דף עבודה על הפיוט ונתנה תוקף.pdf

‫דף עבודה על הפיוט "ונתנה תוקף"‬
‫מעשה ברבי אמנון שחי בימי הביניים בעיר מגנצא שבגרמניה והיה גדול הדור‪.‬‬
‫החלו ההגמון והשרים של אותה עיר מבקשים ממנו שימיר את דתו; הפצירו בו ללא‬
‫הרף‪ .‬יום אחד‪ ,‬כשלא יכול היה לעמוד בלחצם‪ ,‬ביקש להסירם מפניו ואמר‪ :‬תנו לי‬
‫זמן שלושת ימים ואשיבכם דבר‪ .‬ברגע שיצאו מילים אלו מפיו ‪ -‬הבין עד כמה שגה‬
‫וחטא‪ .‬האם בכלל יש אפשרות כזו?! ויצום ויתפלל ויבכה‪.‬‬
‫למועד שלושה ימים ‪ -‬לא התייצב רבי אמנון ממגנצא בפני ההגמון‪ .‬שלח ההגמון‬
‫חיילים להביאו‪ .‬לשאלת ההגמון ‪ -‬מדוע לא הגיע למועד‪ ,‬השיב רבי אמנון וביקש כי‬
‫יכרתו את לשונו על כי אמר את המשפט הנורא‪" :‬תנו לי זמן שלושת ימים"‪.‬‬
‫ויען ההגמון ויאמר‪ :‬לא הלשון תיכרת אלא הרגלים אשר לא באו במועד! והידיים‬
‫שסירבו לסמן את הצלב‪ .‬ויכרתו את ידיו ואת רגליו של אמנון‪.‬‬
‫אותו יום ערב ראש השנה היה‪ ,‬ובראש השנה בשעת קדושה של מוסף‪ ,‬ביקש רבי‬
‫אמנון והעלוהו כרות ידיים ורגלים לבימה אצל ארון הקודש ושם חיבר את התפילה‬
‫הנפלאה "ונתנה תוקף קדושת היום"‪.‬‬
‫בסיימו התפילה ‪ -‬יצאה נשמתו בטהרה‪.‬‬
‫‪ .1‬מה דרשו השרים וההגמון מרבי אמנון?‬
‫__________________________________________________‬
‫‪ .2‬מה השיב להם רבי אמנון ומדוע חש כי חטא בתשובתו?‬
‫__________________________________________________________‬
‫‪ .3‬הסיפור מתאר התמודדות של יהודי מול מי שאינם יהודים ומנסים לכפות‬
‫עליו את דתם ופוגעים בו‪ .‬אלו אירועים היסטוריים דומים לזה אתה מכיר?‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫את הפיוט ונתנה תוקף נוהגים לומר לפי מנהג אשכנז בחזרת שליח הציבור בתפילות‬
‫המוסף של ראש השנה ויום הכיפורים לפני קדושה‪ ,‬ולפי נוסח עדות המזרח נהגו‬
‫לאמרו לפני הקדיש שלפני תפילת המוסף‪ .‬ברוב הקהילות נהגו לאומרו כשארון‬
‫הקדש פתוח‪ .‬אמירתו מעוררת חרדה והתרגשות אצל המתפללים‪.‬‬
‫"ונתנה תוקף"‬
‫ּונְ תַ נֶה ּתו ֶֹקף ְקד ַֹשת הַ יוֹם ‪ /‬כִּ י הּוא נו ָֹרא וְ ָאיוֹם‬
‫ּובוֹ ִּתנ ֵַשא מַ לְ כּותֶ ך ‪ /‬וְ יִּ כוֹן בְ חֶ סֶ ד כִּ ְסאֲ ָך‬
‫וְ תֵ ֵשב עָ לָיו בֶ אֶ מֶ ת ‪ /‬אֶ מֶ ת כִּ י אַ ָּתה הּוא דַ יָן‬
‫ּומוֹכִּ יחַ וְ יוֹדֵ עַ וָעֵ ד ‪ /‬וְ כוֹתֵ ב וְ חוֹתֵ ם [וְ סוֹפֵ ר ּומוֹ ֶנה]‬
‫וְ ִּתזְ כֹר כָל הַ נִּ ְשכָחוֹת ‪ /‬וְ ִּת ְפ ַּתח אֶ ת סֵ פֶ ר הַ זִּ כְ רוֹנוֹת‬
‫יק ֵרא ‪ /‬וְ חוֹתָ ם יַד ָכל ָאדָ ם בוֹ‬
‫ּומֵ אֵ לָיו ָ‬
‫ּובְ שוֹפָ ר גָדוֹל יִּ ָּת ַקע ‪ /‬וְ קוֹל ְדמָ מָ ה דַ ָקה יִּ ָשמַ ע‬
‫ּומַ לְ ָאכִּ ים יֵחָ פֵ זּון ‪ /‬וְ ִּחיל ְּורעָ ָדה יֹאחֵ זּון‬
‫ֹאמרּו ִּהנֵה יוֹם‪-‬הַ ִּדין ‪ /‬לִּ ְפקוֹד עַ ל צְ בָ א מָ רוֹם בַ ִּדין‬
‫וְ י ְ‬
‫כִּ י ֹלא יִּ זְ כּו בְ עֵ ינֶיך בַ ִּדין ‪ /‬וְ ָכל בָ אֵ י עוֹלָם יַעַ בְ רּון לְ פָ נֶיָך כִּ בְ נֵי מָ רוֹן‪.‬‬
‫עדרוֹ ‪ /‬מַ עֲבִּ יר צֹאנוֹ ַּתחַ ת ִּשבְ טוֹ‬
‫כְ בַ ָק ַרת רוֹעֶ ה ְ‬
‫כֵן ַּתעֲבִּ יר וְ ִּת ְסּפוֹר וְ ִּת ְמנֶה ‪ /‬וְ ִּת ְפקוֹד נֶפֶ ש כָל חָ י‬
‫וְ תַ ְחּתֹך ִּקצְ בָ ה לְ ָכל בְ ְריוֹתֶ יָך ‪ /‬וְ ִּתכְ ּתֹב אֶ ת גְ זָר ִּדינָם‪.‬‬
‫בְ ראש הַ ָשנָה יִּ כָתֵ בּון ‪ּ /‬ובְ יוֹם צוֹם כִּ ּפוֹר יֵחָ תֵ מּון‬
‫ּומי יָמּות‬
‫כַמָ ה יעַ בְ רּון וְ כַמָ ה יִּ בָ ֵראּון ‪ִּ /‬מי יִּ ְחיֶה ִּ‬
‫ּומי בָ אֵ ש‬
‫ּומי ֹלא בְ ִּקצוֹ ‪ִּ /‬מי בַ מַ יִּ ם ִּ‬
‫ִּמי בְ ִּקצוֹ ִּ‬
‫ּומי בַ צָ מָ א‬
‫ּומי בַ חַ יָה ‪ִּ /‬מי בָ ָרעָ ב ִּ‬
‫ִּמי בַ חֶ ֶרב ִּ‬
‫ּומי בַ ְס ִּקילָה‬
‫יקה ִּ‬
‫ּומי בַ מַ גֵפָ ה ‪ִּ /‬מי בַ חֲ נִּ ָ‬
‫ִּמי בָ ַרעַ ש ִּ‬
‫ּומי יִּ טָ ֵרף‬
‫ּומי יָנּועַ ‪ִּ /‬מי יִּ ָש ֵקט ִּ‬
‫ִּמי יָנּוחַ ִּ‬
‫ּומי יֵעָ נִּ י‬
‫ּומי יִּ ְתיַסָ ר ‪ִּ /‬מי יָרּום ּו ִּמי יִּ ָשפֵ ל ‪ִּ /‬מי יֵעָ ֵשר ִּ‬
‫ִּמי יִּ ָשלֵו ִּ‬
‫ירין אֶ ת רֹע הַ גְ ז ֵָרה‬
‫ּות ִּפלָה ּוצְ דָ ָקה ‪ -‬מַ עֲבִּ ִּ‬
‫ּותשּובָ ה ְ‬
‫ְ‬
‫כִּ י כְ ִּש ְמָך כֵן ְּת ִּהלָתֶ ָך ‪ָ /‬ק ֶשה לכְ עוֹס וְ נוֹחַ לְ ַרצוֹת‬
‫כִּ י ֹלא תַ ְחּפֹץ בְ מוֹת הַ מֵ ת ‪ /‬כִּ י ִּאם בְ שּובוֹ ִּמדַ ְרכוֹ וְ חָ יָה‬
‫וְ עַ ד יוֹם מוֹתוֹ ְּתחַ כֶה לוֹ ‪ִּ /‬אם יָשּוב ִּמיָד ְּת ַקבְ לוֹ‪.‬‬
‫ְאֶ מֶ ת כִּ י אַ ָּתה הּוא יוֹצְ ָרם ‪ /‬וְ אַ ָּתה יוֹדֵ ע יִּ צְ ָרם‬
‫כִּ י הֵ ם בָ ָשר וָדָ ם‪:‬‬
‫ָאדָ ם יְ סוֹדוֹ מֵ עָ פָ ר ‪ /‬וְ סוֹפוֹ לֶעָ פָ ר‬
‫בְ נ ְַפשוֹ יָבִּ יא ל ְַחמֹו ‪ /‬מָ שּול כַ חֶ ֶרס הַ נִּ ְשבָ ר‬
‫כֶחָ צִּ יר יָבֵ ש ּוכְ צִּ יץ נוֹבֵ ל ‪ּ /‬וכְ צֵ ל עוֹבֵ ר ּוכְ עָ נָן ָכלָה‬
‫ּוכְ רּוחַ נו ָֹשבֶ ת ּוכְ ָאבָ ק ּפו ֵֹרח ‪ /‬וְ כַחֲ לוֹם יָעּוף‬
‫וְ אַ ָּתה הּוא מֶ לֶך ‪ /‬אֵ ל חַ י וְ ַקיָם‬
‫אֵ ין ִּקצְ בָ ה לִּ ְשנוֹתֶ יָך ‪ /‬וְ אֵ ין ֵקץ לְ או ֶֹרך יָמֶ יָך‬
‫וְ אֵ ין לְ ַשעֵ ר מַ ְרכְ בוֹת כְ בוֹדֶ ך ‪ /‬וְ אֵ ין לְ פָ ֵרש עֵ ילּום ְשמֶ ך‬
‫ִּש ְמָך נָאֶ ה לְ ָך ‪ /‬וְ אַ ָּתה נָאֶ ה לִּ ְשמֶ ָך‬
‫ֲשה לְ מַ עַ ן ְשמֶ ָך‬
‫ּושמֵ נּו ָק ָראתָ בִּ ְשמֶ ָך ‪ /‬ע ֵ‬
‫ְ‬
‫ישי ִּש ְמָך‬
‫וְ ַקדֵ ש אֶ ת ִּש ְמָך ‪ /‬עַ ל מַ ְק ִּד ֵ‬
‫בַ עֲבּור כְ בוֹד ְשמֵ ָך ‪ /‬הַ ַנע ֲָרץ וְ הַ נִּ ְקדָ ש‬
‫ישים ִּש ְמָך בַ קוֹדֶ ש‬
‫כְ סוֹד ִּשיחַ ַש ְרפֵ י קוֹדֶ ש ‪ /‬הַ מַ ְק ִּד ִּ‬
‫דָ ֵרי מַ ֲעלָה ‪ /‬עִּ ם דָ ֵרי מַ טָ ה‪:‬‬
‫אלו מנהגים הקשורים בחגי תשרי מוזכרים בתפילה?‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫מהם שלבי הכרעת הדין כפי שהם באים לידי ביטוי בתפילה?‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫למה מדמה רבי אמנון את ה'? מדוע?‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫ירין אֶ ת רֹע הַ גְ ז ֵָרה"‬
‫ּות ִּפלָה ּוצְ ָד ָקה ‪ -‬מַ עֲבִּ ִּ‬
‫ּותשּובָ ה ְ‬
‫הסבר את המשפט " ְ‬
‫במילים שלך‪.‬‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫מדוע לדעתך דווקא מעשים אלה יכולים להביא לכפרה?‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________‬