הצהרה בדבר כשירות דירקטור

‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית השנתית‬
‫של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪ , 1999 -‬הנני‬
‫מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פ רק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחדי ם של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫בוגר לימודי הנדסה אזרחית‪ ,‬הטכניון חיפה ;‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫יו"ר דירקטוריון משותף של החברה ; יו"ר דירקטוריון חברה לנכסים ולבנין‬
‫בע"מ ; יו"ר דירקטוריון של חברת גב‪ -‬ים לקרקעות בע"מ ונכסי הדרים בע"מ ;‬
‫יו"ר דירקטוריון שופרסל נדל"ן בע"מ; ;‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫סלקום ישראל בע"מ; נוה גד בנין ופתוח בע"מ; נכסים ובנין השקעות‬
‫בינלאומיות ) ‪ ( 2005‬בע"מ; ‪PBC USA ; IDB GROUP USA INVESTMENTS INC‬‬
‫‪ ; INVESTMENTS INC.‬מת"מ מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ; בשור חברה‬
‫להשקעות בע"מ; בשור‪ -‬ג‪.‬א‪.‬ט‪ .‬שירותי ניהול וייעוץ בע"מ; גב ים נגב בע"מ ;‬
‫‪.2‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפא ת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בה צהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫רפי ביסקר‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪050826817‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪__ 15.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫___________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית השנתית‬
‫של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪ , 1999 -‬הנני‬
‫מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פ רק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחד ים של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫בוגר ישיבת אוהל שמעון בירושלים ;‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫יו"ר דירקטוריון )משותף( של החברה; שותף מנהל בקבוצת ברונפמן פישר; יו"ר‬
‫דירקטוריון ישראלום נכסים בע"מ; יו"ר דירקטוריון פאלאס תעשיות )פי‪.‬איי(‬
‫בע"מ;‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫דירקטור בשופרסל נדל"ן בע"מ; מכהן כדירקטור וכמנהל בחברות פרטיות‬
‫נוספות ותאגידים מקבוצת ברונפמן פישר ביניהן ניתן למנות את חברות ותאגידי‬
‫הבת של ישראלום נכסים לרבות ברונפמן פישר סחר – שותפות מוגבלת; ברונפמן‬
‫פישר תעשיות שותפות מוגבלת; הצלחת ב‪.‬פ‪ .‬ניהול והשקעות בע"מ; ברונפמן‬
‫פישר השקעות בע"מ; אמ בי איי אס אף בע"מ; ליבנה צפוני בע"מ‪ ,‬ליבנה צפוני‬
‫נדל"ן בע"מ; היכל הנר בע"מ; מישרים תעשיות אלומיניום בע"מ; היכל בושמת‬
‫בע"מ; פולידור ס‪ .‬פלסט בע"מ; סלר פלסט בע"מ; נר ציון בע"מ; מוצרים כימיים‬
‫בע"מ; בר ונפמן פישר נדל"ן בע"מ; ברונפמן פישר גד השקעות בע"מ; הצלחת‬
‫ברונפמן בע"מ; שלום פישר השקעות בע"מ ‪ ,‬גפן פישר בע"מ‪ ,‬נר גבעות בע"מ‪,‬‬
‫אשיר בחיים השקעות בע"מ‪ ,‬ברונפמן פישר בינלאומי בע"מ‪ ,‬ברונפמן פישר ניהול‬
‫) ‪ ( 2008‬בע"מ‪ ,‬רימון ברונפמן השקעות בע"מ‪ ,‬פישר רימון ואתרוג ני הול והשקעות‬
‫בע"מ‪ ,‬ש‪ .‬רימון פישר החזקות בע"מ וחברות פרטיות נוספות מקבוצת ברונפמן‬
‫פישר‬
‫‪.2‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמ ור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיי מת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אד ם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫יעקב שלום פישר‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪054746003‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪__ 16.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫___________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית השנתית‬
‫של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪ , 1999 -‬הנני‬
‫מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פ רק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחדי ם של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫עורך דין; תואר שני במינהל עסקים אוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון‬
‫במשפטים וכלכלה ומדעי המדינה אוניברסיטת תל אביב ;‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫סגן יו"ר דירקטוריון של החברה; מנהל בכיר בקבוצת ברונפמן פישר ומנהל‬
‫ודירקטור במספר חברות שמוחזקות ע"י קבוצת ברונפמן פישר ; מרצה לבנקאות‬
‫ומימון במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמכללה למינהל בראשון לציון ;‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫דירקטור ליבנה צפוני בע"מ; יו"ר דירקטוריון ליבנה צפוני נדל"ן בע"מ; סגן יו"ר‬
‫דירקטוריון ישראלום נכסים בע"מ ודירקטור בחברות הבנות שלה ; סגן יו"ר‬
‫דירקטוריון בפאלאס תעשיות )פי‪.‬איי( בע"מ; יו"ר של מועצת המנהלים של‬
‫‪ ; Nannete Real Estate Group N.V.‬יו"ר ליגיא הדסי ניהול והשקעות‬
‫בע"מ ; יו"ר דירקטוריון אלביט הדמיה בע"מ; יו"ר דירקטוריון אלביט מדיקל‬
‫טכנלו ג'יס בע"מ ; דירקטור ביקבי כרמל מזרחי בע"מ; יו"ר דירקטוריון ‪Plaza‬‬
‫‪; Centers NV‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬ל חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואש ר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או ב חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם אי זה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫רון הדסי‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪059258269‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪__ 16.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫___________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית השנתית‬
‫של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪ , 1999 -‬הנני‬
‫מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פ רק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחדי ם של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫תואר שני במנהל ציבורי למנהלים‪ ,‬אוניברסיטת חיפה; תואר ראשון במדעי‬
‫המדינה וסוציולוגיה‪ ,‬אוניברסיטת חיפה ;‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫משנה למנכ"ל אי די בי חברה לפתוח בע"מ ) ‪ ;( 2006-2011‬מנכ"ל אי די בי חברה‬
‫לפתוח בע"מ )משנת ‪ ; ( 2011‬מנכ"ל אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )משנת ‪; ( 2009‬‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫מודיעין – אנרגיה ניהול ) ‪ ( 1992‬בע"מ ‪ -‬יו"ר; נויה חיפושי נפט וגז בע"מ – יו"ר ;‬
‫אי די בי תיירות ) ‪ ( 2009‬בע"מ – יו"ר ; דירקטור ב סלקום ישראל בע"מ; ישראייר‬
‫תעופה ותיירות בע"מ; ‪; IDB Group USA Investments ltd‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫חיים גבריאלי‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪024892606‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪_ 21.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫___________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית השנתית‬
‫של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪ , 1999 -‬הנני‬
‫מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פ רק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחד ים של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫תואר ראשון במדעי המדינה‬
‫אוניברסיטת הריואט‪ -‬וואט ;‬
‫אוניברסיטת חיפה; תואר שני במנהל עסקים‪,‬‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫‪ MVP-Business.‬יעוץ עסקי פיננסי – מנכ"ל; כים‪ -‬ניר שרותי תעופה בע"מ )עד‬
‫‪ ; ( 31.1.2012‬פוקס ויזל בע"מ ) דח"צ עד ‪ ; ( 27.8.2011‬לאומי פרטנרס חתמים‬
‫בע"מ ) דח"צ( )עד ‪ ;( 23.2.2012‬יו"ר דירקטוריון עמותת התיירות ת"א‪ -‬יפו‬
‫)התנדבות ציבורית עד ‪; ( 31.12.12‬‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫אם‪.‬וי‪.‬פי‪.‬בי בע"מ; בנק מזרחי טפחות בע"מ ) דב"ת (; נובה מדיקל בע"מ; אור‬
‫אסטטיקה בע"מ ;‬
‫‪.2‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ער ך‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט ר גל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫סבינה בירן‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪014949192‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪__ 16.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫___________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית השנתית‬
‫של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪ , 1999 -‬הנני‬
‫מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פ רק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחד ים של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫בוגר הנדסת חשמל‪ ,‬הטכניון חיפה ;‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫נשיא ומנהל עסקים ראשי של השקעות דיסקונט בע"מ; יו"ר דירקטוריון סלקום‬
‫ישראל בע"מ; יו"ר דירקטוריון כור תעשיות בע"מ; יו"ר דירקטוריון אדמה‬
‫פתרונות לחקלאות בע"מ )לשעבר מכתשים ‪ -‬אגן תעשיות בע"מ (‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫יו"ר דירקטוריון סלקום ישראל בע"מ; סגן יו"ר אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ‪,‬‬
‫דירקטור באלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‪ ,‬במלונות דן בע"מ ובכנפיים אחזקות‬
‫בע"מ ;‬
‫‪.2‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ער ך‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט ר גל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫עמי אראל‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪004871265‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪___ 15.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫___________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות‬
‫התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית‬
‫השנתית של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪-‬‬
‫‪ , 1999‬הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פרק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות‬
‫סעיפים ‪ ) 240‬ב ( עד )ו( לחוק החברות‪ , 1‬וכן איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע‬
‫שנים רצופות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחדים של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫להלן פרטים ביחס להשכלתי ולניסיוני המקצועי‪:‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫בוגר כלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב; בוגר חשבונאות מאוניברסיטת תל‬
‫אביב; מוסמך מימון וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫מנכ"ל ניו פול בע"מ; יו"ר מטאור רשתות לחקלאות בע"מ‪.‬‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫מטאור רשתות לחקלאות בע"מ; ניו פול בע"מ; ‪. PINPOINT AC INC‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪ 1‬הריני מאשר בזה כי לא חל כל שינוי בפרטים שנתתי במסגרת "שאלון והצהרה למועמד לכהונה‬
‫כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי‪/‬בחינת מעמדו של דירקטור בלתי תלוי" אשר נחתם על‪ -‬ידי ביום ‪ 10‬ביוני‬
‫‪. 2014‬‬
‫‪3.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמ ור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.7‬‬
‫סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה‪ ,‬כפוף למינויי כאמור‪ ,‬הובא לידיעתי ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪ .‬ידוע לי כי אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור‬
‫כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי‪ ,‬כהונתי כדירקטור בחברה‬
‫תפקע במועד מתן ההודעה כאמור ‪.‬‬
‫‪. 10‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה ‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫רונן צדוק‬
‫‪055973440‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪_ 17.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫__________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות‬
‫התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית‬
‫השנתית של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪-‬‬
‫‪ , 1999‬הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פרק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות‬
‫סעיפים ‪ ) 240‬ב ( עד )ו( לחוק החברות‪ , 1‬וכן איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע‬
‫שנים רצופות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחדים של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫להלן פרטים ביחס להשכלתי ולניסיוני המקצועי‪:‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫בוגר פיזיקה‪ ,‬אוניברסיטת בן גוריון ;‬
‫מוסמך פיזיקה‪ ,‬אוניברסיטת בן גוריון;‬
‫דוקטור מינהל עסקים‪ ,‬אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫ינואר ‪ – 2011‬היום – מנכ"ל ושותף מנהל בג'רוזלם השקעות בטכנולוגיות ;‬
‫מרץ ‪ – 2005‬דצמבר ‪ – 2010‬מנכ"ל מעיין ונצ'רס בע"מ ‪.‬‬
‫‪ 1‬הריני מאשר בזה כי לא חל כל שינוי בפרטים שנתתי במסגרת "שאלון והצהרה למועמד לכהונה‬
‫כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי‪/‬בחינת מעמדו של דירקטור בלתי תלוי" אשר נחתם על‪ -‬ידי ביום ‪11‬‬
‫באוגוסט ‪. 2014‬‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫טאנדו טכנולוגיות מידע בע"מ‪ ,‬טופ איי ויז'יון בע"מ‪ ,‬גיזמוקס בע"מ ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪3.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמ עו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.7‬‬
‫סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה‪ ,‬כפוף למינויי כאמור‪ ,‬הובא לידיעתי ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪ .‬ידוע לי כי אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור‬
‫כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי‪ ,‬כהונתי כדירקטור בחברה‬
‫תפקע במועד מתן ההודעה כאמור ‪.‬‬
‫‪. 10‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על הא מור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫צבי בן פורת‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪059231670‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪_ 17.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫__________‬
‫לכבוד‬
‫שופרסל בע"מ )" החברה "(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות‬
‫התשנ"ט‪1999 -‬‬
‫בקשר עם מועמדותי למינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה על‪ -‬ידי האסיפה הכללית‬
‫השנתית של בעלי המניות של החברה‪ ,‬ובהתאם לסעיף ‪ 224‬ב לחוק החברות התשנ"ט‪-‬‬
‫‪ , 1999‬הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫בהצהרה זו ‪-‬‬
‫" פסק דין " ‪ -‬פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת‪.‬‬
‫" ועדת האכיפה המנהלית " ‪ -‬הועדה שמונתה לפי סעיף ‪ 52‬לב)א( לחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ") 1968 -‬חוק ניירות ערך "(‪.‬‬
‫" אמצעי אכיפה " ‪ -‬אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ‪ 52‬נו לחוק ניירות ערך‪ ,‬שהוטל לפי פרק‬
‫ח' ‪ 4‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬לפי פרק ז' ‪ 2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪ , 1955 -‬או לפי פרק י' ‪ 1‬לחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ , 1994‬לפי העניין‪.‬‬
‫" חברת איגרות חוב " ‪ -‬חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך‪ ,‬או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על‪-‬‬
‫פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל‪ ,‬ומוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות‬
‫סעיפים ‪ ) 240‬ב ( עד )ו( לחוק החברות‪ , 1‬וכן איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע‬
‫שנים רצופות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע‬
‫תפקיד של דירקטור בחברה‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לצרכיה המיוחדים של החברה‬
‫ולגודלה‪.‬‬
‫להלן פרטים ביחס להשכלתי ולניסיוני המקצועי‪:‬‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב; רואה חשבון מוסמך;‬
‫ניסיון מקצועי )לרבות כהונה כדירקטור(‪:‬‬
‫רואה חשבון‪ ,‬שותף בכיר ב הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח )בייקר‪ -‬טילי(‬
‫ת אגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור‪:‬‬
‫יו"ר דירקטוריון סולומון אחזקות בע"מ‪ ,‬יצחק עידן חברת רואי חשבון‪ ,‬א‪.‬א‪ .‬פור‬
‫בע"מ‬
‫‪.3‬‬
‫בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו‪:‬‬
‫‪ 1‬הריני מאשר בזה כי לא חל כל שינוי בפרטים שנתתי במסגרת "שאלון והצהרה למועמד לכהונה‬
‫כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי‪/‬בחינת מעמדו של דירקטור בלתי תלוי" אשר נחתם על‪ -‬ידי ביום ‪ 16‬ביוני‬
‫‪. 2014‬‬
‫‪3.1‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים ‪ 290‬עד ‪, 392 , 297‬‬
‫‪ 418 , 415‬עד ‪ , 420‬ו‪ 422 -‬עד ‪ 428‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ , 1977 -‬ולפי‬
‫סעיפים ‪ 52‬ג‪ 52 ,‬ד‪) 53 ,‬א( ו‪ 54 -‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד‪ ,‬מרמה‪,‬‬
‫עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬ואשר בית‬
‫משפט קבע כי מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור‬
‫בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪ ,‬למשך התקופה שקבע‬
‫בית המשפט בהחלטתו כאמור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ציב ורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אינני קטין‪ ,‬פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו‪/‬או כחייב מוגבל באמצעים‬
‫)כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪.( 1967 -‬‬
‫‪.7‬‬
‫סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה‪ ,‬כפוף למינויי כאמור‪ ,‬הובא לידיעתי ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו‪/‬או כהונתי‬
‫כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הריני מתחייב‪/‬ת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל‬
‫יחדל מלהתקיים‪ .‬ידוע לי כי אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור‬
‫כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי‪ ,‬כהונתי כדירקטור בחברה‬
‫תפקע במועד מתן ההודעה כאמור ‪.‬‬
‫‪. 10‬‬
‫ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה‬
‫הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם‪ ,‬וכן תדווח על‪ -‬ידי החברה‪,‬‬
‫ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫איציק עידן‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪53554937‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫_ ‪_ 16.9.2014‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫__________‬