לכבוד קופת התגמולים של עובדי אל על "מ נתיבי אויר לישראל אגודה שיתופ

‫לכבוד‬
‫קופת התגמולי של עובדי אל על‬
‫נתיבי אויר לישראל אגודה שיתופית בע"מ‬
‫שלו רב‪,‬‬
‫הנדו‪ :‬בקשה להתקבל כחבר בקופת"ג של עובדי אל – על נתיבי אויר לישראל בע"מ‪ ,‬אגודה שיתופית בע"מ‬
‫אני הח"מ‪:‬‬
‫ש משפחה‬
‫סלולארי‬
‫מספר ת‪.‬ז )יש לצר‪ ,‬צילו תעודת זהות בלבד(‬
‫ש פרטי‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫טלפו‪#‬‬
‫כתובת מלאה‬
‫מבקש‪/‬ת בזאת להתקבל כחבר בקופת"ג של עובדי אל – על נתיבי אויר לישראל בע"מ‪ ,‬אגודה שיתופית בע"מ אגודה להל‪– #‬‬
‫"האגודה"(‪,‬‬
‫מטרות האגודה ותקנונה ידועי לי‪ ,‬וא אתקבל כחבר‪/‬ה בה‪ ,‬אני מתחייב‪/‬ת לקיי את הוראות תקנו‪ #‬האגודה ואת‬
‫החלטות מוסדותיה‪ ,‬כפי שנקבעו או ייקבעו בעתיד‪ ,‬ואחר ההתחייבויות שתחולנה עלי לפי תקנו‪ #‬האגודה ולפי החלטות‬
‫רשויות האגודה‪.‬‬
‫אני מקבל‪/‬ת על עצמי לכבד את כל הרשו בספרי האגודה בקשר לכל עניי‪ #‬הנוגע לחובותיי לאגודה ולכל עניי‪ #‬הנוגע‬
‫לתביעותיי מהאגודה‪.‬‬
‫אני מצהיר‪/‬ה כי מתקיי בי אחד מתנאי הכשירות להיות חבר באגודה‪ ,‬כדלקמ‪:#‬‬
‫א‪ .‬הנני עובד‪/‬ת המועסק‪/‬ת באל
על‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנני עובד‪/‬ת המועסק‪/‬ת באופ‪ #‬זמני באל
על ו‪/‬או עובד‪/‬ת אל
על המושאל באופ‪ #‬זמני לחברות אחרות מטע אל
‬
‫על‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנני כשיר‪/‬ה לכה‪ #‬כחבר אגודה בהתא להחלטת האגודה‪.‬‬
‫ידוע לי כי החברות באגודה פוקעת בעת עזיבתי את העבודה באל –על או בעת מקרה פטירה חו"ח או בהוצאתי מהאגודה‬
‫בהתא להוראות תקנו‪ #‬האגודה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________‬
‫תארי‬
‫‪__________________X‬‬
‫חתימת המבקש‬
‫לשימוש האגודה‪:‬‬
‫תארי* קבלת הבקשה‪_____________:‬‬
‫החלטת האגודה‪ :‬קבלת המבקש כחבר באגודה ‪/‬אי קבלת המבקש כחבר באגודה‬
‫נימוק לדחייה _____________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________‬
‫חתימה‪ ____________:‬תארי*‪_________:‬‬
‫כללי ‪ ,570011767
00000000000206
0206
000‬אג"ח ‪ ,570011767
00000000000206
1476
000‬מניות ‪570011767
00000000000206
1526
000‬‬