מודעת דרושים- חברי ועדת ערר לענייני ארנונה

‫הודעה לתושבים‪:‬‬
‫דרושים חברי‪ /‬חברות ועדת ערר לענייני ארנונה‬
‫בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר לקביעת ארנונה כללית)‪,‬‬
‫תשל"ו‪ 6791-‬מבקשת המועצה המקומית מצפה רמון‪ ,‬לפנות לתושבים בבקשה‬
‫לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאים לתפקיד‪ :‬חברי‪/‬ות ועדת ערר‬
‫לענייני ארנונה כללית‪ ,‬וכן לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית‪.‬‬
‫‪ .6‬על המועמדים להיות בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה‪ ,‬ולא מתקיימות‬
‫בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף ‪ 606‬לצו המועצות המקומיות (א)‪.‬‬
‫‪ .2‬ואלה הפסולים לכהן כחברי מועצה‪:‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)9‬‬
‫(‪9‬א)‬
‫(‪)8‬‬
‫מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום המועצה;‬
‫מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף ‪ 8‬לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‪ ,‬תשכ"ב‪;6712-‬‬
‫שוטר;‬
‫עובד המדינה במשכורת‪ ,‬שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי‪ ,‬או‬
‫שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין‬
‫תפקידיו כחבר המועצה;‬
‫עובד במשכורת באותה מועצה;‬
‫עובד במשכורת בכל רשות מקומית אחרת‪ ,‬שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי‬
‫התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובין תפקידיו כחבר המועצה;‬
‫מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה‪ ,‬בין אם העבירה‬
‫נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר‬
‫המועצה‪ ,‬וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;‬
‫מי שנידון למאסר כאמור בסעיף ‪ 9‬לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת‪ ,‬או לא הגיש הודעה או‬
‫בקשה לפי הוראות סעיף ‪9‬א לחוק האמור;‬
‫מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל‪ ,6731 ,‬ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי‬
‫הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו‬
‫במלואן ‪ -‬טרם עברו שנתיים ממועד תחילתו‪.‬‬
‫‪ .3‬דרישות סף הרלוונטיות לתפקיד יו"ר ועדת הערר בלבד‪:‬‬
‫עורך‪/‬ת דין רשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין‪ ,‬אשר עסק ברציפות או‬
‫לסירוגין‪ ,‬לא פחות מחמש שנים‪ ,‬מהן לפחות שנתיים בארץ‪ ,‬באחד או באחדים מן הדברים‬
‫המנויים להלן‪:‬‬
‫(א) עריכת דין;‬
‫שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות‬
‫(ב)‬
‫לענין זה;‬
‫הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות לענין זה;‬
‫(ג)‬
‫משפטאי מובהק‪ ,‬הבקיא בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה‬
‫(ד )‬
‫הכללית בפרט‪.‬‬
‫‪ .4‬סייגים למינויים‪:‬‬
‫(א)‬
‫לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בועדת ערר מי שעלול להימצא‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬באופן‬
‫תדיר במצב של בניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר לבין עניין אחר שלו‪.‬‬
‫בעניין זה‪-‬‬
‫"עניין אחר"‪ -‬לרבות עניין של קרוב של חבר ועדת הערר‪ ,‬או עניין של גוף שחבר ועדת‬
‫הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו;‬
‫"קרוב"‪ -‬בן זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬ילד או אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר;‬
‫"בעל שליטה"‪ -‬אחד מאלה‪ :‬מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על ‪60%‬‬
‫דרושים חברי‪-‬חברות ועדת ערר לענייני ארנונה‬
‫בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות ‪ 60%‬או יותר מהמנהלים‬
‫באותו גוף; מי שיש לו ‪ 60%‬או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף‪.‬‬
‫(ב )‬
‫לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי‪ ,‬עסקי או אחר‪ ,‬עם‬
‫מועצה מקומית מצפה רמון‪ .‬לענין זה‪ ,‬ייחשבו כקשורים עם המועצה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬עובד או‬
‫נבחר של המועצה ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו‪ ,‬אם לא עברה שנה מיום‬
‫שפרש או סיים את כהונתו‪ ,‬לפי העניין‪ .‬לא יראו כניגוד ענינים לעניין זה‪ ,‬קבלת שירות‬
‫מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי‪ ,‬עסקי או אחר‪ ,‬עם‬
‫המועצה‪ ,‬שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי‪.‬‬
‫‪ .5‬את הצעת המועמדות‪ ,‬אליה יש לצרף קורות חיים‪ ,‬ועבור מועמדים ליו"ר‬
‫ועדת הערר‪ -‬רישיון עו"ד בתוקף‪ ,‬יש להגיש למועצה עד ליום‬
‫‪ ,21.21.21‬במשרדי המועצה‪ -‬בלשכת מזכיר המועצה‪ ,‬דרך בן גוריון ‪ 6‬מצפה‬
‫רמון‪ ,‬אצל הגב' אלונה וייסברג‪ .‬טל' לבירורים‪ 08-1571208 :‬או בפקס‪08- :‬‬
‫‪.1588909‬‬
‫‪ .1‬מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים ימונו ע"י המועצה‬
‫לתפקיד‪.‬‬
‫‪ .9‬המודעה פונה לנשים וגברים כאחד‪ ,‬ומנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד‪.‬‬
‫דרושים חברי‪-‬חברות ועדת ערר לענייני ארנונה‬