המלצות ועדת הביקורת בנושא הוצאת אלה נווה משורות העמותה

‫הקואליציה לבריאות הציבור )ע"ר ‪(580449254‬‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים סביבתיים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫המלצות ועדת הביקורת בעניי הוצאת גב' אלה נווה מהעמותה‬
‫בהתא לתפקידה וסמכותה של ועדת הביקורת של עמותת הקואליציה לבריאות הציבור )להל‪:‬‬
‫הקואליציה( על פי סעי ‪ 30‬לחוק העמותות‪ ,‬התש"מ ‪ 1980‬אנו ממליצי לאסיפה הכללית להצביע על‬
‫הפסקת חברותה של כב' אלה נווה )להל‪ :‬אלה(‪.‬‬
‫הוראות החוק והתקנו‬
‫לפי סעי ‪ 16‬לחוק העמותות תש"מ ‪) 1980‬להל‪ :‬החוק(‪ ,‬התנאי להוצאת חבר מהעמותה יהיו לפי‬
‫הוראות התקנו‪ ,‬במת הודעה זמ סביר מראש ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו‪.‬‬
‫תקנו העמותה ד בפקיעת חברות בסעי ‪ ,3‬כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .3‬פקיעת חברות‬
‫)א( החברות בעמותה פוקעת –‬
‫)‪ (1‬במות החבר‪ ,‬ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;‬
‫)‪ (2‬בפרישתו מ העמותה; הודעת פרישה בכתב תינת לועד שלושי יו מראש;‬
‫)‪ (3‬בהוצאתו מ העמותה‪.‬‬
‫)ב( האסיפה הכללית רשאית‪ ,‬לפי הצעת הועד‪ ,‬להחליט על הוצאת חבר מ העמותה מאחד הטעמי הבאי‪:‬‬
‫)‪ (1‬החבר לא שיל לעמותה את המגיע לה ממנו;‬
‫)‪ (2‬החבר לא קיי את הוראות התקנו או החלטה של האסיפה הכללית;‬
‫)‪ (3‬החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;‬
‫)‪ (4‬החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלו‬
‫)‪ (5‬החבר נעדר משתי אספות כלליות ברצ‪ ,‬ולא נית להשגה במש‪ .‬תקופה העולה על שלושה‬
‫חודשי‪ ,‬על פי פרטי ההתקשרות שהחבר מסר מרצונו‪.‬‬
‫)ג( לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מ העמותה אלא לאחר שנת לו הזדמנות נאותה‬
‫להשמיע טענותיו לפניו‪ ,‬ולא יציע מהטעמי האמורי בתקנת משנה )ב()‪ (2) ,(1‬או )‪ (3‬אלא לאחר‬
‫שהתרה בחבר ונת לו זמ סביר לתיקו המעוות‪.‬‬
‫העובדות בקליפת אגוז‬
‫אלה חברה בקואליציה מחודש יוני ‪.2008‬‬
‫מאוקטובר ‪ 2008‬ועד פברואר ‪ 2013‬הועסקה אלה בקואליציה ג כעובדת בשכר‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2013‬הגישה אלה תביעה משפטית נגד הקואליציה בעילת "פיטורי שלא כדי" )להל‪ :‬התביעה(‪.‬‬
‫בתארי‪ 11.3.14 .‬התקיימה ישיבת ביתהדי לעבודה והתביעה הסתיימה בפשרה‪.‬‬
‫כבוד השופטת איילת שומרוניברנשטיי )לאחר ששמעה את הטענות המקדמיות של שני הצדדי( המליצה‬
‫לאלה‪ ,‬להגיע לפשרה ע הקואליציה מהטע שסיכוייה להוכיח את תביעתה קלושי‪.‬‬
‫לאחר השגת הפשרה הנ"ל התכנס הועד המנהל וד באפשרות של הוצאתה של אלה ג מחברות‬
‫בקואליציה‪ ,‬מהטע שהיא פעלה בניגוד למטרות העמותה‪ .‬בהמלצת ועדת הביקורת הוחלט לזמ את אלה‬
‫לשימוע‪ ,‬הלי‪ .‬מקובל שבו תינת לה הזדמנות להשמיע טענותיה על פי הוראה ‪)3‬ג( לתקנו‪.‬‬
‫המלצות ועדת הביקורת בעניין הוצאת גב' אלה נווה מהעמותה‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ 5‬עמודים‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור )ע"ר ‪(580449254‬‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים סביבתיים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫העובדות בנוגע להתנהלותה של אלה נוה מאז ההחלטה בתביעה‬
‫בתארי‪ ,18.3.14 .‬שבוע לאחר החלטת בית המשפט בתביעה ועוד טר נשלחה הזמנה לשימוע פנתה אלה‬
‫למנכ"לית הקואליציה הגב' ליאורה אמיתי )להל‪ :‬ליאורה( בעניי הסרה של ד מאתר העמותה‪ ,‬בזו הלשו‪:‬‬
‫"בלינק זה היה ד חשוב מאוד לענייני סביבה בישראל‪" ,‬ד מידע על זיהו סביבתי בישראל"‪.‬‬
‫הוא הורד באופ תמוה ומפתיע מאתר הקואליציה לבריאות הציבור‪ ,‬רק הוא‪.‬‬
‫מאחר ומדובר בד בעל חשיבות ברמה הלאומית‪ ,‬עולה התהייה מדוע ארגונכ‪ ,‬פעל להורדת הד? תו‪.‬‬
‫השארת מידע אחר כ באתר? הורדה סלקטיבית ותמוהה‪.‬‬
‫במידה והנושא לא יטופל במהרה להשבת הד‪ ,‬הנושא יובא בפני הארכאות המתאימות‪".‬‬
‫)טעויות ההקלדה במקור; ההדגשה במרקר צהוב‪ ,‬של ועדת הביקורת(‪.‬‬
‫ועדת הביקורת תמהה על כוונתה של אלה להתלונ על הקואליציה בפני גו חיצוני‪ ,‬לפני שניסתה לברר פשר‬
‫היעלמות הד ע מי שאחראי על האתר‪ ,‬או ע הועד המנהל‪ .‬מעבר לכ‪ ,.‬תמוהה עמדתה של אלה כאשר‬
‫כתבה‪" :‬ארגונכ"‪ .‬הא אלה ראתה את עצמה מחו‪ 0‬לקואליציה כבר במר‪?2014 0‬‬
‫הרי חר פיטוריה מעבודה בשל צמצומי היא נותרה חברה בקואליציה‪ ,‬על כל המשתמע מכ‪..‬‬
‫בתארי‪ 26.3.14 .‬נשלחה לאלה המחאה בס‪ 7,000 .‬ש"ח בהתא להסכ הפשרה שקיבל תוק של פסקדי‬
‫בביתהדי לעבודה‪ .‬הג שהקואליציה היתה כבר בקשיי כלכליי ולמעלה מיכולתה‪ ,‬הצליחה לגייס את‬
‫הסכו על מנת לשמור על כבודה של אלה ולסיי את הפרשה באופ חיובי‪.‬‬
‫להודעה זו צר הועד המנהל טופס שבאמצעותו נתבקשה אלה לבחור באחת משלוש האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬אני מבקשת מהקואליציה לבריאות הציבור לסיי את תקופת החברות שלי בארגו‪ ,‬ללא דיו ו‪/‬או‬
‫אזכור באסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי שא לא תתקבל הודעתי בדבר סיו תקופת החברות שלי בארגו‪ ,‬האסיפה הכללית הקרובה של‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור תדו בנושא‪ ,‬שלא בנוכחותי‪.‬‬
‫‪ .3‬אני מעוניינת להגיע לשימוע‪ ,‬בנוגע לפקיעת החברות שלי בדיו אסיפה הכללית ומבקשת לזמ אותי לדיו‪.‬‬
‫אלה פדתה את ההמחאה שנשלחה אליה‪ ,‬א‪ .‬נמנעה מלהגיב על בקשת הועד המנהל ממנה‪.‬‬
‫בתארי‪ 11.6.14 .‬שלחה מנכ"לית הקואליציה )ליאורה( הודעה לאלה )ציטוט חלקי(‪:‬‬
‫"אלה שלו‪ ,‬בחודשי האחרוני שלחנו אלי‪ .‬שני מכתבי העוסקי בסיו הקשר בי הקואליציה ובינ‪..‬‬
‫לא הגבת אליה עד כה‪.‬‬
‫אני עומדת להוציא הזמנה לאסיפה מחר לכל חברי העמותה ולציי ש שאנחנו עומדי לאשר את פקיעת‬
‫החברות של‪..‬‬
‫א אינ‪ .‬מעוניינת שנדו בכ‪ .‬באסיפה‪ ,‬את מתבקשת‪:‬‬
‫א‪ .‬להודיע לי במייל עד היו בערב‪ ,‬את הסיבה לכ‪.‬‬
‫ב‪ .‬להגיע לשימוע שאליו הוזמנת במכתב הרשו המצור שהתקבל על יד‪ .‬לפני כשבועיי‪ ,‬אשר מתקיי‬
‫בשבוע הבא ביו ד'‪ ,‬א לא תשלחי מייל ותגיעי לשימוע העניי יועבר לאישור האסיפה‪".‬‬
‫המלצות ועדת הביקורת בעניין הוצאת גב' אלה נווה מהעמותה‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ 5‬עמודים‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור )ע"ר ‪(580449254‬‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים סביבתיים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫על הודעה זו הגיבה אלה וכתבה בי היתר‪:‬‬
‫"א זוהי דר‪ .‬התנהלותכ וה"מטרה החשובה" העומדת לפני האסיפה השנתית בתקופה זו של גזירות‬
‫פטרוכימיות קשות‪ ,‬פקיעת חברותה של אלה נווה‪ ,‬מאושיות העמותה באופ חד צדדי‪ ,‬הרי שאני מברכת על‬
‫"הפקעת" חברותי בארגו ‪) . . .‬ההדגשה במרקר צהוב‪ ,‬של ועדת הביקורת(‪.‬‬
‫ועדת הביקורת חקרה את התנהלות הקואליציה מול אלה לפני‪ ,‬בזמ ולאחר פיטוריה )כעובדת בשכר(‬
‫והגיעה למסקנה כי אלה פעלה פעמי רבות למע האינטרסי האישיי שלה‪ ,‬תו‪ .‬התעלמות מהאינטרס‬
‫של הקואליציה‪ ,‬כארגו ציבורי שיש לו מטרות מוגדרות )ר' תיאור העובדות והמסקנות בנספח(‪.‬‬
‫בתארי‪ 11.6.14 .‬פרסמה אלה מייל בתפוצה רחבה כולל נמעני שאינ חברי הקואליציה‪ .‬טענותיה‬
‫בפרסו הנ"ל מהווי לכאורה הוצאת דיבה על הקואליציה ועל נושאי המשרה בה‪ .‬אלה הצליחה להסית‬
‫חבר קואליציה אחר )מר רו אירמאי( ששלח בתגובה בתארי‪ 12.6.14 .‬מכתב בתפוצה רחבה הכוללת חברי‬
‫קואליציה וחברי שאינ חברי קואליציה שבו ייחס למנכ"לית העמותה )ליאורה( פרקטיקות‬
‫"סטאליניסטיות" ושיגור "אש ידידותית על כוחותינו"‪.‬‬
‫ועדת הביקורת בדקה את הנושא והגיעה למסקנה כי המנכ"לית )ליאורה( קיימה את החלטות הועד המנהל‬
‫כלשונ‪ ,‬כאשר זימנה את אלה יותר מפע אחת לשיחתבירור ‪ /‬שימוע‪ .‬אלה ויתרה על זכות זו ולא פנתה‬
‫אל הועד המנהל במידה והיו לה השגות על זימוניה‪ .‬אלה נהגה מנהג הוצאת דיבה של הקואליציה ובעיקר‬
‫של המנכ"לית שהוציאה אל הפועל את החלטות הועדהמנהל לפי המלצות ועדתהביקורת‪.‬‬
‫העובדות בנוגע לשימוע שעניינו פקיעת חברותה של אלה נוה מהקואליציה‬
‫בתארי‪ 18.6.14 .‬ניתנה לאלה זכות השימוע בפע האחרונה לאחר שסירבה להופיע לפגישות קודמות בה‬
‫הייתה רשאית להציג את עמדותיה ולהג עליה‪.‬‬
‫הפצת "תלונות" לא מבוססות של חבר בעמותה בפני גורמי חיצוניי‪ ,‬שאינ מוסמכי לטפל בה‪,‬‬
‫מהווי "לשו הרע" על העמותה ועל נושאי המשרה בה‪ .‬לכ יש לראות כפגיעה במטרות העמותה‪.‬‬
‫סיכו ומסקנות‬
‫לאור האמור לעיל ועדת הביקורת ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר כדלקמ‪:‬‬
‫)‪ (1‬חברי הועד המנהל בשני ‪ 2012"2014‬פעלו לפי הוראות החוק והתקנו‬
‫כאשר נתנו לאלה הזדמנות נאותה להגיב ולהג על עמדתה ועל זכויותיה;‬
‫)‪ (2‬החברה אלה נווה פעלה בניגוד למטרות העמותה‪ ,‬כאשר כתבה דברי "לשו הרע" על נושאי המשרה‬
‫בעמותה שפעלו בעניינה ללא דופי;‬
‫)‪ (3‬לפי הוראת התקנו חבר שפעל בניגוד למטרות העמותה יוצא משורותיה‪.‬‬
‫לאור האמור לעיל‪ ,‬האסיפה הכללית מאשרת את הוצאתה של החברה אלה נווה משורות העמותה‪.‬‬
‫__________________‬
‫דורו אברה טל )טירקל(‬
‫ת‪.‬ז‪010961225 .‬‬
‫המלצות ועדת הביקורת בעניין הוצאת גב' אלה נווה מהעמותה‬
‫_______‬
‫גל לדרר‬
‫ת‪.‬ז‪022691257 .‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪ 5‬עמודים‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור )ע"ר ‪(580449254‬‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים סביבתיים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫נספח‪ :‬ממצאי עובדתיי נוספי על התנהלותה של אלה בניגוד למטרות העמותה‬
‫ממצאי עובדתיי נוספי של ועדת הביקורת‪ ,‬שיש בה כדי להצביע על דפוס הפעולה של אלה‪:‬‬
‫בתארי‪ 4.1.13 .‬פנתה אלה לועדת הביקורת בתלונה על המנכ"לית הקודמת )רונית פיסו( וביקשה לפגוש את‬
‫חברי ועדת הביקורת כדי להציג בפניה את תלונתה‪ .‬קוימה שיחת ועידה טלפונית בי אלה לבי חברי‬
‫ועדת הביקורת‪ .‬לפי הוראת סעי ‪)35‬ב( לחוק‪ ,‬חבר של ועדת הביקורת רשאי לקבל מכל עובד העמותה כל‬
‫מסמ‪ .‬שברשות וכל מידע הדרושי‪ ,‬לדעתו‪ ,‬למילוי תפקידיו‪ .‬אלה סירבה להיענות לבקשת חברי ועדת‬
‫הביקורת להמציא לידיה מסמכי התומכי בתלונותיה‪ ,‬ביטלה באופ חדצדדי את הפגישה שקבעה ע‬
‫חברי ועדת הביקורת והתנתה תנאי להמצאת מסמכי שהיא מחויבת להעביר‪ ,‬לפי הוראת סעי ‪)35‬ב(‬
‫לחוק‪.‬‬
‫בתארי‪ 17.1.13 .‬פנתה אלה אל הועד המנהל וביקשה‪" :‬שבישיבת הועד הבאה יוקדש זמ לפגישה עמה על‬
‫רקע האפשרות שתפוטר‪ .‬היא סיימה את מכתבה במלי‪" ,‬אשמח להגיע לכל מועד שייקבע לישיבת ועד זו‪.‬‬
‫אנא יידעו אותי מתי והיכ‪ ".‬הועד המנהל השיב בחיוב לפנייתה של אלה לקיי פגישה‪ .‬לאחר כמה ימי‬
‫הודיעה אלה לועד על ביטול הפגישה‪.‬‬
‫בתארי‪ 23.1.13 .‬נשלח מכתב מטעמה של אלה‪ ,‬חתו ע"י עו"ד מיה צחור‪ ,‬אל חברי הועד המנהל וחברי‬
‫ועדת הביקורת‪ ,‬בו היא גוללה את טענותיה )שמעול לא הוכחו(‪.‬‬
‫בתארי‪ 29.1.13 .‬שלח יו"ר הועד מכתב ישירות לאלה המודיע לה על שימוע לקראת האפשרות של סיו‬
‫עבודתה כעובדת מ המניי וזאת לנוכח המצב הכספי של העמותה והוסי כי בשימוע הנ"ל תיבח ג‬
‫האפשרות להעסקתה במסגרת אחרת‪ .‬השימוע ינוהל על ידי שני חברי הועד המנהל )ד"ר סטיב גרנט וגיל‬
‫יעקב( בנוכחות המנכ"לית )רונית פיסו( וחבר של ועדת הביקורת‪ ,‬כמשקי‪.‬‬
‫נקבע מועד לשימוע‪ .7.2.13 ,‬אלה סירבה להגיע לשימוע הנ"ל )והודתה על סירובה בפני ביתהדי(‪.‬‬
‫בתארי‪ 5.2.13 .‬נשלח לב"כ של אלה מכתב הבהרה מטע ב"כ של העמותה‪ ,‬עו"ד כפיר דיידובב‪ ,‬שהבהיר‬
‫כי אלה טר פוטרה וכי היא מוזמנת לשימוע שנדחה לתארי‪ .11.2.13 .‬במידה ואלה לא תופיע לשימוע‬
‫בתארי‪ .‬שנדחה היא תפוטר לאלתר‪ .‬אלה לא הגיע ג לשימוע שנדחה והגישה תביעה נגד העמותה‪.‬‬
‫ועדת הביקורת חקרה את מכלול הנסיבות והגיעה למסקנה כי אלה הפרה את הוראות המעביד ונטלה די‬
‫לעצמה לנהוג כראות עיניה‪ .‬זו הפרת משמעת בידי עובד!‬
‫במקביל חקרה ועדת הביקורת את התנהלות העמותה במהל‪ .‬השנתיי שקדמו לאירועי הנ"ל‪ .‬נמצאו‬
‫חילופי אימיילי בי אלה לבי רונית בנושאי שוני‪ .‬מסכת האירועי כפי שנחשפה בתכתובות הנ"ל יש‬
‫בה כדי להוכיח לכאורה כי אלה הסתכסכה ביוזמתה ע הממונה עליה )רונית( לאחר שפעלה לא אחת על‬
‫דעת עצמה‪ ,‬בניגוד גמור להוראות הממונה‪ .‬מצד שני רונית התנהגה כלפי אלה לכאורה בצורה עניינית‬
‫ובאור‪ .‬רוח‪.‬‬
‫המלצות ועדת הביקורת בעניין הוצאת גב' אלה נווה מהעמותה‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪ 5‬עמודים‬
‫הקואליציה לבריאות הציבור )ע"ר ‪(580449254‬‬
‫להפחתת התחלואה הגבוהה מזיהומים סביבתיים בישראל ובפרט במפרץ חיפה‬
‫אלה הסכימה במהל‪ .‬הדיו בביתהדי לעבודה כי הודעת הפיטורי נמסרה לה רק בתארי‪.12.2.13 .‬‬
‫זאת בניגוד לטענותיה בכתב התביעה‪ ,‬שהודעת הפיטורי הומצאה לידיה במועד מוקד יותר‪.‬‬
‫מכא משתמע כי אלה לא פוטרה בניגוד לדי‪ ,‬כטענתה בכתב התביעה ובטענותיה החוזרות לאחר השגת‬
‫פשרה לכאורה‪.‬‬
‫העמותה מעול לא הודתה בתביעה של אלה בשו צורה ואופ והסכימה לפני משורת הדי לשל לאלה‬
‫ס‪ .‬של ‪ 5,000‬ש"ח בגי מענק סיו עבודתה וכ ס‪ .‬של ‪ 2,000‬ש"ח בגי החזר סמלי של הוצאות משפט‬
‫)כאשר התביעה הועמדה לצרכי אגרה על ס‪ .‬של ‪ 100,000‬ש"ח(‪ .‬אלה הסכימה לפשרה הנ"ל באומרה שהיא‬
‫רוצה שהעמותה תמשי‪ .‬במטרותיה לטובת הציבור והצהירה בפני ביתהדי‪ ,‬אי לה ולא תהיינה לה כל‬
‫טענות ותביעות בגי תקופת העבודה ו‪/‬או סיומה‪.‬‬
‫כחודש לאחר הגשת כתב התביעה ביקשה עו"ד מיה צחור לפטור אותה מייצוגה של אלה שלא הייתה‬
‫מוכנה "לרדת מהע‪ ."0‬בחודש ספטמבר ‪ 2013‬אלה שכרה שירותיה של עו"ד אחרת‪ ,‬דלית דהקסטרו‪.‬‬
‫השופטת בביתהדי לעבודה הסבירה לאלה )לא לפרוטוקול( שאי בתביעתה ממש‪.‬‬
‫בית הדי המלי‪ 0‬לאלה )בתארי‪ (11.3.14 .‬לקבל את הצעת הפשרה של העמותה ואלה הסכימה וחתמה כי‬
‫לא יהיו לה יותר טענות כלפי העמותה‪ ,‬בגי העסקתה ופיטוריה‪.‬‬
‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬ועדת הביקורת הגיעה למסקנה כי אלה ניסתה להיבנות על טענות שלא הוכחו‪ .‬אלה‬
‫לא מיצתה את ההליכי המקובלי שעמדו לרשותה‪ ,‬בטר הגישה את תביעתה נגד העמותה בביתהדי‬
‫לעבודה והתנהלה בניגוד למטרות העמותה‪.‬‬
‫המלצות ועדת הביקורת בעניין הוצאת גב' אלה נווה מהעמותה‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪ 5‬עמודים‬