- טופס הצעת מחיר - נספח י`

‫האגודה לתרבות הדיור‬
‫מכרז פומבי ‪ 0102/2‬להקמה ותחזוקה של מערכת ‪ERP‬‬
‫נספח י' ‪ -‬טופס הצעת מחיר ‪-‬‬
‫‪ ./‬כללי‬
‫‪ ././‬על מילוי טופס זה יחולו ההנחיות המפורטות בסעיף ‪ 8‬למסמך ‪ 1‬למסמכי המכרז (הזמנה‬
‫להגשת הצעות – תנאי המכרז) ולמונחים הנזכרים בטופס זה תינתן המשמעות שניתנה‬
‫להם במסמך ‪ ,/‬כאמור‪ ,‬הכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת‪.‬‬
‫‪ .1.1‬על המציע למלא בחלק א‪ .‬של הטבלה דלהלן‪ ,‬את המחיר הכולל (‪ )Fix price‬המוצע על ידו‬
‫עבור ביצוע כלל השירותים‪ ,‬כהגדרתם בסעיף ‪ 1.1‬לתנאי המכרז (שירותי ההקמה ושירותי‬
‫האחריות בתקופת האחריות)‪.‬‬
‫‪ .1.1‬בנוסף למחיר הכולל )‪ )Fix price‬בש"ח‪ ,‬על המציע לפרט בנפרד‪ ,‬בחלק א‪ .‬של הטבלה‪ ,‬גם‬
‫את מחירי כל אחד מרכיבי ההצעה המפורטים בה (להלן‪" :‬רכיבי ההצעה")‪.‬‬
‫‪ .1.1‬המחירים שיינקבו ע"י המציע ביחס לכל רכיב מרכיבי ההצעה‪ ,‬יחייבו את הספק הזוכה‬
‫לכל צורך לרבות לצורך הזמנת איזה מהשירותים הנוספים (ככל שהאגודה תבחר להזמין‬
‫מן הספק) ולצורך ביצוע הפחתות‪ ,‬ככל שייעשו‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה והכל‬
‫עד תום אחרונת תקופות האופציה (אשר האגודה תבחר לממש‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי‬
‫והמוחלט) ולא יתווספו להם התייקרויות‪ .‬ואולם‪ ,‬החל מתחילת תקופת האופציה‬
‫הראשונה‪ ,‬יתווספו למחירים הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪ ,‬על בסיס המדד שפורסם לאחרונה‬
‫בתחילת תקופת האופציה הראשונה לעומת המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו‬
‫של כל תשלום ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד איזה מרכיבי ההצעה (להלן‪" :‬הצעה חסרה")‪ ,‬ייחשב‬
‫הדבר כאילו המחיר כלול בסעיפים האחרים של הצעת המחיר‪ ,‬ויראו את המציע כמי‬
‫שהתחייב לספק את הרכיב ללא תמורה נוספת (מחיר אפס)‪ ,‬לחלופין‪ ,‬הצעתו תיפסל‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעת האגודה ובהתחשב במרכזיותו של הסעיף‪.‬‬
‫‪ .1.1‬כמו כן‪ ,‬המציע ימלא את המחיר המוצע על ידו – בחלק ב‪ .‬של הטבלה ‪ -‬עבור השירותים‬
‫האופציונאליים המפורטים בסעיפים ‪ 1.1‬ו‪ 1.1 -‬לתנאי המכרז‪:‬‬
‫‪.1.1.1‬הצעת מחיר לשנה עבור שירותי תחזוקת הפיתוח והצעת מחיר לשנה עבור שירותי‬
‫תחזוקת הרישוי‪ ,‬כמפורט במפרט‪ ,‬ביחס לאיזה מתקופות האופציה;‬
‫‪.1.1.1‬הצעת מחיר לשעת עבודה לביצוע שו"שים‪ ,‬לפי התפלגות בעלי התפקידים שבטבלה‬
‫‪ .1.1‬את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים‪ ,‬ללא מס ערך מוסף‪ .‬במועד התשלום יתווסף על‬
‫המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום‪.‬‬
‫‪ .1.8‬על אף האמור בסעיף ‪ 1.1.1‬לעיל‪ ,‬יובהר‪ ,‬כי אם עלה מספרן הכולל של שעות העבודה‬
‫לביצוע שו"שים שהוזמנו מאת הספק הזוכה על ‪ ,111‬תעמוד התמורה שתשולם לספק‬
‫הזוכה עבור כל שעת עבודה נוספת‪ ,‬על הצעת המחיר שלו לשעת עבודה לאותו בעל תפקיד‪,‬‬
‫בהפחתת ‪.11%‬‬
‫‪ .1.1‬הצעת המחיר תיחתם בכל עמוד על ידי המציע בחתימתו המחייבת בהתאם לנדרש בסעיף‬
‫‪ .18.1‬לתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.11‬נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות‪ ,‬תהא האגודה רשאית לתקן את הטעות‪.‬‬
‫הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע‪.‬‬
‫‪ .1.11‬הצעת המציע תהא סופית ואי התקיימות איזו מהערכות המציע ו‪/‬או אי התממשות של‬
‫איזו מציפיותיו‪ ,‬תחזיותיו או תוכניותיו‪ ,‬לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו‪/‬או‬
‫לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.11‬מובהר בזאת‪ ,‬כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים‬
‫על ידו‪ ,‬תהווה תמורה מלאה‪ ,‬סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי‬
‫מסמכי המכרז‪ ,‬במלואן ובמועדן‪ ,‬לרבות בגין עבודה וחומרים והיא כוללת‪ ,‬למען הסר‬
‫ספק‪ ,‬את כל ההוצאות‪ ,‬מיוחדות‪ ,‬כלליות ואחרות‪ ,‬לרבות מיסים‪ ,‬אגרות ו‪/‬או היטלים‪,‬‬
‫מכל מין וסוג שהם‪ ,‬הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות המציע בהתאם‬
‫להוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה‪ ,‬והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.11‬מודגש‪ ,‬כי המציע אינו רשאי להגיש למכרז הצעות חלופיות או יותר מהצעה אחת‪.‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫רכיבי ההצעה‬
‫מחיר לרכיב (בש"ח לא‬
‫כולל מע"מ)‬
‫הערות והנחיות ביחס לתכולת המחיר הכולל (‪)FIX‬‬
‫חלק א – הצעת המחיר הכולל (‪ )Fix price‬בש"ח (ללא מע"מ) עבור ביצוע כלל‬
‫השירותים‪ ,‬כהגדרתם בסעיף ‪ 1./‬לתנאי המכרז (שירותי ההקמה ושירותי‬
‫האחריות בתקופת האחריות)‪:‬‬
‫__________________ ‪( ₪‬במילים‪)₪ ____________________ :‬‬
‫אפיון‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫פיתוח‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫דו"חות‬
‫דו"ח‬
‫בודד‬
‫פשוט‪:‬‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫במחיר הכולל (‪ )FIX‬על המציע לכלול פיתוח ‪ 11‬דוחות‬
‫בינוני‪ :‬לפי ההרכב הבא‪ 11 :‬מורכבים‪ 11 ,‬בינוניים‪11 ,‬‬
‫בודד‬
‫דו"ח‬
‫פשוטים (בהתאם להגדרתם בסעיף ‪ 1.1‬במפרט‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫הטכני)‪.‬‬
‫מורכב‪:‬‬
‫בודד‬
‫דו"ח‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫אינטגרציה‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫שעת הדרכה‬
‫הסבה‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫תיעוד‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫בדיקות‬
‫שירותי‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫אחריות‬
‫לתקופת האחריות ( ____________ ‪₪‬‬
‫‪ 11‬חודשים )‬
‫במחיר הכולל (‪ )FIX‬על המציע לכלול לכל הפחות ‪111‬‬
‫שעות עבור הדרכה‪ :‬הן הדרכה פרונטאלית והן הדרכה‬
‫מעשית בשטח (‪ )OJT‬כמפורט בסעיף ‪ 11‬במפרט‬
‫הטכני‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫רכיבי ההצעה‬
‫מחיר לרכיב (בש"ח לא‬
‫כולל מע"מ)‬
‫הערות והנחיות ביחס לתכולת המחיר הכולל (‪)FIX‬‬
‫עלות רישוי בודד ____________ ‪₪‬‬
‫עבור‬
‫המוצעת‬
‫המערכת‬
‫במחיר הכולל (‪ )FIX‬על המציע לכלול לכל הפחות ‪111‬‬
‫רישיונות‪.‬‬
‫יש לוודא כי הרישוי המסופק כולל את כלל הפונקציות‬
‫הנדרשות עבור המשתמשים בהתאם למסמך האפיון‬
‫המפורט שיוכן ע"י הספק ויאושר ע"י האגודה‪.‬‬
‫עלות רישיון בודד ____________ ‪₪‬‬
‫‪( DB-SQL‬במידה‬
‫במחיר הכולל (‪ )FIX‬על המציע לכלול לכל הפחות ‪111‬‬
‫רישיונות (במידה ונדרש לצורך הפעלת המערכת)‬
‫ונדרש)‬
‫שם המוצר‪________ :‬‬
‫עלות מוצרי צד‬
‫________________‬
‫שלישי אם קיימים‬
‫המוצר‪:‬‬
‫מחיר‬
‫_______________ ‪₪‬‬
‫שם המוצר‪________ :‬‬
‫________________‬
‫במידה ונדרשים לספק מוצרי צד שלישי למילוי‬
‫מחיר המוצר‪:‬‬
‫הדרישות הפונקציונאליות והקמת המערכת – הספק‬
‫יישא בהוצאות אלה והן לא יחולו על האגודה‬
‫_______________ ‪₪‬‬
‫יש לפרט עבור כל מוצר בנפרד‬
‫שם המוצר‪________ :‬‬
‫________________‬
‫מחיר המוצר‪:‬‬
‫_______________ ‪₪‬‬
‫שם המוצר‪________ :‬‬
‫________________‬
‫מחיר המוצר‪:‬‬
‫_______________ ‪₪‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫עמודה ‪1‬‬
‫רכיבי ההצעה‬
‫מחיר לרכיב (בש"ח לא‬
‫כולל מע"מ)‬
‫הערות והנחיות ביחס לתכולת המחיר הכולל (‪)FIX‬‬
‫חלק ב‪ :‬הצעת המחיר עבור שירותים אופציונאליים‬
‫הצעת מחיר לשנה ____________ ‪₪‬‬
‫המחיר הינו לכל שנה מתקופות האופציה‪ .‬תכולת‬
‫השירותים כמפורט במפרט‬
‫הצעת מחיר עבור ____________ ‪₪‬‬
‫המחיר הינו לכל שנה מתקופות האופציה עבור שירותי‬
‫תחזוקת ‪ 111‬רשיונות‬
‫שירותי‬
‫עבור‬
‫תחזוקת המערכת‬
‫שירותי‬
‫רישוי‬
‫תחזוקת‬
‫שעת עבודה של מנהל‬
‫פרויקט‪:‬‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫שעת עבודה של מנתח המחיר לשעת עבודה ובהתאם לסעיף ‪ 11.1‬במפרט‬
‫הצעת מחיר לשעת מערכות‪:‬‬
‫הטכני‬
‫עבודה‬
‫שו"שים‬
‫לביצוע‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫של‬
‫עבודה‬
‫שעת‬
‫תכניתן‪/‬מיישם בכיר‪:‬‬
‫____________ ‪₪‬‬
‫עלות אחסון חודשי ___________ ‪₪‬‬
‫בחוות‬
‫המוצעת‬
‫השרתים‬
‫שם המציע‪__________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת‪_______________________:‬‬
‫תאריך‪_____________________________ :‬‬
‫החיוב עבור האחסון בחוות השרתים יחל ביום קבלת‬
‫המערכת כהגדרתו בסעיף ‪ 1.1.1‬לתנאי המכרז‬