אוצר חיצוני מול אוצר פנימי

‫יחידה‪ :‬להחליט זה באמת סיפור!‬
‫פעולה‪ :‬אוצר חיצוני ואוצר פנימי‬
‫מטרות‪:‬‬
‫ לדעת לערי מה שיש לנו‪.‬‬
‫ לחשוב כיצד משפיע בנו המתח בי להתקד וליהנות ממה שיש לנו‪.‬‬
‫הסיפור שלנו היו‪:‬‬
‫האוצר )רב שמחה בונ – אור הגנוז(‬
‫לבחורי שהיו באי לראות לפני הרב ש' בונ בפע הראשונה‪ ,‬הרבי היה נוהג לספר לה את המעשה ברבי אייזיק ב‬
‫רבי יעקיל מקראקא‪....‬‬
‫מעשה ברבי אייזיק‪ ,‬שלאחר שעברו עליו הרבה שנות דחוקות ומצוקה ולא ערערו את בטחונו בהש יתבר‪ ,‬נצטווה‬
‫בחלו ליל לעיר פראג ולחפש ש אוצר מתחת לגשר הנמש לארמו המל‪ .‬כשנשנה החלו וג נשתלש‪ ,‬ש ר'‬
‫אייזיק את פעמיו לדר והל לפראג‪.‬‬
‫כשהיגיע לגשר‪ ,‬ראה שמשמר של אנשי צבא שומרי ש כל היו וכל הלילה‪ ,‬ולא מלאו לבו לחפור כפי שנצטווה‪ .‬א‬
‫על פי כ‪ ,‬היה הול אצל הגשר בכל בוקר והיה מהל סביבו עד בערב‪ .‬לסו שאל אותו ראש המשמר‪ ,‬שהבחי במעשהו‪,‬‬
‫א מבקש הוא משהו או שהוא מחכה למישהו‪.‬‬
‫ר' אייזיק סיפר לו את החלו‪ ,‬שהביאו לכא מאר רחוקה‪.‬‬
‫מילא ראש המשמר פיו שחוק ואמר‪" :‬א כ‪ ,‬הלכת דר רחוקה בשל חלו! כ‪ ,‬זה חלקו של המאמי בדברי חלומות!‬
‫אילו האמנתי בחלומות‪ ,‬הייתי צרי ליטלטל בדר רחוקה‪ ,‬לאחר שנצטוויתי פע בחלו ליל לעיר קראקא ולבוא אל‬
‫ביתו של אחד יהודי‪ ,‬אייזיק ב יעקיל שמו‪ ,‬ולחפור ש את האוצר הטמו מתחת לתנור‪ .‬אייזיק ב יעקיל! הריני יכול‬
‫לצייר בנפשי‪ ,‬שבעיר שמחצית תושביה היהודי מכוני בש אייזיק ומחיצת בש יעקיל‪ ,‬הייתי צרי להרוס את כל‬
‫בתי העיר!" ושוב צחק‪.‬‬
‫ר' אייזיק החווה לו קידה והל לביתו‪ ,‬וש חפר את האוצר שהיה טמו מתחת לתנור‪ ,‬ובנה בית‪ #‬כנסת המכונה על‬
‫שמו‪ :‬בית הכנסת של רבי אייזיק ברבי יעקיל‪.‬‬
‫מידע על המחבר ‪ /‬דמויות של הסיפור וכו'‪:...‬‬
‫הרב שמחה בונ אלתר חי בפולי בי השני ‪ .1992 # 1896‬האדמו"ר החמישי מגור‪ ,‬בעל הלב שמחה‪..‬‬
‫אור הגנוז‪ :‬הוא אחד האוספי המרכזיי והמקיפי בסיפורי חסידי‪ ,‬וכולל מאות סיפורי ואגדות המובאי לפי‬
‫סדר דורות הצדיקי בתנועת החסידות‪ ,‬נער על ידי מרטי בובר‪.‬‬
‫מרטי בובר )‪ (1878#1965‬ליקט וקיב במש עשרות שני סיפורי חסידי וצדיקי שעברו מדור לדור בעל‪#‬פה ובכתב ‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫זרעי – שורשי‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• משחק חפש את המטמו שבסופו של דבר מוצאי את הסיפור‪.‬‬
‫• מציירי בית ובתוכה כל מה שהיית רוצי שיהיו לכ‪ ...‬אחרי זה כל אחד יכול להסתכל מה יש בבית של‬
‫חברי וצריכי לנסות לקנות מהחברי את הדברי שאי לה‪...‬‬
‫• מביאי כל מיני חפצי וכל חני בוחר חפ‪ .‬עושי תחרויות שונות עד שרוב החפצי נמצאי אצל חני אחד‪.‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫הא קרה לכ שרוצי דברי של חברי ואי לכ? למה זה קורה לפי דעתכ?‬
‫הא לרצות משהו שאי לנו זה תמיד מתו קינאה?‬
‫עד כמה רחוק את מוכני להגיע כדי להשיג משהו?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫הא את היית מאמיני לחלו כזה?‬
‫למה הל כל כ רחוק אייזיק?‬
‫מה המסר של הסיפור?‬
‫נבטי – ניצני‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• משחק חפש את המטמו‪ ,‬בכל תחנה צריכי לכתוב בד אישי משהו שהיו צריכי שיהי לה חומרי‪ ,‬תכונה או‬
‫כשרו שהיו רוצי שיהיה לה‪ ,‬דברי שהיו רוצי שיהיה דומה לשחק‪ ,‬זמור וכו' ‪ ...‬בסו המשחק מוצאי‬
‫את הסיפור‪ ,‬ומדברי על הרגשת כלפי מה שחסר לה‪ ,‬מה שיש לה‪ ,‬מה שמחפשי בכל מיני מקומות ולמה‬
‫)לא חייבי לספר מה ה כתבו(‪.‬‬
‫• מביאי כל מיני חפצי וכל חני בוחר חפ‪ .‬עושי תחרויות שונות עד שרוב החפצי נמצאי אצל חני אחד‪.‬‬
‫• משחק של כסאות בסוכריות‪ :‬חשוב! במש המשחק אסור לאכול את הסוכריות‪ .‬עושי מעגל של כיסאות וכל‬
‫חני עומד על יד כיסא‪ .‬לכל חני יש ‪ 5‬סוכריות בחלק שיושבי של הכיסא‪ .‬באמצע המעגל של הכיסאות‬
‫ברצפה שמי ‪ 50‬סוכריות‪ .‬כל חני כדי לשמור על הסוכריות שלו צרי שידו יהיה תמיד על הגב של הכיסא‪.‬‬
‫אסור לו לזיז את הכיסא מהמקו‪ .‬כדי להשיג את הסוכריות של הרצפה צרי לשחרר את היד וכ מאפשר‬
‫לחני אחר "לגנוב" את הסוכריות של הכיסא שלו‪) .‬צרי שיהיה מרחב בי הכיסאות וג עד הרצפה לא מאוד‬
‫רחוק אבל ג לא מאוד קרוב‪ .(...‬א יצליח לגנוב סוכריות של חבר חייב לשי אות על הכיסא שלו‪ .‬מי‬
‫מנצח? מי שיש לו על הכיסא הכי הרבה סוכריות! אפשר לשחק כמה פעמי ואז לאכול את הסוכריות תו כדי‬
‫שקוראי את הסיפור‪...‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫הא קרה לכ שרוצי דברי של חברי ואי לכ? למה זה קורה לפי דעתכ?‬
‫הא לרצות משהו שאי לנו זה תמיד מתו קינאה?‬
‫עד כמה רחוק את מוכני להגיע כדי להשיג משהו?‬
‫כמו מי היינו רוצי להיות? דומי למי? א אלו כישרונות?‬
‫למה לפעמי אנחנו רוצי להיות כמו כל מיני "סלבריטי"?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫למה דווקא ע הסיפור הזה היה מקבל הרב של בונס את האורחי החדשי שלו?‬
‫הא את היית מאמיני לחלו כזה?‬
‫למה הל כל כ רחוק אייזיק? מה הוא חיפש? מה הוא מצא?‬
‫מה המסר של הסיפור?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫אמירי – צמרת‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• משחק חפש את המטמו‪ ,‬בכל תחנה צריכי לכתוב בד אישי משהו שהיו צריכי שיהי לה חומרי‪ ,‬תכונה או‬
‫כשרו שהיו רוצי שיהיה לה‪ ,‬דברי שהיו רוצי שיהיה דומה לשחק‪ ,‬זמור וכו' ‪ ...‬בסו המשחק מוצאי‬
‫את הסיפור‪ ,‬ומדברי על הרגשת כלפי מה שחסר לה‪ ,‬מה שיש לה‪ ,‬מה שמחפשי בכל מיני מקומות ולמה‬
‫)לא חייבי לספר מה ה כתבו(‪.‬‬
‫• דגלי! אבל להשקיע בדגלי של כל קבוצה‪...‬‬
‫• משחק של כסאות בסוכריות‪ :‬חשוב! במש המשחק אסור לאכול את הסוכריות‪ .‬עושי מעגל של כיסאות וכל‬
‫חני עומד על יד כיסא‪ .‬לכל חני יש ‪ 5‬סוכריות בחלק שיושבי של הכיסא‪ .‬באמצע המעגל של הכיסאות‬
‫ברצפה שמי ‪ 50‬סוכריות‪ .‬כל חני כדי לשמור על הסוכריות שלו צרי שידו יהיה תמיד על הגב של הכיסא‪.‬‬
‫אסור לו לזיז את הכיסא מהמקו‪ .‬כדי להשיג את הסוכריות של הרצפה צרי לשחרר את היד וכ מאפשר‬
‫לחני אחר "לגנוב" את הסוכריות של הכיסא שלו‪) .‬צרי שיהיה מרחב בי הכיסאות וג עד הרצפה לא מאוד‬
‫רחוק אבל ג לא מאוד קרוב‪ .(...‬א יצליח לגנוב סוכריות של חבר חייב לשי אות על הכיסא שלו‪ .‬מי‬
‫מנצח? מי שיש לו על הכיסא הכי הרבה סוכריות! אפשר לשחק כמה פעמי ואז לאכול את הסוכריות תו כדי‬
‫שקוראי את הסיפור‪...‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫הא קרה לכ שרוצי דברי של חברי ואי לכ? למה זה קורה לפי דעתכ?‬
‫הא לרצות משהו שאי לנו זה תמיד מתו קינאה?‬
‫עד כמה רחוק את מוכני להגיע כדי להשיג משהו?‬
‫כמו מי היינו רוצי להיות? דומי למי? א אלו כישרונות?‬
‫למה לפעמי אנחנו רוצי להיות כמו כל מיני "סלבריטי"?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫למה דווקא ע הסיפור הזה היה מקבל הרב של בונס את האורחי החדשי שלו?‬
‫הא את היית מאמיני לחלו כזה?‬
‫למה הל כל כ רחוק אייזיק? מה הוא חיפש? מה הוא מצא?‬
‫מה המסר של הסיפור?‬
‫סיכו ‪:‬‬
‫זה לא פסול לרצות דברי‪ .‬לרצות להיות דומי למשהו‪/‬משהי‪ .‬לרצות תכונות או כשרנות של אנשי שוני‪...‬‬
‫פשוט צרי לדעת מי אנחנו‪ ,‬לדעת קוד כל לחפש בתוכנו‪ .‬לדעת לערי מי אנחנו והדברי שיש לנו‪...‬‬
‫מסכת אבות‪ ,‬פרק ד' משנה א'‬
‫ב זומא אומר‪:‬‬
‫איזה הוא חכ? הלמד מכל אד‪ ,‬שנאמר "מכל מלמדיי ‪,‬השכלתי" )תהילי קיט‪,‬צט(‪.‬‬
‫איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו‪ ,‬שנאמר "טוב אר אפיי ‪,‬מגיבור" )משלי טז‪,‬ל(‬
‫איזה הוא עשיר? השמח בחלקו ‪,‬שנאמר "יגיע כפי‪ ,‬כי תאכל; אשרי‪ ,‬וטוב ל" )תהילי קכח‪,‬ב(‪" :‬אשרי"‪,‬‬
‫בעול הזה; "וטוב ל ‪",‬לעול הבא‪.‬‬
‫איזה הוא מכובד? המכבד את הברייות‪ ,‬שנאמר "כי מכבדיי אכבד ובוזיי ייקלו" )שמואל א ב‪,‬ל(‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬