חוברת (PDF)

‫אאאאא‬
‫תתתתת‬
‫דנידין בחמישה משקלים‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת‬
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
‫אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת‬
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
‫אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת‬
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
‫אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת‬
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
‫אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת‬
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
2014 .‫הפונטיה‬
2 ‫עמוד‬
‫ חוברת גופן‬- ‫דנידין‬
‫אותיות ארוכות‬
‫השם דנידין נולד מתוך תהליך‬
‫העיצוב‪ :‬הפונט הגרמני דין היה‬
‫השראה בתחילת הדרך‪ ,‬בשילוב‬
‫עם הרצון לעצב פונט ״שקוף״‪,‬‬
‫אות עם מינימום תנועות‪.‬‬
‫פונט שיהיה כמו דנידין‪ ,‬רואה ולא נראה‪,‬‬
‫בעל קריאות גבוהה ושקיפות עיצובית‪.‬‬
‫א ד הכ לם רת‬
‫אדהכלםרת‬
‫אדהכלםרת‬
‫אדהכלםרת‬
‫אדהכלםרת‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫תמיכה בלטינית‬
‫לרוב‪ ,‬לא ניתן לראות עצמים בלתי נראים ‪ -‬לכן‬
‫הם עצמם לא משמשים נושא לאפקטים מיוחדים‬
‫(‪ .)Special effects‬לעומת זאת‪ ,‬אינטראקציה‬
‫בין עצמים בלתי נראים והעולם הנראה דווקא‬
‫כן דורשת התערבות כזו‪ ,‬במיוחד במקרים‬
‫בהם אנשים בלתי נראים לבושים בבגדים‬
‫נראים‪ .‬בסדרות טלוויזיה וסרטים ישנים נעשה‬
‫שימוש בבובות וחבלים על מנת להמחיש את‬
‫נוכחותה של דמות בלתי נראית‪ ,‬יחד עם סצינות‬
‫מסוימות בהן חוברו שתי תמונות כדי למחוק‬
‫פרטים מסוימים‪ .‬מאוחר יותר‪ ,‬עם כניסת ה‪CGI-‬‬
‫והשימוש במסכים ירוקים‪ ,‬נוצר מבחר רחב יותר‬
‫של אפקטים ‪ -‬למשל‪ ,‬טיפות גשם שנוחתות על‬
‫הדמות הראשית בסרט "מרדף שקוף" (‪Memoirs‬‬
‫‪ )of an Invisible Man‬משנת ‪.1992‬‬
‫הרואה ואינו נראה (באנגלית‪The Invisible :‬‬
‫‪ )Man A Grotesque Romance‬הוא ספר בריטי‬
‫מאת ה‪.‬ג'‪ .‬ולס משנת ‪ ,1897‬המספר את סיפורו‬
‫של מדען שחלומו להפוך לבלתי נראה מתגשם‪.‬‬
‫הספר נחשב לאחד משיאי יצירתו של ולס ומעלה‬
‫דילמות באשר למוכנות החברה ואפילו המדען‬
‫עצמו להתמודדות עם השלכות המחקר המדעי‪,‬‬
‫מהי אנושיות ומי הוא אדם‪.‬‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫‪Latin is based on the open source project‬‬
‫‪Junction by the League of Moveable Type‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫לא‪!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@[\]^_'{|}~¡¿×₪‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫@?>=<;‪!"#$%&'()*+,-./0123456789:‬‬
‫לא‪[\]^_'{|}~¡¿×₪‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫@?>=<;‪!"#$%&'()*+,-./0123456789:‬‬
‫לא‪[\]^_'{|}~¡¿×₪‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫@?>=<;‪!"#$%&'()*+,-./0123456789:‬‬
‫לא‪[\]^_'{|}~¡¿×₪‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫‪abcdefghijklmnopqrstuvwxyz‬‬
‫@?>=<;‪!"#$%&'()*+,-./0123456789:‬‬
‫לא‪[\]^_'{|}~¡¿×₪‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫ֲא ִני גם ְמ ֻנ ָּקד‪.‬‬
‫ הֲ כִ י אֲ נִי לא אוֹהֶ בֶ ת ִמפְ לָצוֹת‪ ,‬אָ ְמ ָרה טַ ל‬‫ אֲ בָ ל יַלְ ָ ּדה ׁ ֶש ִ ּלי‪ ,‬אֵ ין ִמפְ לָ צ ֹות ָּבעוֹלָ ם‬‫ ָאז ָמה‪ֲ ,‬א ִני ּפ ֹו ֶח ֶדת ַגּם ִמ ּ ִמ ְפ ָלצ ֹות ׁ ֶש ּלא ַק ָיּימ ֹות‬‫ּ ַפעַ ם הָ יָה ִא ׁיש ְ ּבלִ י ִ ּד ְמיוֹן‪ְ .‬קצָ ת קָ ׁשֶ ה לְ הָ בִ ין‬
‫אֵ ְ‬
‫יך אֶ פְ ׁשָ ר לִ ְחיוֹת ְ ּבלִ י ִ ּד ְמיוֹן‪ּ ְ ,‬בעִ ָּקר ִמ ְּפנֵי‬
‫ׁשֶ הָ ִא ׁיש נ ְִראָ ה ָרגִיל ַלחֲ לוּ ִטין‪.‬‬
‫ֶ‬
‫קודם ָּכל ִמ ְּפנֵי ׁשֶ ֶזּה ְ ּבאֱ מֶ ת הָ יָה ִא ׁיש ָרגִיל‬
‫ׁשֶ הַ כּ ול בּ ֹו צָ פוּי וּבָ רוּר‪.‬‬
‫ִאי אֶ פְ ׁשָ ר הָ יָה לְ נַחֵ ׁש וַאֲ פִ ילּ וּ לא לְ ַד ְמיֵן ׁשֶ ָ ּדבָ ר‬
‫ֹּכל ָּכ ְך חָ ׁשוּב הָ יָה חָ סֵ ר ל ֹו ַּב ּמוחַ ‪.‬‬
‫אֲ בָ ל הוּא נ ֹו ַלד ְ ּבלִ י ִ ּד ְמיוֹן‪.‬‬
‫ְּכבָ ר ְּכ ׁשֶ הָ יָה ֶי ֶלד קָ טָ ן הָ ע ֹו ָלם נ ְִראָ ה ל ֹו ּ ָפ ׁשוּט‪.‬‬
‫לְ עֻ ּ ַמת זאת הדיבורים ִמ ּ ָסבִ יב הָ יוּ מוּזָ ִרים‪,‬‬
‫וְ לִ פְ עָ ִמים אֲ פִ ילּ וּ ִהפְ ִחידוּ אוֹת ֹו ְמאוד‪:‬‬
‫הָ יוּ ל ֹו ׁ‬
‫ראש אֶ חָ ד וּ ׁשְ ּ ֵתי עֵ י ַניִים וּ ׁשְ ּ ֵתי ַרגְ ַליִם‪,‬‬
‫ְ ּב ִק ּצוּר ‪ -‬הֲ כִ י ָרגִיל ָּבע ֹו ָלם‪.‬‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫ְּכ ׁשֶ אָ ְמרוּ ל ֹו ׁשֶ הוּא ֶי ֶלד מָ תוֹק הוּא נִבְ הָ ל‬
‫ִּכי חָ ׁשַ ב ׁשֶ ֶּבטַ ח י ְִרצוּ ֶלאֱ כול אוֹתוֹ‪.‬‬
‫הֲ ֵרי הוּא מָ תוֹק‪...‬‬
‫וּכְ ׁשֶ אָ ְמרוּ לוֹ‪ :‬מַ ְס ִּפיק עִ ם הַ ּ ַפ ְרצוּף הֶ חָ מוּץ‪,‬‬
‫אַ ּ ָתה נ ְִראֶ ה ְּכמ ֹו לִ ימוֹן‪ ,‬אָ ז הוּא חָ ׁשַ ב‬
‫ׁשֶ אֲ נ ָׁשִ ים ְסבִ יב ֹו ִה ׁשְ ּ ַת ְ ּגעוּ‪ ,‬אֲ בָ ל לְ י ֶֶתר‬
‫ִ ּב ּ ָטחוֹן הָ ַל ְך לִ ְר ִאי ְּכ ֵדי לִ בְ דוק ׁשֶ ֵי ּ ׁש ל ֹו‬
‫ּ ַפ ְרצוּף ָרגִיל ׁשֶ ֹּלא נ ְִראֶ ה ְּכמ ֹו לִ ימוֹן‪.‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫צ׳יפ‬
‫עקרונות עיצוב‬
‫דנידין בנוי ממינמום תנועות‬
‫ומשלב בין צורות גיאומטריות‬
‫חדות למשיכה קליגרפית‬
‫השם ״דנידין״ מגיע מתוך הרצון ליצור פונט ״שקוף״‪ ,‬אות‬
‫עם אופי מינימליסטי‪ .‬פונט שיהיה כמו דנידין‪ ,‬רואה ולא‬
‫נראה ‪ -‬בעל קריאות גבוהה ושקיפות עיצובית‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫הרואה דנידין‬
‫דנידין הוא‪:‬‬
‫ר ֹוצִ ים ָל ַדעַ ת‬
‫אֵ י ְך ְ ּב ִדיּוּק הָ פַ ְך‬
‫ָ ּדנִי ִדין לְ ר ֹואֶ ה‬
‫וְ אֵ ינ ֹו נ ְִראֶ ה?‬
‫מעַ‬
‫ר ֹוצִ ים לִ ׁ ְש ֹ‬
‫אֵ י ְך הֵ ִקים ַיחַ ד‬
‫ִעם יַלְ ֵדי הַ ׁ ּ ְשכוּנָה‬
‫ׁ ּ ֶש ּל ֹו חֲ בו ּ ָרה?‬
‫רוֹצִ ים לְ הַ ִ ּכיר‬
‫ֶאת ׁ ִשי ֵרי‬
‫הַ חֲ בו ּ ָרה ׁ ֶש ּל ֹו‬
‫ואינו‬
‫נראה‬
‫אאאאא‬
‫משתף פעולה עם הצבא בהגנה על ה מולדת‪ ,‬כש ־‬
‫דנידין‬
‫במהלך הספרים בשירות ה ריגול") הוא בחיל ה מודיעין‪ ,‬ובהמשך ("דני ־‬
‫ב התחלה ( "דנידין‬
‫הימים") הוא בחיל השריון‪ .‬בספר "דנידין בשבי" הוא‬
‫דין ב מלחמת ששת‬
‫משנה‪ ,‬כדי שניתן יהיה להחליפו בעסקת שבויים עם‬
‫מועלה לדרגת אלוף‬
‫קולונל מצרי‪.‬‬
‫דנידין בעיטור הגבורה ( "דנידין גיבור י שראל")‪ ,‬ב ארבעה‬
‫במהלך שרותו זכה‬
‫מלחמת ששת הימים") וצל"ש אלוף (מפקד חיל האוויר‪,‬‬
‫צל"שי מח"ט ( "דנידין ב‬
‫חטוף")‪ .‬כמו כן הוא הרג ‪ 720‬חיילים עי ראקים בספר‬
‫ה‬
‫"דנידין במטוס סדאם"‪ ,‬ומספר לא ידוע של מצרים בספר "דנידין במ ־‬
‫"דנידין משגע את‬
‫לחמת ששת הימים"‪.‬‬
‫חַ ּבו ּ ָרה הוֹצֵ את ְספָ ִרים מ‪ִ .‬מזְ ָר ִחי‬
‫דנידין ֵמ ִקים‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫הרפ‬
‫תקאות דני הרו‬
‫אה ואינו נראה‬
‫אלי‬
‫ע‬
‫זר ויסברוד‪961 ,‬‬
‫‪ ,1‬דנידין הקוסם‪,‬‬
‫דנ‬
‫ידין מופי ע בתיא‬
‫טרון‪ ,1963 ,‬דנידין‬
‫בי‬
‫ם‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ,196‬דנידין טס‬
‫לאמריקה‪,1963 ,‬‬
‫ב‬
‫ין הפראים‪,196 3 ,‬‬
‫דנ‬
‫יד‬
‫ין‬
‫ו‬
‫או‬
‫צר‬
‫ש‬
‫וד די‬
‫‪964‬‬
‫‪ ,1‬דנידין בקרקס‪,‬‬
‫‪ ,1964‬דנידין בש‬
‫ה‬
‫ריגול‪ ,1964 ,‬דנ‬
‫יד‬
‫ין‬
‫ג‬
‫יב‬
‫ור‬
‫י‬
‫שר‬
‫אל‪5 ,‬‬
‫דנידין‬
‫ב אלי פות הכדורג‬
‫ל‪ ,1965 ,‬הרפתק‬
‫דנידין‬
‫בקבוץ‪ ,1966 ,‬דנ‬
‫ידין בשרות המוד‬
‫רגיל‬
‫בהתחלה‪ :‬דני תפוחי‪ ,‬היה ילד ‪,1968‬‬
‫דנידין במלחמת‬
‫ששת הימים‪68 ,‬‬
‫דנידין‬
‫לילותיו של דנידין בשבי‪ ,1969 ,‬דנ‬
‫ידין במשימה ב‬
‫ע‬
‫רי‬
‫אפש ת‪,‬‬
‫שגר ברחוב שמשון מס' ‪6‬‬
‫‪ ,1970‬דנידין‬
‫מתארות את זווית‬
‫ב‬
‫מ‬
‫טו‬
‫ס‬
‫ה‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫‪97‬‬
‫‪,1‬‬
‫דנ‬
‫יד‬
‫המבט המיוחדת‬
‫בשכונת הברושים‪ ,‬תל־אביב‪.‬‬
‫ין משחרר‬
‫השבויים‪74 ,‬‬
‫של מי דנ‬
‫ואינו‬
‫שרואהיד‬
‫ין‬
‫לו‬
‫כד‬
‫ה‬
‫מ‬
‫חב‬
‫לים‪,‬‬
‫בפתיחת הספר הראשון‬
‫‪ ,1976‬דנידין מק‬
‫נראה‪ .‬מוקדחבור‬
‫חשובה‪,‬‬
‫שימות דנ‬
‫יד‬
‫ין‬
‫ו‬
‫חב‬
‫מ‬
‫הגשמת‬
‫ור‬
‫הוא‬
‫תו‬
‫בסדרה‪ ,‬שותה דנידין הצמא‬
‫לאומיות ‪8‬‬
‫יוצ אים לפעול‬
‫שאין‬
‫‪ ,198‬דנידין‬
‫ה‬
‫רו‬
‫א‬
‫ה‬
‫ו‬
‫אי‬
‫נו‬
‫נר‬
‫נוזל סגול שהניח פרופ'‬
‫לבצע‬
‫הממסד ס‬
‫אה משגע א‬
‫יכולאדא‬
‫ם‪ ,1991 ,‬הרפ‬
‫ת‬
‫ק‬
‫עקב מג בלותיו‪ ,‬ולכן‬
‫או‬
‫ת‬
‫דנ‬
‫יד‬
‫ין‬
‫קתרוס לרגע על אדן החלון‪,‬‬
‫הרו‬
‫ודינד‬
‫אים ו‬
‫הממסד פונה אל‬
‫אינם נראים‪4 ,‬‬
‫‪99‬‬
‫‪,1‬‬
‫הר‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ק‬
‫דנ‬
‫או‬
‫הילד בעל ידין‬
‫והופך מאותו רגע לרואה‬
‫כוחות ו‬
‫ההיעלמות המיוחדים‪.‬דינדין ב אלי פות‬
‫הר‬
‫הכדורסל‪994 ,‬‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ק‬
‫או‬
‫ואינו נראה‪.‬‬
‫ת דנידין ודינדין‬
‫‪5‬‬
‫‪99‬‬
‫ושומרי השלום‬
‫‪,1‬‬
‫הר‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ק‬
‫אות דנידין ו‬
‫דינדין בהרפתקה‬
‫בחלל‪6 ,‬‬
‫‪ ,199‬דנידין ודי‬
‫נד‬
‫ין‬
‫מ‬
‫צי‬
‫לי‬
‫ם‬
‫א‬
‫הנשי‬
‫ת‬
‫א‪ ,1997 ,‬דנידין‬
‫ו‬
‫די‬
‫נד‬
‫ין‬
‫מ‬
‫שג‬
‫עים את‬
‫החייזרים‪,‬‬
‫‪ ,1998‬דנידין‬
‫ב‬
‫ג'ו‬
‫נג‬
‫ל‪,‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪.2‬‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫א אאאא‬
‫אי נראות‬
‫אי נראות‬
‫אי נראות‬
‫אי נראות‬
‫אי נראות‬
‫אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא‬
‫ניתן לראותו‪ .‬לרוב משמש המונח בס ־‬
‫פרות הפנטזיה והמדע בדיוני‪ ,‬כאשר‬
‫גופים מסוימים הופכים בלתי נראים‬
‫באמצעות קסם או אמצעי טכנולוגיה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מושג זה קיים גם בפיזיקה וב ־‬
‫פסיכולוגיה של התפיסה‪.‬‬
‫אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא‬
‫ניתן לראותו‪ .‬לרוב משמש המונח בס־‬
‫פרות הפנטזיה והמדע בדיוני‪ ,‬כאשר‬
‫גופים מסוימים הופכים בלתי נראים‬
‫באמצעות קסם או אמצעי טכנולוגיה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מושג זה קיים גם בפיזיקה וב־‬
‫פסיכולוגיה של התפיסה‪.‬‬
‫אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא‬
‫ניתן לראותו‪ .‬לרוב משמש המונח בס־‬
‫פרות הפנטזיה והמדע בדיוני‪ ,‬כאשר‬
‫גופים מסוימים הופכים בלתי נראים‬
‫באמצעות קסם או אמצעי טכנולוגיה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מושג זה קיים גם בפיזיקה וב־‬
‫פסיכולוגיה של התפיסה‪.‬‬
‫אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא‬
‫ניתן לראותו‪ .‬לרוב משמש המונח בס־‬
‫פרות הפנטזיה והמדע בדיוני‪ ,‬כאשר‬
‫גופים מסוימים הופכים בלתי נראים‬
‫באמצעות קסם או אמצעי טכנולוגיה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מושג זה קיים גם בפיזיקה וב־‬
‫פסיכולוגיה של התפיסה‪.‬‬
‫אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא‬
‫ניתן לראותו‪ .‬לרוב משמש המונח בס־‬
‫פרות הפנטזיה והמדע בדיוני‪ ,‬כאשר‬
‫גופים מסוימים הופכים בלתי נראים‬
‫באמצעות קסם או אמצעי טכנולוגיה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מושג זה קיים גם בפיזיקה וב ־‬
‫פסיכולוגיה של התפיסה‪.‬‬
‫הצורה הטבעית ביותר של אי נראות‬
‫(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים שלא‬
‫מחזירים אור‪ ,‬או שבולעים אותו‪ ,‬כלומר‬
‫ לא מאפשרים לו לעבור דרכם‪ .‬בטבע‪,‬‬‫מוכר המצב הזה כשקיפות‪ ,‬ומאפיין חו ־‬
‫מרים טבעיים שונים‪ ,‬אך החומרים הש ־‬
‫קופים המוכרים אינם שקופים במאת‬
‫האחוזים‪.‬‬
‫הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן‬
‫ובחפצים בהם נעשה שימוש‪ .‬לכן עצמים‬
‫מסוימים עשויים להיות בלתי נראים‬
‫בעיניהם של חיות או בני אדם מסוימים‪,‬‬
‫אך לא בעיני אחרים‪ .‬לעתים מתייחסים‬
‫אל תכונת האי נראות כאל מעין צורה‬
‫מתקדמת של הסוואה‪ ,‬משום שגם בה‬
‫העצם כנטמע חזותית בשטח‪.‬‬
‫הצורה הטבעית ביותר של אי נראות‬
‫(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים שלא‬
‫מחזירים אור‪ ,‬או שבולעים אותו‪ ,‬כלומר‬
‫ לא מאפשרים לו לעבור דרכם‪ .‬בטבע‪,‬‬‫מוכר המצב הזה כשקיפות‪ ,‬ומאפיין חו־‬
‫מרים טבעיים שונים‪ ,‬אך החומרים הש ־‬
‫קופים המוכרים אינם שקופים במאת‬
‫האחוזים‪.‬‬
‫הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן‬
‫ובחפצים בהם נעשה שימוש‪ .‬לכן עצמים‬
‫מסוימים עשויים להיות בלתי נראים‬
‫בעיניהם של חיות או בני אדם מסוימים‪,‬‬
‫אך לא בעיני אחרים‪ .‬לעתים מתייחסים‬
‫אל תכונת האי נראות כאל מעין צורה‬
‫מתקדמת של הסוואה‪ ,‬משום שגם בה‬
‫העצם כנטמע חזותית בשטח‪.‬‬
‫הצורה הטבעית ביותר של אי נראות‬
‫(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים‬
‫שלא מחזירים אור‪ ,‬או שבולעים אותו‪,‬‬
‫כלומר ‪ -‬לא מאפשרים לו לעבור דרכם‪.‬‬
‫בטבע‪ ,‬מוכר המצב הזה כשקיפות‪,‬‬
‫ומאפיין חומרים טבעיים שונים‪ ,‬אך‬
‫החומרים השקופים המוכרים אינם‬
‫שקופים במאת האחוזים‪.‬‬
‫הנראות תלויה גם בעיניו של המת־‬
‫בונן ובחפצים בהם נעשה שימוש‪ .‬לכן‬
‫עצמים מסוימים עשויים להיות בלתי‬
‫נראים בעיניהם של חיות או בני אדם‬
‫מסוימים‪ ,‬אך לא בעיני אחרים‪ .‬לע־‬
‫תים מתייחסים אל תכונת האי נראות‬
‫כאל מעין צורה מתקדמת של הסוואה‪,‬‬
‫משום שגם בה העצם כנטמע חזותית‬
‫הצורה הטבעית ביותר של אי נראות‬
‫(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים‬
‫שלא מחזירים אור‪ ,‬או שבולעים אותו‪,‬‬
‫כלומר ‪ -‬לא מאפשרים לו לעבור דרכם‪.‬‬
‫בטבע‪ ,‬מוכר המצב הזה כשקיפות‪,‬‬
‫ומאפיין חומרים טבעיים שונים‪ ,‬אך‬
‫החומרים השקופים המוכרים אינם‬
‫שקופים במאת האחוזים‪.‬‬
‫הנראות תלויה גם בעיניו של המת־‬
‫בונן ובחפצים בהם נעשה שימוש‪ .‬לכן‬
‫עצמים מסוימים עשויים להיות בלתי‬
‫נראים בעיניהם של חיות או בני אדם‬
‫מסוימים‪ ,‬אך לא בעיני אחרים‪ .‬לע־‬
‫תים מתייחסים אל תכונת האי נראות‬
‫כאל מעין צורה מתקדמת של הסוואה‪,‬‬
‫משום שגם בה העצם כנטמע חזותית‬
‫הצורה הטבעית ביותר של אי נראות‬
‫(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים‬
‫שלא מחזירים אור‪ ,‬או שבולעים אותו‪,‬‬
‫כלומר ‪ -‬לא מאפשרים לו לעבור דרכם‪.‬‬
‫בטבע‪ ,‬מוכר המצב הזה כשקיפות‪,‬‬
‫ומאפיין חומרים טבעיים שונים‪ ,‬אך‬
‫החומרים השקופים המוכרים אינם‬
‫שקופים במאת האחוזים‪.‬‬
‫הנראות תלויה גם בעיניו של המת־‬
‫בונן ובחפצים בהם נעשה שימוש‪ .‬לכן‬
‫עצמים מסוימים עשויים להיות בלתי‬
‫נראים בעיניהם של חיות או בני אדם‬
‫מסוימים‪ ,‬אך לא בעיני אחרים‪ .‬לע־‬
‫תים מתייחסים אל תכונת האי נראות‬
‫כאל מעין צורה מתקדמת של הסוואה‪,‬‬
‫משום שגם בה העצם כנטמע חזותית‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫גפני נולד בתל־אביב בשנת ‪ .1926‬סיים בית ספר תיכון למסחר‪.‬‬
‫היה חבר במחתרת לח"י‪ .‬במלחמת העצמאות שירת כסמל‬
‫חבלנים בגדוד ‪ 51‬בחטיבת גבעתי‪ .‬בין היתר השתתף בקרב על‬
‫גבעה ‪ .69‬על קורותיו במלחמה כתב בספרו האוטוביוגרפי‪-‬‬
‫למחצה "החבלן הטוב אלכס"‪ .‬גפני היה חבר בתנועת "הכנענים"‪,‬‬
‫דבר שהשפיע על כתיבתו‪.‬‬
‫סיפוריו הראשונים נתפרסמו ב"הארץ שלנו" בשנת ‪.1953‬‬
‫ספריו הידועים הם ספרי הרפתקאות בהם מככבים גיבורים‬
‫ישראלים צעירים‪ ,‬חדורי אמונה ציונית ורוח התנדבות חלוצית‪,‬‬
‫הנלחמים נגד אויביה של מדינת ישראל הזוממים להשמידה‬
‫(לעתים‪ ,‬תוך מעשי קונדס ושובבות המשפילים את הרעים)‪.‬‬
‫במשך שנים רבות היה "סופר הבית" של הוצאת מ‪ .‬מזרחי וכתב‬
‫את רוב ספרי המקור של ההוצאה‪ ,‬תחת שמות עט שונים‪,‬‬
‫לעתים כ"מתרגם" של עלילה שכביכול נכתבה במקור באנגלית‪.‬‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫אותיות‬
‫בגדול‪.‬‬
‫טקסט בקטן‪ :‬שרגא גפני‪ ,‬יליד‬
‫‪ ,1926‬החל לכתוב בראשית‬
‫שנות ה־‪ .50‬הוא היה לוחם לח"י‬
‫והיסטוריון צבאי לפני שנהפך‬
‫לסופר ומתרגם‪ .‬היבול שלו היה‬
‫עצום‪ .‬הוא פירסם כ־‪ 150‬ספרים‬
‫פרי עטו ‪ -‬ספרי ילדים וספרות‬
‫היסטורית‪ ,‬וכן תירגם כ־‪150‬‬
‫ספרים‪.‬‬
‫שרגא גפני‪ .‬לא קיבל תמלוגים‪.‬‬
‫את ספריו כתב גפני בשמות עט‪.‬‬
‫על ספרי "דנידין" חתם בשם און‬
‫שריג ועל רבים אחרים בשם אבנר‬
‫כרמלי‪ .‬על התרגומים חתם בשמו‪.‬‬
‫בין השאר הוא תירגם את ספריה‬
‫של אניד בלייטון מאנגלית‪.‬‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬
‫תשרקצפעסנמ‬
‫לכיטחזודהגבא‬
‫דנידין ‪ -‬חוברת גופן‬
‫עמוד ‪10‬‬
‫הפונטיה‪2014 .‬‬