנה הרב הנ״ל הי׳ ג״כ‬
‫מלח על ספינה א‪ /‬והודיעוהו בחלום‪ .‬שילך ויאמר אל המלך שאל יקל‬
‫בעיניו מלחמה הזאת כי יאבד הוא וכל חילו‪ .‬כי הנה בים סביב העיר עמודי‬
‫ברזל בכל סביבות העיר וא״א להגיע שם בספינות כי מיד יתד״פכו חםפינות‬
‫כי אס דרך מבוא העיר וגילו לו גס דרך הישר בסימנים מובהקים שלא יתעו‬
‫בדרך‪ .‬והמלך קם בזריזות עם כל מחנחו ותתחילו לעודד את המלחים‬
‫שישוטטו עם הספינות‪ ,‬והדב הנ״ל לא רצה לשוט ואמר יש לי דבר סתר‬
‫עם חמלך ומיד ויגלהו אותו ויחליפו את־ שמלותיו ויבא אל המלך בספינה‬
‫קטנה‪ .‬ויספר למלך את אשר גילו לו מן השמים ויאמר למלך אם אין אתה‬
‫מאמין בזה‪ ,‬ישלח המלך ספינה קטנה עם חייבי מיתה ונראה מה יהא בסופם‪,‬‬
‫ויעש המלך כן‪ .‬וכאשר בא הספינה אל מקום העמודים נתהפכה הספינה‬
‫ונאבדו כל האנשים אשד היו בה‪ .‬ויאמר המלך אס כן עוצו עצה מה לעשות‪.‬‬
‫ויאמר לו הרב יש דרך ישר שהוא מבוא העיר אשר אנשי העיר הולכים‬
‫ושבים בה‪ .‬וירוהו הסימנים ויעשו כן והצליח המלך ותפס את חחזקת‬
‫הג״ל ע״כ(‪ .‬ויגדלהו חמלך לחרב חנ״ל ויעשחו לשר צבא מלחמותיו‪ ,‬כי‬
‫ראד‪ .‬בעינא פקיחא כי ה׳ אתו וכל אשר חוא עושח מצליח‪ .‬ובכל מקום אשר‬
‫שלחו המלך ללחום מלחמתו חיה מצליח מאד‪ .‬והנח בתוך כך נפל לו בלבו‬
‫מה יהיה בסופו אולי עתה חעת לברוח אל מקומו‪ .‬וגילו לו מן השמים שעדיין‬
‫צריך אתה להיות במדינה זו‪ ,‬ויד״י היום וימת המשנה ויש ת אותו המלך‬
‫על מקומו לד״יות יועץ למלך‪ .‬כי מצא חן בעיניו ויתן לו אשה את בת‬
‫המשנה‪ .‬אבל הרב לא נגע בה בעז״ה וראח כל חתחבולות שלא ישב בביתו‬
‫ואף אם נזדמן איזה עת שהיה בביתו לא נגע בה כלל‪ ,‬והנה במדינה הנ״ל‬
‫לא היה רשאי שום יהודי לדור שם וכשמצאו איזה יחודי אחת דתו להמית‬
‫והוא היה כך כמה שנים‪ .‬פ״א אמרה לו אשתו אמור לי מה מום מצאת‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫מנ‬
‫בי שלא נגעת בי ואין אתה עושה עמי כדרך כל הארץ‪ .‬ויאמר השבעי לי‬
‫שלא תגלי לשום אדם ואומד לד האמת‪ .‬ותשבע לו ויאמר לה יהודי אנכי‪.‬‬
‫ומיד שלחה אותו לארצו עם כסף וזהב רב מאד‪ .‬אבל לסטים שדדו אותו‬
‫בדרך ולקחו כל אשר היה אצלו‪ .‬ובהיותו בדרך נגלה אליו אליהו ז״ל ואמר‬
‫לו בזכות זח יולד לך בן שיאיר עיני ישראל ועליו יקוים ישראל אשד בך‬
‫אתפאר‪ .‬ובא לביתו ומצא את אשתו שהיה בעז״ה בחיים ונולד להם‬
‫הבעש״ט לעת זקנותם שהיו שניהם םמוד למאה שנה‪) .‬ואמר הבעש״ט שלא‬
‫היה באפשרי להמשיך נשמתו כ״א כאשר כלה תאוותו(‪ .‬ויגדל הילד ויגמל‬
‫והגיע עת אביו הנ״ל למות ויקחהו על זרועו ויאמר הנה אני רואה שאתה‬
‫תאיר נרי ולא זכיתי לגדל אותך אבל אהובי זאת זכור תזכור כל ימי חייך‬
‫שה׳ אתך לכן לא תירא משום דבר‪) .‬ובשם אדמ״ו שמעתי לקרב עפ״י דדך‬
‫הטבע כמאמר ז״ל שותא דינוקא דאבוהי ואימא כל שכן בן זקונים כי הנה‬
‫יעקב אהב את יוסף כי בן זקונים הוא לו ולכן ההתקשרות ביניהם גדולה‬
‫מאד כמ״ש בזוה״ק ולכן ג״כ בכאן מפני גודל ההתקשרות הגם שהבעש״ט‬
‫היה עדיין ילד קטן מאד מפני ההתקשרות האמתית נקבעו הדברים בלבו(‪.‬‬
‫ויהי אחרי פטירת אביו דגדל הילד והנה אנשי העיר מפני שיקרה נפש‬
‫אביו מאד בעיניחם גמלו חסד עמו ויתנו אותו למלמד שילמוד עמו וחצליזו‬
‫בלמודו מאד אבל מפני שדרכו היה ללמוד כמה ימים ואח״ז לברוח מבית‬
‫הספד ויחפשו אחריו ומצאו אותו יושב לבדו ביער‪ .‬ותלו הדבר מפני שהוא‬
‫יתום ואין משגיח עליו הוא בער משולל‪ .‬והביאו אותו עוד פעם להמלמד‪.‬‬
‫וכן היה כמה פעמים הוא בורח אל היער להתבודד שם‪ .‬עד אשר בהמשד‬
‫הזמן נתקרר הדבר ונתיאשו מליתן אותו למלמד‪ .‬ויגדל הילד שלא כדרך‬
‫הארץ‪ .‬וישכיר את עצמו להיות בהעלפר )עוזר למלמד( להוליד ולהביא‬
‫תינוקות של בית רבן אל בית התלמוד ולהוליכם לביהכ״נ לאמר אמן יהא‬
‫שמיה רבא וקדושה ואמן בקול נעים‪ .‬וזאת היה עבודתו הקדושה עם תשב״ר‬
‫שהוא הבל שאין בו חטא‪ .‬ובכל עת הליכת התינוקות היה מזמר עמהם‬
‫בקול נעים ובחשק רב וישמע למרחוק כי עבודתו עלתה למעלה למעלה‪.‬‬
‫כי חיה חנחת גדול למעלה כמו מהשיר שהיו הלוים אומרים בביהמ״ק‬
‫והיה עת רצון גדול למעלה‪ .‬ויבא גם השטן בתוכם‪ .‬כי הבין עד היכן‬
‫הדברים מגיעים‪ .‬ונתירא לנפשו פן יגיע העת שיתבלע מן הארץ ויתלבש‬
‫השטן במכשף אחד‪ .‬ויהי בעת הליכת הבעש״ט עם חתינוקות בחשק רב‬
‫ובקול זמר אף נעים נתהפך המכשף לחיה רעח חנקרא וואקילאק ויפול‬
‫עליהם וינוסו כולם מפחדו‪ .‬ויש מהם שנפלו לחולי ר׳׳ל ויתבטל התמיד‪.‬‬
‫ויהי אחרי כן ויזכור הבעש״ט את דברי אביו ז״ל שלא ירא משום דבר כי‬
‫ה׳ אתו ויתחזק בה׳ אלקיו‪ .‬וילך אל הבעה״ב אבותיהם של התינוקות ודבר‬
‫מד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫על לבפ‪ ,‬שיתנו הילדיפ על ידו כי הוא יעמוד עליו ויהרגהו בשפ זז׳‬
‫ולמה יבטלו בשביל זה תשב״ד אשר הוא גדול מאד וישמעו לדבריו‪ .‬ולקח‬
‫בידו מקל טוב וחזק ויהי כאשר הלך עם הילדיפ בשיר וקול נעיפ בגיל‬
‫ורנן נפלה עליהפ החיה הידועה וירץ אליה ויכה אותה על מצחה ותפוג‬
‫ולמחרתו נמצא שהערל המכשף מוטל נבלתו לארץ‪ .‬ומאז נעשה שומר‬
‫לביהמ״ד וכך היה דרכו כל זמן שהיו יושבי ביהמ״ד ניעוריפ היה ישן‬
‫וכשישנו הניעוריפ אזי ניער מלישן‪ .‬ועבד עבודתו עבודה תמה עד שבא‬
‫העת שינערו בני אדפ אז חזר לישן וכסבוריפ היו שהוא ישן כל הלילה‬
‫מרישא לסיפא‪:‬‬
‫שמעתי מהרב ר׳ שמשון חרב דק״ק ראשקוב בן חרב דק״ק פולנאי מעשה‬
‫שהיה איש אהד ונקרא שמו ר׳ אדם וממנו באו הכתבים להבעש״נן‬
‫כי בא פעם אהת למערה אתת ומצא שם כתבים הם רזין וסתרין דאורייתא‪.‬‬
‫פעם אחת ביקש ר׳ אדם הנ״ל את הקיסר על סעודה אחת והבטיח לו‬
‫הקיסר‪ ,‬והוא היה דר בבית קטן מאד והסעודה היה שראה מלך אהד הכין‬
‫סעודה בשביל מלך אחר‪ .‬והיתד‪ ,‬ההכנה שתי שנים‪ .‬בכדי שבתוך זמן זה‪.‬‬
‫יבנה פלטרים גדולים‪ .‬ועשה עליות של זכוכיות טובות שקורין קריסטאל‬
‫טוב ומהודר‪ .‬ועל העליות הולכת אמת המים ודגים משוטטין במים הנ״ל‬
‫לכאן ולכאן‪ .‬והכין קרידענצין )מזנונים( של כסף וזהב ואכילה ומשקאות‬
‫ומשרתים לפי כבוד המלך‪ .‬והגבילו זמן על איזה יום שיבא מלך הנ״ל‬
‫לסעודה‪ .‬ועל יום זה ביקש ר׳ אדם הנ״ל את הקיסר לסעודה‪.‬‬
‫ונסע הקיסר הנ״ל עם כל שרי מלוכה לד׳ אדם הנ״ל על הסעודה‪.‬‬
‫והיה בתוך השרי מלוכד‪ ,‬שד אחד שונא לישראל מאד ורצה לפתות את‬
‫הקיסר שלא יסע הקיסר על סעודה כי יהיה לו בושה שידע שאין לו לא‬
‫פלטרין ולא סעודה‪ .‬והקיסר לא שמע אליו ונסע׳ ובדרך פיתה אותו ג׳׳כ‬
‫שיהזרו להצר הקיסר ולא שמע אליו ג״כ‪ ,‬ואף על פי כן שלה שר אהד‬
‫לראות אם הכין מה לסעודה ואם יש מקום בביתו ובא השליח ואמר שבית‬
‫קטן יש לו כמו שהיה מקודם ואעפ״כ נסע הקיסר‪ .‬וכשבא סמוך לעיר שלה‬
‫עוד שליה והשיב תשובה כבראשונה וכשבא הקיסר לרהוב שדר שם ר׳‬
‫אדם ראה פלטרין גדולים והצר גדול‪ .‬ונכנס להצר עם שריו ועבדיו ומיד‬
‫לקהו העבדים כל הסוסים להעמיד אותם ברפתים‪ .‬ועבדו המשרתים כל אחד‬
‫ואחד על מה שנתמנה רק שהיו כלם אלמים ואכלו ושתו כל טוב‪ .‬ואמר‬
‫לחם ר׳ אדם אכלו ושתו כרצונכם רק שלא יקח אחד מכם מכאן שום כלי‬
‫מהכלים‪ .‬ואח״כ אמר ר׳ אדם כל אחד ואחד מה שירצח יאמר לפני דבר‬
‫זה אני רוצה ויניה ידו בכיס שבבגדים שלו וימצא אותו דבר‪ .‬והתהיל‬
‫הקיסר ואמר דבר ומצא בכיס בגד שלו‪ .‬וכן עשו כך שרי מלוכה‪ .‬וכשהגיע‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫מה־‬
‫לאותו השד שונא ישראל אמד גי׳כ איזה דבר ואמר לו שים ידך בכיס הבגד‬
‫שלך‪ .‬וכשנתן ידו בתוך כיס של בגד שלו טינף את ידו והוציא את ידו‬
‫מטונף בצואת אדם והיח סרחון גדול‪ .‬וצוח חקיסר לדחות אותו לחוץ ורחץ‬
‫את ידו במים ולא הועיל‪ .‬והתחיל להתחנן לפני ר׳ אדם ואמר לו ד׳ אדם‬
‫אם תקבל עליך שלא תהיה יותר שונא ישראל מוטב‪ .‬ואם לאו יהיו ידיך‬
‫מטונפים כל ימי חייך‪ .‬וקיבל עליו‪ .‬ואמר אין לך תקנה כי אם איש יהודי‬
‫אהד ישתין על ידיך ובזה תרהץ ויועיל לך‪ .‬וכן היה‪ .‬והקיסר נטל שתי כוסות‬
‫מקרעדענץ אהד וטמן בהיקו‪ .‬ואהר שנסע הקיסר נעלמו הפלטרין ולא‬
‫נהסדו בו כ״א שתי כוסות ומה שאכלו ושתו‪ .‬וכשהגיעו העיתונים בעולם‬
‫על ההידוש שנעשה שנעלמו הפלטרין עם כל התכנות וחזרו הפלטרין הכל‬
‫כשלימות רק שנהסרו שתי כוסות ומה שאכלו ושתו‪ .‬וכשהגיעו הגאזעטין‬
‫)העיתונים( להקיסר שלה את אגדת להמלך חנ״ל וכתוב בתוכו יש אצלי‬
‫יהודי אהד שהביא לנו הפלטרין שלך ואנו אכלנו הסעודה שהכינת ולסימן‬
‫אני שולח לך שני כוסות שלך‪ .‬פעם אתת אמדה לו אשתו לרבי אדם‪ .‬עד‬
‫מתי נצטער בהאי דוהקא ואמר לה מה בקשתך‪ .‬איזה בגד שתרצי לך לחדר‬
‫שקורין קאמער )מהסן( ותטול מן המוט יופע )מעיל( כמו שאת מבקשת‪.‬‬
‫והלכה אל החדר ולקהה מן המוט היופע כפי רצונה והכניסה לבית והפציר‬
‫בה שתהזיר‪ .‬ואמר מוטב לנו לסבול את הדוהק בהאי עלמא‪ .‬ועשתה כן‬
‫‪ 1‬וההזירה את היופע‪ .‬והוא עשה שאלת הלום למי למסור הכתבים שלו‪.‬‬
‫והשיבו למסור לד׳ ישראל ב״א מעיר אקופ‪ .‬וקודם מותו צוד‪ .‬לבנו יחידו‪.‬‬
‫הנה יש תהת ידי כתבים שהם רזין דאורייתא‪ .‬אבל אינך ראוי להם‪ .‬תהקור‬
‫אהד עיר אתת ושמה אקופ ושם תמצא איש אחד הנקרא ישראל בן אליעזר‪.‬‬
‫והוא כבן י״ד שנים ותמסור לו את הכתבים‪ .‬כי המה שייכים לשרש נשמתו‪.‬‬
‫אם תזכה שילמוד עמך הרי טוב‪ .‬ויהי אהד פטירת הרב מ׳ אדם‪ ,‬הנה בנו‬
‫יחידו היה מופלג גדול בלמוד ומושלם בכל המעלות‪ .‬לקה עגלה עם סוסים‬
‫ונסע מעיד לעיר עד שהגיע לעיר אקופ‪ .‬ונתאכסן אצל הפ״ת וישאלהו מאין‬
‫אתה ולאן אתה הולך כי לפי הנראה אין כוונתך לקבץ ממון‪ .‬וישב לו הנה‬
‫אבי המנוה ז״ל היה צדיק מפורסם‪ .‬וצוד‪ .‬עלי לפני הסתלקותו לישא אשד‪.‬‬
‫פה ק״ק אקופ ומוכרה אני לקיים כל דבריו‪ .‬ומיד ותהום כל העיר שהיו‬
‫לפניו כמד‪ ,‬שידוכים‪ .‬ונשתדך עם נגיד אחד כי נשא הן בעיני כל רואיו‪.‬‬
‫ויהי אחרי חחתונח חתחיל לחפש אהדי האיש שחוא מבקש‪ .‬ולא מצא כי‬
‫אם את ישראל שהוא משרת בבית המדרש‪ .‬ואתרי שהסתכל עליו בעינא‬
‫פקיהא נראה לו שאין תוכו כבדו ויכול להיות שזהו האיש שהוא מבקש‪.‬‬
‫ויאמר לחותנו הנה בביתכם קשה עלי הבלבול ולא אוכל ללמוד‪ .‬יעשה נא‬
‫מע״ל לי מחיצה קטנה בבהמ״ד שאוכל שם ללמוד כסדר ובמקום רנה שם‬
‫מו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫תהא תפלה‪ .‬וכוונתו היתד‪ .‬שיהיה מצוי עמו תמיד בכדי שיעמוד על בוריו‬
‫ולא אחר חותנו לעשות הדבר כי יקר הוא מאד בעיניו ויעש כן ויצו‬
‫להבעש״ט שישרת את חתנו הרב ועבור זה ישלם לו וכן עשה פ״א בלילה‬
‫כשישנו כולם עשה בן הרב את עצמו כאילו הוא ג״כ ישן‪ .‬ויעמוד הבעש״ט‬
‫על עמדו כדרכו על התורה ועל העבודה ובחן אותו פעם ושתים בלילה ג׳‬
‫עמד הבעש״ט ולמד‪ .‬ובתוך כך ישן הבעש״ט ויעמוד בן חרב ולקח קונטרס‬
‫אחד מהמכתבים וינח לפניו ועשה את עצמו עוד כאילו הוא ישן וכאשר‬
‫ניער הבעש״ט וראה את הקונטרס נזדעזע מאד ולמד אותם ויצניעס בתוך‬
‫חיקו‪ .‬וכן עשה בן הרב עוד בלילה אחרת עד שראה בבירור שזה האיש‬
‫שצוה עליו אביו למסור לו הכתבים‪ .‬ויקרא לו ויאמר הנה אדוני אבי ז״ל‬
‫הניח לי כתבים אלו וצוד‪ .‬עלי שאמסור לך והנה כל הכתבים הם לפניך‪.‬‬
‫אך בבקשה ממך תיקר נא נפשי בעיני אדוני שתלמוד עמי‪ .‬וישב לו טוב‬
‫הדבר אבל בתנאי שלא ידע שום בן אדם זולתך ולא יהיה ניכר ממך שום‬
‫תנועה כי אם שתצוה עלי לשרת אותך כמקדם וכן עשו‪ .‬ויהי אח״כ ראמר‬
‫בן חרב לחותנו הנה אני רוצה כעת פרישות יתרה אם אפשר להשיג חוץ‬
‫לעיר בית לבד ואשב שם על התודה ועל העבודה‪ .‬ויעש כן‪ .‬ויבקש את‬
‫חותנו שישכור את הנער ישראל שישב עמו לצוותא ושישרת אותו בכל‬
‫עת שיצטרך לשלוח ויעש כן כי חאיש נכבד מאד‪ .‬וכאשר ראו אנשי הקהלה‬
‫שר׳ ישראל לומד עם בן חרב אמרו שבודאי זכות אביו גרמה לו שיבא‬
‫בן הרב לכאן ויקרבהו כי נראה להם שכהיום הוא הולך בדרך טובים‬
‫ויתנו לו אשה‪ .‬אבל לא ארכו לה הימים ומתה אשתו הנ״ל‪ :‬וכאשר נכנסו‬
‫לבית התבודדותם שם למדו כל הצורך בגפ״ת ופוסקים וגם כל כתבי‬
‫הקודש‪ .‬והנה בכתבים הנ״ל היה קבלה אלקית וגם קבלה מעשית‪ .‬פעם‬
‫אחת ביקש בן הרב את הבעש״ט שיוריד את שר התורה בכדי שיבינם איזה‬
‫דבר‪ -‬ודחה אומו הבעש״ט ואמר כי אם נטעה ח״ו בכוונה אז _יוכל לחיות‬
‫סכנה ח״ו מפני העדר אפר פרה‪ .‬ויפצר אותו יום יום עד שלא יוכל לחשיב‬
‫את פניו‪ .‬ויתענו הפסקה משבת לשבת ועשו טבילות כראוי ובמוצאי ש״ק‬
‫כוונו כוונות ידועות‪ .‬ומיד צעק הבעש״ט ווי ווי כי טעינו וירד שר האש‬
‫ובוודאי ישתף כל העיר‪ .‬לכן אתח שהוחזקת בעיני כולם לחסיד גדול לך‬
‫מהרה לחותנך ולכל העיד שהמה יצילו את נפשם כי מהרה ישרוף העיר‬
‫וכן הוזז‪ .‬ויגדל האיש מאד בעיני כולם לאיש אלקי ולאיש מופת‪ .‬ויהי אחרי‬
‫כי ארכו לו הימים ויפצר שנית בהבעש״ט שיוריד את שר התורה ויסרב‬
‫הבעש״ט‪ .‬עכ״פ הוא הפציר בו כמה ימים עד שהוכרח לעשות רצונו והתענו‬
‫הפסקה כנ״ל‪ .‬ויהי במש״ק כאשר כוונו הידועות ויצעק הבעש״ט אהה כי‬
‫בעבור זה נגזר על שנינו מיתה בלילה זה‪ .‬אבל זאת תקנתינו אם נתחזק‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫מז‬
‫על עמדנו לכוון כוונתו כל הלילה שלא לטעום טעם שינה אזי בת דינא‬
‫בטל דינא• אבל אם נתנמנם ח״ו הרי שינה הוא מםיטרא דמותא יהא אחיזה'‬
‫להבע״ד לשלוט עליו לגמרי‪ .‬ועשו כן כל הלילה‪ .‬וקודם אור הבקר לא יכו<‪£‬‬
‫בן הרב לעמוד על נפשו ונתנמנם מעט וכשראה הבעש״ט אז רץ במרוצה‬
‫ועשה רעש גדול שנתעלף פתאום והעירו אותו ולא הועילו‪ .‬וקברוהו בכבוד‬
‫גדול‪ .‬אחדי זה לקח לו דדך אחרת וילד משם לקהלה הסמוכה לק״ק בראד‬
‫ונעשה שם מלמד להועיל‪ .‬וימצא חן בעיני כולם והיה למה מופלג עד מאד‬
‫והיה חכם גדול עד שכל דברי הקהלה נחתכים ונגמרים על פיו‪ .‬וכאשר‬
‫היה ריב בין אנשים ויבואו אליו היה מוציא לאוד משפטם ושניהם הזכאי‬
‫והחייב היה לבס שלם עמו‪ .‬כי ברוב חכמתו היה מדבר על לבם שיטי!‪ :‬בעינן‬
‫כולם‪ .‬והנה הרב מו״ה גרשון קוטעבר היה ראש ב״ד בק״ק בראד ואביו הרב‬
‫מו׳ אברהם היה לו דין ודברים עם א׳ מאנשי הקהילה שהיה הבעש״ט שפ‬
‫ויבא הרב מוהר״א לשם וידבר עם בעל דינו שיסע אתו עמו לק״ק בדאד‬
‫לגמור ביניהם ע״פ ד׳׳ת‪ .‬ויאמר האיש הנה יש אתנו פה מלמד אחד מופלג‬
‫בתורה והוא דיין צדק אשר בכל פעם שיבא‪ .‬דין לפניו אזי שני הצדדים‬
‫לבס שלם עמו כי הוא מסביר הפסק היטב נבא נא לפניו‪ .‬ומיד כשבא‬
‫הרב מוהר׳׳א לפני הבעש״ט ראה ברוח הקודש שבתו היא בת זוגו והנה‬
‫אז היה דרך הלומדים גדולים כשבא לפניהם אורח הגון אומר לפניו פשט‬
‫ויאמר הבעש״ט לפניו על איזה רמב״ם פשט בחריפות גדולה ועוד אמר‬
‫לפניו כמה פשטיס עד שנמשכה נפשו אחריו ותקשר נפשו בנפשו‪ .‬ואחרי‬
‫כן סידרו הבע״ד טענותיהם לפניו והיה ביניהם טענות וסכסוכים רבים וכמו‬
‫שעה הוציא לאור משפטם משפט אמת לאמתו ויפלא מאד בעיניו ויאהבו‬
‫מאד הנה בין כך נתוודע לו שהבעש״ט פנוי וצריך לישא אשד‪ .‬ולהרב‬
‫מוהר׳׳א היה לו בת גרושה‪ .‬ויבוא אליו בסתר ויאמר להבעש״ט הנה שמעתי‬
‫שמע״ל נצרך לאשה אולי יכשר בעיני מעלתו לישא את בתי‪ .‬וישב לו‬
‫טוב הדבר אבל בהיות שבקהילה זו רבים מהנגידים חפצים בי לכן נצטרך‬
‫להסתיר הדבר לבל יודע לאיש כי לא אוכל להעיז פניהם אחרי שהטיבו לי‬
‫תמיד וינשאו אותי למעלה‪ .‬ואס רצון מעלתו בזה אזי נכתוב קשורי התנאים‬
‫למז״ט ביחידות וגס זאת אני כופל עמכם שתעשו שידוך עמי לא עם תורתי‬
‫וחכמתי כי אין רצוני בשום אופן שתרבו בשבחי ורוב המעלות כ״א שתכתבו‬
‫סתם מו ישראל במר אליעזר‪ .‬ואחרי שנקשרה נפשו בנפשי חסכים לכל‬
‫דבריו וכתבו במז״ט קשורי חתנאים בסתם ולא כתבו שם מקום ולא נודע‬
‫הדבר לשום אדם‪ .‬ויהי בנסיעת הרב מוהר״א לביתו חלה בדרך את חוליו‬
‫אשר ימות בו ונפטר לעולמו והודיעו הדבר לק״ק בראד לבנו הרב הגדול‬
‫ר׳ גרשון קוטעבר ויבא אל אביו להספידו כד״ת וקיבל כל הכתבים שמצא‬
‫‪,‬‬
‫מח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫ת״י ובתוך כך מצאו התבאיפ איך ששידך את בתו שהיא אחותו של הרב‬
‫מוהר״ג עפ איזה איש ששמו ישראל‪ .‬ויהיה לפלא בעיניו כי אביו היה׳‬
‫איש מפורספ וחאיך יעשד‪ .‬שידוך עפ נחות דרגא וגפ זאת עפ פלוני‬
‫אלמוני שלא נודע מקומו ומשפחתה ויספר הדבר לאחותו‪ .‬ותאמר אחר אשר‬
‫הוכשר בעיני אבינו אין להרהר אח״ז‪ .‬וחבעש״ט חמתין עד שיעבור המועד‬
‫מן המלמדות‪ .‬ויבא אל הבעה״ב ויאמר אבי אלך ואשוב אל מקומי וידברו‬
‫על לבו שירבו לו מוהר ומתן שיהיה אצליהם עוד‪ .‬אבל הוא לא פנה אליהם‪.‬‬
‫כי לא זאת כוונתו ויתחפש וישנד‪ .‬את לבושו כאחד הריקימ בפעלציל‬
‫)פרווה( קצר וחגורה רחבח דשנה את טעמו ולשונו וילך לק״ק בראד לבית‬
‫הרב מוהר״ג הנ״ל‪ .‬והנה שני בע״ד יושבין לפניו והוא עומד עליהפ לעיין‬
‫תמיד בדינין אשר באיפ לפניחפ ויעמוד אצל הפתח‪ .‬והיה סבור הרב מוהר׳׳ג‬
‫שחוא איש עני ויקח פרוטה ורצה ליתן לו ויאמר דבר סתר לי עמכפ‪ .‬וילך‬
‫עמו לחדר א׳ ויראה לו את התנאיפ ויאמר לו הבה את אשתי‪ .‬וכאשר ראה‬
‫הרב הנ״ל את האיש וכסותו ודבוריו נתבהל מאד ונשתומפ על המראה מה‬
‫זאת עשד‪ ,‬אביו ז״ל ויקרא לאחותו ויספר לה את כל המאורע ותשיב אמריה‬
‫לו אחרי שאבינו עשה זאת אין להרהר אחריו ובוודאי מד‪,‬׳ יצא זאת ואולי‬
‫יפוק מיני׳ זרעא מעליא‪ .‬ויעשו כן ויגבילו זמן החתונה וקודם חחופח אמר‬
‫הבעש״ט שרצונו מקודם לדבר עפ אשתו כמאמר רז״ל‪ .‬ודבר עפ אשתו‬
‫בסתר ויגלה לה האמת האיך ומה הכל כאשר לכל‪ ,‬וישבע אותה שלא תגלה‬
‫מזה כלל ואף שיעברו עליה עידן ועידנין אשר תהיה בחזקות גדולה‪ .‬והנד‪,‬‬
‫אחר החתונה רצה הרב מוהר״ג ללמוד עמו אולי יקבל איזה דבר תורה‬
‫אבל הוא הסתיר הדבר כאשר אינו יכול לקבל מאומה‪ .‬ויאמר הרב לאחותו‬
‫הנה באמת הוא לי חרפה גדולה מאישך ואם תרצי להתגרש ממנו הרי טוב‬
‫ובאם לאו אני אקנה לך סוס ותםע עמו ולגור באשר תגורי כי לא אוכל‬
‫שאת עליך חרפה• ותסכים לדבר זה וילכו באשר יתהלכו ויקבע לה מקום‬
‫לגור שם והוא הלך להתבודד בין ההדים גדולים הנקרא גיבירג‪ .‬וזד‪ ,‬היה‬
‫פרנסתה כי ב׳ או ג״פ בשבוע היתד‪ ,‬באה אליו על הסוס עם עגלה והיה‬
‫חופר טיט והיא הוליכה לעיר ומזה היד‪ ,‬לה פרנסתה‪ .‬והבעש״ט היה מתענה‬
‫תמיד בהפסקות גדולות וכאשר רצה לאכול היד‪ ,‬חופר גומא בארץ ונותן‬
‫לשם קמח ומים והיה נאפח מחום החמה זה היה כל מאכלו אחר תעניתו‬
‫וכל ימיו היד‪ ,‬בהתבודדות והנה ההרים היו חדים גדולים עד מאד וביניהם‬
‫גיא עמוק ובלי מדרון כ׳׳א ארץ גזרה היה שוה‪ .‬פ״א נכנס בעומק ההתבוננות‬
‫והיה הולך על ההרים ומצד אחד על הר השני היו עומדים לסטים השודדים‬
‫וכשראו אותו מרחוק שחוא חולו לסוף חהר בעומק חמחשבה אמרו בוודאי‬
‫יפול לגיא ויחיח לו ריסוק איברים זדו‪ .‬וכשבא סמוך לגיא נתקרב החד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫מט‬
‫השני לפניו ונעשה מישוד והלך למדהוק ונהלקו שני ההדים כמקדם‬
‫ובהזידתו כשבא סמוך לגיא נתקרב ההד הא׳ להבידו ונעשה מישוד‪ .‬וכן‬
‫היה כמה פעמים בהליכתו ובהזידתו ודאו כי הוא איש אלקי באשד ה׳‬
‫אתו וישלימו עמו ויבואו לפניו ויספדו לו כל המאורע ויאמר הנה בעינינו‬
‫ראינו כי איש אלקים אתה לכן בקשתינו שתתפלל עבורינו שיצלית ה׳‬
‫דרכינו אשד אנהנו הולכים תמיד למסור את נפשותינו ויאמר להם הבעש״ט‬
‫אם תשבעו לי שלא תפגעו ביהודי ולא תגזלו אותו אזי אעשה כדבריכם‬
‫וישבעו על הדבר הזה ויהי מאז והלאה אם היה להם איזה ריב או טענה‬
‫ביניהם ויבואו לפניו והוא עשה פשרה ביניהם‪ .‬פ״א באו שני גזלנים לדון‬
‫לפניו ולא הוטב הפסק בעיני א׳ מהם ויאמר בלבו הנה כאשר הבעש״ט‬
‫ער אי אפשר לו לעשות דע אבל כשהוא ישן אמלא את רצוני להרוג אותו‪.‬‬
‫וכן עשה כשישן הבעש״ט בא הגזלן אליו והרים את הקרדום לחתוך את‬
‫ראשו ומיד הטפו אותו ואינו יודע מי ומי והכו אותו מכות אכזריות חבורות‬
‫ופצעים וישאלהו מי אתה ומי עשה לך הדבר הזה‪ .‬ולא היה בו כה להשיב‬
‫לו דבר וילך הבעש״ט לדרכו ולמהדתו כששב מעט לאיתנו אז סיפר לו‬
‫הגזלן כל המאורע‪:‬‬
‫פעם אחת באו הגזלנים אליו ואמרו אדונינו הנה אנהנו יודעים דדך‬
‫קצרה לילך אל ארץ ישראל דדך מעדות ומהילות אם רצונך לך‬
‫נא אתנו ואנהנו נהיה מורים לפניו הדרך אשד ילך בה‪ ,‬ויואל ללכת אתם‬
‫והבה בהליכתם בדרך היה גיא א׳ עמוקה מלאה מים ורפש וטיט ודדך‬
‫הליכתם על דף אהד המונת מעבר אל עבר והיו נשענים על יתד א׳ שהיו‬
‫‪ 1‬נועצים באגם והלכו הם מתהלה וכשרצה הבעש״ט לילך עליה דאה שבכאן‬
‫הוא להט החרב המתהפכת והזר לאהודיו כי היה לו סכנה גדולה אם היה‬
‫עובד במעבר זה‪ .‬ויאמר הבעש״ט אל לבו בוודאי לא להבם באתי לכאן‬
‫ובהזידתו פגע בצפרדע וי״א פ״א נכנס הרב לעמקות גדול והלך בהתבוננות‬
‫זו ג׳ ימים וג׳ לילות ולא ידע כלום מזה‪ .‬אה״ז הכיר שהוא במדבר גדול‬
‫רתוק מאד ממקומו ויפלא מאד בעיניו על שתעה למדבר כזה ובוודאי לא‬
‫דבר ריק הוא‪ .‬ובתוך כך באה לפניו צפרדע גדולה עד מאד עד שכמעט‬
‫לא הכיר איזה בדיה היא ושאל אותה מי אתה ויאמר כי הוא תלמיד הכם‬
‫ונתגלגל בצפרדע זו )ויאמר הבעש״ט ת״ח אתה ובזה הדבור העלה אותו‬
‫הרבה( ותספר לו כי זה ת״ק שנים שנתגלגל בה והגם שהרב האר׳׳י זצוק״ל‬
‫תיקן כל הנשמות אך מגודל פשעיו הדהיקו אותו נדוד במקום שאין בני‬
‫אדם מצויים בכדי שלא יתקנו אותה‪ .‬ושאל לו מה היה פשעו ויאמר כי‬
‫הוא פ״א זילזל בנט״י שלא נטל ידיו כהוגן וקטרג עליו השטן והשיבו לו‬
‫כי אין להאשימו על עבירה א כי אם עבירה גודרת עבירה אם תוכל‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫להכשילו בעבירת אחרת אזי גם את זאת יחשבו לו ואם יזכור על ה׳ וישוב‬
‫ממנה אז יהיה נקי גם מזו‪ .‬ונםהו בעבירח אחרת ונכשל בה ולא עמד בנםיון‬
‫וכן שנה ושילש עד שכמעט עבד על התורה כולה‪ .‬והיה הפםק לדחות אותו‬
‫שלא לקבל תשובתו והנה עכ״ז אם היה דופק על שערי תשובה היו מקבלים‬
‫אותו כידוע מאחד שיצא בת קול שובו בנים שובבים ח ת מאחר‪ .‬וזה היה‬
‫עונש על חטאו לדחותו אבל אם חיח דוחק ושב חיו מקבלים אותו כי אין‬
‫לך דבר שעומד בפני התשובה‪ .‬והשטן הםיתו ונעשה שכור גדול עד שלא‬
‫היה לו פנאי להתבונן ולשוב׳ ועבר על כל העבירות שבעולם‪ .‬ומפני שגרם‬
‫החטאים היה ההטא הראשון שזלזל בנט״י לכן כשמת נתגלגל בצפרדע שהיא‬
‫תמיד במים‪ .‬ושיהיה במקום שאין בני אדם מצויים כי כאשר יעבוד יהודי‬
‫או שיברך איזה ברכה או יחשוב איזח מחשבה טובה בזה יכול להוציא יקד‬
‫מזולל‪ .‬והבעש״ט עשה תיקון לנשמתו והעלה אותו עד שנשארה הצפרדע‬
‫מתה‪ .‬ויהי כאשר עברו לו משך שבע שנים שישב בהתבודדות בין ההרים‬
‫והגיע העת קרוב להתגלותו בםע עם אישתו לק״ק בראד לגיסו הרב מוהר״ג‪.‬‬
‫ויהי בבואם וישאל את אהותו לשלום והיכן הייתם‪ .‬ותשב אמריה לו הולכים‬
‫היינו מעיר לעיר וצרות רבות סבבונו‪ .‬ונתמלא רחמים על אחותו‪ .‬ויושב‬
‫אותם סמוך לביתו ויקח את חבעש״ט שיהיה משרת לפניו‪ .‬פ״א נסע באיזה;‬
‫דרך‪ ,‬ויקחהו להיות בעל העגלה ובתוך כך ישן הרב מוהר״ג והבעש״ט הוריד!‬
‫־הסוסים לאגם מים מלא דפש וטיט עד שאי אפשר היה בשום אופן להוציא‬
‫משם הסוסים והקיץ את גיסו מוהר״ג‪ .‬וירא כי צרתם צרה‪ .‬אם ישלח אותו‬
‫לכפר להביא ערלים שיוציאו הסוסים הוא ילך למקום שלבו הפץ‪ .‬כי לא‬
‫היה מהזיק אותו לבר דעת‪ .‬וייטב בעיניו שהוא ילך להמציא אנשים‪ .‬והוכרח‬
‫לירד מהעגלה להרפש והטיט והלך לאיזח כפר‪ .‬וחזר משם עם כמד‪ .‬אנשים‬
‫להוציא הסוסים מהרפש והטיט‪ .‬ובהליכתו רואה והגה הוא נוסע נגדו ויאמר‬
‫מי הוציאך משם• וישב לו אני הכיתי פ״א הסוסים ויצאו תיכף ומיד בנחת‬
‫ויאמר הרב מוהר״ג הנה גם זאת השירות אי אפשר לקבל ממנו כי לא‬
‫יצלח לכל מלאכה‪:‬‬
‫ויהי אחרי כן שכר הרב מוהר״ג בשבילו איזה כפר שיתפרנס שם‪ .‬ושם‬
‫קנה שלימות רבה כי בבה לעצמו בית התבודדות ביער ושם היה‬
‫מתפלל ולומד כל הימים לרבות הלילות כל השבוע רק משבת לשבת בא‬
‫לביתו ושם חיה לו ג״כ בגדי לבן לשבת‪ .‬והיה לו ג״כ בית המרחץ ובית‬
‫הטבילה‪ .‬ואשתו היתה עסוקה בפרנסה וה׳ שלח לה ברכה והצלחה במעשה!‬
‫ידיה‪ .‬והיו מכניסי אורהים להאכילם ולהשקותם בכבוד גדול‪ .‬וכשבא איזה‬
‫אורה אזי היא שולהת אהריו והוא בא ומשמש לפניהם‪ .‬ולא ידעו ממבו דבר‬
‫והנה דרכו היה כשבא לעיר על ראש השנה היה בעיר כל החדש‪ .‬פעם א׳‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫בחול המועד סוכות וראה הרב מוהד׳ג שאינו מניח תפילין ודרכו היה‬
‫להתפלל בכותל מזרח דווקא וישאלהו מדוע אינך מניח תפלין היום והשיב‬
‫כי ראיתי בספרי טייטש שכל מי שמנית תפילין בחול המועד חייב מיתה‪.‬‬
‫ויקצוף הרב מאד על זה‪ ,‬כי הוא מורה ובא מספרי אשכנז‪ .‬ויוכל להיות‬
‫מזה מי יודע מה שיהיה‪ .‬והלך עמו להרב דקהלה שיאמר לו דברי מוסר כי‬
‫היה מוחזק בעיניהם לירא שמים אלא שאין בור ירא חטא‪ .‬והרב היה איש‬
‫צדיק גדול מאד ויהי כשבאו לבית הרב נשק ר״ג את המזוזה והבעש״ט‬
‫הניח ידו על המזוזה ולא נשקה‪ .‬וירגז הרב מוהד׳׳ג עליו גם על זה‪ .‬וכשנכנסו‬
‫לבית הרב הסיר הבעש׳׳ט את המסוה וראה הרב אור גדול וקם לפניו‪ .‬ואז‬
‫השיב המסוה על פניו וישב הרב וכן עשה כמה פעמים‪ .‬ונתבהל הרב מאד‬
‫כי לא ידע מה הוא שנדמה לו לאדם קדוש ופעמים שהוא אדם פחות‪,‬‬
‫וכשהקביל מוהר״ג לפניו עבור התפילין והמזוזח‪ .‬לקח את הבעש״ט בסתר‬
‫ואמר לו הרב גחרני עליך שתגלה לי האמת והוכרח לגלות לו‪ .‬אבל הבעש״ט‬
‫חזר וגזר עליו שגם חוא לא יגלח מזה כלל‪ .‬ויחי בבואם לחח ויאמר הרב‬
‫אל מוהר״ג אני חוכחתי אותו בתוכחה‪ ,‬לדעתי לא יעשה דבר חוץ לשיטה‬
‫כי הוא עושה לפי תומו‪ .‬וילך הרב ויקח את המזהה ויראו אותה שהיא‬
‫פסולה‪ .‬וכשבא העת סמוך להתגלותו נזדמן שא׳ מתלמידי הרב מוהר״ג בשע‬
‫להרב מוהר״ג והיה ביום ג׳ אצל הבעש״ט וקבלו אותו בכבוד גמל‪ .‬ואחר‬
‫האכילה אמר ישראל תכין לי הסוסים שאסע מיד‪ .‬וכן עשה קשר הסוסים‬
‫בעגלה‪ .‬אחרי זה אמר הבעש״ט מה היה אם היה מעלתו שבת בכאן‪ .‬רה י‬
‫לצחוק בעיניו‪ .‬וכשנסע משם דרך חצי פרסה נשבר אצלו אופן א׳ וחזר‬
‫לשם ונטל האופן ונסע לדרכו‪ .‬ובפעם שניח נשבר לו דבר אחר‪ .‬עד שנתעכב‬
‫בזה‪ .‬גם יום ד׳ דום ה׳ וגם ביום ו׳ נזדמנו לו סבות רבות עד שהוכרה‬
‫לשבות שם בכפר והיה מצטער מאד על זה כי מה יעשה בכאן עם הכפרי‪.‬‬
‫ובתוך כך ראה והנה אשת הבעש״ט עושה י״ב חלות ויתפלא מאד ויאמר‬
‫לאשתו למד‪ .‬לך י״ב חלות‪ .‬ותשיב לו אם בעלי עם חארץ מה בכך אדם‬
‫כשר הוא‪ .‬וכאשר ראיתי אחי עושה קידוש על י׳׳ב חלות‪ ,‬אני עושח לבעלי‬
‫ג״כ‪ .‬וישאל אותה אם יש אצלם מרחץ ותאמר יש וגם בית הטבילה‪ .‬דאמר‬
‫למה לכם בית הטבילה ותאמר בעלי הוא אדם כשר והולך בכל יום למקוה‪.‬‬
‫עכ״ז האורח היה מצטער מאד על עכובו שם והנה הגיע העת להתפלל מנחה‬
‫ויאמר איה בעלך ותאמר הנה הוא בשדה עם הצאן והבקר‪ .‬והתפלל הוא‬
‫לבדו מנחה וקבלת שבת ומעריב ועדיץ לא בא הבעש״ט‪ .‬כי הוא התפלל‬
‫בבית התבודדותו‪ .‬דהיה כאשר יבא לבית שינה טעמו ולבושו ודבורו ויאמר‬
‫שבתא טבא‪ .‬ויאמר לחאורח ראה אני אמרתי שתשבות בכאן וכן הוה‪,‬‬
‫ועמד הבעש״ט אל הכותל להראות את עצמו שהוא מתפלל‪ .‬אחרי זח אמר‬
‫נב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫הבעש״ט אל לבו יעשה קידוש בעצמו כדרכו בדביקות נפלא יראה ויבין‬
‫האמת לכן כיבד את האורח שיעשה קידוש‪ .‬וישבו אל השלחן לאכול כדרך‬
‫הכפרי אשתו ישבה אצלו‪ ,‬ואכלו את סעודת הלילה בשמחה וטוב לב‪ .‬אבל‬
‫חאורח אינו יכול להסיר צערו מלבו‪ .‬ויאמר הבעש״ט אליו רבי אמור לנו‬
‫דברי תורד‪ .‬ואז חיה פרשת שמות וסיפר לו כל המעשה מגלות מצרים‬
‫ביד פרעה כפשוטו‪ .‬והציעו לחאורח את המטה אצל השולחן והוא שכב עם‬
‫אשתו‪ .‬ויהי בחצי הלילה ויקץ האורח וירא והנה אש גדולה בוערת על‬
‫התנור וירץ אל התנור כי היה סבור שבערו העצים שעל התנור וירא והנהי‬
‫אור גדול ונדחף לאהוריו ויתעלף והעירו אותו‪ .‬ויאמר הבעש״ט לא היה‬
‫לך להסתכל במה שלא הורשית ויהי לפלא בעיניו‪ .‬ויהי בבקר וילך לבית‬
‫התבודדותו להתפלל שם כדרכו‪ .‬ובבואו לביתו בא שמח וטוב לב בנשיאת‬
‫ראש והלך בביתו אנה ואנה וזמר אסדר לפעודתא ועשה קידושא רבא‬
‫כדרכו בדביקות נפלאה‪ .‬ובתוך הסעודד‪ .‬ביקש את חאורח שיאמר דברי‬
‫תורה‪ ,‬ולא היה יודע מה שיאמר לפניו כי היה כמעט כמבולבל ואמר לפניו‬
‫מאמר עם פשט‪ .‬והשיב הבעש״ט אני שמעתי פירוש אחר על זה המאמר‪.‬‬
‫ואחר הסעודה חלך לבית חתבודדותו ואחר חמנחה בא בהתגלות ואמר‬
‫דברי תורה רזין דאורייתא אשר לא שמעתן אזן מעולם‪ .‬ותתפללו מעריב‬
‫ועשו הבדלה כדרכו‪ ,‬אח״ז גזר עליו שיסע להרב מוהר׳׳ג ולא יגלה זאת‪,‬‬
‫כי אם שילך לכת ההםידים הגדולים אשר היו בעיר וגם הרב דקהילה‪.‬‬
‫ויאמר בזו הלשון הנה יש אור גדול בסביבות קהילתכם מהראוי שתלכו‬
‫אחריו להביאו העיר‪ .‬וכששמעו הדברים האלה כל החסידים וגם הרב נגמר‬
‫בדעת כולם כי הבעש״ט הוא זד‪ ,‬האיש‪ ,‬ונזכרו על כל חפליאות שחיד‪ .‬לחם‬
‫עליו שעתה הכל טוב וישר‪ .‬והלכו כולם לכפר שלו לבקש אותו שיבא‬
‫העירה‪ .‬והבעש״ט ראה מקודם ונסע לעיר והם יצאו לקראתו‪ .‬וכשפגעו זה‬
‫בזח ירדו כולם למקום אחד ועשו ביער כסא מענפי אילנות והושיבוהו‬
‫עליהם וקיבלו אותו לרב עליהם והבעש״ט אמר לפניהם דברי תורה‪ .‬עד‬
‫כאן שמעתי בשם אדמו״ר נבגי׳מ סדר ההשתלשלות‪ .‬והמעשים והנפלאות‬
‫שאירעו בינתים אכתוב ככתוב בכתבים שהגיעו לידי‪.‬‬
‫ואותם הכתבים סגר חבעש״ט באבן אחת בהר׳ כי השביע את האבן‬
‫ונפתחה האבן וחניח בתוכה הכתבים הנ״ל ושוב נםגרח‪ .‬וחושיב שפ‬
‫שומר אחד‪ .‬ואמר הרב דקהלתנו ששמע מן חמוכיח דק״ק פולנאי שאמר‬
‫לעת זקנתו יש לי כח ליקה הכתבים משם כי ידעתי מקומם אבל מפני‬
‫שחבעש״ט סגר אותם איני רוצה ליקח אותם‪ .‬ואמר שאלו חכתבים נגלו‬
‫פעם חמישית לחבעש״ט‪ .‬ואמר שהיו חכתבים ביד אברחם אבינו ע״ה וביד‬
‫יהושע בן נון והשאר לא ידעתי‪:‬‬
‫שבחי בעל שמ טוב‬
‫נג‬
‫ראשית דבר שמעתי מפי חותני זללה״ה ה״ה מר אלכסנדר שוהט שהיה‬
‫אצל הדב החסיד הקדוש דבן של בני הגולה מודינו ודבינו מו׳ ישדאל‬
‫בעש״ט ממעזיבוז שחיה אצלו סופר ה׳ שנים כמה שנים קודם ביאת הסופר‬
‫החסיד המפורסם מוי צבי ואח״כ היו שניחם סופרים מחמת שחיד‪ .‬עסקו‬
‫גדול על אהד‪ .‬ונעשה אה״כ שו״ב מטעם שהיה לו צער גידול בנים‬
‫והבעש״ט נתן לו מקום בק״ק שדה לבן ואה״כ היה שוחט בק״ק ברדיטשוב‪.‬‬
‫ולעת זקנותו נתן הבעש״ט אגרת ליד המי להרב המאור הגדול דק״ק‬
‫נעמרוב בעל המהבר ספר תולדות יעקב יוסף ונעשה שו״ב בק״ק נעמרוב‪.‬‬
‫שמעתי כמה פעמים מהרב הנ״ל זללה״ה שאמר להמי בדיד מוסר בסעודה‬
‫שלישית זכור מה שאמר הבעש״ט אליך‪ .‬פעם אתת הלכתי לגן עדן והלכו‬
‫עמי עם רב מישראל ומה שנתקרבתי יותר לג׳׳ע נתמעטו האנשים עד‬
‫שבאתי לעץ הדדים נשארו עמי מעט מזעיר וגם אותך םענדריל ראיתי‬
‫בתוכם ונשארת הינטער שטעליק )מאחור(• וגם לא היה לו על יד ימין‬
‫צפרנים שלימים כי גדלו שנים‪ ,‬אהד בשרש האצבע ואהד בראש האצבע‬
‫בין שני צפרנים היה בשר מפריד וכשגדלו העליונים התך אותם בכל עש״ק‬
‫עד שגמר הצפורן העליון והתהתון עלה בתוך כך לראש האצבע ונפרד‬
‫משרשו והתהיל אהד לצמוה‪ .‬ומאיזה דבר בא לו זה‪ ,‬שפעם אתת שלהו‬
‫הבעש״ט לחשביע משוגע אחד ובלילה בתוך שנתו הפהידו הרוה וצייר‬
‫במחשבתו שמות הקדושים על תמונת ידו על כל אצבע ואצבע כמו שראיתי‬
‫תמונת ידו בספרים וסטר את הרוח על לחייו והכה על הכותל עד שיצא‬
‫דם מתחת כל צפרניו ונפלו כל הצפרנים‪ .‬ומהיום והלאה גדלו הצפרנים‬
‫בענין הזה כנ״ל‪ .‬ותיכף בא הבעש״ט ואמר לו התפחדת לא תחוש ולא‬
‫תפחד‪:‬‬
‫דעתה אםפר הגדולות אשר שמעתי מהמי ז׳׳ל איך היה התגלותו כי‬
‫הוא ישב בכפר קטן על השיינק )בית מרזה( והיה דרכו כשהביא‬
‫לאשתו היין שרף הלך להתבודדות במעבר הנהר הנקרא פרוט ושם היה‬
‫לו בהר סלע כמו בית קטן נחצב בהר והיה לוקה לו להם אהד על סעודה‬
‫אתת והיה אוכל פעם אתת בשבוע‪ .‬כך התענה כמה שנים ועש״ק היה בא‬
‫לביתו‪ .‬וגיסו ר׳ גרשון מקוטב היה מהזיקו לעם הארץ ולבור והיה מפתה‬
‫את אהותו להתגרש ממנו ולא רצתה כי היתד‪ .‬יודעת ממנו אבל לא גילתה!‬
‫לשום אדם‪ .‬פ״א בא לעיר והיתד‪ .‬שם אשד‪ .‬אתת משוגעת והיתד‪ .‬מגלה לכל‬
‫אהד ואהד תועבותיו וטובותיו‪ .‬וכשבא לעיר הבעש״ט זלה״ה ביקש ר׳‬
‫גרשון הנ״ל מהרב ההםיד אב״ד דק״ק קוטב הרב ההםיד המא״ה מוי משה‬
‫שיוליכו הבעש״ט לאותה האשד‪ ,‬אולי יקבל ממנה איזה מוסר ויחזור‬
‫למוטב‪ .‬והלכו כולם‪ .‬וכשנכנס הרב דק״ק קוטב אמרה ברוך הבא קדוש‬
‫‪,‬‬
‫;‬
‫בד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫וטהוד וכן לכל א׳ וא׳ כפי מעלתו‪ .‬והבעש״ט בכבם באחרונה וכשראתה־‬
‫אותו ואמדה ברוך הבא ד׳ ישראל כי היה עדיין רך בשנים‪ ,‬אמדה לו אתה‬
‫סבור שאני מפחדת ממך לא כי אני ידעתי שחזהידו אותך מן השמים‬
‫שלא לעסוק בשמות הקדושים עד שישתלמו לד שלשים ושש שנים• והוא‬
‫היה נחבא אל חכלים והאנשים הני׳ל שאלו אותה מה את אומרת והיא‬
‫כפלה בדבריה לפניהם עד שגער בא הבעש״ט ואמר לה ולא תשתוק הנה‬
‫אני מושיב על זה בית דין א׳ ויתירו לי ואותך אגרש מן האשד‪ ,‬הזאת‪.‬‬
‫התחילח חיא להתחנן אליו אבי אשתוק‪ .‬והחסידים שבאו עמו הפצירו אותו‬
‫שיתירו לו ויגרש מן האשד‪ ,‬והבעש״ט ביקש מהם שלא להתירו כי מסוכן‬
‫הוא מאד והם לא הדפו ממנו‪ .‬אז אמר הבעש״ט דאה מה שגרמת‪ .‬על כן‬
‫עצתי שתלך בטוב מן האשד‪ ,‬ואנתנו כולנו נלמד בעבורך‪ .‬ושאל אותו שמו‬
‫ואמר לא אוכל לגלות לפני רבים ילכו מכאן האנשים ואגלה לך כי חרפה‬
‫הוא לבניו שיש בעיר הזאת וכשפנו משם האנשים גלה מי הוא וגם תמי‬
‫ד׳ל היה מכירו ולא נעשה דוח אלא בשביל שלץ מהתםידיפ דק״ק קוטב‬
‫ואותו הרוה הפריד את עצמו מן האשד‪ ,‬הזאת בטוב‪ .‬ומכאן ואילך לא‬
‫הניתו אותו לישב בכפר הנ״ל ולקהו מוכסן אהד למלמד בשביל בנים שלו‪.‬‬
‫גם סיפר לי המי ז״ל שזה המוכםן שקיבל אותו למלמד אמד לו שאין לו‬
‫כי אם בית אהד שמתזיקין אותו שאינו טהור אמד ד״בעש״ט שידור בו‬
‫וייהד העליה לההצונימ ר״ל וכשהיו משתקים היה גוער בהם ונשתקו‪ .‬גפ‬
‫היה מעשה שהיו צדיכין לגשם מאד והיו הנכרים מוציאים פסיליהם סביב‬
‫הכפר כידוע נמוםם ולא ירד הגשם‪ .‬פעם אתת אמד הבעש״ט להמובםן תשלח‬
‫להםביבה שיבואו לכאן למנין וגזר תענית והבעש״ט התפלל בעצמו לפני‬
‫התיבה והאריכו בתפילה‪ .‬ושאל בכדי אהד למד‪ ,‬התפללתם היום באדיכוון‬
‫וגם היתה בכיה גדולה ביניכם והשיב לו האמת שהתפללו על הג‪#‬ם ולצץ‬
‫הנכרי מאד באמרו הם הלכו עם פסיליהם ולא הועילו ומה תועילו בתפילתכם‪.‬‬
‫וסיפר המוכםן דברי הנכרי להבעש״ט ואמר לו לך אמוד להנכדי שהיום‬
‫יהיה גשם וכן היה‪ .‬את״כ קבע דירתו בק״ק טלוסט והיה שם ג״כ מלמד ולא‬
‫היה ביכולתו לעשות לו מנין בביתו וקיבץ אצלו אנשים והתפלל עמהם‬
‫והיה לבוש דק בטוזליק )מעיל( עליון של קומאיים ואצבעות הרגלים היו‬
‫יוצאות דרך הודי הנעליים כי היה עני מאוד והיה הולד קודם התפלה‬
‫למקוה אפילו בתקופת טבת ובשעת התפלה היו נוטפים ממנו טיפות זיעה‬
‫כמו פולין‪ .‬אה״כ נזדמנו לו כמה תולאים ולא רצה לקבל אותם עד שפעם‬
‫אתת הביאו משוגע או משוגעת ולא רצה לקבל אותו ובלילה הגידו לו‬
‫שמלאו לו ששה ושלשים שנה ובבקר השב תשבונו והיה כן וקיבל אותו‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫נה‬
‫משוגע וריפא אותו ועזב את המלמדות וקיבל את חמי ז״ל לסופר והיו‬
‫נוסעים אליו מכל המקומות‪:‬‬
‫פע‪ 0‬אחת בא מוכסן אהד מעיר קטבה שעשו לו כישוף כל מה שהיה‬
‫עומד בבית או באיזה כלי או מעות בכים כיון שעבר עליהם הלילהי‬
‫לא נשאר רק הצי‪ ,‬ונסע להבעש״ט וצוה לסופר לכתוב שמירות בכל הדריו‬
‫ונסע עם המוכסן וכשבא לביתו צבר את השמירות על השולחן והלך לשוק‬
‫וראו בני הבית שהתחיל הרוח לחתגלגל כמו זאווירוחע )סערה( מזויות‬
‫לזויות עד שהפריש ויצא מן הבית והיתה הצר גדולה סביב הבית והיה בה‬
‫פישפש וכשהלך הבעש״ט לאכסניא שלו נדמה לו כמו קאזאק )היל פרשים‬
‫רוסי מקווקז( גדול מאוד אצל הפשפש וכל מה שנתקרב הבעש״ט להצר‬
‫נתקטן הקליפה עד שבא סמוך ונעלם הקליפה וקבע שם הבעש״ט שמירות‬
‫וסיפרו לו הבני בית איך נתגלגל הרוה ויצא מן הבית וגם היפך במטה‬
‫ובחדרים בין החביות העומדות שם לגרש הקליפה כי כן היה דרכו ונסע‬
‫לביתו‪ .‬תכף באתה נכרית אשת בעל הרחיים בבכיה ואמרה אל המוכסן‬
‫בלשון דוםיא )יא מודרא אלע טע מודדיישע( )אני חכמת אבל אתח יותר‬
‫הכם( כי הלך סר וזעף ואני לא הייתי בביתי והדג שני שרצים‪:‬‬
‫גם בא מוכסן אהד שנתרועע מזלו מאוד והבעש״ט ראה שמלאך המוות‬
‫רוקד אתריו‪ .‬ואמר לו דברים כבושים שישוב בתשובה ומה לך לילך אהד‬
‫קניני עה״ז מוטב לעשות תשובה ולתקן דרכיו וחשדו שהבעש״ט רוצה‬
‫מעות ורצה ליתן לו מעות ולא קיבל ממנו‪ .‬וכשיצא אמר הבעש״ט הוי‬
‫שוטה שהיום או מהר ימות ודואג בשביל מזלו‪ .‬וגיסו הרב מוהר״ר גרשון‬
‫גער בו ואמר למה הוציא מפיו דבר לא טוב על בר ישראל והשיב לו מה‬
‫אעשה לכם שאתם סומים ולא ראיתם שמה״מ הולך אהריו ונסע לביתו‪.‬‬
‫ובעת הזאת היה גיסו של הבעש״ט מ יעקב אלמן מאשתו ונסע לישא אשה‬
‫דרך המוכםין הנ״ל כי דרך אהד להם וכשבאו למלון לן בכפר אהד סמוך‬
‫לכפר המוכסן ועשה המוכסן הנ״ל סעודה הגונה בשבילו‪ .‬והרב מ׳ יעקב‬
‫לא רצה לאכול בשר ונתנו מאכל של הלב בסוף השולהן והתלוצץ בו המוכםן‬
‫ואה״כ הלכו לישון‪ .‬ובלילה התעורר המוכסן בכאב ראש גדול ובצעקה‬
‫גדולה וביקש שיאמרו עמו וידוי ולא היה שם שום אדם שיאמר עמו הוידוי‬
‫ואמר עמו הרב רבי יעקב וידד וענה אהריו הוידוי בניגון ותמה ר׳ יעקב ע״ז‪.‬‬
‫ואה״כ הלכה אשתו ממנו כי אמרה אולי ישן הוא מעט ונוח לו ובזמן מועט‬
‫השגיחה עליו והוא מת‪ .‬והזר ר׳ יעקב הנ״ל לביתו להודיע כי באמת סומים‬
‫אנהנו‪:‬‬
‫מעשה שהיה‪ ,‬שנסע ובא לעיר קריבוש והיה אב״ד בעיר הב״ל הרב החסיד‬
‫ר׳ אבא שהיה אה״כ אב״ד בק״ק שדה לבן והיה אצל אב״ד הנ״ל אורה‬
‫‪,‬‬
‫בו‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫מחותן שלו והיו מפלפלים על משבח אחת וכשבא הבעש״ט לא יצאו לקראתו‪.‬‬
‫ובכבם ואמר ה׳ עמכם במאי עסקתם והראו לו משבה אהדת השיב להם‬
‫יודע אבי שעסקתם במשנה אחרת אך המשגה הזאת איך אתם לומדים אותה‪.‬‬
‫וחראה לחם במשבר‪ .‬זה קושיא גדולח ואח״כ אמר להם חפשנו של המשבח‬
‫ובסע מאתם לערך פרסה ועמד לרעות הסוסים בשדה‪ .‬והתחילו לדבר אחד‬
‫לאחד איך למדנו המשבח חזאת ותיכף שכרו עגלח ורדפו אחריו ומצאוהו‬
‫בשדה ונתעכבו אצלו‪ .‬ומעת הזאת היה נוסע חרב מר אבא ממש בכל‬
‫חודש להבעש״ט על שבת אתת‪ .‬פ״א שבת אצלו וטעה בתפילת ערבית‬
‫והתהיל לומר אתה הונן וכשבא לביתו אמר הבעש״ט יפה קריבושטער רב‬
‫התפלל אתה הונן‪ .‬וכשבא הבעש״ט לק״ק שדה לבן והיה שם אב״ד צדיק‬
‫אהד ושמו ר׳ היים והבעש״ט התפלל בשדה וכשבאו לעיר עדיין היו מתפללים‬
‫בבה״כ והלך לשמוע קדושה ועמד בעזרת בית הכנסת וצוד‪ .‬להגבאי שילך‬
‫ויעקר המנורה מתפילתו ראה שאין המנורה בגדו שאל על הדבר ואמרו‬
‫לו הבעש״ט עומד בעזרה‪ .‬ותיכף אחר הקדושה יצא אצלו לעזרה ושאל לו‬
‫ואמר כי יש לך מהשבה זרה אתת בתפלתך מהמת מנורה זו ויש הלוקי דעות‬
‫בזה יש אומרים ששחק הסופר עם כלב בשעת כתיבתו מנורה הנ׳יל יש‬
‫אומרים שהיה רשע גדול‪ .‬והמ״מ דק״ק הנ״ל היו מפורסם ושמו ר׳ אברהם‬
‫פודליסקער צדיק גדול ומפורסם‪ .‬פעם אתת לא הוטב בעיניהם שום סכין‬
‫לשהיטה ושלהו אהד כמה שוהטים מכמה קהילות ולא יכלו להעמיד להם‬
‫סכין שיוטב בעיניהם פ״א בא הבעש׳׳ט להם ואמת הביב עלינו האורח עד‬
‫מאד אבל אין לנו במה לכבדו וספרו לו המאורע ואמר שהוא יעמיד להם‬
‫סכין והעמיד להם סכין והוטב בעיניהם ושהטו ואכלו‪ .‬והבטיח לשלוח להם‬
‫שוחט ושלח להם את חמי ז״ל ונתעשר שם‪ .‬וסיפר לו חמי ז״ל שהיה הי‬
‫הרב ההסיד הנ״ל כמה שנים בפניו עד עת פטירתו ושלח אחר הבעש״ט כי‬
‫היה הולה גדול ונתעכב הבעש״ט אצלו זמן רב ועסק ברפואתו וכשראו בני‬
‫הרב שאין לו פעולה שלהו אהר דאקטער )רופא( לק״ק אוםטרה ונסע לשדה׳‬
‫לבן וראה הבעש״ט כי נסע הדאקטער ואמר להדב הנ״ל אני נוסע מכאן כי‬
‫לכאן נוסע הדאקטער דק״ק אוסטרה והרב לא ידע מזה והפציר בו מאד לבל‬
‫יסע ולן שם מהמת ת ב הפצרותו ואמר שהדאקטער לן שני פרסאות מעיד‪.‬‬
‫והדאקטער הריס מכבר ידו נגד הבעש״ט ואמר כשאראה הבעש״ט אהרוג אותו‬
‫בקנה השריפה שבידי ובבקר זירז א״ע הבעש״ט לנסוע והרב חחולה עכבו‬
‫עד שבא הדאקטער לעיר ואמר הבעש״ט הנה בא הדאקטער לעיר ואמר‬
‫להרב שלום וישב על העגלה ונסע‪ .‬וכשבא נגד אכסניא של הדאקטער‬
‫ירד מן העגלה ונכנס לבית ונתן לו שלום ושאל אותו מאין יודע דאקטעריי‬
‫)רפואה( והשיב השי״ת למדני ונסע לביתו‪ .‬ובניו של הרב ההולה הביאוהו‬
‫שבחי בעל שם טוג‬
‫‪1‬‬
‫נז‬
‫אל אביהם וכל מד‪ ,‬שאמר הדאקטער לעשות אמדו לו כבר עשד‪ ,‬לו זאת‪,‬‬
‫הבעש״ט והלך הדקטעד בפהי נפש אז התרעם הדב החולה על בניו מה‬
‫עשיתם אע״פ שלא היה לו רפואה מהבעשי׳ט מכל מקום כשנכנס אצלי‬
‫הבעש״ט הייתי יודע שהשכינה באה עמו וכשנכנס אצלי הדאקטעד נדמה‬
‫שנכנס אלי גלת )כומר( אתד‪ .‬ואתר פטירתו נתקבל אצלם לאב״ד הרב ר׳‬
‫אבא דק״ק קריביוש הנ״ל‪ .‬ואכתוב בשבילו המעשה גם כן מעשה מהבעש״ט‬
‫אשד שמעתי מאיש אהד מאנשי קהלתינו ושמו ההסיד ר׳ יצהק אייזיק בן‬
‫הרב דק״ק ברעהין אשד שמע מפי אביו ולא רציתי לכתוב גוף המעשה‬
‫מטעם הכמוס אשר לי איך שהיה הרב דק״ק ברעהין בשדה לבן אצל הרב‬
‫משדה לבן בהורף והראה לו איגרת מחבעש״ט וזד‪ ,‬לשונו בחורף הנ״ל תבוא‬
‫מן הדרך ותמצא בביתך על ההצר שלך רעש גדול אנשים ונשים וטף‬
‫ותתעלף מתמת הפתד וכשיעודדו אותך אז תצוד‪ ,‬תיכף להקיז לך‬
‫דם משני גידים ותיכף תשלח שליה מיוהד להודיע לי על דבר הרעש‬
‫אעפ״י שתהלד‪ ,‬לאל יש לי עינים לדאות מרחוק אף על פי כן תשלח לי‬
‫אגדת ע״י שליה נאום ישראל בעש״ט ע״כ ושורש המעשה לא רציתי לגלות‪:‬‬
‫שמעתי מפי הרב המאה״ג ההסיד דקהלתינו מו׳ גדליה‪ .‬פ״א ביקש הבעש״ט‬
‫את הרב דק״ק קוטיב ושאל מאתו ספר הזוהר ובהליכתו לביתו פגע‬
‫בו גיסו ר׳ גרשון ושאל אותו מה לך תתת היקך ולא רצה לאמר לו‪ .‬וירד‬
‫ר׳ גרשון מן העגלה והוציא מתתת היקו ספד הזוהר ולקת ממנו ואמר בלשון‬
‫תימה ס׳ הזוהר אתה צריך‪ .‬ואח״כ אמר שהבעש״ט בא לעיר להתפלל‬
‫בביהמ״ד ובתפלת שמע נאנה אנהה גדולה ואהר התפלה שאל אותו הרב‬
‫ר׳ משה אב״ד דק״ק הנ״ל מה זה ששמעתי ממך אנהה גדולה בתוך התפלה‬
‫ופתה אותו בדברים ואמר לו האמת כי אנהה זו היה מלב ואמר לו המזוזה׳‬
‫פסולה ומצא כדבריו ונתן לו ספר הזוהר הנ״ל וברכו שלא יפגע בו ר׳‬
‫גרשון הנ״ל‪:‬‬
‫שמעתי מפי ר׳ גדליהו הנ״ל פ״א לא היה לו מצות ולא בשד על פסה‬
‫ותבש את המורו בעגלה ונסע לדרכו לכפרים ושהט בכפרים והביא קמת‬
‫ובשר על פסת וכשבא אמר לאשתו ראי שיסולק הקמה מן העגלה וירדו‬
‫גשמים ונחמץ הקמה והודיעה לבעלה ובדק הסכין ונסע לכפרים אשר בצד‬
‫השבי והביא קמה על ידט‪ .‬ובבואו סמוך לביתו ושם הר גדול ולא היה‬
‫יכול הסום למשוך את העגלה והיה מושך בעצמו העגלה לעזור להסוס‬
‫ובהצי ההר מת הסוס והוכרה למשוך העגלה בעצמו כי ירא להניח הקמת‬
‫בלא שמירה וכלתה כוהו ועמד אצל העגלה ובכה בכיה גדולה לפני השי״ת‪.‬‬
‫ובתוך בכיתו נפלה עליו שינה ונרדם ובא אליו בהלום אליהו ז״ל וזה היה‬
‫לו הגילוי הראשון‪ .‬ואמר לו נרצה דמעתיך ונתקבלה תפילתך הנה אני אשלה‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫נח‬
‫לך בכרי אחד שיקח עגלה שלך עם הקמח לביתך ותיכף שביער משנתו‬
‫בא בכרי אחד עם עגלח ועם םוםים ואמר ישראל קשור עגלה שלך בעגלה‬
‫שלי ואביאך לביתך‪ .‬כשבא לביתו אמד הבכרי מה תתן לי שאפשוט את העור‬
‫מן הסום שלך ובתו לו זעקםער‪ .‬ואח״כ בא בכרי וקבר‪ .‬חעור בםף ד זחובים‬
‫ואמר לו הקובח ראח שתלבש א״ע ואת אשתך על יום טוב חבא עליבו לטובה‬
‫עם המעות הללו‪ .‬ולימים חביאו הולכי קראוובעם )שיירות( עורות של‬
‫מארדער )מין היה( והלכה לבעלה ושאלה ממבו אם לקבות או לאו כי בחורו*‬
‫היה לו בית התבודדותו בכפר אצל בכרי ששכר לו שם בית ואמר רשאית‬
‫את לקנות כי הפקר הוא כי כולם הרגום ליסטים‪ .‬וקנתה באותן המעות בםך‬
‫ד זהובים ועשתה לו זופיצא )מעיל( של הביליע״ה ולאשתו קלייד )שמלה(‬
‫של הביליע״ה על י״ט וכשראה המוכםין שההזיק ממנו השייגק )בית מרזח>‬
‫כי הלביש א״ע ואת אשתו השרו שהוא קונה י״ש ממקום אהד זולתו וקבל‬
‫עליו המוכםין לפני ר׳ גרשון ואמר אני הולק כבוד לכם ובאם שלא יודדי‬
‫ויפרע לי הפסדי אני אכה אותו במבצר ואמר לו ר׳ גרשון ז״ל אני אוכיהנו‪.‬‬
‫וכשבא הבעש״ט לעיר הוכיח אותו ואמר לו לא היו דברים מעולם הי׳ו‪ .‬ואמר‬
‫ר׳ גרשון מאין לך מעות שהלבשת אותך ואת אשתך והשיב לו ה׳ נתן לי‬
‫ואמר מפבי מה אין ה בותן לי והשיב לו לך איבו בותן ולי נותן‪ .‬אמר ראה‬
‫שהמוכםין ילשין עליך במבצר ותלקה אמר אין אבי מפהד ממבו‪ .‬סוף שרצו‬
‫להלשין עליו ומת המוכםץ הב״ל‪:‬‬
‫שמעתי מחמי ז״ל שחיח להבעש״ט סוס אחד ובגבב ממבו והיה ר גרשון‬
‫מוכיח אותו ובזרק דיבור מפיו פתאם חסום יחזיר לי‪ .‬ושחק עליו ד׳י‬
‫גרשון הב״ל ובכל פעם שבא לעיר חיח מתגרה בו ואמר ישראל חחזירו לך‬
‫הסום‪ .‬ולא חיה הסום‪ .‬ערך שבח אחת לסוף בא בכרי אחד רוכב על סוס הנ״ל‬
‫והכה בחלון שיוציאו לו אש ללולקי )למקטרת( והכיר חסום שלו ואמר הלא‬
‫הסום שלי הוא ותיכף ירד מן הסום וההזיר לו הסום‪:‬‬
‫שמעתי מהרב ר׳ גדליה וגם מהמי מעשה שהיה ר דודמ״מדק״קקאלימייע‬
‫נסע אחר מעות הבוכה ותעה בדרך ובא לבית הבעש״ט והוא יושב‬
‫בבית התבודדותו ושאל אותה על בעלה היכן הוא והשיבח כי צריך לילך‬
‫להמוכםין לעזור לו להשקות בהמותיו‪ .‬ואמר מ״מ הנ״ל מה אני אוכל‬
‫בכאן והשיבה בעלי שחט עוף אחד וראו הסכין ואם ייטיב בעיניכם אבשל‬
‫התרנגולת‪ .‬וראה הסכין והוטב בעיניו והלכה הצדיקת והודיע לבעלה ובא‬
‫לביתו ועשה עצמו ג״כ כמו שבא מן המוכםין ושימש לפניו כדרך קטן‬
‫לפני גדול והציע לו בעצמו את המיטה והעמיד לו מים וכלי ששופכים‬
‫והוא ואשתו יישנו כדיך בן כפר‪ .‬ובהצות הלילה עמד הבעש״ט כי שמעתי‬
‫שלא היה ישן כי אם שתי שעות‪ .‬וישב בתהתית התנור בהשאי והיה עוסק‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫נטי‬
‫במה שהיה עוסק בחשאי ונתעורר ד׳ דוד מ״מ הנ׳ וראה אור גדול תחת‬
‫התנור וסבור שהודלקו ונבערו חשפענער )הנסרים( שעל התנור ותתחיל‬
‫לעודד את אשתו ואמר חנה חנה אש בוער על התנור והשיבה לו אני אשה‬
‫בטרם אלביש א״ע ואתכסה בצעיף יבער יותר ותתחזק חאש ר״ל ימחול‬
‫הרב עכ״ה כי מים יש אצלו רכבה ולקח הכלי עם מים זזשופכים והלד‬
‫לכבות האש‪ .‬וכשבא לתנור ראה שהבעש״ט יושב ואור זורח עליו ואמר‬
‫לו הרב מפה לאוזן כי האור עומד עליו כקשת כשראה המ״מ זה נתעלף‬
‫וחוצרכח חנה לעורר את הבעש״ט ולבלבלו כדי שיעורר את המ״מ הנ׳‬
‫מן התעלפות‪ .‬ובבקר אמר ר׳ דוד מ״מ הנ״ל כך ראיתי אמור לי מה זאת‬
‫והשיב אין אני יודע אני אמדתי תהלים אפשר שנתדבקתי בשי״ת והיה זה‪.‬‬
‫וגזר עליו ר׳ דוד וגלה א״ע לפניו ומהיום ההוא והלאה היה ד׳ דוד מ״מ‬
‫הנ״ל נוסע אליו בכל פעם לשמוע ממנו דברי תורה וכששמעו חבריו ממנו‬
‫תורתו אמרו מאין לך זה והשיב מעני ואביון אחד‪ .‬ומאז כששמע ר דוד‬
‫שהוכיח ר גדשה את הבעש״ט בגדופים אמר לו הנח לו כי הוא חכם יותר‬
‫מכם כי הבעש״ט גזר עליו שלא יגלה‪:‬‬
‫בק״ק מעזיבה היח אחד שלא היה שלם עם הבעש״ט ואצלו היה מלמז?‬
‫למת מופלג בכל דרכיו משכיל אשר גם הוא היה מרחיק א״ע‬
‫מהבעש״ט ורצון הרב היה מאד לקרבו לעבודת ה׳‪ .‬כי הוא היה מוכן לכל‬
‫טוב אבל נפלא מאד בעיניו האיד יפול דבר‪ .‬כי היה מתרחק מאד ובפרט‬
‫שגם הבעה״ב שלו היו לו לשמירה מעולת‪ .‬פ״א בליל שבת חלם איד‬
‫שהוא מטייל בק״ק מעזיבוז בכל העיר וראה פלטין א׳ גאה ומהודר בהידור‬
‫היותר אפשת‪ .‬ויתמה מאד על זה ולא שבעה עינו בראייתו‪ ,‬כי כל מה‬
‫שמרבה לראות הוא רואה יותר נפלאות‪ .‬אח״כ שם אל לבו‪ ,‬כי הנה כל זה‬
‫ההידור הוא רק מעצם חומר הבנין ומכ״ש כשאסתכל בהדרת יופי המלאכה‬
‫והציורים וכאשר נתן אל לבו להעמיק ביופי המלאכה נתפלא מאד ע״ז‪ .‬כי‬
‫ממש בכל שטח קטן הוא חכמה ומלאכה אשר לא נראה דוגמתו בכל העולם‪.‬‬
‫ולבו דאה הרבה חכמה‪ .‬ונמשך אחריו בכלות חנפש ממש ושוב אמר‬
‫אל לבו כיון שחיצוניות הפלטין הוא מהודר כ״כ מכל שכן פנימיות הפלטין‬
‫בוודאי אין ערוך אליו‪ .‬וכשגיגש אל החלון לראות בפנימיותו וירא והנח‬
‫הבעש״ט וכל םייעתא קדישא דילי׳ מסובין על השלחן והבעש״ט אומר דברי‬
‫תורה ונתלהב לבו להכנם לפני ולפנים ורץ אל הדלת וכשרצה להכנס דתף‬
‫אותו המשרת ולא חניחו להכנס בפנים ונצטער מאד ע״ז‪ .‬עכ״ז בגודל חשקו‬
‫ורצונו לשמוע דבר ה עמד אצל החלון ושמע כל דבריו הקדושים ויקץ‬
‫והנה חלום והתחיל לחזור הד״ת ששמע והנה מתוק מדבש וחחזיר אותם ב‬
‫וג פעמים אבל בהיות שחיה עדיין ערך חצות לילה חוכרח לישון עוד‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫הפעם‪ .‬ויד‪.‬י בבקר כשקם ממשכבו והנה החלום הוא זוכר בבירור גמור‪,‬‬
‫אבל הד׳׳ת בשכחה ממנו לגמרי ונצטער מאד על זה עד שממש היה כמבולבל‬
‫מרוב צער ולא ידע האיד להתפלל ובעת סעודת שתרית ישב כמשתומם‪ .‬אמד‬
‫הבעה״ב אליו מד‪ .‬יום מיומים אם חלם למעלתו איזח חלום לא טוב נטיבנו‬
‫בפני תלתא דרהמי לו ולא ענהו ואפשר היד‪ .‬הולך בעצמו להבעש״ט אך‬
‫שזוכר ההרחקה שהרחיקו המשרת בהלום והתיירא מאד פן יהיה בהקיץ‬
‫ג״כ ודי לו חרפה ובוז והיד‪ .‬כך כל היום בצער גדול׳ ויהי בעת סעודה‬
‫שלישית צוד‪ .‬הבעש״ט לכו לבית הנגיד הידוע וקראו לי את המלמד‬
‫שיבא לכאן ויפלא מאד בעיניחם אבל תיכף כשפתח חשליח את הדלת ואמר‬
‫להמלמד הבעש״ט קרא את מע״ל שיבא אליו מיד דלג על השולחן ורץ‬
‫כמשוגע בלי טחליק ואז שמע כל אותן הד״ת ששמעו בלילה ומיד נתעלף‬
‫וכששב רוהו בקרבו אמר הבעש״ט אליו בבדיתותא אם היית שומע דבר הדש‬
‫היית נתפעל כ״כ אבל אין זה דבר תדש כי מכבד שמעת את כל זה בלילה‬
‫והבין כי דבר ה׳ הוא ומאז נתקרב אליו בכל לבו ונעשה צדיק גמור‪:‬‬
‫בלףלו הנ״ל היה סוהר א׳ גדול והוא היה מאותן אנשים שהיו עדיין‬
‫נגד הבעש״ט והיה להסוהר הנ״ל בן יתידי הכם ומופלג בלמוד‬
‫ובשארי מעלות פ״א נסע הבן יהיר לברעסלב אהד סהורד‪ .‬ודרכו היה להתעכב‬
‫בנסיעה כזו ד׳ שבועות‪ .‬פי׳א בתעכב יותר מעשרה שבועות ולא היה ממנו שום‬
‫ידיעה כלל ונצטערו ב ב מאד ע״ז פ״א אמרה אמו אשת הסוחר מה אתה‬
‫מקשה לבך נגד בעש״ט כל העולם כלו נוסעים אליו ממש מד׳ כנפות חארץ‬
‫ועושה להם פעולות ואתה אין רצונך לילך לביתו לשאול את פיו ולדרוש‬
‫עבור בננו כי לא דבר ריק הוא והוא לא שת לבו לזאת‪ .‬ויהי ברבות הימים‬
‫ותאלצהו מאד והוכרח לעשות רצון אשתו והלך עש״ק להבעש״ט ואמר‬
‫רבינו זד‪ .‬יותר מעשרה שבועות שנסע בני יחידי לברעסלב ואין לי שום‬
‫ידיעה ממנו ולא ידעינן מה עלתה לו‪ .‬מיד צוה הבעש״ט שיביאו לו ספר‬
‫הזוהר ופתת אותו וראה בו והשיב לו בנך הוא בעז״ד‪ .‬בחיים ושלום ושבת‬
‫זה ישבות בכפר סמוך לעירנו א׳ פרסה‪ .‬ולא האמין לדבריו כי האיך יוכל‬
‫להיות כך כי הלא לא נעלם מבנו רב הגעגועים שלהם וכמים הפנים וכף‬
‫בודאי אין כסף נהשב למאומה ויתן בעד פור )עגלה( מה שיבקשו בכדי‬
‫שיבא על שבת לביתו עכ״ז לרוותא דמילתא שלה ערל אהד לכפר‬
‫הנ״ל וצוהו להתעכב שם עד הלילה אולי יבוא קודם הלילה‪.‬‬
‫בלילה בא חערל בחזרה ואמר שאין קול ואין עונה לא נשמע ולא נראה‬
‫מבנך כלום‪ .‬אז אמר הסותר לאשתו הוא הדבר אשר דברתי מקדם אשר כל‬
‫דבריו הם פתויי דברים שאין בהם ממש‪ .‬אבל באמת כך הי׳ המעשה אצל‬
‫בנו נשברה העגלה כמה פעמים בדרך ובא לכפר הנ׳ בהצי הלילה ותיכף‬
‫״‬
‫שבויי בעל שם טוב‬
‫םא‬
‫במוצאי ש״ק בא בנו לביתו אז ראה למפרע כי כל דברי הבעש״ט המה כנים‬
‫וצודקים והלך להבעש״ט וביקש ממנו מהילה היות שדיבר עליו לשון הרע‬
‫וםיפר לו כל המעשה‪ .‬אמר לו שוטה הלא אור שברא הקב״ה בששת ימי‬
‫בראשית היה אדם מביט בו מסוף העולם ועד סופו וגנזו לצדיקים לעתיד לבא‬
‫והיכן גנזו בתורה ולכן כשאני פותת ספר הזוהר אני רואה כל העולם כולו‬
‫ולא אשגה ברואה בעז׳׳ה‪:‬‬
‫שמעתי ממוהר״ר פאלק התסיד המפורסם דק״ק טיטשילנק ששמע מר׳‬
‫אברהם אב״ד דק״ק דובאסאר שהיה מקודם ש״ץ בבית המדרש דק״ק‬
‫מעזיבה‪ .‬פ״א היו צריכין לאמר הלל שהיה ר״ת או תוה״מ של פסה והיה‬
‫דבי אברהם הנ״ל מתפלל תפלת שהרית לפגי התיבה והבעש״ט התפלל‬
‫במקומו והיה מנהגו להתפלל בעצמו לפני התיבה מן הלל‪ .‬ובשמונה עשרה‬
‫של קול רם נתרעד הבעש״ט רעדה גדולה והיה רועד והולך כדרכו לרעוד‬
‫בתפילתו תמיד ומי שראה אותו בשעת התפילה דאה הרעדה שלו‪ .‬וכשסיים‬
‫ר׳ אברהם הנ״ל תזרת התפילה והבעש״ט עומד במקומו ורועד ואינו הולך‬
‫אל התיבה ובא החסיד ר׳ וואלף קוצעס והציץ בפניו והנה בועדות כלפידים‬
‫ועיניו בולטות והיו פתוחות ועומדות בלי תנועה כמו גוסס תם ושלום ורמז‬
‫ר׳ זאב הנ״ל לרב אברהם ולקתו אותו זה ביד אתת הה ביד אתת והוליכוהו‬
‫אל התיבה והלך עמהם ועמד לפני התיבה ורעד ערך מה ופתה ואמר הלל‬
‫והכל ברעדה ואת׳׳כ כשסיים הקדיש עמד ורעד זמן רב והוצרכו להמתין‬
‫בקריאת התורה עד שנת מרעדתו‪ .‬ולא זו בלבד אלא ששמעתי מהרב‬
‫דק״ק פולנאי בעל המחבר ספר תולדות יעקב יוסף שפ״א עמד כלי גדול עם‬
‫מים בשעה שהבעש״ט היה מתפלל וראו שהמים נעים ונדים וממש השראת‬
‫השכינה היה עליו ומזה רעדה הארץ כמ״ש מפני אשד ירד עליו ה׳ באש‬
‫ויתרד כל ההר מאד אך לא הי׳ ניכר ובמים היה ניכר מאד‪ .‬גם שמעתי‬
‫מהמ״מ מ׳ אליהו ז״ל כשבא פעם ראשונה להמגיד הגדול דק״ק מעזריטיש‬
‫סיפר לו זה המעשה ואמר פ״א ביו״ט ואין יודע אם יום ראשון של פסה או‬
‫יום שמיני עצרת היה והוצרכתי לברך גשם או טל היה הבעש״ט מתפלל לפני‬
‫התיבה בתשק רב כי כן שמעתי כמה פעמים מבהיריו כי היה מנשא ראש‬
‫כולם והיה מתפלל בזעקה גדולה והרב המגיד מישרים הגדול לא היה יכול‬
‫לסבול כי היה תולה גדול ויצא מבהמ״ד ונכנס לבית קטן שבבהמ״ד והתפלל‬
‫שם ביחיד וקודם מוסף הלך הבעש״ט ובא לבית קטן ללבוש הקיטיל ואמר‬
‫המגיד כי היה מכיר שהיה אצלו השראת השכינה וכשראה אותו הכיר בו‬
‫כי אינו בזה העולם וכשלבש הקיטל )מעיל לבן שלובשין התסידים בעת‬
‫תפילות מסוימות( נקמט הקיטל על כתפיו ואתז המ״מ הגדול בקיטל לפשטו‬
‫מקמיטתו וכשנגע התחיל לרעוד ואחז בשולחן שהיה שם וגם השולחן התתיל‬
‫םב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לרעוד עמו‪ .‬והבעש״ט הלך עד שהוצרך להתפלל ולבקש מן השי״ת שיקת‬
‫ממנו דבר זה כי אץ בכוחו לסבול‪:‬‬
‫גם מהחסיד ר׳ דוד פורקעס ממעזיבה גם כן שמעתי שפ״א התפלל הבעש״ט‬
‫בדרך בבית בכותל מזרח וסמוך לכותל מערב היו עומדים חביות‬
‫מלאות תבואה והיו רואים שהתבואה רועדת וגם שמעתי ממנו אבל לא מפיו‬
‫ממש בהיותו שוחט בק״ק טולטשין היה שובת ר׳ דוד הנ׳ ועשה ר׳ דוד‬
‫מכפר חלאדווקע תנאים ושלח עגלות אחר כל המקבלים וגם מ׳ דוד מ״מ‬
‫הנ״ל נסע על התנאים הנ׳ וסיפר על הדרך‪ .‬וכשבאו אנשי הקהלד‪ ,‬סיפרו‬
‫לי איך שפ״א ביום הכיפור בהשכמה לא בא הבעש״ט לבית המדרש כפי‬
‫המנהג ביה״כ להתפלל בהשכמה והיה שוהה עד בוש על היום והמתינו עליו‬
‫מלחתפלל ואחר כך בא וישב על מקומו והיה ראשו על השטענדער מקים‬
‫ראשו ומניח ראשו מקים ומניח כמח פעמים ואחר כך רמז שילכו לחתפלל‬
‫לפני התיבה‪ .‬ובא ר׳ דוד הנ״ל להתפלל כי הוא היה מתפלל בימים נוראים‪.‬‬
‫כשבא סמוך לתיבה חתחיל הבעש״ט לבזותו בפני כל עם ועדה ואמר בזה‬
‫הלשון זקן אשמאי תיכן אתח הולך וביזה וגינח אותו ערך חצי שעה והיה‬
‫רוצח לחזור ולילך מן העמוד כי היטיב חרה לו עד מאד כי אמר שמא חם‬
‫ושלום ראה בי דבר מגונה וגער עליו ואמר עמוד והתחיל לחתפלל‪ .‬ובכה‬
‫ולא חיה יודע מד‪ .‬שחוא מדבר רק שצעק ובכה כי שבר לבו מאד‪ .‬ואחר כך‬
‫במוצאי יוה״כ הלך ר׳ דוד מ״מ ז״ל אל הבעש״ט ואמר לו דבינו מה ראית‬
‫בי דבר מגונה חס ושלום עגה ואמר ח״ו לא ראיתי בך כלום דק באשמורת‬
‫ראיתי להם״מ על הדרך מקום שהתפילות הולכים לקבל כל התפילות ח״ו‬
‫ואמרתי בלבי למה אלך להתפלל ולמסור לו התפילות ח״ו על כן שהיתי‬
‫מלחתפלל ות״ל פניתי דרך אחד שילכו חתפלות בזו חדרך ולא יוכל לאחוז‬
‫בהם וע״כ יראתי פן ח״ו יכנס בלבך ויקלקל ח״ו הדבר ושברתי את לבך בכדי‬
‫שלא יהיה לך שום מחשבה זרה בלבך ואחר כך צרת לך להתפלל‪:‬‬
‫גם שמעתי מפי חרב חחסיד מה׳ גדליא ז״ל פ״א התפלל בעש״ט תפלת‬
‫מנחח בכפר אחד בחדר שקורץ שפאייכלער )מחסן תבואה( והיו‬
‫שם הרבה חביות מלאות תבואות ובעת התפילה היה הרקדה גדולה בץ‬
‫החביות מחמת חרעדח כמ״ש מפני אשר ירד עליו ח׳ באש ויחרד כל ההד‬
‫מאד‪ .‬ות״ל שראיתי בחינות נשמת משה ז״ל‪ .‬עוד שמעתי מפי הרב ר פאלק‬
‫הנ״ל שהוא גלה למדינות קרים עם ד׳ יוסף אשכנזי ש״ץ הבעש״ט בשעת‬
‫הבריחה ושמע מפיו ואני שמעתי ממנו‪ .‬פ״א חלם ר יוסף הנ״ל שראה חסיד‬
‫אחד שנפטר וחניח בן קטן בר חכים וקפץ עליו שידוך נחות דרגא ובא‬
‫חהסיד לד׳ יוסף בחלום וביקש ממנו שילך לאשתו ויאמר לה בשמו שלא‬
‫תעשה השידוך ולא ניחא לו‪ .‬כי אם אותו האיש שיבוא היום לביתח ראשון עם‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫סג‬
‫זה תעשה שידוך‪ .‬ואחר כך ראה בחלום דמות מזבח ועלה אותו הנפטר על‬
‫המזבח ושם ראשו בין ברכיו והתחיל לצעוק הסליחה ענינו ה׳ ענינו ענינו‬
‫אבינו ענינו ובו‪ /‬וכל אלפא ביתא עד גמירא‪ .‬אחד כך אמד ענינו אלהי אבותינו‬
‫ענינו ענינו אלהי אברהם ענינו ענינו פחד יצחק ענינו ענינו אביר יעקב‬
‫ענינו ענינו מבין דמעח ענינו ענינו אלחי חמדכבה ענינו ושט לרקיע ובבוקר‬
‫הלך להבעש״ט וסיפר לפניו החלום אמד לו כסבור אתה שחלמת חלום‪ .‬לא‬
‫כן‪ .‬ראית הזיון‪ .‬גם אני דאיתי ובעיני נתגשם והמזבה הוא מזבה שמקריב‬
‫מיכאל הנשמות לפני השי׳׳ת‪ .‬ושאל אותו מפני מה אמר אותן ענינו והשיב‬
‫שאץ מלאך ונשמות יכולים לעלות מעולם לעולם אלא על ידי תפילות ענינו‬
‫ושאל אותו מפני מה אמר נוסח זה והשיב כי למעלה כן הנוסח ושלח‬
‫הבעש״ט אהד אשת המת ואמר לה הדברים אודות השידוך‪:‬‬
‫עוד שמעתי מפיו הנ״ל פ״א ערב יום הכיפור דאה בעש״ט קיטרוג גדול‬
‫על ישראל שתסתלק מהם תודה שבע״פ והי׳ מתעצב מאד כל יום‬
‫עיה״כ‪ .‬ולע״ע כשבאו כל העיד לבדכם ברך אהד או שנים ואמר לא יכולתי‬
‫מהמת צעד ולא בירך אותם והלך לביהכ״נ ואמר לפניהם דברי כבושים ונפל‬
‫לאדון חקודש וצעק ואמר ווי כי רוצים ליקח התורה מידנו איך נוכל‬
‫להתקיים בין האומות אפילו חצי יום‪ .‬ורגז מאד על חדבנים ואמר כי בשבילם‬
‫הוא שבודים שקד מלבם בהקדמות שקדים ואמר כי עמדו למשפט כל‬
‫התנאים ואמוראים‪ .‬ואה״כ הלך לבהמ״ד ואמר עוד דברי כבושים והתפללו‬
‫כל נדרי ואמר אהד כל נדרי כי הקיטדוג הולך ומתחזק והיה ממהר עי״ז‬
‫כל הבעלי תפילות כדי שיעמוד לתפילת נעילה בעוד היום גדול כי הוא‬
‫בעצמו היה מתפלל תמיד תפילת נעילה וקודם בעילה התהיל לומר דברי‬
‫כבושים ובכה והיה מניח ראשו לאחוריו על חתיבח וגנח וצעק ואח״כ התחיל‬
‫להתפלל שמונה עשרה בחשאי ואח״כ תתחיל הש״ע של קול רם ומנהגו‬
‫היה תמיד בימים נוראים לא היה משגיח במחזור כי הרב ד׳ יעקיל ממעזיבוז‬
‫היד‪ ,‬אומד במהזור הפייט לפניו והוא עונד‪ .‬אחריו וכשתגיע לתיבת פתח לנו‬
‫שעד או לתיבת שעדי שמים פתח וכשדיבר ר׳ יעקיל פעם ושתים ושמע‬
‫שאינו עונה אהדיו נשתתק והתהיל לעשות תנועות נוראות ששחה לאחוריו‬
‫עד שבא ראשו סמוך לברכיו ויראו העולם שלא יפול לארץ והיו רוצים‬
‫לאחוז ולסעד אותו והיו יראים והודיעו לד׳ זאב קוצעם ז״ל ובא והביט‬
‫בפניו ורמז שלא יגעו בו‪ .‬והיו עיניו בולטות ובקולו היה עושה תנועות!‬
‫כשוד שהוט והיה כך לערך שתי שעות ופתאום נתעורר ונתיישר על‬
‫עמדו והתפלל במהירות גדולה וגמר התפילה‪ .‬ובמוצאי יה״כ באו כולם‬
‫להקביל פניו כי כן היה המנהג תמיד ושאלו אותו על הקיטרוג מה עלתה‪.‬‬
‫וסיפר להם כי בעמדו בתפילת נעילה יכולתי להתפלל והלכתי מעולם לעולם‬
‫סד‬
‫שבחי כעל שם טוב‬
‫בלי שום עיכוב כל ש״ע חשאי ובש״ע של קול רם הלכתי ג״כ עד שבאתי אל‬
‫היכל א׳ והי׳ לי עוד שער אחד להכנם שאבו׳ לפני השי״ת ב״ה ובאותו‬
‫היכל מצאתי תפילות של חמשים• שנה שלא היה להם עליה ועכשיו מפני‬
‫שהתפללנו בזה יוה״כ בכוונח עלו כל חתפילות וחית כל תפילה מאירה‬
‫כשתר נכון‪ .‬ואמרתי לאותן התפילות למה לא עליתם קודם ואמרו כי כן‬
‫נצטווינו להמתין על רומע״ל שתוליך אותנו ואמרתי להם בואו עמי והשער‬
‫מיה פתוח‪ .‬ואמר לאנשי עירו כי השער היה גדול ככל העולם‪ .‬וכאשר התתלבו‬
‫לילך עם התפילות בא מלאך אחד וסגר הדלת ותלה מסגר אתד על השער‪,‬‬
‫וסיפר להם כי המסגר היה גדול כמלא מעזיבת‪ .‬התחלתי לסבב המסגר‬
‫לפתות אותו ולא יכולתי ורצתי לרבי הידוע בספר תולדות יעקב יוסף ובקשתי‬
‫ממנו ואמרתי ישראל נתונים בצרה גדולה כזו ועכשיו אין מביתים אותי‬
‫ליכנם כי בעת אהד לא הייתי דוהק א״ע להכנם ואמד הרב שלי אני אלך‬
‫עמך ואם יהיה אפשר לפתות לך אפתת וכשבא וסיבב את המסגר ולא יכול‬
‫ג״כ לפתוה אז אמר אלי מה אוכל לעשות לך והתתלתי להתמרמר לפני רבי‬
‫איך עזבתני בעת צרה כזו והשיב איני יודע מה לעשות לך אבל אבי‬
‫ואתה נלך להיכלא דמשיחא אולי יהיה ישועה משם והלכתי ברעש גדול‬
‫להיכלא דמשיחא וכשראה אותי משית צדקינו מרתוק אמר אלי לא תצעוק‬
‫ובתן לי שני אותיות ובאתי לשער ותהלה לאל שפתחתי המסגר ופתחתי‬
‫השער והולכתי כל התפלות ומחמת אותה שמהה גדולה שנתעלו כל התפילות‬
‫נשתתק פי הקטיגור ולא הוצרכתי לטעון ובטלה הגזירה ולא נשאר כי אם‬
‫הרשימה מהגזירה‪ .‬ומאותו הרשימה אני זוכר שהיה רעש גדול בעולם‬
‫כי כמה אנשים שלהו ספריהם למדינת וואלהיא וזה הקטרוג היה מן הכת‬
‫שבתי צבי ימת שמו ושרף בישוף אתד של עיר קאמיניץ שתי גמרות מש״ם‬
‫והרב דקהלתינו אמר כי לקח מהמוכםין דכפר שלו ש״ם בחזקה ושילם‬
‫לו עבור הש״ם והניתם על האש ובעו״ה נשרף כולו ות״ל תיכף כשעמד‬
‫הבישוף לפני האש ניזוק והוליכו אותו לעיר קאמניץ ולא הביאו אותו בחיים‬
‫ומת בדרך הרשע הנ״ל‪ .‬ואח״כ היה וויכוח לפני הבישוף דק״ק לבו״ב אבל‬
‫נפל פתד התורה עליו ולא הרשיע והכת הרשעה הנ״ל כולם השתמדו כי עשו‬
‫להם הרפה ובזיון גדול שגילח להם פאה אתת והצי זקן שיכירו שהוא לא‬
‫יהודי ולא נכרי ומתמת בושה נשתמדו‪ .‬אבל פ״א היה הרב ההםיד מ׳ מנחם‬
‫נתום מטשארנביל בעירנו וסיפר מעשה זה לפני העם ואני באתי באמצע‬
‫הסיפור ושמעתי ממנו קצת שינוי וגם דבר חדש שאמר משיח לבעש״ט איני‬
‫יודע אם תפתת ואם תפתה יהיה בוודאי ישועה לישראל‪ .‬עוד אמר שזה‬
‫השער היה של היכל קן צפוד אשר מעולם לא נכנם בו כי אם משית כאמור‬
‫בזוה״ק ואמר ששמע קול אלהים ואמר לו מה אעשה עמך שאני מוכרח‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫םזז‬
‫לעשות רצונך‪ .‬ומהרב דקהלתינו משמעות שעדיין היה בצער ורגז על‬
‫האוחזים עד שנסעו האורהים מביתו ואה״כ שלת שליה ושמע השליה‬
‫שהוכיחו אשתו על שרגז על האורהים ונשען על השולהן ואמר הנני מוכן‬
‫לקבל תוכחה ואח״כ שלה לבקש האורהים‪ .‬ובבקר עמד בתפלה בצבור‪ .‬ומכת‬
‫אותן שנשתמדו שמעתי מחרב דקהלתינו שאמר הבעש״ט שהשכינח מיללת‬
‫ואומרת כל זמן שהאבר מהובר יש תקוזז שיהיה לו איזה רפואה וכשחותכין‬
‫האבר אין לו תקנה עולמית כי כל אהד מישראל הוא אבר מהשכינה‪:‬‬
‫שמעתי מפי חמיו של רבי פאלק הכהן ההסיד ר׳ שמעריל מ״מ דק״ק‬
‫וירעיווקע שפ״א שבת בק״ק באלטע ואמר שהעיר חזאת תחרב פ״א‬
‫ואה״כ תבנה ותהיה עיר ואם בישראל ותעמוד עד ביאת הגואל בב״א‪ .‬הרב‬
‫דקהלתינו פירש האיך היה האמירה כי היו ירידים גדולים בק״ק באלטע‬
‫והיו שם רוב סוהרים נכרים וישמעאלים וקדר ושארי אומות והיו רצים‬
‫בעגלות בעת סעודה שלישית בעת שאמר הבעש״ט ז״ל תורה והיו מבלבלים‬
‫אותו ורגז ואמר מה לך באלטי עדיין תצמה עליך צרה‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ שמעריל הנ״ל שנה אהת קודם הבריחה ואמר כי כשנעשה‬
‫מלחמה בין ישמעאל ובין היון הרבו העיר הנ״ל וגם סביבותיה ועיר‬
‫פיטשילניק וכל הכפרים סביבותיה לא נשאר בבלטע כי אם בית קטן בפני‬
‫חהצר‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ פאלק חנ״ל כשנסע ר׳ גרשון מקוטיב מא״י לחוץ לארץ לשדך‬
‫את בניו אמר אגב אורחא ת״ל שעברתי את הים אסע לגיםי בעש״ט‬
‫ז״ל ובא אליו בעש״ק‪ .‬עמד הבעש״ט להתפלל תפילת חמנחה וחיח מאריך‬
‫בתפלתו עד צאת הכוכבים‪ .‬ור׳ גרשון התפלל ג״כ בתוך הסידור של‬
‫האריז״ל ואה״כ היה מעביר על הסדרא שנים מקרא וא׳ תרגום ואח״כ צוה‬
‫והביאו לו כרים ושכב לנות‪ .‬ובליל שבת בשעת סעודה שאל ר׳ גרשון את‬
‫גיסו הבעש״ט מפני מה הארכת בתפילה כ״כ אני ג״כ התפללתי בכוונות‬
‫וקראתי הסדרא שמוא״ת והוצרכתי לשכוב ולנוח ואתה עומד ורועד ועשית‬
‫כתנועותיך כי היה רוצה להוציא דברים מפיו והיה הבעש״ט שותק ממנו‬
‫ולא השיב לו כלום‪ .‬והוא כפל ושאל עוד הפעם אז השיב לו הבעש״ט כשאני׳‬
‫מגיע לתיבה מהיד‪ ,‬מתים‪ .‬וספק לד׳ פאלק אם לתיבת מהיד‪ ,‬מתים אתה או‬
‫מחיה מתים ברתמים‪ .‬ואני כוונתי כוונת יהודים ואז באות נשמות מתים‬
‫לאלפים ולרבבות ואני צריך לדבר עם כל אחד ואחד‪ .‬מפני מה נדחה׳‬
‫ממחציתו ואני עושח לו תקון ומתפלל בעדו ומעלחו וחחשוב חשוב קודם‬
‫והם רבים כ״כ שאם רציתי להעלות כולם חייתי צריך לעמוד ש״ע שלש‬
‫שנים אך כשאני שומע הכרוז שמכריז מקודש מקודש ואי אפשר עוד‬
‫להעלות הנשמות אני פוסע מן הש״ע‪ .‬ואמר אליו רבי גרשון בדרך שהוק‬
‫םו‬
‫שבווי בעל שם טוב‬
‫למה אין באים אלי והשיב לו היה אצלי כאן עוד שבת הב׳ ואבי אמסור‬
‫לך הכוובות בכתב על ביר •ויבואו ג״כ אליך וכ״ע לעש״ק הבא כשסיים‬
‫בעש״ט קדיש לפבי התפילה עמד ר״ג להתפלל ג״כ והבעש״ט לא התחיל‪.‬‬
‫עדיין בתפלה כי היה יודע שרבי גרשון לא יסבול ויפתד ותיקן בתוך כך‬
‫הזיייגער )שעון( שלו והריה טאבאק עד שיעבור ר״ג הב״ל מקום הכוובה‬
‫וכשכיוון לכוובה זו וראו שבאו אליו מתים כמו עדר גדול של צאן ובפל‬
‫בחלשות אז העירו הבעש״ט וצוד‪ .‬לו לילך לביתו• ובלילה על השולהן בעי‪£‬‬
‫הסעודה שאל לו הבעש״ט למה בתחלשתה ואמר לו בעת שכוובתי הכוובה באו‬
‫אלי מתים כמו עדרים‪ .‬אז אמר הבעש״ט לאבשיו בדרך שהוק הכו אותו שלא‬
‫ישתק מהבעש״ט‪:‬‬
‫שמעתי מהרב המפורסם ההםיד והכים דק״ק פולבאה שהיה אב״ד בק״ק‬
‫שאריגראד‪ .‬שמע שהבעש״ט בא לק״ק מאהליב אמד בלבו אסע גם‬
‫אבי כי לא היה עדיין חסיד ובםע ובא בעש״ק אליו קודם תפילות בוקר וראה‬
‫שהבעש״ט מעשן לולקי )מקטרת( והיה דבר זה תמיד‪ .‬ואת״כ בשעת התפילה‬
‫בכה בכיה גדולה שלא בכיתי מימי והבבתי שלא משלי היתד‪ ,‬זאת הבכיוז‪.‬‬
‫ואת״כ בםע הבעש״ט לא״י ובשארתי משומם עד שהזר אז התחלתי לבםוע‬
‫אליו וישבתי אצלו זמן והיה הבעש״ט אומר שצריך להגביה אותי וישבתי‬
‫לערך ה׳ שבועות ושאלתי אימתי יגביה אותי רומע״ל‪ .‬והשאר שמעתי‬
‫מהרב דקהלתבו מ׳ גדליה ז״ל ואמר ששמע מהרב הב״ל שהמוכיה היה‬
‫ראשון לפעולותיו שבא אליו לק״ק שאריגראד על שבת וביקש ממבו‬
‫שיתאכסן אצלו ולא השיב פביו ריקם וביקש ממנו שיעשה לו מבין בביתו‬
‫להתפלל ונתן לו רשות אבל בעצמו הלך לבהכ״ב‪ .‬ובשבת כשהלך המוכית‬
‫לדרוש ביקש ממבו שילך להדרשה והלבישו בדרשה מכף רגל ועד ראש‬
‫ואמר בלבו אין זד‪ ,‬כי אם בביא כי מבין יודע מתשבתו ובדבק בו ותיכף‬
‫ביקש אבשי הקהל על הסעודה שלישית והיה תמיה להם כי יודעים שאינו‬
‫מחזיק עם חסידים ואת״כ כשההזיק הרב בצדקתו התחילו אבשי העיר לריב‬
‫עמו ונעשו לו שונאים גדולים והמתלוקת הי׳ הולך וחזק עד שגדשו אותו‬
‫מן העיד בעש״ק והוצרך לשבות בכפר אהד‪ .‬והבעש״ט היה בדרך לא רתוק‬
‫וכשראה הבעש״ט הדבר אמר לאבשי סגולתו ביםע לכפר פלוני כי ידעתי‬
‫שיש לו צער גדול ובשבות שם עם הרב דלףק שאריגראד שבהיר‪ ,‬עמו לפקח‬
‫צערו וכן עשו וגם חמוכיח היה שם ג״כ עמהם ובשבת אחר תפילת מוסף‬
‫ראה המוכית את הרב שחוא מצער אמר לו אל תצטער שמעתי כרוז שהכריז‬
‫ואמרו פלובי שובאך יהרג ופלוני שובאך ימות בדרך וכל העיר תשרף באש‪.‬‬
‫וכששמע הבעש״ט דבריו צעק על המוכיה ואמר שוטה גם אתה שומע כרוזין‬
‫ובשתתק ד‪,‬כ‪6‬וכיח‪ .‬והרב בםע לק״ק ראשקאב ובתקבל שם לרב פ״ש ושם‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫םז‬
‫חזר בתשובה גדולה כי היה עושר מסך סמך אלף והיה מחלק כל המעות שלו‬
‫כי חחזיר כל חקנםים שקיבל וכל חמו״מ שחי׳ בו נדנוד איסור החזיר והכריז‬
‫בחרם שכל מי שקיבל ממנו ואינו בהכשר יבוא וחזר מעותיו עד שנשאר‬
‫עני‪:‬‬
‫ושמעתי מהרב מ׳ יואל מ״מ דק״ק נעמדוב אשד מקום קבורתו בא״י‬
‫בידושלם תוב״ב שפ״א נסע עם הרב דק״ק דאשקוב לק״ק מעזיבוז‬
‫ובא לק״ק בא״ר והתפללו שם באכסניא בבית בעשרה ובסוף התפילה‬
‫השתמט הרב מאצלם והלכו לבקשו ומצאו שיצא מבית אהד ושאלו אותו‬
‫מה עשה הרב בביתך ולא רצה לגלות כמו שגזר עליו שלא לגלות והאנשים‬
‫הגדולים שהיו שם עם הרב כעסו עליו ואמרו וגזרו על הצורף הנ״ל שיאמר‬
‫להם האמת ואמר הצורף הנ״ל אני דואה בו נקמה כי בהיותו דר בק״ק‬
‫ראשקב לקה ממני קנם שני אדומים ועכשיו נתן לי הטלית של שבת שלו‬
‫עד שיחזור מן הדרך ויפדה ממני‪ .‬וגזרו עליו האנשים תיכף ומיד תמחול‬
‫לו שני האדומים ותהזיר לו הטלית והחזיר לו ולא רצח לקבלו עד שבתן‬
‫הצורף תקיעת כף שמהל לו בלב שלם אז קיבל הטלית‪ .‬ומהתעני׳ של הרב‬
‫הב׳ כך היה שהיה מתעבה בתשובות הקבה בזה האופן התעבה מידי יום‬
‫ביום ובכל חדש וחודש התעבה פ״א משבת לשבת ואין איש מאבשי הבית‬
‫שהיו יודעים מזה התענית דק בתולה אחת בת אחותו של הרב הב״ל עשה‬
‫עמה מעמד ומצב שהיא תביא לו לאכול ולא אהד וגם תפבה המאכל שלא‬
‫יוודע לבבי הבית‪ .‬ככה התעבה ה׳ שבים ובשבה השישית אירע שהתענה‬
‫משבת לשבת והבעש״ט הי׳ בדרך ושמע כרוז מהר ד ה אליו במרוצה כי‬
‫היום יתבטלו מוחץ שלו רץ אליו במרוצה גדולה עד שמת לו םום בדרך‬
‫שוה עשרה אדומים ואמר להדב מת לי סוס של עשרה אדומים בדרך על‬
‫ידך ותהיה כפרה תהתיך ותיכף אכל ושמע לו אה״כ‪ .‬ויש תהת ידי אגרת‬
‫ששלח הבעש״ט להרב בזה״ל העתק׳ שבכתב בעב׳ חאג׳ מק׳ מעזיבוז לק׳‬
‫בעמדוב רבתא הבי מילי בכתבא דצוא ושוב כמראה הבזק מראח הכהו‬
‫אב״ד דק״ק הב׳ מעוז ומגדל הרב המופל׳ עושה פלא הכ הכולל מ יוסף‬
‫הכהן דק״ק הנ׳ אב״ד זה לשון האיגרת ליד אהובי א״ב הרב המאה״ג‬
‫ע״ה פ״ה המפורסם בחסידות חחכם השלם המופלא עשה פלא הנצמד בקירות‬
‫לבי דבוק מאה לי מ יוסף הכהן הנח גי״ה קבלתי וראיתי ראי אחת‬
‫בשתי שורו׳ העליונות ושם נאמד שדומע״ל אומד כאילו מוכרה להתענות‬
‫ותדגז בטני מקול הקורא והנני מוסיף בגזירות עידץ ובצירוף קב״ה‬
‫ושכינתיה לבל יכנס א״ע בסכנה כזה כי זה מעשה מרה שהודה ועצבות‬
‫ואיתאבחז״ל שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות דק מתוך שמחה של‬
‫מצוה כאשר ידוע לרומע״ל דברים שלמדתי כמה פעמים והיו הדברים האלה‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫םח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫על לבו ועל דבר סעיפי מחשבותיו המביאים אותו לזה איעצך ויהי אלקים‬
‫עמך גבוד חחיל בכל בוקד ובוקד בעת לימודו ידבק עצמו באותיות בדביקות‬
‫גמור לעבודת בוראו ב״ה וב״ש ואז ימתיקו הדינים בשודשן ויקיל מעליו‬
‫הדינין ומבשרך אל תתעלם ח״ו להתענות יותר מהחיוב ומהצורך ואם שמע‬
‫תשמע לקולי ויהי אלקים עמך ובזח אקצר ואומר שלום מנאי הדש״ת נאום‬
‫ישראל בעש״ט‪:‬‬
‫ואפריון נמטי לבנו יחידו הרבני המופלג הידיד כבוד מ׳ שמשון ועי״ח‬
‫בנו ידיד ר׳׳מ הידץ נ״י לכולם בכלל ובפרט‪:‬‬
‫ושמעתי מהרב דקהלתינו מ׳ גדליה ז״ל שכמח פעמים חשק הדב לנסוע‬
‫לאה״ק והדב בעש״ט אמד שלא יםע ואמר לו סימן זה יהי בידן*‬
‫כל פעם שיפול לך חשק לנסוע לאה״ק תדע נאמנה שיש דינים על העיד ר״ל‬
‫ושטן מטריד אותך כדי שלא לחתפלל בעד חעיר ע״כ כשיפול לך חשק לאה״ק‬
‫תתפלל בעד העיר‪ .‬פ״א נםע חדב לבעש״ט על שבת וחוצדך לנסוע דרך עיר‬
‫שאדיגראד והיה כעם על העיד מאד ולא רצה לעמוד בעיר אך מחמת‬
‫שהיד‪ .‬צריך לתת מספוא לסוסים הוכרח לעמוד ולא קם מהעגלה ואמר‬
‫כשיאכלו תיכף נסע ונלך וכשנכנסו לבית התחיל לגשם מאד שלא יכלו‬
‫לנסוע ולא פסק הגשם עד שהוצרך ללון שם בעל כרחו ובבוקר ג״כ הגשם‬
‫לא פסק הולך וגדול עד יום ה׳ וכשראה שאיו הגשמים פוסקים אמר רבש״ע‬
‫אפשד ניחא לך שאשבות כאן והגשמים יפסקו וכן היה שפסקו תיכף‬
‫הגשמים והי׳ מתפלל כל השבת עבוד העיר והבעש״ט ראה ששבת בק׳‬
‫שאריגראד והיה יודע שהיטיב חרה לו על העיד ושחק ואמר לאנשי סגולתו‬
‫הנח חרב דה״ק דאשקוב שבת בק״ק שאדיגראד ושחק עוד‪ .‬ולאחר שבת‬
‫כשבא להבעש״ט נתן לו שלום ושחק ואמר הדב להבעש״ט רבינו מה‬
‫השחוק ואמד לו שהיית כל ש״ק בשאדיגדאד והשיב כן הדבר ומתגעגע לו‬
‫כבן יחיד‪ .‬וסיפר לו שחוכרח לשבות שם מחמת הגשמים• אז השיב לו‬
‫הבעש״ט סבור אתה שהמוכיח היה משקד ח״ו כי אמת ששמע הכרוז ומה‬
‫שרגזתי עליו על שהוציא מפיו שאילו לא הוציא מפיו דברי הכרוז הייתי‬
‫מבטל הגזירה מן העיר באותה שבת מכל וכל ועכשיו לא פעלתי אלא שנתנו‬
‫להם חדחבה שלא תשדף בפעם א׳ אך פעם מבוא זה ופעם מבוא זה עד‬
‫שתשרף כל העיר וכן היה שנשרפה בכמה פעמים ואותן שגזרו עליהם‬
‫למות בדבד ד״ל מתו בדבר שהיה שתי שנים אחר חבריחח חדציחה נהרגו‬
‫בק׳ אומין בעת הבדיחה ד״ל‪ .‬ואותן שנגזרה עליהם והי׳ להם הרחבת זמן‬
‫גדול עדך עשרים שנה או יותר שאני יודע שהי אב״ד דק״ק נעמרוב ששה‬
‫עשר שנח קודם חבדיחה ח ת מד‪ ,‬שהי בעיר דאשקוב שחי כמה שנים קודם‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מעשה זו‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫‪,‬‬
‫ואכתוב קצת משבהי הדב בשהי אב״ד בק״ק נעמרוב אחד הבדיחה שנה‬
‫אחת ודדכי הי׳ כשהייתי מנית תפילין דד״ת הייתי ידא להנית בפני‬
‫הבדיות כי הייתי עדיין דך בשנים ונהגתי בשעת אשדי ובא לציון חלבתי‬
‫לבית גדול כי אין שם איש בשעת התפילה כי חתפללו בתדד םמוך לבית‬
‫קטן שהיו מתפללים דק הגבאי שלו היה בבית ופעמים הלך חגבאי לשוק‬
‫לקנות צדכי הבית ונכנסתי לבית והנתתי שם תפילין דד״ת ונשתהיתי‬
‫ובתוך כך גמרו התפילה ונכנס הדב ז״ל לביתו ויפן כה וכה וידא כי אין‬
‫איש ושאלתי אותו דבינו מה אתם מבקשים ואמר לי אתה הולך בתפילין‬
‫ומיד הסירותי התפילין של ראש מעלי ואמר לך לבית המדרש ודאה אם‬
‫גמדו התפילה והלכתי ומתפללים עדיין אשדי ובא לציון ובאתי לביתו ולא‬
‫מצאתי אותו כי הסיר התפילין והלך לפנות א״ע והמתנתי עליו וכשבא‬
‫לבית ושאלני ואמרתי שגמרו התפלה כי שערתי שבוודאי גמדו התפלה׳‬
‫ותתחיל להנית תפילין וידעתי שילך לבהמ״ד וקדמתי והלכתי ומצאתי שאתד‬
‫עומד לפני התיבה ואומר תחלים כמו בשינח‪ .‬וידעתי שחרב ידגוז ע״ז כי‬
‫היה אומד ברית המעוד כנגד ברית הלשון וכמו שבברית המעוד א״א‬
‫להוליד באבר מת כן בברית הלשון א״א להוליד באבר מת‪ .‬ותהלים צוד‪.‬‬
‫הרב לומר בכל בתי כנסיות אותיות נעמדוב ואותיות קר״ע שט״ן משולב‬
‫בשם הוי״ה מפסוקי אשדי תמימי דרך ומקודם יאמרו קפיטל פ״ג ושיאמרו‬
‫בכל יום יהי רצון אהד התפילה‪ .‬וכשבא לבהמ״ד ושמע אמירות תהלים‬
‫רגז ואמר אין בי כת עוד שאת אתכם עלי חושבים מתשבות כ״א לעצמו‬
‫אני אומר שלא תהא קל בעיניכם אודות הקדר ומשם הלך לבה״כ ושם נח‬
‫מרוגזו‪ .‬ורמז הדברים דרך פשט ואילו לא שמעתי קודם דבריו בבה״מד לא‬
‫הבנתי רמיזתו‪ .‬וביום קיבץ תינוקות של בית רבן לבהכ״נ וצוד‪ .‬לומר צ״א‬
‫פעמים ויהי נועם וקודם המנחה שמעו שבלילה העבר הלך הקדר הצי‬
‫פרסח סמוך לטולטשין מחנה גדולה והיו קרובים לעיר נעמרוב ות״ל ששלהו‬
‫הישמעאלים שר א׳ פאשי אהריהם וחזרו כולם‪:‬‬
‫שמעתי מאיש א׳ ושמו ד דוד שהיה דר באותו פעם ק״ק שאדיגראד‬
‫שיום אחד קודם צוד‪ .‬הרב ר׳ מרדכי מק״ק הנ״ל להקהל שישלחו‬
‫שליח מיוחד לחרב דק״ק נעמרוב שיתפלל אודות חקדד ושלחו שליח וצוה‬
‫להם שילך בבוקר בבוקר אמר הרב הנ״ל אינו צריך לשליח כי כבר ידע‬
‫והרב דק״ק נעמרוב ה׳ יציל עמו ישראל מכל צדה וצוקה אמן ואכתוב קצת‬
‫מהתנהגותו כי היה לומד בכל יום בטלית ותפילין וקודם האכילה למד‬
‫שיעור גמרא ז׳ דפין וגם בשעת אכילה בין מאכל למאכל לא פסק פרמיה‬
‫מגירםא ואהר האכילה היד‪ .‬ישן מעט מזעיר וקם משינתו וד״נית תפילין‬
‫ולמד עד תפלת המנחה גם בלילה למד הרבה לא עבר עליו לילה אחד שלא‬
‫‪,‬‬
‫ע‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קם בתצי לילה ממש בקיץ ובהודף הן בשבת וי״ט ועשה פדיון שבויים‬
‫וצדקה הדבה מאוד ובביתו מיתה פדנםתו בדוחק ולהץ‪ .‬פ״א התדעם עליו‬
‫בנו על חדוחק ולתץ והשיב לו כתוב בפדקי אבות ויהיו עניים בני ביתך‪,‬‬
‫והלימוד שלו ותפילתו וכל דבר שבקדושה חיה עושה בפח עד שבשדו‬
‫מזדעזע עליו‪:‬‬
‫שמעתי מהמי ז״ל שהרב ההםיד מ׳ גרשון טבל א״ע בים בשעה שהספינה‬
‫מהלכת ושאלתי אותו איך מותר להעמיד עצמו בסכנה גדולה כזו‬
‫ולא היה בידו להשיבני וכשבא ר׳ גדליה אלינו ונזכרתי ושאלתי אותו ע״ז‬
‫והשיב לי פ״א ישבתי עם הרב ההםיד מ׳ צבי מקאמעניץ על האצטבא‬
‫שלפני הבית ושאלתי אותו עד״ז והשיב לי על האצטבא הזאת ישבתי עם‬
‫ר׳׳ג הנ״ל ושאלתי אותו בזה״ל אני שמעתי שטבלת בים בשעה שהספינה׳‬
‫מהלכת האיד הותר להעמיד עצמו בסכנה כזו והשיב בשהוק ואמר מה‬
‫בכך שכל אומני הספינה רוחצים בים כי יש שק אהד של עור ובו סולם‬
‫של עור תולה בספינה ועולים ויורדים בו ורותצים בתוכו אכן אגיד לד‬
‫אני לא רתצתי בשק הנ״ל אבל כד היה המעשה שראיתי דינים על הספינה‬
‫ורציתי לטבול לבטל הדינים ואתדמי שבאו אצל קאמפיע אתד והעמידו‬
‫את הספינה ויצאו כל אנשי הספינה לטייל ואמרתי עתה שעת הכושר לטבול‬
‫ופשטתי הבגדים לתחתית הספינה שקורין העמבאר וקפצתי לתוך המים‬
‫וישבתי בתוך המים ובתוך כך זזה הספינה וכשעליתי מן המים ראיתי‬
‫שהלכה הספינה אמרתי בלבי אם אלך על הקעמפיען מה אעשה ערום אנכי‬
‫שלא אוכל להוציא דבר שבקדושה מפי ומה גם שאין לי שם מה לאכול‬
‫ולשתות אמרתי ארדוף אחר הספינה ואשיגנה כי בטוח הייתי בעצמי שאוכל‬
‫לשוט היטב כי פ״א ראיתי בנהר דנעםטער יהודי אהד טובע בנהר והיה‬
‫רחוק ממני כהצי פרסה והצלתי את היהודי הזה‪ .‬וכן עשיתי ושטתי אחר‬
‫הספינה והגעתי אותח אך מחמת שהיא גבוהה וחלקה בזפת לא היה לי‬
‫מקום להיאחז בספינה וצעקתי ולא נשמע קולי מחמת קול ורעש הספינה‬
‫ושוב נתרחקה ממני הספינה ושטתי בכל כוחי וחזק ידי כן עשיתי כמה!‬
‫פעמים עד שנבעתי מאד והתחלתי לשקוע במים יורד ועולה ולא יכולתי‬
‫לדבר שום דבור אפילו וידוי והרהרתי בלבי אף לטבוע וגם לאבד עולם‬
‫הבא שהוא כמעט מאבד עצמו לדעת ותיכף יצא אחד מהספינה וראה אותי‬
‫והוציא אותי והניח אותי בספינה קטנה שלו והביא אותי לספינה הגדולה‬
‫והשליך אותי לתוך הספינה הגדולה ררדתי לירכתי הספינה ושכבתי לערך‬
‫ב׳ שעות והייתי מקיא מאד מרוב המים ששתיתי ושכבתי עד שנתתי מעט‬
‫ולבשתי בגדי ואמרתי אשלם להאיש על הטובה שעשה עמי ולא ירש ע׳׳י‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫עא‬
‫עה״ב ולקחתי כים מעות ותפשתי אותו בכל הספיגה ולא היד! שם שום‬
‫ישמעאל ואמרתי משמע מיני׳ האי טעיי׳ היה‪:‬‬
‫שמעתי מחרב דקהלתינו מעשה שדאח חבעש״ט על רבי גרשון גיסו רשימת‬
‫של ניאוף והיה לו צער גדול מזה והיה בוש לומר לו ומתמה על‬
‫הדבר ואעפ״כ אמר לו‪ .‬והשיב לו שקה אתה והכה את ד״בעש״ט‪ .‬אמר לו‬
‫הבעש״ט המתן לי עד למהר כי אעפ״כ אני רואה עליך רשימה של ניאוף‬
‫ובלילה ביהודים שלו שעשה ראה‪ .‬ולמחר אמר לו אתה קבלת עליך‬
‫פרישות מאשתך ושמעתי ברקיע שפסק הרמב״ם שאמר שזהו כאלו אמר‬
‫על אשתו הרי עלי כאמא אעפ״כ שאינו נדד גמור מ״מ נתעורר עליך‬
‫הרשימה של קרי שצמת עליו משבת לשבת ומהמת שעברת על נדר הפרישות!‬
‫גתהזקה הרשימה ורואה אני עליך כניאוף והודה לו האמת‪ .‬וזה שעבר על‬
‫הפרישות היה מטעם שהיה רוצה לנסוע לאה״ק ולא היה יכול לפיים את‬
‫אשתו לדבר זה כי היה רהוק ממנה ע״כ עיבר על הפרישות‪ .‬ועסקו שניהם‬
‫בתיקון עד שתיקן את הדבר זה ומהתהברות הזו נולד המגיד מישרים דק״ק‬
‫לאדיזען ואמר עליו חמוכיח דק״ק פולנאי שלא ראה קרי מימיו‪:‬‬
‫שמעתי מפי מ״מ הנ״ל פעם א׳ גזר ר׳ שלום מארץ חמערב תענית על‬
‫חגשמים בירושלים וחיה צדיק גדול וחשוב וצוד״ שיתכנסו כולם‬
‫בבד״״כ אהד להתפלל בכנופיא ושלה לד׳ גרשון הנ״ל שהוא יתפלל לפני‬
‫התיבה ובירושלם המנהג מי שמתפלל לפני התיבה צרין* לומר דברי‬
‫כבושים והתם המנהג של הדרשנים שיאמר הגמרא או המדרש או פסוקים‬
‫כצורתן וכהווייתן ואם משנה הלשון חרפה הוא לו והיה מכין את עצמו‬
‫לדרוש והזר הלשון כמה פעמים בכדי שיאמר כהווייתן לא ישן כל הלילה‬
‫ובאשמורת הבוקר ניהר גרונו ואמר לבנו ר׳ ליב הנ״ל נתקלקל מלולי לד‬
‫לד׳ שלום אמור לו שאני איני יכול להתפלל ונתפרדה ההבילה והתפלל‬
‫כ״א במקומו שרגיל בו ור׳ שלום בביד״״מ שלו במקומו וירד אהד לפני‬
‫התיבה‪ .‬ובתוך השידה שמע ר׳ שלום שהזר הקול לד׳ גדשת ומיד אחר‬
‫התפילה של להש צוה שילך המתפלל מן העמוד וירד ר׳ גרשון לעמוד‬
‫להתפלל ש״ע בקול ויאמר הםליהות‪ .‬ירד ר׳ גרשון לפני התיבה ואתר‬
‫הש״ע תתחיל לומר סליחות ואמר חפתיחה ואה״כ הלך מן התיבה ולא רצה‬
‫לומר עוד םליהות ושאל אותו בנו ר׳ ליב הנ״ל מפני מה עשה זה והשיב‬
‫לו כי בפתיהה היתה תפילתי שגורה בפי והרגשתי אם אומר עוד סליחות‬
‫ירדו גשמים תיכף ויראתי מגסות דוה לכן לא התפללתי כי יודע אני שירדו‬
‫גשמים ב׳ או ג׳ ימים רצופים לאהד זה וכן היה‪:‬‬
‫‪.‬גם שמעתי מר׳ פנחס מלמד שהיה מקודם מ״מ וכמדומה לי שהמעשה׳‬
‫הי׳ בק״ק צפת והיה שם חרב דק״ק הנ״ל חנקרא בלשונם חכם והיה‬
‫עב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫איש טוב מאד והיה אוהב לו* גרשון פ״א אמד ו״ גרשון להחכס הנ״ל אפם‬
‫בסף והוצדכתי ללוות על הוצאות שבת והיה יום אחד קר מאד ולבש ר׳‬
‫גרשון בדופלק שבתפר על צמר גפן והלך לבה״מ להתפלל ואחד התפילה‬
‫היו שוהים בבה״מ כל א׳ למד שיעורו ור׳ גרשון הולך ושוב בתוך‬
‫הבה״מ והיה שואף טאבק והוציא מכים הברוםלק הפאטשיילע )מטפחת(‬
‫שלו ובפל מן הבדוםליק כים קטן שקודין שלאם באייטיל )ארגז קטן בעול‬
‫שמהזיקין בו כסף מטבעות( ובתוך הכיס היה זעקסער )מטבע של שש‬
‫פרוטות( ובאה״ק לא היו יודעים הכיס הזח ודאח חחכם שבפל מד׳ גרשון‬
‫הכיס הב״ל והגביה אותה ומשמש מבחוץ כי לא היה יכול לפתוח הכיס‬
‫הב״ל והדגיש שיש בתוכו ה׳ מטבעות וסבר שזה היה אדומים )מטבעות‬
‫זהב( ותמה החכם על ר׳ גרשון שהוציא מפיו דבר שקר ושם מקפידים‬
‫מאוד על דבר שקד והתחיל לדבר עם רבי גרשון רומע״ל לוד‪ ,‬על שבת‬
‫מעות על הוצאות ולא היה לדומע״ל מעות והשיב כן הדבר ואמר לו החכם‬
‫דומע״ל שקד מדבר והוא אמד אמת דברתי וכפלו הוויכות זה אומר כה‬
‫וזה אומד כה ובתוך כך קפץ החכם לאדון הקדש ובשבע ששקד מדבר וקפץ‬
‫ר׳ גרשון והחדים אותו וחלץ החכם מבעליו והלך לביתו וקיבץ כל הקהל‬
‫וסיפר להם המאורע והראה להם הכיס ומשמשו גם הם הכיס ואמרו שיש‬
‫בתוכה חמשה אדומים וקיבל לפביהס לא די שהוא שקדן גם החדים אותי‬
‫הלכו הקהל לד׳ גרשון ושאלו אותו למה החרמתם את חחכם! שלבו ואמר‬
‫כי בשבע שבועות שקר והראו לו כיסו ואמרו הבה יש בכאן חמשה אדומים‬
‫ואמר ר׳ גרשון למד‪ ,‬לא פתח את הכיס קודם שבשבע והשיבו לא היה‬
‫יכול לפתוח אמר לחם היה לו לקרוע את הכיס ולדאות שמטבע זו איבו‬
‫הולך בכאן וחיא כשאר כסף כי יש לי חרם מכסף וגם שאר כלי כסף‬
‫ופייס החכם את ד׳ גרשון והתיר לו את החרם‪ .‬ובא אגרת מהבעש״ט‬
‫לר׳ גרשון וכתב שם ראיתי שדבו אותך בחיכל אחד ורצו לדון אותך למיתה‬
‫ח״ו מפבי מד‪ ,‬העזת פביך בגד הרב אב״ד רציתי לילך להיכל לטעון עבורך‬
‫וסגרו ההיכל בעדי ולא יכולתי לכבום שם ואמרתי דבש״ע הוא עשח לקבאתך‬
‫ויצא קול חביחו לו כי קבא קבאת ה׳ צבאות ועכ״ז פסקו לו שיהיה סומא‬
‫חודש אחד וסומא חשוב כמת ובכן מהיום והלאה לא תחיה קשח כ״כ‪ .‬וכתב‬
‫ר׳ גרשון לבעש״ט אין אבי יודע מד‪ ,‬אידן בך כי חמעשד‪ ,‬אמת אבל תמיה‬
‫לי שראית שדנין אותי קודם המעשה כי היה ברשם באגדת של בעש״ט‬
‫באיזה יום בכתב‪ .‬וכדומה לזה שמעתי מהרב דקהלתיבו שר׳ ליפע ז״ל‬
‫מק״ק המעלביק הי׳ מריב עם הרב דק״ק הב״ל אודות שאלה אחת זד‪ ,‬אוסר‬
‫וזה מתיר וכשהיה רב ליפמן על ר״ה אצל בעש״ט אמר הבעש״ט בשעת‬
‫אכילה ראיתי היום ת י ן איזה למדן למיתה על שהעיז בגד הרב אב״ד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫עג‬
‫דקהלתו ותבין ד׳ ליפמן שנגדו הוא מדבר ותתחיל לבכות ואמר לו הבעש״ט‬
‫אל תפחד כי אני התפללתי עבודך ופטדוך מן הדין‪:‬‬
‫עוד שמעתי מד׳ פנהס בהיות ד׳ גדשון באה״ק ושם המנהג מימי קדם‬
‫לסנן את המים הן לבשל והן לשתות מחמת שמימיהם מוכנסים ומי‬
‫בורות ושביהי במימיהם תולעים ויתושים ואשת ד׳ גדשון לא ידעה מזה‬
‫ולא סיננה המים ובמדינותיהם עדיין אין המנהג לסנן המים ותבדו הנשים‬
‫זמר של ליצנות והתלוצצו ממנה בבהכ״נ ובאה לביתה בבכיה גדולה למה‬
‫הביאתני למרחקים שמתלוצצים ממני ופייס ד׳ גרשון אותה ואמר הראני‬
‫את האשד‪ ,‬שחברה זה השיר והראה לו את האשד‪ ,‬הנ״ל שהיא הולכו*‬
‫מבה״כ ורקק ואמר בלשון תימה מה זאת ז‪ 1‬האשד‪ ,‬יכולה לדבר ונתאלמה‬
‫האשד‪ ,‬הזאת‪:‬‬
‫שמעתי מבני מ׳ ליב שיחיה שפ״א שבת אצלנו ר׳ הירש תתן אב״ד דק״ק‬
‫אוסטרה המא״ג ד׳ דוד וד׳ אייזיק היה גיסו של ר׳ הידץ בנו של‬
‫הרב הנ״ל ובמוצאי שבת סיפר בנו הנ״ל מעשה ששמע ממנו‪ .‬שהיה־‬
‫למוהד׳ר אייזיק בנו של הרב בת קטנה בת י״ג שנד‪ ,‬ונשואה היתד‪ ,‬והיתה‬
‫חולד‪ ,‬וכשהיה הבעש״ט בק״ק זאסלב הראו לו ד״חולנית וצוד‪ ,‬למהר לקרוא‬
‫לה אשת רופא שתעמיד לד‪ ,‬עלוקות ואמר לפתוח לה מדידין )טחורים(‬
‫והנגיד מ׳ אייזיק היה ירא לסמוך על הבעש״ט ושאל להדאקטעד של הדוכפה׳‬
‫ךק״ק הנ״ל ואמר כי אפילו בקטנה שכיח מרידין ובא לביתו ושלה אהד‬
‫אשת רופא והאכסניא של ד״בעש״ט היה אצל ר׳ דוד שהיה מקודם אב״ד‬
‫דק״ק אוסטדה ור׳ הירש תתן הרב הלך עם הבעש״ט לבית ר׳ אייזיק דרד‬
‫פרוזדור הבית ועמדו ושם כמה סוסים והלך מסוס לסוס וראה אותם והכה‬
‫אותם והוטב בעיניו סוס אחד ואמר לד׳ ד״ידץ אם אפשר שימכור לו הסוס‬
‫הלז והשיב ד׳ הידץ אינו יודע ונכנסו לבית ואמר לדבי אייזיק מכור לי‬
‫סוס זה והשיב לו דבינו כתיב לא תחמוד אמד לו שוטה אעפ״כ הומד אני‬
‫ולא רצה למכור ואה״כ דאה אשת הרופא ואמר אין אתרת בעיר כי קראת‬
‫אותה הבו לעת הזה‪ .‬והאשה הזאת היתד‪ ,‬השובה בעיר ופתהה לה מדידין‬
‫ואעפ״כ לא הבריאה והבעש״ט נסע לביתו ור׳ אייזיק נסע עם בתו לקידר‬
‫שבק״ק קאסטאנטין ושמע הבעש״ט מזה ונסע בעצמו לקאםטאנטין ורגז‬
‫עליו ואמר הגם אתם תעשו לי כן והבטית לו ד׳ אייזיק שיסע לביתו אבל‬
‫דעתו לא היה כן וכשראה ר׳ אייזיק שהקידר לא מעלה ולא מוריד נסע‬
‫עם בתו לביתו‪ .‬פ״א נחלשה מאד סמוך לשבת ועשה הרב מ׳ דוד רעש‬
‫וקבץ מלמדים לומר תהלים וברכו אותה בשם אחר ושלח אגדת ביד נכדי‬
‫למעזבוז עם שלית בכדי שיוכל לילך בשבת להבעש״ט שיתפלל בעדה‬
‫ובא הנכרי ביום ש״ק אהד קה״ת קודם תפילת מוסף ובמוצאי שבת צוד‪.‬‬
‫עד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לכתוב אגרת ליתן ליד נכרי וכתוב בתוכו גי״ק קודם מוסף קבלתי והתפללתי‬
‫עבודה תפלה גדולה ולא נעניתי לא דבר ולא חצי דבר ואין יודע מה אידן‬
‫בי׳ אם לא שברכו אותה בשם אחר ותיכף תודיעו לי השם בסוף נודע‬
‫שהקטנה הזאת היתה מעוברת וכשילדה הבריאה‪ ,‬ואת״ז הי׳ הבעש״ט בק״ק‬
‫זאםלב אמרו אשת רופא הכרתם ומשם תדש ג״כ ידעתם ולמה לא הכרתם‬
‫שהיא מעוברת והשיב לו סבור אתה שבאמת היתד‪ .‬מעוברת מתפלתי‬
‫ומתפילת אביך נתעברה והאגרת ששלח הבעש״ט היה כ״י רבי יעקב‬
‫מיאמפאלי‪:‬‬
‫עוד מעשה שהבעש״ט ישב בק׳ זאםלב ושבת שם כמה שבתים ובתור‬
‫כך מצאו נכרי מת על השדה והביאו אותו לעיר ורצו לעשות עלילה‬
‫על היהודים‪ .‬והלכו להדוכםד‪ .‬ואמרו לה שהיהודים הרגוהו‪ .‬והדוכםה יראה‬
‫לנפשה כי בעלה הדוכס מת מיתה מנוולת על אם הדרך על אשר הרג‬
‫הקדושים בעלילות שקר ע״כ אמרה אי אפשר לדון דיני נפשות אם לא‬
‫שיתקרו הדבר ברור שהיהודים הרגוהו‪ .‬וכשנודע לאנשי העיר בני ישראל‬
‫רעדה אחזתם ושלחו את ר׳ אייזיק הנ״ל להבעש״ט לאכםניא שלו להודיע‬
‫לו והבעש״ט עומד רגל אחת על הספסל ורגל א׳ על ה א ת ור׳ צבי סופר‬
‫אמר זוהר לפניו והבעש״ט עונה אתריו ונתלהב בהתלהבות גדולה ופניו‬
‫בוערות וכשבא ר׳ אייזיק על מפתן הבית רמז עליו בידו שילד והלך והפתד‬
‫הי׳ הולך וגדול ושלחו אותו פעם שניה ורמז ג״כ עוד שילך עד שהפצירו‬
‫הרב ר׳ דוד שילך להבעש״ט ואותו לא ידחה בוודאי בלך ושוב כי‬
‫הוא זקן ונשוא פנים‪ .‬והלך ר׳ דוד להיבעש״ט אמר לו הבעש״ט אץ אני‬
‫שומע שמדברים מזה בחצר כלל‪ .‬ופעם א׳ אתר שבת באמצע היום אחר‬
‫אכילה שכב הבעש״ט על תיבה אתת ונשען על ידו ואנשים עומדים לפניו‬
‫והרכין את אזנו כמו שרוצה לשמוע ואמר כי מדברים בחצר מעלילה זו‬
‫ואמר יחמו לו המקוזז במהרה והלך למקוח ובא ואמר אל תפחדו כי אין‬
‫חשש כלל‪ .‬ושלחו הקהל את השתדלן לחצר ושמע שהנכדים קיבלו לפני‬
‫הדוכםד‪ ,‬אודות הנכרי ההרוג וצותה את הדאקטר שלה לראות את ההרוג‬
‫ולידע אם מת הוא מיתת עצמו או לאו‪ .‬והקהל יראו לסמוך על הבעש״ט‬
‫ונתנו להדאקטער שלשים אדומים ות״ל שלא הי׳ מזה עלילה כלל וכלל‬
‫והאב״ד דק״ק זאםלב הי׳ גיסו של ר׳ דוד הנ״ל ושאלו את הבעש״ט למה‬
‫לא הגיד להם קודם שמצאו את ההרוג שלא יפחדו כשימצאו את ההדוג‬
‫על השדה והשיב להם אני התפללתי במקוה על דבר זה למה העלימו ממניי‬
‫דבר זה מקודם והשיבו לי כי זה הי׳ לי עונש על שהתעצלתי בהספד של‬
‫ת״ח א׳ הנקרא ר׳ חיים מבראד‪ .‬ואמר להרב דק״ק זאםלב סבור אתה שאני‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫ן‬
‫עת‬
‫איני יודע שנתבאת כמה פעמים פעם אחת במרחץ תתת הםפםלין ובמקומות‬
‫אתרים ועל כולם הודה לו‪:‬‬
‫שמעתי בביאת הרב דק׳ געמרוב פ״א בשמתת תורה היו אנשי םגולה‬
‫דבעש״ט שמתים ומרקדים ושותים יין מן המרתף של הבעש״ט הרבה׳‬
‫ואמרה אשת הבעש״ט הצדקנית לא ישאירו יין לקידוש ולהבדלה ונכנסה‬
‫להבעש״ט ואמרה לו אמור שיפסקו לשתות ולרקד כי לא ישאר לך יין‬
‫לקידוש ולהבדלה אמר לה הבעש״ט בצתוק טוב אמרת לך אמוד להם‬
‫שיפסיקו וילכו לביתם כשפתחה הדלת והם רקדו בעגול וראתה שליהטה!‬
‫אש סביבותיהם כמו חופה לקתה הכלים והלכה בעצמה למרתף והביאה‬
‫להם יין כפי רצונם ואח״כ שאל אותה הבעש״ט אמרת להם שילכו אמדה‬
‫לו היה לך לאמר בעצמך‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק דדאזניץ שהיה אב״ד בק״ק פאווליץ המעשה איך‬
‫נתקרב הרב המגיד הגדול להבעש״ט המגיד צם ז׳ או ת׳ פעמים‬
‫משבת לשבת רצופים ותלה מאד פ״א בא ר׳ מענדל מק״ק באד לק״ק‬
‫טארטשין ונתאכסן אצל פרנס התודש והמגיד היה דר בבית קטן םמוד‬
‫להפ״ח הנק׳ אונטער שטביל )בקומה התחתונה( ונכנס ר׳ מענדל לפרוזדור‬
‫להבעה״ב שלו ושמע דברי המגיד שלמד עם תלמיד א׳ והוטבו בעיניו‬
‫הדבורים שלו ונכנס אליו וראה שהוא תולה מאד ואמר לו האם לא שמעתם‬
‫שיש בעש״ט בעולם ויםע מעלתו אליו וידפא אותו והשיב טוב לחסות בה׳‬
‫מבטוח באדם‪ .‬וכשבא ר׳ מענדיל להבעש״ט סיפר בשבחו של המגיד ואמר‬
‫הייתי בק״ק טארטשין וראיתי כלי יפה אמר הבעש״ט ראיתי אותו מכמה‬
‫שנים ויש לי געגועים אליו שיבא אלי‪ .‬ויש כמה נוםתאות איך שבא‬
‫המגיד להבעש״ט אך שמעתי שקרוביו לחצוהו שיסע להבעש״ט וכשבא‬
‫להבעש״ט מצא אותו יושב על מטתו ומעיין ונתן לו שלום וביקש המגיד‬
‫הנ׳ שירפא אותו וגער בו הבעש״ט אמר אין סוסים שלי אוכלים מצות ונפל‬
‫עליו זיעה מתמת חולשה‪ .‬ויצא לחת וישיב על האצטבא שלפני הבית לנוח‬
‫וראה איש אתד רך בשנים וקרא אותו אליו ואמר לו בבקשה ממד לד אל‬
‫הבעש״ט ואמור למה אינו מקיים הפסוק ואהבת את הגרי והאיש הנ׳ היה‬
‫ר׳ יעקב מהנעפאלי ונכמרו רחמיו עליו ונכנס להבעש״ט והיה ירא לומר‬
‫לו ועשה בתכמה והלך עד קצה הבית ותזר לצאת לברוח ובהליכתו אמר‬
‫איש א׳ מרה שתורה יושב לפני הבית וביקש אותי שאומר לרומע״ל למה'‬
‫לא קיימתם ואהבתם את הגר ויצא מן הבית‪ .‬מיד אסף הבעש״ט עשרה‬
‫אנשים ויצא אליו ופייס אותו ורצה לרפאות אותו בדיבורים‪ .‬ושמעתי מר׳‬
‫גרשון דק״ק פאווליץ שהבעש״ט היה הולך אליו כמו שני שבועות וישב‬
‫כנגדו ואמר תחלים ואח״כ אמר הבעש״ט אליו הייתי רוצה לרפאות אותך‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫עו‬
‫בדיבורים כי היא רפואה קיימת ועכשיו אני צריך לעסוק עמך ברפואות‪.‬‬
‫ונתן לו דירה ונתן לו י״ב זהוב׳ בכל שבוע ושבוע על הוצאות שלו‪ .‬והיו‬
‫ר יעקב הנ״ל ור׳ אליהו הולכים אליו בכל עת לבקרו ופעמים היו מפלפלים‬
‫בגמ׳ ותוספות ולא יכול לילך להבעש״ט מתמת תלישות ואהר זמן מועט‬
‫התהיל להבריא והי׳ הולך להבעש״ט לשולהנו‪ .‬פ״א התעלף והיו‬
‫מעוררים אותו עד הצי יום והבעש״ט הלך שלש פעמים למקוה ושלה לאדון‬
‫א׳ רחוק ג פרסאות וקנה ממנו אבן טוב הנקרא דימאנט בסך שלשים‬
‫אדומים וכתשו ונתנו לו לשתות ואח״ז בא אליו ר׳ יעקב וחבריו הנ׳‬
‫לבקרו‪ .‬שאלו אותו מפני מה היה לו התעלפות ולא ענד‪ ,‬אותם דבר ושאלו‬
‫לאנשי הבית אם לא יצא בלילה ואמרו יצא ושהה ובא לבית והתתיל‬
‫להתעלף ושאלו אותו היכן היה אמר להם הבעש״ט שלח אהרי הגבאי שלו‬
‫בחצות לילד‪ .‬ובאתי ומצאתי אותו יושב וכר קטן על ראשו ומלובש בעור‬
‫של זאבים מהופך ושאל אותי אם למדת הכמת הקבלה ואמרתי הן וחי׳‬
‫ספר א׳ מונח לפניו על השולחן וצוה אותי לאמר לפניו בספר זה ובספר‬
‫הי׳ כתוב במאמרים קטנים וכל מאמר הי׳ התהלה אמר ר״י סח לי מט״ט‬
‫שר הפנים ואמרתי לפניו עמוד או הצי עמוד ואמר הבעש״ט לא כן הוא‬
‫אני אומר לפניך ואמר לפניו ובתוך כך נזדעזע וקם ואמר אנחנו עוסקים‬
‫במעשה מרכבה ואני יושב ואמר בעמידה ובתוך הדיבורים השכיב אותי‬
‫במטה כמו עיגול ושוב לא ראיתי אותו רק שמעתי קולות וראיתי ברקים‬
‫ולפידים נוראים והי כך ערך שני שעות ונתפתדתי מאד ומזה הפהד‬
‫והתחלתי להתעלף‪ .‬ואומר אני הכותב כמדומה לי שזה היה קבלת התורה‬
‫שכן שמעתי מפי הרב התסיד דק״ק פולנאה שקיבל מהבעש״ט תורתו השייך‬
‫לנשמתו בקולות וברקים ועוד הי׳ אומר זה הלשון בכל מיני כ״ז כנאמר‬
‫בזוהר הקדוש ואני לא ראיתי בזוהר שיזכור בכל מיני כ״ז בקבלת התורה‬
‫אבל שמעתי מהרב זה הלשון כמו שקיבלו ישראל התורה בכלל כן קיבל‬
‫הבעש״ט בפרט ואחרי שפ״א שאלו אנשי סגולתו אותו מאמר זוהר ופירש‬
‫ואמר להם ותזרו ושאלו את המגיד הנ׳ ז״ל והיה הפירוש מכוון כמו שאמד‬
‫הבש״ט וסיפרו להבעש״ט אמר כסבורים אתם שהוא יודע בעצמו התורה‪.‬‬
‫וכשנסע המגיד ז״ל מהבעש״ט בירך אותו הבעש״ט ואח״כ הרכין הבעש״מ‬
‫את ראשו שיברך אותו ולא רצח ולקח הבעש״ט את ידו ונתן על ראשו‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ובירך אותו ע״כ‪:‬‬
‫שמעתי מר יואל מ״מ דק״ק נעמרוב ותמיד הי׳ אצל הרב דק״ק פולנאי‬
‫בק״ק ראש קוב ובק״ק שאריגראד ובק״ק נעמרוב שמעתי ממנו שפ״א‬
‫שבת הבעש׳׳ט בשאריגאד ובמוצאי שבת אחר הבדלה היה דרכו לספר‬
‫מה שראה בשבת ואמר שראה שמת ר״א דק״ק אמשטרדם ואמר לו שמת‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫עז‬
‫בשבת העבר שהיה שבת בראשית ושאלתי אותו מה היתה הסיבה שמת‬
‫ואמר שני אנשים מפולין ביזו אותו בשמתת תורה ולא רצה ר׳ יואל הנ׳‬
‫לפרש שמותם ואמרו בזה״ל כאן אתה נשיא ובמדינות פולין לא היית ראוי‬
‫להיות רב אפילו אצל הייטים וקיבל על עצמו מיתה אבל אנקם מהם בדבר‬
‫ובתרב ר׳׳ל ושאלתי אותו מה תעשה באשתו הרבנית ואמר שאקה אותה‬
‫מהם ושכחתי ממנו לשאול אם בתיים או סבור שגם היא תמות ובשנה ההיא‬
‫בא בן הרב דק״ק פולנאי שאל אותו אביו מה ד״א הרב עושה אמד כבר נפטר‬
‫שאל אותו אם נפטר בשבת בראשית אמר כן ואמר מניין אתה יודע זה‬
‫שלא קדם שום אדם ממני ואמר לו אנחנו ידענו תיכף בשבת פ׳ נח כי‬
‫הבעש״ט אמר לנו ותמה מאד ושאל אותו על אשתו של הרב הנ׳ ואמר‬
‫שבא ד׳ אברהם שווערדליק מירושלים ולקתה לירושלים ושאל על בעלי‬
‫המתלוקות של הרב זע׳ ואמר שהותלשו על מכת דבר ר״ל וגירשו אותם‬
‫לשדה ובאו ישמעאלים והרגו אותם‪ .‬שוב אמר באותה שבת עצמה כי ראה‬
‫שידפסו באותו השנה ספר חדש ואינו יודע שם אותו הספר כי עדיין לא‬
‫קראו לו שם וזה הספר תיבר אתד מכת שבתי צבי ימ״ש נופת תטופנה‬
‫שפתי זרה ימ׳׳ש שהלשון הוא יפה ויחשקו העם אותו ויטמא ת״ו את העולם‬
‫בעו׳׳ח ואח״כ כשיצא לאויד העולם קנה הרב הנ״ל את הספר הלז כי לא‬
‫ידע מקודם מה שמו וכשבא הבעש״ט אליו וראה שהספר חנ׳ מונח על‬
‫השולתן וכשפתח הבש״ט את חפתח אמר ספר פסול מונה על שולחנך‬
‫ושאל הרב איזה הוא והראה עליו באצבע וזה היה ספר חמדת הימים ולקתו‬
‫סמרטוט בזוי וכרכו אותו ונתנו אותו תתת השולהן‪ .‬וסיפר לי ר׳ יואל הנ׳‬
‫פ״א ראה הרב בחלום שאחד מחמנין שלו ישתמד ואחזו רעדה ונתפז ושלת‬
‫לעורר‪ ,‬כל המנין וראה שכולם ת״ל שלימים ושאל אותם שמא א׳ מכם‬
‫עבר עבירה בסתר זדו וסיפר להם חחלום‪ .‬ענה צדיק אחד ר׳ אליעזר‬
‫מטאמאשפאלי לא ידעתי מאומה כי אם אותו הלילה לפני השיבה עיינתי‬
‫בספר תמדת הימים‪ .‬ועוד סיפר לי ר׳ יואל הנ״ל שבא ש״צ לבעש״ט לבקש‬
‫ממנו תקנה ואמר ר׳ יואל בזה״ל שחתקון הוא להתקשר נפש בנפש רוח‬
‫בדוה נשמה בנשמה והתהיל להתקשר עמו במתון כי היה ירא כי היה‬
‫רשע גדול‪ .‬פ״א ישן הבעש״ט ובא ש״צ ימ״ש ופיתה אותו היו והשליך‬
‫אותו בהשלכה גדולה עד שנפל לשאול תתתיות והציץ הבעש״ט מקום‬
‫חניתו וראה שחוא עם יש״ו על לוח אתד שקורץ טאביל וסיפר שד״בעש״ט‬
‫אמר שהיה בו ניצוץ קדוש ותפסו הם״מ במצודתו ר״ל ושמע הבעש״ט‬
‫המעשה איך היה הנפילה שלו ע״י גדלות וכעם ואני מתרשל לכתוב אפשר‬
‫שאכתוב לידע איך עמוק הגאוהו‬
‫ומעשה זה ג״כ שמעתי מר׳ יואל הנ״ל‪ .‬ד׳ יצתק דראביזיר נתקבל לנדמ‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫בק״ק האריחוב גדולה וישב שם כמה שבועות והיה מעשה שקצב אי‬
‫נשאר בעל חוב לבעל הטאקםע )חוכרים מהקהלה המם מבשר הכשר‪ ,‬לפי‬
‫מנהג הימים ההם במדינות פולין ורוםיא‪ ,‬והיו תקיפים גדולים‪ ,‬ועפ״י רוב‬
‫שנואים על הציבור( והבע״ט לא היה בביתו ומשכנה אשת הבעל טאקםע‬
‫את הקצב אפילו כרים וכסתות ובא אשת הקצב לרבי יצחק הנ״ל בקובלנא‬
‫רבא ובבכיה גדולה ושלח לדי יצחק חני אחר אשת הבע״ט וצוה לה להחזיר‬
‫המשכנות ולא שמעה אליו וקילל די יצחק אותה ומת אצלה תיכף תינוק‪.‬‬
‫וכשבא בעלה מן הדרך וסיפרה לו המעשה ואמרה קבלנו מגיד א׳ וקילל‬
‫אותי ותכף מת חילד‪ .‬ור׳ יצחק הנ״ל נסע לביתו לק׳ אםטדאה כי שם הי׳‬
‫מגיד כר׳ יוזפא ושלחו הקהל אחריו עגלות שיבוא לק׳ האריחוב עם כל‬
‫בני ביתו‪ .‬מה עשה הבע״ט שלח שליח מיוחד עם אגרת וכתוב בו אם לא‬
‫זז ממקומו עדיין ישב במקומו ואם הוא בדרך יחזור למקומו כי אפילו אם‬
‫יבוא יוכרח לצאת מכאן‪ .‬כתב ר׳ יצחק תשובה אליו אני אבוא לק׳ הנ״ל‬
‫בעת שישאו מטתך לקראתי וכן היה כשבא ר׳ יצחק תוך שער העיר נשאו‬
‫את הבע״ט במיטה בשער העיר ולא יכלו לצאת עם המת והוצרכו לשאת‬
‫את העגלה לצד אחד והלכו עם המת‪ .‬והבע״ט הי׳ בעל משפחה והי׳ שנאה‬
‫כבושה בלבם מחמת שהיו יראים מן המגיד והאי תיגרא דמי׳ לבידקא דמיי‬
‫וכד עד שנתגדל המחלוקת וכל מי שנגע בחמגיד לא חי׳ וגם הרב אב״ד‬
‫שהי׳ שם ושמו ר׳ איציק אשר נעשד‪ .‬אב״ד בק׳ בראד ואח״כ לקחו אותו‬
‫לאב״ד לק׳ האמבורג הי׳ ג״כ בבעלי מחלוקות אף מפני שר׳ יחזקאל אב״ד‬
‫דק׳ יאנפאלי )גירםא אחרת‪ :‬טאמאש פאלי( חי׳ קרוב להרב הנ׳ וכתב‬
‫אליו למען השם שישלים עמו כי אש אוכלה הוא והשלים עמו פ״א הי׳‬
‫רעם גדול והכה בבה״כ בשעת תפילת חמנחה והרג שני אנשים אחד בכותל‬
‫המזרח ואחד בעזרה ובאו אנשי העיר ‪.‬ואמרו אליו רבינו אתם המתם את‬
‫עם ה׳ ענה ואמר זה שבכותל מזרח נהרג ע״י מחלוקת וזח שבעזרה נהרג‬
‫ע״י שבועת שוא שנשבע בקי בראד עבור ג׳ אדומים והחזיק אותם בידו‬
‫בשעת התפלה והשתעש׳ בהם ומצאו בידו ג' אדומים הנ׳‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתינו שבאו לדין לפני ר׳ יצחק הנ״ל שני בעלי דינים‬
‫ופסק שבועה לאחד וקיבל עליו לישבע ובעל דין שכנגדו צעק‬
‫שיקיים חפםק כי חרה לו מאד שידע בבירור שב״ד שכנגדו טען שקר ואמר‬
‫ר׳ יצחק מה אתה מזרז שיקיים הפסק כך הוא דרכי כל מי שטוען לפני‬
‫שקר ימות אחד מזרעו שמא יתחרט ויודה וחי וכן הי׳ שמת אחד מזרעו‬
‫ונתחרט והודה על האמת‪:‬‬
‫שמעתי מחרב דקהלתינו שר׳ יונה קאמינקער אחיו של ר׳ ברור שלח‬
‫שוורים למכור בעת שהיתה מלחמה עם היוון בכפרים ושמעו שגזלו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫עט‬
‫היוונים אח השוודים של ר׳ יונח וד׳ בדוד שלח ג״כ שוודים לדרך והיה‬
‫מתירא שלא יגזלו ג״כ השוודים שלו ושלהו אח ד׳ יוסף מקאמינקע אל‬
‫הבעש״ט ומצאו אותו עוסק בנטילת ידים לסעודה וצוה לד׳ יוסף מקאמיבקע‬
‫ג״כ שיטול ידיו ואהד המוציא אמר חבעש״ט למה לא דבדו עמי בעת‬
‫שיצאו לדרך והייתי משגיח עליהם‪ .‬ואת״כ פתת הבעש״ט הזוהר ועיין בו‬
‫רגע אהד ואמר אני דואה השוודים של ר׳ בדוד־ שהם קיימים ולא גזלו‬
‫אותם‪ .‬שאל ד׳ יוסף את הבעש״ט תה כתוב בזוהר והשיב זהו מה שאמרו‬
‫תז״ל על פסוק וידא אלקיס את האור כי טוב ואמרו כי טוב לגנוז כי באוד‬
‫של ששת ימי בראשית היו יכולים להסתכל מסוף העולם עד סופו והיכן‬
‫גנזו הקב״ה גנזו בתודה ומה שאמד לצדיקים פירש לצדיקים שעתידין‬
‫לבוא בעולם וכל מי שזוכה למצוא בתורה אוד הגנה מסתכל בו מסוף‬
‫העולם עד סופו וכי סבור אתה שהשוודים לבד דאיתי כי באותו ראיה׳‬
‫ראיתי ג״כ מעשה בק״ק אמשטרדם וסיפר לפניו המעשה ואני לא שמעתי‪:‬‬
‫מעשה שרצה הבעש״ט לנסוע לדרך ומתמת שהי׳ זמן קידוש לבנה עיכב‬
‫עצמו עד הלילה ובעת הליכתו לקידוש לבנה הלד עמו אהד מהתבדיס‬
‫ורצה להביט אחריו ולא הניח אותו הבעש״ט להביט כי אמר אהד גנב‬
‫הרסן מן הסוסים כי הסוסים היו קשורים בעגלה כדי לנסוע תיכף אהד‬
‫קידוש לבנה והוא גנב מהמת שאין לו הוצאות שבת‪ .‬ולאהד קידוש לבנה‬
‫חתחיל הגבאי לצעוק מי גנב הרסן אמר לו הבעש״ט אל תצעוק לך אל‬
‫איש פלוני וקה ה״י גדולים ופדה הרסן כי חגנב השכין שם ואל תפרסם‬
‫הדבר‪:‬‬
‫מעשה שהי׳ בעיר א׳ שותט שהיה קל מאד ושכור‪ .‬פ״א קדא אותו הרב‬
‫דק״ק פולנאי בשתדית אתר התפלה לתדר א׳ ואמר לי דאיתי‬
‫הבעש״ט וחזר לפני כמה פעמים מנידון השוחט ואין אני יכול לפרש האיד‬
‫הי׳ הדבר הגם שחזר לפני נדון חקצבים חנכרים אעפ״כ עיקר הקפידה‬
‫היה על השוחט‪ .‬ואמר לי להשגיח לתפוס אותו באיזה דבר וכן הי׳ שהרב‬
‫ז״ל הי׳ נזחר מאד לקפת פרנסת אדם ומחמת זה היה לשוהט קיום כ״ז‬
‫וכיון שתפסתי אותו צוה הרב להושיב ב״ד ויגבה עדות מן הקצב ואם יהיה׳‬
‫כן על פי דין תורה תעבידו אותו‪ .‬והעיד הקצב בדבר והעבידו אותו‪:‬‬
‫מעשה כשנתקבל הרב ד׳ אברהם בן הרב המגיד הגדול למ״מ בק״ק‬
‫חוואסטוב והסרסור הי׳ ר׳ מנהם נהום התסיד המפורסם דק״ק‬
‫טשעדנאביל ושמעתי מד׳ יואל מפדאטהור שהי׳ חוגג הג הפסח אצל ר׳‬
‫נהוס הנ״ל בק״ק פאהריבוסץ בא אליו שלית למתדת יום הכיפור מר׳ אברהם‬
‫הנ״ל‪.‬כי הוא נחלש בידיה ובעת נעילה פסק לדבר ושאלו אותו אם לשלוח‬
‫אחר ר׳ בהום והרכין עם ראשו הן ושלחו אחריו ובתור כד נפטר והלד די‬
‫י‬
‫פ‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫נחום למקוה כי אמר אתפלל במקומי עבורו וקודם יום טוב שמעו שנפטר‬
‫רק לד׳ נחום לא הגידו ובחול המועד גילד‪ ,‬איש אחד לר׳ נחום לפי תומו‪.‬‬
‫והתחיל ר׳ נחום להכות את ראשו בכותל ובכה בכיה גדולה עדך שתי‬
‫שעות ולא יכלו להשתיקו עד שלקהו את ר׳ בחום על זרועם ונשאו אותו‬
‫לסוכה ואמרו דבי זכרו כי היום יו״ט ונה מבכיתו והתחיל לספר בשבתיו‪.‬‬
‫ואמר פ״א הייתי בק׳ הנעפאלי ושאלתי אותו אם רואה את אביו ואמר הן‬
‫ושאלתי אם בחלום או בהקיץ והשיב בא אלי בחלום ומדבר עמי ואת״כ‬
‫אני ניעור משנתי ומדבר עמי בהקיץ‪ .‬וסיפר לד׳ נהום שהיה שם נגיד אחד‬
‫והי׳ מצעד אותו כמה פעמים ולא דצה ד׳ יואל לפרסם שמו של הנגיד הלז‬
‫וקבלתי לפני אבי ואמר לי אבי אני אשלת לקרוא אותו ושאלתי להיכן תקרא‬
‫אותו ואמר לו לבהמ״ד שלך ושלת אתריו משרת שלי הנקרא ד׳ פילט‬
‫וד׳ פילט הנ״ל היד‪ .‬בעת ההיא במדינות פאלעסיא רתוק מאניפאלי עדך‬
‫ששים פרסאות ובא לבית הנגיד והכד‪ .‬בדלת ואמר פתחו לי‪ .‬והכיר אותו‬
‫הנגיד הנ״ל בקולו ותמה על זה ואמד בלבו הלא אין בביתו ותיכף הי׳‬
‫מתרץ לעצמו אפשר שבא לביתו לעת ערב ונתן לו שלום בשמתה רבה‬
‫ושאלו זה לזה לשלום ואח״כ אמר ד׳ פילט אין עת להאריך כי הרב קורא‬
‫אותך ואמר לו מה אתה מדבר הלא רבינו כבר מת ונפטר לעולמו אמר לו‬
‫ר׳ פילט אעפ״כ קורא אותך והלך עמו‪ .‬וכשבא הנגיד לבהמ״ד של ד׳ אברהם‬
‫ראה שהמגיד יושב בראש השלחן לבוש בבגדים כמו שהיד‪ .‬בחיים אמר לו‬
‫המגיד אתה סבור שאיני בכאן ואתה עושה מה שלבך הפץ על כן אני‬
‫מדאה לך שאני יושב בכאן התחיל הנגיד ל ת ת את עצמו ולתת אמתלא‬
‫לפניו ולא רצה לשמוע ואמר לו לך מעלי וגער פילט הוליד אותו לביתו‬
‫והוליכו לביתו וכשבא לביתו אמד אליו ד׳ פילט לך לביתך לשלום כי‬
‫צריך אני לתזור‪ .‬וכשבא לביתו נתעלף והיתד‪ ,‬צעקה גדולה עד שנתאספו‬
‫שכיניו והעידו אותו ושאלו אותו מפני מה נתעלף וסיפר לפניהם המעשה‪.‬‬
‫אמת לו נלך לד׳ אברהם והלכו כולם לד׳ אברהם וכשראה אותם שחק‬
‫אמד מסתמא אבי קרא אותו אמרו לו מנין אתם יודעים השיב כי אבי‬
‫אמר לי שיקרא אותו‪:‬‬
‫ע ו ד סיפר ד׳ נחום הנ״ל כי אמר ד׳ אברהם הנ״ל הי׳ בעיר תוואםטאב‬
‫סגור ומסוגר ולא זכו לראות פניו וד׳ נחום שיבת אותו לפני אנשי‬
‫העיר והי׳ להם געגועים לראותו פ״א הי׳ בדית מילה ונתנו לד׳ נחום כל‬
‫הכיבודים של ב״מ ולד׳ אברהם בתנו מצות סנדק ואתר התפילה המתינו‬
‫עליו עד בוש כי היה מאריך בתפילתו ונתקבצו בבה״כ עם דב כדי לראותו‬
‫וכשאמרו ר׳ אברהם הולך לבה״כ בפל פחד עליהם ולא נשארו בבה״כ כי‬
‫אם עדך עשרים אנשים‪ .‬וכשבא לבה״כ כי הילוכו היה במרוצה והבין הרב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫דקהילד‪ ,‬כי הולך למקומו ונשמט עד הזוית ובא וישב על מקום הרב והניח‬
‫ראשו על ידו על הסטענדער )עמוד( והביאו את התינוק על הבימה והוא‬
‫נשען על ידו‪ ,‬ואמרו לשמש לך והודיעו שהביאו את התינוק ולא רצה לילד‬
‫מתמת הפהד ואמרו לאהרים שילכו ויודיעו לו ולא רצה שום אדם לילד‬
‫ובתוך כך בא בעצמו על הבימה‪ .‬ואמר ר׳ נהום כ״כ בתפתדתי בבואו עד‬
‫שנפל הסכין מידי וחטפתי את הסכין בראש הלהב ועד היום אין אני זוכר‬
‫אם ברכתי ברכת המילה מתמת פתד ונתתי לו שיברך ברכות מציצה‬
‫ובירך‪ .‬וכשבא ר׳ נתום לביתו היה יושב ודומם ותוהה והגבאי שלו הביא‬
‫לו ב׳ פעמים קאווע לשתות ולא רצה ודחק אותו וביקש אותו הגבאי שישתה‬
‫דווקא והשיב לו שוטה איך אפשר לשתות קאווע כששומעים שאדם עובד‬
‫עבודה כזו לד״שי״ת‪:‬‬
‫)ומשם אדמו״ר נבג״מ שמענו שמוהר״מ מטשערנאביל היה סנדק‬
‫והרב מ׳ אברהם ז״ל היה מוהל וכאשר אמר ברכת המילה ביראה גדולה‬
‫נפל הסכין מידו מפני פחד ורעדה מגדולתו יתברך ואחרי זה שאל הרב‬
‫מוהר״מ אותו על היראה הגדולה מה טיבה והשיב בעיני יפלא האיר אפשר‬
‫לשאול שאלה כזו(‪:‬‬
‫ש מ ע ת י מחרב מ׳ מנחם )גירםא אתרת‪ :‬מהרב מ׳ פנהס( ששמע מפי כלת‬
‫הרב המ״מ הגדול אשת הרב מ׳ אברהם הנ״ל‪ ,‬כשנתאלמן בנו הק׳‬
‫מ׳ אברהם זצ״ל קרא לשני השובי העיר ואמר בקשתי שתםעו לק״ק קרעמניץ‬
‫ותשדכו לבני שיחיה בת הרב מ׳ פייוול בעהמ״ח ספד משנת הכמים ותביאו‬
‫אותה לכאן‪ .‬ומיד עשו כאשר צוד‪ .‬עליהם והכינו לעצמם עגלה טובה עם‬
‫סוסים וגם בגדי כבוד שיהיה להרב לתפארת‪ .‬ושמו לדרך פעמיהם עד‬
‫שבאו לק׳ הנ״ל ועמדו בבית אכסניא‪ .‬וכשנחו מדרכם תיכף אהד התפילה‬
‫הלכו לבית הרב מוהר״פ הנ״ל‪ .‬והרב הנ״ל היה דרכו שלא לעסוק בשום‬
‫עסק פרנסה בעולם כי אם לעסוק בתורה כל הימים לרבות הלילות רק‬
‫אשתו היא היתה עקרת הבית לעסוק בפרנסה‪ .‬ויהי כאשר באו לבית והנה׳‬
‫אשתו באה מבה״כ ותשאל להם לשלום ותאמר אתי מאין באתם ויאמרו‬
‫מק״ק מעזריץ‪ .‬ותאמר מה מעשיכם פה איזה מו״מ או דבר אתר‪ .‬דםפרו‬
‫לה המעשה איך שרבינו הגדול שלח אותנו לדבר בבתה שתנשא לבנו‬
‫שנתאלמן מקרוב‪ .‬ויהי לצהוק בעיניה כי לא ידעה את הרב ולא שמעה את‬
‫שמעו‪ .‬ומה גם כי הבתולה היא בת י״ב שנה ולא עלה על דעתה מעולם‬
‫לתפש ולתקור עדיין אתר שידוכים לשדך את בתה‪ .‬ואהרי רבוי הצעת‬
‫הדברים נכנסו הדברים באזניה ותאמר הלא בעז״ה בעלי בביתי׳ מה איכפת‬
‫לי כטוב בעיניו יעשה‪ ,‬ושלחו אחריו לבהמ״ד ובא לביתו‪ .‬והציעו דבריהם‬
‫לפני הרב מוהר״פ הנ‪ /‬עד שישר הדבר לפניו‪ ,‬ומיד צוו שיבא ד‪8.‬ופר‬
‫פב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לכתוב התנאים במז״ט‪ .‬וכאשר התתילו לכתוב התנאים אמרו המשולחים‪,‬‬
‫כטוב בעיניכם כתבן על המלך רק בזמן חנשואין אמרו שאי אפשר בשום‬
‫אופן לחרחיב הזמן‪ .‬וחם טענו חלא אמרו רבותינו ז״ל נותנין לבתולת י״ב‬
‫חודש‪ ,‬ובפרט שעדיין לא עלתח על מחשבתנו לחשיאח בקרוב ואין לה‬
‫בגדים ומ״מ מן המוכן‪ .‬וחשיבו חמ על זאת אין אנתנו מקפידים אבל זאת‬
‫א״א בשום אופן להרחיב זמן התתונה כי אם היא תסע עמנו תיכף ומיד‪.‬‬
‫ואחרי אשר מה׳ יצא הדבר הסכימו גם לזאת‪ .‬ונשאר ההםכמה שהרב‬
‫מוהר״פ בכדי שלא יבטל מלמודו ישא ר בביתו‪ ,‬והכלח עם אמד‪ .‬תסע על‬
‫התתוגה‪ .‬ושכרו עגלה טובה עם סוסים בשבילה ג״כ ונסעו עמהם‪ .‬והגה‬
‫בכל הדרך היתד‪ .‬פליאה בעיניה על עצמה מה זאת היה להם שנתפתו לזאת‪.‬‬
‫ואח״כ באו לק״ק ראוונע באו כל אנשי העיר מקטן ועד גדול אנשים ונשים‬
‫וטף לקבל פניהם וליתן שלום להכלה של הרב הגדול נתקררה דעתה מעט‪.‬‬
‫ואת״כ בבואם לק״ק מעזריטש יצאו לקראתם מהוץ לעיר אנשים וטף עד‬
‫שחוכרחו לילך בנתת מפני רוב עם שיצאו לקראתם‪ .‬ובבואם העירה יצאו‬
‫כל הנשים לקראתם ליתן להם שלום‪ .‬עד שבאו נגד בית חרב יצא הוא‬
‫ובנו לקבל פניהם ונתנו להם שלום‪ .‬ואת״כ נסעו לאכםניא שלהם‪ ,‬והיתד‪.‬‬
‫התתונה ושבעת ימי המשתח בשמחה גדולה ואמרו דברי תורה כיד המלך‪.‬‬
‫ואחר התתונה נסעה המתותנת לביתה בהדוה רבה‪ ,‬כי מעולם לא ראתה ולא‬
‫שמעה כזאת‪ :‬והרב קרב את כלתו מאד ויהי היום ותהלום והנה נכנסה‬
‫לטרקלין גדולים ושם יושבים סנהדרץ זקנים ונשואי פנים ויבקשו ליקה את‬
‫בעלה ממנה ותצעק לפניהם ותטעון כמה טענות לפני הב״ד ותיקץ והנח‬
‫חלום אבל לא סיפרה לשום אדם‪ .‬והגם כי היתה בבית הרב לא םיפרח‬
‫לו‪ ,‬ויחי בלילח חשני ותחלום ג״כ כנ״ל ולא סיפרה דבר‪ .‬ובלילה השלישי‬
‫חלמה ג״כ כנ״ל והיא טענה הרבה לפניהם עד שלבסוף אמרו לה דאי‬
‫מפני שטענותיך נכותות מאד לכן נותנים אותו לך במתנה על שתים עשרה‬
‫שנים‪ .‬ולמתרתו כשבאה להרב בבקר נתן לה הרב גודל תשואות תן ויברר‬
‫אותה עבור טענותיה הנכוהות אשר האריכו זמנו י״ב שנה ובן עלתה לו‪.‬‬
‫ויהי אחר כמה שבים עלה הרב לשמים ושבק תיים לכל תי ועכ״ז בכל‬
‫צרתם או איזה דבר המצטרך היה נגלה הרב בהלום אליה והיה מצוד‪ .‬לה‬
‫מה לעשות‪ .‬פ״א בליל ו׳ בא בהלום אליה ואמר תאמר לבעלך או שיחליף‬
‫דירתו בדירתך או על כל פנים יעמיד הספרים שלו בתדר שלך‪ .‬ובבקר‬
‫אמדה לבעלח ולא חשגיח ע״ז ואמר למה לא אמר לי ואמר לך‪ .‬ובעדה‬
‫בשרף הדרו עם הספרים בלילה‪ .‬ויהי אח״ז נסע הרב מוה״ר אברהם על‬
‫המדינה ובבואו לק״ק תוואסטוב קיבלו אותו בכבוד גדול וקיבלו אותו‬
‫לרב ונתנו לו פסיקת דמים ושלת שלית אתר אשתו שתבא ג״כ לשם על‬
‫שבתי בעל שט טוב‬
‫י‬
‫פג‬
‫ימים נוראים‪ .‬ויהי בבואם בא הרב המגיד בתלום אליה ויאמר לד‪ ,‬לא‪ ,‬תםע‬
‫על הפורץ )העגלות( האלו לק״ק הוואםטוב‪ .‬ויהי בבקר ותמאן ליםע והיה‬
‫רעש גדול בין הצדיקים מ׳ משולם זוסי׳ ומ׳ יהודה ליב כהן כי רצונם‬
‫היה שתםע לשם למלאות רצון הצדיק‪ .‬אבל היא לא השגיחה עליהם ולא‬
‫ארכו הימים עד שבעוה״ר נגנז ארון אלקים שם בק״ק הב״ל ושלתו שלית‬
‫לק״ק אניפאלי ונתביישו הצדיקים מאד ממנה אשר האשד‪ ,‬הטיבה לראות‬
‫יותר מהם‪ .‬אבל הם הסתירו הדבר ממנה רק גלו הדבר לבנה הרב מוהד״ר‬
‫שלום שהי׳ קטן בכדי שיאמר קדיש באופן שלא יגלה לאמו‪ .‬אבל היא‬
‫מרוב חכמתה נפלא בעיניה על זריזות בנה לקום בבקר השכם לילך לבית‬
‫הכנסת מה שלא היה רגיל בזה‪ .‬והיה כאשר הלכה מבה״כ סמכה א״ע‬
‫לכותל בהמ״ד לשמוע אם אומר בנה קדיש יתום‪ .‬אבל לא עמדה על בירור‬
‫הדברים עד שאהד התפלה פתתה את בנה בדברים ותאמר מה אתה מסתיר‬
‫את דבריך חלא שמעתי מאחורי הכותל איך שאמרת קדיש יתום עד‬
‫שהוכרת לגלות חאמת‪ .‬ותתאבל על בעלח ואחרי עבור שבעת ימי אבלות‬
‫נסעה לק״ק הוואםטוב לקבל עזבון בעלה ויהי בבואה לשם קיבלו אותה‬
‫בכבוד גדול ולכבודה עשו בשבת זו סעודה באכסניה שלה‪ .‬ואכלו כל אנ״ש‬
‫שם לכבודה בכדי לנהמה מעט אבל היא לא קיבלה תבהומין‪ ,‬ויהי בסעודה‪,‬‬
‫השלישית נתאספו לשם כמעט כל אנשי העיר וישוררו זמירות כנהוג והיא‬
‫במר נפשה ישבה נעצבת על מטה כבודה עם אשת הבעה״ב ותתנמנם‬
‫ותהלום והנה טרקלין גדולים באים ומהודרים ותפתת פתח א׳ ויבא בעלה‬
‫הרב מ׳ אברהם לבית מאיר כשמש בצדדים שמח מאד ואתריו נכנסו כמה‬
‫זקנים נשואי פנים ויאמר להם רבותי שבו וישבו סביב השולתן ויאמר‬
‫להם הנה זוגתי תהיה יש לה תרעומת עלי על כמה דברים שנהגתי בפרישות‬
‫יתירה והדין עמה ואני מבקש ממנה מהילה לפניכם‪ .‬ותאמר מהול לך‬
‫בלב שלם‪ .‬ויאמר עוד לפניהם הנה התורה התירה שתנשא לבעל אתר‬
‫ובפרט שהיא ילדה בת כ״ד שנה ולא אוכל למנוע אותה אבל אם תסכים‬
‫שלא לחנשא לאחר אזי כל מהםורה עלי ובניה בודאי קודם שתבא לביתה‬
‫יהיה לכל א׳ מעמד טוב ותיקץ‪ ,‬ומיד פניה הנזעמים לא היו לה עוד‪,‬‬
‫כי נתנחמה מדבריו‪ ,‬ויהיה כבואה לביתה מיד נזדמנו לה שדובים לבניזן‬
‫ולבנותיה וה׳ שלה ברכה במעשה ידיה ונתפרנםה בכבוד מן התנות שהיה‬
‫לה באופן שלא הסר לה מכל הצטרכותה ובעת הצורך היה נראה תותנה‬
‫הרב אליה להגיד לה מה תעשה‪ .‬והנה אתר זמן רב מתה אשתו של הרב‬
‫הגדול מ׳ מנהם מטשערנובול והוטב בעיניו לקתת את האשד‪ ,‬הנ״ל לאשמי•‬
‫ונתייעץ עם בנה הרב מ׳ שלום נ״י שהי׳ תתן בתו וישר בעיניו ג״כ כי‬
‫הוא עדיין רך בשנים וישלת את הרב הנ״ל לדבר באמו‪ .‬ויהי בדרך ויחלום‬
‫‪,‬‬
‫פד‬
‫שבדי בעל שם טוב‬
‫הרב מוהר״ש והנה טרקלין גדולים נאים ומהודרים ואביו הרב זצוק״ל‬
‫עומד על פתח הטרקלין ושני ידיו על הגג ויזעק בקול גדול ויאמר מי הוא‬
‫זה ואיזהו אשר מלאו לבו ליכנם בטרקלין שלי ויקץ ויבן עד היכן הדברים‬
‫מגיעים ויחזור לביתו לשלום‪:‬‬
‫הרב הגדול מ׳ דוב ז״ל ממעזריטש צוד‪ .‬פעם א׳ לתלמידו הרב מ׳ אהרן‬
‫‪ .‬קארלינר‪ ,‬שיסע לביתו דרך איזו קהילה ידועה ועשה כן כפי צוויו‬
‫ויהי בבואו להעיר הידועח וחפש באמתתתו והנה שכת כים הטלית והתפילין‬
‫והנד‪ ,‬חרב הנ״ל מעולם לא תתפלל בטר׳ת שאולים ושלת לתנות ליקח טלית‪:‬‬
‫ולעשות בו ציצית ובעצמו הלך להסופר לקנות תפילין‪ ,‬ויהי כאשר נתן‬
‫הסופר תפילין לידו מיד צעק הרב‪ :‬אתמול בא על א״א והיום מוכר תפילין ג‬
‫רשע תן תודה והודה על הטאו‪ ,‬ויהי כהתודותו ונעשו חקירות ובדיקות׳‬
‫וימצאו כמה וכמה אנשים ונשים אשר כולם נתגאלו בתטאים אשר ד‪.‬יז‪£‬‬
‫נצרך ליותר ממאה גיטין‪ .‬ובענין א׳ הי׳ לו שאלה ולא ידע מה לעשות‬
‫הוכרת לשוב להרב הגדול מוהר״ד ויהי בבואו סיפר לו הרב מוהר״ד כל‬
‫המאורע וגם נדון השאלה מה שהיה מסופק בזה והאיך הוא הלכה למעשה‪.‬‬
‫וקודם נסיעת הרב מוהר״א לק״ק הנ״ל עוד הפעם אמר הרב הנ״ל יסע עמך‬
‫הרב מ׳ מנתם מענדל שהוא יודע לדבר בלשון פוליש וגם תקתו עמכם‬
‫בגדי לבן של שבת וכן עשו והנה בנסיעתם אמר הרב מוהרמ״מ הנזן‬
‫בםיעתינו הוא רק לסדר הגיטין א״כ למה נצרך לדבר פוליש וגם הבגדי‬
‫לבן אין זה אלא שרבינו רואה בעין השכל שהרשעים נתתרטו על הוראתן‬
‫והלשינו לשר העיר וכן הוד‪ .‬שבביאתם לעיר העמיד השר שומרים שיביאו‬
‫אותם תיכף להשר ורצונו היד‪ .‬לעשות להם רעד‪ .‬והרשעים הטמינו א״ע‬
‫אצל השר בתדר אהד ויהי כבואם אל השר לבושים בבגדי לבן מצאו חן‬
‫בעיניו ויקבלם בכבוד גדול ויצו להם לישב אצלו ויהי בדברם אמר השר‬
‫להם מה שיי׳ לרבנים האלה לכאן אמר הרב מוהרמ״מ היות שהרב מור״א‬
‫הוא איש אלקי וראה שיש קטרוגים גדולים על העיר שלך אשר נגזר עליה‬
‫כליה ממש מפני שאנשי העיר המה רעים והטאים לה׳ מאד ובפרט בעניני‬
‫ניאוף‪ ,‬וצריכין כמה נשים להתגרש ובאנו אליך כי אתה שר העיר מוכרח‬
‫אתה לפקת בטובתם ויהי כדברם אליו נזכר דברי הרשעים וצוד‪ ,‬להם שיצאו‬
‫וידברו עם הרבנים ומיד הרעיש הרב מוהד״א עליהם בקול רעש ורוגז‬
‫והוכרהו להתודות על כל ההטאים לפני השר וצוה השר עליהם לעשות‬
‫גירושין ונתן להם תקיפות גדולות‪:‬‬
‫בק״ק א׳ היה לאנשיו יםורים ונגישות גדולות מהקאמיסאר )הממונה(‬
‫שלהם עד שממש לא יכלו לסבול והיד‪ ,‬ביניהם עצה שאין להם אופן‬
‫אחר כ״א לשלוח שליה להדוכס שהיד‪ ,‬רהוק מהם ערך שמונים פרסאות‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫פה׳‬
‫דבהרו שני אנשים אפרתים א׳ זקן ונשוא פנים והשני איש רך בשנים‬
‫והזהירו אנשי הקהילה למען השם שיזרזו את נסיעתם כי קרוב זמן‬
‫הקאנטראקט )ההוזה( וכאשר יאהרו הזמן אפי׳ יום א׳ יהי׳ מעוות שלא‬
‫יוכלו לתקן‪ .‬והנה דרך נסיעתם היה על ק״ק מעזריטש ובאו לאכםניא ביום‬
‫א׳ בבקר לשם והתפללו באכםניא‪ .‬בין כך וכך דבר הבעה״ב עמהם מה‬
‫עסקיהם ולהיכן פניהם מועדות לנסוע וסיפרו כל המאורע אמר הבעה״ב‬
‫עצתי שתלכו אל רבינו הגדול לשאול פי קדשו מה תעשו‪ .‬והגם כי הזקן‬
‫היה מסרב מעט ועכ״ז השני שהי׳ רך בשנים נמשך לבו לעצתה ופתה את‬
‫הזקן שילכו להרב וכן עשה והנה בביאתם להרב מצאו שם רוב עם שרוצים‬
‫לכנוס לפני ולפנים ונשתהו כמה שעות עד שמצאו את הגבאי שלו ואמת‬
‫לו שרצונם לכנס להרב והלך הגבאי להרב והשיב להם בשם הרב שילינו‬
‫פה הלילה ולמהר ישיב להם תשובה והיה קשה לאיש הזקן מאד עכובם‬
‫כי היו נהוצים מאד לדרכם מפני שהזמן קצר מאד עכ״ז היו מוכרתים‬
‫ללון שם‪ .‬וביום המתר אתר התפלה באו שנית לבית הרב ונתעכבו ג״כ‬
‫הרבה עד שהגיע לסדרן‪ .‬הלך הגבאי פעם שנית להרב והשיב להם בשם‬
‫הרב שילינו עוד לילה א׳ פה‪ .‬והיה קשה להם הדבר מאד והיו מתהרטים‬
‫מאד על הליכתם אליו עכ׳׳ז היו מוכרהים להתעכב עד יום ג׳‪ .‬וכשבאו‬
‫ביום ג׳ באה להם תשובה מהרב שלא יםעו בדרך הידועה כ״א בדרך אתרת‬
‫אשר היא ממש עקומה‪• .‬והאיש הזקן נתכעס מאד על השני על עיכובם עד‬
‫עתה על לא דבר ועכ״ז שמעו לדבריו ונסעו בדרך אשר צוה עליהם הרב‪.‬‬
‫והנה בנסיעתם במר נפשם על עכובם נתקשרו השמים בעבים וירד עליהם‬
‫גשם מן השמים ממש גשם שוטף‪ .‬ובתוך כך טעו מן הדרך •והי׳ להם צער‬
‫גדול מאד ונסעו כך עד שבאו לכפר א׳ ומאד נתקררו מן הגשם ורות שהיה!‬
‫ועמדו שם ללון ונתנו הסוסים שלהם לערל שירעה אותם בלילה וצוה עליו‬
‫שיביא הסוסים בהשכמה ולמהר השכימו ועמדו להתפלל וגמרו תפלתם‬
‫ועדיין לא הביאו הסוסים והיה להם צער גדול מאד מעכובם כי נתייראו‬
‫שיעברו המועד הקבוע‪ .‬ובין כך בא הערל ואמר שנתפסו הסוסים להצר‬
‫השר מפני שנמצאו בהיזק‪ ,‬וביקשו את בעל הבית שיסע להשר לבקש‬
‫הסוסים אמר הבעה״ב שבוודאי לא ילך להשר כי מלבד שבוודאי לא יחזיר‬
‫הסוסים אלא אפילו יכה אותו מכות אכזריות כי כן דרכו מעולם‪ .‬ורצו‬
‫לשלם להבעה״ב עבור טרתתו שילך לשם ולא רצה בשום אופן כי גופו‬
‫הביב עליו מממונו והוכרהו הם במר נפשם לילך בעצמם להשר‪ .‬והנה‬
‫כאשר הגיעו לההצר ראו עבד א׳ ונראה להם שהוא עבד התכס שלהם‬
‫וכיון שראה העבד אותם הכיר אותם ג״כ שהם מהקהילה היתעה כי הוא‬
‫היה כמה פעמים עם הדוכס‪ .‬ושאלו את העבד מה טיבך בכאן והשיב כי‬
‫‪1‬‬
‫פו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫אני בכאן עם הדוכם ונתמלאו שמהר‪ .‬והלכו עמו להדוכם וכשראו*״ אותם שמת‬
‫הדוכס לקראתם מאד ושאל מהם להיכן הם נוסעים וסיפרו לו בל המאורע‬
‫ופעלו אצלו כל מה שביקשו על הצד היותר טוב ונתן להם מכתבים‪ .‬עוד‬
‫אמרו לפניו הסוסים שלנו נתפסו אצל השר שלה הדוכס להשר שישיב להם‬
‫תיכף ומיד הסוסים שלהם ונסעו בשמהה גדולה ובאו כמה ימים קודם זמך‬
‫המוגבל וראו בעיניהם כי דבר ה׳ הוא מרישא לסיפא‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫מה ששמעו מהרב הקדוש מ זוסיא מהאניפאלי ששמע מאחיו הרב מ׳‬
‫אלימלך זצוק״ל‪ .‬פ״א עלה למעלה פגע בהרב בעל הסד לאברהם‬
‫ושאל אותו רבי הנה אני תבדתי בעז׳יה עשרה חיבורים קדושים והמה‬
‫חשובים מאד בגן עדן אמרו לי מפני מה מרעישים כל העולמות מתנועותיכם‬
‫למטה אמרו לי מה מעשיכם כי לא נוכל לעמוד על עמקם עד היכן‬
‫הדברים מגיעים‪:‬‬
‫הרב הקדוש ר׳ שמעלקא ואהיו הרב מ׳ פנתס נשמתם בגן עדן מרומים‪,‬‬
‫נתבקשו ביהד על כסא הרבנות בק״ק פרנקפורט דמיין ובק״ק‬
‫ניקלשבורג‪ .‬ובהיות שק״ק פפד״מ הי קהילה גדולה ונכבדת מק״ק נ״ש‪,‬‬
‫לא הכריעו אנשי הקהילות ביניהם מי ישב על כסא הרבנות בפפד׳׳מ ומי‬
‫יהיה בק״ק נ״ש ואמרו שהם בעצמם יכריעו ביניהם‪ ,‬והגם כי הרב מ‬
‫שמעלקא הי׳ זקן מאתיו עכ״ז ברוב ענותנותו אמר כי אחיו הרב ד״פ הגון‬
‫יותר לרבנות דק״ק פפד׳׳מ ואהיו תלה הגדולה באהיו הגדול ממנו והסכימו‬
‫שניהם שכאשר יפטרו מרבינו הגדול המ״מ רק׳ מעזריטש ישאלו את פיו‬
‫הק׳ וכאשר יגזור אומר כן יעשו׳ ועוד ישאלו ממנו מאמר א׳ מהזהר אשר‬
‫לא יוכלו לעמוד על הבנתו‪ ,‬וכשבאו לבית הרב‪ ,‬התחילו האהים מדיינים‬
‫זה עם זה מי ילך בראש׳ כי כל אהד אמר לאחיו שהוא גדול ממנו ומיד‬
‫אמר הרב המגיד בזה״ל הרב דק״ק נ״ש ילך בראש כי הוא גדול האהים‪,‬‬
‫וכשנכנסו לפנים סיפר להם הרב מעשה משר א׳ ממנהגו עם עבדיו והיכליו‪,‬‬
‫וכשסיים הספור צוה להם שילכו לשלום‪ ,‬ולא שאלו ממנו מאמר הזהר‬
‫וכשבאו אל אכסניא שלהם נתיישבו בדבר כי בוודאי לא סיפר לבטלה וראו‬
‫בעינא פקיתא שהוא משל ומליצה‪ .‬ומתוכו הבינו מאמר הזהר על בוריו‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שמעתי מהרב דקהילתינו ר׳ גדליה ז״ל ששלח הרב התסיד ר׳ יתיאל‬
‫אב״ד דק׳ קאוולע איש אתד למדן ותכם לתהות על קנקנו של‬
‫הבעש״ט ותלה בדרך ובא לק״ק מעזיבוז לאכסניא‪ .‬ושכב באכסניא על‬
‫התנור והיתד‪ .‬לו תמימות גדולה ושלה הבעש״ט את גיסו ר׳ גרשון אליר‬
‫וישב אצלו על התנור ואמר לפניו דברי תורה ואת״כ אמר לו בא עמי‬
‫לתפילת חמנחה ובדרך הרגיש א״ע שהוא בריא וסבר שהוא ד״בעש״ט אמר‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫פז‬
‫לו האתם הבעש״ט ענה ואמר לו היי היי אני הרב ומי יתן שיהיד! לי‬
‫עולם הבא מה שרבינו מרוית בעשן לולקא אתת ונתקרב הרב ד׳ יהיאל‬
‫להבעש״ט‪:‬‬
‫שמעתי מגיסו מ׳ מרדכי ששמע מר׳ יתיאל מקוליוועד‪ .‬פ״א בא איש אתך‬
‫ממדינת ליטא ששלתו אותו בני מדינתו לתהות על קנקנו ונתאכסן‬
‫אצל ר׳ יהיאל הנ״ל ואכל אצל הבעש״ט וכששמע התפלה של הבעש״ט‬
‫הוטבה בעיניו מאד ולאחר התפלה הלן אחר הבעש״ט לביתו‪ .‬וכשבא‬
‫הבעש״ט לביתו חתחיל לצעוק על עבדו ורגז עליו שילד מהר אל הסוסים‬
‫כי סוס א׳ חנק א״ע העבד מתתנן לו ואמר אדוני אלד תיכף ותזר ורגז עליו‬
‫ורצה להכותו הלך העבד והציל הסוס‪ .‬וכשראה האורח חנ״ל את הכעם‬
‫מהבעש״ט תמה מאד ואמר בלבו אתר תפלה כזו יהיה נהשב בעיניך סוס‬
‫אתד לכעוס על עבדו ובפרט בשבת‪ .‬ובבקר כששמע תפלתו הוטבה בעיניו‬
‫ואעפ״כ זאת הקושיא נקבעה בלבו‪ .‬ואחר שבת כשרצה לנסוע לביתו גילה‬
‫הדבר לפני ר׳ יתיאל הנ״ל והלך לדרכו• ור׳ יתיאל סיפר הדברים לפני‬
‫הבעש״ט וכעס ואמר מה להם לתהות על קנקני אספר לך שיהודי אהד הלד‬
‫בדרך ונגה לו בעש״ק ולא יכול להגיע לישוב על ש״ק ועלה בדעתו ופנה‬
‫מן הדרך לשדה לצד •לשבות שם ובא גזלן אתד והתתיל להכותד ורצה‬
‫להרגו והיהודי זה היה מגושם מאד ולא הייתי יכול לתקפו כי אם בדבר‬
‫הבהמה ע״כ הטלתי אימה ופהד על עבדי וכל מה שהטלתי יותר פהד על‬
‫עבדי בפל יותר פהד על הגזלנים עד שהניתו אותו בהיים ותראה שיביאו‬
‫אותו מהרה לעיר וכן היה‪:‬‬
‫שמעתי מחמי ז״ל שאמר הבעש״ט על עצמו שהוא גלגול רבינו סעדיה‬
‫גאון וספרתי הדבר לפני הרב דקהילתינו ואמר הרב שהוא יודע‬
‫שהיה הבעש״ט שוקד ללמוד ספדי רס״ג‪ .‬פ״א ביקשו אנשים שידרוש‬
‫לחם אחר התפלה ודרש ובתוך כך זע והרד כמו בתור התפלה ואמר בתוך‬
‫הדרשה רבש״ע גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי אני אומר )אלא לכבוד‬
‫בית אבי ובית אמי( הרבה ידעתי וחרבה יכולתי ואין איש כזה שאוכל‬
‫לגלות לו‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו וגם מהרב דק״ק פולנאי שבק״ק איזבארז נראו‬
‫בבהכ״נ של נשים שני לצים והיו מפתדות הנשים עד שהוכרחו‬
‫לעזוב את הבהכ״נ‪ .‬והלך הרב ר׳ תיים מ״מ דקהלתנו וישב בבהכ״נ ולמד‬
‫שם וגירש משם הלצים והלכו והזיקו שני ילדים שלו ושלח אתר הבעש״ט‬
‫ולן בבית התבודדותו עם הסופר מ׳ צבי וציוה שיביאו את הילדים אצלו‬
‫למקום לינתו ועשו כן וכששכבו לישן והיה המשכב של הבעש״ט בראש‬
‫השולהן והסופר שכב בעבד השני לראש הבעש״ט‪ .‬ועד שלא ישנו באו‬
‫פח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫שני המזיקים לבית ועמדו אצל הפתח והתלוצצו מן הבעש״ט איך הוא‬
‫מזמד לכה דודי והבעש״ט קם וישב על מטתו ואמד להםופד הדאית?‬
‫והסופר ג״כ דאה ותתב את ראשו תתת הכר של הבעש״ט ואמר הניהה לי‬
‫וכשגמרו לדבר הלכו אל הילדים קפץ הבעש״ט מן המשכב וגער בהם‬
‫ואמר להם להיכן אתם הולכים והם לא פהדו ואמרו מה איכפת לד‬
‫ותתהילו פעם שניה להתלוצץ ולזמר לכה דודי בניגון של הבעש״ט‪.‬‬
‫ועשה מה שעשה ונפלו שני המזיקים לארץ ולא יכלו לקום והתתילו‬
‫להתתנן לפניו‪ .‬ואמר תיכף תראו שהילדים יבריאו אמת האהד מה שעבר‬
‫אין כי הזיקו אבתם פנימים ועכשיו באנו להזיק אותם עד גמידא אך‬
‫שמזלם שדומע״ל בכאן‪ ,‬שאל אותם איך ומה ולמה באתם לבהכ״נ השיבו‬
‫כי ההזן היה מתפלל בבד״כ״נ והי׳ משודר שקודין באם והיה‬
‫נואף גדול ובעת זמרתו היה כונתו שיטיב בעיני הנשים והיה לו הדהוד‬
‫וגם הנשים הדהדו עליו ומשני ההרהורים הללו נבראו אנתנו שני מזיקים‬
‫זכר ונקבה והיינו פה בבהכ״נ‪ .‬אז נתן להם הבעש״ט מקום אצל באר אתת‬
‫מקום שאין בני אדם מצויים שם‪:‬‬
‫החסיד ד׳ יוסף מזודניץ הנקרא ד׳ יוסף מלמד היה בעירנו בק״ק ליניץ‬
‫ואני לא הייתי בקו הבתאות בעיר ההיא ולא יכולתי לישב עמו‬
‫רק שנתתי לו שלום ולא שמעתי ממנו בעצמי וחבית שמעו ממנו וםיפת‬
‫לפני‪ .‬וביד מ׳ יוסף היה מונח תמיד מעות שלישית והמעות של הרב‬
‫הנ״ל היו ג״כ אצל מ׳ יוסף הנ״ל ובעת הזאת היה פיסול מטבעות והיה‬
‫מריבות ע׳׳י זה ואמר ד׳ יוסף נלד להרב המגיד ויעשה פשרה בינינו‪.‬‬
‫והלכו להדב המגיד ועשה פשרה ביניהם‪ .‬והלכה הרבנית לביתה ור׳ יוסף‬
‫בשאר עדיין אצל המגיד אמר המגיד לד׳ יוסף הרבנית הלז היא לאהד‬
‫יאוש ולמהר הדגישה בעצמה הבלי לידה והבינה שהיא מקשה לילד‬
‫ושלחה אחר •ד׳ יוסף ואמרה לו בבקשה שימהול דומע״ל ע״כ לילד אל‬
‫המגיד שיעשה בשבילי פדיון נפש והיא שמעה מן המגיד כנ״ל‪ .‬אמר לה‬
‫אם תתן לי המפתח מן התיבה שאקת מעות כל מה שאהפוץ אלד ואם‬
‫לאו לא אלך ונתנה לו המפתת ונתנה לו פאטשיילע )מטפתת( ולקת ק״ם‬
‫זהובים ובא אל המגיד‪ .‬אמר לו המגיד למה באת הלא אמרתי לך המעמד‬
‫שלד‪ ,‬אמד ר׳ יוסף היא נתנה לי המפתת ונתנה לי רשות על כל המעות‬
‫שיש לה ותיכף שלה המגיד אהד ד׳ מיכל ז״ל ואהד ד׳ לייב כהן ז״ל‬
‫ור׳ יוסף הנ״ל שילכו למקוה והמגיד עדיין היה יכול לילד ברגליו אלא‬
‫שלא יכול לילד למים והלכו הם שלשה וגם המגיד הלך עמהם‪ .‬ונכנסו‬
‫השלשה למקוה והמגיד עומד עליהם ושהו תתת המים וכשעלו מן המים‬
‫אמר המגיד עדיין לא פעלתם וטבלו כן כמה פעמים ואמר ר׳ יוסף ז״ל‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫פט‬
‫שהמגיד דצד‪ .‬ללמד אותי מכוונות אבל יותר טוב שאלד בתמימות שלי‬
‫ושהו במקוה עד בוש ונתקדד די יוסף כי היה זקן ואמד דבש״ע הבד‪ .‬לי‬
‫במתנה את הדבנית ואם לאו אני בסכנה‪ .‬ואת״כ צוד‪ .‬להט שילכו מן המקוה‬
‫ויעלו כי ת״ל פעלתם שתהיי הדבנית ותלד שלשה בנים ואמד כמה‬
‫זכרים וכמה נקבות ואץ אני זוכר‪ .‬והמגיד צוד‪ .‬מקודם שהלכו למקוה‬
‫שיבשלו תבשיל עם הרבה בשמים כדי שיתהמם אחר המקוה ולאהר אכילתו‬
‫אמר המגיד שיטמין א״ע שלא ימצאוהו כי יהי׳ רעש גדול וסגר הדלת‬
‫בעדו ולא הינח שום אדם ליכנס עד שילדה הבנים ותיתה‪:‬‬
‫שמעתי מד׳ מאיר מאנאפאליע שד יוסף מלמד הנ״ל הי׳ דר בעיר‬
‫ושכתתי שם העיר והיה ביתו סמור לבית עבודת אלילים פ״א בא‬
‫הבעש״ט לעירו וראה ביתו סמוך לבית ע״א ואמר בבית זה דר איש צדיק‬
‫וכשבא‪ .‬ד׳ יוסף להקביל פניו שאל מפני מת אתה דר־ סמוך לבית ע״א‬
‫והשיב לו אני איש עני מאד אילו הי׳ לי מעות הייתי מטלטל את ביתי‬
‫למקום אהד ולא איהר הדבר ונשרף בית ע״א ולא הניה שר העיד לבנות‬
‫שוב בית אהד במקום הזה‪:‬‬
‫גם שמעתי מד׳ מאיד הנ״ל שהי׳ באותו העיד אומן הנקרא שיפאוואל‬
‫והיה מתפלל בקיץ ובהודף בבהכ״נ בקביעות אפילו לא היו עשרה‬
‫בבהכ״נ הי׳ מתפלל ביתידות‪ .‬פ״א ראה הבעש״ט בעיר הזאת בעת שעשן‬
‫הלולקע קודם התפלה והסתכל בתלץ את האומן הולד לבהכ״נ ונזדעזע‬
‫מאד ואמר הבעש״ט לבעה״ב צא ודאה מי הוא זה שהלך וטלית ותפילין‬
‫בידו יצא הבעה״ב ודאה ואמר אומן א׳ הולד לבהכ״נ ואמר הבעש״ט‬
‫לקרוא לו שיבוא אצלו ואמר אליו בה״ב ידעתי שהוא שגעץ ובוודאי‬
‫לא ירצה לילך ושתק הבעש״ט‪ .‬ולאהר התפלה שלח אהדי האומן הנ״ל‬
‫שיביא לו ד׳ זוגות פוזמקאות )גדבים( בא והביא עמו הפוזמקאות אמד‬
‫לו הבעש״ט זוג פוזמקאות בכמה אמר לו כל זוג א׳ זהב והצי‪ .‬ואמר לו‬
‫שמא זוג במקה א׳ זהב ולא ענה אותו דבר וצוה הבעש״ט לאהד שיפסוק‬
‫המקת עמו ואמר לו אותו האיש שמא תמכור בפתות מזהב והצי אמר לו‬
‫אלו רציתי למכור בפתות הייתי אומר בפעם ראשון בפתות ושילם לו‬
‫הבעש״ט בעד ד׳ זוגות זאקץ )גדבים( חנ׳*ל ושאל אותו איך אתה עושה‬
‫ואמר אני עושה אומנותי‪ .‬ושאל אותו איך אתה מתנהג אמר אני עושה‬
‫לא פתות מארבעים זוג או תמשים זוג ובפעם אתת אני מנית אותם בעריבה‬
‫גדולה שיש לי עם מים תמים ואני דוח* אותם עד שנעשו כתיקונם ושאל‬
‫אותו ואיך אתה מוכרם וחשיב לו אני איני יוצא מפתח ביתי והתנונים‬
‫באים לביתי וקונים ממני והם מביאים לי צמר אשר קונים בשבילי ואני‬
‫נותן לחם דיווח בעד טדתתם וגם לדומע״ל לא הלכתי אלא לכבודו ואיני‬
‫‪,‬‬
‫צ‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫הולך מפתת ביתי כ״א לבהכ״ב אם יש מנין אני מתפלל בצבור ואם אין‬
‫שם מנין אני מתפלל ביחיד על מקומי ושאל אותו הבעש״ט ואם הוצרכת‬
‫לנשואי בניך מה אתה עושה והשיב השי״ת עוזר לי מני׳ ובי׳ מן האומנות‬
‫שלי ואני עושה נישואץ לבני אמר לו הבעש״ט כשאתה עומד באשמורת‬
‫הבקר מה אתה עושה אמר אני עושה פוזמקאות ג״כ ושאל אותו ותהילים‬
‫איך אתה אומרו אמר לו מה שאני יכול לומר בעל פה אני אומד‪ .‬אמר‬
‫עליו הבעש״ט כי הוא יסוד בהכ״נ עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן‬
‫סלה‪ ,‬ומזה נראה הנהנה מיגיע כפו בכשרות‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ אהרן דק״ק מעזיבוז שםיפר לפני הרב דקהילתנו פ״א נסע‬
‫הבעש״ט לק״ק בראד ולן במקום אחד סמוך לבראד‪ .‬בלילה חרד‬
‫הבעש״ט וארכבותיו דא לדא נקשן עד שהעיר ר׳ צבי סופר משנתו‬
‫מתמת קול הקשה אמר לו הסופר מה זה ההדרה וסיפר לו שבא אלי רבי‬
‫ושאל אותי מי יותר טוב אתה או אברהם' אבינו ע׳׳ה שאלתי אותו מה זה‬
‫מהות השאלה אמר לי אתה תבוא לק״ק בראד ויעשו לך כבוד גדול אם‬
‫ת״ו לא תתתזק תאבד כל מה שהיה עד הנה ונתתרדתי עד מאד‪ .‬וכשבא‬
‫לק״ק בראד באו אליו הנגידים להקביל פניו במלבושי כבוד והוא התחיל‬
‫לשהק עם הסוסים ולהתליק אותם ולהכות אותם בידיו כדרך המשחקים עם‬
‫הסוסים ועתה דע לך עד היכן מגעת יראת חטא של הבעש׳׳ט‪:‬‬
‫שמעתי מפי ר׳'זעליג מק״ק לעטיטשוב אעפ״י שזו המעשה אינו מן‬
‫הבעש״ט אעפ״כ אני כותב מחמת שמזו המעשה נוכל ללמוד יראת‬
‫שמים‪ .‬מעשה באיש אהד שהיה רך בשנים והוא הי׳ קרוב לד׳ זעליג‬
‫הנ׳׳ל וראה בהלום שהוא הולך עם שני הםידים בשדה ואמר זה לזה‬
‫נלכה ונבקר את הגיהנם ונראה מה עושין בתוכו הלכו ובאו לגיהנם וראו‬
‫שער גדול ופתהו וראו שאין זה גיהנם‪ .‬ובתוך כך ראו שנעלם אחד מהם‬
‫ופתתו את השער השני וראו שזה ג״כ פרוזדור ונעלם השני ונשאר הוא‬
‫יתידי ושקל וטרי אם ליכנם או לאו וגמר בדעתו מאתר שאני בכאן אכנס‬
‫ראה שזה הגיהנם וראה איש עומד בטלית ותפילין אצל השער ושאל‬
‫האיש מה אתה עושה בכאן ומאין אתה והוא היה ממעזיבוז ואנשי‬
‫מעזיבוז היו רגילים תמיד לומר שהם מק״ק באר שהיה סמוך לבאר אמר‬
‫לו מק״ק באר אבי ובאתי לראות הגיהנם‪ ,‬וראה גופים שנאכלו מאש כמו‬
‫אוד מוצל מאש צבורים גדולים כמו אלומות בגורן אמר אליו אותו האיש‬
‫מאחר שאתה מק״ק באר לך מצד שני של אותו צבור ותראה איש אחד‬
‫רך בשנים מק״ק באר מונת שם ג״כ ונתבייש ממנו מאד שהיו מחזיקין אותו‬
‫לאיש הגון והזר אל השער וראה שהגופים הן מונתים שקטים ולא דנין‬
‫אותם שאל את האיש העומד על השער מפני מה אץ דנין את הרשעים‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫היזם השיב לו האיש מזה ידעתי שלא אמרת יעלה ויבוא בתפלת ערבית‬
‫ע״כ שכתת שהיום ראש חודש ובאמת כן היה‪ .‬ואה״כ ביקש ממנו שיניהנו‬
‫לצאת אמר איני מניהך בשום אופן וביקש ממנו עוד ואמר הניתני שאני‬
‫אדם הגון אמד לו מה הגינותו שהלכת לקבץ נדבות והיו לך מתשבות‬
‫גדועות ופירש לו המחשבות‪ .‬והזר ואמר אני צריך לשלם בעד שכר לימוד‬
‫התחיל אותו האיש לטעום בשפתיו ואמר יפה מאד וטוב מאד ואעפ״כ אי‬
‫אפשר להנית אותך לצאת‪ .‬התהיל לבקש ולהנן אליו‪ .‬אמד לו איעצך‬
‫החבא תתת טליתי ומהרה יבוא שר של גיהנם לכאן בסעד גדול ויפתחו‬
‫השער ותשתמט מן השער ותצא‪ .‬וכשנשמע מרחוק קול רעש גדול מהשר‬
‫של גיהנם תתחילו הגופים לרעוד רעדה גדולה והוא התתבא תתת טליתו‬
‫וכשבא שר של גיהנם ופתה השער השמיט את עצמו מן השער ויצא‬
‫ונכנס בו קצת דוה םעדה והתהיל לשעול שקורין הושט‪ .‬ומחמת השיעול‬
‫ניער משינתו ומן היום ההוא והלאה היתה לו תולשת השיעול שנה‬
‫תמימה ומת מאותו התולי‪ .‬ואותו האיש שראה בגיהנם שהוא מק״ק באד‬
‫היה הי שני שנים אהד זה המעשה‪:‬‬
‫עוד שמעתי מר׳ זעליג הנ״ל ששמע מרי שניאור בן לאותו צדיק מ׳‬
‫משה שהי׳ מ״מ בק״ק ראשקוב שראה בק״ק לאדמיד כתב יד מרב‬
‫אהד שתיבד ספר ת״יעי ושם נאמד שראה המהבר בהלום שנכנס להיכל‬
‫אהד בגן עדן וראה שהוא מפואר מאד ולא שבעה עינו מלהסתכל בו‬
‫ונשתהה שם מתמת גודל יופיו ובתוך כך ראה שם שנכנס הס״מ בדמות‬
‫כלב להיכל זה ושם ישב ב״ד והלשין בפניהם על בן כפר אתד ואמר אמת‬
‫שהוא לומד בקביעות ובעל צדקה אבל יש לי טענה עליו שיושב בכפר זה‬
‫כמה שנים ובכל שנה גזל את הנכדים שלו ועשה השבון לפני הב״ד על סך‬
‫גדול וגערו בו חב״ד כמו שגוערין על כלב וברח‪ .‬כששמע הרב את‬
‫המלשינות דוה לבו עליו ולא רצה ללכת משם עד שישמע הסוף וכמו חצי‬
‫שעה בא הס״מ פעם שניה וטען עוד טענתו וגערו בו פ״ש ובדת ותזר‬
‫פעם שלישית ועמד לפני הב״ד ואמר מדי דעלמא אני באתי בטענה‬
‫לפני הב״ד ואין משגיהין על דברי‪ .‬יצא כרוז מלמעלה שיפסוק לו דינו‬
‫וכתבו לו פסק דין שיקת האדון דכפד הנ״ל את כל אשר לו ויקת אותו‬
‫וב״ב לתפיסה או שישתמד אהד מזרעו והברירה ביד המוכםץ‪ .‬ולקת‬
‫הפסק בתוך פיו והלך לו‪ ,‬ויתעורר הרב משנתו והצר לו על המוכםן כי‬
‫אהב אותו מאד ובפרט ששמע שהס״מ בעצמו שיבת אותו‪ .‬ושלה אהרי‬
‫המוכםין וסיפר לו המאורע ובירר לו אז שיקה האדון את כל אשד לו‬
‫ויתפוס אותו וב״ב בתפיסה ולא ישתמד זדו אהד מזרעו‪ .‬וכן היה שלקח‬
‫האדון כל אשר לו ותפס אותו וב״ב בתפיסה והוצרך הרב לטלטל עצמו‬
‫צב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫ולקבץ ממון על פדיון שבויים הלז ופדה אותו ובבי ביתו‪ .‬מכאן צריך‬
‫לדאות האדם כמה להדתיק א״ע מן גזל גוי כמו שכתוב בםפדיס שת׳׳ו‬
‫והם״מ גובה זה מהקדושה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהילתבו שהי׳ ד׳ ליבש דק״ק מעזדיטש אצל הבעש״ט‬
‫בימים בוראים וחלה קודם ראש השבה‪ .‬ועסק הבעש״ט בדפואתי‬
‫כל הלילה של ערב ראש השבה וגם הלילה של ר״ה ולא ראה סימן מיתה‬
‫זדו כלל‪ .‬וכשהלך לבית המדרש בעת התפלה בתעלף ר׳ ליבש הב״ל‬
‫ובתלש מאד‪ .‬והודיעו להבעש״ט ולא שמע כי היו יראים לצעוק אליו בקול‪.‬‬
‫וכשראה ר׳ יצהק דק״ק מעזריטש כי לא פבה הבעש״ט צעק אליו בקול‬
‫גדול ועבה הבעש״ט ואמר למה לא אמרו לי והלך במרוצה לביתו ומצא‬
‫המלאך המוות עומד על גביו גער בו בבזיפה‪ .‬וברת המ״ה‪ .‬ולקה הבעש״ט‬
‫את ד׳ ליבש בידו ותיכף הבריא והוליכו לבהמ״ד כי ירא להביח אותו‬
‫בביתו פן ישוב זדו המה״מ‪ .‬אה״כ אמר הבעש״ט שעל דבר זה רצו‬
‫לדתות אותו מעוה״ז ומעוה״ב ואמר כי לא עשה דבר זה רק מתמת‬
‫שבא אליו הדבר פתאום שלא ראה בו מקודם שום םימבי מיתה וכשראיתי‬
‫פתאום המה״מ דוה לבי עליו ועשיתי דבר זה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהילתבו איש אתד הי׳ מק״ק מעזריטש וקצת עושר‬
‫וכשבא סמוך לימי זקבה השב בלבו מה זה עשיתי כל ימי חיי‬
‫ומה יהיה עלי שבליתי שבותי בהבל וריק בלא תורה ובלא מעשים טובים‬
‫ולא ידע מה לעשות‪ .‬ועלה בדעתו ליתן צדקה בסתר‪ .‬והבית בכל יום בכים‬
‫של תפילין של ד׳ יצהק א׳ טאלער ומצא ר׳ יצהק הנ״ל המעות פעם‬
‫ושתים ואמר בלבו מי הוא זה שבותן המעות לתוך כים של תפילין שלי‪.‬‬
‫וביקש מהמשמש דבהמ״ד שיתן עיבו מי ממשמש בכים של תפילין שלי בעת‬
‫התפלה ולא תגלה לשום אדם בלעדי והשגית השמש ע״ז עד שראה שזה‬
‫האיש היה ממשמש בכים של טו״ת של רבי יצהק הב״ל‪ .‬ואהד התפלה גילה‬
‫לד׳ יצתק אותו האיש והתתיל ר״י לקרב אותו וללמוד עמו ששה סדרי‬
‫משבה וכל פרקי משביות שלמד עמו תזר עמו כמה פעמים עד שהיתר‪.‬‬
‫שגורה בפיו והזר ולמד עמו פרק אחד עד שגמר עמו כל פרקי משביות‬
‫ולמד עמו עין יעקב ג״כ באופן זה וכשגמר משביות ועץ יעקב בעשה‬
‫קצת למדן ולמד ספרי יראים וספרי מוסר וספר זוהר וקבה עצמו לחברה‬
‫משביות והיה לומד עד יום מותו‪ .‬וכשבפל למשכב קודם מותו הלך ר׳ יצהק‬
‫לבקרו והכרית אותו שיתן לו תקיעת כף שיתראה אליו בכל עת‪ .‬והמבהג‬
‫היה בעיר הזאת בעת הגסיסה באים כל החברה משביות בעת פרידת‬
‫הבשמה ולמדו משביות ומשך השלשים למדו וגמרו כל המשביות בעד‬
‫נשמתו‪ .‬ולאתר שלשים בראה לד׳ יצתק הנ״ל ושאל אותו היכן מבוחתו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫צג‬
‫ואמר מנותתי בין הצדיקים בג״ע ואמת ־את הבל תקנתי בתיים רק דבר‬
‫אתד נשאר עלי שלא תקנתי והחברה בלימודפ בעדי תיקנו הדבר‪ .‬והיה‬
‫הולד ובא אליו בכל עת ור׳ יצהק היה שואל אותו מאמרי הזוהר וגילה‬
‫לו האיך שלומדיפ המאמר בג״ע ואמר‪ .‬פ״א גילה לא׳ מאמר א שאמר‬
‫לו לא בא אליו עוד זמן רב ואעפ״כ הוכרת לבוא מתמת הת״כ‪ .‬וכשבא‬
‫שאל אותו מפני מה איתרת לבוא אמר לו מתמת שגלית לאחריפ הפשט‬
‫של המאמר‪ .‬אמר ר׳ יצתק מכאן ואילך לא אגלה לשופ אדפ שתבא אלי‬
‫בלי איהור והיה הולך ובא אליו פ״א אירע שאיהר שוב לבוא אליו כפעפ‬
‫בפעפ וכשבא שאל אותו מפני מה איחרת לבוא עכשיו שלא גליתי לשופ‬
‫אדם אמר תדע כי העלו אותי לעולמות עליוניפ מאד ומר לי מאד לירד‬
‫מאותן העולמות לזה העולם ע״כ אחרתי לבוא והוכרתתי לבוא מתמת‬
‫הת״כ ע״כ בקשתי מרומ׳׳ע שימחול לי הת״כ ומתל לו הת״כ‪:‬‬
‫עוד שמעתי מהרב דקהלתנו פ״א נתקבל בן ר׳ יוסף יוזפא מק״ק‬
‫אוםטרא לאב״ד בק״ק פולנאי והביא עמו דיין אתד בכדי שיוכל‬
‫לחעיז את חמוכית ז״ל‪ .‬ובשבת תתפלל חמוכיח לפני התיבה ושמע ר׳‬
‫יצחק חנ״ל שחדיין מקלל את חמוכיח בשעת חתפלח ולא ענד‪ .‬אותו דבר‪.‬‬
‫ואהר התפלה ביום א׳ אתר שבת אמר ר׳ יצתק שמעתי היטב שקיללת‬
‫את המוכיה דבינו והי׳ מריבה ביניהם ובתוך המריבה הביט אליו ואמר‬
‫אתה לבוש בתפילין פםולין ולקהו התפילין מראש הדיין והוציאו הפרשיות‬
‫ונמצאו שהם פםולין ונתאמץ הדיין להכשירו על פי שולתן ערוך והראה‬
‫לו ר׳ יצהק שהוא עם הארץ ואינו יודע הדין ומתמת בושה ברה הדיין‬
‫מן העיר‪:‬‬
‫ועוד אירע שהכיר ר׳ יצתק בתפילין על ראש איש אחד כי לפני מותו‬
‫היה כלוא בבית מהמת תלישות ועשה מנין בביתו ואיש א׳ מבני‬
‫העיר היה מתפלל שם ואהר התפלה היה לומד וכמדומה לי ששמו ר׳‬
‫בירך הביט אליו ר׳ יצהק ואמר לו בירך נראה לי פםול בתפילין שלך‬
‫והסיר אותם מראשו ונתן לו להגיה ומצא שהם פסולין מעת כתיבתם‬
‫והתפילין היו אצלו מעת שנעשה בד מצוד‪ .‬כי היו מסופר טוב והיה‬
‫מחזיק בם והוא היה לערך ששים שנה בעת ההיא‪ .‬והי׳ לו מר מאד שלא‬
‫קיים מצות תפילין כל ימיו והפציר בר׳ יצחק הנ״ל שיכתוב לו תפילין‬
‫וחבטיח לו ר׳ יצחק אך מחמת תולשתו דחה אותו מיום ליום עד שכתב‬
‫לו פרשיות של תפילין ואה״כ הלך לביתו ואמר לו אל תאמר שלא כתבתי‬
‫תפילין כאלו מימי אלא אפילו מימות עזרא ואילך לא היו תפילין כאלו‪.‬‬
‫וכמו שני שעות אהד זה מת ונפטר מעולם וזה ר׳ יצהק הי׳ אתיו של‬
‫ר׳ יוסף מקאמינקע‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫צד‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫שמעתי מחרב דקהלתנו מעשה באם של חאחים ר׳ יוסף וד׳ יצחק הנ״ל‬
‫שחי׳ דירתם בק״ק םאטבאב ושמח דיא פדומע דיבעלע )דיבעלע‬
‫החרדה(‪ .‬פ״א נסע הבעש״ט לק״ק חנ״ל וסמוך לעיר דאה אוד אחד על‬
‫אחד מאנשי העיד ועמך במקומו וצפה שאותו אור הוא שורה על אשת‬
‫אתת‪ .‬וכשבא לעיר ובאו אנשים השובים להקביל פניו אמד לחם הבעש״ט‬
‫בושו והכלמו כי ראיתי אוד על אשד‪ .‬אתת ולא על זכר ושאל לאנשי העיר‬
‫הידוע לכם על איזה אשד‪ .‬שודד‪ .‬האוד הזה י שראיתי אמדו אליו בוודאי‬
‫היא האשד‪ .‬הנקראת דיא פרומע דיבלע ובדעתו היה לשלות אתריה ואמרו‬
‫האנשים הקריאה לא לצורך שוודאי היא תבא לרומע״ל לבקש ממנו נדבה‬
‫כי היא עסקנית במצות‪ .‬ולמחר אחר התפלה אמד הבעש״ט אני דואה שהיא‬
‫הולכת וקבעה בלבה שלא ליקת ממני לא פתות מארבעים זהובים אתם‬
‫תראו מה שאני אעשה לה‪ .‬ובאה האשד‪ .‬הזאת ואמדה אל הבעש״ט יש‬
‫בכאן כמה עניים תולים ע״כ יתן רומע״ל נדמה הגונה ונתן לפניה זעקםער‬
‫מטבע א׳ ולא דיברה מאומה רק שעשתה תנועות כאילו אינה רוצה‬
‫לקבל‪ .‬ונתן לפניה עוד ולא קיבלה אמר לה מי שמך לגבאי צדקה ולגנוב‬
‫מקופת צדקה‪ .‬ולא השיבה כלום ולא הקפידה ע״ז ולא עשו בה הדברים‬
‫האלה שום רושם מתמת שהיתה מתזקת במדת ענוה ושפלות מאד ממש‬
‫כעפר‪ .‬ולא הלכה ממנו עד שהוכדת ליתן לה ארבעים זהובים‪ .‬ולעת ערב‬
‫באה אליו ואמדה רופא אהד יש והוא הולד‪ .‬מאד ע״כ התפללו עליו שיהיה‬
‫כי מסוכן הוא מאד‪ ,‬אמר ויהיד‪ .‬נואף אחד חסר בזה העולם‪ .‬אמדה לו‬
‫מי אומר שכך הוא אמר לאנשים שעמדו שם האמת אני אומד אמדו אמת‬
‫השיבה ואמרה תדא שלא דאו כמכתול בשפופרת ועוד שהוא ע״ה ואינו‬
‫יודע הומר העון ואלו הי׳ יודע הומר ההטא לא הי׳ עובדי ובאמת‬
‫שהבעש״ט שמע הקיטרוג אשד עליו למעלה וחזר לפניה הקיטדוג כדי‬
‫שתמליץ עליו זכות ונתקבל למעלה המליצה שהמליצה בעדו ונתרפא‬
‫הרופא מתוליו‪ .‬וכשהיתה מהלכת על קבר בעלה היתד‪ ,‬מקשת במקל‬
‫על הקבר ואמרה בזה״ל הידשיל הידשיל לך לפני כסא הכבוד והתפלל‬
‫על בניך שיהיו עניים ואביונים בכדי שלא יסודו מדרכי ה׳‪ .‬פ״א באו‬
‫שני בניד‪ .‬ר׳ יצחק וד׳ יוסף אליה על שבת לקיים מצות כיבוד אם ובאו‬
‫לשם בהמישי בשבת ובאו בני העיר להקביל פניהם והכירו זה את זה‬
‫שהיו תברים מקודם ונתעוררה אהבה הישנה שביניהם ולמהר אהד‬
‫חתפלד‪ .‬בעש״ק עדכד‪ .‬השולחן ונתנה להם לאכול וישבה אצלם ואמרה‬
‫להם בניי אבקש מכם דבר אתד שתעשו למעני אמרו בוודאי כל אשד‬
‫תצוי עלינו נעשח ונשמע אמרח להם תנו תקיעת כף שתעשו רצוני ואמרו‬
‫לה אמנו תמיח לנו עליך שהחשדינו בזד‪ .‬אמדה לחם מסתמא בדעתי לבקש‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫צה‬
‫דבר גדול ויראתי שלא תעברו על רצוני פייםו אותה שלא ליתן ת״ב‬
‫והבטיחו לעשות כרצונה‪ .‬אמרה להם בבקשה מכם שתםעו תיכף לדרככם‬
‫ולא תשבתו בכאן כי השי״ת נתן לי בנים שיחיד‪ ,‬לי נחת מהם בעלמא‬
‫דקשוט ולא בעלמא דין אמרו לה וכי אפשר שיניתו לנו אנשי עידנו‬
‫לנםוע מכאן בעש״ק אמרה להם העגלות שלכם שליחו תיכף מחה לעיר‬
‫ואני אוליד אתכם באחורי חרחוב שלא יראו אתכם אנשי העיר וכן עשו‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ שמואל הקצין שסיפר לפני חרב שהוא׳ ור׳ בער בן בונים‬
‫נסעו בשביל פדיון שבויים קודם ר״ה ובאו להרב המגיד הגדול‬
‫ורצה המגיד לעכב אותם על ר״ה ולא רצו כי אמרו צריכין אנחנו לפדות‬
‫את השבוים על ד״ה הבע״ל ונסעו לדרכם‪ .‬ובאו לד׳ פנחס ועיכב אותם‬
‫ולא רצו ג״כ מטעם הנ״ל ואמר ר״ פנתס ר׳ שמואל ישוב לביתו לפדות‬
‫השבוים ור׳ בער יהי׳ בכאן ולא רצה ר׳ שמואל להנית את רבי בער‬
‫אמר רבי פנהס ר׳ בער צריך להיות בכאן כי אין לו בנים אמר רבי שמואל‬
‫גם אני צריך לאותו דבר אמר לו אתה תבא על שמיני עצרת הבע״ל‪.‬‬
‫ונשאר ר׳ בער על ר״ה‪ .‬וקודם ר״ה הלה ר' בער ולא יכול לילך בר״ת‬
‫לבה״כ להתפלל ובא ר׳ פנתס לביתו לקרות בתורה וקרא לד׳ בער לעלות‬
‫לתורה והלבישוהו והוליכו אותו לם״ת ולאהר ברכה שניה חזר לאיתנו‬
‫וגם נולדה לו בת בזו השנה והיא היתד‪ ,‬כלתו של ר׳ פנתם ור׳ שמואל בא‬
‫על ש״ע ונולדה לו ג״כ בת בזו השנה‪:‬‬
‫שמעתי מהמי וגם מהרב דקהלתנו כשהי׳ יושב הבעש״ט עדיין בשייגק‬
‫)בית מרזה( בכפר היו פ״א צריכים לגשמים והתפלל על גשמים‪.‬‬
‫והיתד‪ ,‬שם מכשפה אתת שהיה לה שד אתד ועשתה כשפים שלא ירד גשם‪.‬‬
‫והבעש״ט בתפילתו קילקל כשפיה ־ואמר לה אותו השד שהוא מקלקל‬
‫כשפיה‪ .‬באה המכשפה לאמו ואמרה לה אמור לבנך שיעזוב וינית ממני‬
‫כי אני אעשה לו כישוף‪ .‬סברה אמו שהריב עמה על עסק הוב של יין‬
‫שרף‪ .‬אמרה לו אמו בני עזוב מן הגויה הלזו‪ .‬כי היא מכשפה‪ .‬אמר לאמו‬
‫אין אני הושש לה ועשה את שלו והתפלל על גשמים ובאה הכשפנית‬
‫פ״ש לאמו ואה״כ שלהה עליו השד שלה וכשבא אליו לא היה יכול ליכנס‬
‫לד׳ אמותיו‪ .‬ואמר לו הבעש״ט אתה העזת לבוא אלי תיכף תלך ותזיק‬
‫את הגויה דרך הלון קטן של שאוב )שמשה של הלון( א׳ וכן עשה‪ .‬ואת״כ‬
‫תפס אותו בבית הכלא ביער ואינו יכול לזוז משם עד עולם‪ .‬וכשנתפרסם‬
‫הבעש״ט נסע עם אנשים דרך יער עמד והלך ליער והצה בו שהוא יושב‬
‫בתפיסה ושהק מאד ושאלו לו וסיפר להם המעשה הנ״ל‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ יואל שהי׳ מ״מ בק״ק נעמרוב‪ .‬פ״א נסע הבעש״ט בדרך‬
‫שמע כרוז אהד משני דברים אילו אני מטיל עליך או שיפלו עליך‬
‫צו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫היידאמאקין )חיילים אוקראאינים שהיו שונאי ישראל ידועים( ויגזלו‬
‫ממך את ממונך והיה אצלו מעות םך שני מאות אדומים‪ .‬או שיהיה לך‬
‫חולי קדחת והברירה השלישית שבתתי‪ .‬והם על הממון מתמת שהי׳ בעל‬
‫חוב גדול בביתו ובחר לו חולי קדחת וכן היה‪ .‬ובא עש״ק לק״ק‬
‫שאריגראד ונחלש מאד מחמת חולי קדחת חנ״ל ואעפ״כ תלך לביהמ״ד‬
‫והתפלל לפני התיבה והתפלה היתד! להבת אש ואחר התפלה הוליכו‬
‫אותו תחת ידיו מחמת תלישותו לאכסניא שלו וציווה שיביאו לו יין טוב‬
‫מאד ושתה כוס אחד והבריא ונתרפא מיד ואמר מילתא דבדיחותא טוב‬
‫לחיות בקדחת עוד שעד‪ .‬אחת ולשתות עוד כוס אחד יין כי הוא טוב מאד‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ פאלק אב״ד דק״ק טיטשילנק פ״א במוצאי שבת ציווה‬
‫הבעש״ט לחתן חודגו ר׳ יוסף אשכנזי שיאמר לפניו עין יעקב‬
‫והוא שכב על המטה ושמע מפיו חעין יעקב‪ .‬ובמקום א׳ אמר הבעש״ט‬
‫תודח על מאמר א׳ מעין יעקב וחזר ואמר לפניו עין יעקב ובתוך האמירה‬
‫ראח ר׳ יוסף חנ״ל את המגיד משרים ושמו ר׳ יוסף שנפטר ערך ג׳ רבע‬
‫שנה מקודם זה וראה אותו שנכנס לבית לבוש בגדי שבת וכובע על ראשו‬
‫שקורץ הוט ואמר בקול רם שבוע טוב לרבינו והולך כמו בהיים ומטה‬
‫בידו וכשראה אותו חרד מאד ונפל העץ יעקב מידו והעביר הבעש״ט את‬
‫ידו על פניו ושוב לא דאת אותו אמר חבעש״ט קח בידך נר אחד ולך מן‬
‫הצד כי הי׳ אומר נר אחד מזיק לעינים וכן שלשה אבל שנים טובים‬
‫לעינים ועשה כן ושהח עמו כחצי שעה או יותר ושמע שהבעש״ט מדבר‬
‫עמו ואה״כ קרא הבעש״ט לד׳ יוסף ואמר בזה״ל דאייטש )אשכנזי( בוא‬
‫אלי ובא‪ .‬ואמר לפניו עוד עין יעקב ובתוך הלימוד התהיל הבעש״ט‬
‫להתרעם עליו ואמר לו למה פתדת חאם שחט ר׳ יוסף המגיד דאייטש‬
‫כמוך בחייו שפחדת ממנו לאחר מותו שאל אותו מחמת איזח זכות ראיתי‬
‫אותו אמר לו מפני שאמרת לפני ואני אמרתי לפניך וחייתי מזכך אותך‬
‫בדיבורי ונתקשרנו שנינו וחיינו לאחד ומחמת זה ראית אותו ואילו חיית‬
‫מתחזק בשכלך חיית שומע מת שדיבר עמי וגם אתח חיית שואל אותו‬
‫כל מה שלבך חפץ והיה משיב לך ולא עוד אלא שהיה לך עמו הכירות‬
‫והיית רואה אותו בתמידות‪ .‬והי׳ ר׳ יוסף מצטער מאד ע״ז הדבר כי היא׳‬
‫מדריגת נבואה כשרואין נשמת צדיק כאמור בספר שערי קדושה של‬
‫ר׳ חיים וויטאל ושאל למה בא ומה הצטרכותו ואמר בשביל הצטרכות‬
‫שלו בא‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ יעקב אב״ד דק״ק םמילא ששמע מאביו ד׳ מאיר חריף ז׳׳ל‬
‫פ״א בא חבעש״ט לחרב דק״ק פולנאי ואני מסופק אם המעשה‬
‫בק״ק נעמרוב או בק״ק שאריגראד ובא כמה ימים קודם השבת ולא אכל‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫צז‬
‫בכל אלה הימים והרב הנ״ל הפציר בו מאד לאכול והשיב יפטור הרב‬
‫אותי מאכילה כי בכאן יש נצוצים גדולים וקשה לתקנם דש סכנה בדבר‬
‫כשאינו מתקן אותם הורגים את האדם ע״כ אני איני רוצה לאכול‪ :‬ובעש״ק‬
‫בבוקר צוד‪ .‬שיתנו לו לאכול ואכל ואחר הסעודה קרא להרב ז״ל ביהירות‬
‫ואמר תדע שגילו לי מן השמים שיש בכפרים אשר סביב חעיר שני‬
‫מלמדים שיש להם חלק בניצוצות אלו שאני צריך לתקנם ועשו מן השמים‬
‫שנדמה להם שהם חולים כדי שיבואו לעיר ויבואו לרפאות אותם ע״כ‬
‫עימדו המשרת שלכם בשער העיר ויביאו אותם אצלכם ותרחמו עליהם‬
‫ואל תנהיגו בחם שום כבוד כלל ויבטיח אותם רומע״ל להמליץ בעדם‬
‫לפני ולרפאות אותם ולדבר על לבם שילכו למקור‪ .‬כי מהמת שנדמה להם‬
‫שהם חולים לא ירצו ללכת למקור‪ .‬ולאמר להם שאני אוהב שתבואו לפני‬
‫טהורים מן המקור‪ ,‬ולשאול להם כתנות לשבת וקפטינעם )מעילים( כי‬
‫הם עניים ויאכלו בשבת אצל בע״ב ולא אצל רומע״ל וכשיבואו לבהמ״ד‬
‫אע״פ שאני אעמוד שמונה עשרה ילחשו לי באוזן שבאו‪ .‬וכן עשו‪ .‬ואחר‬
‫אכילה באו לבית חרב ולא נתנו לחם אפילו צלוחית של דבש וכן בבוקר‬
‫ובסעודה שלישית אכלו שם ונתנו להם דבש‪ .‬ואהר הבדלה נתמלא‬
‫הבעש״ט שמחד‪ .‬ולקח הלולקע והלך לבית קטן שלן שם והרב רצה ג״כ‬
‫ללכת אחריו ובאו שני המלמדים חנ״ל וביקשו ממנו שיכניסם לחבעש״ט‬
‫אמר להם בואו עמי ונכנסו עם הרב אמר הבעש״ט להרב הם אין צריכים‬
‫לרפואה והכתנות והקאפטינעס יתנו להם במתנה וילכו לשלום והמלמדים‬
‫לא ידעו מאומה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שהבעש״ט לא רצה להיות בק״ק אנעפאליע‬
‫כי אמר אין לי שם שום עסק כי כבר תקן שם ר׳ שמשון דק״ק‬
‫הנ״ל כל מה שהיה צריך‪ .‬פ״א שבת בק״ק הנ״ל ר׳ גרשון גיסו ובא משם‬
‫ואמר להבעש״ט השגתי שם אור גדול מר׳ שמשון הנ״ל אמר אתה משטה‬
‫בעצמך‪ .‬פ״א שלחו אחר הבעש״ט שיבוא לק״ק הנ״ל ובסעודה ישב‬
‫נגד החלון ופתח את החלון והיה מביט בחלון בכל רגע ור׳ יוסף מקאמינקע‬
‫תמה ע״ז ורצה לידע הסיבה מפני מה מביט בהלון בכל רגע מה עשה‬
‫כשפנד‪ ,‬חבעש״ט מן חחלון סגר את ההלון והבעש״ט כשרצה להביט פתת‬
‫ושוב סגר ד׳ יוסף שנית וכן עשה פעם שלישית עד שגער בו הבעש״ט‬
‫ואמר מי הוא זה שסגר את החלון אמר ר׳‪ -‬יוסף אני שהקור נכנס לבית‬
‫דרך ההלון ולמה אתם פותחים בכל עת ואמר אינך רואה איך עמוד של‬
‫תורה של ר׳ שמשון מאיר מארץ ועד לרקיע ואמרו לי כי במקום הזה‬
‫היה אשפה בעת ההוא ואמרו שבית מדרשו הי׳׳ במקום הזה ואמר היום‬
‫נודע לי מה שאמר ר׳ גרשון גיסכם‪:‬‬
‫צח‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫שמעתי שהיו מוכםין אתד סמוך לק״ק מעזיבוז ובא איש אתד ונתן‬
‫הוספה על הארענדע )הכירה של משק תקלאי שהיה שייך לפריץ‬
‫והוא היה מתכיר את המשק לכמה שנים( ונדהה המוכםין מן הכפר ונשאר‬
‫חייב להאדון מכפר הנ״ל ולא הי׳ לו במה לשלם וציוה האדון וגם‬
‫המוכםין תדש שלא יניתו אותו ליסע מכפר הלז לשום מקום אעפ״כ נסע‬
‫המוכסין הקודם להבעש״ט וכשנודע למוכסין ההדש מזה הלשין עליו‬
‫אצל האדון באמרו שנסע למכשף לעשות לך כישוף וכעס עליו האדון‬
‫ולקת את בנו לתפיסה‪ .‬והמוכסין הלז לא מצא את הבעש״ט בביתו כי‬
‫הוא היה בק״ק קאמינקע ונסע אתריו לעיר ולא מצאו שם כי נסע הבעש״ט‬
‫לביתו ונסע אחריו והשיגו בדרך אמר לו הבעש״ט מה אוכל לעשות לך‬
‫בדרך נהוג נסיעתך אתרי לביתי‪ .‬ובדרך ראה הבעש״ט שתפס האדון את‬
‫בנו לתפיסה אמר אין פנאי להמתין‪ .‬ובאו אל נהר אהד וטבל בו ובצאתו‬
‫מן הנהר אמר לו לך לביתך ותיכף כשתבוא להכפר תלך למבצר ועשת‬
‫כן וכשראה אותו האדון מן החלון נתפהד פן יזיק לו בכשפיו וגירש את‬
‫בנו מן התפיסה ושלת עבדו לגרש אותו מן הכפר עם כל אשר לו וכן‬
‫עשה‪ .‬ואת׳׳כ שלח האדון אגרת להקאמיסאר )הממונה מטעם הממשלה(‬
‫דק״ק מעזיבוז בקובלנא רבה על הבעש״ט בזה״ל באשר שאתה מהזיק‬
‫בעיר שלך מכשף‪ .‬והשיב לו האדון ראה בכל עוז להתאמץ ולפייס את‬
‫הבעש״ט שהוא אינו מכשף ואם לא תפייסו תענש מן השמים ותיכף שלח‬
‫האדון לפייסו ושלת לו מתנה עגלה עם כל מיני קמהים ועופות‪.‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי שהבעש״ט לא הי׳ יכול לדבר עם בני אדם‬
‫מתמת דביקותו וחי׳ מדבר ח ת לשיטה ולמד אותו רבו שלו הידוע‬
‫שיאמר בכל יום קאפיטל אשרי תמימי דרך ועוד כמד‪ .‬קאפיטלאך תחלים‬
‫רשומים והראה לו הכמה וע״י כן התתיל לדבר עם בני אדם ולא נתבטלה‬
‫דביקותו והי׳ אומר בכל יום אותן הקאפיטלעך תהלים‪.‬‬
‫שמעתי מר׳ פסה בנו של ר׳ יוסף מקאמינקע שהבעש״ט הי׳ בדרד ובא‬
‫לעיר אתת ושמע כרוז שיתאכסן בבית פלוני ובא לבית הנ״ל ולא‬
‫רצו לקבל אותו על האכסניא הלז מתמת שהילד של בעה״ב הי׳ חולה‬
‫מאד ושלת את הסופר לבית ואמרה האשד‪ .‬איך אפשר להתאכסן בכאן הלא‬
‫תראו את הילד התולה ואני בצער גדול וקיללה את הבעש״ט‪ .‬והבעה״ב‬
‫לא הי׳ יכול להעיז ויצא להבעש״ט לבקש ממנו ואמר שהוא דבר שאי‬
‫אפשר ונשבע לו הבעש״ט כשיתאכסן אצלו יהיה הילד וקיבל אותו לביתו‬
‫ותיכף הלך הבעש״ט למקור‪ .‬וראה שלא טוב עם הילד וציוה שלא ימצא‬
‫שום אדם בבית זה והלכו כולם לבית אהד וגם להסופר ציוה שלא יהיה‬
‫בבית זה עד שיקרא אותו ליתן לו יין לקידוש כי בעש״ק היה המעשה‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫הלז והוא נשאר יהידי עם הילד והתפלל אצל הילד תפלת מגהה ושהד‪.‬‬
‫הרבה בתוך הלילה עד שהסופר ירא פן ת״ו יסתכן הבעש״ט מתמת גודל‬
‫התאמצותו בתפלה על החולה כי מסוכן הדבר‪ .‬והלך הסופד ופתת את‬
‫הפתת בלאט ושמע שאומר לנשמת הילד הכנס לגוף כי תוכרת להכנמ כי‬
‫לא אשבע לשקר ולאי ידע אם הילד מת או שהיה הי עדיין והיה בו עדיין‬
‫קצת תיות והלך הסופר משם ובשעה קלה תזר ונכנס ומצא אותו שוכב‬
‫על הארץ בפישוט ידים ורגלים וקם ואמר הלא אמרתי לך שתיכנס בגוף‬
‫הילד‪ .‬וצווה הירש תן יין לקידוש ואכל עם הסופר ולא ישן כל הלילה‬
‫ובבקר מסר הרפואות והנהגות לסופר והוא הלך להתפלל לבהמ״ד והבינה‬
‫אמו של הילד שהילד תזר לאיתנו והתהילה לבכות בכיה גדולה ושמע‬
‫הסופר ושאל אותה מה את בוכה אמרה ואיך לא אבכה שקללתי צדיק‬
‫כזה והשיב לה אל תבכי רבי שלי הוא איש טוב וימהול לך וכשבא‬
‫הבעש״ט מתפלתו שמע ג״כ שהיא בוכה שאל לסופר וסיפר לו ושלו!‬
‫את הסופר אליה ואמר אמור לה שלא תבכה ותעשה סעודה שלישית‬
‫טובה ומבטיה אני לה שהילד ישב עמנו לשולהן על הסעודה הנ״ל‪ .‬וזה‬
‫שנפל הבעש״ט על הארץ בפישוט ידים ורגלים שקיבל עליו לקבל פולםא‬
‫דנורא׳ עבור השבועה והנשמה הוכרהה ליכנם לגוף ופעל להילד שיהיה‬
‫יותר מששים שנים ושיהי׳ לו בנים ופרנסה טובה כל ימי הייו ומזה‬
‫הנראה שבא זמן הקץ להילד לכך הוצרך להתפלל עליו כמה שיהיה ועל‬
‫פרנסה ועל בניס‪:‬‬
‫עוד םיפר לי ר׳ פסה הנ״ל פ״א נסע הבעש״ט מקאמינקע לביתו ונסע‬
‫עמו בצוותא הדא ר׳ ברוך מקאמינקע בעגלה מיותרת והסופר‬
‫ישב עמו וגם חעגלח של קמח הולכת אהריו‪ .‬אמד הבעש״ט במקום פלוני‬
‫נתפלל מנהה וזה היה בימי ההורף והיה קור גדול ולאותו מקום היה‬
‫רחוק כמה פרסאות ונתקררו מאד והקור נכנם בגופם ואמרו אי אפשר‬
‫להגיע למקום חלז כי חמקום רתוק עדיין ואנו כולנו נתגבר עלינו הקור‪.‬‬
‫וגם העבד שלו אמר שנתקרר מאד‪ .‬ונסעו דרך יער וציווה הבעש״ט‬
‫לעמוד ונגע באילן אהד באצבעו ודלק האילן ונתבער והממו אצל האש‬
‫וגם העבד שלו שלף השטיויל )מגפיים( וייבש המטלית שעל הרגלים‬
‫ואה״כ נסעו עד מקום פלוני ובנסעם מן המקום הזה היה ר׳ ברוך מסתכל‬
‫מה יהיה באילן הזה וגער בו הבעש״ט שלא יסתכל‪:‬‬
‫שמעתי מהרב ר׳ פאלק הכהן שהמיו ר שמעריל לא היה לו בן זכר‬
‫והבעש״ט הי׳ מתאכסן אצלו ולא היה לו בית מיוהד בשבילו‬
‫והתאכסן בבית הלז והנשים סרו משם לשכינו ומבשלות שם ובעת הסעודה‬
‫מביאות לכאן‪ .‬פ״א יום א׳ קודם נסיעתו רצה לבקשו שיתפלל עבות‬
‫‪,‬‬
‫ק‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫שיהיה לו בן זכר וסיבב אליו ולא יבול לדבר מפני הבושה‪ .‬ולמתר קודם‬
‫הנסיעה ג״כ סיבב לדבר אליו ולא יכול ובוש ממנו‪ .‬פתאום אמר לו‬
‫הבעש״ט שלת אתר אשתך‪ .‬ובאה ולקה הבעש״ט מטהו בידו ואמר לה‬
‫הבעש״ט תדאי שתלדי בן זכר כי אני אשבר לך עצמות במטה זה• וכן‬
‫היה שילדה בזו השנה בן זכר ושמו ר׳ דוד שהיה אב״ד בק״ק טשיטשילנק‪,‬‬
‫ומנהגו של ר׳ שמעריל היה אפילו אם ילדה אשתו בת נסע להבעש״ט‬
‫ולקת ממנו קמיע ונתן לו שני אדומים או יותר כי הוא היה בעת הנ׳׳ל‬
‫סוהר והיה לו עדד ג׳ אלפים זהובים‪ .‬וכשנולד לו בן הנ״ל נסע להבעש׳׳ט‬
‫ליקה ממנו קמיע כמנהגו מאז‪ .‬אמד לו ילדה אשתך בן אמר לו כן‪ .‬אמר‬
‫לו הבעש״ט תדע שלא יהיה לך עוד מעות כי נתבו לד בדירה או מעות‬
‫או בן ובררתי אני בשבילך טוב שיהיה לד ב״ז‪ .‬וכן היה כל הטהורה‬
‫שקנה הפסיד בה עד שהפסיד כל מעותיו ונתקבל את״כ למגיד מישרים‬
‫בק״ק וויערחווקא‪ .‬ואני כאשר הכרתי אותו כשהיה שכיה אצל הרב דק״ק‬
‫קאםוב היה בעת ההיא מ״ץ דק״ק םאוראן‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי ומהרב דקהלתנו שר׳ נהמן מקאםוב היה‬
‫לו קרוב אחד ושמו ר׳ יודל מטשידנוב ואביו שלו ר׳ יוסף היה‬
‫מוכיח‪ .‬ודרכו של ר׳ יודל שלא היה רוצה להנות משל אחדים רק מיגיע‬
‫כפו והיה מו״מ שלו עם ברזל‪ .‬פ״א נסע לרודניא )מכרה( אתת והיח רוצה‬
‫לשבות שם‪ .‬אמר הבעה״ב ומה יאכל רומע״ל דגים אץ לי ובשר לא יאכל‬
‫מתמת שלא בדק הסכין ע״כ עצתי קרוב לכאן יש עוד רודניא ושם דר‬
‫איש משופע ובוודאי יש אצלו דגים ושותט ויםע רומע׳׳ל אליו‪ .‬ונסע‬
‫וכשבא לאמת המים סמוך לרודניא הלזו היה הדרד עובר אמת המים כי‬
‫המים לא היו עמוקים וכעת היד! גשמים גדולים או עת הפשרת תשלגים‬
‫ונתגדלה אמת המים הנ״ל והם לא תבינו ורצו לעבור דרך אמת המים‪.‬‬
‫וקדם כלב אהד ורץ קודם לאמת מים הנ״ל וטבע בתוך המים האלת והיה‬
‫הכלב עולח ויורד במים וצעק בקול מר עד שנכמרו רחמי ההסיד הלז‬
‫וזלגו עיניו דמעות וראה שלא אפשר לעבור והזר לרודניע הנ״ל וביקש‬
‫מן הבעל הבית להתאמץ שיהיו דגים על שבת‪ .‬והלך הבע״ב והפציר את‬
‫הציידים וצדו והביאו דק גדול שקורין העבט‪ .‬ואמר הבע״ב אני דר בכפר‬
‫הלז כמה שנים ולא נזדמן לי דג כזה‪ .‬ועשו לו ממנו כמה מאכלים‪ .‬ובליל‬
‫שבת היה יושב בסעודה וזמר זמירות ונרדם על השלהן ונראה לו אביו‬
‫בתלום ואמר לו תדע שאני מגולגל בדג זה והמסור שרדפתי אותו בתיי‬
‫היה מגולגל בכלב זה שטבע וזה הי׳ תיקונו מה שנטבע בשבילך בני‬
‫להצילך‪ .‬ואני הוצרכתי להתגלגל בדג זה מתמת שרדפתי אותו ותיקנת‬
‫אותי במה שזלגו עיניך דמעות על טביעת הכלב וראה בני איך שתאכל‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫דג זה‪ .‬וכשבא׳ להבעש״ט אמד אליו הבעש״ט שכך היה אומר שדבי יודיל‬
‫גילגול שמואל הנביא‪:‬‬
‫שמעתי מד שניאוד נכד ד׳ נהמן שר׳ יודל היה אצל ר׳ נהמן בק״ק‬
‫לאדמיר ור׳ נהמן־ בנה שם בהמ״ד על המים ממש והמרהץ היה‬
‫סמוך לבית המדרש‪ .‬והלכו בשבת בבוקר למקוה וד׳ נחמן• הי׳ זריז מאד‬
‫וד׳ יודל היה מעט עצל ובעוד שהפשיט את בגדיו וד׳ נתמן עומד לפני‬
‫התיבה ומתפלל‪ .‬וכשיצא ד׳ יודל מהמקוה שמע שר׳ נתמן מזמר האדרת‬
‫והאמונה ונתלהב ורץ לבהמ״ד בכתונת לבד בלי מלבושים ורקד שם ערך‬
‫ב׳ שעות בבהמ״ד‪:‬‬
‫שמעתי מחמי דיל כשר׳ נחמן גנוחי גנח בתפילה משברת הלב השומע‬
‫ודומה לו כאילו נתתך לשנים‪ .‬אמד הבעש״ט עד מקום שנסע‬
‫ד׳ נהמן יודעים מה היא תפלה ובמקום שלא היה ד׳ נחמן אין יודעים‬
‫מה היא תפלה‪:‬‬
‫שמעתי פ״א חלך ד׳ נחמן ז״ל דרך ק״ק זאלדאווע עם םחודה בעת‬
‫תפלת שתרית ועמד עם עגלה שלו נגד בהמ״ד ולקח הטלית‬
‫ותפלין ונכנס לבית המדרש והתעטף בטו״ת ועמד לפני התיבה להתפלל‬
‫בלי רשות‪ .‬וירע להם איך העיז האיש האורה לעמוד לפה״ת בלי דשות‪.‬‬
‫וכששמעו הדבורים היוצאים מפיו היו מתוקים מדבש ונופת צופים היד‬
‫נהנים ושותקים אעפ״כ חרה להם‪ .‬ולאחר קדיש דרבנן התתיל הודו קודם‬
‫ברוך שאמד נתמלאו בולם כעם והימה והיה בדעתם למשכו מן התיבה‬
‫אך מתמת שהיו מתאדם מאד לשמוע דבוריו ותפלותיו לא יכלו לעשות‬
‫שום דבר והיו שקלי׳ וטדי׳ בדבר עד שגמר תפלתו‪ .‬כשגמר כל תפלותיו‬
‫פצו עליו כל אנשי בהמ״ד ואמרו אליו איך מלאו לבו לעמוד לפני התיבה‬
‫בלי דשות ולשנות הנוםהה אשד לא התפללו אבותינו ואבות אבותינו אשר‬
‫היו גדולי הדוד‪ .‬ענה ואמר ומי יאמר שהם בגן עדן‪ .‬וכששמעו תשובתו‬
‫נתמלאו יותר הימה עליו‪ .‬והיה שם בעל מתבד ספר תולדות יעקב יוסף‬
‫והיה זקן מאד ונתן גדולתו לתלמיד אהד שיהי׳ מ״מ במקומו ושמו ר׳‬
‫זלמן וקפץ עליו ר׳ זלמן יותר מכולם‪ .‬ובא ד׳ אלכסנדר תלמיד של רבי‬
‫זלמן ואמר הניחו את האיש שהוא תמיד עם השם ואגב דאתא לידן נשמע‬
‫מהא מלתא‪:‬‬
‫שמעתי מהרב שהיה אומר בזו הלשון מרגלא בפומיה דהצדיק יעקב‬
‫יוסף ז״ל נקל לו לומד עשרה הילוקים מלהתפלל שמונה עשרה אתת‪.‬‬
‫ושמעתי מר׳ זוסיא מאנאפאלי כשנסע מאחיו ר׳ אלימלך דרך זאלקוא‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫עמדתי בכהמ״ד במקום אהד להתפלל והיתד‪ ,‬התפילה זכה וברורה כעדר‬
‫הפלות הבעש״ט ולא ידעתי מאיזה םיבה ואמרו כי במקום הזה היה‬
‫המקום של בעחמ״ח םפר תולדות יעקב יוסף‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתבו בהיות הבעש׳׳ט הולד‪ ,‬קודם פטירתו לא שכב‬
‫קודם דק כשנעשה כהוש וקולו נלקה‪ .‬והיה יושב בבית התבודדותו‬
‫ולא היה בו כה לקרוא להמשדת שלו כשהיה צריך לו ותלה פעמון בבית‬
‫הגדול וחוט נמשך אליו לבית הקטן שלו והבעש״ט מושך בהוט ונשמע‬
‫קול הפעמון ובא אליו המשרת‪ .‬פעם אחת נכנס אליו רבי דוד פורקעס‬
‫ז״ל מ״מ דק״ק מעזיבוז ושאל אותו איזה דבר‪ .‬ומאיש אהד מק״ק באר‬
‫שמעתי שהשאלה היה האיך להתפלל בעד החולה עם סיפורי מעשיות‪.‬‬
‫והתחיל לומר לו ובאמרו נתלהב מאד ופניו היו בוערות כלפידים ונפל‬
‫פחד על ד׳ דוד הנ״ל ורצה לברוח רק מחמת שהבעש״ט דיבר עמו פא״פ‬
‫לא יכול לצאת‪ .‬ובתוך כך באה בתו מ׳ אדיל תי׳ ואמדה אל אביח עת‬
‫לאכול כי פנה חיום‪ .‬ומיד אזל סומקא ואתא תיודא ושכב על מטתו לנוח‪.‬‬
‫ואמר לה בתי בתי מה עשית לי‪ .‬ואמר ד׳ דוד הדין עמה כי עת הוא‬
‫לאכול‪ .‬אמר הבעש״ט לא ידעת מי היה כאן מצד אהד עמד אליהו ז״ל‬
‫ומצד השני עמד דבי והם אמדו לי ואני אמדתי לך וכשבאה ובלבלה אותי‬
‫הלכו‪ .‬ואמר חבעש׳׳ט כי לקח נשמת בתו מן התודה מן הפסוק אש דת למו‬
‫ד״ת אדל‪:‬‬
‫דשמעתי מחרב שאמר על ד׳ ליב שחי׳ מן מארי דחושבנא מכל היום‬
‫שעושה וכן בכל לילד‪ ,‬ולילד‪ ..‬וביום שנפטר חלד למקור‪ ,‬ובצאתו‬
‫מן המרת? פגע בבעש״ט אמר לו מהר ועשה מעשיך כי דרכו היה לשמוע‬
‫בכל בתי כנסיות קדושה וברכו‪ .‬ולקה סוס אהד ורכב עליו מבהכ״נ לבהכ״ב‬
‫כי היה עת טיט ולא היה יכול לילך ברגליו ובו ביום מת ונפטר מן העולם‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתינו שהיה בקוטיב איש אהד ונקרא שמו טעקטינר‬
‫והיה מרבד תמיד על ההברה של הםידים‪ .‬פ״א שמע ד׳ אחה גיסו‬
‫של הבעש״ט והיה מריב עמו וקפץ האיש הלז ותלשו בזקנו של ד׳ אהרן‬
‫הנ״ל‪ .‬ועמד ד׳ גרשון אחיו והתרים אותו ובימים מועטים מת האיש ההוא‪.‬‬
‫ואתר כמה שנים מת דבי אחת ראה אותו ד׳ גרשון אחיו בחלום תוך‬
‫שבעה ושמע שדורש והנאד‪ .‬לו ורץ לשמוע וכשבא קרוב תכיר בו שחוא‬
‫קליפה‪ .‬רגז עליו ואמר רשע איך מלאך לבך להתלבש בדמות אתי ודקקו‬
‫ונעלם מעיניו ואה״כ דאה אותו דבי ליב מוכית מפולנאי ג״כ תוך שבעה‬
‫והציץ על הסימן ודאה שחוא ד׳ אדיה בעצמו שאל מה זה שנתלבשד‪,‬‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫קג‬
‫קליפה בדמות שלה אמר שנשאר רשימה מחטא וע״י אותה הרשימה היה‬
‫לו כת להתלבש בדמות שלי‪ .‬יתית ויאריך ימים אתי ר׳ גרשון שבדקיקה‬
‫שלו ביטל הרשימה ממני‪ .‬שאל אותו האיד אתה עכשיו אמר לו בגן עד!־‪.‬‬
‫שאל אותו על האיש הטעקטינער מה הוא עושה אמר לו הוא היה גם כן‬
‫בג״ע ולא עלתה דעתי ומתשבתי עליו וכשראה אותי בג״ע אמר אלי אני‬
‫אתבע אותך לב׳׳ד של מעלה שעל ידד היה מיתתי ופחדתי מאד ולקתתי‬
‫־תשערות שכרכתי במטלית והנתתי בתיבה שלי ורצתי ולקתתי אותם והנחתי‬
‫לפני הב׳׳ד וגרם לעצמו רעה שגדשו אותו מג״ע לגיהנם‪ .‬ושאל אותו איך‬
‫ומה אתה בג״ע והשיב כי ג״ע התתתון קצת מגושם וכשבא ערב שבת הלכתי‬
‫לבהכ״נ וכשבאתי אל הפתת לא ראיתי ממכירי ועמדתי אצל הבימה שקודין‬
‫באלעמער והתפללתי תפלת מנתה וקודם קבלת שבת יצא כרוז ר׳ אהרן‬
‫יקבל שבת לפני התיבה והלכתי לפני התיבה ואמרתי לכו נרננה וכשבאתי‬
‫למזמוד שיד ליום השבת נעלמו כולם ממני ונשארתי אני לבדי ולא ידעתי‬
‫להיכן הלכו והיה לי צער גדול מזה כל השבת שלא היה לי צוותא‪ .‬על‬
‫כן אני מבקש מדומע״ל שיתפללו בעדי שאוכל לעלות עמהם לשבת הבאה‪.‬‬
‫ואמר לו המוכית עזבת את אשתד עניה גדולה ולא הנתת לה אפילו מזון‬
‫סעודה אתת אמר ר׳ אהרן יש לי שני טאלער טמונים בתיבה שהטמנתי‬
‫אותן ל*ורך דבר ועכשיו תקת לה‪ .‬וכשניעור משנתו הלך בבוקר לאלמנה‬
‫אשת ר׳ אהרן ואמד לה שתהפש בתיבה ותמצא שם שני טאלער והיא השיבה‬
‫בוודאי אין בתיבה מעות והפציר אותה וחפשה ומצאה שם שני טאלער‬
‫וגם מצא השערות הכרוכים במטלית‪ .‬ומזה תראה איך היו תלומותיהם‬
‫מבוררים ובמדים‪:‬‬
‫שמעתי מתבירי ששמעו מר׳ נהומ מטשאדנאביל‪ .‬פ״א היה הבעש״ט בק״ק‬
‫חמעלניק ושם היה בעל מגיה אתד ואשתו היתד‪ .‬תולה‪ .‬ואכםגיא‬
‫של •הבעש״ט היה סמוך אצל הדב אב״ד תתן הפרנם חודש‪ .‬ובא הבע״מ‬
‫לבעש״ט לבקש ממנו שיתן רפואה לאשתו ולא רצה ולא עוד אלא שרגז‬
‫עליו ודיבר אליו דברים לא טובים והוקשה הדבר להרב אב״ד הנ״ל‪.‬‬
‫ולעדב כשהלכו כולם שאל הרב את הבעש״ט מפני מה לא רצה לרפאות‬
‫את האשד‪ .‬הנ״ל וחשיב כי היא צדקנית ומחמת תולשתה מגינה על העיר‬
‫מן הלסטים שביער וכשיכלו הלםטים מיער ממילא תוחזר לבריאותה ושאל‬
‫אותו מפני מה רגז על בהמ״ג והשיב שראיתי ששורים עליו דינים ובזה‬
‫הרוגז בטלתי הדינים ממנו‪:‬‬
‫פעם אחת ראה הרב הנ״ל שבא להבעש״ט איש א׳ ויקרב בעש׳׳ט אותו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קד‬
‫ודיבר אליו‪ .‬והאיש הלז היה מפודםם בניאוף ושאל מפני מה‬
‫קרבתם את האיש הלז המפורסם בניאוף והשיב לו הבעש״ט האתה טוב‬
‫ממנו‪ .‬והשגיה הדב בעצמו פשפש במעשיו ולא מצא אמר נשבע אני‬
‫ששקר אתם דוברים‪ .‬אמר הבעש״ט אני רואה עליך ניאוף ולמחר אודיע לך‬
‫בפרטיות‪ .‬למחר אמר אתה קבלת עליך פרישות ועבדת על הקבלה הלז‬
‫ושמעתי בלילה זו שחרמב״ם פסק שזח כאלו אסר את אשתו עליו ואמר‬
‫הרי עלי כאמא ועיין בספרו אפשר שתמצא שם אז הודה לדבריו ובדמב״ם‬
‫מצא שפסק כן ומעשה כזו היה להבעש״ט פעם שלישית )ועיין לקמן‬
‫נוסח אחר(‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו פ״א נסע הבעש״ט לדרך ולן במקום אחד ושמע‬
‫מהרה תחזור לביתך כי ר יוסף חלש מאד ואמד למשרתיו לחזור‬
‫והמשרתים לא רצו כי אמרו רומע״ל בעל חוב בביתו ולמה לנו לחזור‪.‬‬
‫וחזרו‪ .‬ובא לביתו ביום הששי בבוקר והלך למקוה קודם התפלה ולאחר‬
‫חתפלד‪ ,‬קרא לרופא אחד וחלך עמו לחולה וראה שחוא חלש מאד ואםתקל‬
‫מלולי׳ ואמד להרופא להקיז לו דם והרופא לא רצח באומרו שמסוכן‪ ,‬חוא‬
‫מאד להקיז לו דם‪ .‬ואמר לו הבעש״ט האיך אתה מבין שאם לא תקיז לו‬
‫דם וחי‪ .‬אמר הרופא לו מפני מה דאית להקיז לו‪ .‬וציווה הבעש׳׳ט תיכף‬
‫להקיז לו דם וכל העם ריננו על הבעש״ט על הקזת הדם והבעש״ט הלך‬
‫לביתו וכמו ערך חצי שעה ביקש חחולה שיתנו לו מים לשתות ות״ל‬
‫שהבריא‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫שוב שמעתי ממנו פ״א בדרך נסיעתו של הבעש״ט לחמעלניק שמע‬
‫כרוז על ר יוסף מלמד מק״ק הנ״ל שימות וכשבא לעיר באו אצלו‬
‫אנשי עירו ורצו לשלם לו שירפא אותו ולא רצה לרפאו ולא גילה טעמו‪.‬‬
‫ואהר שנסע הבעש״ט משם בא דאקטעד א׳ וריפא אותו והבריא‪ .‬והדאקטער‬
‫היה עדיין שם ובתוך כך חזר הבעש״ט לעיר הנ״ל וספרו לו שהבריא ר׳‬
‫יוסף הנ״ל ע״י רפואות של הדאקטער שריפא אותו‪ .‬ובתוך עמידתו של‬
‫הבעש״ט הנ״ל ביקש ר׳ יוסף את הדאקטער לעשות לו איזה תחבוש‬
‫לגרש הכנים מראשו שנתרבו מאד מחמת רוב חליו ונתן לו הדאקטער‬
‫משחח אחת למשוח את ראשו‪ .‬משח את ראשו בזו המשחה ומת‪ .‬אז‬
‫גילח הבעש״ט טעמו שלא רצח לרפאותו מחמת קול חכרת ששמע‪:‬‬
‫שוב שמעתי מהרב הנ״ל שבימי חמוכיח הנ״ל מק״ק פולנאי היה‬
‫בעיר אחת מסור א׳ שציער מאד את אנשי עירו במסירתו‪ .‬פ״א‬
‫חלת ומת וציוח המוכיח ז׳״ל להשמשיס מהחברה לחודיע לו זמן לויה‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שה טוב‬
‫קת‬
‫שלו והודיעו לו‪ .‬ולבש הטחליק )מעיל עליון( והלך עם ר׳ מאיר מילקעס‬
‫מק״ק הנ״ל‪ .‬וכשראו כל העם שהמוכיח הולך ללוותו הלכו ממש כל‬
‫בני חעיר אנשים ונשים‪ .‬ושמח בנו של המסור מאד שהמוכיח עשה לו‬
‫כבוד והלך בעצמו ג״כ ללוותו‪ .‬וחמוכיח הלך עד בית העלמין וכשבאו‬
‫עם המת והשכיבוהו אצל האוהל כנהוג התקרב המוכיח ועמד אצל המת‬
‫לאמר עליו הספד והנאה מאד לבנו של המסור‪ .‬אז פתח המוכיח דבורו‬
‫במשל ואמר בזח״ל פעם אחת היה לאדון כלב אהד ונקרא בשמו בריטאן‬
‫ותיכף כששמעו בניו את הפתיחה של המשל הבינו שידבר עליו דברי‬
‫גנות וחזרו לאהוריהם ללכת למבצר ולקחת משם עבדי האדון וגם ריקים‬
‫לעשות להמוכיה בזיון או להכות אותו‪ .‬וחרד ר׳ מאיר הנ״ל עד מאד ותפס‬
‫את המוכיח בשיפולי בגדו ולהש לו שבני המסור הלכו למבצר להלשין עליו‬
‫ולא ענהו דבר וריתקו דרך תיבה לאהוריו ד׳ אמות ולא הפסיק מדבריו‪.‬‬
‫וגמר אומר שלכלב הלז היה טוב מאד אצל האדון כי היה תופס תמיד כל‬
‫מיני תיות בעת נסיעות האדון לצוד ציד כמנהג בין השרים‪ .‬ויהי היום‬
‫ומת הכלב הלז והראה המוכיח בידו על המת הלז והיתד‪ ,‬שמהה גדולה‬
‫בין התיות שנעשו תפשים ממצודות הכלב הלז ואמר להם השועל הפיקח‬
‫שבתיות הוי סכלים מה אתם שמחים אילו מת קודם שלמדו ממנו שאר‬
‫הכלבים לתפוס חיות מהראוי לשמות כעת שכבר למדו ממנו שאר הכלבים‬
‫של האדון לצוד היות היה יותר טוב לכם שיחיד‪ ,‬עדיין כלב הלז כי‬
‫כשראו שאר הכלבים שחם צדים חיות ובא הכלב הבריטאן וחטף מהם‬
‫בפיו מה שהיה כבר נצוד על ידם והביאי להאדון והיה הכל נקרא על שמו‬
‫והניהו כל הכלבים לצוד כי אמרו מה להם להטריח את עצמם ולא נקרא‬
‫על שמם והאדון אינו עושח להם שום חשיבות עבור זה והניחו כל הכלבים‬
‫לצוד אך כעת שהבריטאן הלז מת ויתפארו כל הכלבים לצוד בכדי לישא‬
‫הן בעיני האדון ויטיב להם ונמצא שנתוספו עליכם כמה וכמה כלבים‬
‫ציידים ומה לכם לשמוה‪ .‬ע״כ דברי המשל‪ .‬והנמשל הוא הכלב הבריטאן‬
‫הוא המסור הלז שהיה חשוב בעיני האדון ע״י מסירות על אנשי העיר ושאר‬
‫הכלבים זה שאר המוסרים שלמדו ממנו דרכו למסור וכשראו המוסרים‬
‫שהם אינם נהשבים בעיני האדון מחמת שזה המסור חטף בפיו ונשא‬
‫עצמו להשר כל המסירות אז הרפו את ידיהם מן המסירות אך כעת‬
‫שמת הכלב הלז ויודעים כל המוסרים שיקרא על שמם ויהיו חשובים‬
‫בעיני האדון ויעמדו מעתה הרבה מוסרים עליכם‪ .‬וככלות דבדיו הבינו‬
‫כל העם כי הוא מדבר נכונה והיתד‪ ,‬בכיה גדולה בין כל העם שעמדו שם‪.‬‬
‫קר‬
‫שבח*• בעל שם טוב‬
‫ואח״כ הפך המוכיח את המת הני׳ל פניו לארץ והכהו בכפיו על שוליו‬
‫וחזר תיכף והלך עם ר׳ מאיר על העגלה שהיתה מוכנת לו סמוך לבית‬
‫חעלמין ונסע וברח‪ .‬ובדרך שמע ר׳ מאיר שהמוכיח טוען ומשיב להמםור‬
‫ולא ראה את המת והראה לו המוכיה שאופן אהד מאופני העגלה אינו‬
‫מתגלגל מחמת שהמםוד מעכב אותו ביד ומדבר עמו ומהזיק לו טובה‬
‫שעשה לו חבזיון‪ .‬וביקש ממנו שעל כל פנים מכאן ואילך לא יתעצם עליו‬
‫בדברים קשים כאלו‪ .‬והבעש״ט ז״ל אמר שהיה עומד כלב מוכן הנקרא‬
‫בריטאן אשר תיכף כשיקבר יתגלגל נפשו בזה הכלב והבזיון שעשה לו‬
‫המוכיח בהספד הלז תוציא אותו מעונש זח‪ .‬ועיקר שכחתי אתר שסיים‬
‫המוכיח הנמשל אמר המוכיה הנ״ל זה כוונת הפסוק ושבח אני את המתים‬
‫שכבר מתו כי אילו היה מת קודם שלמדו ממנו שאר המוסרים היה‬
‫משובת על מיתתו אך לא כן עתח שאין שמחה מתמת מן התיים אשר‬
‫המה חיים עודנה‪ .‬פירוש מתמת שאר המוסרים הנשארים עדיין בחיים‪:‬‬
‫ושמעתי מהרב הנ״ל שאהד זמן ובעו״ה שהדוד פרח שמע מהמונית‬
‫ז״ל שאמר מי יתן והיה המסור כהיום בהיים היה אצלי מכת ההםידים‬
‫נגד רשעי הדור שבזמן הזה‪:‬‬
‫שמעתי מאיש א׳ ששמע מפי הסופר ר׳י צבי ז״ל שהבעש׳׳ט נשתדך עם‬
‫המפורסם ר׳ זאב קוצעם ביתום ויתומה שגדלו בביתם‪ .‬היתומה‬
‫נתגדלד‪ ,‬בבית הבעש״ט והיתום נתגדל בבית ר׳ זאב הנ״ל ופסק הבעש״ט‬
‫שני מאות זהובים לנה‪ .‬ובהגיע זמן החתונה וקודם הבדעקענם )קודם‬
‫ההומה המנהג שהתתן מכסה את הכלה בצעיף ונקרא בעדעקען( אמר‬
‫מהר״ז ז״ל לחבעש״ט ז״ל שלא ילך עם חחתן להבעדעקענם עד שיסלק‬
‫שתי מאות הזהובים שפסק‪ .‬והיה בעיני הבעש״ט כמצהק ואמר אינך‬
‫מאמין לי הסד הלז‪ .‬והשיב לו בהימנותא דידי שלא אשנה מדבורי כי‬
‫אני צריך להתזיק התתן אצלי ללמוד עמו ואם אין קמת אין תורה‪ .‬ובתוך‬
‫כך בא לבית הבעש״ט ר׳ ליב קרעמינער והושיבו הבעש״ט בכבוד וצוד‪.‬‬
‫ליתן לו צלותית יין לשתות ובירך עליו וענה הבעש״ט אמן‪ .‬ואת״כ התחיל‬
‫ר׳ ליב הנ״ל וסיפר להבעש״ט על סיבת ביאתו שהקאמיםאר )הממונה(‬
‫על העיר שלה אהריו והראה לו אגרת מארץ אהד רהוק מק״ק מעזיבה‬
‫ח׳ פרסאות שכתב אליו שהבעש״ט חייב לו אלף זהובים מפדיון שבוים‬
‫וכפי השטר תוב שתתת ידו שיסלק לו תיכף ומיד דווקא‪ .‬ואמר הקאמיםאר‬
‫כשלא יסלק לו תיכף יוביל אותו בשלשלאות של ברזל לאדון הנ״ל ושלהו‬
‫להודיע לו שיסלק לו תו״מ‪ .‬וכששמע דברים האלו מפיו קרא הבעש״ט‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קז‬
‫תיכף לעבדו בקול גדול לאסוד מדכבתו ואמד לד׳ ליב תו״מ תסע לאדון‬
‫הנ״ל ותסלק לאדון הםד הנ״ל ויתזדרז לבוא־ על הבעדעקנם‪ ,‬ולא הניחו‬
‫לילך לביתו והיה נפלא בעיניו אך לא השיבו דבד‪ .‬ונסע תיכף לאדון‬
‫הנ״ל ובאם הדרך בקרעצמע )בית מדזח( אתת היה לו מודע ומהיד‬
‫והתראה פניו עמו וסיפר לו עסק נסיעתו אך היה נתפז מאד לדרכו‪ .‬והיה‬
‫פלא לבעל הקרעצמער‪ .‬ונסע ובא להאדץ בצהרים בעת קביעות הסעודה‬
‫שלהם והמתין עד גמר הסעודה ובא לבית האדון‪ .‬ושאל האדון תיכף אס‬
‫הביא לו מעות מן הבעש״ט והשיב לו הן‪ .‬הושיבו בכבוד ונתן לו מי‬
‫דבש לשתות‪ .‬והיה תמה בלבו באיזה אופן יהיה הסילוק‪ .‬ואמר בלבו אולי‬
‫כוונות הבעש״ט שיטיב בעיני האדון סוס טוב מסוסיו ויקבל בסך הנ״ל‪.‬‬
‫ובתוך כך עלה בדעתו ואמר להאדון אני צריך לדבר עמך דבר סתר‬
‫והלך עמו לתדר א׳ ואמר להאדון בזה״ל ידעתי שאתה איש צדיק ונאמן‬
‫מאד ולא תהפוץ אפילו שווה פרוטה ממון אתרים וכעת אני רוצה לסלק‬
‫לך סך הנ״ל אבל אולי עפ״י ההשבון אינו מגיע מהשבויס סד כזה ותכשל‬
‫ח״ו בגזל‪ .‬והשיב לו האדון בתשואות הן גדול אהבה גדולה אהבתיך‬
‫על זה שאתח מציל אותי מגזל ומעונש עוה״ב ותיפש תיכן* חקוויטיל‬
‫)הכרטיס( של המוכסנים שנפדו ותשב תשבונות ונטל השטר הוב של‬
‫הבעש״ט וזרק אותו באש‪ .‬ואמר לד׳ ליב כי אדרבא מגיע לבעש״ט שתי‬
‫מאות זהובים ונתן לו אחד עשר אדומים ואמר לו ר׳ ליב מגיע עוד שני‬
‫זהובים‪ .‬והוסיף לדבר עמו באהבה וחיבה על שאינו נושא פנים אליו‬
‫ותיקר נפשו בעיניו שהצילו מן הגזל ונתן לו שני זהובים‪ .‬ונסע ר׳‬
‫ליב לדרכו ובבואו להקרעצימי הנ״ל קפץ מן העגלה לספר נפלאות‬
‫האלה‪ .‬וד״בעש״ט גוער בביתו ואומר שוטה הלז משתהא בדוד ומספר‬
‫המעשר‪ -‬ואח״ז בא ר׳ ליב הנ״ל להבעש״ט ורצה לספר המאורע והשיב‬
‫ידעתי מהר תן לי חמעות כי מאוחר היום לעשות בעדעקענס ורגז עליו‬
‫למה עמד בדרך בתזירתו ואח״כ אמר כעת זמן החתונה )ועשה כאתר‬
‫^‬
‫הבדחנים(‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתינו שפ״א הלך ר׳ פנהס מקאריץ עם הרב דק״ק‬
‫ראונע לאסוף על פדיון שבויים שהיה אהד קרוב לשניהם נתפם‬
‫בתפיסה‪ .‬אמר ר׳ פנהס להרב הנ״ל שמעתי שהבעש״ט שובת בק״ק קאמינקע‬
‫ניסע אליו אפשר שתהיה תשועה ולא נצטרך לטלטל עצמינו בטלטול‬
‫דגברא‪ .‬נמנו וגמרו ומהרו למצוא אותו קודם שילך למקוה כי אתר המקוה‬
‫אי אפשר לדבר עמו שום דיבור‪ .‬ואעפ״כ מצאו אותו שבא מן המקוה‬
‫קח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫ולבש בגדי שבת בבחמ״ד אמרו לחם אנשיו התראו לפניו וידע בוודאי‬
‫חצטרכות שלכם אף שלא תספרו לו‪ .‬וכן עשו ובאו על פתח בהמ״ד‪.‬‬
‫וכשראח אותם נענע בידו שילכו‪ .‬ואח״כ שמע ר׳ פנחס שבא אביו מ׳‬
‫אברהם אבא מעבר חנחר לק״ק מאריפאליע וחלד אצלו כי היה ירא‬
‫פן ירצה לשבות אצל הבעש״ט ואצלו לא היה השוב הבעש״ט לכלום‬
‫ותמיד היה אומר לבנו מה אתה נוסע וידא פן לא ינהג לו כבוד בדבר‬
‫אהד והוא בוודאי יעיז פניו ויהיה לו צער ובושה ה״ו‪ .‬ושאל אותו היכן‬
‫ישבות‪ .‬ואמר מה לי לילד להבעש״ט אני אשבות בכאן ואדרוש כאן‪.‬‬
‫ובבוקר כשהתהיל הבעש״ט הודו בא לבהמ״ד של קאמינקע ועמד אצל‬
‫ארון הקודש והבעש״ט היה מתפלל לפני התיבה ואביו היה מתפלל בקול‬
‫רם וירא ר׳ פנחס פן ח״ו יבלבל את הבעש״ט ויגער בו‪ .‬והבעש״ט לא‬
‫דיבר אליו מאומה עד אתר תפלת שחרית‪ .‬והיח שבת ראש חודש וחוצרכו‬
‫להוציא שני ס״ת ולקה הבעש״ט ם״ת אתת והם״ת השני לקה אביו והלך‬
‫אחר הבעש״ט לשלהן וראה הבעש״ט שהוא אותז ס״ת ויגער ואמר לאחר‬
‫קח חם״ת מידו ושתק ולא ענת אותו דבר ותמר‪ .‬ר׳ פנחס על זח ואחר‬
‫התפלה הלך לעיר שמעבר הנהר אצל חפרנם חודש ואכל שם וישן מעט‬
‫והלך לבהכ״נ לדרוש‪ .‬ובעת שלוש סעודות בא להבעש״ט ואנשי קאמינקע‬
‫היה המנהג כשהיה הבעש״ט אצלם העמידו להם שלהן מן הצד וחאורחים‬
‫יושבים עם חבעש״ט על יד חשולחן שבבית וכשראו אותו שבא קראו‬
‫אותו אצלם כי הם חכירו אותו שחוא ליטוואק )מתנגד ליטאי( ותקיף‬
‫בדעתו פן יבלבל א־ת הבעש״ט או יכנס לדבריו‪ .‬וקראו אותו ר אברהם‬
‫בוא ושב אתנו ונתנו לו צלותית מי דבש וכשהתהיל הבעש״ט לאמור תודה‬
‫יצא ממקומו ועמד נגד הבעש״ט באמצע הבית והציץ בפניו וירא ר׳ פנחס‬
‫לומר לו שלא יביט בפני הבעש״ט מתמת כבוד אב ועמד נגד הבעש״פ‬
‫והיה ר׳ פנהם בצער‪ .‬וכשפםק הבעש״ט לומר תורה הזר למקומו ואה״כ‬
‫תדליקו נרות ואכלו בשר‪ .‬וחזר הבעש״ט ואמר צריך אני לאמור עוד‬
‫דבר אחד ולא חיח בדעתי לאמור אותו דבר אלא מפני ששמעתי רבד‬
‫זד‪ .‬בגן עדן בשמי‪ .‬ותתחיל לומר ודי אבדחם חנ״ל יצא פעם שניה‬
‫ממקומו ועמד נגד הבעש״ט עד שגמר‪ .‬ותזר למקומו וברכו ברכת חמזון‬
‫והתפללו תפלת ערבית‪ .‬אחר התפילה אמר לד׳ פנחס הוא ולא אחר הוא‬
‫ולא אתר ואמר ר׳ פנתם מה ראית בו אמר לו אתת סבור ששתקתי לו‬
‫כשגער בשעת קריאת התורד‪ .‬אבל המתנתי עד הסוף‪ ,‬ואספר לך בני כי‬
‫ראיתי בלילה הזה הלום שנכנסתי לג״ע ובא שר התורה ואמר דבר תורה‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קט‬
‫משמו של הבעש״ט וכשננערתי משנתי זכרתי היטב ובאתי בשביל דבר‬
‫זה לכאן‪ .‬וכמו ששמעתי כן שמעתי מפיו הקדוש ואודות השבויים לא‬
‫שמעתי מפי הרב הנ״ל ושכתתי לשאול אותו‪:‬‬
‫שמעתי שהיה כומר א׳ בק״ק מעזיבה אצל הקאמיםאר ועשת צרוון‬
‫גדולות לישראל מאותה העיר ובני העיר היו מציקים את הבעש״ט‬
‫שיתפלל לגרש אותו מן העיר ואמר אינני רוצה להתגרות עמי כי הוא‬
‫מכשף גדול וכשאתתיל עמו ירגיש תיכף ולא עסק בזה כלום‪ .‬פ״א לחץ‬
‫את בני חעיר מאד ובאו אל הבעש״ט בצעקה ובקובלנא רבד‪ ..‬ענד‪ .‬להם‬
‫מה אעשה עמכם אני אתתיל לעסוק עמו אבל לאט ובנתת בכדי שלא‬
‫ירגיש‪ .‬וחתחיל בתפילות ותיכף חרגיש חכומר‪ .‬פ״א נסע הבעש״ט על‬
‫הר א׳ ופגע בו שיורד מן ההר ואמר שיהיה לו מפלח ואלו חיה זדו להיפך‬
‫לא היה טוב לו וכן חיד‪ ,‬כי באו מן שר תעיר ונטלו ממנו את רכושו‬
‫וממונו והורידו אותו ממקומו וחוכרח לשלם לכל חידודים שבעיר לכל‬
‫אתד ואתר תביעתו עד שנעשה עני‪ .‬ונסע מן תעיר בסוס א׳ על עגלה‬
‫בזויה‪ .‬ומן מ ליב מסינאמי שמעתי נוסח אהד כי עשה לבעש״ט כישוף‬
‫כשנסע הבעש״ט על הגשר אצל הדתיים נשא העגלה עם הסוסים והבעש״ט‬
‫עכב את העגלה והעמיד את הלאטאקם והנית את הדפים ויצאו האנשים‬
‫ושכרו ערלים והוציאו את הסוסים עם העגלה אז אמר הבעש״ט כיון שהוא‬
‫יודע יהיה לו בוודאי סוף רע וזה ר׳ ליב היה איש למת ומופלג והיד‪.‬‬
‫אהיו של ר׳ דוד סופר מאנאפאליע‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫וגם שמעתי ממנו ואת״כ שמעתי מהרב דקהלתינו שפ״א בא הנוני בעיר‬
‫שדד‪ .‬לבן מברעסלא עם בריקע )עגלה להובלת משא( גדולה עם‬
‫סחורד‪ ,‬גיוואנט )בדים( ובא בלילד‪ .‬ולא רצח לפתוח חחנות בלילה‪.‬‬
‫וצוד‪ ,‬להתיר את הסוסים מן העגלה ואמר בלבו מי יכול לגנוב עגלה חיינו‬
‫בריקע גדולה כזו ועזב בהה הבריקע עם הסהורה‪ .‬ואה״כ בא גנב וגנב‬
‫ואסר סוסים אחרים לעגלה הנ״ל וברח עם העגלה ועם כל חםחורד*‬
‫ובבקר ראו שגגנבד‪ ,‬העגלה עם הסהורה ותתחילו לרוץ ולחפש בכל‬
‫הרחובות ובפרשת הדרכים ולא מצאו ולא השיגו הגנב‪ .‬ושלח הסוחר‬
‫אגרת להבעש״ט‪ .‬וכשבא השליח להבעש״ט ומצא אותו שהוא עומד אצל‬
‫המזוזה ורוצה לנסוע לק״ק דראזנע לברית מילה כי כיבדו אותו במצות‬
‫מילה וקיבל האגרת מן השליה ואמר לו המתן עד שאהזור‪ .‬והמתין השליח‬
‫והבעש״ט לן בדרך ובהיות הבקר נסע לעיר וכשבא סמוך לעיר ראה‬
‫הבעש״ט מרחוק כי העגלה עם הסתורה באה ג״כ לעיר בדת־ אתרת‪ .‬ואמר‬
‫קי‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לד׳ צבי סופר דאה והבט העגלה הנוסעת עם שני סוסים‪ .‬ואמר אני רואה‪.‬‬
‫ואמר‪ ,‬השליח ששלחו אלי הוא עבור העגלה הזאת עם הסחורה שבתוכה‬
‫שנגנבה כשנבוא לעיר תשאל על אכסניה שלו ותאמר לו שיתו לד העגלה‬
‫עם הסתורה כי היא גנובה אצלד‪ .‬וכשבאו לעיר תיכף הלד רבי צבי סופר‬
‫לאכסניה שלו וראה שהוא עומד ומתפלל ולא יכול להעיז ולומר לו כנ״ל‬
‫כי הוא מתפלל כאיש תם וישר ובא הסופר להבעש״ט והשיב לו כנ״ל‪.‬‬
‫אמר לו תיכן* לד כי הוא יסע תיכף עם הסחורה ותאבד העגלה עם‬
‫הסתורה‪ .‬וחלו הסופר בפעם השניה ומצא אותו שאוכל סעודת הבקר‬
‫ושאל לבעה״ב אם שתה י׳׳ש הרבה כדרר הגנבים ואמר שלא שתה כי אם‬
‫בעד שני גדולים כדרר כל הארץ‪ .‬והלד ממנו עוד הפעם בידים ריקניות‬
‫לביתו‪ .‬אמר לו הבעש״ט לד אמור לו כל הסימנים שעמד ביער שלשה‬
‫ימים עד שעברו כל הרצים המתפשים ואת״כ לן במקום פלוני ואמור לו כל‬
‫ד״לינות שלן עד עיר דראזנע‪ .‬והלד הסופר ואמר לו כל הסימנים אז נתרשלו‬
‫ידי הגנב ואמר אמת כן הדבר קתו העגלה עם הסתורה‪ .‬וצוה לבעה״ב‬
‫שישמור את העגלה עם הסתורה‪ .‬וכשבאו לאכול על הברית מילה אמד הגנב‬
‫עכשיו אני עני כשאר עניים אני אלד לאכול על סעודת ב״מ הנ״ל‪ .‬וכשאכלו‬
‫ושתו מי דבש עמד הגנב אצל הבעש״ט ואמר קושיה גדולה קשה לי על‬
‫רום מעלתו מכיון שרומע״ל יודע ורואה איד גנבים גונבים ומקומם ולינתם‬
‫מסתמא תוכלו לראות דברים טובים מאלה למה לכם להביט על דברים‬
‫שפלים יותר טוב להביט בדברים טובים‪ .‬ואמר הבעש״ט ז״ל תורה על‬
‫קושייא זו עד תפלת מנתה ולא גמר התורה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו בעת הלווית הבעש״ט תמה מאד ר נחמן‬
‫מהאראדענקע מה זה שאץ רואה מאומה וכשבא מן בית עלמין ראה‬
‫נוראות גדולות ואמר לד׳ זאב קוצעם שבוודאי צריך להיות כד‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו כשרצה ר׳ נתמן לנסוע פעם שניה לאה״ק הלד‬
‫על קבר של הבעש״ט עם ר׳ יוסף מקאמינקע וכשתזר מבית העלמין‬
‫שמח שמתה גדולה ואמר הבעש״ט ציוה לי לנסוע לאה״ק‪ .‬תמה מאד ר׳‬
‫יוסף ואמר והיכן דיבר עמכם תמה עליו ר׳ נתמן ואמר ולא ראית שדיבר‬
‫עמי והיה עומד אצלי‪ .‬ובנסיעתו שבת אצל הרב המוכית והייתי ג׳׳כ שם‬
‫ושמעתי אני הכותב שהיו בץ ר׳ נתמן ובין המוכית דברים הדודים‬
‫כי ר׳ נחמן דיבר לחמוכיח דברים חדורים ושחק וחמוכיח ז״ל הקפיד על‬
‫ר׳ נחמן ואמר אדם יכול לחנצל ממחשבה זרה אפילו אם הוא מתפלל ללא‬
‫מתשבה זרה סמור לגמר התפלה נופל לו במתשבה שיגמור תפלתו וזו‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫קיא‬
‫מחשבה זדה ודקה מאד‪ .‬ומכל עבירה נברא מקטרג אחד רחמנא ליצלן‬
‫ומתמת שהיא מחשבה דקח מאד מתלבשת אותח המחשבה בתלמיד חכם‬
‫ומצערת אותו‪ .‬וליוו אותו כל אנשי עירו ואני הייתי ג״כ בתוכם וגם הרב‬
‫והמוכית ורצה המוכית לנסוע עד עיר לאדיזין ללוות אותי אד מתמי!‬
‫שהקפיד המוכית איך הוא הדרו את לעזוב אותו ולא נסע׳ והתפללו‬
‫מנתה בשדה והרב הנית תפילין והתפלל לפני התיבה וד׳ נתמן התפלל‬
‫בלא טלית ותפלין ולא דאיתי את המוכיח אם התפלל שם וכמדומה לי‬
‫שהלך לעיר להתפלל‪ .‬ולשנה האתדת מת ד׳ נתמן ז״ל בתדש תמוז והיה‬
‫בנעמדוב ג״כ בתודש זה ונלווה אליו ד׳ מנעדלי פרעמישלינאד וקיבל‬
‫ממנו ותמה מאד על תכמת הבעש״ט ושמעתי שמת ד נתמן בשב״ק וישב‬
‫ד׳ מענדלי אצלו בלילה וקידש על יין ושתה כשיעור וישב בבגדי שבת‬
‫והלד ר׳ מענדלי לאכול סעודת שבת‪ .‬ובעת אכילת חלפת שלח אתריו ומצא‬
‫אותו גוסס ולמד זוהר בשעת יציאת נשמתו ומת במנתה ויצא למנותה‪:‬‬
‫שמעתי שהיד‪ .‬הרב משבח מאוד התפלה של ר׳ מנעדלי שבא מק״ק‬
‫ציקונאונקי להפטד מהרב קודם נסיעתו ושבת שם‪ .‬ונתעכב שם עדך‬
‫ה׳ ימים כי ביום ד׳ בא בעת התפלה שהתפלל הרב תפלת המנתה והעגלה‬
‫עם הסוסים של ד׳ מענדלי עומדים ולא נשאו כלום מהעגלה ואני תייתי‬
‫מלמד בעה״נ והיתה דוד דתוקד‪ .‬ונשתהתי לבא וכשבאתי ושאלתי לאנשיו‬
‫למה אין נושאים מהעגלה והשיבו שאינו רוצה להאתכםן אצל הרב כי‬
‫הרב צריך להתפלל לפני התיבה והוא ג״כ רוצה להתפל לפני התיבה ע״ב‬
‫רוצה שיתנו לו אכסניה סמוך להרב שיוכל להתראות עם הרב ולא נתנו‬
‫לו להתפלל כי הוא עשן עדיין הלולקי )מקטורת( וגס בבית שמתפללין‬
‫בו לא היו מניהין לו כי עדיין לא גמד הדב תפלתו וכל מי שנשתהה‬
‫לא היו מניחין לו להתפלל בכדי שיהיה לד׳ מענדלי מנין‪ .‬וכשגמר הרב‬
‫תפלתו יצא עם המנין שלו מן הבית ונכנס רבי מענדלי עמנו להתפלל‬
‫לפני התיבה ועמד במקום אהד כדין והתפלל מנהה ואתר שגמר תפלתו‬
‫ישב םמון* למקומו וכרך תתפילין ונכנס הרב ונתן לו שלום ושאל אותו‬
‫מפני מה אין מסלקים הדברים מן העגלה והיה מגמגם בתשובתו כי לא‬
‫דיבר שנים עשר שנים דק עפ״י כתב‪ .‬וכשדיבר הי תופס הדיבור ומתישב‬
‫טרם שהוציא הדיבור מפיו ובפרט שזה לא מרדד את להשיב תשובה כזו‬
‫והיה מגמגם ולא שמע ממנו שום תשובה עד שלא יכולתי לסבול אף‬
‫שהייתי בוש מאד מהרב אעפ״כ תוכדתתי לומר מתמת התפלה שצדיכין‬
‫רומע״ל להתפלל לפני התיבה תפילת מנהה ובשבת וגם הוא צדיד‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫קיב‬
‫שבדי בעל שם טוב‬
‫להתפלל‪ .‬ענה הרב בשביל זה אין עיכוב במקום שאין אנשים השתדל‬
‫להיות איש‪ .‬אהרי זה צוד‪ .‬להכניס החפצים מן העגלה והניה לו את‬
‫בית התבודדותו וישב בסוכה והיה עדיין עת קור והוא בא ביום ד׳ ונסע‬
‫ביום ב׳ והרב ישב בסוכה קרה והנית לו את הבית הקטן שמתפלליו‬
‫בו והי׳ לן שם והרב ז״ל לא ישן שם מעולם וכשנסע בא ר׳ דוד מק״ק‬
‫לעיץ כי היה חושב לנסוע לאה״ק וקודם רצה להתראות עם ר׳ מענדיל‬
‫ולא מצא אותו בק״ק נעמרוב ולן ר׳ דוד אצל הרב‪ .‬ושמעתי שהי׳ משבת‬
‫הרב את תפלת ר׳ מענדלי מאוד ואמר בזו הלשון גם אני נעשה כאיש‬
‫המון עם ושכחתי דרך התפלה והם הזכירו אותי דרך התפלה ואמר בלשון‬
‫רבים עליו ועל ר׳ פרידיל כי ר׳ פרידיל התפלל אצל הרב קודם ביאת‬
‫ר׳ מענדלי ביום ב׳ בבקר לפני התיבה ואמר בזה״ל כשהם אומרים ברוך‬
‫הוא הראיתם ר׳ פרידיל מבראד בעה״ב איך תפלתו הולך‪ .‬וגם שמעתי‬
‫שפ״א חנית להתפלל תפלת שבת לר׳ פנהם מקאריץ בק״ק פולנאי ואמר‬
‫הרב דקהלתנו כשסיפרתי לו המעשה תמת מאד ואמר שמעתי ממנו שהיה‬
‫אומר לעולם אתתרט שעזבתי להם התפלה ועל ר׳ מענדלי שהיה בעת‬
‫ההיא בן ל״ו שנים והרב היה קרוב לששים שנת ואפשר יותר ותראו איך‬
‫היו הצדיקים הראשונים מתנהגים בהכנעה גדולה פזו‪:‬‬
‫ושמעתי שהי׳ ר׳ מענדלי קובל על הרב על הכבוד שעושין לו כי‬
‫שמעתי בק״ק קאנםטאנטין ישן הלכו כל העיר לקראתו ואמר להרב‬
‫שהכבוד כמשא כבד עלי והשיב לו הרב שהבעש״ט היה תמיד מתפלל‬
‫שידברו עליו דברי גנות ואמר ר מענדלי שעלה במחשבתו ג״כ עצה כזו‪:‬‬
‫פ ״ א שמעתי מר׳ נהמן מהארדעגקע שאמר כשהייתי תסיד גדול הלכתי‬
‫בכל יום למקור‪ .‬קרה שבדור זה לא יוכל לסבול שום אדם מקוה‬
‫כזו וכשבאתי לביתי ומצאתי חמקוח חם מאד עד שכמעט בערו הכתלים‬
‫ולא חרגשתי חחמימות לערך שעד‪ .‬ואעפ״כ לא חייתי יכול לפטור מן‬
‫מחשבות זרות עד שחוכרתתי לחכמת חבעש״ט‪:‬‬
‫ושמעתי מפי ר׳ מנדל מבאר שאמר בימי נעורי בעת חתלחבות בשעת‬
‫התפלה עלה במחשבתי איך מלא לבי לחתפלל לפני חשי״ת מוכלל‬
‫מפשעים ושבר לבי בקרבי‪ .‬והיה כך זמן רב ולא יכולתי להפטר ממהשבה‬
‫זו כי נדמה לי שהיא מהשבה טובה‪ .‬ואה״כ השבתי בלבי למה לא נופלת‬
‫מהשבה זו במותי ובלבי כשאשב לאכול אצל חקערד‪ .‬אז דחיתי מחשבה זו‪:‬‬
‫שמעתי בבית הרב בק״ק נעמרוב מפי ר׳ משה ששמע מן המוכיה מעשה‬
‫שהלם המוכיה שלמדו אותו דרשה והי׳ זוכר קצת דברים וסיפר לבעש׳׳ט‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫קיג‬
‫אמר לו אמור לי קצת דברים שזכרת ואמר לו הבעש״ט לדרוש בתחילה‬
‫בביתו מן הספר ואה״כ הי׳ יודע לדרוש היטב‪ .‬וציוה אותי הבעש״ט‬
‫ליםע לק״ק לעמבערג כאשר צוו לי בהלום וציווה לו הבעש״ט לדרוש‬
‫דווקא בבה״כ הגדול ולהתאכםן בבית הפרנס תודש ושמתי פעמי לנסוע‬
‫ודרשתי בכל המקומות‪ .‬פ״א דרשתי בעיר אתת והיתה נובעת תורתי‬
‫כמעין המתגבר והיה שם נגיד א׳ מק״ק לעמבערג ושמע הדרשה והוטבה‬
‫בעיניו מאוד ודרשה זו שכתתי‪ .‬ונסעתי לעיר אחרת וברהוב התלוצצו‬
‫הנערים ממני ואמרו כדרש כדרש ובתוך כד בא הנגיד הנ״ל וגער עליהם‬
‫ואמר אני שמעתי שהוא דרשן גדול ושבקו אותי‪ .‬וכשבאתי לק״ק לעמבערג‬
‫לפני בית הפ״ה לא הי׳ הפ״ת בביתו ורציתי להתאכסן שם ולא הנית‬
‫לי משרת הבית ואמר בכאן המנהג להתאכסן בבית הקהל ששם מתאכסנים‬
‫כל הדרשנים‪ .‬והוא דהק א״ע ורצה דווקא להתאכסן אצל הפ׳׳ת ובתור‬
‫כר בא הפ״ה וראה שדתק א״ע להתאכסן בביתו דווקא אמר בכאן אין‬
‫נוהגים להתאכסן אצל הפ״ת אך מתמת שאתם רוצים דווקא אתן לכם‬
‫מקום‪• .‬ונתן לו בית קטן בהדריו והניה שם הפציו וישב שם ועוד היה‬
‫היום גדול ולקה ספר תהלים‪ .‬ובעה״ב היה עוסק בעסקיו בביתו וכששמע‬
‫ממנו אמירת התהלים הוטבה בעיניו מאוד ונשא הן בעיניו ונכנס אצלו‬
‫ושאל אותו באיזה בה״כ רוצה לדרוש ואמר בבה״כ הגדול והשיב לו‬
‫בכאן אין המנהג לדרוש כן כי בתהילה דורשים בקלאוז ואת״כ בבית‬
‫המדרש הגדול וכשהוטב בעיני אנשי העיר אז דורש בבה״כ הגדול‪.‬‬
‫והוא אמר לא כי אני רוצה לדרוש בבה״ב הגדול תהילה דייקא ואמר‬
‫הפ״ה מקודם צריך להשיג הרשאה מהרב דקהלתנו ובתור כר בא הנגיד‬
‫ששמע אותו בעיר אתרת ואמר לחפ״ח שהוא דרשן גדול אמר אתראה‬
‫עם הרב שינית אתכם לדרוש בבה״כ‪ .‬ולהמוכיח לא חיו מלבושי כבוד רק‬
‫קפטין אהד )קפוטה(‪ .‬ושאל הפ״ת אותו באיזה מלבושים אתם רוצים‬
‫לילך לבה״כ לדרוש ואמר אין לי רק זה המלבוש הקאפטין הלז אם אתם‬
‫רוצים להשאיל לי מלבושים אלבש אותם‪ .‬ותיכף הוציא הפ״ה מן התיבה‬
‫שלו זופיציע וטוזליק )מיני מלבושים עליונים( שלו של צמר‪ .‬אמר אני‬
‫אין לובש מלבושי צמר‪ .‬והוציא לו בגדי משי ולבש‪ .‬והלך הפ״ת להרב‬
‫וביקש ממנו הרשאה להמוכיה‪ .‬אמר הרב ידרוש ואני אלד ג״כ לשמוע‬
‫הדרשה וביקש לשמש שיודיע לו כשילד לדרוש‪ .‬ותיכף כשהלך המוכיח‬
‫לדרוש הודיע השמש להרנ ורץ הרב לבה״כ והוטבה הדרשה בעיניהם‬
‫מאיד‪ .‬לאתר תפילת ערבית ביקש הרב מהמוכיה שיהיה אורת שלו אמר‬
‫אין אני ברשות עצמי‪ .‬הלך הרב למקומו של הפ״ת וביקש ממנו שיהיה‬
‫אורה שלו ולא יכול להעיז פני הרב והניה לו האורה‪ .‬שאל הרב אותו‬
‫קיד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫תאתם תלמיד של הבעש״ט ושמכם ד׳ ליב אמר כן ושאל אותו צורת‬
‫הבעש״ט וצייר ברבדיו צורתו ואמר כן‪ .‬שאל המוכית את הרב מהיכן‬
‫אתם יודעים צורתו אמר הרב אני שכבתי מעט לישון קודם המנתה וראיתי‬
‫הבעש״ט ואמר תניתו את תלמידי לדרוש בבה״כ הגדול ואמר שהיה דודו‬
‫גדול הדור וכמדומה לי ששמו ד׳ אברהם דעם דבי׳ם כי שכהתי שמד‬
‫ואני הייתי אצלו בשעת מיתתו ושמעתי שציוה לבנו ואמר יעמוד איש‬
‫ויקרא שמו ישראל בן המילדת תדע שהוא אמת ותודתו אמת ותהזיק‬
‫אותו‪ .‬וההזיק הרב את המוכית ג׳ שבועות וביקש ממנו שיגלה לו כל‬
‫מה שקיבל מהבעש״ט ורצה הרב לנסוע להבעש״ט ומת בקרב הימים‪.‬‬
‫ונתנו לו שם שלשים אדומים ואילו רצה לקבל יותר רצו ליתן לו שתי‬
‫מאות אדומים‪ .‬ועשו לו בק״ק לעמבערג הנ״ל בגדי שבת לבנים‪ .‬ובתזדתו‬
‫בא לבעש״ט ושבת אצלו‪ .‬ובלילה כשבאו מן התפלה עמד הבעש״ט אצל‬
‫השולהן ואמר שלום עליכם והמוכית אמר שלום עליכם דדך הליכה בבית‬
‫אנה ואנה ודאה המוכיה שהבעש״ט פנה לאתודיו אל הפתה והניע ביד‬
‫ועלח במחשבתו שהבעש״ט עושה לפניו כאלו רואה דבר מה כי המוכיח‬
‫נפל בגדלות‪ .‬כן פנה הבעש״ט ב׳ או ג׳ פעמים והמוכיה היה ירא לשאול‬
‫אותו‪ .‬ובמוצאי שבת אהד הבדלה היה מנהגו לשכב ולבות ועישן לולקע‬
‫והיה מספר מה שראה בשבת וסיפר והלך‪ .‬ושאל המוכית מה הוא שראיתי‬
‫שפנה דומע״ל באמירת שלום עליכם פניכם ב׳ או ג׳ פעמים‪ .‬אמר לו‬
‫הבעש״ט הם״מ רצה להטוף אותך מביתי וגעדתי בו והתפללתי בעדך‬
‫באמידת שמונה עשרה וכשבא שנית אמרתי לו יהיה לו עונש אבל אל‬
‫תקה אותו מידי‪ .‬וכן היה בנסיעתו לביתו הלה הוא ובני ביתו והיה‬
‫לבעש״ט טרחה גדולה עד שהבריא הוא וביב ושכח כל הדרשות‪ .‬ואמר‬
‫המוכיח שחיה לו כמח חדפתקאות ועבודה רבה עד שיוכל שוב לדרוש‪.‬‬
‫עיקר המעשה שמעתי מפי ר׳ משח תתן אתות יחרב דק״ק פולנאי ושמע‬
‫מפי חמוכיח עצמו בק״ק נעמדוב וגם מד׳ יוסף בן דבי משה מק״ק פולנאי‬
‫שמעתי כמה נוםהאות בזה המעשה‪ .‬אבל פ״א שבת אצל חרב דקהלתנו‬
‫ד׳ דוד מ״מ דק׳׳ק טולטשין שהיה נכד של הצדיק ד׳ דוד פורקעם וםיפד‬
‫לי מעשה איש אהד הוליך בנו משוגע להבעש״ט כשהגיע א׳ פרסה סמוך‬
‫לעיר נתהזק המשוגע ועשה עצמו כמת והביא אותו אביו לעיר לקבור‬
‫וחניח אותו בבהכ״נ של נשים והבעש״ט אמר לסופר אנתנו מוכרתים היום‬
‫להכות מת א׳ וכשהביאו את המת אמר להםופר קח עדקתא דמםאני עבה‬
‫ולך לבה״כ וגדש משם התבדה קדישא וציוה להכות אותו והכה אותו ולא‬
‫קם ולא זע וציוה הבעש״ט שיניתו אותו בבית א ויםגדג את הבית‬
‫וישמרו אותו עד חג חפםח והיה עד הפסח ג׳ שבועות ובליל פסח ציוה‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קטד‬
‫שיושיבו אותו לשולתן ויסמכו אותו בכדים עד שיוכל לישב ויעמידו לו‬
‫איש אתד שיתן לו בפיו כל מה שהם עושים הן אכילה והן שתית וישמרו‬
‫אותו שלא יבדת וכאשד יבדת יהיד‪ .‬קשת למצוא אותו ובכוס ג׳ לא היה‬
‫יכול לסבול וקפץ י ודלג מן הבית וברת ויבקשו אותו מעת לעת עד‬
‫שמצאו אותו וריפא אותו‪:‬‬
‫מעשה עלילה דק״ק פאווליטש וברח הרב דק״ק קארושטישאב הנקרא‬
‫בשמו ד׳ דוד ורצה לברוח עד מדינות ואלאתאי כי כל אנשים‬
‫תשובים אשר םביבותיחם היו מפהדים שלא יעלילו גם עליהם‪ .‬וכשבא‬
‫לק״ק מעזיבוז עיכב אותו חבעש״ט וכמה פעמים אמר חבעש״ט שינצלו‬
‫ואח״כ כשנחרגו באה אגרת לד׳ דוד חנ׳׳ל איך שעשו לחם עינוים קשים‬
‫ומרים לכאו״א ובא עם חאגרת להבעש״ט ונתעצב מאד‪ .‬תה חיום היה‬
‫עש״ק והלך למקוה ובכד‪ .‬מאד ותתפלל תפלת מנהר! במרירות גדולה‬
‫עד שאנשי סגולתו לא יכלו לחדים ראש ואמרו אפשר כשיתהיל לקבל‬
‫שבת יקבל מתוך שמהר‪ .‬וחוא חתפלל‪ .‬קבלת ישבת וערבית ג״כ במרידות‬
‫לב וקידש על היין ובבכי ונטל ידיו וישב אל השולתן והלך לתדר לישן‬
‫שם והשתטת ל א ת ושכב עד בוש וב״ב והאורתים המתינו עד שהתהילו‬
‫הנרות להיכבות‪ .‬הלכה אשתו ואמרה לו הנרות יכבו מהרה והאוחזים‬
‫ממתינים אמר לה יאכלו ויברכו בהמ״ז וילכו‪ .‬ואשתו הלכה ג״כ להדר‬
‫שהבעש״ט שם ושכבה על מטתה והבעש״ט עדיין שוכב על הארץ בפישוט‬
‫ידים ורגלים ועמד ר׳ דוד הנ״ל אצל חפתח לראות מה יהיה הסוף ונתיגע‬
‫לעמוד ולקח ספסל וישב אצל תפתח וכמו חצי לילה שמע שאמר לאשתו‬
‫תכסי פניך וכרגע חאיר חחדר והיד‪ .‬מאיר דרך סדקים‪ .‬ואמר ברוך חבא‬
‫ר׳ עקיבא וגם לשאר קדושים שאין יודע שמם אמר בדיר חבא‪ .‬ור׳ דוד‬
‫הכיר את ר׳ עקיבא בקולו‪ .‬אמר הבעש״ט לקדושים אני גוזר עליכם‬
‫שתלכו להתנקם מן הצורר חמקטרג שקורין שטריגאטאר‪ .‬ענו הקדושים‬
‫ואמרו אל יצא דבר זח מפיו עוד ומה שדברת יבוטל כי אינו יודע רומע״ל‬
‫מכהכם כי כאשר רומע״ל בלבל שבת נעשה רעש גדול בג״ע והיו בורחים‬
‫מכל חיכלות כמפני הרב וכשבאנו אל היכל עליון מזה גם שם ברהו ולא‬
‫ידעו מפני מה עד שבאנו למקום גבוה שחם יודעים‪ .‬צעקו עלינו מחרו‬
‫ולכו לחשקיט דמעות חבעש״ט ונספר לרומע״ל שכל הימורים שיש‬
‫לאדם בתיים אינו כקליפות חשום נגד חיסורים שסבלנו על קידוש שמו‬
‫יתברך ויתרומם והיצה״ר עושה את שלו ובלבל את מתשבותינו כתוט‬
‫השערה אע״פ שרתינו אותו בשתי ידים אעפ״כ הוכרתנו לסבול תצי שעד‪.‬‬
‫גיהנם ואח״כ נכנסנו לג״ע וחתהלנו לטעון שרוצים אנהנו לנקום משונאינו‬
‫והשיבו לנו עדיין שעתו קיימת ואם תרצו לנקום צריכים אתם לקבל על‬
‫קטז‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫עצמיכם גלגול ואמרנו תהלה לאל שמסרנו עצמינו על קידוש השם‬
‫והוכדהנו לסבול צעד גיהנם שכל היםודין הם כקליפות השום נגד אותה‬
‫הצי שעה גיהנם ומה יהיה אם נתגלגל שוב בזה העולם ושמא נתקלקל‬
‫זדו ולא יהיה לנו תקנה על כן טוב לנו"שלא לעשות נקמה ולא להתגלגל‬
‫על כן בקשתנו מדומע״ל שיבטל הדבר שאמר‪ .‬ושאל המשיט אותם‬
‫מפני מה הטעו אותי מן השמים ולא גילו לי שמוכרתים אתם להיות‬
‫קדושים‪ .‬והשיבו אליו אם היו אתם יודעים מזה אזי היה מרבה בתפלה‬
‫ותבטלו הגזירה והיתה דדו צדה גדולה מזו‪ .‬ע״כ לא הודיעו לדומע״ל‪.‬‬
‫ומהרב דקהלתנו שמעתי שהבעש״ט אמר שהבטיהו לו מן השמים שיבטלו‬
‫הגזירה אך שדדשן אהד דרש בק״ק בדאד ועשה לו פרנסה מהשמים ועורר‬
‫מדנים וגרם שנהרגו השבוים בעונותינו הרבים‪:‬‬
‫שמעתי מדבי אהרן דקהלתנו ששמע מהרב הגאון דק״ק שיפטיפקע‬
‫שהיתה בסביבה עגונה אתת שתיתה מתזקת אדענדי )הכירה(‪.‬‬
‫דאה הבעש״ט שפ״א היתה מנאפת עם עבד כנעני והיו לה שני אהים‬
‫בשני כפרים ונתגלה הדבר לאהים והיתד‪ .‬להם בושה וסברו שתצא זדו‬
‫מן הכלל ויעצו עצה שכאו״א יבקש אותה לכפר שלו ולעת ערב ילכו‬
‫שניהם ויעבדו אותה מן העולם‪ .‬וכן עשו‪ .‬ובאותו לילה ישב הבעש״ט‬
‫ושני נדות דולקים לפניו ופתאום נכבה נר א׳ והדליק אותו מנר השני‬
‫וכרגע נכבה נד השני והדליק כנ״ל ושמע קול אומד רוצת איך אתה בא‬
‫לשני נרות‪ .‬והבין הדבר ולקת סוס ורכב עליו במרוצה והגיע לשם ולא‬
‫המיתו עדיין אותה והציל אותה מידם ונעשית בעלת תשובה גמורה‪:‬‬
‫מעשה בהנוני אהד בק׳יק מעזיבוז שקורין גיוואנט שניטעד )סוהר‬
‫בבדים( שנסע בנו לברעסלא ושהה מאד והיתד‪ ,‬אמו מצטערת מאד‬
‫ואמדה לבעלה שילך לבעש״ט לשאול עליו היכן הוא‪..‬והבעש״ט לא היה‬
‫השוב בעיני בעלה ולא רצה לילך ותאלצהו אשתו עד שהוכרה לילך ובא‬
‫אל הבעש״ט ושתק ואמר אשתי אמדה שאתם יודעים איזה דברים ע״כ‬
‫באתי שתאמרו לי היכן בני‪ .‬ענה לו על דברים כאלה אני מסתכל בבית‬
‫הכנסת‪ .‬ולקה הלולקע והלך לבה״כ ובא ואמר אני דאיתי אותו שהוא‬
‫עדיין בברעסלא והולך בכובע של דייטש )אשכנזי(‪ .‬כן היה המנהג שם‬
‫כשנגמר המו״מ מהליפים כובעיהם וזה סימן לגמר המו״מ‪ .‬ועשה אותו‬
‫האיש סימן לעצמו לזכור באיזה יום היה המקת וכשבא בנו מן הדרך שאל‬
‫אותו אביו באיזה יום היד‪ ,‬גמר המו״מ ואמר לי באותו יום כאשר נרשם‬
‫אצלו ושההליפו כובעיהם שאל אותו מפני מה לא שלתת לי אגדת ע״פ‬
‫בי דואר כפעם בפעם אמר לו מפני שנתדהש לי קונה טוב בדרך ומכרתי‬
‫לו הסהודה והוצרכתי להעביד הםהודה לבית הסותר ונטיתי מן הדרך שבי‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קיז‬
‫דואר הולך וקניתי שם סהורה אתדת והלכתי לברעסלא ועי״ז אחרתי לבוא‬
‫לביתי‪ .‬פ״א רצה ההנוני לנסוע לק״ק שדה לבן עם סחורה וירא כי אמרו‬
‫שיש פותזים באותו הדרך ואמרה לו אשתו שמעתי שהבעש״ט נוסע בכן‬
‫תן לעבדו איזה ־מתנה שיודיע לך באיזה יום נוסע הבעש״ט ותסע עמו‬
‫בצוותא הדא ולא יהיה לך פהד‪ .‬וכן עשה ונסע עם הבעש״ט בצוותא תדא‬
‫וכשבאו ליער זה שהפוהזים שם ציוה הבעש״ט לעבדו שיעמדו לרעות‬
‫הסוסים והאיש הזה פהד מאד וציוה הבעש״ט שיעמידו העגלות זו כנגד זו‪.‬‬
‫והבעש״ט ישב באמצע ופתח ספר הזוהר והסתכל בו ויצאו הפוהזים‬
‫מהיער וכשהתקרבו עליהם רעדה אתזתם ובדהו הפוהזים כשהיו רהוקים‬
‫מהם‪ .‬אמרו הפוהזים נלכה עוד הפעם עליהם וכשהתקרבו אתזתם עוד‬
‫רעדה וכשהתרהקו לא רצו הפוהזים לשוב עוד עליהם ואמרו אין זה דבר‬
‫פשוט‪ .‬וכשראה הסוהר המעשה הלז נפל על צואר הבעש״ט ונשק אותו‬
‫ואמר עתה ידעתי מעלתו של רומע״ל אמר לו הבעש״ט אתה סבור שאתה‬
‫מכירני עדיין אין אתה מכיר אותי‪ .‬וזה המעשה אין עולה על זכרוני ממי‬
‫שמעתי וכמדומה לי ששמעתי מהרב דקהלתנו‪:‬‬
‫פ״א נסע הבעש״ט לקאמינקע וסמוך לעיר שמע כרוז להעביר השודוט‬
‫דק״ק הנ״ל ואמר אעבירנו ואעמיד לו איזה פרנסה כי היה זהיר‬
‫מאד לקפת פרנסת כל אדם‪ .‬וכשבא לבית ר׳ ברוך הכין ר׳ ברור את‬
‫עצמו ושהט כמה בהמות ובהמה אתת נטרפה ותלה בפרחדור‪ .‬והבעש״ט‬
‫עישן הלולקע בפרוזדור ונכנס ר׳ ברוך לפרוזדור ואמר לו הבעש״ט‬
‫לתתוך תתיכה בשר מן בהמה זו ולצלות בשבילו וסבר ר׳ ברוך שאמר כן‬
‫בדרך שהוק ואמר רומע״ל לא יאכל מבהמה זו ואמר אני בוודאי אאכול‬
‫ממנה וכשראה שאמר באמת אמר זו הבהמה טריפה‪ .‬אמר לו הבעש״ט‬
‫אבל הבהמה הזאת מבקשת ממני שאאכול ממנה אמרו נא לי מפני מה‬
‫נטרפה ושלה אהד השוחט ושאל אותו מפני מה נטרפה‬
‫הבהמה הזאת ואמר לו יש ריעות בפוסקים יש מכשירין ויש‬
‫מטריפין וצוה שיהתכו תתיכה בשר ויעשו ממנו צלי וראה הבעש״ט‬
‫שהדבר קשה בעיני אנשיו ואמר שישלהו לק״ק פולנאי לד׳ שמואל מ״ץ‬
‫ויביאו איגרת קודם שתצלה תיכף שלהו ציר רוכב על סוס טוב ובא‬
‫ואגרת בידו מן המ׳׳ץ שהיא כשרה והעביר את השוהט ולא רצה להעמיד‬
‫לו פרנסה‪:‬‬
‫רבי נחמן מהאראדענקע היה לו מדה שהיה אומר על כל שראה או‬
‫שאירע לו אומר טוב ולטובה והיתד! אמונתו הזקה כעמוד של ברזל‪.‬‬
‫פ״א העמידו אנשי היל בק״ק מעזיבוז אצל היהודים אמר לו הבעש״ט‬
‫התפלל שלא יעמדו אנשי היל אצל היהודים אמר לו שזה לטובה אמר‬
‫קית‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לו הבעש״ט כמה יפה שלא היית בדודו של המן שהיית אומר על הגזירה‬
‫שגם זה טוב ואין לך מעלת אלא מה שתלו את המן שהוא ג״כ טוב‪ .‬פ״א‬
‫נסע ד׳ נחמן עם הדב דק״ק פולנאי מק׳ נעמרוב לבעש״ט על שבת‪ .‬וביום‬
‫הששי נסעו ופגעו באדון א׳ במרכבה גדולה ונסע ג׳׳כ באותו הדרך והיה‬
‫נוסע לאט והיו יראים לעבוד עליו‪ .‬והכה הרב את ידיו ואמר ווי ווי כי‬
‫אנתנו מתללים את השבת ת״ו והיה מצטער בצער גדול ודי נתמן אמר‬
‫שהוא לטובה ונוסף עוד על צעדו‪ .‬ובשעה קלה פגעו מחנה גדולה הולכים‬
‫עם משאות והשלג היה גדול מאד ולא יכלו בשום אופן לעבוד עליהם כי‬
‫הלכו ג״כ בזו הדרך ולא לקראתם‪ .‬וכשראו •הנכרים עם המשאות את‬
‫האדון פנו כולם מן הדרך ועברו את המתנה הנ״ל ואת״כ באו לפרשת‬
‫דרכים ונסע האדון לדרכו והם באו בעוד היום גדול כ״ז שמעתי מהרב‬
‫דק״ק פולנאי‪:‬‬
‫ומהרב דקהלתנו שמעתי שפ״א נסע רבי נתמן עם הבעש״ט ובאו לכפר‬
‫אהד והיה זמן מנהר‪ .‬ואמר הבעש״ט להגבאי לך לבית וראה אם‬
‫אפשר להתפלל ור׳ נתמן לקת הכיס של טו״ת והלך לבית והגבאי אמד‬
‫לבעש״ט הבית מלא נכרים ואמר הבעש״ט לך וקרא לד׳ נתמן שישב על‬
‫העגלה כי נאתר זמן מנתה נכנם הגבאי ומצא אותו מעוטף בטו׳׳ת ומתפלל‬
‫ואמר לו הגבאי שיצא והוא לא שמע ויצא הגבאי ואמר להבעש״ט שהוא‬
‫מעוטף בטו״ת ומתפלל‪ .‬אמד הבעש״ט בוודאי יגרום איזה צרה לנכרים‬
‫ובתוך כך הודלק המבצר ובאו ריקים וגדשו כל הערלים להציל המבצר‬
‫ונשאר הבית פנוי אז הלך הבעש״ט ג״כ להתפלל‪:‬‬
‫ראיתי שהרב דק״ק פולנאי היה ממשמש בתפילין קודם השמונה עשרה‬
‫ולאתר הש״ע כשגמר הברכה המברך את עמו בשלום ממשמש‬
‫תיבף בתפילין וכתבתי זאת ללמוד ממנו זריזות לעבודת הבורא ושמ״ע‬
‫של קול רם היה תמיד מביט בסידור והיה שומע מהש׳יץ‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי שפ״א נסע אל השד דק״ק ראשקוב לאיזה‬
‫הצטרכות והתפלל בדרך וכשהגיע לתפלת והוא דהום ביום ב׳ או‬
‫ביום ה׳ והלביש הצטרכותו כאלו שכינה מתפללת דוגמא צורך זו לפני‬
‫אלקי ישראל ואתר התפלה תזר לביתו ואמר בגודל ענותנותו לא הייתי‬
‫אומד דבר זה אך מחמת שידעתי שעכשיו אין אני במדרגה זו‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתינו ששמע מד׳ יוסף מקאמינקא שהבעש״ט היה‬
‫מצפה לעלות בסערה כמו אליהו ז״ל והיד‪ .‬מצטער על זה בצער‬
‫גדול וסברו בני ביתו שהוא מצטער על פטירת אשתו ושאלו אותו כי‬
‫ידעו שאין זה מדתו והשיב שמצטער על אלו מוחין שמוכרחים לנות‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קיט‬
‫באדמה כי הייתי מצפה לעלות בסערה ועכשיו שאני פלג גוף אי אפשר‬
‫וע״ז אני מצטער‪:‬‬
‫גם שמעתי אילו לא יבא הגואל צדק במשך ששים שנה מוכרה אני‬
‫לבוא בזה העולם‪:‬‬
‫והרב דקהלתינו אמר ששמע מזקינו ששבת אצל הבעש״ט שבת אהד‬
‫קודם שבועות שנסתלק בו ואמר דבר והיה לו סופר א׳ ואמר הרב‬
‫שיש לו שני ספיקות ואינו יודע אם אמר בחמש עשרה שנה או בתמשים‬
‫שנה ועוד אם בשש עשרת או בששים‪ .‬ואני שמעתי מאתרים בפירוש‬
‫ששים שנה ושאלתי את ר׳ אהרן ממעזיבוז ואמר לי כי אמר בודאי יתגלגל‬
‫בזה העולם אבל לא אהיה כמו שאני עכשיו והפירוש לא ידעו כי אמר מי‬
‫הוא זה שישאל פירושו של אותו דבר‪:‬‬
‫שמעתי מהרב שהיו מוצאים בס״ת אתד תמיד טעות והיו מתקנים אותו‬
‫כ״פ ואעפ״כ מוצאים בו טעות והראו את הס״ת להבעש״ט ואמר כי‬
‫ניתן לכתוב ממעות שקורין שאלדער געלט היינו שמשתקים בקארטין‬
‫)קלפים( ונותנין לבעה״ב שכר דירה מכל פעם מטבע א׳ ואסף הבעה״ב‬
‫אלו המעות וכתב באלו המעות ס״ת הלז וכן היה ואמר הבעש״ט שאין לו‬
‫תקנה ולעולם יהיה פסול אף אם יתקנו אותו כמה וכמה פעמים‪:‬‬
‫וכזה המעשה שמעתי מר׳ אלימלר שפ״א בא לשכנו הצורף וראה‬
‫טבעת אתת ונטל בידו ותיכף זרקה ואמר שטבעת זו נלקתה מממון‬
‫רבית ותקר הצורף שכן היה‪:‬‬
‫מעשה שהיה איש אהד בק״ק פולנאי והיה עושה לבעש״ט טובות נתן‬
‫לו קמהים ודגים באמנה וכשבא קרוב למיתה ביקש מהבעש״ט‬
‫שישגיח על בנו יחידו ר׳ מרדכי הנקרא ר׳ מאטיל והיה תמיד עולה ויורה‬
‫פ״א ירד מנכסיו ולא נשאר לו כי אם ביתו אמר הבעש״ט כשישלחו‬
‫אהריך מן ההצר לשכור הארענדי )ההכירד‪ (.‬דעיר לא תלד אפי׳ כמה‬
‫פעמים עד שישלה אהריד עגלה וכן היה שבאו כמה אנשים לשכור‬
‫הארענדי ולא הושווה עמהם ושלהה השררית אהריו ולא רצה ללכת כי‬
‫אמר שהוא אינו בקו הבריאות ואינו יכול ללכת ברגליו וכן היה שהיה לו‬
‫קצת מיהוש‪ .‬וכן ביום שני וכן ביום גי‪ .‬עד ששלהה אהריו עגלה ואמר‬
‫אינו ביכלתו לההזיק הארענדי כי אין לו במה לשרוף יין שרף ואמרה‬
‫אני אתן לך כמה מאות תבואה ושכר את הארענדי והשררית נתמלאת‬
‫שמהה שהשכירה לו הארענדי והרויח בזה ערך שתים עשרה מאות‬
‫אדומים‪ .‬אמר לו הבעש״ט אל תסהור בשוורים ולא שמע לו וסהר בשוורים‬
‫ובא מן הדרך בכיס ריק וכך הי׳ כמה פעמים‪ .‬פ״א ירד מאד והי׳ בעל חוב‬
‫גדול לאדון אחד ערך י״ג מאות זהובים ולא היה במה לשלם ואמר האדון‬
‫קכ‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫אם לא ישלם אהרוג אותו בקנה שריפה ושמע רבי מאטיל ונתידא ונסע‬
‫לבעש״ט וישב שם כל ימים נוראים ותבע אותו ואמר אין לי מעות ואהר‬
‫יום הכיפורים פ״א באשמורת הבוקר אמר הבעש״ט אליו לך עמי למקוה‬
‫והלך עמו ואהר זה אמד לו לך לביתך שאל מה יהיה כשאלך לביתי אמר‬
‫לו אל תירא ואל תתת ונסע לביתו והג כל הי״ט ואהר י׳׳ט היה עת גשמים‬
‫ומתמת הדאגה עשן הלולקע והביט בהלון וראה מתנת של נכדים שקודין‬
‫היידאמאקעס •)רועי צאן אוקראאינים( שתזרו מן הדרך ובאותו עיר‬
‫היתד• תמיד דרך המסומן להם והלכו בכל העיר להשיג אכסניה ולא השיגו‬
‫כי היו לערך ארבעים או תמשים רועים וכשבאו לביתו קיבלם ונתן‬
‫להם אכסניה ונתן להם לאכול ולשתות וכל מה שלבם הפץ וקנה אצל‬
‫שכינו שני קוואדט י״ש ומכר להם ועוד קנה י״ש יותר והרוויח מהם מאד‬
‫עד שהיה ביכלתו לקנות א לייטער י״ש ואכלו ושתו כהפצם וכדצונם‪.‬‬
‫וכשנסעו לדרכם ביקשו אותו שיוליך אהריהם תביות דבש והתשק היה‬
‫להם לשתות כל תביות הדבש והזרו לעיר ולנו אצלו עוד כמה פעמים עד‬
‫שמלאו לו סך התוב ועוד גתסר לו למלאות חחוב כשלימות סך ב׳ זהובים‬
‫ונשמט רועה א׳ מהם ובא לביתו ומילא לו השני זהובים‪ .‬ואח״כ בא האדון‬
‫רוכב על סוס וקרא לו שיבא אצלו לחוץ ודרש ממנו המעות ואמר יש לי‬
‫מעות והכניס את האדון לביתו ושילם לו כל הסך המגיע לו‪ .‬ואמר לו‬
‫האדון דיברו לי עליך שאין לך במה לשלם וכעת אני רואה ששלמת לי‬
‫ושקר הדבר בכן קת המעות עוד על איזה זמן שתרצה ולא רצה ליקה‬
‫ממנו דמעות כי אמר לא בכל יומא מתרחיש ניפא‪ .‬ואמר הבעש״ט כמה‬
‫בד מזל האדון הלז אילו לא היד‪ .‬לך מעות היד‪ .‬מוכרח האדון הזד‪ .‬למות‪:‬‬
‫שמעתי מפי הרב דק״ק נעמרוב ודק״ק פולנאי כתוב בזהד הדש וז״ל‬
‫כל אינון תנאים ואמוראים כל עלמא קיימא בגינייהו דכד הוו‬
‫קיימא כהדא הוי אומר ב״נ לתברו מגו משנתא דא דפרת מפומ׳ אנא‬
‫חמי מה יהיה יומא דא או למחר‪ .‬ואני שמעתי מהבעש״ט כשהיה שומע‬
‫אחד שונח היה יודע מד‪ .‬שיחיד‪ .‬בסוף חשנח כי פ״א באתי לק״ק בראד‬
‫ולא מצאתי ד׳ גרשון בביתו שנסע לדרך ובתוך כך בא ר׳ גרשון לביתו‬
‫אמר בנו של ד׳ גרשון לאמו אבשר בשודח שלקתו את חפאקטאר )תוכר‬
‫ארענדע או מוכםנות אצל חפדיץ( בשלשלאות של ברזל אמר לו ר׳‬
‫גרשון ישראל גיסי אמר בשנה חעברח שכן יחיד‪ .‬כשחייתי שונה משניות‬
‫אהד התפלה וגרסתי משנה אתת ואמר לי הבעש״ט יודע אתה מה גרסת‬
‫ואמרתי יודע אני ואני סברתי שהוא אומר נגד הפשט מהמשנה ואמר לי‬
‫למדת שני דברים תדשים שני שונאים יש לך בכאן אחד ישלים עמך‬
‫והשני יהיה לו מפלה גדולה‪ .‬וכן היה שר׳ גרשון הי׳ הולך לקבל פני‬
‫‪,‬‬
‫‪6‬י‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קכא‬
‫הנגידים בי״ט והלך לפני בית השונא האתד ושלח השונא את חתנו וביקש‬
‫אותו שיכנס לביתו ופייס אותו‪:‬‬
‫מעשה כשבא הבעש״ט לק׳ מעזיבוז לא הי׳ השוב בעיני התסידים היינו‬
‫ר׳ זאב קוצעם ור׳ דוד פורקעס מתמת השם שקראו אותו בעש״ט‬
‫כי שם זה אינו נאה לצדיק‪ .‬והיה להם תלמיד הגון והלה והוא היה איש‬
‫טוב וצדיק והלכו רבותיו לבקרו ורצה לקרוא אליו הבעש״ט ולא רצו הם‪.‬‬
‫ואת״כ נתלש ביותר והסכימו לקרוא את הבעש״ט ואמרו לההולה כל‬
‫מה שידבר עמך תודיע לנו וכשבא אליו הבעש״ט ציוה שילכו כולם מן‬
‫הבית וינער אהד היה שהחביא א״ע אמר הבעש״ט שימות אבל דבר זה‬
‫לא תקנת ואמר לו אותו דבר והודה ואמר אני ציפיתי לתקן הדבר ומה‬
‫אעשה עכשיו‪ .‬אמר אליו הבעש״ט אל תדאג אני אראה שלא יהיה לך‬
‫עיכוב בדבר זה ואני מכניסך לגו עדן ואל תגלה דבר זה לשום אדם מה‬
‫שאני מדבר עמך והלך מאתו‪ .‬וכשבאו רבותיו ושאלו אותו מה דיבר עמו‬
‫ולא רצה לגלות ענה אותו הנער וסיפר להם ושאלו להחולה אם אמת הדבר‬
‫ואמר אמת כן דיבר עמי והיתד‪ ,‬תמיד‪ ,‬גדולה בעיניהם האיך יש לו ידיעה‬
‫למעלה את מי יכניסו בג״ע והכריתו את ההולה שיתן להם תקיעת כף‬
‫שיגלה להם איך יתנהגו עמו אתר מותו‪ .‬וכשמת בא אליהם וגילה להם‬
‫שהכניסו אותו לג״ע ולא ראה שם הבעש״ט ולא ידע על ידי מי הכניסו‬
‫אותו אך לא היה לו מקום בג״ע כי כאשר ישב במקום בא אהד ודהה‬
‫אותו ממקומו וישב על מקומו זה וכן במקום אתר שהעתיקו אותו מכל‬
‫המקומות ואני נע^ונד ולא ידעתי על מה ולמה זה והרהרתי בדעתי‬
‫שהבעש״ט הבטיח לי להכניס אותי בג״ע ואין לי מקום מנוהה והיה לי‬
‫מזה צעד גדול‪ .‬פ״א אירע שבני היכלא הלכו אל היכל אהד והלכתי גם‬
‫אני עמהם וכשבאו להיכל הנ״ל קפצתי וישבתי אצל השולהן והעתיקו‬
‫אותי ממקומי עד שעמדתי לפני השולתן וראיתי שהבעש״ט יושב ביניהם‬
‫ואמר דברי תורד‪ ,‬ושאל אותם קושיא וציוה לבני הישיבה שיתרצו לו‬
‫ולא יכלו לתרץ ותירץ הוא בעצמו והלכו להם כ״א למקומו ושאלתי‬
‫להבעש״ט מפני מה אין לי מקום בג״ע אמר לי מפני שנתת ת״כ ולא‬
‫קיימת מיד באתי אליכם בהלום‪ .‬וסיפר להם הדבר והקושיא והתירוץ‬
‫שאמר הבעש״ט בג״ע ומיד באותו שבת באו אליו לסעודה שלישית ואמר‬
‫תורה זו וכששאל הקושיא אמרו הם התירוץ יאמר להם אני יודע שהמת‬
‫אמר לכם ומהיום והלאה נתקרבו אליו‪ .‬והרב דקהלתנו אמר שלא הכניסו‬
‫לג״ע רק שנתן לו מקום סמוך לשערי ג״ע אך בכל עת שהיה לו עליות‬
‫נשמה בתזרתו האיר עליו‪:‬‬
‫מעשה שהיה מלמד א׳ ושמו די משה קעדם והיה גדול בתורה והבעש״ט‬
‫קכב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לא היה השוב בעיניו ומנהגו שחיה שולה שלית לביהמ״ד וסמוך‬
‫לברכו נכנם להתפלל פ״א היה מוקשה לו תוספות א׳ במםכתא שבועות‬
‫והיה מתקשה עליו מאד לערך ב׳ שבועות ולא יכול לבוא על פשט של‬
‫אמת פ״א ראה בהלום שנכנס להיכל א׳ וראה אותו הבעש״ט ואמר לו‬
‫מפני מה אתה לא ידעת הפשט של התוספות ואמר לו כן הפשט‪ .‬והתעורר‬
‫משנתו וזכר את חפשט וקם ולקח הגמרא לאוד הלבנה וראה התוספות‬
‫והנה טוב מאד אעפ״ב אמד בלבו אולי חלום חרא וחבעש״ט אין יודע מזה‬
‫וביקש הבעש״ט אותו על סעודה שלישית ואמר לו הפשט של תוספות‬
‫ישר וטוב הוא אז ידע כי הבעש״ט אמר לו ונתקרב אליו ונעשה צדיק גדול‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ משה בן ר׳ יעקיל ממעזיבוז שהי׳ בק״ק בעמרוב וכשבא‬
‫אביו עמו להבעש״ט לברכו אמר לו הבעש״ט השמד לד שלא תםע‬
‫לעיר וויניצא וכשנסע תעה בדרן* והיה סמוך לעיר הנ״ל והזר לדרך אחר‬
‫והי׳ ר׳ משה הנ״ל שומר א״ע שלא יהיה בעיר וויניצא כל ימיו וכשסיפר‬
‫לי זה לא היו שנים רבים לפני מותו והיה נוסע בדרך ועשו לו עלילה‬
‫מתמת הבילעט )כרטיס נסיעה( ולקתו אותו לעיר ויניצא והפציר מאד‬
‫שלא יוליכו אותו לויניצא ואעפ״כ הוליכו אותו ותפשו אותו שם ומת‬
‫בתפישה והיה זה אהד הנשואין שלו ארבעים שנה או יותר‪:‬‬
‫שמעתי מפי ר׳ משה האדבאטיד שהבעש״ט היה אצלו מוהל וציוה שלא‬
‫יוליכו אותו על גשר שקורין גרעבליע ושמר הדבר כמה שנים‬
‫פ״א הוצרכו לנסוע על נשואין והוליכו אותו עמהם ונעשה לו גבשושית‪:‬‬
‫שמעתי מעשה מהרב דקהלתנו שהבעש״ט הי׳ בק״ק קאמינקע ואמר‬
‫לד׳ ברוך כשיבא הרב דק״ק אםטראה לכאן תאמרו לו בשמי שהרב‬
‫ההכם צבי אביו נתראה לי וביקש אותי לאמור לבנו שלא יםע למדינות‬
‫אוקדיינא וכשלא יאמין שראיתי אותו תאמרו לו סימן של צורת אביו‬
‫וכל תנועותיו ובגדיו ובאיזה פוזמקאות שקורין שקארפטקעם )גרבים‬
‫קצרות( הלך‪ .‬וכשבא הרב הנ״ל לק״ק הנ״ל ואמר לו רבי ברוך דברי‬
‫הבעש״ט וכששמע הסימנים הללו האמין ושאל עליו שיאמרו איזה דברי‬
‫תורה ששמעו ממנו ואמר ר׳ יוסף מקאמעקע לפניו מה שאמר הבעש״ט‬
‫על פירוש רש״י על פסוק אחד אשר נשיא יחטא ואני שמעתי הפירוש‬
‫מהרב דק׳ פולנאי ושכתתי אבל בוודאי כתוב הוא בספרים שלו יעויין‬
‫שם וכששמע הפירוש הוטב בעיניו מאד ואמר פירוש כזה נאה להרב דק״ק‬
‫אםטראה שיאמר והזר מן הדרך ולא נסע למדינת אוקריינא ובימי זקנתו‬
‫נסע לאוקדיינא ומת בק״ק הוואסטוו‪:‬‬
‫מעשה בחולה אהד שהתייאש ממנו דאקטער )רופא( גדול יהודי‪ .‬ושוב‬
‫ההולה לא חיה יכול לדבר ובא חבעש״ט לאותו מקום וקראו אותו‬
‫שבתי בעל שם טוב‬
‫קכג‬
‫להתולה הנ״ל ואמר לבשל לו מרק של בשר ותיבף יתתיל לדבר ונתנו‬
‫לו מרק לאכל וריפא אותו עד שהבריא‪ .‬שאל אותו הדאקטער איך ריפא‬
‫אותו ידעתי שנתקלקלו הגידין ואותן הגידץ אי אפשר להיות להם רפואה‪.‬‬
‫אמר לו הבעש״ט אתה השגת את התולה בגשמיות ואני השגתי את התולת‬
‫ברותניות כי יש באדם רמ״ת אברים ושם״ה גידין כנגדן יש רמ״ת מצות‬
‫עשה ושם״ה מצות לא תעשה וכשאדם פוגם ח״ו נתקלקל האבר או הגיד‬
‫שכנגדו וכשיעבור על הרבה לא תעשה נתקלקלו הרבה גידים ואין הדם‬
‫נובע בהם והאדם בסכנה ודברתי עם הנשמה שתקבל עליה תשובה וקיבלה‬
‫עליה ובזה נתקנו כל האברים והגידין ויכולתי לרפאות אותו‪:‬‬
‫מעשה שהיה איש א׳ אצל הבעש״ט ושמו ר׳ אהרן והיה משרת אצל‬
‫הבעש״ט ונשא אשד‪ ,‬ולא רצה להיות משרת וביקש מהבעש״ט‬
‫שיקבל את ר׳ יעקב למשרת‪ .‬פ״א נסע עם הבעש״ט לדרך ולן בכפר א׳‬
‫ופינו לו בית קטן סמוך להאדענדי ושכתו זוג פוזמקאות על המוט וכשנסע‬
‫הבעש״ט משם הטמין המשרת את הפוזמקאות ובעודם נוסעים בכפר הזה‬
‫צוה הבעש״ט לעמוד ואמר להמשרת אתה גנבת איזה דבר וכיתש אמר‬
‫הכלב קורא אותך גנב ואתה מכתש אעפ״כ כיתש אמר לו הפוזמקאות היכן‬
‫תם והודה ואמר לעבד כנעני שלו שיוליך הפוזמקאות לקרעצימי אמר לו‬
‫הבעש״ט אתה בעצמך לך והתזר הגניבה‪ .‬ומשם ואילך לא גנב מאומה‪.‬‬
‫והרב דקהלתנו שמע מהמשרת בעצמו ואני שמעתי ממנו‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו פ״א כתב איש אחד תורת הבעש״ט מה ששמע‬
‫ממנו פ״א ראה הבעש״ט ששד אתד הולך ואותז ספר בידו אמד לו‬
‫מד‪ ,‬זה הספר שבידך שאתה נושא השיב לו זה הספר שתברת אז הבין‬
‫הבעש״ט שיש איש אחד שכותב תורתו וקיבץ כל אנשיו ושאל אותם מי‬
‫בכם כותב תורתי הודה אותו האיש והביא לו כתביו ועיין בהם הבעש״ט‬
‫ואמר אין בכאן אפילו דבור אתד שאמרתי‪:‬‬
‫פעם הלך עם בנו ר׳ צבי שהי׳ עדיין נער להקביל פני הרב דמתא והביט‬
‫וראה שם הרבה כלי כסף ובהזרתו אמר לבנו אתה בוודאי מקנא‬
‫למה אץ לאביך כלי כסף אמר בנו כן אמר לו אילו הי׳ לאביך מעות לקנות‬
‫כלי כסף יותר טוב היה לפרנס עניים והמותר ליתן לצדקה‪:‬‬
‫ושמעתי מהרב שמעולם לא לן אצלו מעות אך כשבא מן הדרך הי׳ מסלק‬
‫תובות והמותר פיזר צדקה באותו יום‪:‬‬
‫פ״א הביא מעות הרבה מן הדרך ושילם תובות ועשה צדקה וביקש‬
‫מאנשיו להמציא לו מצות לפזר את הממון ובץ כך נטלה אשתו‬
‫מהמעות ואמרה לא אצטרך איזה ימים ליקה בהקפה ובלילה הי׳ לו עיכוב‬
‫קכד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫בעבודתו והבין ובא לבית ואמר תודו לי מי לקת מהמעות והודתה לו אשתו‬
‫שלקחה מהמעות והחזירה ובלילה צוד‪ ,‬לאסוף העניים והלק להם המעות‪:‬‬
‫שמעתי מהרב ר׳ גדליהו שר׳ משה הרב דק״ק קוטוב היה לכלתו צער‬
‫גידול בנים ועסקה כנכריות כשפניות ועשו בכשפיהם וטמנו תהת‬
‫מפתן הבית תרנגול מסורס וע״י כשפים נעשה לץ אתד בבית‪ .‬פ״א ראה‬
‫ר׳ משה הנ״ל שחזירים הולכים על הםטעליא )תקרה( בלילה ויצא מן‬
‫הבית‪ .‬בא המוכיח וביקען מהרב הנ״ל ואמר אכנס לבית שלכם לדור בתוכו‪,‬‬
‫והשיב לו אילו היתה דירה טובה הייתי דר בה אמר לו ה מוכית אעפ״כ אני‬
‫אדור בתוכה כי יש לי צער שכנות ונכנס לדור בתוכה‪ .‬פ״א ישב המוכיח‬
‫בבית קטן שלו בטו״ת והבית הי׳ פתות ותינוק שלו הולד בפרוזדור ראה‬
‫המוכיח שהלץ הולך אל הילד וגער • בו ואמר לו מה מעשיך בכאן השיב‬
‫לו ומה‪-‬אתה עושה בכאן הבין המוכית שמוכרת לצאת מן הדירה אלא שהי׳‬
‫לעת ערב ואמר למהר אצא מכאן וביקש שלשה תבירים שילינו עמו וישבו‬
‫עמדו‪ .‬ואת״כ ביקש המונית לישן מעט וביקש מאתם ואמר אני אלך לשכב‬
‫ואתם אל תישנו למען השם‪ .‬ולמדו‪ .‬וכשישן הוא ישנו כולם על הספרים‬
‫והנר כבה ושפך הלץ על כל ספר קופה עפר מן העליה‪ .‬וכשנתעורר המוכית‬
‫וראה שתושך נרעד מאד ונכנס לבית וזרק הלץ עליו דף א׳ מן העליה‬
‫ואלולי שחזר מעט לאחוריו לתוך האלקער )תדר קטן( היה ניזוק ת״ו ועמד‬
‫במקום אהד בפהד עד ששמע קול התרנגול ולקה נר והלך להדליק חנר‬
‫ובבית הרב האיר דרך תלון ובא לבית דרך הלון להדליק הנר הכיר הרב‬
‫בו שנפתד מאד ושאל אותו ולא רצה להשיבו עד שאתזת אש בידו כי כן‬
‫כתוב בספר הםידים וסיפר להרב ואמר לו הרב הלא אמרתי לכם‪ .‬ובא‬
‫לביתו ומצא אותם ישינים ועל כל ספר קופה עפר ובבקר יצא מן הדירה‪.‬‬
‫וכשנהלט הבית להורבה לקהו השכנים זה ספסל וזה לקת דף ושאר עצים‬
‫וגם המוכיה לקה ובלילה הכה הלץ בכותל ובתלונות לכל אהד שלקח‬
‫מאומה מן הבית הזה‪ .‬ובלילה השלישית אמר הבעש״ט אני אלד אצלך‬
‫ולא יכה עוד בבית ואני אשכב מעט לישן וכשתשמעו שיכה בחלון או‬
‫במקום אחר תאמרו ישראל בן אליעזר יש כאן ושוב לא יכה וכן היה אז‬
‫אמר המוכיה כיון ששם ישראל בן אליעזר הוא שם שמע מניח שצדיק הוא‬
‫ואז דבק אליו היטב‪:‬‬
‫שמעתי פ״א לן אורח א׳ אצל הבעש״ט וישן בבית הבעש״ט והי׳ מוציא‬
‫קול מנחיריו כמו שיש כמד‪ ,‬שמוציאים קול מנחיריהם בשעת שינה‪.‬‬
‫ור׳ צבי בנו היה נער קטן והיה מפהד מזה הקול‪ .‬הלך אצל אביו וסיפר לו‬
‫אמר לו אביו נענע בדלת כדרך שפותתין וסוגרים הדלת ולא תשמע ממנו‬
‫יותר קול ויישן בנתת וכן עשה והועיל‪ .‬ובלילה שניה הלך בנו בעצמו ועשה‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קנה‬
‫סגולה זו ולא הועיל‪ .‬והלך לאביו ואמר לו אביו אתמול הורידו באותו הרגע‬
‫הממונה שעל השינה והיו ממנים ממונה אהד בין כך ובין כך הועילה‬
‫הסגולה והיום כבר נתמנה ולאי הועילה הסגולה‪:‬‬
‫מעשה בק״ק נעמרוב שהיה בית אחד לא טהור וביקשו מהבעש״ט שילך‬
‫ויראה את הבית וביקש המוכיה שילך גם הוא עמו וראה שם מזיק‬
‫אהד עומד שם והמוכיח לא ראה ושאל המוכית ואמר שיש‪ .‬וביקש ממנו‬
‫שיראה גם הוא אותו אמר לו הבעש״ט אבל אתה תפהד אמר לו לאו אמר‬
‫עצום עיניך ופתת אותן כמה פעמים ועשה כן וראה אותו עומד בזוית הבית‬
‫ופניו כלפי הכותל ומראהו כמראה ענן לתכלית חחושך‪ .‬ושאל למה חחזיר‬
‫את פניו והשיב שנתבייש ממנו ואדדכ התחיל חמוכיח לפהד ואמר לו‬
‫עצום ופתה עיניך כבראשונה ולא תראה אותו עוד וכ״ע ולא ראה שוב‬
‫וביקש הבעה״ב את הבעש״ט שיגרש אותו ולא רצה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו ששמע מההסיד מ׳ זאב דק׳ אליק פ״א שבת‬
‫הבעש״ט בק״ק הנ״ל אצל בעה״ב והבעה״ב הי׳ פרנס הודש ובשבת‬
‫במנחה הלך הבעה״ב לבה״כ לשמוע הדרשה מדרשן אחד אורח והמתין‬
‫עליו הבעש״ט בסעודה שלישית שיבוא מבה״כ‪ .‬ובתוך כך שמע שהדרשן‬
‫מלשין על ישראל ורגז הבעש״ט ואמר לגבאי שילך ויקרא לבעה״ב וגילה‬
‫הגבאי לכמה אנשים שרגז הבעש״ט על הדרשן וראה הדרשן שהעולם‬
‫נשמטים אחד אחד ופסק מלדרוש‪ .‬וביום מחר בא הדרשן להבעש״ט ונתן לו‬
‫שלום ושאל אותו מי הוא ואמר אני הדרשן מפני מה רגזתם עלי קפץ‬
‫הבעש״ט ממקומו וזלגו דמעות מעיניו ואמר אתה תדבר רע על בר ישראל‬
‫תדע שבר ישראל הולך כל יום ליומא דשוקא ולעת ערב שנוגה לו מתהרד‬
‫ואומר אוי לי שאעבור זמן מנחה והולך לבית אתד ומתפלל מנהה ואינו‬
‫יודע מה שמדבר ואפילו הכי מזדעזעים שרפים ואופנים מזח‪:‬‬
‫מעשה שמעתי מפי ר׳ משה חתן אחות הרב דק״ק פולנאי והוא בעצמו‬
‫שמע מהבעש״ט שהי׳ מספר בק׳׳ק נעמרוב לפני אנשי כפרים בזה״ל‬
‫פ״א ראיתי בהלום שאני הולך בשדה וראיתי בחלום מרחוק כמו ערפל‬
‫והלכתי עד מקום הערפל‪ .‬נפנה הערפל לצד א׳ והיה השמש מאיר בצד זה‬
‫וגם על הדרך ובצד השני היה הערפל והיה המקום כמו מסדרון ארוך‬
‫והלכתי עד שהגעתי לסוף הבקעה‪ .‬ואצלי היה עבד כנעני כמה שנים והלך‬
‫ממני וראיתי אותו הולד ומטען גדול עליו מאד של עצים על כתפיו וכשראה‬
‫אותי השליך העצים מעליו ונפל לרגלי ואמר כשהייתי עבד לרומע״ל‬
‫הייתי שומר שבת וכשחלכתי מכם עבדתי אצל מוכסין אחד ועבד עמי בשבת‬
‫וציוה עליי לילך ליער להביא עצים בשבת ועכשיו שנינו מתים וצריר אני‬
‫להביא עצים ביום השבת לגיהנם עד שיהיה די בשביל המוכסין לכל ימי‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קכו‬
‫השבוע על כן בקשתי מכם שתמתינו עד שאשוב ואראה לרומע״ל מקדם‬
‫שיבקש רומע״ל מהם שיפטרו אותי מן הדין כי רומע״ל השוב מאד בזה‬
‫העולם ועכשיו אין ביכולתי מפני הממונים ההולכים אהרי‪ .‬אמר לו אמ אני‬
‫השוב בזה העולם הנת את העצים ולך עמי תיכף והראה לי את המקום‬
‫הלך עמו והראה לו היכל א׳ ונכנס הבעש״ט לתוכו והמליץ בעדו ופטרו‬
‫אותו מן הדין וכשהמלצתי עבור הנכרי הייתי מלמד סניגוריה גם על‬
‫היהודי ופטרתי גם אותו מן הדין‪ :‬י‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שנסע הבעש״ט מכפר טשארטריע ולן סמוך‬
‫לכפר אצל יער ששם נהרגו כמה פעמים כמה אנשים יהודים ועמד‬
‫שם ללון כדי להבדיה הקליפה של רציהה ממקום ההוא‪ .‬ואמר לאנשיו אני‬
‫רוצה לישן ואתם אל תישנו אמרו תהלים כי העבד הכנעני שלנו רוצה‬
‫להדוג אותנו ולא תישנו כל הלילה ובבקר שלהו לכפר להביא להם מים‬
‫לרתוץ ונסעו לכפר וכשאכלו קרא לעבדו ונתן לו צלותית של מי דבש‬
‫ושתה אמר לו הבעש״ט תודה לי שרצית להרוג אותנו בלילה ואמר כן הוא‪:‬‬
‫שוב פ״א סמוך לק״ק נעמרוב ג״כ רצית להרוג אותי אמר לו אמת אמר‬
‫לו מפני מה חשבת כן הלא אתה יודע שאי אפשר להערים אותי‬
‫אמר כדרך הערלים שד נשך אותי‪:‬‬
‫שמעתי מהרב ההסיד ר׳ יהיאל מיכל דק״ק זלאטשוב שאמר פה עיר לינץ‬
‫כשהיה בכאן על נשואי בנו של מ׳ זאב שצוו לו מן השמים שיקבל‬
‫את הבעש״ט לרב וילך ללמוד ממנו והראו לו מעינות החכמה שהולכים‬
‫אליו‪ .‬וכשנפטר הבעש״ט צוו לו שיקבל את המגיד הגדול ר׳ דוב לרב והראו‬
‫לו שאותן מעינות ההכמה שהיו הולכין להבעש״ט הולכים להרב המגיד ז״ל‪:‬‬
‫שמעתי מהרב הנ״ל שר אליעזר מאמשטרדם הלך לאה״ק בשביל ר׳‬
‫נהמן מהאראדענקע כי אמר כשנהיה אנהנו שנינו באה״ק נביא את‬
‫הגואל וכשבא לאה״ק הלכו כל בני העיר לקראתו וכשראה את ר שמשון‬
‫בן ר׳ נתמן ושאל אותו היכן אביך אמר לו נסע להו״ל אמר ווי ווי אבי‬
‫באתי בשבילו וכששמע ר׳ נחמן שנסע ד׳ אליעזר לאה״ק רץ מחרה לאת״יז‬
‫ועד שלא בא לאח״ק מת ר׳ אליעזר בעו״ה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שעשיר אהד הי׳ בק״ק לאדמיר ולא היו לו‬
‫בניס שלה אהד הבעש״ט ובשבא ערכו לו מטה אתת וישב עליה‬
‫ותיכף נתפז וקם ואמר על אותו מטה עברו על ערן א״א ואמר כי אין‬
‫המטה זו משלו כי הי׳ מסור א׳ והזיק הרבה לבני תעיר וכשמת בזזו את‬
‫כל אשר לו ולקה הבעה״ב מטה זו ושבת שם הבעש״ט ואמר לבעה״ב אם‬
‫יסכים לבנים שיהיו בעלי מומין יהי׳ לו בנים והסכים והיו לו שלשה בנים‬
‫בעלי תטוטרות‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קכז‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי שתי שנים קודם הבריתה ראה ר׳ צבי בנו‬
‫של הבעש״ט את אביו בהלום שהי לו צער גדול שהיה בעל חוב‬
‫לפריצים ולא היה לו במה לשלם שאל את אביו ידעת בצערי אמר ידעתי‬
‫אמר מי הודיעך אמר אותן שהולכים על פרשת דרכים הודיעו לי‪ .‬שאל מי‬
‫הם ההולכים על פרשת דרכים אמר אברהם יצהק ויעקב הם הולכים על‬
‫פרשת דרכים לידע צרות של ישראל והולכים ומודיעים על קברי צדיקים‬
‫והם הודיעו לי מצערך אבל אין פנאי לדבר עמד כי צריך אני לילך לבטל‬
‫עלילות מליסטים שקורין היידאמאקעס )אוקראאינים רוצהי ישראל(‪ .‬וההלום‬
‫הי לערך ג שבועות קודם פסת ובאותו יו״ט של פסה נעשה עלילה בק״ק‬
‫שדה לבן ונתפסו כמה אנשים ושלהו שליה להרב שיתפלל בעדם‪ .‬ובשביעי‬
‫של פסה אמר שידה לפני התיבה בשמהה רבה ובשעת השולהן שמע המי‬
‫ממנו ואמר כמדומה לי שהשכינה שרתה בשעת אמידת השירה ובטוה אני‬
‫בהשי״ת שתתבטל הגזירה וכן הי׳ שבימים אתרונים של פסה יצאו מן‬
‫התפיסה ונתבטלה העלילה לגמרי‪ .‬ואהר הפסת היו ליסטים והתנפלו על כמה‬
‫כפרים ואתר כך נתקבצו עד שהיו ערך ה׳ מאות לסטים ובלילה נפלו על‬
‫עיר קראםנע ושהו עד שהאיר היום‪ .‬ואנשי העיר כולם בדתו אל המבצר‬
‫ולהמו מן המבצר כמעט שכלה הפולווער )הומר נפץ( מן המבצר‪ .‬ומצאו‬
‫הלםטים שלש נשים ולקתו עגלות עם תבן והנשים הוליכו העגלות עם התבן‬
‫והם דהפו אהד העגלות ורצו לשרוף המבצר והיה עומד מהנה של פולין‬
‫סמוך לעיר טובעריב ובעת חחיא באו אותן מחנה של פולין עם קנה שריפה‬
‫גדולה שקורץ הארמאטע )תותהים( וברהו כל הגזלנים ולא נשאר מהם א׳‬
‫ובכל ימות ההמה היתה שלוה‪:‬‬
‫שמעתי מאיש אחד ושמו ד׳ זאב אחיו של ר ליב חסיד מלוניץ אשר‬
‫קבע דירתו באה״ק יותר משלשים שנה ונפטר בירושלים עיח״ק‬
‫ור׳ זאב היה למדן וירא שמים שראוי להאמין לו וגם מהרב דקהלתנו‬
‫שמעתי בנוסה אתר ואכתוב גם דעת הרב בזה‪ .‬שפ״א הלה הבעש״ט מאד‬
‫עד שלא היה לו כה הדבור ועמדו עליו אנשיו ורמז להם שילבישו אותו‬
‫בתפילין ועשו כן ושכב בתפילין עד בוש ואה״כ התהיל לדבר ושאלו אותו‬
‫מה היה זה‪ .‬ואמר שנמצא עליו עבירה שעשה בקטנותו והיה עליו קטרוג‬
‫גמל ובא הרב שלו והודיעו ואמר מהרה הלבש תפילין ובא אה״כ המקטרג‬
‫בדמות נכדי ורתת עם ברזל ורצה לתתוד ראשי ולא יכול להתקרב אלי‬
‫מתמת התפילין וצעק אלי בלשון רוסיא השלך מעליך העורות ואני לא‬
‫השגתתי בו וצעק עד שנתבטל‪ .‬והרב אמר שראה השערים סגורים ולא רצו‬
‫להנית את גיסי מ׳ גרשון ליכנם ולקה עץ גדול והכה בשערים עד שנפתהו‬
‫ונכנס וצעק בכעס על הבית דין ואמר בשביל דבר קטן כזה תפסקו עליו‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫קכח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫מיתה ח״ו וזהו שאמר בתיקוני זהר יש מצוד! שנקראת מטרוניתא ולוקחת‬
‫האדם תתת כנפיה ואינה מנתת אותו ת״י מקטרג כגון מצות תפילץ‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנד שהוליד הבעש״ט את הרב מ׳ יחיאל מיכל‬
‫לרבנות דק״ק הודאדני ובליל ששי‪ ,‬תעו בדרך והיתד‪ .‬השכה מאד‬
‫ממש לא דאו איש את אהיו וירד הבעש״ט מן העגלה לחפש הדרך ואת״כ‬
‫ירד ג״כ הרב מ׳ יהיאל מיכל ומצא שהבעש״ט שוכב בפישוט ידים ודגלים‬
‫על הארץ ובוכה בכיה גדולה ומורט את שעדות ראשו ואמר כי יהללו זדו‬
‫שבת‪ .‬ואמר הרב הנ״ל אילו לא ראינו בו אלא דבר זה שבכה בכיה גדולה‬
‫מתמת תילול שבת דיו‪ .‬ואה״כ באו לק״ק הודאדבי ודרש הרב בשבת והיה‬
‫בבה״כ פלפול גדול בעת הדרשה והיה שם למדן גדול הנקרא ר׳ מיכל‬
‫דיין והיה הריף מאד והוא היה מקשה אותו והרב ביקש ממנו שבסעודה‬
‫שלישית יתרץ להם כל הקושיות והיה לקהל בית גדול אשר לא משתמשים‬
‫בו כי אם בעת שמקבלים רב תדש עושים שם סעודה שלישית בשביל כל‬
‫בני העיר והושיבו כ״א לפי כבודו והדיין ר׳ מיכל ישב אצל הרב וד׳ זאב‬
‫קוצעם ישב בסוף השולהן וגער בו הבעש״ט בזה״ל אני שונא ענוותן בא‬
‫ושב בכאן‪ .‬והתהיל הרב להזוד על הדרשה ורבי מיכל מקשה ור׳ זאב‬
‫מפלפל עמו עד שנצהו והיה ר׳ מיכל בוש בדבר ועמד על זה אע״פ שהיה‬
‫עקום ולא רצה להודות על האמת‪ .‬התהיל הבעש״ט לבקש ואמר אל תבלבלו‬
‫את שולהני עד ששקט‪ .‬ואהר שבת נסע על ברית לכפר הבעש״ט והרב ורבי‬
‫מיכל דחק א״ע ג״כ לישב עמם ולקחו אותו ובדרך התתיל לדבר בתכמת‬
‫תכונה והי׳ רבי זאב קוצעם משיבו ודאה שר׳ זאב למה כנגדו בתכמת‬
‫התכונה ותמה ואמר איך באו דברים כאלו להםיד וכשרצה הבעש״ט לנסוע‬
‫לדרכו הי׳ ירא שלא יצער את הרב ולקת ממנו תורתו ונעשה עם הארץ‪.‬‬
‫ומנהגו היה לעמוד בתצות הלילה ללמוד גמרא ופוסקים ורמב״ם וכשפתה‬
‫הספר לא ידע מאומה וסבר שהשכל אינו ברור אצלו מתמת ששתה מי‬
‫דבש הרבה וישן מעט וסגר הספר ועשן הלולקע ושכב עד הבקר‪ .‬ובבקר‬
‫אחר התפלה היה לומד שיעורו ולקה הספר ופתה ולא ידע מאומה‪ .‬והבין‬
‫שהבעש״ט עשה לו זאת ובא להבעש״ט ואמר רבי התזירו לי את תורתי‬
‫והוכית אותו הבעש״ט ואמר כי בשביל ניצות וקינטור לומדים תורה והוכיח‬
‫אותו ונעשה צדיק גמור‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי כשהיתה מלהמה בימיו בין היוון ובין‬
‫הישמעאל ואמר הבעש״ט ראיתי שני שרים לוהמים וגבר השר של‬
‫ישמעאל וראיתי השר של יוון הולך בחזרו בחרון אף ותהיה מזה צרה‬
‫גדולה לישראל ה״ו והתפללתי שיהיה להיפך שיתגבר השר של יוון רק‬
‫שני יהודים לא יכולתי להציל מידם‪:‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קכט‬
‫שמעתי ששבת הבעש״ט אצל צדיק אתר והתחיל הבד לפעפע אמר‬
‫הבעש״ט הבר אומר לי ששמשת מטתד לאור הבר והאמת כן היה‬
‫אלא שלא היה הייב בדבר זה שהבר בכבה וסבר שכבה לגמרי ואה״כ‬
‫התהיל להאיר כמו הבר בקצהו‪:‬‬
‫שמעתי מר׳ זעליג דק״ק לעטשוב שהלד בדיד ובא לק״ק איספאלי ועדיין‬
‫היה כפר והוא התאכסן אצל שוהט ושמעו שבא הרב ר׳ מאיד הרב‬
‫דגליל והלכו להקביל פביו וביקש הרב מד׳ זעליג שישב בכאן כמה ימים‬
‫עד שיתאספו כל בבי הכפרים למשפט ויהיו לו לצוותא והיה יושב אצל הרב‬
‫וסיפר לפניו פ״א נסע הבעש״ט ללףק בראד ונסע דרך האראדעבקע ועמד‬
‫לפני ביתי ושלה אהרי שאצא ואני לא הייתי עדיין אב״ד ואמר מאיד שב‬
‫עמי על העגלה ותםע עמי לק״ק בראד ולקתת שק הטו״ת שלי וטוזליק‬
‫ונסעתי וכשבאנו לק״ק בראד עמד באכםניא כדרך הסוהרים ולא בא אליו‬
‫שום אדם רק שני אנשים אחד מן הנגידים והשני לא היה נגיד והיו אנשים‬
‫חשובים ונתנו לו שלום ובכל פעם היו באים אליו ואני ראיתי שתם הכסף‬
‫ביד הבעש״ט ואין בידו אפילו פרוטה אתת והייתי מצטער למת לא לקתתי‬
‫מעות שלי מביתי ושמעתי שאומר לבעל העגלה הכן עצמך לרדד והלכתי‬
‫והודעתי לאותן שני אנשים שהבעש״ט נוסע לדרכו ובאו וכשראו שהשהה‬
‫נסיעתו אמרו אנהנו נלך לבהמ״ד וכשיהיה מוכן לנסוע יתן לנו ר׳ מאיר‬
‫ידיעה ונבוא וכן היה שהודיע להם‪ .‬ובאו ונתן הנגיד להבעש״ט בפעם‬
‫ראשונה א׳ אדום זהב וכשבאו פעם שניה לקה הבעש״ט אותו אדום זהב‬
‫ונתן להנגיד הנ״ל ואמר י״ב זהובים תתנו לאנשי הקלויז כי היו השובים‬
‫בעיני הבעש״ט שאמר שראה השכינה שורה על הקלויז והמותר י״ב‬
‫זהובים תהלקו לעניים ונסעו מן העיר‪ .‬וכשראיתי שביזבז אדום הזהב הנ״ל‬
‫נמס לבי בקרבי כי ידעתי שאין לו אפילו פרוטה אתת ושאלתי אותו למה‬
‫עושה כן כי אין לרומע״ל אפילו פ״א על הוצאות והשיב לי בלשון‬
‫צתות תדע נאמנה כל זמן שהשי״ת הי אין לנו מה לדאוג‪ .‬וכן היה כשבאו‬
‫לק״ק ראדוויל התחילו לילך אצלו בני העיר אתר רפואות וכן בכל מקום‬
‫עד שהביא ממון לביתו‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו ששלה הבעש״ט להרב דק׳ ביטשאטש שהשוחט‬
‫שלו מן כת ש״ץ )שבתי צבי( ימ״ש והוא מאכילו טריפות כי לאהד‬
‫שמראה לו הסכין מכה בסכין על קורנס כדי לפגמו ובדק אהריו הרב וכן‬
‫היה‪:‬‬
‫מעשה שבא ר׳ דוד פורקעם עם הבעש״ט לק״ק קאסטאנטין וצוה הבעש״ט‬
‫שיבא השוהט להראות לו הסכין ולא בא תיכף ועמד הבעש״ט‬
‫להתפלל ובא השוהט ולא רצה להמתין וגער באשת בעה״ב שתתן לו‬
‫קל‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫לשהוט ונתנה והלך ואהד התפלה אמר הבעש״ט עדיין לא בא השוחט‬
‫והשיבו לו כבר בא ושחט העופות והעופות עדיין היו מונהים במליחה‬
‫והביט בהם הבעש״ט ואמד שיאכל וד׳ דוד הנ״ל לא רצה לאכול והבעש״ט‬
‫לא הקפיד על זה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו פ״א היה הבעש״ט במדינת פאברעזי׳ ואמר שנפטר‬
‫צדיק א׳ סמוך למקומו וכמדומה לי שהוא מורה הוראה דק״ק‬
‫קאםטאנטין כי ראיתי עליות נשמתו והכרתי תנועותיו‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שפריץ א׳ היה שונא לבעש״ט ואמר כשיראה את‬
‫הבעש״ט יהרוג אותו בקנה שריפה פ״א היה הבעש״ט במבצר והיה‬
‫הולך ובא בהצר המבצר עם הקאמיםאר )הממונה מטעם הממשלה( ובא‬
‫האדון השונא הנ״ל למבצר הנ״ל ושבק הקאמיםאר את הבעש״ט והלך לדבר‬
‫עם האדון והכניסו לביתו ונכנס גס הבעש״ט לבית תפטר מהקאמיםאר‬
‫והלך לביתו‪ .‬ותמה הקאמיםאר על דבר זה כי הוא ידע שהאדון הנ״ל רגז‬
‫מאד על הבעש״ט ובשעת האכילה דיבר הקאמיםאר עם האדון מהבעש״ט‬
‫ורגז עליו ואמר כנ׳׳ל ואמר לו הקאמיסאר הלא הוא היה בכאן כשבא אדוני‬
‫וגם נכנם לבית הלז ונפטר ממני ואמר אני לא ראיתיו אמר כיון שהוא איש‬
‫כזה כשרוצה אין רואין אותו אפיים אותו‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שפ״א נתטנף ציצתו של הבעש״ט של טליתו‬
‫בטיט אמר שמת ר׳ משה משאטנאווע ואמר אני לא התזקתי אותר‬
‫בזה שירשמו אותו בציציותי‪:‬‬
‫ואגב אכתוב ששמעתי מהרב מ׳ יהיאל אב״ד דק״ק קאוולע‪ .‬בעיר הנ״ל‬
‫היה איש אהד ושמו רבי זוםמאן והוא היה עושר גדול והיה בעיר‬
‫כל וכל‪ ,‬פ״א יצא הרב מתפלתו בליל שבת לביתו ושמע שמקבלים שבת‬
‫בבה״כ שלה לבה״כ לקרוא להשמש ושאל אותן מפני מה אתדתם בבה״כ‬
‫עם קבלת שבת השיב שר׳ זוםמאן היה במבצר והמתינו עליו אמר ואם ר׳‬
‫זוםמאן לא היה עד למהר לא היו מקבלים שבת עד למהר‪ ,‬שמעה אשתו‬
‫של ר׳ זוםמאן ואמרה ואם יתפלל הרב בבה״כ ולא ימתינו על בעלי בקדושה‬
‫וברכו ואמן אסגור לכם הבהמ״ד שלכם‪ .‬שהיה מתפלל בבית קטן מיוחד‬
‫בבית המדרש ושומע משם קדושה וברכו ואמן‪ .‬ובבקר כשהלכה אל‬
‫הכיור ורהצה פניה וידיה והלכה לאלונטית לקנח ועמדה כאבן דומם ורצו‬
‫להרב והרב היה מתפלל ואומר וכדות ונענע בידו ומתה‪:‬‬
‫עוד מעשה אחד שהיה גוזר על בני הכפויים שיהיו על יו״ט של פסה‬
‫בעיר‪ .‬וכן נהג שהעמיד שני תלמידי תכמים שילכו מבית לבית שיגעילו‬
‫את הכלים בפניהם וכן המצות אפו בפניהם‪ .‬והיה בכפר אהד מוכסן למדן‬
‫ולא השגית על גזירת הרב ולא בא לפסה לעיר וגם השיינקער )בעל בית‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קלא‬
‫מרזה( שלו לא בא לעיר ובהול המועד בא המוכסן לעיר ושלח אחריו‬
‫ובא‪ .‬ואמר על שלא התזקת פסח בעיר בימים ראשונים תהיה בעיר בפםת‬
‫בימים האחרונים וכן היה שבא לכפר ומצא שמתה אשתו והביא את אשתו‬
‫בששי שלי פסח לעיר ועד שקברו אותה נמשך הזמן עד הלילה והוצרר‬
‫לשבות יום טוב אחרון בעיר וגם חשיינקעד מת בשעת קידוש של יו״ט אחרת‪:‬‬
‫מעשה שהיה אב״ד בק״ק הודאדנע והיה בדית מילה ולא רצה להיות סנדק‬
‫והפצירו בו מאד עד שאמד שהילד ממזר‪ .‬והוא היה בעל משפחה‬
‫וכששמעו המשפהה את דבריו התחילו לצעוק והיתה צעקה גדולה בבה״כ‪.‬‬
‫ואמר הרב לשמש לך וקח המטה שלי בידך ולך אל היולדת והראה לה‬
‫את המטה ותיכף תודה ואם לא תמות‪ .‬והיא הודתה ואמדה כי אנוסה היתה‬
‫שהלכה למרתף להביא יין ורץ אחריה אדון א׳ ואנסה ונשתתקו כל בני‬
‫משפת תה‪:‬‬
‫שמעתי משמו של ד׳ אליהו דק״ק סאקלאווקי כשהיה עדיין דך בשנים‬
‫היה בק״ק מעזיבוז ושמע פ״א שבעש״ט אמד מי שרוצה שתפלתו‬
‫תעלה השמימה יתפלל עמי מלה במלה ועשה ר׳ אליהו כן וכשאמר הבעש״ט‬
‫אדון אמר הוא ג״כ וכשאמר עולם אמר הוא ג״כ עולם עד שגמר כל התפלה‪.‬‬
‫וכן עשה זמן רב‪ .‬פ״א בא הבעש״ט לפסוקי דזמרה לפסוק שקר הסוס לתשועה‬
‫וכפלו כמה וכמה פעמים עד בוש ופעם ראשון אמר עמו ושוב תמה מה‬
‫הוא מכוון בזה הפסוק והביט בספר משנת הסירים ואין על פסוק זה כוונות‪.‬‬
‫והפסיק מלהתפלל עמו‪ .‬פ״א בא לביו! הבעש״ט דאה אותו הבעש״ט אמר‬
‫לו אליהו עזבת אותי מלהתפלל עמי‪ .‬סיפר לו המאורע מפני שאמד הפסוק‬
‫כמה פעמים‪ .‬והשיב שיחודי א׳ איחר בדרך בערב שבת ולא יכול להגיע‬
‫לישוב קודם שבת ושבת בשדה ונודע לגזלן א׳ שיהודי שובת בשדה‬
‫ורכב על סוס למצוא אותו להרגו ובאמידת זה הפסוק עקלקלתי לו הדרך‬
‫שלא יוכל למצוא אותו‪:‬‬
‫פ״א היה הבעש״ט בק״ק נעמדוב והיה הולך הבעש״ט מבית גדול לבית‬
‫קטן עד שתעה למרתף ונכנס למרתף וצוה לבדוק המזוזות‪ .‬שאל‬
‫אותו איש אתד ואם יתעה איזה אדם יתלה תיכף באיזה דבר שמא מקדה‬
‫הוא‪ .‬השיב לו הבעש״ט אצלי אין מקרה ומזה יאמין כל אדם שכל דבר בא‬
‫בחשגחה ולא יתלה במקדה ה״ו‪:‬‬
‫הרב דק״ק פולנאי היה לו קמיע מהרב דבי נפתלי והראה אותו הקמיע‬
‫לבעש״ט והכיר בו הבעש״ט שנכתב בעודו במקור‪ ,‬ובתענית ואמר אני‬
‫אכתוב קמיע כזה לאחר אכילה בשעה שאני יושב על המטה‪:‬‬
‫כן שמעתי מהרב דק״ק פולנאי שהרב הנ״ל היה בורר לו אשת אתת‬
‫זקינה ונותן לה תמיד זהב שקודין גילדענעד בעד ד׳ ציצית כפול‬
‫קלב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫שמונה שלא תפסיק מתתלת הטויה עד הסוף בשום דיבור וכשהביאו ציצית‬
‫של ק״ק אליק פעם ראשונה וקנה אותם שהם היו יפים מאד אבל היה ירא‬
‫להטיל אותם בטלית שלו שמא לא טוום לשמה והראה אותם לבעש״ט ואמר‬
‫אם אתה ירא להטיל אותם בטלית שלך תן לי ואני אטיל אותם בטלית‬
‫שלי והכיר בם שנטוו לשמר‪:,‬‬
‫שמעתי פ״א נתנו הלפת אצל הבעש״ט על השולהן ולא רצה הבעש״ט‬
‫לאכול ושאלו אותו מפני מה ואמר הלפת הלז גדל בבית ד״קברות‬
‫של נכדים ולא רצו גם הם לאכול‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקיהלתנו שהיו בק״ק מיקאלאייב שני הסירים ושניהם שמם‬
‫ר׳ דוד אהד היה זקן שהכרנו אותו ואתד מת בבתרותו‪ .‬פ״א נסעו‬
‫בדרך עם הבעש״ט שאלו אותו ואמרו רבינו אמוד לנו מה שאנו צריכים‬
‫לתקן וצוד‪ ,‬לכל אהד לומד לפניו מן הספד ואמר אהד לפניו ואיני יודע אם‬
‫משניות או עין יעקב או זוהר ואה״כ צוד‪ ,‬לשני שיאמר ואמר הבעש״ט‬
‫ידעתי ואמר לאהד הטאו בפני הבירו‪ .‬ולאהד צוה לירד מן העגלה והוא‬
‫ירד עמו ואמר לו בסתר כי היה קצת בושה בדבר‪ .‬ואתר שמת ר׳ דוד‬
‫אהד היה ר׳ דוד השני מתאבל מאד עליו ימים רבים כי היו אוהבים זה‬
‫לזה‪ .‬פ״א בא לבעש״ט ורצה לנתמו ואמר אל תדאג בשביל הבירך כי הייתי‬
‫בהיכלא דדוד מלכא וראיתי שם תבידך ושאלתי אותו אם תיקן אותו דבר‬
‫שהיה צריך לתקן ואמר כי כבר תיקן אותו בתיים וראיתי שהתנא דבי‬
‫עקיבא עומד על המשמר במלבוש אדום ודומה בידו‪:‬‬
‫גם שמעתי מהרב הנ״ל שראה הבעש״ט את המלאך הדרניאל שהוא מלאך‬
‫שני שפגע משה רבנו עליו השלום בעליתו בהד סיני כאמור בזוהר הקדוש‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שפ״א נהרג על קידוש השם בהוד א׳ בק״ק פולנאי‬
‫שהעלילו עליו עלילת שקר וקידש השם מאד פ״א בא הבעש״ט לק״ק‬
‫פולנאי ועמד אצל בית אמו ושלת לקרוא אותה ויצאה וניתם אותה ואמר‬
‫לה תדעי שבשעת הריגתו נפתתו כל העולמות שפתתו ליצתק בעת עקידתו‬
‫ולבית היד‪ ,‬ירא לכנס שהבית היה דירת נכדים ואמר שע״י אותו הבית‬
‫נהרג הבתור הנ״ל‪:‬‬
‫שמעתי מהרב הנ״ל שפ״א אמד הבעש״ט תמהני בליל שבת בשעת התפלה‬
‫תפשתי את ר׳ גרשון ולא מצאתי אותו בארץ ישראל ושבת בבקר‬
‫בשעת התפלה ראיתיו בא״י ואיני יודע מה אדון בזה אם לא שהלך ח ת‬
‫לתתום ואתרי כמד‪ ,‬שנים בא ד׳ גרשון אליו ושאל אותו על דבר זה ונעלם‬
‫מד׳ גרשון ואת״כ נזכר כי נתנו לו מצות מילה בעכו ושבת שם ובעכו‬
‫יש שני בתי כנסת א׳ בתוץ לארץ וא׳ בארץ ישראל והלכתי והתפללתי‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫בליל שבת בבה״כ שבחו״ל ואח״ב כאב לי לבי על דבד זד‪ ,‬מפני מד‪ ,‬לא‬
‫התפללתי בא״י ולמתד הלכתי והתפללתי בבה״כ שבאי׳י‪:‬‬
‫ומעשה שהיה אב״ד דק״ק הודאדני והיתד‪ ,‬בדית מילה ושמעתי מהרב דק״ק‬
‫פולנאי ומהרב דקהלתנו שהבעש״ט אמר כל מי שמספר בשבחי‬
‫הצדיקים כאלו עוסק במעשה מרכבה‪:‬‬
‫גם שמעתי באיזה עולמות שהוא האדם העולמות כאלו הולכים לפניו‪:‬‬
‫הייתי בק״ק טולטשין פ״א עם איש אהד ושמו ר׳ דוד‪ .‬והיה בעת ההיא‬
‫השידוך בין ההםיד מ׳ ברוך ובין ההםיד ר׳ יוסף בן ר׳ יהיאל מיכל‬
‫ז״ל ושמע ר׳ דוד הנ״ל מדי יוסף משמו של הבעש״ט וישלה מלאכים לפניו‬
‫הם המלאכים ההולכים לפניו ואמר כי לפני יעקב אבינו היו הולכים ג״כ‬
‫מלאכים לימינו ושידין לשמאלו ולפני הבעש״ט הולכים ג״כ מלאכים לימינו‬
‫ושידין משמאלו ולא דצה להשתמש במלאכים מפני שהם קדושים ובשיריו‬
‫מפני שהם שקדנים‪ .‬פ״א היתה יושבת אלמנה אתת בכפר ובא איש א׳ ליקת‬
‫ממנה הארענדי והלך לאדון לשכור האדענדע וענה ואמר שד אהד שילחו‬
‫אותי אליו ולא רצה‪ .‬והפציר בו מאד שישלת אותו והבטיהו שיעשה כמו‬
‫שיצוד‪ ,‬אותו‪ .‬ושלהו וצוה לו הזהר אל תעשה לו שום נזק רק כשירצה‬
‫לדבר לפני האדון תסתום בידך את פיו‪ .‬והשד הנית אותו לדבר כל הפצו‬
‫והמתין עד שלקה האדענדע וקיבל הקאנטדאקט )ההוזה( ובתזרתו כשבא‬
‫אל הגשר הזיקו ונפל על הגשר ורץ הבעש״ט ובא וגזר עליו תיכן* שיצא‬
‫ממנו בלי שום נזק בעולם‪ .‬ענה ואמר ראה אדוני שעשיתי כאשד צויתני‬
‫ואיני זוכר וכמדומה שקם בריא והזק‪:‬‬
‫ומחמי מ׳ אלכסנדר שמעתי מעשה כזה שהיי איש א׳ שרצה ליקה כפר‬
‫מיד אלמנה אתת והוכית אותו הבעש״ט והוא לא שמע אליו ורכב‬
‫על סוס אצל בית הבעש״ט והכה בהלון ואמר דאו שאני הולך לשכור‬
‫את הכפר ואראה מה יעשה לי אלקים‪ .‬והזיל הבעש״ט דמעות‪ .‬וכשבא‬
‫לכפר שכר את האדענדי בהוספה גדולה והשב האדון לכתוב לו הקאנטראקט‪.‬‬
‫ובתוך כך תתחיל להסתובב ראשו ואמר אל האדון דאשי כואב לי מאד אמר‬
‫שב אני לא אתמהמה לכתוב חקאנטדאקט וחמתין מעט‪ .‬ואמר פעם שנית‬
‫ראשי כואב לי מאד אמד שכב על המטה‪ .‬והתהיל לליך מפיו הםקומה שקודין‬
‫שוים )קצף( וציוה האדון לעבדו שישליכנו בין ההזירים כנאמר אין מקרבין‬
‫את האדם אלא בשעת הנאתן ואין עומדין לאדם בשעת דהקו‪ .‬והביאו אותו‬
‫לביתו והיה נטולים ידיו ורגליו וגם הלשון ניטל ממנו וקראו להבעש״ט‬
‫לרפאות אותו והתתיל לדבר קצת ובתוך כך הדגיש הבעש״ט שבני ביתו‬
‫עוסקים כנכריות כשפניות לרפאותו ומאז לא רצה לילך אליו ולא היה‬
‫יכול לדבר דק מעט דברים‪:‬‬
‫קלד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שהיה איש א׳ בק״ק מאהליב ושמו ר׳ ישראל‬
‫שאפיד והלשינו עליו לפני השר ונסע אל השר והטה מן הדרך אל‬
‫הבעש״ט לספר לו ענינו ולבקש ממנו אודות זה‪ .‬ואמר לו הבעש״ט אל‬
‫תפתד מזה אד כל אדם צריד להיות תפוס איזה פעם‪ .‬ונסע אל השר בפהד‬
‫ובבואו אליו נשא הן בעיניו והלוה לו עוד מעות ובתזרתו מהשר עבר דרך‬
‫ק״ק באר ולקת אותו שר העיד לתפיסה עבור איזה ענין ואמרו לו בני העיר‬
‫הנה כי הוא איש שיכול לרדוף אותך ופטר אותו לביתו לשלום‪:‬‬
‫מעשה שהיה אב״ד בק״ק באר ואהד מבני העיר היה תולק עליו ונסע‬
‫אל השר להקביל עליו ואינו ידוע לי אם מעסק הרבנות או מעסק‬
‫אהד והטה מן הדרך אל הבעש״ט שיתפלל בעדו שיפיק רצתו מן השר‬
‫והבטיח לו הבעש״ט ונסע לדרכו‪ .‬והמוכיח ז״ל היה בעת ההיא בק״ק מעזיביז‬
‫וידע שהרב אב״ד צדיק בדינו נגד בני העיר והמתנגד היה איש בליעל‬
‫והוא היה ירא לומר להבעש״ט מזה‪ .‬מה עשה המוכיה קיבץ אליו מנץ‬
‫בחשאי ולקח ם״ת וביטל דינים מן הרב אב״ד הנ״ל שלא יכלו להרע לו‪.‬‬
‫פ״א כמדומח לי שר״ח היה והיד! חמוכיח חנ״ל עם חמחותן שלו כמדומה‬
‫לי שהוא רבי זאב קוצעס מסובים על שלהן הבעש״ט בתוך הסעודה אמד‬
‫הבעש״ט איני יודע מה אדון בדבר שהתפללתי עבור איש אחד מק״ק באר‬
‫וכמשיבץ לי ואין משיבין לי‪ .‬ותתחיל חמוכיח ז״ל לצהק מעם ואמר מתותנו‬
‫מה זה שראיתי שקראו אליכם מנין עשרה וד״שמיט א״ע ולא ענחו ולתצו‬
‫הבעש״ט לאמור לו המעשח וחשיב חמוכיח הנ״ל לא אכהד מרבינו אותו‬
‫האיש מק״ק באד דיבר טוב בפני רומע״ל ואני יודע תוך הענץ שהרב צדיק‬
‫בדינו נגד בני העיד וקבצתי מנין ולקתתי ם״ת ובטלתי ממנו דינים‪ .‬ואמר‬
‫לו הבעש״ט תנוח ברכה על ראשד יפה עשית‪:‬‬
‫שמעתי מר יעקיל דק״ק מעזיבוז ע״ה שהיה בק״ק חנ״ל ש״ץ דבחמ״ד‬
‫ושמו ד׳ משה וחית צדיק נפלא‪ .‬פ״א נתנו לו תפלה בראש השנה‬
‫בבהמ״ד ואינו יודע אם שהרי׳ או מוסף של יום שני והיה בעל תפלה אחר‬
‫שהיה לו זו התפלה ביום ראשץ ואמר לד׳ משה הנ״ל שיתהלף עמו תפלתו‬
‫והוא יתפלל ביום א‪ /‬וכן עשו והתפלל ר׳ משה ביום א׳ ובתוך התפלה של‬
‫ש״ע בקול רם ההזיר ר׳ משה פניו אל הצבור וענה ואמר וקרא אל הבעל‬
‫התפלה הנ״ל בשמו ואמר האיד העמדתני כמטרח לחץ ואמר דברי מוסד‬
‫לערך הצי שעה ונעשתה בכיה גדולה בבה״כ ותזר לתפלתו‪ .‬והלומדים הרו‬
‫אפם עליו על שהפסיק בתפלתו בש״ע ולאהר מנהה כשהלכו לומר תשליך‬
‫שאל אותו ד׳ יעקיל הנ״ל למה הפסיק בתפלת ש״ע ולא היה יודע מאומה‬
‫מזה ולא זכר שום דבר‪ .‬ואמר לי ר יעקיל לא הייתי מאמין דבר זה אד‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קלה‬
‫מחמת ששמעתי על הבעש״ט שנפל אל אדון הקדש ואינו זוכר אח״כ לכן‬
‫האמנתי על דבד זה ג״כ שיוכל להיות כן‪:‬‬
‫שמעתי מהדב דקהלתנו כשהיה הדב דק״ק פולנאי אב״ד בק״ק דאשקוב‬
‫אמדו המלאכים להבעש״ט למה אתה שותק והדב דק״ק דאשקוב‬
‫אין לו פרנסה‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי כשהיה ד׳ משה ש״ץ הנ״ל מל תינוק מישראל‬
‫היתה ניכרת בו הארת פנים עד יום השלישי והרב דקהלתנו אמר לי‬
‫שאהיו היה שוהט בק״ק קוטעב ודי משה הנ״ל היה ג״כ כאותו הסביבה‪:‬‬
‫שמעתי שפ״א היה הבעש״ט ז״ל בסעודת פדיון הבן ובסוף הסעודה לקת‬
‫הבעש״ט פרוסת להם ולעם ונעשו פניו אדומים ונשתנו הדגשותיו‬
‫והיו םבודים שנהנק ורצו להצילו והביט ד׳ זאב קוצעם בפניו ואמר הניחו‬
‫לו והיה כד עד בוש והזר מעצמו לאיתנו‪ .‬ושאל אותו מה היה דבד זה‬
‫והשיב כשאכלתי התיכה להם כוונתי כוונת האכילה והשגתי עם כוונה‬
‫אתת מה שכיון משה דבינו ע״יה כשנתנה לו צפורה לאכול בפעם הראשונה‬
‫וכשכיונתי יחוד זה בא משדע״ה לכאן והיה מה שהיה‪:‬‬
‫שמעתי ואיני זוכר ממי שמעתי‪ .‬כשהיה ההםיד המפורסם ד׳ יחיאל מיכל‬
‫אצל הבעש״ט פ״א ביום הששי בבקר קודם תפלת שהרית אמד‬
‫לו הבעש״ט לנסוע לביתו היום‪ .‬ולא ענהו כי אמד בלבו ערב שבת היום‬
‫ועדיין אין לי עגלה‪ .‬והלד לבהמ״ד לקרוא שנים מקרא ואהד תרגום‪.‬‬
‫וכשהגיע זמן אכילה שאלה אשת הבעש״ט היכן די מיכל ואמר הבעש״ט‬
‫אני צויתי לו לנסוע לביתו ואעפ״כ שלהה אהדיו ומצאוהו בבהמ״ד וקראו‬
‫אותו שילד לאכול‪ .‬וכשבא אמד לו הבעש״ט שב לאכול ותהיה לד עגלה‬
‫ולאהד האכילה יצא לחוץ ונראה נער אהד עומד עם ‪-‬עגלה בשוק בשלשה‬
‫סוסים שאל אותו מאין אתה אמד מעיד אליק וכן היה באמת שעזב את‬
‫הסוהר באיזה מקום והזר עם עגלה ריקה לביתו ואמת שמעיר מעזיבת‬
‫לעיר אליק י״ז פרסאות ושאל אותו בעל עגלה באיזה מקום או באיזה‬
‫ישוב ישבות‪ .‬והשיב שאעו יודע האיד יפול הדבר להגיע שם על שבת‪.‬‬
‫ושכר בעה״ג והלד לפטור מן הבעש״ט ואמר לו הבעש״ט לד לביתר לשלום‬
‫ותמצא את אשתד מקשה לילד ותמצא שם נשים הרבה והוציאן מביתך‬
‫ותלהש לה באזנה מה שלמד אותו רהיה לד בן זכר למז״ט‪ .‬וכן היה שבא‬
‫לביתו שתי שעות קודם הלילה ועשה כמו שציוה אותו הבעש״ט וילדה זכר‬
‫והילד הזה הוא ד׳ יוסף מיאמפאלע‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דק״ק פולנאי ששאל את הבעש״ט ענעי התלבשות המוזכר‬
‫בעולמות עליונים האיד ענין מציאות זה בדוגמא אצל האדם‪ .‬ואמר‬
‫קלו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לו כשאתד מהנה לתבידו הן בממון והן בתודה זו התלבשות שאחד מלביש‪,‬‬
‫את הבידו הנותן למקבלו או להיפך‪:‬‬
‫עוד שמעתי ממנו ששאל אותו הבעש״ט מפני מה הוא שוהה כ״כ במקוה‬
‫ולמה אני כשהולך למקוה אני מאמץ את העינים פ״א ורואה אני‬
‫את כל העולמות‪:‬‬
‫שמעתי מד׳ אברהם דק״ק מעזיבוז חתן ד׳ מיכל דק״ק טולטשץ שד׳‬
‫יוסף מ״מ דק״ק מעזיבה קודם מותו הלה במעיו ולא היה לו מי‬
‫שישמש אותו היטב‪ .‬פ״א בא אליו נעד מבית המטבתים ותם עליו ולקח‬
‫השמלח מתחתיו וקנה אותו היטב ודחץ את השמלה בנהר ונגב אותה‬
‫והציע תתתיו‪ .‬וכן עשה בכל יום עד יום מותו של המ״מ‪ .‬ולא היו ימים‬
‫רבים שהלה הנער ההוא ובא המ״מ הנ״ל אל הבעש״ט ואמר אליו מדוע‬
‫אין אתם הולכים לבקר את אוהבי שהוא הולד‪ .‬ומיד הלך הבעש״ט ז״ל‬
‫ואנשיו לבקר את ההולה ונפטר הנער לעולמו ודאה הבעש״ט שהלך המ״מ‬
‫ז״ל לפני מטתו‪:‬‬
‫שמעתי מבן הצדיק ד׳ חיים קדאסנעד ז״ל שפ״א ביקש ד׳ חיים הנ״ל‬
‫מהבעש״ט ז״ל שיזכור את שמו ושם אשתו להתפלל עבורם‪ .‬אמר‬
‫לו הבעש״ט ובמה אזכור את שמותיכם השיב לו ד׳ חיים ז״ל אנה סימנא‬
‫חיים בן רחל ר״ת תבד אשת חבר כתבד ד״ת חי׳ בת רבקה ג״כ הבר אמר‬
‫לו הבעש״ט מה זה סימן שמא חחית הוא חייקיל או כדומח לו והחית‬
‫משם שלה הוא חנה או כדומה ואמר הבעש״ט ז״ל יש סימן כי חיים והיה‬
‫גמטריא הויה אדני‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו שהרב המפורסם מ׳ נהמן מקאסוב היה מחזיק‬
‫בפד אהד והיה שולח לעיר אל בני חחבודה קדישא לכל אחד ואהד‬
‫מה שצריכין לתקן בזה העולם מחטאיו‪ .‬והיה הכל אמת אך שחרה להם‬
‫מאד על הנביאות כי היה תנאי ביניהם שלא יתנבא שום אהד מהם‪ .‬ורצו‬
‫לשלוח אחד מהם לשאול מה זה‪ .‬וענד‪ .‬חרב חמוכיח דק״ק פולנאי אני אמע‬
‫אליו שאני צריך אליו בלי זה ואשאל אותו‪ .‬כי היה מלמד בניו וחיו על‬
‫שלהנו והוא חיד‪ .‬שולח לו קמח ותבואה הד‪ .‬זמן רב שלא שלח לו‪ .‬ונסע‬
‫הרב המוכיח אליו ולא מצא אותו בביתו וראה עגלה מוכנת ושאל עליו‬
‫ואמרו שהלך לכפר והמתין עליו‪ .‬וכשבא דאה אותו טוען טעינה גדולה‬
‫של תבן על כתפיו‪ .‬ואמר המוכיח אליו בזה״ל משוגנער נחמן אתה בעצמך‬
‫צריך לשאת תבן ולא היה לך לצוות לעבד הכנעני שלך לשאת את התבן‬
‫הלז‪ .‬והשיב לו ר׳ נתמן אתה המשוגע הרי אמרה תורה ונתתי עשב בשדך‬
‫לבהמתך והדד ואכלת ושבעת ואתה אמרת לכבד את העבד כנעני במצות‬
‫זו‪ .‬ונשתתק המוכית כי יפה אמר‪ .‬והסוסים של ד׳ נהמן ז״ל היו הכושים‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קלז‬
‫בעגלה ללכת לעיר ואמר לו המונית למה לא שלתת לי קמח והשיב לו י*אה‬
‫שהעגלה מוכנת לנסוע בעצמי עם הקמח בשבילך‪ .‬ואח״כ שאל אותו מה‬
‫זה שאתה מתנבא והשיב לו לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי שאתה‬
‫יודע המעשה שישבתי בסעודה שלישית אצל הרב ר׳ משה אב״ד דק״ק‬
‫קוטיב והיו מאתרים בתוך הלילה והשוהט היה מאנשי ההבורה וישב ג״כ‬
‫שם ובא קצב אהד ושמו ליב המכונה ליב גליץ וקרא את השוהט לשהוט‬
‫פעם ושתים ושלש ולא רצה השוחט לילך כי תאב לשמוע דברי אלקים‬
‫היים וזו היתה תמיד שיתתם איך לעבוד ה׳‪ .‬וכשראה הקצב שהשותט אינו‬
‫רוצה לילך ולהפרד משם אמר בלבו אביא נר ואבלבל אותו ויתפללו‬
‫תפלת ערבית וילך השוהט לשהוט וכן עשה‪ .‬וכשהביא נר כעס עליו הרב‬
‫והתרים אותו ומת הקצב‪ .‬וראיתי בהלום שהלכתי אצל ביהכ״נ אתד ושמעתי‬
‫אתר דורש ד״ת ורצתי לבהכ״נ וכשבאתי לפתח בהכ״נ הכרתי בו שהוא‬
‫קליפה כי הרב אמר שהיה להם סימן לידע אם זה המת עצמו או לאו‬
‫ורצתי אליו ועיכב אותי אבי ואמר עוד תבייש אדם‪ ,‬כי היה מעשה בהקיץ‬
‫שגירש חמי ז״ל פ״א דרשן אחד מן הדרשה ושמעתי מיד אבי ורקקתי‬
‫בפניו ונשאר עומד ערום רק מטפתת נגד הערוד‪ .‬והכרתי אותו שזה הקצב‬
‫ואמרתי לו ליב מאין לקתת את הד״ת והשיב מחמת התרם אין דנין אותי‬
‫ואני הולך סביב הג״ע ושומע מה שלומדים בפנים ואין אני יכול לבא לא‬
‫לגיהנם ולא לג״ע ע״כ אני מבקש ממעלתכם שתאמרו להרב להתיר לי‬
‫את ההרם והגיד לי על כאו״א מה שצריכין לתקן‪ .‬תה הוא מה ששלהתי‬
‫לכם‪ .‬ושאלתי מה יש לי לתקן והוליך אותי לבית אהד והראה לי גוי אתר‬
‫מוטל מת ואמר לי זה אתה צריך לתקן‪ .‬והמעשה הי׳ שפ״א נסע ר׳ נתמן‬
‫ז״ל לדרך ולן בכפר ולא רצה להתאכסן אצל יהודי טעמו לא ידעתי‪ ,‬ונתן‬
‫פלעשיל )בקבוק( יי״ש לגוי הנ״ל והתאכסן שם ונתן מספוא לסוסיו ובלילה‬
‫שמע מן הגוי דברים של בינו לבינה ולא יכול להתאפק מן הרהור וראה‬
‫קרי ר״ל והתענה ע״ז משבת לשבת והרג את הקליפה אבל עדיין נשארה‬
‫הרשימה ואמר שזה צריך לתקן והתחיל לבכות ואה״כ ראה ונדמה לו כמו‬
‫הרב תלויה על הכותל ולקתתי התרב ותתכתי הגוי לשתים ואמר כי כבר‬
‫תקנת בזה ע״כ רציתי לנסוע ומאתר שבאת אלי אין אני צריך לנסוע ותראה‬
‫שיתירו לו ההרם והילך קמת ולך לשלום‪:‬‬
‫שמעתי מהמי ז״ל פ״א קודם הבריהה הראשונה שהי׳ קודם לבריהה זאת‬
‫שהיתר‪ .‬בימינו שהיה בעש״ק אתר תצות בעת שהיו כולם מבשלים‬
‫לכבוד שבת שלח הבעש״ט לכל אנשי העיר שינוסו כולם‪ .‬והוא נס תיכף‬
‫כדי לקבל שבת מקודם כדרכו והיו לו סוסים טובים וחדרך לא היתה‬
‫רחוקה רק פרםא אתת אל הנהר דנעםטער ועבר את הנהר וקיבל שבת‬
‫קלח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫וכל העיר סיננו המרק מן הבשר וברחו ג״כ מעבר לדנעםטער רק קצת‬
‫איחרו שהוצרכו להדליק נרות של שבת על המעבר ות״ל שכולם ניצלו‬
‫וביום השבת באד הליסטים לעיר ולא מצאו היהודים ואינו ידוע לי אם‬
‫הי׳ המעשה בק״ק טאםט או בק״ק קאלימייע כי דר אהר כך בק״ק‬
‫קאלימייע‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו ז״ל כשהי׳ הבעש״ט אצל הדירזאווצם )ההוכרים(‬
‫דק״ק םלוצק אשר שם האהד ר׳ שמואל ושם השני ר׳ גדליה ושם‬
‫אשת ר׳ שמואל טיבעלע והיא הפצירה בבעלה לשלוח אהד הבעש״ם כי‬
‫בנו בית חומה ויראו לדור בתוכו ושלהו אהריו ובא אצלם ולא היו האנשים‬
‫בביתם ורצתה לעשות סעודה ואמר שצריך לדאות הסכין והוצרך השוחט‬
‫לבוא ולהראות לו הסכין‪ .‬ולאנשי העיר הרה עד מאד איך מלאו לבו‬
‫לראות הםכץ אצל השותט דמתא ובפרט בקהילה גדולה אבל לא יכלו‬
‫לעשות לו מאומה כי הנגידה צוותה כן‪ .‬ובמגהה שמעו שהוא מתפלל נוסת‬
‫ספרד הרה להם יותר וכשבא ר׳ שמואל לביתו הלשינו עליו והשיבם אין‬
‫דרך ארץ לעשות לו שום דבר בלי תואנה‪ .‬גם קודם המנהה הוליכה אותו‬
‫אל הבנינים ובכמה מקומות עשה תנועות כאילו רואה איזה דבר והם‬
‫השדוהו בדבר שקר כי היו שם ממש כל העיר‪ .‬ואמר לאשתו כי הוא רוצה‬
‫לנסות אותו בדבר אחד ושכתתי הדבר והבעש״ט שמע מאכסניה דבר זה‬
‫מה שהוא מדבר עמה במטה ושלח הבעש״ט את המשרת שתבא תיכף‬
‫ואל יחוש מן השומרים שעומדים שם‪ .‬ותיכף ומיד קמה ממשכבה שלה‬
‫והלכה והבעל מנע אותה מלילך אבל היא לא השגיהה עליו והלכה‪.‬‬
‫•וכשבאה רמז אליה הבעש״ט השוטה רוצה לנסות אותי ונתיראה מאוד‬
‫ופייםה את העבש״ט עד שנתפייס‪ .‬וכשבאה לביתה סיפרה לבעלה ונעשה‬
‫השוב בעיניו ולמתרת עשה בשבילו סעודה ודיבר עמו על אודות הליכות‬
‫אה״ק כי היה רוצה שישלה אותו ביבשה ושאל להבעש״ט כמה הוצאות‬
‫צריך על זה והשיב כי צריך ם׳ אלף להוצאה‪ .‬והשיב לו דבר קטן הוא אצלי‪.‬‬
‫והבטיתו שישלם לו מעות בכל שנה לפרנסתו‪ .‬והבעש״ט השיב כי אינו‬
‫חושש לפרנסתו כי העיקר שיזכה להיות שם באה״ק‪ ,‬והבעש״ט ישב שמד‪.‬‬
‫לערך ג׳ שבועות‪ ,‬פעם אתת שאלה האשה טיבעלע הנ״ל להבעש״ט עד‬
‫היכן יאריכו ימי המזל וגער בה הבעש״ט ואמר לה שאין שואלים דברים‬
‫כאלו והפצירה בו מאד וסגר עיניו רגע אחד ואמר יאריכו כ״ב שנים‪.‬‬
‫וכששמע בעלה דבר זה נתמלא עליו הימה ואירע עוד דבר שאצל יא׳ מן‬
‫הנגידים היה ילד הולד‪ .‬ובא אל הבעש״ט ואמר שיתיר‪ .‬ואה״כ ראה שימות‬
‫והבין שירצו לעשות לו בושה ונסע משם בהצי הלילה בקפיצת הארץ‬
‫לערך ט״ו פרסאות עד שיצא מגבולם אל ממלכה אתרת ובאו לכפר אהד‬
‫שבחי בעל שם סוב‬
‫קלט‬
‫ויצאו מהכפר ובתוך הכפר או העיר נסע כדרר כל הארץ וכשיצאו מכפר‬
‫זה הגיעו תיכף לכפר אתר ושאל אותו ד׳ צבי סופר מה זאת ולא השיב‬
‫לו כלום כי לא היה דשאי להפסיק רק דהה אותו ביד‪ .‬כן שמעתי מהרב‬
‫הנ״ל כמה פעמים שאין להפסיק‪ .‬וכשבאו לגבול אחר ועמד לנות כתב‬
‫אגרת תדע נאמנה כי הייתי יכול ליתן לי עצה שלא תוכל לעשות לי‬
‫מאומה רק שיראתי שלא תיק לי זה במקום אתר ע״כ סרתי מעליך ולא‬
‫יפול דבר אתד מדברי כאשר אמרתי שאהד כ״ב שנים יהיה לך מפלה‬
‫מעבד שלך ותתם בסוף נאם ישראל בעש״ט עבד ה׳ ושלת אגרת הנ״ל‬
‫עם שליה מיוהד‪ .‬והרה ילד׳ שמואל עד מאד והיה ר׳ שמואל מתבייש‬
‫להראות האגרת לאחרים רק הראה את תתימתו‪:‬‬
‫שמעתי מאנשים אתרים שבא לביתו בשלושה ימים בקפיצת הארץ אע״פ‬
‫שהיו גשמים מרובים כי מעשה זה היה קודם ר״ה ונתץ לביתו על‬
‫יו״ט ושמעתי מאיש אהד מקהלתנו ושמו ר׳ אליעזר והוא היה מעיר ברעזני‬
‫ששבת הבעש״ט בתזרתו סמוך לעיר הנ״ל פתות מפרסה ואמר לי שם‬
‫הכפר ואעי זוכר אותו‪ .‬ובא הבעש״ט אל הכפר וכשאמרו בבית הארענדע‬
‫שבא הבעש״ט רץ הארענדאר )ההוכר( להוץ כנגדו ושמח מאד כי לא‬
‫היו לו בנים מעולם ואמר בלבו אפשר שתהיה לי פעולה ונתן לו שלום‬
‫ושאל הבעש״ט אפשר שאשבות אצלכם והשיב להבעש״ט אפשר ואפשר‬
‫ואני מבקש מרום מעלתו מאד שישבות אצלי‪ .‬ושאל הבעש״ט ויהיה אצלכם‬
‫מנין ומנה האנשים שבאו עמו ולא היו כי אם ט׳ אנשים ואמר להבעש״ט‬
‫שאין עמנו כי אם ט׳ אנשים והשיב הבעש׳׳ט יהי׳ מנין‪ .‬ולא זז מן העגלה‬
‫וצוה ליםע עם העגלה לפרוזדור של הבית והיה השער נמוך מאד ולא‬
‫היה לשער משקוף מיוהד כי אם העץ של הכותל היה מונה על שבי הפצימין‬
‫והקומרין של העגלה היו גבוהין וכשנסע העבד לפרוזדור עכב את הסוסים‬
‫קודם שהגיע לקומרין ואמר הבעש״ט למה עמדת ונסע העבד ונתעלה‬
‫מעצמו המשקוף עם כל הבנין ונכנסה העגלה עם הקומרין‪ ,‬ועל זה לא‬
‫שאלתי איך יצא משם אה״כ‪ .‬וכל העולם עומדים‪ .‬ורואים פלא זד‪ -‬ושמת‬
‫הארענדאר מאד ואמר בלבו אי״ה תהיה לי תרופה וכשהגיע אתר חצות‬
‫היום אמר שיתקבץ המנין לעמוד להתפלל כמנהגו תמיד להתפלל בערב‬
‫שבת אתר תצות‪ .‬ואמר ידעתי כי יהיה בוודאי מנין ושהקו מאהודי כתפיו‬
‫כי ראו שאין שם עשרה‪ .‬ובתוך כד נפלה מהשבה להארענדאר שיש מעבר‬
‫הנהר ארענדי קטנה ויש שם הולה איש אהד ערד עשר שנים שהוא הולה‬
‫בלא כוה ידים ורגלים ובלא לשון והוא שוכב כאבן דומם רק שמלעיטין‬
‫אותו מאכל מעט ואמר הבעה״ב להבעש״ט אפשר סבורים אתם אותו‬
‫ואמר הבעש״ט לכו קראו אותו שיבוא לכאן למנץ ונתן להם מקלו שיקה‬
‫קמ‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫בידו ויבוא והלכו אחריו ולא קם ולא זע וחזרו בידים ריקניות‪ .‬ונטל‬
‫הבעש״ט הכובע מעל ראשו ושלח אותם ואמר הלבישוהו כובע שלי ומטה‬
‫תחנו לו בידו ויבוא‪ .‬וכן היה שבא איש זה למנין וחי אחר זה עשר שנים‬
‫והיה בריא כאולם‪ .‬והשער הזה דאה ר׳ אליעזר חנ״ל אחד כ׳ שנים והראו‬
‫לו הםימן עדיין לא נפנה המשקוף על מקומו הראשון‪ .‬וכשראה האדענדאר‬
‫את שני חמופתים חנוראימ וכשישבו לאכול תתחיל לבקש לפני הבעש״ט‬
‫ואמר אני בשנים אמצעיות ואין לי בנים ובעוד זמן מה אחיד‪ .‬זקן ואינו‬
‫ראוי להוליד ומה יהיה התכלית שלי‪ ,‬והשיב לו הבעש״ט יהיו לד בנים‪.‬‬
‫ושאל אותו אם לגרש את אשתו והשיב לו מה בכך יהיו לך בנים ואחר זה‬
‫הי עם אשתו עד שעלה לששים שנח ומתח אשתו ונשא אשד‪ .‬אחרת והולידה•‬
‫לו שנים ולא ידוע לי אם תאומים ואם יהירים‪ .‬הםוף של הדידזאווצעם‬
‫שמעתי מד׳ יצהק אייזיק ז״ל כך‪ .‬הדוכס של םלוצק היה דאדזוויל )דוכס‬
‫פולני מפורסם( ולווה מהם סך מעות ולא יכלו לגבות ממנו ויראו פן יבקש‬
‫מהם עוד סך מעות בהלוואה ועלה בדעתם לקבוע דירתם בעיר‬
‫ברעםלא ודברו עם המלך שיקה אותם תתת תקיפתו לק״ק בדעםלא ונתנו‬
‫לו חחוב במתנה הנ״ל והמלך יגבה ממנו ומנכסיו ועשו כן והלכו בספינה‬
‫על המיס וכשבאו נגד ק״ק םלאנים אשד שם מושב הדוכס ולקחו עמם ג׳‬
‫חביות מעות לחניה בק״ק ברעםלא ונסע עמהם גם הפקיד שלהם‬
‫וכשהתקדבו לנמל הלך ד׳ שמואל עם הפקיד לאכםניא שלו והתקשט לילך‬
‫לפני השר ובעוד שהוא היה מקשט עצמו ומלביש א״ע השתמט הפקיד‬
‫ממנו ופחד מאד והלך במרוצה להדוכם וכשראה אותו דאה שהפקיד עומד‬
‫עם הדוכס בחדר לפנים מחדד ומדבר עם חדוכם‪ .‬בא אליו וחכד‪ .‬את חפקיד‬
‫על לחיו ענה הדוכס מת שהכית אותו בפני אף על פי שאינו מן הדרך‬
‫ארץ אעפ״כ אני מוהל לך זה מפני שאתה בטוח ברוב אחבתי אליך שאפילו‬
‫אם הכית את בני בפני הייתי מוהל לך אבל ענה תשובה על דבוריו ולא‬
‫הי׳ פה לו להשיב ושלה הדוכס הנ״ל אל הספינה ומצא כדבריו של הפקיד‬
‫ומיד נתפס בתפיםח וצוד‪ .‬לשלוח לק״ק םלוצק דדאגנס )היילים רוכבים(‬
‫עם שר המאיאד )קצין( וצוד‪ .‬להמאיאר להתום כל אשר להם הממון‬
‫וחחפיצים וכשבא האיגרת מן הדוכס הנ״ל נפל בלב המאיאר אימה ואמר‬
‫שמא יתהפך הגלגל לטוב לחם ויחיד‪ ,‬לו שונא ועשר‪ ,‬עצמו כשכור וישן‬
‫הרבה מאד עד הלילה וכשראה שישנים בכל העיר הלך המאיאר בעצמו‬
‫להאשה טיבעלע אשת ד׳ שמואל והודיע לה מזה ושתפנה ותבער כל מה‬
‫דאפשר כי בבקר יהתם הכל‪ .‬ושלהה את חתנה ובדה עם התכשיטין ונעשה‬
‫אה״כ אב״ד דק״ק בדעםלא ומזה נתעשר מאד והיה עשיר גדול‪ ,‬ותפס כל‬
‫משפחתם שיוכל למצוא כי הס בעצמם הוכדהו לכתוב אגרת התונה לכל‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קמא‬
‫הקרובים )היינו‪ ,‬הדוכס הכדיהם לכתוב הזמנת חתונה לכל הקרובים כדי‬
‫שיבואו ויתפסם( וכששמעו על הדרך הזדו ומי שלא שמע נתפס‪ .‬ובקשה‬
‫מ׳ טיבעלע הנ״ל מאנשי העיד לשלוה להבעש״ט אולי יעזור להם בתפילתו‪.‬‬
‫ואנשי העיר שונאים חיו אותם אעפ״כ שלחו שלית מיוהד ושמו דבריהם‬
‫בפי השליח בסוד כמוס שיבקש מיהבעש״ט שלא יעזור להם והיו ב׳ או‬
‫ג׳ ימים עד שגילת בקשת אנשי העיר ואמר הבעש״ט אני תפשתי איזה‬
‫דדך שאוכל לעזור להם אבל מאתר שישראלים מבקשים שלא לעזור להם‬
‫לא אעזור להם והיה המעשה הזה אהד כ״ב שנים שעבדו כפי שכתב אליו‬
‫הבעש״ט‪:‬‬
‫״‬
‫פ א בשבת שקודם פםת התפלל תרב תפלת שהרית ואתר התפלה הסיר‬
‫הטלית ויצא להוץ והיו סבורים שהוא נצרך לנקביו‪ .‬כשהיד! בהצר‬
‫בהכ״נ ראה שמוליכיו דוב ונערים רצים אהדיו כדרכו והלך גם הוא אהדיו‪.‬‬
‫אה״ז הוליכו את הדוב מפתת שער הצד בה׳׳כ אל השוק והלך גם הוא‬
‫אהריו ויפלא בעיני העם מאד‪ .‬ותוליכו את הדוב עד נגד בית השופט ואה״ז‬
‫קרע הדוב את ההבל והיה כמשתגע וברהו כל העם ההולכים אהדיו מפני‬
‫היראה שירוץ בכל העיד ויזיק בני אדם‪ .‬והרב עמד על עמדו והדוב רץ‬
‫אל חצר חשופט ונכנס לפרוזדור שלו ופתת דלת חבית בחזקה ומיד עמד‬
‫הבעש״ט אצל התלוו לדאות מה יעשה לו וגם כמד‪ .‬אנשים ודוב חעולם‬
‫עמדו אצל התלונות לדאות המעשה שיעשה הדוב ומיד הסיד הדוב את‬
‫השולהו ממקומו והגביה הרצפה וחפר בקרקע עד שמצא ממזר א׳ טמון‬
‫תחת הקרקע נטל משם את הממזר על שתי ידיו והגביהו לעץ כל וצעק‬
‫הדב אתם עדים בלשץ פולץ פדאטעםט )מהאה( כי חיד‪ ,‬רצונם לחעליל‬
‫על היהודים והלך לבה״כ להשלים את התפלה‪:‬‬
‫פ״א בנסיעת הרב התאכסו בכפר אצל א׳ מאנשיו ועשה לכבודו סעודה‬
‫גדולה ביו כך וכך דיבר הרב עמו על אודותיו כדרך העולם אם יש פרנסה‬
‫והאיך מעמדו וסיפר לו מטוב מעמדו הכל כאשד לכל‪ .‬אמר הדב יש לך‬
‫סוסים טובים אמר הרב נלך לדאות את הסוסים שלך והלכו לאמותיהם‬
‫והוטב בעיניו סוס קטו וביקש הרב את בעה״ב שיתו לו במתנה את הסום‪.‬‬
‫והשיב לו אדוני לא תבקש ממני הסום הנ״ל כי הוא יקד בעיני והביב‬
‫הוא מאד כי בכל עת ומקום קשה אשר לא ימשכו בקדוו שלשה סוסים‬
‫טובים הוא מושך בעצמו וכמה פעמים אירע לי כו לכן נקבעה אהבת הסום‬
‫בלבי‪ .‬אהרי שעה דברו עוד הפעם מטוב מעמדו איך שיש לו ג״כ תובות‬
‫רבים על אנשים אמר הרב בקשתי שתראה לפני שטרי ההוב שלך והראה‬
‫לפניו כל חשט״ח‪ .‬וכאשר דאד‪ ,‬שט״ת א׳ ביקש הרב ממנו שיתו לו חשט״ח‬
‫במתנה והשיב למה לו להסב זח חשט״ח אחמ שזח כמד‪ .‬שנים שמת‬
‫‪,‬‬
‫קמב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫הבע״ה ולא נשאר אחריו כלום במה לסלק‪ .‬אמר הרב אעפ״כ אני רוצה‬
‫בזה ונתן לו השט״ה במתנה ולקח השט״ח וקרע אותו לשני קרעים ומהלו‬
‫במחילה גמורה להמת‪ .‬אח״ז אמר הרב לך בא וראה מה טיבו של הסום‬
‫ויבא וירא והנה הסום מוטל מת וחבץ כי לא דבר ריק הוא‪ .‬ואמר הרב‬
‫כי האיש אשר אתה היית נושה בו ולא היה לו במה לפרוע לך נפסק דעו‬
‫שיעשה לך נתת תת ויעבוד לך עבור המעות ונתגלגל כסום ולכן עשה‬
‫לך נח״ר לעבוד עבודות קשות וכאשר נמהל שעבודו הזר למקומו ונפסקה‬
‫תיות הסום ולכן מת מיד‪:‬‬
‫שמעתי מהרב דקהלתנו פ״א היה הבעש״ט בק״ק פולנאי ונסע מק״ק‬
‫הנ״ל אל עיר הדש והדרך הוא אצל בית הקברות של עיר חדש‬
‫וראה הבעש״ט עמוד אש גדול על קבר א׳ ושלת את המשרת שיראה על‬
‫המצבה מי קבור שם‪ .‬ונכתב שנקבר שם צדיק א׳ הנקרא משה עבד ה׳‬
‫ואמר הרב שאצלו יהיה נקבר איש אחד ושמו ר׳ דוד‪ .‬והיה אצלם בעיר איש‬
‫א׳ הנקרא ר׳ דוד צערעם ונתבהל מאוד כששמע דבר זה שהוא היה סבור‬
‫שעליו רמז הבעש״ט שהוא ימות‪ .‬אמר לו הרב אל תפהד לא אתה הוא‬
‫הדוד שאמרתי‪ .‬וכמו ערך י״ב שנים אתר פטירת הבעש״ט ז״ל בא הרב‬
‫מ דוד פורקעם לק״ק פולנאי על שבת חזון ועמד בעגלה שלו לפני הרב‬
‫דק״ק הנ״ל ונתראה פנים עמו ונטל ממנו רשות שישבות בעיר הדש*‬
‫ובא לבית הרב דשם ולא מצאו בביתו כי נסע לדרך ושבת שם‪ .‬והיה ר׳‬
‫דוד מתמה מעצמו כל יום השבת ואמר איבי יודע מה אבי עושה בכאן הרב‬
‫המגיד איבו בביתו ואבי לא באתי כי אם לקבל פבי הרב שהוא צדיק‪.‬‬
‫ובמוצאי ש״ק שהיח ט׳ באב בחלש וקרא לחברה ועשה צוואה ושכב על‬
‫מטתו ובפטר לעולמו ביום א‪ /‬וקברו אותו אצל קבר ר׳ משה הב״ל וכשהיו‬
‫בבית הקברות ראו מה שבכתב על המצבה והיה לפלא בעיביהם ויספרו‬
‫בכל העיר פלא זה‪ .‬אז בזכרה אפטי של המוכית מפולבאי שהיתה זקיבה‬
‫ביותר בדברי הבעש״ט מה שאמר זה יותר מעשרים שבה שאצל קבר זה‬
‫יוקבר ר׳ דוד וראו כי דבר ה׳ הוא‪:‬‬
‫פ״א הלל הבעש״ט עם הרב מ׳ דוד פורקעם למרהץ ובהליכתם בא כנגדם‬
‫איש יפה תואר קווצותיו סדורות לו תלתלים ולבוש בגדים באים‬
‫וכשבא האיש קרוב אליהם קפץ הבעש״ט לצדדין הרהק מאוד‪ .‬כשעבר‬
‫מלפניהם הזר הבעש״ט העביר ידיו על עיניו ואמר ראה מי הוא מי שעבר‬
‫לפנינו וראה שהוא אוד מוצל מאש בכל קצותיו אכלה האש‪:‬‬
‫פ״א נסע הרב ובדרך עישן את הלולקע )מקטורת( והיה ארוכה מאוד‬
‫עד שהלולקע היתד‪ .‬יוצאת מהעגלה וכאשר נסעו בא כנגדם שר א‬
‫ושני אנשי היל רוכבים על סוסים ונטלו הלולקע ממנו ונסעו לדרכם והרב‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קמג‬
‫נסע ג״כ‪ .‬ואחרי שעד‪ .‬עמד הרב ואמר למשרתו קח לך םום א׳ ותרכוב עליו‬
‫להשיג את אנשי ההיל ותיקה מהם הלולקע וכן עשה וכשהשיגם ראה‬
‫שהם יושבים על סוסיהם וישינים לקה הלולקע והלך לדרכו‪:‬‬
‫פ׳׳א נסע א׳ ליום הכיפורים להבעש״ם והנה יום קודם ערב יו׳׳כ נסע‬
‫האיש כל היום וכל הלילה בכדי למהר נסיעתו לשם ובא לאור‬
‫הבוקר של עי״כ א׳ פרסה םמיד לעיר מעזיבה‪ .‬אז אמר בנפשו הנה הוא‬
‫סמוך לעיר והסוס נתייגע מאד כי נסע כל הלילה אעמוד בכאן להתפלל‪.‬‬
‫ובין כך ירעה הסום‪ .‬אהד התפלה גברה עליו השינה אמר בלבו מה בכך‬
‫אם אישן בכאן שעות שתים הנה הסום ינות מיגיעתו ואז אסע במהירות‬
‫ואיד שיהיה בוודאי אבוא קודם חצות היום לעיר‪ .‬ושכב על העגלה ונרדם‪.‬‬
‫וכשהתעורר משינתו ראה שכבר בין השמשות של יוה״כ‪ .‬ונצטער הרבה‬
‫מאד כי אתרי כל היגיעות שיגע ליםע להבעש״ט על יו״כ מוכרת הוא‬
‫להיות יו״כ על פני השדה םמוד לעיר בפשיעתו‪ .‬וצעק ובכה במר לבו כל‬
‫הלילה וכל היום‪ .‬ובמוצאי יד׳כ נסע במהירות להבעש״ט במר נפשו‪ .‬וכשבא‬
‫להבעש״ט עשה צהוק ממנו‪ .‬והענין היה שהוא היה צריך להעלות בתפלתו‬
‫תפלת עם שבשדות‪ .‬ומן השמים הכריתו אותו לכך‪:‬‬
‫פ״א ישב הבעש״ט בסעודה עם אנשיו ובאמצע הסעודה הרים את ידיו‬
‫ועשה תנועות רבות כמו אדם ששט בנהר ואמר שוטה עשה כך‬
‫ותנצל‪ .‬ויהי בעיני הרואים לפלא וכמו שעה בא איש א׳ וסיפר איד שנפל‬
‫עם העגלה שלו לנהר והוא אינו יודע לשוט ומיד בא בדעתו אנסה נא‬
‫לעשות ביד כד וכד וב״ה שהועיל לי ויצאתי מן הנהר‪ .‬וכמו כן פ״א‬
‫בסעודה צעק ואמר שוטה הלא ראית כמה ערלים ע״פ השדה טול בייגל‬
‫)כעד( שלד ‪-‬וזרוק אותו לעיניהם ויבואו אליד‪ .‬אהרי שעה בא איש א׳‬
‫ואמר שנפל לנהר ולא היה מי שיצילנו כי הערלים היו על ההר והוא היה‬
‫בנתל ולא דאו אותו ונזכר שיש אצלו בייגל )כעך( וזרק הבייגיל לערלים‬
‫ומיד באו והצילו אותו בעז״ה‪:‬‬
‫פ׳׳א בעת אסיפת ד ארצות היה הפרנס הראשון הרב הנגיד המפורסם‬
‫מ׳ אברהם אבא‪ .‬והוא הציע דבר לפני כולם היות כי נשמע שמע‬
‫הבעש״ט ולפי הנשמע הוא עם הארץ ואיד יכול להיות שיהיה לו רות‬
‫הקודש כי אין ע״ה הסיד‪ .‬ושלחו מהאסיפה להבעש״ט שיבא תיכן* ומיד‬
‫לפניהם וכן עשה״ ובביאתו לפניהם היה הרב הנ״ל דאש לכל המדברים‪.‬‬
‫אמר להבעש״ט לפי סדר הנהגתך נראה שדה״ק שורה עליד ויש אומרים‬
‫שמעלתו הוא ע״ה בכן נשמע מפיכם אם יודע מעלתו איזה דין‪ .‬והמעשה‬
‫הי׳ בראש תודש‪ .‬שאל אותו אם שכת יעלה ויבא מה דינו ותשיב הבעש׳׳ט‬
‫הדין הזה אינו נצרך לא למעלתו ולא לי כי מעל׳ אפילו אם יהזור ויתפלל‬
‫‪7‬‬
‫קמד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫ישכח עוד הפעם‪ .‬ובאמת כן היה ששנה יעלה ויבא גם בפעם השניה‪.‬‬
‫ואני בוודאי לא אשנה‪ .‬וכאשר הגיד לו האמת נבהל מאד על ידיעתו מה‬
‫שבסתר‪ .‬ומיד הוחלט בדעתו שיקדים את הבעש״ט למקום שיתאכסן שם‬
‫בכדי שיראה הנהגתו‪ ,‬והסתתר בהדר א׳ ודאה מן ההוד מה שעושה וכאשר‬
‫דאה שהוא קרוב לנסיעתו הוא נסע עוד משם לבית מלונו למקום שילין‬
‫שם והטמין א״ע בסתר‪ ,‬וכשבא הבעש״ט למלון והציעו לו מטה כבודה‬
‫כשבא הבעש״ט וראה את המטה צעק ווי על המטה הזאת בעלו ארמית‬
‫והאיך אישן עליה ומיד בא הבעה״ב וסיפר לו בקובלנא רבה על התנו‬
‫איך שהוא בעל ארמית על מטה זו ומיד אמד הבעש״ט ר אבא שמעתם‬
‫מה שהוא אומר ומיד בא לפניו‪:‬‬
‫פעם אחת בשמהת תורה היו אנשי חבורתא קדישתא תלמידי הבעש״ט‬
‫שמהים ורוקדים בעגול והשכינה מלהטת םביבותם ובתוך ריקודם‬
‫נקרעה הנעל אצל זעירא דמן הבדייא והוא היה איש עני מאד והיטב הרה‬
‫לו עד מאד על מניעותו מלרקוד עם הבידיו לשמוה בשמהת מצוה‪ ,‬ובתו‬
‫הצדקנית מ׳ אדל עמדה ג״כ בבית מן הצד לדאות בשמהת השואבה שלהם‪,‬‬
‫אמרת לאותו תלמיד אם הבטיה לי שאלד בן זכר בשנה זו אתן לך תיכף‬
‫ומיד נעלים טובות כי היו לה בהנות נעלים‪ ,‬והבטיח לה שבוודאי יהיה‬
‫לה בן זכר וכן הוד‪ .‬שנולד לה הרב מ׳ ברוך בק״ק טוטלשין‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫בק״ל! קאםטאניטין ישן היד‪ ,‬איש א׳ חשוך בנים והיה כמה פעמים‬
‫אצל הבעש״ט‪ ,‬פ״א הבטיה לו שתלד אשתו בן זכר וצוד‪ ,‬לו שיתן‬
‫לו ידיעה כשתלד‪ .‬וכן הוד‪ ,‬שילדה אשתו ב״ז ונסע להבשע״ט לבשרו על‬
‫לידת אשתו בשמהה רבה‪ .‬ויהי כאשר בא להבעש״ט ובשד בשורה זו‬
‫ויתאפק עד בוש והתהיל לבכות בכיה רבה ונתרשלו ידיו ושאל את פיו‬
‫מה זה אדוני בוכה ויאמר כי אני רואה אשד ביום שיהיה הילד בר מצוה‬
‫יטבע בנהר ד״ל‪ ,‬ואמר הבעש״ט כי בוודאי ישכה ע״ז לגמרי אבל זה לך‬
‫האות כי באותו יום ילבש שני הפוזמקאות על דגל א ויהפש אהד השני‬
‫ואם תשמרנו אז כל היום בשמירה מעולה שלא יראה פני המים אז בת‬
‫דינא בטל דינא ואם תעלים עין ממנו אז בוודאי יוטבע בנהר ר״ל‪ ,‬והנה‬
‫במשך הזמן נשכה ממנו לגמרי כל המעשה ויהי ביום שנעשה בר מצוד‪,‬‬
‫הלך האיש להתפלל בבה״כ והנער היה ישן עדיין וכשבא מבה״כ היה הנער‬
‫מהפש בכל זוית וזוית וישאלהו אביו מה תבקש ויאמר פוזמק א נאבד‬
‫ממני וידא אביו והנה הוא לבוש שני פוזמקאות על רגל א‪ /‬וכשראה מעשה‬
‫נזכר הלכה וישם אל לבו לשמור את הילד זה היום ובאותו היום היתה‬
‫ההמה תקיפה מאד ורצו כל אנשי העיר אל הנהר ונשמט גס הילד ורץ‬
‫אל הנהר ותיכף ומיד רצו אהריו וההזירוהו לביתו‪ .‬וכאשר ראה אביו‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבתי בעל שט טוב‬
‫קמה‬
‫שהוא דוהק א״ע מאד לרחוץ בנהר ואי אפשר לשמרו נתן אותו בחדר א׳‬
‫?*סגר בעדו וכל היום צעק מר הניתו אותי איה דתמנותכם נדהם אב על‬
‫בנים כי שזפתני ההמה‪ .‬ולא השגיחו עליו ולא נתנו לו אפילו מעט מים‬
‫לשתות ויהי אהד המנהה כשהיו אנשי העיד כולם על הנהר יצאה דמות‬
‫ראש א׳ עם שתי ידים וטפה בידיו על המים ואמר זה שלי אינו בכאן‬
‫ומיד נשקע ולא נראה ותיכף ומיד נה הנער מרתיתתו וישן‪ .‬ובעז״ה‬
‫נתגדל בטוב לאי״ט כמאמר הבעש״ט ז״ל‪:‬‬
‫שמענו בשם הרב הק׳ מ׳ מנתם נתום מטשעדנאבל ז״ל כי באיזו קהילה‬
‫הסמוכה לק״ק מעזיבת היה איש א׳ מופלג ועשיר גדול והי׳ סוהי‬
‫ללייפםק והיה חשוך בנים זה כמז^ שנים ולא רצה ליםע להבעש״ט בשום‬
‫אופן‪ .‬פ״א נסע לאיזה ענין לק״ק מעזיבת ונתאכסן שם אצל איש א׳ שהיה‬
‫לו אוהב נאמן עד מאד‪ .‬וישאלו איש לרעהו לשלום ויאמר לו כל עניינו‬
‫ויאמר לו האיש הלא כל העולם נוסעים להבעש״ט ולמה אתה מתרשל‬
‫מלילך אליו אולי יהיה עת רצון שתפקד לבנים‪ .‬ולא יכול להעת לו והלכו‬
‫שניהם יהדיו להבעש״ט ויאמר אליו עצתי שתניה המסהר שלך ללייפסק‬
‫ותמכור כל הסתודות ובדיקעם )עגלות משא( ותקה האדענדי אצל השר‬
‫שלך ובתוך שנה זו תלד אשתך בן זכר למז״ט וכאשר תלד אז תודיעני‪.‬‬
‫ויפג לבו כי לא האמין לו ובפרט שהשר הנ״ל היה שונא ישראל אשד זה‬
‫ט״ו שנה לא רצה שידוד שום בר ישראל בכפרים שלו‪ .‬וכשבא לביתו‬
‫לא רצה לילך להשד כי היה סבור שבוודאי פטומי מילין הם‪ .‬ואהר שני‬
‫ימים שלה השר בעצמו אתריו ונתן לו הארענדע כדבר הבעש״ט‪ .‬והיה‬
‫סבור אולי השד נצרך היום למעות והיה מוכרת לעבור על דעתו ובתור שנה‬
‫ילדה אשתו בן זכר אבל לא עלה על דעתו להודיע להבעש״ט כי אמר‬
‫מקרה הוא ויגדל הילד הלוך וגדול ונעשה פרא אדם ממש ידו בכל ויד‬
‫כל בו ואי אפשר להוליכו לבית הספד‪ .‬ויקץ בתייו ממש ונתהדט מאד על‬
‫תתילתו שהיה מתאוה לבנים כי טוב היה לו יותר אם לא היו לו בנים‬
‫כלל כי באמת טוב מותו מהייו‪ .‬והנה בהמשך הזמן אירע שנסע למעזיבוז‬
‫ונתאכסן אצל אוהבו הנ״ל ויספר לו על צרת לבו‪ .‬ויאמר לו הנה הסכלת‬
‫עשו לא הודעת להבעש״ט תיכף כשילדה אשתך כאשר נצטווית מפיו הק׳‬
‫אבל עכ״ז נלך עתה אליו ונשאל את פיו‪ .‬ויהי כאשר באו לפניו התהיל‬
‫האיש להתנצל לפניו על שלא הודיעו אז ויאמר הבעש״ט עצתי שתנית את‬
‫הארענדע ותמכור את כל התבואות ושאר הדברים במזומן ותסע ללייפסק‬
‫ותתעכב בדרך משך שנה וכשתבא לביתך תמצא את בנך נהפך לאיש אהד‬
‫ממש ויהיה מופלג בתודה‪ .‬ויעש כדבריו וימכור כל אשר לו במעות מזומן‬
‫ונסע ללייפםק ועשה מלאכתו לאט וקנה יד על יד עד שקנח כל הסחורה‬
‫קמו‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫שלו בטוב‪ .‬והנה כל הםוחריפ נסעו איש איש למקומו והוא לבדו נשאר‬
‫ואמר בלבו מה אעשה כאן עוד לבדי וגס אפם כםף כי לא עבדו עדייו‬
‫כי אם ד׳ הדשים על כל זה הניה כל המתודה בבדיקע )עגלת משא( ונסע‬
‫לדדכו עם בעל העגלה שלו‪ .‬והנה בנסיעתם ביום ו עש״ק תעו בדדך‬
‫ונסעו כל היום ולא מצאו מקום ללון ולפנות ערב הסכימו שהעגלה תעמוד‬
‫בדרך וזה יפנה ימין והשני יפנה לשמאל לחפש אולי ימצאו להם מנות‬
‫אשר יטיב להם‪ .‬ויהי באשר הלך מן הדיר מאה אמה דותר וידא והנה‬
‫עומד בוער בית קטן וגרות דולקים שם ויתאפק וילך לשם וכשנכנס לשם‬
‫דאה והנה איש א׳ עומד ומתפלל ואיש אהד עומד ומשרת ובהיות שלא‬
‫לקה אתו כלום מן העגלה מיד הלך המשרת והביא לו כתונת ובגדים‬
‫לשבת ועמד והתפלל ג״כ‪ .‬ואחר קבלת שבת ומעריב אמד האיש הבעה״ב‬
‫שבתא טבא בשמחה גדולה והביאו להם יין לקדוש ומעדני מלכים לא‬
‫יחסר כל בו‪ .‬ואח״ז הביא לו מטה כבודה וישכימו בבקר ויתפללו גם‬
‫שהרית ומוסף כד״ת‪ .‬ויאכלו וישתו ויטיבו לבס וישנו שינת צהרים‪ .‬ומפני‬
‫ששתה יין הרבה ישן עד המנהה והתפללו מנהה ואכלו סעודה שלישית‬
‫דטיבו את לבם עד הערב והתפללו מעריב ועשה בעה״ב הבדלה ואתרי‬
‫ההבדלה נתן שלום לאיש האורח‪ .‬כי בשבת אין נותנים שלום‪ .‬וידאג‬
‫האודה מאד על שאינו יודע מן בעל העגלה וסחורה שלו‪ .‬ויאמר לו הבעה״ב‬
‫אס רצונך תמכור לי הםהודה שלך באופן זה שאסלק מחצית הםהורה‬
‫במזומן ומחצית באמונה עד ידיד לייפםק ואשלם שם‪ .‬והגם כי היה קשה‬
‫עליו הדבר מאד ליתן הקפה לאיש שאינו יודע מי הוא אבל על כל זה‬
‫היה מוכרה ועשו ביניהם השוואה על המקת‪ .‬אחרי זה השקיף בעד החלון‬
‫וידא והנה העגלה שלו עומדת עם בעל העגלה וכל הסחורה אצל הבית‬
‫דצא אליו וירגז מאד עליו אבל לא יוכל לשנות את הדבר והיה חושב‬
‫בלבו באיזה מקום יניה את הםהודה כי לא היה שם שום בנין כי אם הבית‬
‫לבד‪ .‬ויאמר הבעה״ב תן לי את הםהודה והתהילו לפרק הםהודה והם פתחו‬
‫דלת למרתף והניהו שם כל הםהודה דעשו חשבון ביניהם ועלה לסך רב‬
‫וסילק לו החצי במזומן בערך פי אלפים אדומים ועל מהצית השני נתן לו‬
‫צעטיל )פתק(‪ .‬דהי בנסיעתם משם אמד בלבו הנה הבעש״ט צוד‪ .‬לי‬
‫להתעכב משך שנה בדרך ובלאוו הכי הנה מכרתי כל הסחורה מה אעשה‬
‫בביתי מוטב לי ליםע עוד הפעם ללייפםק ואקנה לאט לאט כל הסחורה‬
‫שאצטרך לה ובנסיעתו לקה הצעטיל שלו ודאה שבא עה״ח נאום יונה‪.‬‬
‫והתהיל להקור ולדרוש אהדיו ואין מכיר אותו וגם בלייפםק אהרי שנתעכב‬
‫כל משד היריד וקנה כל הסחורה התחיל להקור אהד האיש ויהי להוכא‬
‫ואיטלולא לעיני כל רואיו האיך נותנים הקפה םד גדול כזה לאיש שלא‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל עט טוב‬
‫קמז‬
‫נודע מקומו ומעשיו‪ .‬וכאשר התחילו כל הסוחרים לחזור איש איש למקומו‬
‫הניח הוא גם כן כל הסחורות שלו בעגלות ונסע לדרכו‪ .‬ויהי כאשר בא‬
‫לשער העיד וירא והנה האיש עומד נגדו ויפג לבו כי לא הכירו‪ .‬והגמר‬
‫האיש אליו הנה ישנו בידי מעלתו עלי צעטיל על סך פ׳ אלפים אדומים‬
‫יתן לי מעלתו הצעטיל ואני אסלק לו במזומן‪ .‬וישאלהו ויאמר אמור נא‬
‫לי מי אתה וישיבו ויאמר מה לך לידע מי אני הלא אני מסלק במזומן‬
‫על כל זה הי׳ רצונו מאד לעמוד על אמיתותו‪ ,‬ויאמר לו האיש אם תתן‬
‫לי את הצעטיל שלי אםלק לד ואם לא בוודאי לא אסלק וכטוב בעעיך עשה‪.‬‬
‫ונתן לו את הצעטיל וסילק לו המעות עד פרוטה אחרונה‪ .‬ואתרי זה אמר‬
‫לו תפרוש בשבילי בשלום הבעש׳׳ט שיחי׳ ושאל אותו האיך אומד לו‬
‫בשמך ויאמר לו תאמר לו יונה פורם בשלומך‪ .‬ונסע לדרכו בשמחה ובטוב‬
‫לבב לביתו ומצא את בנו שהוא נהפך לאיש אחד ומתמיד בלמודו ותיכף‬
‫נסע להבעש״ט וסיפר לו כל המאורע ושאל הבעש״ט על יונה האיך הוא‬
‫שלומו ואמר כי הוא צוה עלי לפרוש בשלום אדוני בגינו ויאמר תדע‬
‫שזהו יונה בן אמתי ע״כ‪:‬‬
‫בק״ק אחת היו ג׳ אהים לומדים מופלגים ויראי ה׳ שנים מהם היו סדים‬
‫למשמעתו של הבעש״ט והשלישי היה מתנגד לו ובכל פעם שהיה‬
‫הבעש״ט בק״ הנ״ל היתה אכםניא שלו אצל שני האחים ובכל פעם הי׳‬
‫שואל ודורש לשלום את הג‪ /‬פעם א׳ בא לק׳ הנ״ל ביום ה׳ וקודם שנכנס‬
‫לאכםגיא שאל את אנשי העיד על שלום האח הג׳ בזה״ל וואש מאכט מיין‬
‫מתנגד )מה שלום מתנגדי(‪ .‬והעולם סברו שיהיו כמבשרים בעיניו ואמרו‬
‫שהוא מוטל על ערש דוי וכה הדבור ג״כ אין אתו‪ .‬אמר הרב צריכין לילך‬
‫אצלו לבקור הולים‪ .‬וביום ו׳ עש״ק אמד לשני האהים בלשון שאלה האם‬
‫אפשר ויכול להיות להתפלל שם אצל אהיכם בשבת קודש ויאמר לוא הי׳‬
‫בריא בוודאי לא היה מנית את הדב להתפלל אצלו אבל כעת הוא מוטל‬
‫כאבן שאין לו הופכין מה איכפת ליה בוודאי אפשר ואפשר כי יש שם‬
‫תדר מיותד להתפלל‪ ,‬וצוה להביא לשם אדון הקודש ום׳׳ת והתפלל שם‬
‫ביום ו׳ עש״ק מנהה ומעריב ובבקר התפלל שתדית והאדיר בתפלה עד‬
‫ב׳ שעות אהד הצות‪ .‬וקודם קריאת התודה דילד לפרוזדור בכדי לקרר א״ע‬
‫ומיד שמע קול יללה איד שההולה הוא גוסס‪ .‬ואמר לאנשיו נלד לבקר את‬
‫ההולה וישב אצל ההולה ואמדה לו אמו מדוע אינך נותן שלום להרב‬
‫ולא ענה לה כלום ונתנה ידו לתוך יד הרב שאל הדב את ההולה אם למד‬
‫גמרא ושתק וכן כמה פעמים שאל ממנו והוא שתק עד שגער בו הדב היכן‬
‫הוא דדד ארץ שלד שאני שואל ממד ואינד משיב לי כלום‪ .‬אז השיב לו‬
‫למדתי גמרא ושאל לו באיזה מסכת הוא מאמר הביבין עליך יםודים אמר‬
‫קמח‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לו במסכת ברכוה ומד‪ .‬נאמר שם אמד לו לא הן ולא שכה וכף‪ .‬שאל‬
‫לו הרב הביבים עליד יםודים והשיב לא הן ולא שכרם א״ל הדב הב לי‬
‫ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה‪ .‬את״ז צוה לו הרב שיוריד רגליו מן המטה‬
‫וכן עשה‪ .‬אה״ז ציוה הרב שיתלבש מעט מעט ויטול ידיו וכן עשה כל‬
‫דבר כאשר צוהו ואה״ז הלך עמו לבית התפלת והתפלל מוסף עם כולם‬
‫והבריא בעזהש״י‪:‬‬
‫פ״א היה מספר בשבתו של תרב מ׳ נתמן האראדענקער בפניו‪ .‬והוא היה‬
‫יושב בריתוק מקום ממנו אזי התקרב והרכין את אזנו לשמוע והיה‬
‫בעיני העם לפלא‪ .‬ושאלו את הרב ואמר להם כי הרב מוה״ן ביקש מהש״י‬
‫שיתנו לו במתנה שלא ישמע כי אם מה שצייד לשמוע וזה שאני מספר‬
‫כשבהו אינו שומע‪ .‬והוא כאשר ראה שפתי נעות וקולי לא ישמע היה‬
‫סבור שאני מדבר בד״ת לכן הרכין א״ע לשמוע מקרוב והמופת לזה‬
‫כשאני מדבר ד״ת אז הוא שומע אפילו מרתוק‪ .‬ובאופן אתר שמעתי שהרב‬
‫עשה זד‪ .‬בכוונה כי בעת שםיפד בשבהו ראה שפתיו נעות וקולו לא שמע‬
‫אז כאשר הרכין א״ע לשמוע ויהי לצהוק בעיני כולם והרב עשה זאת‬
‫מפני שלא הוטב בעיני הרב זה שביקש מהש״י שלא ישמע כ״א דבר‬
‫המצטרך באמדו ממה נפשך אם הוא ראוי לזה עפ״י מעשיו הקב״ה לא‬
‫יקפה שכרו כמו שמצינו אצל אברהם אבינו ע״ה שאהד המילה ניתנו‬
‫גם ה׳ איברים ברשותו וכה השמיעה א׳ מהן ואם אינו עפ״יי מעשיו למה‬
‫יעלה במעלות‪:‬‬
‫איש אחד היה מהמקורבים אליו והיה דר בכפר והיה הרב מקרבו תמיד‬
‫בכל מיני התקרבות ובימים נוראים היתד‪ ,‬אכםניתו בבית הרב‪.‬‬
‫פעם א׳ בא אל הרב וההזיד פניו ממנו והיה לפלא בעיניו והיה סבור‬
‫בדעתו אולי מתשבתו משוטטת בענינים גדולים‪ .‬ומפני שהיתת דעתו גסה‬
‫עמו אהד שעה נכנם עוד הפעם אליו והתזיר פניו ממנו ג״כ וכן עשה‬
‫ג׳ פעמים‪ .‬ונפל לבו מאד מאד כי בוודאי לא דבר ריק הוא ודאה זה דבר‬
‫הדש הוא כי היה רגיל לקרבו בכל מיני התקרבות‪ .‬והלך להרב מ׳ גרשון‬
‫מקוטב וסיפר לו כל המאורע‪ .‬הלך מ׳ גרשון לגיסו הבעש״ט ודיבר אתו‬
‫מד‪ ,‬זד‪ ,‬שאתת מרתיק אותו על לא חמם בכפיו וכל מעשיו כשרים‪ .‬והשיב‬
‫לו מה זה שאתה רוצה להכניסני בעניני העולם לקרב ולדבר עמהס אין‬
‫רצוני בזה‪ .‬והנה האיש הנ״ל כשראה שאין לו תרופה בא להרב מוהר״ג‬
‫וצעק בלב מר ונשבר אני מבין שאין זה דבר ריק ממש היי אינם היים‬
‫ולא אוכל לסבול זה בשום אופן אז חלד הרב מוהד״ג אל הרב פעם ב׳׳‬
‫ואמר כי הוא פקוה נפש ממש שיגלה את אזנו מה זה ועל מה זה‪ .‬אז ענה‬
‫לו כי נרשם על מצתו עוון אשת איש‪ .‬ויטען האיש כי אין זה אמת כי‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קמט‬
‫הלא זה יותר משש עשרה שנים שפירש מאשתו ואיד יתכן זה‪ .‬אז אמד‬
‫הרב מוהר״ג להרב שאליבא דידיך מוטל לחקור אוד׳ז כי הלא אני אין דואה‬
‫כלום כי אם אתה דואה לבדך ובוודאי אין התטא בגשמיות כי אם בדקות‬
‫עניינים‪ .‬ואמר לו שביום ו׳ עש״ק בתפלת המנהה שאז היא עלית נשמה‬
‫להיכלות עליונים יחקור את״ז‪ .‬ויהי בעלית נשמתו עלה להיכל בעלי‬
‫חתוםפות ולא מצא שום רושם עוון אשר חטא ואה״ז עלה למעלה להיכל‬
‫הרמב״ם מצא כתוב רושם ההטא על אותו האיש‪ .‬והענין היה שהוא‪ ,‬קיבל‬
‫על עצמו פרישה מאשתו ולפי דעת הרמב״ם הרי הוא כאלו אמר הרי את‬
‫עלי כאימא והנודר מאשתו אסור בתכשיטץ והוא היה נצרך מעות להכנסת‬
‫כלה ולקת תכשיטין של אשתו ומשכן אותם ונמצא נהנה ממנה ועבד על‬
‫נדרו והרי הוא כאלו בא על אשת איש לפ״ד הרמב׳׳ם‪ .‬וטען הרב עם הרמב״ם‬
‫)ושמעתי ג״כ שקרא להרי״ף והרא״ש וטענו עמו ג״כ( אז הודה הרמב״ם‬
‫לדבריהם וסרה הרשימה מאותו האיש ומאז לא נמצא בם׳ הדמב״מ שום‬
‫רמז מזה )והענין הוא כמ״ש הרב תיים ויטאל על מאמר פתה ר״ש וכו׳‬
‫ר״ל( שהוא פתה הצנור לדרוש זה כי צדיק יש בכותו לפתוח צנורות‬
‫הדשים מה שאין כן אליהו שהוא בתינת מלאך נאמר על פומא דאליהו‬
‫אתגזר ע״כ‪ .‬וכמו שכתוב בשם הבעש״ט על מאמר כל העולם ניזון בשביל‬
‫הנינא בני רצה לומר בשביל שעשה כאשר גילה רבי הנינא בן דוםא איזה סוד‬
‫אז נעשה שביל וצנור לכל העולם ונקל הדבר שגם אנשים אהדים יבינו‬
‫את זה‪ .‬וכמ״ש שהרב הבית יוסף נתייגע להבין מאמר א׳ וכאשר עמד על‬
‫אמיתותו שמע מכמה אנשים נתותי דרגא ג״כ ושאל להאר״י והשיב לו כיון‬
‫שנפתה הצנור נקל לכל אדם לעמוד‪ .‬וזהו אלולא דדלאי לך תםפא לא‬
‫משכתת מרגניתא תותא ולכן כאשר הודה גם הרמב״ם לזה הפסק ממילא אז‬
‫גם בזה העולם מובן ממילא הפשט כהדימב״ם כפי שנגמר דינו בעולם‬
‫העליון וד׳׳ל‪:‬‬
‫הרב מ׳ נהמן קאסאווער היה מתנגד להבעש״ט )ושמעתי שהבעש״ט הי׳‬
‫מנשמת דוד המלך עליו השלום והרב מוהד״ן מנשמת שאול המלד‬
‫ע״ה ובגלל כן הי׳ עוין את דוד כל הימים( פעם אמד הבעש״ט הרב מוהר״ן‬
‫רודף אתרי להמיתני ]כידוע שיש כונה בנפ״א להרוג השונא[ אבל לא‬
‫ישיגני בעז״ה‪ .‬פעם א׳ נגשו התלמידים לרבם מ׳ נהמן הנ״ל ואמרו אליו‬
‫מה זה שכל העולם נוסעים להרב הבעש״ט ומפליאים מאד בשבהו מדוע‬
‫לא תבואו לעמק השוה לתהות על קנקנו ונדע האמת עם מי למה יהיה יזה‬
‫לנו למוקש‪ .‬והסכים לדבריהם ונסע לק״ק מעזיבוז להדב הבעש״ט וקיבל‬
‫אותו בכבוד גדול‪ .‬אהדי זה הלכו שניהם לחדד מיוחד והוציאו כל איש‬
‫מעליהם לבד אדם אהד שהטין את עצמו במקום פלוני אלמוני‪ .‬ויאמר הרב‬
‫קב‬
‫שבחי בעל שט מוג‬
‫מוהד׳ץ ישראל האמת הוא שאתה אומר שיודע אתה מחשבות בני אדם‪.‬‬
‫אמר לו הן‪ .‬אמר לו האפ תדע מד‪ .‬מחשבתי כעת‪ ,‬ויען הרב הלא ידוע‬
‫כי המחשבה אינה נחה ומשוטטת בדבריפ רביפ פושטת צורה ולובשת‬
‫צורה אם תצמצפ מחשבתך בדבר א׳ אז אדע‪ .‬ויעש הרב מוהר׳׳ן כן‪ .‬ויאמר‬
‫הבעש״ט שם הוי״ה במחשבתך‪ .‬ויאמר הרב מוהר״ן זאת תוכל להבין מעצמך‬
‫כי הלא מהשבה זו צריך אני להשוב תמיד כמו שכתוב שויתי ה׳ לנגדי‬
‫תמיד ממילא כאשד אני מניח כל המחשבות ומצמצם מהשבתי בדבר א׳‬
‫מוכרח להיות שם הוי״ה לנגד עיני‪ .‬ויאמר הבעש״ט הלא יש המה שמות‬
‫קדושים ותוכל לכוון באיזה שתרצה‪ .‬אז הודה הרב מוהר״ן שכדבריו כן‬
‫הוא‪ .‬ואח״ז דברו בסודות התורה‪:‬‬
‫פ״א ראה הבעש׳יט שהרב מוהר״ן נוסע לדרכו ונסע הבעש״ט ג״כ אחריו‬
‫בכדי כשיבא מוהד״ן לאכםניא לפניו לשבת והוא אחריו ויהיה‬
‫הוא אורת אצלו‪ .‬ולהדב מוהר״ן לא יהיו דגים לשבת ויהיה לו לחרפה‪.‬‬
‫וכאשר ראה הרב מוהד״ן שהבעש״ט רודף אחריו עיקם את הדרך בארחות‬
‫עקלקלות ונסע יומיים בלא דרך ובלי שום כפר בדרך‪ .‬והבעש״ט הכיר‬
‫דרכו ונסע אהריו ג״כ‪ .‬והנד‪ .‬ביום ה לעת הערב בא הרב מוהר״ן לכפר א׳‬
‫ושם דר יהודי אהד ותיכף ומיד שאל אם אפשר לו להשיג כאן דגים כי‬
‫בעש״ק לא יםע מכאן‪ .‬ואמר לו הבעה״ב שאי אפשר להשיג בשום אופן‬
‫כי רתוק מכל צד ערך עשרים פרסאות או יותר מן נהרות‪ .‬וישאלהו הרב‬
‫מוהר״ן האיד אפשר להיות יהודי בלי מים לשתיה ולנטילת ידים ולטבילה‪.‬‬
‫והשיבו שיש אצלו ב׳ בריכות מים זכים לשתות ואהת של מים עכורים‬
‫לרהיצה ולטבילה‪ .‬ואמר אס כך הוא אשיג דגים בוודאי‪ .‬ואמר תיכף ומיד‬
‫למשרתו הנה דאיתי פ״א צייד דגים שלקה מקל וכרך עליו הוט וזרק לתון•‬
‫הנהר וצדה בזה דגים לכן קה מקל והוט ולך להבדיכד‪ .‬תומ״י ועשה‪ .‬ועשה‬
‫כן והעלה מן הבריכה דג גדול‪ .‬וביום המחרת כאשר דאה בשמהה שהבעש״ט‬
‫יבא בקרוב אליו הלך לקראתו להקביל פגיו ונתן לו שלום‪ .‬ואמר לו‬
‫בעז״ה יש לי דגים לשבת והשיבו תשואת הן לך על אשד שלהת עלי‬
‫דונצעם והוכרהתי לעסוק עבורם ומהמת זד‪ ,‬השגת דגים ואלולי זאת בוודאי‬
‫לא השגת דגים בשום אופן‪:‬‬
‫פ״א שמע הרב מוהר״ן מאנשיו שהיו מדברים סרה על הבעש״ט והיטב‬
‫הרה לו עד מאד עבור זה ואמר להם משל על זה פעם א עשו‬
‫שני שרים גדולים כתר למלך והוציאו עליו הון רב וכאשר באו לגמור את‬
‫הכתר נפלה ביניהם מהלוקת איך לקבוע האבן טוב זה אומד בכה וזה‬
‫אומר בכה ושניהם כונתם הוא בשביל גדולת המלך‪ .‬וכאשר נעשתה‬
‫מריבה ביניהם בגלל זה עבר אהד מהמון עם ואמר כדבת אהד מהם וגעת‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קנא‬
‫בו בנזיפה אתה מה לך פה להכניס את עצמך בתגר שאינו שלך אם אנחנו‬
‫מריבים ע״ז הלא אנחנו יודעים גדולת המלך מאד ולפי גדולתו צריך להיות‬
‫כך או כך‪ .‬וכן ג״כ מחלוקת שבינינו היא מחלוקת ישינת שמיתה בין שאול‬
‫ודוד המלך ע״ה ואח״ז בין הלל ושמאי והאיר אתם יכולים להכניס ראשכם‬
‫בזת‪:‬‬
‫בםטאמבול היה איש א׳ עשיר מופלג והיד‪ .‬לו בן יתיד מופלא ופתאום‬
‫נעשה סומא בעיניו וביקשו מהרופאים שירפאו אותו ואתרי כל‬
‫התחבולות שעשו לא הועילו כלום ונתייאשו מרפואות‪ .‬ובהיות הבעש״ט‬
‫בק״ק הנ״ל אמר להאיש הנ״ל שהוא ירפאנו רפואה שלימה‪ .‬ומאד שמת‬
‫לדבריו והכניסו לביתו בכבוד גדול וכשראתה אשת הנגיד הנ״ל ותבזהו‬
‫בעיניה כי לא לבש בגדים חשובים מפני טלטול הדיד וימים‪ .‬ותכעם על‬
‫בעלה ותאמר למה הבאת אותו אלי הלא כל הרופאים לא הועילו כלום‬
‫ומה יועיל זה בשמות ותדבר על שמות הקדושים‪ .‬ויחרה אף הבעש״ט על‬
‫שלא האמינה בכח פעולת שמות הק׳ ויאמר היכן הוא הילד הסומא הביאהו‬
‫אלי וארפאהו שיראה תיכף ומיד כדרך כל האדם‪ .‬ויהי באמת נתפעם רוחה‬
‫כי מ י מ ה לשקד ירחיק עדותו והוא אומר שבזה הרגע ידאה יכול להיות‬
‫שיאמת דבריו‪ .‬ומיד הביאו לו ההולה וילחוש באזניו איזה דבר ומיד צוה‬
‫להביא גמרא לפניו וצוד‪ .‬לו לקרוא וקרא כדרך כל ה א ת והיתה שמחה‬
‫גדולה אצל אנשי הבית‪ .‬ותיכף מיד העביר הרב ידו על עיניו ותזר‬
‫כבראשונה והיתה בכיה גדולת בבית* ובקשו אותו בקידה ובהשתחויה ורצו‬
‫ליתן לו מעות סך עצום‪ .‬והשיב הרב אותה המרשעת שלגלגה על שמות‬
‫הקדושים אסור לה ליהנות מהם כי מתחלה לא רציתי לעשות לכבודי ת״ו‬
‫או בשביל מעות דק בשביל קדוש השם ית׳ הדאיתך בעיניך גודל כח‬
‫קדושת השם אבל עתה לא תהגה מהם והלך מאתם‪:‬‬
‫במדינת וואלתיא היה איש אחד גביר מפורסם‪ .‬ופתאום חלתה אשתו‬
‫בשתי ידיה שלא יכלה להדים אותן בשום אופן והלך עמה אצל‬
‫כל הרופאים ולא הועילו כלום ונתייאשו מרפואתה וגם שאל בקדרים ולא‬
‫עלתה ארוכה למכתה‪ .‬והסכימה דעתו לנסוע עמה לעיר אולי תעלה אתכה‬
‫למכתה ע״י בעל שם או רופאים‪ ,‬ויהי בנסיעתו וישמע את שמע הבעש״ט‬
‫מרהוק ויםע לק״ק מעזיבוז‪ .‬ובבואם לקףק הנ״ל הלכו להבעש״ט מוח‬
‫עליו שתשב בק״ק הנ״ל ותשב‪ ,‬שם ימים רבים‪ .‬ובתוך משך הזמן מט׳‬
‫כמה פעמים להרב וצוד‪ .‬לישב עוד‪ .‬ויהי ברבות הימים פעם א׳ צוה להכין‬
‫העגלה עם הסוסים מוה להאיש הנ״ל שיסע עם אשתו החולה ג״כ אחריהם‪.‬‬
‫ויהי בנסיעתם באו לאיזה כפר ושם היה דר אחד מאנשי הבעש״ט ויהי‬
‫בבואם לשם שאל הרב את המוכםן אם יתן לו אכםניא‪ .‬ויפלא מאד בעיני‬
‫קנב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫המוכםן על שאלה זו כי באמת היתה לו זכיה רבה שיתאכסן הרב אצלו‪.‬‬
‫והשיב לו הרב כי כאשר יתאכסן אצלו אז יסגרו החלונות והשערים‬
‫והדלתות שלא לפתוח לשופ אדפ יהיה מי שיהי׳ אפילו שר גדול ובאפ‬
‫שידהוק א״ע מאד אזי להשיב כי הרב בעש״ט נמצא כאן‪ .‬והבטיה המוכםן‬
‫לעשות כן‪ .‬וחתאכםנו אצלו בקרעצ׳מי )בית מרזה( ותיכף ומיד עשו כדבר‬
‫הרב והכינו א״ע לסעודת הערב ואחרי הםעודח ישנו כולפ מלבד הבעש״ט‬
‫שישב אצל השולהן ולמד באיזה ספר‪ .‬והאשה התולנית ישבה בירכתי‬
‫הבית‪ .‬והנה באותו היומ בא אהיו של השר מהקרעצ׳מי ההוא אשר לא‬
‫ראו איש את אהיו זה יותר משתיפ עשרה שנה ותהיה שמחה גדולה‬
‫ביניהפ ואכלו שתו ונשתברו‪ .‬ובתוך הדברימ התהיל השר להתפאר איך‬
‫במקום הידוע בנה קרעצ׳מי טובה ומתודרת עד מאד ויהלל אותה עד מאה‬
‫וביקש האורה אותו שיתנו לו סוס א׳ שיסע לשפ ונתנו לו סוס טוב‬
‫ומובחר‪ .‬ובהיות שהמקופ היה קרוב למבצר נסע רק בבגד אהד‪ .‬ותיכף‬
‫כשנסע מיד התהילה דוח סערה עפ שלג הנקרא מיטעלניצע ונתעכב‬
‫בנסיעתו כמה שעות עד שבא להקרעצ׳מי ודפק על הדלת שיפתהו לו‬
‫והשיבו לו שא״א לפתוה לו מפני שכאן נמצא הרב הבעש״ט‪ ,‬וביקש‬
‫כמה פעמיפ בתהנונים גדולימ לפתוה לו היות שנתקרר מאד והשיבו לו‬
‫כנ״ל‪ .‬עד שבפעפ האהרונה רמז הבעש״ט שיפתהו לו וכאשר בכנס השר‬
‫לבית הלך אנה ואנה עד שנתתמפ מעט‪ .‬וכאשר שב לאיתנו שאל מי הוא‬
‫זה הבעש״ט והראו לו את הרב ומיד התתיל לבעור בו אש הכעס והלך‬
‫עוד כפעפ בפעם ושאל עוד מי הוא זה ואיזהו הבעש״ט אשר בגללו לא‬
‫פתתו לי את הדלת עד שהיה אפשר ממש למות מגודל הקרירות‪ .‬והראו‬
‫לו את הדב‪ ,‬עד שבפעפ שלישית בערה בו אש הכעס לגמרי • וכשהראו לו‬
‫את הרב שלף תרבו מתערה והניף את ידו על הרב להרגו מיד‪ .‬צעק הרב‬
‫להאשה החולנית הגביהי את שתי ידיך וכן עשתה ומיד נעשו תילופין‪.‬‬
‫להאשה‪ ,‬הזרו ידיה לבריאות כבראשונה והשר לא יכול להשיב ידו‬
‫ותיבש ידיו‪ .‬והתהנן מאד להרב ואמר לא אוכל להועיל לך כי מכבר נעשה‬
‫התילופין וא״א לשנות עוד‪:‬‬
‫פ״א היה הבעש״ט באיזו קהילה והיתד‪ .‬אכםניתו בקומת העליה‪ .‬פעפ א׳‬
‫דאה איש א׳ עובר ברחוב מיד צות לתמשרת שלו יה מהד וקרא‬
‫לי את האיש הזה וירץ הנער ויקרא לו‪ ,‬ומתהילה נתפעמ לבו ולא דצה‬
‫לילך ועפ כל זה לא יכול להעיז פניו והלך להרב‪ .‬ויהי בבואו להדב אמד‬
‫הרב אתה עשית היופ עבירה אמר האיש כמתכהש מה איכפת למעלתו‪.‬‬
‫אמר הדב הלא עשית עבירה גדולה כי הכית את אביך‪ .‬והמעשה שהיה כד‬
‫היה כי אביו היה זקן וכלוא בבית אותו היופ הלך אביו להכניס יין שדף‬
‫שבדי בעל שם טוב‬
‫קנג‬
‫לבית ונשתהה בחוץ‪ .‬והלך האיש הנ״ל לראות מה זד‪ .‬שאביו מתעכב כל‬
‫כך וראה איך שהוא שותה י״ש מכלי גדול העומד מתחת לתביות‪ .‬ונתכעם‬
‫האיש מאד והכה את אביו בכלי הנ״ל על ראשו‪ .‬וכאשר הגיד לו האמת‬
‫מיד בכה בבכיה מרה וביקש שיתן לו תשובה ע״ז‪ .‬ונתן לו תשובה שיתענה‬
‫ב׳ וה׳ גם יעמוד בבה״כ במקום האבלים ועוד שאר דברים‪ .‬וקיבל על‬
‫עצמו לעשות סדר התשובה‪ .‬והזהיר הרב אותו שבאם ישנה איזה דבר‬
‫ת״ו אזי לא ישלים שנתו‪ .‬ומשך הזמן שעשה סדר התשובה תתחילה אמו‬
‫לדבר עם בנה ולפתותו ולגלגה מאד על הרב עד שפיתתה אותו בדבריה‬
‫ובטל סדר התשובה‪ .‬וכן עלתה לו שלא הוציא שנתו ר״ל כן סיפר הרב‬
‫מטעווריב שהיה המעשה לפניו‪:‬‬
‫עוד סיפר הרב הנ״ל פעם אחת בסעודה ג׳ אמר הרב דברי תורה ונתעכבו‬
‫כמה שעות בלילה וקרא להמשרת שלו וצוד‪ ,‬לו ליקח מהתיבה שלו‬
‫כמה זהובים ולילך לבית פלוני כי שם ילדה אשד‪ ,‬א׳ ואין לה מה לאכול‬
‫אפילו סעודה ראשונה‪ .‬ותיכף ומיד הלך המשרת עם צרור הכסף לשם‬
‫ועדין היתד‪ ,‬היולדת סגורה כי לא תתכו עדיין הטבור ונתן לה המעות‬
‫כפי פקודת הרב‪:‬‬
‫פ״א באו תלמידי הבעש״ט לביתו בערב פסח אחר חצות לאפות מצת‬
‫מצוה כמנהגם לאפות בכנופיא ובאמירת הלל‪ .‬וזעה חבעש״ט מהלך‬
‫בהצר בית הכנסת אנה ואנה וטרוד מאד בעמקות המחשבה והנה התלמידים‬
‫המתינו כמד‪ ,‬שעות ונצטערו מאד על זה‪ .‬ובין כך ראו שהבעש״ט ראה‬
‫מרחוק את הכומר והלך אליו והתהיל לדבר עמו ולטייל עמו ארוכות‬
‫וקצרות ואה״ז הביאו לביתו והושיבו וכיבד אותו במעד )מי דבש( של‬
‫פסה ודבר עמו עוד הרבה ואח״ז הלך הכומר ולוה אותו‪ .‬את״ז אמר כעת‬
‫במהרה נתתיל לאפות המצות כי כבר פנה היום לערוב‪ .‬ושאלו ממנו‬
‫התלמידים מה זה היה לו לדבר עם הכומר הרבה מאד ואמר שהכומר היה‬
‫במתשבתו להשליך ממזר נדקר ברהוב בביהכ״נ בליל פסה והיה מטיל‬
‫האשמה על כל בני העיר ובזה שדבר עמו הרבה וכבד אותו בזה נעקר‬
‫מלב הכומר לעשות זאת‪:‬‬
‫פ״א התפלל הבעש״ט לפני התיבה ובאמצע התפלה הפסיק תפלתו והלך‬
‫לרחוב שלפני בית הכנסת וראה גוי א׳ מוכר עצים וקנה ממנו‬
‫עגלה עצים והוליך הגוי העצים אחריו לבחמ״ד‪ .‬וצוד‪ ,‬חבעש״ט לשלם בעד‬
‫העצים ובעד מה שהוליד העצים לבהמ״ד צוה ליתן לו י״ש‪ .‬ואמר הגוי‬
‫בדיך אלההון דיהודאי אשר יש לו עם קדוש כזה שאם היה קונה ערל א׳‬
‫אצלו בוודאי לא היה נותן לו מאומה עבור זה‪ .‬ושאלו התלמידים את‬
‫הבעש״ט למה הפסיק באמצע תפלתו לקנות העצים והשיב שבעת תפלתו‬
‫קגד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫ראה קטתג למעלה על עמד בני ישראל הדרים בכפרים מה שהם מטעים‬
‫בחשבונות את הגף־ם והוצדך לסתום פי המקטרג בזה שהערל שבת מאד‬
‫את היהודים בזה נסתתמו טענות המקטרג‪:‬‬
‫מעשה היה שהרב המוכיח מוה׳ אדיה ליב מפולנאה השקה נפשו מאוד‬
‫ללמוד חכמות שיחת בהמות ועופות ושיהת דקלים מצד שנצרך‬
‫לו זה לתוכחח ואמר שחיח כוונתו לש״ש‪ .‬נגמר בדעתו ליםע לחבעש״ט‬
‫ולבקש ממנו שילמד אותו חכמת הנ״ל והיה בדעתו שבוודאי ימלא הבעש״ט‬
‫רצונו בזה מאחר שכוונתו לש״ש‪ .‬והנה בבואו להבעש״ט לחדר שלו וחיו‬
‫שם הרבה אנשים לא פנח הבעש״ט אליו כלל וכלל ואח״ז כשעמד שם‬
‫הרבה נתן לו חבעש״ט שלום בש&ח דפח וכלאחר יד והמוכיח הנ״ל נשתומם‬
‫על המדאה כי היה מקורב אצלו והבעש״ט היה מחבבו‪ .‬והנה עכ״ז מגודל‬
‫תשוקתו ללמוד תכמות הנ״ל לא נפל מתשוקתו ונתעכב עוד אצלו כי‬
‫אמר אולי מקרה הוא ואמצא שעת הכושר וישב אצלו‪ .‬ויהי היום נזדמנה‬
‫נסיעה להבעש׳׳ט ליםע לק״ק קאמינקע ומדיאמופליע ואמר הבעש״ט‬
‫להמוכית שיסע עמו ונתמלא שמהה שבדרך בוודאי ישיג מבוקשו תםעו‬
‫יתד עוד עם כמה אנשים‪ .‬ויהי בדרד במליז וילד הבעש״ט לישון בחדר‬
‫מיוהד בעליה והמתין המוכיח עד עת הקיצו משנתו והלך על הסולם‬
‫להעליה אשד שם הבעש״ט ובבואו על המדרגה העליונה ראה את הבעש״ט‬
‫יושב ומיתד יתודים ופניו בועדות כלפידים ויחרד מאד עד שמגודל הפהד‬
‫כמעט שנפל מהמדריגה עד שגער בו הבעש״ט ואמר לו עמוד אל תירא‬
‫מה אתה מבקש‪ .‬ומהמת הפהד נשתתק ולא ענה‪ .‬ויהי בנםעמ מהמלון אמר‬
‫הבעש״ט להמונית שישב עמו בעגלה שלו וישב עמו ויאמר לו הבעש״ט‬
‫הלא ידוע לי שכל עיקר בואר אלי היה דק למען תלמד הכמת שיהת‬
‫עופות וכר בוא ואלמדן• באד היטב‪ .‬והפתיהה היה הנה ידוע שבמרכבה‬
‫העליונה הוא פני שוד פני אדם פני נשר פני אדיה והנה המובהר שבמרכבה‬
‫הוא פני אדם וממנה נמשך החיות לאדם התחתון ומפני שור של מעלה‬
‫בהשתלשלות המדרגות דדך מטילה וטלול וצמצומים רבים נמשך החיות‬
‫לכל הבהמות של מטה ומפני אדיה נמשד ההיות לכל ההיות שלמטה ומפני‬
‫נשר לעופות שלמטה חה סוד פרק שידה כי כפי הדיבור במרכבה העליונה‬
‫בכל בעל תי ובעל תי יכן משתלשל למטה מטה בבהמות היות ועופות‪.‬‬
‫והנד‪ .‬מי שד״וא חכם ומבין מדעתו ומסתכל בכל דבר על שדשו של מעלה‬
‫במרכבה העליונה יוכל לדעת ממילא כל פרטי אופני הדיבור בבהמות‬
‫חיות ועופות זהו כללו של דבר‪ .‬ופרטי הרבדים בזה אמר לו סודות‬
‫נוראים ונפלאים עד שחמוכיח ידע הדבר על בוריו‪ .‬והנה הבעש״ט מאחרי‬
‫שגילה לו עיקר עומק סוד חכמה זו היח מבאר לו אגב גדדא מאמרים‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫בזהר ותיקונים והיה שומעם באזנו אחת ובאזנו השניה היה שומע האיך‬
‫העופות משיתים והאיר הבהמות וחיות משיחות וכל אלו הסודות היה‬
‫מבאדם לו בנסיעה זו עד קרוב לעיר‪ .‬ובבואם קדוב לעיר אמד לו הבעש״ט‬
‫הבנת היטב חכמה זו ואמד לו הן‪ .‬והעביד הבעש״ט ידיו על פניו של‬
‫המוכיח ונשכחו ממבו כל פדטי הסודות שבחכמה זו ולא בשאר לו לזכדון‬
‫כי אם ההקדמח‪ .‬ושחק הבעש״ט ואמד וכי אם היה נצדד לד לידע חכמה‬
‫זו והיה תועלת לד מזה לעבודת הבודא מעצמי הייתי מזדדז ללמדה לזאת‬
‫למדתיך החכמה הזאת לתות צמאונד ונשכחה ממד כי אין זה מעבודתך‬
‫ותמים תהי׳ וכו וד״ל‪:‬‬
‫פ״א ישב הבעש״ט בסעודה שלישית והיה טדוד מאד בעמקות המחשבה‬
‫ולא אמר תודה בסעודת שלישית כלל מה שהיה בפלא בעיבי‬
‫התלמידים ויהי אחדי שבירך בדכת הבדלה היה מבהגו בכל מוש״ק לבסוע‬
‫לחת לעיר ערד חצי פרסה והיה החד לעיר ובאותו מוצאי שבת אמר‬
‫ג״כ לחכין העגלה עם חסוסים לבםוע ושיסעו אתו מקצת מן חתלמידים‬
‫וצוה לחכין צדה לדרך ולקחת הםעפט )מזוודה( עם כל הבגדים מה שחיה‬
‫לפלא בעיני כל בבי ביתו ולא אמד כלל להיכן הוא נוסע‪ .‬ויהי בנםעם‬
‫משער העיד צוה לתלמידיו שיחזירו פביהם אליו וגם לבעל עגלה צוד‪.‬‬
‫שיחזיר פניו אליו ושיקשוד המוסדות והסוסים ילכו מעצמם וכן היה ודאו‬
‫התלמידים והבה הם נוסעים מעיד לעיר בכל רבע שעה ממש בכבםים בעיר‬
‫אחת ונסעו כד כל הלילה עד שהאיר היום ונסעו מהלד רב מאוד באותו‬
‫הלילה ע״י קפיצת הדרך ויבואו לעיר אחת גדולה ועמדו חסוסים אצל בית‬
‫אחד גדול ומהודר ואמר הבעש״ט להעגלון שיסע להחצד עם הסוסים‪.‬‬
‫רקם הבעה״ב משינתו ונתן להם שלום וישאל אותם מאין אתם אמד לו‬
‫מוואלין וישאל אותם אס הם סוחרים היה להם להתאכסן בבתי אכסניות‬
‫המיוהדים לכד ואם מוכיהים ודרשנים היה להם להתאכסן בבית הפרנס‬
‫הודש‪ .‬והשיב לו הבעש״ט מה איכפת לד אני לא אתעכב כי אם אתה‬
‫שעות‪ .‬והלד לו הבעה״ב והבעש״ט קם מן העגלה שלו ולקה המעלה עשן‬
‫)מקטורת( שלו ונכנס לבית המבשלות ליקח משם גחלת לשאוף את עשן‬
‫הטיטון )טבק( והנה אשד‪ .‬אהת בהודה בשנים עמדה ממטתה באה ג״כ‬
‫לבית המבשלות לבושה במקצת בגדיה ואמר לה הבעש״ט שתקה גהלת‬
‫אתת ותניה אותו בתור המעלה עשן שלו ועשתה כן‪ .‬ויאמר לה הבעש״ט‬
‫מכירה את אותי ותאמר לא‪ .‬ויאמר לה הלא אנכי דודן• ואני דד במעזיבת‬
‫ומה טיבך בכאן‪ .‬ותאמר האשה אני הייתי אשת בנו של בעה״ב ומת אישי‬
‫והמי הנ״ל רוצה שאקה את בן אהיו לאיש והוא עתין נער ואני איני יכולה‬
‫להעיז פני נגדו אבל זהו שלא ברצוני‪ .‬ויאמר לה הבעש״ט אל תדאגי‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫קבה‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫אני אהיה לך לאב אם תרצי תסעי עמי היום למקומי ושם אתן לך איש‬
‫טוב לבעל כפי רצונך ותאמר האשד‪ .‬הן אני אסע‪ .‬ויאמר לה א״כ לכי‬
‫הכיני עצמך כי לא נתעכב בכאן‪ .‬ותלך האשה ותקת את בגדית ותכשיטיה‬
‫ותשימם בתיבה אתת ויהי־ כראות תמת את מעשיה וישאל אותה להיכן‬
‫את נוסעת שאת מכינה את עצמך ותאמר לו זה האיש הוא דודי ורוצה‬
‫לקחת אותי למדינתו ויתן לי שם איש‪ .‬ויהד אף בעל הבית על הבעש״ט‬
‫וירץ אליו בתמתו ויאמר אליו מה זה אתה עושה לי ליקת את כלתי בלי‬
‫ידיעתי עם כל הבגדים והתכשיטים‪ .‬ויקת אותו הבעש״ט לתדר אתד‬
‫סגור ויאמר לו להוי ידוע לד שאני בעש״ט ואתמול יצאתי מביתי ותלכתי‬
‫כל הדרד הרב הזה ע״י קפיצת הדיד והענין הוא שכלתד אהרי מות‬
‫אישת נתפקרה חנתה עם כמה פריצים ובקיצור זה מקרוב הבטיהה לשר‬
‫אהד להמיר דתה ולהנשא לו והנה ביום אתמול בשעת סעודה שלישית‬
‫בא אלי מעולם העליון אביה זקנה‪ ,‬שהיה צדיק מפורסם וגדול הדור‬
‫וביקש אותי לתקן את נכדתו האשה הנ״ל שיש לה נשמה גבוהה ונפלה‬
‫בעמקי הקליפות ושלא תשאר שם ה״ו והבטתתי לו‪ .‬והנה האשת הנ״ל‬
‫הגבילה הזמן על יום זר‪ .‬ובוודאי אתרי שתי שעות יבא השר עם אנשי היל‬
‫ויקח חאשד‪ .‬עם כל חבגדים ותכשיטים ביד חזקה ותמיר דתה לזאת איעצד‬
‫ויהי אלקים עמך ולמצור‪ .‬רבה יחשב לד וחצלת נפשות‪ .‬ונכנסו דבריו בלב‬
‫הבעה״ב והאמין לו והבטיה לו הבעש״ט שיהזירו לו כל ההפצים שלקהה‬
‫האשה שאין מגיע לה‪ .‬והבעש״ט לקה האשד‪ .‬והוליכה עמו בהזרה והתלמידים‬
‫שלא ידעו מאומה מזה נשתוממו על המראה‪ .‬ובכל הדיד קירב אותה‬
‫הבעש״ט והיא קראה אותו דודי‪ .‬ויהי בבואם לק״ק מעזיבוז שידר אותה‬
‫הבעש״ט עם איש נכבד מאוד ונגיד מפורסם ויהי׳ בעת התתונה קודם‬
‫ההופה באה האשד‪ .‬להדר הרב להתודות לפניו ולבקש תשובה על הטאיה‬
‫כי בהיותה בבית הרב משד זמן נעקר מלבה הרע שהיה בה‪ .‬וכאשר ראה‬
‫הבעש״ט שמקירות לבה היא מדברת אז אמר הרב האיד תעלה על דעתד‬
‫שאני דודך תדעי שלהד״ם רק שמתמת שקבעת זמן להמיר דתר וביקש‬
‫אותי אביך זקנך להציל אותר ואם לא תעשי תשובה כראוי בוודאי תמותי‬
‫מיד‪ .‬ובכתה בכיה גדולה עד מאוד וביקשה ממנו שיתן לה תשובה והשיב‬
‫הרב שזו תיא תשובתה השידוד הזה יתבטל כי אינה כדאית שתנשא לאדם‬
‫כזד‪ .‬אחרי שתיא יודעת מרת נפשה רק שתנשא לאופה והיא תשב בשוק‬
‫עם בייגל )כעכים( וכל התפצים שנתן לה תותנה תשלה לו בהזרה כי מה‬
‫פשעו ומה תטאתו והוא לא נתן רק על אמונתו בכדי להציל את נפשה‬
‫משתת‪ .‬וכן עשתה וקיבלה התשובה בלב שלם ונעשית צדיקת גמורה‪.‬‬
‫אה״ז בא אביה זקנה להבעש״ט בתלום ואמר תנות דעתד שהנתת את דעתי‪:‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קנז‬
‫פ״א בעי״כ קודם כל נדרי נתאספו כל הקהל לבית המדרש ועמד הבעש״ט‬
‫ולא התהיל להתפלל והיה ניכר בו שהוא במבוכה רבה‪ .‬ונתעכבו‬
‫עד בוש וגעו כל העם בבכיה כי הבינו הכל שלא דבר ריק הוא‪ .‬אה״ז‬
‫ראה הרב מההלון איד שכומר א׳ זקן הולך לפני הבהמ״ד ויצא לקראתו‬
‫והתהיל הרב לדבר עמו ולשאול בשלומו ונכנס עמו בדבורים עד שהלך‬
‫עמו לביתו ודיבר הרב עמו מדוע אינו נושא אשה הלא לא לתהו בראה‬
‫וכו׳ והשיב הכומר כי הגם שכנים דבריך הנה עפ״י נמוםיהם הכומר אינו‬
‫רשאי לישא אשה וטען עמו הרב הרבה בזה כי עכ״פ לעת זקנתו יקיים‬
‫מצוד‪ ,‬פריה ודביר‪ ,‬וימתול על כומרותו‪ .‬ואמר הכומר כי לישא אשד‪,‬‬
‫נתותת דרגא אינו לפי כבודו וממשפהה הגונה לא תתרצה האשד‪ ,‬שיקהנה‪.‬‬
‫ואמר הרב כי הנה לשר פלוני יש בת יפת תואר אשר בוודאי יתרצת לתתה‬
‫לו לאשר‪ ,‬והרבה לדבר עמו עד שנתרצה ונכנס יפיה בלבו עד שמרוב‬
‫תאותו ראה קרי‪ .‬ומיד הלד הרב לבהמ״ד והתחיל להתפלל כל נדרי ואהר‬
‫התפילה באו אנשי סגולתו אליו וסיפר להם המאורע‪ .‬כי היה קטרוג גדול‬
‫עד שלא היה באפשרי שיעלו התפילות למעלה מפני שזה הכומר הוא‬
‫זקן ולא ראה קרי מעולם אשר לכן הוכרה לדבר עמו עד שראה קרי‪ .‬ושאלו‬
‫ממנו מהיכן ידע שראה קרי ואמר כי מיד לא היה אפשר לו לעמוד אצלו‬
‫ובעז״ה נסתתמו פיות המקטרגים‪:‬‬
‫שמעתי כי הרב המגיד הגדול דק״ק מעזריטש לא היה תוקע בעצמו כ״א‬
‫הרב הק׳ מ׳ מנהם מענדל שנפטר בארץ הקודש היה תוקע והוא‬
‫ז״ל היה מקריא את התקיעות ואף קודם הסתלקותו שהיה חולה ברגליו‬
‫כמה שנים היה מקריא מהדר שלו‪ .‬פ״א לא היה הרב מוהרמ״מ בק״ק הנ״ל‬
‫על ר״ה וצוה להרב הגאון ר׳ לוי יצהק אב״ד דק״ק בארדיטשוב שהוא‬
‫יתקע והזמין א״ע לכך והלך ביראה ובפהד ורעש גדול כדרכו‪ .‬ותיכף‬
‫כשקרא לפניו תקיעה ראשונה דאת אודות גדולים ונתעלף‪ .‬אמר הרב‬
‫המגיד לא ידענא מה היה לו והלא מענדל רואה יותר ואינו מפחד כל כך‪.‬‬
‫והוכדתו ליתן התקיעות לאדם אהד שלא ידאה ולא יפהד‪:‬‬
‫פ״א הלם הרב מד דוד פורקעם איך שבא להבעש״ט וראה עומדים‬
‫אצלו ארבעה אנשים ב׳ הי׳ מכירם והג׳ היד‪ ,‬אליהו ז״ל והד׳ נעלם‬
‫ממנו כי לא ידע מי הוא וגם היה בוש מלשאול את הבעש״ט‪ .‬פ״א אהד‬
‫הסתלקותו היה אצל הרב המגיד הנ״ל ושאל ממנו האיך תוארו וצורתו‬
‫ותנועותיו וכשסיפר לו ד׳ דוד אמד המגיד כי זהו מ׳ יצתק לוריא ז״ל‪ .‬גם‬
‫פ״א שמעו מהבעש״ט שאמר על הרב הגדול מ׳ תיים צאנזר מבראד שהוא‬
‫ניצוץ ר׳ יוהנן בן זכאי אמד המגיד הנ״ל מד‪ ,‬תתפלאו ע״ז כי הי׳ לו‬
‫צורת דיב״ז ממש‪:‬‬
‫קנח‬
‫שבחי בעל שפ טוב‬
‫פ״א היה הבעש״ט במדינת וואלחיא ושם הי׳ אצלם יין קרוש שנוטף מן‬
‫הענבים וכשמערבין בכוס ב׳ או ג׳ טפין קטנים אי אפשר לשתות‬
‫מפני חזקו‪ .‬וכיבד הבעה״ב את הבעש״ט בכוס קטן מיין זה וכשטעמו‬
‫אמר הבעש״ט הלא יינך טוב למה כוםך קטן‪ .‬השיב הבעה׳׳ב כי סכנה‬
‫הוא לשתות כוס גדול ויאמר הבעש״ט אין אני מתירא מזה ונתנו לו כום‬
‫גדול ושתה את כולו והסתכלו כולם בו שנעשו פניו אדומים וכל שערותיו‬
‫עמדו כמו אש ממש ונתבהלו כולם‪ .‬אבל הבעש״ט העביר ידיו על פגיו‬
‫והפיג יינו כרגע ותמהו מאד ע״ז ואמר כי ידוע שיין קשה פחד מפיגו וכאשר‬
‫התבונן בגדולתו יתברר נפל עליו פחד ורעדה מגדולתו ית׳ והפיג את‬
‫היין מכל וכל‪:‬‬
‫פ״א נסע הבעש״ט עם תלמידיו והוכרחו ללון ביער אמרו החסידים‬
‫בבדיחותא נראה הסעודה שיעשה לנו הרב ויאמר הרב לכן ביום‬
‫מחר אי״ה אעשה לכם סעודה גדולה בכמה מיני מטעמים‪ .‬ולמחרתו באו‬
‫לעיר גדולה והתאכסנו בבית נגיד א׳ ולהנגיד הנ״ל בא דודו שהיה רב‬
‫באיזה קהילח רחוק ממנו שמונים פרסאות ולא ראהו זה יותר משנים עשר‬
‫שנה ולכבודו עשה סעודה גדולה והזמין כל בני העיר והנה הגם ששמעו‬
‫את שמע הבעש״ט אבל לא החשיבו אותו כל כך‪ .‬ואחר תפלת בה״כ באו‬
‫כל אנשי העיר לבית דודו‪ .‬הרב ישב בראש הקרואים והבעש״ט הי׳ עדיין‬
‫מתפלל בירכתי הבית‪ .‬ושאל דודו הרב מי הוא זה מתפלל עדיין‪ .‬ויען‬
‫הבעה״ב זהו הבעש״ט ולא חחשיבו כלום וגם תלמידיו הק׳ לא קראו אותם‬
‫להסב עמהם‪ .‬וכשסיים הבעש״ט את תפלתו בא למקום הרב ואמר לו דבר‬
‫סתר לי אליד יילד עמו למקום סתר‪ .‬ויאמר הבעש״ט הנה רומע״ל יש לו‬
‫איזה חסרון ויאמר לא ויען הבעש״ט הנה בכל פעם שאתה רוצה לכוון‬
‫בשמע ישראל עומד נגדר שתי וערב‪ .‬ויכחש לו ויען הבעש״ט האיד‬
‫אפשר שזה שקר והלא אתה התענית על זה שמונים תעניתים‪ .‬והוכרח‬
‫להודות לו ובכה לפניו שיעזור לו‪ .‬ויאמר לו כי רפואתו הוא שלא יהרהר‬
‫אחר צדיקים הגדולים וקיבל על עצמו בלב שלם שלא ישוב לכםלה‪ .‬ואמר‬
‫הבעש״ט היום תנסה לכוון כוונה זו ותראה כי כאשר שב ורפא לו וכן הוה‪.‬‬
‫ומיד נטל את הבעש״ט בידו והושיבו בראש הקרואים וגם כל תלמידיו‬
‫הסבו בראש וכיבדו אותו בכבוד גדול‪:‬‬
‫בק״ק מעזיבה היה איש אחד חשור בנים והיה מזכיר עצמו תמיד לפני‬
‫הבעש״ט והבטיח לו שבוודאי יהיו לו בנים‪ .‬וכאשר בא בימים‬
‫הטריח כמה פעמים את הבעש״ט ובעז״ה אשתו ילדה לו בן זכר לעת‬
‫זקנותה‪ .‬ולא ארכו הימים ומת בתור ימי הלידה‪ .‬ומיד בא להבעש״ט‬
‫ברעש ורוגז למה תשלה אותי ליתן לי דבר כוזב שיופסק ממני מיד והלא‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קנט‬
‫יותר טוב היה לי שלא היו לי בנים כל עיקר‪ .‬השיב הבעש״ט הלא אמרתי‬
‫שיהיו לך בנים בוודאי יחיה הילד והמתין עד בוש ולא קם ולא זע הילד‬
‫גם רוח חיים אין בו‪ .‬ולא היה לו פנים לדבר עוד עם הבעש״ט אחרי שהוא‬
‫הבטיח לו בהבטחה נאמנה ובא לחרב ודיבר עמו מצד אחר ושאל ממנו אם‬
‫יכין את עצמו על הברית ואת מי יכבד וצוה לו שיכין א״ע כנהוג וסנדק‬
‫צוה לו לכבד אדם ידוע וכן חיתוך ולעצמו מציצה‪ .‬וכן עשו הביאו את‬
‫הילד לבה״כ ומל אותו ולא יצא דם כחותך בשר המת והתחיל הרב לומר‬
‫ברכות שאחר המילה וכשאמר תיבות קיים את הילד הזה לאביו ולאמו‬
‫שהה הרבה עד שחזר נפש הילד אל קרבו וניתז דם מהמילה עד שמי קורה‬
‫ובעז״ה תי הילד לגמרי‪:‬‬
‫פ׳״א בא איזה דאקטור )רופא( גדול ומפורסם לדוכםה שבעיר ותתפאר‬
‫הדוכםה בשבת הבעש״ט כי אדם גדול הוא וגפ בקי ברפואות‪ .‬אמר‬
‫הדאקטור שלתי אתריו שיבא לכאן ותאמר אין זה כבודו כי אם לשלות‬
‫אתריו עגלה גדולה כדרך השרים כי אדם גדול הוא‪ ,‬ותשלת אתריו ויבא‬
‫לפניהם וישאל הדאקטור מהרב אם אמת שהוא בקי ברפואות והשיב לו‬
‫אמת הדבר‪ .‬ויאמר באיזה מקום ומאיזה מומתה למד ויאמר הש״י למדני‬
‫ויהי לצחוק בעיני הדאקטור וישאל אותו עוד אם הוא מבין בדופק ויאמר‬
‫הרב הנה אני יש לי איזה חסרון תבין הדופק שלי ואני אראה ואבחין הדופק‬
‫שלך‪ .‬ולקה הדאקטור את הדופק של הרב הבין שיש איזה תםרון אבל‬
‫אינו ידוע מה הוא‪ ,‬כי לאמת היה תולה תולת אהבה לשם יתברך מה שזהו‬
‫למעלה מבינתו‪ ,‬את״ז תפס הרב את הדאקטור בדופק שלו והתזיר הרב‬
‫פניו להדוכסד‪ .‬ושאל ממנה הנגנבו ממך תפצים יקרים אלו ואלו‪ ,‬ותאמר‬
‫כן זה כמה שנים שנגנבו ואיני יודעת איה הם‪ .‬ויאמר הרב שלתו לאכםניא‬
‫שלו ותפתתו תיבתו תמצאו את כל התפצים כשלימות‪ ,‬ושלתה תיכף ומצאה‬
‫כדבריו הקדושים‪ .‬ונסע הדאקטור משם בתרפה ובוז ]והענין כי אתורים‬
‫דאבא הוא קפ״ד אותיות דפ״ק ולכן היו הצדיקים מכירים בדופק בכל‬
‫התטאים כמ״ש בזה״ק ובת״ז[‪:‬‬
‫פ״א בנסיעת הבעש״ט נתאכסן אצל הרב דקהילה כדי שיהיה שם‬
‫שבת‪ .‬אמר הרב לאשתו תדעי האיך לכבדו כי איש גדול ומפורסם‬
‫הוא‪ .‬ואמרה אשתו הלא קנינו בעז״ה בשר נבתר כל נתת טוב לכבוד‬
‫האורה‪ .‬ויהי כשהלכה לראות הבשר לא מצאה כלום וממש נשבר לבה‬
‫בקרבה והלכה לשכנתה אולי תוכל לשאול ממנה וגס שכנתה לא מצאה‬
‫כלום מאשר הכינה והלכה גם לשניה ולא מצאו כלום ותתייעץ עם בעלה‬
‫מה לעשות‪ .‬והנה פתאום ראה השותט דמתא עובר לפני התלון ותספר לו‬
‫צרת לבה מכל אשר עבר עליה ויאמר הלא זה ב׳ או ג׳ שעות ששתטתי‬
‫קם‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫בן בקר רך וטוב‪ .‬ויען הבעש״ט ויאמר אבי אוהב מאוד לאכול הראש ־אם‬
‫אפשר שיביא לכאן בשלמות ויבקר אותו כאן‪ .‬ויאמר השוחט טוב הדבר‬
‫ויקם וילד בזריזות ויביא את הראש לבית הרב‪ .‬התהיל תבעש״ט לדבר‬
‫עם השוהט העולם אומרים שיש איזה הבתבד‪ .‬ותילוק בשיביים תבתין בא‬
‫לספור כמה שיביים ישבן ופתה פי הבהמה ובתן ידו לתוכו לספור את‬
‫השיביים ומיד דהקה את ידו שלא היה יכול להוציא את ידו משם והבהמה‬
‫דותקת את ידו מאד עד אשר לא יכול לסבול ויזעק מאד ויאמר הבעש״ט‬
‫מה לך כי בזעקת והלא אין בה דוה היים‪ .‬וזעק הבעש״ט עליו רשע תן תודת‬
‫וחתוודד‪ .‬על חטאיך‪ .‬שמעולם לא בדק שום ריאה את אשר ירצה יכשיר‬
‫ואת אשר ירצה יטריף ובתן לו תשובה ע״ז‪ .‬ואה״כ הלכו לבח״כ העביר‬
‫הבעש״ט את ידיו מלפבי הרב וראה כמה מתבלים ורותות יושבים על בה״כ‬
‫ובתפלא מאד ע״ז‪ .‬והשיב הבעש״ט שהש״ץ קודם תפילתו רואה קרי בכל‬
‫פעם והעבירו אותו‪:‬‬
‫אכתוב קצת מפטירתו‪ .‬שהיה תסתלקותו ביום א׳ דשבועות‪ .‬ובפסה‬
‫שקודם זה היה תרב מ׳ פבתס מקארץ אצל הבעש״ט ובתלש מעט‪.‬‬
‫ומפבי זה בערב יו״ט האהרון של פסה הי׳ שקלא וטריא אצלו אם לילד‬
‫למקוה או לא והסכימד‪ ,‬דעתו שלא לילך וביום ז׳ של פסה בתפלה‬
‫ראה איך שבגזר על הבעש״ט שיסתלק בקרוב מפבי התעצמותו מאד בגד‬
‫כת הש״ץ כמבואר לעיל במעשה יוה״כ שרצו לשרוף ש״ס בבלי‪ .‬והתהיל‬
‫הרב מוה״פ להתעצם בתפילה ולא הועיל‪ .‬ובתעצב מאד על שלא הלך למקות‬
‫כי אילו ראה דבר זה במקוה לדעתו היה מועיל לזה‪ .‬ואתר תתפילה שאל‬
‫הבעש״ט אותו אם הלך אתמול למקור‪ .‬ויאמר לא ויאמר הבעש״ט כבר‬
‫בעשה מעשה ואין אחר מעשה כלום‪ .‬ואהר הפסה היה לו הולי השלשול‬
‫ועם כל זח ד‪.‬י׳ מתחזק מעט להתפלל לפבי תתבה‪ .‬ואותם התלמידים שהיו‬
‫מותזקים שיתעצמו בתפילה לא הודיעם כלום ושלת אותם למקומות אחרים‬
‫והרב מוהר״פ הב׳ לא נסע לביתו‪ .‬בליל שבועות באספו אבשי סגולתו‬
‫להיות ביעודים כל הלילה לתקון האר״י ז״ל ואמר לפביהם דברי תורה על‬
‫עבין הסדר ועבין מתן תורה‪ .‬בבוקר שלת לאבשי סגולתו שיתאספו כולם‬
‫וצוד‪ .‬לר׳ ליב קעסלער ועוד א׳ ששכתתי שמו שיתעסקו בקבורתו‪ .‬ולימד‬
‫אותם על גופו על כל אבר תראד‪ .‬לתם סימבים איך בפשו בשאלת ובפטרת‬
‫מאבר זח ואח״כ מאבר אהד כדי שיביבו על החולים כי הם היו מאבשי‬
‫הברה קדישא‪ .‬וצווה שיכביסו מבין להתפלל עמו וצווה שיתבו לו חסידור‬
‫ואמר אשתעי עוד מעט עם השם יתברך‪ .‬ולאהר התפלה הלך ר׳ בתמן‬
‫מהאראדבקי לבהמ״ד להתפלל עבורו ואמר הבעש״ט להבם הוא מרעיש‬
‫אם היה יכול ליכבס בפתה זה שהייתי רגיל ליכבס היה פועל בתפילתו‪.‬‬
‫שבחי בעל שט טוב‬
‫קסא‬
‫ובעת הזאת נכנם אצלו נשמת מת אתר לתקן אותו וגער בו ואמר שמונים‬
‫שנה אתה נע ונד ולא שמעת עד היום שאני בעולם צא רשע‪ .‬ותיכף אמר‬
‫להמשרת רוץ מהר בצווהה גדולה שיפנו מן הדוץ• כי הרגזתי אותו פן‬
‫יזיק לאיזה אדם וכן הי׳ שהזיק בתולה א׳ בתו של השמש‪ ,‬והזר המשרת‬
‫ושמע שהבעש״ט אמר אני מוהל לד אותן שתי שעות ולא תענה אותי‪.‬‬
‫אמר לו המשרת עם מי רומע״ל מדבר אמר אין אתה רואה את מלאך המוות‬
‫שהיה תמיד בורה ממני כדאמרי אינשי מגרשו למקום שגדלים הפלפלין‬
‫השתורים ועכשיו שנתנו לו רשות עלי נתרתבו כתיפיו ושמהה גדולה עליו‪.‬‬
‫ואה״כ באו כל אנשי העיר לקבל פניו ביו״ט ואמר לפניהם דברי תורה‬
‫ואת״כ בעת הסעודה צוה להמשרת שיתן דבש בצלותית גדולה ונתן‬
‫בקטנה‪ .‬אמר אין שלטון ביום המות אפילו הגבאי אינו מציית לי‪ .‬ואת״כ‬
‫אמר עד כאן גמלתי עמכם הסד ועכשיו גמלו עמי הסד‪ .‬ואה״כ הלד לבית‬
‫הכבוד ורצה המשרת לילד אתריו שאל אותו מה יום מיומים שאתה רוצה‬
‫לילד אהרי מה ראית בי ולא הלד אהריו‪ .‬גם אמד להם הסימן שכאשר‬
‫יפטר יעמדו השני זייגערם )שעונים(‪ .‬ובבואו רהץ ידיו והזייגער הגדול‬
‫עמד וסבבו אנשיו אותו שלא יראה עמידת הזייגר‪ .‬אמר להם ידעתי שעמד‬
‫הזייגר ואין אני דואג לעצמי כי יודע אני בבירור שאצא מפתה זה תיכף‬
‫אכנס בפתת אתר‪ .‬וישב על מטתו וצוה שיעמדו סביב מטתו ואמר להם‬
‫דברי תורה על עמוד שעולין מגן ע ת תתתון לג״ע עליון וכן בכל עולם‬
‫ועולם האיד הוא בעש״ן ובביאור על סדר עבודה וצוה להם לומר ויהי‬
‫נועם ושכב וישב כמה פעמים וכיון בכוונות עד שלא שמעו היתיד אותיות‬
‫וציווה לכסות אותו בסדין והתהיל להזדעזע ולהרוד כמו בשמונה עשרה‪.‬‬
‫ואה״כ נה מעט מעט וראו שעמד הזייגר הקטן והמתינו עד בוש והניהו‬
‫בוצה על תוטמו וראו שנפטר‪ .‬כ״ז שמעתי מר׳ יעקב מק״ק מעזיבה שנפטר‬
‫באה״ק‪ .‬והרב אמר שר׳ ליב קעםלר ראה יציאת נשמתו כמו שלהבת‬
‫מראה תכלת‪.‬‬
‫פ״א בא ר׳ ליב הנ״ל להבעש״ט כמה שבועות קודם פטירתו ואמר לו‬
‫שבוודאי ימות ואמר ר׳ ליב הנ״ל ראש ועינים תתת עינים וכר‪.‬‬
‫ולא רצה הבעש״ט ואמר יהזירו לי מה שנטלו ממני זה ערר שנה ולא‬
‫רצה לתיות כי למה לו היים כאלה‪:‬‬
‫שמעתי שאמר הבעש״ט באיזה יום יפטר לעולמו‪ .‬ובאותו יום היה בנו‬
‫מ׳ צבי ישן ואמרו להבעש״ט למה אינו מצוה לבנו ואמר ומה‬
‫אעשה שהוא ישן‪ .‬וזה שישן היה מפני שלא האמין שימות אביו‪ .‬העירו‬
‫אותו ואמרו לו אביר אמר שבוודאי ימות היום‪ .‬ובא אל אביו והתהיל‬
‫קםב‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫לבכות ואמר לו אביו ידעתי שנתתי לך בשמה קדושה וכשהייתי רוצה‬
‫היה בכהי להביא נשמת אדם הראשון בסוד העיבור והיית יודע כל מה‬
‫שצריכין לידע אבל יש לד נשמה קדושה ואינך צריד לכל זה‪ .‬וביקש‬
‫ממנו אף על פי כן אמור לי איזה דבר והתהיל לומר לו ואמר איני מבין‬
‫מה שאתה אומר‪ .‬ואמר תקיף לי עלמא ואיני יכול לדבר עמך‪ .‬ולמד עמו‬
‫שם א׳ ואמר תכוון שם זת ותראה אותי ואלמוד עמך‪ .‬אמר לו שמא אשכת‬
‫את השם הנ״ל ואמר לו סגולה שיזכור את השם אבל שכתתי מה אמר לו‪:‬‬
‫אחד מתלמידי הרב הק׳ מ׳ יתיאל מיכל מזלאטשוב נסע פ״א לרבו הנ״ל‪.‬‬
‫ובביאתו אליו אמר הרב תיכף ומיד תםע לביתך ועשה ‪,‬כדבריו והיה‬
‫ממש כמבולבל ואינו יודע על מה ולמה צוה לו הרב לתזור לביתו כי היד‬
‫לו געגועים רבים להיות שבת אצל הרב‪ .‬והנה בדרך נסיעתו נתלווה אליו‬
‫כלב קטן אהד יפה ומהודר ונשא הן בעיניו ויקההו על העגלה שלו והיה‬
‫משתעשע מאד עמו כל הדרד‪ .‬ויהי בבואם למעבדת המים דלג הכלב אל‬
‫הנהר והתהיל לשוט בנהר ולא יכול לשוט טוב והתהיל לטבוע בנהר ועשה‬
‫תנועות רבות וטרח הרבה עד שנטבע‪ .‬והיה לאיש ההוא צעד גדול מאד‬
‫מטביעת הכלב אשר נשא תן בעיניו‪ .‬ובין כך כאשר נתעכב תעלו הציידים‬
‫דג גדול במכמרתם והוא היה קרוב לביתו והיה עש״ק לכן קבה הדג מן‬
‫הציידים וכשבא לביתו תיקן את הדג בכל מיני תקונים לכבוד שבת‪ .‬וכשבא‬
‫מבית הטבילה טעם הדג כמארז׳יל טועמיה תיים זכו ותיכף נהפד לאיש אתר‬
‫והיו פניו מאירות וכל השבת היו תפילותיו כמו אדם גדול וקדוש‪ .‬ובכל‬
‫סעודה וסעודה אמר רזין וםתרין דאורייתא שלא שמעתן אזן מעולם ויפלא‬
‫בעיני כל העם וגם בעיניו יפלא‪ .‬וכאשר גמר תפלת ערבית וסדר הבדלה‬
‫אז שב כבראשונה ויתמה מאד‪ .‬ולמהרתו נסע עוד הפעם להרב וקראו בר‬
‫בי רב דהר יומא‪ .‬וישאלהו לדעת מה זה ועל מה זה וישיבהו לאמר כי‬
‫אביו ז״ל היה לו אתה עון אשר תטא ונתגלגל בכלב ולכן מפני שלב יודע‬
‫מרת נפשו אהבו מאד ועל כן נצטער הרבה מטביעתו ונתעלה וזכה‬
‫להתגלגל בדג שהעלו הציידים ובזה שתיקנו אותו לכבוד שבת נתנו לו‬
‫רשות שיתעבר בו ולכן היו לו כל השבת דברים נפלאים ואהר סדר‬
‫הבדלה עלה למקומו הראוי לו כאשר הוא על עמדו כבראשונה‪:‬‬
‫פ״א אצל הרב הק׳ מ׳ מיכל מזלאטשוב היה בנו הקטן הולד! עד מאד‬
‫ומיד הגיעה ידיעה להרב הנ״ל איד שבאיזו מדינה רוצים לשרון*‬
‫ספריו הקדושים של הרב מ׳ יעקב יוסף מפולבאה ונסע הרב מביתו וציוה‬
‫לבני ביתו שבאם ת״ו ימות בנו אזי ימתינו עם קבורתו לביאתו לביתו׳‬
‫ואתר נסיעתו נתעלף שקורין בל״א הינער פלעט )פלעט — גורל באידיש‪,‬‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫קםג‬
‫היינו מטילים בשמים גורל על הנשמה שהיא מרתפת בין ההיים והמוות‪,‬‬
‫ונקרא גם הימעל פלעט — גורל שמים(‪ .‬וסבורים היו שמת הילד‪ .‬אהד ג‬
‫ימים נפלה זיעה עליו והזרה נשמתו לגופו וכשהבריא מעט סיפר להם כל‬
‫המאורע‪ .‬תיכף כשיצאה נשמתו לקהה מלאך א‪ /‬והוליכו להיכל א> ולא‬
‫היה רשות למלאך ליכנם להיכל רק הוא בעצמו נכנם להיכל ועמד אצל‬
‫הפתה וראה שבית דין הגדול יושב‪ .‬ומיד ראה שני שליהים נושאים ספר‬
‫שבו רשום כל העוונות וכמשא כבד יכבד עליהם ותיכף בא מלאך א׳ עם‬
‫םפר הזכיות ולא היו שוים אלו נגד אלו עד שהביאו ספר ג׳ והוא ם׳ היםורין‬
‫שקיבל כמארז״ל עד היכן תכלית יםורים וכר נפלו הרבה מהעונות ועכ״ז‬
‫עבור הנשארים היו רוצים לדונד למזתה״והיו גץצים לכתוב פתקא ומיד‬
‫בא אביו הרב מוהר״מ הנ״לי^רעש^גזיול ובזעקה גדולה על זה שרוצים‬
‫לשרוף הספרים הנ׳׳ל הלא גלויי״וידץעלפני מי שאמר והיה העולם שלא‬
‫לכבודו עשה ה״ו כ״א לכבוד ה׳ ולתורתו ית׳ וכשראה את בנו עומד אצל‬
‫הפתה אמר לו בני מה אתה עושה כאן והשיב לו אני עומד פה זמן רב‬
‫ואיני יודע על מה ולמה בקשתי שתפלת טוב עבורי‪ .‬ואמר אם לא אשכת‬
‫אדבר טוב עבורך‪ .‬וצעק עוד על דבד הספרים כבראשונה והשיב הב״ד‬
‫שאין דבר זה שייך לב״ד שלנו כ״א גבוה מעל גבוה וכף‪ .‬ותלך לו הרב‬
‫הנ״ל ולא זכר את בנו‪ .‬ובתוך כך עלה להיכל הנ״ל הרב הק׳ מ׳ יעקב‬
‫יוםף בעל המהבר וצעק וזעק ג״כ בבכיה ובקובלנא רבא על זה שרוצים‬
‫לשרוף םפריו הק׳‪ .‬ודאה הרב הנ״ל אותו כשעומד אצל הפתח ושאל אותו‬
‫יוםף מה אתה עושה כאן והשיב כנ״ל וביקש שימליץ עבורו‪ .‬׳והשיבו כנ״ל‬
‫אם לא אשכה אדבר עליך טוב‪ .‬והשיבו להרב הנ״ל כנ״ל‪ .‬ובין כך הלך‬
‫לו ג׳׳כ והוא עומד בפתי נפש כי אין עוזר ואין תומך לו‪ .‬ומיד נשמע קול‬
‫רעש גדול אשר ממש רעשו כל העולמות והכריזו פנו מקום כי הבעש״ט‬
‫בעצמו בא אל ההיכל וראה אותו שהוא עומד אצל הפתת שאל אותו יוםף‬
‫מה עסקך כאן והשיב לו כנ״ל וגם בקשתי את אדוני אבי והרב דק״ק‬
‫פולנאה שימליצו טוב בעדי ושכתו אותי בכן מבקש אבי מעלת כבוד‬
‫קדושתו שימליץ טוב עבורי וביקש הרב מהב״ד שיפטרו את הנער לשלום‬
‫וציוה לו שילך לביתו ורצה להתעכב שם ולראות מה שיעשה הבעש׳׳ט‬
‫שם ומיד באו שני אנשים ולקתו אותו והלכו עמו וצוו עליו לעשת איזה‬
‫דבר אם כי היה ממאן עשות רצונם מוכרה היה לעשות כי הם אלצוהו לכך‬
‫‪,‬‬
‫ואתרי עשותו כדבריהם מיד התהיל להזיע‪:‬‬
‫מעשה שבא איש א׳ דרשן לק״ק טשודנאב ונתאכסן אצל פדנם התודש‬
‫ודרש כמה ימים ואה״כ נזדמן שהוזק ונשאר שוכב בלא לשון ובלא‬
‫קםד‬
‫שבחי בעל שם טוב‬
‫כוח בידיס ורגליס ובאב לב תפרנס חודש עליו ותבעש״ט הי׳ בעת ההיא‬
‫בק״ק פולנאי ושלח לתבעש״ט שיבא לק״ק טשודנאב ובא ואמר כי בגזר‬
‫עליו שימות אבל אני מראה לכם כח סגולת התורה וצוד‪ ,‬לחביא מים‬
‫מתוקים ולקח אפר כירת ושם במים וקרא עליו פרשת מצורע וישב חחולת‬
‫ותתחיל לדבר ודבר עמו הבעש״ט ככל חצורך ושוב שכב ונפטר לעולמו‪:‬‬
‫תם ונשלם שבח לאל ׳בורא׳ עולם‬
‫ייועימ|י^ג*<אינטינס‬