טופס הצטרפות – מעלה חריש

‫בס"ד‪ ,‬תאריך הרשמה‪ _ __________ :‬שעת הרשמה‪ __________ :‬אשכול דירות‪ _____________ :‬מס' חדרים___________‬
‫הצטרפות לעמותת "מעלה חריש" (עמותה ביסוד)‬
‫השכונה הצפונית והפרסה‬
‫אנו הח"מ ‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫_________________________‬
‫שם‪______________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫_______________ __________‬
‫ת‪.‬ז‪______________________ :.‬‬
‫טל' נייד‪:‬‬
‫_________________________‬
‫טל' נייד ‪:‬‬
‫__________________‬
‫טל' בית‪:‬‬
‫_________________________‬
‫פקס‪______________________ :‬‬
‫אי ‪ -‬מייל‪:‬‬
‫______________________ _________________________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫_______ ________________________________________________‬
‫(כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד ‪ -‬להלן‪ " :‬חברי העמותה " )‬
‫מצהירים מאשרים ומתחייבים בזאת כ לפי עמותת "מעלה חריש" (עמותה ביסוד) כ דלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫המכרז‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הננו מצטרפים לעמותת " מעלה חריש " (עמותה ביסוד) או כל שם אחר אשר ייבחר ע "י המייסדים‬
‫ו יאושר ע"י רשם העמותות (להלן‪" :‬העמותה" )‪ ,‬לצורך הגשת הצעה והשתתפות משותפת יחד עם‬
‫חברי העמותה במכרז מס' חי‪ 433/1013 /‬שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי‬
‫והשיכון (להלן‪" :‬המכרז" ) לרכישת קרקע במתחם מס' ‪ 46073‬מגרשים מס' ‪ - 151 , 151‬בהתאם‬
‫לשיקו ל דעת העמותה ע"י המייסדים (להלן‪" :‬הקרקע" )‪ ,‬אשר אם וכאשר העמותה תזכה בה‬
‫ובעקבות כך תרכוש את הזכויות בקרקע בנאמנות עבור חבריה ‪ -‬יוקם על ידי חברי העמותה‬
‫במשותף פרויקט מגורים העתיד להכיל ‪ 76‬דירות מגורים ( ולאחר הגשת בקשה להקלת שבס – ‪30‬‬
‫יחידות דיור ) (להלן‪" :‬הפרו יקט" ) והכל בהתאם לתב"ע מס' ח‪ 1 /‬ב' החלה על הקרקע (להלן‪:‬‬
‫"התב"ע" )‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫אנו מאשרים כי‪ ( :‬א ) ניתנה לנו אפשרות לקרוא את מסמכי המכרז ותנאיו ידועים לנו‪ .‬כמו כן אנו‬
‫מאשרים כי קראנו בעיון את תקנון העמותה (אשר גם צורף למסמכי המכרז) והבנו את הוראותיו‬
‫ואנו מתחייבים לפעול לפיו; ( ב ) ניתנה לנו אפשרות לעיין ולקרוא את מסמכי התב"ע והתכנון‬
‫המיועד ומצאנו אותם לשביעות רצוננו המלאה; ידוע לנו כי התכנון שהוצג לנו הינו תכנון רעיוני‬
‫וראשוני בלבד אשר נערך ע"י אדריכל בהתבסס על הוראות התב"ע וכי התכנון הסופי יהיה‬
‫בהתאם להיתר הבנייה שיתקבל ל פרוי קט‪ ( .‬ג ) הובא לידיעתנו‪ ,‬כי ההצעה שתוגש בשמנו והמכרז‬
‫כפופים לתנאי המכרז אשר פורסמו‪ ,‬להוראות תקנון העמותה ולהוראות כל דין; ( ד ) במידה‬
‫והצעת העמותה תזכה במכרז‪ ,‬הצטרפותנו וקבלתנו לעמותה תקנה לנו זכות לדירה אחת בלבד‬
‫בבניין מגורים ( ה ) ידוע לנו כי תינתן הזדמנות שווה להתקבל כחבר בעמותה לכל אדם אשר עומד‬
‫בתנאי התקנון והמכרז ( ו ) ידוע לנו כי בהתאם להוראות תקנון העמותה כל החלטות המייסדים‬
‫ו‪/‬או הועד המנהל של העמותה שייבחר מחייבות אותנו‪.‬‬
‫ה צטרפות ל עמותה‬
‫‪1.1‬‬
‫אנו אזרחי ישראל או תושבי ישראל או זכאים לעלות לישראל לפי חוק השבות‪ ,‬התש"י – ‪, 1550‬‬
‫ואנו מצהירים ומתחייבים כי לא הגשנו ו‪/‬או נגיש הצעה במסגרת עמותה אחרת המתכוונת‬
‫להשתתף במכרז במתחם זה ו‪/‬או במתחמים אחרים באותו מכרז‪ .‬במידה ושמנו יהיה רשום‬
‫בעמותה אחרת אנו מורים לכל גורם שהוא למחוק את שמנו מהעמותה האחרת כך שנהיה רשומים‬
‫רק בעמותה זו‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫אנו מצטרפים לרכישה משותפת של המקרקעין מאת רשות מקרקעי ישראל באמצעות העמותה על‬
‫פי המכרז ‪ ,‬במסגרת העמותה הפועלת בנאמנות עבור חבריה ‪ ,‬בשיטה של בנייה עצמית‪ ,‬של יחידות‬
‫בפרויקט‪ ,‬החל משלב בחירת מתכנן‪ ,‬חברת ניהול ופיקוח הנדסי לפרויקט‪ ,‬גיוס יועצים ‪ ,‬ליווי‬
‫בנקאי ו בהמשך הוצאת הבנייה למכרז לקבלני ביצוע וכיו "ב ועד לשלב סי ום הבנייה וגמר‬
‫הפרויקט והרישום ‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫אנו מתחייבים כי תוך ‪ 5‬ימים ממועד הודעתכם על הזכייה במכרז או במועד אחר כפי שיודע לנו‬
‫ע"י העמותה ו‪/‬או עורכי הדין של הפרויקט להתייצב ולחתום על מסמכי המכרז‪ ,‬הסכם‬
‫ההצטרפות ל עמותה ‪ ,‬הסכם השיתוף‪ ,‬ייפוי הכוח ‪ ,‬הסכם היועץ עם חברת איילה א‪.‬ג‪.‬מ‪ ,‬הסכם‬
‫ה משווק עם חברת חריש הירוקה‪ ,‬ו כן כל יתר המסמכים הנלווים אליהם‪ ,‬המגדירים את כל‬
‫הזכויות והחובות שלנו וכן את ההתחייבויות של נו ושל יתר חברי הקבוצה בפרו יקט ‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫ידוע ל נו כי אך ורק לאחר הגשת היתרי הבני יה וסיום הליווי של משרד הבינוי ו השיכון ‪ ,‬ייקראו‬
‫כל חברי ה עמותה להגיע ולבחור את יחידות הדיור‪ ,‬החניות וה מח סנים‪ .‬מוסכם כי סדר הקדימות‬
‫לבחירת יחידת הדיור (וכן החניות והמחסנים) יהיה פועל יוצא של התאריך והשעה הרשומים‬
‫בראש הסכם זה אשר נחתם על ידי חברי העמותה ע רב ה מכרז ‪ ,‬למעט לגבי חברים (או בני משפחה‬
‫המתגוררים איתם) בעלי נכות מאושרת על פי דין ואשר יש בה כדי להצדיק מתן קדימות (לפי‬
‫שיקול דעת מועצת העמותה) ‪ -‬אשר תוענק להם קדימות בבחירת החניות‪ .‬מועצת העמותה‬
‫באמצעות המשווק – יציגו לוח זמנים לפגישות‪ ,‬אליהן יגיע כל אח ד מהחברים לבחור את יחידת‬
‫הדיור (כמו גם את החניות וה מ חסנים )‪.‬‬
‫הגשת ההצעה‬
‫‪4.1‬‬
‫אנו מאשרים ומסכימים מראש‪ ,‬כי הגשת ההצעה במסגרת המכרז‪ ,‬לרבות השתתפות בהליך‬
‫ההתמחרות ‪ ,‬אם יהיה‪ ,‬וכל עניין הכרוך בכך לרבות גובה ההצעה‪ ,‬ינוהלו עבור חברי העמותה על‬
‫ידי המייסדים ו‪ /‬או מועצת הע מותה ‪ ,‬על פי שיקול דעתם‪ .‬לצורך כך‪ ,‬הננו מייפים בזאת את כוח ה‬
‫של העמותה באמצעות המייסדים ו‪/‬או מועצת העמותה להגיש בשמנו‪ ,‬כחלק מחברי העמותה‪,‬‬
‫הצעה לרכישת הקרקע‪ ,‬להשתתף בשמנו ובמקומנו במכרז ולבצע כל פעולה שתידרש לצורך כך‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫אנו מסמיכים את המייסדים ו‪/‬או עורכי הדין של הפרו יקט – עו"ד ישראל עזיאל ו‪/‬או עו"ד רון‬
‫גינת ו‪/‬או כל עורך דין אחר ממשרד ליפא מאיר ושות' (להלן‪" :‬עורכי הדין של הפרוייקט" ) לתת‬
‫הנחיות לבנק לרבות לעניין גובה הערבות הבנקאית שיש להוציא לצורך ההשתתפות במכרז‬
‫ו לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך כך ו כן לתת כל הוראה אחרת שתידרש לצורך הוצאת‬
‫הערבות הבנקאית ופתיחת חשבון הנאמנות שי ש מש לצורך הוצאת הערבות ‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫אנו נותנים הוראה בלתי חוזרת לעורכי הדין של הפרו יקט לעשות שימוש בכספים שיופקדו‬
‫בחשבון הנאמנות ‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 3.7‬להלן‪ ,‬לצורך ביצוע כל תשלום שיידרש לצורך הגשת ההצעה ‪,‬‬
‫לרבות ה וצאת הערבות הבנקאית ‪ ,‬תשלום האגרות לבנק ובמקרה של זכייה ‪ -‬ביצוע התשלום‬
‫לרשות מקרקעי ישראל ‪ ,‬למשרד הבינוי והשיכון ‪ ,‬תשלום שכ"ט משווק‪ ,‬תשלום שכ"ט יועץ‪,‬‬
‫תשלום שכ"ט היועצים של הפרויקט ו‪/‬או כל גורם אחר שיידרש‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫ידוע לנו כי תנאי עיקרי להגשת ההצעה ולהשתתפות במכרז‪ ,‬ה וא שיתארגנו מספר חברים מספיק‪.‬‬
‫אנו מסכימים כי כל החלטה ביחס לזהות החברים וכן צירוף ו‪/‬או גריעת חברים‪ ,‬נתונה לשיקול‬
‫דעתם הבלעדי של המייסדים או הוועד המנהל בכל עת בהתאם להוראות התקנון והמכרז‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫אנו מתחייבים לשמור על סודיות פרטי ההצעה שתוגש במכרז והסכומים הנקובים בה ומאשרים‬
‫כי ידוע לנו שפרסום פרטים מתוכה ו‪/‬או מסירתם לצד ג' עשוי לגרום נזק לחברי הקבוצה במסגרת‬
‫הליך המכרז‪ .‬אנו מתחייבים לשמור בסודיות גם את תוכנו של מסמך זה‪.‬‬
‫תשלומים‬
‫‪3.1‬‬
‫ידוע לנו‪ ,‬כי אומדן העלות המשוערת ליחידה (כולל חניה אחת ולא כולל מחסן) הינה כמפורט‬
‫בנספח האומדנים המצורף לטופס הרשמה זה וכי הסכומים כולם כוללים מע"מ בשיעור ‪13%‬‬
‫(להלן‪" :‬האומדן" )‪.‬‬
‫‪3.1‬‬
‫ידוע לנו כי העלות הסופית של יחידת הדיור שתיבנה עבורנו תקבע עפ"י עלויות הפרויקט בפועל‪,‬‬
‫וכי האומדן המצוין לעיל אינו כולל תשלום מס רכישה כדין [ ידוע לנו כי תוגש שומה עצמי ת בגין‬
‫רכישת קרקע ואולם אין ודאות לעניין זה]‪ ,‬שכ"ט עו"ד למשרד עוה"ד של הפרויקט ליפא מאיר‬
‫ושות' בסך ‪ 1.5%‬בתוספת מע"מ מאומדן העלות של כל יחידה (בתוספת מע"מ) ‪ ,‬עמלת פתיחת‬
‫תיק בבנק‪ ,‬אגרות רישום בית משותף ורישום זכויות‪ ,‬שינויים רגולטוריים ככל שיחולו (כגון‪:‬‬
‫שינו י במע"מ)‪ ,‬שינויים במדד תשומות הבנייה‪ .‬הננו מאשרים כי הובהר לנו שאין לראות באומדן‬
‫העלות התחייבות כלשהי של העמותה ו‪/‬או מי מטעמה כעלות סופית‪ .‬עוד ידוע לנו כי האומדן‬
‫כולל בתוכו תשלום של שכר ייעוץ לחברת איילה אגם יעוץ נדל"ן בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ‪( 513155336 .‬להלן‪:‬‬
‫‪-4-‬‬
‫"היועץ" ) ושכר שיווק לחברת חריש הירוקה יזמות והשקעות בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ‪( 513501570 .‬להלן‪:‬‬
‫"המשווק" )‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שאת ביצוע הפרויקט ילווה בנק שייבחר על ידי השותפים בפרויקט‬
‫(להלן‪" :‬הבנק המלווה" ) אשר לטובתו תירשם משכנת א ו‪/‬או התחייבות לרישום משכנתא על‬
‫זכויות השותפי ם במקרקעין‪ .‬ידוע לנו כי תנאי לאישורנו כשותפים בפרויקט הוא קבלת אישור‬
‫הבנק המלווה למועמדותנו ותשלום ההון העצמי כמפורט להלן ‪ .‬אנו מתחייבים להמציא את כל‬
‫המסמכים הנדרשים לשם אישורנו העקרוני ע"י הבנק המלווה במועד שייקבע לכך ולחתום על‬
‫מסמכי הבנק המלווה עפ"י המועדים שייקבעו עמו‪ .‬ידוע לנו כי רק לאחר הפקדת סכום ההון‬
‫העצמי‪ ,‬ניתן יהיה לקבל משכנת א מהבנק למימון הקמת הפרויקט וזאת בכפוף לאי שורנו כלווים‬
‫על ידי הבנק המלווה‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫עוד ידוע לנו כי לשם רכישת המקרקעין ואישורנו ע"י הבנק המלווה נדרש מאתנו הון עצמי‬
‫מאומדן העלות של היחידה בה בחרנו‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ 3.3.1‬נכון למועד חתימתנו על מסמך זה ובהתאם להוראות בנק ישראל נדרש הון עצמי בשיעור‬
‫מינימאלי של ‪ 45%‬מאומ דן העלות‪ ,‬למי שאיננו בעלים של דירה ו‪/‬או בעלים של דירה אחת‬
‫אותה הוא מתחייב למכור במועדים הקבועים בחוק‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.3.1‬‬
‫לחברי הקבוצה אשר בבעלותם דירה אחת שהם אינם מתכוונים למכור ו‪/‬או בבעלותם ‪1‬‬
‫דירות ויותר‪ ,‬דרישת הבנקים כיום הינה להון עצמי בשיעור של ‪ 50%‬מאומדן העלות‪.‬‬
‫‪3.3.4‬‬
‫על אף האמור לעיל מובהר כי שיעור ההון העצמי‪ ,‬העמדת הבטוחות וכיו " ב‪ ,‬כמפורט לעיל‬
‫כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק‪ ,‬אשר עשוי לדרוש במקרים מסו ימים‪ ,‬שיעור הון‬
‫עצמי גבוה יותר ו‪/‬או צירוף בטוחות נוספות ו‪/‬או ערבים ו‪/‬או לווים נוספים וזאת בהתאם‬
‫לנתונים האישיים של כל חבר ב קבוצה‪.‬‬
‫בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬אנו מצהירים שיש ביכולתנו הכלכלית לעמוד בדרישות הבנק המלווה‬
‫בהתאם לחלופות המנויות לעיל‪.‬‬
‫במעמד חתימתנו על מסמך זה משול מים לקבוצה על חשבון ההון העצמי המחאה ע"ס של ‪10,000‬‬
‫‪ ₪‬לפקודת עו"ד רון גינת בנאמנות (להלן‪" :‬הנאמן" ) לפירעון מ ידי עם חתימתנו על מסמך‬
‫הצטרפות זה (להלן‪" :‬התשלום הראשון" )‬
‫התשלום הראשון יופקד מידית בחשבון נאמנות שייפתח ע"י הנאמן לטובת העמותה ו‪/‬או חבריה‬
‫בבנק הפועלים‪ ,‬סניף מונטפיורי תל אביב (להלן‪" :‬חשבון הנאמנות" ) ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪3.7‬‬
‫התשלום הראשון ישמש בין היתר‪ ,‬לצורך הוצאת ו‪/‬או מימון הערבות הבנקאית הנדרשת בהתאם‬
‫לתנאי המכרז ולצורך ביצוע תשלומים נוספים שיידרשו לאחר הזכייה‪ ,‬כפי שיקבע באופן בלעדי‬
‫ע"י המייסדים ו‪/‬או מועצת העמותה ובהתאם להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫ידוע לנו כי לאחר זכיית הקבוצה במכרז (אם תזכה)‪ ,‬תערוך הקבוצה גבייה של ההון העצמי ‪ /‬הון‬
‫עצמי חלקי ל ‪ 45%-‬מאומדן העלות שמטרתו לממן את עלות הקרקע‪ ,‬הוצאות הפיתוח וכן את‬
‫התשלומים למתכננים והיועצים השונים במטרה לקדם את קבלת היתר הבנייה‪ ,‬בשים לב‬
‫למועדים הקבועים לתשלום בחוברת המכרז‪ .‬השלמת ההון העצמי תתעדכן בהתאם לדרישת הבנק‬
‫שייבחר תבוצע בהתאם לדרישת הקבוצה ו‪ /‬או הבנק במועד בו נדרש לכך‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫אם הקבוצה לא תזכה במכרז‪ ,‬אזי לאחר השבת הערבות הבנקאית וביטולה (אם הוצאה)‪ ,‬יוחזר‬
‫לנו סכום ההשקעה הראשוני תוך ‪ 13‬ימים מיום השבת הערבות לבנק‪ .‬הכספים יוחזרו למס'‬
‫החשבון המופיע על גבי ההמחאות וההמחאות ישלחו כשהן מבוטלות לכתובת הדואר שלנו‬
‫המפורטת במסמך זה‪ .‬ידוע לנו כי יוחזר לנו סך של ‪ ₪ 10,000‬בניכוי עמלת הערבות ועמלת‬
‫ההעברה לחשבוננו‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪5.1‬‬
‫ידוע לנו כי אין כל ודאות לכך שההצעה שתוגש על ידינו אכן תזכה במכרז‪ .‬אנו מתחייבים כי לא‬
‫תהיינה לנו טענות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או תביעות כלפי העמותה ו‪/‬או המיי סדים ו‪/‬או מועצת העמותה‬
‫ו‪/‬או הנאמן ו‪/‬או עורכי הדין של הפרו יקט ו‪/‬או היועץ ו‪/‬או המשווק ו‪/‬או מי מטעמם בקשר עם‬
‫‪-3-‬‬
‫הגשת ההצעה במכרז ו‪/‬או אי הגשת ההצעה ו ו‪/‬או אי זכייה במכרז ו‪/‬או מי מטעמם לרבות לעניין‬
‫ת ו כנו של מסמך זה‪.‬‬
‫‪5.1‬‬
‫ידוע לנו כי עם חתימתנו על מסמך זה אנו מצטרפים כחברים לעמותה וכי הגשת ההצעה תלויה‬
‫בכך שיהיה מספר החברים מספיק בעמותה‪ .‬אשר על כן ידוע לנו כי במידה ונרצה לבטל את‬
‫חברתנו בעמותה טרם הגשת המכרז‪ ,‬לא נוכל לעשות כן אלא אם כן יהיה לנו חבר עמותה מחליף‬
‫שיבוא בנעלינו‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫במקרה בו לא נמלא אחר ההוראות הקבועות לעיל ולה לן ובכלל זה‪ :‬ביצוע התשלומים הנדרשים‬
‫במועדם‪ ,‬חתימה על כלל המסמכים וההסכמים הנדרשים ו‪/‬או שיידרשו מאתנו ע"י העמותה ו‪/‬או‬
‫הבנק ו‪/‬או הנאמן ו‪/‬או אישורנו ע"י הבנק המלווה – תבוטל חברותנו בעמותה‪ .‬במקרה זה ומבלי‬
‫לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לטובת העמותה‪ ,‬יחולט התשלום הרא שון וברור לנו כי לא תהיה לנו‬
‫כל זכות בעמותה ו‪/‬או בפרויקט ו‪/‬או ביחידת הדיור והעמותה תהיה רשאית להעביר את הזכויות‬
‫לצד ג' ולא תהיינה לנו כל טענה כלפי העמותה ו‪/‬או מי מטעמה לרבות כלפי עורכי הדין של‬
‫הפרויקט ו‪/‬או היועץ ו‪/‬או המשווק ו‪/‬או מי מטעמם‪ .‬ידוע לנו כי אי קי ום התחייבויותינו עלול‬
‫להסב לעמותה נזקים ועל כן אנו מתחייבים שלא נחזור בנו מהתחייבויותינו עפ"י מסמך זה ולא‬
‫נפעל לסיכול ההשתתפות והזכייה במכרז ו‪/‬או לגרימת נזק לעמותה‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫אנו מאשרים לעמותה ו‪/‬או מי מטעמה להעביר אלינו תכתובות באמצעות דוא"ל ו‪/‬או כתובת‬
‫הדואר שמסרנו לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום ה יום ____________‪:‬‬
‫שם‪ _____ _ __ __ ____ :‬חתימה‪___ _______ :‬‬
‫שם‪ _______ _______:‬חתימה‪___ ________ :‬‬
‫פרטי ההמחא ה שנמסר ה‪:‬‬
‫המחאה ע"ס ‪ ₪ 020222‬לפירעון ליום ___________מס' המחאה ______________בנק ____________‬
‫ע"ש _____________‪.‬‬
‫ מצ "ב צילום תעודת זהות של כל החותמים‪.‬‬‫‪ -‬מצ"ב חתימה על מסמך הצהרת תושבות לצורך פתיחת חשבון נאמנות בבנק‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫טבלת אומדנים (נספח להסכמי הצטרפות)‬
‫תיאור כללי של היחידה‬
‫אשכול‬
‫אומדן (החל מ‪)...‬‬
‫‪1‬‬
‫דירת ‪ 0‬חדרים‬
‫‪₪ 0050333‬‬
‫‪2‬‬
‫דירת ‪ 4‬חדרים‬
‫‪₪ 0050333‬‬
‫‪3‬‬
‫דירת ‪ 5‬חדרים‬
‫‪₪ 0030333‬‬
‫‪4‬‬
‫דירת גן ‪ 4‬חדרים‬
‫‪₪ 0030333‬‬
‫‪5‬‬
‫דירת גן ‪ 5‬חדרים‬
‫‪₪ 003030333‬‬
‫‪6‬‬
‫מיני פנטהאוז ‪ 4‬חדרים‬
‫‪₪ 0030333‬‬
‫‪7‬‬
‫פנטהאוז ‪ 4‬חדרים‬
‫‪₪ 0030333‬‬
‫‪8‬‬
‫פנטהאוז ‪ 0‬חדרים‬
‫‪₪ 002530333‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן העלות כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬אומדן העלות המשוער הינו ליחידה בקומה ראשונה כולל חניה אחת ולא כולל מחסן‪.‬‬
‫‪ .4‬תוספת עלות משוערת למעבר בין קומות הינה ‪.₪ 8000‬‬
‫‪ .3‬ככל ויוותרו חניות ו‪/‬או מחסנים ניתן יהיה להצמיד חניה ו‪/‬או מחסן נוספים בתוספת תשלום משוערת‬
‫של ‪ .₪ 030333‬אם לא יהיו מעוניינים אזי העלות תחולק בין כל חברי העמותה‪ 0‬הכל בהתאם למנגנון‬
‫שיפורט במסמכי ההצטרפות לעמותה ‪.‬‬
‫‪ .5‬למען הסר ספק מובהר כי אין לראות באומדן העלות התחייבות כלשהי של העמותה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫כעלות הסופית‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫שם הלקוח ___________________‬
‫מספר זיהוי ___________________‬
‫שם הסניף ___________________‬
‫מספר הסניף __________________‬
‫הצהרת לקוח על מדינות לצורך חבות מס (‪)Self Certification‬‬
‫להלן מדינות האזרחות והתושבות שלי‪:1‬‬
‫אזרחות‪_________ :‬‬
‫_________‬
‫_________‬
‫תושבות‪_________ :‬‬
‫_________‬
‫_________‬
‫ארץ עליה‪/‬תושב חוזר‪_________ :‬‬
‫תושבות אחרת לצורכי מס‪__________ :‬‬
‫אני מצהיר בזאת שמסרתי לבנק הפועלים את פרטי כל המדינות שבהן אני אזרח או תושב; לרבות‬
‫תושבות לצורכי מס לפי הדין המקומי של אותה מדינה (למשל‪ 0‬גרין קארד"(בארה"ב); רישיון עבודה‪0‬‬
‫וכד')‪ .‬במידה והמידע שמסרתי ישתנה אני מתחייב להודיע לבנק הפועלים בתוך ‪ 30‬יום ממועד השינוי‪.‬‬
‫חתימה הלקוח ____________________________‬
‫תאריך‪______________________ :‬‬
‫‪ 1‬הבהרות‪:‬‬
‫א‪ .‬אזרח תושב ישראל יציין "ישראל" בארץ האזרחות ו"ישראל" בארץ התושבות‪ .‬במידה שיש לו אזרחות או תושבות נוספת‬
‫יציין גם אותה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לקוח שיש לו יותר מאזרחות אחת (דרכון‪ 0‬זכאות מלידה‪ 0‬על בסיס הורות‪ 0‬קשרי נישואין וכד')– יוסיף אותה כאזרחות‬
‫נוספת‪.‬‬
‫ג‪ .‬לקוח שנחשב "תושב" במדינה שאינה ישראל (ואינו תושב ישראל()יציין אותה מדינה כמדינת תושבות‪.‬‬
‫ד‪ .‬לקוח שנחשב תושב ביותר ממדינה אחת – על‪-‬פי כללי התושבות של אותן מדינות‪ 0‬יציין את שתי המדינות כמדינות‬
‫תושבות כאשר המדינה הראשונה שתרשם תהיה המדינה בה מרכז חייו‪.‬‬
‫ה‪ .‬תושבות אחרת לצורכי מס – הינה מדינה בה ללקוח חבות דיווח ו‪/‬או חובת תשלום מס שאינה מדינה בה הוא מתגורר‬
‫( למשל ארה"ב למחזיקי גרין קארד‪ 0‬רישיון עבודה‪ 0‬החזקת אישור תושבות לצורכי מס ממדינה זרה וכד')‬