הסכם השכרת קראוון

‫‪1‬‬
‫הסכם השכרת קרוואן נגרר‬
‫נא למלא לחתום ולשגר מסמך זה ‪ +‬צילום תעודת זהות לפקס‪ 088504757:‬או למייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫במידה והשוכר גורר את הקרוואן‪ ,‬יש לצרף גם את צילום רישיון הרכב ותעודת הביטוח של הרכב‬
‫הגורר‪.‬‬
‫נערך ונחתם ב‪ __________ -‬תאריך__________‬
‫בין‪:‬קראוון פאן עוסק מורשה‪") 558173928 -‬להלן המשכיר"(מצד אחד‬
‫לבין‪-_____________:‬ת‪.‬ז______________ כתובת_________________‬
‫טלפון_______________)"להלן השוכר"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‪ :‬והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן ) להלן ‪ " :‬הקרוואן" (‪.‬‬
‫והואיל‪ :‬והמשכיר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו ומעוניין להשכיר את הקרוואן‪.‬‬
‫והואיל‪ :‬והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי‬
‫נפרד מימנו לצורך הסכם זה‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫כללי פרשנות‬
‫‪.1‬המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ‪.‬‬
‫‪.2‬חלוקת ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות‬
‫‪.3‬הסכם זה מבטא את הסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו‪ ,‬והוא‬
‫מחליף ומבטל כל מצג‪,‬הסכם‪ ,‬משא ומתן‪,‬זיכרון דברים וכל מסמך אחר‪,‬ששררו או הוחלפו )בין בכתב‬
‫ובין בעל פה ( בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים ‪,‬קודם לחתימת הסכם זה‪.‬‬
‫תנאי שכירות‬
‫‪.4‬השוכר מקבל בשכירות את הקרוואן לשימושו בלבד ל ‪_________-‬ימים החל מיום __________‬
‫תאריך __________שעה_______ וכלה ביום ___________ תאריך ________שעה_______‬
‫לצורך הסכם זה יום שכירות הינו ‪ 24‬שעות מקבלת הקרוואן ובכל מקרה שיוחזר עד ‪ 10:00‬ביום‬
‫ההחזרה‬
‫השוכר אינו רשאי להעביר זכויותיו על פי הסכם זה לצד שלישי באופן מוחלט‪ ,‬כן לא רשאי השוכר‬
‫למסור את הקרוואן‪ ,‬על כל הכלול בו‪ ,‬או להשכירו לכל אדם ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.5‬עבור התקופה הקצובה והשימוש בחפצים ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות של________‪₪‬‬
‫במילים‪_____________________________:‬בעבור השכירות אשר ישולמו מראש‪.‬‬
‫‪.6‬השוכר מתחייב לשלם ‪ ₪ 1500‬לכל יום פיגור בהחזרת הקרוואן‪ ,‬אלא אם כן תיאם זאת עם‬
‫המשכיר מראש וסוכם על מחיר הארכת השכירות בכתב‪.‬‬
‫‪.7‬עם קבלת הקרוואן‪ ,‬האחריות עליו במלואה עוברת לידי השוכר‪ ,‬הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי‬
‫הזהירות לשמירה על עצמו‪ ,‬על אורחיו‪ ,‬הקרוואן‪ ,‬הציוד והתכולה כעל שלו‪ ,‬ומתחייב לשלם כל נזק‬
‫שנגרם לקרוואן‪ ,‬לציוד והתכולה בעקבות רשלנות‪ ,‬זדון שימוש שלא לפני הוראות הסכם זה וכל נזק‬
‫שאינו בעקבות בלאי סביר‪.‬‬
‫‪.8‬במידה והשוכר או מי מטעמו גורר את הקרוואן השוכר‪ ,‬מצהיר השוכר כי הוא יאפשר לנהוג‬
‫בקרוואן רק לנהג אשר נושא רישיון נהיגה כחוק‪ ,‬מעל גיל ‪ 24‬ובעל רישיון נהיגה תקף במשך שנה‬
‫לפחות‪ ,‬ואינו פסול על פי כל דין‪ ,‬כן מצהיר השוכר כי הרכב הגורר מבוטח בביטוח חובה‪ ,‬צד ג'‬
‫ומקיף למען הסדר הטוב מובהר כי במידה‪ ,‬ויגרם נזק שלא הוכר ע"י חברת הביטוח של השוכר‪,‬‬
‫בגין כל דבר שלא יודע עליו המשכיר מראש ובכתב‪ ,‬יישא השוכר במלאו הנזקים הישירים או‬
‫העקיפים אשר יגרמו לקרוואן למשכיר ולצד שלישי‪.‬‬
‫‪.9‬השוכר מתחייב כי יחבר את הקרוואן לפי הוראות היצרן לרכב הגורר שברשותו וכי הרכב הינו‬
‫ובעל וו גרירה חוקי הרשום ברישיון הרכב‪ ,‬השוכר הוא האחראי לבדוק את תוקף וחוקיות הרישיונות‬
‫ויישא באחריות כלפי המשכיר וכלפי צד שלישי לגבי הגורר והקרוואן ‪.‬‬
‫השוכר מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הבאות‪:‬‬
‫‪.10‬בזמן חניה על הקרוואן לעמוד על ‪ 4‬רגליו‪.‬‬
‫‪10.1‬יש לנעול את הגנראטור לרכב או לעמוד קבוע ‪.‬‬
‫‪.10.2‬יש לגרור את הקרוואן לאט ובזהירות רבה‪,‬להתחשב ברוחבו‪ ,‬אורכו‪ ,‬משקלו ובתנאי השטח‬
‫ובכל מקרה אין לעבור על מהירות המרבית של ‪ 90‬קמ"ש בכביש מהיר שכן מעבר למהירות זו עשוי‬
‫הנהג לאבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה‪.‬‬
‫כמו כן מובהר כי על מנת לא לאמץ את המנוע של הרכב הגורר‪ ,‬מומלץ לנסוע בהילוך נמוך בעליות‬
‫וירידות ולשמור על סיבובי מנוע נמוכים‪.‬‬
‫עוד מומלץ לשים לב כי מנוע הרכב הגורר‪ ,‬אינו מתחמם‪ ,‬כאשר במידה וכן יש לעמוד בצד הדרך‬
‫במקום מותר מבלי להפריע למהלך התנועה ולוודא הרמת בלם היד של הרכב ושל הקרוואן‪.‬‬
‫‪.10.3‬אין לנסוע לאחור )רוורס( ללא מכוון‪.‬‬
‫‪.10.4‬השוכר מתחייב שלא ישאיר אש דולקת בקרוואן ללא השגחה וכן לא ידליק אש בקרוואן למעט‬
‫שימוש בכיריים‪ ,‬בסיום יסגור השוכר את מיכלי הגז‪.‬‬
‫‪.10.5‬אין להכניס בעלי חיים לקרוואן‪.‬‬
‫‪ 10.6‬חל איסור לעשן בתוך הקרוואן‬
‫הזמנות ותשלומים‬
‫‪.11‬בעת מסירת הקרוואן ימסור השוכר למשכיר כרטיס אשראי שיחויב בסכום של ‪ 3500‬שח שישמשו‬
‫כערבון ויחזרו לחשבון בתום תקופת ההשכרה במידה ולא יהיה נזק כלשהו ‪.‬‬
‫העתקים של תעודת הזהות של השוכר‪ ,‬רישיון הרכב של המשכיר‪ ,‬רישיון הנהיגה של השוכר‬
‫ותעודת הביטוח של רכבו של השוכר‪.‬‬
‫במידה ובעל הכרטיס אינו השוכר‪ ,‬בעל הכרטיס האשראי הרשום הינו צד חייב וערב לכל התחייבויות‬
‫בהסכם זה ולא תהיינה לו טענות לחיוב בכרטיס זה‪.‬‬
‫‪.12‬השוכר מאשר למשכיר לגבות דמי ההרשמה בסך ‪ ₪ 300‬ע"ח הזמנה זו מפרטי כ"א המופיע‬
‫בטופס ההזמנה ולפרוע כל חוב או נזק הנובע מנזק או אובדן או קלקול שנגרם לקרוואן בתקופת‬
‫השכירות או למקרה שתגיע תלונה בגין דוח תנועה על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה‪,‬הוצאות על‬
‫נסיעה בכביש אגרה‪ ,‬עבירה בה היה מעורב הקרוואן וכדומה‪.‬‬
‫‪.13‬המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום דמי רישום‪.‬‬
‫הזמנה סופית לעניין הסכם זה‪ ,‬היא הזמנה שנרשמה ביומן ההזמנות של הקרוואן ואושרה על ידי‬
‫המשכיר‪.‬‬
‫‪.14‬המשכיר רשאי לא לאשר או לבטל ההזמנה אם השוכר אינו עומד בקריטריוני השכירות כמוגדר‬
‫בהסכם זה‪.‬‬
‫‪.15‬מידה והשוכר יפעל בניגוד להוראות הסכם זה‪ ,‬רשאי המשכיר לדרוש ממנו להחזיר באופן מידי‬
‫את הקרוואן להחזקת המשכיר והשוכר יעשה זאת ללא עיכוב‪ ,‬במידה והשוכר יפעל בניגוד להוראות‬
‫הסכם זה הוא יחויב בעבור תשלום מלא של דמי השכירות גם אם הקרוואן יוחזר בטרם תסתיים‬
‫תקופת השכירות המוסכמת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫במקרה בו ייגרם נזק לקרוואן ‪,‬לתכולתו או לצד שלישי כתוצאה מפעולות השוכר זה יישא באחריות‬
‫המלאה לנזק בפני המשכיר ובפני כל צד שלישי‪.‬‬
‫מועדי תשלום ודמי ביטול‬
‫‪.16‬דמי הרשמה להבטחת ההזמנה )כחלק מהתשלום(בסך ‪ ₪ 300‬יגבו עם אישור ההזמנה‪ ,‬היתרה‬
‫תפרע יומיים לפני המסירה או על פי סיכום מראש‪.‬‬
‫‪.17‬ביטול ההזמנה עד ‪ 30‬יום לפני איסוף הקרוואן לא יגבו דמי ביטול למעט דמי ההרשמה‪.‬‬
‫‪ .18‬ביטול ההזמנה עד ‪ 14‬יום לפני איסוף הקרוואן יחויב השוכר בעלות של יום שכירות אחד‪.‬‬
‫‪.19‬ביטול ההזמנה במהלך ‪ 13-2‬ימים לפני איסוף הקרוואן יחויב השוכר בעלות של שני ימי שכירות‪.‬‬
‫‪ .20‬במידה ויחליט השוכר לבטל את ההזמנה פחות מיומיים לפני האיסוף הקרוואן או במידה והוא לא‬
‫יגיע לאסוף את הקרוואן יחויב השוכר במחיר השכירות המלא )‪( %100‬של ההזמנה מכרטיס אשראי‬
‫המופיע בטופס ההזמנה‪.‬‬
‫‪.21‬היה וזמן מסירת הקרוואן לשוכר מתעכב מסיבה שאינה תלויה במשכיר‪ ,‬יודיע המשכיר לשוכר על‬
‫כך מיידי‪ ,‬יחזיר את התשלום ששולם או יפצה אותו בימי השכרה אחרים שיתואמו כנגד התשלום‬
‫ששולם או ישולם ובנוסף יוענק לשוכר פיצוי מוסכם של יום השכרה נוסף )פנוי(ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫החזרת הקרוואן‬
‫‪.22‬יש להחזיר את הקרוואן בהתאם ללוחות הזמנים אשר נקבעו בהסכם זה‪.‬‬
‫יש להחזיר במצב נקי עם מיכל מים מרוקן ושירותים כימיים נקיים‪.‬שוכר שלא יחזיר את הקרוואן‬
‫בהתאם לתנאים אלו יחויב בדמי ניקיון בסך כולל של ‪.₪200‬‬
‫השוכר יחויב עבור ציוד שלא הוחזר או שניזוק במחיר עלות מלא‪.‬‬
‫לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי ההשכרה‪ ,‬אלא בהוכחת מקרה חריג )מצער‬
‫חלילה( שיתקבל על דעתו של המשכיר גובה ההחזר יהיה חלק יחסי בניכוי הפסד המשכיר‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪.23‬הקרוואן מבוטח חובה צד ג' ומקיף על ידי המשכיר‪ ,‬עלות ההשתתפות העצמית של השוכר‬
‫במקרה של נזק או תאונה היינו ‪. ₪3500‬‬
‫מדריך תפעול‬
‫‪.24‬לקרוואן מצורף מדריך תפעול‪ ,‬שהוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה המיועד לתפעול מערכות‬
‫הקרוואן והציוד בו‪.‬‬
‫על השוכר לוודא שהבין את כל הסעיפים במדריך‪ ,‬השוכר מצהיר כי קיבל הדרכה מלאה על המדריך‪,‬‬
‫הוראות תפעול‪ ,‬והמחויב לפעול לפיהן‪.‬‬
‫במקרה של תאונה‪,‬גניבה‬
‫‪.25‬השוכר יימנע מלהצהיר או לחתום על מסמכים כלשהם מבלי לקבל אישור על כך מאת המשכיר‪.‬‬
‫‪.26‬השוכר מתחייב להודיע למשטרה על שארע בהקדם האפשרי כמו גם לחברת הביטוח של הרכב‬
‫הגורר‪.‬‬
‫‪.27‬השוכר מתחייב לאסוף פרטים ככל שניתן על הרכבים והנהגים המעורבים באירוע קרי לצלם את‬
‫הרכב ‪,‬רישיון הרכב ‪,‬ורישיון הנהג המעורב את המושכר ואת הזירה כולה‬
‫‪.28‬השוכר מתחייב להודיע למשכיר על פרטי התאונה‪ ,‬ובפרט אם מעורב בו הקרוואן‪.‬‬
‫‪.29‬אירוע התאונה באחריות השוכר‪ ,‬והוא חייב בטיפול בקרוואן )כמו ברכבו שלו כולל שמירה ופינוי‬
‫הקרוואן במידת הצורך(‪ ,‬פינוי הקרוואן יתואם עם המשכיר‪ ,‬ההתחשבנות וכיסוי ההוצאות הכרוכות‬
‫במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר‪.‬‬
‫‪.30‬השוכר מתחייב למסור דיווח על פרטי האירוע ולשתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או‬
‫כל צד שלישי‪ ,‬לרבות הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים‪.‬‬
‫קנסות חניה ותנועה בו מעורב הקרוואן‬
‫‪.31‬השוכר חייב לדווח על כל דרישת תשלום מסווג קנס בגין עבירת תנועה או בגין חניה שלא כדין על‬
‫שם הקרוואן‪ ,‬לשלמם ולמסור קבלה למשכיר עם החזרת הקרוואן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫במידה והלקוח לא שילם את הקנסות באופן עצמאי – יחויב השוכר בתשלום הקנסות הדוחות לפי‬
‫דרישת החוק ובתוספת ‪ ₪ 250‬דמי טיפול השוכר‪.‬‬
‫איסורים מיוחדים‬
‫‪.32‬על הפרה של האיסורים המנויים להלן‪ ,‬השוכר יחויב בגין כל הנזקים שיגרמו לקרוואן ולתכולתו‬
‫לרבות‪ ,‬אך לא רק נזק לצמיגים עלויות גרירה‪ ,‬השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם‬
‫במישרין או בעקיפין לקרוואן או למשכיר‪.‬‬
‫‪.32.1.‬חל איסור מוחלט על נסיעה עם קרוואן בדרכים שאינן עבירות ואינן מיועדות לכלי רכב פרטיים‪.‬‬
‫הכוונה לדרך עפר המיועדת לג'יפים וכד'‪ ,‬על מסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות וגבשושיות‬
‫אשר‪ ,‬הינו ראוי לנסיעה של רכב פרטי‪.‬‬
‫נסיעה על במפרים תהיה איטית יותר‪ ,‬על מנת למנוע ניתוק הקרוואן מהגורר‪.‬‬
‫‪.32.2‬בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה‪ ,‬יש להקפיד על כיבוי כל המערכות הפועלות על‬
‫גז‪ ,‬חשמל מקרר‪ ,‬מנוע מחמם מים‪ ,‬כיריים‪,‬ו כדומה מחשש התלקחות‪.‬‬
‫‪.32.3‬חל איסור מוחלט לאחסן ציוד על גג הקרוואן‪.‬‬
‫‪ .32.4‬חל איסור מוחלט להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה‪.‬‬
‫‪ .32.5‬בעזיבת הקרוואן ‪ ,‬יש לנעול את גלגל הקרוואן‪.‬‬
‫‪ 32.6‬חל איסור להוציא כלי מיטה כגון שמיכה ‪,‬כריות מתוך הקרוואן‬
‫‪.32.7‬אירוע תאונה שנגרם בזדון או רשלנות או בנהיגה לא חוקית‪ ,‬או דיווח כוזב של השוכר בדבר‬
‫נכונות רישיונות הנהג או רישיונות הרכב וביטוחים של הרכב או שהשוכר רימה את המשכיר ‪ ,‬או מכל‬
‫סיבה שהביטוח מצא‪,‬שלא לשפות בגינה‪ ,‬תהיה באחריות השוכר בלבד במישור הכלכלי ובמישור‬
‫המשפטי על כל המשתמע מכך ‪.‬‬
‫החזרת המושכר‬
‫‪.33‬השוכר מתחייב להשיב את הקרוואן בזמן בתום ההשכרה ואת הציוד הנלווה שאם לא כן ‪ ,‬מוסכם‬
‫בזאת שהמשכיר ינקוט בכל‬
‫הצעדים העומדים לרשותו להשבתו באופן מידי‪ ,‬וכל ההוצאות בגין הנזקים הישרים והעקיפים יחולו‬
‫על השוכר‪ ,‬השוכר מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק או הפסד שיגרמו כתוצאה מתפיסת הקרוואן‪.‬‬
‫שונות‬
‫‪.34‬כל ויתור של צד למשנהו על קיום זכות המגיעה לו על פי ההסכם‪ ,‬או הימנעות צד מעמידה על‬
‫זכותו‪ ,‬לא ייחשב כויתור הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים‬
‫אותה זכות‪.‬‬
‫‪.35‬כל הודעה‪ ,‬הצהרה‪ ,‬ויתור‪ ,‬הנחה‪ ,‬תוספת או גריעה או שינוי מכל סוג שהוא להסכם זה לא יחייבו‬
‫ולא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו כדין בידי הצדדים‪.‬‬
‫בכל מקרה כל ויתור‪,‬הנחה‪,‬ארכה וכיוצא באלה שינתנו‪ ,‬אם יינתנו‪ ,‬על ידי מי מהצדדים לא יהוו‬
‫תקדים ולא יחייבו את הצדדים בעתיד ‪.‬‬
‫‪ .36‬כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו‬
‫בדואר רשום לכתובות האמורות לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעדה ‪ 72‬שעות מעת מסירתה למשלוח‬
‫בית הדואר‪.‬‬
‫‪.37‬הצדדים מסכימים כי דיני מדינת ישראל יחולו על כל דבר ועניין הנוגע לפירושו‪ ,‬קיומו‪,‬ביצועו‪,‬‬
‫יישומו והפרתו של הסכם זה‪.‬‬
‫מוסכם בזאת במפורש‪ ,‬כי בית המשפט המוסמך בתל‪-‬אביב‪ ,‬יהא בית המשפט היחידי המוסמך לדון‬
‫בסכסוכים הנובעים ו‪/‬או הקשורים בהסכם זה‪.‬‬
‫רשימת הציוד הנלווה לקרוואן וההשתתפות העצמית בגין נזק סוכך חשמלי ‪-‬עלות התיקון עד‬
‫מחיר מחירון שהינו‪300+ 6500‬שח הוצאות טיפול‬
‫גזיבו ‪₪ 450-‬‬
‫מחצלת‪ ,‬שולחן קמפינג מתקפל ‪ ,‬מיכל גז ‪ 4 ,‬כיסאות‬
‫‪₪ 200 ₪ 400‬‬
‫‪₪ 250 ₪ 150‬‬
‫גנראטור )במידה והושכר( ‪-‬עלות התיקון עד מחיר מחירון שהינו ‪ 300+ 5000‬הוצאות טיפול‬
‫כבל חשמל ‪₪450‬‬
‫מזגן‪+‬מדחס‪+‬שלט עלות התיקון עד מחיר מחירון‬
‫מקרר עלות תיקון ‪300+‬שח הוצאות טיפול‬
‫סט מפתחות לקרוואן ‪ 200‬ש"ח‬
‫‪5‬‬
‫טלוויזיה‪+‬ממיר‪+‬שלטים ‪+‬מערכת מולטימדיה ☐ עלות תיקון ‪ ₪ 300+‬הוצאות טיפול‬
‫מיקרוגל‬
‫‪₪ 300‬‬
‫�‬
‫כלי מיטה‪ ,‬שמיכות ‪ ,‬מצעים ‪ ,‬כריות☐‬
‫‪ ₪ 100‬לכל פריט‬
‫‪₪ 150 ₪ 200‬‬
‫*כל אביזר אחר כגון ידיות‪ ,‬ברזים ‪,‬חלונות ‪,‬מנגנונים וכ"ו יחויבו בעלות תיקון ‪+‬הוצאות טיפול בסך‬
‫‪₪ 250‬‬
‫*כמו כן על אחריות השוכר לוודא כי הכול תקין ובמידה ויש ליקוי יש לציין במועד השאלת‬
‫המושכר‬
‫הריני לאשר בכפוף לחתימתי על הסכם כי קיבלתי את ההדרכה בטרם הועמד לרשותי המושכר‬
‫על פי‬
‫הפירוט הבא‪:‬‬
‫‪.1‬קיבלתי תדריך אודות מערכת הרתימה של המושכר לרכב☐‬
‫‪.2‬קיבלתי תדריך אודות מערכת העגינה של המושכר☐‬
‫‪.3‬ראיתי את רישיון הרכב‪ ,‬את פוליסת הביטוח ומצאתי אותם תקפים☐‬
‫‪.4‬קיבלתי תדריך אודות מערכת הגז של המושכר והונחיתי באופן חד משמעי שאסור לי לגרור‬
‫את המושכר או להסיעו כשהמערכת פתוחה‪☐ .‬‬
‫‪.5‬קיבלתי תדריך אודות מערכת המים של המושכר והונחיתי באופן חד משמעי שאסור לי לגרור‬
‫את המושכר או להסיעו עם מכלי מים מלאים☐‬
‫‪.6‬קיבלתי תדרוך אודות הסוכך ואופן השימוש בו☐‬
‫‪.6‬קיבלתי תדריך אודות הפעלת החשמל במושכר☐‬
‫‪.7‬קיבלתי תדריך אודות הפעלת הגנראטור וחיבור מתח החשמל לרכב☐‬
‫‪.8‬קיבלתי תדריך אודות הפעלת הטלוויזיה והממיר☐‬
‫‪.9‬קיבלתי תדריך אודות מערכת ניקוז השירותים‪☐ .‬‬
‫‪ .10‬קיבלתי תדריך אודות השקעים החיצוניים של המושכר וייעודם☐‬
‫‪ .11‬קיבלתי תדריך אודות ההנחיה החד משמעית שבנסיעה לאחור‪ ,‬יש חובה בהצבת מכוון‬
‫פיזית מאחורי המושכר☐‬
‫‪.12‬קיבלתי תדריך אודות החלפת פנצ'ר במושכר‪ ,‬הראו לי את ציוד ההחלפה ומצאתי אותו‬
‫תקין ומתאים למושכר☐‬
‫‪.13‬הוסבר לי שמהירות הנסיעה המותרת עם המושכר הנגרר הינו עד ‪ 90‬קמ"ש ☐‬
‫‪.14‬הוסבר לי כי בעת גרירת המושכר‪ ,‬חובה לוודא קודם לנסיעה כי כל ידיות ומגירות במושכר‬
‫נעולות‪ ,‬וכי כל החלונות במושכר במצב נעול‪ ,‬וכן מצב הסאנרוף הינו במצב נעול ☐‬
‫‪.15‬הוסבר לי כי עליי לוודא בטרם נסיעה שעליי לוודא סגירת הרגליות של המושכר☐‬
‫‪.16‬הוסבר לי שרוחב הנגרר הינו רחב מרוחבו של הרכב הגורר וכי עליי לקחת לתשומת ליבי‬
‫נתון זה בעת גרירת המושכר‪☐ .‬‬
‫תדריך נהיגה פיזי‬
‫‪.17‬אני מצהיר בזאת‪ ,‬שרתמתי את המושכר לרכבי‪ ,‬יצאתי לנסיעת תדרוך וקיבלתי את הוראות‬
‫הבטיחות המתאימות☐‬
‫_________________ ולראייה באו הצדדים על החתום_____________________‬
‫השוכר‬
‫המשכיר‬
‫נסיעה בטוחה וחופשה נעימה‬