הכנת תיק לביקורת רואה חשבון :הנדון - שלומית פרץ

‫הנדו‪ :‬הכנת תיק לביקורת רואה חשבו‬
‫להל יפורט החומר אשר יש לכלול בתיק הכללי של התאגיד המבוקר‪ ,‬הנמסר לביקורת הדוחות‬
‫הכספיי השנתיי במשרדנו‪ .‬אבקש להעביר העתק מכתב זה למנהל‪/‬ת החשבונות‪.‬‬
‫הרשימה שתפורט להל הינה רשימה כללית ‪ .‬יתכ כי חלק מהדרישות אינ רלוונטיות לתאגיד‬
‫המבוקר‪ .‬באותה המידה יתכ וישנו חומר יחודי לתאגיד אשר יש לכלול בתיק‪.‬‬
‫נבקשכ להמציא את המסמכי באופ מסודר‪.‬‬
‫‪ .1‬הנהלת חשבונות המנוהלת בתוכנות חשבשבת – גיבוי בדחיסה של הנהלת החשבונות‬
‫לשנה המבוקרת ולשנה העוקבת או לחילופי העברת ממשק גבוי‪.‬‬
‫הנהלת חשבונות המנוהלת בתוכנה אחרת – כרטסת מודפסת מלאה של התאגיד לשנה‬
‫המבוקרת‪.‬‬
‫‪ .2‬מאז בוח מודפס של התאגיד לתו השנה המבוקרת‪.‬‬
‫‪ .3‬לגבי תאגידי המנהלי תקציב שנתי – יש לצר! את התקציב המאושר‪.‬‬
‫‪ .4‬מזומני ובנקי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ספירת קופה ליו ‪ 31‬בדצמבר תו" התאמה בי הספירה בפועל ליתרות‬
‫בחשבונות‪.‬‬
‫‪ .i‬ספירת מזומני בקופות השונות‪.‬‬
‫‪ .ii‬פרוט המחאות לגביה בקופה‪.‬‬
‫‪ .iii‬פרוט שוברי כרטיסי אשראי שטר הוצגו לגביה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אישורי בנקי ליו ‪ 31‬בדצמבר תו" התאמה בי היתרה באישור הבנק ליתרה‬
‫בחשבונות‪:‬‬
‫‪ .i‬חשבונות עו"ש‪.‬‬
‫‪ .ii‬פקדונות ותוכניות חיסכו‪.‬‬
‫‪ .iii‬ניירות ער"‪.‬‬
‫‪ .iv‬הלוואות‪.‬‬
‫‪ .v‬המחאות לגביה ולמשמרת‪.‬‬
‫‪ .vi‬ערבויות בנקאיות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניירות ער – בחשבונות בה הייתה תנועה בניירות הער" במהל" השנה‬
‫המבוקרת‪ ,‬יש להמציא פרוט של התנועות לרבות‪:‬‬
‫‪ .i‬ש נייר הער"‬
‫‪ .ii‬מספר נייר הער"‬
‫‪ .iii‬תארי" הפעולה‬
‫‪ .iv‬ער" נקוב‬
‫‪ .v‬ער" כספי‬
‫ד‪.‬‬
‫הלוואות – יצורפו לוחות סילוקי של הלוואות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ערבויות – יצורפו מסמכי הערבויות שניתנו‪ ,‬תו" פרוט‪:‬‬
‫‪ .i‬ש מקבל הערבות‬
‫‪ .ii‬תארי" הוצאת הערבות‬
‫‪ .iii‬סכו הערבות – קר ומשוער"‬
‫‪ .iv‬מועד פקיעת הערבות‬
‫‪ .v‬הסוג והסיבה בשלה הוצאה הערבות‪.‬‬
‫‪ .5‬לקוחות וחייבי שוני ‪ %‬תצור! רשימת הלקוחות והחייבי הפתוחי תו" פרוט‬
‫כדילקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬לגבי חשבונות אשר יתרת בסו! השנה או התנועה בה במהל" השנה‪ ,‬מהותית‬
‫ביחס לתאגיד המבוקר‪ ,‬וכ לגבי לקוחות עיקריי ‪ ,‬יש לצר! אישור יתרה או‬
‫כרטסת נגדית‪ ,‬תו" התאמת היתרות ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרכב החוב הפתוח‬
‫ג‪ .‬אופ סגירת החוב‬
‫ד‪ .‬פרוט של חובות בעייתיי – מסופקי או אבודי‪ ,‬כולל אופ הטיפול בה‪.‬‬
‫‪ .6‬מלאי ‪ %‬יש לצר! ספירת מלאי מלאה ומתומחרת‪.‬‬
‫‪ .7‬רכוש קבוע ‪ %‬יצורפו צילומי האסמכתאות על פיה נרשמו קניות ומכירות רכוש קבוע‪.‬‬
‫‪ .8‬ניכוי מס במקור‬
‫א‪ .‬יש לצר! אישורי על ניכוי מס במקור ע"י לקוחות תו" התאמה לרישו בהנהלת‬
‫החשבונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬לתאגידי אשר החזיקו בפקדונות ותוכניות חיסכו בנקאיי או בניירות ער"‬
‫במהל" השנה המבוקרת – יש לצר! אישור על ניכוי מס במקור מבנקי‪.‬‬
‫‪ .9‬מוסדות וניכויי – יש לצר! עבור כל חשבו‪:‬‬
‫א‪ .‬פרוט הרכב יתרת כל חשבו‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ונערכו הסדרי ע הרשויות – אסמכתאות‪.‬‬
‫ג‪ .‬במידה ויתרת חשבו אינה מזוהה ע חיובי וזיכויי ספציפיי בחשבו‪ ,‬יש‬
‫לצר! כרטסת של התאגיד במוסד הרלוונטי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ביטוח לאומי – יש לצר!‪:‬‬
‫‪ .i‬פנקס ביטוח לאומי‬
‫‪ .ii‬התאמה בי חשבו הביטוח הלאומי בהנהלת החשבונות לפנקס הביטוח‬
‫הלאומי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מס הכנסה ניכויי – יש לצר!‪:‬‬
‫‪ .i‬פנקס מס הכנסה ניכויי‪.‬‬
‫‪ .ii‬התאמה בי חשבונות הניכויי השוני – ניכויי משכר‪ ,‬מספקי‪,‬‬
‫הוצאות עודפות‪ ,‬מס שכר ‪,‬מס מעסיקי והיטל עובדי זרי לדיווח‬
‫בפנקס הניכויי‪.‬‬
‫‪ .iii‬טופס ‪ 856‬תו" התאמה לרישומי הנהלת החשבונות ופנקס הניכויי‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מע"מ – יש לצר!‪:‬‬
‫‪ .i‬פנקס מע"מ‬
‫‪ .ii‬התאמה בי חשבו מע"מ בהנהלת החשבונות לפנקס מע"מ‪.‬‬
‫‪ .iii‬במידה וישנ חשבונות מע"מ תשומות או עיסקאות שלא נסגרו בסו!‬
‫שנה – הרכב יתרות אלה וכיצד נסגרו בשנה העוקבת‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מקדמות מס הכנסה – יש לצר!‪:‬‬
‫‪ .i‬פנקס מקדמות מס הכנסה‬
‫‪ .ii‬התאמה בי חשבו מקדמות מס הכנסה בהנהלת החשבונות לפנקס‬
‫מקדמות מס הכנסה‪.‬‬
‫‪ .10‬ספקי וזכאי שוני ‪ %‬תצור! רשימת הספקי והזכאי השוני הפתוחי תו" פרוט‬
‫כדילקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬לגבי חשבונות אשר יתרת בסו! השנה או התנועה בה במהל" השנה‪ ,‬מהותית‬
‫ביחס לתאגיד המבוקר‪ ,‬וכ לגבי ספקי וזכאי עיקריי ‪ ,‬יש לצר! אישור יתרה‬
‫או כרטסת נגדית‪ ,‬תו" התאמת היתרות ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרכב החוב הפתוח‬
‫ג‪ .‬אופ סגירת החוב‬
‫‪ .11‬עתודה לפיצויי ולחופשה – יש לצר!‪:‬‬
‫א‪ .‬דוח עתודה לפיצויי‪.‬‬
‫ב‪ .‬דוח הפרשה לחופשה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישור על הצטברות בקופות פיצויי מרכזית‪.‬‬
‫ד‪ .‬אישורי על ערכי פידיו פיצויי מקרנות פנסיה וביטוחי מנהלי‪.‬‬
‫‪ .12‬חשבונות מעבר –יש לצר!‪:‬‬
‫א‪ .‬הכנסות לקבל – החשבוניות העתידיות אשר על פיה נרשמו ההכנסות ואופ‬
‫סגירת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכנסות מראש – צילומי החשבוניות אשר על פיה נרשמו ההכנסות מראש‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוצאות מראש – פרוט הרכב הכרטיס בצרו! אסמכתאות לרישו ההוצאות‬
‫מראש‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוצאות לשל – פרוט הרכב ההוצאות לשל‪.‬‬
‫‪ .13‬התאמת שכר – התאמת השכר תכלול‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס ‪ 126‬מלא כולל הנספחי‪.‬‬
‫ב‪ .‬דוח תמחיר מצטבר \ דוח עלויות‪.‬‬
‫ג‪ .‬דוח תמחיר מצטבר\דוח עלויות לתקופות ינואר – ספטמבר ו אוקטובר – דצמבר‪,‬‬
‫עבור בעלי המניות בחברה‪.‬‬
‫ד‪ .‬התאמה בי הוצאות שכר העבודה המדווח בספרי התאגיד לדיווח בטופס ‪,126‬‬
‫דוח התמחיר‪ ,‬פנקס מס הכנסה ניכויי ופנקס ביטוח לאומי‪.‬‬
‫ה‪ .‬התאמה של הוצאות הביטוח הלאומי בספרי התאגיד לדיווח בטופס ‪ ,126‬דוח‬
‫תמחיר ופנקס ביטוח לאומי‪.‬‬
‫ו‪ .‬התאמה של הוצאות מס שכר ומס מעסיקי בספרי התאגיד לדיווח בטופס ‪,126‬‬
‫דוח תמחיר ופנקס מס הכנסה ניכויי‪.‬‬
‫ז‪ .‬פרוט של שווי לצרכי מס עפ"י סוג השווי ובחלוקה לעובדי‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫אישורי מחברות ביטוח על הפקדות התאגיד לביטוחי מנהלי‪ ,‬קרנות פנסיה‬
‫והשתלמות‪ .‬יש לערו" התאמה בי האישורי ובי ההוצאות הסוציאליות כפי‬
‫שנרשמו בספרי החשבונות ובתוכנת השכר‪.‬‬
‫‪ .14‬התאמת הכנסות – התאמת ההכנסות תכלול‪:‬‬
‫א‪ .‬התאמה בי ההכנסות שדווחו בספרי התאגיד לדיווח ההכנסות למע"מ‬
‫ולמקדמות מס הכנסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההתאמה תיקח בחשבו הכנסות לקבל והכנסות מראש‪.‬‬
‫‪ .15‬הוצאות רכב – יש לצר! עבור כל רכב‪:‬‬
‫א‪ .‬קילומטראז' הרכב ליו ‪ 31‬בדצמבר‪ .‬לרכב שנמכר בשנת הדוח‪ ,‬קילומטראז'‬
‫ליו המכירה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬לרכב שנרכש בשנת הדוח – קילומטראז' ביו הרכישה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוצאות הרכב הקבועות – רישיו רכב‪ ,‬ביטוח חובה ומקי! – יש לצר! צילו‬
‫הרישיו ופוליסות הביטוח אשר על פיה נרשמו ההוצאות‪.‬‬
‫ד‪ .‬יש לבצע הפרדה ויחוס של הוצאות דלק ואחזקה שוטפת לכל רכב בנפרד‪.‬‬
‫‪ .16‬הוצאות ביטוח – יש לצר! פוליסות‪.‬‬
‫‪ .17‬הוצאות נסיעה לחו"ל – יש לצר! דוח נסיעה לחו"ל כולל אסמכתאות‪.‬‬
‫‪ .18‬הכנסות והוצאות שכר דירה – יש לצר! חוזה שכירות‪.‬‬
‫‪ .19‬הוצאות משפטיות ‪:‬‬
‫א‪ .‬יש לצר! צילומי אסמכתאות לרישו ההוצאות‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש לקבל מהנהלת התאגיד פרוט הליכי משפטיי בה מעורב התאגיד‪.‬‬
‫‪ .20‬תרומות – יש לצר! את הקבלות המקוריות שהתקבלו בגי התרומות‪.‬‬
‫‪ .21‬מתנות – יש לצר! רשימת מקבלי מתנות‪.‬‬
‫‪ .22‬הוצאות עודפות – יש להכי דוח על ההוצאות העודפות‪ ,‬תו" התייחסות לשווי שנזק!‬
‫ולמקדמות הוצאות עודפות ששולמו‪.‬‬
‫‪ .23‬דוחות אישיי של בעלי מניות – לגבי בעלי מניות אשר עורכי את דוחותיה האישיי‬
‫באמצעות משרדינו‪ ,‬יש להכי טפסי ואישורי מקור כדילקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס ‪ 106‬של שני בני הזוג מכל מקורות ההכנסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אישורי על תקבולי חייבי לרבות מס שנוכה מה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישורי על הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיי של שני בני הזוג ‪ ,‬ילדיה‬
‫והוריה )במידה ולא דרשו בדוח שלה(‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫פר‪ 0‬שלומית‬
‫רואת חשבו‬