שבת - קבוצת יבנה

‫שבועון קבוצת יבנה‬
‫י"א בניסן תשע"ד‬
‫(‪)114.41.‬‬
‫"הַ לַיְ לָה הַ זֶּ ה ֻּכלָנו ְמסֻּ ִּבין" (מההגדה)‬
‫ב"ה ערב שבת פרשת "ַאחֲ ֵרי מוֹת"‬
‫שבת הגדול‬
‫הדלקת נרות‪ 11:.4 :‬צאת השבת‪11:.4 :‬‬
‫שבועון מספר ‪1111‬‬
‫‪1‬‬
‫ליל שבת‬
‫שבת פרשת אַ ח ֲֵרי מוֹ ת‬
‫‪ 11:.4‬הדלקת נרות‬
‫תפילות מנחה וערבית‬
‫שבת‬
‫‪10:11‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‪12:.4‬‬
‫‪10:11‬‬
‫‪12:41‬‬
‫‪10:01‬‬
‫‪14:01‬‬
‫‪14:.4‬‬
‫‪10:11‬‬
‫‪10:14‬‬
‫‪10:01‬‬
‫‪10:01‬‬
‫‪11:.4‬‬
‫דף יומי בבית המדרש – הרב אילעאי‬
‫תפילת שחרית‬
‫לאחר ההפטרה‪ ,‬תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת‬
‫שיעור בפרשת השבוע אחרי תפילת מוסף בבית הכנסת – רעות (שרון) גיאת‬
‫תהילים לנשים ‪ -‬בבית המדרש‬
‫סיפורי התנ"ך לילדים בבית הכנסת‬
‫שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת נח חיות‬
‫תפילת מנחה גדולה‬
‫שיעור גמרא ‪ -‬בבית המדרש – הרב אילעאי‬
‫פרשת שבוע בבית סביון – יוסי בן טולילה‬
‫משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה וחצי‬
‫תפילת מנחה קטנה‬
‫'צורבא מדרבנן' – הרב בנצי אלגזי ‪ -‬בבית הכנסת‬
‫הבית האדום פתוח לביקורים למשך שעה‬
‫תפילת ערבית והבדלה‬
‫תמונת השער‪ :‬השולחנות הערוכים לסדר של שנת ‪ 1141‬בחדר האוכל הישן‪4‬‬
‫צלם‪ :‬שמעון תדהר ז"ל‪( 4‬מתוך אתר מורשת)‬
‫ברכות לבביות‬
‫לאסתר לוי‪ ,‬לבת המצווה של הנכדה עיינה‪ ,‬בתם של רחל ועדי פרידלר‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫נקודה למחשבה‬
‫במסכת פסחים פרק י' משנה ה'‪ ,‬אומר רבן‬
‫לידי הבשלה אם אביו וסבו יתנו לו את‬
‫גמליאל את המשפט הידוע‪" :‬כל שלא אמר‬
‫שלושה דברים אלו בפסח‪ ,‬לא יצא ידי‬
‫התשובות הנכונות‪ 4‬על משקל מה שנאמר‬
‫"שַאל ָאבִּ יָך וְ ַיג ְֵדָך זְ ֵקנֶיָך‬
‫בשירת "האזינו"‪ְ :‬‬
‫חובתו; ואלו הן‪ :‬פסח‪ ,‬מצה‪ ,‬ומרור"‪4‬‬
‫נשאלת השאלה‪ ,‬מדוע לדעת רבן גמליאל מי‬
‫ֹאמרּו לְָך" (דברים ל"ב ‪ 4)0‬כי האב והסב‬
‫וְ י ְ‬
‫כבר הגיעו במהלך חייהם להבשלה‬
‫שלא אמר בפסח‪" :‬פסח‪ ,‬מצה ומרור" לא‬
‫יצא ידי חובתו? אתמקד הפעם בשניים‬
‫אמונתית‪ 4‬הם כבר ראו שהקב"ה משגיח על‬
‫העולם הן במישור האישי והן בלאומי‪ 4‬לכן‬
‫מתוך שלושת הפרטים שרבן גמליאל הזכיר‬
‫כל מי שלא אמר בסדר המשפחתי בו נוכחים‬
‫– בפסח ובמצה‪ 4‬נתחיל מהמצה‪ 4‬המצה‬
‫שלושת‬
‫"פסח"‬
‫מסמלת חוסר שלימות‪ 4‬היא נאפתה בחיפזון‬
‫ביציאה ממצרים‪ 4‬היא מסמלת פעולה שלא‬
‫ו"מצה"‪ ,‬לא מבין שהאמונה באה לידי‬
‫ביטוי משני הכיוונים‪ :‬מצד האמונה‬
‫באה לידי מיצוי עד תומה‪ 4‬לעומת זאת על‬
‫קורבן הפסח נאמר‪ַ" :‬אל‪-‬תֹאכְ לּו ִּממֶּ ּנּו נָא‬
‫ההתחלתית של הילד‪ ,‬ומצד האמונה‬
‫הבשלה והשלימה של האב והסב‪4‬‬
‫ּובָ ֵשל ְמב ָֻּשל בַ מָ יִּ ם כִּ י ִּאם‪-‬צְ לִּ י‪-‬אֵ ׁש" (שמות‬
‫י"ב ‪ 4)1‬כלומר‪ ,‬זאת פעולה שצריכה לבוא‬
‫אברהם אבינו היה המאמין הראשון‪ 4‬הוא‬
‫התחיל באמונה התחלתית על ידי ששאל‬
‫לידי שלימות מוחלטת‪ 4‬אין לאכול את‬
‫שאלות כמו ילד קטן‪ 4‬המדרש אומר‬
‫הקורבן לא מבושל‪ ,‬ואפילו מבושל‪ ,‬אלא רק‬
‫שאברהם היה בן שלוש כשהכיר את בוראו‪4‬‬
‫צלוי‪ 4‬עד תומו‪ 4‬המדרש אומר‪ ,‬שהביטוי‪:‬‬
‫אמר הקב"ה לאברהם‪ ,‬אתה התחלת‬
‫"ַאל‪-‬תֹאכְ לּו ִּממֶּ ּנּו נָא" מזכיר את מה שנאמר‬
‫ב"י ַֻּקח‪-‬נָא ְמעַ ט‪-‬מַ יִּ ם" ובכך ביצעת את‬
‫אצל אברהם אבינו‪" :‬י ַֻּקח‪-‬נָא ְמעַ ט‪-‬מַ יִּ ם"‬
‫מצוות הכנסת אורחים כמייצגת את‬
‫(בראשית י"ח ‪ 4).‬אמר הקב"ה לאברהם‪,‬‬
‫אמונתך בי ובמצוותיי‪ 4‬בזכות זה‪ ,‬אדאג‬
‫בשכר זה שאמרת למלאכים‪" :‬י ַֻּקח‪-‬נָא‬
‫שבניך יגיעו לידי אמונה מוחלטת בקורבן‬
‫ְמעַ ט‪-‬מַ יִּ ם" אני מזכה את בניך שיאכלו את‬
‫פסח‪ ,‬בו נאמר‪ַ" :‬אל‪-‬תֹאכְ לּו ִּממֶּ ּנּו נָא ּובָ ֵשל‬
‫קורבן פסח כשהבשר צלוי ולא במצב נָא‪,‬‬
‫כלומר – לא מבושל‪ 4‬כדי להבין את הקשר‬
‫ְמב ָֻּשל בַ מָ יִּ ם כִּ י ִּאם‪-‬צְ לִּ י‪-‬אֵ ש"‪ 4‬כל זה בא‬
‫לידי ביטוי גם בסדר עצמו‪ ,‬בליל פסח‪4‬‬
‫בין שני המקורות צריך לומר‪ ,‬שיש שתי‬
‫צורות של אמונה‪ 4‬יש אמונה התחלתית כמו‬
‫בתחילת הסדר אוכלים מצה המייצגת‬
‫אמונה התחלתית‪ ,‬ובסופו אוכלים את‬
‫של ילד השואל את אביו איפה נמצא‬
‫הקב"ה‪ 4‬וזה טוב שילד שואל‪ 4‬זה סימן‬
‫קורבן הפסח על השובע‪ 4‬אחרי שכבר נאמרו‬
‫לילד כל התשובות על ידי האב והסב‪ 4‬אז אם‬
‫שהוא ערני וערוך לקלוט‪ 4‬הרי המטרה של‬
‫כל ליל הסדר היא לגרום לילד לשאול‪4‬‬
‫כן‪ ,‬גם מצה וגם פסח‪ ,‬משלימים את כוחות‬
‫האמונה שיש לנו‪4‬‬
‫אמונה התחלתית צריכה להגיע לידי הבשלה‬
‫אצל הילד כחלוף השנים‪ 4‬היא עשויה להגיע‬
‫מדברי הרב אלגזי בקב"מ (קפה בית מדרש)‪,‬‬
‫בראש חודש ניסן‪ 4‬הביא לדפוס‪ :‬יוסי ב"ט‬
‫הדורות‬
‫את‬
‫המילים‬
‫‪0‬‬
‫האם שווה לדון על מניין שוויוני?‬
‫קראתי את המאמרים בעד ונגד מניין‬
‫ולמה לא עשה כך‪ ,‬לא יוכל להצטדק ולומר‬
‫שוויוני‪ ,‬לחלק מהדעות הסכמתי על חלק‬
‫שהאסיפה החליטה‪ 4‬כל אחד יצטרך לתת‬
‫התרגזתי‪ 4‬אך רק אחרי זמן קלטתי את מצג‬
‫היוהרה‪ 4‬לפני שנים הובאה לפני האסיפה‬
‫את הדין באופן אישי‪ 4‬כך נוהגים אנו‬
‫בתחומים רבים (בכולם או כמעט בכולם)‪4‬‬
‫הצעה לאפשר לנשים הרוצות בכך לקיים‬
‫קריאה בתורה‪ 4‬החלטנו אז להתיר זאת‪4‬‬
‫אנו מקציבים לחברים כספים לצדקה אך כל‬
‫אחד בוחר את מטרותיו‪ 4‬מה מידת השליטה‬
‫הייתי בין מובילי הדיון‪ ,‬וכיום מה שעשיתי‬
‫נראה בעיניי כשחצנות בלתי נתפשת‪ 4‬מי אני‬
‫שלי על יחיד התורם את כספו לישיבה‪,‬‬
‫שלדעתי היא עבודת אלילים? דעתי מעניינת‬
‫ומה אני שאתיר או אאסור על מישהו לעבוד‬
‫את ה' כראות עיניו? לשם מה נזקק יחיד‬
‫(אותי) אך ב"ה הוא מחליט על דרכו‪4‬‬
‫גם סיסמא זו שאני משמיע איננה מעל הכל‪4‬‬
‫לברכת האסיפה‪ ,‬ולמה צריכה אסיפה‬
‫להחליט בשבילו?‬
‫יש בינינו מוסכמות שמהן אין לחרוג‪ 4‬כרגיל‬
‫הן לא כתובות בעופרת על נייר אלא חרותות‬
‫אכן‪ ,‬בימים ההם נקבע שחבר קיבוץ חייב‬
‫להיות חבר במפלגה אחת מסוימת‪ 4‬האסיפה‬
‫בנשמתנו‪ 4‬גבול אחד הוא הגבול הציוני‬
‫שניתן להרחיבו או אולי גם לצמצמו מעט‬
‫קבעה במה להאמין ומה לגנות‪ 4‬כיום נראה‬
‫(מינימום שלוש שנות שרות צבאי ואולי‬
‫לנו מצב כזה בלתי אפשרי‪ ,‬בלתי מוסרי‪,‬‬
‫פחות ואולי יותר)‪ 4‬גבול אחר הוא הגבול‬
‫מתנשא‪ ,‬שחצני‪ ,‬ומה לא‪ 4‬כמובן שכל אחד‬
‫רשאי ואולי חייב לנקוט עמדה בשאלה כיצד‬
‫האמיתי של ההלכה‪ 4‬כלומר מה שהוא‬
‫באמת אסור לא ייעשה במקומנו‪ 4‬בעיניי יש‬
‫לעבוד את ה'‪ 4‬אך כמאמרו של איש חכם‬
‫אחד‪" :‬ידאג כל אחד לרווחתו של השני‬
‫גבול נוסף והוא עצם זכותנו כיחידים‬
‫וכציבור לבחור את דרכנו (האוטונומיה שלנו‬
‫ולנפשו שלו‪ ,‬ולא ההיפך"‪ 4‬בעיניי‪ ,‬מה‬
‫שעשיתי אז הוא טעות קשה‪ 4‬כמובן שכל‬
‫כקהילה)‪ ,‬עצם הסובלנות שלנו לדעות של‬
‫בודדים וכיבוד עמדותיהם גם אם הן‬
‫אחד רשאי להביע את דעתו‪ ,‬ולנהוג כהבנתו‪4‬‬
‫אבל אני לא אקבע האם פלוני (פלונית) נפגע‬
‫מכעיסות אותי‪ 4‬אינני בטוח שקו תיחום זה‬
‫באמת מקובל על הכל‪ ,‬אם כי הוא נוהג‬
‫מתפילה נפרדת‪ ,‬האם התפילה הקיימת היא‬
‫'הדרת נשים'‪ ,‬והאם הדרת נשים פוגעת או‬
‫למעשה‪ 4‬לעומת זאת כציבור‪ ,‬אנחנו צריכים‬
‫לתת תשובה כיצד לנהל את עצמנו‪ 4‬כיצד‬
‫לא‪ 4‬בואו נאפשר לכל אחד להיות דתי‬
‫כהבנתנו‪ ,‬לעבוד את ה' בדרך הנראית‬
‫תתקיים התפילה שלנו‪ ,‬להיכן יופנו כספי‬
‫הצדקה הציבוריים שלנו‪ ,‬כיצד יתנהל חדר‬
‫בעיניו‪4‬‬
‫האוכל שלנו וכן הלאה‪ 4‬כך למשל‪ ,‬בחדר‬
‫הציבור איננו אחראי על נפשו של היחיד‪,‬‬
‫האוכל צריכים אנו להחליט איזו כשרות‬
‫והיחיד איננו יכול להסתתר מאחורי הווילון‬
‫הציבורי‪ 4‬כאשר יתייצב כל אחד בעתו לפני‬
‫נבחר‪ 4‬מה נעשה כאשר בינינו יש הרוצים‬
‫להחמיר על עצמם‪ 4‬כך לדוגמא‪ ,‬יש הרוצים‬
‫בית דין של מעלה ויישאל מדוע עשה כך‬
‫לאסור על עצמם שימוש בשמן קטניות‬
‫‪.‬‬
‫בפסח‪( 4‬לידיעת חברים גזירת קטניות חלה‬
‫דיון של חוגי בית או בפורום אחר‪ ,‬אקבל‬
‫על קטניות טריות העלולות ל'החמיץ'‪ 4‬אבל‬
‫זאת בברכה‪ ,‬אך ברחו לכם מהחלטות‪4‬‬
‫שמן קטניות איננו יכול להחמיץ ולא נגזרה‬
‫ואומר במפורש‪ ,‬על דעתי בלבד‪ 4‬כמי‬
‫עליו הגזירה‪ 4‬בציבור הדתי פשט נוהג בלתי‬
‫הלכתי לאסור גם שמן קטניות)‪ 4‬בביתו‬
‫שמסיבות שונות לא השתתף בחבורה‬
‫שהתכנסה לאותה תפילה שנויה במחלוקת‪4‬‬
‫הפרטי יעשה כל אחד כרצונו‪ ,‬והחנות צריכה‬
‫לספק את כל מה שיש לו הכשר סביר‪4‬‬
‫אינני חושב שהאסיפה סוברנית לדון בדרכי‬
‫עבודת ה' של היחיד‪ 4‬אין זה מסמכותה‬
‫הרוצה להחמיר יחמיר על עצמו‪ ,‬והרוצה‬
‫להקל יקל על עצמו‪ 4‬אבל על סדרי הכשרות‬
‫הפורמאלית‪ ,‬וכאמור גם לא מסמכותה‬
‫המוסרית‪ 4‬לפיכך גם אין כל חובה מוסרית‬
‫בחדר האוכל הציבור צריך להחליט‪ 4‬זו גם‬
‫דוגמא טובה לכלל נוסף‪ 4‬לא תמיד צריך‬
‫ליישם החלטות כאלה‪ 4‬בעבר שמענו צעקות‬
‫כמו 'לבית כנסת כזה לא אכנס'‪ 4‬בעיניי זו‬
‫להיות צודק והלכתי‪ ,‬צריך גם להיות חכם‪,‬‬
‫ולעיתים גם טוב לשתוק‪ 4‬איננו רוצים שחדר‬
‫הייתה התלהמות‪ ,‬אך היא נבעה מכאב‬
‫ומצוקה‪ 4‬תפקידנו כציבור לצמצמם מצבים‬
‫האוכל יהפוך למקום מחלוקת‪ ,‬לכן גם מי‬
‫שמכיר את ההלכה שהצגתי לפני רגע‪,‬‬
‫כאלה‪ 4‬אנו עסוקים עכשיו בניהול וקידום (?)‬
‫פרויקט הבנייה‪ 4‬כאן חובה עלינו לקבל‬
‫מסכים להחמרה מיותרת (לדעתו)‪ ,‬כדי‬
‫החלטות ואף על פי כן אנו עמלים להגיע‬
‫ליישר קו גם עם כלל חברינו וגם עם‬
‫להסכמות‪ 4‬קל וחומר בנושא כזה שכל כולו‬
‫האורחים‪ 4‬המינון הוא המקום לחכמה‪ 4‬מה‬
‫היה קורה לו הייתה מובאת לאסיפה‬
‫במרחב בין איש לאלוקיו‪ ,‬ובין איש לאשתו‪4‬‬
‫בעיניי הבאת הנושא כמות שהוא לאסיפה‬
‫החלטה שאנו אוסרים אכילת שמן קטניות‬
‫(בפסח כמובן)‪ 4‬באסיפה הייתה קמה מהומה‬
‫הוא שגיאה מיותרת לא צודקת ולא חכמה‪4‬‬
‫בואו תתארו לעצמכם מצב בו תעמודנה‬
‫הלכתית‪ ,‬אני למשל הייתי מתנגד נמרצות‬
‫שלוש החלטות 'אמיתיות' זו מול זו‪4‬‬
‫להצהרה כזאת‪ 4‬מה עושה מי שעיניו בראשו?‬
‫א‪ 4‬קבוצת יבנה מתירה לחברים הרוצים‬
‫נמנע מראש‬
‫הצהרתית‪4‬‬
‫מהבאת‬
‫הנושא‬
‫לרמה‬
‫קיימות כמובן שאלות על הגבול שבין יחיד‬
‫לציבור‪ 4‬מסיבת יום הולדת היא אירוע‬
‫פרטי‪ ,‬אבל חתונה??? במקרים אלו בעבר‬
‫עוררנו דיון עקרוני‪ ,‬היום אנו חותרים‪,‬‬
‫ובצדק‪ ,‬לפתרון יותר מעשי‪ 4‬לדעתי זה לא‬
‫רק חכם אלא גם צודק‪4‬‬
‫על כן אין כאן מקום לאסיפת חברים על‬
‫המניין השוויוני‪ 4‬אם רוצים לקיים בנושא‬
‫בכך לקיים מניין שויוני‪4‬‬
‫ב‪ 4‬הקבוצה אוסרת על חבריה להתפלל‬
‫במניין שויוני‪4‬‬
‫ג‪ 4‬האסיפה מחליטה להפוך בהדרגה את‬
‫בית הכנסת שלנו לתפילה שוויונית‬
‫(ומקימה ועדה לשם כך)‪4‬‬
‫כל מי שרוצה בהחלטה מסוימת ייקח‬
‫בחשבון שעלולה או עשויה להתקבל החלטה‬
‫אחרת‪' 4‬אתם' (אנחנו) בטוחים 'שאתם'‬
‫מוכנים לכך? אני באופן אישי מניח שאין‬
‫‪4‬‬
‫רוב בקיבוץ שיאסור על מיטב חברינו‬
‫כביסת חיילים‬
‫להתפלל לה' כהבנתם‪ 4‬אבל בעיקר אינני‬
‫מצפה מהציבור שיאשר את הדבר‪ 4‬לא לי‬
‫החל מערב ליל הסדר‬
‫(אם ארצה בכך) ולא לאחרים‪4‬‬
‫על כן אני סבור שההודעה של המזכירות על‬
‫כביסת חיילים עוברת למתכונת קיץ‪4‬‬
‫יש לזרוק את הכביסה עד שעה ‪414:14‬‬
‫קיום דיון בנושא הזה היא משאלה בוסרית‬
‫וכדאי לסגת ממנה בזמן‪ 4‬טוב שהשאילתה‬
‫מרדי ריין ואושר קולמן‬
‫נשאלה‪ ,‬אך אין בכך כדי לחייב דיון או‬
‫תגובה של המזכירות‪ 4‬זו שאלה שמקומה‬
‫בדיון על דפי העיתון‪ ,‬אולי בתוכנית וידיאו‪,‬‬
‫אך איננו בשלים לאסיפה בנושא הזה‪ 4‬אני‬
‫מאד מודה לחברים שזימנו לנו את הדיון‬
‫בנושא‪ 4‬בעיניי המעשה הוא מעשה של‬
‫התעוררות דתית‪ 4‬הדיון בנושא מבורך‪ ,‬אך‬
‫האסיפה איננה הכלי לכך‪4‬‬
‫כל זאת באשר לשאלה כיצד רשאי כל אחד‬
‫לעבוד את ה'‪ 4‬שאלה אחרת היא כיצד ייראה‬
‫בית הכנסת‪ 4‬האם תפילה נפרדת של קבוצה‬
‫כזאת או אחרת פוגעת בתפילת הציבור‪ 4‬מה‬
‫נוסח התפילה שצריך לנהוג בבית הכנסת‬
‫המשותף? זה תחום ציבורי מובהק‪ ,‬בו עלינו‬
‫לדון‪ 4‬כמו כל אחד ממאות החברים שלנו יש‬
‫תוכנית החג‬
‫‪ ‬יום רביעי‪ ,‬ט"ז בניסן‪:‬‬
‫טיול משפחתי לחוף הבונים‪-‬דור‪4‬‬
‫יציאה בשעה ‪410:01‬‬
‫‪ ‬יום חמישי‪ ,‬י"ז בניסן‪ :‬יום עיון ‪4‬‬
‫‪ ‬שבת‬
‫חוה"מ‪:‬‬
‫מרצה‬
‫שיעורו של הרב דוד‬
‫בבית הכנסת‪ ,‬בשעה ‪410:01‬‬
‫אורח‪4‬‬
‫מנחם‪4‬‬
‫‪ ‬מוצ"ש חוה"מ‪ :‬מופע "שיר‬
‫השירים" של מיקה קרני וקובי‬
‫אריאלי בשעה ‪ ,21:14‬במשטח‪4‬‬
‫ועדת תרבות‬
‫לי בדבר דיעה‪ ,‬שלא כמו רבים היא בלתי‬
‫מגובשת‪ 4‬אולי אתלבט בכך בקול בעתיד‪4‬‬
‫אני לא מציע לקיים גם אסיפה בנושא‬
‫התפילה שלנו‪ 4‬התפילה בהחלט זקוקה‬
‫לשינוי וחיזוק‪ ,‬אך כבר קיימנו אסיפות‬
‫בעניין‪ 4‬וראינו דבר אחד‪ ,‬שהאסיפה איננה‬
‫כלי להתעוררות דתית‪ 4‬כשם שמצווה לדון‬
‫בדבר הנשמע‪ ,‬כך מצווה שלא לדון במה‬
‫שאיננו נשמע‪4‬‬
‫זאב ספראי‬
‫דרשת השבת הגדול‬
‫השבת הרב אילעאי ידרוש בבית הכנסת‬
‫בשעה ‪ 10:01‬על הנושא‪:‬‬
‫פסח בסדום‬
‫מדוע ב"כל דכפין" הדלת סגורה?‬
‫הציבור מוזמן‪,‬‬
‫הוועדה לענייני דת‬
‫‪4‬‬
‫בעד ונגד‬
‫שבועון "מבית" האחרון עסק ב'תפילת‬
‫הוא המחויבות להלכה המסוכמת ב'שולחן‬
‫נשים' בשני עמודים שונים ומרוחקים‪ ,‬ואני‬
‫ערוך'‪,‬‬
‫המונח‬
‫מבקש להביע את דעתי‪ ,‬בקצירת האומר‪,‬‬
‫בעד הכתוב באחד ונגד השני‪4‬‬
‫"התחברות" השגור בשיח המודרני‪ 4‬עוד‬
‫ראוי לומר‪ ,‬שמן המפורסמות שאינן צריכות‬
‫האחד‪ ,‬במסגרת ידיעה שהופיעה בשולי‬
‫ראייה היא העובדה‪ ,‬שהמערכת החינוכית‬
‫והדתית שלנו צריכה חיזוק‪ ,‬ואני חושש‬
‫השבועון‪ ,‬נכתב‪ 444" :‬השבת תתקיים תפילת‬
‫שבת לנשים (קריאת התורה מתוך תנ"ך‪,‬‬
‫ששכרה של הצורה החדשה של התפילה יצא‬
‫בהפסדה‪4‬‬
‫בטעמים) בשעה ‪ 14.4‬בבית סביון‪ 4‬נשמח‬
‫לראותך!"‪ 4‬בכך אני תומך‪ 4‬אמנם אני מעדיף‬
‫בתפקידי במזכירות התנועה אני נשאל‬
‫שתפילה זו תתקיים שלא בשעת התפילה‬
‫בבית הכנסת‪ ,‬כפי שאסביר בהמשך‪ ,‬אך אם‬
‫לעיתים תכופות מהו סוד כוחו והצלחתו של‬
‫הקיבוץ הדתי‪ 4‬תשובתי יוצאת מהתוספת‬
‫אילוצי לוח הזמנים של השבת ושל‬
‫המשפחות מחייבים לבחור באחת משתי‬
‫של המילה "דתי"‪ ,‬והיא מגיעה תמיד‬
‫לעוצמה שיש במניין האחד בשבת בבוקר‬
‫התפילות – אני מבין ומקבל את רצונן של‬
‫בקבוצת יבנה‪ :‬הקהילה כולה שותפה‬
‫הנשים להתפלל (לעיתים) לבדן‪ ,‬ומתוך‬
‫לְ שמחה ולְ זיכרון שיש עם כל כיבוד של‬
‫נשיאה בנטל קיום התפילה בציבור‪4‬‬
‫עלייה לתורה‪ ,‬והיא שומעת כאחד את דברי‬
‫הרב‪ 4‬כל הקהילה מּודעת לַספסלים הריקים‬
‫השני הוא מאמרו הרחב של קובי שטיין על‬
‫"המניין המשתף"‪ 4‬בהתארגנות זו לתפילה‬
‫בבית הכנסת‪ ,‬והיא יודעת מי מחלק‬
‫סוכריות ומי מתפלל עם הילדים‪ 4‬לעניות‬
‫איני תומך‪ ,‬ובוודאי שלא בזו החשאית והלא‬
‫מכובדת בבית המדרש לפני כחודש‪ 4‬אני‬
‫דעתי‪ ,‬אין לכך תחליף‪4‬‬
‫מכבד את תחושותיהן של נשים – ואת‬
‫תחושותיהם של גברים – שהשיתוף שיצרו‬
‫חז"ל בבית הכנסת אינו ְמסַ פֵ ק‪ ,‬אך אני‬
‫נשאר נאמן למסורת בית אבא ולתבנית‬
‫והיא‬
‫עומדת‬
‫כנגד‬
‫נחמיה רפל‬
‫ברכות למתגייסים הצעירים‬
‫הדר ליבר נמצאת כעת בקורס‬
‫הו"ד (הדרכה ופיקוד)‪4‬‬
‫התפילה בבית הכנסת שנתקבעה בדורות‬
‫רבים של יהודים יראי שמיים‪ ,‬ומוכן‬
‫בבית הספר למקצועות המחשב‪4‬‬
‫להשקיע ולהתאמץ כדי להכניס בה משמעות‬
‫אנחנו מאחלים להם הצלחה‬
‫וחיוניות‪ 4‬איני מאמין שבניית מתכונת של‬
‫תפילה לפי טעמם האישי של המתפללים‬
‫תוכל להאריך ימים כפי שזכתה לכך‬
‫מתכונת התפילה החז"לית‪ ,‬שסוד ִּק ְסמָ ה‬
‫ניתאי נחליאל החל קורס תיכנות‬
‫רבה‪ ,‬סיפוק וגם הנאה‪4‬‬
‫ועדת צעירים‬
‫‪0‬‬
‫השבועון ה‪05-‬‬
‫השבת יוצא לאור השבועון ה‪ 41-‬שטיפלנו‬
‫לקיבוץ‪ 4‬יש בזה משום המשך המגמה‬
‫בעריכתו‪" 4‬לא קלה היא‪ ,‬לא קלה דרכנו" ‪-‬‬
‫שהחלטנו עליה בחגיגות ה ‪ 411-01‬מגמה‬
‫כדברי השיר‪ 4‬כל פעם נדמה לנו שעשינו כבר‬
‫שמתממשת גם בשבתות קש"ב‪ ,‬גם בעובדה‬
‫את כל השגיאות האפשריות‪ ,‬והתגברנו על‬
‫שלא מעט מהבנים רשומים כמנויים באתר‬
‫כל התקלות‪ ,‬והנה צצה לנו בעיה חדשה;‬
‫'יבנט'‪ ,‬וגם בכך שחלקם מעבירים שיעורים‬
‫בשעת העריכה או לאחר שהשבועון כבר‬
‫והרצאות בבואם לביקור בשבתות ובחגים‪4‬‬
‫הודפס והופץ‪ 4‬מבחינתנו‪ ,‬התקלה החמורה‬
‫אמנם זאת לא "הרחבה" באמצעות בניה‪,‬‬
‫ביותר שיכולה לקרות לנו‪ ,‬היא הוצאת שם‬
‫אבל כן מבחינת תחושת ההמשכיות‪4‬‬
‫רע למישהו‪ 4‬אם קרה שבכל זאת נכשלנו‬
‫בזה‪ ,‬אז במסגרת ניקוי ארבעת חדרי הלב‬
‫כצוות‪ ,‬אנחנו נהנים לעבוד יחד‪ 4‬במערכת‬
‫חברים‪ :‬יונה עפרוני‪ ,‬טובה פניני‪ ,‬נטע‬
‫שלנו לפסח‪ ,‬אנחנו מבקשים סליחה‪ 4‬ביקורת‬
‫בונה על כל נושא שעולה על סדר יומנו‬
‫קנדל‪ ,‬רן לוי‪ ,‬והחתום מטה‪ 4‬כל אחד מוסיף‬
‫לשבועון מאופיו ומיכולותיו‪ 4‬אחת לחודש‬
‫רצויה‪ ,‬אבל לא אם יש בה אפילו "אבק" של‬
‫לשון הרע‪ 4‬כידוע‪ ,‬בחלק גדול מאמצעי‬
‫אנחנו נפגשים ל'סיעור מוחות'‪ 4‬נשמח‬
‫כמובן‪ ,‬לקבל רעיונות גם מחברים‪ 4‬אנחנו‬
‫התקשורת של היום‪ ,‬יש כמה אפיונים‬
‫יודעים שלא כל מה שמתפרסם מעניין‪ ,‬אבל‬
‫שכמערכת עלינו להימנע מהם‪ 4‬כמו הוצאת‬
‫כמו בקריאה של כל עיתון‪ ,‬מדלגים אם יש‬
‫שם רע הנזכרת‪ ,‬וכמו הטחת השמצות רק‬
‫כדי שהרייטינג יהיה גבוה יותר‪ 4‬כאמור‪,‬‬
‫משהו שלא מושך את הקורא באופן אישי‪4‬‬
‫לפעמים אנחנו תוהים‪ ,‬האם יש להתייחס‬
‫אנחנו חושבים שביקורת זה דבר חיובי‪ ,‬אבל‬
‫רק אם נמנעים מלהיכשל בשתי המכשלות‬
‫אל "מבית" כמו אל כל עיתון שאחרי גמר‬
‫הקריאה נזרק לפח או לראות בו תיעוד‬
‫הנ"ל‪ 4‬אנחנו ערים לביקורת של חברים‬
‫מסוימים הטוענים שהשבועון מציג תמונה‬
‫משמעותי של חיינו השוטפים‪ 4‬כי קשה‬
‫להגיד אם מאמר שננקטת בו עמדה של חבר‬
‫יפה מדי של הקיבוץ‪ 4‬חלק מהרושם הזה‬
‫נובע מהסיבות שכתבתי לעיל‪ ,‬וחלק‬
‫בנושא משקי‪ ,‬חברתי או דתי‪ ,‬יש לו השפעה‬
‫מעשית על החלטות‪ 4‬לכל היותר הוא מעורר‬
‫מהעובדה‪ ,‬שלדעתנו‪ ,‬כחברה‪ ,‬יש לנו הרבה‬
‫עשיה ערכית שראוי שתשמש דגם לחיקוי‪4‬‬
‫מודעות או הזדהות‪ 4‬אבל לדעתנו‪ ,‬הוא כן‬
‫עשוי להצביע על הלך הרוח בקיבוץ‪ 4‬נשמח‬
‫אנחנו חושבים‪ ,‬שכמו שבני ישראל כשיצאו‬
‫ממצרים יצאו גם ממ"ט שערי טומאה‪ ,‬כך‬
‫לקבל תגובות על דברינו אלה‪4‬‬
‫אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולהודות‬
‫להבדיל‪ ,‬עלינו לצאת ממ"ט שערי ביקורת‪,‬‬
‫לכל מי שכותב לשבועון‪ 4‬כמו כן ברצוננו‬
‫ולראות את היפה שבחיינו השיתופיים‪4‬‬
‫להודות ליצחק ברוכי‪ ,‬ששולח לנו כל שבוע‬
‫מבחינת התוכן אנחנו עושים מאמץ לגוון‪4‬‬
‫הדבר בא לידי ביטוי בכך שאנחנו משתפים‬
‫שיר יפה לעטיפה האחורית‪ 4‬אנחנו מאחלים‬
‫לקהל הקוראים שלנו‪ ,‬חג שמח וכשר!‬
‫בכתיבה גם את בנינו ובנותינו החיים מחוץ‬
‫בשם המערכת‪ :‬יוסי בן טולילה‬
‫‪1‬‬
‫‪ 05‬למוטל וייסמן ז"ל‬
‫דברי ההספד של חנה בתו בלווייה‬
‫אבא יקר שלי‪,‬‬
‫זו זכות גדולה להיות הבת שלך‪ 4‬אני מרגישה ויודעת שזכיתי‪ 4‬כולנו זכינו‪4‬‬
‫כול המשפחה כואבת את לכתך מאתנו אך מעכשיו נשמתך הטובה תוכל לנוח ממסע הדרך‬
‫הקשה והמופלאה שהתנסית בה לאורך שנות חייך‪4‬‬
‫תמיד ביקשת ממני‪ ,‬לפני יציאה לנסיעה אליכם‪ ,‬ליבנה‪ ,‬שאתקשר כדי שתוכל לומר בשבילי את‬
‫"תפילת הדרך"‪ 4‬היום אני מבקש ת לומר לך תודה על כול מה שעשית למעני ולמען המשפחה‬
‫כולה‪4‬‬
‫לדרשת בת המצווה שלי בחרת את הנושא של "ברכת המזון"‪ ,‬נושא שכל כך אופייני ומתאים לך‪4‬‬
‫ההודיה על הטוב והאמונה בחסד האלוקי ובקיום מצוותיו‪4‬‬
‫תמיד‪ ,‬ראית את הטוב וקיווית לטוב‪ 4‬תמיד היית אופטימי וראית את חצי הכוס המלאה‪4‬‬
‫אבא‪ ,‬היית איש של לימוד‪ ,‬בעיקר לימוד גמרא‪ 4‬איש של המלה הכתובה‪4‬‬
‫האיבוד האיטי של הראייה הפיזית השפיע רבות וקשות על איכות חייך‪4‬‬
‫נולדת בגליציה שבפולין בבית חרדי‪-‬חסידי‪ 4‬ניצול שואה שהוביל את משפחתו בתעוזה‪ ,‬תושייה‬
‫וכוחות נפש עצומים‪ 4‬סיפור שסופר ועבר אלינו הדור השני והשלישי‪4‬‬
‫דאגת להנציח את משפחתך טרום‪-‬שואה ובשואה‪ 4‬תמיד היית עמוד האש לקרוביך ואוהביך‪4‬‬
‫היה לך חשוב שבאירועים משפחתיים תוזכר השושלת המשפחתית כפי שכתב עליה ש"י עגנון‬
‫בספרו "עיר ומלואה" בפרק 'ברכת הקול' וגם יוזכרו נושא השואה ונס תקומת המדינה‪4‬‬
‫מדינת ישראל‪ ,‬בבת עינך‪ ,‬ידעת להעריך את עצם קיומה‪ ,‬חשיבותה והצורך להגן עליה‪4‬‬
‫האמנת וקיימת בכל מאודך ובכל לבבך את עיקרון תורה ועבודה‪ ,‬ידעת לשלב בין הערכים הללו‪4‬‬
‫תודה לך אימא על שנתת לאבא להזדקן בכבוד‪ ,‬בתנאים האופטימליים ביותר‪ 4‬במסירות‬
‫ובאהבה אינסופיים שרק מעטים זוכים לקבל‪4‬‬
‫מעכשיו תחסה בצל כנפיו של אלוקים ביחד עם יהודה בנך שנהרג בתאונת עבודה טראגית‪4‬‬
‫אני זוכרת שאמרת לי פעם‪ " :‬לאבד בן זה פצע שלא מגליד לעולם‪ ,‬מכה שהזמן לא מרפא‪4‬‬
‫מכה כואבת יותר מכול הנוראות ממה שעברתי בשואה"‪4‬‬
‫היום אתה נטמן באדמת הקיבוץ ובשבילנו עולם מלא מסתיים היום‪4‬‬
‫אבל אל תדאג‪ ,‬בתרמיל ישנה צידה והעגלה מלאה‪ 4‬הרי תמיד ידעת ללמד אותנו את מה שחשוב‬
‫בחיים‪4‬‬
‫תם אך לא נשלם‪ ,‬תודה רבה לצוות המטפל ב"בית‪-‬סביון" על היחס והטיפול החם והמסור‬
‫באבא‪ 4‬לכם נתונה תודתנו העמוקה‪4‬‬
‫אנו נפרדים ממך רק למראית עין‪ ,‬תמיד תישאר בזיכרון הלב שלנו באהבה רבה וגעגועים‪4‬‬
‫היה שלום אבא יקר‪ ,‬נוח על משכבך בשלום‪4‬‬
‫חנה לזר (וייסמן)‬
‫‪1‬‬
‫פרשה נשכחת‬
‫פרשת האוניה "שבתאי לוז'ינסקי"‬
‫שנת תש"ז (‪ 4)11.0‬שנה לפני קום המדינה‬
‫היו מאות ארצישראליים‪ 4‬בין המעפילים‬
‫ומלחמת השחרור‪ 4‬המאבק נגד הבריטים על‬
‫העליה לארץ ישראל בשיאו‪ 4‬אוניות‬
‫שנשלחו לקפריסין היו חברינו שהגיעו‬
‫באוניה‪ :‬יצחק שריד‪ ,‬יוסף טפל‪ ,‬יוכבד‬
‫מעפילים עליהן ניצולי שואה‪ ,‬מנסות להגיע‬
‫בחשאי לחופי המולדת‪4‬‬
‫וייסמן (כיום יוכבד שריד) ואחיה מוטל‪4‬‬
‫כמו כן נשלחו לקפריסין חברינו שבאו‬
‫ב‪ 12-‬במאי ‪ 11.0‬לפנות בוקר‪ ,‬מגיעה לחוף‬
‫ניצנים האוניה "שבתאי לוז'ינסקי" ועליה‬
‫מהקיבוץ אל החוף כדי להתערבב בין‬
‫מעפילי האוניה‪ :‬שלמה אפרתי‪ ,‬עזריאל‬
‫‪ 1.0‬מעפילים‪ 4‬חוף ניצנים נבחר בגלל ששם‬
‫זמוש‪ ,‬וילי ברטוב‪ ,‬גדליה קוגלמן‪ ,‬אלי‬
‫השמירה הבריטית הייתה דלילה יותר‪ 4‬עקב‬
‫ראב"ד (אח של מקס)‪ ,‬מיכאל פרלמן‪,‬‬
‫הים הסוער‪ ,‬לא ניתן היה להוריד את‬
‫המעפילים בסירות גומי מחשש שיתהפכו‪4‬‬
‫שמואל שטרנהיים ואיסר כוכבא‪.‬‬
‫הספינה ניסתה להתקרב לחוף ועלתה על‬
‫שרטון כ‪ 121 -‬מטר מהחוף‪ 4‬בינתיים האיר‬
‫היום והיה צורך לזרז את הירידה לחוף‪4‬‬
‫נמתח חבל מהספינה לחוף ולאורכו השיטו‬
‫את הסירות‪ 4‬מי שידע לשחות קפץ למים‪4‬‬
‫בינתיים נתגלתה הספינה ע"י הבריטים‬
‫וכוחות גדולים של חיילים בריטים הקיפו‬
‫את האזור‪ 4‬מאות יהודים מיישובי האזור‪,‬‬
‫ביניהם גם חברי קבוצת יבנה‪ ,‬הוזעקו‬
‫למקום על מנת למנוע את גירושם של‬
‫המעפילים‪ 4‬הם התערבבו עם המעפילים‬
‫ושרפו את תעודות הזהות שלהם‪ 4‬מי שנשאל‬
‫על סיפורה של משפחת שריד‪-‬ויסמן‪ ,‬שמענו‬
‫וקראנו בחוברת המרתקת שכתב יצחק‬
‫שריד ז"ל‪" :‬מקפהן לשריד"‪4‬‬
‫לזהותו ענה‪" :‬אני יהודי מארץ ישראל"‪4‬‬
‫חלק קטן מהמעפילים הצליח לחמוק ולהגיע‬
‫חברי קבוצת יבנה שנשלחו לקפריסין עם‬
‫ליישובי אזור ניצנים‪ ,‬ואילו חלק אחר זוהה‬
‫כארצישראלי ושוחרר‪ 4‬כללית‪ ,‬הבריטים‬
‫המעפילים‪ ,‬שוחררו כעבור כשבועיים‬
‫לשהותם באי‪ ,‬סמוך מאד לחג הפסח תש"ז‪4‬‬
‫התקשו בזיהוי האנשים שהיו על החוף ולכן‬
‫עצרו יותר מ‪ 111-‬מהם‪ 4‬העצורים הוסעו‬
‫לחיפה‪ ,‬שם הועלו על אוניה בריטית ונשלחו‬
‫למחנות המעצר בקפריסין‪ 4‬בין המגורשים‬
‫אנו מביאים כאן את התיאור של השיבה‬
‫הביתה שלהם‪ ,‬כפי שנכתב ב"שבועון‬
‫המשק" בערב פסח של אז‪4‬‬
‫דני הרץ‬
‫‪11‬‬
‫י"ד ניסן תש"ז‪.4.411.0 ,‬‬
‫יציאת (קפריסין) מצרים‬
‫בפרוס חג החירות‪ ,‬אנו זוכרים את אחינו‬
‫בכל תפוצות הגולה‪ ,‬בפרט חברינו במחנות‬
‫שהאוניה שהחזירה אותם ארצה הגיעה‬
‫לחוף‪ ,‬ציפינו לבואם בחרדה‪ 4‬אולם עוד‬
‫שטרם זכו להגיע לחופי הארץ‪ 4‬בשנה זו יותר‬
‫מכל השנים הקודמות‪ ,‬אנו קרובים להם‬
‫בלילה הגיעו‪ 4‬הילדים היו הראשונים שראו‬
‫אורות של אוטו שנטה מן הכביש לדרך‬
‫ברוח ובנפש‪ 4‬חברינו השליחים שחזרו‪,‬‬
‫חברינו שהשתתפו בהגשת העזרה למעפילים‬
‫הקבוצה‪ 4‬בן רגע ידע כל המחנה שהחברים‬
‫יבואו‪ 4‬הילדים קפצו ממיטותיהם‪ ,‬התלבשו‬
‫ובאו במגע אתם בקפריסין – הביאו את דבר‬
‫הגולה הדוויה אלינו ואת בשורת הגאולה‬
‫ורצו לקראת האוטובוס‪ ,‬וכל בני המקום‬
‫נהרו אחריהם לקבל את פני החוזרים‪4‬‬
‫לשם‪ 4‬לא מילה ריקה היא‪ ,‬אם נכריז בליל‬
‫הסדר‪" :‬השנה – עבדים‪ ,‬בשנה הבאה – בני‬
‫כשהאוטובוס נכנס למחנה‪ ,‬פרץ הציבור‬
‫בשיר ובריקוד נלהב‪ 4‬החברים ירדו בבגדים‬
‫חורין"‪4‬‬
‫פרשת קפריסין תישאר דף חשוב בתולדות‬
‫קרועים מכוסי אבק‪ ,‬רעבים ועייפים‬
‫מתלאות הדרך‪ ,‬ונכנסו למעגל הרוקדים‪4‬‬
‫קבוצתנו‪ 4‬יחד עם כל חברי משקי הדרום‬
‫היה זה אחד הרגעים המעטים בחיי הפרט‬
‫נעשתה פעולה חשובה לאין ערוך‪ 4‬חשיבותה‬
‫והציבור‪ ,‬שבו מורגשת הייתה התלהבות של‬
‫אינה כל כך גדולה בתוצאות הממשיות‬
‫שהושגו‪ ,‬אלא בהשפעתה הנפשית מבחוץ‬
‫אמת‪ 4‬רגע זה יישאר חרוט בזיכרונו של כל‬
‫הציבור‪ ,‬ויאציל על חג החירות ועל הסדר‬
‫ומבפנים‪4‬‬
‫העדרם של מספר גדול של חברים‪ ,‬ברובם‬
‫שנחוג בשנה זו בקהל גדול של חברים‪,‬‬
‫ילדים ואורחים‪4‬‬
‫בעלי עמדה חשובה במשק‪ ,‬היה כמובן‬
‫חדר האוכל קטן מהכיל את כל הציבור‪ 4‬לכן‬
‫מורגש‪ 4‬ובכל זאת לא סבל המשק‪ ,‬כי‬
‫הוחלט לקיים ‪ 0‬סדרים‪ :‬בחדר האוכל‪,‬‬
‫במאמץ משותף הצלחנו לקיים את העבודה‬
‫בכל השטחים כסדרה‪ 4‬היינו גאים על‬
‫במועדון ובחדר הקריאה‪ 4‬חדר האוכל הצנוע‬
‫לבש הדר‪ ,‬הקירות מקושטים בתמונות‬
‫שחברים היו שותפים במעשה היישובי‬
‫הגדול‪ 4‬בנשימה עצורה עקבנו כל בני‬
‫ובסמלים מענייני החג – יציאת מצרים‪,‬‬
‫יציאת הגולה והקציר‪ 4‬ערב החג אנו שולחים‬
‫המקום‪ ,‬אחר כל ידיעה שיכולנו להשיג על‬
‫גורלם‪ 4‬וכאשר התבשרנו אחרי שבועיים‬
‫את ברכותינו לחברינו השליחים בגולה בכלל‬
‫ובקפריסין בפרט‪4‬‬
‫מתוך "שבועון המשק"‬
‫‪11‬‬
‫טעמי המקרא‬
‫מפעלו של מיכאל פרלמן‬
‫אחד מיעדיו החשובים של הארכיון הוא‬
‫לחומר‪ 4‬אזכיר לדוגמא את משפחת הקשר‪4‬‬
‫שימור מורשת הקבוצה‪ 4‬והנה מצאתי את‬
‫רותם ביקר בארכיון על מנת להכין עבודה‪,‬‬
‫עצמי עוסקת השנה במורשתו של איש אחד‪,‬‬
‫והתאכזב לגלות שחסר שיעור מסוים עליו‬
‫מפעלו התורני של מיכאל פרלמן ז"ל‪4‬‬
‫שמע מסבו שמעון‪ 4‬גם בניו של מֵ כֵ ל שיתפו‬
‫לקוראים הצעירים אספר שמיכאל‪ ,‬חבר‬
‫אותי בתחושות הדאגה שלהם מכך שהחומר‬
‫הקבוצה‪ ,‬שנקרא בפי כל מֵ כֵ ל‪ ,‬ושנפטר לפני‬
‫לא זוכה לטיפול המתאים‪4‬‬
‫‪ 22‬שנה‪ ,‬עסק במגוון רחב של תחומים‪ 4‬אך‬
‫התגלה לי שחוברות מסוימות‪ ,‬ואף דפים‬
‫היה תחום ייחודי אותו חקר והנחיל‬
‫לתלמידיו‪ :‬המסורה‪ 4‬אותן אותיות קטנות‬
‫בודדים‪ ,‬הפכו להיות קשים להשגה‪ 4‬ושוב‬
‫ושוב הודגש‪ ,‬בחום רב יש לומר‪ ,‬שאסור‬
‫המתייחסות לנוסחים השונים על פיהן‬
‫נרשמו אותיות התורה שבכתב‪ ,‬ופרשנות‬
‫לאבד חומר זה‪ 4‬כזכור‪ ,‬מֵ כֵ ל מעולם לא‬
‫הוציא ספר‪ 4‬הוא הכין שיעורים באמצעות‬
‫המקרא לפי טעמי המקרא‪ 4‬הוא פיתח‬
‫מתודה מיוחדת לחלוקת הפסוקים באופן‬
‫דפי עבודה‪ ,‬בהם שיקע את הידע ואת‬
‫יסודות השיטה‪( 4‬בדומה לעמיתה שלו‪,‬‬
‫גרפי‪ ,‬והפיץ אותה בבתי הספר ובסמינרים‬
‫פרופסור נחמה ליבוביץ')‪ 4‬רק בשנים‬
‫למורים‪ 4‬באוניברסיטת בר אילן התקיימו‬
‫מאוחרות החליט לאסוף את החומר בצורת‬
‫שנים רבות קורסים בהנחייתו‪ ,‬זאת למרות‬
‫שאת הידע שלו הוא לא רכש באקדמיה אלא‬
‫בהוצאת‬
‫שיצאו‬
‫חוברות‬
‫במהדורות ביתיות למחצה‪4‬‬
‫"זמרת"‪,‬‬
‫תוך לימוד עצמי‪ 4‬לאורך שנות השישים‬
‫והשבעים ריכז מֵ כֵל את הכשרות 'בני‬
‫כך התחלתי להיכנס לעובי הקורה‪ 4‬נודע לי‬
‫שלפני ימים רבים קיבל על עצמו אחד‬
‫עקיבא' מצפון אמריקה‪ ,‬והוא הדביק רבים‬
‫מחניכיו ב"שיגעון" הזה‪ 4‬כמובן שאת‬
‫מתלמידיו הנאמנים‪ ,‬הלא הוא דב בלום‪,‬‬
‫חבר מעלה גלבוע לשעבר‪ ,‬לשמור את‬
‫קריאת התורה בבית הכנסת שלנו‪ ,‬כמו גם‬
‫הטעמת המילים בתפילה‪ ,‬שרו וביטאו על פי‬
‫החוברות ולמכור אותן למבקשים‪ 4‬ביקרתי‬
‫אצלו בביתו שבישוב יתיר‪ ,‬ונוכחתי‬
‫דרישותיו המחמירות‪ 4‬כך בעבר‪ ,‬ובמידה‬
‫מסוימת גם היום‪4‬‬
‫שלחוברות המבוקשות ביותר כבר אין‬
‫עותקים נוספים‪ 4‬בכל מקרה‪ ,‬כל החוברות‬
‫בצירוף מקרים מפליא נשאלתי בשנה‬
‫האחרונה על ידי אנשים שונים‪ ,‬אם יש‬
‫הולכות ומתבלות‪ 4‬הגענו למסקנה שבעת הזו‬
‫יהיה נכון לסרוק את כל החומר ולאפשר‬
‫ברשות הארכיון חוברות ואסופות פרי עטו‪4‬‬
‫למעיינים לקרוא אותו‪ ,‬גם אם אין בידיהם‬
‫תלמידיו לשעבר רוצים להעביר לצאצאיהם‬
‫חוברות‪ 4‬חיפשנו מאגר המעלה ספרות ברשת‬
‫או לתלמידיהם את שיטת חלוקת הפסוקים‪,‬‬
‫את משמעותם של הטעמים‪ ,‬ואת הארותיו‬
‫האינטרנט שיתעניין בכך‪ ,‬ויצרנו קשר עם‬
‫בצלאל דבליצקי‪ 4‬בצלאל מנהל מאגר גדול‬
‫המחכימות בתחום המסורה‪ 4‬הם זקוקים‬
‫לספרות תורנית‪ ,‬ששמו "אוצר החכמה"‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫לאחר בדיקת הנושא‪ ,‬ולאחר שקיבלתי את‬
‫כאורח‪ ,‬להקיש את שמו בחלונית "שם‬
‫ברכת הדרך מבניו של מֵ כֵ ל‪ ,‬יצאנו לדרך‪4‬‬
‫המחבר"‪ ,‬ולבקש "מילים דומות"‪ 4‬יש לציין‬
‫על מנת לבצע תוכנית זו‪ ,‬היה צורך לנבור‬
‫שאת החומר ניתן לקרוא גם בלי תשלום‪4‬‬
‫בתיקים ובמדפים במקומות שונים‪ ,‬וכך‬
‫התוודעתי לחומר הרב‪ 4‬המסע הזה ריתק‬
‫(המשתמשים ה"כבדים" הם כמובן חוקרים‬
‫מנויים תמורת דמי חבר)‪ 4‬כמו כן קיבלנו את‬
‫אותי‪ 4‬אי אפשר שלא להתרשם מהמכלול‬
‫הזה! מאות רבות של דפי חומש ותנ"ך‬
‫כל הקבצים על גבי תקליטור‪ ,‬מה שמאפשר‬
‫להכין בקלות חוברות חדשות במידת‬
‫הכתובים ומוטעמים בדייקנות‪ ,‬כמובן בכתב‬
‫ידו‪ 4‬דפי לימוד ובהם פסוקים מחולקים‬
‫הצורך‪4‬‬
‫במקביל‪ ,‬עשינו מהלך חשוב גם בעניין‬
‫בקווים ישרים‪ ,‬גם זה כמובן עבודת יד‪4‬‬
‫מבואות המנוסחים בבהירות‪ ,‬כולל מראי‬
‫פרויקט גדול נוסף בו עסק בשנים‬
‫האחרונות‪ :‬ההקלטות של קריאת התורה‪4‬‬
‫מקום ומפתחות של כל הדוגמאות‪ 4‬אחד‬
‫המבואות החשובים‪ ,‬כך למדתי‪ ,‬הוא סידרת‬
‫במשך שנים טיפל בכך דוד הראל‪ ,‬שהעתיק‬
‫קלטות "טייפרקורדר" עבור כל מי שביקש‪4‬‬
‫השיעורים שנקראת "החוג לטעמי המקרא"‪4‬‬
‫לא אכחיש שמעולם לא הבנתי וכנראה לא‬
‫ההתפתחות הטכנולוגית הצריכה להמיר‬
‫אותן‪ ,‬שכן כיום בדרך כלל כבר לא‬
‫אבין תחום זה‪ ,‬וכל מה שאני זוכרת הם‬
‫משתמשים בטייפ‪ 4‬לפני כמה שנים בוצע‬
‫השיעורים הראשונים בהם למדנו כילדים‬
‫תהליך‬
‫תקליטורים‬
‫לשיר את השירות הפשוטות כגון "האזינו‬
‫השמיים ואדברה‪ 4"444‬אף על פי כן תהיתי‬
‫בפורמט מסוים‪ .‬סאני מונדרר נרתם‬
‫להעביר את כל החומר הזה לפורמט‬
‫לעצמי‪ :‬כיצד הגיע לידע הרחב הזה‪ ,‬בו היה‬
‫כמעט חלוץ? איך הספיק כל זאת?‪ 444‬והרי‬
‫מוסיקה פשוט המזוהה בכל מחשב‪ ,‬וכך אנו‬
‫יכולים לספק לכל מי שמבקש את ההקלטה‪4‬‬
‫האיש לא היה מנותק‪ ,‬אלא פעל ועסק‬
‫בימים אלה נשקלת האפשרות להעלות גם‬
‫בתחומים רבים נוספים‪ 4‬באוזניי הצטלצלה‬
‫את המפעל הזה על הפלטפורמה של‬
‫המילה "המסורה" במבטא המיוחד כל כך‬
‫המרשתת (האינטרנט)‪4‬‬
‫עכשיו אפשר‬
‫של מֵ כ̤ל‪444‬‬
‫לשמחתנו‪ ,‬תוך זמן קצר הוכנס‬
‫כל האוצר הבלום הזה לתוך‬
‫המאגר‪ 4‬אפשר לחפש בגּוגל‬
‫"אוצר‬
‫החכמה"‪,‬‬
‫להיכנס‬
‫דיגיטציה‪,‬‬
‫והוכנו‬
‫לשים‬
‫"סוף‬
‫פסוק"‪ ,‬ולדמות לעצמנו את‬
‫מֵ כֵ ל מנענע לנו בראשו בדרכו‬
‫המיוחדת‪444‬‬
‫יסכה כוכבא‬
‫‪10‬‬
‫הודעות מענף הבריאות‬
‫רכשנו‬
‫צוות הגיל הרביעי‪ :‬לאחרונה מונה ע"י‬
‫קלנועית‬
‫מתקפלת‪:‬‬
‫קלנועית‬
‫מתקפלת‬
‫לחברים‬
‫הנהלת הבריאות צוות ל"גיל הרביעי"‪4‬‬
‫הנזקקים לה ומעוניינים להשתמש בה מחוץ‬
‫לקיבוץ‪ 4‬יתרונה של הקלנועית שניתן לפרקה‬
‫מטרת הקמת הצוות היא בדיקת היערכות‬
‫שלנו כקיבוץ‪ ,‬למתן מענה לצורכי החברים‬
‫למספר חלקים ולקפלה‪ ,‬כך שהיא נכנסת‬
‫לתוך תא המטען של מכונית משפחתית‪4‬‬
‫הנכנסים לגיל זה‪ 4‬הגדרת "הגיל הרביעי"‬
‫מתייחסת לגיל בו האדם גם כשהוא שולט‬
‫הקלנועית מיועדת לשימוש בתוך מבנים‬
‫(כגון קניונים‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬רפואיים‪,‬‬
‫במלוא חושיו ובעל יכולת שיפוט‪ ,‬הוא נזקק‬
‫לאחרים בפעולותיו‪ 4‬גיל בו מרבית האנשים‬
‫וכד') ולנסיעה בשבילים מסודרים ומדרכות‪4‬‬
‫היא איננה מיועדת לטיולי שטח וכיו"ב‪4‬‬
‫חשים בירידה בתפקוד העצמי‪ ,‬ובשל כך‬
‫נאלצים להסתייע באופן חלקי או מלא‬
‫חברים המעוניינים להשתמש בקלנועית‬
‫יוכלו להזמינה בבית סביון (נא לפנות‬
‫באדם אחר‪ 4‬הרקע להעלאת הנושא הינו‬
‫צפי כי בשנים הקרובות יחול גידול מספרי‬
‫לשושי זלקינד)‪ 4‬ניתן להזמין מראש‬
‫לתאריכים של עד חודש מיום ההזמנה‪4‬‬
‫(גם ביחס לשנים קודמות) באוכלוסייה‬
‫הנמנית על גיל זה‪ 4‬הצוות אף יידרש‬
‫אנחנו מקוים שהקלנועית תנוצל ותיטיב עם‬
‫להתאים את המצב למציאות העכשווית‬
‫לשמוע‬
‫– הן‬
‫ציבור‬
‫המשתמשים‪4‬‬
‫לאחרונה‬
‫המיועדת‬
‫נשמח‬
‫בהתייחס לשינויים ברוח הזמן‬
‫הארות‪/‬הערות‪4‬‬
‫מבחינת החברים והן מבחינת דור הבנים‪4‬‬
‫חברי הצוות‪ :‬עפרה עמיר‪ ,‬רוני ששון‪,‬‬
‫"בריאותרבות"‪ :‬בחודש אדר פתחנו בסדרת‬
‫הרצאות במסגרת "בריאותרבות"‪ 4‬מטרת‬
‫אליקים איטלי‪ ,‬רמי צרויה‪ ,‬איילת אריכא‬
‫ואנוכי‪ 4‬חברים מוזמנים לפנות אל חברי‬
‫ההרצאות היא להעלות את המודעות‬
‫לנושאי בריאות שונים‪ 4‬לדאבוננו הציפיות‬
‫הצוות ולשתף אותנו במחשבות וברעיונות‪4‬‬
‫מההרצאה הראשונה עלו על ההרצאה‬
‫עצמה‪ ,‬ובהתאם ללקח הנלמד אנחנו פועלים‬
‫מדרסים‪ :‬בעקבות התפתחות שוק‬
‫המדרסים והרחבת ההיצע של מגוון הסוגים‬
‫לאיתור מרצים ראויים להמשך‪ 4‬על הפרק –‬
‫הרצאה לנשים בנושא רצפת האגן מפי‬
‫שלהם‪ ,‬נערך דיון בהנהלת הבריאות בנושא‪4‬‬
‫הוחלט שהקיבוץ ימשיך לממן אחת‬
‫הפיזיותרפיסטית שוש קרני במהלך חודש‬
‫סיוון (אחרי שבועות)‪ 4‬בהמשך מתוכננת‬
‫לשנתיים את המדרס הבסיסי המוצע ע"י‬
‫הספקים השונים‪ ,‬כפי שהיה עד עכשיו‪4‬‬
‫הרצאה בנושא רפואת ספורט מפי פרופ'‬
‫בנוסף‪ ,‬יסובסדו מדרסים יקרים ואיכותיים‬
‫נעמה קונסטנטיני ‪ -‬אורתופדית מומחית‬
‫יותר לפי בחירת החבר‪ ,‬עד סכום של ‪4₪ 120‬‬
‫בתחום זה‪4‬‬
‫חברים שייבחרו במדרס היקר‪ ,‬יהיו זכאים‬
‫לחדשו אחת לשלוש שנים בסבסוד הקיבוץ‪4‬‬
‫התחלנו לעבוד עם ספק נוסף שעובד כרשת‬
‫‪1.‬‬
‫אורתופדיה'‪4‬‬
‫לסמדר נחליאל על מנת שנוכל למצות את‬
‫ארצית‪,‬‬
‫בשם‪:‬‬
‫'א‪4‬א‪4‬‬
‫המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות‬
‫זכויותינו מחברת הביטוח‪ 4‬אז שנהיה כולנו‬
‫אליי‪4‬‬
‫בריאים ושלמים! רצוי גם להישמר ולהיזהר‬
‫ולא להגזים בניקוי‪444‬‬
‫הודעה מאנשי הביטוח‪ :‬במקרה‪ ,‬חס‬
‫בברכת פסח שמח‪,‬‬
‫שמרית גדיש‪ ,‬הנהלת הבריאות‬
‫וחלילה‪ ,‬של פגיעה או פציעה כתוצאה‬
‫מתאונת דרכים או תאונת עבודה‪ ,‬יש לדווח‬
‫יקיר עליית הנוער‬
‫במלאות ‪ 11‬שנה לעליית הנוער‪ ,‬ערך‬
‫"המינהל לחינוך התיישבותי‪-‬פנימייתי‬
‫שר החינוך‪ ,‬הרב שי פירון‪ ,‬שפתח את‬
‫האירוע‪ ,‬אמר בין השאר‪" :‬כפרי הנוער אינם‬
‫ועליית הנוער"‪ ,‬שבראשות חברנו ד"ר בני‬
‫פישר (מירב)‪ ,‬אירוע רב רושם באודיטוריום‬
‫מוסדות של בדיעבד‪ ,‬אלא של לכתחילה‪ 4‬יש‬
‫בהם את המיטב שבמיטב מחנכי ישראל‪ 4‬זה‬
‫שבמוזיאון תל אביב‪4‬‬
‫המקום שבו מתקיים המפגש האמיתי של‬
‫תלמידים ממקומות שונים בארץ ובעולם‪,‬‬
‫סיפורה של עליית הנוער הוצג באמצעות‬
‫סרטים קצרים על רחה פרייאר והנרייטה‬
‫והוא הבסיס לחברה ישראלית טובה וחזקה‪4‬‬
‫את המנגינה הזו‪ ,‬שהיא ביטוי עמוק לְ מָ ה‬
‫סולד המייסדות‪ ,‬ועל בוגרים שזכו לבנות‬
‫את ביתם ועתידם בזכות משפחת עליית‬
‫שמתרחש בנפש הנערות והנערים‪ ,‬אי אפשר‬
‫להפסיק"‪4‬‬
‫הנוער שקלטה אותם באהבה‪ 4‬חניכי‬
‫הכפרים הותירו רושם עז במגוון רחב של‬
‫במרכז הערב עמדה הענקת "אות יקיר‬
‫אומנויות‪ :‬תזמורת סימפונית של עשרות‬
‫נגנים‪ ,‬להקת תיאטרון של בני העדה‬
‫עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי" ל‪1 -‬‬
‫אישים‪ ,‬וביניהם נחמיה רפל‪ ,‬מזכ"ל‬
‫האתיופית ומקהלת ילדים מהכפר הירוק‪,‬‬
‫שהמחישו את עוצמת החינוך הניתן בכפרי‬
‫התנועה‪ ,‬שקיבל את האות עבור פועלה של‬
‫תנועת הקיבוץ הדתי לאורך עשרות שנים‬
‫הנוער לילדים שמשפחותיהם אינן יכולות‬
‫לספק להם את צורכיהם החינוכיים‬
‫בכפרי הנוער הדתי ובחברות הנוער‬
‫שבקיבוצים‪ 4‬כמו‪-‬כן עבור פועלו האישי‬
‫והלימודיים‪4‬‬
‫בקליטתם ובקידומם של חניכי עליית‬
‫הנוער‪4‬‬
‫(מתוך עמוד"ש)‬
‫‪14‬‬
‫טיול משפחתי לחוף הבונים‬
‫"הים יפה הבוקר הים הוא די שקט‬
‫אז בואו נא יבנאים איתנו לחוף הבונים"‬
‫ביום רביעי ט"ז בניסן‪ 144. ,‬נצא אי"ה בשעה ‪ 10:01‬לטיול בחוף הבונים‪4‬‬
‫מ"שמורת חוף הבונים" נצעד לאורך הים אל עבר "חוף דור"‪4‬‬
‫בדרכנו נחפש את פרחי החוף ועופות הים‪,‬‬
‫נתפעל מיופיה של המערה הכחולה‬
‫ונשמע על החילזון ממנו הפיקו את צבע הארגמן‪4‬‬
‫דליה הקשר תדריך את מטיבי הקשב‪,‬‬
‫ונעמי חיות‪-‬אדלר את המשפחות עם הילדים‪4‬‬
‫אורך המסלול ‪ .‬ק"מ והוא לא מתאים לעגלות‪4‬‬
‫ההליכה קלה לכולם‪4‬‬
‫לו"ז הטיול הוא‪:‬‬
‫‪ 11:14‬ארוחת ערב בשטח‪4‬‬
‫‪ 11:11‬חזרה הביתה‪4‬‬
‫‪ 21:01‬הגעה משוערת ליבנה‪4‬‬
‫מה להביא? כובע‪ ,‬מים‪ ,‬הרבה שמחה ובגדים להחלפה‪.‬‬
‫ניתן להירשם בלוח המודעות עד יום שני (ערב חג)‪.‬‬
‫ועדת תרבות‬
‫סידור תאים בבית הכנסת‬
‫לקראת הפסח מתבקשים המתפללים והמתפללות לנקות ולסדר את התאים בבית‬
‫הכנסת‪ 4‬חומשים וסידורים עודפים יש להניח על המדפים בהתאם לחלוקתם‪ 4‬פסולת‬
‫הגבאים‬
‫לסוגיה השונים יש להשליך לפחי האשפה‪ 4‬בברכת חג שמח וכשר‪,‬‬
‫‪14‬‬
‫אחות כוננת‬
‫מעשה ממרור‬
‫ניתן להאזין לשיעור "מעשה ממרור"‬
‫שנתן הרב אילעאי לציבור השבוע‪,‬‬
‫באתר 'יבנט'‪ 4‬לצורך ההאזנה‪ ,‬צריך‬
‫להקליק בתפריט המופיע בדף הבית של‬
‫האתר על הקישור "שיעורי הרב‬
‫אילעאי"‪ 4‬ניתן להאזין לשיעור גם‬
‫בסמארטפון‪ ,‬אם נכנסים באמצעותו‬
‫לאתר‪ 4‬האזנה נעימה!‬
‫הוועדה לענייני דת‬
‫תיקי כביסה‬
‫הגיעו תיקי כביסה לחנות "שני"‪4‬‬
‫שושי אלטמן‬
‫אחות כוננת בשבת "ַאחֲ ֵרי מוֹת"‪ :‬דפי ליבר‬
‫אורית פרל‬
‫אחות כוננת בחג ראשון‪:‬‬
‫פתיחת מרפאה במוצאי שבת בשעה ‪21:01‬‬
‫שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא‪:‬‬
‫יום ראשון‬
‫‪10:11-1.:01‬‬
‫יום רביעי א' דחוה"מ ‪1:01-11:11‬‬
‫שעות הפתיחה בחנות 'שני'‬
‫יום ראשון‬
‫‪11411-12411‬‬
‫יום שני ערב חג‬
‫יום רביעי א' חוה"מ‬
‫‪11411-11401‬‬
‫‪11411-12411‬‬
‫יום חמישי ב' חוה"מ ‪11411-12411‬‬
‫יום שישי ג' חוה"מ ‪11411-10411‬‬
‫יום ראשון ערב חג שני ‪11411-10411‬‬
‫שושי אלטמן‬
‫הדף היומי‬
‫בתחילת חודש ניסן עצרנו את הלימוד‬
‫לקראת סוף מסכת סוכה כדי שנוכל‬
‫לסיימה ברוב עם‪4‬‬
‫בינתיים התחלנו ללמוד את‬
‫מסכת ביצה‪4‬‬
‫נשמח לכל מצטרף‪,‬‬
‫גם למשתתף חלקית‪4‬‬
‫בתענית בכורות של ערב פסח‪,‬‬
‫מיד אחרי המניין הראשון‬
‫ניתן לקבל ערכת מצות מצווה‬
‫בבית הכנסת‪,‬‬
‫הרב יצחק ויינברגר‬
‫ביום ראשון‪,‬‬
‫בזמן חלוקת האוכל במשטח‪,‬‬
‫יסיים את מסכת סוכה‪4‬‬
‫הציבור מוזמן‪,‬‬
‫מצות מצווה‬
‫בין השעות ‪414:11-10:01‬‬
‫נירית אפרתי‬
‫אלדד שמעון‬
‫‪10‬‬
‫משולחנה של אילה‬
‫חברותיי וחבריי‪,‬‬
‫חוזרת‪" :‬טוב שעשינו ביעור חמץ‪ ,‬שהורדנו‬
‫ברכות חמות ‪ :1‬לרעות ונתן סער‪ ,‬לחיה‬
‫את ההצעה מסדר היום" אמר מישהו‪ 4‬כפי‬
‫ועשה עפרוני‪ ,‬לידידיה ולילך פלק‪ ,‬על‬
‫שהתקבלו לחברות בקבוצה‪ 4‬רצונכם להיות‬
‫שאמרתי באספת החברים‪ ,‬אנחנו שוב‬
‫מחכים‬
‫ואנחנו‬
‫מחדש‪,‬‬
‫מתחילים‬
‫חברים ולקחת חלק באחריות על חיינו‬
‫המשותפים משמח אותנו‪ ,‬ומבטיח‬
‫להצעותיכם‪ 4‬איפה בונים? כמה יחידות‬
‫דיור?‬
‫המשכיות ויציבות לבית קבוצת יבנה‪4‬‬
‫ברוכים תהיו!!!‬
‫הכל פתוח‪ ,‬עוד לא מאוחר‪ ,‬מצב הרוח‬
‫ישתפר מחר! בתקווה שהחלטות מחודשות‬
‫ברכות חמות ‪ :2‬במסגרת אירוע חגיגי‬
‫במלאות ‪ 11‬שנה לעליית הנוער‪ ,‬באירוע‬
‫יביאו ציבור רחב יותר להסכמה‪ ,‬ואפילו‬
‫שמחה עם הבניה החדשה‪ 4‬צוות מרחבי‬
‫שנערך במוזיאון תל אביב‪ ,‬במעמד שר‬
‫החינוך‪ ,‬השר שי פירון‪ ,‬קיבל חברנו‪ ,‬נחמיה‬
‫הדיור ממתין להחלטת האסיפה בדבר‬
‫מיקום הבנייה‪ ,‬ואז ישוב לעבודתו‪4‬‬
‫רפל‪ ,‬את אות יקיר עליית הנוער והחינוך‬
‫ההתיישבותי‪ .‬האות ניתן לנחמיה על פועלה‬
‫נקיון לפסח‪ :‬ביום שלישי יצאנו כולנו‪ ,‬נשים‬
‫גברים וטף למבצע השנתי של ניקוי הקבוצה‬
‫של תנועת הקיבוץ הדתי לאורך עשרות‬
‫('המחנה'‪ -‬כפי שאומרים ותיקינו)‪ 4‬תודה‬
‫שנים בכפרי הנוער הדתי ובחברות הנוער‬
‫לכולם על השותפות בניקוי!‬
‫שבקיבוצים‪ ,‬וכמו כן עבור פועלו האישי‪,‬‬
‫בתפקידו הנוכחי ובכהונותיו בעבר כמחנך‬
‫אם יש בידכם ריהוט ישן ובלוי‪ ,‬שלא ניתן‬
‫לשימוש חוזר‪ ,‬הניחו אותו ליד הפחים כבר‬
‫וכמנהל בית ספר‪ ,‬בקליטתם ובקידומם של‬
‫חניכי עליית הנוער‪ 4‬גם אנחנו שותפים‬
‫בצאת השבת‪ 4‬ביום ראשון בבוקר‪ ,‬יצא צוות‬
‫מקומי לאיסוף הריהוט‪ 4‬הבאת ריהוט‬
‫לברכות ולהערכה! המשך בכוחך זה!‬
‫אספת חברים‪:‬החמצה או ביעור חמץ? יש‬
‫למחסן ריהוט תיעשה אך ורק בתיאום עם‬
‫ידידיה פלק‪ ,‬האחראי על המחסן‪4‬‬
‫מקומות בהם למשפט "את הנעשה אין‬
‫להשיב"‪ ,‬יש משמעות‪ 4‬אצלנו אין הדבר כך!‬
‫פינוי עגלות האשפה יתבצע בערב חג‪,‬‬
‫בסביבות ‪ 11‬בבוקר‪ 4‬הפינוי הוא באחריות‬
‫החלטנו משהו? התחלנו לפעול ליישום‬
‫ההחלטה? לא נורא! אפשר להחליט אחרת‪4‬‬
‫המועצה‪ ,‬ואנחנו מקווים שכך אכן יהיה‪4‬‬
‫באספת החברים הוכחנו לעצמנו זאת שוב‪4‬‬
‫יש חברים שחשו החמצה לאחר האספה‪:‬‬
‫"החמצנו את האפשרות להתקדם עם‬
‫הבנייה לצעירים‪ ,‬כל הצעה אחרת מ‪,.11‬‬
‫תיקח הרבה יותר זמן"‪ ,‬אמרו לנו‪ 4‬אחרים‪,‬‬
‫חשו הקלה בעקבות החלטת האספה‬
‫להחזיר למזכירות את הנושא לחשיבה‬
‫מצות מצווה‪ :‬ההספק היה גבוה‪ ,‬האיכות‬
‫טובה‪ ,‬ונשארו לנו עודפי מצה שמורה‪,‬‬
‫עבודת כפינו‪ 4‬את החבילות העודפות העברנו‬
‫ל"חסדי עירית" שבגבעת וושינגטון‪ ,‬שרבים‬
‫מבני הנוער ומחברינו מתנדבים שם בכל‬
‫שבוע‪" 4‬חסדי עירית" היא עמותה העוסקת‬
‫באיסוף מזון‪ ,‬אריזתו וחלוקתו למאות‬
‫משפחות נזקקות בערים הקרובות לנו‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫דיון ציבורי‪ ,‬מניין משתף‪ :‬ועדת דת ביחד‬
‫תפקחו את העיניים‪ ,‬תסתכלו סביב‪ ,‬ותראו‬
‫עם נציג המזכירות (צביקי טסלר)‪ ,‬שוקדים‬
‫שבא אביב‪:‬‬
‫על הכנת דיון ציבורי בנושא המניין המשתף‪4‬‬
‫נופים משנים את פניהם מעת לעת‬
‫הדיון יפתח בלימוד מקורות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫נדון בשאלה‪ ,‬האם עלינו לקבל החלטה‬
‫צומחים‪ ,‬משירים עליהם‪ ,‬וניצנים פורחים‬
‫בעלי חיים מחליפים את מטה עורם‬
‫בנושא‪ 4‬כמו כן‪ ,‬בכוונתנו לערוך משאל‬
‫התייחסות לקיומו של המניין המשתף‪4‬‬
‫וגם האדם משנה חייו‪ ,‬כמו נולד מחדש‬
‫(הגדרת ערך התחדשות‪ ,‬מתוך "הפסוקים היפים‬
‫בתנ"ך")‬
‫ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע‪ ,‬שוב‬
‫כאן! גם השנה‪ ,‬נארח את תלמידי הישיבה‬
‫חברי המזכירות מאחלים לכולכם ‪ -‬שמחת‬
‫לשבוע של לימוד בביתנו‪ 4‬בשבוע האמצעי‬
‫של שלושת השבועות‪ ,‬מכ"ד‪-‬כ"ח בתמוז‬
‫אביב‪ ,‬תקופת לבלוב ופריחה‪ ,‬והרבה יצירה‬
‫מעשירת לב ונפש!‬
‫(‪ 4)22-2444‬זו הזדמנות עבורנו לשבוע של‬
‫לימוד עם ראשי הישיבה ומוריה‪ 4‬רישמו‬
‫שבת של שלום‪ ,‬וחג פסח כשר ושמח!!!‬
‫אילה‬
‫לעצמכם את התאריך‪4‬‬
‫ההכנות לפסח בענף המזון‬
‫כשהחלה חופשת הפסח שובצתי לסייע בענף‬
‫המזון‪ 4‬ביום הראשון התייצבתי לניקוי‬
‫טרי ולכן טעמו משובח יותר‪ 4‬הסחוג מכיל‬
‫שום‪ ,‬פלפל חריף‪ ,‬כוסברה ותבלינים‪4‬‬
‫ה'מיני'‪ 4‬משם עברתי למטבח ונדדתי מהכנת‬
‫עופות לליל הסדר לחיתוך ירקות‪ 4‬לבסוף‬
‫המתכון לקוח מבית הוריו של עזרא בתימן‪,‬‬
‫שם הסחוג היה מאכל יומיומי‪ 4‬עזרא מוסיף‬
‫ישבתי עם מיטב חברותינו ויחד קילפנו עוד‬
‫"הכל בזכות צילה"‪4‬‬
‫ועוד תפוחים לחרוסת המסורתית‪ 4‬הייתה זו‬
‫‪444‬וכבר אני בדרכי לצילה גינוסר‪ ,‬מפקדת‬
‫הזדמנות לראיין את עובדי הענף המסורים‬
‫ולשמוע מהם על ימי ההכנות לפסח‪4‬‬
‫העל של כשרות המטבח לפסח‪ 4‬אני תוהה‬
‫איך היא חוזרת על הליך מורכב זה כל שנה‬
‫התחלתי את המסע ברחבי המתחם עם‬
‫עזרא עוזרי היושב בנחת וקולף שום טרי‪4‬‬
‫מחדש‪ 4‬לדבריה היא דואגת שהמטבח יהיה‬
‫כשר‪ 4‬צילה מספרת שקיבלה את התפקיד‬
‫שאלתיו "שום זה ‪ -‬על שום מה?" עזרא‬
‫סיפר שהשום משמש להכנת הסחוג‪ 4‬מזה‬
‫מקודמותיה דנה מדניק וצביה בן אהרון‪4‬‬
‫בעבר היו 'מכשירים' הרבה יותר כלים‪ ,‬כיום‬
‫שנים שעזרא מכין עם צופית טסלר את‬
‫הסחוג לשבת‪ 4‬בכל שבת משתמשים בשום‬
‫רוב הגסטרונומים וכלי הבישול מוחלפים‪4‬‬
‫צילה בודקת שכל מה שנדרש לפסח יעבור‬
‫תעשייתי‪ ,‬ואילו בפסח משתמשים בשום‬
‫ניקוי יסודי והכשרה‪ 4‬היא רצה מכאן לשם‬
‫‪11‬‬
‫ועונה על כל שאלה שמתעוררת‪ 4‬בכלל ‪ -‬בזמן‬
‫בשעות הפתיחה"‪ 4‬בהמשך אני פוגשת את‬
‫שהותי במטבח‪ ,‬כל קושיה שהתעוררה‬
‫אהרון אסולין‪ ,‬שאחראי על הגעלת הכלים‪4‬‬
‫בענייני כשרות (חמץ‪/‬כשר) נאמר לי לשאול‬
‫אהרון מספר שהוא שמח לתת שרות‬
‫את צילה‪ 4‬גם ניר קסלר‪ ,‬הטבח‪ ,‬מוסיף‬
‫ש"אי אפשר להסתדר בלי צילה‪ 4‬ואם לא‬
‫לחברים בצורה הטובה ביותר‪ 4‬ואכן גם‬
‫המפגש נעים ולבבי‪ 4‬מלבד אהרון ישנם‬
‫הייתה צילה‪ ,‬היו צריכים להמציא אותה"‪4‬‬
‫ואני מוסיפה‪" :‬בתור מי שהייתה יד ימינך‬
‫מורים נוספים הנרתמים למשימה יחד עם‬
‫תלמידי ביה"ס שבחופשה‪4‬‬
‫בהכנות לפסח לפני מספר שנים‪ ,‬מצדיעים‬
‫לך ומאחלים לך שתמשיכי לדאוג לנו עוד‬
‫לקראת סיום המסע אני קופצת ל"שופינג‬
‫קצרצר" בחנות‪ 4‬עדנה תדהר‪ ,‬שעובדת‬
‫שנים רבות במרץ ובשמחה‪ 4‬אוהבים אותך"‪4‬‬
‫יצחק ברוכי מספר בשמו ובשם דוסי‬
‫בחנות כבר ‪ 12‬שנה‪ ,‬מנסה יחד עם‬
‫שותפותיה לגוון את ההיצע משנה לשנה‪4‬‬
‫אלטמן‪ ,‬שבזכות קודמיהם לתפקיד‬
‫שהשאירו אחריהם רשימות מסודרות‪,‬‬
‫וזאת‪ ,‬מתוך ראיה שהחנות היא ה"קניון‬
‫המשפחתי" שלנו‪ 4‬עדנה מוסיפה ש"כמו בכל‬
‫ההתארגנות לפסח עוברת בצורה טובה‬
‫ויעילה‪ 4‬כמו כן יצחק משבח את כלל‬
‫שנה וכל השנה‪ ,‬חשוב שהמחירים יהיו‬
‫אטרקטיביים"‪ .‬יעל מרוז מוסיפה‪ ,‬שכל‬
‫המגלים‬
‫הענפים עוזרים בהכנת החנות לפסח‪ ,‬בכך‬
‫נאמנות ונרתמים למאמץ‪ 4‬יסמין‪ ,‬ועינב יד‬
‫שקונים הרבה גלידות וארטיקים לא כשרים‬
‫ימינה‪ ,‬הן הבאות בתור‪ 4‬יסמין אומרת‪:‬‬
‫"אני מחייכת‪ ,‬זה אומר שבסדר‪444‬ומקווה‬
‫לפסח‪ 4‬בעודי מפטפטת רגע עם יעל‪ ,‬קולה‬
‫של עדנה כבר נשמע מאחורינו ומזרז אותנו‪:‬‬
‫שבשנה הבאה יהיה יותר קל"‪ 4‬כבר שמונה‬
‫שנים שיסמין בקיבוץ‪ ,‬ומשנה לשנה‬
‫"אסור לעמוד‪ 4"444‬ואני בחיוך ובריצה‪ ,‬לא‬
‫שוכחת לנשום כמובן‪ 4‬אני שבה למטבח‬
‫ההתארגנות נהיית קלה יותר‪ 4‬גם רמי‬
‫למלא תבלינים‪ ,‬לשטוף ירקות‪ ,‬לשמן‬
‫צרויה‪ ,‬שזו לו השנה הרביעית במחלבה‪,‬‬
‫תבניות‪ ,‬להכין קציצות‪ ,‬לנקות עגלות‪444‬‬
‫מספר לי על ההכנות לפסח‪ 4‬למשל שאת‬
‫הגבינה הצהובה לחג הוא כבר מתחיל להכין‬
‫ולמנה אחרונה‪ ,‬הגיג מפיו של הרצל אשר על‬
‫העובדים‪,‬‬
‫יבנאים‬
‫ושכירים‪,‬‬
‫הכלים‪:‬‬
‫חודשיים לפני הפסח‪ 4‬המחלבה עצמה כשרה‬
‫ומוכנה כשבועיים לפני החג‪4‬‬
‫"פסח בפתח‪,‬‬
‫שרית גינוסר‪ ,‬אשר על ה'מיני'‪ ,‬מספרת על‬
‫הקושי בימים שלפני הפסח‪ 4‬לדבריה יש‬
‫לא להיות במתח‬
‫תשאירו לתקווה נתח‪,‬‬
‫באוויר תחושה של טירוף‪ ,‬אנשים יוצאים‬
‫כי הרצל בשטח"‪4‬‬
‫מעט מדעתם‪ 4‬למרות זאת שרית מודה על‬
‫חג שמח!‬
‫הפרגון‪ ,‬ומבקשת להזכיר "לבוא בשמחה‬
‫כתבתנו בשטח‪ :‬נטע קנדל‬
‫‪21‬‬
‫בבית הספר היסודי‬
‫קבוצת יבנה לקחה על עצמה לקרב ולהתקרב‬
‫הפיוטים המוכרים ששרנו בליווי הפסנתר‬
‫יותר לבית הספר‪ 4‬בשיחה משותפת החלטנו על‬
‫כמה ממשקי קשר‪ 4‬התוצאות הורגשו כבר‬
‫השבוע‪ 4‬מדי כמה שנים אופים בקיבוץ מצות‪4‬‬
‫צוות המבצע עבד בשעות הבוקר לכבודנו‪ ,‬וכל‬
‫ילדי בית הספר הלכו לראות את תהליך אפיית‬
‫המצות תוך לימוד הלכות הנוגעות לה‪ 4‬כשבאנו‬
‫לראות את התהליך‪ ,‬נדהמנו מההתארגנות‬
‫שהייתה כולה עבורנו‪ 4‬קבוצה גדולה של אנשים‬
‫הצטרפו הוותיקים עם חיוך על הפנים ומחיאות‬
‫כפיים ושרו איתנו‪ 4‬ילדי כיתה א' היו מוקסמים‬
‫ומוחמאים מהעידוד החם שקיבלו‪ 4‬לסיום‬
‫קיבלו הילדים והמבוגרים מטפחות והיו‬
‫צריכים "להפוך" אותן עם הוותיקים מלבנים‬
‫כבדות של עבדות‪ ,‬לחופש וקלות של בני חורין‪,‬‬
‫לפי המנגינה המתאימה‪ 4‬כשחזרנו‪ ,‬חילקו לנו‬
‫עוגיות שנאוה רוזן מנהלת מרכז היום פינקה‬
‫שלשו‪ ,‬רדדו‪ ,‬חוררו‪ ,‬אפו ובעיקר השגיחו שהכל‬
‫יהיה כהלכתו‪ 4‬הילדים שמעו הסבר וחוו בצורה‬
‫יוצאת דופן את תהליך האפייה‪ 4‬אין מילים בפי‬
‫להודות לאנשי הקיבוץ שלקחו חלק ביוזמה‬
‫ברוכה זו‪ 4‬אנו מאד מעריכים זאת‪ 4‬כיתות ג'‪ -‬ו'‬
‫הלכו לראות את איסוף המזון ל'קימחא‬
‫דפיסחא' וחלוקתו‪ ,‬שנעשה בשטח הקיבוץ‪ 4‬גם‬
‫כאן הילדים קיבלו הסבר רלוונטי לנושא‪4‬‬
‫אותנו בהן"‪ 4‬תודה לילדים‪ ,‬לתמר ולנאוה‪4‬‬
‫נושא ההפסקות ובעיקר ההפסקה הגדולה‪,‬‬
‫תמיד עומד על סדר היום‪ 4‬זה הזמן של‬
‫התלמידים להרפייה קלה‪ ,‬אכילה‪ ,‬שיחה עם‬
‫חברים וכמובן משחק‪ 4‬מתחילת השנה הוקצה‬
‫כל שטח בית הספר לטובת פעילות מסוימת‬
‫(משחקי כדור‪ ,‬הפסקה פעילה‪ ,‬משחקים‬
‫שקטים וכו') והשכבות השונות חולקו לפי ימות‬
‫אוסיף על זה את הביקור החודשי של כיתות א'‪-‬‬
‫ג' במשק הילדים בהדרכתה של נירית אפרתי‪4‬‬
‫תודה!‬
‫זריזים מקדימים למצוות‪ 4‬השבוע ‪,‬מיד לאחר‬
‫תפילת ראש חודש‪ ,‬יצא הרב עם כל כיתה‬
‫לברכת האילנות‪ 4‬הפעם קיימנו מצווה זו בשטח‬
‫השבוע‪ 4‬הילדים יודעים בכל יום איפה המגרש‬
‫שלהם ומה מותר לעשות שם‪ 4‬לאחרונה‪ ,‬הוספנו‬
‫פעם בחודש (בשבוע של ר"ח) זמן שקראנו לו‬
‫"הפסקה נמשכת"‪ 4‬המטרה היא לאפשר למורים‬
‫לראות את הילדים גם בסיטואציות חברתיות‬
‫ולאפשר לילדים לפגוש את המורים לא רק‬
‫בית הספר בגינת מדעים‪ ,‬שם פורחים עץ הרימון‬
‫בסיטואציות לימודיות‪ 4‬מיד לאחר ההפסקה‬
‫והזית‪4‬‬
‫תמר שמר‪ ,‬המורה למוזיקה‪ ,‬מפעילה את‬
‫פרויקט אימוץ שכנינו במרכז היום לקשיש של‬
‫המועצה האיזורית חבל יבנה‪ 4‬עד היום הספיקו‬
‫הילדים להציג ולשיר בט"ו בשבט ו"משנכנס‬
‫אדר" בחודש אדר ב'‪ 4‬מספרת תמר‪" :‬לקראת‬
‫חג הפסח למדנו בשיעורי המוסיקה לשיר מספר‬
‫פיוטים מתוך ההגדה בלחנים חדישים לצד‬
‫הרגילה‪ ,‬בהישמע הצלצול‪ ,‬יוצאים כל המורים‬
‫לחצר לשוחח‪ ,‬לשחק או להסתכל בילדי בית‬
‫הספר בכלל וילדי כיתתם בפרט‪ 4‬לאחר שעשינו‬
‫זאת שלוש פעמים‪ ,‬שמענו הדים מאד חיוביים‬
‫הן מצד התלמידים והן מצד המורים‪ 4‬גם ועד‬
‫הורים התגייס לעזור לנו להפוך את ההפסקות‬
‫לשקטות ופעילות יותר‪ 4‬לאחרונה‪ ,‬נאספו‬
‫ספרים ומשחקים ואנו נתחיל מיד לאחר פסח‬
‫מסורתיים‪ 4‬בבואנו למרכז יום‪ ,‬ישבנו במעגל‬
‫גדול כשבין המבוגרים ישבו זוגות או שלישיות‬
‫של ילדינו להגברת תחושת האחדות‪ 4‬לשמע‬
‫להיעזר בהם‪ 4‬תודה לעדה בוגנים‪ ,‬יסמין רצהבי‬
‫ולשירה וויל‪4‬‬
‫רחל שפרון‪ ,‬מנהלת בית הספר היסודי‬
‫‪21‬‬
‫הכנות לפסח‬
‫מכירת חמץ‪ :‬כבכל שנה ניתן למכור את החמץ‪ ,‬דרך רשימה מיוחדת שנמצאת בחנות (עד‬
‫ליום ראשון בבוקר)‪ 4‬כמובן שניתן למכור דרך מספר אתרים באינטרנט (המופיעים בחיפוש‬
‫המילים "מכירת חמץ")‪ 4‬יש לזכור כי המכירה היא עד לסוף זמן חובת "ביעור חמץ"‪4‬‬
‫חנות‪ :‬מכירת המוצרים לפסח בחנות‪ ,‬תעשה כמו בשנה שעברה – תוך ציון המוצרים שאין‬
‫בהם קטניות או חשש קטניות‪4‬‬
‫חצרנות‪ :‬חומרי ניקוי משום סוג (כולל סבון כלים) אינם צריכים הכשר לפסח מעיקר הדין‪,‬‬
‫מכיוון שאינם ראויים למאכל אדם‪ 4‬עם זאת‪ ,‬ישנם כמה מוצרים שיש עליהם הכשר לפסח‪,‬‬
‫עבור חברים המעוניינים בכך בכל זאת‪4‬‬
‫חג שמח‪,‬‬
‫הוועדה לענייני דת‬
‫יום עיון בחול המועד‬
‫ביום חמישי י"ז בניסן‪ ,‬ב' דחול המועד‪104.41. ,‬‬
‫יתקיים אי"ה‪ ,‬יום עיון באולם האירועים‪4‬‬
‫בתוכנית‪:‬‬
‫א‪ 1:14 4‬מנחם מיכלסון (עיתונאי)‪4‬‬
‫"מאחורי הכותרות – עיתונות מודפסת בעידן הדיגיטלי"‪4‬‬
‫ב‪ 11:11 4‬הרב דב פופר – רב יועץ במכון פוע"ה (פוריות ורפואה על פי ההלכה)‪,‬‬
‫"המעמד ההלכתי של ילד מתרומת ביצית או פונדקאות"‪4‬‬
‫ג‪ 11:.4 4‬הרב דב פופר – רב יועץ במכון פוע"ה (פוריות ורפואה על פי ההלכה)‪,‬‬
‫"המעמד ההלכתי של העובר"‪4‬‬
‫ד‪ 11:01 4‬פרופ' נתן אביעזר ‪ -‬המחלקה לפיזיקה אוניברסיטת בר אילן‪,‬‬
‫"חידושי המדע ‪ -‬על סתירות שבין התורה למדע בתיאור בריאת העולם"‪4‬‬
‫בואו ותיהנו‪,‬‬
‫מועדים לשמחה !‬
‫הוועדה לענייני דת‬
‫‪22‬‬
‫זמני התפילות בבית הכנסת‬
‫יום שני‪ ,‬ערב פסח‬
‫תענית בכורות‬
‫לאחר תפילת שחרית במניין הראשון ‪ -‬סיום מסכת "סוכה" – הרב יצחק ויינברגר‬
‫סוף זמן אכילת חמץ ‪8::9‬‬
‫סוף זמן ביעור חמץ ‪11:19‬‬
‫‪19:81‬‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה וערבית של חג ‪ 18:9:‬שיעור בין מנחה לערבית – הרב אילעאי‬
‫יום שלישי – חג ראשון של פסח‬
‫‪99:89‬‬
‫שחרית‬
‫‪18:89‬‬
‫מנחה גדולה‬
‫‪11:1:‬‬
‫מנחה קטנה‬
‫‪18:89‬‬
‫צאת החג‬
‫חול המועד‬
‫שחרית מניין ראשון ‪::8:‬‬
‫‪1:89‬‬
‫מניין שני‬
‫יום שישי – ג' דחוה"מ‬
‫‪19::9‬‬
‫הדלקת נרות‬
‫‪ 18:9:‬שיעור בין מנחה לערבית – הרב דוד מנחם‬
‫מנחה‬
‫שבת חול המועד‬
‫שחרית‬
‫מנחה גדולה‬
‫מנחה קטנה‬
‫צאת השבת‬
‫‪9:99‬‬
‫‪18:89‬‬
‫‪11:1:‬‬
‫‪18::1‬‬
‫יום ראשון – ערב שביעי של פסח‬
‫‪19::2‬‬
‫הדלקת נרות‬
‫‪ 18:19‬שיעור בין מנחה לערבית – רן ליבר‬
‫מנחה וקבלת חג‬
‫יום שני – שביעי של פסח‬
‫‪9:89‬‬
‫שחרית‬
‫‪18:89‬‬
‫מנחה גדולה‬
‫‪11:1:‬‬
‫מנחה קטנה‬
‫‪18::2‬‬
‫צאת החג‬
‫הגבאים‬
‫‪20‬‬
‫הזמן הכפרי ‪ /‬לאה גולדברג‬
‫הַ זְ מָ ן הַ ַכפְ ִּרי הַ ָד ֵשן הָ ַרחּום‬
‫כְ מֵ ֲע ִּטי ֵני הַ פָ ָרה אֶּ ל הַ ְדלִּ י‪4‬‬
‫הַ ֶּשמֶּ ש ח ֹובֶּ ֶּקת אֶּ ת ֹרְך הַ יְ קּום‪,‬‬
‫ל ֹוחֶּ ֶּשת‪ֻּ :‬כלְ ָך ֶּשלִּ י‪4‬‬
‫ּובְ פֶּ תַ ח הָ ֶּרפֶּ ת הָ אֵ ם וְ הַ בַ ת ‪-‬‬
‫הַ ה ֹו ַלנְ ִּדי ֹות‪ֹ :‬לבֶּ ן ּו ְשח ֹור‪4‬‬
‫ש ֶּקת נִּ ְש ַכח בַ מַ בָ ט‬
‫כְ מַ יִּ ם בַ ֹ‬
‫ִּסיל ֹון ַל ְחלּו ִּחי ֶּשל א ֹור‪4‬‬
‫אֵ י ָשם מַ פּו ִּחית ְמ ַק ֶּדמֶּ ת בִּ בְ כִּ י‬
‫אֶּ ת פְ ֵני הַ ָשע ֹות הָ ע ֹובְ ר ֹות‪4‬‬
‫ַרק ֶּר ַגע אֶּ חָ ד ִּמן הַ זְ מָ ן הַ ּנִּ ְצ ִּחי‬
‫נִּ ְשָאר בְ עֵ י ֵני הַ פָ ר ֹות‪4‬‬
‫הב וְ ָרחָ ב הַ ָש ֶּדה לְ פִּ ְת ִּחי‬
‫צָ ֹ‬
‫מּול א ֹור הָ ִּאי ָלן הַ פ ֹו ֵרח‪4‬‬
‫הַ ֹב ֶּקר ָי ֹרק בְ עֵ י ֶּניָך‪ָ ,‬א ִּחי‪,‬‬
‫מק וְ ז ֹו ֵרח‪4‬‬
‫ָי ֹרק וְ עָ ֹ‬
‫יתי ַנפְ ִּשי בְ ָשכְ בִּ י ּובְ קּו ִּמי‬
‫ִּשּוִּ ִּ‬
‫בְ טַ ל‪ ,‬בְ נִּ יח ֹוחַ הַ ַשחַ ת‪4‬‬
‫כְ ָגמּול ֲע ֵלי ִּאמ ֹו‪ ,‬כְ ָגמּול עָ ַלי י ֹו ִּמי‪4‬‬
‫וְ ט ֹוב ָלנּו‪ ,‬ט ֹוב ָלנּו ַיחַ ד‪4‬‬
‫הכתובת למשלוח מאמרים למערכת‪[email protected] :‬‬
‫‪2.‬‬