PDF

‫גם הקיץ הזה |‬
‫עידית חכמוביץ ‪ -‬יגור‬
‫ַּגם ַה ַקיִ ץ ַה ּזֶה יִ ָּג ֵמר‪ַּ ,‬כ ִּנ ְר ֶאה‪,‬‬
‫ֵּבין ֱאלוּ ל ְל ִתְׁש ֵרי אוֹ ְּב ֶע ֶרך‬
‫יעת ֲח ָצ ִבים‪ַּ ,‬כ ִּנ ְר ֶאה‪,‬‬
‫יִ ָּג ֵמר ְּב ִס ַ‬
‫אוֹ ְּב ַכ ָּמה ָע ִלים ַעל ַה ֶּד ֶרך‪.‬‬
‫ירה‬
‫ַפנֵף ְּבׁשו ֶֹבל ַח ְמ ִסינָיו ִּכ ְג ִב ָ‬
‫יְ נ ְ‬
‫יה‬
‫ְמ ָמ ֶאנֶת ֲעזוֹב ֲעלוּ ֶמ ָ‬
‫ְּביו ְֹד ָע ּה ִּכי ֲא ֶח ֶרת ִתְׁשזוֹף ְּב ֳע ְב ָר ּה‬
‫יה‪.‬‬
‫ין‪-‬כל ְּבׁשו ֵֹטי ְנעוּ ֶר ָ‬
‫ֶאת ֵע ָּ‬
‫ָה‪ ,‬יְ ַל ֵּטף‬
‫ָר ִלי‪ ,‬יִ ג ּ‬
‫וּ ְס ָתו ָר ְך‪ַ ,‬א ְקו ֶ‬
‫ילינוּ‬
‫יְ ַע ֵּכס ְמתוּ נוֹת ַעל ְׁש ִב ֵ‬
‫וְ ַה ַּקיִ ץ ַהזֶה ַה ִּנ ְר ָדם‪ֶ ,‬ה ָעיֵף‪,‬‬
‫ׁש ַכח ‪ְּ -‬כמוֹ ָהיָה וְ ֵאינֶנוּ ‪.‬‬
‫יִ ָ‬
‫ַחנוּ ְגמוּ ִעים וּ ְצרוּ ֵבי ְׁשלוּ ִליוֹת‬
‫ַאנ ְ‬
‫וֲ‬
‫עוֹד ִנ ְכ ַמ ּה לוֹ ְּבבוֹא תוֹר ָה ַר ַעם‪,‬‬
‫וּ ִב ְב ַרד ִמ ְמ ָט ִרים וּ ְב ֵצל ִמ ְט ִריוֹת‬
‫ְנ ַב ֵּקׁש ָלנוּ ַקיִ ץ עוֹד ַּפ ַעם‪.‬‬
‫השבט השישי | ‪1‬‬
‫גליון מס'‬
‫‪130‬‬
‫ַּגם ַה ַקיִ ץ ַה ּזֶה יִ ָּג ֵמר‪ַּ ,‬כ ִּנ ְר ֶאה‪,‬‬
‫ֵּבין ֱאלוּ ל ְל ִתְׁש ֵרי אוֹ ְּב ֶע ֶרך‬
‫יעת ֲח ָצ ִבים‪ַּ ,‬כ ִּנ ְר ֶאה‪,‬‬
‫יִ ָּג ֵמר ְּב ִס ַ‬
‫אוֹ ְּב ַכ ָּמה ָע ִלים ַעל ַה ֶּד ֶרך‪.‬‬
‫ירה‬
‫ַפנֵף ְּבׁשו ֶֹבל ַח ְמ ִסינָיו ִּכ ְג ִב ָ‬
‫יְ נ ְ‬
‫יה‬
‫ְמ ָמ ֶאנֶת ֲעזוֹב ֲעלוּ ֶמ ָ‬
‫ְּביו ְֹד ָע ּה ִּכי ֲא ֶח ֶרת ִתְׁשזוֹף ְּב ֳע ְב ָר ּה‬
‫יה‪.‬‬
‫ין‪-‬כל ְּבׁשו ֵֹטי ְנעוּ ֶר ָ‬
‫ֶאת ֵע ָּ‬
‫ָה‪ ,‬יְ ַל ֵּטף‬
‫ָר ִלי‪ ,‬יִ ג ּ‬
‫וּ ְס ָתו ָר ְך‪ַ ,‬א ְקו ֶ‬
‫ילינוּ‬
‫יְ ַע ֵּכס ְמתוּ נוֹת ַעל ְׁש ִב ֵ‬
‫וְ ַה ַּקיִ ץ ַהזֶה ַה ִּנ ְר ָדם‪ֶ ,‬ה ָעיֵף‪,‬‬
‫ׁש ַכח ‪ְּ -‬כמוֹ ָהיָה וְ ֵאינֶנוּ ‪.‬‬
‫יִ ָ‬
‫ַחנוּ ְגמוּ ִעים וּ ְצרוּ ֵבי ְׁשלוּ ִליוֹת‬
‫ַאנ ְ‬
‫וֲ‬
‫עוֹד ִנ ְכ ַמ ּה לוֹ ְּבבוֹא תוֹר ָה ַר ַעם‪,‬‬
‫וּ ִב ְב ַרד ִמ ְמ ָט ִרים וּ ְב ֵצל ִמ ְט ִריוֹת‬
‫ְנ ַב ֵּקׁש ָלנוּ ַקיִ ץ עוֹד ַּפ ַעם‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫משולחן ראש המועצה‬
‫במועצה‬
‫חינוך‬
‫משולחן ראש המועצה‬
‫כתב‪ :‬ארז ארד ‪ -‬מזכיר המועצה‬
‫דיווחים מישיבת מליאת המועצה מ‪ 22 -‬לספטמבר‪.‬‬
‫דיווחי ראש המועצה‪ ,‬דב ישורון‪:‬‬
‫כביש ‪ :6‬במסגרת הדיונים על תוכניות כביש ‪ ,6‬נפגשנו כדי‬
‫לדחוף חיבור של הכפרים ראס עלי וחוואלד לכביש ‪70‬‬
‫באזור תל‪-‬רגב‪ .‬בשלב זה ‪ -‬זה נראה אופטימי‪.‬‬
‫כביש ‪( 75‬יגור ‪ -‬שער העמקים)‪ :‬בתכנון‪ ,‬הרחבה ל ‪3 -‬‬
‫נתיבים ובניית מחלפון כניסה לג'למי‪.‬‬
‫נפתח כביש ‪ 70‬המורחב בין צומת יגור לצומת זבולון‪ .‬בעוד‬
‫כחודשיים ‪ -‬פתיחת כביש דשנים‪.‬‬
‫וועדות בחינה לעובדים‪ :‬התקבלו לעבודה ‪ 12‬עובדים‪ ,‬רובם‬
‫למשרות קיימות‪.‬‬
‫אורנים‪ :‬הופקעה קרקע לטובת הקמת בי"ס למחוננים‬
‫באורנים‪.‬‬
‫נערך ביקור מטה התנועה הקיבוצית במועצה‪ ,‬נדונו בעיקר‬
‫אישורי רשות מקרקעי ישראל לבניה בקיבוצים‪ ,‬הקמת‬
‫רשת חינוך לגיל הרך וארגון קיבוצי המועצה למצב חרום‬
‫כלקחי עוטף עזה‪.‬‬
‫תברואה ואיכות הסביבה‬
‫התחילו עבודות הבניה של בי"ס העל יסודי באיבטין‪.‬‬
‫רווחה‬
‫דו"ח מבקר הפנים של המועצה בנוגע לאבטחת מידע‪:‬‬
‫שלמה בוזי‪ ,‬מבקר הפנים ביצע בדיקה בנוגע לאבטחת‬
‫המידע במועצה‪ .‬כחלק מתהליך הלמידה התקיים יום עיון‬
‫משותף עם עובדי המועצה האזורית מגידו‪ .‬שלמה בוזי הציג‬
‫את הדו"ח לחברי המליאה ואת המלצותיו למועצה ולעובדי‬
‫המועצה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הציג את תהליך השיפור של מחלקות‬
‫המועצה שהחל ביום העיון‪ .‬התקיים דיון על הצורך להקפיד‬
‫על אבטחת המידע והאם יש פרצות דחופות לטיפול‪.‬‬
‫עלו הצעות להגברת המודעות‪ .‬עדיין לפנינו עבודה רבה‬
‫שתבוצע במהלך החודשים הקרובים‪.‬‬
‫יו"ר ועדת ביקורת אביהו גלעד מציין‪ ,‬כי וועדת ביקורת‬
‫דנה בדו"ח והיא דרשה מהנהלת המועצה להכין תוכנית‬
‫עבודה ונהלים לעבודה מאובטחת‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬דו"ח מבקר הפנים בנוגע לאבטחת מידע והמלצות‬
‫וועדת ביקורת הוצגו ונדונו במליאת המועצה‪.‬‬
‫אירועי נובמבר ‪ -‬דצמבר במועצה‬
‫ביישובים‬
‫טור אישי‬
‫מרכז דורות‬
‫ספורט ונוער‬
‫‪ 23‬תרבות‬
‫עורך העיתון‪ :‬יערי משה חברי מערכת‪ :‬אריאלה וולק‪ ,‬הלן בוטנסקי‪ ,‬גדי נס‪ ,‬מיכל קציר‪ ,‬ארז ארד‪ ,‬אבי ברוך‪,‬‬
‫שלומי גפן דואר אלקטרוני‪ [email protected] :‬פקס‪ 04-8478167 :‬צלם מערכת‪ :‬יערי משה‬
‫עיצוב והדפסה‪ :‬דפוס סמדר טל‪ 04-8722260 .‬כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון‪.‬‬
‫אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך‪.‬‬
‫‪ | 2‬השבט השישי‬
‫עדכון תקציב ‪:2014‬‬
‫דיווח על פעילות מחלקת נוער וספורט‪:‬‬
‫דב ישורון‪ ,‬ראש המועצה והגזבר עודד יניב‪ :‬הסבירו‬
‫את עדכון תקציב לשנת ‪ .2014‬העדכון מהווה עליה‬
‫מ‪ 115 -‬מיליון ‪ ₪‬ל‪ 124 -‬מיליון ‪ .₪‬כ ‪ 6 -‬מיליון ‪ ₪‬מהתוספת‪,‬‬
‫הם ההלוואות שמוחזרו על מנת לפרוס את החוב ולהקטין‬
‫ריבית‪ ,‬מיחזור זה מעלה את נפח התקציב‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוגדל‬
‫מענק האיזון‪ .‬מנהלת הנהלת חשבונות‪ ,‬סימונה זילברמן‪,‬‬
‫הסבירה את סעיפי התקציב והתייחסה בעיקר לסעיפים‬
‫בהם חל שינוי משמעותי‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון‬
‫תקציב ‪.2014‬‬
‫דני אלימלך‪ ,‬מנהל מחלקת נוער וספורט‪ ,‬הציג את פעילות‬
‫המחלקה במצגת וסרטון‪ ,‬הסביר את הפעילות הבלתי‬
‫פורמלית מכיתה א' ועד י"ב ותאר את הפעילויות של הגיל‬
‫הצעיר והבוגר בפילוח על פי ישובים‪ .‬דני הסביר על מערך‬
‫החוגים במגזר היהודי והערבי‪ ,‬הציג את הספורט התחרותי‬
‫והעממי ואחזקת המגרשים‪ .‬מחלקת הנוער והספורט זכתה‬
‫בפרס החינוך המחוזי ליחידות נוער‪.‬‬
‫אישור לקיחת הלוואה להקצאת תקציבי פיתוח לישובים‬
‫ולפיתוח מתחם המועצה‪:‬‬
‫דב ישורון‪ ,‬הציג את רצון המועצה לתקצב פיתוח בישובים‪.‬‬
‫מדובר בלקיחת הלוואה של ‪ 2.7‬מיליון ‪ 1.7 ,₪‬מיליון ‪₪‬‬
‫לתקציבי פיתוח לישובים ומיליון ‪ ₪‬לפיתוח מתחם‬
‫המועצה‪ .‬מפתח החלוקה לישובים יהיה על פי טבלת בתי‬
‫אב‪ ,‬כמו שהיה נהוג בשנים האחרונות‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקיחת הלוואה‬
‫מבנק לאומי בסך ‪ 2.7‬מיליון ‪ 1.7 :₪‬מיליון ‪ ₪‬לתקציבי‬
‫פיתוח לישובים‪ 1.0 ,‬מיליון ‪ ₪‬לפיתוח מתחם המועצה‪.‬‬
‫דיווחים מישיבת מליאת המועצה מ ‪ 27 -‬לאוקטובר‪:‬‬
‫דיווחי ראש המועצה‪ ,‬דב ישורון‪:‬‬
‫תושבי המועצה המוסלמים חגגו את עיד‪-‬אל‪-‬אדחא‪ ,‬צוות‬
‫המועצה ביקר בכפרים לברך את התושבים‪.‬‬
‫נערך יום לקירוב לימודים אקדמאים לצעירי הכפרים‬
‫הערבים במועצה‪.‬‬
‫הופעל מרכז לשהות יומית‪ ,‬לבעלי צרכים מיוחדים תושבי‬
‫המועצה‪ ,‬בכפר המכבי‪.‬‬
‫נערכה פגישה עם ראש מועצת רכסים על הסדרי קבורה‬
‫בבית העלמין כפר חסידים‪.‬‬
‫יוזמת המדינה להרחבת קריית ביאליק על שטחי המועצה‬
‫מחייבת הכנה והתנגדות‪.‬‬
‫המועצה נכנסה לפרויקט תקשוב בתי הספר שמחייב‬
‫התארגנות מיחשובית והשקעה כספית‪.‬‬
‫תוצאות בחינות הבגרות מראות עליה של ‪ 4.7%‬בתוצאות‪,‬‬
‫במיוחד במגזר הערבי‪.‬‬
‫הוענק פרס החינוך המחוזי לבי"ס נופית‪.‬‬
‫משרד החינוך הודיע שפרס החינוך המחוזי בשנה הבאה‬
‫יוענק למחלקת הנוער של המועצה‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬חברי המליאה הודו לדני על הפעילות הרבה‬
‫והחשובה שמבצעת מחלקת נוער וספורט‪.‬‬
‫דו"ח ביקורת מפורט ‪( 2013‬משרד הפנים)‪:‬‬
‫דב ישורון‪ ,‬הציג את הדו"ח המפורט שנערך ע"י מבקר‬
‫משרד הפנים‪ .‬בדו"ח יש מעט מאד ליקויים והם אינם‬
‫במהות העבודה של המועצה‪ .‬וועדת ביקורת של המועצה‬
‫יחד עם מבקר הפנים למדו את הדו"ח והעבירו המלצות‪.‬‬
‫סימונה זילברמן‪ :‬הציגה מעקב אחר תיקון ליקויים ואת‬
‫ממצאי הביקורת העיקריים וכן את המלצות וועדת הביקורת‬
‫שבחנה את הדו"ח המפורט‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצות‬
‫וועדת הביקורת‪.‬‬
‫איתן ברושי מזכיר התק"ם בביקור עבודה עם צוות‬
‫ממטה התנועה הקיבוצית‬
‫השבט השישי | ‪3‬‬
‫יום עיון בנושא‬
‫אבטחת מידע למועצות מגידו וזבולון‬
‫במועצה‬
‫ל‬
‫האירו פנים לבאים בשער העמקים‬
‫אחרונה התקיים יום עיון משותף בקיבוץ שער‬
‫העמקים למועצות האזוריות מגידו וזבולון בנושא‬
‫אבטחת מידע‪.‬‬
‫אבטחת מידע ברשת ובמערכות הינה חיונית‬
‫להגנת המידע של המועצה האזורית‪ ,‬תושביה‬
‫ועובדיה‪.‬‬
‫חוק הגנת הפרטיות התשמ”א ‪ 1981‬ותקנות ההגנה‬
‫על מאגרי מידע שתוקנו ע”י ממשלת ישראל‬
‫בשנים שלאחר מכן‪ ,‬מחייבים שמירה קפדנית‬
‫וחסיונם של הנתונים הפרטיים של אזרחי המדינה‪,‬‬
‫המצויים במאגרי מידע שונים של ארגונים‪ ,‬מוסדות‬
‫ממלכתיים וציבוריים ובתי עסק‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬על המועצה האזורית להתקין ולהטמיע מערכות הגנה מפני איומים חיצוניים ופנימיים וליישם בקרות‬
‫ניהוליות וטכנולוגיות לאכיפת רמת אבטחת מידע ואבטחה פיזית על תשתיות המידע‪.‬‬
‫הנושא הועלה בדוח ביקורת פנים ע”י מבקר המועצה‪ ,‬וראשי המועצות חברו יחד לשיתוף פעולה וללמידת‬
‫עמיתים בתחום על מנת להסדיר הנושא כחלק מתיקון הליקויים‪.‬‬
‫ביום העיון נכחו ראשי המועצות‪ ,‬המנכ”לים‪ ,‬מנהלי המחלקות ראשי תחומים‪ ,‬מזכירות בכירות ועובדים נוספים‪.‬‬
‫עסקנו במספר נושאים‪ :‬מודעות עובדים לאבטחת מידע‪ ,‬חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬פורום עמיתים‪ :‬הגדרת מדיניות‬
‫אבטחת מידע במחלקות‪ ,‬גיבוש נהלי אבטחת מידע‪.‬‬
‫מטרת היום הייתה להעלות מודעות העובדים לתחום אבטחת המידע ורגישותו ולהניע שינוי דפוסי התנהגות מצד‬
‫כל הנוגעים בתחום‪ .‬מנהלי המחלקות בשתי המועצות חברו יחד לעבודת מטה משותפת להגדרת מאגרי מידע‪,‬‬
‫מדיניות אבטחת מידע במחלקות וליבון נושאים משותפים בתחום‪.‬‬
‫זוהי תחילת פעילות חיובית ומשותפת של שתי המועצות השכנות והדומות במרקם התושבים‪.‬‬
‫ראויה לציון העובדה ששני ראשי המועצות נכחו לאורך כל היום והשתתפו באופן פעיל בהעברת המסרים והצורך‬
‫בשינוי הארגוני בתחום‪.‬‬
‫תכנית התקשוב הלאומית‪,‬‬
‫החלה לפעול בכל בתי הספר במועצה‬
‫ב‬
‫ימים אלה‪ ,‬מצטרפים חמשת בתי הספר של המועצה לתכנית התקשוב שמפעיל משרד החינוך‪ .‬מנהל מחלקת‬
‫החינוך במועצה מאיר יפה‪ ,‬מציין כי "הדגם הבסיסי של תכנית התקשוב‪ ,‬כולל מחשב לכל מורה‪ ,‬מקרן כיתתי‬
‫וחיבור לרשת האינטרנט‪ ,‬הן קווי והן אלחוטי בכל הכיתות ואילו בדגם המתקדם‪ ,‬התקציבים גדולים יותר ומיועדים‬
‫בעיקר להצטיידות במחשבים ניידים וטאבלטים לתלמידים‪ .‬לכן‪ ,‬בנוסף לכיתות המתוקשבות ניתן למועצה האזורית‬
‫זבולון על ידי משרד החינוך גם מענק כספי חד פעמי בסך ‪ ₪ 100,000‬המיועד לסבסוד רכישת מחשבים ניידים‬
‫עבור שני בתי הספר שנכללים ב"דגם המתקדם"‪.‬‬
‫הכנסת כל בתי הספר במועצה האזורית זבולון לתכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך‪ ,‬מהווה בהחלט אות‬
‫כבוד בזכות ההשקעה בשנים האחרונות של המועצה בתשתיות המחשוב בבתי הספר שלה והתוכנית החדשה‬
‫של משרד החינוך משתלבת היטב במהלך הרב שנתי שמובילה המועצה להעמיד את המערכת שלה עם הציוד‬
‫והסביבה הטכנולוגית שנותנת מענה עדכני ומתאים לאתגרי החינוך בעידן הנוכחי‪ .‬משאבי משרד החינוך שיתווספו‬
‫השנה נותנים רוח גבית חשובה להתקדם ליעדים שסימנה לעצמה מחלקת החינוך‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬המועצה אירחה השבוע באודיטוריום בביה"ס כרמל זבולון את נציגי תכנית תקשוב ממשרד החינוך מאזור‬
‫הצפון‪ ,‬שהציגו את תכני התכנית ומטרותיה המרכזיות‪.‬‬
‫‪ | 4‬השבט השישי‬
‫ת‬
‫למידי כיתות י"ב בביה”ס התיכון מקיף‬
‫אזורי “כרמל זבולון” חזרו השבוע מטיול שנתי‬
‫של חמישה ימים במתכונת “טיול נודד” להרי‬
‫אילת‪.‬‬
‫הטיול השנתי איפשר לתלמידי שכבת י”ב‬
‫בבית הספר להגיע אל הטבע ולחבלי הארץ‬
‫הקסומים‪ ,‬לטייל בנופים הייחודיים של אילת‬
‫ולהכיר לעומק את האזור‪ .‬בנוסף‪ ,‬זו הייתה‬
‫התמודדות מאתגרת עם בישול בשטח‪ ,‬חיים‬
‫ללא מקלחת ושינה באוהלים‪ .‬מירה יובל‬
‫מנהלת בית הספר ציינה שהטיול השנתי‪,‬‬
‫מהווה חלק ממארג הערכים שאליהם מחנך‬
‫בית הספר ובא להדגיש בדרך שונה את‬
‫הזיקה אל הציונות ‪ -‬דרך שיתוף פעולה מלא‬
‫וגיבוש של התלמידים‪ ,‬המחנכים ובוגרי ביה”ס‬
‫מורים ומלווים בחבל ארץ קסום‬
‫שמהווים עבורם דוגמה אישית”‪.‬‬
‫הטיול של תלמידי שכבת י"ב‪ ,‬כלל חמישה ימים של הליכה ולינה בשטח בחניונים באזורים כמו‪ ,‬נחל אמיר‪ ,‬הר‬
‫צפחות‪ ,‬הר שלמה ועוד‪ ,‬כאשר מדי יום‪ ,‬כל התלמידים הכינו ביחד אוכל‪ ,‬למדו לעבוד בצוות ולהעניק עזרה הדדית‬
‫אחד לשני‪.‬‬
‫גדי נס‪ ,‬דובר המועצה‬
‫‬
‫בי"ס כרמל זבולון‬
‫היי דרומה לאילת עם תלמידי‬
‫ביה”ס התיכון “כרמל זבולון”‬
‫שנת מצוות בכרמל זבולון‬
‫ב‬
‫מהלך חודש נובמבר ציינו בגן הלאומי בית שערים‪,‬‬
‫את פתיחת שנת המצוות של שכבת ז’‪ .‬האירוע‬
‫נחלק לשניים‪ :‬בחלקו הראשון עברו התלמידים‬
‫פעילות חווייתית ב’תחנות’‪ .‬הרעיון המרכזי היה‬
‫לגרום לתלמידים להיות פעילים ומעורבים‪ .‬גייסנו‬
‫לשם כך את תלמידי שכבת ח’‪ .‬הם הפעילו את‬
‫ה’תחנות’ והוכיחו אחריות ובגרות מרשימים‪ .‬מה‬
‫כללו ה’תחנות’? יצירת פסיפס‪ ,‬פעילות שימור ‪-‬‬
‫עבודה בסתימת חריצים בקיר‪ ,‬כתב חידה‪ ,‬רפאות‬
‫כדים‪ ,‬קטע דרמטי קצר ששולב בשיחה על מקומה‬
‫של השבת בחיי התלמידים‪ ,‬לימוד שיר ‪“ -‬מי האיש”‬
‫ומשמעויותיו‪ ,‬תשבץ ועוד‪ .‬התלמידים שיתפו פעולה‬
‫עם המטלות השונות וגילו עניין ושמחת חיים‪.‬‬
‫לאחר מכן הגיעו הורי השכבה למקום‪ .‬אל מול מראה‬
‫הקדומים של פתחי המערות‪ ,‬המסמלות את עברו‬
‫המפואר של העם היהודי‪ ,‬קיימנו טקס חגיגי מרגש שבסיומו חולקו לתלמידים ספרי תורה‪ .‬בטקס בלט שילובם של‬
‫התלמידים לקויי השמיעה‪ .‬השנה השתלבו בשכבה שלושה תלמידים דרוזים מעוספייה‪.‬‬
‫השבט השישי | ‪5‬‬
‫בי"ס ניצני זבולון‬
‫“אז יש לנו בית‪”...‬‬
‫מ‬
‫י שעבר בחודש ספטמבר בדרכו מבית הספר “ניצני‬
‫זבולון” לשער רמת יוחנן תהה ודאי לפשר המבנים‬
‫הארעיים שצצו בן לילה בשטח‪ .‬היו שם איגלו מדומה‪,‬‬
‫אוהל בדואי‪ ,‬ויגואם (טיפי)‪ ,‬בקתה אפריקאית וסוכת‬
‫שלום‪ .‬סביב המבנים הסתובבו ילדים ועמלו על חיזוק‬
‫היתדות וקשירת ה”קירות”‪ .‬מחנך כיתה ו' דודי שביט‬
‫הגשים חזון להפיכת הלמידה ללמידה משמעותית‪.‬‬
‫לאחר תהליך למידה המשלב לימודי גיאוגרפיה (אזורי‬
‫אקלים)‪ ,‬שפה (איסוף‪ ,‬אירגון והפצת ידע)‪ ,‬היסטוריה‬
‫(מעבר מלקטים‪-‬ציידים להתיישבות קבע)‪ ,‬ספרות‬
‫ותרבות ישראל (הסוכה כמייצגת שוויון‪ ,‬צניעות וכו’)‪.‬‬
‫דודי ותלמידי כיתתו בנו מבנים אופייניים לאזורי האקלים‪.‬‬
‫בתהליך שכלל שיתוף של תלמידי בית הספר בחוויה‪,‬‬
‫לבשו המארחים תלבושות אופייניות שתפרו בעצמם‪.‬‬
‫"לוכדים חלומות" בבית הזמני‪...‬‬
‫ילדי כיתה ו' קיבלו קבוצות תלמידים משכבות א'‪-‬ה'‬
‫והסבירו להם על המבנה‪ ,‬תפקודו והמענה אותו נותן לתנאי החיים ותנאי האקלים באזור‪ .‬לסיום‪ ,‬בכל תחנה כובדו‬
‫תלמידי בית הספר בדברי מאכל האופייניים לכל אזור אותם הכינו ילדי כיתה ו'‪ .‬גולת הכותרת היתה “יין” הרימונים‬
‫שהכנו בכיתה‪ ,‬לצד פיתות בטבון‪ ,‬תפוחי אדמה‪ ,‬אננס ומנגו‪ ,‬סושי עם סלמון מה”קוטב”‪ .‬לסיום‪ ,‬אירחנו את רז‬
‫שרבליס שסיפר על השנים בהם חי עם השבטים בפפואה ניו גיני וריתק אותנו בהרצאתו‪.‬‬
‫תמונה שווה אלף מילים!!!‬
‫ילד קורא‬
‫נ‬
‫והג חדש בבית הספר‪ ,‬ילדים גדולים מקריאים לילדים‬
‫קטנים סיפורים קצרים‪ .‬כיתות ו’ גזרו את סרט הפרויקט‪.‬‬
‫בזמן קריאה‪ ,‬זמן הקבוע במערכת‪ ,‬הגיעו תלמידי כיתות‬
‫ו’ אל תלמידי כיתות א’ למפגש בו קראו להם סיפור‬
‫קצר‪ .‬הילדים ה”גדולים” בחרו מראש סיפור‪ ,‬התאמנו על‬
‫קריאתו קריאה שוטפת מוטעמת‪ .‬ילדי כיתה א’ הקשיבו‬
‫קשב רב ונהנו מעלילת הסיפורים‪ .‬באותה מידה נהנו‬
‫ילדי ו’ לספר‪ .‬בהמשך יתקיימו מפגשים נוספים עם‬
‫תלמידי בית הספר מהכיתות השונות‪ .‬היוזמה מעודדת‬
‫מפגש בין ילדי הכיתות הצעירות לילדי הכיתות הבוגרות‬
‫בבית הספר ומעודדת קריאה והאזנה‪.‬‬
‫“אדם לאדם אדם” ‪ -‬ערכים בהוראת השואה‬
‫צ‬
‫וותי בתי הספר‪“ :‬כרמל זבולון”‪“ ,‬נופית” ו”ניצני זבולון” בשיתוף המועצה האזורית‪ ,‬משרד החינוך ומרכז פסגה‪,‬‬
‫יוזמים מהלך של בניית תכנית לימודים בעלת ערכים ועקרונות משותפים להוראת זיכרון השואה‪.‬‬
‫בתכנית שתקרא “אדם‪ ,‬לאדם‪ ,‬אדם” יעסקו מעגלי שיח משותפים (תלמידים‪ ,‬מורים‪ ,‬קהילה) בדילמות ערכיות‬
‫שעלו בזמן השואה‪ ,‬חלקן רלוונטיות גם לחיינו היום‪.‬‬
‫התנעת התוכנית תהיה ביום השואה הבינלאומי ביום ג’‪.27.1.2015 ,‬‬
‫חנה פלגי‬
‫‬
‫‪ | 6‬השבט השישי‬
‫טקס הענקת פרס חינוך‬
‫לבית ספר “נופית”‬
‫ב‬
‫בי"ס נופית‬
‫מעמד חגיגי ומרגש באולמי “קריגר” בחיפה בחודש‬
‫אוקטובר במעמד הגב’ רחל מתוקי‪ ,‬מנהלת המחוז‪,‬‬
‫מפקחים‪ ,‬מנהלים‪ ,‬ראשי עיריות ורשויות וצוותי הוראה‪,‬‬
‫הוענקה תעודת הצטיינות לבית ספר יסודי “נופית”‬
‫על העשייה החינוכית הענפה ועל החתירה למצוינות‬
‫ולהישגיות‪ .‬מר דב ישורון‪ ,‬מנהל מ‪.‬א‪ .‬זבולון‪ ,‬יחד עם חני‬
‫סביון‪ ,‬מנהלת בית הספר לשעבר‪ ,‬וליאת אדרי‪ ,‬המנהלת‬
‫החדשה בבית הספר‪ ,‬קיבלו את התעודה‪.‬‬
‫ליאת אדרי‪“ :‬ברצוני להביע את מלוא הערכתי על העשייה‬
‫הברוכה‪ ,‬העשירה והענפה‪ ,‬הנעשית בבית ספרנו ללא‬
‫לאות‪ ,‬ולשבח את צוות המורים וחני סביון‪ ,‬מנהלת ביה”ס‬
‫לשעבר‪ ,‬על הזכייה בפרס החינוך המחוזי‪.‬‬
‫בית ספר נופית ‪ -‬גאווה מועצתית‬
‫“לנצח אחי ‪ -‬אזכור אותך תמיד”‬
‫ב‬
‫יום הזיכרון ה ‪ 19 -‬להירצחו של יצחק רבין התקיים טקס לכלל‬
‫התלמידים‪ .‬בטקס סיפרו תלמידי כיתה ו’ על תחנות בחייו‪ :‬לידתו‪,‬‬
‫חברותו בפלמ”ח‪ ,‬תרומתו לצה”ל‪ ,‬פעלו למען מדינת ישראל ועל‬
‫אמונתו בשלום‪.‬‬
‫תלמידי כיתה ו’‪ 2‬קראו את דברי התגובה של נערים ונערות‬
‫בארץ ‪ -‬דור שלם שביטא את הכעס‪ ,‬שיברון הלב‪ ,‬חוסר האונים‪,‬‬
‫הפחד והדאגה שעלו בעקבות הרצח הנתעב‪ .‬בטקס השתתפו‬
‫להקת המחול ומקהלת ביה”ס‪ .‬מדברי מנהלת ביה”ס‪ ,‬ליאת אדרי‪:‬‬
‫“רציחתו הפוליטית בידי מתנקש יהודי הותירה חלל גדול מאוד‬
‫והשאירה לנו ולדורות הבאים צוואה חברתית להמשיך את דרכו‪.‬‬
‫כולנו נייחל לעתיד טוב יותר‪ ,‬בו נהייה סובלניים יותר‪ ,‬מכילים‬
‫ואמפתיים איש לרעהו‪ ,‬נסיר “חומות” מגדריים ונתייחס בשוויון‬
‫לכל ברואי עולם ללא קשר לדת ולמוצא‪”.‬‬
‫בטקס לזכר רבין‬
‫מנהיגות צעירה בנופית‬
‫מ‬
‫די שנה מתקיימות בבית ספר “נופית” בחודש נובמבר‪ ,‬בחירות‬
‫דמוקרטיות‪ .‬ועדת הקלפי‪ ,‬המורכבת מתלמידי בית הספר‪ ,‬אחראית‬
‫על התהליך הדמוקרטי‪ ,‬וכל תלמידי כיתות ג’‪-‬ו’ משתתפים ב”יום‬
‫הבוחר”‪ .‬הבחירות נעשות באופן חשאי‪ ,‬בו כל תלמיד מציג תעודת‬
‫זהות עליה חותמים חברי הוועדה‪ ,‬ומאחורי הפרגוד הוא בוחר‬
‫במועמד שלו‪ .‬הפתקים נאספים בתיבת הקלפי‪ ,‬הקולות נספרים‬
‫ולאחר מכן מתקיימת ההכרזה והשבעת הנציגים של מועצת‬
‫התלמידים החדשה‪ .‬בשבועיים שקדמו לבחירות‪ ,‬עסקו הילדים‬
‫ברצח יצחק רבין ומושגי יסוד הקשורים בערכי היסוד של המדינה‪:‬‬
‫חופש הביטוי‪ ,‬שוויון‪ ,‬דמוקרטיה ומנהיגות‪ .‬בכיתות מתקיים שיח‬
‫על תכונותיו של המנהיג הראוי‪ .‬במטרה לפתח מנהיגות צעירה‬
‫בין כותלי בית הספר‪ ,‬מנהיגות יוזמת‪ ,‬יצירתית ומובילה‪ ,‬פעילויות‬
‫חברתיות ערכיות למען כל התלמידים והקהילה‪ ,‬נבחרים שני‬
‫נציגים מכל כיתה למועצת התלמידים‪.‬‬
‫ליאת אדרי מנהלת ביה"ס וצוות המורים‬
‫השבט השישי | ‪7‬‬
‫מרכז הלמידה כחלק‬
‫ממערכת החינוך במועצה‬
‫חינוך‬
‫ישנם אנשים הרואים דלת סגורה ופונים ללכת‪.‬‬
‫אחרים רואים דלת סגורה‪ ,‬מנסים את הידית‪,‬‬
‫במידה והיא לא נפתחת‪ ,‬הם פונים ללכת‪.‬‬
‫אחרים‪ ,‬רואים דלת סגורה‪ ,‬מסובבים את הידית‪,‬‬
‫במידה והדלת לא נפתחת‪ ,‬הם מוצאים מפתח‪.‬‬
‫אם המפתח לא מתאים‪ ,‬הם פונים ללכת‪.‬‬
‫מעטי מעט‪ ,‬מנסים את הידית‪ .‬אם הדלת לא‬
‫נפתחת‪ ,‬הם מחפשים מפתח‪.‬‬
‫אם המפתח לא מתאים הם יוצרים מפתח‪.‬‬
‫א‬
‫נו צוות המטפלים והמורים יוצרים את המפתח כדי‬
‫להגיע לכל ילד וילדה‪ ,‬נער ונערה בכל תחום‪.‬‬
‫מי אנחנו?‬
‫מרכז הלמידה הוקם לפני כ‪ 15-‬שנה ע"י משרד החינוך‬
‫והמועצה כחלק מיישום חוק החינוך המיוחד‪ .‬במרכז‬
‫מטופלים ילדים הגרים בתחום השפוט של המועצה‬
‫או הלומדים באחד ממוסדות החינוך של המועצה ‪-‬‬
‫גני ילדים ובתי ספר‪ ,‬מגילאי גן חובה ועד סוף חטיבת‬
‫הביניים‪ .‬האוכלוסייה המטופלת במרכז הלמידה כוללת‬
‫תלמידים לקויי למידה‪ ,‬לקויי תקשורת‪ ,‬לקויים מוטוריים‪,‬‬
‫תפיסתיים‪ ,‬רגשיים ורב בעייתיים‪.‬‬
‫כוח ההוראה המקצועי‪ ,‬מגוון האמצעים הטיפוליים‬
‫והאקלים המעשיר והחם‪ ,‬תורמים להתבססותו במועצה‬
‫כמרכז מקצועי ומבוקש הנהנה מאמון ציבור ההורים‬
‫ומוסדות החינוך‪.‬‬
‫היכן אנו מטפלים?‬
‫אנו נמצאים בין בית ספר ניצני זבולון ובין קבוץ רמת‬
‫יוחנן‪( .‬במקום מכללת דאו)‪.‬‬
‫תחומי הטיפול‪ :‬תלמיד המופנה למרכז הלמידה ע"י‬
‫הצוות החינוכי במוסד בו הוא לומד‪ ,‬עובר אבחון‬
‫שמטרתו לאתר את כוחותיו וקשייו‪ .‬עפ"י האבחון נבנית‬
‫תוכנית העבודה האישית‪.‬‬
‫לילדי הגן נערך אבחון ע"י מרפאה בעסוק וקלינאית‬
‫תקשורת‪ ,‬הבודק את תחום השפה והדיבור‪ ,‬המוטוריקה‬
‫הגסה והעדינה‪ ,‬תפיסת המרחב והארגון החושי ‪ -‬מוטורי‪.‬‬
‫במידת הצורך נערך אבחון גם לילדי ביה"ס‪.‬‬
‫לתלמידי ביה"ס נערך אבחון דידקטי ע"י מאבחנת‬
‫דידקטית מוסמכת‪ .‬האבחון כולל תפקודים תפיסתיים‬
‫וקוגנטיביים ותפקודים אקדמיים‪.‬‬
‫הוראה מתקנת‬
‫קריאה וכתיבה‪ :‬התאמת שיטת הקריאה לצורכי הילד‪.‬‬
‫טיפול בהבנת הנקרא והקניית אסטרטגיות למידה‬
‫בתחום זה‪ .‬טיפול בכתיבה ע"י מורה להוראה מתקנת ו‬
‫‪ /‬או מרפאה בעסוק‪.‬‬
‫חשבון‪ :‬הטיפול בתחומי החשבון מתמקד במהות‬
‫החשיבה החשבונית וצמצום הפער בין הידע והחומר‬
‫הנלמד בכתה‪ .‬הלמידה נעשית בדרכים שונות ומגוונות‬
‫‪ | 8‬השבט השישי‬
‫תוך התמקדות על ההבנה ולא על הטכניקה‪.‬‬
‫אנגלית‪ :‬טיפול בהקניית השפה הן במיומנויות הקריאה‬
‫והכתיבה והן במיומנויות ההבעה‪.‬‬
‫העשרה אינסטרומנטלית‪ :‬שיטת טיפול אשר פותחה‬
‫ע"י פרופ' פוירשטיין ומטרתה להכשיר את התלמיד‬
‫להתמודדות יעילה ועצמאית בתחום הלמוד‪ .‬הטיפול‬
‫מתמקד בהקניית עקרונות ואסטרטגיות חשיבה נכונות‪.‬‬
‫טיפול בשפה ודיבור‪ :‬טיפול בדיבור מתמקד בתיקון‬
‫שיבושי הגוי‪ ,‬והתייחסות לשטף‪.‬‬
‫לקוי שפתי‪ :‬הטיפול מתמקד באוצר מלים‪ ,‬הבעה בע"פ‪,‬‬
‫מודעות פונולוגית‪ ,‬חשיבה שפתית‪ ,‬כישורי שיח‪ ,‬הבנת‬
‫הוראות שמיעתיות וזכרון שמיעתי‪.‬‬
‫ריפוי בעיסוק‪ :‬טיפול ואבחון ילדים עם קשיים‬
‫במוטוריקה עדינה‪ ,‬קשיים בכתיבה‪ ,‬קשיים במוטוריקה‬
‫גסה‪ ,‬שיווי משקל ויציבה‪ .‬הטיפול נעשה באמצעות‬
‫משחקים שונים‪ ,‬אמצעי יצירה‪ ,‬מתקנים תלויים בחדר‪,‬‬
‫ואמצעים של מוטוריקה גסה (קורה‪ ,‬מקפצה‪ ,‬חבית וכו')‪.‬‬
‫טיפול רגשי‪ :‬הטיפול הרגשי נועד לתת לילד חוויה‬
‫תומכת המאירה את יכולותיו‪ .‬מטרתו להקנות לילד‬
‫כלים להתמודדות עם תסכולים‪ ,‬דימוי עצמי נמוך‪,‬‬
‫גבולות וכו'‪.‬‬
‫במרכז ‪ 2‬סוגי תרפיות המאפשרות התאמת התרפיה‬
‫לצרכיו של הילד‪.‬‬
‫תרפיה באומנות‪ :‬כלי בלתי מילולי המסייע באבחון‬
‫ובטיפול בבעיות רגשיות באמצעות השימוש באומנות‬
‫חזותית‪.‬‬
‫תרפיה בבעלי חיים‪ :‬בעלי החיים מהווים גשר לקשר‬
‫בין המטופל למטפל‪ .‬בהמשך מהווה בעל החיים כלי‬
‫השלכתי‪ .‬דרך הקשר והטיפול בבע"ח‪ ,‬יכול הילד לספק‬
‫שני צרכים בסיסיים‪ :‬הצורך בקשר והצורך בשליטה‪.‬‬
‫לסכום‬
‫צוות מרכז הלמידה פועל מתוך ראייה הוליסטית של‬
‫צורכי הילד ולפיכך מקיים קשר עם הגורמים המטפלים‬
‫בילד‪ :‬השרות הפסיכולוגי‪ ,‬המחנכות‪ ,‬הגננות‪ ,‬ההורים‬
‫והמחלקה לשירותים חברתיים‪ .‬בנוסף מתקיימות במרכז‬
‫ישיבות צוות רב מקצועי בהן דנים במצב התקדמותו‬
‫של כל תלמיד ותלמיד‪.‬‬
‫שירה בנקיר מנהלת מרכז הלמידה‬
‫‬
‫כ‬
‫מדי שנה‪ ,‬גם השנה התקיימה פעילות שכל ההרצאות וכל הפעילויות עוטות גוון ירוק‪.‬‬
‫סיורים שהתקיימו בהדרכתו של שי אגמון‬
‫בשביל אוהד סובב נופית והתמקדו בנופים‬
‫ובבעלי החיים שבין נופית לנחל ציפורי‪.‬‬
‫הרצאות בנושא הנדסה אקולוגית קיימות‬
‫בישוב הקהילתי ועוד מיגוון של נושאים‬
‫שכאמור כולם היו בגוון הירוק‪.‬‬
‫לילדים התקיימה פעילות יצירתית מחומרים‬
‫ממוחזרים‪ ,‬ולמביט מהצד לא היה ברור מי‬
‫התלהב יותר ההורים או הילדים‪...‬‬
‫ראש המועצה דב ישורון‪ ,‬סקר את התהליך‬
‫שהמועצה עוברת בשנים האחרונות בתחומי‬
‫המיחזור וחיבור כל הישובים לביוב מרכזי‪.‬‬
‫עוד יום ירוק בחסות מחלקת איכות הסביבה‪.‬‬
‫יום נקיון בראס עלי‬
‫ב‬
‫יום הניקיון הבין לאומי שחל השנה בחודש ספטמבר‪,‬‬
‫השתתפו בתי הספר במועצה‪.‬‬
‫כל בית ספר לקח על עצמו משימת ניקיון ויחד עם‬
‫צוות המורים עמד בכל המשימות‪.‬‬
‫בבית הספר חוואלד ראס עלי‪ ,‬השתתפו כיתות א'‪-‬ב'‬
‫ו ‪ -‬ד'‪-‬ו'‪ ,‬כשהמשימה שלהם הייתה ניקיון סביב בית‬
‫הספר וליד נחל הציפורי הגובל בישוב‪ .‬בית ספר ניצני‬
‫זבולון‪ ,‬ניקה את אתר אושה העתיקה‪ ,‬אליו יש לו יחס‬
‫מיוחד כבכל ימות השנה‪.‬‬
‫יום הניקיון נעשה ביוזמת מחלקת תברואה ואיכות‬
‫הסביבה ברשות רחל סלע‪.‬‬
‫מנקים מכל הלב‬
‫השבט השישי | ‪9‬‬
‫תברואה‬
‫ואיכות הסביבה‬
‫יום ירוק במועצה בשיתוף עם נופית‬
‫רווחה‬
‫יום שיא לחשיפת נושא הלימודים‬
‫האקדמאים והתעסוקה בכפרים‬
‫ב‬
‫חאלדי אשר ארגנה ותרמה רבות לקיומו של יום זה‪,‬‬
‫למנחות האירוע שורוק חאלדי וסוהא תורקמן אשר‬
‫עשו עבודה נפלאה ומקצועית‪ ,‬לוועדי הכפרים‪ :‬איבטין‪,‬‬
‫חוואלד וראס עלי אשר לקחו חלק אקטיבי בהפקה‪,‬‬
‫לסלים עמריה מנהל בית הספר באיבטין‪ ,‬למדריכי‬
‫מהלך חודש אוקטובר התקיים יום שכולו מוקדש‬
‫לעתידם של נערים וצעירים מהכפרים במועצה‪.‬‬
‫מטרתו של יום זה הייתה חשיפת נערים ונערות משלושת‬
‫הכפרים איבטין‪ ,‬חוואלד וראס עלי מכיתות י' ומעלה‬
‫לאפשרויות הלימודים והתעסוקה העומדות בפניהם‪ .‬על‬
‫מנת להשיג את המטרה‪ ,‬הופק מפגש ראשון מסוגו ובו‬
‫הועברו תכנים אשר כולם מוקדשים לעתידם התעסוקתי‬
‫והאקדמי של הצעירים והנערים בכפרים‪ .‬ביום זה נכחו‬
‫כמעט מאתיים צעירים ונערים אשר עשו מעשה ולקחו‬
‫אחריות על חייהם‪ .‬אחריות זו מתבטאת בהתעניינותם‬
‫באפשרויות אשר עומדות בפניהם בבואם להגיע לגיל‬
‫בגרות‪ ,‬שבו מנערים הם הופכים לצעירים אשר יכולים‬
‫לקחת אחריות על עתידם‪.‬‬
‫בחלקו הראשון של היום עלו מספר דוברים ומברכים‪.‬‬
‫ראש המועצה מר דב ישורון‪ ,‬מנהל מחלקת החינוך‪ ,‬מאיר‬
‫יפה‪ ,‬מנהל בית הספר היסודי באיבטין‪ ,‬סלים עמריה‬
‫נציגה מעמותת הסטודנטים באיבטין‪ ,‬מדלן עמריה‪,‬‬
‫נציג מעמותת "אלאתחאד אלאקדמי"‪ ,‬עודה שחברי‪,‬‬
‫נציגת "מעברים בעמק"‪ ,‬ג'לילה סקר‪ .‬בחלקו השני‬
‫של היום שמעו הנוכחים הרצאה של אשראף כורטם‬
‫ מנטור‪ ,‬מעודד הצלחה תעסוקתית ואקדמית‪ .‬קורטם‬‫הינו ידוען בקרב צעירים במגזר הערבי ובהופעתו זכה‬
‫לתשואות רבות ואף הצליח לרגש את הקהל כאשר‬
‫סיפר על הקשר שלו עם אביו ומשפחתו כאשר היה ילד‪.‬‬
‫בחלקו השלישי של היום עברו הנוכחים בין תחנות שונות‬
‫אשר הציעו מגוון אפשרויות‪ :‬מעברים בעמק ‪ -‬רשמו את‬
‫המתעניינים להשתתף בקבוצות תעסוקה שונות‪ .‬הסברה‬
‫על שירות לאומי ‪ -‬בתחנה זו נרשמו צעירים אשר עניינם‬
‫לתרום ולשרת בשירות לאומי‪ .‬הסברה על אפשרויות‬
‫לימודים גבוהים ‪ -‬על ידי מספר תחנות אשר חילקו‬
‫עלוני הסברה‪ ,‬נחשפו הנערים לאפשרויות השונות‪ ,‬הנוער היימן קוזלי ומונג'יד עמריה‪ ,‬לדרור נצר וג'לילה‬
‫למוסדות השונים והמקצועות האפשריים‪ .‬תחנות אלה סקר מעמותת "מעברים בעמק"‪ ,‬למחלקת השירותים‬
‫תופעלו בין היתר על ידי עמותת "אלאתחאד אלאקדמי"‪ ,‬החברתיים‪ ,‬החינוך וספורט ונוער במועצה ולאגף מצילה‬
‫אוניברסיטת חיפה ונציגים אקדמאיים מהכפרים במועצה‪ .‬במשרד לביטחון פנים‪ .‬המתעניינים אשר רוצים לקבל‬
‫הרשמה לקבוצת הפייסבוק ‪ -‬לטובת המשך התקשורת מידע נוסף מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק‪:‬‬
‫‬
‫עם הנוכחים‪ ,‬גם לאחר סיום היום‪ ,‬נפתחה קבוצת "عنوان النجاح" ‪" -‬כתובת ההצלחה"‬
‫פייסבוק אשר מטרתה נתינת מענה לשאלות אשר יעלו‬
‫תום אלבו‪ ,‬רכז מצילה ומתאם הרשות‬
‫בקשר לנושאי היום ובכלל שאלות הקשורות באפשרויות ‬
‫הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול‬
‫העוסקות בעתידם‪ .‬יום זה לא היה יכול להתקיים ללא ‬
‫עזרתם של מספר אנשי מפתח‪ :‬בראש ובראשונה מייסם‬
‫‪ | 10‬השבט השישי‬
‫השתלמות לצוותי רווחה‬
‫מועדונית לילדים בעלי מוגבלות התפתחותית‬
‫ב‬
‫מהלך חודש ספטמבר נפתח שירות חדש במועצה‪.‬‬
‫‪ 10‬ילדים ובוגרים בגילאי ‪ 6-21‬מגיעים היישר מבתי‬
‫הספר במועצה לפינה קסומה בקיבוץ כפר המכבי‬
‫ושם נהנים מפעילות עד שעה ‪ .17:30‬צוות מסור‬
‫ומיומן שמפעיל מרכז אומנות למבוגרים בשעות‬
‫הבוקר‪ ,‬מקבל את פני הילדים‪ ,‬מפעיל אותם בתוכניות‬
‫העשרה במהלך הצהרים עד לנסיעתם הביתה עייפים‬
‫אך מלאים בחוויות‪.‬‬
‫המועדונית היא התוכנית הראשונה ובהמשך אנו‬
‫עומדים לפתוח מועדון לבוגרים ‪.+21 -‬‬
‫ועוד משהו‪ :‬במסגרת מדיניות של שיפור השרות‪,‬‬
‫משרד הרווחה מנגיש את שירות האבחון לאנשים עם‬
‫מוגבלות שכלית התפתחותית‪ .‬במהלך חול המועד‬
‫סוכות‪ ,‬חמישה מאובחנים הוזמנו לבי"ס ניצני זבולון‪,‬‬
‫חיכו להם פסיכיאטר‪ ,‬פסיכולוג‪ ,‬עו"ס ורופא כללי כל‬
‫אחד בכיתה‪ ,‬וערכו את המבדקים‪ .‬המאובחנים קיבלו‬
‫את השירות החשוב הזה כמעט עד הבית‪.‬‬
‫השבט השישי | ‪11‬‬
‫רווחה‬
‫צ‬
‫וות המחלקה לשירותים חברתיים וצוות השרות הפסיכולוגי השתתפו בשני ימי השתלמות בנושא "הבשורה‬
‫המרה"‪ .‬המטרה הייתה ללמוד ולהתמקצע‪ ,‬כיצד להביא את נושא הבשורות הקשות בעת הצורך‪.‬‬
‫לצערנו‪ ,‬האובדן והשכול נוכחים בחיינו‪ .‬העובדים הסוציאליים מתלווים למשטרה למסירת הודעה במקרה של הרוג‬
‫בתאונת דרכים וזאת על פי "חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)"‪.‬‬
‫בהשתלמות נלמדו הכלים והמיומנות וממשקי‬
‫עבודה בין העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים‪.‬‬
‫זאת תוך כדי התייחסות לרגישויות ומורכבויות‪,‬‬
‫ילדים במשפחה‪ ,‬היבטים בין תרבותיים ועוד‪.‬‬
‫ניתנה התייחסות מיוחדת למקומה של התקווה‬
‫ומציאת המשמעות המחודשת של החיים לצד‬
‫האובדן והכאב המתמיד‪.‬‬
‫ההשתלמות הועברה ע"י ד"ר אתי אבלין וד"ר‬
‫רונית שליו‪ ,‬שתיהן מרצות ומומחיות בתחום‬
‫האובדן והשכול‪.‬‬
‫אירועי‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ע‬
‫צ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ר‪-‬ד‬
‫צמבר‬
‫מופעים‬
‫חוויה יהודית | "הבדחן" | הסטנדאפיסט הראשון‬
‫מופע ‪ | 2‬יום ד' ‪ | 20:30 | 17.12.14‬תיאטרון "יד למגינים" ‪ -‬יגור‬
‫קונגרס סטנדאפיסטים בני זמנינו מתחקים אחר דמותו של בדחן העיירה היהודית‪.‬‬
‫משתתפים | ג'קי לוי‪ ,‬קובי אריאלי ויענקלה בן סירא‪.‬‬
‫אורחים | להקת הכליזמרים פרייעלכס‬
‫לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים‪ :‬מחלקת תרבות ‪04-8478119‬‬
‫שרים ביחד עם חבורות זמר ‪2015‬‬
‫מוצ"ש | ‪ | 20:30 | 20.12.14‬אודיטוריום ביה"ס "כרמל זבולון" ‪ -‬יגור‬
‫מחלקת התרבות מארחת חבורות זמר ומזמינה אתכם התושבים‪ ,‬להדלקת נר חמישי של חנוכה‪.‬‬
‫אמן אורח | אמן הקלרינט חנן בר סלע‪ .‬ניהול מוסיקלי | אבי בן עוז‪ .‬הכניסה חופשית‪.‬‬
‫אירועי נוער בחנוכה‬
‫יום תנועות הנוער | יום ו' | ‪" | 9:00-12:00 | 19.12.14‬נופשית" בנופית‬
‫בהשתתפות המחנות העולים‪ ,‬בני עקיבא‪ ,‬האיחוד החקלאי והשומר הצעיר הפועלים בישובינו‪.‬‬
‫היום יכלול פעילויות אתגריות באוירה חגיגית והרבה כיף‪.‬‬
‫מועצה אזורית זבולון‬
‫מחלקת ספורט ונוער‬
‫יום הנערה‬
‫| יום ב' | ‪" | 9:30-16:00 | 22.12.14‬נופשית" בנופית‬
‫יום הנערה לנערות בגילאי ז'‪-‬י"ב יתקיים הפעם בסימן של ספורט ובריאות‪.‬‬
‫סדנאות קינוחים בריאים‪ ,‬סדנאות ספורט‪ ,‬אוכל בריכה‪ ,‬הצגה והרבה אוירה וחברותא מהנה‪.‬‬
‫לפרטים והרשמה מחלקת ספורט ונוער ‪04-8478161/192‬‬
‫‪ | 12‬השבט השישי‬
‫יום‬
‫‪4‬‬
‫מחלק‬
‫מזמינה אתכ‬
‫ליום של ספ‬
‫ביום שני‪0 ,22.12.14 ,‬‬
‫קורס לשיפור ואיכות החיים‬
‫מפגש חשיפה לקורס בשביל המוח | "זה הכל בראש שלך"‬
‫יום שלישי | ‪ | 17:00-18:00 | 30.12.14‬באודיטוריום כרמל זבולון‬
‫הקורס מיועד לשיפור היכולות בתחומי הזיכרון‪ ,‬הרגש‪ ,‬התנהגות והלמידה‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬ד”ר יוסי חלמיש‪ .‬רופא חוקר‪ ,‬ומרצה בתחום חקר המוח ממכון ויצמן למדע‪.‬‬
‫הקורס ייתן כלים מעשיים לשיפור היכולות הקוגנטיביות‪ ,‬המוטוריות והאיזון הגופני‪.‬‬
‫הקורס כולל ‪ 8‬מפגשים | בימי ראשון בין ‪ 17:30-19:00‬אודיטוריום של ביה"ס כרמל זבולון (ליד קיבוץ‬
‫יגור)‪ .‬מפגש ראשון בתאריך ‪ ,8.2.15‬מפגש אחרון ב ‪.17.5.15 -‬‬
‫מחיר לקורס ‪₪ 440‬‬
‫כל מי שרוצה ללמוד כיצד לשפר את פעילות מוחו מוזמן‬
‫בסיום ההרצאה תערך הרשמה לקורס | פתוח לכל התושבים‬
‫האקותרס שכובש‬
‫המדינה!‬
‫טיול‬
‫שביל סובב כנרת |‬
‫טיול למיטיבי לכת | יום ה' | ‪18.12.14‬‬
‫הכנרת היא נכס טבע ייחודי ולה היסטוריה דתית תרבותית בין לאומית רבת שנים‪,‬‬
‫נלך באחד הקטעים היפים של השביל‪ ,‬לאורך חמישה ק"מ‪ ,‬בצמחית חוף טיפוסית‪.‬‬
‫נלמד על משק המים בכלל ומצב הכנרת בפרט‪ .‬מטיבי לכת דורות מזמינים תושבים‬
‫אוהבי טבע וטיולי הליכה להצטרף לקבוצתם‪.‬‬
‫מדריך‪ :‬ברק אורי | מחיר הטיול ‪&80‬‬
‫הרשמה בדורות טל' | ‪ 8478124‬או במייל | ‪[email protected]‬‬
‫הרצאה‬
‫אבני דרך התפתחותיות בהקשר של משחק ותפקיד הסביבה‬
‫הרצאה להורים וצוותי החינוך | ‪20:00-22:00‬‬
‫יום ב' | ‪" | 15.12.14‬מרכז דורות" | יום ב' | ‪ | 5.1.15‬מועדון קיבוץ יגור‬
‫יום ב' | ‪ | 12.1.15‬אודיטורים נופית‬
‫לנוחות תושבי המועצה תינתן ההרצאה בפורמט חוזר בשלושת המועדים‪.‬‬
‫נדון על שלבי ההתפתחות השונים (מלידה ועד גיל ‪ )6‬תוך הסתכלות על בשלות טבעית אל מול ציפיות הסביבה‪ ,‬חשיפה למשחק תואם גיל‬
‫ותפקיד ההורים והגן כגורם תומך‪ ,‬מתווך ומלווה לאורך מסלול ההתפתחות של הילד‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬עדי לוסקי | מרפאה בעיסוק מומחית בהתפתחות הילד‬
‫מחיר‪ ₪ 20 :‬לאדם | לברורים‪ :‬מחלקת חינוך בין השעות ‪ ,08:00-15:00‬נינה ‪04-8478140‬‬
‫גיא פלג |‬
‫יום ה' ‪ | 20:30 | 25.12.14‬בחדר האוכל בקיבוץ כפר המכבי‬
‫שימש ככתב הפלילי של הערוץ הראשון מעל ‪ 12‬שנה‪ .‬במקביל כתב במוסף "שבעה ימים" ידיעות אחרונות‪ .‬כיום‬
‫הוא הכתב לענייני משפט של הערוץ השני‪.‬‬
‫נושא ההרצאה‪” :‬מיטב הסיפורים ומאחורי הקלעים של עולם הפשע והמשטרה“‪.‬‬
‫מחיר‪ ₪ 20 :‬לתושב | ‪ ₪ 40‬לתושב חוץ‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים‪ :‬מחלקת תרבות ‪04-8478119‬‬
‫השבט השישי | ‪13‬‬
‫ביישובים‬
‫ליל הושענא רבא בכפר חסידים‬
‫ז‬
‫הו היום השביעי של חג הסוכות‪ .‬ביום זה מקיפים את הבימה בבית הכנסת שבע פעמים עם‪ ‬ארבעת המינים‪ ‬ביד‪.‬‬
‫בשעת ההקפות אומרים "הושענות" ומכאן שמו‪.‬‬
‫בליל הושענא רבא ארגן וועד בית הכנסת בשיתוף עם הוועד המוניציפאלי של הכפר בניצוחה של אשת רב הכפר‬
‫בקי ינאי ובנות המצווה‪ ,‬את דוכני יצירת דגלי שמחת תורה בשיתופם של ילדי הכפר‪ ,‬לאחר מכן התקיימה ארוחת‬
‫ערב חגיגית‪ ,‬עשירה ומגוונת ומיד לאחריה התקיים מופע השירה של אייל כהן ממתמודדי "‪ ,"the voice 2014‬אייל‬
‫הנעים והלהיב את הקהל עם רפרטואר שירים מגוון‪ ,‬שירתו המרגשת והאותנטית נגעה לכולם!‬
‫בסיום החלק האומנותי נערכו בסוכת בית הכנסת שיעורי לימוד תורה לכלל הציבור עד השעות הקטנות של הלילה‪.‬‬
‫הקפות שניות בכפר חסידים‬
‫ב‬
‫מוצאי החג‪ ,‬נוהגים‪ ‬לערוך הקפות שניות‪ ,‬בהן יוצאים עם ספרי התורה לרחבת בית הכנסת ורוקדים פעם נוספת‬
‫עם ספרי התורה‪ .‬ועד בית הכנסת הזמין את כלל תושבי הכפר מקטון ועד גדול‪ ,‬לחגוג את מנהג ההקפות שניות‬
‫עם תזמורת ששלהבה את קהל הרוקדים‪ ,‬שלא השאירה זוג רגליים אחד שלא בתנועה‪ ,‬והתמונות מוכיחות זאת‪...‬‬
‫כתבה וצילמה‪ :‬שולמית נוימן‬
‫‪ | 14‬השבט השישי‬
‫טור אישי ‪ -‬אבי ברוך‬
‫פרק חדש בחיים‬
‫ה‬
‫טלפון צילצל שעה שהייתי שקוע בעבודה‪ .‬אדם אינו‬
‫יכול לדעת מה צופן לו הרגע הבא‪ .‬גם אני לא ידעתי‬
‫שצלצול הטלפון הזה יהיה עבורי טיל שישא אותי הלאה‬
‫במהירות הקול‪ .‬על הקו היתה יונה‪ ,‬האחות של מרכז יום‬
‫לקשיש בו אימא שלי נמצאת שלוש פעמים בשבוע‪ .‬בסיום‬
‫השיחה מצאתי את עצמי אורז בתיק גב קטן‪ :‬חולצה‪,‬‬
‫מכנס‪ ,‬לבנים להחלפה וכלי רחצה‪ .‬נעלתי את ביתי בנופית‪,‬‬
‫שמשמש גם כמקום העבודה שלי‪ ,‬תחבתי את המפתחות‬
‫עמוק לכיס ושלפתי את מכשיר הפלא(פון) כדי להזמין‬
‫מונית‪ .‬המכונית שלי חנתה במקום רחוק‪ ,‬אבל זה סיפור‬
‫אחר לגמרי‪ .‬סימנתי למכונית הראשונה שעברה ברחוב‬
‫וביקשתי טרמפ ליציאה מנופית‪ .‬בצומת הזכוכית עליתי על‬
‫המונית שהזמנתי עם צאתי‪ ,‬ואיתה הגעתי לתחנת הרכבת‬
‫בלב המפרץ‪ ,‬בחיפה‪ .‬כשירדתי מהרכבת בתחנת השלום‬
‫בתל אביב‪ ,‬עליתי למונית שהביאה אותי תוך מספר דקות‬
‫ליונה האחות ולאימי במרכז יום‪.‬‬
‫בדרך שוחחתי עם יונה האחות עוד מספר פעמים‪" .‬אמא‬
‫מרגישה ממש לא טוב" היא אמרה‪ .‬סיכמנו שהיא תזמין‬
‫אמבולנס שיפנה אותה לבית החולים הקרוב‪ .‬אלא‪,‬‬
‫שהאמבולנס הגיע‪ ,‬אך אמא מסרבת להתפנות‪ .‬אמא אישה‬
‫עקשנית שיודעת היטב מה טוב בשבילה‪ .‬שבוע קודם‬
‫לכן היה אירוע דומה‪ :‬בעקבות מצוקה שהיא חשה היא‬
‫הובהלה באמבולנס לבית החולים‪ .‬הסיפור בשבוע הקודם‬
‫נגמר בבילוי מפוקפק של אחותי ואימי בשרשרת בדיקות‬
‫במשך כל שעות הלילה‪ ,‬שבסופם אמא משוחררת הביתה‬
‫עם מרשם לתרופות נוספות וללא אבחנות מיוחדות‪ .‬הפעם‬
‫אמא‪ ,‬למודת הנסיון‪ ,‬מתעקשת לא להתפנות לבית החולים‪,‬‬
‫ומסכימה רק לעלות לאמבולנס לצורך בדיקות‪ .‬היא‬
‫מתבקשת לחתום על מסמך שאינה מעוניינת להתפנות ולא‬
‫תהיה לה כל טענה או תביעה כנגד מגן דוד אדום‪ .‬מסתבר‬
‫שאמא צדקה הפעם‪ .‬כשהגעתי מצאתי אותה עומדת על‬
‫הרגליים‪ ,‬מחייכת‪ ,‬מחבקת‪ ,‬מנשקת ושואלת אותי‪" :‬כפרה‬
‫עליך‪ ,‬למה באת?"‬
‫בדרך הביתה‪ ,‬הזכרתי לאמא איך פעם נפלתי בבית הספר‬
‫ופתחתי את הראש‪ ,‬והיא באה ולקחה אותי מדמם מבית‬
‫הספר ישר לבית החולים‪ ,‬שם הדביקו לי פרפרים במצח‪.‬‬
‫התרפקנו על העבר בעוד סיפורים כאלה ואחרים‪ .‬אמא גרה‬
‫במרכז בסביבה שוקקת של מסחר ותרבות‪ :‬ירקות ופירות‪,‬‬
‫מכשירי כתיבה‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬קופת חולים‪ ,‬אולמות תרבות‪,‬‬
‫בנקים הכל מכל וכל‪ .‬בכל זאת‪ ,‬הבניין שבו העברתי חלק‬
‫ניכר משנותי הצעירות‪ ,‬ובו היא מתגוררת עד עצם היום‬
‫הזה‪ ,‬נבנה בשנות השבעים ואין בו מעלית‪ .‬אמא טיפסה‬
‫לאיטה במעלה המדרגות אל הקומה השנייה‪ ,‬כשהיא נחה‬
‫לה מדי פעם על אחת המדרגות‪ .‬הגענו הביתה‪ ,‬מזגנו קפה‬
‫והתיישבנו בסלון‪ .‬לא לפני שהבאתי מהחדר השני את‬
‫הפולדר הכתום שקיבלנו לפני חודשים אחדים ממירי‪ ,‬אשת‬
‫השיווק החביבה של משען‪ ,‬רשת דיור מוגן‪.‬‬
‫אבא נפטר לפני כשנה‪ .‬ומאז אחי‪ ,‬אחותי ואני מלווים את‬
‫אמא כשצריך‪ .‬באחת הפעמים שהגעתי ללוות את אמא‪,‬‬
‫הצעתי לה לבדוק אפשרות לעבור למשען‪ ,‬אמא‪ ,‬שכאמור‬
‫יודעת טוב מאד מה טוב בשבילה‪ ,‬אמרה לי שטוב לה בבית‬
‫שלה‪ .‬היא מאד אוהבת את הפעילות במרכז יום‪ ,‬שם היא‬
‫מציירת‪ ,‬מצלמת‪ ,‬מתעמלת‪ ,‬אוכלת (דומה מאד ל"דורות"‬
‫בזבולון) וחבל על הזמן‪ .‬בכל זאת החלטנו ללכת לשמוע מה‬
‫מציעים בדיור מוגן‪ .‬ישבנו עם מירי‪ ,‬אשת השיווק‪ ,‬שקיבלה‬
‫אותנו בסבר פנים יפות (למרות שלא קבענו מראש את‬
‫הפגישה) שמענו‪ ,‬וקיבלנו את הפולדר הכתום של משען‪,‬‬
‫עם פרטי ההתקשרות‪ .‬כמה חודשים חלפו מהפגישה הזו‪.‬‬
‫מירי התקשרה אלי‪ ,‬ושאלה אם רוצים להתקדם בעניין‬
‫הדיור המוגן‪ .‬עדכנתי אותה שדיברתי בעניין עם אחי‬
‫ואחותי‪ ,‬אבל התהליך עדיין לא הבשיל‪ ,‬וספק אם יבשיל אי‬
‫פעם אצל אימא‪.‬‬
‫מאז עברו עוד כמה חודשים וכפי שסיפרתי‪ ,‬אני יושב‬
‫עם אמא על כוס קפה אחרי כל מה שקרה‪ ,‬ואני לא צריך‬
‫להגיד הרבה‪ ,‬מספיק שאני מחזיק את הפולדר הכתום‪.‬‬
‫אמא מבקשת ממני שנלך‪ ,‬מחר ביחד למירי ממשען כדי‬
‫להתקדם‪.‬‬
‫לפני כשבוע אמא עברה לגור במשען‪ ,‬במרחק של‬
‫כקילומטר מהמקום בו גדלתי‪ ,‬מהבית שהיה פעם גם‬
‫שלי‪ .‬אמא פותחת פרק חדש בחיים במקום מדהים ושופע‬
‫פעילות המותאמת לגילה‪" .‬לא טוב היות האדם לבדו"‪.‬‬
‫במהלך השנה האחרונה‪ ,‬מאז פטירתו של אבא‪ ,‬בחננו כמה‬
‫אפשרויות לשינוי בסביבת המגורים של אמא‪ :‬יחידת דיור‬
‫ליד הבית שלי בנופית או ליד ביתו של אחי בקיבוץ ‪ ,‬מעבר‬
‫של אחד מבני המשפחה לגור יחד עם אמא בביתה ועוד‪.‬‬
‫אני חושב שבכל מקום בו אנו בוחרים לחיות ולגדל ילדים‬
‫צריך שתהיה האפשרות לקיים מחזור חיים שלם‪ :‬לידה‪,‬‬
‫גדילה והתפתחות‪ ,‬קמילה בכבוד וחוזר חלילה‪ .‬אני מאמין‬
‫שנכון לאמא להמשיך להתגורר בסביבה שלה‪ ,‬הסביבה‬
‫שהיא מכירה‪ ,‬ומצפה שאמא תגדל ותפרח בפרק החדש‬
‫בחייה‪.‬‬
‫השבט השישי | ‪15‬‬
‫מרכז דורות‬
‫חדש בדורות ‪ -‬קבוצה מודרכת להליכה נורדית‬
‫ב‬
‫מרכז דורות פועלים לשיפור איכות החיים‬
‫והבריאות‪ .‬הליכה נורדית נעשית בעזרת שני‬
‫מקלות הליכה‪ .‬היא מצוינת לשמירה על‬
‫המפרקים (בעיקר הברכיים) בעזרתה משיגים‬
‫תועלת גדולה יותר בשריפת הקלוריות‪,‬‬
‫במאמץ גופני‪ .‬הליכה זו מפעילה כמעט את‬
‫כל שרירי הגוף‪ .‬רכשנו מקלות הליכה בסיוע‬
‫“אשל” שמפתחת שירותים ותוכניות לזקנים‬
‫בישראל‪ .‬יוכי חר”ג מכפר חסידים‪ ,‬מורה‬
‫בדורות לחינוך גופני‪ ,‬עברה הכשרה ומובילה‬
‫את הקבוצה‪ .‬לצידה נמצאת לאה יערי מצוות‬
‫דורות‪ ,‬יחד הן מצעידות ברחבי גוש זבולון‬
‫את ההולכים‪.‬‬
‫ברצוננו להרחיב את מעגלי הצועדים בישובים‪,‬‬
‫לטיול יצאנו‪...‬‬
‫להכשיר נאמני הליכה נורדית (מורים לחינוך‬
‫גופני בדימוס) בכל ישוב‪ ,‬המתנדבים יעברו הכשרה מקצועית כדי שיובילו קבוצות צועדים ביישוביהם‪.‬‬
‫ימי שני שעה ‪ 9.30-10.30‬הרשמה במרכז דורות‪ .‬ההליכה משפרת את הבריאות ותורמת לאיכות החיים‪.‬‬
‫המעוניינים להצטרף לנאמני הליכה נורדית מוזמנים לפנות למרכז דורות בטלפון‪04-8478124 :‬‬
‫או במייל‪[email protected] :‬‬
‫מטיבי לכת של מרכז דורות‬
‫פ‬
‫תחנו את עונת הטיולים השנה בטיול מקסים‬
‫לאורך חוף הים הסלעי בין מושב הבונים לנחשולים‪.‬‬
‫יצאנו קבוצה של ‪ 22‬אזרחים ותיקים‪ ,‬נהנינו מיום‬
‫אביבי שטוף שמש ותכול שמים‪ .‬הים השקט נצבע‬
‫בצבעים מרהיבים של ירוק ותכלת‪ ,‬רק מרבדי‬
‫הסתווניות שפגשנו הזכירו לנו שמר חורף כבר ביקר‬
‫כאן‪ .‬לאחר ההליכה על החוף וארוחת צהרים בטבע‬
‫הרווחנו הצצה "בבזלטון" בקיבוץ עין כרמל‪ ,‬פסלי‬
‫בזלת ענקיים יצירותיו של האומן דגן שקלובסקי‪.‬‬
‫אנו מצפים לטיול הבא שיערך ב ‪ 6.12‬באזור הכנרת‬
‫ומזמינים את אוהבי ההליכה והטבע להצטרף אלינו‪.‬‬
‫מבטיחים הנאה מהנופים‪ ,‬חברה נעימה ואיכותית‪.‬‬
‫ותיקי המועצה הנכם מוזמנים להצטרף‪.‬‬
‫מנוחת הצועדים בין הבונים לנחשולים‬
‫מיכל קציר‪ ,‬מנהלת מרכז דורות‬
‫‪ | 16‬השבט השישי‬
‫עדכונים בנושא זכויות‬
‫של ניצולי השואה‬
‫חשוב! חשוב!‬
‫פרויקט ערכי וייחודי‬
‫דרושים מתנדבים למפגשים שבועיים עם ניצולי שואה בביתם‬
‫כדי לכתוב את סיפור החיים שלהם‪.‬‬
‫אורך התכנית כחצי שנה‪ .‬נדרש ידע בסיסי בתפעול מחשב ואינטרנט‪ .‬המתנדבים ילוו בהדרכה פרטנית‬
‫וקבוצתית מקצועית צמודה‪ .‬בשיתוף עם ארגון "עמך"‪.‬‬
‫לפרטים נא לפנות ליהלומה קצב טל'‪053 -3313071 :‬‬
‫או למרכז דורות בטל'‪ 8478124 :‬או במייל‪[email protected] :‬‬
‫השבט השישי | ‪17‬‬
‫מרכז דורות‬
‫ל‬
‫ידיעת תושבי המועצה‪ ,‬לאחרונה התפרסמו עדכונים וחידושים במספר נושאים‪ .‬אנו מביאים בפניכם בכותרות‬
‫ובקיצור את השינויים והעדכונים‪.‬‬
‫לכל שאלה רצוי לפנות ל"נאמן זכויות לניצולי שואה" במועצה‪ ,‬שלמה צור בטלפון‪ .052-8586504 :‬שלמה ישמח‬
‫לענות לשאלותיכם ולתת סיוע כנדרש‪.‬‬
‫מענק ילדות אבודה ‪ -‬פיצוי כספי חד פעמי של ‪ 2,500‬יורו‪( .‬כ ‪ 12 -‬אלף ‪ .)₪‬זכאי כל מי שנולד החל מ ‪1928 -‬‬
‫ עד סיום המלחמה בכל מקום שהיו בו יהודים‪ .‬מתחיל מינואר ‪.2015‬‬‫מענק של ‪ - ₪ 3,600‬למי שאינו מקבל קצבה כל שהיא‪ ,‬המענק אינו תלוי בגובה ההכנסה של ניצול השואה‪.‬‬
‫פטור מתרופות ‪ -‬כל אזרח שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי בשל נרדפותו ע”י הנאצים‪ ,‬זכאי לקבל‬
‫פטור מתשלום על תרופות מרשם שנמצאות בסל הבריאות‪.‬‬
‫השוואת תנאים ‪ -‬יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר ‪ ,1.1.1953‬לאחרונה תנאיהם הושוו לניצולים‬
‫אחרים‪ .‬הנושא דורש טיפול מקצועי‪ .‬כדאי לפנות להסבר לשלמה צור‪.‬‬
‫תשלום רטרואקטיבי למי שמוכר לפי חוק הגטאות הגרמני החל מ ‪ .1.7.1997 -‬הרחבת חוק הגטאות הגרמני‬
‫לארצות מחוץ לגרמניה‪ ,‬לדוגמא‪ :‬רומניה‪ ,‬הולנד (אמסטרדם)‪ ,‬בולגריה (סופיה)‪ ,‬סלובניה ועוד‪.‬‬
‫כדאי לפנות לשלמה צור כדי לקבל הסברים מפורטים‪.‬‬
‫מידע נוסף ניתן למצוא באתר של “עמותת אביב למיצוי זכויות ניצולי שואה” ‪www.avivshoa.co.il‬‬
‫החודש הושק באינטרנט "מחשבון זכויות לניצולי שואה"‪ :‬ניתן להיכנס לאתר‪http://zakaim.mof.gov.il :‬‬
‫המחשבון קל מאד לשימוש‪ ,‬האדם מתבקש לענות על כמה שאלות ומקבל מיד תוצאה עם פרוט‪ ‬זכויותיו‬
‫כניצול שואה‪.‬‬
‫ספורט ונוער‬
‫רצי זבולון ‪-‬‬
‫ב‬
‫"עם אנשים טובים אפשר לרוץ רחוק"‬
‫חצי השנה האחרונה החלה תופעה מעניינת‬
‫בכבישי ושטחי המועצה‪ .‬תושבים רבים‬
‫מישובי המועצה פנו בבקשה לברר מה פשר‬
‫הנקודות הכתומות שנעות במהירות בשעות‬
‫בוקר מוקדמות ובשעות הערב‪.‬‬
‫פנינו לדני אלימלך מנהל הספורט והנוער‬
‫במועצה והרי תשובתו‪" :‬נקודות כתומות אלו‬
‫הן ‪ 50‬רצים ורצות שלובשים את מדי קבוצת‬
‫הריצה של המועצה אזורית זבולון"‪.‬‬
‫הסיפור הוא כזה‪ :‬בתחילת השנה באו שני‬
‫בחורים נמרצים ונלהבים‪ ,‬עודד עוז מקיבוץ‬
‫יגור ורהב שקד מנופית‪ ,‬לפגישה אצל דני‬
‫אלימלך והציעו להקים קבוצת ריצה שלימים‬
‫תיקרא "רצי זבולון"‪.‬‬
‫ברכת הדרך ניתנה בהתלהבות רבה ואכן‬
‫בחודש יוני נפתחו שתי קבוצות ריצה‪ :‬מתחילים ומתקדמים‪ .‬על אף המשתמע משם הקבוצה‪ ,‬היא מהווה מוקד‬
‫משיכה לא רק לרצים מרחבי המועצה אלא גם לרצים מחוצה לה (קריות‪ ,‬טבעון וחיפה)‪.‬‬
‫למרות שרבים רואים בריצה למרחקים ארוכים‬
‫ענף ספורט של מתבודדים‪ ,‬הריצה בקבוצה‬
‫מהווה ערך מוסף של תחושת שייכות‪ ,‬הכוונה‬
‫מקצועית‪ ,‬מוטיבציה להגיע לאימונים ואף‬
‫מעודדת תחרותיות סמויה או גלויה‪.‬‬
‫הרצים נהנים מאימון ברמה מקצועית גבוהה‬
‫ביותר‪ ,‬ביגוד‪ ,‬הסעות למרוצים‪ ,‬מגוון הנחות‬
‫על ציוד ועוד‪ .‬לרגל תחילת הפעילות השנתית‪,‬‬
‫נפגשו "רצי זבולון" באולם מחלקת הספורט‬
‫להרמת כוסית עם ראש המועצה ונהנו‬
‫מהרצאות בנושא אימון יתר‪ ,‬פציעות ומניעתן‪.‬‬
‫באירוע גם התקיים יריד מכירות ‪- EXPO -‬‬
‫מוזל של ציוד מוזל לרווחת חברי הקבוצה‪.‬‬
‫קבוצת המתחילים בה חברים כ‪ 30-‬רצים‬
‫ורצות נפגשת בימי שני וחמישי בערבים ואילו‬
‫קבוצת המתקדמים מתאמנת בימי שני בערב‬
‫ורביעי בבוקר‪ .‬מעבר לכך ישנם אימונים בסופי השבוע ביגור‪ ,‬בחוף הים או בכל מקום בו יש מסלול מעניין ומהנה‬
‫במסלולי כביש או שטח‪ .‬בסופי השבוע גם נהנים הרצים מפריסה בסיום כשכל אחד מביא איתו כיבוד ומבלים זמן‬
‫איכות מעבר לאימון‪ .‬כאשר מבוצע אימון משותף ל‪ 2-‬הקבוצות מדי פעם‪ ,‬מורגש גודלה של הקבוצה הייחודית‬
‫הזו‪ .‬על כל החגיגה הזו מנצח צוות מאמני ‪ 4fitness‬בראשות איש הברזל דן קוני והמאמן המוכשר אלכס רייכלין‪.‬‬
‫מהזווית האישית אני רואה בקבוצת "רצי זבולון" משפחה גדולה ובמקרה שלי כמו בעוד כמה מקרים חברים‬
‫בקבוצה כמה בני משפחה (אחים‪ ,‬בני זוג וכו') וזה מייצר עוד מימד של פרגון הדדי בתוך התא המשפחתי‪ .‬אני‬
‫נהנה מהאימונים המשותפים‪ ,‬מההיכרות עם אנשים נפלאים בסביבת מגוריי ומההדרכה המקצועית‪ .‬כששואלים‬
‫אותי מדוע רץ עם ניסיון כשלי זקוק למאמן‪ ,‬אני מסביר שכל רץ זקוק למאמן‪ ,‬גם אלופים אולימפיים ואלופי עולם‪.‬‬
‫אולי אפילו ככל שאתה מתקדם יותר המאמן תופס מקום חשוב יותר בעולמך‪.‬‬
‫‪ | 18‬השבט השישי‬
‫‬
‫ספורט ונוער‬
‫ב"רצי זבולון" יש מקום לכל אחד ואחת בכל רמה וגיל‪.‬‬
‫בקבוצה יש רצים החל מרמת מתחילים ועד לרצים‬
‫מתקדמים במרחקים ארוכים (באמצע אוקטובר לקחו‬
‫שלושה רצים חלק בתחרות ריצת שטח אתגרית למרחק‬
‫‪ 100‬ק"מ) וכעת הקבוצה עומדת לפני התחרות הראשונה‬
‫ברמת השרון בה ייקחו חלק רבים מהרצים‪.‬‬
‫הקבוצה ממשיכה לגדול כל העת והיעד הוא לפעול‬
‫במקומות נוספים במועצה ולהביא את חווית‬
‫הריצה לעוד תושבים בקרבת ביתם‪ .‬הקבוצה‬
‫תמשיך לקחת חלק בעוד מספר תחרויות השנה‬
‫למרחקים של ‪ 5‬קילומטר ועד מרתון (ומעבר‬
‫לכך כפי הנראה) ואחת מגולות הכותרת היא‬
‫תחרות שליחים בו לוקחות חלק קבוצות‬
‫רצים מכל הארץ‪ .‬לקראת הקיץ נשאף לקיים‬
‫מרוץ שטח שיחל מסורת ארוכה של מרוצים‬
‫במועצה‪.‬‬
‫אנו מברכים כל רץ נוסף שירצה להצטרף‬
‫ומצפים לנציגות רבה מכל ישובי המועצה‪.‬‬
‫כתבו עודד עוז ורהב שקד‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לפרטים והרשמה מחלקת ספורט ונוער ‪ -‬אורית ‪04-8478161‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לעודד עוז ‪054-9549191‬‬
‫רהב שקד ‪054-9996386‬‬
‫פרס החינוך המחוזי‬
‫תשע"ה למחלקת‬
‫ספורט ונוער‬
‫במועצה‬
‫הנדון‪ :‬זכייתכם בפרס החינוך המחוזי תשע"ה‬
‫אני שמחה להודיעך כי ועדת הפרס בחרה בכם לפרס‬
‫החינוך של מחוז חיפה לשנה"ל תשע"ה‪.‬‬
‫הועדה מצאה אתכם ראויים לפרס בזכות דרכיכם‬
‫הייחודיות והמרשימה להביא את בני הנוער מהסביבה‬
‫להיות פעילים‪ ,‬יוזמים ותורמים בקהילתם‪.‬‬
‫ועדת הפרס מטעם משרד החינוך בביקור במועצה‬
‫השבט השישי | ‪19‬‬
‫ספורט ונוער‬
‫סדנאות להגברת המודעות לאורח חיים בריא‬
‫מ‬
‫חלקת ספורט ונוער מקיימת סדנא בת ‪ 4‬מפגשים לצוותי החינוך הבלתי פורמלי בגילאי א' ‪ -‬י"ב במסגרת הגברת‬
‫המודעות לאורח חיים בריא בקרב הילדים ובני נוער‪ .‬אנו מאמינים שלצוות החינוכי משקל רב בהעברת המסרים‬
‫אודות תזונה נכונה וחינוך גופני לילדים ובני הנוער‪ .‬במפגש הראשון למדו המדריכים על הכנת ארוחת צהרים מזינה‬
‫הכוללת קטניות בשר ופחמימות‪ .‬יתר המפגשים יעסקו בהכנת קינוחים‪ ,‬הרצאה על אורח חיים בריא ופעילות‬
‫גופנית כדרך חיים‪.‬‬
‫העיקר הבריאות‪...‬‬
‫טקס הוקרה למד"צים וחברי מועצת הנוער במועצה‬
‫ב‬
‫מועצה אזורית זבולון פועלות שלוש מסגרות בלתי פורמליות לטיפוח המנהיגות הצעירה‪ .‬תנועות הנוער בישובים‪,‬‬
‫מדריכים צעירים מטעם משרד החינוך מנהל חברה ונוער ומועצת הנוער האזורית‪ .‬אנו במועצה רואים חשיבות רבה‬
‫בטיפוח הדור הצעיר‪ ,‬ביציאה לקורס מד"צים ולעשייה משמעותית בקהילה הסובבת אותם‪ .‬בכדי להביע את הערכתנו‬
‫הרבה‪ ,‬קיימנו טקס הוקרה לאותם בני נוער אשר משקיעים מזמנם ונמצאים כבר שנה בתפקיד‪ .‬בטקס קיבלו בני הנוער‬
‫תעודות הוקרה תשורות מהמחלקה ולבסוף התקיימה הרצאה מרתקת של שגיא יניב בנושא מנהיגות בחינוך‪.‬‬
‫מגיע להם‪...‬‬
‫‪ | 20‬השבט השישי‬
‫מ‬
‫תוך הבנה כי השימוש באלכוהול וסמים הולך‬
‫ומתרחב במהלך השנים‪ ,‬ומתוך העובדה כי ברוב‬
‫המקרים המידע בנושא הסכנות המלוות את השימוש‬
‫עובר סינון סלקטיבי‪ .‬ישנה חשיבות מכרעת בהעברת‬
‫מסר אותנטי ולא מסונן כאשר מבקשים להעביר מסר‬
‫אפקטיבי‪ .‬לשם כך חברו ביחד מחלקת הספורט והנוער‬
‫ומתאם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול במועצה‬
‫ובנו סמינר בן יומיים‪ ,‬אשר איחד תחתיו גם תכנים‬
‫מקצועיים וגם תכנים של גיבוש ובניית קבוצה לשם‬
‫חיזוק קבוצת המדריכים לקראת שנת תשע"ה‪.‬‬
‫"השימוש בסמים ובאלכוהול מאפיין קשת רחבה של גילאים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬גילאי הנעורים מאופיינים בשימוש נרחב באלכוהול‬
‫ולעיתים גם בסמים‪ .‬שימוש בחומרים אלה בגילאי הנעורים‬
‫מונה מספר סכנות וביניהן‪ :‬נזקים להתפתחות הפיזית‪ ,‬הנפשית‬
‫והחברתית של הנער‪ .‬על מנת לנסות ולמנוע את שימושם של בני‬
‫הנוער בסמים ובאלכוהול‪ ,‬ישנו צורך בהתערבות רב מערכתית‪.‬‬
‫אחד הגורמים אשר נמצאים ביחסי גומלין יום ‪ -‬יומיים עם‬
‫הנערים הם בין היתר מדריכי הנוער ביישובים‪.‬‬
‫ההנחה היא כי‪ ,‬העלאת המודעות בקרב מדריכי הנוער תשפיע‬
‫באופן ישיר על בני הנוער ונתינת כלים להתמודדות תאפשר‬
‫שיח בנושא עם חניכיהם" ‪ -‬תום אלבו‬
‫מדריכי הנוער יצאו לסמינר בן יומיים‪ .‬במסגרתו‬
‫נערך ביקור בכפר הנגמלים מלכישוע אשר נמצא‬
‫על הר הגלבוע‪ ,‬בכפר עברו המדריכים סדנת‬
‫היכרות בסיסית עם מושגים מרכזיים מעולם‬
‫המניעה‪ ,‬פגישה עם מטופל והקשבה לסיפורו‬
‫האישי‪ .‬בסיום השתתפו המדריכים בפעילות‬
‫אתגרית (‪ )ODT‬אשר מעלה התמודדויות‬
‫המאפיינות את האוכלוסייה במלכישוע‪ .‬לאחר‬
‫הפעילות יצאנו אל אזור הלינה שנמצא בבית‬
‫שאן‪ .‬בערב התקיימה הרצאה עם עומרי פריש ‪-‬‬
‫מנהל כפר איזון אשר סיפר על פועלו של הכפר‬
‫וענה על שאלותיהם של המדריכים בנושאי‬
‫שימוש בסמים‪ .‬בסיום היום ועל מנת להתאוורר‬
‫מן היום הארוך‪ ,‬יצאנו אל "פארק המעיינות" שם ערכנו‬
‫ספארי לילה בין מעיינות האזור‪ .‬יומו השני של הסמינר‬
‫הוקדש בעיקרו לבירור עמדותיהם של המדריכים‬
‫ומציאת נושאים משותפים אשר יכולים להוות בסיס‬
‫לפעולות מניעה יישוביות‪ .‬בחלקו האחר של היום‪,‬‬
‫העלינו דילמות שונות אשר יכולות לפגוש את המדריכים‬
‫בעבודתם השוטפת ואף בחנו את אפשרויות התגובה‬
‫אשר נכונות להתמודדות עם נער או נערה אשר זקוקים‬
‫לעזרה‪ .‬בסיום היום התפזרו המדריכים ליישוביהם‪ ,‬כך‬
‫שמצד אחד סיימנו פרק אחד עם מדריכי הנוער ומן‬
‫הצד השני אנו מתחילים בעבודה אינטנסיבית להעברת‬
‫המסר לחניכיהם‪.‬‬
‫המדריכים אשר לקחו חלק בסמינר הם‪ :‬הדר‪ ,‬עמית‬
‫ועודד מרמת יוחנן‪ .‬אלון וסתיו מיגור‪ ,‬שאולי ורות משער‬
‫העמקים‪ ,‬רפי‪ ,‬שירן‪ ,‬נוי ושני מנופית‪ ,‬דניאל‪ ,‬תמר ואלמוג‬
‫מתנועת המחנות העולים‪ ,‬עדי רכזת התחום החברתי‬
‫בביה"ס כרמל זבולון ושרון המלווה את מועצת הנוער‬
‫במועצה‪.‬‬
‫תודות רבות לרשות הלאומית למלחמה בסמים‬
‫ובאלכוהול ולאגף מצילה במשרד לביטחון פנים‪.‬‬
‫התמונה מהאתר של חוויות ניר דוד‬
‫השבט השישי | ‪21‬‬
‫ספורט ונוער‬
‫סמינר למדריכים ופעילים בתחום הנוער‬
‫"בואו נדבר על זה"‬
‫ספורט ונוער‬
‫פ‬
‫מוסיקה וטבע בשביל אוהד‬
‫ינות מוסיקליות של הרכבים שנבחרו בקפידה‪ .‬הפעלות של קק"ל‪ ,‬רשות‬
‫הטבע והגנים ושל חברת הנוער של נופית והמחנות העולים‪ ,‬ומופע מרכזי‬
‫של מוסיקה ומחול אווירי עוצר נשימה ‪" -‬אלבטרוס"‪ .‬זאת ועוד בחגיגה‬
‫השנתית בנופית עם אלפי אורחים שהגיעו מקרוב ומרחוק בשבת שטופת‬
‫שמש ורוח מזרחית חזקה‪.‬‬
‫תודה לכל הרבים והטובים שעזרו להביא יום זה לכדי מימוש והנאת כולם‪.‬‬
‫יום שכולו טבע ומוסיקה‬
‫מ‬
‫מרכז דרמה בנופית‬
‫רכז הדרמה בנופית פועל זו השנה הרביעית‪ ,‬במסגרת אגף הספורט והנוער‪ ,‬בניהולו של דני אלימלך‪ .‬במרכז הדרמה‬
‫פועלות ‪ 3‬קבוצות מכיתה ג' ועד כיתה ט'‪ .‬למעלה מ‪ 40-‬משתתפים‪.‬‬
‫במהלך השנה מקיימים הילדים מגוון סדנאות של משחק‪ ,‬אימפרוביזציה‪ ,‬עבודה על דמות‪ ,‬סימולציות ומשחקי תפקידים‪,‬‬
‫עבודה עם מוסיקה‪ ,‬תיאטרון תנועה‪ ,‬וכל מה שקשור לעולם הבמה והמשחק‪.‬‬
‫זאת לצד סדנאות תקשורת אישית ובין אישית‪ .‬כל‬
‫אלו תורמים מאד למשתתפים ומעשירים אותם‬
‫בתחום האישי והחוויתי‪.‬‬
‫הילדים נוסעים במהלך השנה לחמש הצגות ואף‬
‫יותר‪ ,‬בתיאטראות הטובים ביותר בארץ‪ ,‬זאת בצורה‬
‫מאורגנת וחברתית‪ ,‬כאשר לפני ההצגה ואחריה דנים‬
‫ולומדים על תוכן ההצגה‪ .‬שלוש הקבוצות מעלות‬
‫מופע בסיום שנת הפעילות‪ ,‬כל אחת על פי יכולותיה‬
‫ובחירת הילדים יחד עם מנחה הקבוצות ישראל שפר‪.‬‬
‫בשנה שעברה העלו הילדים את המחזות "נטע זר"‬
‫ו"חיבור מהיר"‪.‬‬
‫אנו מזמינים את כל מי שרוצה להתנסות בחוויית‬
‫המשחק והבמה להצטרף אלינו‪ ,‬ולבוא לשיעור‬
‫לדוגמא‪ .‬פרטים נוספים במחלקת הנוער והספורט‪.‬‬
‫כתבה‪ :‬ציפי גורן‬
‫‬
‫‪ | 22‬השבט השישי‬
‫ב‬
‫האחים אסנר‬
‫ערב הוקרה לטוביה צפיר‬
‫איך שיר נולד‪ ,‬יהונתן גפן‬
‫גיל שוחט וקרולינה‬
‫סובב עולם הים התיכון‬
‫סל תרבות ‪ -‬לרקוד אל החלום‬
‫המלך סיאם‬
‫השבט השישי | ‪23‬‬
‫תרבות‬
‫מהלך חודש אוקטובר נפתחה עונת ‪2014-2015‬‬
‫בתיאטרון יד למגינים ביגור‪ .‬העונה נפתחה בהצגת הבחירה‬
‫"החייל האמיץ שווייק" ובאירוע של האחים אסנר במופע‬
‫"במצב הנוכחי"‪ ,‬ערב הוקרה לשחקן והבדרן טוביה צפיר‪.‬‬
‫בהמשך הראה יהונתן גפן לדור הצעיר "איך שיר נולד"‪.‬‬
‫בנוסף נפתחו כל הסדרות‪ ,‬ביניהן גיל שוחט‪ ,‬סובב עולם‪,‬‬
‫יידישפיל ושתי סדרות הילדים‪.‬‬
‫גיבורי האור ‪ -‬הדור הבא‬
‫יום ו'‪ | 12:30 ,10:00 ,19.12.14 ,‬שבת‪18:30 ,16:15 ,14:00 ,11:45 ,9:30 ,20.12.14 ,‬‬
‫מיקי‪ ,‬רוי בוי וקופיקו‪ ,‬עסוקים בשגרת יומם המצחיקה‪ .‬שיגועים ושירים‪ ,‬תעלולים ומתיחות ממלאים את‬
‫יומם‪ .‬הם לגמרי לא מודעים לכך שבטירת האופל מתכנסת ישיבת חירום של גיבורים מסוג אחר‪ ,‬גיבורי האופל‪.‬‬
‫אל טירת האופל מתגנבת הנסיכה חלומית (אסתי גינזבורג) שמדווחת בזמן אמת למפקדת הגיבורים על‬
‫הצרות המתקרבות‪ .‬שלישיית הגיבורים הם כוח המשימה המיוחד של הנסיכה חלומית‪.‬‬
‫מסעות אודיסאוס |‬
‫יום א' | ‪16:00 | 21.12.14‬‬
‫אבא אודי נוסע לעשרה ימים ומשאיר לבנו טל ספר קסום‪ .‬בספר מסופר על המלך אודיסאוס שיצא‬
‫למלחמה וניצח‪ .‬כעת הוא ממהר לשוב הביתה אל אשתו ובנו‪ ,‬אבל דרכו חזרה מתארכת והופכת לאודיסאה‬
‫‪ -‬מסע ארוך ורב תלאות‪.‬‬
‫בהשתתפות | אודיסאוס‪/‬אודי‪ ,‬אבא‪ :‬גלעד קלטר | פנלופה‪/‬שיר‪ ,‬אמא‪ :‬נטע שפיגלמן‪,‬‬
‫מיכל ויינברג | טלמכוס‪/‬טל‪ ,‬ילד‪ :‬לוסי דובינצ'יק‪ ,‬פיליפ דולב‪ ,‬נעם פרנק‬
‫עמי ותמי ‪ -‬הרפתקה מתוקה |‬
‫יום ב' | ‪16:00 | 22.12.14‬‬
‫היא הצגת חנוכה המבוססת על מעשיות עם שלוקטו על ידי האחים גרים במהלך המאה ה‪ .19-‬אגדת הילדים‬
‫הקלאסית "עמי ותמי" מגיעה לבמות בעיבוד מחודש בהשתתפות כוכבי הילדים ליאור כהן (גאליס)‪ ,‬אסף‬
‫הרץ (אליפים)‪ ,‬דניאל מייזלר (פרדי שאוהב תות) ובתפקיד המכשפה ‪ -‬ניקול ראידמן‪.‬‬
‫קרקס בראבו |‬
‫יום ג' | ‪16:30 | 23.12.14‬‬
‫קרקס בינלאומי מרתק וחדשני‪ ,black&white .‬אקרובטים מאפריקה ומתעמלות מאירופה‪ ,‬המשתלבים‬
‫בקומפוזיציות בלתי רגילות‪ .‬הקרקס המונגולי הגדול בלהטוטנות אנושית‪ ,‬אקרובלאנס וקטעי גמישות עוצרי‬
‫נשימה‪.‬‬
‫קומדיגל | מופע סטנד אפ מיוחד לחנוכה! לילדים ולהורים‪.‬‬
‫יום ה' | ‪ ,17:30 | 25.12.14‬יום ו' | ‪ ,14:00 | 26.12.14‬שבת | ‪11:00 | 27.12.14‬‬
‫שחר חסון מארח את כוכבי הצחוקייה‪.‬‬
‫לפרטים ולרכישת כרטיסים קופת יד למגינים | ‪04-9848172‬‬
‫‪ | 24‬השבט השישי‬