דף מקורות

‫בית מדרש תמיד‪ ,‬תשע "ג‬
‫מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיין‬
‫קידוש והבדלה‪ ,‬דף מספר ‪17‬‬
‫קידושא רבא‬
‫מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ פסוק ח‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫את יום אין לי אלא יום לילה מנין‬
‫ת"ל לקדשו‬
‫>אם כן< מה ת"ל יום‪ ,‬כבוד יום קודם לכבוד לילה‪.‬‬
‫לקדשו בלילה קדשו‪.‬‬
‫מנין שאם לא קידש בלילה מקדש והולך כל היום‬
‫ת"ל זכור את יום השבת לקדשו‪.‬‬
‫ד"א לקדשו במה אתה מקדשו במאכל ובמשקה ובכסות נקייה שלא תהא סעודתך שלשבת כסעודת‬
‫החול ולא עטיפתך שלשבת כעטיפתך בחול‪.‬‬
‫ומנין שאפלו עני לא יהא מאכלו שלשבת כמאכלו שלחול ועשיר לא יהא מאכלו שלשבת כמאכל החול‬
‫ת"ל זכור את יום השבת לקדשו‪.‬‬
‫מכילתא דרבי ישמעאל יתרו ‪ -‬מסכתא דבחדש פרשה ז‬
‫‪15‬‬
‫לקדשו‪ ,‬לקדשו בברכה‪,‬‬
‫מכאן אמרו מקדשין על היין בכניסתו‪.‬‬
‫אין לי אלא קדושה ליום‪ ,‬קדושה ללילה מנין‪,‬‬
‫ת"ל ‪+‬שמות לא יד ‪ +‬ושמרתם את השבת‪.‬‬
‫אין לי אלא שבת‪ ,‬ימים טובים מנין‪,‬‬
‫ת"ל ‪+‬ויקרא כג לז‪ +‬אלה מועדי ה' וגו'‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תוספתא ברכות ג‪ ,‬ח‬
‫‪25‬‬
‫כבוד יום וכבוד לילה כבוד יום קודם לכבוד לילה‬
‫אם אין לו אלא כוס אחד קדושת היום קודמת לכבוד היום ולכבוד הלילה‬
‫לילי שבתו' ולילי ימים טובים יש בהן קדושת היום על הכוס ויש בהן קדושת היום בברכת המזון‬
‫שבת ויום טוב ראש חודש וחולו של מועד יש בהן קדושת היום בברכת המזון ואין בהן קדושת היום על‬
‫הכוס‬
‫תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פרק ז‬
‫‪30‬‬
‫א"ר אלעזר כוס פגום אין מברכין עליו‪ .‬טעמו פגמו‪.‬‬
‫את שמע מינה תלת‬
‫שמע מינה כוס פגום אין מברכין עליו‪ .‬וצריך שיהא בו כשיעור‪ .‬וטעמו פגמו‪.‬‬
‫א"ר תנחום בר יודן כבוד היום קודם לכבוד לילה‬
‫קדושת הלילה קודמת לקדושת היום‬
‫אי זהו כבוד היום‬
‫ר' יוסי בשם רבי יעקב בר אחא ור' אלעזר בר יוסף בשם רב בורא פרי הגפן‪.‬‬
‫שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נד‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫דתנו רבנן זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין בכניסתו‬
‫אין לי אלא ביום בלילה מניין‬
‫ת"ל את יום‬
‫וביום מאי‬
‫אמר רב יהודה אקדשיה מרישא‬
‫והא אמר מר שבת ויום טוב אין בהן קדושה על הכוס‬
‫אלא אמר רב יהודה בורא פרי הגפן אתויי כסא דחמרא וברוכי בורא פרי הגפן ומישתא משו' כבוד‬
‫שבת‬
‫רמב"ם שבת כט‪ ,‬י‬
‫‪45‬‬
‫מי שנתכוין לקדש על היין בלילי שבת ושכח ונטל ידיו קודם שיקדש הרי זה מקדש על הפת ואינו‬
‫מקדש על היין אחר שנטל ידיו לסעודה‪ ,‬ומצוה לברך על היין ביום השבת קודם שיסעוד סעודה שניה‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫בית מדרש תמיד‪ ,‬תשע"ג‬
‫מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיין‬
‫קידוש והבדלה‪ ,‬דף מספר ‪17‬‬
‫‪50‬‬
‫וזה הוא הנקרא קידושא רבא‪ ,‬מברך בורא פרי הגפן בלבד ושותה ואחר כך יטול ידיו ויסעוד‪ ,‬ואסור לו‬
‫לאדם שיטעום כלום קודם שיקדש‪ ,‬וגם קידוש זה לא יהיה אלא במקום סעודה‪/+ .‬השגת הראב"ד‪/‬‬
‫אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיקדש‪ .‬א"א בחיי ראשי אם מסברא אמרה לא סבר מימיו סברא‬
‫פחותה מזו ולפי שקראוהו קדושא רבא יצא לו‪ ,‬ואינה כלום‪ ,‬שכבר נתקדש היום בכניסתו על היין‬
‫קודם שיטעום ואילו בא לקדש ביום על הפת מי לא מקדש ותחשב המוציא במקום ברכת היין ויאכל‪,‬‬
‫וכשדרשו )פסחים קו( אין לי אלא בלילה ביום מנין אסמכתא היא דעיקר קידושא בלילה כתיב‬
‫מדכתיב את יום ולא כתיב ביום א"נ דאי לא קדיש בלילה קאמר‪+.‬‬
‫רש"י מסכת פסחים דף קו עמוד א‬
‫קידושא רבא ‪ -‬בורא פרי הגפן‪ ,‬ואהכי קרי ליה קידושא רבה דאכולהו קידושי אמרי לה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תוספות רי "ד מסכת פסחים דף קו עמוד א‬
‫‪60‬‬
‫לקדיש לן מר קידושא רבה‪ .‬פי' משום דהוא זוטר קרי לי' קידושא רבה בדרך כבוד כמו שאומרין‬
‫לסומא סגי נהור ומדקרי לי' לבפה"ג קידוש לא ש"מ שאסור לטעום ביום השבת כלום קודם שיעשה‬
‫בורא פרי הגפן שקבעו חכמים בפה"ג ברישא לכבוד שבת שיראה כאלו הוא קובע סעודתו על היין‬
‫כדתנן בפ' כיצד מברכין בירך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון ואוקמוה בגמרא‬
‫בשבתות ויו"ט עסקי' שאדם קובע סעודתו על היין‪:‬‬
‫אוצר הגאונים פסחים חלק התשובות עמ' ‪107‬‬
‫‪2‬‬