תוספת ראשונים

‫תוספת ראשונים‬
‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www. hebrewb 0 oks. org‬‬
‫ע״י חיים תשם״ט‬
‫פירוש‬
‫מ י ו ס ד ע ל כ ת ב י י ד ה ת ו ס פ ת א וספרי ראשונים ומדרשים‬
‫ב כ ת ב י י ד ודפוסים ישנים‬
‫מאח‬
‫שאול‬
‫ראש‬
‫ליברמן‬
‫מכון הערי פישעל‬
‫בירושלים‬
‫חלק רביעי‬
‫מקואות‬
‫הוצאת‬
‫שעל‬
‫‪-‬‬
‫״מוםד‬
‫יד‬
‫עוקצין‬
‫הרב‬
‫המזרחי‬
‫העולמי‬
‫המכירה ה ר א ש י ת‬
‫ב מ ב ר ג ר את ו ו א ה ר מ ן‬
‫ירושלים תרצ״ט‬
‫קוק‬
‫כל‬
‫הזכויות‬
‫שמורות‬
‫דפוס מרכז׳ ירושלים א״י‬
‫‪PRINTED IN PALESTINE‬‬
‫לידידי ר׳ י ש ר א ל א ה ר ן פ י ש ע ל‬
‫למייסד מכון הערי פישמל ולמחזיקו‬
‫בכבוד‬
‫והוקרה‬
‫ו ג נ א מ ע ו א * ? ^ ‪ w‬ת ו *‪ 1‬ג צ א ו א פ » ‪ w‬י ומאזן״ ‪W N‬‬
‫?מפךץ ו פ ע ו ר ^ ^ ע ן ג י א ס ^ ד ו י י א ח ז ץ א ו ת ו מ י ע& ‪^srnx‬‬
‫^וםזזו^אץ^זו‪1‬ו*זרס*יר‬
‫א ו פ ב ג ר ו ל וי נדופחזאיפגטהוי ‪ 1‬ח י י ל א ו פ ‪ .‬מ ‪ 1‬ל א ^ ; י׳פרעז^מו‬
‫»\‪ BVSD‬א ב ד ‪ -‬ס צ ז א ר מ י ה ט ^ א ו ת ^ ז ו ך ח י ג ו ר ר א ו פ אתר״‬
‫ג ו ^ י ו ם ו א ה ר מ י ר ט מ א ^ ^ ^ ן ע‪:‬ש י י ג ו ר ^ א י ן ‪*?*pip‬‬
‫^ט׳צו^^^וופ^‬
‫אע‪1‬חע\ר י‬
‫^ ו ^ כ ו ל ^ ז ז ע * ר מ א י י ו י עזויה י‬
‫אלאפקוגזפ‪ 150‬א ל ל‪11‬זזפיז א ת י י‬
‫^עד‬
‫‪M‬‬
‫^ ‪ £‬פיגי‪ 0‬״ י ק <‪%‬חווי י ד‬
‫ו י ג י א י ך ^ י‪111‬י*ז א ו פ איי ח » י א ל א י י ^ ז ע*פצגי *יו‬
‫^ח^יכפזכע^איצי^^‬
‫^ ז ך ^ ד ש ד ע ר י פ צ ן של*פע‪ 1‬וגג<<‪0‬ז ‪ t * t * v V w‬ידצ^ד‬
‫ן ^ ע ם ו ז י ג ו ר פ ז ה ע ו פ ז ז ו ^ י י \ א ^ י ^ ב ‪ 1‬ר ד ‪ w‬איי*• *‪V‬‬
‫‬‫‪urn‬‬
‫‪vmVi1‬‬
‫‪1‬‬
‫^ < ‪ ^ ¥‬ן פ ג * נ ל ז ע ר ^ י י ז \ ן ״־‪-‬‬
‫‪<&^ ,‬גע<ואעו^פי'‬
‫‪ J‬אין \ ז ^ י ה ו ס ז מ * ‪ >ynoV‬חי‪ 1‬זוז העטר פזר&נז&^קיס ץע!• ד‪*-‬‬
‫‪w‬‬
‫^ל^וא^פעות^רג^נ‬
‫ת ו ס פ ת א טבול יום פ י ב ‪ .‬ק ט ע מ ן הגניזה‪.‬‬
‫ב ה ק ד מ ת י ה ק ט נ ה ל ח ״ ג פ י ר ש ת י א ת הסיבות‬
‫שהמריצוני להרחיב א ת הדברים‬
‫בח״ג יותר מ ב ש נ י החלקים הראשונים‪ .‬א ו ת ן הסיבות קיימות גם בחלק זה‪ .‬לצערי לא‬
‫יכולתי לקיים א ת ה ב ט ח ת י ולהקדים לחלק זה א ת המבוא הכללי ל ת ו ס פ ת א שרמזתי לו‬
‫כ מ ה פ ע מ י ם בספרי‪ ,‬ו א נ י ת ק ו ה שהוא י צ א לאור אי״ה בספר מיוחד» ב ד צ ו ג י ל צ ר ף שם‬
‫גם ש נ ו ״ ס מ כ י ״ ע ומכי״ו )אס יהיו ה ש נ י ם כתיקונן(‪.‬‬
‫ספרי זה נ כ ת ב בראשונה ע ״ פ ה ז מ נ ת בית מה״ם ב מ ב ר ג ר א ת וואהרמן בירושלים‪,‬‬
‫וחלקו‬
‫על‬
‫ה ר א ש ו ן הופיע בקובץ ‪ .‬א ז כ ר ה ״ )התוצאות ה מ י ו ח ד ו ת נקנו ע״י בימה״ס הנ״ל(‬
‫ידי מ ו ס ד ה ר ב קוק‪ ,‬ח ״ ב ו ח ״ ג יצאו בהוצ׳ ב מ ב ר ג ר א ת וואהרמן הנ״ל‪ .‬ו מ י‬
‫ש ה ת ח י ל במצוד‪ .‬גם מרק אותה‪ ,‬וחלק זה יצא כלו ב ה ו צ א ת מ ו ס ד הרב קוק ב ר א ש ו ת ו‬
‫של‬
‫ידידי‬
‫ואני‬
‫הרב‬
‫ר‬
‫‪,‬‬
‫מביע את‬
‫יהודה‬
‫לייב‬
‫הכהן‬
‫פישמן‬
‫שליט״א‪.‬‬
‫ת ו ד ת י ה נ א מ נ ה לכל אלה ש ס י י ע ו‬
‫לעבודתי בהספקת כת״י‬
‫וספרים‪ .‬ר ש ״ ז ש ו ק ן ה ע מ י ד לרשותי כ מ ה כ ת ״ י חשובים? ידידי ר ״ ח ילון השאיל לי‬
‫לכל‬
‫ז מ ן ע ב ו ד ת י א ת פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ כ ת ״ י ילון ואת ההוצאה ה ר א ש ו נ ה של הר״ש‬
‫מ ש נ ץ סדר טהרות‪ .‬זכרה להם ה׳ לטובה‪.‬‬
‫והנגי‬
‫ג ו מ ר ב ה ו ד י י ה להנהלת ביה״ס הלאומי ב י ר ו ש ל י מ וביחוד ל י ד י ד י ד ״ ר‬
‫י ש ש כ ר יואל ב ע ד ע ז ר ה שונה ב ס י פ ו ק הספרים שהיו דרושימ לעבודתי‪ .‬ב ע ד עזרה כזו‬
‫ה נ נ י א ס י ד ת ו ד ה גם ל מ ר א‪ .‬מ‪ .‬ה ב ר מ ן מ ס פ ר י ת רש״ז שוקן בירושלים‪.‬‬
‫בעיה‪ ,‬יום ד׳ ר״ח אייר תרצ״ט‪.‬‬
‫ש‪ .‬ל‪.‬‬
‫מכון ה ע ד י פישעל בעיה״ק ירושלים‪.‬‬
‫רשימת הדפוסים של המקורות העבריים שהשתמשתי בהם‪.‬‬
‫סמ״ק‪ .‬קרימונה שט״ז‪.‬‬
‫אבודרהם‪ ,‬וויניציאד‪ ,‬שכ״ו‪.‬‬
‫ערוך‪ .‬פיזרו דע״ז וזזו*׳ קהוט‪.‬‬
‫דרשות ר״י אבן שועיב‪ .‬קראקא של״ג‪.‬‬
‫פיסקי חלה להרשב׳׳א‪ .‬ירושלים תרל׳׳ו‪.‬‬
‫טורים‪ .‬ווארשא חרמ״ב‪.‬‬
‫פירוש המאירי לאבוח‪ .‬ווינה תרייד‪.‬‬
‫יוחסין‪ .‬הוצ׳ פיליפובסקי‪ ,‬לונדון‪.‬‬
‫פירוש הרשב״ץ לאבוח‪ .‬ליפסיאה חרם״ו‪.‬‬
‫כלבו‪ .‬ארימינו‪.‬‬
‫רא״ש‪ .‬ווארשה תרכ״ו‪.‬‬
‫כסו״פ‪ .‬הוצ' לונץ‪.‬‬
‫רד׳׳ק על נ״ך‪ .‬למברג חרל״ח‪.‬‬
‫כריתות‪ .‬קרימוגד‪ .‬שי״ח‪.‬‬
‫רי״ף ונושאי כליו‪ .‬סביוניטה שי״ד‪.‬‬
‫מנהיג‪ .‬ברלין תרט״ו‪.‬‬
‫חוה״א להרמב״ן‪ .‬וויגיציאה שניה‪.‬‬
‫מרדכי‪ .‬םביוניטה שי׳יד‪.‬‬
‫חלמוד בבלי ונספחים אליו‪ .‬הוצ׳ ראם‪.‬‬
‫סמ״ג‪ .‬וויניציאה ש״ז‪.‬‬
‫כל שאר הספרים העבריים שנזכרו בספרי הם רק ע״ס דפוס ראשון )אחרי האינקוגבלים(‪.‬‬
‫וגם מהרשימה הניל היו לפני כמה ספרים בדיר‪ ,‬אבל במקרה שהעתקתי מדיר הזכרתי זאת בפירוש‪.‬‬
‫ותן דעתך להערות הבאות‪:‬‬
‫פיסקאות התוספתא הן ע״פ הוצ׳ צוקרמנדל‪ ,‬ועל פיה אני מסמן את העמוד והשורה‪.‬‬
‫לנוסח ד״ח של התוספתא אין שום ערך ולא שמתי אליו לב כלל‪.‬‬
‫בכל מקום שאני מזכיר ספר בלי שם המסכת כוונתי למסכת החוספחא שאנו עוסקים בה‪.‬‬
‫בכל מקום שאני מזכיר מבוא כוונתי למבוא הכללי )חלק ממנו נדפס בתשלום תוספתא‪,‬‬
‫במבואי לח״ב ובמבואי לספר זה(‪.‬‬
‫הסימנים ברי״ף ונושאי כליו הם ע״פ ד' סביוניטה‪ ,‬ולפעמים יש הבדל בשני סימנים‬
‫בין דפוס זה וד״ח‪ .‬כלומר סי׳ שכ״ז בדים הוא שכ״ט בד״ח‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫רשימת כתה״י שהזכרתי בכל הםפר‪.‬‬
‫אשכול כ״י כרמולי‪ ,‬העתקה בידי הר״ח אלבק‪.‬‬
‫הגהות ספרא לר״א הלחמי כת״י וורטהיימר‪ .‬בידי ר״מ וורסהיימר‪) .‬עיין ח״ ‪2‬‬
‫הלכ׳ רי״ץ גיאת כיי אדלר‪ .‬בידי ד״ר לוין‪.‬‬
‫ויקרא רבה כ״י לונדון וכ״י רומי‪ .‬גילום בספריה הלאומית‪.‬‬
‫יחוסי תנאים ואמוראים כל כ״י אוקספורד‪ .‬צילום בידי רש״ז שוקן‪.‬‬
‫ירושלמי כ״י ליידן‪ .‬שינויי גוסחאות על הגליון בירוש׳ צילום ד״ו שבידי‪.‬‬
‫ירושלמי כ״י רומי‪ .‬צילום בידי‪.‬‬
‫מאירי כתובות כת״י פרמה‪ .‬העתקות בידי‪.‬‬
‫מדרש תהלים‪ .‬שינויים מכתיי בידי‪.‬‬
‫מכילתא‪ .‬שינויים מכת״י בידי‪.‬‬
‫ג‬
‫מנהיג כ״י וותיקנה‪ .‬העתקה )של קטעים( בידי ד״ר א‪ .‬ח‪ .‬סריימן‪.‬‬
‫משנה כתיי פרמה‪ .‬צילום במכון הערי פישעל‪.‬‬
‫ס׳ הדינים כת״י במברגר את וואהרמן )עכשיו בידי רשיז שוקן(‪.‬‬
‫ספרא כ״י רומי‪ .‬צילום בספריה הלאומית‪.‬‬
‫עיטור כ״י נויארק‪ .‬צילום בידי ידידי ד״ר לוין‪.‬‬
‫עיטור כ״י בדהב וכי״ר‪ .‬העתקה )של קטעים( בירי ד״ר א‪ .‬ח‪ .‬סריימן‪.‬‬
‫ערוגת הבושם כ״י מרצבכר‪ .‬צילום בידי רש״ז שוקן‪.‬‬
‫סי׳ ר׳ אליהו מנחם מלונדריש כיי ירושלים‪ .‬בספריה הלאומית‪.‬‬
‫סי׳ הרא״ש שקלים כ״י וורשא‪ .‬צילום במכון הערי פישעל‪.‬‬
‫פי' ר׳ יהונתן על הרי״ף מגילה כ״י וורטהיימר‪ .‬בידי ר״מ וורטהיימר‪.‬‬
‫פיה״מ להרימ כת״י ילון‪ .‬בידי ריח ילון‪.‬‬
‫סי׳ ר׳ גחן אב הישיבה כ״י ירושלים‪ .‬בספריה הלאומית‪.‬‬
‫פי׳ המיוחם להר״ש חו״כ כחיי אוקספורד‪ .‬צילום במכון הערי פישעל‪.‬‬
‫פסיקתא זוטרתי שגו״ם מכ״י‪ .‬בידי‪.‬‬
‫קונטרס הראיות כ״י ירושלים‪ .‬בספריה הלאומית‪.‬‬
‫ראבי״ה ח״ג‪ .‬העתקות בידי•‬
‫ר״ח חולין כי״א‪ .‬צילום בידי ד״ר לוין‪.‬‬
‫ריח ב״ק כי״ק‪ .‬צילום בידי הנ״ל‪.‬‬
‫ריטב״א תענית ומו״ק כ׳׳י ירושלים‪ .‬בספריה הלאומית‪.‬‬
‫ריטב״א שבועות מהדו׳׳ק כת»י שלי‪.‬‬
‫רמבץ שבועות כת״י שלי‪.‬‬
‫רשב״א ב״ב בתיי הרב ש‪ .‬אסף‪.‬‬
‫שויח ר״א בן הרמב״ם כיי סימנסון‪ .‬צילום בידי ד״ר א‪ .‬ח‪ .‬סריימן‪.‬‬
‫שרית הרשב״א כת״י ירושלים‪ .‬בספריה הלאומית‪.‬‬
‫שוית ר׳יי דטרני כ״י קנטבריא‪ .‬צילום בספריה הלאומית‪.‬‬
‫תוספתא כ״י ווינה‪ .‬צילום במכון הערי פישעל‪.‬‬
‫תוספתא כיי לונדון‪ .‬צילום במכון הערי פישעל‪.‬‬
‫תוספתא‪ .‬קטעים מן הגניזה‪ .‬צילומים בידי‪.‬‬
‫‪1 9‬‬
‫ב ה ‪ 7‬ר ה ( י‬
‫ראשי תיבות וקיצורים‬
‫אהציו‪ ,‬אהצויי — אהבת ציון וירושלים‬
‫אוה״ג — אור הגנוז‪ ,‬אוצר הגאונים‪.‬‬
‫אויז ‪ -‬אור זרוע‪.‬‬
‫אויש — אור שמח‪.‬‬
‫איח — ארחות חיים‪.‬‬
‫בהיג — בהלכות גדולות‪ ,‬בעל הלכות גדולות‪.‬‬
‫בעה״נ — בעלי הנפש להראביד‪.‬‬
‫גי׳ — גירםא‪ ,‬גירסת‪.‬‬
‫ד)בלי סימן קיצור( — תוספתא דפוס ראשון‪.‬‬
‫ד׳)עם סימן קיצור( — דפוס‪ ,‬דפוסים‪.‬‬
‫דיב — דפוס ברלין‪.‬‬
‫דיו — דפוס ווינה‪ ,‬וויניציאה‪.‬‬
‫דיח — דפוסים חדשים‪.‬‬
‫דיל — דפוס ליפסיאה‪ ,‬למברג‪.‬‬
‫דינ — דפוס נפולי‪.‬‬
‫דיס — דפוס טביוניטה‪.‬‬
‫דיק — דפוס קושסא‪ ,‬דפוס קרימונא‪.‬‬
‫דקים — דקדוקי סופרים‪.‬‬
‫דיר ־־ דפוס ראשון‪ ,‬דברים רבה‪.‬‬
‫הגהימ‪ ,‬הגימ — הגהות מיימוניות‪.‬‬
‫וייר— ויקרא רבה‪.‬‬
‫חיד — חסדי דוד‪.‬‬
‫טהיד — טעוח הדפום‪.‬‬
‫סיס — טעוח סופר‪.‬‬
‫כיז — כל זה‪.‬‬
‫כייא — כתב יד אוקספורד‪.‬‬
‫כייו — כתב יד ווינה‪.‬‬
‫כייל — כתב יד לונדון ליידן‪.‬‬
‫כי״מ — כתב יד מינכען‪.‬‬
‫כייס — כתב יד סיריליאו‪.‬‬
‫כייע — כתב יד ערסורם‪.‬‬
‫כייק — כתב יד קנטבריא‪.‬‬
‫כ׳מ — כסף משנה‪ ,‬כמה מקומות‪.‬‬
‫כנהיג — כנסת הגדולה‪.‬‬
‫כסיז — כסגנון זה‪.‬‬
‫כפויפ — כפתור ופרח‪.‬‬
‫מיא — מצפה אריה‪.‬‬
‫מיב — מנחח בכורים‪.‬‬
‫מהיג — מדרש הגדול‪.‬‬
‫מהיפ — מראה הפנים‪.‬‬
‫מ‪ .‬ח‪ .‬מיח — מכחב חדשי‪.‬‬
‫מחזיו — מחזור וויטרי‪.‬‬
‫מלא״ש — מלאכת שלמה‪.‬‬
‫מגיב — מנחת בכורים‪.‬‬
‫מנוהימ ־־ מנורת המאור‪.‬‬
‫מיע — מכתב עתי‪.‬‬
‫מק״נ — מקיצי נרדמים‪.‬‬
‫מיש — מצפה שמואל‪.‬‬
‫מש״ש — מה שכתבתי )שכתוב( שם‪,‬‬
‫משד‪ .‬שםיינשניידר‬
‫נועיי — נועם ירושלמי‪.‬‬
‫ניי — נימוקי יוסף‪.‬‬
‫ס׳ — ספר‪ ,‬סדר‪.‬‬
‫םדיט — סדרי טהרות‪.‬‬
‫םהיי — ספר היובל‪.‬‬
‫םה״מ — ספר המצות‪.‬‬
‫סיז — ספרי זוטא‪ ,‬סגנון זה‪.‬‬
‫עבוהיק — עבודת הקודש‪.‬‬
‫עהיש — ערוך השלם‪.‬‬
‫עיי ‪ -‬עין יעקב‪.‬‬
‫פיהיג — פירוש הגאונים )טהרות הוצ׳ אפשטין(‪.‬‬
‫פיהימ — פירוש המשניות‪.‬‬
‫פ״מ — פני משה‪.‬‬
‫צ‪ — .‬צוקרמנדל‪.‬‬
‫קיא — קרבן אהרן‪ ,‬קונטרס אחרון‪.‬‬
‫קגינ — קטעים מן הגניזה‪.‬‬
‫קיע — קרבן עדה‪.‬‬
‫ראימ — ר׳ אליהו מזרחי‪.‬‬
‫דיג — רבינו גרשום‪.‬‬
‫רדיף — ר׳ דוד פרדו‪.‬‬
‫ריה — רבינו הלל‪.‬‬
‫רזיף — ר׳ זכריה פרנקל‪.‬‬
‫ריבמיץ — ר׳ יצחק בן מלכי צדק‪.‬‬
‫ריצ״ג — ר׳ יצחק בן גיאת‪.‬‬
‫רמאיש — ר׳ מאיר איש שלום‪.‬‬
‫רשים — ר׳ שלמה סיריליאו‪.‬‬
‫שבהיל — שבלי הלקט‪.‬‬
‫שו׳ — שורה‪.‬‬
‫שטמיק — שטה מקובצת‪.‬‬
‫שייק — שירי קרבן‪.‬‬
‫שלטהיג — שלטי הגבורים‪.‬‬
‫שמיר — שמות רבה‪.‬‬
‫שנוים — שנויי נוסחאות‪.‬‬
‫שרייר ־־ שרידי הירושלמי‪.‬‬
‫תוהיב — תורת הבית‪.‬‬
‫תו״י — תוססות ישנים‪.‬‬
‫תו״כ — תורת כהנים‪.‬‬
‫ת״י — תמת ישרים‪ ,‬תרגום ירושלמי‪.‬‬
‫תסיר ־־ תוספת ראשונים‪.‬‬
‫תשהיג ־־ תשובות הגאונים‪.‬‬
‫מבוא‬
‫רבינו ה נ ש י א ר׳ יהודה בר ברזילי הברצלוני כ ו ת ב בפירושו לספר יצירה עמ׳ ‪50‬‬
‫)ואני מעתיק ע״פ התיקונים שם עם׳ ‪ . :(289‬א ב ל א י פ ש ר לומר אולי בימים הראשונים‬
‫שהיה גמרא לטהרות תירצו זאת ה מ ש נ ה בגמרא ה כ י ו ם צ ד אחר‪ ,‬וטהרות היום בעונותינו‬
‫היא מאוד יקרות ואין ידוע לו עקר‪ .‬ויש נטי מי ש ר ו צ ה לתרץ דברים אחרים והאי‬
‫תירוצא‪ ,‬ואין לנו להרבות בכך‪ .‬כ י בללא דםילתא כיון שאין היום גםרא לטהרות כ ל‬
‫םתניתין דלא א י ת ר צ י בגמרא אם ם ת ק ש י לנו ב ה כ מ ה דאיפשר לחדודי ולתרוצי מדרבנן‬
‫)מלה זו נ מ ח ק ה בכת״י(‪ ,‬ואי לא תנינן םילתא ואמרי׳ כ י אולי בגמרא ת ר צ ו ה עד ש י ב א‬
‫מורה צדק״‪ .‬ולהלן ב ס מ ו ך שם )עם׳ ‪ . {(51‬ו ל א בריר לן ת י ר ו צ א דהאי םילתא‪ ,‬וכדאמרן‬
‫לעיל ש ה ו א מ א ד יקרות‪ .‬מיהו איפשר לומר מסברא בתורת איפשר כ י א ו ל י ״ ‪ .‬ו כ ר ‪ .‬ואם‬
‫רבינו שהיה ס מ ו ך לזמן הגאונים אמר ש״טהרות היא מ א ד יקרות ואין ידוע לו עקר״‪,‬‬
‫ומה שתירץ תירץ בתורת ‪ .‬א פ ש ר ואולי״‪ ,‬אנן מ ה נעני אבתריה ז ואם גורל משנתינו‬
‫כ כ ה ‪ ,‬גורל ה ת ו ס פ ת א על אחת כ ס ה וכמה‪.‬‬
‫א מ נ ם לפעםים •התוספתא אינה נםםכת •למשנה שלנו — למשנה של רבינו הקרוש‪,‬‬
‫א ב ל ברובה הםכריע ה י א קשורה במשנתינו‪ ,‬וראשית‬
‫המשנה‬
‫כ ל עלינו לחדור לתוך עומקי‬
‫לפני שאנו נ כ נ ס י ם ללמוד א ת התוספתא‪ .‬ואם ל ח מ ש ה םדרי מ ש נ ה יש לנו‬
‫גמרא בבלית וירושלמית )או ל כ ל הפחות א ח ח מהן(‪ ,‬הרי לסדר טהרות אין בידינו‬
‫המקורות העיקריים לברור םםורת המשנה‪ .‬השינויים המרובים בגירםאות בין כ ת ב י היד‬
‫ש ל משניות טהרות אינם רק פרי של טעיות סופרים גרידא‪ ,‬א ל א חלק גדול מהם נובע‬
‫מתוך‬
‫המסורות השונות שהיו‬
‫רוותות‬
‫בישיבות‬
‫א״י ובבל‪.‬‬
‫והנה בחמשת‬
‫הסדרים‬
‫הראשונים אנו שואבים לפעמים מ ע מ ק י התלמוד לא רק את מסורת ב ב ל וא״י במשנה‪,‬‬
‫א ל א א ת המסורות השונות שבישיבות השונות בא״י ובבבל עצמן‪ .‬עיין ב מ ש נ ת ש ב ת‬
‫פ י ״ ט ם״ד‪ ,‬בתלמודים שם ום״ש בירושלמי כ פ ש ו ט ו ח״א עם׳ ‪) 210—209‬ועל כ״ז במ״א‬
‫בפרוטרוט(‪ .‬ברם בסדר טהרות אין בידינו )לעתים קרובות( להכריע אם יש לפנינו‬
‫שיבוש )‪.‬תיקון״( סופרים או מסורת אחרת‪.‬‬
‫והואיל ואנו רואים מתוך סוגיות התלמודים של חמשת הסדרים הראשונים שהיו‬
‫קיימות מסורות שונות במשנתנו‪ ,‬הרי אנו מוכרחים להניח מ ל כ ת ח י ל ה שגם סדר טהרות‬
‫ל א היה י ו צ א מן ה כ ל ל )להלן נווכח בזה ע״י סוגיות התלמודים ש ה ו ב א ו בהן משניות‬
‫מסדר טהרות(‪ .‬והואיל ואותם השינויים במסורת בין בבל וא״י שלמדנו אוחם מ ח ו ך‬
‫ע ו ג י ו ת התלמודים נשארו לנו גם בכתב״י השונים ש ל המשנה‪ ,‬כ ל ו מ ר מסורת א״י נשרדה‬
‫מבוא‬
‫יב‬
‫לנו ברובה בכת״י מ ט י פ ו ס‬
‫הוצ׳ לוו קויפמן וכדומה‪ ,‬ומסורת בבל במשנה ש ב ב ב ל י‬
‫וכדומה )אעפ״י שאין בידינו ט ו פ ם ש ל מ ש נ ת א״י מוחלטת‪ ,‬וגם לא כ ל הסדרים של‬
‫באופן יחסי‪ ,‬ועל כ״ז בם״א(‪ ,‬הרי אנו רשאים‬
‫אותו הכת״י שוים‪ ,‬וההגדרה היא רק‬
‫להניח ש נ ם בסדר טהרות אין ) ב כ מ ה מקומות( השינויים ש ב ט ו פ ם י ם השונים של מ ש נ ת י נ ו‬
‫רק פרי ש ל טעויות סופרים‬
‫גרידא‬
‫אלא שהם הם השינויים בין הישיבות השונות‬
‫ש ב ב ב ל וא״י ה מ צ ו י י ם בשאר ח מ ש ת הסדרים‪.‬‬
‫מעכשיו ברור לנו שאין לגשת לבאור ה ת ו ס פ ת א טהרות לפני שאנו דגים על‬
‫גירםאות הםשנה שבכת״י השוגים‬
‫‪ -‬דיון שברובו המכריע אינו מבוסם על סוגיות‬
‫התלמודים א ל א על ‪ .‬א י פ ש ר ואולי• שיש לפנינו סםורת שונה בין בבל וא״י‪.‬‬
‫והנה ב מ ב ו א י לח״ב ה ו כ ח ת י ) נ ג ד ה ש י ט ה המקובלת על כ ל ח כ מ י ישראל( ש ה ג א ו נ י מ‬
‫למדו‬
‫ושקדו על התוספתא‪,‬‬
‫ה ב א ת י עדויות מפורשות‬
‫שהתנאים שנו את‬
‫התופפתא‬
‫בישיבות הגאונים ב כ ל יום )עיי״ש עמ׳ ‪ ,(12‬ש ה ת כ נ י ת הקבועה של ישיבות נ א ו נ י בבל‬
‫כללה גם א ת לימוד ה ת ו ס פ ת א ומעולם לא פ ס ק ה מ פ י ח כ מ י ישיבות בבל‪.‬‬
‫וםתוך ספרי הגאונים אנו רואים ש ה ם למדו א ת ה ת ו ס פ ת א שלנו‪ ,‬הברייתות ש ה ם‬
‫מ ב י א י ם םן ה ת ו ס פ ת א מ ת א י מ ו ת ל ת ו ס פ ת א שבידינו‪ .‬ונאמנים עלינו דברי בעל ה א ג ר ת‬
‫ש פ ר ס ם ש כ ט ר )במעדיאנה עמ׳ ‪ 141‬בהערה(‪ :‬״וכאשר באתי אל מ צ ר י מ חיפשו תלמידי‬
‫רוכמ׳ )צ״ל‪ :‬חכם׳( אשר בםצרים ה ת ו ס פ ת א אשר היתה בידי ו מ צ א ו ה כ מ ו ת ה ת ו ם פ ת ו ח‬
‫אשר היתה בידם‪ ,‬ונםתפקתי בדבר זה עד אשר חזרתי עד ד מ ש ק ו מ צ א ת י ש מ ה כ מ ו ת‬
‫ששה תוםפתות הובאו מ ב ב ל ועיינתי ב כ ו ל מ והנמ מנוסחה אחת הועתקו והמה כ נ ו ס ח ה‬
‫אשר בידי• וכוי‪.‬‬
‫ואע״פ שאין בידי לקבוע את זמנה של האגרת הזאת‪ ,‬א ב ל ע צ ם ח ו כ נ ה מעיד על‬
‫עתיקותה‪ ,‬ע צ ם ה ס פ ק על תוכן התוםפתוח מ ו כ י ח א ת קדמוחה‪ ,‬ו נ מ צ א נ ו למדימ שבזמגו‬
‫הקדום של כ ו ת ב האגרת היו מ צ ו י י מ ב ד מ ש ק ט ו פ ם י ם של ה ת ו ס פ ת א ש ה ו ב א ו מ ב ב ל‬
‫ושהיו שוים לספרי ה ת ו ס פ ת א ש ב מ צ ר י ם ‪.‬‬
‫מובן הדבר שאין לנו להסיק‬
‫מ כ א ן ש ל א היו שום שינויי‬
‫נוסחאות בין םפרי‬
‫ה ת ו ס פ ת א ש ב ב ב ל ובין א ל ה שבמצרים‪ .‬ב ש ב י ל בעל האגרה היה חשוב להווכח ש ה ט ו פ מ‬
‫שבידו אינז מ כ י ל ״ברייתא אחרת״ )עיי״ש(‪ ,‬ואם השינויים בין הספרים של בבל ובין‬
‫ספרי מ צ ר י ם ל א היו יותר גדולים מן השינויים שבין מ ש נ ת הירושלמי והבבלי‪ ,‬הרי היה‬
‫יכול להחליט שאין בידו ברייתא אחרת ושהיא ״כמות ה ת ו פ פ ת ו ת אשר היתה בידם״‪.‬‬
‫ועכשיו‬
‫נשאלת השאלה‬
‫כיצד‬
‫יתכן שמסורת‬
‫הבבלי לא השפיעה‬
‫על נוטח‬
‫ה ת ו ס פ ת א ששנו ־אותה כישיבות בבל ו והסברא נותנת שבוודאי ובוודאי ה ש פ י ע ה מסורת‬
‫זו ב כ מ ה מקרים על נוסח ה ת ו ס פ ת א שבידינו‪ .‬ואף שעיקר ה ת ו ס פ ת א שלנו מקורו‬
‫•מישיבות א״י‪ ,‬ם״מ לא נ י צ ל ה משינויים והוספות ששרשם הוא בישיבות גאוני בבל‪.‬‬
‫וכמו ש י ש בידינו כת״י של מ ש נ ת א״י‪ ,‬כת״י של מ ש נ ת בבל ועוד יותר כח״י‬
‫מבוא‬
‫יג‬
‫מטיפוס מעורב‪ ,‬והיינו ש נ כ נ ס ו לשם ש ת י המסורות גם יחד‪ ,‬כ ן כוודאי יש גם ככת״י‬
‫של התוספתא תערובת ש ל מסורות שונות‪ .‬ויש אשר בכת״י א ח ד נשארה לנו במקום‬
‫ידוע מסורת א״י ובכת״י ש נ י נשרדה לנו באותו מקום מסורת אחרת‪ .‬ולפ׳יז אין לנו‬
‫לראות בשינויי הנוסחאות שבכת״י וראשונים שיבושים ו״תיקונים• גרידא א ל א לפעמים‬
‫י ש לנו בשינויי הנוסחאות שרידים ש ל מסורות שונות שהיו רווחות בישיבות השונות‪.‬‬
‫כ ן ל ד ו ג מ א ‪ :‬ב ת ו ס פ ת א ברכות פ״ו‪ :1319 ,‬בית ש מ א י אומרים כ ו מ יין מימינו ושמן ערב‬
‫משמאלו מברך על היין ואת״כ מברך על השמן וכר‪ .‬ובד ש ם ‪ :‬ב י ת ש מ א י אומר כוס‬
‫יין בשמאלו ושמן ערב בימינו מברך על השמן ואחר כ ך מברך על היין וכר‪ .‬וגירםא‬
‫זו מ ת א י מ ה לבבלי שם ם״ג ב׳‪ ,‬א ב ל גירםת כי״ע מ ת א י מ ה לירושלמי שם פ״ח ה״ה‪ ,‬י״ב‬
‫ע״ב‪ ,‬עיין מ״ש בח״א עמ׳ ‪.26‬‬
‫ש ב ת פ ״ ח ‪ ,‬״ ‪ : 2 1‬תורי דקל‬
‫ש נ י ם ‪ .‬וכ״ה בכי״ל‪ ,‬וזה מ ת א י ם לירושלמי שם פ״ח‬
‫ה״ב‪ ,‬י״א ע״ב‪ .‬א ב ל בתוםפ׳ ד וכי״ו‪ :‬חורי ד ק ל א ח ד ‪ ,‬וזה מ ת א י ם לבבלי שם צ ׳ ב׳‪.‬‬
‫פסחים פ״א‬
‫‪:15712‬‬
‫רביעית יין‬
‫ה א י ט ל ק י ‪ .‬וזה מ ת א י ם לבבלי עירובין ם״ד ב׳‪,‬‬
‫ופירושו יין האיטלקי‪ .‬א ב ל בכי״ל ש ם ‪:‬‬
‫ב א י ט ל ק י ‪ ,‬וכ״ה בירושלמי ע״ז פ״א ה״ט‪ ,‬מ׳‬
‫ע״א‪ ,‬ופירושו ברביעית האיטלקית‪ ,‬עיין מ״ש בח״א עם׳ ‪.166‬‬
‫ש ם פ״ב ״ ‪ : 1 5 8‬ר׳ יוםי אום׳ שרה חיטים ושעורימ במימ‬
‫ה ו א ברוקח םי׳ רפ״ט‪ ,‬א ב ל בר וכי״ל ש ם ‪:‬‬
‫ו ה ח מ י צ ו וכר‪ .‬וכן‬
‫ו נ ח ב ק ע ו ‪ ,‬וזה מ ת א י ם לשינויים בין‬
‫הבבלי והירושלמי‪ ,‬עיין מ״ש בח״א עמ׳ ‪.168‬‬
‫מ ו כ ה פיב‪: 19326 ,‬‬
‫שומרי גנות ופרדיםין פטורין ב י ן‬
‫א ב ל בכי״ל ש ש ‪ :‬םטורין מן ה ס ו כ ה בלילה‬
‫וחייבין‬
‫ביום‬
‫בלילה‪.‬‬
‫ובין‬
‫ב י ו ם ‪ .‬וגם זה מ ת א י ם לשינויים‬
‫בין התלמודים‪ ,‬עיין מ״ש בח״א עמ׳ ‪.198‬‬
‫ב י צ ה פ״ב‪ :20313 ,‬שבית ש מ א י אומ׳ ש נ י תבשילין וכר‪ .‬וכ״ה בכי״ל‪ .‬א ב ל בד‬
‫וכי״ו ש ם ‪ :‬ת ב ש י ל א ח ד ‪ ,‬וגם זה תלוי בשינויים שבין התלמודים‪ ,‬עיין מ״ש בח״א עמ׳ ‪.206‬‬
‫שם‪ :20315 ,‬אין עושין מיום ט ו ב‬
‫ל ש ב ח ‪ .‬וכ״ה בבבלי לפי נירםאות הראשונים‪,‬‬
‫למוצאי‬
‫א ב ל ב ת ו ס פ ת א כי״ל‪ ,‬כי״ו ו ר ‪ :‬אין אופין מיום ט ו ב‬
‫יום טוב‪.‬‬
‫בירושלמי‪ ,‬עיין מ״ש ע״ז בח״א עם׳ ‪) 206‬ושם ב ט ה ״ ד ‪ :‬מיום ט ו ב ל מ ו צ א י‬
‫וכ״ה‬
‫שבת(‪.‬‬
‫חגיגה פ״ב‪ :2348 .‬בן עזאי ה צ י ץ ו מ ת וכו׳ בן זוטא ה צ י ץ ונפגע‪ .‬וכ״ה בד‪ .‬א ב ל‬
‫ב כ י ״ ל ‪ :‬בן זומא הציץ ו מ ת וכו׳ ק עזאי הציץ ונפגע‪ .‬וגם שינוי זה שנוי במחלוקת‬
‫התלמודים‪ ,‬עיין מ״ש בח״א עט׳ ‪.246‬‬
‫קידושין פ״ג‪,‬‬
‫‪33823‬‬
‫‪ :‬ובטלוה אף על פ י‬
‫שלא‬
‫נשתייר‬
‫בידה ש ו ה‬
‫פרוטה‬
‫מקודשת‪ .‬וכ״ה בירושלמי ש ם פ י א ה״ב‪ ,‬נ ״ ט ע״ב‪ ,‬פ״ב ה״א‪ ,‬ס״ב ע״ב ובבבלי שמ‬
‫ם״ז א׳‪ .‬א ב ל ב ת ו ס פ ת א ד ו כ י ״ ו ‪ :‬ומלוה א ף על פ י‬
‫אינה‬
‫ש נ ש ת י י ר בירה שוד‪ ,‬פרוטה‬
‫מקודשת‪ ,‬וזהו כתיקון הבבלי שם ם״ז ב׳‪ .‬על דוגמאות אלו יש להוסיף כ ה נ ה‬
‫וכהנה‪ ,‬עיין ברכות ‪ ,52‬תענית ‪ ,21424‬נזיר ‪ ,29029‬ב״ק ‪ 360‬שו׳ ‪ 7/9‬ומש״ש‪.‬‬
‫מבוא‬
‫יד‬
‫מ ע כ ש י ו ברור לנו שבוודאי היו קיימים שינויים אלה גם כ ת ו ס פ ת א טהרות‪ ,‬א ל א‬
‫שלצערינו אין לנו למרר זה כ ש ל י מ ו ת א ל א כת״י א ח ד ‪ -‬כת״י ווינה ונוסח ה ד פ ו מ י מ‬
‫פיםקאות‬
‫)שהוא קרוב בעיקרו לנוסח כי״ו(‪ .‬א ב ל יש בידינו‬
‫ה ת ו ס פ ת א שבראשונימ‪,‬‬
‫וםהם אנו רואים ש ל א ש נ י נ ו בהשערתינו‪ .‬א ס ת פ ק בדוגםאוח אפיניוח אחדוח‪.‬‬
‫מקוואות פ״ט ם ״ ו ‪ :‬על הבגדים מ צ ד אחד אינו ח ו צ ץ וכו׳ ר׳ יומי אומר‬
‫בנאים‬
‫של‬
‫מ צ ד אחד ושל בור משני צדרימ‪ .‬ובבבלי ש ב ת קי״ד א ׳ ‪ :‬של בנאין מ צ ר‬
‫אחד וכו׳ מ א י בנאין א״ר יוחנן אלו תלמידי ח כ מ י ם שעוםקין בבנינו של עולם וכו׳‪.‬‬
‫ו ב ת ו ס פ ת א מקוואות פ״ו‪ :6593 ,‬של בנאין מ צ ד א ח ד אף כ ש ל ) צ ״ ל ‪ :‬בשל( בור ג ד ו ל ה‬
‫מ צ ד אחד‬
‫ו ק ט נ ה משני צדדין )כגי׳ כי״ו‪ ,‬פיה״ג ור״ש‪ ,‬עיין להלן עמ׳ ‪ .(39‬ו א ח ד‬
‫הקדמונים פירש ב מ ש נ ה )ע״פ גירםא זו בתוםפחא( של בנאים — ט י ט של בנאים‪ ,‬ושל‬
‫בור — ט י ט של בורות‪ ,‬ט י ט היון‪ .‬ובפיה״ג שם ה ש י ג על מפרש זה מ ב ב ל י ש ב ת הנ״ל‪.‬‬
‫א ב ל ב מ ש נ ה הוצ׳ לוו ש ם ‪ :‬ר׳ יוסי אומ׳‬
‫צדדין‪ .‬וכן בכת״י ק ו י פ מ ן ‪ :‬ר׳ יומה אומ׳‬
‫בנווימ‬
‫בנווימ‬
‫מ צ ד אחד ושל בור מ ש נ י‬
‫מ צ ד אחד ושלבור משני צדדין‪.‬‬
‫וקרוב לוודאי שזו היא נוסחת א״י‪ ,‬ו ה י י נ ו ‪ :‬בנאים )בלי המלה ״של״‪ ,‬כלומר‪ ,‬ב ב ג ד י ם‬
‫גאים( ח ו צ ץ אפילו מ צ ר אחד א ב ל בבגדי בור אינו ח ו צ ץ אלא משני‬
‫צדדין )ואע״פ‬
‫שבבבלי הנ״ל מפרש ר׳ יוחנן ע״פ םםורת הבבלי אין זה מ ו כ י ח כלום‪ ,‬כ י אנו מ ו צ א י ם‬
‫כ מ ה פעמימ שינויימ בדברי ר׳ יוחנן ע צ מ ו בין הבבלי והירושלמי(‪ .‬וכן מפורש ב מ ש נ ה‬
‫ד׳ נ פ ו ל י ‪ :‬ר׳ יוםי או׳ ב נ א י מ‬
‫מ צ ד אחד‬
‫ו ב ב ו ר משני •צדדין‪.‬‬
‫וגם כאן יש לנו מסורת אחרת ב ת ו ס פ ת א‬
‫ה מ ת א י מ ה לנוםח ה מ ש נ ה בא״י‪ .‬וכן‬
‫םעתיק ברוקח םי׳ שע״ו‪ :‬ר׳ יוסי אומר מ ש ו ם דרי י ש מ ע א ל ברכין מצד‪ .‬אחד‪ .‬וכן באו״ז‬
‫ת״א סי׳ של״ז‪ ,‬ם״ק י׳‪ ,‬מ״ד ע״א‪ :‬ר׳ יומי משום ר׳ ישמעאל אומר ברכין אף מ צ ד אחד‬
‫)ובתוספתא ד הורכבו שתי הנוסחאות‪ ,‬עיין מ״ש להלן עמ׳ ‪ .(39‬וכבר מפורש ב ת ו ס פ ת א‬
‫כלים ב״ב פ״ה )בגירםת הר״ש‪ ,‬עיין מ״ש בח״ג עמ׳ ‪:(87‬‬
‫ואלו‬
‫הן‬
‫ה ר כ י ן כגון‬
‫השיריים והםיריקון והכלך והפיליון של ראש‪ .‬וזה ם ח א י ם בדיוק לגוםח איי ב מ ש נ ה ‪:‬‬
‫ב נ א י מ )בגווימ( מ צ ד אחד‪.‬‬
‫זבים פ״ה מ ״ ר ‪ :‬ר׳ שמעון אומר מ ק צ ת ט מ א על הטהור ט מ א ו מ ק צ ת טהור על‬
‫ה ט מ א טהור‪ .‬וכ״ה בכל נוסחאות המשנה שבידי‪ .‬וכן גם ב ת ו פ פ ת א ד ‪ :‬ר׳ שמעון אומר‬
‫מהזר‬
‫מקצת‬
‫הטהור‬
‫על‬
‫על‬
‫ה ט מ א ה א ף בזב טהור‪ .‬וכן בר״ש ש מ ‪ :‬ר׳ שמעון אומר מ ק צ ת‬
‫ה ט מ א אף בזב טהור‪.‬‬
‫א ב ל בכי״ו כ ת ו ס פ ת א ‪ :‬ר׳ שמעון אומר אף מ ק צ ת‬
‫טטא‬
‫על‬
‫הטהור‬
‫אף‬
‫בזב טהור‪ .‬וכן היא הגירםא כ ת ו ״ כ ב כ ל הנוסחאות• עיין מ י ש על כ״ז להלן עמ׳ ‪,135‬‬
‫ורק ע״פ גירםא זו אפשר לבאר את התומפתא ה ח ת ו מ ה והסתומה בזבים פ״ד• ה״ג‪ :‬צ י צ י ת‬
‫ש ל ט מ א על גבי טהור‪ .‬וכו׳‪ ,‬עיין מ״ש בבאורה להלן עם׳ ‪ .129‬וא״כ יש לגו גם כ א ן‬
‫גירסאות שונות ב ת ו ס פ ת א ב ה ת א ם למסורות השונוח בדברי המשנה‪.‬‬
‫מבוא‬
‫ולפעמים ניסו להגיה ב ת ו ס פ ת א‬
‫טהרות פ״ז מ״ו‬
‫טו‬
‫בהתאם למסורת הבבלי במשנה‪ .‬וכ״ה ב מ ש נ ה‬
‫) ב ה ו צ א ו ת שלנו‪ ,‬בד״ו הראשון‪ ,‬בכי״מ(‪ :‬הגבאין ש נ כ נ פ ו לבית הבית‬
‫ט מ א אם יש עםהם גוי נאמנין לומר לא נכנסנו א ב ל‬
‫אין‬
‫נ א מ נ י ן לומר נ כ נ ס נ ו‬
‫אבל לא נגענו‪ .‬וזו היא בלי שום ס פ ק גירםת הבבלי חגיגה כ״ו א׳‪ .‬א ב ל במשנה ד׳‬
‫הגבאין ש נ כ נ ס ו לתוך הבית הבית ט מ א אם יש עמהן גוי‬
‫נפולי‪:‬‬
‫נאםנין‬
‫לומר‬
‫נכנסו א ב ל לא נגעו‪ .‬וכ״ה בערך ב כ מ ה טופםים אחרים‪ ,‬עיין מ״ש להלן עמ׳ ‪ .83‬וזו‬
‫היא גירםת הירושלמי‬
‫ב ח נ י נ ה הנ״ל‪ ,‬ובהתאם לזה נ ם‬
‫בתוספתא‬
‫ש ם ‪ :‬אם היה גוי‬
‫עמהן אף על פי ש ה מ ש כ ו ן בידן אף על פי שהגוי מעיד ) צ י ל ‪ :‬שאחרימ מעידים‪ ,‬כ מ ו‬
‫שהוא בר״ש שם( בהן ש נ כ נ ס ו ואמרו לא ננענו הרי אלו נאםנין מ פ נ י ש א י מ ת גוי‬
‫‪1‬‬
‫עליהן (‪ .‬ובר״ש שם הגיה את כ ל נוסת התוספתא ב ה ת א ם למשנה ע״פ מסורת הבבלי‪,‬‬
‫עיין מה ש ה א ר כ ת י בזה להלן עם׳ ‪ . 8 2 - 83‬ואנו רואים מ ש ם שהר״ש לא שינה את‬
‫הגירםא ב ת ו ס פ ת א ש ה ע ת י ק ‪ :‬אלא‬
‫העתיק אותה‬
‫כ צ ו ר ת ה והגיה אותה‪ .‬ו מ כ א ן שאנו‬
‫צריכים להתייחם ברצינות לפיסקאות התוספתא שבראשונים המתאימות בנירםתן לבבלי‪,‬‬
‫ואין להתליט בוודאות שהן הוגהו ע״פ הבבלי‪.‬‬
‫ולפעמים קשה לבאר את מ ו צ א‬
‫מקוואות פ״ו‪,‬‬
‫‪:65830‬‬
‫כל החוצצין‬
‫הנוסחאות השונות שבתוספתא‪ .‬כ ן ב ת ו ס פ ת א‬
‫בכלים‬
‫ח ו צ צ ץ וכו׳‪ .‬וכ״ה בד ו א צ ל כ ל הראשונים‬
‫שהביאו ת ו ס פ ת א זו‪ ,‬עיין מ י ש להלן עם׳ ‪ .36‬א ב ל בה״ג ה׳ נרה‪ ,‬פ״ה ע״ב‪ :‬ושנו חכמי‬
‫כ ל החוצץ‬
‫ב כ ה נ י מ וכר‪ .‬ובבבלי יבמות מ״ז ב ׳ ‪ :‬וכל דבר ש ח ו צ ץ‬
‫ב ט ב י ל ה וכר‪,‬‬
‫וכ״ה בכי״ם וראשונים שם‪ .‬א ב ל ברוקח סי׳ שע״ו )השני( מעתיק מ ש ם ‪ :‬ו כ ל דבר‬
‫ב ע ב ו ד ה וכר‪ ,‬הרי לך שגירםא משונה זאת בבבלי מאשרת באופן נםרץ א ת‬
‫שחוצץ‬
‫גירםת הבה״ג בתוספתא‪ .‬עיין ם״ש ע״ז להלן עם׳ ‪.37‬‬
‫סוף דבר‪ ,‬ם כ ל זה אנו לםדים שעלינו להתייחם ב כ ו ב ד ראש לגירםאות השונות‬
‫ש ל כ ת ב י היד והראשונים‪ ,‬ואין להחליט שרק אחת מן הגירםאות נכונה‪ ,‬אלא יחכן‬
‫ש ב כ מ ה מקרים שתי הגירםאות נכונות‪ ,‬כ ל אחת בהתאם למסורת שעל פיה נוצרה־(‪,‬‬
‫ו כ ל אחת ה י א אמיתית ‪ -‬א מ ת של הטיקםט‪ ,‬אעפ״י ש ה א מ ת המוחלטת ההיסטורית היא‬
‫ר‬
‫ק‬
‫א ח ת‬
‫‪ .‬ועיין מ ה ש כ ת ב ת י בקרית ספר שייר עמ׳ ‪.324‬‬
‫!( עיין בפיה״ם להר״ם שם עס׳ ‪ 51‬ובתום׳ רי״ד שהבאתי בעם׳ ‪ .83‬שרום׳ אשר גולאק מעיר‬
‫לי שיתכן מאד‪ ,‬כי הפירוש הוא שהגבאים )עמי הארץ( היהודים מפחדים לנגוע‪ ,‬כדי שנם הנוי לא‬
‫פ ״ י שעמי הארץ החזיקו את עצמם טהורים‪ ,‬ט״מ הודו שהגויס טמאים‪ .‬וביטוי דומה לזה‬
‫בעניין ע״ה אנו מוצאים נם בירושלמי דמאי רפ״ד כ״נ עיר‪ :‬אימת שבת עליו והוא אומר אמת‪ .‬וגס‬
‫כאן אימת מגע הגוי עליו‪ ,‬והוא אינו נוגע‪.‬‬
‫י ג ע ׳‬
‫ואע‬
‫‪ (2‬עלי להודות שבספריי נטיתי לפעמים משיטה זו מפני שנגררתי אחרי השיטה המקובלת‬
‫על חכמי ישראל‪ ,‬וגדול הוא בח השיגרא וההרגל‪.‬‬
‫מבוא‬
‫טז‬
‫ב‪.‬‬
‫כבר‬
‫אסרתי לעיל שאין בידינו אלא כת״י‬
‫אחד של ת ו ס פ ת א‬
‫טהרות ונוסח‬
‫הדפוסים הקרוב לכת״י זה‪ .‬א ב ל לעומת זה נשתמרו לנו פיםקאות ה ת ו ס פ ת א ב מ פ ר ש י‬
‫מ ש נ ת טהרות ובספרי הפסק—הרמב״ם והראב״ד‪ .‬וכבר אמורה מלתי במבואי לח״א עם׳ ‪1‬‬
‫שלפעמים היתרון לפיםקאות שבראשונים על ק ט ע י מ מכת״י ה ת ו פ פ ת א ממש‪ ,‬עיין מש״ש‪.‬‬
‫וברצוני לתת כאן םקירה ק צ ר ה על ערכם של הםפרימ הנ״ל בשביל התוספתא‪.‬‬
‫‪ .1‬פירוש הגאונים לטהרות‪ .‬פירוש זה י צ א לאור בראשונה ע״י יהודה רוזינברג‬
‫בםפר קובץ מעשי ידי גאונים קדמונים‪ ,‬ברלין תרט״ו‪ .‬רוב פירושי הגאון מ ו ב א י ם‬
‫בערוך‪ ,‬ור׳׳א ק ה ו ט בעה״ש הגדיל לעשות בבאוריו לפירושי הגאון ש ה ב י א הערוך‪ ,‬וזכויות‬
‫ק ה ו ט בעניין זה אין לקפח בשום אופן‪ .‬םפר זה י צ א שנית ע״י י‪ .‬נ‪ .‬א פ ש ט י י ן בברלין‬
‫ת ר פ ״ א — תרפ״ד ע׳־פ כ מ ה כת״י‪ ,‬והוא צרף לו באורים והערות מרובות שהן פ ם ג ת‬
‫המדע הפילולוגי‪ .‬ולפגי כן פרםם א פ ש ט י י ן )ברלין ‪ (1915‬מ ב ו א גדול לפיה״ג )גרמנית(‬
‫שבו הוא דן על ה ס פ ר מ כ ל הצדדים‪ ,‬ובעמי ‪ 29‬ואילך הוא מ ו כ י ח שהמחבר א י נ נ ו רב‬
‫האי א ל א רב סעדיה‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫ערכו ש ל פירוש זה לנוסח ה מ ש נ ה הוא‬
‫נ ת ל מאד‪ ,‬עיין ב מ ב ו א ו ש ל א פ ש ט י י ן‬
‫הנ״ל עם׳ ‪ 46‬ואילך‪ ,‬וםכאן ערכו נ ם בשביל התוספתא‪ .‬כ י כ מ ה פעמים אנו מ ו צ א י ם‬
‫בספר זה )ולפעםים רק בכת״י אחד( גירמאות ב מ ש נ ה ש מ ת א י מ ו ת לתוספתא‪ ,‬עיין מ״ש‬
‫בח״ג ריש עם׳ ‪ .42‬א ב ל ב ע צ ם פ י ם ק א ו ת ה ת ו ם פ ח א אין בו נוסחאות שאינן בשום מ ק ו ם‬
‫אחר‪ .‬המקום החשוב היחידי הוא‬
‫דרכים אילו שמהלכין עליהן בימות‬
‫בפיה״ג עמי‬
‫‪ :123‬ואמרי‬
‫בתוםפה אילו הן יתדות‬
‫ה ח מ ה וכוי‪ .‬גירםא זו מתנגדת לגירמת ד‪ ,‬כי״ו‪,‬‬
‫הריח‪ ,‬הערוך‪ ,‬הר״ש‪ .‬האו״ז‪ ,‬הרשב״א והרא״ש ש ג ו ר מ י מ ‪ :‬בימוח‬
‫ה ג ש מ י ם ‪ ,‬עיין מ י ש‬
‫ע״ז להלן עמ׳ ‪ .38‬ולפלא שהםו׳ילים השוגים של פיה״ג לא הרגישו בזה כלל‪ .‬הקדמון‬
‫היחידי שםאשר גירסא זו הוא הרםב״ם ב פ י ה י מ פ״ט ם״ב עמי ‪110‬‬
‫וברםב״ם פ״ב מה׳‬
‫מקוואות היא‪ .‬ולהלן עם׳ ‪ 39‬גטיתי לקבל שזו ה י א הגירםא הנכונה‪ .‬חוץ מזה עלינו‬
‫לדעת שהגאון מפרש בעיקר רק את המילים ואינו יורד לפרש א ת העניין‪ ,‬וזה כ ב ר‬
‫מ פ ח י ת כ מ ד ה ידוע א ח ערך הפירוש כ פ י ר ו ש כללי ומקיף‪.‬‬
‫‪ .2‬פירוש ה ד י ש משנץ‪ .‬פירוש זה לסדר טהרוח נדפס בראשונה ב ו ו י נ י צ י א ה רפ״ג‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫והוגה עיי ה מ ג י ה הידוע שהיה שמו לפנים בישראל יעקב בר׳ חיים ן• אדוניהו (‪ .‬לפי‬
‫‪ (1‬עיין ברילל יאהרביכער חיז עשי ‪ .45‬כרלינר ביאהרכוך ה־נרנקפורטי ח״ג עמ׳ ‪ ,304‬חתימתו‬
‫נמצאת על גליזן הירושלמי כת״י ליידן‪ ,‬שבועית פ״ה‪ ,‬עיין ‪.‬והמה בכתבים׳ לשיללער שינעסי עמי ‪13‬‬
‫ובתצלום שם בראש הספר‪.‬‬
‫יז‬
‫מבוא‬
‫דבריו היה לפניו רק ט ו פ ס אחד מ כ ל י מ ער נגעים ‪ .‬ו ה י ה מ ו ט ע ה בתכלית״‪ ,‬ומכאן ואילך‬
‫לא היו לפניו אלא שתי העתקות‪ ,‬ובידים פ״א מ״א ופ״ב ם״א נדפםו שתי נוסחאות של‬
‫הר״ש זה ב צ ד זה»(‪ .‬המגיה תיקן מדעתו ב כ מ ה מקומות‪,‬‬
‫כ פ י שהוא מעיד בעצםו‪ .‬כן‬
‫לדוגמא במקוואות פ״ט רם״ג נדפס לפנינו לנכון‪ :‬ובית השחי ב ח נ מ חנייה דהוי בכלל‬
‫בית הסתרים‪ .‬א ב ל בכת״י הר״ש שלפני המגיה היה כ ת ו ב ‪ :‬ובית השחי ב ת ״ כ תניא וכוי‪.‬‬
‫כמו כן הוסיף כ מ ה הערות בגליון‪ ,‬עיין ם״ש להלן עמ׳ ‪05‬ו‪ .‬אבל לעומת הדפוסים‬
‫המאוחרים הרי הר״ש דפום ראשון כםפר מוגה בחכליח‪ ,‬כ י‬
‫בדפוסים החדשים נפלו‬
‫שבושים לרוב‪ .‬כ פ י שהעירותי כ מ ה פעמים בספרי ח״ג וח״ד‪.‬‬
‫על‬
‫ערכו ש ל פירוש הר״ש להבנת‬
‫התוספתא‬
‫טהרות מיותר לדבר‪ .‬בפירושו‬
‫נעתקה כ מ ע ט כ ל ה ת ו ס פ ת א טהרות‪ ,‬ורק ברייתות מועטות הושמטו בפירוש זה‪ .‬רוב‬
‫הברייתות נתפרש ע״י הר״ש ורק מיעוטן הובא בלי שום פירוש‪ .‬יתר על כן‪ ,‬רבינו הר״ש‬
‫לא ה ס ת פ ק ב ט ו פ ס אחד של ה ת ו ם פ ח א אלא עיין ב כ מ ה טופםימ‪ .‬וכן הוא כ ו ת ב באהלוח‬
‫פי״ח םם״ז‪:‬‬
‫ברוב‬
‫ת ו ם פ ת ו ת גרםינן באכםדרא‪ .‬פרה פ״ז מ״ד‪:‬‬
‫לא כ ת ו ב לא פםול ולא כשר‪ .‬מקוואות פ״ג מ״ר‪:‬‬
‫ובכלימ פ״ג מ״ז‪ :‬ברייחא זו כ ח ו ב ה בשיבוש‬
‫ברוב‬
‫ברוב ם פרי ם‬
‫וברוב ם פרי ם‬
‫כ ח ו ב צרופין‪.‬‬
‫ת ו ם פ ת ו ת ‪ ,‬כ ם ו ש כ ת ב ת י ה כן‬
‫היא‪ .‬ונראה שמלים אלו הן מהר״ש עצםו‪ ,‬ולא מן המגיה )ואני חוזר בי מ מ ה ש כ ת ב ת י‬
‫בח״ג עמי ‪ ,(11‬כ י לפני המגיה לא היה‪ ,‬כנראה‪ ,‬יוחר מ ט ו פ ס אחד לםםכת כלים‪ ,‬עיין‬
‫דברי ה מ ג י ה שהעתקתי בח״ג עמי ‪.82‬‬
‫וכן רגיל הר״ש לציין ‪ .‬ו א י ת ספרים דגרםי״‪ .‬טבול יום פ״ב םם״ז‪ :‬ואית ספרים‬
‫דגרםי משוך‪ .‬שם פ״ג םם״ג‪ :‬ויש םפרים שברייחא זו כ ח ו ב ה בלשון אחרת*(‪.‬‬
‫ובעיקר מ צ ו י ורגיל א צ ל הר״ש הציון ‪ .‬א י ת דגרםי״‪ ,‬״אית דלא גרםי״‪ .‬כלים פ״ח‬
‫מ״ד‪ ,‬אהלות פט״ז מ״ה )פעמיים שם(‪ ,‬נגעים פי״א מ״ה‪ .‬פרה ספ״ד‪ ,‬מקוואות םפ״ד‪ ,‬שם‬
‫פ ״ ט מם״ד‪ ,‬שם מ״ז )פעמיים(‪ ,‬טהרות פ״ד מ״ו‪ ,‬שם םמ״ח‪ ,‬מכשירין פ״א מ״ד‪ ,‬פ״ב‬
‫ם״נ‪ ,‬פ״ג םם״ד‪ ,‬זבים םפ״ד ועוד בכ״מ‪.‬‬
‫ואעפ״י שהיו לרבינו כ מ ה טופםים של ה ת ו ס פ ת א טהרות‪ ,‬מ״ם היה רגיל‪ ,‬כנראה‪,‬‬
‫להעתיק ע״פ רוב רק מ ט ו פ ס אחר ולהעיר על הנוסחאות ש ב ש א ר הטופםים‪ .‬שהרי כן‬
‫הוא כ ו ת ב במקוואות פ״ג ם״ד‪ :‬לא אם אמרת בםקוה שלא עשה בו את‬
‫הצפורי׳‬
‫‪ (1‬שתי הנוסחאות עושות רושם של שתי מהדורות ולא של נוסחאות שונות מםהדורה אחת‪.‬‬
‫והנה מתשובת ר״ב אשכנזי סי׳ א׳‪ ,‬ד״ר ט׳ ע״א אנו יודעים שהיו שתי מהדורות של פי׳ הר״ש לסדר‬
‫ע י )ועיין נם מבוא לראכי״ה של ר״א אפטוביצר ריש עם׳ ‪ ,(284‬ומכאן נראה שהיו שתי מהדורות‬
‫גס לסדר טהרות‪ .‬ועיין ם״ש גרוס כצופה הצרפתי ח״ז עמי ‪ 60‬הערה ‪.7‬‬
‫ז ר‬
‫פ‬
‫‪ (2‬בר״ש אהלות פי״ג מ״ר בפיםקא מן התוספתא‪ :‬ם״א לאספתי‪ .‬פרה פי״ב מ״ר‪ :‬ם״א לא‬
‫ישנה‪ .‬טהרות פ״ד מ״י‪ :‬ס״א טבול יום וכוי ס״א המכבס את כסותו‪ .‬ונראה שכ״ו הוא ציון המגיה‬
‫לנוסח אחר בריש‪ ,‬ולא ציון הר״ש לנוסח אחר בתוספתא‪.‬‬
‫מבוא‬
‫יה‬
‫חאם׳ בגוף שקשה בו את‬
‫םפרימ‬
‫וברוב‬
‫ה צ פ ו ר י ן ו כ ו ‪ /‬ונדחק מ א ד ליישב גירםא זו‪ .‬והוא םוםיף‪:‬‬
‫כתוב‬
‫צ ר ו פ י ן ‪ .‬והנה גירסת רוב הספרימ מ ת פ ר ש ת כ פ ש ו ט ה‬
‫)עיין מ״ש במקומו שם עמי ‪ ,(14‬א ב ל רבינו העתיק ע״פ הנוסח העיקרי ש ה י ה לפניו‬
‫ונדחק ליישבו‪ ,‬ולא ה כ נ י ם בו את גירםת רוב הספרים‪ .‬וכן בר״ש טהרות פ״ר מ״ו‬
‫העתיק את הנוסחא הבלתי ר ג י ל ה ‪. :‬תפור״‪ ,‬ובפירושו העיר‪:‬‬
‫והכל‬
‫אחד‪ .‬וכן‬
‫לשון משוך‬
‫בטבול יום פ״ב מ״ז‪ :‬מפני‬
‫םפרים‬
‫ואית‬
‫דגרםי‬
‫שהמשקה‬
‫ואית דגרסי קשור ו כ ר‬
‫מ ת ו ו ך וכו׳ פי׳‬
‫מתווך‬
‫מ ש ו ך ‪ .‬הרי לך שנוסח ה ת ו ס פ ת א ב פ י ם ק א ו ת‬
‫הר״ש הוא בעיקרו מ ט ו פ ס א ח ד ולא תערובת של גוםחאות מובחרות־גבחרות‪ .‬ו ב כ ל אופן‬
‫דברימ אלה בוודאי קיימים לגבי כ ל פ י ם ק א ופיםקא כ ש ה י א לעצמה‪ ,‬אם אפילו גגיח‬
‫שהר״ש העתיק לפעמימ א ח ה פ י מ ק א ו ת מ פ פ ר י מ שונים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א ב ל םקירתינו על פ י ם ק א ו ת של ה ת ו פ פ ח א בר״ש לא חהיה ש ל מ ה א ם לא‬
‫נשיפ לב להשפעת אחד המפרשים הקדמונים על פירוש הר״ש‪ .‬כוונתי לפירוש רבינו‬
‫‪1‬‬
‫י צ ח ק בן מ ל כ י צ ד ק ( למרר טהרות‪ .‬כ י כ ל מי שישוח א ת פירושי הר״ש לזרעימ עמ‬
‫פירוש הריבם״ץ לםדר זה )נדפס בש״ם חוצי ראם( יווכח שהר״ש העתיק מ מ נ ו תכופות‪,‬‬
‫ולפעמימ‬
‫כ ח ב מ ה ש כ ת ב כ ד י ל ה ו צ י א מפירושו ש ל הריבמיץ‪.‬‬
‫ב א ו ח ה ש י ט ה הלך‬
‫רביגו גם בפירושו לםדר טהרות‪.‬‬
‫כן לדוגמא באהלות פי״ב מ״ג פירש הריש ש ה ב ט ח )כ״ה גירמתו במשגה( איגו‬
‫מ ב י א א ת ה ט ו מ א ה ־־ שהוא חוצץ ב פ נ י הטומאה‪ .‬ופירוש זה הוא של הריבמ״ץ‪ ,‬ש כ ן‬
‫כ ו ת ב הראב״ד בהשגות פי״ז מה׳ ט ו מ א ת מ ח ה ״ ג ‪ :‬ולשון ה ח ו ם פ ח א א ב נ ו )כ״ה בד״ק‬
‫וד״ו רפ״ד‪ .‬ו צ ״ ל ‪ :‬אבט( וכו׳‬
‫ו ה ר ב ה י ו ג י גם כן פי׳ בו מברא רחוקה בעבור שראה‬
‫את‬
‫ב ת ו ס פ ת א א מ ב ט י ופירש אינו מ ב י א‬
‫ה ט ו מ א ה חוצץ‪ .‬יתר על כן קרוב הדבר‬
‫שהגירםא ‪ .‬א מ ב ט י ״ שמעתיק הר״ש מן ה ח ו פ פ ח א לקוחה מהריבם״ץ‪ ,‬כ י גירםא זו מ ת נ ג ד ת‬
‫לנוסח‬
‫הדפוסים‪ ,‬כי״ו‪ ,‬פיה״ג והערוך‪ ,‬ולהלן גראה שהריבמ״ץ היה רגיל להגיה גגד‬
‫נוסח כ ל הםפריס‪.‬‬
‫שם פי״ג מ ״ ד ‪ :‬א ס פ ת י חרב בלשון יון ויש לאורגין כלי שנקרא חרב‪ .‬ואית‬
‫דגדםי ל א י צ ב ת י וכר‪ .‬ופירוש זה הוא של חריבם״ץ‪ ,‬ש כ ן כ ו ת ב בהשגות פי״ר מהי‬
‫‪ (1‬עיין מיש עליו גרום במגצין של כרלינר עם׳ ‪ 21‬ואילך‪ .‬וראיתי בקטע לאחד הראשונים‬
‫שפרסם שיינבלום בשלשה ספרים נפתחים * ע״ב )שיינבלוס בצד ע״ח ע״ב קרא לקטע זה •םענין‬
‫נט״י לבעל התוספות״‪ ,‬וטעה בפירוש דברי הקטע‪ ,‬ו*ריך לקרא שם‪ :‬עוד םענין ענט״י‪ .‬מהרב בעל‬
‫התוספות נראה וכוי‪ ,‬עיין תוספ׳ ברכות נ״ג סע״כ‪ .‬עידובין ייז רע״ב‪ ,‬חולין ק״ה א׳ ד״ח מים(‪ :‬״והחכם‬
‫ר׳ אלעזר משק כתב בספרו וכו׳ וכן שמעתי מ ח ט י ו של הרב ר׳ יצחק בן מלבי צדק שמברכין על‬
‫מים אתרוגים•‪ .‬אבל בס׳ יריאים השלם סי׳ חל״ד עם• ‪ 499‬לנכון‪ :‬ובן שסעתי מ ש מ ו של ר׳ יצחק‬
‫בן מלכי צדק וכו׳‪ .‬ולע*ס העניין עיין כהערות י״א שיף שם וכדאבי״ה ח״א עמ׳ ‪ 134‬ובהערות שם*‬
‫ט‬
‫ט‬
‫מבוא‬
‫טומאת מת ה ״ ז ‪:‬‬
‫והרב‬
‫יט‬
‫ה י ו נ י )כנוסח ד״ח‪ ,‬ועיין בכ״ם( פירש ב ו חרב אשפר״א‬
‫בלע״ז וכוי• ועיין ם״ש בח״ג ריש עמי ‪.138‬‬
‫מקוואות פ״י מ׳׳ח‪ :‬פי׳ ב ש ל מ ת כ ת עיילי ביה מ י א ט פ י מ ש ל עץ שאינו נדבק‬
‫כ ל כ ך עם הבשר א״נ ב ש ל מ ת כ ׳ א י כ א סכני ט פ י כ ש מ ו צ י א ו ודבר שאינו מ ק פ י ד אינו‬
‫חוצץ• ובאו״ז ח״א םי׳ שם״ג ם״ק י׳‪ ,‬נ׳ ע ״ א ‪ :‬פי• ר ב י נ ו‬
‫דטעמא דר׳ יהוד׳ דאמר ב ש ל מ ת כ ו ת אינו חוצץ דאינו‬
‫יצחק דםי מפו נ ט‬
‫מ ו ד ב ק עם הבשר ‪.‬ועיילי בי׳‬
‫מ י א ולא חייץ‪ .‬א״נ מ ש ו מ דלא מ פ י ק לי׳ דילמא מיית ה ל כ ך לא חייץ וכו׳‪.‬‬
‫אהלות פ״ז מ ״ ג ‪ :‬פ ח ח ק ט ן בחוך פ ח ח גדול‪ .‬כגון אוחן שערים גדולימ‪ ,‬שבשער‬
‫ע צ מ ו עושין דלת א ו חלון קטן‪ ,‬לפי שאין רוצי• כ ל ש ע ה לפתוח לו שער הגדול ל כ ל‬
‫א י ש הגכג׳ ו ה י ו צ א בו‪ ,‬כ י א ם לצורך םוםים וחםורים הטעוגים משאות‪ .‬ובתרומת הדשן‬
‫פסקים ו כ ת ב י ם פ י ׳ כ״ר כ ו ת ב ‪ :‬ו י ש ל י‬
‫פ ר י ש ו ח על המשגיו׳ דםדר טהורות‬
‫ופי׳ כ ב ב א זו כגון ש י ש שער גדול וב]ו[ פ ח ח קטן והשער אין פוחחין רק לסוסים‬
‫וגמלימ וכוי‪ .‬ו כ ב ר גילה לנו מהרי״א ב ע צ מ ו מ י הוא בעל הפרישות למשגיוח טהרוח‬
‫שהיה בידו‪ ,‬ש כ ן הוא כ ו ת ב בפסקים וכתבים שם םי׳ צ ״ ה ‪ :‬א מ נ ם רע כ י י ש‬
‫פי׳ ר״י‬
‫לי‬
‫מ ס י מ פ ו ג ט מ כ ל פ ד ר ־ ט ה ו ר ו ת וכוי‪ .‬ועיין גם להלן בממוך‪ .‬וקרוב‬
‫לוודאי בעיגי שפירוש הר״ש ל ח ו ם פ ח א הקשה באהלות פ״י ‪ . : 60739‬ש א י ן מעלין עולת‬
‫הגבוה מן הארץ טפח״ לקוח מפירוש הריבם׳־ץ‪ ,‬ועל פירוש זה כ ח ב הראב״ד פ״א‬
‫מה׳ ט ו מ א ת ם ח הי״א‪ :‬והרב היוגי פירש ב ת ו ס פ ת א זו פירוש ח ש ך ואפילה‪ ,‬ועיין מ״ש‬
‫בח״ג עמי ‪.125-126‬‬
‫ולפעםים ב א הריש ל ה ו צ י א מפירושיו ש ל הריבמ״ץ‪ ,‬ש כ ן הוא כ ו ת ב במקוואות‬
‫פ״י ם ״ א ‪ :‬אין לפרש מפני שהםים נשאבין לתוכו ד ה א חינח בםקוה שאין בו כ י א ם‬
‫ארבעים ס א ה מכוונות ו כ ר ‪ .‬ו ב א ל ה ו צ י א מפירוש הריבמ״ץ‪ .‬עיין מ״ש להלן עמ׳ ‪.43‬‬
‫אהלות פ״ז מ ע )על המשנה‪ :‬ה מ ת בבית ובו פ ח ח י ך ה ר ב ה כולן טםאין(‪ :‬ו י ש ם פ ׳‬
‫דאיירי ל ט ם א כ ל םביביה כ ק ב ר םתום ולא יתכן כ ל ל וכו׳‪ .‬וזהו פירוש הריבמ״ץ‪ ,‬ש כ ן‬
‫כ ו ת ב מהרי״א ) ל ק ט יושר ח י ב עמ• ‪:(88‬‬
‫שבידי‬
‫וראיתי‬
‫בפי׳‬
‫משניות‬
‫בםדר טהרות‬
‫על םיפא ד ה א מתניתי׳ דמשמ׳ להדיא כיון ש ה פ ת ח ט מ א אע״פ דהוא סתום‪,‬‬
‫ם כ ח דםוף ט ו מ א ה ל צ א ת‬
‫כל‬
‫הבית‬
‫שהוא תחת‬
‫ה א ו ה ל עם‬
‫הפתח‬
‫הכל‬
‫ט מ א ‪ .‬וכבר ראינו לעיל בסמוך שפי׳ המשניות לטהרות ש ב י ת הוא ש ל הריבמיץ‪ .‬ועיין‬
‫גם בפיה״ם להר״ם שם פ״ג מ״ו ופ״ז מ״ג שפירש כן‪.‬‬
‫השימוש הרב הזה ש ל הר״ש בפירושו ש ל הריבם״ץ נותן מקום להניח שהר״ש‬
‫העתיק לפעמים א ת נוםח ה ת ו פ פ ת א של הריבמ״ץ‪ ,‬ופירש א ח ‪.‬פירושו הוא‪ ,‬ולהפך העתיק‬
‫א ת ה ת ו ס פ ת א מן ה ט ו פ ס שלו ואת הפירוש מן הריבמ״ץ‪ .‬עיין מ״ש בריש מקוואות עמ׳ ‪.1-2‬‬
‫ולא נתעה רחוק א ם נשער ש ל א רק ה ‪ .‬י ש מפרשי״ הוא הריבמ״ץ א ל א ש ג ם כ מ ה‬
‫םן ה״אית דגרםי״ יש לזקוף לחשבון הריבמ״ץ‪ .‬כן לדוגמא במקוואות פ ״ ט םם״ד‪ :‬בנדה‬
‫מבוא‬
‫כ‬
‫ובגד ) צ ״ ל ‪ :‬ובגר( א י ת‬
‫רגרםי‬
‫ו ב ג ו י ‪ .‬ובראבי״ה )מובא באו״ז ח״א םי׳‬
‫בפרה‬
‫שס״ב‪ ,‬ם ״ ט ע ״ ב ( ‪ :‬וקםםיים ה ת ם כ ל החוצץ‬
‫בפרה‬
‫בכלים ח ו צ צ י ן‬
‫ובגר‬
‫וכר‬
‫והספרים ש כ ת ו ב ב ה ם בנדה טעות םופר ה ו א וכר‪ .‬וקרוב ם א ר שהראבי״ה העתיק עיפ‬
‫הריבם״ץ כרגיל אצלו‪.‬‬
‫עובדא זו שהראשונים )וביחוד הרוקח והראבי״ה( נגררו אחרי גירסאות הריבם״ץ‬
‫םבארת לנו א ת הסתירה שבגירםאות אותם הראשונים עצםן‪ .‬ש כ ן םעתיק הרוקח בםי׳‬
‫שע״ו )בפיםקא הראשונה( ם ת ו ם פ ת א מקוואות פ״ז ‪ :66023‬חץ ה נ כ נ ס ביריביו ר ׳ א ו מ ר‬
‫אינו חוצץ‪ .‬א ב ל להלן ש ם ‪ :‬ובתוםפ׳ חץ שביריכיו ר׳‬
‫יהודה‬
‫א ו מ ר אינו חוצץ‪.‬‬
‫וכן בליקוטי ח ו ם פ ח א שבראבי״ה ח״א עם׳ ‪ :157‬ה נ כ נ ס חוץ ביריבו ר ב י‬
‫א ו מ ר אינו‬
‫חוצץ‪ .‬א ב ל בלשון הראבי״ה שבאו״ז ח״א ה׳ נדה סי• שם״ב‪ ,‬ם ״ ט ע ״ א ‪ :‬ה נ כ נ ס לו קוץ‬
‫ביריכו ר׳‬
‫י ה ו ד ה אוםר ו כ ר ‪ .‬וכן ב א ר ז ח״א ה׳ נט״י סי׳ ע ‪ /‬ט״ז ע ״ א ‪ :‬ה נ כ נ ס חץ‬
‫בידו ר י‬
‫א ו מ ר וכר‪ .‬א ב ל בהי נדה סי׳ שם״ג ם״ק י׳‪ ,‬נ׳ ע ״ א ‪ :‬ה נ כ נ ס קוץ ביריכו‬
‫ר׳‬
‫יהודה‬
‫אומר ו כ ר ‪ .‬והנה הגירםא ״ר׳ יהודה״ ה י א‬
‫באו״ז ש ם ‪ :‬פ י ׳‬
‫רבינו‬
‫דםימפוגט‬
‫יצחק‬
‫גירמת הריבמ״ץ‪ .‬ש כ ן כ ו ח ב‬
‫ד ט ע מ א דרי‬
‫י ה ו ד ׳ דאמר ב ש ל‬
‫מ ת כ ו ת אינו ח ו צ ץ וכר‪.‬‬
‫לעובדא זו אני םייחם חשיבות רבה מ א ד ‪ .‬מ פ נ י שדרכו ש ל הריבמ״ץ היה להגיה‬
‫כספרים נ ג ד הנוםחאוח‪ .‬וכן ב ח ו ם פ ח א מ ק ו ו א ו ח פ״ד‬
‫‪:65629‬‬
‫נוקבו‬
‫זקנו‬
‫מעין‬
‫כ ל ש ה ו ו כ ר ‪ .‬כגירםת הר״ש‪ .‬ר״י בר׳ שמואל‪ ,‬או״ז ורשב״א‪ .‬וכ״ה )בערך( בדפוסים‪,‬‬
‫עיין מש״ש בעם׳ ‪ .19‬וזו ה י א בלי ש ו ם ם פ ק גירסת כ ל הספרים‪ .‬א ב ל באו״ז ח״א‬
‫מי׳ של״ג‪ ,‬מ״ב ע״א כ ו ת ב ‪ :‬כ י צ ד ה ו א עושה נוקבו למעיין נקבים כ ל שהוא ה כ י גורם‬
‫י צ ח ק דסיםפוגט‪ .‬ואין זו גירסא‬
‫רבינו‬
‫ש ה י ת ה לפגיו בספרים‪ ,‬שהרי כ ן מעיד לנו‬
‫בהגהה שבר״ש מקוואות‪ .‬פ״ה מ ״ ב ‪ :‬ור״י מ פ י פ ו נ ט וכו׳ מ ש ב ש ניר׳ נוקבו מעין זקנו‬
‫ואמר דהכי גרםי׳ נוקבו‬
‫למעיין‬
‫ו כ ן לעיל ש ם ב ח ו פ פ ח א‬
‫גקבים כ ל שהן‪.‬‬
‫‪:65628‬‬
‫ל ת ל מ י ומן ה ת ל מ י לברכה וכר‪.‬‬
‫מעיין ה י ו צ א‬
‫וכ״ה בם׳ האגור לר״ש ג׳מע‪ .‬ב ש א ל ת ר׳ אלעזר בריש מוורונא‪ ,‬בריש‪ .‬באו״ז )כמה‬
‫פעםים(‪ .‬בסם״ג‪ ,‬בשער הםים להרשביא‪ ,‬ב ש ו י ת הראיש‪ .‬בפםקיו ובפירושיו‪ ,‬עיין מ ש י ש‬
‫קמ׳ ‪ .18‬ואין שום פ ק פ ו ק כגירםא זו‪ .‬א ב ל ברוקח םי׳ שע״ז )בתשובתו לר׳ אלעזר‬
‫מוורונא‬
‫ה נ י ל ( ‪ :‬ותניא מעיין היורד ל כ ל י מ ומן‬
‫מ ג ל ה לנו א ת המקור בעל ההגהה בר״ש הנ״ל‪:‬‬
‫תלמי‬
‫וה״ג‬
‫מעיין‬
‫היורד‬
‫וכן ב ת ו ס פ ת א מקואות פ״ו‪.‬‬
‫מםטה‬
‫כך‬
‫לכלים זמן‬
‫‪:65920‬‬
‫ור״י‬
‫ה כ ל י ם לבריכה ו כ ר ‪ .‬וגם כ א ן‬
‫מפיפונט‬
‫הכלים‬
‫משבש‬
‫גירמת‬
‫לבריכה וכר‪.‬‬
‫מ ג ל שנשכרה י ד ה ט ס ט ה ולפנים‬
‫וכר‬
‫ולחוץ ו כ ר ‪ .‬וכ״ה )בערך( ג פ בכי״ו‪ .‬ובר״ש פ״י מ ״ א ‪ :‬מן ה ם י ט ה ולפנים‬
‫כתוב‬
‫ב ס פ ר י ם ‪ .‬וקרוב מ א ד שהר״ש ב א ל ה ו צ י א מאיזו ה ג ה ה ופירוש‪ ,‬ו ל פ י כ ך‬
‫ה ע י ר ‪ . :‬כ ך כ ת ו ב בספרים״‪ .‬וכן ב א ם ח ברוקח סי׳ שע״ו וכראבי״ה שבאו״ז ת״א םי׳‬
‫מבוא‬
‫שם״ב‪ ,‬מ״ט ק״ב‪:‬‬
‫כא‬
‫מ ט פ ח ולפנים וכו׳ מ ט פ ח ולחוץ‪ .‬ואינו רחוק כלל ב ק ע י שזו היא‬
‫הגהה של הריבםיץ‪ ,‬והרוקח והראבי״ה הקתיקו קל פיו‪ ,‬כרגיל א צ ל ם וכפי שראינו לקיל‪.‬‬
‫לצקריגו אין בידיגו כ ל פירוש הריבמ״ץ לטהרות‪ .‬אלא רק פ י ס ק א ו ת שנשתמרו‬
‫לגו בראשוגימ‪ ,‬א ב ל כ ל זה מ מ פ י ק כ ב ר להוכיח א ת אמיתות דברינו‪.‬‬
‫‪ .4‬הראב״ד‪ .‬הראב״ד בהשגותיו קל הרםב״ם םפר טהרה מרבה להביא א ת ה ת ו ם פ ח א‬
‫ולפרש אותה‪ .‬כ מ ו כן הוא מקיר לפקםים קל פירושי הרב היווני )הריבם״ץ(‪ .‬לפני רבינו‬
‫לא היו‪ .‬כנראה‪ .‬יותר מ ש נ י טופםים‪ ,‬שכן הוא‬
‫שנויה א צ ל ג ו ב ש ג י‬
‫כ ו ח ב בםפ״י מה׳ כ ל י ם ‪ :‬ו כ ך היא‬
‫ס פ ר י ם ח צ ו צ ר ו ת של פרקים וכר‪ .‬כ נ י ׳ שלפנינו בקרך‪ .‬וכן‬
‫בפ״ז מה׳ פרה הי״א‪ :‬א״א זו התוספת׳ ם צ א נ ו אותה‬
‫ב ש נ י ם פ ר י ם ב ה פ ך וכו׳‪ .‬והיא‬
‫כגי׳ שלפנינו בקרך )גגד גירםת הרמב״פ(‪.‬‬
‫וכן בפט״ו מה׳ כלים ה״ה‪:‬‬
‫כדבריו ולא‬
‫כך מצאתי‬
‫בתוספתא‬
‫בשתי‬
‫נ ו ס ח א ו ת שלא‬
‫גתבררה אצלי‪ .‬וגירםתן כ ל פ נ י נ ו בקרך‪ .‬פרה פי״ד ה י ד ‪:‬‬
‫טצאתי בשתי‬
‫גוםחאוח בשר )צ״ל‪ :‬כשם‪ .‬וכן הקתיק בכ״מ( שהוא טהור כן םיםיו טהורין ולא ידקתי‬
‫מהו‪ .‬וכ״ה לפגיגו בקרך‪ .‬קיין מש״ש בח״ג קמ׳ ‪ .242‬ובפ״כ מה׳ כלים ה ״ ג ‪ :‬ם צ א ת י‬
‫נס ח אות‬
‫בשתי‬
‫בהפך לזה באלו חבור ובשאר הדברים אינן חיבור‪ .‬וזהו כלפנינו‪,‬‬
‫ובניגוד לגירסת הרמב״ם ורוב התוספתות ש ה ב י א הר״ש‪.‬‬
‫הפקם היחידה שגירסת שתי התוםפתות שלו מ ת נ נ ד ת ל כ ל הנוסחאות שבידינו היא‬
‫בפ״ב‬
‫מה׳ מ ש כ ב ומושב‬
‫ה״ג‪:‬‬
‫מצאתי‬
‫בשתי‬
‫נוםחאו•‬
‫טמא‬
‫ב ש ת י ה ן וכר‪.‬‬
‫וגירםא זו של שתי הנוסחאות מתנגדת לגירםת ד‪ ,‬כי״ו‪ ,‬רםב״ם ור״ש‪ ,‬קיין מ״ש להלן קמ׳ ‪.63‬‬
‫ובמקום ש י ש מחלוקת בין שני הספרים שלו‪ ,‬גירםת אחד מהם הוא כ נ ר א ה‬
‫כלפנינו‪,‬‬
‫וכן‬
‫בהשנות פ״ה‬
‫מה׳ מקוואות‬
‫ה ״ ט ‪ :‬ולקנין‬
‫חלה ותרומה יש‬
‫מחלוקת‬
‫בנוםחא וכף‪ ,‬קיץ מ״ש במקואות קמ׳ ‪ .5‬פי״ב מה׳ מ ט מ א י מ ש כ ב ומושב ה ״ כ ‪ :‬מ צ א ת י‬
‫שתי נםחאות חולקות זו קם זו וכר‪ ,‬קיץ מ״ש בטהרות קם׳ ‪ .86‬כלים ם פ י י ח ‪ :‬ב מ ק צ ת‬
‫הספרים‬
‫ה נ מ צ א י ם ב כ ל ם ק ו ם ט מ א י ן וכר‪ ,‬קיין ם״ש בח״ג קם׳ ‪.12‬‬
‫‪ .5‬ואחרון אחרון הרםב״ם‪ .‬רבינו ש א ב רבות מן ה ת ו ס פ ת א טהרות בשני ספריו‬
‫הנדולים‪ .‬פירוש המשניות ויד החזקה‪ .‬והואיל ובפיה״ם הוא מזכיר מפורש את המקור‬
‫ש מ מ נ ו לקח נדון בראשונה בספרו זה‪ .‬לפניי מונחים שלשה ט ו פ ם י ם ‪ :‬ד נפולי‪ .‬הוצ׳‬
‫דיריגבורג וכת״י ילון‪ .‬ולא הרי ס פ ר זה כ ש א ר הספרים‪ .‬שהרי רבינו מקיר ב ק צ מ ו‬
‫ב ת ש ו ב ה )ד׳ ל י פ ס י א ה סי׳ קל״ח‪ ,‬הוצ׳ פריימן סי׳ ר״מ קם׳ ‪ (226‬שקשה םהדורא בתרא‬
‫לפיה״מ‪ .‬ו כ נ ר א ה שרבינו היה הולך ומגיה אותו ב מ ש ך הרבה זמן‪ ,‬משגה‪ .‬גורק ומוסיף‪.‬‬
‫ו ל פ י כ ך היו מ צ ו י י מ הרבה מהדורות מפירושו‪ .‬קיין תשכ״ץ ח״א סי׳ י״ט‪ .‬וקיין ב מ ב ו א ו‬
‫ש ל רי״מ טולידאנו לפיה״מ פ ס ח י ם‬
‫ש ה ו צ י א לאור ובספרות ש צ י י ן שם‪ .‬ו ל פ י כ ך יש‬
‫מ כוא‬
‫כב‬
‫לפעמים לראות בכת״י שונים של פיה״ם לא רק שינויי נוסחאות רגילים בכח״י שונים‬
‫אלא שינויים שנובעים ממהדורות שונות‪ .‬פיה״מ כת״י ילון מ ת א י פ ברובו להוצ׳ דיריגבורג‪,‬‬
‫א ב ל לפעםים יש שם נוסחאות טובות שאינן לא בד׳ נפולי ולא ב ה ו צ ׳ דיריגבורג‪ ,‬עיין‬
‫מ״ש בח״ג עמי ‪ .255‬וכן נ ם צ א ת שם הנוםחא המשונה במשנה )אהלות פי״ח ם׳יט(‪:‬‬
‫ק ט ר י ו ן ‪ ,‬וכבר העיד בכפו״פ שזו היא הנוםחא של פיה״מ להר״מ‪ .‬עיין מ״ש‬
‫ומערב‬
‫בח״ג עמ׳ ‪ .158‬כ מ ו כן השתמשתי בנוסחאות פיה״מ להר״מ ש מ ב י א בתיו״ט‪ .‬נוםחא זו‬
‫ב א ה לו לרבינו מארץ ישראל )עיין ב ה ק ד מ ת ו לםדר קדשים(‪ ,‬והוא קורא לה נוסחת‬
‫ארץ ישראל )נא״י(‪ .‬בנוםחא זו היו הגהות בנוסח ה ת ו ס פ ת א שאינן מ ת א י מ ו ת לאף אחר‬
‫משלשת הטופםימ שבידי‪ ,‬עיין ם״ש בח״ג עם׳ ‪ 3‬ובח״ד עם׳ ‪.2‬‬
‫ואף שרבינו מזכיר בפיה״מ א ת המקור מ מ נ ו שאב‪ ,‬מ״ם לא העיר אף פעם על‬
‫גוםח אחר בתוספתא‪ ,‬על גירםא אחרת‬
‫בספרים אחרים‪ ,‬בניגוד לםנהנם של הר״ש‬
‫והראב״ד )עיין לעיל(‪ .‬והואיל ולא יתכן כ ל ל לעלות על הדעת שלרביגו לא היה אלא‬
‫כת״י אחד של התוםפחא‪ ,‬הרי אין לנו אלא להניח שהרםב״ם היה כ ב ר פוםק בילדותו‪,‬‬
‫פ ו ס ק בענייני נוסח וגירםא‪ ,‬ובחר בפיה״ם בגירםא ש ה י ת ה נראית לו נכונה‪ .‬וםכאן‬
‫ששינויי הנוסחאות )כתוספתא( בםהדורות השונות של הרםב״ם‪ .‬נובעים םהרםב״ם עצמו‪,‬‬
‫שחזר בו אח״כ‪ .‬ובחר בנוםחא אחרת‪ .‬ד ו ג מ א מזהירה לזה יכולה ל ש מ ש נוםחח כח״י‬
‫אוקספורד של פיה״מ פרה פפ״ד‪ ,‬ש א י נ ה אלא ה ר כ ב ה מ ו צ ל ח ת מ א ד של שתי נוסחאות‪,‬‬
‫עיין מ״ש בחיג עמי ‪ .228‬קרוב לוודאי בעיני ש ה ר כ ב ה נ פ ל א ה זו היא של הרמב״ס ע צ מ ו‬
‫)בגיגוד לגירםת ד‪ ,‬כי״ו‪ ,‬ר״ש וראיש(‪ .‬ולפעםים חזר בו הדים א ח י כ מפירושו בתוספתא‪,‬‬
‫שכן הוא כ ו ת ב בפיה״מ מקואות פ״ט מ״ב עם׳ ‪ :110‬והתבאר ב ת ו ס פ ת א שיתדות דרכים‬
‫הוא ה ט י ט שעל הדרכים‬
‫הםלכלכין‬
‫ה ב ג ד י ם אפילו‬
‫בימות הקיץ‪ .‬מ כ א ן שקרא‬
‫ב ת ו ס פ ת א )‪ : (65835‬והן מתמעכין על הבגדימ‪ .‬א ב ל ביד החזקה פ״ב מה׳ מקוואות ה״א‬
‫פ ס ק ‪ :‬ו ט י ט של דרכים ה נ מ צ א שם ת מ י ד ב י מ ו ת החמה‪ .‬מ כ א ן ש ה מ ש י ך את המליס ‪ .‬ע ל‬
‫הבגדים״ למטה‪ .‬עיין מ ה ש ה א ר כ ת י בזה ב מ ק ו מ ו שם עמ׳ ‪.38‬‬
‫ואם אמרנו לעיל שגומחת ה ת ו פ פ ת א שבר״ש היא ברובה מעור אחר‪ ,‬ע״פ כח״י‬
‫אחד‪ ,‬הרי נוסחת ה ת ו ס פ ת א שברםב״ם ה י א ע״פ כ מ ה כח״י ‪ -‬נוםחא נבחרת־םובחרת‪.‬‬
‫ערך נוסחאות ה ת ו ס פ ת א טהרות ש ב פ י ה ״ מ ופירושי רבינו מובן מאליו‪ .‬כ ן לדוגמא‬
‫נמצאת‬
‫הנוםחא‬
‫הנכונה לתוספתא‬
‫פרה פ״ר ‪ 634‬שו׳ ‪ 2/3‬רק בפיה״מ‪ ,‬עיין ם״ש‬
‫בח״ג עמ׳ ‪.228‬‬
‫וכן בכלים ב״ק פ״ז ה״ה‪ :‬בכיסוי חכית ש כ פ א ה וכוי‪ .‬ב ב א ש ל י מ ה ש ה י א כ ח י ד ה‬
‫מתומה‪ ,‬ורק מפיה״מ אנו למדימ ש צ ר י ך להמשיך את המלה ‪ .‬כ כ י ס ו י ״ ל ב ב א‬
‫שלפניה‪,‬‬
‫עיין מ״ש בת״ג עמ׳ ‪.25‬‬
‫ולפעמים אנו מ ו צ א י ם שם גירםא חדשה ופירוש אחר לגמרי‪ ,‬עיין מ״ש בח״ג‬
‫עם׳ ‪ ,69‬או גירסא אחרת המתנגדת לכל הנוםחאוח ולכל הראשוניפ שהביאוה‪ ,‬עיין מ״ש‬
‫מבוא‬
‫כג‬
‫בת״ג סוף עם׳ ‪ .221‬ויש שאנו רואים שלפני רבינו היתד‪ .‬ה ש מ ט ה כ ת ו ס פ ת א ‪ ,‬ועיי זה‬
‫אנו מבינים את ה פ מ ק שלו ביד החזקה‪ ,‬עיין מ י ש כח״ג עם׳ ‪.115‬‬
‫ברם מקור נ פ ל א י ו צ א מן ה כ ל ל להבנת ה ת ו ס פ ת א טהרות הוא ספר יד החזקה‬
‫של רבינו‪ .‬פ ס ק י ו בספר ט ה ר ה הוא א ו צ ר בלום של ברייתות מ ת ו ס פ ת א טהרות‪ .‬מ ל ה‬
‫אחת ב פ ס ק הרמב״ם מ ב א ר ת לנו את התוספתא‪ .‬כן לדונםא ב ת ו ס פ ת א אהלות‬
‫וםצא‬
‫שם חרם הרי זו‬
‫כבתחלה‪.‬‬
‫כבתולה‪.‬‬
‫וזה‬
‫‪:614‬‬
‫‪ u‬ב ד ק‬
‫מ ת נ ג ד למציאות‪ .‬א ב ל ברמב״ם הרי‬
‫זו‬
‫עיין מ״ש בח״ג עם׳ ‪ .146‬כלים ‪ : 57336‬פ י ט י ם שקירו לו וכוי‪ ,‬ואין לזה‬
‫מובן‪ ,‬א ב ל ברםב״ם‪ :‬פ ט ם ש ק ר ז ל ו )במלה אחת(‪ ,‬עיין מ״ש בח״ג עמ׳ ‪ .17‬מכשירין‬
‫‪ :6759‬שלשל את‬
‫במטליח‪.‬‬
‫ה מ ט ל י ת להעל בה דלי או קיחון וכר‪ ,‬ולא שמענו שמעלים דלי‬
‫א ב ל מדברי הר״מ למדנו ש צ ״ ל ‪ :‬שלשל את‬
‫ה מ ש ל י ת‪.‬‬
‫עיין מ״ש להלן‬
‫עמ׳ ‪ .114‬ולא עוד אלא שבשני המקומות האחרונים גחגלה לנו מקור לדברי ר׳ תנחום‬
‫הירושלמי במלונו‪ ,‬עיין מש״ש במקומו‪.‬‬
‫ויש שהגירםא ב ת ו ס פ ת א לקתה לפנינו בחסרון ב כ ל הנוםחאוח‪ ,‬והר״מ הוא היחידי‬
‫ששםר לנו על הגירםא ה מ ל א ה והשלימה‪ ,‬עיין ם״ש בח״ג םוף עם׳ ‪.57‬‬
‫ורגיל הוא שברםב״ם הנוםחא היא נגד כ ל הנוסחאות‪ ,‬נ נ ד הר״ש והראב״ד‪ ,‬עיין‬
‫מ י ש בח״ג עמ׳ ‪) 118 ,32‬ושם כ ם ה גוסחאות בדברי הרםב״ם בעצמו(‪ ,232 ,150 .133 ,‬ח״ר‬
‫עמי ‪ 41‬ועוד‪ .‬ו ב כ מ ה מקומות אגו רואים שגירםת הרםב״ם נוחה הרבה יותר‪ .‬עיין מ י ש‬
‫כח״ג עמ׳ ‪) 8‬שמה כ ת ב ת י כ י נוםחת הרםב״ס מ ת א י מ ה לד‪ ,‬א ב ל הדבר איגו בטוח‪ ,‬כ י‬
‫ב ד חסרה שם הםיפא‪ ,‬והואיל ויש שם חסרון‪ ,‬הרי אין לדעה היכן הוא החסרון אם‬
‫בסוף או באמצע(‪ ,‬עמי ‪) 236‬והראב״ד ב ע צ מ ו מודה שלשון הר״מ ערב יוחר(‪ ,‬עם׳ ‪ 242‬ועוד‪.‬‬
‫ולפעםים ברסב״ם לפנינו הוא כנוסחאות שבידינו ב ת ו ס פ ת א וכגירםת הר״ש‪ ,‬א ב ל‬
‫ברםב״ם כ ח י י גירםא אחרת יותר נוחה‪ ,‬וכמו ש ה ג י ה הר״ש‪ ,‬עיין מ״ש בח״ג עם׳ ‪,239‬‬
‫ויש ג פ להפך שברמב״ם שבידינו הנוסח בחוםפחא ם ח נ ג ד לטופםים שלגו א ב ל ברימ‬
‫כת״י הגירסא כלפנינו‪ ,‬עיין מ י ש בח״ג עמ׳ ‪.81‬‬
‫כמובן שעלינו לדקדק ולחפש במקורות אחרים המקבילים לתוספתא‪ ,‬לפני ש א נ ו‬
‫מחליטים ש ה ת ו ס פ ת א הוא םקור הרםב״ם‪ ,‬שהרי לפני רבינו היו גלויים כ ל מקורות ח ד ל ‪,‬‬
‫ויש לפעםים ש ס ם ך על םקור אחר בניגוד לתוספתא‪ ,‬עיין מ י ש בח״ג עם׳ ‪.178‬‬
‫סוף דבר יש לפנינו ב ת ו ס פ ת א טהרות‬
‫שלשה‬
‫טיפוסים עיקריים של פיסקאות‬
‫השקועות בדברי רבותינו ה ר א ש ו נ י ם ‪ :‬נוסח צ ר פ ת בפירוש הר״ש‪ .‬נוסח קרוב לו )אבל‬
‫בהרבה םקומות שונה מטנו ת כ ל י ת שינוי( ‪ -‬נוסח‬
‫הראב״ד )והוא כ נ ר א ה מעבר בין‬
‫נוסח צרפת וספרד(‪ .‬נוסח ספרד‪ ,‬והוא נוסח הרמב״ם‪ .‬ואשר לנוסח הרא״ש‪ ,‬הרי הוא‬
‫ברובו מועתק מהר״ש ומיעוטו מהרםב״ם )בפירושו נ מ צ א ו ת גירםאות משונות רק בםםפר‬
‫מ ו ע ט מאד‪ ,‬ואפשר שחלק מהם הוא בטיס‪ ,‬עיין מ״ש בח״ג עמ׳ ‪ ,32‬עמ׳ ‪ ,78‬עמ׳ ‪.(81‬‬
‫ואותם הדברים אפשר לומר גם על נוםח מהר״ם ב״ב שהוא רובו כ כ ו ל ו לקוח מן הר״ש‪.‬‬
‫כד‬
‫מבוא‬
‫לזה יש להוסיף ש ב פ י ם ק א ו ת שברוקח וראבי״ה )ה׳ מקוואות( שקועות הגהות הריבם״ץ‪,‬‬
‫כ פ י ש כ ת ב ת י לעיל‪.‬‬
‫‪ .6‬הגהות הגר״א ופירושיו‪ .‬כ ב ר כ ת ב ת י‬
‫בהקדמתי‬
‫לח״ג שרוב הגהות הגר״א‬
‫ל ת ו ס פ ת א טהרות הוא ע״פ הר״ש והבבלי ומיעוט ק ט ן הוא ע״פ הרמב׳׳ם ומקורות אחריפ‬
‫)הגהה אחת מ מ נ ו נובעת מבה״ג‪ ,‬עיין מ״ש במקוואות עמ׳ ‪ .(36‬וכנראה ש כ מ ה מהדורות‬
‫שקועות בהגהותיו ובאוריו‪ .‬כ י כידוע‪ ,‬לא כ ת ב רבינו את הגהותיו לתוספחא‪ ,‬אלא‬
‫תלםידיו הם שלקטו את פירושיו )עיין בשער טהרת הקודש(‪ ,‬ואפשר שהגריא באר להם‬
‫א ת שיטות הראשוגים ב ת ו ם פ ח א )עיין ם״ש בח״ג עם׳ ‪ 42‬ועם׳ ‪ ,(275‬ופירש לפעםים ע״פ‬
‫ש י ט ה זו ולפעמים ע״פ ש י ט ה אחרת‪ .‬וםכאן הסחירות הםרובות בין הגהות הגר״א ובין באוריו‪.‬‬
‫וברור שלהגהות הגר״א נ כ נ ס ו פירושים והגהוח שמעולם לא י צ א ו מפי רביגו‪ .‬כן‬
‫מגיהים ב ח ו ם פ ח א פרה פ״ב‬
‫‪:63110‬‬
‫זו )אעפ״י שהיא גם באליהו רבא(‬
‫״כשרה• ב ם ק ו ם ‪ :‬פםולה‪ ,‬וחםהני אם י צ א ה ה ג ה ה‬
‫מ פ י הגר״א‪ ,‬עיין ם״ש בח״ג עם׳ ‪ .212‬שם רפ״י‬
‫מ ש ל י מ י פ בהגהות הנ״ל )אות א׳( ע״פ חריש ברייחא שלימה‪ ,‬א ב ל ב א ם ח הר׳׳ש לא‬
‫כיוון ל ח ו ם פ ח א אלא לספרי זוטא‪ ,‬עיין מ י ש בח״ג עמי ‪ .247‬ועיין מ״ש בח״ד עמ׳ ‪,70‬‬
‫עם׳ ‪ ,117‬עם׳ ‪ ,131‬עם׳ ‪ ,144‬עם׳ ‪ 166‬ועוד ב כ י ם ‪ .‬ויש לציין שהםדפיםים ב ה ו צ ׳ ראם‬
‫כ ם ה פעםים עיפ הנוסח ה ט ו ג ה ש ב ט ה ר ת‬
‫הדפיסו‬
‫ה ק ו ד ש והוסיפו שבושים משלהם‪,‬‬
‫עיין כ ל י מ ב״מ רפ״ג‪ .‬ועיין מ י ש להלן עם׳ ‪ 144‬ועוד בכים‪.‬‬
‫לעומת זה ברור ש ב ה נ ה ו ח אלו שקועה תורת רבינו האמיתית‪ ,‬עיין באורו ה נ פ ל א‬
‫של רבינו ב ת ו ס פ ת א טהרות ש נ ת ל ב ט ו בה הר״ש‪ ,‬ה ב י ט והנאון בעל מ ש נ ה אחרונה‬
‫והבאתיו‬
‫להלן עם׳ ‪05‬ז‪ .‬ועיין הגהחו‬
‫בחוםפחא‬
‫ידים‬
‫פ י ב ‪ ,68230‬ו ה ב א ת י ה‬
‫להלן‬
‫עם׳ ‪ 153‬וכדוםה ב כ י מ ‪.‬‬
‫ומכ״ז י ו צ א שעלינו להתייחמ בזהירוח מרובה להגהות אלו‪ ,‬והדבר עדיין טעון‬
‫ברור‪ .‬ותפלה בפי שיזכני ה׳ לפתור א ת השאלות האלה ו כ י ו צ א בהן ב מ ב ו א י הכללי לתופפתא‪.‬‬
‫מקואות‬
‫פ״א‬
‫עמ׳ ‪652‬‬
‫‪ 20‬אמר ר׳ נחמיה מפני מה אמרו וכר‪ .‬פיה״מ להר״מ פ״א מ״א עמ׳ ‪,72-73‬‬
‫ר״ש ו ר א ״ ש שם‪ .‬ו ב ש ו ״ ת מהר״י ד ט ד ג י כי״ק צ ד ‪ 7‬ע ״ ב ‪ :‬ו פ י ר ד ״ י ב ר מ ״ צ ז״ל‬
‫ש ת ה ט מ א ו ש ת ה ט ה ו ר ט מ א ש מ א ירדה טיפה מ פ י ה ט מ א ו א ו ת ה ה ט י פ ה ע צ מ ה ב א ת‬
‫בפיה טהור ) צ ״ ל ‪ :‬ב פ י הטהור( ו ג י ט מ א ו כל מ ש ק י ן ש ב פ י ו ו ג י ט מ א גם ]הוא[ משומ‬
‫ש ו ת ה מ י ם ט מ א י ם ו כ ר תגיא )כ״ה ד ר כ ו ש ל ה ר י ב מ ״ ץ ב כ ״ מ בפירושו לסדר זרעים‬
‫להביא א ת ה ת ו ס פ ת א ולפתוח ב ת ג י א מ ב ל י לציין א ת המקור( א ״ ר ג ח מ י ה מפגי מ ה‬
‫אמרו אם לא ה ד י ח טהור מ פ ג י שאין המים ש ב ג ב י עלולין לקבל ט ו מ א ה וכר‪.‬‬
‫‪ 20/21‬ש א י ן המים שבגבו ע ל ו ל ץ לקבל טומאה וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬שאין שבין בו עלולין‬
‫ו כ ר ‪ .‬ובכי״ו ש א י ן המים ש ב ג ב י וכר‪ .‬וכ״ה ב פ י ה ״ מ ו ש ר ת הרי׳׳ד הנ״ל‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת‬
‫ה ר א ב ״ ד פט׳׳ו מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה י א ‪ :‬כ ב ר פ ר ש ו ב ת ו ס פ ת א מפגי שאין המים‬
‫ש ב ג ב א מ ק ב ל י ן ט ו מ א ה ע ד ש י ת ל ש ו וכר‪ .‬וכן בר׳יש ו ר א ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬מ פ נ י ש א י ן המים‬
‫ש ב ג ב א עלולין ל ק ב ל ט ו מ א ה ע ד שיתלשו ו כ ר ‪ .‬וכן מ ע ת י ק ס ת ם ב א ג ו ד ה מקוואות‬
‫סי׳ כ ״ ה ר ״ כ ע״ג‪.‬‬
‫והנה ל ש י ט ת ה ר ״ מ ב פ י ה ״ מ כ א ן ו ב פ ט ״ ו מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ג י ל הפירוש הוא‬
‫ש א י ן ה מ י מ ש ב ג ב א מ ק ב ל י ן ט ו מ א ה ש ל א ברצון א ל א ע ד שיתלשו‪ ,‬עיי״ש‪ .‬א ב ל ש א ר‬
‫ה ר א ש ו נ י ם הנ״ל ) ו מ ש ר ת ה ר י ״ ד הנ״ל אגו רואים שהמקור לכלם ה ו א ה ר י ב מ י ץ (‬
‫מ פ ר ש י מ ש א י ן מ י ה ג ב א ה מ ח ו ב ר י ם מקבלים ט ו מ א ה כלל‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 21‬הנביהן רבו הטהורין על הטמאים וכר‪ .‬ב ש ר ת הרי״ד הג״ל‪ :‬ופי׳ ר ״ י ) ה ו א‬
‫ה ר י ב מ ״ ץ הג״ל( ה ג ב י ה ן פ י ׳ כ ר כלומ׳ וכשהגביהן נ מ י כיון ש ל א הוחשבו ר ב ו הטהורין‬
‫ע ל ה ט מ א י ם יי ע ל א ו ת ה ה ט י פ ה ש ל ט מ א י מ וביטלופ ו כ ר ‪ ,‬ו ע י י ן בפי׳ הר״ש הנ״ל‪,‬‬
‫ורואים ש כ ל ד ב ר י ו לקוחים מ פ י ׳ ה ר י ב מ ״ ץ הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 23‬שאני אומר ל פ ו ף שטפת המים טמאין נוגעות בככר‪ .‬בכי״ו‪ :‬ש נ י אומד‬
‫ל ס ו ף ש ט י פ ת המים ט מ א י ן נ ו ג ע י ן בככר‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק ב פ י ה ״ מ פ ״ א מ ״ ג ע מ ׳ ‪:73‬‬
‫ש א ג י א ו מ ר ל ס ו ף ש ט י פ ת מ י ם ט מ א י ן גוגעין בככר ו כ ר ‪ .‬ו כ ן ב ר י ב מ ״ ץ ה ג י ל ‪ :‬ש א נ י‬
‫א ו מ ר לסוף ש ט י פ ת המים ה ט מ א י ם נוגעין ב כ כ ד ו כ ר ור׳ ש מ ע ו ן ס ב ר ט מ א ש א ג י א ו מ ׳‬
‫ל ס ו ף שגפלו המים מ ז ה ה כ כ ר גיטפו )שטפו ז מ ל ה זו א י נ ה ברורה ב כ ת ״ י ( ה ט י פ י ן‬
‫בסוף ו ט מ א ו הככר‪.‬‬
‫פ‬
‫א ב ל ב ד ח ס ר ה ה מ ל ה ‪ .‬ל ס ו ף ״ ו כ ן איננה גם ב ר ״ ש ו ר א ״ ש הג״ל )אמגם ב פ י ר ו ש‬
‫ה ד י ש ש ם ‪ :‬ור׳ ש מ ע ו ן ס ב ר דאפי׳ ל א ה ד י ח ט מ א מ ש ו מ ד ש מ א ל ב ס ו ף כ ש נ פ ל ו כל‬
‫ה מ י ם ג ש ת י י ר ה ה ט י פ ה ע ל ג ב י ה כ כ ד וטמאתו‪ .‬א ב ל מ כ א ן א י ן ר א י י ה‬
‫שלפגי‬
‫הדיש‬
‫‪2‬‬
‫מקואות פ״א עמ׳ ‪652‬‬
‫ה י ת ה ה ג י ר ם א ‪ :‬״לבסוף״‪ ,‬כי כן דרך רבינו ל ה ע ת י ק א ת פירוש הריבמ״ץ‪ ,‬אעפ׳׳י‬
‫שלפגיו היתד‪ .‬ג י ׳ א ח ר ת ב ת ו ס פ ת א שהרי גם לפי גירסת ה ר ״ ש א פ ש ר ל פ ר ש כן‪.‬‬
‫ועיין מבוא(‪ ,‬וכן מ ע י ר ב ת י ו ״ ט פ ״ א מ י ג ש ב נ א ״ י )בגוסחא א ח ת יד‪ ,‬כת״י( של פירוש‬
‫ה ר ״ מ ג מ ח ק ה ה מ ל ה ‪.‬לסוף״‪ ,‬א ב ל גם בהוצ׳ ד י ד י ג ב ו ר ג ובכת״י ילון ישנה מ ל ה זו‪.‬‬
‫ולעצם ה ע ג י י ן עיין ב מ ש נ ה אחרונה פ ״ א ס מ ״ ג ש ר צ ה ל ש ע ר כ י ל ש י ט ת‬
‫ה ר מ ב ״ ם צריך לקרוא ש ט י פ ת מ ל ש ו ן ש ט ף )בשוא(‪ ,‬עיי״ש‪ ,‬ועיין פי׳ הריבבדץ הנ״ל‪,‬‬
‫‪ 24‬ג ב י ש נ פ ל לתוכו יץ דבש ו כ ר ‪ .‬ר״ש הגיל‪ ,‬רמב״ם פט״ו מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה״ד‪.‬‬
‫‪ 25‬ל פ י ש א י אפשר ל ו ל צ א ת י ד י צ ח צ ו ח י ש מ ן ‪ .‬בריש הג״ל‪ :‬ל פ י ש א י א י פ ש ר‬
‫ל צ א ת ע ״ י צ ח צ ו ח י שמן‪ .‬א ב ל גירםתיגו נכונה‪ ,‬וכן ב מ ש נ ת מ כ ש י ר י ן פ ״ ו מ ״ ה ‪:‬‬
‫ש א י ן ה מ ו ה ל יוצא י ד י )כגי׳ הוצ׳ לוו‪ ,‬קויפמן‪ ,‬פרמה ועוד( שמן‪ .‬ועיין גם להלן ‪,67036‬‬
‫‪ 67112‬ו ע ו ד בכ״מ‪ .‬ו כ ן ב ר מ ב ״ פ ה ג ״ ל ‪ :‬ל פ י ש א י א פ ש ר ל ו ל צ א ת י ד י צחצוחית‪.‬‬
‫‪ 25/26‬י ק ש ל תרומה ש נ פ ל ע ל ג ב י פירות ידיחם וכוי‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רמב״ם פט״ו‬
‫מ ה ׳ ת ר ו מ ו ת הי״ח‪ ,‬א ר ז ע ״ ז ס ״ ה ב ׳ סי׳ רג׳יב‪ ,‬ל ״ ג ע ״ ד )בשם ת ו ס פ ת א מקוואות פ״ק(‬
‫כל ה ב ר י י ת א ‪ .‬ו ע י י ן לעיל ‪ 405‬ו מ ״ ש ב ח ״ א ע מ ׳ ‪ ,55‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ו כ ן השמן ש ל תרומה‪ ...‬שמן ש ל ת ר ו מ ה ‪ .‬כ״ז ח ס ר בד‪ .‬וכ״ה ש ם ‪ :‬יין‬
‫ש ל ת ר ו מ ה שגפל ע ל ג ב י פ י ד ו ת ידיחום והן מ ו ת ד י ן גסל ע ל ג ב י היין מותר‪ .‬ו ב כ י ״ ע‬
‫ת ר ו מ ו ת ה נ ״ ל ‪ :‬יין של ת ר ו מ ה ש נ פ ל ע ל ג ב י פירות ידיחם והמ מ ו ת ר י פ גפל ע ל ג ב י‬
‫י י ן י ק פ ה אותו והיין מותר‪ .‬ו כ ג ר א ה שגי׳ מ ש ו ב ש ת זו היתד‪ .‬גם לפני ב ע ל י התוספות‪,‬‬
‫ו ל א ע ו ד א ל א שהיה כ ת ו ב לפניהם י י ן ג ס ך ) ב מ ק ו ם ‪ :‬י י ן ש ל תרומה(‪ ,‬וכ״ה ב ת ו ס פ ו ת‬
‫מ נ ח ו ת כ ״ ב ב׳ ד ״ ה ו ר ״ י ‪ :‬ו ה ש ת א גיחא )כלומר‪ ,‬אמ החכמים סוברים ש ג ם י י ן נ ס ך‬
‫ב ט ל בששים אפילו מ י ן במינו( ה א ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת א יין נ ס ך ש נ פ ל ע ל ג ב י ענבים‬
‫ידיחם )תפשו א ת לשון ה מ ש ג ה ב ע ״ ז פ ״ ה מ ״ ב ( ע ל ג ב י י י ן י ק ל ף ) צ ״ ל ‪ :‬יקוף =‬
‫יקפד‪ (.‬א ת היין ו ה ש א ר מותר‪ ,‬א ף ע ל פ י ש א י א פ ש ר ש ל א י ש א ד ש מ מ ש ה ו יין‪ .‬א ב ל‬
‫לפגי ה ר א ש ו ג י ם הנ״ל היתה הגירסא ה נ כ ו נ ה ב ת ו ס פ ת א כאן‪.‬‬
‫‪ 27/28‬ש נ פ ל ע ל ג ב י ציר י ק פ נ ו כדי ש י ב ט ל טעם שמן ש ב ו ‪ .‬ברמבים ה ג י ל ‪:‬‬
‫נ פ ל ע ל ג ב י הציר יקפה אותו ויטול ק ל י פ ה מ ע ל ה צ י ד כ ד י שיסיר כל הציר ש ב ו‬
‫ט ע ם השמן‪.‬‬
‫‪ 28‬ח ז ק ת ט י ט ו ג מ מ י ו ת ש ב פ ת ח י ח נ י ו ת וכוי‪ .‬בריש פ״א מ ״ ד ‪ :‬ת נ י א בתוספתא‬
‫ח ו ק ת ה ט י ט ו ג מ מ י ו ת ש ב פ ת ח י ה ג ו י ו ת ש ב ר ש ו ת הרבים וכו׳ פ י ׳ ח ו ק ת ה ט י ט כ מ ו‬
‫ח ק י ק ת ה ט י ט והוא בור ש י ח ו מ ע ד ה וכר‪ .‬ו ב ד ״ ח ש ב ר ״ ש הוגה בגדאד‪ .‬ע ״ פ ה ת ו ס פ ת א ‪:‬‬
‫ח ז ק ת ה ט י ט ו כ ר ‪ ,‬א ב ל הגי׳ ‪ .‬ח ו ק ה ״ בטוחה כ מ ו שיוצא מ פ ו ר ש מפירושו‪ ,‬ואין ב י ן‬
‫חוקה ו ע ו ק ה א ל א שינוי מ ב ט א בחילוף הרגיל ב י ן ח י ״ ת ועיין‪ .‬ועיין ל ה ל ן ‪65639‬‬
‫וםש״ש‪ .‬א ב ל גם גירסתינו ״חזקת ט י ס ״ וכו׳ י ש ל ה ע ל מ ה ל ס מ ו ך ש כ ן פ ס ק ה ר מ ב ״ פ‬
‫ב פ ט ״ ו מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ד ‪ :‬ח ז ק ת ט י ט ו ג מ ו מ י ו ת ש ב פ ת ח י ח נ ו י ו ת ב ר ״ ה ב ש ע ת‬
‫ה ג ש מ י ם ש ה ן טהורין‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה ס״א‪ ,‬מ״ד‪.‬‬
‫‪ 29/30‬פסקו ב ש מ י ם הרי ה ן כמו ש פ י כ ו ת ו ש כ ש ו ק ק ה ו ל כ י ן אחר הרוב‪ .‬בכי״ו‪:‬‬
‫ה ר י ה ן כ מ ו ) צ ״ ל ‪ :‬כמי( ש פ י כ ו ת ש ב ש ו ק י ן וכר‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬״פסקו ג ש מ י ם ה ר י‬
‫ה ן כ מ י ש פ כ ו ת שבשווקים הולכין א ח ד ‪ .‬ה ד ו ב ו כ ר ב מ י שפיכות שבשווקים הולכין א ח ד‬
‫ה ר ו ב ד ת ג ן ב מ ס כ ת מ כ ש י ר י ן פרק ש ג י מ י ש פ י כ ו ת ש י ר ד ו ע ל י ה ן מ י ג ש מ י ם אם רוב‬
‫‪,‬‬
‫מ ן ה ט מ א ט מ א ואם רוב מ ן הטהור טהור‪ ,‬כלומר ו י‬
‫כ‬
‫ה י כ י‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ם‬
‫א ז ל י‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ן‬
‫ב‬
‫א‬
‫מקואות פ״א עמ׳ ‪652‬‬
‫‪3‬‬
‫ה כ י במי הכא״‪ .‬ורואים ש ה ו א פירש ל פ י גירסתו ש ה כ ל הלכה א ח ת ‪ :‬ה ר י הן כ מ י‬
‫שפיכות שבשווקין ו ה ו ל כ י ן א ח ד הרוב‪.‬‬
‫הולכין‬
‫א ב ל ב ר מ ב ״ ם ה ג י ל ‪ :‬פסקו ה ג ש מ י ׳ ה ר י ה ן כ מ י שפיכות ו ש ב ש ו ק י ן‬
‫בהן א ח ר הרוב‪ .‬ועיין ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד שם ה״ב‪ .‬ועיין להלן ‪.66433‬‬
‫‪ 30‬שנתערבו בק בכלי ב י ן בקרקע טמא‪ .‬עיין דמב״מ פ״ב מ ה ׳ טומאת אוכלין‬
‫הכ״ו‪ ,‬ועיין מ ״ ש בם׳ חזון א י ש )קמא( ס י ׳ א ׳ ם״ק ד ‪.‬‬
‫‪ 31/32‬פסקו הגשמים הקרובין לעיר‪ ...‬ר ו ב אדם‪ .‬פיםקא ממשגתיגו פ״א מ״ד‪.‬‬
‫‪ 32/33‬במה דברים אמורים ב ג ב י שאפשר לשתות בה וכוי‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬גליון‬
‫ה ד א ״ ש פ ״ א מ״ד‪.‬‬
‫‪ 33‬ו ל א י ה א מקום פרסות רגליו נכרות‪ .‬קרוב לוודאי בעיגי שכ״ז ח ס ר ב ת ו ס פ ת א‬
‫שלפני הדמב״ם‪ ,‬ולפיכך פסק ב פ ט ״ ו מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ג ‪ :‬ב ד ״ א ב ג ב א ש א פ ש ר‬
‫לשתות מ מ ג ה א ב ל ב ג ב א ש א י א פ ש ר ל ש ת ו ת מ מ ג ה א ל א ב ד ו ח ק גדול ה ד י זה ב ח ז ק ת‬
‫טהרה‪ ,‬ש ה ן ב ח ז ק ת ט ה ו ר י ן ע ד ש י מ צ א מקום פרסות רגלי א ד פ א ו פרסות ד ג ל י ב ה מ ה‬
‫ג ס ה גיכרת ב ו א ב ל מ צ א פרסות ד ג ל י ב ה מ ה ד ק ה ה ד י זה טהור ש א י פ ש ד ש י ר ד ה ו ש ת ת ‪.‬‬
‫ו ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬ל י ש ג א ד ת ו ם פ ת א ולא י ה ו מקום פ ר ס ו ת ד ג ל י ם גכדים ב ג ב א ]וכר[ א ל א‬
‫א ם כ ן פ ר ס ו ת דגלים גיכרים‪ .‬והיתד‪ ,‬לפגיו הגי׳ ב ת ו ס פ ת א כ מ ו ש ה י א לפגיגו‪ .‬וכן‬
‫בר״ש וגליון ה ר א ״ ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 34/35‬מקום פרסות רגלי בהמה גסה טמא‪ .‬דחיישיגן ש מ א ר כ ב עליה אדם‪) .‬הגר״א(‪.‬‬
‫‪ 35/37‬ג ב י שאין בו ארבעים סאה וגפל לתוכו פחות משלשה לוגק מים‬
‫שאובק כשרק לחולין לחלה ולתרומה וליטול מהן לידים וכשרין להקוות עליהן‪.‬‬
‫כל ב ב א זו ח ס ר ה ב ד )עיין להלן(‪ ,‬א ב ל ישגה ב ר ״ ש הג״ל‪ .‬ו ב פ י ר ו ש ו ש ם ‪ :‬פ ח ו ת‬
‫מ ש ל ש ת לוגין מ י ם לאו כלום ה ו א ו כ מ א ן ד ל י ת ג ה ו דמו‪ .‬להקווח‪ .‬ל ה מ ש י ך ל]ו[ מ י ם‬
‫ע ד ש י ש ל י מ ו א ר ב ע י ם ס א ה וכשרים לטבילה‪ .‬ועיין ת ו ס פ ת א שקלים ד פ ״ א ו מ י ש ב ח ״ א‬
‫ע מ ׳ ‪ 179‬ב ש מ הםמ״ג‪.‬‬
‫וכן ב ש ר ת הרי״ד כי״ק צ ד ‪ 7‬ע ״ א ‪ :‬וגס ר ״ י מ ״ צ הכי םבירא ליה‪ .‬דאיגו צ ר י ך‬
‫ל ה ש י ק ה ש א ו ב י ן ב מ ׳ ס א ה ד ת ג י א ב ת ו ס ׳ מקוואות ג ב י ש א י ן ב ו מ׳ ס א ה וגפלו לתוכו‬
‫פ ח ו ת מ ג ׳ לוגין מים ש א ו ב י ן כ ש ד י ן לחולין ולחלה ו ל ת ר ו מ ה וליטול מהם לידים וכשרין‬
‫להקוות עליהן‪ .‬ופי׳ ר״י )הייגו הריבמ״ץ( כ ש ר לתקוות ע ל י ה ן א ם ה י ו מ ׳ ס א ה חסר‬
‫ס א ה מ מ ש י כ י ן לו ס א ה ו מ ש ל י מ י ן א ו ת ו ל מ ׳ ס א ה והוא מקוד‪ .‬כשד‪.‬‬
‫א ב ל ל ע ו מ ת זה ג ש מ ט ה ל פ ג י נ ו ב ב א ש ל י מ ה ש י ש נ ה בד‪ ,‬וכ״ה ש ם ‪ :‬ג ב י ש א י ן‬
‫בו א ר ב ע י ם ס א ה וגפל לתוכו פ ח ו ת מ ש ל ש ת לגין מ י מ ש א ו ב י ן ט מ א י ן פ ס ו ל י ן‬
‫ל ח ל ה ולתרומה וליטול מ ה ן לידים ו כ ש ר י ן ל ה ק ג ו ת ) צ ״ ל ‪ :‬ל ה ק ב ו ת ־ ל ה ק ו ו ת ( עליהן‪.‬‬
‫ו כ ן ב ר ״ ש פ ״ א מ ״ ה ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ג ב י ש א י ן בו א ר ב ע י ם ס א ה ונפל לתוכו פ ח ו ת‬
‫מ ש ל ש ת לוגין מים ט מ א י ן פםולין ל ח ל ה ו ל ת ר ו מ ה וליטול מ ה ן לידים וכשרים להקוות‬
‫עליהן‪ .‬וכן מ ע ת י ק ב א ג ו ד ה מ ק ו ו א ו ת פ ״ א סי׳ כ ״ ה ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ג ב א ש א י ן בו‬
‫א ר ב ע י מ ס א ה וגפל לתוכו פ ח ו ת מ ג ׳ לוגין ט מ א י ן פםולין לחלה ו ל ת ר ו מ ׳ וליסול‬
‫מ מ ג ו לידים‪.‬‬
‫א ב ל ב ר מ ב ״ ם פ ״ ה מ ה ׳ מ ק ו א ו ת ה ״ ט ‪ :‬מקוה ש א י ן ב ו א ר ב ע י ם ס א ה וגפל ל ת ו כ ו‬
‫פ ח ו ת מ ש ל ש ת לוגין מים ט מ א י ן ש א ו ב י ן ה ר י כ ש ר לחלה ו ל ת ר ו מ ה וליטול מ ה ן‬
‫ל י ד י ם ו פ ס ו ל י ן ל ה ק ו ו ת עליהן‪ .‬וצ״ל לסי ג י ר ם ת ו ש ה מ י פ גפלו ש ל א לרצונו‪ ,‬ע י י ן‬
‫מקואות ם״א עמי ‪652—653‬‬
‫‪4‬‬
‫מ ״ ש בריש מכילתין‪ ,‬א ב ל צ ״ ע א י ך פ י ר ש ‪ .‬ל ה ק ו ו ת ״ ‪ ,‬עיין מ ״ ש לעיל‪ .‬ועיין להלן‬
‫‪ 6538‬ואילך‪.‬‬
‫‪ 37‬ר ב ו ו ש ט פ ו ו כ ר ‪ .‬מ ש נ ה פ״א מ״ה עיי״ש‪.‬‬
‫דמי ‪653‬‬
‫ו כ ד ב ר י ב י ת ה ל ל א ו מ ר י ם ר ב ו א ף ע ל פ י וכוי‪ .‬בכי״ו‪ :‬וכדברי ב י ת הלל‬
‫‪1‬‬
‫ר ב ו ו א ף ע ל פ י וכו׳‪ .‬ובר׳׳ש הנ״ל בגי׳ ד‪.‬‬
‫‪ 3‬א ף ע ל פ י ש ל א כ ד ב ר י ב י ת ה ל ל ‪ .‬בכי״ו וד״ש הנ״ל‪ :‬א ף על פ י שלא ש ט פ ו‬
‫כ ד ב ר י ב י ת ה ל ל וכו׳‪.‬‬
‫‪ 3/4‬מקוד‪ ,‬ש ה י א מ ח ז י ק א ר ב ע י ם ס א ה ו ב ת ו כ ו ת ש ע ע ש ר ה ס א ה וכוי‪ .‬עיין‬
‫פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ א מ ״ ה ע מ ׳ ‪ .75‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל כ ג י ׳ ש ל פ נ י נ ו )בערך(‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מ ק ו ה ש ה ו א מ ח ז י ק ע ש ר י ם ס א ה ו כ ר ‪ .‬עיין בפיה״מ הנ״ל‪ .‬ובד״ש הנ״ל‬
‫בגי׳ שלפנינו בערך‪.‬‬
‫‪ 7‬מ י ם כיון ש א ו ב י ן ו כ י ‪ .‬ה מ ל ה •כיון* ה י א טה״ד ואיננה בד‪ ,‬כי״ו וד״ש הנ״ל‪.‬‬
‫נ פ ל ו ל ת ו כ ו ש ל ש ה לוגין וכוי‪ .‬ש ע ר המים להרשב״א ע מ ׳ ‪.25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 9/10‬י ר ד ו ג ש מ י ם ע ד ש י צ א ה י מ נ ו מ ל ו א ו ועוד‪ .‬כ׳יז ליתא בר״ש הנ״ל‪ ,‬ועיין‬
‫להלן‪ .‬ו ב ד ו ב ש ע ר ה ש מ י מ הנ״ל חסרות המלים ה מ ל י מ ‪ .‬י ר ד ו גשמים״‪.‬‬
‫‪ 10/12‬י ר ד ו ג ש מ י ם ‪ . . .‬ע ד ש י צ א ה י מ נ ו מ ל ו א ו ו ע ו ד ‪ .‬כ״ז ליתא בכי״ו ובשער ה מ י מ‬
‫הנ״ל‪ ,‬א ב ל ישנו ב ר ״ ש הנ״ל‪ ,‬ו ע י י ן לעיל‪.‬‬
‫‪ 13‬מקוד‪ ,‬ש ה ו א מ ח ז י ק ע ש ר י ם ס א ה וכוי‪ .‬ר״ש ושער המימ הג״ל‪ ,‬א ג ו ד ה מקואות‬
‫פ ״ א סי׳ כ״ה‪ ,‬ר ״ כ ע״ג‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ע ד ש י צ א מ ל א ו ו ע ו ד ו ע ו ד ד ב ר מ ו ע ט ל מ ע ט ש ל ש ת לוגק‪ .‬ב ס ׳ בעלי‬
‫ה ג פ ש להראב״ד‪ ,‬ש ע ר המים ספ״ג‪ ,‬ם ״ ט ע ״ א ‪ :‬ב ו ר ש ב ח צ ר )משנה פ ״ ג מ״ב( וגפלו‬
‫ל ת ו כ ו ש ל ש ת לוגין לעולמ הוא בפסלו ע ד ש י צ א מ מ נ ו מלואו ו ע ו ד ב ו ר שהוא מ ל א‬
‫מים וכר‪ ,‬ו י ש שם חסרון וצריך להשלימו ע ״ פ ה ה ג ה ו ת ב ת ו ד ת שלמימ מ ״ ב ע׳יד‪:‬‬
‫ע ד ש י צ א מ מ נ ו מלואו ועוד פי׳ מ ל א שיעור ה מ י ם ש ה י ו בבור קודם ש ג פ ל ו לשמ‬
‫ג׳ לוגין השאובין ו ע ו ד ד ב ר מ ו ע ט כ ד י ש י ת מ ע ט ו ה ג ׳ לוגין כ ל ש ה ן ו ב ע ג י ן ) צ ״ ל ‪:‬‬
‫וכעגין( זה מ צ א ת י ב ת ו ס פ ת ׳ ד מ ק ו א ו ת פ״ק‪ .‬וכן ב ד ״ ש ו א ג ו ד ה הג״ל‪ .‬א ר ח ו ת חיים ח ״ ב‬
‫ע מ ׳ ‪.139—140‬‬
‫‪ 15/17‬מקוד‪ ,‬ש י ש ב ו א ר ב ע י ם ס א ה ח ס ר ק ו ר ט ב ג פ ל ו ל ת ו כ ו ש ל ש ת ל ו ג ק‬
‫מ י ם שאובין ט מ א ק ל ח ו ל י ן ל ח ל ה ו ל ת ר ו מ ה ל י ט ו ל מ ה ן לידים ו פ ס ו ל ין‬
‫ל ה ק ו ו ת ע ל ו ה ן ‪ .‬בכי״ו ח ס ר ה ה מ ל ה ״לחולין״ ואיננה גם ב ד ובכל הדאשוגים שאביא להלן‪,‬‬
‫ו ה י א ב א ה בטה״ד‪ .‬א ב ל מ צ ד ש נ י חסרה כ א ן בכי״ו מ ל ה ‪ ,‬ו ה י י נ ו ‪ :‬ןפסולין[ ל ח ל ה ו כ ר ‪,‬‬
‫א ו אולי ה י ה ש ם ]כשדין[ לחלה וכי׳• ע י י ן להלן‪.‬‬
‫ו ב ד ‪ :‬מקוה ש י ש ב ו א ר ב ע י ם ס א ה ח ס ר ק ו ר ט ו ב וגפלו לתוכו ש ל ש ה לוגין מים‬
‫ש א ו ב י ן ט מ א י ן פ ס ו ל י ן ל ח ל ה ולתרומה וליטול מ ה ן לידים ו פ ס ו ל י ן ל ה ק ו ו ת‬
‫עליהן‪ .‬ו כ ן גורס ב ד ״ ש ו ש ע ר ה מ י ם ל ה ר ש ב י א ה נ ״ ל ובאו״ז ח ״ א ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ס ׳ של״ה‪,‬‬
‫מ ״ ב ע ״ ג ‪ .‬וכן ב ד מ ב ״ ם ס ״ ה מ ה ׳ מ ק ו א ו ת ה ״ ט ‪ :‬ו כ ן ס ק ו ה ש י ש ב ו א ר ב ע י ם ס א ה ח ס ר‬
‫ד י ג ד וגפלו לתוכו ש ל ש ת לוגין מ י ם ש א י ב י ן ט מ א י ן ה ר י זה פ ס ו ל ל ח ל ה ו ל ת ר ו מ ה‬
‫וליטול מ מ ג ו לידים ו פ ס ו ל י ן להקוות עליהן‪.‬‬
‫מקואות סיא עמ׳ ‪653‬‬
‫‪5‬‬
‫א ב ל ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬ופםולין להקוות עליהן‪ .‬א ״ א זה שבוש אלא כשירים להקוות‬
‫עליהם ולעגין חלה ו ת ר ו מ ה י ש מ ח ל ו ק ת בנוסחא‪ ,‬ו מ ס ת ב ר א כ א ו ת ה שיש ב ה הרי זה‬
‫פ ס ו ל לחלה ולתרומה ולידים )והייגו ה ר א ב ״ ד מכריע כגירםת ה ד מ ב ״ ם שהיא גם‬
‫גוסחת ד׳‪ ,‬ד ״ ש ואו״ז הנ״ל‪ ,‬א ב ל מ ת ו ך ע ד ו ת ה ר א ב ״ ד א נ ו ל מ ד י ם ש ה י ת ה ג י ר ס א ‪:‬‬
‫כ ש ר י ם לחלה וכוי( ע ד שירבו או ע ד שישטוסו‪ ,‬לעולם כ ש ר י ם להקוות עליהם‪.‬‬
‫‪ 17/19‬פחות משלשה לוגין אפילו כולן פםולק‪ ...‬כך טהורין לכל דבר‪ .‬ר״ש‪,‬‬
‫שער המים‪ ,‬או״ז ו ד מ ב ״ ם הג״ל‪ ,‬ו ב כ ו ל פ ‪ :‬אפילו כולן‬
‫ט מ א י ן וכר‪.‬‬
‫‪ 19‬למעלה מהן מי תמצית שלא פסקו שמטבילק א ת המים ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״א‬
‫מ״ו‪ ,‬א ר ז ח ״ א ה ׳ מ ק ו א ו ת סי׳ של״ז ס״ק י״א‪ ,‬מ ״ ד ע׳יא‪ ,‬ר מ ב ״ מ פ ״ ט מה׳ מקואות ה״ב‪.‬‬
‫ועיין ם׳ ה י ש ר ל ר ״ ת ד ״ ו ע ״ ח סע״ג‪ ,‬הוצ׳ מק״ג עמ׳ ‪ 130‬ו ב ה ע ר ה י״א שמ‪.‬‬
‫‪ 20‬זה הכלל כל מ ק ו ם שאדם טובל ידים וכלים טובליץ ו כ ר ‪ .‬וכ״ה בד‪.‬‬
‫וכן ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ א מ ״ ז ‪ :‬ולשון ה ת ו ס פ ת א זה הכלל כל מ ק ו ם שאדם טובל שם‬
‫ידים וכלים טובלין א י ן אדם ט ו ב ל ובר‪ ,‬ועיין גם ב י ד החזקה פי״א מה׳ מקואות ה״א‪.‬‬
‫וכן ב ד ״ ש ה ג ״ ל ב ד ״ ר ‪ :‬זה הכלל כל מ ק ו ם ש א ד ם טובל בו ידים וכלי׳ טובלי׳ בו וכר‪.‬‬
‫וכ״ה ב ש א ל ת ר׳ א ל ע ז ר בר׳ ש מ ו א ל מוורוגא )שאלה זו גם ב ר א ב י ״ ה כ ת ״ י סי׳ ת ת ק צ ״ א ‪,‬‬
‫ע י י ן מ ב ו א ל ד א ב י ״ ה ע מ ׳ ‪ (195‬ש ב ר ו ק ח סי׳ ש ע ״ ז ‪ :‬ק ש ה לי מ ן התוספ׳ בפרק א׳‬
‫דמקוואות כל מ ק ו ם ש א ד ם סובל בהן ידים וכלים טובלין בהן‪ .‬אין א ד מ טובל ב ה ן‬
‫ידימ וכלי׳ אין סובלין ב ה ן ) ו מ ן הרוקח הועתק במרדכי ה׳ מקוואות סי׳ ת ש מ ״ ה בגי׳‬
‫מ ש ו ב ש ת עיי״ש(‪ .‬וכן באר׳ז ח״א ה ׳ ק״ש סי׳ ס״א‪ ,‬ט״ו ע ״ ב ‪ :‬וקשה ד ת ג א ס״ק‬
‫ד מ ק ו ו א ו ת זה הכלל כל מ ק ו ם ש א ד ם טובל וכר‪ ,‬ולהלן שם בה׳ מקואות סי׳ של״ז‬
‫ס״ק ו׳ מ ״ ג ע ״ ד וס״ק י״א מ ״ ד ר ע ״ ב מ ק ו צ ר ‪ :‬זה הכלל כ ״ מ ש א ד ם ט ו ב ל וכר‪.‬‬
‫ו ב ש ו ״ ת ה ר י ב ״ ש סוף סי׳ ר צ ״ ד ‪ :‬ו ת ג י א גמי כל ש א ד ם טובל ב ו ידים וכלים טובלין‬
‫בו וכו׳‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם פ׳׳ו מה׳ ברכות ה ״ ה ובכ״מ שם‪.‬‬
‫ולפי ג י ד ס א זו ב ת ו ס פ ת א ק ש ה על ש י ט ת הפוסקים שסוברים שגמ במעיין צ ר י ך‬
‫מ ׳ סאה ל ט ב י ל ת אדם‪ ,‬וא״כ איך א פ ש ר לומר כל מקום שאין אדם טובל אין כלים‬
‫טובלין‪ ,‬והרי ב מ ע י י ן מ ס ב י ל י ן א ת הכלים אפילו הוא כל שהוא‪ ,‬ו מ כ ח קושיא זו ה ג י ה‬
‫ב א ו ״ ש פ ״ ח מ ה ׳ מקואות ה ״ ה ‪ :‬כל מ ק ו ה שאדם טובל בו וכו׳ )וכ״ה הגירסא ב ר ״ ש‬
‫ד״ח‪ ,‬א ב ל כבר ראינו ש ב ר ״ ש ד ״ ר ה ג י ר ם א ‪ :‬כל מקום וכו׳(‪ .‬וכהגהתו כ״ה בס׳ ה י ש ר‬
‫ל ר ״ ת ד ״ ו ע ״ ח םע״ג‪ ,‬הוצ׳ מ ק ״ נ ע מ ׳ ‪ :130‬ותו א מ ר י נ ן ב ת ו ס פ ת א ד מ ק ו א ו ת מ ק ו ד ‪,‬‬
‫ש א ד ם טובל שם כלים וידימ ט ו ב ל י ן גבי הכשר מים א ע ״ פ ש ש י ע ו ר ו חלוק וכל ט ב י ל ת‬
‫מקוד‪ ,‬מן התורה ב ר ב י ע י ת לכלים ומעיין בכל שהוא לכלים ולאדם במ׳ ס א ה וכו׳‪.‬‬
‫ו ב ס פ ר י ה ק ת פי׳ קכ״ד‪ ,‬הוצ׳ הורוביץ ע מ ׳ ‪ :157‬מ ק ו ם ש א ד ם טובל שמ‬
‫ידים וכלים טובלין ב ד ״ א ב מ ק ו ה א ב ל ב מ ע י ן אדם ט ו ב ל בראוי לו וכלים טובלין‬
‫בראוי להם‪ .‬ו ע י י ן גס בם״ז שמ ע מ ׳ ‪ 304‬ואין זה מם״ז‪.‬‬
‫‪ 21/23‬ואלו הן מי תמצית כל זמן שהגשמים יורדק וההרים ביצק ה ר י הן‬
‫כ מ י מ ע י ן פסקו גשמים וההרים ביצין ה ר י הן כמי תמצית פסקו מלהיות ביצין‬
‫הרי א ל ו במיץ גבאין‪ .‬בכי״ו חסר ״פסקו גשמים וההדים ביצין הרי הן כמי תמצית״‪,‬‬
‫א ב ל ישגו ב ד )ואצל צ׳ ב ש נ ו ״ ם אינו נכון( ובראשונים ש א ב י א להלן‪ .‬א ב ל ל ע ו מ ת זה‬
‫א י ן ב ד וראשונים ה מ ל י ם ״הרי הן כ מ י מעין״‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מקואות פ׳׳א עמ׳ ‪653‬‬
‫וכן בפיה״ג ר י ש מ ק ו ו א ו ת ע מ י ‪ :117‬ומי ת מ צ י ו ת פ׳ כ ב ר מפורש הוא ב ה ו ס פ ה‬
‫ואילו הן מ י ת מ צ י ו ת כל ז מ ן ש ה ג ש מ י ם יורדין וההרים בוצצין‪ .‬ומשם בערוך ע ר ך‬
‫מ ץ ו ב ר י ש פ ״ א מ י ד ‪ .‬ו ב ד ״ ש ה ג י ל )מ״ו(‪ :‬ואלו הן מ י ת מ צ י ו ת כל זמן ש ה ג ש מ י ׳‬
‫יורדים וההרים בוצצין פסקו ג ש מ י ׳ וההרימ בוצצין הרי הן כ מ י ת מ צ י ו ת פסקו מלהיות‬
‫בוצצין ה ר י הן כ מ י גביין‪ .‬וכ״ה באו׳׳ז ח ״ א סוף סי׳ של״ז הג״ל‪ ,‬וכ״ה כגראה גם‬
‫ל פ ג י ה ד מ ב ״ ם פ י ט מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה״ב‪ ,‬וכמו ש צ י י ן מקורו והעתיקו )כלומר א ת המקור(‬
‫ב ש ו ״ ת ה ר א ״ ש כלל ל ״ א ס י ׳ ט׳‪ .‬ועיין בפי׳ ה ר א ״ ש כ א ן פ ״ א מ י ד ‪ ,‬ויש ש מ חסרון‬
‫וצריך להשלימו ע ״ פ ה ד י ש ‪.‬‬
‫ובירושלמי מו״ק פ ״ א ה״א‪ ,‬פ׳ ס ע ״ א ‪ :‬ד ׳ י ר מ י ה ב ע י מ י ת מ צ י ו ת ש ל א פסקו‬
‫מ ה הן‪ .‬ג י ש מ ע י ג ה מ ן ה ד א אילו ה ן מ י ת מ צ י ו ת כל זמן ש ה ג ש מ י ׳ יורדין וחתרי׳‬
‫בוצצין פסקו ג ש מ י ׳ א ע ״ פ שההרי׳ בוצצין הרי ה ן כ מ י ת מ צ י ו ת ‪ .‬פסקו מלהיו׳ בוצצין‬
‫ה ר י הן כ מ י גביים‪ .‬וכ׳׳ז נעלם ל פ ״ ש מ ע י נ י המפרשים‪ ,‬ו ה א ר כ ת י בזה ב מ ב ו א י ל ח ״ א‬
‫ע מ ׳ ‪ 3‬ו ה ש ת ד ל ת י להוכיח שם שגי׳ כ י ״ ו ‪ , :‬ה ר י הן כ מ י מ ע י י ך י ש לה ע ל מ ה לסמוך‬
‫והיא מ ת ח ז ק ת גם ע ״ י ה י ר ו ש ל מ י הג״ל‪ ,‬ע י י ן מש״ש‪.‬‬
‫והגי׳ ביצין )במקומ בוצצין( גמ להלן ל‪.66229 ,6622‬‬
‫‪ 23/24‬ה ח ו פ ר ב צ ד ה י ם ב צ ד הנהר ב מ ק ו ם ה ב י צ י ם ה ר י ה ן כמו ת מ צ י ת‬
‫ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬פי׳ כ מ י ת מ צ י ו ת ש ל א פסקו‪ .‬וכ״ה ב א ר ז ח ״ א ס ו ף סי׳ של״ז הנ״ל‪,‬‬
‫וכן ב ד מ ב ״ פ פ י ט מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה ״ ג ‪ :‬החופר ב צ ד הימ ו ב צ ד הגהר ב מ ק ו פ ה ב צ י ן הרי‬
‫הן כ מ י ת מ צ י ת ש ל א פסקו‪ .‬ועיין ב ת ש ו ב ת ר׳ יחיאל ב ר ׳ יוסף באו״ז ח ״ א ס י ׳ ת ש ע ״ ג ‪,‬‬
‫ק י ״ ד סע״ד‪ ,‬ועיין ב ש ו ״ ת ה ד א ״ ש כלל ל ״ א סי׳ מ׳ הג״ל‪.‬‬
‫‪ 24‬ה ח ו פ ר כצד ה מ ע י ק כל ז מ ן ש ה ן ב א י ן מחמת ה מ ע י י ן וכר‪ .‬הראשונים הג״ל‪,‬‬
‫ר מ ב י ם שם ה י ד ‪ ,‬ש ו ״ ת הריב״ש סוף סי׳ רצ״ב‪.‬‬
‫‪ 25‬ח ז ר ו מ ל ה י ו ת מ ו ש כ ק ה ר י ה ן כ מ י ג ב א ק ‪ .‬ב ד ‪ :‬פסקו מלחיו׳ מושכין ה ד י הן‬
‫כ מ י ת מ צ י ׳ ‪ .‬וכ״ה בר״ש‪ ,‬א ר ז ‪ ,‬ש ו ״ ת ה ר א ״ ש והריב״ש ה ג י ל ‪ .‬א ב ל ב ד מ ב ״ ם ה ג י ל ‪:‬‬
‫פסקו מלהיות מ ו ש כ י ן ה ר י הן כ מ י ג ב א י ן ‪ .‬וכן ב ר ״ ש ו א ר ז ה ג י ל ‪ :‬פסקו מ ל ה י ו ת‬
‫מ ו ש כ י ן ה ר י ה ן כ מ י ת מ צ י ו ת ) א ר ב ע •מלים ה א ח ר ו ג ו ת חסרות ב ר י ש בפירוש‪ .‬א ב ל‬
‫י ש נ ן בפיסקא מ ן התוספתא‪ ,‬ובאו״ז ה ג י ל י ש ג ן גם בפירוש( א י ת ד ג ר ס י ה ר י ה ן כ מ י‬
‫ג ב א י ם )כגי׳ כי״ו והרמב״ם(‪.‬‬
‫‪ 25/27‬מ ע י י ן שמימיו מ ו ע ט ק ו ר י ב ה ע ל י ו ו ה ר ח י ב ו מטהר ב א י ש ב ו ר ן ואינו‬
‫מטהר ב ז ו ח ל ק א ל א עד מקום ש י ב ו ל ל ה ל ך מ ת ח ל ת ו ‪ .‬עיין במשגה פ״א מ״ז‪ ,‬פ י ה מ״ג‬
‫ומפרשים שם‪ ,‬ועיין ר ש ב ״ א ש ב ת ם י ה ב׳‪.‬‬
‫ו ה ת ו ס פ ת א שלגו ה ו ב א ה ב ר י ש פ ״ א מ״ז‪ ,‬פ ״ ה מ ״ ג ‪ ,‬ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד פ י ט מה׳‬
‫מ ק ו ו א ו ת הי״א‪ ,‬בעלי הנפש‪ ,‬ש ע ד המים‪ ,‬ם״ו ע ״ ב וס״ח ע ״ ב ‪ ,‬ה ש ג ו ת ה ר ז ״ ה ש פ‬
‫) ת ו ד ת שלמים ל י ד ע״ד(‪ ,‬רוקח ד י ש ס י ׳ ש ע ״ ב ‪ ,‬או״ז סוף ה י א ס י ׳ ת ש ״ ה ‪ ,‬ש ו ״ ת‬
‫מ ה ד ״ ם ב ״ ב הוצ׳ מ ק ״ נ ע מ ׳ ‪ ) 134‬־ מ ר ד כ י ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ס י ׳ ת ש מ ״ ו והובא ב ש ר ת‬
‫מ ה ד י ״ ק ש ר ש קט״ו(‪ ,‬ש ר ת ה ד ש ב ״ א ה מ י ו ח ס ו ת ל ה ר מ ב ״ ן ס י ׳ רל״א‪ ,‬ש ע ר המים שלו‬
‫ע מ ׳ ‪ ,34‬ר מ ב ״ ן וריטב״א ש ב ת ס ״ ה ב׳‪ ,‬ד ״ ן שם פ ״ ו ס י ׳ ש ע ״ ט ‪ ,‬סי׳ ה ר א ״ ש גדרימ‬
‫מ ׳ א׳‪ ,‬ריטב״א‪ ,‬ד י ן ו נ י י ש מ מ ׳ ב׳‪ .‬ו א ש ר ל פ י ר ו ש ה ע י י ן ב מ פ ר ש י ם ו ב מ ל א ״ ש ל מ ש ג י ו ת הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 27‬מכף‪ ,-‬שנמדד ו נ מ צ א חסר ו כ ר ‪ .‬מ ש ג ה ס״ב מ״ב‪ ,‬ו כ ל הבדייתות ע ד סוף‬
‫הסרק ב ר ״ ש שם‪.‬‬
‫מקואות ם״א—ב עמ׳ ‪653—654‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 28‬ברשות הרבים‪ ...‬ברשות ה י ח י ד ‪ .‬בכי״ו ור״ש הנ״ל‪ :‬ברשות היחיד‪ ...‬ברשות‬
‫הרבים‪ ,‬ו כ ן ה ס ד ר ב מ ש נ ה הנ״ל‪ ,‬ו כ ן נכון ונקט א ת ה פ ש ו ט תחילה‪ .‬ועיין קידושין‬
‫ע ״ ט א׳‪ ,‬נ ד ה ב׳ ב׳‪.‬‬
‫‪ 28/29‬ר׳ שמעק אומר ברשות היחיד טמא וברשות ה ר ב י ם טהור‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬ברשות‬
‫ה י ח י ד ת ו ל י ן וכר‪ ,‬וכ״ה ב ד ״ ש ו ב ב ב ל י קידושין ונדה הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 29/30‬אמר ר׳ שמעון מעשה בינורם של דיסקוס וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬מעשה ביגורת‬
‫של דסקם ו כ ר ‪ ,‬ו ב ד ‪ :‬מ ע ש ה ב מ ג ו ר ה של דיסקוס וכר‪ ,‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬מ ע ש ה במגורה‬
‫ש ל דיסקוס‪ .‬וכל ה ב ר י י ת ו ת בירוש׳ ת ר ו מ ו ת פ ״ ח ה״ב‪ ,‬מ ״ ה ע״ב‪ ,‬בבלי קידושין ס׳יו ב׳‪.‬‬
‫עיי״ש הגירסא‪.‬‬
‫‪ 32‬הואיל ומקוה זה בחזקת טומאה וכר‪ .‬עיין תשב״ץ ח״א סי׳ מיט‪ ,‬כ״ה ע״א‪.‬‬
‫‪ 37‬נלמדו מבעל מום אם דומה לבן גרושה נלמדו וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬גלמדגו מבעל‬
‫מום אמ ד ו מ ה ל ב ן גרושה א ו ל ב ן חלוצה נ ל מ ד נ ו וכו׳‪ ,‬ו כ י ה )בערך( ב ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫ועיין ב י ר ו ש ל מ י ו ב ב ב ל י הג׳״ל‪.‬‬
‫עמ׳ ‪654‬‬
‫מחירו‪ .‬טה״ד‪ ,‬וליתא בד‪ ,‬כי״ו‪ ,‬ר״ש‪ ,‬ירושלמי ובבלי הג״ל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פ״ב‬
‫‪ 5/6‬מקוד‪ ,‬שהניחו ריקן ובא ומצאו מלא כשר מפני ספק מים שאובים‬
‫למקור‪ ,‬וחזקת למקואות כשרות‪ .‬מכאן מוכח לכאורה שמקוה כלו שאוב הוא רק מדרבנן‬
‫ולפיכך כ ש ר המקוה מספק‪ .‬וכן ר צ ה להוכיח מ כ א ן ה ר ״ י בר׳ שמואל‪ ,‬עיין תוםפ׳‬
‫פסחים י ״ ז ב׳ ד ״ ה אלא‪ ,‬תוס׳ ב ״ ב ם״ו ב׳< תום׳ חולין כ״ו א׳ ד ״ ה אלא‪ ,‬א ר ז ח״א‬
‫ס י ׳ של״ד‪ .‬מ ״ ב ע ״ ב ואילך‪ ,‬ר א ״ ש ב ״ ק פ ״ ז סי׳ ג׳‪ ,‬ה׳ מקוואות ס י ׳ א׳‪ ,‬ו כ ן מוכיח‬
‫מ כ א ן גס ר׳ א ל ע ז ר ב ר ׳ ש מ ו א ל מוודונה מ ו ב א ברוקח סי׳ ש ע ״ ז ) ע י י ן מ ״ ש לעיל ‪,(65320‬‬
‫ועיין ד מ ב ״ ן ב ״ ב ס״ו ב׳‪ .‬ש ו ״ ת ה ר ש ב ״ א ה ״ ה סי׳ ס״ד‪ ,‬ו ע י י ״ ש ח ״ ג ס י ׳ רכ״ד‪ ,‬ש ע ד‬
‫ה מ י מ ש ל ו ע מ ׳ ‪ ,18‬כפו״פ פס״ז ע מ ׳ ת״כ‪ ,‬ר״ן ש ב ו ע ו ת פ ״ ב )ה׳ גדה( סי׳ א ל ף צ״ג‪,‬‬
‫ת ש ב ״ ץ ח ״ א ס י ׳ מ ״ ט ‪ ,‬כ ״ ה ע״א‪ .‬ועיין גמ ברמב״ם פ״י מ ה ׳ מקוואות ה״ג‪.‬‬
‫א ב ל ל ע ו מ ת זה ד ע ת ר ״ ת )מובא ב ר מ ב ״ ן הגיל( ו ד ע ת ה ד ״ ש פ ״ ב מ ״ ג )והובא‬
‫בתום׳ ב ״ ב ם״ו ׳ ‪ ,‬א ר ז ‪ ,‬ר א ״ ש ור״ן הנ״ל( שמים ש א ו ב י ן פסולין מ ן ה ת ו ר ה ו ש א ג י‬
‫ה ב א ש ח ז ק ת המצויים א צ ל מקוואות הם ט מ א י ם שבאים ליטהר והם יודעים ש ש א ו ב י ן‬
‫פםולין ואגו תולים ש ה מ ק ו ה ג ע ש ה בהכשר‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ו כ ן ד ע ת ה ר י ב ״ א בםמ״ג ע ש י ן‬
‫״ ע י א ‪ .‬ו כ ן ד ע ת ר׳ ישעי׳ ד ט ר נ י ב ש ר ת ש ל ו כי״ק צ ד ‪ 3‬ע ״ ב ואילך‬
‫ו ה ב י א שם כ מ ה תירוצים ל ת ו ס פ ת א זו‪.‬‬
‫ב‬
‫ר כ ד ן ז י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫ו ה נ ה הגירםא א צ ל כ ל ה ר א ש ו נ י ם הנ״ל היא כ ל פ נ י נ ו בערך‪ ,‬א ב ל ב ר מ ב ״ ן ב ״ ב‬
‫הג״ל ה ב י א ב ש ם ד ״ ת ‪ :‬ו כ ן מ ש מ ע ה ת ם )בתוספתא( ד ק ת ג י מ פ נ י ש כ ש ר ו ת ו מ ו כ י ח‬
‫ע ל י ו פירוש כיון ש מ ל א כ ש י ע ו ר מקוד‪ ,‬א ג י א ו מ ר א ד ם ט מ א ב א ומלוהו לטבול ולאו‬
‫מ י ס ש א ו ב י ן הן‪ .‬ו כ ן ב ר ץ ש ב ו ע ו ת ה ג י ל ‪ :‬ו ה י י נ ו ד ת ג י א ה ת מ כ ש ר מ פ ג י ש כ ש ר ו ת ו‬
‫מ ו כ י ח עליו ה א ל א ו ה כ י פסול מ ס פ ק דהוד‪ ,‬ל י ה ס פ ק ד א ו ר י י ת א ולחומרא וכר‪ .‬ו צ ״ ע‬
‫א ס ב א מ ת ה י ה כ ן לפניו ב ת ו ס פ ת א או ש י ש כ א ן ש ר י ד מ פ י ר ו ש עתיק‪ .‬ועיין להלן ש ר ‪.7‬‬
‫‪8‬‬
‫מקואות פ״ב עמ׳ ‪654‬‬
‫‪ 6‬צנור המקלח ל מ ק ו ר ‪ ,‬והמכתשת נתונה בצדו ו כ ר ‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬והובא‬
‫בתוספ׳ ב י ב ס״ו ב׳ הניל‪ ,‬ב א ר ז ‪ ,‬ר א ״ ש ור״ן הנ׳׳ל‪ ,‬ועיין ב ש ע ר המים ל ה ר ש ב ״ א‬
‫ע מ ׳ ‪ 18‬ו ע מ ׳ ‪ ,23‬ועיין ת ש ב ״ ץ הנ״ל‪ .‬ופסקה הדמב׳ים בפ״י מ ה מקוואות ה״ד‪.‬‬
‫‪ 8‬מפני ש ז ה םפק מים ש א ו ב י ן למקוה‪ .‬ברמב׳׳ם הנ״ל‪ :‬שזה ספק מים שאובימ‬
‫הוא‪ ,‬ש ה ר י י ש שם מקוד‪ .‬כ ש ר קבוע‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 8/9‬ש נ י מקואות ש א י ן בהם ארבעה סאה‪ ...‬וידוע ל א י ז ה מהן וכר‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬שאין‬
‫בהם ארבעים ס א ה וכר‪ ,‬כ מ ו שהוא בד‪ .‬וכל ה ב ר י י ת א בר״ש ס י ב מ י ג ‪ .‬ו מ מ ש כעין‬
‫הברייתות שלפנינו לעיל תרומות פ י ו *‪ 36‬ואילך‪ ,‬עיין מש״ש‪ .‬ועיין גם לעיל ‪.4014‬‬
‫‪ 12‬ו י ד ו ע ל א י ז ה מהם נפלו‪ ...‬למקום שנפלו שניים ש ם נפלו ראשונים‪.‬‬
‫כ י ה בכייו‪ .‬ו ב ד י ש כאן חסרון‪ ,‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל ב ט ע ו ת ‪ :‬ו א י ן ידוע לאיזה מ ה ן נפלו‬
‫ו כ ר למקום שנפלו ר א ש ו נ י ם נפלו שניים‪ .‬וגירסת כי״ו מ ת א ש ר ת גם ע י י ת ו ס פ ת א‬
‫תרומות ‪ 3612‬הג״ל‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 13‬באחד י ש בו ארבעים סאה וכר‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬א ר ז ח״א סי׳ של״ה‪ ,‬מ״ב רע״ד‪,‬‬
‫ר א ״ ש ה ׳ מ ק ו ו א ו ת סי׳ א׳‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה פ ״ ב מ״ג‪.‬‬
‫‪ 15/16‬ואחר כ ך י ר ד ו גשמים ונתמלאו וכר‪ .‬בד״ש הנ״ל‪ :‬ואחר כך ירדו גשמים‬
‫ו נ ת מ ל א ו נ מ צ א ש י ש כ א ן ש נ י מ ק ו ו א ו ת א ח ד כ ש ר ו א ח ד פסול והייגו מ ת ג י ת י ן ד ל ע י ל‬
‫)מ״ב( ד ר ב נ ן מ ס ה ר י ׳ ור׳ יוסי מ ס מ א וכר‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם פ י ״ ד מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת‬
‫ה ״ ב ו ב כ ״ מ שמ‪.‬‬
‫‪ 17/18‬ל מ י שנטמאת א ח ת מ י ד י ו ואין ידוע איזו ה ו א ו כ ר ‪ .‬בכי״ו‪ :‬ואין י ו ד ע‬
‫איזו ה י א וכו׳‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ואינו ידוע א י זו ה י א וכר‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם םפי״ד מה׳‬
‫א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ובכ״מ שם‪.‬‬
‫‪ 19/20‬ש נ י מ ק ו א ו ת א ח ד י ש בו ארבעים ס א ה וכוי‪ .‬כ ל הבדייתות ע ד סוף הפרק‬
‫ב ר י ש פ ״ ב מ י ב ‪ .‬ועיין רמב״ם פ ״ י מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה״ז‪ ,‬ו ב מ ש נ ה למלך שם נסדרו ו נ ת ב א ר ו‬
‫כל ה ב ר י י ת ו ת בסדר יפה‪ .‬והובאו ה ב ד י י ת ו ת גם ב ש ו י ת ה ר י י ד כי״ק צ ד ‪ 3‬ע י א ואילך‪.‬‬
‫‪ 20/21‬בשני ועשה טהרות‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬בשגי ועשה טהרות ט ה ו ר ו ת ו כ ר בשגי‬
‫ועשה טהרות טהורות ד ה ר י ט ב ל בשניהם קודם ש ע ש ה ש נ י ו ת ו ע ל ת ה לו טבילה‪.‬‬
‫ועיין להלן ‪ 68133‬ואילך ו מ ש ״ ש ב ש ם ה ד י ש ‪.‬‬
‫‪ 21‬בראשק ו ל א עשה בשני ועשה טהרות‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬״בראשון ולא ע ש ה‬
‫ב ש נ י ו ע ש ה ט ה ו ר ו ת ״ ‪ .‬והפי׳ פ ש ו ט ש ה ר י ט ב ל בשניהם קודם ש ע ש ה ס ה ר ו ת ו ע ל ת ה‬
‫ל ו טבילה מ מ א נפשך‪.‬‬
‫‪ 22/23‬אבל בטומאה ק ל ה א ל ו ואלו טהורות‪ .‬ואנו תולימ שטבל בראשונה בכשר‬
‫ו מ מ י ל א ש ת י ה ן טהורות‪.‬‬
‫‪ 24‬נטמא ב א מ צ ע ט ו מ א ה ח מ ו ר ה ט ב ל בשני ועשה א ל ו ו א ל ו מונחות‬
‫ה ר י א ל ו מ ו נ ח ו ת ‪ .‬ב ד ודיש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬נ ט מ א ב א מ צ ע ט ו מ א ה ק ל ה וטבל בשני‬
‫ו ע ש ה ) ב ד ״ ש ‪ :‬ועשה טהרות( א ל ו ואלו מ ו נ ח ו ת ה ד י א ל ו מ ו כ י ח ו ת ‪ .‬והנה הגירםא‬
‫״ מ ו כ י ח ו ת ״ בוודאי נכונה‪ ,‬ופירושה ש א ם י ש ב י ן ה ת ע ר ו ב ת ד ב ר א ח ד וודאי הוא‬
‫מ ו כ י ח ע ל השאר‪ .‬וםגגון זה ר ג י ל ב ת ו ס פ ת א ובירושלמי‪ ,‬עיין ה ר ש י מ ה ש ל י בירושלמי‬
‫כ פ ש ו ט ו ח ״ א ע מ ׳ ‪ ,266‬וגם כ א ן ה פ י ר ו ש ‪ .‬ה ו א שמכיוון ש י ש כ א ן א ח ת ו ו ד א י ט מ א ה‬
‫ה ר י ה י א מ ו כ י ח ה ע ל ה ש ג י י ה ו ש ת י ה ן תלויות‪) ,‬ועיין להלן ט ה ר ו ת פ ״ ו «‪ 666‬ואילך(‪.‬‬
‫ו ל א ע ו ד א ל א ש נ ״ ל ברור ש ג ם הגירםא ״טומאה‬
‫ק ל ה ״ היא הנכונה‬
‫כ י לפי‬
‫מקואות ם״ב עמי ‪654—655‬‬
‫הגירםא‬
‫תלויה‪,‬‬
‫כרחינו‬
‫השנייה‬
‫שתיהן‬
‫‪9‬‬
‫ש ל פ נ י נ ו א י ן ל ה ב י ן ל מ ה ה ר א ש ו נ ה תלויה‪ ,‬והרי ה ש נ י י ה ב י ן כ ך ובין כך‬
‫ואפילו ל א ע ש ה א ת ה ר א ש ו נ ה ואין כ א ן הוכחה׳ ע י י ן להלן ‪ 6555‬ו מ ש י ש ‪ .‬ו ב ע ל‬
‫עלינו ל ג ר ו ס ‪ :‬ט ו מ א ה קלה‪ ,‬ו ש ת י ה ן ש ו ו ת ולולא ע ש ה א ת ה ר א ש ו נ ה ה י ת ה‬
‫טהורה‪ ,‬א ל א מכיוון ש ע ש ה ש ת י ה ן ו י ש ביניהן א ח ת ו ו ד א י ט מ א ה ת ל ו י ו ת‬
‫מספק‪.‬‬
‫‪ 25‬נ א כ ל ו ראשונות ונטמאו א ו שאבדו וכר‪ .‬כלומר‪ ,‬שנטמאו את״כ טומאה‬
‫ו ו ד א י ת וכר‪ ,‬ועיין בתום׳ ט ה ר ו ת הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 27‬ט ב ל ב ש נ י ועשה טהרות וכר‪ .‬והרי ה ו א טהור מ ט ו מ א ה חמורה ממ״נ וטהור‬
‫מ ט ו מ א ה ק ל ה מ ח מ ת ספק‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬נגעו אלו באלו ראשונות תלויות ושניות ישרפו‪ .‬ש א מ ‪ .‬ה מ ק ו ה הראשון היה‬
‫כ ש ד ונטהר מ ט ו מ א ה חמורה‪ ,‬ה ר י ה ש נ י פסול ו נ ש א ר ב ט ו מ א ה ק ל ה ו ה ט ה ר ו ת ה ש נ י ו ת‬
‫ט מ א ו ת ‪ ,‬ו א ם המקוה ה ר א ש ו ן ה י ה פסול‪ ,‬ה ר י נ ש א ר הטובל ב ט ו מ א ה חמורה ו ט י מ א א ת‬
‫ה ט ה ר ו ת ה ר א ש ו נ ו ת והן מ ט מ א ו ת א ת השניות‪ .‬א ב ל ה ט ה ר ו ת ה ר א ש ו נ ו ת נ ש א ר ו בספיקן‬
‫ש מ א ה י ה המקוה הראשון כ ש ד ו ג ט ה ר הטובל‪ ,‬ו ה ט ה ר ו ת ה ש נ י ו ת ש נ ט מ א ו מ א ד ם ט מ א‬
‫ב ט ו מ א ה ק ל ה איגן מ ט מ א ו ת א ת הראשוגות‪ ) .‬ע י פ הגר״א(‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם ה ג י ל ‪.‬‬
‫‪ 29‬ש נ י ו ת תלויות ראשונות ישרפו‪ .‬מסעם הג״ל ובהיפוך הסדר‪.‬‬
‫‪ 29/30‬ש נ י מקואות של ארבעים ארבעים א ח ד שאוב וכר‪ .‬ר״ש ושו״ת ר״י‬
‫דטרגי כ ת ״ י הג״ל‪ ,‬ש פ צ ד ‪ 116‬ע״א‪ ,‬ר י ש פ ״ ב מ ״ ג ‪ ,‬תוםפ׳ ב י ב ם ״ ו ב׳ ס ד ״ ה מכלל‪,‬‬
‫ס מ ״ ג ע ש י ן רמ״ח‪ ,‬ד מ ״ א ע ״ א ‪ ,‬ר א ״ ש ה ׳ מקוואות ס י ׳ א׳‪ ,‬ר ״ ן ש ב ו ע ו ת פ ״ ב ה גדה‬
‫ם א ל ף צ״ג‪ ,‬והוכיחו מ כ א ן שכולו ש א ו ב פסול מדאורייתא‪ ,‬ש ה ר י ה ט ה ר ו ת ת ל ו י ו ת‬
‫כ מ ו בספק דאורייתא‪ .‬ועיין ה ר א ש ו ג י מ ש צ י י ג ת י ל ע י ל ב ר י ש פירקין‪.‬‬
‫‪ 31‬בשני ועשה טרדות‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬בשגי ועשה טהרות ט ה ו ר ו ת ‪ .‬שאנו תולים‬
‫ש ט ב ל בראשוגה במימ ש א ו ב י מ ואח״ב בכשר וגטהר לגמרי‪) .‬הגר״א(‪ .‬והגי׳ שלפנינו‬
‫גכוגה עיין מ ״ ש להלן *‪ 6813‬ב ש ם הר״ש‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬בשני ועשה טהרות‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬בשגי ועשה ט ה ו ר ו ת ‪ .‬מ פ ג י ה ט ע ם הג״ל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫י ‪/‬‬
‫‪ 32‬ראשונות תלויות ושניות טהורות‪.‬‬
‫שהרי הראשוגות תלויות מ ח מ ת ם פ ק‬
‫ט ו מ א ה חמורה‪ ,‬ולפיכך איגן מוכיחות ע ל השגיות‪) .‬הג״ל(‪.‬‬
‫‪ 33‬אבל בטומאה קלה אלו ואלו תלויות‪ .‬שהרי בשתיהן י ש ס פ ק שוה‪ ,‬ו א ח ת‬
‫מ ה ן בוודאי טמאה‪ ,‬ולפיכך מוכיחה ע ל ה ש נ י י ה ו ש ת י ה ן ת ל ו י ו ת מספק‪) .‬הגיל(‪.‬‬
‫‪ 33/34‬ירדו שנים וטבלו בשניהם אחד טמא וכר‪.‬‬
‫ב ד ור״ש הנ״ל‪ :‬ח ז ר ו שנים‬
‫וטבלו ו כ ר ‪ .‬ועיין רמב״ם הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 36‬והמיקר טהור‪ .‬שאנו תולים שהמיקר י ר ד למקור• כשר ולא נ ט מ א במים שאובים‪.‬‬
‫‪ 36/37‬ואחד המיקר שניהם תלויק‪ .‬שהרי שניהם שוים בספק ט ו מ א ה קלה‪.‬‬
‫עמי ‪655‬‬
‫‪ 1/2‬ברשות היחיד שניהן תלויק וברשות הרבים את שיש בו דעת לשאול‬
‫ספיקו טמא וכר‪ .‬וכ״ה ב ד י ש הנ״ל‪ ,‬ו פ י ר ש ‪ :‬יש בו ד ע ת לישאל ד ו מ ה למקוה שאוב ושאין‬
‫ב ו ד ע ת לישאל ד ו מ ה למקור‪ .‬כ ש ר ‪ .‬ב ר ש ו ת ה י ח י ד ש נ י ה ן תלויין ד א י מ ט ה ר ת ל י ה ל ח ד‬
‫מ ט ה ר ת נ מ י לאידך‪.‬‬
‫‪ 3‬שני מקואות של עשרים וכר‪.‬‬
‫ר״ש הנ״ל‪ ,‬רמב״פ פ״י מ ה ׳ מקוואות ה״ח‪.‬‬
‫מקואות ס״ב—ג עמ׳ ‪655‬‬
‫‪10‬‬
‫ב ר א ש ו ן ו ע ש ה ב ש נ י ‪ .‬צ״ל‪ :‬בראשון ועשה בשני‬
‫‪5‬‬
‫ו ע ש ה וכר‪ ,‬וכיד‪ ,‬בד׳׳ש‬
‫הנ״ל‪ .‬ועיין להלן!‪ 6661‬ומש״ש‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬ה ר א ש ו נ ו ת ט ה ו ר ו ת ש נ י ו ת י ש ר פ ו ‪ .‬שהרי השניות טמאות וודאי‪ ,‬ואפילו לא‬
‫ע ש ה ר א ש ו נ ו ת ו מ מ י ל א אין ה ש נ י ו ת מוכיחות על הראשונוח‪) .‬ע״פ הגר״א(‪ .‬ועיין מ ״ ש‬
‫לעיל ‪ .65424‬ו ע י י ן‬
‫במשנת‬
‫פ י ה מ״ג‪ ,‬ב פ י‬
‫טהרות‬
‫‪,‬‬
‫הרא״ש‪,‬‬
‫באליהו ר ב א ובתוספי‬
‫ח ד ש י מ שמ‪ .‬ו ע י י ן להלן ‪ 666‬ש ר ‪.11/12‬‬
‫‪ 5/6‬ש ת י נ ש י ם ש נ ת ע ם ק ו ב צ י פ ו ר וכוי‪ .‬נ ד ה נ״ח רע״ב‪.‬‬
‫פ״ג‬
‫ג ם ט ר א ש מ ש ו ק ע ת ב ק ר ק ע ובור ש ל גת ש ג ל ת וירדו ג ש מ י ם וכר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ב ר ״ ש פ ״ ב פ ר ד ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ג י ס ט ר א ש ה י א מ ש ו ק ע ת ב ק ר ק ע בור של ג ת וירדו‬
‫גשמים וכר‪ ,‬ו כ י ה ב ד י ש פ״ו מ ״ י ומי״א‪ ,‬ו כ י ה בגליון ה ר א ״ ש פ״ו מ״י‪ .‬וגם ב ד חסרה‬
‫ה מ ל ה ‪ .‬ש ג ל ת ״ ‪ .‬ו ב ס יחוסי ת ו ״ א כ ת ״ י ע ר ך יוסי החורגי קורא לפרק זה ‪ .‬ג י ס ס ר א‬
‫ש ה י א מ ש ו ק ע ת ב מ י ם ״ ‪ .‬ופירש ב ר י ש ה ג ״ ל ‪ :‬פ י בור של ג ת ואין הסיד ש ב ש ו ל י ו‬
‫מ ח ז ק ת מים ולא ה ג י ס ט ר א שהיא מ ש ו ק ע ת ב ק ר ק ע י ת ו ו ג מ צ א ו כל ה מ י מ ג ד ו ר י ן‬
‫ו מ ח ז י ק י מ ח מ ת ה ג י ם ס ר א ש ה י א כלי׳ ו מ ת ו ך כך ה ש י ב י ליה ד ב ג ן כשאוב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר ׳ א ל י ע ז ר מ כ ש י ר ו כ ר ‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ו ר אליעזר מ כ ש י ר כיון ד ב נ פ י ל ת ן‬
‫‪9‬‬
‫למקור‪ ,‬לא היו שאובין‪.‬‬
‫‪ 10‬ה י ה ב ר א ש ק ש ל ש ת ל ו ג ק ו י ר ד ו ט ב ל ו כ ר ‪ .‬בר״ש פ״ב מ״ו ל נ כ ו ן ‪ :‬ה י ה‬
‫ב ר א ש ו ש ל ש ת לוגין מים ש א ו ב י ן ו י ר ד וסבל וכר‪ ,‬ו ע י י ן ב ר א ״ ש ה מקוואות ס י ב ‪.‬‬
‫ו ב ש ע ר ה מ י מ להרשב״א עמ׳ ‪ :21‬ו ע ו ד שגיגו ב ת ו ס פ ת א ב פ ר ק ש ל י ש י ה י ה ב ר א ש ו‬
‫ש ל ש ת לוגין וירד וכר‪ .‬ו ב ב ע ל י ה ג פ ש ל ה ר א ב ״ ד ‪ ,‬ש ע ר המים ס ״ ח ס ע ״ ב ‪ :‬ותגיא‬
‫ב ת ו ס פ ת א דמקוואות פרק ש ל י ש י ה י ו ב ת ו כ ו ש ל ש ת לוגין וכר‪ ,‬ו ע י י ן ב ה ג ה ו ת‬
‫) ת ו ד ת שלמים מ״ב ע י ב ( ש מ ע ת י ק א ת גוסח הב״י‪ ,‬ו ב ש ו ״ ת המיוחסות סוף ס י ד ל ״ א‬
‫מ ע ת י ק מ ב ע ל י ה נ פ ש ‪ :‬היו ב ש ע ר ו ג ל ו ג י ן מים ו י ר ד ו ט ב ל וכר‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 10/11‬ו י ר ד ו ט ב ל ב מ ק ו ה ש י ש ב ו א ר ב ע י ם ם א ה ו כ ר ‪ .‬וכ״ה בבעלי ה נ פ ש הנ״ל‪,‬‬
‫וכן מ ע ת י ק ב מ י ו ח ס ו ת הנ״ל )שיש ל ו מ ׳ סאה( וכ״ה בה׳ ה ר א ״ ש הנ״ל‪ ,‬ולפ״ז מ ש מ ע‬
‫לכאורה שהיו ב ו מ׳ ס א ה מ ל ב ד ג לוגין ש ב ר א ש ו ‪ .‬א ב ל ב ד וכן ב ר ״ ש ה נ ״ ל מ ע ת י ק ‪:‬‬
‫ו י ש בו ) ב ש ע ר המים ה ג ״ ל ‪ :‬ויש במקור‪ (,‬א ר ב ע י ם ס א ה וכר‪ ,‬ו מ פ ר ש ‪ . :‬ו י ש בו‬
‫א ר ב ע י ם ס א ה מ ל ב ד מימ ש ב ר א ש ו כ ש ר ד מ ק ו ה שלם אין מים ש א ו ב י ן פוסלין א ו ת ו ו כ ר‬
‫ו ע ו ד י ש ‪:‬לפרש ד ה א ד ק ת נ י ויש בו א ר ב ע י ׳ ס א ה הייגו עם ש ל ש ת לוגין ש ב ר א ש ו‬
‫דמים ש כ ש ע ד ו א י ן פוםלין א ת ה פ ק ו ח א ד ר ב ה מ צ ט ר פ י ן להשלימו״ וכר‪ ,‬ו ע י י ן בב״י‬
‫ב ט ו ר י ו י ד סי׳ ר״א‪ .‬ועיין ל ה ל ן ש ר ‪ 22‬ו מ ש ״ ש בשם ה ד י ש ‪.‬‬
‫‪ 11‬ס ח ט ו ב ת ו כ ו פ ס ו ל ‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬ס ח ט ן לתוכו ד א ד ב ע י ׳ ס א ה שבמקור‪ ,‬מכוונות‬
‫ה י ו ו כ ש ע ל ה מ ן ה ט ב י ל ה ס ח ט ש ע ר ו ל ת ו ך המקור‪ ,‬להשלי׳ א ר ב ע י ׳ ס א ה ל פ י ש ח ס ר ו‬
‫ב ט ב י ל ת ו פסול דמקוה ח ס ד מ י ם תלושין פוסלין אותו‪.‬‬
‫ו ב ב ע ה ״ נ ה נ ״ ל )וכן מ ע ת י ק ממנו ב מ י ו ח ס ו ת הנ״ל( מ ו ס י ף כ א ן ‪ :‬ר ש מ ע ו ן‬
‫מ כ ש י ר שיתכוין )במיוחסות ל ג כ ו ן ‪ :‬ע ד שיתכוין( ויתלש‪ .‬ו כ נ ר א ה ש י ש שם ה ש מ ט ה‬
‫ו ג ש מ ס ה ה ב ב א של סגום ה ב א ה להלן‪ ,‬א ב ל ע י י ן ה י ט ב ב ש ע ר ה מ י מ הג״ל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מקואות ם״ג עמ׳ ‪655‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 11/12‬ה ט ב י ל ב ו א ת הסגים וזבו ה י מ נ ו שלשת לוגין ל מ ק ו ה כשר‪ .‬ר״ש הנ״ל‪,‬‬
‫רוקח סי׳ שע״ב‪ ,‬א ר ז ח ״ א ס י ׳ של״ו‪ ,‬מ ״ ג ע ״ ב ‪ ,‬מ י ו ח ס ו ת סי׳ רל״א ו ש ע ד המים שלו‬
‫סוף ע מ ׳ ‪ .20‬ועיין ב מ ש נ ה פ ״ ז מ״ו‪.‬‬
‫‪ 12/13‬ור׳ יהשע אומר ב י ן כ ך ובין כ ך ישבר‪ .‬פיסקא מ מ ש נ ה ד פ״ב‪.‬‬
‫‪ 13‬ו ר ׳ יוסי אומר ז ו ל ף ב י ד י ו ו ב ר ג ל י ו וכר‪ .‬ה ש מ ט ה ע״י הדומות יש כאן‪ ,‬ובכי״ו‬
‫ל נ כ ו ן ‪ :‬ור׳ יוסי א ו מ ר מ ש ו מ ר׳ י ה ו ש ע א ף יטה ו ב ל ב ד ש ל א י ט ב ו ל ו י ע ר ה וכן היה‬
‫ר׳ יוסי אומר זולף ב י ד י ו וכו׳‪ .‬וכן ב ר ״ ש פ ״ ב מ ״ ח ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ר׳ יהושע אומר‬
‫בין כך ובין כך י ש ב ר ד ׳ יוסי א ו מ ד משום ר ׳ י ה ו ש ע א ף י ט ה ו ב ל ב ד ש ל א י ט ב ו ל‬
‫ו י ע ד ה וכן היה ד ׳ יוסי א ו מ ר ז י ל ף בידיו וברגליו וכו׳ פי׳ י ש ב ר ולא יטה‪ .‬אף יטה‪.‬‬
‫הייגו יכפה ד מ ת ג י ת י ן ‪ ,‬ו מ ת ג י ת י ן ר׳ יוסי ה י א ואליבא ד ד ׳ י ה ו ש ע ‪ .‬ו ב ל ב ד ש ל א יטבול‬
‫ויערה‪ .‬ש ל א י ט ו ל גרםיגן כלומ׳ ש ל א יטול בידיו ויערה‪ .‬ו ב ש ר ת ה ד י ״ ד כי״ק צ ד ‪15‬‬
‫ע ״ א ‪ :‬ותגיא בתוס׳ ד ר ׳ י ה ו ש ע אומ׳ ב י ן כך ובין כ ך י ש ב ר ר׳ יוסי אומ׳ מ ש ם‬
‫ר יהושע אף יטה‪.‬‬
‫‪ 13/14‬ז ו ל ף בידיו וברגליו שלשת לוגין ל מ ק ו ה פסול ה ו ל כ י ן עם ה ק ר ק ע כשר‪.‬‬
‫וכן ב ב ע ל י ה נ פ ש ה ג ״ ל ס ״ ט ע ״ א ‪ :‬ו ע ו ד תגיא וכן ה י ה ר ׳ יוסי א ו מ ד זולף ב י ד י ו‬
‫וברגליו ש ל ש ת לוגין למקוה פסול הולכין עם ה ק ר ק ע כשר‪ .‬ועיין ב ה ג ה ו ת ש ב ת ו ר ת‬
‫שלמים הג״ל‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ה ר ז ״ ה ע ל בעלי ה ג פ ש )תודת ש ל מ י מ ל ״ ה ע ״ ג ( ‪ :‬כ א ו ת ה‬
‫ש ש ג י ג ו ב ת ו ס פ ת א זלף ב י ד י ו וברגליו ג׳ לוגין מים למקוה פסול ה ו ל י כ ן ע מ ה ק ר ק ע‬
‫כשד‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ו כ ן ה י ה ר׳ יוסי אומר ז י ל ף ב י ד י ו וברגליו ש ל ש ת לוגין למקוה‬
‫פסול הולכין עם ה ק ר ק ע כ ש ר ו כ ר ע ם ה ק ר ק ע דהייגו ה מ ש כ ה ש מ ע ר ה ח ו ץ למקוה‬
‫והם נ מ ש כ י ם למקוה‪ .‬וכן בשו״ת ה ר י ״ ד כי״ק צ ד ‪ 12‬ע ״ ב ‪ :‬ו ת נ י א נ מ י ב ת ו ס פ ת מקוות‬
‫וכן ה י ה ר׳ יוסי א ו מ ׳ זילף בידיו וברגליו ש ל ש ת לוגין למקוה פסולה הולכין עם‬
‫ה ק ר ק ע ]כשר[ וכו׳ פי׳ זילף ד ר י ש א כגון שגתכוון ל כ ך והוו ל ה ו ש א ו ב י ן פסול א ב ל‬
‫א ם היו הולכין ע ם ה ק ר ק ע כ ש ר דהויא להו ש א י ב ה ש ה מ ש י כ ה וכר‪ .‬ועיין גם ב ש ו ״ ת‬
‫ה מ י ו ח ס ו ת סוף סי׳ ר ל ״ א הג״ל‪ ,‬ב ש ע ר המים ש ל ו ע מ ׳ ‪ 20‬ו ב ר א ״ ש ה׳ מקוואות סוף‬
‫סי׳ ב׳ הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 14‬לוגיון העובר ממקום למקום וכוי‪ .‬ב ב ע ה ״ ג ) ל פ י ה ה ג ה ו ת שבתורת שלמים(‪.‬‬
‫״ ל ‪ :‬ל ג י ו ן העובר וכר‪ ,‬וכן ב ש ר ת הרי״ד‬
‫״‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ל י ג י ו ן ה ע ו ב ר וכר‪ .‬ופירש בר״ש ל ג כ ו ן ‪ :‬לגיון‪ .‬חיל‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ ם פ ״ ה מ ה ׳‬
‫מ ק ו ו א ו ת ה ״ ה ‪ :‬גייס ה ע ו ב ר ממקום למקום וכר‪ .‬ו ב ש ר ת ה ר א ״ ש כלל ל ״ א סי׳ ז ׳ ‪:‬‬
‫א מ נ ם מ כ ב ד ה י ה ק ש ה לי מ ה ת ו ס פ ו ת ד פ ר ׳ ב ׳ ) כ ״ ה ב ד ״ ק ( ד מ ק ו א ו ת לגיון‬
‫ה ע ו ב ר ממקום למקום וכוי‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ו ע י י ן ב ס ׳ מ ש ב י ת מ ל ח מ ו ת )ד״ו שס״ו( ע ״ ד ע׳י׳ב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 14/15‬וכן ב ה מ ה ה ע ו ב ר ת ממקום ל מ ק ו ם וכו ‪ .‬וכ״ה ברמב״ם‪ ,‬בעלי הנפש‪,‬‬
‫ד ״ ש ‪ .‬ש ע ר ה מ י מ ושו״ת ה ר י ״ ד הנ״ל‪ ,‬א ב ל ב ה ש ג ו ת ה ד ר ה ‪ ,‬ש ר ת ה ר א ״ ש ופסקי‬
‫ה ר א ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬וכן ש י י ר א ה ע ו ב ר ת וכר‪.‬‬
‫‪ 15‬ודלפו בידיהן‪ ...‬כשר‪ .‬עיין בראשונים הנ״ל‪ .‬ובד״ש שם‪ :‬״כשר‪ .‬עם ה ק ר ק ע‬
‫ק א מ ר ״ ‪ .‬ועיין ב ר א ״ ש הג״ל‪ .‬ועיין באור הגר׳י׳א י ו ״ ד סי׳ ר ״ א א ו ת ג״ג‪.‬‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ה ר‬
‫ש ׳‬
‫ש‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫י‬
‫ם‬
‫ן‬
‫ה‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש‬
‫ה נ‬
‫‪ 15/16‬אפילו עשו מקוד‪ ,‬התחלה כשר‪ .‬בכי״ו‪ :‬בתחלה כשר‪ .‬ו ב ד ‪ :‬כ ת ח ל ה כשר‪.‬‬
‫ו כ ״ ה ב ב ע ל י ה נ פ ש ‪ ,‬הדיש‪ ,‬ש ע ר המים ו ש ו ״ ת ה ר י ״ ד הנ״ל‪ ,‬א ב ל ברמב״ם‪ ,‬רז״ה‪ ,‬ש ר ת‬
‫ה ר א ״ ש ופםקיו ה נ ״ ל ‪ :‬ב ת ח ל ה כ ש ד ‪ .‬ו ה י א היא‪.‬‬
‫מקואות ם״ג עמ׳ ‪655‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 16/17‬ואיזהו טיט הנמדד‪ ...‬הנמדד בלוג‪.‬‬
‫עיין במשנה ספ״ב‪.‬‬
‫‪ 17‬ר׳ יופי א ו מ ר היוצא במשפך‪ .‬ברוקח סי׳ שע״ב‪ :‬תניא ט י ט היוצא ב מ ש פ ך ‪.‬‬
‫וכוונתו לכאן‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬ואלו ה ן קני המדד‪.‬‬
‫בפיה״ג נ ג ע י פ פ י ״ א ‪:‬‬
‫ה ס ל י ל ‪ .‬וכן‬
‫ה ס ל ו ל ‪ .‬בכי״ו‪ :‬ואלו ה ן ק נ י מ ד ה ז ה‬
‫ד ת נ י א ואילו ה ן ק נ י המדד‪ ,‬זה הסליל‪ .‬ומשם בערוך ע ר ך סליל‬
‫ו ד ״ ש נגעים פי״א מ״ט‪.‬‬
‫‪ 17/18‬ב ט י ט שבצדדין‪ ...‬ואין מטבילין‪ .‬בכי״ו לנכון‪ :‬ה ט י ט שבצדדין‪ ...‬ואין‬
‫מטבילין ב ו ‪ .‬ו ב מ ש נ ה פ ״ ב מ ״ י ‪ :‬א ם היו המים מ צ ד א ח ד ו כ ר ואין מטבילין בטיט‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 18‬שלש נממיות של נחל וכוי‪ .‬ר״ש פ״ז מ״ה‪ .‬או״ז ח״א סוף ס י של״ג‪ ,‬מ״ב ע״ב‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫בבלי ח ג י ג ה י ״ ט ע ״ א ‪ .‬ו ב ש ו ״ ת ה ר י ב ״ ש סי׳ ר צ ״ ב ‪ :‬וזהו מ ש ״ כ הרמב״ם ז ״ ל ) פ ״ ח מ ה‬
‫מקוואות ה״ה( ש ל ש גומות שבגחל ו כ ר והייגו ההיא ב ר י י ת א ד ש ל ש ג מ מ י ו ת ה ש ג ו י ה‬
‫ב ת ו ס פ ת א ד מ ק ו א ו ת ו מ י י ת י ל ה ב ם א י ן דורשין וכר‪.‬‬
‫‪ 20‬ר׳ ץםי אומר ר׳ מאיר היה אומר וכוי‪ .‬ב ד ‪ :‬ר׳ י ה ו ד ה אומר ה י ה ר ׳ מאיר‬
‫אומר וכר‪ .‬ו ב ר ״ ש ו א ר ז הג״ל ל ג כ ו ן ‪ :‬ר י ה ו ד ה אומר מ א י ר ) ב ל י ה ת ו א ר ר׳( ה י ה‬
‫א ו מ ד ו כ ר ‪ .‬וכ״ה ב ח ג י ג ה הג״ל‪ .‬ו ע י י ן ד ק ״ ס ח ג י ג ה ע מ ׳ ‪.73‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 20/21‬וחכמים אומרים בק בתחתונה כן וכן א ק מטבילק וכר‪ .‬המלה ״בין׳‬
‫חסרה‬
‫באו״ז‬
‫ד״ה‬
‫שו״ת‬
‫בכי״ו‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬וחכמימ אומרימ ב י ן כ ך ובין כ ך א י ן מ ט ב י ל י ן וכר‪ ,‬ו כ ״ ה‬
‫הג״ל‪ .‬ועיין ד ״ ש ו ר א ״ ש פ ״ ג מ ״ ב ‪ ,‬ד ״ ש ט ה ר ו ת פ ״ ח מ״ט‪ ,‬תוםפ׳ ח ג י ג ה י ״ ט ב׳‬
‫בתחתוגה‪ ,‬שם כ ״ א ב ד ״ ה כעוביה‪ ,‬תוספ׳ גיטיץ ט ״ ז א ד ״ ה הגיצוק‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫ה ר י ב ״ ש ס י ׳ ר צ ״ ב הג״ל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 21/22‬שתי ב ר מ ת של ארבעים ארבעים סאה זו על ג ב י זו ו נ פ ל ו שלשת‬
‫ל ג ק ל ע ל י ו נ ה ו נ פ ת ק ו ובאו וכוי‪ .‬ב״ה הגי׳ בכי״ו‪ .‬ו כ י ה )בערך( בר״ש ם״ג מ״א‪.‬‬
‫ובפירושו ש ם ‪ :‬ש ת י בריכות של ארבעים א ר ב ע י ׳ ס א ה הייגו ע מ ה ש ל ש ת לוגין שגפלו‬
‫דמקוה שלם א י ן מים שאובין פוסלין א ו ת ו ו כ ר וארבעים ד ק ת ג י הייגו ע ם ה ש ל ש ת‬
‫לוגין שגפלו‪ .‬וגפתקו‪ .‬מלשון פ ו ת ק י ן למקור‪ ,‬דסוף פ ר ק ק מ א ד ת מ ו ר ה ) י ״ ב סע״א(‪.‬‬
‫והובא ה ר ״ ש ב ש ו ״ ת ה ר א י ש כ ל ל ל ״ א ס י ׳ ב׳‪ .‬ו ב ד ו ק ה ס י ׳ ש ע ״ ב ‪ :‬ה ג י א מ ׳ ) ו כ ״ ה גמ‬
‫ב ד פאנו‪ .‬ו צ ״ ל ‪ :‬ב׳( בריכות ש ל מ ׳ ס א ה זו ע ל ג ב זו וגסלו ש ל ש ה ל ע ל י ו ג ה ו ג פ ת ק ו‬
‫) כ ״ ה ב ד ׳ פאגו( ובאו ל ת ח ת ו ג ה ו כ ר ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 23‬כשרק ש א נ י אומר שלמו ארבעים סאה עד שלא ירדו שלשת ל ו ג ק ‪.‬‬
‫ה ד א ש ו ג י פ הג״ל‪ .‬ופירש ב ר ״ ש ה ג ״ ל ש ה ת ח ת ו ג ה כ ש ר ה מפגי ש ש ל מ ו ל ה מ ׳ ס א ה מ ן‬
‫ה ע ל י ו נ ה ע ד ש ל א י ר ד ו ל ה ג ׳ לוגין השאובין‪ ,‬כ ל ו מ ר א י א פ ש ר ש ב ג ׳ לוגין הראשוגים‬
‫שירדו ל ה ל א ת ה י ה ת ע ר ו ב ת ש ל מ י ם כשדים‪ ,‬ו מ מ י ל א ל א יפסלו א ו ת ה כ ב ד כ ל מים‬
‫שאובים‪ .‬ו ה ע ל י ו נ ה כשדה מסגי ש מ ח ו ב ר ת לתחתוגה‪.‬‬
‫‪ 23/24‬שתי מקואות של עשרים עשרים סאה ז ה בצד ז ה וכוי‪ .‬ר״ש ורוקח הג״ל‪.‬‬
‫‪ 24/25‬ונפתקו ובאו לחברו כשר‪ .‬בר״ש ה ג י ל ‪ :‬״כשר‪ .‬כ ר ׳ יהושע ד מ ת ג י ת י ך ‪.‬‬
‫ומיידי כאן שגפתקו המים במקרה ד ר ך גקב שבכותל אבל ש ת י המקוואות לא נתערבו‪.‬‬
‫)חזון א י ש ק מ א ס י ׳ ב ׳ ס ״ ק ד (‪.‬‬
‫‪ 25‬ודי יוסי א ו מ ר אם נ י ט ל ה מ ח י צ ה פ ס ו ל ‪ .‬ובר־ש הג״ל‪ :‬א מ גיטלה ה מ ח י צ ה‬
‫כ ו ת ל ה מ פ ס י ק ב י ן שגיהן פסול ד ר ׳ י ו ס י ל ט ע מ י ה ד ק א ם ד ב מ ת ג י ת י ן מפגי שגקרא‬
‫ע ל י ו ש מ פסול‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫מקואות ם״ג עמ׳ ‪655—656‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 25/26‬א ב ל ר ו א ה אני‪ ...‬ש א מ ר ב מ ק ו ר ‪ ,‬ו כ ר ‪ .‬בכי״ו‪ :‬א ב ל א מ ׳ רואה אני‪...‬‬
‫במקור‪ ,‬ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬א ב ל רואה א נ י א ת ד ב ר י ר ׳ יהושע במקוה וכר‪.‬‬
‫‪ 26‬ונפלו ש ל ש ת לוגין ו כ ר ‪ .‬בכי״ו ור״ש הנ״ל‪ :‬ונפלו לו שלשת לוגין וכר‪ .‬ועיין‬
‫ב מ ש נ ה א ׳ פ״ג‪.‬‬
‫‪ 27‬שני מקואות ש ל עשרים עשרים סאה אחד שאוב ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״ו מ״ג‪,‬‬
‫ר ״ ש ט ב ו ל י ו פ פ ״ ב סמ״ב‪.‬‬
‫‪ 28‬והשיקום וטבלו ב ה ן אפילו אדומים והלבינו ו כ ר ‪ .‬בד״ש הנ״ל‪ :‬פי׳ והשיקומ‬
‫ד מ ח מ ת שירדו הטובלי׳ לתוכן ע ל ו ה מ י ם וצפו ע ל גביהן‪ .‬אפי׳ אדומימ‪ .‬ה מ י פ ש ל כשר‪.‬‬
‫והלביגום‪ .‬המים ש ל ש א ו ב שהיו לבנימ‪.‬‬
‫‪ 29‬הטבלין והטובלין כמות ש ה י ו ‪ .‬בכי׳׳ו‪ :‬הטבלין כמות שהיו והטובלין כמות‬
‫שהיו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬מקואות כ מ ו ת שהיו‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬המקוואות כמות שהיו והטובלימ כמות‬
‫שהיו פי׳ ו כ ר ש ה כ ש ר כ ש ר להקוות עליו א ף ע ל פי ש ג ת ע ר ב ו בו מים ש א ו ב י ן ד כ ב ר‬
‫גתבטלו ברוב הכשרים קודם שבאו לתוך המקור‪ ,‬כ ד פ ד ש י ת במתגיתין‪ .‬ועיי״ש‬
‫במשנה ומפרשיה‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬שלשה ל ו נ ק ל מ ק ו ה ו כ ר ‪ .‬עיין במשגה ד ׳ פ״ג‪ ,‬ובר״ש שם כ ל הברייתות‬
‫עד סוף הפרק‪.‬‬
‫‪ 31‬אבא יוסי בן ח נ ן א ו מ ר מ כ ל י א ח ד ו כ ר ‪ .‬ב ד ‪ :‬א ב א ש א ו ל בן חוגי ו כ ו ‪/‬‬
‫א ב ל ב ר ״ ש הג׳׳ל‪ :‬א ב א יוסי ב ן חוגי אומ׳ ו כ ר ‪ .‬וכן ב ת מ ו ר ה י ״ ב ב ׳ ‪ :‬יוסף ב ן חוגי‬
‫אומר וכו׳‪ .‬ועיין ערוך ע ר ך ק ף ד ׳ ו ב ע ה ״ ש ע מ ׳ קנ״ד ובהערה ‪ 2‬שם‪ .‬א ב ל ה ע ר ו ך‬
‫ה ע ת י ק א ת לשון ה ב ר י י ת א ש ב ת מ ו ר ה שם ולא א ת התוספתא‪.‬‬
‫‪ 32‬חוץ מראשי אצבעות‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ ,‬א ב ל ב ד ‪ :‬חוץ מראשו‪ .‬וצ״ל‪ :‬חוץ‬
‫מ ר א ש י ]אצבעות[‪.‬‬
‫‪ 34‬או שבא ראשו ו ר ו ב ו בק מ ל מ ע ל ה ב י ן מן הצד ו כ ר ‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬רוקח‬
‫ס י ׳ ש ע ״ ב ‪ ,‬ר מ ב י ט פ ״ ט מ ה ׳ א ב ו ת המומ׳ ה״ב‪.‬‬
‫‪ 35‬מקצתן שאובין ומקצתן אינן שאובין או שנפל ל ת ו כ ן יק ודבש וכר‪.‬‬
‫ר ״ ש הנ״ל‪ ,‬ר מ ב ״ פ פ ״ ט מ ה ׳ א ב ו ת הסומאות ה״ד‪.‬‬
‫‪ 36‬ואפילו ה ו א טהור והן טוזודין וכר‪ .‬לעיל פ ר ה פ״ז ‪ 637*3‬וכגי׳ ד‪ .‬עיין מש״ש‪.‬‬
‫‪ 37‬טהור שנפלו על ראשו ו כ ר ‪ .‬בשתי הלכות אלו חוזרת התוספתא ע ל ההלכות‬
‫הקודמות ו א ו מ ר ת ש א י ן חילוק ב י ן טבילה וגפילה ב י ן ב ט ו מ א ה ובין בטהרה‪.‬‬
‫עמי ‪656‬‬
‫‪ 3‬מקצתן שאובק ומקצתן אינן שאובין ו כ ר ‪ .‬כ ל הברייתא עד סוף הפרק‬
‫ב ס ׳ יחוםי ת ו ״ א כ ת ״ י ע ר ך א ב א יוסי החורגי‪.‬‬
‫ב ט ה ו ר י ם ט ה ו ר ‪ .‬וכ״ה ביחוםי תו״א כת״י הנ״ל‪ .‬ו ב ד ‪ :‬מטהודי׳ טהור‪ .‬וכן בר״ש‬
‫‪5‬‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬מטחורים ט ה ו ר וכו׳ מטחורים טהור ד א ם המים שאובין טהורין ל א גזרו עליהן‬
‫ל א ב ב י א ה ו ל א בנפילה‪.‬‬
‫‪ 5/6‬שעשה שאר משקים ב מ י ם לפסול את ה נ ו ף ו כ ר ‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬לפסול א ת‬
‫הגוף בדתגן ב מ ע י ל ה ) פ ״ ד מ״ר‪ (,‬ד כ ל ה מ ש ק י ן מ צ ט ר פ י ן לפסול א ת הגוייה ברביעית‪.‬‬
‫‪ 6‬לא עשה א ת הטהורין כטמאין‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬ד ה ש ו ת ה מים טהורין טהור‪.‬‬
‫‪ 6/7‬מקום שלא עשה את המשקק כמים וכר‪ .‬כלעיל ‪ ,65535‬להלן‬
‫‪.68432‬‬
‫‪14‬‬
‫מקואות פ״ג—ד עמ׳ ‪656‬‬
‫‪ 7/8‬אינו דין ש ל א נ ע ש ה א ת הטהורין כטמאין‪ .‬וכן בר״ש הנ״ל‪ :‬אינו ד י ן‬
‫ש ל א ע ש ה וכר‪ .‬א ב ל ב ד ‪ :‬ואינו דין ש ע ש ה א ת הטהורין וכר‪ .‬וכן בס׳ י ח ו ס י‬
‫ת ו ״ א כ ת ״ י ה נ ״ ל ‪ :‬״אינו ]דין[ ש נ ע ש ה א ת הטהורין כסמאים כ ך כ ת ו ב ב ת ו ס פ ת א‬
‫ש ל פ נ י ‪ ,‬ויש לפרש ב נ י ח ו ת א ‪ ,‬כלומר אין ה ד י ן נ ו ת ן ל ע ש ו ת הטהור׳ כ ט מ א ׳ ואם ב ש א ר‬
‫מ ש ק י ן )נראה ש י ש כאן ה ש מ ס ה בהעתקה‪ ,‬ו ר ב ע ו מ ג י ה או מביא נוסח א ח ר ‪ :‬ש ל א‬
‫געשה( א י נ ו ד י ן ש ל א נ ע ש ה טהודין כ ס מ א י ן זה הילוך שברוב קלין ו ח מ ו ר י ך ‪.‬‬
‫‪ 8‬מקוה י ו כ י ח שלא עשה שאר מ ש ק י ן כמים וכר‪ .‬עיין במשנה פ״י מ״ז‬
‫)ובאליהו רבא שמ(‪.‬‬
‫‪ 8/9‬ועשה ב ו א ת הטהורין כטמאין‪ .‬שהרי במקוה כולם מודים שג׳ לוגים מים‬
‫ש א ו ב י ן סהורין פוסלין אותו‪ .‬ועיין להלן ב מ ש נ ה פ״ז מ״ב‪.‬‬
‫‪ 10‬שלא עשה בו א ת ה צ פ ו ר ן תאמר בנוף שכן עשה בו א ת ה צ פ ו ר ן‪.‬‬
‫ב״ה ב ד )בכי״ו חסר כ א ן דף(‪ .‬וכן ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬לא אם א מ ר ת במקור‪ .‬שלא ע ש ה בו‬
‫א ת ה צ פ ו ר י ׳ ת א מ ׳ בגוף ש ע ש ה בו א ת ה צ פ ו ד י ן פי׳ וכו׳ הצפורין‪ ,‬א ב ע ב ו ע ו ת‬
‫של מים‪ ,‬כ מ ו ה ע ו ש ה צ פ ו ד ב מ י מ הנתזימ ב מ ס כ ת מ כ ש י ר י ן פרק ח מ י ש י )מ״ב(‪ ,‬כלומר‬
‫ד ב מ ק ו ה לא ע ש ה הצפורין כמימ ד א ע ן נ ח ש ב י ׳ כמים לטבול בהן ולכך נפסל ב ס ה ו ר י ן‬
‫ש א ו ב י ן כטמאין‪ .‬ת א מ ר בגוף ש ע ש ה בו א ת ה צ פ ו ד י ן כמים‪ ,‬דאם ב א ר א ש ו ורובו‬
‫בצפורין או ש ל ש ׳ לוגין צפורין גפלו ע ל י ו גפסל גופו כבמים‪ .‬ומיהו ק ש ה ד ב פ ׳ שגי‬
‫ד ז ב ח י מ )כ״ב א׳( תגיא ד כ ל ש ת ח ל ת ב ר י י ת ו מ ן המים מ ט ב י ל י ן בו‪ ,‬ומי מקוד‪ ,‬שכולן‬
‫י ב ח ו ש י ן א ד ו מ י ן מ ט ב י ל י ן בו‪ ,‬ואטו מ י ג ר י ע י צפורין מ ב י ח ו ש י ן אדומים‪.‬‬
‫א ב ל ה ד י ש מוסיף ש ם ‪ :‬ו ב ר ו ב ס פ ר י ם כ ת ו ב צ ר ו פ י ן ‪ .‬וכן ביחוםי תו״א‬
‫כ ת ״ י ה נ י ל ‪ :‬ה ש י ב ד ׳ ע ל ד ב ר י א ב א יוסי ב ן התורני לא אם א מ ר ת ב מ ק ו ה ש ל א ע ש ה‬
‫בו א ת ה צ י ר ו פ י ן ‪ ,‬שאם יש שגי ג מ מ י ו ת ואין ב א ח ד מהן שיעור מקוד‪ ,‬ואין ב י נ י ה ן‬
‫ש י ע ו ד ע י ר ו ב מקוות המובל ב א ח ד מ ה ן ל א ע ל ת ה לו ס ב י ל ה ואפילו חזר וסבל ב ש ג י‬
‫‪ .‬דאין ט ב י ל ה לחצאין אבל ג׳ לוגין סוםלין ד ת ג ן וכו׳ )במשגה ספ״ג(‪.‬‬
‫ולולא דברי ר ב ע ו ה י י ת י מ פ ר ש ‪ .‬צ ר ו פ י ך — ה ר ד ל י ת ‪ ,‬עיין להלן ם פ ״ ד ‪ :‬ו מ ת ח ל ת ן‬
‫ו ע ד סופן צ ר ו ף מ ׳ סאה מ ט ב י ל י ן ב ה ן וכו׳ ב ״ ה אומרים א י ן מטבילין בהן‪ ,‬מ ש א ״ כ‬
‫ב ג ו ף שהוא ט מ א גם בצרוף‪ .‬ועיין ב מ י ו ח ס ו ת ל ה ג ר ״ א ש ה ס ך א ת הגירםא‪ ,‬ע י י ״ ש ‪.‬‬
‫פ״ד‬
‫‪ 11‬טבלה שנתנה על ג ב י הצנור להדיח וכר‪ .‬בריש פ״ד מ ״ ב ‪ :‬תגיא בתוספתא‬
‫ט ב ל ה ש נ ת נ ה ת ח ת ה צ נ ו ר ל י ד ו ח וכן כלים ש נ ת נ ן ת ח ת ה צ נ ו ר ל י ד ו ח ר א ש ו נ י ם ר א ש ו נ י ׳‬
‫הוכשרו ל ק ב ל טומאה וכו׳ סי׳ הוכשרו ל ק ב ל ט ו מ א ה כלומר אם נ פ ל ו ע ל ה פ י ר ו ת ה ר י‬
‫ה ן מ ו כ ש ד י ן ד ח ש י ב מ ש ק ה לרצון כ ד א מ ר י ג ן בפרק ק מ א ד ח ו ל י ן )ט״ז א׳( גבי כופה‬
‫ק ע ר ה ע ל הכותל בשביל ש ת ו ד ח ה ק ע ר ה ‪ .‬וכן ב ש ע ר ה מ י ם ל ה ר ש ב ״ א ע מ ׳ ‪ :23‬דהכי‬
‫ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ט ב ל א ש נ ת נ ה ת ח ת הצנוד ל ד ו ח וכן כלים ש נ ת נ ן ת ח ת ה צ נ ו ר ל ד ו ח‬
‫ר א ש ו נ י ם ראשונים הוכשרו וכר‪ ,‬כפירוש הר״ש‪.‬‬
‫‪ 12‬שלמו ארבע סאה ה ר י אלו כשרק‪.‬‬
‫בר״ש ו ש ע ד ה מ י מ ה נ י ל ‪ :‬ש ל מ ו ארבעים‬
‫ס א ה ה ר י א ל ו כ ש ד י ן פי׳ ו כ ר כ ש ד י ן לטבילה‪.‬‬
‫‪ 12/13‬צנור שחקקו ואחר כך קבעו פוסל את המקוה‪.‬‬
‫בפיה״מ להר״מ פ״ד מ״א‬
‫מקואות ם״ד עמי ‪656‬‬
‫‪15‬‬
‫ע מ ׳ ‪ :84‬כמו שהוא מ ב ו א ר ב ת ו ס פ ת א ב ז א ת ה ה ל כ ה צנור ש ח ק ק ו ולבסוף ק ב ע ו פוסל‬
‫א ת המקור• ק ב ע ו ואתר כך תקקו אינו פוסל א ת המקוה‪ .‬ו ה ר ״ מ ה ע ת י ק כ א ן א ת לשון‬
‫ה ב ר י י ת א ב ב ב ל י ב ״ ב ס״ה ב׳ ו ק ר א לה ת ו ס פ ת א כרגיל אצל הראשונים‪ ,‬ע י י ן ״ מ ״ ש‬
‫ב ת ש ל ו ם ת ו ס פ ת א ע מ ‪ .7‬ועיין ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ ד מ ״ ג עמי ‪.88‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 13/14‬מים ה נ ו ז ל י ן מ א ל י ה ן ו מ ן ה י ם ומן ה נ ה ר ו ה ע ו ל ק ב א נ ט י ל י א פ ו ס ל י ן‬
‫המקוה וכוי‪ .‬וכן ב א ר ז ח״א סי׳ של״ו מ׳׳ג ע ״ ב ‪ :‬ד ת ג י א בפרק ט ב ל א מום )צ״ל‪ :‬מים>‬
‫הגוזלין מ א ל י ה ן מ ן הימ מ ן ה ג ה ד והעולין ב א ג ט ל י י א פוסלין א ת המקור‪ .‬וכר‪ .‬ואין‬
‫לזה שום מובן‪ ,‬ו מ ן העגיין ב ר ו ד שמדברים כאן ב ש ל ש ה מיגימ של מכוגות שאיבה‪.‬‬
‫וג״ל שהגירםא הגכוגה היא באגור לר״ש ג ׳ מ ע ע מ ׳ ‪ :24‬ב ת ו ס פ ת א מ ק ו א ו ת פ ״ ד המים‬
‫ה ג ד ל י ן מאליהן מ ן הים ו מ ן ה ג ה ד והעולים באגטולים פוסלין א ת המקוה‪ .‬ו ב ה ע ר ו ת‬
‫שמ ת י ק ן ‪ :‬הגוזלין‪ ,‬במקומ הגדלין‪ .‬א ב ל קרוב מ א ד ב ע י ג י ש א י ן צורך בתיקון והגדלין‬
‫) ־ ו ה נ י ד ל י ן ( מ א ל י ה ן פירושו ש ה מ י ם עולין מ א ל י ה ן בדליימ )ע״י איזו מבוגר‪ .‬שהיתר‪.‬‬
‫ידוע להם ב י מ י ה מ ( מ ן ) כ ג י ר ״ ש ג׳מע ו ה א ר ז ( הימ ומן ה נ ה ר ו נ ש פ כ י ן למקוה‪,‬‬
‫ו א ע ״ פ ש א י ן ה ש א י ב ה ע ״ י א ד ם מ ״ מ פוסלים‪ ,‬מ פ נ י שהמים עוברים ע ״ י כלים )דליים(‪.‬‬
‫וכן ב ש ע ר ה מ י מ ל ה ר ש ב ״ א עמ׳ ‪ :24‬ת ו ס פ ת א בפרק רביעי מים ה ג ד ל י ן )קרי הנדלין‪,‬‬
‫הגידלין‪ ,‬כגי׳ ה א ג ו ר הג״ל( מ א י ל י ה ן ו מ ן ) צ ״ ל ‪ :‬מן‪ ,‬בגי׳ ה ר א ש ו ג י ם הג״ל( הימ ומן‬
‫ה ג ה ד והעולין באגטוליא פוסלין א ת המקוה וכר‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ו א ש ר לפירוש המלה ‪ .‬א ג ט ל י א ״ כתב ד ׳ א ל ע ז ר ב ר ׳ שמואל מוורגא )ברוקח‬
‫ס י ש ע ״ ז ( ‪ :‬בתוספ׳ ד מ ק ו ו א ו ת בפ׳ ד׳ מימ העולימ מ ן ה נ ה ר באנטיליא פוסלין א ת‬
‫המקוה‪ .‬פי׳ א נ ט י ל י א הוא כלי‪ .‬א נ ט י ל בפ׳ חזקת ה ב ת י ם )נ״ח ב׳( ובויקר׳ ר ב א ב פ ר ש ת‬
‫א ש ר י מ ש כ י ל א ל ד ל בד ק פ ר א א מ ר העולם הזה ד ו מ ה לגלגל אנטיליא ד מ ת מ ל א‬
‫מתרוקן ו מ ת ר ו ק ן מתמלא‪ .‬פ י ר ר גלגל וכר‪ ,‬ולהלן ש מ ‪ :‬וכלימ הקבועימ ב ג ל ג ל ה א‬
‫ד ת ג י ׳ העולים ב א ג ט ו כ י א פוסלין א ת המקור‪ ,‬כ מ ו ב ו י ק ר א ר ב ה בסופו )פל״ד—ט(‬
‫ד מ י כגילגלא ד א ג ט י ל י א מ ת ר ו ק ן ו מ ת מ ל א ומתרוקן ומתמלא‪ .‬וכ״ה ב ע ד ך באו״ז הג״ל‪,‬‬
‫ועיין ערוך ע ר ך אגטל ו מ ״ ש ב ז ד ב עמי ‪ .220‬ועיין להלן ‪ 67528‬ו מ ש ״ ש ‪ .‬ו ע ל פי פירוש‬
‫זה ב ב י ת ה מ י ם ל ה ר ש ב ״ א )הצופה ה ה ג ו י חי׳׳ד ע מ ׳ ‪ :(370‬המימ העולין מ א י ל י ה ן‬
‫בגלגל םוסלין א ת המקוה‪ .‬וכן ה ב י א בשם ש ע ר המיט ל ה ר ש ב ״ א ב ב ״ י טור י ו ״ ד‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫סוף סי׳ ר׳׳א‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ר ב ן שמעק ב ן ג מ ל י א ל אומר ה ע ו ל ה ב כ ב ו ל י ן אינן פ ו ם ל י ן א ת ה מ ק ו ר ‪,‬‬
‫ל פ י ש א י נ ן נ ת ל ש י ן ‪ .‬וכן בשער ה מ י מ הנ״ל‪ :‬רשב״ג אומי העולין בכבולין אינן פוסלין‬
‫א ת ה מ ק ו ה לפי ש א י ג ן ג ת ל ש י ן ו מ ם ת ב ר א ד ה ל כ ה כ ר ש ב ״ ג והראיה מ מ ה ש א מ ר ו בפרק‬
‫כל ה ב ש ר )ק״ז א׳( גבי אריתא ד ד ל א י אי ב ז י ע ה דולא ככונס מ ש ק ה נוטלין מ מ נ ו‬
‫לידים‪ .‬ו ב ב י ת המימ ה נ ״ ל ‪ :‬א ב ל העולין בכבולין ש א י נ ן נ ת ל ש י ן מ ן הנהר א ל א )כ״ה‬
‫ב כ ת ״ י ניויורק‪ ,‬ל פ י התיקונים בהסוקר ש ״ א ו ד א ע מ ‪ (8‬מחוברין אל המים יראה לי‬
‫ש א י ן אלו ש א ו ב י ן ש ב כ ל ע ת מ ח ו ב ר י ן ה ן אל מ י הנהר‪ .‬ויש ל ה ח מ י ר ולאסור‪ .‬ו ב ב ״ י‬
‫הג״ל ב ש מ ו ‪ :‬א ב ל העולים ב ג ל י ם ש א י ן נ ת ל ש י ן מ ה נ ה ר א ל א מ ח ו ב ר י ם אל המים ו כ ר ‪,‬‬
‫ו ע ״ פ העניין גם כבולים הס מ כ ו נ ת )או תלק מ מ כ ו נ ת ( שאיבה‪ ,‬א ב ל א י נ ם כלי א ל א‬
‫כ נ ר א ה צנור פרוץ ש מ ח ב ר א ת המקור• לים ולנהר‪.‬‬
‫‪ 15/17‬ר׳ א ל י ע ז ר בן יעקב אומר גג שיש בראשו עשרים ואחד םאה‪...‬‬
‫ופוחתו נתערבו בחצר‪ .‬בפיה״מ להר״מ פ״ד מ״ד עמי ‪ :90‬ובתוספתא ר׳ אליעזר בן י ע ק ב‬
‫‪,‬‬
‫מקואות פ״ד עמי ‪656‬‬
‫‪16‬‬
‫אומר ג ג ש י ש ב ר א ש ו ע ש ר י מ ו א ח ת ס א ה ש ל מ י מ י גשמים מ מ ל א ב כ ת ף ונותן לתוכו‬
‫ת ש ע ע ש ר ה ס א ה ו פ ו ת ק ן ו ג ת ע ד ב ו )בדפוסים ו ב כ ת ״ י ילון לגבון‪ :‬ויתערבו( בחצר‪.‬‬
‫ואמרו כ א ן וגותן לתוכו ר צ ה לומר לתוך ה ג ג ואחר ז ה יפתח לאלו המים ולאלו ה מ י ם‬
‫א ת מרזב ה ג ג ו י ת ע ר ב ו ה מ י ם בחצר וכר‪ .‬וברוקח סי׳ ש ע ״ ב ‪ :‬ת ג י ד׳ אליעזר ב ן י ע ק ב‬
‫ג ג ש י ש ב ר א ש ו כ ״ א ס א ה מ י ג ש מ י מ מ מ ל א ב כ ת ף ונותנין לתוכו י ״ ט ס א ה ו ס ו ד כ ן‬
‫) כ ״ ה ב ד ׳ פאנו( ו מ ע ר ב ן בחצר‪ .‬ו ב ד ״ ש פ ״ ד מ ״ ד ‪ :‬תגיא ב ת ו ס פ ת א ד אליעזר ב ן י ע ק ב‬
‫אומר ג ג ש י ש ב ר א ש ו ע ש ר י ם ו א ת ת ס א ה ש ל מ י מ י גשמימ מ מ ל א בכתף ונותן לתוכו‬
‫ת ש ע ע ש ר ה ס א ה ופותקן ו מ ע ר ב ן ב ח צ ר ו כ ר ‪ .‬וכ״ה ב ע ר ך גם בשרית ה ד י ״ ד כי״ק‬
‫צ ד ‪ 15‬ע ״ א ‪ .‬וכ״ה בפי׳ ה ר א ״ ש פ ״ ד מ ״ ד ו ב ה ל כ ו ת י ו ס י ׳ זי‪ ,‬ו מ פ ש ט לשון ה ת ו ס פ ת א‬
‫כ א ן מ ש מ ע לכאורה שצריך ש ה ש א ו ב י ן ו מ י ה ג ש מ י ם י ת ע ר ב ו בחצר לפני ש י ר ד ו למקוה‪,‬‬
‫ע י י ן ר מ ב ״ פ פ ״ ד מ ה מקוואות ה״ה‪ .‬בפיה׳״מ ש ל ו ו ב ר א ״ ש הגיל‪ ,‬ועיין ב ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫א ב ל ב ת מ ו ר ה י ״ ב א ‪ :‬ד ׳ א ל י ע ז ר ב ן י ע ק ב אומר מ ק ו ה ש י ש בו עשרים ו א ח ת‬
‫ס א ה מ י ג ש מ י מ מ מ ל א בכתף ת ש ע ע ש ר ה ס א ה ו פ ו ת ק ן למקוה והן טהורין ו ב ו ‪ .‬ועיין‬
‫ר ״ ש הנ״ל‪ .‬א ב ל ב ש א י ל ת ו ת פ א ח ר י ס י ׳ צ״ו‪ ,‬ב ה ״ ג ד ״ ו פ ״ ה סע״ג‪ ,‬ה ׳ ר א ו ע מ ‪,104‬‬
‫בוהזהיר ה ״ ב ע מ ‪ 135‬גרסו גם ב ת מ ו ר ה ‪ :‬ג ג ש י ש ב ו וכר‪ ,‬ועיין ב ה ״ ג ד ״ ב ע מ ׳ ‪.627‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 17/18‬ה י ה ארבעים סאה ונפחתה ובאו ל ת ו ך ה ב י ת כשדין ואק מטבילין בהן‬
‫ש א י ן מטבילין באויר וכוי‪ .‬ב ד ‪ :‬היו ארבעים ס א ה ו נ י פ ח ת ה וכר‪ .‬ובדוקה הנ״ל‪ :‬ה י ו בו‬
‫‪,‬‬
‫מ ס א ה ו נ פ ת ק ו כ ש ד י ן ואין מ ט ב י ל י ן בתוכו ל פ י ש א י ן מ ט ב י ל י ן באויר‪ .‬ו ב ד ״ ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ה י ו בו מ׳ ס א ה ו נ פ ת ק ו ובאו לתוך ה ב י ת כ ש ד י ן ו כ ר כ ש ד י ן ל ה ט ב י ל ב ה ן‬
‫לאחר ש ב א ו לבית‪ .‬ואין מ ט ב י ל י ן בהן‪ .‬ד ר ך י ר י ד ת ן ל ב י ת ש א י ן מ ט ב י ל י ן באויד‪ ,‬והכא‬
‫ל א ה ו ה צריך ל ט ע מ א דאויר דאפילו ב א ר ץ א י ן מ ט ב י ל י ן ב ח ר ד ל י ת ) צ ״ ל ‪ :‬ב ח ר ד ל י ת (‬
‫ש ל גשמים ד א י ן מקוד‪ .‬מ ט ה ר בזוחלין א ל א ב א ש ב ו ר ן א ל א משום םופא נ ק ט י ה )עיין להלן(‪.‬‬
‫‪ 18/19‬מטבילין בו ואין מטבילין באויר‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ ,‬ו מ פ ר ש ‪ :‬גוגעין בארץ‬
‫מ ט ב י ל י ן ב ה ן ב א ו ת ן מים ש נ ו ג ע בארץ וכגון ש י ש ב א ר ץ א ר ב ע י ׳ ס א ה ד ש ע ל ה ג ג‬
‫א י ן מ צ ט ר פ י ן דהנצוק ו ה ק ס פ ר ס איגו חיבור )טהרות פ ״ ט מ״ט(‪ .‬ובדוקה ה ג ״ ל ‪ :‬היה‬
‫ר א ש ו נ ו ג ע בארץ מ ט ב י ל י ן ב ו ואין מ ט ב י ל י ן בכיסה‪ .‬ו כ נ ר א ה ש י ש שם ה ש מ ט ה ע ״ י‬
‫הדומות‪ ,‬עיין ב ת ו ס פ ת א להלן‪.‬‬
‫‪, ,‬‬
‫‪ 19/20‬ג ל הנתלש‪ ...‬ש א י ן מטבילין באויר‪ .‬בד״ש הנ״ל‪ :‬הכא דצריך למעמא ד א י ן‬
‫מטבילין באויד ד מ ע י י ן מ ט ה ר בזוחלין ו מ ט ע מ ׳ ד ק ט פ ר ס ונצוק אינו חבור )עיין לעיל(‬
‫ל א ה י ה יכול לפסול ד א י פ ש ד ש י ש א ד ב ע י ס א ה י ח ד באויר‪.‬‬
‫‪ 20‬היה שני ראשין‪ ...‬ו א ק מטבילין בכיפא‪ .‬ב ד ‪ :‬ואין מטבילין בכופא‪ .‬ובר״ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ו א ם ; ה י ו ש ג י ר א ש י ן גוגעין ב א ר ץ מ ט ב י ל י ן ב ה ן ואין מ ט ב י ל י ן בכיפה‪ .‬ו ב ד ו ק ה‬
‫ה נ ״ ל )עיין מ ״ ש ל ע י ל ש ו ‪ :(18/19‬״ואין מ ט ב י ל י ן בכיפה‪ .‬ח ג י א )חגיגה י ״ ט א וש״ג(‬
‫מ ט ב י ל י ן ב ר י ש י ן ו א י ן מ ט ב י ל י ן ב כ י פ י ך ‪ .‬ו ב ר ש ״ י ח ג י ג ה ש ם ‪ :‬כיפין‪ .‬א מ צ ע י ת ו ש ל גל‬
‫ש ע ו מ ד ב א ו י ר כמין כיפה ואם ה ו ש י ט כלים ל מ ע ל ה ו ה ט ב י ל ן בכיפה א י נ ה טבילה‪ .‬ועיין‬
‫ר ״ ש כאן‪ .‬ועיין ד מ ב ״ ם םפ״ס מ ה מקוואות ולעיל ‪ 31010‬ו ב ב ל י ס ו ט ה ל ״ ד א ‪.‬‬
‫‪ 20/21‬ק ם ט ל י ן ה מ ח ל י ק מים ב כ ר כ י ן ו כ ר ‪ .‬ב ם ׳ האגור לר׳יש ג מ ע‬
‫ע מ ׳ ‪ :44‬ב ת ו ם מקוות פ ״ ד קסטלין ה מ ח ל י מ י ם ל ב ר י כ ו ת א פ ה י ה גקוב כ ש פ ו פ ר ת‬
‫ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ו ק ה ס י ׳ ש ע ״ ז ) ב ש א ל ת ר א ל ע ז ר ב ד ״ ש מוורוגה(‪ :‬ו ת נ י א ק ס ת ל י ן ה מ ח ל ק‬
‫מ י ם ב כ ר כ י א ם ה י ה כ ש פ ו פ ר הגוד א י ן פוסל א ת ה מ ק ו ה ו כ ר ‪ .‬ו ב ת ש ו ב ת הרוקח שם•‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מקואות פ״ד עמי ‪656‬‬
‫‪17‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ת נ י א קסטלון ה מ ק ל ח מים ב כ ר כ י ם א ם היה ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד ו כ ו ‪ .‬ו ב ר ״ ש פ ״ ד מ ״ ה ‪:‬‬
‫תניא ב ת ו ס פ ת א ק ם ט ל י ן ה מ ח ל ק מים בכרכין וכר‪ .‬ו ב ש ו י ת מהר״ם ב ״ ב הוצ׳ מ ק ״ ג‬
‫)בשם ה ר ״ ש ( ‪ :‬קסטלון ה מ ק ל ח מים בכדכימ ו כ ו )והובא ב מ ר ד כ י ש ב ו ע ו ת ס י תשמ״ו(‪.‬‬
‫ו ב ש ר ת ה ר ש ב ״ א ח ״ ג ס י רכ״ח‪ .‬מ ״ ח ס ע ״ ג ‪ :‬ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת א קםםלין ה מ ק ל ח‬
‫מים ב ב ד כ י ן )השוה ג י ר ס ת ה א ג ו ר הג״ל(‪ ,‬ו כ ן ב ש ו ״ ת ה מ י ו ת ם ו ת סי׳ רל״א ) ב ד ״ ר ( ‪:‬‬
‫ותגיא ב ת ו ק ס ט ל ו ן ה מ ק ל ח מ י ם ב ב ר כ י ן וכר‪ .‬ו ב ש ו ״ ת ה ר ש ב ״ א ח ״ ה סי׳ ם ״ ב ‪:‬‬
‫ד ת ג י א ה ת מ ק ט ל ו ן ה מ ק ל ח מ י מ בברכין וכר‪ .‬ו ב ש ע ר המים ש ל ו ע מ ‪ :23‬וכן שגו‬
‫ב ת ו ס פ ת א ק ס ט ל ו ן ה מ ג י ח מ י מ ב ב ר כ י ן וכר‪ .‬ו ב ש ו ״ ת ה ר א ״ ש סוף כ ל ל ל ׳ ) ב ד ״ ר ( ‪:‬‬
‫ופלוגתא היא בתוםפו׳ ד ת ג י א ק ם ט ל י ן ה מ ק ל ח מים ב ב ר כ י ׳ א ם ה י ה גקוב וכר‪ .‬וכ״ה‬
‫שם כלל ל ״ א סי׳ א ׳ ‪ :‬ד ת ג י א קםטלין המקלח מים ב ב ד כ י ם וכו׳ פ י ר ו ש קםטלון‬
‫ה ו א כלי והוליכו )ל(מימ ל ת ו כ ו וממנו מקלח ומפסיק ) צ ״ ל ‪ :‬ומספיק( מים ל ב ר ך ‪.‬‬
‫ועיין בה׳ מ ק ו ו א ו ת שלו סי׳ ח׳‪.‬‬
‫ועיקר ה ג י ר ס א ‪ :‬קסמלין המחלק )או המקלח( מים ב כ ד כ י ן ו כ ר ‪c a s t e l l u m ^ m‬‬
‫עיין ל ע ף א צ ל קרוים ע מ ׳ ‪.557‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 21‬אם ה י ה נ ק ו ב כשפופרת הנוד אין פוסל את המקור‪ ,‬וכר‪ .‬עיין םמ״ג עשין‬
‫רמ״ח‪ ,‬ר מ ״ ב דע״א‪ .‬ועיין ד מ ב ״ ם פ ״ ו מ ה ׳ מקוואות ה ״ ד ו מ ״ ש ב כ ״ מ שמ וכן האריך‬
‫ב ז ה ב ב ״ י שלו בטור י ו ״ ד סי׳ ר ״ א )ד׳ וודשא ק׳ ע״א(‪ .‬ו נ ר א ה ש ה ד מ ב ״ מ פ י ר ש‬
‫שהשאלה ה י ת ה אם טובלין בקםטלון עצמו‪ ,‬ועיין ר מ ב ״ ן ב ״ ב ם״ה א ׳ ד ״ ה צינור‪.‬‬
‫ו ע י י ן מ ״ ש ה ר א ש ו נ י ם ש צ י י נ ת י לעיל‪.‬‬
‫‪ 22‬הלכה זו ע ל ו ע ל י ה ב נ י אסיה וכר‪ .‬כם״ז לעיל ‪50430‬׳ ‪ 63630‬ומקבילות‪.‬‬
‫‪ 23‬אמר ר׳ א ל ע ז ר ברי יוסי הלכה זו הורתי ברומי וכר‪ .‬הראשונים הנ״ל‪.‬‬
‫ובפ׳ ה מ פ ת ח ל ד ״ ן גאון ש ב ת ם״ג ב׳ )ל״ז ע ״ ב ( ‪ :‬ובתום׳ מ ק ו ו א ו ת א מ ׳ ר׳ א ל ע ז ר‬
‫בר׳ יוסי ה ל כ ה זו הוריתי ב ר ו מ י לטהרה ו כ ש ב א ת י א צ ל ח ב ר י א מ ׳ ל י י פ ה הורית‪.‬‬
‫והוא מ צ י י ן שם לםיגגון כזה ב ב ר י י ת א גדה ג״ח א ) ת ו ס פ ת א ש ם רפ״ז‪ ,‬ע י י ן מש״ש(‪.‬‬
‫ולעיל ש מ מ ב י א כ מ ה ע ו ב ד ו ת ע ל ר׳ אלעזר ב ר יוסי ש ה י ה ברומי‪ .‬ו מ כ מ ה ע ו ב ד ו ת‬
‫שם א נ ו רואים ברור שהכווגה ל ע י ר רומי באיטליה‪ ,‬ו מ ע ג י י ן ה ו א שהיהודים ב ד ק ו א ת‬
‫ה ק ס ט י ל ו ן ב ר ו מ י ו מ צ א ו ש ה י ה נקוב ואינו פוסל א ת מימיו‪.‬‬
‫‪ 24/25‬במה דברים אמורים מן הצד אינו פוסל את המקוה‪ .‬חסרון ברוד יש‬
‫כ א ן והנכון ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ב מ ה ד ב ר י ם אמורים מ ן ה צ ד א ב ל מ ל מ ט ה א י נ ו פוסל‬
‫א ת המקוה‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק י ם ש א ר הראשונים ש ה ב י א ו א ת ה ר ״ ש וציינתים ל ע י ל ש ו ׳ ‪.20/21‬‬
‫ו כ ת ב ב ד ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬פי׳ ב מ ה דברימ אמורים מ ן הצד‪ .‬כל זה מ ד ב ר י ח ב י ר י ו ש א מ ר ו‬
‫ל ו י פ ה ה ו ד י ת ד ב מ ה דברים אמורים שפוסל ב נ ק ב )שלא( כ מ ל א מ ח ט ע ד ש י ה א בו‬
‫כ ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד מ ן ה צ ד א ב ל א ם ה נ ק ב בשולי ה ק ס ט ל י ן מ ל מ ט ה אינו פוס׳ א ת המקור‪,‬‬
‫ב נ ק ב כ מ ל א מ ח ט ‪ .‬ו א י ת ד ג ד ס י פ ו ס ל ‪ .‬ולא יתכן‪ ,‬ד ל מ ט ה ג ר ע טפי‪.‬‬
‫ו ב ד י נ י מקוה מספר ה מ צ ו ת מ ה ר ב ד ב י נ ו פ ר ץ ש ב כ ל ב ו )קרוב לסופו( ב ס ו פ ן ‪:‬‬
‫וסוגיא ד י ב מ ו ת כ מ א ן ד א מ ר ב ת ו ס פ ת א ד כ ל ש ה ו א נקוב בשולי הכלי אינו פוסל א ת‬
‫הכלימ אפילו ב כ ל שהוא‪ .‬ועיין ד ״ ש ה ג ״ ל )למעלה מ ן ה פ י ס ק א ש ל ה ת ו ס פ ת א כאן(‪.‬‬
‫ולפנינו בסמ״ק בסופו כל ה ד י נ י מ ה נ ״ ל ש ב כ ל ב ו ח ו ץ מ ת ש ע ה ש ו ר ו ת ה א ח ר ו ג ו ת עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 25‬ואם ה י ה מקבל כ ל שהוא מן ה נ ק ב ולמטה פוסל את המקוה‪ .‬לכאורה‬
‫גראה ש ה פ ש ט ה פ ש ו ט ה ו א ש ד ו ו ק א אם ה י ה ה נ ק ב ל מ ט ה מ מ ש א ז ס ג י ב כ ל ש ה ו א‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪18‬‬
‫מקואות פ״ד עמי ‪656‬‬
‫א ב ל א מ ה י ה מ ן ה צ ד ק צ ת ומקבל מים כל שהוא צריך כשפופרת הנוד‪ .‬א ב ל ב ד ״ ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ו א ם ה י ה מ ק ב ל כל ש ה ו כ ל ו מ ר כ ש נ ק ו ב מ ן ה צ ד כ ש פ ו פ ר ת ו ג ב ו ה מ ע ט מ ן‬
‫השולים ש מ ק ב ל מ י מ כ ל שהוא פוסל א ת המקוה‪ .‬וכן מ ע ת י ק ממגו ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ ם‬
‫ב ״ ב הוצ׳ מ ק ״ נ ע מ ׳ ‪ 133‬ה נ ״ ל ‪ :‬ו א ם ה י ה מקבל כל שהוא מ ן ה ג ק ב ו ל מ ט ה פוסל א ת‬
‫ה מ ק ו ה פ י ׳ כשגקוב מ ן ה צ ד אפי׳ כשפופרת ה נ ו ד וגבוה מ ע ט מן השולים ש מ ק ב ל‬
‫מ י ס כל ש ה ן פוסל המקוה‪ .‬ולפ״ז גם כ ש פ ו פ ר ת הגוד איגו מ כ ש י ר א ל א אם ה י ה ה ג ק ב‬
‫ע ל י ד ה ק ר ק ע י ת מ מ ש ‪ ,‬א ב ל אם ה י ה ל מ ע ל ה ק צ ת איגו מכשיר‪.‬‬
‫ו ב ש ע ר ה מ י מ ל ה ר ש ב ״ א ה ג ״ ל ‪ :‬א ב ל א מ ה י ה כ ל שהוא ל מ ע ל ה מ ן ה ש ו ל י מ‬
‫שיכול לקבל ל מ ט ה מ ן ה נ ק ב מ ש ק ה א פ י ׳ כל שהוא פוסל א ת ה מ ק ו ה ע ד ש י ה א ה ג ק ב‬
‫כ ש פ ו פ ר ת הנוד כ ך ה י ה ג ד א ה ל י ד כ ל ש נ ק ב כ ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד אפילו מ ן ה צ ד‬
‫ו מ ש ק ה מ ק ב ל ל מ ט ה מ ן ה נ ק ב אינו פופל א ת ה מ ק ו ה א ב ל מ צ א ת י ל ר ב י נ ו ש מ ש ו ן ז״ל‬
‫ש פ י ׳ ד ה א ד ק ת נ י אם ה י ה מקביל כל שהוא מ ן ה נ ק ב ו ל מ ט ה פוסל א ת ה מ ק ו ה א פ י ל ו‬
‫הנקב כ ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד קאי‪ ,‬א נ י ת מ ה ש א ם כ ן מ ן ה צ ד ל מ ה צריך שפופרת ה נ ו ד י ו ת ר‬
‫מ נ ק ב ל מ ט ה ד ה א כ א ן ו כ א ן א י נ ו מ ק ב ל מ ש ק ה כלל א ל א ש ל ד ב ר י ה ר ב ז״ל ש ו מ ע י ן‬
‫ש א ו מ ר להחמיר‪ .‬ו ע י י ן ב ש ע ר ה מ י מ ע מ ׳ ‪.16‬‬
‫‪ 25/26‬פקקו בסיד ובבניק אינו פוסל וכר‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬בסיד ובבניין ש ה ב י א ס י ד‬
‫ו צ ר ו ר ו ת ופקק ב ה ן א ת הגקב ל א ת ש י ב א ס ת י מ ה א ב ל ב ס י ד ובגפסיס י ח ד ס ת י מ א‬
‫מ ע ל י א ה ו א ‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם פ ״ ו מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה״ד‪ ,‬ש ע ד ה מ י ם ע מ ׳ ‪ 24‬הנ״ל‪ ,‬ש ו ״ ת‬
‫ה ר ש ב ״ א ח י ג ס י ׳ ד כ ״ ת מ ״ ת ע ״ ד ‪ ,‬ש ו ״ ת יכין ו ב ו ע ז ח ״ א סי׳ ס״ח‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ע ל נ כ י ה א ר ץ ו ע ל ג ב י ס י ד וגפסיס וכוי‪ .‬בריש ה ג י ל ‪ :‬ע ל ג ב י הארץ‪.‬‬
‫כלומ׳ לא סתם א ת הנקב א ל א ה ו ש י ב ו ע ל ג ב י ה א ר ץ א ו ע ל ג ב י ס י ד ו ג פ ס י ס א ו‬
‫מירח מ ן ה צ ד ד י ן מ ״ מ ב ט ל מ ת ו ר ת כ ל י ואין פוסל א ת המקוה‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם ורשב׳׳א‬
‫הגיל‪ ,‬ועיין ס מ ״ ג ע ש י ן רמ״ח‪ ,‬ר מ ״ ב ר ע ״ א הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 28‬מעיין ה י ו צ א ל ת ל מ י ו מ ן ה ת ל מ י ל ב ר כ ת ראשונין ראשונק ה ר י אלו‬
‫פסולץ מפני שהן נשאבין‪ .‬בם׳ האגור לר״ש ג׳מע ע מ ׳ ‪ :47‬בתום׳ מקוות מ ע י ן ה י ו ר ד‬
‫ל ת ל מ י ו מ ן ת ל מ י לבריכה ר א ש ו נ י ן ר א ש ו נ י ן ]פסולין[ מ פ נ י ש ה ן גשאבין‪ .‬ועיין מ ״ ש‬
‫להלן ש ו ׳ ‪ .30/31‬וכן ב ש א ל ת ר ׳ א ל ע ז ר ב ר ״ ש מוורונא )ברוקת ס י ׳ ש ע ״ ז ( ‪ :‬ו ת נ י א‬
‫היוצא ל ת ל מ י ו מ ן ת ל מ י ל ב ר י כ ה ר א ש ו נ ה ה ר י אילו פ ס ו ל י פ מ פ נ י ש ה ן נ ש א ב י ן ‪.‬‬
‫פ י ׳ ת ל מ י ה ו א כלי‪ .‬וכן ב ר ״ ש פ ״ ה מ ״ ב ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א מ ע י י ן ה י ו צ א ל ת ל מ י ו מ ן‬
‫ה ת ל מ י לבריכה ראשוגי׳ ראשוגים ה ר י א ל ו פסולין מפגי ש ה ן גשאבין‪ .‬וכן גורם ״ ת ל מ י ״‬
‫גם ב א ר ז ח ״ א ס י ׳ ש ל י ג מ ״ ב ע״א‪ ,‬שם ס י ׳ ש ל ״ ה מ ״ ב ע ״ ד ‪ ,‬שם סי׳ ש ל ״ ו מ ״ ג ע״ג‪,‬‬
‫ו כ ן ב ס מ ״ ג ^ ש י ן דמ״ח‪ .‬ר מ ״ א ע״ד‪ ,‬ש ע ד ה מ י מ ל ה ר ש ב ״ א ע מ ׳ ‪ ,16‬ש ר ת ה ר א ״ ש‬
‫כ ל ל ל ׳ סי׳ ה ‪ /‬פ י ׳ ה ר א ״ ש כ א ן ס ״ ה מ״א‪ ,‬ר א ״ ש ה ׳ מ ק ו א ו ת סי׳ ח׳ )בשם הר״ש(‪.‬‬
‫וכל ה ר א ש ו נ י פ ה נ ״ ל פ י ר ש ו ש ת ל מ י ה ו א כ ל י )ועיין פ י ׳ ה א ג ו ר להלן(‪.‬‬
‫א ב ל ב ה ג ה ה ש ב ד ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ור״י מסיפוגט מ ש ב ש ג י ר ם ת ת ל מ י ו ה ״ ג מ ע י י ן‬
‫ה י ו ר ד ל כ ל י מ ו מ ן ה כ ל י ם לבריכה וכר‪ .‬ו כ ג ר א ה ש ע ״ פ ה ג ה ה זו ה ע ת י ק ב ע ל‬
‫הרוקח בסי׳ ש ע ״ ז ) ב ת ש ו ב ת ו ל ד ׳ א ל ע ז ר ב ר ״ ש מוורוגא הג״ל(‪ :‬ו ת ג י א מ ע י י ן היורד‬
‫ל כ ל י ם ו מ ן ה כ ל י ם לבריכה ראשוגים ־ פסולים ש ה ן שאובין‪.‬‬
‫ו מ כ א ן א ג ו רואים ש ה ג י ׳ ‪ .‬ת ל מ י ״ ה י א בטוחה‪ ,‬ו ע ״ פ ה ע ג י י ן ברור שהוא כלי‬
‫והנה יסטרוב פ י ר ש שתלמי הוא נ ח י ר י ם ‪ -‬ן ז ^ > ג ^ ‪ ,‬והיינו צינור מעין נחירים' ואע״פ‬
‫מקואות פ׳׳ד עמ׳ ‪656‬‬
‫‪19‬‬
‫ש מ צ א ת י ביטוי זה ב ע ב ר י ת להלן !‪) 657‬עיין מש״ש(‪ ,‬מ ״ מ ק ש ה לקבל פירוש זה‪.‬‬
‫ויותר נראה שיש כאן כלי ש ה י ה חבוי בחדר ה נ ש י ם בשביל רחיצה‪ ,‬והיה המעיין‬
‫נכנס לתוכו וממנו לבריכה‪ ,‬ויש לפנינו ה מ ל ה ‪—ttcftanog‬חדר פנימי )וכן נקרא כל ד ב ר‬
‫ט מ ו ן ונסתר(‪ .‬ולעיל ‪ :64816‬ב מ ר ח צ א ו ת של נשים‪ .‬ו ב מ ק ב י ל ה ב מ ש נ ה שם )פ״ז מ״ד(‬
‫בחדרים וסביבות בית הטמאות‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ב ח ״ ג ע מ ׳ ‪.278‬‬
‫‪ 29‬כיצד עושה נ י ק ב ו מ ע י י ן ב ק נ ה כל שהוא ונמצאו מים מעוט מטהרין‬
‫את המרוכין‪ .‬גי׳ זו בדויה מ ן הלב‪ ,‬ובכי״ו ח ס ד כאן דף‪ ,‬ובד ה ג י ד ס א ‪ :‬כיצד עושה ניקבו‬
‫מ י ע י ן ו ק נ ו כל ש ה י א וכו׳‪ ,‬ובר׳׳ש ה ג ״ ל ‪ :‬כ י צ ד הוא ע ו ש ה נוקבן מ ע י ן ז ק נ ו‬
‫כל שהן ו נ מ צ א ו מים מ ו ע ט י ׳ מטהרי׳ א ת המדובי׳‪ .‬פי׳ ת ל מ י כלי ש כ ך שמו‪ .‬נוקבו‬
‫מ ע י ן זקנו כל שהן ל ב ט ל ו מ ת ו ר ת כלי‪ .‬והאי מ ע י ן זקנו בשוליו דםגיא ב כ מ ל א מ ח ט‬
‫כ ד פ בסוף פרקין דלעיל‪ .‬ו נ מ צ א ו מים מ ו ע ט י ן ש מ ן ה מ ע י י ן לבריכה מטהרין א ת מ י‬
‫הבריכה המרובי׳ ה נ ש א ב י ן וכו׳‪ .‬וכן ב א ר ז סי׳ ש ל ״ ה מ ״ ב ע ״ ד ה נ ״ ל ‪ :‬כ י צ ד י ע ש ה‬
‫נוקבו מ ע י ן ז ק נ ו כל שהוא נ מ צ א ו מים מועטים מ ט ה ד י מ א ת ה מ ר ו ב י מ פי׳ ר ב ע ו‬
‫יצחק בר׳ ש מ ו א ל ש ה ת ל מ י הוא כלי ואין במים א ר ב ע י ם ס א ה קודם שיכנסו לכלי ואין‬
‫מועיל חיבורו של מ ע י י ן להוציאן מ י ד י שאובין והא ד ק ת נ י נ ו ק ב ו מ ע י ן ז ק נ ו‬
‫כל שהוא‪ ,‬כ ד י ל ב ט ל ו מ ת ו ר ת כלי‪ ,‬ואין מן ה מ ע י י ן ל ת ל מ י א ר ב ע י מ הלכך כ ש נ י ק ב‬
‫ה ת ל מ י כל שהוא ו נ ת ב ט ל מ ת ו ד ת כלי נטהרו מ י ה ב ר י כ ה ש ה ן כולן ש א ו ב י ן וכו׳‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫ד ״ ש הנ״ל‪ .‬וכן ב ש ע ר ה מ י ם ל ה ר ש ב ״ א ע מ ׳ ‪ 16‬ה נ ״ ל ‪ :‬כ י צ ד הוא ע ו ש ה נ ו ק ב ן מ ע י ן‬
‫זקנו כלומר נקב כל שהן ו נ מ צ א ו מים מועטין וכו׳ מ ע י ן זקנו כלומד נ ק ב קטן כ נ ג ד‬
‫ב ש ע ר זקנו ש ב כ ך יוצא מ ת ו ר ת כלי ל ע נ י ן זה וכו׳‪ .‬וכן להלן שמ ע מ ‪ : 17‬לפי ששנינו‬
‫ב ת ו ס פ ת א ו כ ר א ב ל ב ח ב ו ר למעין אפילו בכל שהוא ואפי׳ ב ש ע ר ש ב ז ק ן ס ג י וכו׳‪.‬‬
‫י ע י י ן גם ב ה ׳ מ ק ו א ו ת ל ה ר א ״ ש סי׳ חי )אלא ש ה ע ת י ק שם מ ן הר״ש(‪.‬‬
‫א ב ל ב ה ג ה ה ש ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ור״י מםיפוגט ו כ ר מ ש ב ש גיר׳ גוקבו מ ע י ן זקגו‬
‫ואמר דהכי גרםי׳ נוקבו למעיין גקבים כל שהן‪ .‬וכן ב א ו ״ ז סי׳ של״ג מ ״ ב ע ״ א ‪:‬‬
‫כ י צ ד הוא ע ו ש ה נוקבו ל מ ע י י ן גקבים כל שהוא הכי גורם ר ב י ג ו י צ ח ק דסימפוגט‪.‬‬
‫וכן ל ה ל ן שם סוף סי׳ של״ו‪ ,‬מ ״ ג ע ״ ג ‪ :‬התם כ ד ג ר י ס ר ב י ג ו י צ ח ק דםימפוגט כ י צ ד‬
‫הוא ע ו ש ה גוקבו ל מ ע י י ן גקב כל שהוא‪ ,‬דהייגו שגוקבו כ ד י לחברו למעיין‪ ,‬ולא ל ב ט ל ו‬
‫מ ת ו ר ת כ ל י ובכל מ ע י י ן מ י י ד י וכו׳‪ .‬וברוקח סי׳ ש ע ״ ז ב ש א ל ת ר׳ א ל ע ז ד ה ג ״ ל ‪ :‬כ י צ ד‬
‫ע ו ש ה גוקבו מ ע ט ‪ .‬פי׳ לבטלו מ ת ו ר ת כלי‪ .‬וכ׳׳ה ב ש ר ת הרא׳׳ש כלל ל׳ סי׳ ה׳ ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫כ י צ ד הוא עושה נ ו ק ב ו מ ע ט ומבטלו בכל ש ה ו א וכר‪ .‬וכן מ ע ת י ק בפירושו כאן‬
‫פ י ה מ ״ א ‪ :‬כ י צ ד הוא ע ו ש ה גוקבו מ ע ט והייגו כל שהוא וכר‪ .‬ו ב ס מ ״ ג ע ש י ן דמ״ח‪,‬‬
‫ר מ ״ א ם ע ״ ד ‪ :‬ואף ע ל פי שאומ׳ שם בסיפא ד ב ר י י ת א כ י צ ד ע ו ש ה נ ו ק ב ו כל שהוא וכו׳‪.‬‬
‫ו ע י י ן תוסס׳ פסחים ק ״ ט ב׳ םד״ה בים‪.‬‬
‫נ מ צ א ג ו למדים שהגירםא ‪ .‬נ ו ק ב ו מ ע י ן זקנו״ ה י א ה ב ט ו ח ה ביותר‪ ,‬ש ה ר י כ ן‬
‫הוא ב ד )מיעין וקנו(‪ ,‬ר״ש‪ ,‬ד ״ י בר׳ ש מ ו א ל )באו״ז הנ״ל( ו ר ש ב ״ א הנ״ל‪ ,‬ולא ע ו ד‬
‫א ל א שלפי ע ד ו ת ה ה ג ה ה ב ר י ש ה י ת ה כן ה ג י ר ס א גם ל פ נ י ה ד י ב מ ״ ץ א ל א שהוא ה ג י ה‬
‫אותה‪ ,‬א ב ל לא ג ת ב ר ד לי פירושו‪ .‬ואולי היה מקום ב ת ל מ י ש נ ק ר א ‪ .‬ע י ן הזקן״ ו ה ת ו ס פ ת א‬
‫מ י י ע צ ת ש ע ק ב ו א ת ה ת ל מ י מ מ ק ו ם ע י ן ה ז ק ן ) מ ע י ן זקגו(‪ ,‬כגי׳ ד ו ה ר א ש ו ג י פ הגיל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 30‬מ ז ח י ל י ן על ג ב י המת דברי ר׳ יהודה‪ .‬עיין ב מ ש נ ה פ״ה מ״ה‪ .‬ו ב א ר ז ח״א‬
‫סוף םי׳ שס״ג‪ ,‬נ׳ ע ״ ג ‪ :‬ו כ ד ת נ י א פרק ט ב ל א שנתנה‪ ,‬מזחילין ע ״ ג ה מ ת דברי ר יהודה‪.‬‬
‫מקואות ס״ד עמ׳ ‪656‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 30/31‬מ י ם צ פ י ן על ג ב י כל ש ה ן מ ט ב י ל י ן ב ה ן על ר ו ם ק ל י פ ת השום‪ .‬חסרון‬
‫ו ה ש מ ט ה י ש כאן‪ ,‬ובאגור ל ד ״ ש ג ׳ מ ע ע מ ׳ ‪ 47‬ה נ ״ ל ‪ :‬ובס׳ ) = ובסוף( ההלכה עוד‪,‬‬
‫ו ה ב ק ע ה ש ה י ׳ מים צפין ע ל גבם מ ט ב י ל בהן ע ל רום כקליפת השום‬
‫התלם‬
‫ו ע ל רוחב גשפי דגור ) צ ״ ל ‪ :‬כ ש פ ׳ הגור(‪ ,‬פי׳ ת ל מ י )לעיל שו׳ ‪ (28‬ותלם מקום מדווח‬
‫ועמוק כ מ ע ט ב א ר ץ כ מ ו ב ק ע ה ו ה מ י ם ג מ ש כ י ן מ ן ה מ ע י י ן וגקווין ש פ ו מ ת ק ב צ י ן ע ד‬
‫כ ד י ב ר י כ ה ו א ח ד כ ך גוטל א ת ה פ ק ק ש ב י ן התלם והבריכה ו ה ן ש ו ת ת י ן ויורדין לבריכה‪.‬‬
‫ואולי צ ״ ל גמ ב ד ‪ :‬מים צפין ע ל ג ב י ת ל מ י ) ו נ ש ת ב ש ‪ :‬כל ש׳‪ ,‬ו פ ת ר ו א ח ״ כ ‪ :‬כל שהן(‬
‫מ ט ב י ל י ן ב ה ן וכר‪ .‬ועיין במשגה פ ״ ה מ ״ א ומ״ב‪.‬‬
‫‪ 31/32‬מ ע י ק שהוא מושך כנדל וריבה עליו והרחיבו וכר‪ .‬ר״ש פ״ה מ״ג‪ ,‬או״ז‬
‫ז ד א סי׳ שם׳יג‪ ,‬ג׳ ע ״ ג ‪ ,‬ש ע ד ה מ י ם ל ה ר ש ב ״ א ד י ש ע מ ׳ ‪ .35‬ועיין ב מ ש נ ה פ ״ ה מ ״ ג‬
‫ולעיל ‪ 553‬ש ר ‪ 25/27‬ומש״ש‪.‬‬
‫‪ 33‬ואיזהו חרדלית מי גשמים ה ב א ק מדרון‪ .‬סיה״ג ע מ ׳ ‪ 420‬ערוך ערך חרדלית‬
‫והראשוגים ש א צ י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 33/35‬אם י ש מתחלתן ועד סופן‪ ...‬עד שיהא לפגיו עוגל ארבעים סאה‪.‬‬
‫פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ ספ״ה ע מ ׳ ‪ ,94‬ר א ב ״ ד ו ת ו ס פ ׳ שאגזא ע ד י ו ת פ ״ ה מ ״ ב ‪ ,‬ר ״ ש כ א ן םפ״ה‪,‬‬
‫א ר ז סי׳ ש ם ״ ג הג״ל‪ ,‬א ר ז ח ״ א ס י ׳ של״ז מ ״ ג ע״ג‪ ,‬ש ר ת ה ר א ״ ש כ ל ל ל ״ א סי׳ ד׳‪,‬‬
‫ה ׳ מקוואות ש ל ו ס י ׳ י״א‪ ,‬ועיין ד מ ב ״ ם ס ״ ט מ ה ׳ מקוואות הט״ז‪.‬‬
‫ובסיה״מ ה ג ״ ל ‪ :‬ו ב ת ו ס פ ת א ואי זו ה י א ה ר ד ל י ת מ י ג ש מ י מ הבאין מ ן המדרון‬
‫רואין א מ י ש מ ת ח ל ת ן ו ע ד סופן צ י ר ו ף ארבעים ס א ה ו כ ר ‪ .‬וכן ב א ר ז הג״ל‪ :‬ואיזהו‬
‫חרדלית וכו׳ צ י ר ו ף מ׳ ס א ה וכר‪ .‬ועיין מ ״ ש לעיל םפ״ג‪.‬‬
‫ואשר לפירושו ש ל עיגול כ ת ב ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ ה ג ״ ל ‪ :‬ע ד ש י ה א לפניו ע ג ן‬
‫)והיא עגן‪ ,‬היא עיגול׳ עיין ד ק י ם חולין מ׳ ע ״ ב ה ע ר ה ה׳( א ר ב ע י ם ס א ה ר צ ה ב א מ ר ו‬
‫ע ג ן שיהיו גחים מקובצימ מבוצרים‪ .‬ו ב א ר ז ס י ׳ ש ס ״ ג ה ג ״ ל ‪ :‬ע ד שיהיו לפגיו מ׳ סאה‬
‫עגול א י ת לן ל מ י מ ד דהאי מ ׳ ס א ה עגול הייגו שמוקווין ו ע ו מ ד י ן במקומ א ׳ מ ׳ סאה‪.‬‬
‫‪ 36‬ומעשה‬
‫ב כ ו ב ס י ם ש ה י ו בירושלם וכר‪ .‬וכ״ה בר״ש הג״ל ובאו״ז ח״א‬
‫ס י של״ז‪ ,‬מ ״ ג ע ״ ג הנ״ל׳ א ב ל ב א ר ז סי׳ ש ם ״ ג הג״ל ב ט ע ו ת ‪ :‬ו מ ע ש ה ב ג ו מ ו ת‬
‫שהיו בירושלים וכר‪ .‬וג״ל שכובםים א ל ו ה י ו מ מ ש פ ח ה י ד ו ע ה בירושלים ש ק ר א ו ל ה‬
‫״ ב י ת כובסים״ ב ד ו מ ה ל מ ש פ ח ת יהו שהיתר• בירושלים‪ ,‬ע י י ן ב מ ש ג ה ס פ ״ ד ‪ :‬מ ע ש ה‬
‫בשוקת יהוא שהיתר‪ .‬בירושלימ‪ .‬ו ב ב ר א ש י ת ר ב ה פצ״ח‪ ,‬הוצ׳ א ל ב ק ע מ ׳ ‪ : 1259‬מ ג י ל ת‬
‫יוחםימ מ צ א ו בירושלם וכתי׳ ב ה וכו׳ ד ב י ת כ ו ב ס י ן )כ״ה בד״ק‪ .‬ו כ ן ב כ י ״ ר ‪ :‬ד ב י ת‬
‫כובסים( מ ן ד א ח א ב ו כ ר ד ב י ת י ה ו א וכר‪ .‬והר״ש ק ל י י ן כ ת ב ברבעון ציון ש ״ ד‬
‫ם ״ א ע מ ׳ ‪ :36‬ע ״ פ ג י ר ם ת כ ת ה ״ י י ש ל ק ר א ב ל י ספק ל א ‪ .‬ב י ת קובםין״ )עיין ה ג י ׳‬
‫ב י ר ו ש ל מ י ת ע נ י ת פ״ד( א ל א א ו ‪ .‬ב י ת כובשין״ א ו י ו ת ר ‪ :‬ב י ת כובסין‪ ,‬כלומר מ ש פ ח ה‬
‫ש ל כובסים ש ה י ו בירושלים ו כ ר ע י י ״ ש שציין ג ס ל מ ל ח מ ו ת ה ׳ די׳ ‪ .147‬ו ה ת ו ס פ ת א‬
‫שלגו מ א ש ר ת א ת דבריו‪ ,‬ו ע י י ״ ש ב ע מ ׳ ‪ 41‬ש ה ס מ י ך א ת ש ו ק ת י ה ו א ש ב מ ש ג ה שם‬
‫ל מ ג י ל ת יוחסין הג״ל‪.‬‬
‫שם‪ :‬שהיו נוררק את הכלים וטובלק ב ה ן וכר‪ .‬באו״ז ר י ש ס י ׳ של״ז ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫שהיו גודרין א ת הכלים וטובלים ב ה ם ו כ ר ש ה י ו גודרים כלים פ י ׳ ש ה י ו עושים בכלים‬
‫ג ד ר בתוך ה ח ד ד ל י ת כ ד י ש ל א י ק ל ח ו ו י ע מ ד ו ויהי׳ במקום א ח ד מ׳ ס א ה כ ב ״ ה ד א מ ר י‬
‫ע ד שיהא לפגיו עגול מ׳ ס א ה וכו׳‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה םפ״ה‪.‬‬
‫מקואות ס״ה עמ׳ ‪656—657‬‬
‫‪21‬‬
‫פ״ה‬
‫‪ 38‬גממיות על פי המקוה ו כ ן פרסות וכר‪ .‬פיה״מ להר״מ פ״ה מ״ו עמי ‪,94‬‬
‫‪,‬‬
‫ר ״ ש פ ״ ה מ״ו‪ ,‬ר ו ק ח סי׳ ש ע ״ ב ‪ .‬ו ע י י ן ר מ ב ״ מ ר פ י ח מ ה מקוואות‪.‬‬
‫‪ 39‬ור׳ יהודה אומר הרי הן ב ח ז ק ה המערה‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬ה ד י ה ן כ ח ו ק ת המערה‪,‬‬
‫עיין ל ע י ל ‪ 65228‬ומש״ש‪ .‬ו כ ן מ פ ו ר ש ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ה ר י ה ן כ ע ו ק ת ה מ ע ר ה ‪ .‬פ י ׳ ע ו ק ת‬
‫ה מ ע ר ה ד י נ ה מ פ ו ר ש בפרק ש א ח ר זה )פ״ו מ״א(‪.‬‬
‫עמ׳ ‪657‬‬
‫ה נ ח י ר ין‬
‫‪1‬‬
‫שבמקוה מטבילין ב ה ן וכוי‪ .‬אולי צ ״ ל ‪:‬‬
‫ה ג ח י ר י ן שבמקוה‬
‫וכר׳ עיין א ה ל ו ת פ״ ח מ ״ ב )כגי׳ לוו‪ ,‬פ ר מ ה ועוד( ו ב פ י ה ״ ג ש מ ע מ י ‪ .87‬ודינן כעוקת‬
‫המערה‪ .‬ועיין מ י ש לעיל ‪.65628‬‬
‫‪ 1/2‬ע ר י ב ה‬
‫כפי שהובא‬
‫ש ה י א מלאה‬
‫באו״ז ה י א סי׳‬
‫כלים ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״ומ״ה‪ ,‬רבינו ש מ ח ה בפירושיו)לתו״כז(‪,‬‬
‫של״ג‪ ,‬מ י ב ע ״ א‬
‫מ מ נ ו להלן(‪ ,‬ש ע ר‬
‫)ואעתיק‬
‫המיפ‬
‫ל ה ר ש ב ״ א ע מ ׳ ‪ ,15‬פ י ׳ ה ר א ״ ש פ י ה מ״ב‪.‬‬
‫למקוה צריכה שפופרת הנוד ומעיין כ ל שהוא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫באו״ז הנ״ל‪ :‬ודוקא לעירוב‬
‫מ ק ו ו א ו ת ב ע י נ ן כ ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד א ב ל ל ע נ י ן מ ע י י ן כ ת ב מורי ר ב י נ ו ש מ ח ה‬
‫בפירושיו‬
‫ב פ ר ש ת ביומ ה ש מ י נ י ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ו כ ר נוקבו ל מ ע י י ן נ ק ב י מ כ ל ש ה ו א‬
‫עיין מ ש י ש ( וכו׳ ו ת ו ת נ י א ב פ ׳ ד ב ת ר י ה ע ר י ב ה‬
‫שהיא‬
‫מ ל א ה כלים‬
‫)לעיל‪s.6562‬‬
‫והשיקה למקור‪,‬‬
‫צ ר י כ ה כ ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד ו מ ע י י ן כ ל שהוא עכ״ל‪ ,‬ועיין ש ע ר ה מ י מ הג״ל‪ .‬ו ע י י ן ר י ט ב י א‬
‫מ כ ו ת ד ׳ א ׳ ו מ ״ ש ב ס י חזון א י ש ת נ י נ א סי׳ ב ׳ ס ״ ק י״א‪.‬‬
‫‪ 2/3‬ר׳ יהודה אומר משום בית שמאי בכלי נדול ארבעה טפחים כרובן‪.‬‬
‫חסרון י ש כאן‪ .‬והנכון ה ו א ב ר י ש‬
‫ובקטן‬
‫ושער‬
‫המים הנ״ל‪:‬‬
‫בכלי‬
‫גדול‬
‫ב א ר ב ע ה טפתימ‬
‫ברובו‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה שם‪ .‬ו ב ד ״ ש ש ם ‪ :‬ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ר משום ב י ת‬
‫ו ל א מ ש ו ט ד ב י ת הלל‬
‫פליגי א ל א‬
‫מבית‬
‫שמאי‬
‫שמעה תדע‬
‫שמאי‪.‬‬
‫דבמתניתין קתני לה‬
‫משום ם ת מ וכו׳‪.‬‬
‫‪4‬׳‪ 3‬קומקום שהוא מלא כלים‬
‫והסיקן‬
‫למקוה וכר‪.‬‬
‫כ ״ ה הגי׳ בד‪ .‬והתוספתא‬
‫ג ע ת ק ה ב ר ״ ש ו ש ע ד המים ה ג י ל ‪ ,‬ר ו ק ח סוף סי׳ שע״ז‪ ,‬ר י ש ט ה ר ו ת םפ״ח‪ ,‬ש ע ר ה מ י ם‬
‫ע מ ׳ ‪ ,32‬ע י י י ש ‪ .‬תום׳ ר י י ד ח ג י ג ה כ י ב א ׳ ד ״ ה והגי מלי‪ ,‬ו א ע ת י ק א ו ת ו להלן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אף על פי שפיו צר כ ל שהוא כלים שבתוכו טהודין‪.‬‬
‫חסרו ברוקח הנ״ל‪ ,‬ולפיכך כ ת ב ‪:‬‬
‫המלים ״שפיו צ ר ׳‬
‫ב ת ו ס פ ת ׳ קומקום ש ה ו א מ ל א כלים ו ה ש י ק ן ל מ ק ו ה‬
‫א פ י ׳ כ ל ש ה ו א פ י ׳ נ ק ב כ ל שהוא כלים ש ב ת ו כ ו טהורין‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש הנ״ל‪ :‬א ף על פ י‬
‫ש פ י ו צ ר כ ל ש ה ו א כיון דפיו ל מ ע ל ה ו ה מ י ם צ פ י ן על גביו ה ו י חיובא ) צ ״ ל ‪ :‬חבודא(‬
‫ב כ ל שהוא‪.‬‬
‫ופירוש ר ח ב יותר בתום׳ ר י ״ ד ח ג י ג ה ה ג י ל ‪ :‬ו ה ״ נ ת נ י א ב פ ״ ד ד ת ו ס פ ת א ד מ ק ו ה‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬ד מ ק ו ח ( קומקום מ ל א‬
‫כלימ‬
‫והשיקו‬
‫למקוה‬
‫אע״פ‬
‫שפיו צ ר כ ל ש ה ו א‬
‫כלים‬
‫ש ב ת ו כ ו טהורין‪ ,‬ה ס ה ו ע ל צ ד ו ע ד ש י ה א ב ו כ ש פ ו פ ר ת הגוד‪ .‬פ י ׳ ר י ש א מ י י ד י בקומקום‬
‫ט מ א ‪ ,‬ו א ע פ ״ י ש א י ן בפיו כ ש פ ו פ ר ת ה נ ו ד כלים ש ב ת ו כ ו טהורין‪ ,‬ד מ י ג ו ד ס ל ק א ט ב י ל ה‬
‫לגופי׳ ס ל ק א ג מ י לכלים דבגויה‪ ,‬ו ט ע מ א ד מ י ל ת א כיון ש ה כ ל י ט מ א ואנו צ ר י כ י ן שיכנסו‬
‫מקואות ם״ד‪ .‬עמ׳ ‪657‬‬
‫‪22‬‬
‫המים לתוכו לטהרו לא ח ש ב י נ ן ל ה ו כשאובין‪ ,‬ו א ע ״ פ ש א י ן בפיו כשפופרת ה נ ו ד ע ל ח ה‬
‫ל ה ן טבילה‪ .‬א ב ל אם הבלי טהור ה מ י ם שבתוכו נ ח ש ב י ן כשאובין וצריך ש פ ו פ ר ת ד״נוד‬
‫ל ח ב ר ן עם המקוה‪ ,‬ו כ ש ה ט ה ע ל צ ד ו ל א ה י ה מ ש ו ק ע כולו במים א ל א פיו ב ל ב ד הילכך‬
‫צריך ש י ה א בפיו כ ש פ ו פ ר ת ה מ ה ד ה א ל א סלקא ל י ה ט ב י ל ה שאין המים מ כ ס י ן אותו‪.‬‬
‫ו א ע ״ פ שהכלי ט מ א ה ו א צ ר י ך שיהא בפיו כ ש פ ו פ ר ת הנוד ד מ ה לי ט מ א מ ה ל י ט ה ו ר‬
‫כיון ד ע ל ת ה )צ׳יל‪ :‬ד ל א עלתה( לו ט ב י ל ה ו כ ו ‪ /‬ו ע י י ן מ ״ ש להלן ל ע מ ׳ ‪ 659‬ש ו ׳ ‪.26/27‬‬
‫‪ 4/5‬ה י ט ה ו ע ל צדו ע ד שהוא בפיו כשפופרת הנוד‪ .‬הראשונים הנ״ל‪ .‬רמב״מ פ״ג‬
‫מ ה ׳ מקוואות הכ׳׳ו‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה פ׳׳ו נ ד ב ובגירסת ה ד ״ מ והר״ש שם‪.‬‬
‫מ ע י ק ה י ו צ א מ ן התנור והטביל בו צנון ו ד ל ע ת וכר‪ .‬בר״ש פ״ו מ ״ ו ‪ :‬ת נ י א‬
‫‪5‬‬
‫ב ת ו ס פ ת א מ ע י י ן היוצ׳ מ ן ה ת נ ו ר והטביל ב ו צנון ו ד ל ע ת וכו׳ פ י ׳ הטביל ל א דוקא‬
‫ט ב י ל ה ד מ ש ו מ טומאה‪ ,‬ד א י ן ט ב י ל ה לאוכלין אלא מלשון ו ס ב ל ת פתך בחומץ )רות ב ׳ י״ד(‬
‫ל ש ו ן הדחה‪ ,‬כ ל ו מ ד הדיחן‪.‬‬
‫‪ 5/6‬א ו ש ה י ו מים צ פ ק ע ל גבו במלואן ה ר י א ל ו טהורק‪ .‬בריש הנ״ל לנכון‪:‬‬
‫א ם ה י ו המים צ פ י ן ע ל ג ב ן במלואן ה ר י א ל ו ט ה ו ר י ן פ י ׳ וכו׳ ה ר י א ל ו טהודין‪.‬‬
‫א ף ע ל פ י ש ג ג ע ו ב ת נ ו ר ט מ א ‪ ,‬ד מ ח ו ב ר י ן ל א מ ב ש ר י ע ד שיתלשו‪ ,‬ד ה א ד מ כ ש ד י‬
‫בפרק ק מ א דפםחים )מ״ז א׳(‪ ,‬היינו כ ש ב ח י ב ו ר ן ב א ו ע ל האוכל ו א ח ״ כ נ ת ל ש ו כשסילק‬
‫האוכלין מ ן המים‪ ,‬א ב ל ה כ א ה ר י המים ע ל ג ב י התנור כמלואו ש ל צנון ו ש ל ד ל ע ת ‪,‬‬
‫גמצא דאסילו סלקן מ ש ה ו מ ן ה מ י מ ל א קגגעי ב י ה בתגור‪.‬‬
‫‪ 6‬שתי אצבעות שאמרו בינונית של כ ל אדם‪ .‬רמבים פ י ח מה׳ מקוואות היו‪,‬‬
‫ב ע ל הגפש ל ה ר א ב ״ ד ש ע ד המים‪ ,‬ע ׳ ע׳יא‪ ,‬רוקח סי׳ שע״ב‪ ,‬ד ״ ש פ ״ ו מ״ז‪ ,‬ש ע ד ה מ י מ‬
‫להרשב״א ע מ ׳ ‪ ,15‬ר א ״ ש ה ׳ מקוואות ס י ׳ ט״ו‪.‬‬
‫‪ 7‬ו ל א א מ ר ב ע ב ט‪ .‬שיבוש זה כ ב ד ב ד ׳ םביוגימה‪ ,‬א ב ל ב ד י ד ‪ :‬ולא מ א ד‬
‫ב ע ב ט ‪ ,‬וברור שגפרדה כ א ן ה מ ל ה ‪ ,‬מ א ר ב ע ״ ‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬מ א ר ב ע ב ט ׳ ) = בסםח(‪ .‬וכ״ה‬
‫הגירסא ברוקח‪ ,‬ר״ש‪ ,‬ד ש ב ״ א ורא״ש הג״ל‪ .‬ו כ ת ב ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬פ י ׳ ו ל א מ א ר ב ע ב ט פ ח‬
‫משום ד א מ ר י נ ן )מנחות מ ״ א ב׳( ד ט פ ח א ר ב ע בגודל ש י ת ב ז ו ט ר ת י ח מ ש באצבע‪,‬‬
‫ו ה ש ת א ב א צ ב ע ה י א הבינוני‪ ,‬ועיין ר מ ב ״ מ הג״ל‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬כזית מן הנבלה וכעדשה מן השרק םפק יש בהן כשיעור וכר‪ .‬ריש הג״ל‪,‬‬
‫פיה״מ ל ה ד י מ כ ל י פ פי״ז מ י ״ ב ע מ ׳ ‪ ,151‬כ א ן פ ״ ו מ ״ ז ע מ ׳ ‪ .98‬והברייתא גםמכה‬
‫ל מ ש נ ת י נ ו פ ״ ו מ״ז‪ .‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שכל דבר שעיקרו מ ן התורה ושיעורו מדברי סופרים ספיקו טמא‪.‬‬
‫פ י ה י מ ל ה ד ״ מ ו ה ר ״ ש הג״ל‪ ,‬ר ו ק ח ס י ׳ ש ע ״ ב ‪ ,‬ת ש ב ״ ץ ח ״ ג ס ו ף ס י ׳ ל ״ ג ‪ ,‬ט ׳ ע״ב‪.‬‬
‫ו כ ת ב ב פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ כלים ה נ ״ ל ‪ :‬ו ש ל א י ט ע ך א מ ר ו ש י ע ו ר ו מדברי ס ו פ ר י פ ע פ‬
‫ה ש ו ר ש א ש ר בידינו ש כ ל ה ש י ע ו ר י ם ה ל כ ה ל מ ש ה מסיני‪ ,‬ל פ י ש כ ל מ ה ש ל א ה ת ב א ר‬
‫ב ל ש ו ן ה ת ו ר ה נקרא מ ד ב ר י סופרים ואפילו הענינים ש ה ם ה ל כ ה ל מ ש ה מסיני‪ ,‬מפני‬
‫ש א מ ר ו מ ד ב ר י סופרים יחייב ש י ה י ה ה ד ב ר בקבלת סופרים כ מ ו הפירושימ וההלכות‬
‫המקובלות מ ן מ ש ה ו כ ר ‪ ,‬ועיין גם ב פ י ה ״ מ מקוואות הנ״ל‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫מטהרק את המקואות העליק מן התחתק וכר‪ .‬מ ש נ ה פיו מ״ח‪ ,‬ר י ש שם‪,‬‬
‫רוקח ס י ׳ שע״ב‪.‬‬
‫‪ 9/10‬כ י צ ד מ ב י א ס י ל ק של ע ק ושל עצם ושל כ ל י זכוכית וכר‪ .‬בפיה״מ‬
‫ל ה ר ״ מ פ ״ ו מ ״ ח ע מ ׳ ‪ :98‬ו ב ת ו ס פ ת א א מ ר ו ב ז א ת ה ה ל כ ה ‪ .‬מ ב י א סלון ש ל ע ץ ו ש ל ע צ ם‬
‫מקואות פ״ה עמ׳ ‪657‬‬
‫‪23‬‬
‫ו ש ל זכוכית ו מ נ י ח י ד ו ת ח ת י ו ה נ ה כ ב ר ה ת ב א ר לך שהבונה ה י א סלון מ כ ל מקום‬
‫)וכן פסק ב פ ״ ח מ ה ׳ מ ק ו א ו ת ה״ז(‪ .‬ו כ ן ג ר ס גם ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬כ י צ ד מ ב י א סילון של ע ץ‬
‫ו ש ל ע צ פ ושל זכוכית ו מ ג י ח י ד ו ו כ ר ‪ .‬א ב ל ברוקח ה ג ״ ל ‪ :‬כ י צ ד ה ו א ע ו ש ה מ ג י ח‬
‫סילון של ע ץ ו ש ל ע צ מ ו ש ל כ ל י זכוכית ומניח י ד ו ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה הג״ל‪.‬‬
‫‪ 10/11‬והשיקן אפילו כ ב ש ע ו ר ה וכר‪ .‬במשנה הנ״ל‪ ,‬בכ׳יי פרמה וד״ו רפ״ב‪:‬‬
‫ומשיקו אפילו כ ש ע ו ר ה ו כ ר ‪ ,‬א ב ל ב כ ל ש א ר ה נ ו ס ח א ו ת ) ד ׳ נפולי‪ ,‬ר מ ב ״ ם ה ו צ ׳ דיריגבורג‪,‬‬
‫כ ת ״ י ילון‪ ,‬לוו וקויפמן(‪ :‬אפילו כ ש ע ר ה ) ב כ י ״ מ ‪ :‬אפילו כעדשה!(‪ .‬וכן מ ע ת י ק גם מ ן‬
‫ה ת ו ס פ ת א ברוקח ה נ ״ ל ‪ :‬ו מ ש י ק ן אפי׳ כ ש ע ר ה ודיו‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ומשיקו אפילו‬
‫ב כ ש ע ר ה ודיו‪.‬‬
‫‪ 11‬ואם נכפף הסלון כ ל שהוא פסול‪.‬‬
‫רוקח ור״ש הנ״ל‪ ,‬השגות הדאב״ד פ״ח‬
‫מ ה ׳ מקוואות ה״ז‪.‬‬
‫‪ 12/13‬אבל אם היו זה בצד זה מביא סילק של רכובא מכאן וסלון של‬
‫רכובא מכאן וסילון אחד באמצע ומשיק וכר‪ .‬ברוקח הג״ל‪ :‬״אבל אם היו זה ב צ ד זה‬
‫מ ב י א סילון של ר ב ו כ ה מ י כ ן וסילון ש ל ר ב ו כ ה מ י כ ן וסילון א ח ר ב א מ צ ע ומשיקן‬
‫וטובל בו‪ .‬ה ר י ב מ ת נ י ת י ן )הג׳׳ל( ש ל חרס ו ש ל א ב ד ו ב ב ר י י ת א של ע ץ ועצם ושל‬
‫זכוכית ש ״ מ יכול ל ע ש ו ת מ מ ה שרוצה‪ .‬ו ב ל ב ד ש י ה י ו ב ד ׳ ר ו ח ו ת י ו ר ב ו כ ו ת‬
‫ש ל ח ו ר )יחוד? ע י י ן להלן ב ד ב ר י הר״ש( ש ל א י ל ך ‪ .‬ופתרון דבריו ה א ח ר ו נ י ם‬
‫נעלם ממני‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬א ב ל אם ה י ו זה ב צ ד זה מ ב י א פילון ש ל ר כ ו ב ׳ מ כ א ן‬
‫וסילון ש ל ר כ ו ב ה מ כ א ן ופילון א ח ד ב א מ צ ע ומשיק ויורד ו ט ו ב ל פ י ׳ ו כ ר ש ל רכובה‬
‫ייחור ש ל אילן כ מ ו רכובה ש ב ג פ ן )כלאים פ״ז מ״א(‪ .‬מכאן‪ .‬כלו׳ סילון א ח ד ב צ ד‬
‫מקוד‪ ,‬ה ח ס ד וסילון א ח ד ב צ ד מקוד‪ ,‬השלם וסילון א ח ד ב א מ צ ע אם א י ן ד י באלו ה ש נ י ם‬
‫לחברפ‪ .‬ו מ ד ג ק ט רכובה מ ש מ ע ד ב ז ה ב צ ד זה לא חייש לכפוף וצריך לדקדק מ א י שגא‪.‬‬
‫ולולא ד ב ר י ד ב י ג ו ה י ה ג״ל שדווקא כשהסילון מ ו ג ח מ ל מ ע ל ה ל מ ט ה ונכפף‬
‫ונתעקמ ב א מ צ ע א ו מ ל מ ט ה פוסל מפני ש מ ע כ ב א ת ה מ י ם והוי ל י ה ככלי קיבול‪ ,‬א ב ל‬
‫כשהסילון מ ו נ ח ע ל הקרקע ו י ש לו עקמומיות הפונות ל מ ק ו א ו ת )כמו לפנינו ש ה ס י ל ו נ ו ת‬
‫הן כמין ארכובות( א י נ ן פוסלות‪ ,‬ואינן גרועות מכלים ש נ ק ב ע ו ש ל א כדרך קבלתן‪ ,‬י‬
‫ע י י ן ת ו ס פ ׳ כלים ב ״ מ פ ״ ז ה ״ ה ומש״ש‪.‬‬
‫‪ 14‬הערב מצטרף והשתי אין מצטרף ר׳ י ו ס י ב ר ׳ י ה ו ד ה אומר חלוף‬
‫הדברים‪ .‬בשער המים להרשב״א ע מ ׳ ‪ :30‬ולשון תוספתא כותל שבין ש ת י מקואות ש נ ס ד ק‬
‫ה ע ר ב מ צ ט ר פ י ן ו ה ש ת י א י ן מ צ ט ר ף ר ׳ י ו ס י א ו מ ׳ חלוף ה ד ב ר י ם וכר‪ .‬וגי׳ נכונה‬
‫היא‪ ,‬ואולי צ ״ ל ל פ נ י נ ו ‪ :‬והשתי א י ן מ צ ס ר ף ד ב ר י ר׳ יהודה‪ .‬ר ׳ יוסי אומר חלוף הדברים‪,‬‬
‫עיין ב מ ש נ ה פ ״ ו מ״ט‪ .‬ולעצם העניין עיין מ פ ר ש י ה מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 15‬רבן שמעון בן גמליאל אומר טפח וכר‪ .‬שער המים הנ״ל‪ ,‬ר׳׳ש טהרות פ״ח‬
‫מ ״ ט ‪ ,‬ש ע ר ה מ י ם ע מ ׳ ‪.32‬‬
‫‪ 15/16‬המת במרחץ הקמין טמא המת בקמין המרחץ טמאה מפני נוגע באבק וכר‪.‬‬
‫ה ש מ ט ה י ש כ א ן ו צ ״ ל ‪ :‬ה מ ר ח ץ ט מ א מ פ נ י ] ה א ב י ק ה[נוגע ב א ב י ק וכו׳‪ .‬וכ״ה ב ר ״ ש‬
‫פ״ו מ ״ י ‪ :‬תניא בתוספתא ה מ ת במרחץ הקמין טמא ה מ ת בקמין המרחץ ט מ א מפני‬
‫ה א ב י ק ה נ ו ג ע ב א ב י ק וכו׳ פ י ׳ ה א י מ ר ח ץ ה י י נ ו א מ ב ט י ד מ ת נ י ׳ שמימיו כ ש ד י ן ל ט ב י ל ה‬
‫ו ק מ ץ ה ו א כעין ק ו מ ק ו מ י ן ש י ש ב ו מ י ם ח מ י ן ולוקחין מ ה ם לחמם מ י מ י ה א מ ב ט י ד א י ן‬
‫נססלין במים ש א ו ב י ן כיון ד י ש בו א ר ב ע י ם ס א ה מים כשרים ואם ה מ ה ב א מ ב ט י נ י ט מ ו‬
‫‪24‬‬
‫מקואות פ״ה עמי ‪657‬‬
‫כ ל אותן חמין‪ .‬ואם ה מ ת בקמין ה א מ ב ט י ט מ א מ פ נ י האביק‪ ,‬כלומד ל א ש י ט מ א ו מ י מ י ו‬
‫ד ל א מקבלי טומאה‪ ,‬א ל א ה א ב י ק לבדו ט מ א ו מ ט מ א א ת ה נ ו ג ע בו‬
‫א ף ע ל פ י שפינו א ת המת‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ע ל ד ב ר י ה ד ״ ש אלו‬
‫בשעת טבילה‬
‫ב ש ר ת הרדב״ז ה״ד‬
‫סי׳ צ״ה‪ ,‬ל ״ ג ע״ד‪.‬‬
‫‪] 16‬ה[נוגע באבק טמא וטהור בעליתו‪ .‬בדיש הג״ל‪ :‬הנוגע באביק ט מ א וטהור‬
‫ב ע ל י י ת ו ו כ ר וטהור בעלייתו‪ .‬ד א ״ ע ג ב ד א ד מ הנוגע בכלימ ש ג ג ע ו ב מ ת ב ע י ה ז א ה‬
‫ש ל י ש י ו ש ב י ע י כ ד פ ר ש י ת ב ר י ש אהלות‪ ,‬הגי מילי בכלימ תלושי׳‪ ,‬א ב ל ה א י אביק מ ח ו ב ר‬
‫ה ו א וגם מ ש מ ש ע ט ה ק ר ק ע ש ע י ק ר ת ש מ י ש ו לדבר ש א י נ ו מקבל טומאה‪ ,‬ו ט ו מ א ה ק ל ה‬
‫ב ע ל מ א א י ת ב י ה מדרבגן‪ ,‬ו ת ד ע ד ה א ר׳ ש מ ע ו ן מ ט ה ר ל ג מ ר י ) ל ה ל ן בסמוך(‪.‬‬
‫‪ 17‬שלא נעשה א ל א לשמש עם ה ק ר ק ע ‪ .‬פיה״מ להד״מ ם״ו מ״י‪ ,‬ע מ ׳ ‪,99‬‬
‫ועיין ב ת י ו ״ ט שם‪.‬‬
‫‪ 17/18‬המטהרת שבמרחק התחתונה מ ל א ה שאובק ועליונה מלאה כשרק‪.‬‬
‫פיםקא ק ט ו ע ה מ מ ש ג ה י ״ א פ״ו‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 19‬ועולה למדת ארבעים םאה‪ .‬אולי הולכת פיסקא זו על דברי ר‬
‫אליעזר‬
‫ב מ ש ג ה הג״ל‪.‬‬
‫‪ 19/20‬ענולי שלג המשוקעים במקוה‪ ...‬א ק מ ע ל ק ‪ .‬ר״ש ס״ז מ״א‪ ,‬רוקח ס י ׳ שע״ב‪,‬‬
‫ה ׳ ה ד א ״ ש מ ק ו ו א ו ת פ י ׳ י״ז‪ ,‬ר ב י נ ו ירוחפ‪ ,‬חוה‪ ,‬נ ת י ב כ״ו ח ״ ה )ד׳ קפוסט(‪ ,‬ק ע ״ ח ע ״ ג‬
‫)ברא״ש ו ר ב ע ו י ר ו ח ם ‪ :‬ה מ ש ו ק ע י ן ב ב ו ר ( ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה רפיז‪.‬‬
‫ו כ ת ב ב ה ׳ ה ר א ״ ש ש ם ‪ :‬וגראה דלהכי ת ג א ב ת ו ס פ ת א ע י ג ו ל י ש ל ג ד צ ד י ך ש י ה א‬
‫גכבש י ח ד וקשה‪ ,‬כדי ש ל א יחסר ממגד• כ ש י ה י ה גימוח‪.‬‬
‫‪ 20‬ש ה ו א מביא טיט ו ר ו ק בעריבה ומשיק וכוי‪ .‬בם׳ בעלי ה ג פ ש ל ה ר א ב ״ ד‬
‫ם״ז ע ״ ב )לפי ה ה ג ה ו ת ש ב ת ו ד ת ש ל מ י מ מ ״ א ע ״ ג ( ‪ :‬ו ב ת ו ס פ ת א ד מ ק ו א ו ת ת ג י א מ ו ד ה‬
‫ר׳ יהודה ש מ ב י א ט י ט ה נ ד ו ק ב ע ר י ב ה ו מ ש י ק ו ויורד וטובל בו‪ .‬וכן ב ד ״ ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫שהוא מ ב י א ט י ט ה ג ד ו ק וכר‪ .‬ו ב ר א ״ ש ורביגו י ר ו ח פ ה ג ״ ל ‪ :‬ט י ט ה נ ד ו ק ‪ .‬ו ש י ג ו י‬
‫זה גם ב מ ש נ ה וגמרא‪ ,‬עיין ראשון לציון ב מ ש נ ת י ג ו הג״ל‪ .‬וברוקח ה ג י ל ‪ :‬ו מ ו ד ה‬
‫ר׳ יהודה ש ה ו א מ ב י א נרוק ב ע ר י ב ה ומשיק ויורד וטובל‪.‬‬
‫‪ 21‬מי כבשים ומי שלקות וכוי‪ .‬עיין במשגה פ״ז מ״ב‪.‬‬
‫‪ 21/22‬והתמד עד שלא החמיץ אין מטבילק בו‪ .‬יתכן‪ ,‬שאין מטבילין בו משום‬
‫ח ש ש ש מ א י ח מ י ץ א ח י כ ‪ ,‬ע י י ן ח ו ל י ן כ ״ ו א ׳ ובתום׳ ש מ ד ״ ה ה ת מ ד ‪ .‬ולד׳ א ל ע ז ר‬
‫שמ ג מ ברייתא זו ה י א מ ד ב ר י ר ׳ יהודה‪.‬‬
‫‪ 22/23‬ממוח שאק בו ארבעים סאה ונותן לתוכה י ק ונשתנו מראיו אינו נפסל‬
‫כשלש ל ו ג ק ו ל א ע ו ד א ל א א פ י ל ו חזרו וכר‪ .‬ב ה ש ג ו ת ה ר א ב י ד םפ״ז מ ה ׳ מקוואות‬
‫מ צ א ת י ב ת ו ס פ ת א מקוד‪ .‬ש א י ן ב ו מים מ׳ ס א ה ו ג פ ל לתוכו י י ן וגשתגו מ ר א י ו א י ג ו‬
‫גפפל ב ג ׳ לוגין ולא ע ו ד אפילו חזרו מ ד א י ו ל כ מ ו ת ש ה י ו כ ש ד סי׳ כיון ש ת ו ר ל מ ר א ה‬
‫י י ן ה ר י ה ו א כאלו כולו י י ן ושוב א י נ ו גססל בג׳ לוגין מים‪ ,‬נ פ ק א מ י ג א ש א ם חזרו‬
‫ל מ ר א ה מ י ם כ ש ר ‪ ,‬ולא ע ו ד א ל א שהיין עולה לו ל מ ׳ ס א ה ‪ ,‬מ ת ו ך שהמים ש ח ז ר ו י י ן‬
‫מטהדין‪ ,‬א ף היין ש נ פ ל ב ה ם מ ס ה ר ע מ ה מ ש ז ה מ ו ש ך א ת ז ה וזה מ ו ש ך א ת זה‪.‬‬
‫כ ך נראה לי ולפי שהיתר‪ .‬ב ח י ד ו ש כתבתיה ופירשתיה‪.‬‬
‫והגה ר ב י ג ו פ י ר ש ש א ם חזרו א ח ״ כ ה מ י מ ל מ ד א י ה מ גגרר ג פ ה י י ן א ח ד י ה מ י ם‬
‫ו מ ע ל ה א ת המקוה א ע ״ פ שלוא ה י ה גופל ולא ה י ה מ ש ג ה א ת מ ר א ה המים ל א ה י ה‬
‫מקואות פ״ה עמ׳ ‪657‬‬
‫‪25‬‬
‫מעלה א ת המקוה‪ ,‬ורק א מ מקודם פ ס ל א ת המקוה ב ש י נ ו י מ ר א ה ו א ח ״ כ חזרו מ ר א י ו‬
‫א ז מ ע ל ה היין א ת המקור‪ ,‬וזה ב א מ ת ח י ד ו ש גדול‪ ,‬ולא בחנם כ ת ב ד ב י נ ו ‪ , :‬ו ל פ י‬
‫שהיחד‪ ,‬ב ח י ד ו ש כ ת ב ת י ה ״ ‪ .‬א ב ל ב ר ״ ש פ ״ ז מ ״ ד ‪ . :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א מקוה שאין בו‬
‫א ר ב ע י ם ס א ה וגפל לתוכו י י ן ו ג ש ת ג ה מראיו איגו גפסל ב ש ל ש ת לוגין ולא ע ו ד אלא‬
‫אפילו חזרו מראיו ל כ מ ו ת ש ה י ו כ ש ר ו כ ר פ י איגו גפסל ב ש ל ש ת לוגין מ י ם שאובין‬
‫שגפלו ב ע ו ד שגשתגו מראיהן‪ ,‬ואפילו חזר אחרי כ ן ל מ ד א י ו כ ש ר ל ה ק ו ו ת ע ל י ו ״ ‪.‬‬
‫ו מ ש מ ע מ ל ש ו ג ו ש ה י י ן והמים ה ש א ו ב י ן איגם מעלימ א ת המקוה א ל א ש א י ג פ פוסליפ‬
‫אותו‪ ,‬והמקור‪ ,‬כ ש ר כ ש י מ ש י כ ו לו מים וישלימו ע ד מ׳ סאה‪ ,‬עיין מ ״ ש ה ר ״ ש ב ע צ מ ו‬
‫ע ל לשון זו לעיל ‪ 652‬ש ר ‪.35/37‬‬
‫‪,‬‬
‫ברם מלשון ה ת ו ס פ ת א ע צ מ ה מוכרח ש ה מ ק ו ה גכשר ב ל י השלמה‪ ,‬שהרי ה ת ו ס פ ת א‬
‫כ ב ד א מ ד ה ב פ י ר ו ש ש א י ן היין והמים פוםלין א ו ת ו ו פ ש י ט א ש א מ י ש ל י מ ו אותו כשר‬
‫ו מ א י ‪ .‬ו ל א ע ו ד א ל א ״ ? ולולא ד ב ר י רביגו ה ד א ב ״ ד ה י ה א פ ש ר ל ו מ ד ש ה מ י פ מ ע ל י ן‬
‫אותו אח״כ‪ ,‬הואיל וגשתגו מ ד א י המקור‪ ,‬ויש בו מ ׳ ס א ה מימ‪ ,‬א ע ״ פ שהשלימוהו‬
‫ג׳ לוגין מ י ם ש א ו ב י ן מ ״ מ כיוון ש ב ש ע ת הנפילה לא פסלוהו מ מ י ל א א ת ״ כ כ ש ג ש ת ג ו‬
‫מ ר א י המקור‪ ,‬גהפך ה כ ל למים כ ש ד י ן ואין זה מקוה שאוב‪ .‬א ב ל שהיין ע צ מ ו י ע ל ה‬
‫א ת המקור‪ ,‬לא ש מ ע ג ו מ ן התוספתא‪ ,‬וצ״ע‪ .‬ועיין להלן ‪ 662‬ש ר ‪ 22/23‬ומש״ש‪.‬‬
‫וכל ה ב ר י י ת ו ת גם ב ש ו ״ ת ה ד י ״ ד כי״ק צ ד ‪ 36‬ע״א‪ ,‬ר א ״ ש ה ׳ מקוואות סי׳ י״ט‪,‬‬
‫רביגו ירוחם‪ ,‬חוה‪ ,‬גתיב כ ״ ו ה״ה‪ ,‬ק ע ״ ח ע״ג‪.‬‬
‫‪ 24‬ה י ו בו א ר ב ע י ם סאה ונפל לתוכו‬
‫יין וכר‪ .‬ר״ש‪ ,‬ר״י דםראגי‪ ,‬רא״ש ורביגו‬
‫ירוחם הג״ל וראשוגים ש א ב י א להלן‪.‬‬
‫‪ 24/25‬הטובל ב י ן במקום המי׳ ב י ן במקו׳ ה י ק כאלו לא נ פ ל ו ה י ה שאוב‬
‫והשיקו וכר‪ .‬ב״ה ב ד ) ו ב כ י ״ ו ח ס ר כאן דף(‪ .‬וברמב״ן מכות ד ׳ א ׳ ‪ :‬וכן ה י א פ״ה מ ס ׳ מקוות‬
‫ג ב י מקוד‪ ,‬ש ה י ו ב ו מ ׳ ס א ה וגפל לתוכו מימ ו ג ש ת נ ו מ ר א י ו א ו חציו ה ט ו ב ל שם בין‬
‫במקומ ] ה מ י מ ב י ן במקומ[ היין א ל ו לא ט ב ל שמ‪ .‬ה י ה ש א ו ב והשיקו ו כ ר ‪ .‬וכן‬
‫ב ר א ״ ש ב ״ ק פ ״ ז ס י ׳ ג ׳ ‪ :‬ו ע ו ד תניא ב ת ו ס פ ת א היו בו מ ׳ ס א ה וגפל ל ת ו כ ו יין‬
‫ו נ ש ת נ ו מ ד א י ו של חציו ]הטובל[ בין במקום היין בין במקום המים כאילו ל א ט ב ל‬
‫ה י ה ש א ו ב והשיקו וכר‪.‬‬
‫ו ה ג ה הגירםא ‪ .‬כ א ל ו לא ט ב ל ״ ב מ ק ש ‪ .‬כ א ל ו ל א נפלו״ נ ר א י ת בטוחה‪ ,‬שהרי‬
‫כ ן מ ע ת י ק גם ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד פ ״ ז מ ה ׳ מקוואות הג״ל‪ ,‬ו כ ן ב ר א ״ ש ה׳ מ ק ו ו א ו ת‬
‫ו ר ב ע ו ירוחם הג״ל )והם א י ג מ מ ע ת י ק י מ א ל א ע ד כ א ן ולא יותר(‪ .‬ו ה ר מ ב ״ ן ו ה ר א ״ ש‬
‫ב ״ ק ה ג ״ ל מ א ש ר י ם א ת גירםתיגו הלקויה‪ ,‬וגם ה ם גורסים ‪ .‬ט ב ל ״ במקום ‪ .‬נ פ ל ו ״ ‪.‬‬
‫ולא ע ו ד א ל א ש ב א ו ״ ז ח ״ א ס י ׳ ש ל ״ ה מ ״ ב ע ״ ד מ ע ת י ק ‪ :‬ותניא ב פ ׳ ג מ מ י ו ת היו בו‬
‫מ ׳ ס א ה ונפל לתוכו )מים( יין ו ג ש ת ג ו מראיו ש ל חציו ה ט ו ב ל בין במקום ה מ י ם בין‬
‫במקום ה י י ן כ א ל ו לא נ פ ל ו ה י ה ש א ו ב והשיקו ו כ ר ‪ ,‬ה ר י לך ש ה ו א מ ע ת י ק מ מ ש‬
‫כ ג י ר ס א שלנו‪.‬‬
‫א ב ל ב ר ו ר ש א י ן כ א ן לפנינו ובאו״ז שינוי גירסא א ל א ה ש מ ט ה ע ״ י הדומות‪.‬‬
‫וכ״ה ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ה י ו ב ו א ר ב ע י ם ס א ה ו נ פ ל ל ת ו כ ו י י ן ו נ ש ת נ ו מראיו ח צ י ו ה ט ו ב ל‬
‫ב י ן במקום המים בין במקום היין כאילו ל א טבל‪ .‬גפלו לו ש ל ש ׳ לוגין י י ן כ א ל ו ל א‬
‫גפלו )בין במקומ היין ב י ן ב מ ק ו מ ה מ י ׳ כ א ל ו ל א גפל( ה י ה ש א ו ב והשיקו וכו׳‪ .‬כאלו‬
‫ל א טבל‪ .‬ש ה ר י א י ן במקום ה מ י ם א ר ב ע י ם סאה‪ ,‬דכולו ל א ה י ה א ל א א ר ב ע י ם סאה‪.‬‬
‫כ‬
‫מקואות ס״ה עמ׳ ‪657‬‬
‫‪26‬‬
‫נפלו לו ש ל ש ת לוגין יין‪ .‬ש ל א שינה מ ר א י ה ן כאלו לא נ פ ל וטובל בין ב מ ק ו ם ה מ י ם‬
‫ב י ן במקום היין‪ .‬ו כ ן ב ש ר ת ר׳׳י ד ט ר נ י כ ו ר י ה נ ״ ל ‪ :‬היה בו מ ׳ ס א ה ונפל לתוכו מ י ם‬
‫ו נ ש ת נ ה מ ר א י ו א ו )כגי׳ ה ר מ ב ״ ן הנ״ל( חציו הטובל ב י ן במקום המים ובין ב מ ק ו מ‬
‫היין כאילו ל א ט ב ל ‪ .‬נ פ ל ו ל ו ג ׳ ל ו ג י ן כ א י ל ו ל א נ פ ל ו ‪ .‬היה שאוב ו ה ש י ק ו‬
‫ו כ ו ‪ /‬ה ר י ל ך ש ה ג י ׳ ה מ ל א ה ו ה ש ל מ ה נ ש ת מ ר ה ל נ ו ר ק בר״ש ורי״ד‪ .‬ובאו״ז‪ .‬ר מ ב ״ ן‬
‫ו ר א ״ ש הגי׳ לקויה בחסרון כלפנינו‪.‬‬
‫‪ 25‬ה י ה שאוב והשיקו השיק במקום ה י ק ו ה ז ה לא טהור וכר‪ .‬הנכון הוא‬
‫בר״ש ו ר א ״ ש ב ״ ק ה נ ״ ל ‪ :‬ה ש י ק במקום היין ז ה ו ז ה ל א סהר‪ .‬ו ב ש ר ת ה ר י ״ ד ה ג ״ ל‬
‫י ש כ נ ר א ה הכפלה‪ ,‬וכ״ה ש ם ‪ :‬ה י ה שאוב והשיקו השיק במקום ה י ה ה י י ן כ א ל ו ל א טבל‪.‬‬
‫גפלו לו ג׳ לוגי׳ זה וזה לא ט ה ר וכוי‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ ן ה נ ״ ל ‪ :‬ה י ה ש א ו ב והשיקו ה ש י ק‬
‫במקום היין כאלו ל א ט ב ל שם‪ .‬ה י ה ש א ו ב והשיקו ה ש י ק במקום היין ז ה וזה ל א ט י ה ר‬
‫ו כ ו ‪ /‬ו ג פ כ א ן יש ה כ פ ל ה מוסעית‪.‬‬
‫‪ 26‬השיק מקום המים וכוי‪ .‬ריש‪ ,‬שוית הרי״ד‪ ,‬או״ז‪ ,‬רמב״ן ודאיש ב י ק הגיל‪.‬‬
‫‪ 26/27‬חבית שנשבר בים הגדול ומראה אותו מקום כמראה אותו ה י ק וכר‪.‬‬
‫בבלי מ כ ו ת ד ׳ א׳‪ ,‬ד ״ ש ‪ ,‬ש ו ״ ת ה ד י ״ ד כת׳׳י ו ר מ ב ״ ן הנ״ל‪ ,‬ר ״ ח מ כ ו ת ד ׳ אי‪ ,‬ורמזו לה‬
‫ברש״י‪ ,‬ריטב״א ומאירי מכות שם‪.‬‬
‫‪ 27/28‬ו ל א עוד א ל א א פ י ל ו נפל שם כ כ ר וכר‪ .‬כלומר‪ ,‬ש י ש לו חזקת ט ה ר ה‬
‫מ ״ מ ט מ א ‪ ,‬עיין ב מ כ ו ת שמ‪.‬‬
‫‪ 28/29‬מקוד‪ ,‬ש י ש בו ארבעים סאה מכוונת‪ ...‬והשני טמא‪ .‬מ ש נ ה פ״ז מיה‪ ,‬ריש שם‪.‬‬
‫‪ 29/30‬כיצד ה ו א עושה עדהו הראשון במים אחד ממלא בכתף ונותן לתוכו‬
‫וטהור‪ .‬ר״ש הגיל‪ ,‬ולא פירשה‪ ,‬ו מ פ ש ט לשון התוספתא מ ש מ ע שנותן א ת המימ כ ל ז מ ן‬
‫ש ה ר א ש ו ן כולו במים ועדיין ל א ח ס ר המקור‪ ,‬כלום‪ ,‬א ב ל ב ב ע ל י ה נ פ ש ל ה ר א ב ״ ד ס ״ ח‬
‫ע ״ א ‪ :‬ר ׳ יהודה אומר אם היו דגליו של ר א ש ו ן ג ו ג ע ו ת במים א ף ה ש נ י ט ה ו ר ) מ ש נ ה‬
‫הג״ל( ט ע מ י ה ד ד ׳ יהודה דאמרי׳ ג ו ד א ת י ת מ י א למקוה וכו׳ ו מ פ ר ש ב ת ו ם ס ת‬
‫)כ״ה בהגהות ש ב ת ו ר ת שלמים מ ״ א ע ״ ד ( מ ק ו א ו ת ד א פ י ל ו לרבגן ד ל י ת להו ג ו ד א ח י ת‬
‫מ י א למקוה כל ז מ ן שרגליו של ר א ש ו ן ב מ י מ א ח ד מ מ ל א בכתף וגותן לתוכו טהור‪.‬‬
‫ורואים שרבינו פ י ר ש שיכול ל ת ת א ת ה מ י ם אפילו כ ש ה ש נ י כ ב ר י צ א מ ן המקור‪ ,‬א מ‬
‫רגליו נ ו ג ע ו ת במים‪ ,‬ודווקא ב מ ק ו ה ח ס ר א י ן אגו אומרים ג ו ד א ח י ת א ב ל ב מ ק ו ה‬
‫שהשלימוה ב ש א ו ב י מ א ג ו א ו מ ר י ם ג ו ד א ח י ת ו ג מ צ א שהשאובים ב א ו במקור‪ ,‬ש ל מ ׳ ס א ה‬
‫ואיגם םוסלים אותו‪.‬‬
‫‪ 30‬ר׳ יהודה אומר עודיהו רגלו של ראשון וכר‪ .‬מ ש נ ה הגיל‪ ,‬ר י ש שם‪.‬‬
‫‪ 31/32‬ה ט ב י ל ב ו יורד‪ ,‬ג ד ו ל ה ה ר י זו טמאה מ פ נ י שהמים מ ק ל ח ק כיצד ה ו א‬
‫מ ו ר י ד ה לתוך פ י ה ו ה ו פ כ ה ו מ ט ב י ל ה ו מ ע ל ה דרך ש ו ל י ה ‪ .‬בריש םיז מ י ו ‪ :‬ת נ י א‬
‫ב ת ו ס פ ת א ה ט ב י ל ב ו יורה גדולה הרי זו ט מ א ה מ פ נ י ש מ י מ מ ק ל ח י ן כ י צ ד ה ו א ע ו ש ה‬
‫מורידה ד ר ך פ י ה והופכה ו מ ט ב י ל ה ומעלה א ו ת ה ד ר ך שוליה וכו׳ פ י ׳ מ פ נ י ש ה מ י ם‬
‫מ ק ל ח י ן ו ג ע ש י ם מ י ם ש ב ת ו כ ה שאובין‪ .‬ו ב ר א ״ ש ה ׳ מקוואות סי׳ כ״א‪ ,‬דביגו ירוחם‪,‬‬
‫חוה‪ ,‬גתיב כ י ו ה ״ ה ‪ ,‬ד׳ קפוסט ק ע ״ ח ע*ד‪ ,‬ש ו ״ ת ה ר י ב ״ ש ס י ׳ ר צ ״ ג מ ע ת י ק י מ א ת‬
‫ה ב ר י י ת א ב ל י שום פירוש‪.‬‬
‫והגה ל פ י פירוש ה ד ״ ש עליגו לבאר ש ל א ע ל ת ה ט ב י ל ה ליורה‪ ,‬מ פ נ י ש א ם‬
‫הטבילה ד ר ך שוליה‪ ,‬כ ש ה ת ח י ל ו להכגס ק צ ת מ י ם לתוך ה י ו ר ה חיסרו א ת המקור‪ ,‬מ מ ׳‬
‫•‬
‫מקואות ס״ד‪ .‬עמ׳ ‪657‬‬
‫‪27‬‬
‫ס א ה והמים מחוברין ל מ ק ו ה ע ״ י זחילה בכלי ואינם ניצלים מ ד י ן ש א ו ב י ן ופוסלים‬
‫א ת המקוה א ח ״ כ כ ש י ר ד ה היורה ל ת ו ך המקוה‪ ,‬ולפיכך מ ז ה י ר ה ה ת ו ס פ ח א ש י ט ב ו ל א ת‬
‫היורה דרך פיה ואז ה מ י ם אינם נ ש א ב י ן כלל‪ ,‬ו א ח ״ כ הופכה ב ת ו ך המקוה כ ד י שיכנסו‬
‫המים לתוכה )כי א י ן ה מ י ם נ כ נ ס י ם לכלי הפוך(‪ ,‬ואח׳׳כ ה ו פ כ ה שוב כ ד י ש י ו צ י א ה‬
‫ופיה ל מ ט ה ש ל א ת ש א ב מים מ ן המקוה‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה פ״י מ ״ א ו ב ר ״ ש שם‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫מ ״ ש להלן ל ע מ ׳ ‪ 659‬ש ר ‪.25/26‬‬
‫וברמב״ם פ ״ ח מ ה מ ק ו ו א ו ת ה י ״ ב ‪ :‬ה ט ב י ל בו יורה גדולה הרי זו ט מ א ה‬
‫כ ש ה י ת ה מפני ש ה מ י מ נ י ת ז י ן ויוצאין חוץ למקוה ו נ מ צ א ח ס ד מ א ר ב ע י מ כ י צ ד י ע ש ה‬
‫מורידה ד ר ך פ י ה והופכה ב מ ק ו ה ו מ ט ב י ל ה ו מ ע ל ה א ו ת ה ד ר ך שוליה כדי שלא יהיו‬
‫ה מ י פ ש ב ת ו כ ה ש א ו ב י פ ויחזרו למקור‪ ,‬ויפסלוהו‪.‬‬
‫וגירםא מ ש ו נ ה ב ד ו ק ה סוף סי׳ ש ע ״ ב ‪ :‬ב ת ו ם פ ה ט ב י ל ס ל ב י ו ר ה גדולה‬
‫ט מ א ה שהמימ מקלחין כ י צ ד הוא ע ו ש ה מ ו ר י ד ה ל ת ו ך פ י ה והופכה ו מ ע ל ה דרך שוליה‬
‫פי׳ שלא י ה ו בה מים שאובין‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 32/34‬הקופץ למקור‪ ,‬הרי ז ה מגונה הטובל פעמים במקור‪ ,‬ה ר י זה מנונד‪ ,‬זד‪,‬‬
‫אומר לחברו כבוש ידך ע ל י במקוה ה ר י ז ה מגונה ר׳ יהודה אומר כבוש י ד ך‬
‫ע ל י ו ע ד שתצא נפשו‪ .‬בריש הג״ל וברוקח סוף סי׳ שע״ב ה ע ת י ק ו כ״ז בלי שוס פירושים‬
‫)אלא שהם ג ו ד ס י מ ‪ . :‬ה א ו מ ר ״ במקום ‪ .‬ז ה אומר״‪ ,‬ובגדאד‪ ,‬שלפגיגו צ ״ ל ‪ :‬והאומר‬
‫וגתפרדה המלה‪ ,‬ו י צ א ‪ :‬זה אומר(‪ .‬וברא״ש ה׳ מקוואות סי׳ כ״א ה ג ״ ל כ ת ב ‪ :‬הקופץ‬
‫למקוה א מ ק ו ה מ צ ו מ צ ם ק א י כ י ה מ י מ גתזין לחוץ ו ג מ צ א טובל במקור‪ ,‬ח ס ד וכן הטובל‬
‫פעמים במקור‪ ,‬מ צ ו מ צ ם ש מ א בפעם ר א ש ו ג ה לא ט ב ל כהוגן על ס מ ך ה ש נ י ה ו ש מ א‬
‫חסדו המים‪ ,‬א ב ל כשאיגו ט ו ב ל א ל א פעם א ח ת גזהר ל ט ב ו ל כהוגן‪ .‬ו ה ע ת י ק ו א ת ד ב ר י ו‬
‫ב ר ב י נ ו ירוחם‪ ,‬חוה‪ ,‬נ ת י ב כ״ו ה״ה הג״ל‪ ,‬ב ס ו ד י ו ״ ד ס י ר״א ו ב י ת ר באור והרחבה‬
‫ב ש ו ״ ת ה ד י ב ״ ש ס י רצ״ג‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫ופירוש משוגה באו״ז ח ״ א סי׳ של״ז ס״ק ג ‪ ,‬מ ״ ג ע ״ ג ‪ :‬והטובל אל יטבול‬
‫לחצאין כ ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ב פ ׳ ג מ מ י ו ת הקופץ למקוה ה ד י זה מגוגה ו ה ט ו ב ל במקוה‬
‫פ ע מ י י מ ה״ז מגוגה‪ .‬סי׳ ל ח צ א י ן לא ע ל ת ה לו סבילה א ל א א ג ב ד ת נ א ר י ש א מ ג ו נ ה‬
‫ת ג א הא ג מ י מגוגה‪ .‬ה א ו מ ר ל ח ב י ת כ ב ו ש י ד ך עלי ה ״ ז מ ג ו נ ה ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ד כ ב ו ש‬
‫י ד ך עליו ע ד ש ת צ א נפשו‪ .‬והנה פירש רביגו ש ה ט ו ב ל פ ע מ י י מ פירושו ט ו ב ל לחצאין‬
‫ולא ע ל ת ה לו ט ב י ל ה כלל‪ ,‬ו א ת ה ב ב א ה א ח ר ו נ ה לא פ י ר ש כלל‪ ,‬כ מ ו ש ל א פירשוה‬
‫שאר ה מ פ ר ש י פ ‪.‬‬
‫ו ה ר מ ב ״ פ ק ב ע ב ר י י ת א זו בפ׳י׳א מה׳ מ ק ו ו א ו ת ה״ט‪ ,‬ו מ ש מ ע מ ד ב ר י ו ש ל א‬
‫פ י ר ש ה במקור‪ ,‬מצומצם‪ ,‬וכן כ ת ב ה ר י ב ״ ש בסי׳ ר צ ״ ג ה נ ״ ל ‪ :‬אמנם נראה שהר״ם ז״ל‬
‫לא פ י ר ש לזו במקור‪ ,‬מ צ ו מ צ פ ש ה ב י א ר י ש א ד ה ט ב י ל בו י ו ד ה גדולה ו כ ו ב פ ״ ט מ ה‬
‫מ ק ו א ו ת ג ב י מקוד‪ ,‬מ צ ו מ צ פ ו פ י ר ש ה מ פ נ י חסרון המים וסיפא ד ה ק ו פ ץ ל מ ק ו ה וכו׳‬
‫ה ב י א בפ׳ ראשון וכר‪ .‬וכן מפורש ב פ י ה ״ מ שלו ס פ ״ ח ע מ ׳ ‪ :109‬ו מ מ ה שהזהירו ע ל י ו‬
‫ב ש ע ת ט ב י ל ה שלא יקפוץ למקור‪ ,‬ולשון ה ת ו ס פ ת א הקופץ ל מ ק ו ה הרי זד‪ ,‬מ ג ו נ ה‬
‫ו ה ט ו ב ל פ ע מ י מ במקוה ה ר י זה מגוגה ו ה א ו מ ר ל ח ב י ת כ ב ו ש י ד ך עלי במקור‪ ,‬ה ד י זה‬
‫מגוגה‪ .‬הרי לך ברור גמ מ כ א ן ש מ ד ב ר י ם כ א ן ב ט ב י ל ה רגילה ולאו דווקא ב מ ק ו ו ה מ צ ו מ צ ם ‪.‬‬
‫וראיתי בם׳ ה י ש ר ל ר ״ ת סי׳ תרכ״ב‪ ,‬ד״ו ע ״ ד ע״ד‪ ,‬ה ו צ ׳ מ ק י נ ע מ ׳ ‪ 95‬ש כ ת ב‬
‫ע ל דברי ב ה ״ ג ה ׳ נדה‪ ,‬ד ״ ו פ ״ ה ע ״ ב )וכ״ה ב ה ״ ג ש ם ‪ :‬ו ב ד ל א נ פ י ש י מ י א ל מ י ר מ א‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מקואות ם״ה—ו עמי ‪657‬‬
‫‪28‬‬
‫בהו א י ת ת א כולה קומתה‪ ,‬מ י ג נ ד ר א כ ב י נ י ת א ו ש פ י ר דמי‪ .‬ועיין ת ש ה ״ ג ש ע ר י‬
‫ת ש ו ב ה סי׳ קם״ז וסי׳ ק ע ״ א ( ‪ :‬ולהכי נ ק ם מ ג נ ד ר ד ב ק ו ש י א ד מ מכניס ע צ מ ו כולו ב מ י מ‬
‫א ל א א ״ כ כ ו ב ש י ן אותו כ ד ת נ י א ה א ו מ ר לחבירו כבוש )בד״ו‪ :‬כבוד( י ד ך עלי במקור‪.‬‬
‫הרי זה מ ג ו ג ה ד י ש לו ל ה ג נ ד ר ע ד ש י ת כ ס ה כולו במים‪.‬‬
‫ו ע ״ פ ד ב ר י ר ב ע ו ל מ ד ת י ל פ ר ש שדווקא ע ״ י ב ב א זו נסמכת כל ה ב ר י י ת א ש ל ג ו‬
‫ל מ ש נ ת י נ ו פפ״ז‪ ,‬וכ״ה ש ם ‪ :‬מקוה ש מ י מ י ו מרודדין כובש אפילו חבילי ע צ י פ ח ב י ל י‬
‫קגים כ ד י ש י ת פ ח ו המים ויורד וסובל‪ .‬וגם כ א ן מ ד ב ר י מ במקוה רחב ש י ש בו י ו ת ר‬
‫מ מ ׳ םאה‪ ,‬א ל א ש מ י מ י ו מ ר ו ד ד י ן ו ה ט ו ב ל א ו מ ד ל ח ב י ת ש י כ ב ש ידו עליו ב ח ז ק ה כ ד י‬
‫ש י ש ק ע יפה בתוך ה מ ק ו ה ויתכסה במימ‪ ,‬והרי הוא מ ג ו נ ה מפני שיש בזה ח ש ש ש ל א‬
‫יטבול י פ ה וגמ י ש בו משום סכנה כ ש א ד ם כ ו ב ש א ת חבירו בחזקה לתוך ה מ ק ו ה ‪.‬‬
‫ו ר יהודה מחזק א ת ה ד ב ר י מ ו א ו מ ר שיכבוש א ו ת ו ע ד ש ת צ א גפשו ו ב ל ב ד ש ת ע ל ה לו‬
‫ט ב י ל ה אם הוא ר ו צ ה דווקא לטבול ב מ י מ מרודדין‪ .‬ועיין ב ב ע ל י הנפש ל ה ר א ב ״ ד ש ע ד‬
‫ה ט ב י ל ה )קרוב לסופו(‪ ,‬ם״ה ע״ב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ע ״ פ זה נ ב י ן ב ר י י ת א ס ת ו מ ה ש ל א ע מ ד ו על פירושה‪ .‬ו כ ״ ה ב ד ר ך ארץ ר ב ה‬
‫ס פ ״ י ‪ :‬ואל י א מ ר א ד ם לחבירו ד ר ו ס ידך עלי ב ב י ת ה מ ר ח ץ והאומר א י ן יוצא מ ש פ‬
‫כשהוא שלם‪ .‬א״ר יהודה ב מ ה ד ב ר י ם אמורים במים ה מ ו ע ס י ן א ב ל ב מ י ם מ ר ו ב י ן ה ״ ז‬
‫מ ש ת ב ח והקורא ב פ ע מ י מ ו ה ט ו ב ל ב פ ע מ י ם ה ״ ז מגונה‪ .‬ו ה נ ה מימ מ ו ע ט י ן ומים‬
‫מ ר ו ב י ן איגם מקוד‪ ,‬מ צ ו מ צ מ ומקור‪ ,‬ש י ש בו יותר מ מ ׳ סאה )עיין כ ״ מ פ ״ א מ ה ׳‬
‫מ ק ו א ו ת ה״ט( א ל א פשוטם כמשמעם‪ ,‬וע״ם זה מובגימ דברי ר׳ יהודה שדווקא ב מ י מ‬
‫מ ו ע ט י מ ש ח ב י ר ו צריך לכבוש א ו ת ו בחוזק לתוך ה ק ר ק ע כ ד י ש י ע ל ו עליו המימ י ש‬
‫סכגה שלא י צ א מ ת ו ך המקור• כ ש ה ו א שלם‪ ,‬א ב ל ב מ י מ מ ר ו ב י ן ש כ ו ב ש אותו ב ק ל ו ת‬
‫לתוך ה מ י ם כ ד י ש י ה י ׳ ב ט ו ח שהמים כסו א ו ת ו מכל ה צ ד ד י ם ה ד י ה ו א מ ש ו ב ח ש מ ד ק ד ק‬
‫ודואג שיהיה כל גופו במים‪.‬‬
‫וכן צריך לפרש ב ש ת י ה ב ב ו ת ה ק ו ד מ ו ת ש ה ח ש ש הוא משום סכגה‪ .‬וכן מ ב ו א ר‬
‫במס׳ כלה ו ה ב ר י י ת א פ י י )הוצ׳ קודוגיל י ״ ח ע״ב‪ ,‬הוצ׳ ה י ג ע ר ע מ ׳ ‪ :(339‬״ולא י ג י ח‬
‫רגלו על שפת ה א מ ב ט י ו י ה א ק ו פ ץ ב ת ו כ ה משום ש ה ו א ד ר ך המיתה‪ .‬ה ק ו ר א‬
‫ש מ ע שגי פ ע מ י ם והטובל שגי פ ע מ י ם הרי זה מגוגה‪ .‬ד י ל מ א ד י י ך )ב״ה ב ה ו צ ׳‬
‫קורוגיל‪ ,‬ובהוצ׳ ה י ג ר ‪ :‬דייק( ע ל א י ג ש א )אצל ק ו ד ו ג י ל ‪ :‬איגשי( ולא חזי ליה״‪ .‬ו ק ר ו ב‬
‫בעיגי ש צ ״ ל ‪ :‬ד י ל מ א ד ד י ך ע ל א י ג ש י וכר‪ .‬בחילוף הרגיל בין י ו ״ ד לרי״ש‪ .‬והפירוש‬
‫גדאה ש א ס ר ו ל ט ב ו ל פ ע מ י י פ ל פ ג י ש ע ג ב ‪ ,‬מ פ נ י שהוא כולו ר ט ו ב מ ן ה ט ב י ל ה וגמ‬
‫עיגיו מ ל א ו ת מים‪ ,‬ו י ש ח ש ש שידרוך ע ל א ד מ ולא י ר א ה אותו‪ ,‬והכל הוא משום םכגה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ה א ר כ ת י בזה בירחון ״סיגי׳׳ כסלו—טבת ת ר צ ״ ט ע מ ׳ ג״ד ואילך‪ .‬ושמ ה ו כ ח ת י‬
‫ש ב כ ל אלו ה י ה מ נ ה ג ה ת ע מ ל ו ת ‪ ,‬וחז״ל ה ת ג ג ד ו ל ה ת ע מ ל ו ת במים בכלל‪ ,‬ו ב ש ע ה ש ה ו א‬
‫ט ע ו ן ט ב י ל ה ה ד י הוא מ ג ו נ ה כפלים מ פ נ י ש י ש ח ש ש ש ל א יטבול כהוגן‪.‬‬
‫פ״ו‬
‫‪ 35‬ארץ הכותיים טהורה מקוותיה ומדרותיה ושביליה טהורות ארץ העמים‬
‫טמאה וכי‪ .‬בירושלמי ע״ז פ״ה ה ״ ד ‪ ,‬מ ־ ד עידי‪ .‬ת מ ן ת ג י נ ן ארץ ישראל ט ה ו ר ה ומקוותיה‬
‫טהורין‬
‫)ע״כ מ מ ש ג ת י ג ו פ ״ ח מ״א‪ .‬ו מ כ א ן ו א י ל ך מ ה ת ו ס פ ת א כאן( א ר ץ כותימ ט ה ו ר ה‬
‫מקואות ם״ו עמ׳ ‪657—658‬‬
‫ומקוותיה ו מ ד ו ר ו ת י ה ו ש ב י ל י ה טהורין ו כ ר עיי״ש‪ ,‬ו ה ג י ר ס א ה נ כ ו נ ה‬
‫ב ק ט ע י ם מ ן ה ג נ י ז ה ש נ ת פ ר ס מ ו ב ת ר ב י ץ ש ״ ג ס ״ ג ע מ ׳ ‪ 246‬ואילך‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ב י ר ו ש ל מ י שם‬
‫ובר״ש כ א ן פ י ח מ ״ א ‪ :‬״תגיא ב ת ו ס פ ת א א ר ץ הכותיימ ט ה ו ר ׳ מקוואותיה ומדוריה‬
‫ושביליה טהורי׳‪ .‬א ר ץ ה ע מ י מ ט מ א ה מקוואותיה ו מ ד ו ר י ה ו ש ב י ל י ה ט מ א י ן וכו׳ פ י ׳ א ר ץ‬
‫ה כ ו ת י פ לא י ת כ ן כלל ל פ ׳ א ל א ב ע י י ר ו ת של כותיים ש ב א ״ י ד א י ב ח ״ ל ה א גזרו‬
‫ט ו מ א ה ע ל א ר ץ ה ע מ י ם א פ י ׳ ב ע י י ר ו ת ש ל ישראל‪ ,‬ולאו דוק׳ דכותיים ד א פ י ׳ דגוים‬
‫ג מ י ש ב א ״ י ט ה ו ר ה א ל א ג ק ט כותיים מ ש ר ד ב ע י ל מ ת ג י מ ד ו ר י ה ו ש ב י ל י ה וכר‪.‬‬
‫מקוואותיה ומדוריה ו ש ב י ל י ה טמאין‪ .‬ה א י ט מ א י ׳ ל א מ י י ד י ל ע ג י י ן ה כ ש ר טבילה גבי‬
‫מקוה‪ ,‬ד ל ע ג י ן ד י ן ט ב י ל ה מסר׳ ב ס ו פ ה א ל א ל ע ג י י ן ט ו מ א ה מ מ ש איירי כ ע י ן שביל״‪.‬‬
‫א ב ל עיין בירושלמי הג״ל‪ .‬ועיין כפו״פ פ ״ י ע מ ׳ ר״ל‪.‬‬
‫וסדר א ח ר ב ת ו ס פ ו ת ח ג י ג ה ב״ה א ׳ ד ״ ה ש ר צ ו ע ה ‪ :‬ה ק ש ה הר״ר אלחגן ד ת ג י א‬
‫בתוספ׳ א ר ץ ה ע מ י מ ט מ א ה מקוואותיה ו ש ו ב י ל ה ן טמאין‪ .‬א ר ץ הכותים סהורין‬
‫ומקוואותיה ו ש ב י ל ה ן טהורין כוי‪ .‬וכן בגדאד• היה ה ס ד ר גם ל פ ג י ב ע ל ס פ ר התרומה‪,‬‬
‫ש ה ד י ה ו א קורא )ה׳ איסור והיתר סי׳ ע״ט> לפרק ש ל ג ו ‪ :‬״פרק ארץ העמימ״‪.‬‬
‫‪ 36/37‬מקואות העמים שבחוצה לארץ כשרים ל ב ע ל י קריין ופסולין לכל‬
‫י ש ר א ל ה ט מ א י ץ ו ש ב א ר ץ י ש ר א ל שחוץ מ ן המפתח כשרץ ל כ ל ה ט מ א י ץ ו כ ר ‪.‬‬
‫מלשון ה ת ו ס פ ת א כ א ן מ ש מ ע ש מ ד ב ר י ם כאן רק במקוואות ה ע מ י ם ש ב ח ו צ ה ל א ר ץ‬
‫ו ש ב א ר ץ ישראל‪ ,‬ואיגמ מ ז כ י ד י מ כ ל ל א ת המקוואות ש ב ע ר י ישראל‪ ,‬ו א פ ש ר ש ח ז ק ת מ‬
‫כ ש ד ו ת אפילו ב ת ו ך העיר‪ ,‬ו ע י י ן ל ע י ל פ ״ א ה״ה‪ ,‬ו ב מ ש ג ח ג ו פ ״ ח מ ״ א ‪ :‬מ ק ו א ו ת ה ע מ י מ‬
‫ש ב ח ו צ ה לארץ כ ש ר י פ ל ב ע ל י קריין אפילו גתמלאו בקילון‪ .‬ש ל א ר ץ י ש ר א ל שחוץ‬
‫ל מ פ ת ת כ ש ר י פ ו כ ר ‪ .‬א ב ל ב כ ת ״ י פ ר מ ה ש פ ‪ :‬ו ש ל א ד ץ י ש ׳ שחוץ ל מ פ ת ח כ ש ד י ן וכר‪.‬‬
‫ובהוצ׳ לוו ו כ י ״ מ ‪ :‬א ת ש ב א ר ץ י ש ר א ל א ת )בהוצ׳ ל ו ו ‪ :‬ואת( שחוץ ל מ פ ת ח ו כ ר ‪.‬‬
‫ו כ ן ה ע ל ה ב כ פ ו ״ פ פ ״ י ע מ ׳ קג״ט‪ ,‬ד ״ ר ל ״ ח ע ״ א ‪ :‬״מסכת מקוות פ ״ ח ו כ ר מקוות‬
‫ה ע מ י ׳ ש ב ח ו צ ה ל א ר ץ כשרים לבעלי קריין ואפילו ג ת מ ל א ו בקילון‪ .‬א ת ש ב א ר ץ י ש ר א ל‬
‫ו א ת שחוץ ל מ פ ת ח כ ש ד י ן א ף ל ג ד ו ת וכר ו א ת א סיפ׳ ד מ ת ג י ׳ ל א ש מ ו ע י ׳ ש מ ק ו ו ת‬
‫ש ב א ר ץ י ש ר א ל שהם כשרים א ף ל ג ד ו ת ו כ ן ה ו א ב פ י ׳ ב ת ו ם ׳ ש״ו‬
‫העמים‬
‫מקוות ה ע מ י ם ש ב ח ו צ ה ל א ר ץ כ ש ד י ן לבעלי קריין וםסולין לכל ה ט ו מ א ה ו ש ב ח ו צ ה‬
‫ל א ר ץ )כנראה ש צ ״ ל ‪ :‬ו ש ב א ר ץ ישראל( ושחוץ ל מ פ ת ח כ ש ר ה ל כ ל ה ס ו מ א ה ואין צריך‬
‫ל ו מ ד ל ב ע ל י קריין״‪ .‬ה ד י ל ך ש ב ע ל הכפו״פ פירש ש ג ם מ ש נ ת י נ ו מ ד ב ר ת רק ב מ ק ו ו א ו ת‬
‫ה ע מ י מ ש ב ח ו ״ ל ושבא״י‪ ,‬והיינו במקוואות ש נ מ צ א ו ב ע ד י ה ע מ י ם שבא״י‪ ,‬והפסול‬
‫ב ע ר י מ הוא ש א נ ו תולימ שהמקוואות נ ע ש ו ל ש ם כ ב י ס ה ממים ש א ו ב י ן א ו ש נ ע ש ו‬
‫ש א ו ב י ן ע ״ י הכביסה‪ ,‬עיין ב פ י ה ״ מ פ ״ ח מ ״ א ע מ ׳ ‪ .105‬וגבול ה ע י ר ל ע נ י ן זה היה‬
‫‪.(•xteloovQal)xXeis,‬‬
‫המפתח‪ ,‬ואפשר שזה ה י ה ביטוי ת כ ג י בגבול י ד ו ע של ערי הגויים‬
‫א ב ל מ פ ת ח ־ פ ת ח סתם‪ .‬ג פ ל ה ל ן ל‪ 6682‬ל פ י ג י ׳ הר״ש‪ ,‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫ו א ם פירוש זה של ב ע ל ה כ פ ו ״ פ נכון י צ א ל נ ו ש כ ל ה מ ק ו מ ו ת שגזברו להלן‬
‫ב ת ו ס פ ת א ל ע ג י י ן זה ה י ו מ י ו ש ב י ם ברובם ע ״ י גוים‪ .‬ו ע י י ן ר מ ב ״ ם פ ״ י מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת‬
‫ה ״ ה ו ב פ י ה ״ מ ש ל ו הג״ל‪ ,‬ש ל א פ י ר ש כן‪.‬‬
‫עמ׳ ‪658‬‬
‫‪ 1/2‬אף לנדותן‪ .‬בכי״ו ור״ש הנ׳׳ל‪ :‬א ף לנדות‪.‬‬
‫מקואות ם״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 2/3‬מעשה בנינתו של מיצק ברמון וכוי‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬מ ע ש ה ב מ ע ר ה היתד‪,‬‬
‫בגיגתו ש ל מוסק א ח ד ברימון וכר‪ .‬ו ב ד ‪ :‬מ ע ש ה ב מ ע ר ה ה י י ת ה ב ג י נ ת ו ש ל מ ו ס ק א ח ד‬
‫ב ד מ י ו וכר‪ .‬ובכי״ו מ ע ש ה ב ג י ג ת ו של מיצק א ח ד ב ד מ י ן ו כ ר ‪ ,‬וגי׳ צ ׳ ב ד ו י ה מ ן‬
‫הלב‪ .‬ולעיל ‪ :61438‬מ ע ש ה ב ש פ ח ת ו של מציק א ח ד ב ר מ ו ן וכר‪ ,‬א ב ל גם ש ם ב כ י ״ ו ‪:‬‬
‫ב ד מ י ן ‪ ,‬ועיין מש״ש‪ .‬ו נ מ צ א נ ו ל מ ד י פ שהגי׳ ‪ .‬ב ד מ י ך י ש לה ע ל מ ה לפמוך‪ .‬ו ל פ ״ ז‬
‫ה כ ו ו נ ה ל ד ע ת י ל ע י ר א ד מ י ש ב ג ב ו ל ב ג י גפתלי )יהושע י ״ ט ל״ג( שהיתר‪ ,‬נ ק ר א ת ב ז מ ן‬
‫ה ת ל מ ו ד ‪ .‬ד מ י ך ‪ ,‬כ מ ו ש מ פ ו ר ש בירושלמי מגילה פ ״ א ה״א‪ ,‬ע ׳ ע ״ א ‪ :‬ואדמי‪ .‬דמין‪.‬‬
‫ועיר זו היתד‪ ,‬בגדאד‪ ,‬מ י ו ש ב ת ברובה ע ״ י גויפ‪.‬‬
‫‪ 3‬שהיו כהנים כובשק את ה ג ד ו ר יורדק וטובלין בתוכה‪ .‬ב ד ‪ :‬א ת ה ג ד ו ד‬
‫ו כ ר ‪ .‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ :‬שהיו הכהגים כובשין א ת ה ג ד ר ו כ ר ‪ .‬וכגראה ש ה ג ד ו ד )או ה ג ד ר (‬
‫ה י ה ה מ פ ת ח ש ל דמין‪ ,‬ומכאן מוכח ש ב ע ל י קריין מובלין במקואות ש ל ע י ר ה ע מ י ם‬
‫אפילו לפנים מ ן המפתח‪ .‬ועיין הפירוש בר״ ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 3/4‬אמר ר׳ יהודה מעשה ב מ ק ו ם ו כ ר ‪ .‬סעות הדפוס היא‪ ,‬ו ב ה כי״ו ור״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬מ ע ש ה ב מ ק ו ר ‪ ,‬וכר‪ .‬ו כ ן ב ש ע ר המימ ל ה ר ש ב ״ א ע מ ׳ ‪ : 19‬ו ק ש י א ל י ד א ל ו‬
‫בפרק ש ש י של ת ו ס פ ת מ ק ו א ו ת שנינו א מ ד ר׳ יהודה מ ע ש ה ב מ ק ו ר ‪ ,‬ש ב י ן א ו ש א‬
‫לשפרעם והיה ר׳ דוסא מושיב עליו וכו׳‪.‬‬
‫‪ 4‬ושל שפרעם ה י ה ‪ .‬ליתא בד״ש ורשב״א הנ״ל‪ .‬וכשנראו שנשמטו מלים אלו‬
‫בר״ש בט״ס ) ו ה ר ש ב י א ה ע ת י ק ע ״ פ ה ר ״ ש כרגיל אצלו(‪ ,‬כ י ק ש ה ל ה נ י ח ש ה ו ס י פ ו‬
‫מלים אלו גם ב ד וגם בכי״ו‪ .‬ו ה ת ו ס פ ת א מ ד ג י ש ה לגו שהמקור‪ ,‬ה י ה ש ל ש פ ר ע ם ‪,‬‬
‫וכגראה ישבו בשפרעם בזמן ההוא ר ו ב גויים‪ ,‬וכפירוש ב ע ל כפו״ס הג״ל‪.‬‬
‫‪ 5‬כדי ש י ה י ו בו המים ארבעים סאה‪ .‬ב ד י ש הג״ל‪ :‬כ ד י ש י ק ו ו בו ה מ י ם‬
‫מ ׳ סאה‪ ,‬וכן ב ר ש ב ״ א ה נ ״ ל ‪ :‬כ ד י שיקוו ב ו א ר ב ע י מ סאה‪.‬‬
‫‪ 5/6‬שוב מעשה ברום בית ע נ ת שקוות י ת ר מאלפים כור וכוי‪ .‬וכ״ה בריש‬
‫הג״ל‪ ,‬ובפירושו‪ :‬ברום ב י ת ע נ ת ה א י ע ו ב ד ׳ ס י י ע ח א לר״מ‪ .‬ו ב ש ע ר ה מ י ם‬
‫ו ש ו ב מ ע ש ה ב כ ו ם ב ת ע נ ת שקות יותר מ א ל פ י ם כור וכר‪.‬‬
‫הנ״ל‪:‬‬
‫‪ 6/7‬שאני אומר נכנסו גויים וזלפוה וכר‪ .‬וכיה בשער המים להרשב״א הג״ל‪,‬‬
‫ו ב ר ״ ש ה נ י ל ‪ :‬ש א נ י אומר גויס נ כ ג ס ו וזלםוה וכר‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬גכגסו גויים ו ח י ל פ ו ה ו כ ר ‪.‬‬
‫‪ 7/8‬ומעשה ברבן גמליאל ואוגקלס הנר שהיו באק באשקלק וכר‪ .‬ד״ש ורשב״א‬
‫הנ״ל‪ ,‬פירוש ת ו ״ כ ל ד ב י ג ו ש מ ח ה )מובא באו״ז ח ״ א סי׳ של״ז ם ״ ק ז׳‪ ,‬מ ״ ג ע״ד(‪,‬‬
‫או״ז ח ״ א סוף ה ׳ גדה‪ ,‬ג ״ א ע ״ ב ‪ .‬ואשקלון ע י ר ש ל גזיים היתד‪ ,‬ור׳ ג מ ל י א ל ט ב ל‬
‫ב מ ר ח ץ א ע ״ פ שהיתר‪ ,‬לפגימ מ ן ה מ פ ת ח ‪ ,‬ו מ ז ה ראייה ל ד ׳ יהודה‪.‬‬
‫‪ 319‬אמר ר׳ י ה ש ע בן קבוםיי ע מ ק הייתי וכר‪ .‬בריש ה ג י ל ‪ :‬א מ ר ד י ש בן‬
‫קופםאי עמיהן הייתי וכו׳‪ ,‬ובפי׳ תו״כ לרביגו ש מ ח ה ה ג ״ ל ‪ :‬א מ ר ר ׳ י ו ס י ב ן ק ס ו ס א י‬
‫ו כ ר ‪ .‬ובאו״ז ה נ ״ ל ‪ :‬א מ ד ד ׳ י ה ו ש ע בן קפוס ו כ ר )וכן בפירושו ל ה ל ן ש מ מ ז כ י ר ו‬
‫ב ש ם ר ׳ י ה ו ש ע ב ן קפוס(‪ ,‬ובשער המים ל ה ד ש ב ״ א ה ג ״ ל ‪ :‬א מ ד ר ׳ י ה ו ש ע ב ן ק פ ונא י‬
‫וכו׳‪ .‬ולפי מ ס ו ר ת ר׳ י ה ו ש ע ב ן קבוסי ה ח מ י ר ר ״ ג כ ש י ט ת ר ״ מ ו ל א ט ב ל ב מ ר ח ץ‬
‫אפילו לקריו‪.‬‬
‫‪ 9/10‬מרחזן שבלניה גויים וכוי‪ .‬דיש ורשב״א הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 11‬וישראל נכנס שחרית‬
‫ו מ ש י ק ה וכוי‪ .‬בריש ה ג י ל ‪ :‬ומשיק׳ למקוה כ ש ר‬
‫ל ה כ ש י ר ה לטבילה‪.‬‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫‪31‬‬
‫שם‪ :‬אף ע ל פי ש ז ה נכנס וזה י ו צ א ט ה ו ר ה ‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬אע״פ שזה נכנ׳‪ ,‬אע״פ‬
‫ש ג ו י נ כ נ ׳ ויוצא ל א חיישי׳ ש מ א ה פ ס י ק ה ה ש ק ה ד א י מ ת י ש ר א ל עליו וטהור׳‪.‬‬
‫וגראה ש צ ״ ל ב ר י ש ‪ :‬א ע ״ ם ש ג ו י גכגס ]וישראל[ יוצא לא חיישיגן וכו • עיין לעיל‬
‫‪ .4722‬בבלי ע״ז ס ״ א א׳ ועוד‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 12‬נמצאת אומר בימים טהורה ובלילות טמאה‪.‬‬
‫ל י ת א בכי״ו‪ ,‬אבל ישנו גם‬
‫ב ר י ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫המהרהר ב ל י ל ה ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״ח םמ״ג‪ ,‬מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫שפ‪ :‬ה ר ה ר ולא‬
‫ה ט ו מ א ו ת סה״ה‪.‬‬
‫חם‬
‫חם ו ל א ה ר ה ר ט ה ו ר ‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬רמב״פ פ־ה מה׳ אבות‬
‫‪ 14‬ר׳ יוסי אומר בזקן ובחולה טהור בילד ובברי טמא‪ .‬ב״ה בד‪ .‬ובר״ש הג״ל‬
‫לא ה ע ת י ק ד ב ר י ד ׳ יוסי‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬ר׳ יוסי א ו מ ד בחולה ובזקן ט מ א ב י ל ד ובבריא‬
‫ט ה ו ר ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ת ג ו ם׳י׳ח ס מ ״ ד ‪ ,‬ואולי ה י א פיסקא קסועה משם‪.‬‬
‫‪ 14/16‬הפולטת שכבת זרע‪ ...‬לעולם חמש‪ .‬משגה פ״ח מ־ג וש״נ‪.‬‬
‫‪ 16/17‬ואם יצאת מקצת ע ו נ ה ר א ש ו נ ה מ ש ל י מ י ן ל ה וכר‪ .‬תו״כ מצורע‪ ,‬זבים‪,‬‬
‫פרק ו׳ ה״ו‪ ,‬ע ״ ח ע״א‪ ,‬י ר ו ש ל מ י ש ב ת פ ״ ט ה״ג‪ ,‬י״ב ע ״ א עיי״ש‪ ,‬ב ב ל י ש פ פ י ו א׳‪.‬‬
‫‪ 17/18‬שכבת זרע של ישראל בכל מ ק ו ם וכר‪ .‬גדה ל״ד סע״א עיי״ש‪ ,‬ועיין ר״ש‬
‫ו ד א ״ ש ס״ח מ ״ ד ‪ .‬ועיין מ ״ ש ה ג ד מ ״ ש באו״ש פ י ה מ ה ׳ שאר אבות הטומאות הט״ז‪.‬‬
‫‪ 18/19‬כ ל א ל ו שאמרו טהוריץ ל ח ו ל י ן וטמאץ לתרומה וכר‪ .‬ד״ש פ״ח מ״ר‪,‬‬
‫ד מ ב ״ פ פ י ה מ ה ׳ ש א ר א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת הט׳יו‪ .‬ועיין מ י ש להלן ‪ 677‬ש ר ‪.8/9‬‬
‫‪ 20‬ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר הפולטת שכבת ז ר ע טהורה ל ח ו ל י ן ‪ .‬באו״ש‬
‫לרמב״ם הג״ל ת מ ה ע ״ ז טובא‪ ,‬וכי מה גרועה פ ו ל ט ת מ ג ו ג ע ת ש ט מ א ה מן התורה‪.‬‬
‫ופירש שמ ש״ כל א ל ו ש א מ ר ו ׳ ה מ התגאימ ה מ פ ו ר ש י מ ב מ ש ג ה ה׳ כ א ן שחוצצין‪,‬‬
‫ובתוכם גמ א ש ה ש ש מ ש ה ולא כ ב ד ה א ת ב י ת ה )עיין ב מ ״ ד ( מ פ ג י ש ה ש ״ ז חוצץ‬
‫)עיין ב ד ״ ש מ׳׳ד ב ש מ י ש מפרשים(‪ ,‬וע״ז חולק ר׳ יוסי בר׳ י ה ו ד ה וסובר ש א י ן הזרע‬
‫חוצץ‪ ,‬והיא טהורה ל ב ע ל ה ולחולין )כ״ז שלא יצא לחוץ(‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 20/22‬ושאמרו חוצצין ושאמרו אין ח ו צ צ ץ ל א מטמא ו ל א מ ט מ א ץ ח ק‬
‫מקרום ש ע ל גבי ה מ ז ב ח והאגד שעל גבי המכה ו ה ק ש ק ש י ם ש ע ל גבי השכר‬
‫והשירים ו ה נ ז מ י ם והקטלאות וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬כשאמרו חוצצין ושאמרו א י ן ח ו צ צ י ן ל א‬
‫מ ט מ א י ן ולא מ י ט מ א י ן חוץ מ ק ר ו פ ש ע ל ג ב י מ כ ה ו ה א ג ד וכו׳‪ .‬ובר״ש פ י ט מ י ג ‪:‬‬
‫תגיא ב ת ו ס פ ת א ושאמרו ח ו צ צ י ן ו ש א מ ר ו אין חוצצין לא מ ט מ א י ן ולא מ י ט מ א י ן חוץ‬
‫מקרום ש ע ל ג ב י ה מ כ ה ו ה א ג ד ש ע ל ג ב י ה מ כ ה ו ה ק ש ק ש י ן ש ע ל ג ב י ה ש ב ר והשירי׳‬
‫והגזמין ו ה ק ט ל א ו ת וכר פי׳ לא מ ט מ א י ן ש א י ן מ ו צ י א י ן ט ו מ א ה אם ה ו א זב ו נ ג ע ב ה ן‬
‫הטהור‪ .‬ולא מ י מ מ א י ן ש א י ן מ כ ג י ס י ן ט ו מ א ה אם הוא טהור ו נ ג ע ב ה ן הזב‪ ,‬חוץ מקרום‪,‬‬
‫כ ל ו מ ר חוץ מקרום ו א ג ד ו ק ש ק ש י ן כ ל הגי א ח ו ץ ק י י מ י שכולם ד י ג ן כקרום‪ .‬השירימ‬
‫מ כ א ן ו א י ל ך א י י ר י בדין חציצה‪.‬‬
‫והגה ר ב י נ ו פ י ר ש ש א ג ד ו ק ש ק ש י ם הולכים ל מ ע ל ה ל ע נ י י ן ה כ נ ס ת ט ו מ א ה‬
‫והוצאתה‪ ,‬ומשירים ואילך מ ת ח י ל י מ ד י ג י חציצה‪ .‬ו ב ע ק ב ו ת י ו הלכו ה ר ב ה מן הראשונים‪.‬‬
‫וכן ב ם מ ״ ג ע ש י ן רמ״ח‪ ,‬ר מ ״ ב ע ״ א ‪ :‬מ ק צ ת ד י נ י ח צ י צ ה וכו׳ ו ג ב א ר ע ו ד כ א ן מ ק צ ת ן‬
‫ד ת ג י א ב ת ו ס פ ת ׳ השירי׳ והגזמימ ו ה ט ב ע ו ת וכו׳‪ .‬וכן ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב י א קרוב לסופו‬
‫) פ ע מ י י ם שם( מתחילים ד י נ י ח צ י צ ה משירים ואילך‪ .‬וכ״ה ב מ ר ד כ י גדה ) ש ב ו ע ו ת פ ״ ב (‬
‫מקואות פ״ו עמי ‪658‬‬
‫‪32‬‬
‫‪,‬‬
‫סי׳ תשמ״ז‪ ,‬ר א ״ ש כ א ן פ ״ ד מ ״ ד ‪ ,‬ה מקוואות שלו םי׳ כ״ו‪ .‬רבינו ירוחם ח ו ה נ ת י ב‬
‫כ י ו ה״ה‪ ,‬קע״ז ע״א‪ ,‬פסקי ה ר ש ב ״ ץ )כפי שמובא ב ת ש ב ״ ץ ח ״ ג ס י ד״פ(‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫בראשונים ש א ב י א להלן ב ש ר ‪.22/33‬‬
‫א ב ל ב פ י ה ״ ג זבים פ ״ א ע מ ׳ ‪ : 131‬כ ד א מ ׳ בתוספה במקוות ו ה א ג ד ש ע ל גבי‬
‫ה מ כ ה ו ה ג ש י ש י ן ש ע ל גבי ה ש ב ר ו ה ש י ד י ן והגזמין והקסליות א צ י ן חוצצין ו ר פ י ן‬
‫איגן חוצצין‪ ,‬ומשם בערוך ע ר ך גשש‪ .‬וכן כ ת ב הראבי״ה )באו״ז ח ״ א ה ג ד ה סי׳ ש ס ״ ב‬
‫מ ״ ט ע ״ ב ( ‪ :‬ותניא פ ״ ו ד מ ק ו ו א ו ת ה א ג ד ש ע ״ ג )בהמה( ]המכה[ ו ה ק ש ק ש ש ע ל גבי‬
‫ה ש ב ר והשיראים והנזמים ו ה ק ס ל א ו ת )ארוכין( ]אוצין[ חוצצין רפויין א י ן חוצצין ו כ ו ‪/‬‬
‫וכן פ ס ק ד״דמב״מ בפ״ב מ ה ׳ מקוואות ה ״ ד ‪ :‬ה א ג ד )בכל בו סי׳ פ י ו ו ב א ״ ח ה ״ ב‬
‫ע מ ׳ ‪ :145‬ה ב ג ד ( ש ע ל ג ב י המכה והקשקשי׳ ש ע ל גבי ה ש ב ר והשירים והגזמי׳‬
‫והקטליות ו ה ט ב ע ו ת בזמן ש ה ן הזקין ודבוקין בבשר חוצצין רפימ איגן חוצצין‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ה ר י ל ך שרבותיגו אלו פ י ר ש ו שדיגי ח צ י צ ה מ ת ח י ל י מ מ א ג ד ש ע ל ג ב י ה מ כ ה‬
‫ואילך‪ ,‬״וחוץ״ הולך רק ע ל קרופ ש ע ל גבי המכה‪ .‬ולפי סירושס ע צ ם הדין מ ב ו א ר ג פ‬
‫במשגתיגו‪ .‬וכ״ה ש פ פ ״ ט ם מ ״ ד ‪ :‬לא ט מ א ולא מ ס מ א ‪ .‬קרום ש ע ל ה מ כ ה מ מ א ו מ ט מ א ‪.‬‬
‫וכפי׳ ה ג ר ״ א באיר‪ .‬ו ע י י ן בטור י ו ״ ד פ י ׳ ק צ ״ ח )ד׳ וורשא פ ״ ז ע ״ ב ( ו ב ב ״ י ו ב ב ״ ח שם‪.‬‬
‫וגי׳ מ ש ו ג ה ברוקח ס י ׳ ש ע ״ ג ‪ :‬בתוספ׳ ה ק ר ו ם ש ע ל ג ב י ה מ כ ה ו ה ק ש ק ש י ן‬
‫ש ע ל גבי ה ש ב ר והשירין ו ה ג ז מ י ן והקטלאות ו ה ט ב ע ו ת ]אוצין[ ח ו צ צ י ן רפויין א י ג ן‬
‫חוצצין‪ ,‬וכגראה ש ט ״ ם ה ו א ברוקח‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬ה א ג ד ש ע ל ג ב י ה מ כ ה ו כ ר ‪ ,‬והוא פ י ר ש‬
‫כ פ י ה ״ ג והדמב״ם‪.‬‬
‫‪ 22/23‬והשירים והנזמים והקטלאות והטבעות אוצק חוצצק רפין אץ חוצצין‪.‬‬
‫ה ר א ש ו ג י פ הג״ל‪ ,‬ד י ב ״ א באו״ז ה ״ ב ה ׳ ש ב ת פי׳ פ ״ ד ס ו ף פ י ק א׳‪ ,‬י ״ ט ע ״ ד )ועיי״ש‬
‫באו״ז ח ״ א ס י ע׳ ט י ז ע״א(‪ ,‬רשב״א‪ ,‬ר י ט ב ״ א ו ח י ד ו ש י מ המיוחסים להר״ן ש ב ת ג״ז‬
‫רע״ב‪ ,‬ר א ״ ש חולין פי״א סי׳ י״ב‪ .‬ו ב ה ג ה ו ת א ש ר י ש ב ת ר פ ״ ו ‪ :‬ו ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ה ש י ד א י ן‬
‫והגזמין והטבעות א י ג ם חוצצין‪ .‬ו צ ״ ל ‪ :‬א צ י ם חוצצים‪ .‬ובשיבוש זה ב פ י ה ״ ג הג״ל‪,‬‬
‫ע י י ״ ש ע מ ׳ ‪ 131‬ה ע ר ה ‪.33‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ב ה ״ ג ה ׳ נדה‪ ,‬ד ״ ו פ י ה ע ״ א ‪ :‬וגושפגקא ב א צ ב ע ת א חוצץ‪ .‬וכגראה ש י ש ה ש מ ט ה‬
‫בהוצ׳ ב ה ״ ג שלפנינו והיה שם חילוק ב י ן אוצה לרפה‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק ב ב ע ל י ה נ פ ש‬
‫ל ה ר א ב ״ ד ש ע ר ה ט ב י ל ה ס י ד ע ״ א )וכפי ש מ ו ג ה ב ת ו ד ת ש ל מ י ם מ ׳ ע ״ ב ( ‪ :‬כ ת ב ב ע ל‬
‫ההלכות ד א י א י כ א ג ו ש פ ג ק א ב א צ ב ע ו ת י ה ו ט ב ל א א י מ ד פ י א ד ע י י ל י ב ה מ י א ל א חייצא‪,‬‬
‫ואי לא‪ ,‬חייצא‪ .‬ו ע י י ן ב ה ג ה ו ת א ש ר י הג״ל‪ .‬ומקורו ב ת ו ס פ ת א שלפנינו‪.‬‬
‫ו ע ל הלשון ‪ .‬א ו צ י ך עיין ג פ ב ת ו פ פ ׳ מ ג ח ו ת ל ״ ו א ׳ ס ד ״ ה מ ש ע ת ו ב ר ״ ש מ כ ש י ר י ן‬
‫פ ״ ג מ ״ ח ‪ ,‬ועיין מ ״ ש ל ע י ל ‪.58814‬‬
‫‪ '23/24‬ר׳ שמעק ש ז ו ד י א ו מ ר ב י ת ה ס ת ר י ם באשה חוצץ ו פ י נ י ע אינו חוצץ‪.‬‬
‫בכי״ו ל נ כ ו ן ‪ :‬ב י ת ה פ ת ד י פ ב א ש ה ב נ ש ו א ה חוצץ ו ב פ נ ו י ה אינו חוצץ‪ .‬וכן‬
‫ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ ט מ ״ ב ע מ ׳ ‪ :110‬ו כ ב ד ה ו פ י פ ה ה ת ו ס פ ת א ב ז ה ואמרה ר ׳ ש מ ע ו ן‬
‫שזורי א ו מ ד ב י ת ה ס ת ר י ם ב א ש ה ב נ ש ו א ה ח ו צ ץ ב פ נ ו י ה אינו חוצץ‪ .‬ו כ ן פ ס ק ב פ ״ ב‬
‫מ ה ׳ מקוואות ה ״ ג )ומשס בכל בו ס י ׳ ס ״ ו ו א ״ ח ע מ ׳ ‪ .(145‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר ׳ ש מ ע ו ן‬
‫שזורי א ו מ ר ב י ת הסתרים ב נ ש ו א ה חוצץ‪ :‬בפנויה אינו חוצץ‪ .‬וכ״ה ב ר ״ ש ס פ י ח )ועיי״ש‬
‫ג מ בםפ״י(‪ ,‬רוקח ס י ׳ שע״ג‪ ,‬ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א ק ר ו ב לסופו‪ .‬ק ״ צ ע ״ א וק״צ ע״ג‪,‬‬
‫ר א ״ ש כ א ן פ ״ ס מ י ב ‪ ,‬ה׳ מקוואות ש ל ו ס י ׳ ב״ה‪ ,‬ר ב י ג ו ירוחפ‪ ,‬חוה‪ ,‬ג ת י ב כ ״ ו חיה'‪,‬‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫‪33‬‬
‫ק ע ״ ו ע״ד‪ ,‬ר ״ ן נ ד ה ) ש ב ו ע ו ת פ״ב( סי׳ א ל ף ק״צ‪ ,‬ועיין טור י ו ״ ד סי׳ קצ״ח‪ ,‬ד ׳ ו ו ר ש א‬
‫פ ״ ד ע״ב‪ ,‬ועיין ר ע ״ ב פ ״ ט מ״ב‪.‬‬
‫א ב ל ב ר א ב י ״ ה ש ב א ו ״ ז ח ״ א ה׳ נ ד ה ‪ ,‬מ ״ ט ע ״ ב ה ג ״ ל ‪ :‬ר׳ ש מ ע ו ן שזורי אומר‬
‫ב י ת הםתריפ ב א ש ה ח ו צ ץ ו ב א י ש אינו חוצץ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ת י נ ו פ ״ ט מ ״ ב ומ״ג‪.‬‬
‫‪ 24‬ס ם יבש שעל ג ב י מכה והכוחל שבעין ה ר י א ל ו א י ן חוצצין‪ .‬וכ״ה בריש‬
‫הג״ל‪ .‬א ב ל ברוקח סי׳ ש ע ״ ג ‪ :‬בתוםפ׳ פ פ י ב ש ש ע ל ג ב י ה מ כ ה והכוחל ש ב ע י ן ה ר י‬
‫א י ל ו ח ו צ צ י ן ‪ .‬וכן ב ת ו ה ״ ב ל ה ד ש ב ״ א ק ״ צ ע ״ ג ה ג ״ ל ‪ :‬ס ם י ב ש ש ע ל ג ב י ה מ כ ה‬
‫והכוחל ש ב ע י ן ה ר י א ל ו ח ו צ צ י ן ‪ .‬ובאו״ז ח ״ א ה׳ ג ד ה סי׳ שם״ג ס״ק ט׳‪ ,‬ג׳ ע׳״א‪:‬‬
‫ו ת ג י א ם׳ ארץ ה כ ו ת י ׳ ]סם ן ד ם ן[ י ב ש ש ע ל ה מ כ ה ח ו צ ץ וכו׳‪.‬‬
‫א ב ל ב ד א ״ ש ה ׳ מקוואות סי׳ כ ״ ו ‪ :‬ע ו ד ב ת ו ס פ ת א ד ם י ב ש ש ע ל ה מ כ ה והכחול‬
‫ש ב ע י ן הרי א ל ו חוצצין‪ .‬ועיין ר ב י ג ו ירוחם‪ ,‬חוה‪ ,‬גתיב כ ״ ו ה ״ ה ק ע ״ ז דע״א‪ .‬וכן‬
‫כנראה ה י ת ה ה ג י ר ס א ל פ ג י ה ר מ ב ״ ם ש מ ג ה ב ר פ ״ ב מ ה ׳ מקוואות ב י ן החוצצים גם‬
‫״דם״ י ב ש ש ע ״ ג המכה״‪ .‬ו ב נ ד ה ם״ז א ׳ ‪ :‬א מ ר שמואל בתול ש ב ת ו ך ה ע י ן א י נ ו חוצץ‪.‬‬
‫‪ 25/26‬הדם והדיו והדבש והחלב ושרף ה ת ו ת ושרף התאינה ושרף השקמה‬
‫ושרף החרוב יבשין חוצצק ל ח י ן אין חוצצין וכר‪ .‬בה״ג ה ׳ ג ד ה ס״ה ע ״ א ‪ :‬כ ד ת ג י א‬
‫הדם והדיו ו ה ד ב ש ו ה ח ל ב י ב ש י ן חוצצין ל ח ץ א י ן חוצצין ) ע ״ כ מ ן ה ב ר י י ת א ש ב ת‬
‫ק ״ כ ב׳ וש״ג‪ ,‬ומכאן ואילך לקוח מ ן התוספתא( שרף ה ת א ג ה ו ש ר ף ה ש ק מ ה ושרף‬
‫ה ח ר ו ב ושרף ה ת ו ת י ב ש י ן חוצצי׳ ל ח ץ א י ן חוצצי׳ וכו׳ )עיין ה מ ש ך הפיםקא להלן(‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬הדפ־ והדיו ו ה ד ב ש והחלב ו ש ר ף ה ת א נ ה ו ש ר ף ה ש ק מ ה ו ש ר ף החרוב‬
‫י ב ש י ן חוצצין ל ח י ן א י ן חוצצין‪ .‬וכ״ה גם ב ר ש ב ״ פ )לפי ה א ו ״ ז ה׳ נ ד ה פי׳ ש ס ״ ג‬
‫ס״ק ד׳‪ ,‬מ ״ ט ע״ג(‪ ,‬ב ד ו ק ה סי׳ ש ע ״ ג הג״ל‪ ,‬ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א הג״ל‪ ,‬ובכולם חסר‬
‫‪ .‬ש ד ף התות״‪ ,‬ועיין גם בשגו״ס א צ ל צ׳‪ .‬ועיין גמ ב ר א ״ ש ה׳ מ ק ו ו א ו ת הג״ל‪.‬‬
‫א ב ל ב ש א ל ת ר׳ א ל ע ז ר מוורגא )ברוקח סי׳ שע״ז(‪ ,‬ב א ר ז ח ״ א סי׳ שם״ג ם״ק ט׳‪,‬‬
‫ב ס מ ״ ג ע ש י ן ר מ י ח ‪ ,‬ר מ ״ ב ע״ב‪ ,‬ב ר ב ע ו ירוחם הנ״ל‪ ,‬בכולמ גזכר גמ ש ד ף התות‪.‬‬
‫ובידיאים השלם ע מ ׳ העריות צ ד ‪ :56‬ד ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ה ד ם ו ה ד י ו והחלב ושרף ת ו ש ק מ ה‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬ת ו ת ושקמה‪ ,‬עיין ב ה ע ר ו ת שם( ותאגה לחים א י ן חוצצין‪ .‬ו ע י י ן גמ ד מ ב ״ ם ם״ב‬
‫מ ה ׳ מקוואות ה ״ ב )כל בו ו א ״ ח הנ״ל(‪ ,‬סור סי׳ קצ״ח‪ ,‬ד ׳ וורשא פ״ו ע״א‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ושאר כ ל השרפין בין ל ח י ן בין יבשין הרי א ל ו חוצצין שהן של ש ע ף‬
‫לכלוכי פירות והכוחל וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬מפני ש ה ן שרף לכולם סירות‪ .‬והכוחל וכר‪ .‬וזו היא‬
‫בוודאי גי׳ מ ש ו ב ש ת ‪ .‬ו ב ה ״ ג ) ה מ ש ך ה פ י ם ק א ה נ ״ ל ( ‪ :‬ו ש א ר כ ל ש ר פ י א י ל נ ו ת בין ל ח י ן‬
‫ובין י ב ש ץ ח ו צ צ ץ מפגי ש ה ם ש ע ם ‪ .‬א ב ל ב ר ו ק ח סי׳ ש ע ״ ג ה ג ״ ל ‪ :‬ושאר השרפים‬
‫ב י ן ל ח ץ ב י ן י ב ש ץ חוצצין מ פ ג י ש ה ן ש ע ף ‪ .‬לכלוכי פ י ר ו ת וכר‪ .‬ו ב ד ״ ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫מ פ ג י ש ה ן ש ט ף לכלובי פירות והכחול ו כ ר ‪ .‬וכ״ה ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א ה נ ״ ל ‪ .‬ו ב א ר ז‬
‫ח ״ א נ ׳ ע״א‪ .‬ה נ ״ ל ‪ :‬מפגי ש ט ף לכלובי פ י ד ו ת וכר‪.‬‬
‫והגה מ ה ע ת ק ת ה ב ה ״ ג בדור ש ה מ ל י ם ״לכלובי פ י מ ת ״ הולכימ למטה‪ ,‬וכן א פ ש ר‬
‫ל פ ר ש גס ע״ס ה ע ת ק ת ש א ר ה ר א ש ו נ י ם הנ״ל‪ .‬א ב ל בס׳ יראים ה ש ל ם ע מ ׳ ה ע ר י ו ת‬
‫צ ד ‪ 57‬הג׳יל‪ :‬ו ש א ר כל ה ש ר פ י ם בין י ב ש י ם ולחים ח ו צ צ י ן מ פ ג י ש ה ן ש ט ף‬
‫ל כ ל ו ך פי׳ ד ר ך העולם ל ה ק פ י ד עליהם ש א י ג ו א ל א לכלוך‪ .‬וכן ב ס מ ״ ג ע ש ץ רמ״ח‪,‬‬
‫ר מ ״ ב ר ע ״ ג ‪ :‬ו ש א ר כל ה ש ר פ י ן ב י ן לחימ ב י ן י ב ש י מ חוצצין מ פ ג י ש ה ן ל י כ ל ו ך‬
‫ה פ י ד ו ׳ פי׳ ודרך ב ג י א ד ם ל ה ק פ י ד עליהן‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ מ פ ״ ב מ ה ׳ מקוואות ה ״ ב ה נ ״ ל ‪ :‬ושאר כל השרםי׳ בין ל ח ץ ב י ן י ב ש י ן‬
‫חוצצין‪ .‬ו כ י ה ב א ״ ח ה ״ ב ע מ ׳ ‪ 145‬הנ״ל‪ ,‬אבל בכל בו סי׳ פ י ו ה נ ״ ל ‪ :‬ו ש א ר כ ל ה ש ד פ י ן‬
‫]בין[ ל ח י ן ב י ן י ב ש י ן א י ן חוצצין‪ .‬ו ב ס ו ד י ו י ד סי׳ ק צ ״ ח ד ׳ וורשא פ י ו ע ״ א ‪:‬‬
‫ולכאורה נ ר א ה ד ש ד ף ש א ר ה א י ל נ ו ת אפילו י ב ש י ן א י נ ן חוצצין ו ה ר מ ב י ם כ ת ב ד א פ י ל ו‬
‫לחין חוצצין‪ .‬ועיין ב ב ״ י ו ב ב ״ ח שם‪ .‬ו ב ה ״ ג ה ׳ נ ד ה ד ״ ו פ ״ ה ע ״ א כ ת ב ‪ :‬א מ ר ש מ ו א ל‬
‫כ ל שרפי א י ל נ ו ת ה ר י אילו חוצצין‪.‬‬
‫‪ 27‬לכלובי פ י ת ח והכוחל ש ח ק מן ה ע ק הרי א ל ו ח ו צ צ ק ‪ .‬עיין מ״ש לעיל‬
‫ע ל ‪ .‬ל כ ל ו ב י פירות״‪ .‬ו ב נ ד ה ס״ז א ׳ ‪ :‬א מ ד ש מ ו א ל כתול ש ב ת ו ך ה ע י ן אינו חוצץ ו ש ע ל‬
‫ה ע י ן חוצץ‪ .‬ועיין לעיל ש ר ‪ 24‬ו מ ש י ש ‪ .‬ועיין ר א ״ ש ה׳ מקוואות פי׳ כ״ו‪.‬‬
‫‪ 27/28‬צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר והטיט והבצק שתחת הצפורן‬
‫אפילו כנגד הבשר א י ן חוצצין‪ .‬בכל הראשוגים שאציין להלן ה ג י ׳ ‪ :‬חוצצין‪ ,‬והגי׳‬
‫ש ל פ נ י נ ו מ ב ו ט ל ת ג ג ד ע ד י ו ת כ ל הראשוגיפ‪ .‬ו כ ן ב ב ע ל י הגפש ל ה ר א ב ״ ד ש ע ד ה ט ב י ל ה‬
‫ם ״ ד ם ע ״ א ‪ :‬ומפור׳ במם׳ מקוואות ט י ט ו ב צ ק ש ת ח ת הצפורן אפי׳ כ ג ג ד ה ב ש ר ו צ ו א ׳‬
‫ש ת ח ת הצפורן ש ל א כ ג ג ד ה ב ש ר ה ר י א ל ו חוצצין‪ .‬וכן ב ר י ש ה ג י ל ‪ :‬צ ו א ה ש ת ח ת‬
‫הצפורן ש ל א כ ג ג ד ה ב ש ר ו ה מ י ט ) צ י ל ‪ :‬והטיט( והבצק ש ת ח ת הצפורן אפילו כ ג ג ד‬
‫הבשר ה ר י אלו חוצצין וכו׳ ש ל א כ נ ג ד ה ב ש ר ‪ .‬שהצפורן גדול ו ע ו ד ף ע ל ה ב ש ר ‪.‬‬
‫וכן היתד‪ .‬הגירםא ״ ח ו צ צ י ך לפני ד י ת )הובא ב א ר ז ה י א פי׳ ע׳‪ ,‬ט ״ ז ע ״ א‬
‫ו ב ס מ ״ ג ו ס מ י ק ש א צ י י ן להלן‪ ,‬ועוד‪ .‬ו ב ר ש ב ״ א חולין ק ״ ז א ׳ מ ב י א פירוש ד י ת ב ש פ‬
‫ב ע ל י התוספות(‪ ,‬ר ״ א מ מ י ץ )הובא פירושו באו״ז ח ״ א סי׳ שס״ג ם״ק ח ׳ מ ״ ט סע״ד(‪,‬‬
‫ד ב י ג ו ש מ ח ה )הובא ב ש ב ה י ל ה ש ל ם סי׳ ק ל י ד ע מ ׳ ‪ ,(105‬ה ד א ב י ״ ה ח ״ א סי׳ ק פ ״ ה‬
‫ע מ ׳ ‪ ,210‬הרוקח סי׳ שכ״ח‪ ,‬ה א ו י ז ו ש ב ה ״ ל הג״ל‪ ,‬ם מ ״ ג לאווין קי״א‪ .‬ל ״ ח ע ״ ד ‪ ,‬ע ש י ן‬
‫כ״ז ק י י ב ע ״ ג ‪ ,‬סמ״ק סי׳ ד צ ״ ג )ד׳ קרימוגה ק ג ״ ה ע ״ ב ( והובא ב כ ל בו ס י ׳ פ י ו ו א ״ ח‬
‫ח ״ ב ע מ ׳ ‪ ,146‬מ ר ד כ י ג ד ה )שבועות פ ״ ב ( ס י ׳ תשמ״ז‪ ,‬ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א קרוב לסופו‪,‬‬
‫ק ״ צ ע״ג‪ ,‬רשב״א חולין ק״ז א׳ הגיל‪ ,‬פ י ׳ ה ר א ״ ש כ א ן פ י ס מ י ד ‪ ,‬ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ש ל ו‬
‫ס י ׳ כ״ו‪ ,‬רבינו ירוחם‪ ,‬ח ו ה גתיב כ״ו ח י ה ‪ ,‬ק ע ״ ז ע״א‪ ,‬טור יו״ד ס י ׳ ק צ ״ ח )ד׳ ו ו ר ש א‬
‫פ ״ ו ע״ב(‪ ,‬ר ץ נ ד ה )שבועות פ״ב( סי׳ א ל ף ק׳‪ ,‬ת ש ב י ץ ח ״ ג סי׳ ג״ח‪ ,‬י ״ ז ע״ג‪.‬‬
‫ו ה נ ה מ ש נ ת י נ ו פ ״ ט מ ״ ד ס ת מ ה ש צ ו א ה ת ח ת הצפורן א י נ ה חוצצת‪ ,‬ו פ י ר ש ב ב ״ י‬
‫בטור י ר ד הנ״ל ש ל פ י פ ש ו ט ה ח ו ל ק ת ה מ ש נ ה ע ל ה ת ו ס פ ת א ש ל נ ו ש מ ח ל ק ת ב י ן כ נ ג ד‬
‫הבשר ובין ש ל א כ ג ג ד הבשר‪ .‬ו ז ה ט ע מ ה ד מ ב ״ ם ש ה ש מ י ט ד י ן ה ת ו פ פ ת א ‪ ,‬מ פ נ י ש ס מ ך‬
‫ע ל ה מ ש ג ה החולקת‪ .‬ובאו״ז ה ׳ ג ד ה מ ״ ט ע ״ ד הג״ל כ ת ב ‪ :‬ו י ש ל פ ר ש מ ת ג י ׳ ד ק ת ג י‬
‫ד צ ו א ה ש ת ח ת הצפורן איגד‪ .‬ח ו צ צ ת הייגו כ ג ג ד ה ב ש ר ‪ .‬ו ש ל א כ ג ג ד ה ב ש ר ח ו צ צ ת ‪.‬‬
‫ו ע ל ‪ .‬ש י ט ״ כ ת ב ר ב י ג ו ת מ הג״ל ש מ ד ב ר י מ ב ט י ט היון ו ט י ט ה י ו צ ר י פ ש ה ו א‬
‫נ ד ב ק מ א ד וחוצץ כ ד ק ת ג י ב מ ת נ י ׳ ) פ י ט מ״ב(‪ ,‬ודיקא ג מ י ד ק ת ג י ד ו מ י א ד ב צ ק ש ה ו א‬
‫נ ד ב ק מ א ד ‪ .‬ו כ ן ב ר ו ק ח סי׳ ש כ ״ ח ה נ י ל ‪ :‬ובתוספי ה ט י ט ו ה ב צ ק חוצץ‪ .‬ט י ט י ו צ ר י ם א ו‬
‫ש ל ב נ י ן ש נ ד ב ק ד ו מ י א דבצק‪ .‬וזה לקוח מ פ י ׳ ר ״ ת ה נ ״ ל ‪.‬‬
‫‪ 29/30‬כתות של ג ד י ל ש א י נ ו מקפד ע ל י ה והאבר והבשר המדולדלק באדם‬
‫ה ר י אלו א י נ ן חוצצין‪ .‬כ״ה הגי׳ בד‪ ,‬ובכי״ו חסר כ״ז‪ .‬ובר״ש הג״ל‪ :‬כ ש ו ת ש ל ג ד ו ל‬
‫שאינו מ ק פ י ד עליה והאבר ו ה ב ש ר ה פ ד י ל ד ל י ן ב א ד ם ה ר י א ל י א י ן חוצצין‪ .‬ו כ ן‬
‫ב ר א ב י ״ ה )מובא ב א ו ״ ז ח ״ א ס י ׳ שם״ב‪ ,‬מ ״ ט ע ״ ב ( ‪ . :‬ו ת נ י א ה ת ם כ ש ו ת ש ל גדול ש א י נ ו‬
‫מ ק פ י ד ע ל י ׳ ו ה א ב ר ו ה ב ש ר ה מ ד ו ל ד ל י ן א י ג פ חוצצין‪ .‬ופי׳ כ ש ו ת ל א א ת ב ד ר ל י‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫‪35‬‬
‫שפיר‪ .‬וגס ל ד ב ו ת י מ פ ר ש י ה מ ש נ י ו ת ״ ‪ .‬ו כ נ ר א ה שהכוונה להריבמ״ץ‪ ,‬ש כ ן כ ו ת ב באו׳׳ז‬
‫ח ״ א סי׳ ש ם ״ ג ם״ק י ״ א ‪ .‬ג׳ ע ״ א ‪ :‬ו ה ה י א ד כ ש ו ת ש ל ג ד ו ל הייגו כ ד ת ג ן פ א ל ו חוצצין‬
‫)פ״ט מ״ד( כ ש ו ת ש ל ק ט ן ל א ט מ א ולא מ ט מ א ‪ .‬ו כ ת ב ל ש פ ד ב י ג ו י צ ח ק‬
‫ד ם י מ פ ו ג ט כ ש ו ת זה איגי י ו ד ע מהו‪ ,‬א ל א ל פ י הסברא ד ב ר לח ו מ ו ד ב ק ב ו ו ע ו ש י ן‬
‫אותו ל ג ש ר פ י ן מ ש י מ י ן א ו ת ו ע ל פ י ה מ כ ה כ ד י ש ל א ת ם ת ו מ ה מ כ ה ו כ ר ותגיא בסיפרא‬
‫)מצורע‪ ,‬זביפ פ ״ ג ה״ה‪ ,‬ע ״ ו ע ״ ג ( ב ב ש ר הזב ולא ב צ ו א ה שעליו‪ .‬ובגוגע ב ו ה ז ב תגיא‬
‫) ש פ פ ״ ד ה״ה‪ ,‬ע ״ ו ע ״ ד ( ב ו ו ל א ב צ ו א ה ש ע ל י ו יכול ש א ג י מ ו צ י א א ת ה ש י ע ר ת ״ ל‬
‫יטמא‪ .‬לבטל ד ב ר י ה מ פ ד ש י מ כ ש ו ת )כ(שיעד‪ .‬ואגן ת ג ן כ ש ו ת ל א ט מ א ולא מ ט מ א‬
‫ואלו שיער מ ר ב י מ מ ט מ א דטמא‪ ,‬וזו היא ה כ ש ו ת ששגיגו ב ב ר י י ת א ש א י ג ה חוצצת‪.‬‬
‫ה ד י לך ש ג ם ה ד י ב מ ״ ץ גרם כ א ן ‪ :‬א י ן חוצצין‪ .‬וכן ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד ר פ ״ א מ ה ׳‬
‫ט ו מ א ת מ ת ‪ :‬א מ ת ש כ ך פ י ב ע ר ו ך ) ע ר ך כשות( כ ש ו ת ש ל ק ט ן ש י ע ד ה ד ק ש ע ל ב ש ר‬
‫ה ק ט ן ו כ ר ו ע ו ד א מ ר ו ב ת ו ס פ ת א ד מ ק ו א ו ת כ ש ו ת של ג ד ו ל שאיגו מ ק פ י ד עליו א י ג ו‬
‫חוצץ וכוי‪ .‬ועיין ב ד ״ ש פ ״ ט מ ״ ד ש פ ת ר א ת ה ר א י י ה מ ן ה ס פ ר א וחילק ב י ן ש י ע ד‬
‫ל ש י ע ר עיי״ש‪ .‬וכן ברוקח סי׳ ש ע ״ ה ‪ :‬ב ת ו ס פ ח א ה א ב ר ו ה ב ש ר ה מ ד ו ל ד ל י ן ב א ד פ‬
‫א י ג ו חוצץ‪ .‬ו כ ן ב ת ו ה ״ ב ל ה ד ש ב ״ א קרוב לסופו‪ ,‬ק ״ צ ע ״ ג ‪ :‬ו ע ו ד שגיגו שם ה א ב ר‬
‫והבשר ה מ ד ו ל ד ל י ן באדם ה ד י א ל ו א י ן חוצצין‪.‬‬
‫ו ב א מ ת א ח ד י ש ג ת ב ד ר לגו ש ה ר י ב מ ״ ץ ג ר ס ‪ :‬א י ן חוצצין‪ ,‬י ת כ ן ש ה ר א ב י ״ ה ‪,‬‬
‫הד״ש‪ ,‬ה ר א ב ״ ד והרוקח גגררו א ח ד י ג י ר ם ת ו ) כ ר ג י ל אצלם‪ .‬ו ב פ ר ט ש א נ ו רואים בראבי״ה‪,‬‬
‫ד ״ ש ו ה ר א ב ״ ד ד מ ז י מ ברוריפ ש ה פ ה ש ת מ ש ו כ א ן ב פ י ׳ ה ר י ב מ ״ ץ ו ב ר א י י ת ו מ ן התו״כ‪.‬‬
‫ו ה ר ש ב ״ א ה ע ת י ק ע ״ פ הר״ש‪ ,‬כרגיל אצלו(‪ ,‬ו י ש לגו ד ק ע ד ו ת א ח ת ל ס י י ע ל ג י ׳‬
‫הדפופיפ‪ .‬ו ע י י ן ל ע י ל ב״ק פ ״ ג ‪ 571‬ש ר ‪ 28/29‬ו מ ש ״ ש ‪ ,‬ועיין מ ש ״ ש ב ש ו ׳ ‪.27/28‬‬
‫א ב ל באו״ז ע צ מ ו )ח״א סי׳ שס״ג ם״ק י״א‪ ,‬ג׳ ע ״ א ( מ ע ת י ק ‪ :‬כ ד ת ג י א ס ״ פ א ר ץ‬
‫ה כ ו ת י ם כ ש ו ת ש ל ג ד ו ל ש א י ג ו מ ק פ י ד עליה והאבר ו ה ב ש ר ה מ ד ו ל ד ל י מ ב א ד מ ה ד י אלו‬
‫ח ו צ צ י ן ‪ .‬וכן ב ר א ״ ש ה ׳ מקוואות ס י ׳ כ ״ ו ‪ :‬ת ו ס פ ת א וכו׳ ה א ב ר ו ה ב ש ר ה מ ד ו ל ד ל י ן‬
‫ב א ד מ ה ר י א ל ו ח ו צ צ י ן )הרא״ש ה ב י א כ א ן א ת כ ל ה ב ר י י ת א ו ל א ה ע ת י ק א ת ה ב ב א‬
‫ש ל ‪ .‬כ ש ו ת ש ל גדול״‪ ,‬ועיין גם בתוה״ב הג״ל‪ ,‬ואולי ח ס ד ה ב ב א זו לפגי רביגו‪,‬‬
‫ו ה ש ו ה גי׳ כי״ו לעיל(‪ .‬וכן פסק הרמב״ם בפ״ב מ ה ׳ מקוואות ה ״ ב ‪ :‬ה א ב ר ו ה ב ש ר‬
‫י י ק צ ״ ח )ד׳ וורשא פ ״ ז ע ״ א ( ‪ :‬א ב ר ו ב ש ד‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫ה מ ד ו ל ד ל י ם חוצצין‪ .‬ו כ ן ב א ״ ח ה ״ ב ע מ ׳ ‪ : 145‬ה א ב ר ו ה ב ש ר ה מ ד ו ל ד ל באדם חוצצין‪.‬‬
‫ו ע י י ן ב מ ש ג ת חולין ספ״ט‪ .‬ו ע י י ן ב מ כ י ל ת א ב א פט״ו‪ ,‬הוצ׳ ר מ א ״ ש י״ז ע ״ א ו ב ה ע ר ה‬
‫י ״ ח שמ‪ ,‬א ב ל הגכון ה ו א ב ה ע ר ו ת הורוביץ ל מ כ י ל ת א )בהוצאה ש ל ו ע מ ׳ ‪ (54‬שם‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 30‬ר׳ יוחנן בן יוסף אמר צ פ ו ק שפירש רובה הרי זה אינה חוצצת‪ .‬בכי״ו‬
‫ל ג כ ו ן ‪ :‬ר׳ י ו ג ת ן בן יוסף א מ ר צפורן ש פ י ר ש ה רובה ה ר י זו א י נ ה חוצצת‪ .‬וכ״ה‬
‫ה ג י ר ס א ב ד ״ ש הג״ל‪ ,‬ב ר א ב י ״ ה )מובא באו״ז מ ״ ט ע״ב( הנ״ל‪ ,‬ברוקח ס י ׳ ש ע ״ ה הג״ל‪,‬‬
‫באו״ז ו ד א ‪ ,‬ג׳ ע ״ א הג״ל‪ ,‬ב מ ר ד כ י נ ד ה ) ש ב ו ע ו ת פ ״ ב ( סי׳ ת ש מ ״ ז ‪ ,‬ב ח ו ה ״ ב ל ה ד ש ב ״ א‬
‫ק ״ צ ע ״ ג הנ״ל‪ ,‬ב ר א ״ ש ה ׳ מ ק ו א ו ת ס י ׳ כ ״ ו ה נ ״ ל )ושם ח ס ר ‪ ,‬ב ן יוסף״(‪ .‬ו כ נ ר א ה‬
‫שלמקום זה ב ת ו ס פ ת א כיוון ב י ו ח ס י ן ה ש ל מ צ ד ‪ 69‬ע ״ ב ש כ ת ב ‪ :‬ר׳ יונתן והוא ב פ ׳ ד ׳‬
‫)מ״ט( ד א ב ו ת ‪ ,‬ו ב א ב ו ת ד ר ׳ נ ת ן )רפ״ל‪ ,‬ועיין ב נ ו ״ ב ש מ פל״ה‪ ,‬הוצ׳ ש כ ט ר מ ״ א ע״ב(‬
‫ד ׳ יונתן ב ן יוסף‪ ,‬ו כ ן ב ת ו ס פ ת א ‪ ,‬ו י ש גירםא ר ׳ י ו ח נ ן ו ט ע ו ת הוא בוודאי‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ל‬
‫י‬
‫ם‬
‫ן ז ו צ צ י ן‬
‫ו כ ן‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ם‬
‫ואשר לפירושה‪ ,‬כ ת ב ב ד א ב י ״ ה ה נ ״ ל ‪ :‬ו ב ת ו ס פ ת א ת נ י א ר ׳ י ה ו נ ת ן בן יוסף א ו מ ר‬
‫מקואות ם״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫‪36‬‬
‫צפורן ש פ י ר ש ה רובה א י נ ה ח ו צ צ ת וליכא התם מ א ן ד פ ל י ג ע ל ה ויתכן ד ל א פ ל י ג נ מ י‬
‫א מ ת נ י ת י ן )פ״ט מ״ד(‪ ,‬ורפיא בידי א מ א י נקט רובה‪ .‬ובאו״ז פי׳ ש ס ״ ג א ו ת י״ב ה נ ״ ל‬
‫כ ת ב ‪ . :‬ד ׳ יונתן בן יוסף אומר צפורן שפירש רובה אינה חוצצת‪ .‬כ ש ״ כ מ י ע ו ט ה ״ ‪.‬‬
‫א ב ל ב מ ר ד כ י ה נ ״ ל פ י ר ש ש ד ו ו ק א פירשה רובה אינה חוצצת משום ד ד ו ב ה כ כ ו ל ה‬
‫א ב ל פירשה מ י ע ו ט ה חוצצת‪ .‬וכן פסק ב ס ו ד סי׳ קצ״ח )ד׳ וורשא פ״ז ע ״ א ( ‪ :‬צ י פ ו ר ן‬
‫ה מ ד ו ל ד ל ת ש פ י ר ש ה מ י ע ו ט ה ח ו צ צ ת פ י ר ש ה רובה א י נ ה חוצצת‪ .‬ועיין בב״י ו ב ב ״ ח שפ‪.‬‬
‫ועיין ב מ ל א ״ ש כ א ן פ ״ ט מ י ד מ ״ ש ב ש פ הלבוש‪.‬‬
‫‪ 30/31‬כ ל ה ח ו צ צ ק ב כ ל י ם חוצצק ב נ ד ה ובגוי ב ש ע ת ט ב י ל ה ו ב ח ו ל י ן אק ח ו צ צ י ן ‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬ב נ ד ה ו ב ג ד ב ש ע ת ט ב י ל ה וכר‪ .‬ו ב י ב מ ו ת מ״ז ב ׳ ‪ :‬וכל ד ב ר ש ח ו צ ץ ב ט ב י ל ה‬
‫חוצץ בגר ו ב ע ב ד מ ש ו ח ר ר ובגדה‪ .‬ו ב ה ״ ג ה׳ נדה‪ .‬פ״ה ע ״ ב ‪ :‬ושנו חכמ׳ כל ה ח ו צ ץ‬
‫ב כ ה ג י ם חוצץ ב ג ד ה ובגר ב ש ע ת ס ב י ל ה ולחולין איגו חוצץ‪ .‬ובאו״ז ח״א ס י ׳‬
‫ש ם ״ ג ם״ק ה׳ מ ״ ט ע ״ ג ‪ :‬ו ע ו ד א ו מ ר ר ״ ת דההיא דהחולץ מ צ א ב ה ״ ג ב ד ו כ ת א א ח ר י ת י‬
‫ב ל ש ו ן אחר‪ ,‬והכי א י ת א ה ת ם וכל ד ב ר שחוצץ ב כ ה ג י ם חוצץ ב ג ר ו ע ב ד‬
‫מ ש ו ח ר ר ולחולין א י ג מ חוצצין‪ .‬מ ש מ ע דלחולין הייגו לבעלה כ ד א ש כ ח ן פרק ה ש ו ח ט‬
‫ג מ גפלה סכין מ י ד ו )כלומד‪ ,‬ב ה ל כ ה ה מ ת ח י ל ה נ פ ל ה סכין מידו‪ .‬ל״א ס ע ״ א ( ד ק א מ ד‬
‫ב ע ל ה חולין הוא‪ ,‬א ל מ א י ש חילוק בין ט ה ר ו ת ל ב ע ל ה לעגין חציצה‪ .‬והך ב ר י י ת א‬
‫ד ק ת ג י ל ב ע ל ה איגו חוצץ לא ק א י א מ ת ג י ׳ דמם׳ מקוואות דהגהו ח ו צ צ י ן לבעלה‪ .‬ו א ע ״ ג‬
‫ד ב ר י י ת א ש מ ב י א ה ת ל מ ו ד בהחולץ א מ ת נ י ׳ ד מ ק ו ו א ו ת ד ח י י צ י ל ב ע ל ה קיימ׳‪ ,‬מ ״ מ ב ר י י ת א‬
‫ד ה ״ ג לא ק י י מ א עלה‪ .‬ו ש מ א ב ר י י ת א א ח ר ת היא ו ב ת ו פ ס ת א א י ן ה ה י א ד ה ח ו ל ץ ‪.‬‬
‫ו ע י י ״ ש באו״ז מ ה ש מ ש י ג עליו‪ .‬ו ע י י ן ב ה ג ה ו ת הגר״א כאן והגיה ע ״ פ ה ב ה ״ ג הג״ל‪,‬‬
‫ועיין להלן בפירוש גירסא זו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ובר״ש כאן ה ג י ל ‪ :‬כל החוצצין בכלים חוצצין בגדה ו ב ג ד ) צ ״ ל ‪ :‬ו ב ג ר ( ב ש ע ת‬
‫ט ב י ל ה ובחולין א י ן ח ו צ צ י ן פי׳ וכר בגדה ו ב ג ד ) צ י ל ‪ :‬ובגר( א י ת ד ג ר פ י ב פ ר ה ובגוי‪.‬‬
‫ב ט ב י ל ת ה פ ר ה ובגוי שגתגייר‪ .‬ובחולין א י ן חוצצין דלא אחמור ר ב נ ן בחולין‪ .‬ו ה א‬
‫ד ת נ י א בפרק כל ה ב ש ר )ק״ו בי( דבל ד ב ר החוצץ ב ט ב י ל ה בגוף חוצץ ב ג ט י ל ת ידים‬
‫לחולין‪ ,‬התם לאכילה והכא ל נ ג י ע ה ד י ש חילוק בין אכילה ל ג ג י ע ה כ ד א ש כ ח ן ב פ ו ף‬
‫אין ד ו ר ש י ן )חגיגה י״ח ב׳(‪.‬‬
‫ו ב ר א ב י י ה )מובא באו״ז ת״א ס י ׳ שם״ב‪ ,‬מ ״ ס ע ״ ב ( ‪ :‬״וקמסיים ה ת ם כל ה ח ו צ ץ‬
‫בכליפ חוצצין ב פ ר ה ו ב ג ר ב ש ע ת ט ב י ל ה ובחולין א י ג פ חוצצין‪ .‬פי׳ ב ט ב י ל ת פ ד ה‬
‫אדומה‪ .‬והספריט ש כ ת ו ב בהט ב ג ד ה ט ע ו ת סופר הוא‪ ,‬ד ב ע ל ה גמי חולין הוא כ ד א י ׳‬
‫פ׳ ה ש ו ח ט )ל״א א׳(‪ .‬ום׳ ה ח ו ל ץ גרם כל ד ב ר ש ח ו צ ץ ב ט ב י ל ה חוצץ בגר ו ב ע ב ד‬
‫מ ש ו ח ר ר ו ב ג ד ה ‪ .‬ו ל א הוזכר ש ם חולין״‪ .‬וקרוב ה ד ב ר ש ה ג י ׳ ‪ .‬ב פ ר ה ״ היא גירםת ה ר י ב מ י ץ ‪,‬‬
‫והיא ג י ר ם ת ״ א י ת דגדסי״ שבריש‪.‬‬
‫ו ב ס ׳ ה ת ר ו מ ה ה ׳ איסור ו ה י ת ד סי׳ ע י ט ‪ :‬והא ד ת ג י א ה ת מ ב מ ס ׳ מ ק ו א ו ת פ ר ק‬
‫ארץ ה ע מ י ם כל שחוצץ בכלים חוצץ בגדה ו ב ג ד ) כ י ה בד״ר‪ .‬ו צ ״ ל ‪ :‬ובגר‪ ,‬ועיין‬
‫ל ע י ל גי׳ ה ר י ש ( ו ע ב ד מ ש ו ח ר ר )עיין להלן גי׳ ה מ ר ד כ י ברכות ו מ א י ר י ש ם‬
‫ובחולין אין חוצץ‪ ,‬לא ק ש י א ד ה ה י א )כלומר‪ ,‬ה ב ר י י ת א ש ל ג ו כאן( מ י י ר א ב ג ט י ל ת י ד י ם‬
‫כ ד י ל י ג ע לחולין ש ג ע ש ו ע ל ט ה ר ת ת ר ו מ ה ו ק ד ש י ׳ ‪ ,‬ו ה ה י א ד פ ר ק כל ה ב ש ר )הג״ל(‬
‫ד ק ת ג י חוצץ בגמילת ידים לחולין‪ ,‬הייגו ל א כ ו ל פ ת חולין‪ .‬א ב ל י ש מ פ ר ש י ם ד ה ה י א‬
‫לחולין אינו ח ו צ ץ מ י י ד י לאכול פ ת ש ל חולין‪ ,‬ולפיכך מ ק י ל י ן הם ע כ ש י ו ב ח צ י צ ה‬
‫‪:‬‬
‫(‬
‫מקואות פ״ו עמי ‪658‬‬
‫‪37‬‬
‫ש ל נ ט י ל ת ידים‪ ,‬וההיא ד ק ת נ י חוצץ לחולין מ י י ד י לאכילת חולין ש נ ע ש ו על ט ה ר ת‬
‫קדשים ותרומה‪ .‬וקשה על זה ד ב ה ה י א דפרק כ ל ה ב ש ר כולה ש מ ע ת ת ׳ מ י י ד י לחולין‬
‫גרידי ולא ב ש נ ע ש ו על ט ה ר ת ת ר ו מ ה וכו׳‪ .‬ועיין באו״ז הנ״ל ס י ׳ ש ס ״ ג ס ו ף א ו ת ה׳‪,‬‬
‫מ ״ ט סע״ג‪.‬‬
‫ועיין בתוםפ׳ חולין ק ״ ו ב׳ ד ״ ה וכל )והובאו ב ר י ט ב ״ א שס(‪ ,‬ס מ ״ ג ע ש י ן כ״ז‪,‬‬
‫קי״ב ע״ג‪ ,‬ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א בסופו‪ ,‬קצ״א ע ״ א ‪ .‬ו ב מ ר ד כ י ב ר כ ו ת פ ״ ח פי׳ ר ״ ג ‪ :‬ו ה א‬
‫ד ת נ י א בתוספ׳ כל שחוצץ בכלי׳ חוצץ בנדה ו ב ע ב ד מ ש ו ח ר ר )עיין הגי׳ ב ב ב ל י‬
‫י ב מ ו ת הנ״ל ובס׳ ה ת ר ו מ ה הנ״ל( ובחולין א י ן תוצץ ו כ ר ‪ .‬ו כ ן במאירי ברכות‪ ,‬ב י ת יד‪,‬‬
‫ש ע ד י׳ ) ד ״ ר ט׳ ע ״ ב ‪ .‬ו ב מ א י ר י ב ר כ ו ת ק״ז ע ״ ב ( ‪ :‬והוא ש א מ ר ו בתוםפ׳ ש ל מ ק ו א ו ת‬
‫כל החוצץ לכלי ) ב מ א י ר י ‪ :‬לכלי׳( חוצץ ב ג ד ה ו ב ג ר ו ב ע ב ד מ ש ו ח ר ד ובתולין‬
‫איגו חוצץ‪.‬‬
‫נמצאגו למדים ש כ ל הראשוגים מ ע ת י ק י מ כ א ן ‪ :‬כ ל ה ח ו צ ץ ל כ ל י מ ו כ ר ‪ .‬ורק‬
‫ב ה ״ ג ל ב ד )ועל פ י ו ה ג י ה ה ג ר ״ א ( ‪ :‬כל החוצץ ב כ ה נ י מ ו כ ר ‪ .‬א ב ל מ ה ז ה ‪ .‬ב כ ה נ י ם ״ ז‬
‫ו מ צ א ת י ברוקח פ י ׳ ש ע ״ ו )השגי( ש מ ע ת י ק מ י ב מ ו ת ה ג ״ ל ‪ :‬וכל ד ב ר שחוצץ ב ע ב ו ד ה‬
‫)במקוט בטבילה שלפגיגו( חוצץ ב ג ד ו כ ר ‪ .‬ועיין כל דיגי ח צ י צ ה ב ע ב ו ד ה ב ז ב ח י מ‬
‫י ״ ט א ‪ /‬וצע״ג‪ .‬ולא מ צ א ת י לו ח ב ר לרביגו הרוקח בגירסא זו‪ ,‬א ב ל ה ב ה ״ ג מ א ש ר‬
‫גירסא זו באופן גפלא‪ .‬ולהלן ‪ :6819‬כל החוצצין בגוף חוצצין בידימ בקידוש ידים‬
‫ורגליפ א ב י ת הבירה‪ ,‬ועיין מש״ש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫)פ״ז ב ד ( (‬
‫‪ 31/32‬טבעת שנתונה בלבינה של טיט טופח וכו׳‪ .‬ריש פ״ט מ״ז‪ ,‬או״ז ח״א‬
‫סי׳ של״ז סוף פ״ק י׳‪ ,‬מ ״ ד ע ״ א ‪ ,‬ר מ ב ״ פ פ ״ ג מה׳ מקואות םה״כ‪.‬‬
‫‪ 32‬ואם היה טיט ה י ק ו ח י ב ר ו וכר‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬ואס היה טיט יוון ו ח ב י ר י י‬
‫וכו׳ פי׳ וחביריו ד ת ג ן ב ר י ש םירקין‪ .‬וכן ב א ר ז הג״ל‪ :‬ואם היה ה ט י ט י ו ן ו ח ב י ר י ו ‪.‬‬
‫וכן היתד‪ .‬ה ג י ר פ א לפגי הרמב״ס‪ ,‬עיין להלן‪ .‬ועיין גי׳ ד‪.‬‬
‫‪ 33‬לגין שהוא מלא מים שאובין ונתק על פיו טיט טופח ו כ ר ‪ .‬בכי־׳ו‪ :‬לגין‬
‫שהוא מ ל א מ י ם ט מ א י ן וכוי‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש הנ״ל‪ ,‬ו כ ן ברמב״ם הג״ל‪ :‬לגין שהוא מלא‬
‫מ י מ ט מ א י ן והיה על פ י ו טיט טופח וכר‪ .‬א ב ל ב א ר ז הג״ל‪ :‬לגין שהוא מ ל א מים‬
‫ש א ו ב י ן וגתון על כ ן )צ״ל‪ :‬פיו( ט י ט טופח וכר‪.‬‬
‫‪ 33/34‬אם ה י ו המים ש ו ק ע ק בטיט והטבילן טהור‪ .‬בכי״ו‪ :‬והטבילו טהור‪ .‬וכן‬
‫באו״ז הנ״ל‪ :‬א מ ה י ו המים שקועין ב ט י ט והטבילו טהור‪ .‬ו ב ד ״ ש הנ״ל‪ :‬א ם היו מים‬
‫ש ו ק ע י ן ב ט י ט והטבילן טהור‪ .‬א ב ל ברמב״ם הנ״ל‪ :‬והיה ה ט י ט ש ו ק ע במים והטבילו‬
‫טהור‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬לישנא ד ת ו ם פ ת א אם ה י ו מ י ם שוקעים ב ט י ט והטבילו טהור‪,‬‬
‫כלומר ש ה ט י ט אינו עבה‪.‬‬
‫‪ 34‬ואם היה טיט יק ו ח י ב ר ו כאלו לא טבל‪ .‬בד‪ :‬ואם היה טיט יון ו ח ב ר י ו‬
‫וכר‪ .‬ו כ ן בר״ש ו א ר ז הנ״ל‪ :‬ו א ם היה טיט היוון ו ח ב י ר י ו כאלו לא טבל‪ .‬וכן ברמב״ם‬
‫הנ״ל‪ :‬ואם היה טיט היון ו כ י ו צ א ב ו כאילו ל א טבל‪.‬‬
‫‪ 34/35‬ור׳ יוסי מטמא בשל מ ר י ק ה וכר‪ .‬בפה״ג כ א ן ע מ ׳ ‪ : 123‬כ ד א מ ׳ בתוםפה‬
‫‪ (1‬וכן היחה החלוקה לפני הארז‪ ,‬שכן הוא קורא)ח״א סי׳ של״ז‪ ,‬מ״ר ע״א( לפרק זה‪ ,‬פרק טבעת‪.‬‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪658‬‬
‫‪38‬‬
‫ור׳ יוסי מ ט מ א‬
‫ע ב ה יותר מ ש ל‬
‫ותניא ב ת ו ס פ ת א‬
‫מ פ נ י ש ש פ י ן בו‬
‫בשל מריקה‬
‫יוצריפ וכר‪.‬‬
‫בפ׳ ט ב ע ת‬
‫ס ד ק י כליפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ששפין בו‪ ,‬פ סכין‪ ,‬פ י ד ק י כלים‪ ,‬וזה פ׳ מריקה ט י ט‬
‫ועיין ב ד ״ ש הנ״ל ו ב מ ש נ ה פ״ם מ״ב‪ .‬וכן באו״ז ה ג י ל ‪:‬‬
‫)חלוקת ה פ ד ק י מ כ מ ו בד( ר׳ יופי מ ט מ א ב ש ל מ ר ק א‬
‫ועיין ב פ י ה ״ מ פ ״ ט מ ״ ב ע מ ׳ ‪.110‬‬
‫‪ 35/1‬ואלו ה ן יתידות הדרכים א ל ו שמהלכין עליהן בימות ה ג ש מ י ם והן‬
‫מ ת מ ע פ ז י ן ע ל הבגדים מצד א ח ד וכר‪.‬‬
‫וכן בד׳׳ש הנ״ל‪ :‬מתמעכין‪ .‬א י ת ד ג ר פ י‬
‫מתמעסין‬
‫כלומר מ ת מ ע מ י ן ב י מ ו ת הקיץ‪.‬‬
‫א ב ל ב ד ‪ :‬ש מ ה ל כ י ן ע ל י ה ן ב י מ ו ת ה ג ש מ י ם והן מ ת מ ע כ י ן וכו׳‪ .‬וכן ב ד ״ ח‬
‫ב״ק פ ״ א ב׳ כ ת ״ י ק ג ט ב ר י א )צילומימ ב י ד י ד ב ״ מ לוין(‪ :‬ומםתלקין לצידי הדרכים‬
‫מפגי י ת ד ו ת הדרכיפ‪ .‬פיר׳ כגון ה ש ד ו ת הסמוכות ל ד ר ך ה ר ב י פ א פ י ת ר ב ו ב ד ר ך י ת ד ו ת‬
‫הדרכים ש ה ן גץ יווני כ ד ת נ ן ב מ ק ו ו ת פרק ס׳ וגץ יווגי אלו י ת ד ו ת ה ד ר כ י ן ש א י ן‬
‫טובלין ואמרינן עלה ב ת ו ס פ ת א ואלו הן י ת ד ו ת ה ד ר כ י מ אלו ש מ ה ל כ י ן עליהן ב י מ ו ת‬
‫ה ג ש מ י מ ו ה ן מ ת מ ע כ י ן ע ל ה ב ג ד י מ ‪ ,‬והן כ ג ו ן ג ו מ ו ת מ ל י א ו ת מיט ו ש פ ת ן‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬ושפתי( ה ג ו מ ו ת גקראין י ת ד ו ת כשהיו הדרכין כך י ש לעוברין ושבין להסתלק‬
‫ולהלך ב צ י ד י )שתי מלימ אלו ת ל ו י ו ת בין השורות ב כ ת ״ י ה פ ו פ ד עצמו( ד ר כ י ן ש ה ן‬
‫קצות ה ש ד ו ת הסמוכות לדרך‪ .‬וכן ג ע ת ק פ ת מ בערוך ע ר ך גץ‪ .‬וכן בשמ הר״ח ב ר ש ב ״ א‬
‫ב״ק פ״א ב׳ בשיגויים קלים )ושם ג ו ר ס ‪ :‬והן מ ת ע ר ב י ן ע ל הבגדים‪ .‬ו ב ש ט מ ״ ק שם‬
‫ב ש מ ו ‪ :‬והן מ ת ע כ ב י ן ע ל הבגדים(‪ .‬וכן ב א ר ז ח ״ א סי׳ של״ז‪ ,‬ם״ק י׳‪ ,‬מ ״ ד ע ״ א ‪:‬‬
‫ת ג י א בתוספתא פ׳ ס ב ע ת אלו ה ן י ת ד ו ת ה ד ד כ י מ אלו ש מ ה ל כ י ן עליהן ב י מ ו ת ה ג ש מ י מ‬
‫והן מ ת מ ע כ י ן על ה ב ג ד י ם מ צ ד א ח ד אינו ח ו צ ץ )וכן מ ע ת י ק ב ר י ש הג״ל( וכו׳ והן‬
‫מ ת מ ע כ י ן על ה ב ג ד י פ פי׳ בערוך והן כגון ג ו מ ו ת וכו׳‪.‬‬
‫א ב ל בפיה׳״ג כאן ע מ ׳ ‪ :123‬ו א מ ר ׳ ב ת ו ס פ ה אילו ה ן י ת ד ו ת ד ר כ י ם א י ל ו‬
‫שמהלכין עליהן ב י מ ו ת ה ח מ ה ו ה ן מ ת מ ע ב י ן ע ל ה ב ג ד י ם ‪ .‬וכן ב פ י ה ״ מ‬
‫ל ה ר ״ מ פ ״ ט מ ״ ב ע מ ׳ ‪ :110‬ו ה ת ב א ר ב ת ו ס פ ת א ש י ת ד ו ת דרכים ה ו א ה ט י ט ש ע ל הדרכימ‬
‫ה ב ג ד י ם א פ י ל ו ב י מ ו ת ה ק י ץ ‪ .‬וכן פסק ב פ ״ ב מה׳ מ ק ו ו א ו ת‬
‫המלכלכין‬
‫ה ״ א ‪ :‬ו ט י ט של דרכים ה נ מ צ א ש פ ת מ י ד אפי׳ ב י מ ו ת ה ח מ ה ‪.‬‬
‫ו ה נ ה כל רבותינו הג״ל ה מ ש י כ ו א ת ה מ ל י ם ‪ ,‬ע ל ה ב ג ד י ם ״ למעלה‪ ,‬והיינו ש ה ן‬
‫מ ת מ ע כ י ן ע ל הבגדים‪ .‬ולולא ד ב ר י ה מ ה י ה גראה ברור שהמלים ‪ ,‬ע ל הבגדים״ נ מ ש כ ו ת‬
‫למטה‪ ,‬ו ה י י נ ו ‪ :‬ע ל ה ב ג ד י ם מ צ ד א ח ד איגו ח ו צ ץ )כגי׳ כי״ו וראשוגים‪ ,‬עיין להלן(‬
‫מ ש נ י צדדים חוצץ ו כ ר ‪ ,‬והוא מ מ ש ל ש ו ן ה מ ש נ ה ס ״ ט מ״ו‪.‬‬
‫ובדרך ה ש ע ר ה א פ ש ר אולי להניח ש ה ס ו פ ד י מ ה ש מ י מ ו כ א ן א ת לשון ה מ ש נ ה‬
‫ו ה ש א י ר ו ר ק א ת המלים ‪ ,‬ע ל ה ב ג ד י ם ״ )עיין להלן ב ש ר ‪ 3‬גי׳ הרוקח ו מ ש י ש ( מ ן‬
‫הפיסקא כ ר ג י ל בתוספתא‪ ,‬ע י י ן מ י ש ע ״ ז ב ה ״ א ר י ש ע מ ׳ ‪ ,61‬ע מ ׳ ‪ ,96‬ה ״ ב סוף ע מ ׳ ‪19‬‬
‫ו ע ו ד בכ״מ‪ ,‬ו כ ע ד ו ת ו של ד י ת ‪ :‬ד ר ך ה ת ו ס פ ת א ב א ל ף מ ק ו מ ו ת ל י ק ח מ ן‬
‫ה מ ש נ ה ל ז כ ר ו ן ד ב ר י ם ו כ י ׳ עיין מ ״ ש ב ח ״ א ע מ ׳ ‪ .10‬ולפ״ז ה מ ש י כ ו ר ב ו ת י ג ו‬
‫מלימ אלו ל מ ע ל ה ‪ :‬ו ה ן מ ת מ ע כ י ן ע ל הבגדימ‪ .‬ורביגו ב ע ל ה א ר ז ה ע ת י ק א ת פ י ר ו ש‬
‫הערוך‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫ובוא וראה ש ה ר ״ ש בפ׳׳ט פ י ב העתיק‪ :‬י ת ד ו ת ד ר כ י פ מ פ ר ש ב ת ו ס פ ת א א ל ו‬
‫ש מ ה ל כ י ן ע ל י ה מ ב י מ ו ת ה ג ש מ י ם והן מ ת מ ע כ י ן ‪ .‬וכ״ה ב פ י ׳ ה ר א ״ ש שם‪ .‬ה ר י ברור‬
‫ש ה ם ה מ ש י כ ו א ת ה מ ל י ם ״על ה ב ג ד י ם ״ למסה‪ ,‬וכמ״ש‪.‬‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪659‬‬
‫‪39‬‬
‫ולעצם הפירוש מ ת ק ב ל ת ג י ר ס ת הגאון ו ה ר מ ב ״ ם ‪ :‬ש מ ה ל כ י ן עליהם ב י מ ו ת‬
‫ה ח מ ה והן מתמעכין‪ .‬והייגו ש ט י ט ה ד ר ך רך וגדבק לדגל‪ ,‬וכשהולכין עליו ב י מ ו ת‬
‫ה ח מ ה איגו ש ו ק ע ת ח ת ה ד ג ל א ל א מ ת מ ע ך לכאן ולכאן ע ״ י זה ש ה ו א ג ד ב ק לרגל‪.‬‬
‫וכשהולכין על א ד מ ה מ ט י ט כזה ב י מ ו ת ה ג ש מ י ם כ ש ה א ד מ ה רכה מ א ד ה ט י ט שוקע‬
‫ת ח ת הרגל והרגל ע ו ש ה ג ו מ ו ת ב ת ו ך ה ק ר ק ע ‪ .‬ובקיץ כ ש ה ט י ט מ ת י י ב ש )אבל ג ש א ד‬
‫רך ודבק( ג ש א ד ו ת ה ג ו מ ו ת וכתליהן‪ ,‬והן גקראות י ת י ד ו ת הדרכימ‪ ,‬וכפירוש ה מ פ ר ש י ם‬
‫ב מ ש ג ה כ א ן וב״ק הג״ל‪ .‬והגה הטיול ע ל ג ב י י ת י ר ו ת כ א ל ה בקיץ א י ג ו גות להליכה‪,‬‬
‫אבל בחורף הרגל ש ו ק ע ת ב ט י ט כזה‪ .‬ואולי לזה מכווגימ ד ב ר י הירושלמי בברכות םפ״ב‪:‬‬
‫תגי מסתלקין ל צ ד ד י ן מפגי י ת י ר ו ת דרכימ‪ .‬ו ב ש ע ה ש ה ו א מ ש ת ק ע אפילו ב ש ד ה‬
‫שהיא מלאה כורכמין‪ .‬וזהו ה ה ב ד ל בין י מ ו ת ה ח מ ה וימות הגשמים‪ ,‬כ י ב י מ ו ת ה ח מ ה‬
‫הוא הולך על י ת י ד ו ת הדרכים‪ ,‬ו ב י מ ו ת ה ג ש מ י ם הוא מ ש ת ק ע ועושה י ת י ד ו ת דדכימ‪.‬‬
‫ו ע ו ב ד א זו ש ה ט י ט מ ת מ ע ך ל צ ד ד י ן מ ש מ ש ת פימן על ד ב ק ו ת חזקה ש ל ה ט י ט ולפיכך חוצץ‪.‬‬
‫עמי ‪659‬‬
‫אינו אחד‪ .‬ליתא בכי״ו‪ ,‬ר״ש ואו״ז הג״ל‪ ,‬וגכגם ב ד בטה״ד‪ .‬והוא לשון ה מ ש ג ה‬
‫‪1‬‬
‫פ י ט מ״ו‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪.‬‬
‫מ ש נ י צדדיץ‪ ...‬אף מצד א ח ד ‪ .‬משגה הג״ל‪ ,‬אלא ששט ליתא המליט ״דברי‬
‫‪2‬‬
‫ר׳ מ א י ר ״ ואיגן ג פ בכי״ו כאן‪ ,‬א ב ל י ש ג פ בגי׳ ה ת ו ס פ ת א ב ר ״ ש ואו״ז הג״ל‪.‬‬
‫‪ 3/4‬ר׳ יוסי אומר משום ר׳ י ש מ ע א ל של ב נ א ק מ צ ד א ח ד אף כשל בור‬
‫גדולה מצד אחד וקטנה משני צדדק‪ .‬כ״ה הגידםא בכי״ו‪ .‬וכן בפיה״ג כאן ע מ ׳ ‪: 124‬‬
‫ כ ד א מ ר ׳ ב ת ו פ פ ה ר׳ יוסי א ו ׳ מ ש ו מ ר׳ י ש מ ע ׳ ש ל ב נ א י ן מ צ ד א ח ד א ף ב ש ל בור‬‫גדול מ צ ד א ח ד וקטגה משגי צדדים‪ .‬ולמה מפגי ש ה ג ד ו ל לו ט י ט ה ר ב ה ו ה ע ב ה ) צ ״ ל ‪:‬‬
‫והוא עבה(‪ ,‬ושל קטגה ט י ט ה מ ו ע ט והוא דקיק‪ ,‬וזה כ מ י ש ש ו ג ה ו ש ל בור א ב ל ט ע ו ת‬
‫הוא״‪ .‬כלומר‪ ,‬מ ן ה ת ו ס פ ת א מ ש מ ע כמי שפירש ב מ ש ג ת ג ו )עיין ב פ י ה ״ ג ל ע י ל שם(‬
‫*של ב נ א י ם ״ — ט י ט של בנאים‪ . ,‬ו ש ל ב ו ר ״ — טיט של בורות ש ה ו א ט י ט ה י ו ן )עיין‬
‫מ ״ ב שפ(‪ ,‬א ב ל ה ג א ו ן דוחה פירוש זה מפני ש מ ת ג ג ד ל ב ב ל י ש ב ת קי׳׳ד א׳‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫וכן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬״ר׳ יהודה אומר משום ר׳ י ש מ ע א ל ש ל בגאימ מ צ ד א ח ד אף‬
‫מ ש ל בור גדולה מ צ ד א ח ד קמגה ע ד ש ת ה א מ ש ג י צ ד ד י ן וכו׳ גדולה מ צ ד א ח ד ‪.‬‬
‫ו מ ת נ י ׳ ב ש ל בור קטנה״‪ .‬ורביגו לא ב א ר לגו הפירוש של ג ד ו ל ה )גדול( ו ק ט נ ה \‬
‫ואולי הכוונה לרבב‪ ,‬ש ב ר ב ב גדול חוצץ אפילו מ צ ד א ח ד ו ב ק ט ן דווקא מ ש נ י צדדים‪.‬‬
‫ו ב ד ג ו ר ס ‪ :‬ר׳ יוסי אומ׳ מ ש ו מ ר׳ י ש מ ע א ל ב ד כ י ן אף מ צ ד א ח ד גדולה‬
‫מ צ ד א ח ד )והקטנ׳( וקטנ׳ ע ד ש ת ה א מ ש נ י צדדין‪ .‬ו נ ר א ה ש י ש כ א ן ע י ר ב ו ב י א של ש ת י‬
‫נוסחאות‪ .‬נ ו פ ח ת כי״ו‪ ,‬פיה״ג והר״ש מ צ ד אחד‪ ,‬ונוסחא ש נ י ה היתד‪ :.‬ברכין אף מ צ ד אחד‪,‬‬
‫ולא יותר‪ .‬וכן מפורש ברוקח סי׳ ש ע ״ ו ‪ :‬״ ב ת ו ס פ ׳ ב ג ד )יתכן ש מ ל ה זו ה י א ש ר י ד‬
‫מ פ י ס ק א של ה מ ש נ ה ‪ ,‬ולפני הסופרים לא ה י ו ב ש ר ‪ 2‬המלים ״ ד ב ר י ר׳ מאיר״ כ מ ו‬
‫ש א י נ ן בכי״ו‪ ,‬וא״כ ה כ ל הוא לשון ה מ ש נ ה הנ״ל‪ ,‬ולפיכך ה ש מ י ט ו ה הסופרימ‪ ,‬עיין מ ״ ש‬
‫לעיל לסוף עמ׳ ‪ (658‬ר׳ י ו ם י ־ א ו מ ד מ ש ו מ ד ד ׳ י ש מ ע א ל ב ד כ י ן מ צ ד אחד‪ .‬ה ז פ ת‬
‫שבכוס״ וכר‪ .‬וכן באו״ז ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ יוסי מ ש ו ם ד ׳ י ש מ ע א ל א ו מ ר ב ד כ י ן א ף מ צ ד‬
‫א ח ד )ולא ה ע ת י ק יותר(‪ .‬ו ל פ י ג י ר ס א זו ה פ י ר ו ש הוא פ ש ו ט ש ב ב ג ד י ם הרכים ר ב ב ח ו צ ץ‬
‫א פ י ל ו מ צ ד אחד‪ .‬ואילו ה ן ב ג ד י ם ה ר כ י ם מפורש ב ת ו ס פ ת א ‪ ,59525‬ע י י ן מ ש ״ ש בגירםא‬
‫מקואות פ״ו *מ׳ ‪659‬‬
‫‪40‬‬
‫הנכונה‪,‬‬
‫ובסיוע ל ג י ר ס א זו י ש לציין ש ב מ ש נ ה הוצ׳ לוו ו כ ת י י ק ו י פ מ ן ה ג י ר ם א ‪:‬‬
‫ב נ ו ו י ם מ צ ד א ח ד וכר‪ ,‬וחסרה שם ה מ ל ה ״ ש ל ״ ויוצא ל נ ו ‪ :‬בנאים מ צ ד א ח ד ‪ ,‬כ ל ו מ ר‬
‫ב ב ג ד י ם נאים‪.‬‬
‫‪ 4‬זפת שבכוס ו ש ב צ ל ו ח י ת מתוכן ח ו צ צ ת וכר‪.‬‬
‫ר״ש הג״ל‪ ,‬רוקח ס י ׳ שע״ו‬
‫הג״ל‪ ,‬ר מ ב ״ מ פ ״ ג מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה״א‪.‬‬
‫‪ 5‬במה דברים א מ ו ר י ם מ ב י ת ה א ו מ ן ו כ ר ‪ .‬הראשוגימ הג״ל‪ .‬והפירוש ה ו א‬
‫ש א ו מ ן אינו מ ק פ י ד ע ל נ ק י ו ת הכלי‪ ,‬שבין כך ובין כך ה ק ו נ ה יגקה אותו‪ .‬ו ע י י ן‬
‫ש ב ת ט ״ ו ב׳‪.‬‬
‫‪ 7‬המור והקומום‪ .‬וכן בסיה״ג כ א ן ע מ ׳ ‪ : 124‬כ ד א מ ׳ בתוססה ה מ ו ר ו ה ק ו מ ו ם‪.‬‬
‫וכן בערוך ע ד ך מ ר ) ע ה ״ ש ע מ ׳ ‪ ,(234‬וכ״ה בר״ש ו ר מ ב ״ ם ם ״ ג מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה ״ ב‬
‫הג״ל‪ .‬ו כ ן ב ם מ ״ ג ע ש י ן סוף דמ״ח‪ ,‬ר מ ״ ב ע ״ ג ‪ :‬ש נ י נ ו במסכ׳ מ ק ו ו א ו ת ) פ ״ ט מ״ד‪(.‬‬
‫ו מ ב י א ה בפר׳ ק מ א ד ש ב ת )ס״ו ב׳( אילו חוצצין ב כ ל י פ ה ז פ ת ו ה מ ו ר ב כ ל י ז כ ו כ י ת‬
‫ו ב ת ו ס פ ת א ש ו נ ה ז פ ת )לעיל ש ר ‪ (4‬מ ו ר וקימוס‪ .‬וקימום ד ו מ ה ל מ ו ר כ ד ת ג י ׳ ב ס פ ר י‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬בספרא‪ ,‬חובה‪ .‬פרק ב״ב ה״ז‪ ,‬כ ״ ת ע ״ א ( ש ל א י ע ר ב קימום במור‪.‬‬
‫ו ב ד כ א ן ‪ :‬ה מ ו ר ו ה ק י מ ו ץ ‪ .‬וכן ב ת ו ס פ ת א ב ״ ב ם״ה ‪ :4051‬ק מ ו ץ ב מ ו ר ‪,‬‬
‫ובכי״ו ש פ )לפי הצילומ ש ב י ד י ( ‪ :‬ק ו מ ו ץ בסוד‪ ,‬ו ב ק ה ל ת ר ב ה ר ס ״ ו ‪ :‬ק ו מ ו ס ב מ ו ר ‪.‬‬
‫והיא היא‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ר ״ ע ל ע ף בספרו ה ג ד ו ל פלורה ד ע ר י ו ד ע ן ח ״ א ע מ ׳ ‪ ,308‬ו י ש‬
‫להוסיף שם גם א ת ה ת ו ס פ ת א ב ״ ב הג״ל‪.‬‬
‫‪ 9‬ע ל ה ס נ ד ל מתוכו ו מ ע ל ה ח ו צ ץ ו מ ל מ ט ה אינו ח ו צ ץ ‪ .‬ו כ ן בר״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫״ ע ל הםגדל מתוכו ל מ ע ל ה חוצץ ל מ ס ה איגו חוצץ וכו׳ ע ל ה ס נ ד ל מ ת ו כ ו ל מ ע ל ה‬
‫ב א פ ג ת א ע ו ר ש ע ל ג ב י הרגל‪ .‬ל מ ס ה בגילדא דהוא עור ש ת ח ת כ ף ה ד ג ל ש ד ו ר ם ע ל י ו ״ ‪.‬‬
‫ופירושו מ ת א י פ לברכות מ ״ ג ב ׳ ‪ :‬גנאי ה ו א ל ת ״ ח ש י צ א ב מ ג ע ל י מ ה מ ט ו ל א י מ ו כ ו ׳‬
‫ולא א מ ר ן א ל א בפגתא א ב ל בגילדא ל י ת ל ן בה‪ .‬ו ז ה מ ת א י ם ל ת ו ס פ ת א שלגו‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם‬
‫פ ״ ג מ ה ׳ מקוואות ה ״ ה ‪ :‬היה ה ז פ ת א ו ה ח מ ר וכיצא בהן ע ל ה ס נ ד ל מ ת ו כ ו מ ל מ ע ל ה‬
‫חוצץ מ ל מ מ ה אינו חוצץ‪.‬‬
‫מלמעלה‬
‫וגי׳ מ ש ו ג ה ברוקח סי׳ ש ע ״ ו ה נ ״ ל ‪ :‬ע ל הסנדל ב י ן מ ת ו כ ו ב י ן‬
‫חוצץ ו ל מ ט ה א י נ ו חוצץ‪.‬‬
‫‪ 9/10‬ו ע ל הספסל מ ל מ ע ל ה וכר‪ .‬ר״ש‪ ,‬רוקח ודמב״מ הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 10/11‬ליכלוכי צ ו א ה ש ב כ ס א ו ש ב ק ת ד ר א ו ת ה מ כ ו ב ש ץ ‪ . . .‬הרי א ל ו חוצצץ‪.‬‬
‫ב״ה ה ג י ׳ בד‪) ,‬בכי״ו י ש כ א ן השמטה(‪ ,‬וגוסחת צ ׳ בדויה מ ן הלב‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫ליכלוכי צ ו א ה ש ב כ ס א ו ב ק ת ד ר א ז ת ה מ כ ו ב ש י ן ב י ן מ ת ו כ ן ב י ן מ א ח ר י ה ן ב י ן מ ל מ ט ן‬
‫ב י ן מ ן ה צ ד ד י ן ה ר י א ל ו ח ו צ צ י ן ו כ ר ו ב ק ת ד ר א ו ת ‪ .‬א י ת ד ג ר ס י ובקדרות‪ .‬ו ה מ כ ו ב ש י ם‬
‫היינו ששחדוריתן י ב ש ע ל י ה ן כ ד ק ת ג י מ ת ג י ׳ ) פ ״ ט מ ״ ט ( ל א י ט ב י ל ה ק ו מ ק ו ם ב פ ח מ י ם‬
‫א ל א א ם כ ן שפשף‪ .‬ו ב ד ו ק ה ה ג ״ ל ‪ :‬לכלובי צ ו א ה ב ק ת ד ר א ו ת ו ש ב כ ס א ה מ כ ו ב ש י ן ב י ן‬
‫מ א ח ר י ה ן ב י ן מ ל מ ט ן ב י ן מ ן ה צ ד ד י ן ה ד י אילו ]חוצצין?[‪.‬‬
‫א ב ל ב ת ו ס פ ת א כלים ב ״ ק פ״ג‪ 57128 ,‬ש ג י נ ו ‪ :‬צ ו א ה ש ע ל הכסא א י נ ה ח ו צ צ ת ע ל י ו ‪,‬‬
‫ו ע י י ן ם ה ש ה א ר כ ת י שם‪ .‬ו צ ר י ך ל ח ל ק ב י ן לכלוכים ש ט ח י י ם ובין לכלוכים מ כ ו ב ש י ם‬
‫ק‬
‫לתוך ה כ ס א והקתדדא‪ .‬ברם ברמב״ם ה ג י ל ה ״ מ ‪ :‬לכלוכי צ ו א ה ש ב כ ס א‬
‫ה מ כ ו ב ש י ן ב י ן מ ת ו כ ן ב י ן מ א ח ו ר י ה ן בין מ ל מ ט ה ב י ן מ ן ה צ ד ד י ן א י ג ן חוצצין מ פ נ י‬
‫שהמים מ ע ב י ר י ן אותן‪.‬‬
‫ן‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ך‬
‫ר‬
‫ה‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪659‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ 11/12‬ע ל מטת בעל ה ב י ת וכר‪ .‬ר״ש ודוקח הנ״ל‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה פ״ט מ״ה‪.‬‬
‫‪ 12‬ע ל הגשיש ה ח צ ו ן ח ו צ ץ ו ע ל הפנימי א י נ ו ח ו צ ץ ‪ .‬מ פ נ י ש ע ל החיצון הוא‬
‫מ ק פ י ד יותר‪ .‬ו ב א ס ת ר ר ב ה פ״ב—ח׳ )הוצ׳ ר א ם ה ׳ ע ״ ד ( ‪ :‬ה ג ש י ש ה ח י צ ו ן ש ל זהב‬
‫והפנימי ש ל כסף‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש י ע ל ג ש י ש ב פ י ה ״ ג זבים פ ״ ג ע מ ‪.131‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 12/13‬ע ל המטפחת של מפסלי אילנות ר׳ ע ק י ב א אומר אף ע ל ח ל ו ק ן וכר‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬ע ל כל א ל ה א י נ ו חוצץ‪ ,‬ע י י ן ב מ ש נ ה פ ״ ט מ״ז‪ .‬ו ב ד ׳ נפולי ש ם ב ט ה ״ ד ‪ :‬ושל‬
‫מפסלי א י ל נ ו ת חוצצין‪.‬‬
‫‪ 13‬אף ע ל שמרים כיוצא ב ה ן ‪ .‬ב ד ‪ :‬א ף ע ל ש מ נ י ם וכר‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪ :‬אף‬
‫ש ל ש מ נ י ם וכו׳ ו ב ד ו ק ח ה נ ״ ל ‪ * :‬א ף ש מ נ י מ ״ ו כ ר ‪ ,‬וקדי‬
‫כלומר עושי ש מ ן וכיוצא בהן‪.‬‬
‫ש מ נ י מ )בשין פתוחה(‪,‬‬
‫‪ 14‬לכלובי שמרים שבכיס שבצלוחית והמוך שבשירים ושבזוג וכר‪.‬‬
‫ו כ ן בד׳י׳ש הנ׳׳ל‪ :‬לכלובי ש מ ד י ם ש ב כ ו ס ו ש ב צ ל ו ח י ת והמוך ש ב ש י ר י ׳ ושבזוג ו כ ר‬
‫והמוך ש ב ש י ר כ ש ה ת כ ש י ט חלול מ ש י מ י ן שם מוך‪ .‬וברמב״ם פ ״ ג מ ה ׳ מקוואות ה ״ ט ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫א ב ל לכלובי ש מ ר י ׳ ש ב כ ו ס ו ש ב צ ל ו ח י ת והמוך ש ב ש י ר ו ש ב ז ו ג ובו׳‪ .‬ו ב ד ו ק ה ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫לכלובי שמרים ש ב כ ו ס ו ש ב צ ל ו ח י ת והמוך ש ב ם י ך ו ש ב ז ו ג וכר‪.‬‬
‫‪ 15‬ו ש ע ל י ד י המגריפה ה ר י א ל ו א י ן ח ו צ צ י ן ‪ .‬וכן בר״ש הג״ל‪ :‬וע״י מגריפה‬
‫ה ר י א ל ו א י ג ן חוצצין‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם הג״ל )וכ״ה ג ם ב ר מ ב ״ פ כ ו ר י ב ש ג ו ״ פ פרגקפודט(‪:‬‬
‫ו ש ע ל י ד ה מ ג ר פ ה ח ו צ צ י ן‪ .‬ו ב כ ״ מ שם מ ג י ה ע ״ פ ה ת ו פ פ ת א ‪ ,‬א ב ל ה ג ה ה ז ו ק ש ה מאד‪.‬‬
‫ש ה ד י הרמב׳י׳ם א ו מ ד ש ם מקודם שלכלוכי צ ו א ה ב כ ס א ובו׳ א י ן ח ו צ צ י ן א ב ל לכלובי‬
‫ש מ ר י ם וכו׳ חוצצין‪ ,‬ולפי ה ג ה ת הכ״מ‪ ,‬מ א י * א ב ל ״ ? ולפיכך קרוב לוודאי שלפגי‬
‫ה ר מ ב ״ ם ה י ת ה ה ג י ׳ ב ת ו ס פ ת א ‪ :‬חוצצין‪ .‬ו כ ן ב ד ו ק ה ה ג ״ ל ‪ :‬ו ה ט י ט והבצק ש ע ל י ד י‬
‫קרדופ ושעל י ד המגריפה ה ר י אלו ח ו צ צ י ן ‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬הגלידו ה ר י א ל ו ח ו צ צ י ן ‪ .‬כ״ה גם בד‪ ,‬ד״ש ורוקח הג״ל‪ ,‬ובד״ח ב ט ע ו ת ‪:‬‬
‫ה ג ד י ל ו ‪ .‬ובכי״ו ח ס ד כ א ן כ ״ ז ע ד *אין ח ו צ צ י ך ב ש ו ר ה ‪ .16‬ולפי ג י ר ם ת ה ר מ ב ״ ם‬
‫והדוקה ה נ ״ ל צריך לפרש ש ג ם ב ה ג ל י ד ו ו י ב ש ח ו צ צ י ן ו ל א ב ט ל ו א ג ב הכלי‪ .‬ו ל פ י‬
‫ג י ד ס ת י נ ו וגי׳ ה ר ״ ש ל ע י ל ב ת ו ס פ ת א ב ה ג ל י ד ו יותר ג ד ו ע מ פ נ י ש א י ן המים ח ו ד ר י ן‬
‫ב ה ם ואין מ ע ב י ר י ן אותם‪.‬‬
‫‪ 15/16‬כ ל ידות הכלים שהכניסן כדרכן וכר‪.‬‬
‫ד״ש פ״י מ״א‪ ,‬רוקח ס י ׳ שע״ו‪,‬‬
‫ד א ב י ״ ה ב א ר ז ח ״ א סי׳ ש פ ״ ב מ ״ ט ע ״ ‪ ,‬ועיין ב מ ר ד כ י ג ד ה )שבועות פ ״ ב ( ס י ׳ תש״ן‪.‬‬
‫ב‬
‫ו ע י י ן ב מ ש ג ה פ ״ י מ״א‪.‬‬
‫‪ 16/17‬נ ת ן ה ז פ ת והשעוה בק במקום הנקב בין במקום הניצוק הרי אלו אינן‬
‫ח ו צ צ ץ ‪ .‬וכ״ה )בשינויים קלים( גם בד״ש וראבי״ה הנ״ל‪ .‬ובדוקה הג״ל‪ :‬ה ר י א ל ו חוצצין‪.‬‬
‫כ ל י ד ו ת הכלים שגשברו ו כ ר ‪ ,‬ורואים ב ד ו ד ש י ש ש ם‬
‫השמטה ע״י‬
‫הדומות‬
‫וצ״ל‪:‬‬
‫ה ד י א ל ו ]איגן חוצצין הכגיסן ש ל א כ ד ר כ ן וכו׳ ה ד י אלו[ חוצצין‪ .‬כ ל י ד ו ת וכו׳‪.‬‬
‫ו א ש ר לפירוש ה ד ב ר י ם כ ת ב בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬פ י ׳ ב י ן במקום ה נ ק ב ש ד ר ך א ו מ ג י ם‬
‫למלאתו‪ .‬ב י ן במקו׳ הנצוק מ ל ש ו ן ויצוק ל ו‬
‫שדרך אומנים‬
‫משימין על ה י ד כמין‬
‫ט ב ע ת ו ת ח ת י ה ז פ ת ושעוד! ל ה ד ב י ק ה היטב‪ .‬ו ב ד א ב י ״ ה ה נ ״ ל ‪ :‬פ י ׳ כ י רגילים ה א ו מ נ י ם‬
‫להשים זפת‬
‫תחתיו כדי‬
‫להדביקו‬
‫שקודין‬
‫שולדיד‬
‫) ב ר ש ״ י ש ב ת ט ״ ז ב ׳ ‪ :‬וריתכן‪.‬‬
‫ש ו ל ד י בלע״ז‪ .‬ו ע י י ן ב ל ו ד נ ה י י ם לעזים ש ב ד ש ״ י ע ל ה ש ״ ס ע מ ׳ ‪ (132‬וכן ע ו ש י ן כשיוצקין‬
‫ל ת ו כ ו ט ב ע ו ת כ ד כ ת י ׳ ) ש מ ו ת ל ״ ח ה׳( ויצוק א ר ב ע ט ב ע ו ת ‪ .‬ו ז ה פ ת ר ו ן גצוק‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫מקואות פ״ו ןימ׳ ‪659‬‬
‫ונ״ל ש ה ר מ ב ״ ם פ י ר ש נ ק ב וניצוק בדרך אחרת‪ ,‬ש כ ן כותב ב ם י ה ״ מ פ ״ י מ׳׳א‬
‫ע מ י ‪ :114‬וכן ה ת ב א ר ב ת ו ס פ ת א ש מ ד ב ר ב י ד ו ת שהם חלולין‪ .‬ו ב ה ע ר ו ת ד י ר י נ ב ו ד ג שם‬
‫צ י י ן לנכון ש ה ר מ ב ״ פ ב פ ״ ג מ ה ׳ מקוואות הי״א ה ע ת י ק ‪ :‬כל י ד ו ת ה כ ל י מ ש ה ן‬
‫ת ל ו ל י ן ו כ ר ‪ ,‬וכיוון ל ת ו ס פ ת א הנ״ל‪ .‬א ב ל לפנינו א י ן ר מ ז מ ז ה ב ת ו ס פ ת א כאן‪.‬‬
‫ולפיכך נ ״ ל ש ה ד מ ב ״ ם פירש שניצוק הוא ה נ ק ב ש מ מ נ ו יוצאים הנוזלים ד ר ך הכלי‪.‬‬
‫ו כ ן ב ת ו ס פ ת א ש ב ת פ ס ״ ז ‪ : 13524‬קורע א ד פ עור ש ע ל פי ח ב י ת וכו׳ ו ב ל ב ד ש ל א‬
‫י ת כ ו י ן ל ע ש ו ת נ צ ו ק )ב״ה ר ק בכי״ע שם‪ ,‬עיין מש״ש(‪ .‬ו ב מ ש נ ה שם פ כ ״ ב מ ״ ג ‪:‬‬
‫ו ב ל ב ד ש ל א יתכוון ל ע ש ו ת כלי‪ ,‬ופידש״י שם )קמ״ו א ׳ ( ‪ :‬ל ע ש ו ת כלי‪ .‬ל נ ו ק ב ה י פ ה‬
‫ב פ ת ח נאה‪ .‬ורואים מ כ א ן ש נ צ ו ק הוא נ ק ב הכלי ש מ מ נ ו י ו צ א י מ המשקים‪ .‬ו ל פ י כ ך‬
‫הסיק מ כ א ן הרמב׳יפ ב פ י ה ״ מ שלו שרוב י ד ו ת ש ל ה פ היו חלוליפ )והיו שופכים א ת‬
‫הנוזלים ד ר ך ה י ד החלולה(‪ ,‬ו ה ת ו ס פ ת א אומרת שאם סתם א ת ה ח ל ל ב י ן במקום ה נ ק ב‬
‫)שמשם יוצאים המשקים מ ן היד( בין במקומ הניצוק ) ש מ ש מ יוצאימ ה מ ש ק י ם מ ן‬
‫הכלי( א י נ ן חוצצין‪.‬‬
‫‪ 19/20‬אם משמשין מעק מלאכתן ראשונה ח ו צ צ י ן ואם ל א ו אין ח ו צ צ י ן ‪ .‬בד‪,‬‬
‫ר״ש‪ ,‬רוקח ו א ר ז ה ג ״ ל ‪ :‬א י ן חוצצין ו א פ ל א ו חוצצין‪ .‬ולפי‬
‫הגי׳ גמ בכי״ו‪ ,‬ו נ מ צ א שהנוםחא ש ל ו בדויה מ ן הלב‪ .‬א ב ל‬
‫ע ל שיגוי בכי״ו‪ ,‬ומזה גדאה ש כ ״ ה בכי״ו‪ ,‬ו צ ׳ ר צ ה ל ה ע י ד‬
‫בכי״ו(‪ .‬א ב ל בכל אופן ברור ש ג י ׳ ד ו ה ד א ש ו ג י מ גכוגה‪ .‬ועיין‬
‫ה ע ר ת צ ׳ ב ש נ ר ס ב״ה‬
‫קרינגיל ל א ה ע י ר כ א ן‬
‫ע ל השיגוי ש ב ד )ולא‬
‫להלן שורה ‪ 21‬ו מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 20/21‬מנל שנשברה י ד ה מםטה ולפנים א י נ ה חוצצת מפני ש ה י א כבית‬
‫המתרים מסטה ו ל ח ו ץ וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬מ פ נ י שהיא כ ב י ן הסתרים ה ס ט ה ולחוץ ו כ ר ‪.‬‬
‫ועיין מ ״ ש ע ל *בין״ ו‪-‬בית״ ב ק ר י ת ספר ש י ״ ב ד י ש ע מ ׳ ‪ .56‬ו ב ר א ב י ״ ה ה נ ״ ל ‪ :‬ו ס ו ב א‬
‫קתגי התם ד ב י ת הסתרים איגו חוצץ )עיין להלן ש ר ‪ 28 ,27‬ועוד(‪ ,‬ו ע י י ן ג פ ב ר ״ ש‬
‫ו ר א ״ ש פ״י מ״ה‪ ,‬ר ״ ש ספ״י‪ ,‬רא״ש ה׳ מקוואות סוף סי׳ ל׳‪ .‬ועיין לעיל ‪ ,58037‬ואולי‬
‫צ ״ ל ‪] :‬מ[מםסה ולפגים וכוי‪ ,‬ועיין ב ן י ה ו ד ה ע ר ך מסיט‪.‬‬
‫ו א ש ר למלה *סטה״ כ ת ב ב ר ״ ש ה ג ״ ל )פ״י מ ״ א ( ‪ :‬מ ן ה ס י ט ה ולפגימ‪ .‬כ ך‬
‫כ ת ו ב בספרים ו ש מ א מ ש פ ה ולפנים הוא‪ .‬א ב ל ב ד ו ק ה סי׳ ש ע ״ ו ה ג ״ ל ‪ :‬מ ג ל ש ג ש ב ר ה‬
‫י ד ה מ ט פ ח ולפנים א י נ ה ח ו צ צ ת מ פ נ י ב ב י ת ה ת ר י ס )צ״ל כ מ ו שהוא ל פ נ י נ ו‬
‫בתוספתא( א ף מ ט פ ח ולחוץ מ ש מ ש ת מ ע י ן מ ל א כ ת ן וכו׳‪ .‬ו כ ן ב ר א ב י ״ ה ה נ ״ ל ‪ :‬מ ג ל‬
‫ש נ ש ב ר ׳ י ד ה מ ט פ ח ולפנימ א י נ ה ח ו צ צ ת מ פ נ י ש ה י א כ ב י ת הסתרים מ ט פ ח ולחוץ‬
‫א מ מ ש מ ש ת מ ע י ן מ ל א כ ה ר א ש ו ג ה ו כ ר ‪ .‬ושיעור ש י ר י י ד ה מ ג ל ט פ ח ‪ ,‬ו כ מ ו ש פ ס ק ה‬
‫התוספתא ב כ ל י פ ב ״ ב פ ״ ז ‪ :59720‬א ת ש ד ר כ ו לאחוז ב י ד ו א ח ת וכו׳ טפח‪.‬‬
‫‪ 21‬אם משמש מעק מלאכתה חוצצת ואם לאו א י נ ה חוצצת‪ .‬גי׳ זו בדויה‬
‫מ ן הלב‪ •,‬ו ב ד ‪ :‬א ם מ ש מ ש ת מ ע י ן מ ל א כ ת ה איגד‪ .‬חוצצ׳‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬א מ מ ש מ ש מ ע י ן‬
‫מ ל א כ ת ה איגד‪ .‬ח ו צ צ ת ואם ל א ו ה ר י זו חוצצת‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬א ם מ ש מ ש ת מ ע י ן‬
‫מ ל א כ ת ו ר א ש ו ג ׳ א י ג ה ח ו צ צ ת ואם לאו חוצצת‪ .‬ו כ ן ב ר א ב י ״ ה ה ג ״ ל ‪ :‬א ם מ ש מ ש ת‬
‫מ ע י ן מ ל א כ ה ר א ש ו ג ה א י ג ה ח ו צ צ ת ואמ ל א ו חוצצת‪ .‬ו ב ד ו ק ה ה ג ״ ל ‪ :‬מ ש מ ש ת‬
‫מ ע י ן מ ל א כ ת ן איגד‪ .‬ח ו צ צ ת ואם לאו חוצצת‪ .‬ועיין ל ע י ל שו׳ ‪ 19/20‬ומש״ש‪.‬‬
‫‪ 21/22‬מ מ י א ו ב מ ש ה ו וכר‪ .‬בכי״ו וריש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬ב ג מ י או ב מ ש י ח ה וכר‪.‬‬
‫‪ 22‬שורפה בשרף ו כ ר ‪ .‬ב ד ‪ :‬םירפה בשרף וכר‪ .‬ובד״ש ה ג י ל ‪ :‬שירפה בשרף ו כ ר‬
‫ש י ר פ ה ד ב ק ה בשרף‪.‬‬
‫מקואות פ״ו עמ׳ ‪659‬‬
‫‪ 22/23‬כ ל י שצר מכאן ומכאן ו ר ח ב מן האמצע‬
‫הפרק לא נ ע ת ק ו ב ד ״ ש א ב ל נ ע ת ק ו כולן ברוקח סי׳ שע״ו‪.‬‬
‫‪4 5‬‬
‫וכו׳‪ .‬כ ל הברייתות ע ד סוף‬
‫‪ 23‬כגק רובע ו ח צ י רובע אין ל ו טהרה עולמית עד שיטנו על צדו‪ .‬וכ״ה גם‬
‫ב ד )ושם‪ :‬ע ד שיטפ( ודוקח הג״ל‪ ,‬ועיין ב מ ש ג ה פ ״ י מ ״ א ‪ .‬ו ע י י ן ברוקח סי׳ תפ״א‪.‬‬
‫‪ 23/24‬צלוחית שאוננה מעוך לתוכה וכר‪ .‬רוקח הג״ל‪ ,‬ועיין מ״ש להלן‪.‬‬
‫‪ 25/26‬מורידה ד ר ך פיה והופכה ומטביל ומעלה א ו ת ה דרך שוליה וכר‪.‬‬
‫בכי״ו‪ :‬ומורידה ד ר ך פ י ה ה ו פ כ ה ו כ ר ‪ .‬א ב ל גם ברוקח ה ג ״ ל ‪ :‬מ ו ר י ד ה ד ר ך פ י ה והופכה‬
‫ו מ ט ב י ל ה וכר‪.‬‬
‫והגה ב מ ש ג ה פ ״ י מ ״ א ‪ :‬כ ל י ש ה ט ב י ל ו דרך פ י ו כאילו ל א טבל‪ .‬ו ב ד ״ ש ש ם ‪:‬‬
‫א י ן ל פ ר ש מפני ש ה מ י ם ג ש א ב י ן לתוכו ד ה א ת י ג ח ב מ ק ו ה שאין בו כי א ם א ר ב ע י מ‬
‫ס א ה מכוונות ו כ ר ‪ .‬א ב ל ב ד ו ק ה טי׳ ש ע ״ ו ‪ :‬כ ל י ש ה ט ב י ל ו ד ר ך פיו כאילו ל א טבל‪.‬‬
‫פ י ׳ ש ה מ י ם ש א ו ב י ן בו‪.‬‬
‫ופירוש זה ה ו א של ה ד י ב מ ״ ץ ‪ ,‬כ מ ו שגילה לנו ר׳ י ש ע י ה ד ט ד נ י ב ש ר ת כי״ק‬
‫‪ 32‬ע ״ ב ‪ :‬וראיתי ש כ ת ב ת פ ג ר א ה ל ן ד א פ י ׳ מים ש א ו ב י ן וגישוקין במקוה שלם כ ש פ ו פ ר ת‬
‫הנוד יכול א ד מ ל ט ב ו ל בהן‪ ,‬ד ל ג מ ד י מהגיא ז ר י ע ת ן להיות כמקור‪ ,‬ע צ מ ו כ ד א מ ד י ב ח ו מ ר‬
‫בקודש )חגיגה ב״ב א׳( מ ט ב י ל י ן ב ת ו ך כ ל י ו כ ו ‪ /‬ו ש ת י הראיות הללו א י ן ב ה ן מ מ ש‬
‫מ פ ג י ש א י ן ש פ ד י ן ש א י ב ה כלל‪ ,‬ד ה כ י ת ג ן בפרק ב ת ר א דמקוות כ ל י ש ה ט ב י ל ו ד ר ך‬
‫פיו כ א י ל ו ל א טבל‪ .‬ופיר׳ ר ״ י ב י ר ב י מ ״ צ ד ה מ י ם ג ש א ב י ן לתוכו וכו׳ )ועיין להלן(‪.‬‬
‫ו כ ן כותב ר ׳ ש מ ו א ל בר׳ ב ר ו ך ) ש ר ת מ ה ד ״ ח א ר ז פ י ׳ פ״ד‪ ,‬י ״ ט ע ״ ב ( ‪ :‬״כלי‬
‫ש ה ט ב י ל ו ד ר ך פיו כאלו ל א ט ב ל ופי׳ הר״ר י צ ח ק ז״ל בפירושיו מ פ ג י שהמימ ג ש א ב י ן‬
‫בתוכו‪ ,‬וכן כלי שהוא צ ד מ כ א ן ו צ ד מ כ א ן ו כ ו ‪ /‬ולפירושיו ה י י ת י רוצה ל ו מ ד דלא‬
‫מ י י ד י א ל א במקוה מ צ ו מ צ ם ״ וכר‪ .‬וגם כ א ן ב א ה ר ״ ש להוציא מפירושו ש ל הריבמ״ץ‪,‬‬
‫כרגיל אצלו‪.‬‬
‫ב ר ם דביגו י ש ע י ׳ ב ע צ מ ו ה ז ד בו מ ש י ס ת ו ש ה י ת ה מ י ו ס ד ת ע ל פי׳ ה ר י ב מ ״ ץ‬
‫הנ״ל‪ ,‬ש כ ן כ ת ב בתום׳ ר י ״ ד ח ג י ג ה ב״ב א ׳ ‪ :‬״הנה ה ד ב ר ברוד כ ש מ ש ש ה מ י ם נ י ש ו ק י ן‬
‫ובטלים ל מ ק ו ה אף ע ל פי ש ה ן בכלי‪ .‬ו כ ל מ ה ש כ ת ב ת י ב ת ש ו ב ו ת ש א י ן‬
‫‪ .‬ה מ י ם נ י ש ו ק י ן ב כ ל י ה כ ל ה ב ל ‪ .‬והראי׳ ש ה ב א ת י שם מ מ ה ד ת נ ן ב פ ׳ ב ת ר א‬
‫ד מ ק ו ו א ת כ ל י ש ה ם ב י ל ו ד ד ך פ י ו כאילו לא ס ב ל א י נ ה כלום‪ ,‬ש א י ן פתרונם כ ד פ י ד ש‬
‫ד ׳ יצחק ב ״ ר מ ל כ י צ ד ק זצוק״ל מ פ נ י שהמים נ ש א ב י ן בתוכו‪ ,‬שאפילו אם נ ש א ב י ן‬
‫ה ר י הן נ ט ה ר י ן ב ה ש ק ה ודומין כ ש א ר מ י המקוה‪ ,‬א ל א זו פירושי‪ ,‬ה ס ב י ל ו ד ד ך פיו‬
‫ש כ פ ה פיו ל מ ט ה ו ש י ק ע ו ב מ ק ו ה כ א י ל ו ל א טבל‪ ,‬ש ל ע ו ל מ א י ן הכלי יכול ל ה ת מ ל א ו ת‬
‫מ ן ה מ י ם א ם ל א יהיו פיו למעלה‪ ,‬א ב ל א פ ת ש ק ע ה כ ל י ופיו למטה‪ ,‬ל ע ו ל פ א י ן כל‬
‫אויר הכלי מ ת מ ל א מ מ י המקוה‪ ,‬ו מ ש ״ ה כאלו ל א ט ב ל ‪ ,‬ולא מ פ ג י ט ע ם ש א ו ב י ך ‪.‬‬
‫ופירוש זה הוא פירוש ה ר מ ב ״ ם וקיבלו גם הר״ ש הנ״ל‪ ,‬ע י י ״ ש ‪.‬‬
‫ו ה ג ה כל המקרים כ א ן מיוסדים ע ל ה ע י ק ר הזה‪ ,‬וכן גמ ב מ ק ר ה ד ג ן עליו ל ה ו ר י ד‬
‫א ת ה צ ל ו ח י ת ד ר ך פיה‪ ,‬כ ד י שיכנסו המים ב י ן כותלי ה צ ל ו ח י ת ושפתה‪ ,‬ו א ח ״ כ ה ו פ כ ה‬
‫ופיה ל מ ע ל ה כ ד י שיכנסו ה מ י מ ל ת ו ך הצלותית‪ .‬א ב ל ק ש ה ל מ ה לו להפוך א ת ה צ ל ו ח י ת‬
‫ש ו ב ולהעלותה ד ר ך שוליה‪ ,‬ה ר י כ ב ד ע ל ת ה ל ה ט ב י ל ה ‪ .‬ו מ כ א ן מ ש מ ע כפירוש ה ד י ב מ ״ ץ‬
‫ד״נ״ל‪ ,‬ש א נ ו מ ד ב ר י ם כ א ן ב מ ק ו ה מצומצם‪ ,‬והופכה כדי ש ל א ת ש א ב מ י פ מ ן המקוה‪.‬‬
‫ואולי י ש כ א ן א ש ג ר ה מ ל מ ע ל ה ‪.65732‬‬
‫מקואות ם״ו—ו עמ׳ ‪659‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 26/27‬ר׳ יוחנן בן נורי אומר מטביל כדרכו וכר‪.‬‬
‫ריבמ״ץ א צ ל ד ׳ ש מ ו א ל‬
‫‪ 27‬ל ב ק שחוננו חוזרת לתוכו וכר‪ .‬ברוקח הנ״ל‪:‬‬
‫צ ל ו ח י ת שהוגנה חוזרת‬
‫ב ר ׳ ברוך ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח א ר ז הג״ל‪ ,‬רוקח הג״ל‪.‬‬
‫לתוכה וכרי‬
‫פ״ן‬
‫*( ) פ י ח בד(‬
‫‪ 30‬כפת ידיו ורגליו וישב לו וכר‪ .‬בר״ש פ״י מ ״ ד ‪ :‬ת נ י א ב ת ו פ פ ת א כופת י ד י ו‬
‫ורגליו ו כ ר ‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם פ ״ א מ ה ׳ מקוואות ה ״ ט ‪ :‬הכופת י ד י ו ורגליו וכוי‪ .‬ו ב ד כ א ן ‪:‬‬
‫כ פ ה י ד י ו ו ר ג ל י ו וכוי‪ .‬וכן ב ד א ב י ״ ה ח ״ א פי׳ ק ג ״ א ע מ ׳ ‪ 157‬ק ו ר א לפרק זה‪ ,‬כ ס ה‬
‫י ד י ו ורגליו‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬כ פ ה וכוי‪ ,‬כ מ ו ש ת ק ן ר ״ א א פ ט ו ב י צ ד שפ‪.‬‬
‫‪ 31/32‬היו ר ג ל י ו מלאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו א ר ב ע י ם סאה‬
‫ט ה ו ר שפשף א ו שטבל בחמין ט ה ו ר ‪ .‬ו כ ן בדמב״ם פ״ב מ ה ׳ מקוואות ה ״ י ‪ :‬ל א‬
‫י ט ב ו ל א ד ם ב ע פ ר ש ע ל ר ג ל י ו ) מ ש ג ה מ ״ ט סמ״ב( ואם ט ב ל א י ג ו חוצץ‪ .‬ו ע י י ן בכ׳י׳מ שם‪.‬‬
‫א ב ל ב ר ״ ש ה ג י ל ‪ :‬ה י ו רגליו מלאים א ב ק וירד ו ט ב ל ב מ ק ו ה ש י ש בו א ר ב ע י ׳ ס א ה‬
‫ט מ א ש י פ ש ף א ו ש ט ב ל ב ח מ י ן טהור‪.‬‬
‫ו ב ד כ א ן ‪ :‬ה י ו ד ג ל י ו מ ל א ו ת א ב ק וירד וטבל במקוה ש י ש בו א ד ב ע י מ ט א ה‬
‫ט ה ו ר ‪ .‬ש פ ש ף א ו שגפל ב ח מ י ן ט מ א ‪ .‬ו כ ן ב א ר ז סוף ה ׳ גדה‪ ,‬ג י א ע ״ ב ‪ :‬ו ה א‬
‫ד ת ג י א ב ר י ש א ה י ו דגליו מ ל א ו ת א ב ק וירד וטבל במקור‪ ,‬ש י ש בו מ ׳ פ א ה ש פ ש ף או‬
‫ש ט ב ל ב מ י ח מ י ן ט מ א ‪ .‬גראה בעיגי ש ר ״ ל ש ב ש ע ה ש ה ו א מ ש פ ש ף ש ה ו א כ מ ו ל ש‬
‫א ת ה א ב ק ו ג ד ב ק ב י ח ד ו י ש לחוש ש מ א ב ש ע ת ה ט ב י ל ה גדבק בגופו ו ח צ ץ והלכך ל א‬
‫ע ל ת ה לו טבילה‪ .‬וגם רוצה ]לומר[ ש ה ח מ ץ מ ד ב י ק י ן א ת ה א ב ק י ח ד וגדבק ב ג ו ף וחוצץ‪.‬‬
‫ו ב ה ג ה ו ת מ ר ד כ י ג ד ה )שבועות( פוף פ י ׳ ת ש ״ ף ‪ :‬ד ת ג י א ב ת ו פ ׳ ד פ ד ק ב ת ד א ד מ ק ו ו א ו ת‬
‫ה י ו רגליו מ ל י א ו ת א ב ק וירד וטבל ב מ ק ו ה ש י ש בו מ ׳ ס א ה ש פ ש ף א ו ט ב ל ב מ י ח מ י ן‬
‫כוי‪ .‬ו ע י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 32/33‬קומקומים שהוא מלא חמין והטבילו טמא שפשפו א ו שהטבילו בחמין‬
‫טהור‪ .‬ב ד ‪ :‬קומקום שהוא מ ל א ב ח מ י ן וכר‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬שהוא מ ל א פ ח מ י ן ו כ ר ‪ ,‬עיין ב מ ש ג ה‬
‫פ ״ ט םמ״ג‪ .‬וכן ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬קומקמום ש ה ו א מ ל א פ ח מ ץ ו ה ט ב י ל ו ט מ א ש פ ש פ ו א ו‬
‫ש ה ט ב י ל ו ב ח מ י ן טהור‪ .‬וכן ברוקח ס ו ף ס י ׳ ש ע ״ ב ‪ :‬ב ת ו ס פ ת ׳ ק ו מ ק ו מ ו פ ש ה ו א מ ל א‬
‫פ ח מ ץ והטבילו ט מ א ‪ ,‬פ י ׳ ש ש ח ר ו ר י ת חוצץ ש מ ק פ י ד ע ל י ו וכוי‪ ,‬ש י פ ש פ ו ה ק ו מ ק מ ו ס א ו‬
‫ה ע ב י ר ו ב ח מ י ן טהור‪ ,‬פירוש ה ח מ י ן מ ע ב י ר י ן ה ש ח ר ו ר י ת ‪ .‬ו ע י י ״ ש גם ב ס י ׳ ש ע ״ ו‬
‫)השגי( ק ר ו ב לסופו‪ .‬ו ע י י ן גם ב ת ש ו ב ת ה ר ״ ש מ ש ג ץ באו׳׳ז ח ״ א ה ׳ ג ד ה סי׳ ש פ ״ ו‬
‫נ ״ א ~ ע ? א ו ב א ו ״ ז ש ם נ ״ א ע ״ ב ‪ .‬ו ב מ ר ד כ י ג ד ה )שבועות( סי׳ ת ש ץ ) ת ש ו ב ת ה ר ״ ש‬
‫מ ש ג ץ ש ב א ו ״ ז הג״ל(‪ , :‬ד ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ד מ ם כ ת מ ק ו א ו ת פ ר ק ב ת ר א ק ו מ ק מ ו ם ש ה ו א‬
‫מ ל א פ י ר ו ר י ן )וכ״ה גמ במרדכי ד ״ ק וד״ו‪ ,‬ו ז ה ש י ב ו ש ו צ ״ ל ‪ :‬פחמין( ו ה ט ב י ל ו‬
‫ט מ א ש פ ש פ ו א ו ש ה ט ב י ל ו ב ח מ י ן טהור״‪ .‬ו ה ר ״ ש ב ת ש ו ב ת ו מ ו ק י ל ה ב ח מ י ט ב ד י א ‪,‬‬
‫ולפיכך א ץ כ א ן גזירת מ ר ח צ א ו ת ‪ .‬ו ע י י ן בפירושו כ א ן ש כ ת ב ע ל ה ר י ש א ‪ :‬א ו ש ט ב ל‬
‫ב ח מ י ן כגון ח מ י טבריא‪ .‬וזהו מ ט ע מ הג״ל ש ב א ר ב ת ש ו ב ת ו ‪.‬‬
‫‪ (1‬וכ״ד‪ .‬לפני בעל כפו״פ‪ ,‬דיין מ״ש להלן ‪.66011‬‬
‫מקואות פ״ז עמי ‪659—660‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ 33/34‬ם ל י ן של גת ושל בד א ו צ י ן צ ר י ך לחטחט ו ר פ ץ צריך ל נ ע ר ‪ .‬ו כ ן בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬הסלים ש ל ב ד ו ש ל ג ת א ו צ י ן צ ר י ך ל ח ט ט ורםין צ ר י ך ל נ ע ר וכו׳ אוצין‪,‬‬
‫שמלאין חרצגים ו פ ס ו ל ת ש ל זתים בדוחק‪ ,‬צריך ל ח ט ט ולהוציא כ ל ה פ ס ו ל ת ו א י לא‪,‬‬
‫חייץ‪ .‬רפין צ ר י ך ל ג ע ר מ ל ש ו ן גוער א ת הכסוי בפרק ב מ ה ט ו מ ג י ן ) ש ב ת מ ״ ט אי‪,‬‬
‫ד ק ״ פ ש פ ע מ ׳ ‪ 94‬ה ע ר ה ח׳(‪.‬‬
‫ו ב ד כ א ן ‪ :‬ה פ ל י ן ש ל ג ת ו ש ל ב ד ח י צ ו ן צריך ל ח ט ט ו ד פ ג י׳ צריך לגער‪.‬‬
‫וכן ברוקח ס ו ף ס י ׳ שע׳׳ב ) ב ד ׳ פאגו(‪ :‬הסלין ש ל ג ת ו ש ל ב ד ח י צ ו ן צריך ל ח ט ט‬
‫ו ד פ י ן צריך לגער‪ .‬ו צ ״ ל ‪ :‬חוצין ו כ ר ד פ י ן וכו׳ והייגו ח ו צ ץ הייגו אוצין‪ ,‬ו ע י י ן מ ״ ש‬
‫לעיל ״‪ .588‬ו ב ר מ ב ״ פ פ ״ ג מ ה ׳ מקוואות ה כ ״ ב ‪ :‬הסלין ש ל ג ת ו ש ל ב ד א פ היו ח ז ק י ם‬
‫צריך ל ח ט ט ו א ם ה י ו רפים צ ר י ך לגעד‪.‬‬
‫‪ 34‬ק ש ר י פונדא ו פ ם י ק י א וכוי‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רוקח סוף סי׳ שע״ו)הראשון(‪.‬‬
‫‪ 34/35‬ו ק ש ר י מפתח ח ל ו ק של אשה ה ר י א ל ו ח ו צ צ י ן ‪ .‬בד״ש הג״ל‪ :‬וקשרי‬
‫מ פ ת ח י חלוק ש ל אשד• ו כ ר ‪ ,‬ו כ ן ברוקח ה ג ״ ל ‪ :‬וקשר מ פ ת ח י חלוק ש ל אשה‪.‬‬
‫ובכי״ו כ א ן ‪ :‬חלוק ש ל א ל ו חוצצין‪ ,‬ו ת ס ד ו ת המלימ ‪ .‬א ש ה הרי״‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פ ״ ג ה כ ״ ב ‪:‬‬
‫ואלו שצריכין ש י ב ו א ו ב ה ן המים הקשרים ש ב ם ת ח י החלוק ש ה ן ע ש ו י י ן לולאות‪ .‬ו ע י י ן‬
‫ב כ ״ מ שפ‪ .‬ו א פ ש ר ש ג פ לפגי ה ד ״ מ חסרו כ א ן המלימ ‪ .‬ש ל אשד‪.‬״‪ ,‬ומקורו מ ת ו ס פ ת א‬
‫כ א ן והוא צרפה ל מ ש ג ה פ״י מ״ד‪.‬‬
‫‪ 35‬קשרי נ י מ י פ ו נ ד א ו פ ם י ק י א ו ק ש ר י ר צ ו ע ו ת ו מ נ ע ל ו ס נ ד ל ו כ ר ‪ .‬בכי״ו ור״ש‬
‫הג״ל‪ :‬וקשרי ר צ ו ע ו ת מ ג ע ל וםגדל‪ .‬ו ב ד ו ק ה ה ג ״ ל ‪ :‬קשרי ש ל גימא וקשרי א צ ב ע ו ת י ו ) ! (‬
‫ורצועות ש ל מ ג ע ל ו ס ג ד ל ובו׳‪ .‬ועיין רמב״ם פ ״ ג הכ״ב‪.‬‬
‫‪ 36‬נ ת ק ש ר ו מ א ל י ה ן אינן ח ו צ צ י ן ‪ .‬ר״ש ורוקח הג״ל‪ ,‬רמב׳׳פ פ״ג מ ה ׳ מקוואות הכ״א‪.‬‬
‫‪ 36/37‬ק ש ר י ע נ י ש מ ק פ י ד ע ל י ה ן ו כ ר ‪ .‬ר״ש‪ ,‬רוקח ודמב׳׳מ הג״ל‪.‬‬
‫עמי ‪660‬‬
‫‪ 1‬ר׳ י ה ו ד ה אומר צ ר י ך‬
‫הטעם ש ל ר ׳ יהודה‪ ,‬והר״ש ל א‬
‫ו ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ר ׳ יהודה א ו מ ר‬
‫פרק ב ה מ ה ה מ ק ש ה )חולין ם ״ ח‬
‫ב‬
‫ל ה ט ב י ל א ת כ ו ל ו מ פ נ י ה ח ת ך ‪ .‬בפ״י מ״ה לא גזבר‬
‫העתיק ב ר י י ת א זו‪ .‬א ב ל ב מ ר ד כ י ג ד ה סי׳ ת ש ״ ן ‪:‬‬
‫צ ר י ך להטבילו כולו מ פ ג י ש ה ח ת ך איגו גגלה‪ ,‬ו ד ו ג מ ת ו‬
‫< ל א גצרכא א ל א למקום חתך‪.‬‬
‫(‬
‫‪ 2‬ו כ ן ה י ה ר׳ יהודה אומר משום ר׳ טרפון וכר‪.‬‬
‫‪ 2/3‬כ ל י שמלא יין ו ה ט ב י ל ו ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״י מ״ו )ועיין ב מ ש נ ה שם(‪ ,‬ס׳ יראים‬
‫עיין במשנה הנ״ל‪.‬‬
‫השלם‪ ,‬ע מ ו ד עריות‪ ,‬ע מ ׳ ‪ .56‬ועיין הגירםא ב ז ב ח י פ ע ״ ח ב׳‪.‬‬
‫‪ 3/4‬מלא יין ל ב ן ו ח ל ב אם רבו ע ל י ו טהור ו כ ר ‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ .‬ובם׳ יראים‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬מ ל א י י ן וחלב א ם ל ב ו מ ד א י ן עליו ט ה ו ר ו כ ר ‪ ,‬וברור ש י ש כ א ן שיבוש‪,‬‬
‫ואולי צ ״ ל ‪ :‬א ם ר ב ו י ץ ) = מ י ם ( ע ל י ו וכר‪.‬‬
‫‪ 4‬רואין א ו ת ו כאלו ה ו א ב מ י ם ‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬ר ו א ץ אותו כאילו הוא י י ן א ד ו ׳‬
‫במים וכר‪ ,‬וכ״ה ב ב ר י י ת א זבחים הג״ל‪.‬‬
‫אמר ר׳ יוםי ש מ ע ת י וכוי‪ .‬מ ש נ ה פ״י מ״ו‪ ,‬ומכאן מוכח ש ד ׳ יוסי חולק גס‬
‫‪5‬‬
‫ב ש א ר מ ש ק י ן ולאו דווקא ב מ י ח ט א ת )עיין פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ ש ם ע מ ׳ ‪ .(117‬ועיין‬
‫ב ה ע ר ו ת ר׳ א ב א שיף ליריאים הנ״ל ע מ ׳ ‪ 56‬ה ע ד ה ר״ד‪.‬‬
‫‪ 6‬כ ל ה א ו כ ל י ן מ צ ט ר פ י ן ל פ ס ו ל ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״י מ״ז‪ ,‬כריתות י״ג א׳‪.‬‬
‫מ‬
‫מקואות פ״ז עמ׳ ‪660‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ 8/9‬ו א ק מ ח י י ב ק אותו ל ה י ו ת אוכל וכוי‪ .‬בכריתות ש ם ‪ :‬ל א הותרו ל א כ ו ל פ ח ו ת‬
‫מ כ ש י ע ו ר ל י ר ד ו ל י ט ב ו ל וכר‪ .‬ועיין ר י ש הגיל‪ .‬ועיין מ י ש ל ה ל ן ש י ׳ ‪.16/17‬‬
‫‪ 10/11‬התירו למעוברת שתהא טועמת דבר מועט מ פ נ י סכנות נפשות‪ .‬עיין‬
‫ב כ ר י ת ו ת ש פ ו ב ת ו ד ״ ה ה ת י ר ו ובפי׳ הר״ש ה ג י ל ‪ .‬ו ב ר מ ב ״ מ ס פ ״ ח מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ‪:‬‬
‫ה מ ע ו ב ר ת ה ת י ר ו לה לאכול אוכלין ט מ א י ן פחות מכשיעור‪ .‬ו א ע פ י י ש א ו כ ל ת ה ר ב ה‬
‫מ פ נ י ה ס כ נ ה ו א י נ ה צריכה ט ב י ל ה אלא ה ר י היא טהורה‪ .‬א ב ל ב ר כ י נ ו ג ר ש ו מ ב כ ר י ת ו ת‬
‫ש פ פירש ל ע נ י י ן יום הכיפורימ‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 11‬וכמה ה י א פרם ש ת י ב י צ י ם ו כ ר ‪ .‬וכיה בר״ש הנ״ל‪ :‬ו כ מ ה הוא פרם ש נ י‬
‫ב י צ י פ ח פ ר ק י מ ע א ו כ ר ‪ .‬ו ב כ פ ר פ פט״ז‪ ,‬ד י ו צ ״ ה ע ״ ב ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת א מ פ כ ת מ ק ו ו ת פ ״ ז‬
‫)חלוקת ה פ ר ק י פ כ מ ו בכי״ו( ו כ מ ה הוא פ ר ס ש ת י ביצים ח ס ר ק י מ ע א ובו׳‪ .‬ו כ ל‬
‫ה ב ר י י ת א בעירובין פ ״ ג א ‪ /‬ו ש ם ‪ :‬כ מ ה ש י ע ו ר ח צ י פ ר פ ו כ ר ‪ .‬ו ע י פ ה ב ב ל י ‪ .‬ת ו ק ך‬
‫בכפו״פ ה ו צ ׳ לונץ ע מ ׳ תי״ח‪ .‬ובבא זו א י נ ה בכריתות הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 12‬שתי ביצים שוחקות ר׳‬
‫ש י ע ו ר ש ת י ביצים ועוד‪ .‬וכן בכפו״פ הנ״ל‬
‫) ב ד י ו ( ‪ :‬ש ת י ביצימ צוחקות ר ב י שיעור ש ת י ביציפ ועוד‪ .‬ובהוצ׳ ל ו נ ץ ‪ .‬מ ת ו ק ך ‪ .‬ו ב ד‬
‫כ א ן ‪ :‬ש ת י ביצימ שוחקות ש י ע ר ר ב ש ת י ביצימ ועוד‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ש ת י ב י צ י ם‬
‫ש ו ח ק ו ת ש י ע ר ר ב י ש ת י ביצים ו ע ו ד וכו׳ ש ת י ביציפ ועוד‪ .‬ב פ ר ק כ י צ ד מ ש ת ת פ י ן‬
‫)פ״ג א׳( א מ ר י נ ן כ מ ה ו ע ו ד א ח ד מעשרים בביצה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 14‬מתחלת אכילה ראשונה וכוי‪ .‬צ הדפיס ע״פ א ו ד הגנוז‪ ,‬א ב ל זו ה י א נוםחא‬
‫בדויה מ ן הלב‪ ,‬ובד‪ ,‬כ י י ו ו ר י ש ה ג י ל ‪:‬‬
‫‪ 14/15‬כדי‬
‫שתייה‬
‫ר א ש ו ג ה וכר‪.‬‬
‫ש ת י י ת ר ב י ע י ת מצטרפק וכר‪ .‬ב ד ור״ש הג״ל‪ :‬כ ד י‬
‫אכילת‬
‫פ ר ס מצטרפין וכו׳‪ .‬ו כ י ה בכריתות ה ג י ל ‪ ,‬ועיין מ י ש ב ח ״ א ע מ ׳ ‪ ,52‬ש מ ע מ ׳ ‪,161‬‬
‫שם ע מ ׳ ‪.193‬‬
‫‪ 15‬ו א ק מ ח י י ב י ן א ו ת ו ל ה י ו ת שותה פחות מ כ ש י ע ו ר ו כ ר ‪ .‬ב ב א זו ל י ת א‬
‫בכריתות שם‪ ,‬ועיין לעיל ש ר ‪ .8/9‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 16/17‬וטבל ב א מ צ ע ט מ א ‪ .‬ב״ה ב ד וד״ש הגיל‪ ,‬א ב ל בכי״ו‪ :‬וטבל ב א מ צ ע‬
‫ט ה ו ר ‪ .‬ואולי מדברים כ א ן ב ש ת ה םים סמאים‪ ,‬והוא טהור ל פ י ש ט ה ר ו ב ג ו פ ו א ח ד י‬
‫ט ב י ל ת ו ה ר א ש ו נ ה ואין כ א ן שיעור‪ .‬ולםיז מ ת ו ר צ ת ה ל ש ו ן ש ב ש ו ׳ ‪ . 15‬ו א י ן מ ח י י ב י ן‬
‫א ו ת ו ׳ וכו׳‪ ,‬והייגו כ ש א י ן לו א ל א מ י מ ט מ א י מ א י ן מ ח י י ב י ן א ו ת ו ל ט ב ו ל ב א מ צ ע כ ד י‬
‫שלא יפסול א ת גופו‪ ,‬א ל א מ ו ת ר לו ל ש ת ו ת א ת ה כ ל ולטבול אח״כ‪ .‬ו א ג ב ס י פ א ש ג ה‬
‫ג ס ב ר י ש א ) ש ר ‪ (8/9‬ל ש ו ן זו‪ .‬א ב ל ה ב ב ל י ב כ ר י ת ו ת ל א ג ר פ כלל ב ב א זו ב ס י פ א ‪,‬‬
‫ו ג ס ברישא ג ר ס ‪ :‬ל א ה ו ת ר ו ל א כ ו ל פ ח ו ת מ כ ש י ע ו ר וכר‪.‬‬
‫‪ 17‬התירו למנעת טמא מת שתהא ב נ ה וטהורה‪ .‬בכי״ו‪ :‬ש ת ה א מ נ י קד‪.‬‬
‫ב ג ד ‪ .‬׳ ו ט ה ו ר ‪ :‬וכן בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ש ת ה א מ נ י ק ה א ת ב נ ה וטהור‪ .‬ועיין ב כ ר י ת ו ת שם‪.‬‬
‫‪ 17/18‬בלע כ ז י ת מ ן ה מ ת תכנס לבית הבית טהור וכר‪ .‬ר״ש ס י י מ״ח‬
‫כ ל הברייתות ע ד סוף הפרק‪.‬‬
‫‪ 18‬שכל הבלועק באדם ובהמה ו כ ר ‪ .‬לעיל ל‪ .6093‬להלן ש ר ‪.25‬‬
‫‪ 19/20‬שתה מים טמאים‪ ...‬שתה שאר המשקק וכר‪ .‬ר י ש הנ״ל‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה‬
‫פ ״ י מ י ח ‪ ,‬ועיין מ י ש להלן ‪ 684‬שו׳‪ .33/34.‬ו ב ר מ ב ״ ם ם״י מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה י ה‬
‫)בד״ק(‪ :‬ש ת ה מ י ם טםאין ו ה ק י א ן ה ד י א ל ו ט מ א י ן מפגי ש ג ט מ א ו ב מ ג ע ו ב י צ י א י ת ן ‪.‬‬
‫ועיין בהשגות שם ובכ״מ שם ובדמב״מ ד י ח שם‪.‬‬
‫מקואות ם״ז עמ׳ ‪660‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ 22‬נסרחו א ו שיצאו מלמטה טהורין‪ .‬בר״ש הנ״ל מוסיף‪ :‬ש ת ת משקין טמאין‬
‫והקיאתן ט מ א י ן מ פ נ י ש א י נ ן ט ה ו ר י ן בגוף נסרחו או שיצאו מ ל מ ט ה טהורין‪ .‬וכנראה‬
‫שלפנינו נ ש מ ט כ״ז ע״י הדומות‪ ,‬אעפ״י שעצט הדין מק״ו ממים‪.‬‬
‫‪ 22/23‬נכנס לו חץ כיריבו וכר‪ .‬וכן בד״ש הנ״ל‪ :‬ה נ כ נ ס לו חץ בירכו וכר‪ .‬וכן‬
‫בס׳ התרומה ה נ ד ה סי׳ ק ״ ה ‪ :‬ו א ל ו בתוספ׳ ת נ י א ח ץ ת ח ו ב ב י ר י כ ו ר ב י אומ׳ א י נ ו‬
‫חוצץ ו כ ו ‪ /‬וכן ברוקח ס י ׳ ש ע ״ ו )השני(‪ :‬ב ת ו ס פ ׳ חץ ה נ כ נ ס ביריביו וכר‪ .‬ולהלן ש ם ‪:‬‬
‫ובתוספי חץ ש ב י ר י כ י ו ו כ ו ‪ /‬ו ב ל י ק ו ט י הראבי״ה )עיין מ ״ ש עליהם בתשלום ת ו ס פ ת א‬
‫ע מ ׳ ‪ (26‬ח ״ א ס י ׳ ק ג ״ א ע מ ׳ ‪ :157‬הנכנס ח ו ץ )וכ״ה ב ד כאן‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬חיץ( ביריבו‬
‫וכר‪ ,‬ובלשונו ש ב א ו ״ ז ח ״ א ה׳ נ ד ה סי׳ שס״ב‪ ,‬מ ״ ט ע ״ א ‪ :‬ה נ כ נ ס לו קוץ ביריבו וכוי‪.‬‬
‫ובאו״ז עצמו שם סי׳ ש ס ״ ג ס ״ ק י ‪ /‬נ׳ ע ״ א ‪ :‬הנכנס קוץ ביריכו ו כ ר ‪ ,‬ובה׳ נ ס י ל ת‬
‫ידים שם סי׳ ע׳‪ ,‬ט ״ ז ע׳׳א‪ :‬ה ג כ ג ס ח ץ ב י ד ו ו כ ר ‪ .‬ו ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ פ ב ״ ב סי׳ ת פ ״ ב ‪:‬‬
‫חץ ר׳ אומר ח ו צ ץ וכר‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 23‬ר׳ אומר א י נ ו חוצץ וחכמים אומרים הרי זה חוצץ‪ .‬וכ״ה בד‪ ,‬ם׳ התרומה‪,‬‬
‫רוקח )בפי׳ הראשוגה(‪ ,‬ליקוטי ה ר א ב י ״ ה ואו״ז ה ׳ גט״י הג״ל‪ .‬א ב ל ב ר ו ק ח הג״ל‬
‫)בפיסקא השגיה(‪ :‬ר ׳ י ה ו ד ה אומר איגו חוצץ‪ ,‬וכ״ה בלשון הראבי״ה ש ב א ו ״ ז ה ג ״ ל‬
‫ו ב א ר ז ע צ מ ו ב ה ׳ ג ד ה הג״ל‪ .‬ולהלן גראה שזו היא גירסת הריבמ׳״ץ‪ ,‬ואפשר ש ל ב ע ל‬
‫האו״ז היתד‪ .‬הגירםא כלפגיגו‪ .‬וכמו שהוא מ ע ת י ק בה׳ ג ט י י הג״ל‪.‬‬
‫אבל ב ש ר ת מהר״ם ב ״ ב ה ג ״ ל ‪ :‬ר׳ אומ׳ ח ו צ ץ וחכמים אומ׳ א י ג ו חוצץ‪.‬‬
‫‪ 23/24‬במה דברים אמורים בשל מתכת א ב ל כשל עץ ה ר י זה חוצץ‪.‬‬
‫הראשוניפ הג״ל‪ .‬ו כ ת ב ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬פ י ׳ ב ש ל מ ת כ ת ע י י ל י ב י ה מ י א ט פ י מ ש ל עץ‬
‫שאינו נ ד ב ק כל כך ע פ ה ב ש ר א ״ נ ב ש ל מתכ׳ א י כ א פ כ נ ׳ ט פ י כ ש מ ו צ י א ו ודבר ש א י נ ו‬
‫מ ק פ י ד אינו חוצץ‪ .‬ופי׳ זה לקוח מהדיבמ״ץ‪ .‬ש כ ן כ ו ת ב באו״ז נ ׳ ע׳יא ה נ ״ ל ‪ :‬פי׳‬
‫רביגו יצחק דםימפוגט ד ס ע מ א דר׳ י ה ו ד ׳ )עיין ל ע י ל ג י ד ס ת הראשונים( ד א מ ר ב ש ל‬
‫מ ת כ ו ת איגו ח ו צ ץ ד א י ג ו מ ו ד ב ק עם הבשר ועיילי בי׳ מ י א ולא חייץ‪ .‬א ״ ג משום ד ל א‬
‫מפיק לי׳ ד י ל מ א מ י י ת הלכך לא חייץ א ב ל ע ץ ד ק פ י ד ע ל י ׳ ל א פ ו ק י חייץ‪ .‬ורבגן סברי‬
‫ד מ ת כ ו ת נ מ י ק פ י ד עליה לאפוקי‪ .‬ו מ ת ג י ׳ ) ם פ ״ י ( ב ת ץ ש ל מ ת כ ו ת ור׳ י ה ו ד ה )ודווקא‬
‫אם בולט ונראה בחוץ חוצץ(‪ .‬א ״ נ ב ש ל ע ץ )ונראה כפשוטו‪ ,‬אפילו אינו בולם( ו ד ב ר י‬
‫הכל‪ .‬ופירושו הובא בקיצור גם בלשון ה ר א ב י ״ ה שבאו״ז מ ״ ט םע״א הנ״ל‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 24‬ואם קרם עליו העור מלמעלה וכר‪ .‬הראשוגימ הג״ל‪ ,‬מ ר ד כ י ג ד ה )שבועות(‬
‫לאווין קי״א‪ ,‬ל ״ ט ע״א‪ ,‬סמ״ק ס י ׳ ר צ ״ ג ‪ ,‬ד ׳ קרימוגא קג״ה ע״ב‪.‬‬
‫״‬
‫סוף סי׳‬
‫ועיין ש י ט ת ר ״ י הזקן בם׳ ה ת ר ו מ ה )ולשונו צריך תיקון ע ״ פ ה ר א ש ו נ י ם שלהלן(‪,‬‬
‫מהר״מ ב״ב‪ ,‬מרדכי‪ ,‬םמ״ג וםמ״ק הנ״ל‪ .‬ו ה ש ו ה פי׳ ה ר י ב מ ״ ץ ב מ ש נ ה הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 25‬שכל הבלועין באדם וכר‪ .‬לעיל ש ר ‪ 18‬ומש׳׳ש‪.‬‬
‫‪ 25/26‬נכנסו צרורות וקיםמין בסידקי רנליו וכו׳‪ .‬ד״ש הג״ל‪ .‬רוקח )בפיםקא‬
‫הראשונה(‪ ,‬ליקוטי ראבי״ה‪ ,‬לשונו שבאו״ז‪ ,‬או״ז ה ׳ ג ד ה הג״ל‪ ,‬ד מ ב ״ פ פ ״ ב מ ה ׳‬
‫מקוואות םה״ח‪.‬‬
‫‪ 26‬ר ׳ ע ק י ב א אומר אינו חוצץ וכר‪ .‬וכיה ב ד והראשונים ה נ ״ ל ) ח ו ץ מ ן הר־ש(‪.‬‬
‫ו ב כ י ״ ו ‪ :‬ד ׳ י ע ק ב אומר ו כ ו ‪ /‬וכ״ה ב ר ״ ש הנ״ל‪ ,‬ו ב ר מ ב ״ ם הנ״ל פ ס ק שחוצץ‪ ,‬מ פ נ י‬
‫ש ב ת ו ס פ ת א ה י א ד ע ת יחיד‪ .‬ו ע ל החילוק בין ד ׳ ע ק י ב א וד׳ י ע ק ב ע י י ן גם מ ״ ש‬
‫ב ח ״ ג ע מ ׳ ‪.216‬‬
‫ת ש מ‬
‫ז ׳‬
‫ם‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪48‬‬
‫מקואות פ״ז עמי ‪660‬‬
‫‪ 27‬אספלנית מלוגמא ורטייה ש ע ל ב י ת הסתרים וכר‪ .‬ד״ש‪ ,‬רוקח וליקוטים‬
‫ש ב ר א ב י ״ ה הנ״ל‪ ,‬רמב׳׳מ פ ״ ב מ ה ׳ מקוואות ה״ט‪.‬‬
‫‪ 28‬העושה ק ל ק י בראשו ר׳ אומר חוצץ וכר‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ה ע ו ש ה ק י ל ק ל י‬
‫ב ר א ש ו וכר‪ .‬ו ב ר ״ ש הנ׳׳ל‪ :‬ה ע ו ש ה קילקי בראשו ר ב י אומר חוצץ ו כ ר ה ע ו ש ה ק י ל ק י‬
‫ב ר א ש ו ו מ ת נ י ׳ ד ק י ל ק י ה ר א ש פ ר ק ת ש י ע י )מ״ג( ר ב י היא‪ .‬ואולי ט ״ ם ה ו א ב ר ״ ש ‪,‬‬
‫וצ״ל רב״י‪ ,‬כלומר ר׳ יופי היא‪ .‬ובדוקה וראבי״ה הנ״ל חסרה ב ב א זו‪.‬‬
‫‪ 29/30‬וראשו מודבק בפיף או ב י צ י א ה ‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬וראשו מדובק ב פ ו ף א ו‬
‫ב צ יא ה ובר‪ .‬ובראבי״ה הנ״ל‪ :‬וראשו מ ו ד ב ק ב ס ו ף )וכ״ה ב ת ו ס פ ת א ד( או ב צ ו א ה ‪.‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ ם ה ג י ל ‪ :‬או ש ה י ו ש ת י ש ע ר ו ת ראשם מודבק )בד״ק מובדק‪ ,‬וכ״ה ב ת ו ס פ ת א ד(‬
‫ב ט י ט או ב צ ו א ה ‪ .‬וכנראד״‪-‬שע״פ ד מ ב ״ פ זה הגיה ה ג ד ״ א ‪ .‬א ב ל ה ג י ׳ פ י ף ש ב כ י ״ ו‬
‫ו ה מ א ו ש ר ת ג פ ע ״ י הר״ש ד ״ ר נראית מקורית ו א י ן לבטלה‪ .‬ו י ת כ ן שהכוונה כ א ן ל פ י‬
‫ה ט ב ע ת ‪ ,‬עיין י פ ט ד ו ב ע ר ך פיף‪.‬‬
‫‪ 30‬היו בו שתי שערות בריסי עיניו וכר‪ .‬ר״ש‪ ,‬רוקח ורמב״פ הג׳׳ל‪.‬‬
‫‪ 31/32‬פרה ששתתה מי חטאת וכר‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה פ ד ה פ ״ ט מ״ה‪,‬‬
‫ספדי ה ק ת פ י ׳ ק כ ״ ד הוצ׳ הורוביץ ע מ ׳ ‪ .158‬וכל ה ב ר י י ת א ע ד ס ו ף ה פ ר ק בם׳ י ח ו ס י‬
‫ת ר א כ ת ״ י ע ר ך ד ׳ יוסי הגלילי‪ ,‬והוא מ ע י ד ש ם ‪ :‬ו ב פ פ ר י שנויה ב ל ש ו ן א ח ר ת ‪.‬‬
‫‪ 33‬ס י י ע ר׳ טרפון את ר׳ יוסי ה ג ל י ל י וכר‪ .‬מ כ א ן אגו רואים את ה ס ד ר ה ק ב ו ע‬
‫ב מ ש א ו מ ת ן בישיבה‪ ,‬והמסייע היה ה ט פ י ל ה והראשון היה העיקר‪ ,‬עיין מ ״ ש ע ״ ז ב ח ״ ב‬
‫ע מ ׳ ‪ .158‬וביחוםי ת ו ״ א כ ת ״ י הג״ל מ צ י י ן ל ב ר י י ת א מ ע י ן זו בסיגגוגה בזבחימ ג ״ ז א׳‪,‬‬
‫ועיין גם ביוחסין השלמ מ ״ ז ע״ב‪.‬‬
‫‪ 33/34‬סלק ר׳ שמעק בן ננס‪ ...‬ס ל ק ר׳ יוסי הגלילי‪ ...‬סלק ר׳ עקיבא וכר‪.‬‬
‫ג מ כ א ן י ש לגו מוגח ק ב ו ע בוויכוחים בישיבה‪ ,‬ופירושו שסילקו את ה מ ת ו ו כ ח וגיצחו‬
‫• אותו‪ .‬וכן בירושלמי כלאיפ פ י ט ה״ג‪ ,‬ל ״ ב ע ״ א ‪ :‬ולמה לא א מ ר ל י ה מ ל א ) = מלה(‬
‫מסלקתה‪ .‬תרומות פ ״ ה ה״ד‪ ,‬מ ״ ג ס ע ״ ג ‪ :‬ב י ת ש מ א י מ ם ל ק ץ ל ו ן ואיגון מ ו ד י י לון‪.‬‬
‫ת ע ג י ת פ ״ א ה״א‪ ,‬ם ״ ג ע י ר ‪ :‬איםתלק ר ׳ ליעזר‪ .‬ח ג י ג ה פ ״ ב ה ״ א ‪ ,‬ע ״ ז ד ע ״ ד ‪ :‬־משם‬
‫ב ״ ה מםלקין לון‪ .‬הוריות פ ״ א ה ״ ב ‪ ,‬מ ״ ה ע ״ ד ‪ :‬א ם ב ש ס י ל ק ן ת ב ס ל ו הורייתן ו א ס‬
‫בשסילקו אותו ת ב מ ל הודייתו‪ .‬ו כ ן ב ת ג ח ו מ א מ ק ץ ס י ׳ ט׳‪ ,‬הוצ׳ בובר צ ״ ז ע ״ א ‪ :‬כיוון‬
‫שסילקן איוב ר א ה אליהוא ש ל א יכלו להשיבו‪ .‬ו כ ן ב מ ד ר ש ת ה ל י ם פ ג ״ ב ‪ :‬ש כ ל מי‬
‫ש ה י ה נ ו ת ן ונושא ע מ ו היה מסלקו בתשובותיו‪.‬‬
‫‪ 35‬אחר זמן מצא לו תשובה אמר לו מה א נ י לחזור‪ .‬וכ״ה ב ע ד ך ג מ בספרי‬
‫הג״ל‪ .‬ולעיל סגהדרין פ ״ ז ״‪ :426‬ג ס ת ל ק ה ד י ן א י ן ר ש א י ל ה ש י ב וכו׳ ג מ ד ד ב ר י ו‬
‫א י ן ר ש א י להשיב‪ .‬ולפיכך ש א ל כ א ן ר ש ו ת להשיב‪.‬‬
‫‪ 35/36‬א מ ר לא ל כ ל אדם אלא ל ך שאתה יוסי הנללי‪ .‬וכ״ה בספרי הג״ל‪.‬‬
‫ו ב ת ו ס פ ת א סנהדרין ה ג ״ ל ‪ :‬ג ת ן לו ח ב י ד ו ד ש ו ת ד ש א י להשיב‪.‬‬
‫‪ 36/37‬והיתה לעדת ב נ י י ש ר א ל למשמרת ל מ י נ ד ה חטאת ה י א כשהם‬
‫שמורים וכר‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬תוםפ׳ פסחים י״ח א׳ ד י ה בטלו‪ ,‬ר״ש פ ר ה פ ״ ט מיג‪.‬‬
‫‪ 37/1‬זו היה מעשה ונמנו עליה שנים ושלשים זקנים בלוד וכר‪ .‬בספרי ש ם ‪:‬‬
‫ו כ ב ד ה ל כ ה זו נ ש א ל ה לפני ש ל ש י ם ו ש מ נ ה זקנים בכרם ב י ב נ ה וטיהרו את ב ש ר ה ‪.‬‬
‫ו ה מ ס פ ד ה ו א מ ס פ ר עגול‪ ,‬עיין י ד ו ש ׳ מגילה פ״א‪ ,‬ע ׳ ע ״ ד ‪ :‬ומהם ש ל ש י ם ו כ מ ה נביאים‪.‬‬
‫וכן ב י ב מ ו ת פט״ז‪ ,‬ט ״ ו ע י ד ‪ :‬זכור ר ׳ ב ש ל י ש י ) צ ״ ל ‪ :‬בשלוש׳( וכמה זקגי׳ וכר‪.‬‬
‫טהרות פ״א עמ׳ ‪661‬‬
‫‪49‬‬
‫טהרות‬
‫מ‬
‫ע׳‬
‫‪6 6 1‬‬
‫פ״א‬
‫‪ 17‬אמר ר׳ שמעק מפני מה אמרו ו כ ר ‪ .‬ר׳׳ש פ״א םמ׳׳ה‪ ,‬מ ע י ל ה י״ז ב ‪ /‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 18/19‬מ פ נ י שאיפשר ל ש ל י ש י ל י ע ש ו ת ש נ י ו א י אפשר ל ש נ י ל ע ש ו ת ר א ש ו ן ‪.‬‬
‫ב ד ״ ש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬מ פ נ י ש א י פ ש ד ל ש ל י ש י ל ע ש ו ת ש נ י ו א י פ ש ד ל ש נ י ל ע ש ו ת‬
‫ראשון ו כ ר ‪ .‬ו ה נ ה מ ב ר י י ת א זו ו מ ה מ ש כ ה ברור שהכוונה ה י א ש ה ש ל י ש י יכול ל ה ע ש ו ת‬
‫ש נ י והשני יכול ל ה ע ש ו ת ר א ש ו ן א מ י ט מ א ו מ ח ד ש מ ש א ״ כ ש ר ץ ו נ ב ל ה ומת‪ .‬א ב ל‬
‫ב מ ע י ל ה ש פ קראו ש א פ ש ר ל ש נ י ל ע ש ו ת ראשון ו כ ר עיי״ש‪ ,‬ו כ ב ד העיר ע ״ ז ב ר ״ ש‬
‫הנ״ל ו כ ת ב ‪ :‬ואין ב ר י י ת א ד ה כ א מ ת י י ש ב ת לפומ םוגיא דהתמ‪.‬‬
‫‪ 20‬ש א י אפשר לשרץ לעשות נבלה ו ל א נבלה לעשות מת‪ .‬ב ד ‪ :‬ולא נבלה‬
‫יכולה ל ע ש ו ת מת‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬ו א י ן נ ב ל ה יכולה ל ע ש ו ת מ ת ‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ י ל ‪ . :‬ש א י א פ ש ר‬
‫ל ש ר ץ ל י ע ש ו ת נ ב י ל ה ו ל א נ ב י ל ה ל י ע ש ו ת מ ת ״ ‪ .‬ו כ ן נכון‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪.‬‬
‫‪ 20/21‬מקרצת שהיתה שלישית ו ה ש י ך ל ה אחרות כולן ש ל י ש י ת בקדש‪.‬‬
‫ר ״ ש פ ״ א מ ״ ח ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה שמ‪ .‬ודין ש ל י ש י ת ב ק ד ש ה ו א כ מ ו ש נ י ב ת ר ו מ ה ו ר א ש ו ן‬
‫בחולין לעניין זה‪ ,‬וכמו ש נ ש נ ה ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 21‬פרשו ש ל י ש י ת כולן טהורות‪ .‬בד״ש הנ״ל‪ :‬פרשה ה י א שלישית וכולן טהורות‪.‬‬
‫‪ 21/22‬ואיזו הוא הנושך והתולש ממנו כ ל שהוא‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ו א י זהו הנשוך‬
‫ה ת ו ל ש מ מ נ ו כ ל שהו‪ .‬ובר״ש ט ב ו ל יופ פ ״ א מ ״ א ‪ :‬כ ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת ׳ ד ט ה ר ר א י זהו‬
‫ה נ ו ש ך ה ת ו ל ש מ מ נ ו משהו‪ .‬וכ״ה ב ר א ״ ש שם‪ .‬ועיין גם ב ר ״ ש ו ר א ״ ש ח ל ה פ ״ ב מ״ד‪.‬‬
‫ו ב ש ר ת ה ד ש ב ״ א ח ״ ג סי׳ רכ״ו ה ב י א כ מ ה ד ו ג מ א ו ת לנשיכה‪ ,‬ו כ ת ב ש ם ‪ :‬ע ד שישובו‪.‬‬
‫כלומ׳ ש מ ו ד ב ק ר זו בזו ש א מ ב א ל ה פ ר י ד ן גתלש מ ז ו ל ז ו וכדגרסי׳ ב ת ו ס פ ת א ט ה ר ו ת‬
‫איזהו גושך התולש ממגו מ ש ק ה ) צ ״ ל ‪ :‬משהו(‪ .‬ו כ ן ב פ י ס ק י ח ל ה ש ל ו ש ע ר ב׳‪ ,‬י׳‬
‫ע ״ א ‪ :‬ב ת ו ס פ ת ׳ ד ט ה ר ו ת א י ז ה ו הגושך ה ת ו ל ש מ מ ג ו כ ל שהוא‪ ,‬כ ל ו מ ד ש א י א פ ש ר‬
‫ש ל א י ת ל ו ש מ ז ה ע פ זה כשמפרידן‪ .‬וכ״ה ב ע ר ך גם ב מ א י ר י ח ל ה פ ״ ב ע מ ׳ ‪ .20‬ועיין‬
‫ב פ י ה ד י ב מ ״ ץ ח ל ה פ י ב מ״ד‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 22/23‬אבל אם היו מ מ ע כ י ן ז ה א ת ז ה כגון הדבלה‪ ...‬אינן חבור‪ .‬בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬א ב ל אם ה י ו מ ע כ ב י ן ז ה א ת זה ו כ ר מ ע כ ב י ן זה א ת זה מ ל ה פ ר ד‬
‫א ב ל נ פ ר ד י ן ב ל א תלישה‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פ ״ ו מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה י ״ ד ‪ :‬ה מ מ ע ך אוכלין‬
‫זה ב ז ה וקבצן כגון ה ד ב י ל ה ו ה ת מ ר י ן והצימוקין ש ק ב צ ן ו ע ש א ן גוף א ח ד א י נ ן‬
‫חיבור‪ .‬ועיין ע ל ד ב ל ה ב ת ר ו מ ו ת פ ״ ב מ ״ א ‪ .‬ועיין מ ״ ש להלן ב ש מ הירושלמי‪.‬‬
‫‪ 23/24‬מפני מה אמרו בזיתים חבור שמתחלה לא נתנן אלא על מנת שינקו‬
‫ז ה מזה‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬מ פ נ י מ ה בזתים חיבור ש מ ת ח ל ה ל א נ ת נ ן ש י י ג ק ו ) כ נ ר א ה שצ״ל‪:‬‬
‫א ל א ע ״ מ שייגקו( ז ה מ ז ה פ י ׳ וכו׳ בזתים חיבור מ פ ו ר ש ל ק מ ן ) פ ״ ג מ״ב(‪ .‬ועיין ר ״ ש‬
‫ו ר א י ש פ ״ ט מ ״ ח ‪ .‬ו ב ד מ ב ״ ם ה נ ״ ל ה ט ״ ז ‪ :‬ה ז ת י ם ש נ ט מ א ו ) צ ״ ל ‪ :‬שעסגן‪ ,‬כ מ ו ש ה ג י ה‬
‫ב כ ״ מ וכמו ש ה ו א בד״ח( ו נ ע ש ו ג ו ש א ח ד ה ר י זה חיבור מ פ נ י ש מ ת ח י ל ה ל א נ ת נ ן‬
‫ל מ ע ט ן א ל א ע ל מ נ ת שייגקו ז ה מזה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫טהרות פ״א עמ׳ ‪661‬‬
‫והגה הפירוש ב ת ו פ פ ת א ברור‪ ,‬והייגו‪ ,‬מפגי מ ה א מ ר ו בזיתים‬
‫ש א י ג ן גשוכין א ל א מ ע ו כ י ן ש מ ת ח ל ה ל א גתנן ו כ ר ‪ .‬וג״ל ש ל ב ר י י ת א זו‬
‫ד מ א י פ ״ ו ה״ו‪ ,‬כ ״ ה ס ע ״ ג ‪ :‬מ ה פליגין ב ח י ב ו ר י ן ל פ י ש ב כ ל מקומ גשוך‬
‫א י ג ו חיבור ו כ א )כלומד ב מ ע ט ן ש ל זיתים( אפילו מעוך חיבור‪ .‬והשוה‬
‫הנ״ל‪ .‬ו ע י י ן ה ל ש ו ן ב ת ו ס פ ת א לעיל‪.‬‬
‫חיבור א ע ״ פ‬
‫כיוון ב י ר ו ש ׳‬
‫חיבור מ ע ו ך‬
‫לשון הרמב״מ‬
‫‪ 24/26‬אחד טבול יום מטומאה חמורה‪ ...‬ה ר י הן כטבול י ו ם מן השרץ‪.‬‬
‫ב ד י ש כ א ן ה ש מ ט ה וחסרון‪ ,‬והנכון כלפניגו‪ ,‬ו כ ן מ ע ת י ק ה ר מ ב ״ מ ב ה ק ד מ ת ו ל פ י ה ״ מ‬
‫ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪ :19‬ו ש מ נ א מ ד א ח ד טבול יומ מ ט ו מ א ה חמורה ו א ח ד ט ב ו ל י ו מ מ ט ו מ א ה‬
‫ק ל ה ואפילו טבול יומ מ ז ב וזבה ו ש א ר ט מ א ו ת ש ב ת ו ר ה ה ד י ה ו א כ ט ב ו ל יום מ ן ה ש ר ץ ‪.‬‬
‫ו פ פ ק ה ג פ בפ״י מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ ב עיי״ש‪ ,‬ועיין ב כ ״ מ שפ‪.‬‬
‫‪ 26/27‬טבול יום וטמא מת בועל נדה ע ו ש ה בית הבד מן הזב ומן הזבה‬
‫ואפילו יום השביעי הרי זה ל א עשה כלום וכר‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ ,‬ו ב ד י ש ה ש מ ט ה וחסרון‪,‬‬
‫וגם בכי״ו הגירסא מ ש ו ב ש ת ק צ ת ו צ ״ ל ‪ :‬טבול יום מ ט מ א מ ת ובועל נ ד ה ע ו ש ה ] ב ן ב י ת‬
‫ה ב ד ]חוץ[ מ ן ה ז ב והזבה )ואפילו( ]ב[יום ה ש ב י ע י ש ל ו )בגי׳ ד( ה ר י ז ה ל א ] י [ ע ש ה‬
‫כלום ו א פ ע ש ה ה ר י זה תלוי‪ .‬כלומר‪ ,‬כ ל ט ב ו ל יומ ע ו ש ה ב ב י ת ה ב ד ש ה ד י איגו ע ו ש ה‬
‫א ת ה ש מ ן ת ח י ל ה ) פ ר ה פ ״ ח מ ״ ז ( ואיגו ד ו מ ה לאוכל א כ ל ש ג י שאיגו ע ו ש ה ב ב י ת ה ב ד ‪,‬‬
‫כ מ ש ג ת י ג ו פ ״ ב מ ״ ח ‪ .‬א ב ל סבול יום מ ז ב וזבה ה ר י ז ה ל א י ע ש ה כלוט ב ט ה ר ו ת ש ה ר י‬
‫י ש ל ח ש ו ש ש מ א יראו ויפתרו‪ .‬ו כ ן מ פ ו ר ש ברמב׳׳פ פפ׳יח מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ‪:‬‬
‫טבול יומ מ ט ו מ א ת מ ת ו מ ב ע י ל ה ג ד ה ע ו ש ה ב ב י ת ה ב ד וכן ש א ר ה ט מ א י מ ש ט ב ל ו‬
‫עושין ב ט ה ר ו ת חוץ מ ז ב וזבה ב ש ב י ע י שלהן ש א ף ע ל פ י ש ט ב ל ו ל א י ע ש ו ב ב י ת ה ב ד‬
‫ו ל א י ת ע ס ק ו בטהרות ש מ א יראו ו ג מ צ א ו ט מ א י מ ל מ פ ר ע ש ה ר י םותרין הכל‪ .‬ומקורו‬
‫מכאן‪ ,‬כ מ ו ש ה ע י ר ה ג א ו ן ב ע ל או״ש שם‪.‬‬
‫‪ 27/28‬ואחד טהור ש י ד י ו טמאות מטמא מ ש ק ה חולק וכר‪ .‬כ״ה ב ד וכי״ו‪,‬‬
‫ו י ש שם ה ש מ ט ה ‪ ,‬והנכון הוא ב פ י ה ״ מ להר״מ פ ״ ב מ ״ א ‪ ,‬ע מ ׳ ‪ :19‬א ח ד סהור ש י ד י ו‬
‫ט מ א ו ת ו א ח ד טבול יום שידיו ם מ א ו ת מ ס מ א מ ש ק ה חולין ו כ ו ‪ ,‬וכ״ה ה ג י ר ס א גם‬
‫ב ר ״ ש פ ״ ב מ׳׳א‪ .‬ו ע י י ן גם רמב׳׳פ פ ״ י מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה״ו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 28/29‬ור׳ אלעזר בר׳ שמעון אומר א ק ידים לטבול יום‪ .‬בפיה״מ להד״מ הג״ל‪:‬‬
‫רצוגו ל ו מ ד א י ן חילוק ב י ן ש י ד י ו ט מ א ו ת א ו טהורות‪ .‬ו ב ב א ו ר הגר׳י׳א כ א ן ‪ :‬ד א י ן‬
‫ידים ט מ א י פ בטבול יוט ד פ ת מ י ד י מ ג ט ה ר ו ג מ י ב ט ב י ל ת ו כיון ש ל א ה פ י ח ד ע ת מ ה ן ‪.‬‬
‫‪ 29‬אבא ש א ו ל אומר טבול יום וכוי‪ .‬כ ל הברייתא בם׳ ה מ פ ת ח ר י ש ברכות )י״א‬
‫ע״א( בשם תוספת טהרות‪ ,‬והוא ה ו ס י ף ‪ :‬ואיתר‪ ,‬ב ג מ ר א ד מ ע י ל ה בפר׳ ח ט א ת העוף )ח׳ םע״א(‪.‬‬
‫‪ 30/31‬כשם שהוא פוסל משקה תרומה ואוכלי תרומה כ ך פוסל וכו׳‪ .‬וכ״ה‬
‫ב מ ע י ל ה הג״ל‪ ,‬ו כ ן מ ע ת י ק ה ד ״ מ ) ב ש פ ת ו פ פ ת טהרות( ב ה ק ד מ ת ו ל פ י ה ״ מ טהרות ע מ ׳‬
‫‪ .19‬ובס׳ ה מ פ ת ח ה נ ״ ל ‪ :‬כ ש ם שאיגו פוסל א ל א מ ש ק י ת ר ו מ ה ואוכלי ת ר ו מ ה כ ך א י ג ו‬
‫פוסל א ל א משקי קודש ואוכלי קודש‪.‬‬
‫‪ 31/32‬השרץ מטמא שלשה ופוסל אחד בקודש וכר‪ .‬ד״ש פ״א מ״ח כ ל הברייתות‪.‬‬
‫‪ 33‬משקק מטמאק שניים ופוסלק אחד בקודש‪ .‬ד״ש הנ״ל‪ ,‬הר״מ ב ה ק ד מ ת ו‬
‫לפיד״״מ ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪.23‬‬
‫‪ 34/35‬הידים מטמאות אחד‪ ...‬ואין י ד י ם ל ח ו ל ק ‪ .‬וכ״ה גם ב ס ׳ ה מ פ ת ח לר״ן גאון‬
‫ברכות רפ״ח כ״ג ע״ב ובר״ש הנ״ל‪ .‬ובחולין ל״ג ב ‪ :‬א י ן ידים ת ח י ל ו ת לחולין‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫טהרות פ״א דמ׳ ‪661‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ 35/36‬ר ׳ שמעק כן א ל ע ז ר א ו מ ר משום ר׳ מ א י ר ה י ד י ם תחלה ל ק ד ש‬
‫ושניות לתרומות‪ .‬וכ״ה גם בד‪ .‬א ל א שבד״ת ת ק נ ו ‪ :‬ת ח ל ה ל ח ו ל י ן וכר‪ .‬ובר״ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ר׳ ש מ ע ו ן ב ן א ל ע ז ר מ ש ו ם ר ׳ ש מ ע ו ן הידים ת ת י ל ו ת ל ח ו ל י ן ו כ ר פי׳‬
‫תחלות לחולין הייגו ב ר י י ת א ד מ י י ת י ב פ ר ק ש ג י דחולין ) ל ״ ג ב׳( א ל א ד ה ת ם ק ת ג י‬
‫ר׳ שמעון בן א ל ע ז ר מ ש ו ם ר ׳ מ א י ר והבא קתגי מ ש ו מ ד ׳ ש מ ע ו ן ופריך ה ת פ ובו׳‪.‬‬
‫ועיי״ש בחולין ש מ פ ר ש י ם א ת ה ב ר י י ת א ב י ד י ם שגכגסו ל ב י ת ה מ ג ו ג ע עיי״ש‪ .‬ו ב י ר ו ש ל מ י‬
‫ברכות פ״ח ה״ג‪ ,‬י ״ ב ס ע ״ א ‪ :‬ד ת ג י ר ׳ ש מ ע ו ן ב ן א ל ע ז ד א ו מ ר מ ש ו מ ר ׳ מאיר הידימ‬
‫תחילה ל ח ו ל י ן ו ש ג י ו ת לתרומה‪ .‬וכ״ה הגירםא גם ב י ר ו ש ׳ בכורים פ ״ ב סה״א‪ ,‬ם״ד‬
‫ע״ד‪ ,‬חגיגה פ ״ ב ה״ה‪ ,‬ע ״ ח ע ״ ב ‪ .‬א ב ל ה י ר ו ש ל מ י מ פ ר ש ש ל ר ש ב ״ א ב ש מ ד ״ מ י ש ידים‬
‫לחולין כפשוטן‪ ,‬ש מ ט מ א י ם גם חולין‪ ,‬והמ ב מ ד ר ג ה א ח ת י ו ת ד ג ב ו ה ה מ ן הגפסלים‪,‬‬
‫והייגו תחילות ב ח ו ל י ן ו ש ג י י ו ת בתרומה‪ .‬ו ע י י ן להלן ‪ 68423‬ו מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 36‬ב א י ז ה קודש אמרו בקדשי מקדש ה מ ק ו ד ש י ן כגון חלות תודה וכר‪.‬‬
‫ב כ י ״ ו ‪ :‬ב ק ד ש י מ ק ד ש ה מ ק ו ד ד י ן ו כ ר ‪ ,‬וכ״ה ג מ בד‪ ,‬א ל א ש ב ד ״ ח ת ק ג ו ‪ :‬המקודשין‪.‬‬
‫וכגי׳ ד י ה כ ״ ה גמ ב ר ״ ש הג״ל‪ ,‬ו כ ן ה י ה ג פ לפגי ד ש ״ י חולין ל י ה א ׳ ד ״ ה ק ד ש‬
‫מקודש‪ ,‬וכן מ ע ת י ק ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ ב מ י ה הוצ׳ דיריגבורג ע מ ׳ ‪ ,24‬ועיין גמ‬
‫ב ד מ ב ״ פ פ י ״ א מ ה ׳ אבות הטומאות הי״ג‪ .‬ועיין מ״ש להלן ‪ 662‬שו׳ ‪ 2/3‬ב ש מ הר״ש‪.‬‬
‫ועיין ידוש׳ פוטה פ״ה ה״ב‪ ,‬כ׳ ע״א‪.‬‬
‫‪ 36/39‬כנון חלות תודה ורקיקי נזיר‪ ...‬והשרץ מטמא ש נ י ם ופוסל א ח ד בהם‪.‬‬
‫פיה״מ להד״מ ור״ש הג״ל‪ ,‬ועיין גמ ברש״י ורמב״פ הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 39/40‬החלה והבכורים ותשלומי תרומה וחומשה ה ר י ה ן כתרומה‪ .‬ר״ש הג״ל‪.‬‬
‫ובםיה״מ הג״ל‪ :‬ושמ גאמר גס כ ן החלה והבכורים וכר‪ .‬ועיין בדמב״פ הג״ל הי״ד‪.‬‬
‫‪ 40‬הטבל והמדומע וגידולי תרומה ומעשר ש נ י ה ר י ה ן כחולין‪ .‬ר״ש ופיה״מ‬
‫ל ה ר ״ מ הג״ל‪ ,‬ר מ ב ״ מ ה ג ״ ל הט״ו‪ .‬ו ב מ ג י ל ת סתרים לר״ן ג א ו ן ) ה ו צ ׳ פוזגגסקי ע מ ׳ ‪: (40‬‬
‫ההיא ד ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ב ר י ׳ מ ס ׳ ט ה ר ו ת ה ט ב ל ו ה מ ד ו מ ע וגידולי ת ר ו מ ה ו מ ע ש ר שגי‬
‫ה ד י ה ן כחולין ו א ש כ ח י ת פירוקא מפורש ב ג מ ׳ ד ת ר ו מ ׳ והכי ג ד ס י ׳ ה ת ם בגי מ ע ר ב א‬
‫)פ״ו ה״א‪ ,‬מ י ד ע״א( ר ׳ ז ע י ר א ב ש מ ר ׳ ח ג י ג א ת ש ל ו מ י ת ר ו מ ה ה ר י ה ן כתרומה לבל‬
‫ד ב ר א ל א ש ג י ד ו ל י ה ן חולין גידולי ת ר ו מ ה ה ד י ה ן כחולין ל כ ל ד ב ר א ל א שאםודין‬
‫לזרים ו כ ר ‪ ,‬ועיין תוםפ׳ פסחים ל י ד א ׳ ד ״ ה ט ה ר ו וםמ״ג לאווין דג״ח‪ ,‬ע ״ ה ע״ד‪.‬‬
‫ובס׳ הישר' סי׳ תרל״ב‪ ,‬ד ׳ וויגה ע ״ ז ע ״ ב ‪ ,‬הוצ׳ מ ק ״ ג ע מ ׳ ‪ :115‬א מ ר ו ב ת ל מ ו ד‬
‫)תרומות פ י ט מ ״ ד ( גדולי ת ר ו מ ה ת ר ו מ ה ומשומ ת ר ו מ ה ט מ א ה ב י ד כ ה ן ) ש ב ת י״ז‬
‫ב׳(‪ ,‬ו ב ר י ש ט ה ר ו ת ק ״ ל ה ט ב ל ו ה מ ד ו מ ע וגדולי ת ר ו מ ה ה ר י הן כחולין‪ .‬ו נ ש א ר בקושיא‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ת ר ו מ ו ת פ ״ ט מ ״ ד וכן בפי׳ ה ר א ״ ש ש ם )ואני מ ע ת י ק א ת לשון ה ר א ״ ש בפי‬
‫ש ג י מ ש מ ( ‪ :‬גדולי ת ר ו מ ה ת ר ו מ ה וכו׳ וה״ר גסים ג א ו ן ]הקשה[ מ י ה א ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת א‬
‫בפ״ק ד מ ם כ ת ט ה ר ו ת גידולי ת ר ו מ ה חולין ו נ ד ח ק לתרץ ה ת ם וכו׳‪ ,‬ובחנם ד ח ק י ד ה ת ם‬
‫ל ע ג י ן טומא׳ וטהרה איירי ו מ ד ת ג י ל ה בסדר טהרות‪ .‬ועיין ר מ ב ״ ם פ י ״ א מ ה ׳ ת ר ו מ ו ת‬
‫הכ״א ומפרשיו שם‪.‬‬
‫וגי׳ משונה במהר״ם חלאווה פ ס ח י פ ל ״ ד א ׳ ד ״ ה ה כ א ‪ :‬ו ה א ד מ ש מ ע ה כ א ד ג ד ו ל י‬
‫ת ר ו מ ה ת ר ו מ ה א י כ א ל מ י ד ק ד ב מ ם ׳ ט ה ר ו ת ב ת ו פ פ ת ׳ תגי׳ ה ס ב ל ו ה מ ד ו מ ע וגדולי ת ר ו מ ׳‬
‫ו ג ד ו ל י מ ״ ש הרי ה ן כחולין ו כ ר ‪ .‬ו כ ג ד א ה ש ט ״ ם היא‪.‬‬
‫םהרות ט״א—ב עמ׳ ‪662‬‬
‫‪52‬‬
‫עמ׳ ‪662‬‬
‫‪I‬‬
‫םם״א‪ ,‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫ככרות הקדש בתוך גומותיהן והמים המוקדשין וכר‪.‬‬
‫כל ה ב ר י י ת א בר״ש‬
‫‪ 2/3‬אין ל ך משקה ה ק ד ש הנוגע בשלישי טמא א ל א קדש בלבד‪ .‬בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬א י ן ל ך מ ש ק ה ה נ ו ג ע ב ש ל י ש י ט מ א א ל א קודש מ ק ו ד ש ב ל ב ד ‪ .‬ו ע י י ן ל ע י ל‬
‫‪ 66136‬וחולין ל ״ ה א ‪ /‬ו ב ה ק ד מ ת הד״ מ לפיה״ מ ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪ :23‬ולשון ת ו ס פ ת ט ה ר ו ת‬
‫א י ן ל ך מ ש ק ה הגוגע בשלישי ט מ א א ל א קודש בלבד‪ .‬ובכל א ו פ ן ה מ ל ה ״ ה ק ד ש ״‬
‫בתוספתא מיותרת‪ ,‬ואיגגה ל א בר״ש ולא בר״מ‪.‬‬
‫‪ 3/4‬האוכל אוכל שני ל א י ע ש ה בית הבד מפני שהוא ע ו ש ה ש נ י וכר‪.‬‬
‫ה מ ל ה ״עושה״ מ י ו ת ר ת ואיגד‪ ,‬ב ר ״ ש הג״ל‪ .‬ו כ ן ב פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ ס פ ״ ב ע מ ׳ ‪ :26‬ו ל ש ו ן‬
‫ה ת ו ס פ ת א ה א ו כ ל אוכל ש ג י ל א י ע ש ה ב ב י ת ה ב ד מ פ ג י שהוא ש ג י והשגי מ ט מ א א ת‬
‫ה מ ש ק י ן ל ע ש ו ת ן תחלה‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה סם״ב‪.‬‬
‫‪ 5‬אבל ש נ י שעע במשקק בית הבד ט מ א י ן ‪ .‬בר״ש הגיל ל נ כ ו ן ‪ :‬א ו כ ל ש ג י‬
‫שגגע במשקה ב י ת ה ב ד טמא‪.‬‬
‫פיב‬
‫‪ 6‬א מ ר לו ר׳ י ה ש ע ל ר ׳ א ל י ע ז ר ה י כ ן מ צ י נ ו וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬א מ ר לו ד ׳ י ה ו ש ע‬
‫ל ד ׳ א ל י ע ז ׳ ‪ :‬פ ״ א א מ ׳ לו ר ׳ א ל י ע ז ׳ ל ר ׳ י ה ו ש ע היכן מציגו ו כ ר ‪ .‬ו כ ג י פ פ ד י מ א ח ר י ם‬
‫ה י ה ג פ לפגי ב ע ל ה א ר ז ‪ ,‬ש ה ר י ה ו א קורא ) ח ״ א פ ו ף פ י ׳ של״ה‪ ,‬מ ״ ג ר ע ״ ב ( ל פ ר ק‬
‫שלגו ״פרק א מ ד לו ר ׳ אליעזר״‪ .‬ו א פ ש ר ש ה ת ו פ פ ת א ש ג ת ה ב מ ש ג ה ד ב ד י ר ׳ י ה ו ש ע‬
‫ב ד ב ר י ר ״ א ולהפך‪ ,‬כלומר ה ת ג א ה ז ה ה ח ל י ף א ת ה מ ח ל ו ק ת ו כ ע ד ו ת ה י ר ו ש ל מ י ב מ ר ק‬
‫פ ״ ג ה״א‪ ,‬פ ״ א ע ״ ד ש ה ת ג א י פ היו מ ח ל פ י ן )ועיין גם פפרי ש ו פ ט י פ פ י ׳ קפ״ח‪ ,‬ה ו צ ׳‬
‫פיגקלשטיין ע מ ׳ ‪ .(227‬ועיין חולין ל ״ ד א׳‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫מצינו שהשני מטמא א ת המשקק לעשות תחלה והמשקק מטמאק את‬
‫האוכלץ וכר‪ .‬עיין חולין הנייל‪ ,‬ועיין ה ק ד מ ת הד״מ לפיה״מ ע מ ׳ ‪.20‬‬
‫‪ 9/10‬השחליים והנריסין בזמן שמנים בהן את הקדרה מטמאק טומאת אוכלין‪.‬‬
‫אולי צ ״ ל ‪ :‬ש מ ג י ס ב ה ן ב ק ד י ר ה )או ש מ ג י ס א ו ת ן בקדרה( וכו׳‪ ,‬והייגו ש ה ן ד כ י ן ו ה ו א‬
‫מ ג י פ ב ה ן ש ל א י ק ד ש ו ל ג מ ר י )עיין יומא פ ״ ד מ״ג(‪ ,‬דיגן כאוכלין ו ל א כמשקין‪.‬‬
‫‪ 10‬נתנן לקערה והיוצא מ ה ן משקק וכר‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬ויצאו מ ה ן משקין וכר‪ ,‬כ מ ו‬
‫ש ה ג י ה הגר״א‪ ,‬א ב ל כ ש ה ן ב ק ד י ר ה ה ל ח ל ו ת י ת ש ב ה ן מ י פ ק ד פ ק י ד א ואיגד‪ ,‬ז ב ה מ ת ו כ ן ‪.‬‬
‫‪ I I‬השמן לא אוכל ו ל א משקה וכר‪ .‬ר״ש פ י ג מ״ב כ ל הברייתות ע ד סוף הפרק‪,‬‬
‫ר א ב ״ ד פ ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה ״ ד ‪ .‬ועיין להלן ש ו ׳ ‪ ,16‬ו ע י י ן להלן בסמוך‪.‬‬
‫‪ 12‬שאם נ ט מ א ולא נשתייר הימנו אלא כאפיל וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬שאם ג מ ח ה וכר‪.‬‬
‫ו ב ה ש ג ו ת ה נ ״ ל ‪ :‬״בזמן ש ג מ ח ה ו ל א גשתייר מ מ נ ו א ל א כפול וכו׳ מ ל ת כפול ש כ ת ב ת י‬
‫מ צ א ת י א ו ת ה מ ש ו ב ש ת כ ת ו ב ה ב א י פ ו ל ״ ו כ ר ‪ .‬ו צ ״ ל ‪ :‬כאיפול‪ ,‬והייגו איפול ה י י ג ו‬
‫ובשגו״ם שם‪ .‬ובר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬ש א מ ג מ ח ה ו ל א ג ש ת י י ר‬
‫פול‪ ,‬עיין ל ע י ל ‪,273‬‬
‫ה י מ ג ו א ל א כפול מ ש ק י ן היוצאין ממגו מ ט מ א י ן ט ו מ א ת משקין‪ .‬ו ע י י ן ג ם ב ת ו פ פ ׳ פ ס ח י ם‬
‫י ״ ד ב ׳ ד ״ ה אפילו‪ .‬והר״ש )ובתופ׳ פ ס ח י פ ש פ ( מוכיחימ מ כ א ן ש ש מ ן איגו אוכל ו א י ג ו‬
‫מ ש ק ה דווקא בקדוש‪ .‬ואם ח ז ר וגמחה ה ו א מ ש ק ה ע י י ״ ש ‪.‬‬
‫‪4327 4‬‬
‫‪,326‬‬
‫טהרות ם״ב עמי ‪662‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ 13‬נמצאת אומר שלש מדות ב מ ש ק י ן וכוי‪ .‬בר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬ס י ׳ שלש מ ד ו ת‬
‫במשקין ד י ש מ ש ק ה ש ב ל א מ ח ש ב ה מ ט מ א ט ו מ א ת אוכלימ וכו׳ ו י ש משקד‪ .‬ד ב ע י‬
‫מ ח ש ב ה לטמא ט ו מ א ת א ו כ ל י ן וכו׳ ו י ש מ ש ק ה שאפילו ח י ש ב עליו לא הועיל לא‬
‫לאוכלין ולא ל מ ש ק י ן ו כ ר ‪.‬‬
‫‪ 13/14‬הרוטב והחלב והגריםין ב ז מ ן וכוי‪ .‬מ ש ג ה רפ״ג‪ .‬ועיין ד״ש והשגות פ״א‬
‫מ ה ׳ טו״א ה״כ‪ .‬ו כ א ן ב ו ו ד א י מ ד ב ר י מ על ח ל ב כ מ ו במשגתיגו‪ .‬א ב ל ב ר ״ מ ש מ י ת כ ן‬
‫שהוא מדבר על חלב—שומן‪.‬‬
‫‪ 14‬ק ד ש ו וכוי‪ .‬ו כ י ה ב ד ‪ ,‬א ב ל בר״ש והשגות הג״ל‪ :‬ק ר ש ו א י ן צריכין מ ח ש ב ה‬
‫לאוכלין‪ .‬ועיין מ ש ג ה ה ג ״ ל ו ר מ ב ״ פ פ ״ ט מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה״ב‪.‬‬
‫‪ 15‬דבש הזב מכוורת דבורים מטמא טומאת משקק וכוי‪ .‬דשב״ם ב״ב פ׳ ב׳‬
‫פ ד ״ ה ה ״ ג ד ב ש ‪ ,‬פ י ה י מ ל ה ר ״ מ ע י ז פ פ ״ ב )עיין להלן(‪ ,‬ר מ ב ״ פ פ ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן‬
‫הי״ח ור״ש הג״ל‪ .‬ולפגי ש ז ב מ ן ה כ ו ו ר ת םסק ב ר מ ב ״ פ ה ג ״ ל )בהוצ׳ שלגו( שהוא כאוכל‪,‬‬
‫א ב ל בפיה״מ ש ל ו ע ו ק צ י ן פ ״ ג ה י ״ א ע מ ׳ ‪ 274‬כ ת ב ‪ :‬ש ה כ ל מ ו ד י פ ש ד ב ש בכורתו‬
‫א י ג ו לא א ו כ ל ו ל א משקה‪ ,‬ועיין בגליון ה ר מ ב ״ מ הג״ל‪ ,‬ו ע י י ן להלן‪ .‬ו ב מ ש ג ה ע״ז‬
‫פ פ ״ ב )ואגי מ ע ת י ק מ מ ש ג ה ד ׳ גפולי(‪ :‬ה ד ב ש ו ה ד מ ד מ ג י ו ת א ע פ ״ י ש ה מ מ ג ט פ ו ת אין‬
‫ב ה פ משומ הכשר משקה‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ ש ם ‪ :‬ל פ י ש ה ו א ב א ו ת ה ש ע ה כ ע י ן א ו כ ל לא‬
‫מ ש ק ה עד ש מ ת י כ י ן א ו ת ו ו מ ו צ י א י ן ד ב ש ו ו ב ת ו פ פ ת מ ס כ ת ס ה ר ו ת ד ב ש ה ז ב מכוורת‬
‫ד ב ו ד י פ מ ט מ א ט ו מ א ת מ ש ק י ן ח ש ב עליהמ לאוכלין מ ט מ א ט ו מ א ת אוכלין וכו׳‪ .‬וכן‬
‫ב ר מ ב ״ פ הג״ל כ ת ״ י )לפי שגו״ם פדגקפורט ת ר ״ ן ( ‪ :‬ד ב ש בכוורתו א י ג ו מ ת ט מ א‬
‫ט ו מ א ת אוכלין ש ל א ב מ ח ש ב ה ‪.‬‬
‫‪ 16‬שמן לא אוכל ולא משקה חשב ע ל י ו ל א ו כ ל י ן ו ל א למשקק בטלה דעתו‪.‬‬
‫ב ד מ ב ״ פ פ ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה י ״ ט ‪ :‬ה ש מ ן ה ק ר ו ש א י ג ו אוכל ולא מ ש ק ה ח ש ב‬
‫ע ל י ו כשהוא קרוש ב י ן לאוכלין ב י ן ל מ ש ק י ן ב ט ל ה ד ע ת ו ‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ש מ ‪ :‬א י ן‬
‫ב ת ו פ פ ת א שקרש‪ ,‬ו א פ ש ר ב ש מ ן ש י צ א מ ע צ מ ו ואעפ״י ש ל א קרש‪ .‬ועיין ל ע י ל ש ר ‪11‬‬
‫ו ב פ י ה ר ״ ש לשפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 17‬הדם שקרש לא אוכל ולא משקה וכוי‪.‬‬
‫ר״ש ורמב״מ הג״ל‪ ,‬ועיין בכ״מ שם‪.‬‬
‫ובירושלמי מ ע ״ ש פ ״ ב ה״א‪ ,‬ג ״ ג ע ״ ב )ובהקבלות(‪ :‬ו ה ת ג י ד ם ש ק ר ש איגו לא אוכל‬
‫ו ל א מ ש ק ה ו כ ף א ע ן לא אוכל ל ט מ א ט ו מ א ת אוכלין ולא מ ש ק ה ל ט מ א ט ו מ א ת משקין‪.‬‬
‫ו ע י י ן תוספ׳ שבועות כ ״ ג א׳ ד ״ ה ג מ ר • ‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 18/19‬דבש תמרים לא אוכל ו ל א משקה חישב ע ל י ו לאוכלין מטמא טומאת‬
‫אוכלין ולמשקק בטלה דעתו‪ .‬רמב״ס הג״ל הכ״א‪ ,‬ר״ש הנ״ל‪ .‬ובהשגות הראב״ד שם ה ״ ד ‪:‬‬
‫ו כ ל מ ה ש מ צ א ב ת ו ס פ ת א ד ב ש ת מ ר י מ איגן לא אוכל ו ל א מ ש ק ה ו כ ן ב ש א ר פירות‬
‫ש א י ג ן לא אוכל ולא מ ש ק ה ואפי׳ ח י ש ב ע ל י ה ן ב ט ל ה ד ע ת ו בכלן‪ ,‬לא א מ ד ו אלא‬
‫ב מ ש ק י ן היוצאין מ א ל י ה ן ש ה ן זיעה ב ע ל מ א ‪ ,‬א ב ל א ם ס ח ט ן ל מ ש ק י ן ה ר י ה ן כ ע י ק ר‬
‫חפירות‪ .‬ועיין תרומות פי״א מ ״ ב ובמלא^ש שם‪.‬‬
‫‪ 19‬ושאר כ ל מי פירות וכר‪ .‬רמב״ם‪ ,‬ר״ש והשגות הג״ל‪.‬‬
‫‪ 20‬נ ט מ א מקצתו נטמאו המשקין‪ .‬כ׳׳ז ליתא בדמב״ם וריש הג״ל‪ ,‬ובמקום זה‬
‫כ ת ו ב ‪ :‬ה ש ל ג לא אוכל ו ל א מ ש ק ה ח י ש ב עליו ל א כ י ל ה ב ט ל ה ד ע ת ו ל מ ש ק ה מ ט מ א‬
‫ט ו מ א ת משקין‪ .‬ו ב ר ״ ש ש פ ‪ :‬ה ש ל ג לא אוכל ו ל א מ ש ק ה בפרק כל ה י ד ) נ ד ה י ״ ז א (‬
‫גרםינן ב כ ל הספרימ ת ג ן ה ת מ ואיגד‪ ,‬מ ש ג ה אלא ברייתא‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪54‬‬
‫סהרות פיב עמי ‪662‬‬
‫‪ 20/21‬נ ט מ א מקצתו ל א נ י ט מ א כ ו ל ו טהור מקצתו טהור כ ו ל ו ‪ .‬עיין ב ג ד ה ש ם‬
‫ועיין ב ר י ש הג״ל ש ב א ר א ת הברייתא‪ ,‬ועיין ר מ ב ״ ם הג״ל ו ר מ ב ״ ם ש ם פ ״ ב ה כ ״ ג ‪.‬‬
‫‪ 21/22‬מ י חטאת ש ה נ ח י ל ו משקין טופח טהורים נימחו וחזרו לטומאתן‬
‫הישנה‪ .‬הגירםא משובשת‪ ,‬ובר״ש הנ״ל‪ :‬מ י ם ט מ א י ׳ ש ה ג ל י ד ו ואין ב ה ם מ ש ק ׳‬
‫טופח טהורין גימוחו חזרו ל ט ו מ א ת ן הישגה‪ .‬וכן ב ס מ ״ ג ע ש י ן ד מ י ה ‪ ,‬ד מ ״ ב ע ״ א ‪:‬‬
‫ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ב פ ׳ שגי ד ט ה ר ו ת מים טמאין ש ה ג ל י ד ו בחורף ואין ב ה ם מ ש ק ׳ ט ו פ ח‬
‫טהורין נימוחו חזרו ל ט ו מ א ת ן הישנה‪ .‬וכן ב ת ש ו ב ת ד ב י נ ו ש מ ח ה ש ב א ו ״ ז ע ״ ז ם י ׳ ק ס ״ ה ‪,‬‬
‫כ ״ ג ע ״ ג )והובאה בקיצור ב ש ו ״ ת מ ה ר י ח א ר ז ר י ש סי׳ ט ׳ ו ב ש ר ת מ ה ד ״ ם ב ״ ב‬
‫הוצ׳ ר נ ״ נ רבינוביץ סי׳ ש י ״ ז ( ‪ :‬כ ד ת נ י א פ ״ ב דטהרות מ י ס ט מ א י מ ש ה ג ל י ד ו ו א י ן ב ה מ‬
‫מ ש ק ה טופח ט ה ו ר י ן נמוחו חזרו ל ט ו מ א ת ן ישנה‪ .‬ובשו״ת ה ר א ״ ש כ ל ל ל ״ א ס ו ף ס י ׳ ב ׳ ‪:‬‬
‫כ ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת ׳ ד ס ה ר ו ת מ י ם טהורים ) צ י ל ‪ :‬טמאיפ( ש ה ג ד י ל ו ) כ י ה ב ד ״ ק ( ב ח ו ר ף‬
‫ואין ב ה ם מ ש ק ה ט ו פ ח וכוי‪.‬‬
‫והגה ה ר א ש ו ג י ם ל א הזכירו ‪ .‬מ י ח ם א ת ׳ א ל א מ י ם ס מ א י ם ‪ ,‬א ב ל ק ש ה ל ש ב ש‬
‫ל ג מ ר י א ת גירסתיגו ש מ ת א ש ר ת גם ע ״ י כי״ו‪ .‬ומכיוון ש ב י ן כ ך ובין כ ך א ג ו ר ו א י ם‬
‫ש י ש לפגיגו ה ש מ ט ה א פ ש ר ל ש ע ר שאולי צ ״ ל ‪ :‬מ י ח ט א ת ש ה ג ל י ד ו ]טהורין ג י מ ו ח ו‬
‫חזרו ל ט ו מ א ת ן ‪ .‬מ י ם ט מ א י ם שהגלידו ואין ב ה ן [ מ ש ק ה ט ו פ ח ט ה ו ר י ן וכו׳‪ .‬ו ב ר ״ ש‬
‫ה ג ״ ל ג ש מ ט ע ״ י הדומות‪ .‬ו ל ע י ל פ ר ה ‪ :63820‬מ י ח ט א ת ש ה ג ל י ד ו ו ח ז ר ו ו ג י מ ו ח ו כ ש ר י מ ‪,‬‬
‫ולעיל ד י ש כלימ ) ‪ : ( 6 6 9 8‬ש מ י ח ט א ת ש י ב ש ו ה ר י א ל ו טהורין‪ .‬ו ב מ ש ג ה א ח ד ו ג ה‬
‫כ א ן פ ״ ג מ ״ א כ ת ב ‪ . :‬ו א פ י ל ו מ י ח ט א ת ש ה ג ל י ד ו טהורין כ מ ״ ש ה ד ״ ש פ ״ ק ד כ ל י ם מ ״ ד‬
‫ו ל א כהר״י קורקום ש ה ב י א ת ו י ״ ט פ ״ ה דזבים מ י י ״ ‪ .‬וכווגתו ל ת ו פ פ ת א כ ל י פ ה ג ״ ל ‪,‬‬
‫א ב ל א י ן סיגגון ה ת ו ס פ ת א מוכיח כפירושו‪ .‬ו י ב ש ו ל ח ו ד ו ה ג ל י ד ו לחוד‪ ,‬ו י ב ש ו פ י ר ו ש ו‬
‫י ב ש ו מ מ ש ורישומן גיכד )עיין ל ע י ל ‪ ,(65825‬א ב ל ב כ ל אופן מ ת ו ס פ ת א מ ק ו ו א ו ת ה ג ״ ל‬
‫)ומכ״ש אם גקבל א ת ה ג ה ת י כאן( מ ש מ ע ש מ י ח ס א ת ש ה ג ל י ד ו סהורין‪ ,‬ו צ ״ ע ע ל‬
‫מהרי״ק שהביא ב כ ״ מ פ״ו מה׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת םהי״ג‪.‬‬
‫‪ 22/23‬מקוה שאוב שהגליד טהור משום מים שאובק נמחה כשר להקוות עליו‪.‬‬
‫ה ר א ש ו נ י ם הנ״ל‪ .‬ובםמ״ג ה נ ״ ל ‪ :‬מקוד‪ ,‬ש א ו ב ש ה ג ל י ד ט ה ו ר מ ש ר מ י מ ש א ו ב י ן ג מ ו ח ו‬
‫כ ש ר להקות עליו פירוש כ ש ד ל ט ב ו ל בו שהוא מקוה כ ש ר וכן ל ש ו ן ה ת ו ס פ ת א‬
‫ב כ מ ה מ ק ו מ ו ת ו כ ר ‪ .‬ולעיל ש ם ר מ ״ א ע ״ ב ה ו א כ ו ת ב ‪ :‬ולפי זה אומ׳ א ג י ד ה ה י א‬
‫ד ת ו פ פ ׳ ד ס ה ר ו ת ש ה ב א נ ו לפגימ מ ק ו ה ש א ו ב ש ה ג ל י ד ו ג י מ ו ח כ ש ד להקוות עליו ש מ ד ב ר‬
‫בעגיין זה להופיף א ח ד י כ ן פ ׳ פ א ה מ י ג ש מ י מ וחושב ה ג ל י ד ו נ י מ ו ח כ מ ו ש א י ב ה‬
‫שהמשיכה‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ת מ ק ו ו א ו ת פ ״ ז מ ״ א ‪ .‬ובאו״ז ח ״ א ס ו ף פ י ׳ של״ה‪ ,‬מ ״ ג ר ע ״ ב ‪:‬‬
‫ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ד ם ה ר ו ח פ ׳ א מ ר לו ר ׳ א ל י ע ז ר )עיין מ י ש ע ל גירסא זו ב ר י ש פירקין(‬
‫מקוד• ש א ו ב ש ה ג ל י ד ט ה ר משום מ י ם ש א ו ב י ן נ מ ח ה כ ש ר ל ה ק ו ו ת עליו‪ .‬ועיין ל ע י ל ‪657‬‬
‫ש ר ‪ 22/23‬ו מ ש י ש ‪.‬‬
‫‪ 23‬החושב ע ל החלב שבכחל טהור ושבקיבה טמא‪ .‬וכיה בר״ש הג־ל‪ ,‬וכן‬
‫ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ מ ב ״ ב ס ו ף ס י ׳ שי״ז )הוצ׳ ר נ ״ נ רבינוביץ( ה ג י ל ‪ :‬ד ת ג י א ה ת פ ב ת ו ס פ ת א‬
‫ה ח ו ש ב ע ל ה ח ל ב ש ב כ ח ל טהור פ י ׳ מ א ח ר ש נ ק ר ש ה ח ל ב א י ן לו ד י ן אוכל ] ל [ ס ו מ א ה‬
‫ו ש ב ק י ב ה ט מ א מ א ח ר שאין ה כ ל י ח ד א ז דינו כבתחילה‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם פ ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת‬
‫א ו כ ל י ן ה כ ״ ג ‪ :‬ה ח ל ב ש ב כ ח ל ש ח י ש ב ע ל י ו ב ט ל ה ד ע ת ו ו ה ר י ה ו א טהור‪ .‬ח ש ב ע ל‬
‫ה ח ל ב ש ב ק י ב ה ה ר י מ ת ט מ א ט ו מ א ת אוכלין‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬מ צ א ת י נ ו ס ח א ו ת‬
‫טהרות ם״ב—ג עמ׳ ‪662‬‬
‫‪55‬‬
‫ח ל ו ק ו ת ב ז ה ‪ .‬ו מ ם ת ב ד א ש ה ו א טהור ד ם י ר ש א ב ע ל מ א ה ו א ‪ .‬וכנראה ש ב נ ו ס ח א‬
‫א ח ר ת שלפני הדאב״ד היתד‪ .‬ה ג י ר ס א ‪ :‬ש ב כ ח ל ט מ א ו ש ב ק י ב ה טהור‪ .‬ו ע י י ן חולין ק ט ״ ז‬
‫ב תוד״ה ה״ג‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 23/24‬העור והשליא אינן מ ט מ א י ן ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה ע ו ר ש ש ל ק ו וכר‪ .‬עידובין‬
‫כ ״ ח בי‪ ,‬חולין ע ״ ז בי‪.‬‬
‫פ״ג‬
‫‪ 25‬ה ג פ ן והזוגין שנעשו בטהרה ומצאו מ ה ן משקץ טהורין‪ .‬בכי״ו‪ :‬ומצאו‬
‫ב ה ן משקין ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ה ג פ ן והזומין ו כ ר ‪ .‬א ב ל הנכון ה ו א ב ר ״ ש כ ל י פ פ ״ ט פ ד ו ‪:‬‬
‫ת ג י א בתוספתא ד מ ס כ ת ט ה ר ו ת ב פ ״ ב )בגדאד‪ .‬שלפגיו ה ת ח י ל פ״ג ב ש ר ‪ :36‬כל‬
‫ה ט מ א ו ת כ ש ע ת מ צ י א ת ן ( ה ג פ ת )עיין מ ״ ש על השיגוי ב י ן ה ג פ ן ו ה ג פ ת ב י ר ו ש ל מ י‬
‫כפשוטו ח״א ע מ י ‪ (410‬ו ה ז ג י ן ש ג ע ש ו ב ט ה ר ה ו מ י צ ו מ ה ן מ ש ק י ן טהורין‪ .‬ו ע י י ן‬
‫ב מ ש ג ה שפ‪ .‬והפירוש י ת ב א ר להלן‪.‬‬
‫‪ 25/26‬ושגעשו בטומאה ומצאו מ ה ן משקץ טמאץ‪ .‬ח ס ר בר״ש הג״ל‪ .‬וברמב״מ‬
‫ס ״ ט מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ט ‪ :‬ו א מ ג ע ש ו ב ת ח ל ה ב ט ו מ א ה ויצאו מ ה ן מ ש ק י ן טמאין‪.‬‬
‫והפירוש הוא ש ב ש ע ת ה ד ר י כ ה ב ט ו מ א ה י צ א ו מ ה ן מ ש ק י ן ברצון ו ג ט מ א ו וחזרו וגבלעו‬
‫וטמאו א ת ה מ ש ק י ן שבתוכן‪ ,‬עיין להלן‪.‬‬
‫‪ 26‬ודי ש מ ע ו ן מטהר‪ .‬עיין לעיל ‪ 576‬ש ר ‪ .25/26‬ובד״ח כ א ן ב ט ע ו ת ‪:‬‬
‫ור׳ י ה ו ש ע מטהר‪ .‬א ב ל ב ד י ר ו ר ״ ש הנ״ל לגבון‪ :‬ו ר ׳ ש מ ע ו ן מטהר‪.‬‬
‫‪27‬׳‪ 26‬מה לי כשגעשו בטומאה ומה לי כ ש ה ן ב ט ה ר ה ‪ .‬והרי ה ג פ ת והזגין איגמ‬
‫אוכליפ ואינט מ ק ב ל י מ טומאה‪ ,‬ו ה מ ש ק י ן ש ב ת ו כ פ בין כ ך ו ב י ן כ ך ל א נ ט מ א ו ב מ ג ע‬
‫הטמאיפ‪ ,‬ד מ ש ק י ן מ י פ ק ד פקידי )עיין פםחיפ ל״ג ב׳(‪.‬‬
‫‪ 27/28‬כשנעשו בטומאה משקץ ב י צ י ן מ ת ח ת ה ק ו ר ה ‪ . . .‬חוזרין ו נ ב ל ע י ן‬
‫ב ג פ ת ‪ .‬ב ד ‪ :‬חוזדין וגבלעין ב ג ת ‪ .‬ועיין להלן ש ר ‪ 30‬ובד״ש הג״ל‪ :‬מ ש ק י ן ק ב ו צ י ן‬
‫מ ת ח ת הקורה ו כ ש ה ו א מגביה הקורה תוזרין וגבלעין ב ג פ ת ‪ .‬וכגראה ש ע ל פ י ו ה ג י ה‬
‫הגד״א‪ .‬והגי׳ שלגו )ביצין( יותר גוחה‪ ,‬עיין לעיל ‪ :65322‬וההדים ב י צ י ן וכו׳ פסקו‬
‫מלהיות ב י צ י ן וכר‪ .‬ופירושו בוצצין‪.‬‬
‫‪ 30‬חוזרין וגבלעק בגת‪ .‬ה מ ל ה ״בגת״ ליתא בר״ש הג״ל‪ ,‬ועיין מ״ש לעיל‪.‬‬
‫‪ 31‬לא גקרא עליהן שם טומאה לעולם‪ .‬עיין ש ב ת קמ״ה א׳‪.‬‬
‫‪ 31/32‬ענבים ה מ ב ו ק ע ו ת מן העבט נ פ ל ו לאויר התנור טהור טמא ז י ת י ם‬
‫ה מ ב ו ק ע י ן ‪ . . .‬טהור‪ .‬שהרי משקין היוצאין מן ה ע נ ב י ט בעביט מכשירין‪ ,‬ונטמאין ״ י ידים‬
‫מ פ ו א ב ו ת ולפיכך מ ט ס א י ן א ת ה ת נ ו ר מ ש א ״ כ במוהל היוצא מן הזיתים ב מ ע ט ן ש א י נ ו‬
‫מ כ ש י ר אלא א ח ר ב ׳ וגי ימיפ )להלן ב מ ש נ ה רפ״ט‪ ,‬ו ע י י ן תוספ׳ ש ב ת י ״ ז א׳ ד״ה‬
‫גוזרגי ור״ש מכשירין פ״ו מ״ה(‪ ,‬וכדברי הלל ה ז ק ן ) ש ב ת י ״ ז א׳(‪ :‬בוצרין ב ט ה ר ה‬
‫ואין מוסקין בטהרה ) ע ״ פ הגר״א(‪ .‬ומכאן מ ש מ ע שהזיתימ לא הוכשרו במפיקה‪ ,‬ועיין‬
‫תוספ׳ חגיגה ב״ה א׳ ד״ה יתגגה‪.‬‬
‫‪ 33‬אם יש עליהן משקה טופח וכר‪ .‬כלומד‪ ,‬מ ש ק ה טופח ממקום א ח ד )הנ״ל(‪.‬‬
‫ע‬
‫ש ם ‪ :‬לפסק טמאות וכר‪ .‬ב ד וכי״ו לנכון‪ :‬ל פ ס י ן טמאות ו כ ר ‪ ,‬כלומר‪,‬‬
‫אלפםין טמאים‪.‬‬
‫מהרוח פ״ג עמ׳ ‪662—663‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ 34‬א פ י ל ו בשעת ה ם י ק ן טמא‪ .‬כלומד אפילו נפלו ב ש ע ת היסק ה ת נ ו ר ט מ א ‪,‬‬
‫ואין א נ ו אומרים ש ה מ ש ק י ן כלין מ ח מ ת האש‪ ,‬כ מ ו שאנו א ו מ ר י מ ב ע צ י מ ש ב ל ע ו‬
‫מ ש ק י ן טמאים שמסיק ב ה פ בידימ טהורות‪ ,‬וכמו שמפורש במכשירין פ ״ ד כ ד י ‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫בר״ש שם‪ .‬ומכל ש כ ן ש ה ת נ ו ר ס מ א א פ נפלו ש ל א ב ש ע ת היסק ו א ח ״ כ הוסק ש ה מ ש ק י ן‬
‫מ ת ח י ל י ן ל צ א ת ל ת נ ו ר כ ש מ ת ח י ל להתחמם‪) .‬סד״מ כלים ק״ו ע ״ ב ‪ ,‬ו ע י י י ש ב ב א ו ר ו‬
‫ה א ר ו ך ק ״ ה ע ״ א ד ״ ה צרפן(‪.‬‬
‫ואולי ה פ י ר ו ש של ‪ .‬א פ י ל ו ״ כ א ן ה ו א כ מ ו ‪ .‬א ף אילו״‪ ,‬כלומד‪ ,‬א ף אילו ה ש ב ו ר י ן‬
‫מ ט מ א י ן א ת התנור‪ .‬א ב ל הסיגנון מ ג ו מ ג פ קצת‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬שלא בשעת ה ס י ק ן טהור‪ .‬כלומד ש ל א הופק התנור אחרי נ פ י ל ת ן טהור‪,‬‬
‫ואין ה מ ש ק י ן ה ב ל ו ע י ן מ ט מ א י ן אותו‪.‬‬
‫‪ 34/35‬ושנשתמש ב ה ן ב ט ה ר ה ונטמאו ונפלו וכוי‪ .‬ב״ה ה ג י בכי״ו‪ .‬והפירוש‬
‫ה ו א ש נ ש ת מ ש כל ה ז מ ן בטהרה ו ב מ ש ק י ן ט ה ו ד י ן ואח״כ ג ט מ א ו הלפפין‪ .‬ו ג מ צ א ש ה מ ש ק י ן‬
‫ה ב ל ו ע י ן בתוכן טהורין ו ה ן נ מ מ א י ן ב י צ י א ת ן ד ק ע ״ י האילפםין‪ ,‬ו מ מ י ל א י ש חילוק ב י ן‬
‫א י ל פ ס י ן ש ל מ י ן ש ה ן ט מ א י ן ובין שבורין ש נ ט ה ר ו מ ט ו מ א ת ן ואין ל ה ן ל מ ש ק י ן ב מ ה י ט מ א ו ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 36/37‬כ ל הטמאות כשעת מ צ י א ת ן וכן כ ל מקום מ צ י א ת ן ‪ .‬בד״ש פ״ג מ ״ ה ‪:‬‬
‫תגיא ב ת ו ס פ ת א כ ל ה ט מ א ו ת כ ש ע ת מ צ י א ת ן וכמקומ מציאתן‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה שס‪.‬‬
‫‪ 37/38‬אבד מחט שופד‪ ,‬ובא ו מ צ א ה מלאה חלודה ה ר י ה י א בחזקת שופה‬
‫עד שיאמר ב ר י ל י שהעלה חלודה‪ .‬י ש כ א ן חסרון‪ ,‬ובריש הג״ל‪ :‬א ב ד מ ח ט שופד‪,‬‬
‫ו ג מ צ א ת חלודה ה ר י ה י א ב ח ז ק ת ה שופד‪ ,‬ע ד ש י א מ ר ב ר י א ל י שהיחד‪ ,‬מ ל א ה ח ל ו ד ה‬
‫א ב ד מליאה חלודה ובא ו מ צ א ש י פ ה ה ר י ה י א ב ת ז ק ת שיפה ע ד ש י א מ ׳ ב ד י א ל י‬
‫ש ה ע ל ת ה חלודה‪ .‬ובירוש׳ גיסין םפ״ג‪ ,‬מ ״ ה ע ״ ב ‪ :‬דתגיגן ת מ ן מ ח ט ש ג מ צ א ת ח ל ו ד ה‬
‫א ו שבורה טהורה‪ .‬ת נ י הניחה ש י פ ה ו ב א ו מ צ א ה חלודה ר ס י מ ו ן ב ש ם ר ׳ י ה ו ש ע‬
‫בן לוי ש ל ש ה ה ר א ש ו נ י ט ו ד א י ט מ א ה א ח ר ו נ י ם ט ה ו ר ה א מ צ ע י י ם ספק‪.‬‬
‫א מ י ר אבהו ]כן[ א מ ד ר׳ יהושע בן ל ו י ור׳ י ו ח נ ן ל א א מ ר כ ן א ל א ש ל ש ה י מ י מ‬
‫ה ר א ש ו נ י ׳ ו ד א י ט מ א ה מ כ א ן ואילך ס פ ק וכו׳ ו ב מ ח ט הלכה כר׳ י ה ו ש ע ב ן לוי‪.‬‬
‫ו ע י י ן גם בירוש׳ ב ״ ב פ״ו‪ ,‬ט ״ ו ע ״ ג ‪ .‬ועיין בפירוש הר״ש‪ ,‬ועיין ה ב ב א שלהלן‪.‬‬
‫‪ 38‬וכן בשרץ וכן במטלית‪ .‬עיין ב מ ש נ ה םפ״ט‪.‬‬
‫‪ 38/39‬הניחה טמאה בזוית זו וכר‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬ה נ י ח הטומאה בזוית זו וכר‪ .‬ו כ ן ב ד ״ ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬הגיח ט ו מ א ה ב ז ו י ת זו וכו׳‪ .‬ו ג ט כ א ן י ש חזקה ש ל ה נ ח ה וחזקה ש ל מ צ י א ה ‪,‬‬
‫ע י י ן לעיל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫עמ׳ ‪663‬‬
‫‪ 1/2‬אבד כ ז י ת מן המת כ ת ו ך ה ב י ת וכו׳‪ .‬כל ה ב ר י י ת א לעיל א ה ל ו ת פ ״ ד ה״ה‪,‬‬
‫‪ 601‬ש ר ‪ ,14/15‬עיין מ ש י ש ‪.‬‬
‫ה ב י ת טמא‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬ה ב י ת טהור‪ .‬וכ״ה בתוספתא אהלות הנ״ל‪ ,‬ובידוש׳‬
‫‪2‬‬
‫פסחים‪ ,‬עיין פ ד ש ב א ה ל ו ת שם‪.‬‬
‫‪ 2/4‬האשה ג ו ב ב ת נבכה ו נ מ צ א ש ר ץ ב ת ו ך נ ב ב א ‪ . . .‬על ג ב י כברה טמאה‪.‬‬
‫ר י ש הגיל‪ .‬דמב״ם ספי״ז מ ה ׳ א ב ו ת הטומאות‪ .‬והפי׳ פשוט‪ ,‬ש ה ר י א י ן ה ש ר ץ מ ט מ א‬
‫ב מ ש א ואגו מחזיקים א ו ת ו כ ש ע ת מ צ י א ת ו ש ה י ה בתוך ה ג ב ב א ו ב ת ו ך ה כ ב ר ה ו ל א‬
‫ג ג ע ה ב ו האשה‪ ,‬עיין ר מ ב ״ מ הג״ל‪.‬‬
‫טהרות פ״ג עמ׳ ‪663‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ 4/6‬תינוק ש ה י ה תפוס ב י ד ו של אביו‪ ...‬םפיקו טמא מפני ש א ב י ו נ ש א ל עליו‪.‬‬
‫וכן בר״ש פ ״ ג מ ״ ו ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א תינוק ש ה י ה ת פ ו ש ב י ד ו ש ל א ב י ו וכוי‪ .‬וברמב״מ‬
‫פס״ז מה׳ ש א ר א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ ט ‪ :‬ת י נ ו ק ש ה י ה ת ו פ ש בידו ש ל א ב י ו א ו ש ה י ה‬
‫רוכב על ג ב י כ ת י פ ו ש ל א ב י ו ספיקו ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א מ פ נ י ש א ב י ו נ ש א ל עליו‪,‬‬
‫ובירושלמי ח ג י ג ה פ ״ א ה ״ א ‪ ,‬ע ״ ו ע ״ א ‪ :‬ולעגיין טהרות א ת א מ ד א ת שהוא ת פ ו ס ב י ד‬
‫אביו םפיקו כפקח‪ .‬א ב י ו ת ו פ ש ב י ד ו םפיקו כחרש‪ .‬ועיין בגליון ה ש ״ ס שם‪.‬‬
‫‪ 6‬ח ר ש שוטה וקטן‪ ...‬ל ש א ו ל ‪ .‬עיין ב מ ש ג ה פ״ג מ״ו‪ ,‬והתוספתא מוסיפה כאן‬
‫א ת ת מ י ה ת ר׳ ש מ ע ו ן ‪.‬‬
‫‪ 7‬א ר ב ע ספיקות אמרו חכמים בתינוק וכוי‪ .‬ר״ש פ״ג מ״ח‪ ,‬דמב״פ פט״ז מה׳‬
‫א ב ו ת הטומאות ה״י‪ .‬ו ב פ ׳ ה א ג ו ד ה ר כ ״ ג ע ״ א פורט א ת ה א ר ב ע ספיקות‪ ,‬וכ״ה ש מ ‪:‬‬
‫תניא בתו׳ א ר ב ע פ פ י ק ו ת ב ת י נ ו ק ה נ ח ת ו א מ ו ו מ צ א ת ו כ מ ו שהוא כ ר ‪ .‬ה ת ח י ל י ו צ א‬
‫וגכגם בגדיו טהורים ואין ע ו ש י ן ע ל גביו טהורות‪ .‬י ש בו ד ע ת ל י ש א ל ספיקו ב ר ש ו ת‬
‫ה ר ב י פ טהור ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א ‪ .‬י ו ד ע ל ש מ ו ר גופו אוכלין ע ״ ג טהורות ז ה ו‬
‫ב א ז ה ר ת ר א ש י ת ט ו מ א ה א ר ב ע ספיקות‪.‬‬
‫שיסד‬
‫‪ 7/9‬הניחתו אמו ובאת ו מ צ א ת ו כמו ש ה ו א טהור אמר ר׳ י ה ו ד ה ‪ . . .‬נדות‬
‫מנפפות ומנשקות א ו ת ו ‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ור״ת מוכיח מ כ א ן שפתמ תינוקות טמאימ מ פ נ י נדות‬
‫שמגפפות אותם‪ .‬עיין ב ס ׳ ה י ש ר ל ר ״ ת קידושין ס י ׳ ל״ט‪ ,‬ת׳ ע ״ ג ‪ ,‬תוספות‪ ,‬ר י ט ב ״ א‬
‫ותוםפ׳ ה ר א ״ ש קידושין פ ׳ א׳‪ ,‬תוספות‪ ,‬ד ש ב ״ א ‪ ,‬ר י ט ב ״ א חולין פ ״ ו א׳‪ ,‬תוספות‪,‬‬
‫דשב׳׳א‪ ,‬ר י ט ב ״ א ותוספ׳ ה ר א ״ ש גדה י ״ ה ב׳‪ ,‬ב ע ל ה מ א ו ד ס ו ף קידושין‪ .‬א ב ל ב כ ת ו ב‬
‫שם )הסגולה חכ״ז ע מ ׳ ‪ (15‬ק י ד ו ש י ן ו ב ר מ ב י ן חולין פ י ו א ׳ ד ח ו א ת ד ב ר י ו ו א מ ר ו‬
‫ש ח ש ש זה הוא ר ק ל ד ׳ יהודה וחכמים חולקים עליו‪ ,‬עיי״ש‪ ,‬וכן הוא גם ב ר מ ב ״ ם הגיל‪ ,‬ע י י י ש ‪.‬‬
‫‪ 11‬התחיל י ו צ א ונכנס בנדיו טהורין ואין ע ו ש ק ע ל ג ב י ו טהרות‪ .‬וכיד‪ ,‬בד״ש‬
‫ואגודה הג״ל‪ .‬ו ב ד מ ב ״ ם ה ג ״ ל ‪ :‬ה ת ח י ל התיגוק ל צ א ת ולהכגם בגדיו טהורין ואיגן מ ד ר ס‬
‫כשאר בגדי עם הארץ ואע״פ ש ה ן טהורין א י ן עושין ע ל ג ב י ה ן טהרות‪.‬‬
‫‪ 12‬ו ל א נמנעו י ש ר א ל מ כ א ן י ש בו דעת ל ש א ל םפיקו ברשות ה י ח י ד‬
‫טמא וכוי‪ .‬בד״ש הג״ל‪ :‬ולא גמגעו ישראל מ כ ן ו כ ר פ י ׳ ל א גמגעו ישראל מ כ ן אלא‬
‫היו עושין על ג ב י ו מהרות‪ .‬והנה רבינו פירש ‪ .‬מ כ ן ״ כ מ ו ‪ .‬מ כ ך ״ ‪ .‬א ב ל מ ן ה ג י ר ס א‬
‫שלפניגו א ג ו רואים כי היה לפגיו כ ת י ב ח ס ר ב מ ל ה זו ו א י ן ב י ן גירםתו וגירםתיגו‬
‫אלא שינוי כ ת י ב בלבד‪ .‬ולפיכך נ ר א ה ש מ כ א ן פירושו כ מ ו מ כ א ן ואילך‪ ,‬והיינו מ כ א ן‬
‫ואילך א פ יש בו ד ע ת לשאל םפיקו ט מ א ‪ ,‬ו ה ת ו ס פ ת א מונה ל נ ו כ מ ה מ ד ר ג ו ת ב ה ת פ ת ח ו ת‬
‫התינוק מ מ ס ה ל מ ע ל ה ‪ :‬תינוק ה צ ר י ך לאמו‪ ,‬תינוק ה י ו צ א ונכנס בעצמו‪ ,‬תינוק שיש ב ו‬
‫ד ע ת לשאל‪ ,‬תיגוק שיודע ל ש מ ד את גופו‪ ,‬תינוק ש י ו ד ע ל ש מ ד את ידיו‪ .‬ו ע י י ן סוכה‬
‫מ ״ ב א׳ ושם הסדר אחר‪ ,‬ועליגו ל ה נ י ח ש ה ב ב ל י מ ו נ ה בפיסקא זו )של טהרות( מ מ ע ל ה‬
‫למסה‪ ,‬והגי׳ הגכוגה שם ה י א ב כ ת ב ״ י )עיין דק״ ס ש ם ע מ ׳ ‪ 130‬ו ב ה ע ר ה ג ׳ שם(‬
‫ובירושלמי סוכה םפ״ג‪ ,‬ג ״ ד ע ״ א ‪ .‬ו י ש לציין ש ב ה ״ ג ה ׳ צ י צ י ת ד ״ ו מ ״ ז ע״א‪ ,‬הוצ׳ מק״ג‬
‫עמ׳ ‪ 273‬הסדר בבבלי שם מ ת א י ם לתוספתא כאן‪ ,‬והייגו שמונה י ש בו ד ע ת לשאל‬
‫ל פ נ י יודע לשמור את גופו‪.‬‬
‫וכן יוצא ברור מ ד ב ר י ה ר מ ב ״ ם הנ״ל‪ :‬ו א ע ״ פ ש ה ן ט ה ו ד י ן א י ן עושין על גביהן‬
‫טהרות‪ .‬ה ג ד י ל עד ש י ה י ה בו ד ע ת ל י ש א ל ספיקו ט מ א ב ר ש ו ת היחיד‪ .‬ה ג ד י ל‬
‫ע ד שיהיה ב ו ד ע ת לשמור את גופו וכר‪.‬‬
‫טהרות ם״ג עמ׳ ‪663‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ 14/15‬וכיצד בודקק אותו מ ט ב י ל ק א ו ת ו ונותנק לו חולק לשם תרומה‪.‬‬
‫כ ״ ה ה ג י ׳ בכי״ו‪ .‬ו ע י י ן לעיל ‪ 2327‬ושם צ י י נ ת י לבה״ג הג״ל ור״ח סוכה מ ״ ב א׳‪ ,‬ועיין‬
‫דמב״פ‬
‫הג״ל‪.‬‬
‫‪ 15‬אוכלק ע ל גבי גופו ט ה ר ו ת ‪.‬‬
‫‪ 16‬הסומא והישן והמהלך בלילה ספיקן ט ה ו ר וכוי‪ .‬בר״ש פ״ג מ ״ ו ‪ :‬עוד‬
‫כ״ה בכי״ו‪.‬‬
‫ת ג י א ב ת ו פ פ ת א הסומא והישן ו ה מ ה ל ך בלילה פפיקו ט מ א מפגי ש י ש ב ה ן )וכ״ה‬
‫ב ת ו פ פ ׳ כי״ו( ד ע ת לישאל‪ .‬וכן ב ד מ ב ״ ם פ ט י ז מ ה א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ ג ‪ :‬ה ס ו מ א והישן‬
‫ו ה מ ה ל ך בלילה םפיקן ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א מפגי ש י ש בו ד ע ת להשאל‪.‬‬
‫‪ 17‬חמור ש ה י ה עומד במקום טהרה וכר‪ .‬עיין ב מ ש ג ה פ״ג םמ״ז‪ .‬ובר״ש ש מ ‪:‬‬
‫ו כ ן ח מ ו ר ש ה י ה ע ו מ ד במקום ס ה ר ה וכר‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 18‬תינוק שנמצא עומד בצד כיפת של בצק וכר‪ .‬עיין במשגה ס״ג מ״ח‪ .‬ו ב ר י ש‬
‫ש פ ‪ :‬ע ו ד ת נ י א ב ת ו פ פ ת א תינוק ש ג מ צ א ע ו מ ד ב צ ד כופת של ב צ ק ו כ ר ‪ .‬ובתוספי חולין‬
‫פ ״ ו א ׳ ד ״ ה ר ו ב ‪ :‬ד ת נ י ׳ ב ת ו פ פ ת ׳ ת נ ו ק ש נ מ צ א ע ו מ ד ב צ ד ק ו פ ה ש ל ב צ ק ו כ ר ‪ .‬וכן‬
‫ב ר מ ב ״ ן ש פ ‪ :‬ד ת נ י ע ל תינוק ש נ מ צ א ש ו מ ר ב צ ד ק ו פ ה של ב צ ק ו כ ר ‪ .‬וכן‬
‫ב ח י ד ו ש י הר״ן ש מ ‪ :‬ד ת נ י ע ל ה תינוק ש נ מ צ א ש ו מ ר ב צ ד ק ו פ ה של ב צ ק וכוי‪.‬‬
‫ו כ ן ב ר י ט ב ״ א ש ם ‪ :‬תינוק ש נ מ צ א ו ע ו מ ד ב צ ד ק ו פ ה של ב צ ק ו כ ר ‪ .‬ו כ נ ר א ה שכולם‬
‫ש א ב ו מ מ ק ו ר א ח ד )והגי׳ ‪ .‬ש ו מ ר ״ ה י א ט ״ פ קטגה ב מ ק ו פ ‪ :‬עומד(‪ ,‬והגי׳ שלפנינו נכונה‪,‬‬
‫עיין ירושלמי פםחיפ פ ״ ב ה״ב‪ ,‬כ ״ ת ע ״ ד ‪ :‬ב צ ק ש ע ש א ו כופת בטל‪ .‬ועיין גמ ב ב ל י שמ מ ״ ה ב׳‪.‬‬
‫ו ב ר י ט ב ״ א חולין הג״ל )לעיל ש ם ( ‪ :‬ו כ ד ת ג י ב ת ו ס פ ת ׳ ג ב י תיגוק ש ע ו מ ד‬
‫ב צ ד ב י ת ה ק ב ר ו ת ושושגימ בידו ו א ״ א ל ש ו ש ג י מ א ל א מ מ ק ו ט ט ו מ א ה טהור ש א ג י אומר‬
‫א ד מ טהור גטל וגתן לו‪ .‬ואין זה ב ת ו פ פ ת א לפגיגו א ל א זהו לשון ה מ ש ג ה פ ״ ג מ״ז‪.‬‬
‫ובתוספות קידושין פ׳ א ׳ םד״ה ש ד ר כ ו ‪ :‬ובכי ה א י גוגא פליגי ב ת ו פ פ ת ׳ ג ב י ת י ג ו ק‬
‫ש ג מ צ ׳ ב צ ד ה ק ב ר ושושגי׳ בידו ו א י ג ו י ו ד ע אם התיגוק גסלן א ו א ד ם טהור גתגו לו‬
‫ר ׳ מ א י ר מ ט ה ר ו ח כ מ י פ מ ט מ א י פ ‪ .‬ואין זה לפגיגו ב ת ו פ פ ת א ‪ ,‬וגם ב מ ש ג ה ש מ‬
‫ל א נזכרה המחלוקת לעניין שושגימ‪.‬‬
‫‪ 19/20‬לפשוט ידיו ו ל י ג ע וכר‪ .‬ו כ ן בר״ש ד״ג״ל‪ :‬לפשוט י ד ו וליגע ו כ ו ‪ /‬א ב ל‬
‫בתוספות ו ר מ ב ץ חולין ה ג ״ ל ‪ :‬א ם יכול ל פ ש ו ט י ד ו ו ל י ק ח וכוי‪ ,‬ו כ ן בתוםפ׳ ג ד ה‬
‫י ״ ח ב ׳ ד ״ ה ר ו ב ‪ :‬א פ יכול ל פ ש ו ט ו ל י ק ח ו כ ר ‪ .‬ו ג י ר ס ת י ג ו גכוגה‪.‬‬
‫‪ 20‬יתר על כן אמר ר׳ יוסי וכר‪ .‬ד ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 22‬ר ׳ אילעאי אומר משום ר׳ אליעזר בן יעקב בכלב הרי זה טהור וכר‪.‬‬
‫ב ר ״ ש ס פ ״ ג ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א א מ ד ר ׳ א ל ע א י מ ש ו ם ר׳ א ל י ע ז ר בן י ע ק ב ב כ ל ב ה ר י‬
‫זה טהור וכד‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה שם‪ .‬ו ב ד ״ ת כ א ן ‪ :‬ר ׳ א ל ע א י א מ ר משום ר׳ א ל י ע ז ר ב ן‬
‫י ו ס י ו ב ו ‪ /‬א ב ל ב ד ״ ר ‪ :‬בן י ע ק ב ‪.‬‬
‫‪ 23‬ש ה י ה אומר בכל שעה משקק מ צ ו י ק וכר‪ .‬וכ״ה בד‪ .‬וכן ב ד י ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ש ה י ה אומ׳ ב כ ל ש ע ה ו ש ע ה מ ש ק י ן מ צ ו י ץ ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ״ ח ‪ :‬ש ה ו א א ו מ ר ו כ ר ‪ ,‬ו ת י ק ו ן‬
‫נכון הוא‪ ,‬כ י ה פ י ר ו ש ה ו א ש ה כ ל ב א ו מ ד וכר‪.‬‬
‫‪ 23/24‬כ ל ה נ ת ל ק וכל ה נ נ ר ר ק ספקן טמא מפני שהן כ מ ו נ ח י ם ‪ .‬וכ״ה ג פ בד‪,‬‬
‫ו ב ד ״ ח ב ט ע ו ת ‪ :‬כל ה כ ת ל י ם ! וכן ב ר מ ב ״ מ פ י ״ ד מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ה ס ה ״ ג ‪ :‬וכל הגתלים‬
‫והגגררים ה ר י ה ן כמוגחים‪ .‬ו ב ד ״ ש פ ״ ד מ ״ ג ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א כ ל ה נ ת ל י ן וכל ה ג ג ר ר י ן‬
‫ספיקן ט מ א מ פ ג י ש ה ן כ מ ו ג ח י ן ו כ ר פי׳ כל הגתלין א ע ״ פ ש א י ג ן ע ל הארץ‪ ,‬ו ב ש ל ה י‬
‫סהרות פ״ג—ד עמי ‪663‬‬
‫‪59‬‬
‫גזיר ) ס י ד א׳( גדםיגן כ ל ה נ ט ל י ן כ ל ו מ ר ש נ י ש א י ן מ מ ק ו מ למקום ו כ ר ‪ .‬וכל ה ב ר י י ת א‬
‫ב ש ם התוספתא ג פ ב ר א ״ ש פ ״ ד מ ״ ג ‪ ,‬ו ע י י ן ג ז י ר ה ג י ל ו מ פ ר ש י ם שם‪.‬‬
‫‪ 24/25‬וכל הנזרקץ םפיקן טהור חוץ מכזית מן המת וכל המאהילות שהן‬
‫מטמאץ מלמעלה כלמטה‪ .‬ל פ י גירםא זו ברור שהכל ה ו א ד ב ר א ח ד ‪ ,‬והייגו כל‬
‫המאהילין ה מ ט מ א י ן מ ל מ ע ל ה כ ל מ ס ה פפיקן ט מ א אפילו בגזרקין‪ ,‬ו כ ן ב י ר ו ש ל מ י גזיר‬
‫פ י ט ה״ב‪ ,‬ג״ז ע ״ ד ‪ :‬כ ה ד א ד ת א ג י כ ל ה ג ז ד ק י ן פ פ י ק ן ט ה ו ר )בכי״ל ש מ ב ט ע ו ת ‪ :‬ט מ א ‪,‬‬
‫ו ה מ ג י ה מ ח ק מ ל ה זו ו ת ל ה ב י ן ה ש ו ר ו ת ‪ :‬טהור( ח ו ץ מ כ ז י ת מ ן ה מ ת ה מ א ה י ל י ן שהן‬
‫מ ט מ א י ן מ ל מ ט ן ל מ ע ל ן ‪ .‬א ב ל ב ב ב ל י ש פ פ ״ ד א ה ג י ל ‪ :‬והגזרקין פ פ י ק ן טהור ח ו ץ מ ן‬
‫כזית מ ן ה מ ת ו ה מ א ה י ל ע ל פ ג י ט ו מ א ה ו כ ל ד ב ר ש מ ט מ א מ ל מ ע ל ה כלמטה‪.‬‬
‫ו ע י י ן הגירסא ב ר ש ״ י ש פ ‪ .‬ו ע ״ פ ג י ר ס א זו א ו מ ר ה ת ל מ ו ד ש ם ‪ :‬ל א י ת ו י י ז ב וזבה‪.‬‬
‫ובריש הגיל כותב על התופפתא שלגו‪ :‬האי שהן כמו ו ש ה ן דמסיים בה בשלהי‬
‫גזיר לאתויי זב וזבה‪ .‬ו כ ן בם׳ ה כ ר י ת ו ת ל ה ר ״ ש מקיגון חלק ה ׳ )לשון למודימ( ש ע ד‬
‫ב׳ פ י ׳ ט ׳ ‪ :‬מ צ י ג ו ב מ ש ג ה ש י ן ב מ ק ו ם ר כ מ ו ש א פ ר כירה מוכן ה ו א )ביצה פ ״ א מ״ב(‬
‫ו כ ן ב ת ו ס פ ת ד מ ם כ ת ט ה ר ו ת ו כ ל ה מ א ה י ל י ם שהוא מ ט מ א ל מ ע ל ה כ ל מ ט ה ושהם חסר‬
‫ר שפ‪ .‬וכיוון לפירוש ה ד ״ ש הג״ל‪ .‬ועיין ‪ 63915‬ולהלן ‪.6654‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 25/26‬ואם היתה טהרה נזרקת ע ל נ כ י כזית מן המת טהורה‪ .‬ב״ה בכי״ו וברא״ש‬
‫) ו ש פ ‪ :‬אפ( ה ג י ל ‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ו א פ ה י ת ׳ ט ה ו ר ׳ גזרק׳ ע ל ג ב י כזית מ ן ה ב י ת טהורה‪ .‬ו ב ר י ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬א ט הית׳ גזרקת ט ה ר ה ע ל ג ב י כזית מ ן ה מ ת טהורה ו כ ר א פ ה י ת ה ט ה ו ר ה‬
‫גזרקת ע ל ג ב י ה מ ת ט ה ו ר ה ד ד מ י לעוף ה פ ו ר ח ולקופץ מ מ ק ו ם למקו׳ שאיגו מ ב י א‬
‫ט ו מ א ה ל א ח ר י פ כ ד ת ג ן ב א ה ל ו ת פ י ח )מ״ה( והוא הדין ע ל עצמו‪.‬‬
‫פ״ד‬
‫‪ 27/28‬ה י ה נעטף בטליתו וטמאות וטהרות בצדו וטמאות וטהרות למעלה‪...‬‬
‫ספקו טהור‪ .‬ב ד י ש הג״ל‪ :‬היה מ ת ע ט ף בטליתו וטהרות וטמאות ב צ ד ו וטמאות וטהרות‬
‫מ ל מ ע ל ה ס פ ק ג ג ע ספק לא ג ג ע ס פ ק ו טהור ו כ ר ה י ה מ ת ע ט ף בטליתו‪ .‬ב פ י ק דגדה‬
‫)ה׳ ב׳( מ י י ת י לה‪ ,‬ואמריגן ה ת ם ד ת ג י ר ׳ א ו ש ע י א ברה״י ס פ י ק ו ט מ א ב ר ש ו ת הרבימ‬
‫פפיקו טהור וכו׳ ו ט מ א ו ת ב צ ד ו ו ה ט ל י ת סהורה א ו ס ה ר ו ת בצדו ו ה ס ל י ת ממאה‪ .‬א י ג מ י‬
‫הטהורות ו ה ט מ א ו ת ש ת י ה ן ב צ ד ו ו ל א י ד ע י ג ן ב ה י מגייהו ג ג ע ה ט ל י ת ברישא‪ .‬ועיין‬
‫ב ג ד ה שם ב ר ש ״ י ותוספות‪ ,‬ו ל ע ו מ ת ז ה ברמב״ן‪ ,‬רשב״א‪ ,‬ר י ט ב ״ א ותוספ׳ ה ר א ״ ש שם‪.‬‬
‫‪ 28‬ואם א י אפשר ל ו לבון ספקו טמא‪ .‬ב ד ‪ :‬ואם א י איפשר לו ל כ ו י ן ספקו‬
‫ט מ א ‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬ואם א י א פ ש ד לו ל כ ן ספקו ט מ א ‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ואם א י א י פ ש ר לו‬
‫ל כ ן ספיקו ט מ א ו כ ר ואם א י א פ ש ר לו ל כ ן בפרק ק מ א ד נ ד ה )הנ״ל( ואם א י א י פ ש ד‬
‫לו א ל א א ם כ ן גגע‪ ,‬ו י ש ספרים ד ג ר פ י ה כ א לכוין והכל א ח ד ‪ .‬ובתוספי נ ד ה ש ם ד ״ ה‬
‫ו א פ ‪ :‬וי״ל ד ל א א י א י פ ש ר כ ל ל ק א מ ׳ א ל א כ ל ו מ ד ק ר ו ב לודאי ו ב ת ו ס פ ת א ג מ י תגיגא‬
‫א פ אי איפשר א ל א א ם כ ן ג ג ע ס פ ק ו ט מ א מדקאמר ס פ ק ו טמא משמע‬
‫ד ל א ה ו י ודאי גגע‪ .‬וכן ב ר י ט ב ״ א חולין ב ׳ ב ׳ ד ״ ה ו א ם ש ח ט ) ב ש ם ה ת ו ס פ ו ת ( ‪ :‬וכן‬
‫א מ ר ו ב ת ו ס פ ת א אם א ״ א א ל א א ״ כ נ ג ע ספיקו ט מ א א ל א ל א ו דוק׳ א ״ א ‪ .‬ועיין גם‬
‫ד י ט ב ״ א מ כ ו ת ד ׳ א ׳ ד ״ ה ו א מ ר ר ב י ה ו ד ה א מ ר רב‪ .‬א ב ל ב ת ו פ פ ו ת ה ר א י ש ג ד ה ש ם ‪:‬‬
‫ו א ם א י א פ ש ר א ל א אם כ ן ג ג ע ט מ א ‪ .‬ברוב ספרים גרסיגן ם פ י ק ו )וכן כגראה ג ר פ‬
‫טהרות פיר עמ׳ ‪663—664‬‬
‫‪60‬‬
‫ג ם ה ר מ ב ״ ם ‪ ,‬עיין פם׳יז מ ה ׳ א ב ו ת ה מ ו מ א ו ת פה״ו( ט מ א ו כ ן בתום׳ ג ר ס א ם א י‬
‫א פ ש ר ל כ ו י ן ספיקו ט מ א ‪ ,‬כלומר ד א י כ א ל מ י ת ל י ט פ י ב ג ג ע מ ב ל א ג ג ע ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש‬
‫להלן ‪ 678‬שו׳ ‪.4/5‬‬
‫ו כ ג ר א ה שהגירסא הנכונה ה י א ‪ :‬ו א פ א י א פ ש ר לו )שלא( לכן׳ ע י י ן ל ה ל ן ‪,66530‬‬
‫‪ ,66533‬ועיין ה ר ש י מ ה ב ח ״ ב ע מ ׳ ‪.(4073) 143‬‬
‫‪ 29‬רבן ש מ ע ק ב ן נ מ ל י א ל א ו מ ר ו כ ר ‪ .‬כ ל הברייתא נ ש מ ט ה בכי״ו ע״י הדומות‪,‬‬
‫א ב ל י ש נ ה ב ר ״ ש הנ׳״ל‪ ,‬ועיין בנדה שם‪.‬‬
‫‪ 30‬כ י צ ד ה י ה ה ש ר ץ ת ל ו י ב ץ ה ק י ר ו ת ו כ ר ‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬כ י צ ד ה י ה ה ש ר ץ‬
‫ת ל ו י ב י ן הקורות ו כ ר ‪ .‬והגד״א מ ח ק כ א ן א ת המלה ‪ .‬כ י צ ד ״ ‪ ,‬ו כ ן מסתבר‪ ,‬ע י י ן ל ה ל ן‬
‫‪.66535 ,66532‬‬
‫‪ 31‬ו א ם א י אפשר ל כ ן ו כ ר ‪ .‬עיין מ״ש לעיל בשו׳ ‪.28‬‬
‫‪ 32‬ה י ה ה ש ר ץ ת ל ו י כ ץ ה ק י ר ו ת שף בו ו נ פ ל ע ל ב ג ד י ו ו כ ר ‪ .‬בר״ש ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫ה י ה ה ש ר ץ תלוי ב י ן ה ק ל י ו ׳ ג ט ף ב ו ו ג פ ל ע ל ב ג ד י ו א ו ע ל ככר ת ר ו מ ה ט ה ו ר ו כ ר ‪.‬‬
‫ג ט ף בו‪ .‬כלומר כ ש א ח ז ב ו גפל ע ל בגדיו ובו׳‪ .‬ואולי צ ״ ל ב ת ו פ פ ת א ש ה י ת ה‬
‫לפגי ה ר ״ ש ‪ :‬ג ש ף בו וכר‪.‬‬
‫‪ 34/35‬כ כ ר ת ר ו מ ה ש ה ו א נ ת ץ ע ל ג ב י הדף ו כ ר ‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬והוא מ צ י י ן ל ג ד ה‬
‫ד ׳ א׳‪ ,‬ע י י ״ ש בר״ש‪.‬‬
‫‪ 35‬ו א י אפשר ל ו ל י ט ו ל א ל א א ם כ ן נוגע ו כ ר ‪ .‬ב״ה בד‪ .‬א ב ל בכי״ו ל נ כ ו ן ‪:‬‬
‫ו א י א פ ש ר לו ל פ ו ל א ל א א ט כ ן גוגע ו כ ר ‪ .‬ו כ ן ב ד מ ב ״ פ פט״ז מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת‬
‫ה ״ ז ‪ :‬ו א י א י פ ש ר לו כ ש י פ ו ל ש ל א י ג ע ב מ ד ר ס ו כ ר ‪ .‬ועיין בגדה הג״ל‪ .‬ו ב ר ״ ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ו א י א פ ש ר ל ו א פ ] ג פ ל ן [ א ל א א פ כ ן ג ג ע ב מ ד ר פ וכר‪.‬‬
‫‪ 37‬שרץ כ פ י ה ח ו ל ד ה ו כ ר ‪ .‬ר י ש פ י ד מ י ד כ ל הברייתות ע ד סוף הפרק‪.‬‬
‫‪ 38‬הנוגע ספק ח י ספק מ ת ‪ . . .‬ו ח כ מ י ם מ ט ה ר ץ ‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רמב״פ פ ט י ו‬
‫מ ה ׳ א ב ו ת ה ס ו מ א ו ת ה״ז‪.‬‬
‫‪ 39‬ב מ ה ד ב ר י ם א מ ו ר י ם ו כ ר ‪ .‬ר״ש ורמבים הגיל‪.‬‬
‫עם׳ ‪664‬‬
‫‪ 1‬ר׳ ש מ ע ק בן א ל ע ז ר א ו מ ר וכר‪ .‬ד י ש הגיל‪.‬‬
‫‪ 4/5‬ה י ו מ נ ק ר ץ ב ה ן ע ל ה א ‪ p‬מ ט מ א ק ל מ פ ר ע ‪ .‬ר״ש הגיל‪ ,‬רמב״מ פטיו מ ה ׳‬
‫א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת סה״ז‪ ,‬ו ע י י ן ב כ ״ מ שם ש צ י י ן ל מ ש ג ת ג ו פ ״ ד מ ״ ג ‪ ,‬ולכאורה ג ר א ה‬
‫שמקורו מכאן ו ל א מ ן ה מ ש ג ה ע י י ״ ש ‪ .‬ועיין ג ד ה פ ״ ז מ״ב‪.‬‬
‫‪ 6‬ר ב ן ש מ ע ו ן ב ן ג מ ל י א ל מ ט ה ר ור׳ מ ט מ א ‪ .‬ו כ י ה גם בד‪ ,‬א ל א ש מ ד פ ו ם‬
‫סביוגיסה ואילך ב ט ה ״ ד ‪ :‬ר ב ן גמליאל מ ט ה ר ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ר ב י מ ט ה ר ו ר ב ן‬
‫ש מ ע ו ן ב ן ג מ ל י א ל מ ט מ א ‪ .‬וסדר ז ה מ ס ת ב ר ‪ ,‬ש ה ד י רגיל ה ת ג א ל ה ק ד י מ א ת ד ב ר י‬
‫ד ב י לרשב״ג‪ .‬ו ע י י ן מ ש נ ת נ ד ה פ ״ ז מ ״ ב ‪ ,‬ו ע י י ן להלן ‪ ,6658‬ו ר ש ב ״ ג כ ר ׳ יוסי‪.‬‬
‫‪ 7‬ש ל א ה י ה א ד ם כאן‪ .‬בריש ה נ ״ ל ‪ :‬ש ל א ה י ה לכאן‪ .‬ואולי צ״ל ל פ נ י נ ו ‪ :‬ש ל א‬
‫ה י ה ק ו ד ם לכן‪ .‬עיין להלן ש ר ‪.9‬‬
‫‪ 7/9‬הרי ש ט ב ל ו ע ל ה ו א ח ר כ ך נ מ צ א ע ל י ו ד ב ר ח ו צ ץ ‪ . . .‬ש ל א ה י ה ע ל י ק ו ד ם‬
‫לכן‪ .‬כ ל הברייתא בחולין י ׳ א ‪/‬‬
‫‪ 9/10 .‬קבר ה נ מ צ א מטמא ל מ פ ר ע ‪ . . .‬א ל א מ ש ע ת מ צ י א ה ו א י ל ך ‪ .‬ר י ש הג״ל‬
‫םהרות פ״ד עמי ‪664‬‬
‫‪61‬‬
‫ר מ ב ״ פ פ״ח מה׳ ט ו מ א ת מ ת ה ״ ה ׳ ועיין ב ה ש ג ו ת שם ש ה ע י ד כי ת ו ס פ ת א זו א י נ ה‬
‫מ ת א י מ ה ל מ ש ג ת גדה הנ״ל‪ ,‬ו ע י י ן כ ״ מ שמ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש באו״ש פ ט ״ ו מה׳ א ב ו ת‬
‫ה ט ו מ א ו ת ה״ז‪.‬‬
‫‪ 10/11‬נרעינה של גפת טמאה ש נ מ צ א ת ב ת ו ך ככר ע ל ג ב י ת ב ש י ל רותח‬
‫אף ע ל פי ש א י ן ע ל י ה משקה טופח ט י מ א ת ה ‪ .‬וכ״ה בד״ש הנ״ל‪) :‬אלא ששט ‪-‬טמאה״‬
‫ב מ ק ו פ ‪ :‬טימאתה(‪ ,‬ו ב פ י ר ו ש ו ‪ :‬גפת‪ .‬פסולת של זתיפ‪ .‬אף על פי שאין עליה על‬
‫הגרעיגה מ ש ק ה טופח ט מ א ה ה כ ב ר ד א ג ב ר ת י ח ה פ ל ט ה ה ג ד ע י ג ה ש מ ן ט מ א ה ב ל ו ע‬
‫לתוכה וטמא׳ א ת הככד‪.‬‬
‫א ב ל ברמב״מ פי״ז מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ ו ‪ :‬אוכל ט מ א ש ג מ צ א גרעיגה שלו‬
‫בתוך הככד א ו )גפ לפגיגו ב ת ו פ פ ת א צריך לפרש‪ ,‬על גבי ת ב ש י ל — או ע ל גבי‬
‫תבשיל‪ ,‬וכן ה ג י ה ה ג ר ״ א ( ע ל ג ב י ת ב ש י ל ר ו ת ח אף ע ל פי שאין עליה מ ש ק ה טופח‬
‫הרי הן ט מ א י מ ש א ג י א ו מ ר האוכל כולו גפל שמ וגימוח ב ת ו ך ה כ כ ד א ו מ ח מ ת‬
‫ה ר ת י ח ה וגשארה גרעיגתו‪ .‬ואגו רואימ בדור מפירוש ה ר ״ מ שהוא מ ב ד י ל בין גמצא‬
‫כ ת ו ך הכבר ובין ג מ צ א ע ל גביו‪ ,‬וכן מ ש מ ע ל ש ו ן ה ת ו ס פ ת א ש ג ק ט ה ב ר י ש א ‪ :‬ב ת ו ך‬
‫ככר‪ ,‬ו ב ס י פ א ‪ :‬ע ל גבי ככר‪ .‬ועיין בבאור ה ג ד ״ א כאן‪ ,‬וצ״ע‪ .‬ו מ ב ע ל מ ״ ש ומג״ב געלמו‬
‫לס״ש דברי ה ד מ ב ״ ם ‪ .‬ו ע י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 11/12‬גמצאת ע ל ג ב י ככר ב ת ו ך תבשיל צונן אף ע ל פי ש י ש ע ל י ה‬
‫משקה טופח טהורה‪ .‬בד״ש הג״ל‪ :‬גמצאת ב ת ו ך תבשיל צוגן ע ל ג ב י כ כ ד אף על‬
‫פי שיש ע ל י ה מ ש ק ה ט ו פ ח ט ה ו ר ה וכר אבל ת ב ש י ל צוגן א ע ״ פ ש י ש ע ל ה ג ר ע י ג ה‬
‫מ ש ק ׳ טופח ט ה ו ר ׳ ה כ כ ר ‪ ,‬ד ה ג ך מ ש ק י ן לא י צ א ו מן הגרעיגה‪ ,‬ואין בגרעיגה‬
‫כ ב י צ ה ל ט מ א א ת ה מ ש ק י ן ו א ת הככר‪ .‬ו מ ד ב ר י ה ר ״ ש מ ש מ ע שהוא פירש שהגרעיגה‬
‫וגט הככר היו ב ת ב ש י ל ‪.‬‬
‫•‬
‫א ב ל ב ר מ ב ״ מ ה ג ״ ל ‪ . :‬ג מ צ א ת ה ג ר ע י ג ה ע ל ג ב י ה כ כ ר א ו ב ת ו ך ת ב ש י ל צוגן‬
‫הרי אלו טהורין א ע ״ פ שיש ע ל י ה מ ש ק ה שאגי א ו מ ר גרעיגה זו ל ב ד ה גפלה א ח ר‬
‫ש א ב ד האוכל מעליה״‪ .‬וגראה ש א מ ג מ צ א ת בתוך הככר האפוי ה ד י ב ה כ ר ח שהיתה בו‬
‫ב ש ע ה שגאפה והיה רותח‪ ,‬א ב ל אם ג מ צ א ת ע ל ג ב י הככר י ש חילוק ב י ן אם היה צוגן‬
‫א ו רותח‪ ,‬ו ב ת ב ש י ל אין הבדל בין בתוכו או על גביו אלא רק בין צוגן ובין רותח‪.‬‬
‫ועיין להלן‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 12/13‬זה הכלל כל שתמצא ברותח אף ע ל פי ש י ש ע ל י ה משקה טופח‬
‫טמאה‪ .‬הגי׳ משובשת ולקויה בחסרון‪ ,‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬זה הכלל כל ש נ מ צ א בדותה אף על פי‬
‫שאין‬
‫שיש‬
‫ע ל י ה מ ש ק ה טופח מ מ א ה ג מ צ א ת על גבי כ כ ד בתוך ה ת ב ש י ל צוגן א ף ע ל פי‬
‫ע ל י ה מ ש ק ה טופח טהורה‪ .‬וגמ מ כ א ן מ ש מ ע ש ב ר ו ת ח אפילו ג מ צ א ת על ג ב י‬
‫הככר טמאה‪.‬‬
‫‪ 13/14‬גרעיגה ש ב ת ו ך ה ב י ת ה ו ל כ י ן אחר הרוב‪ .‬וכ״ה ב ד י ש הג״ל‪ ,‬ובפירושו‪:‬‬
‫ה ו ל כ י ן א ח ר הרוב ש מ ש ת מ ש י ן ב ב י ת ד א ם ט מ א י ן ט מ א ה ואם ט ה ו ד י ן טהורה‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ הג״ל‬
‫ה ״ ז ‪ :‬היו ב ב י ת אוכלין ט מ א י ם ואוכלין טהורים ו נ מ צ א ת ג ר ע י נ ה ב ב י ת הולכין א ח ר הרוב‪.‬‬
‫‪ 14‬פשתן שטוואתו נדה וכר‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬פשתן שטוואתו ג ד ה המםיטו טהור‬
‫וכו׳ ד ר ו ק מ ט מ א לח ואיגו מ ט מ א י ב ש כ ד ת ג ן בפרק ד פ ה ג ד ה )גדה פ״ז מ״א( וכו׳‪.‬‬
‫והוא מציין שם ש ה ב ר י י ת א ה ו ב א ה ב ז ב ח י פ פ׳ כל ה ז ב ח י מ ) ע ״ ט ב׳(‪.‬‬
‫‪ 15‬ר׳ יהודה אומר אף הרוטיהו טמא מפני מ ש ק ה פיהו‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ו ב ד ‪:‬‬
‫טהרות פ״ד—ה ‪7‬מי ‪664‬‬
‫‪62‬‬
‫אף הסוטיהו ט מ א מפני פיו‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪ :‬אף הרוטבו ט מ א מפני מ ש ק ה פ י ה וכו׳‬
‫ה ר ו ט ב ו‪ .‬ששראו במים ד א ף על פ י ש ה מ ט ו ת נגוב ו נ ת י י ב ש הדוק חוזר ו מ ת ל ח ל ח‬
‫במים וכר‪ ,‬ו ב ד ״ ש ד ״ ה מ ש ו ב ש ו ב ח נ ט ט ר ח המגיה בד׳ ר א מ ליישבו‪ .‬ו ב ר ש ״ י ז ב ח י ם‬
‫ע ״ ט ב ׳ ‪ :‬ה ״ ג ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ר אף ה ד ו ט ב ו במימ ט מ א מ ש ו מ מ ש ק ה פ י ה ב ת ו ס פ ת א‬
‫דמםכת טהרות‪.‬‬
‫ו ה ג י ‪ .‬ד ו ט י ה ר גראית גכונה‪ ,‬עיין להלן ‪ :66532‬ו ה ר ו ט ה פשתגו‪.‬‬
‫‪ 15/16‬ב י ק שנתנוהו במים רבו ע ל י ו טהור‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬וטהור‪ ,‬זכ״ה בר״ש הג״ל‪ .‬ובתום׳‬
‫זבחים הג״ל םד״ה אף‪ :‬אף זה משגתגו ל ת ו ך מ י ט ו ר ב ו עליו טהור‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫פ״ה‬
‫‪ 17‬דם טמא שנתערב בדם טהור וכוי‪ .‬ד״ש פ״ד מ״ו‪ ,‬ועיין זבחיפ פ״ח מ״ו‬
‫ובגמרא שם‪.‬‬
‫‪ 18‬רואין אותו כאלו יין במים אם בטל מראיו וכר‪ .‬עיין מ״ש בח״ב עמ׳ ‪.210‬‬
‫‪ 19‬אק רוק מבטל רוק‪ .‬זבחיט ע״ט א׳‪.‬‬
‫‪ 20/21‬נפל למים ת פ ו ר טמא נמחה אם בטל טעמיוומראיו וכר‪ .‬וכ״ה בד״ש‬
‫הג״ל‪ .‬ובפירושו ש פ ‪ :‬פ י ׳ תפור ט מ א הרוק ע ב הוא וגקשר זה בזה‪ .‬ו א י ת ד ג ד ט י ק ש ו ר‬
‫)עיין להלן ‪ 67733‬ו מ ש ״ ש ( ט מ א והכל א ח ד דהוא לשון תפירה‪.‬‬
‫א ב ל בדמב״ם פ ״ ב מ ה ׳ מ ש כ ב ומושב ה ״ ו ‪ :‬וכן רוק ט מ א ש ג ת ע ד ב במימ א מ‬
‫ה י ה ק ר ו ש כברייתו ה ד י זה ט מ א וכר‪.‬‬
‫‪ 21/22‬מי ת ל י ם שנתערבו ב י ק א י ן רואין אותן כאלו הן מים‪ .‬הגי׳ משובשת‪,‬‬
‫והנכון הוא ב ר י ש הנ״ל‪ :‬מ י רגלים ש ג ת ע ד ב ו ב י י ן רואין א ו ת ן כאילו הן מימ‪ .‬וכן‬
‫ב ר ״ ש מקוואות פ ״ י מ ״ ו ‪ :‬וכן מוכת ב ת ו פ פ ת א ד ט ה ר ו ת ם׳ ד מ ט מ א ד ק ת נ י מי ר ג ל י ׳‬
‫ש נ ת ע ר ב ו ביין רואין א ו ת ן כאילו הן מים‪ .‬וכן ב ה ג ״ ה ש ב ת ו ס פ ׳ זבחים ע ״ ח ב ׳ ד ״ ה הא‬
‫)בד״ו ד פ ״ ב ד ״ ה א ל א ( ‪ :‬וכי ה א י גוונא ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ד מ פ כ ת ט ה ר ו ת ב פ ר ק ש מ ת ח י ל‬
‫דם ט מ א מי רגלים שגתערבו ביין ר ו א י ן א ו ת ן כאלו הן מ י מ ו כ ר ‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם הג״ל‪:‬‬
‫נ ת ע ר ב ביין או ב מ י ר ג ל י ם ט ה ו ר י ם דואין א ו ת ו כאלו ה ו א מ י ם ‪.‬‬
‫‪ 22‬נתערבו במים רואק אותו כאלו הן מים‪ .‬בכי״ו‪ :‬כאלו יין‪ .‬ובר״ש כ א ן הג״ל‪:‬‬
‫נ ת ע ר ב ו ב מ י ׳ רואין א ו ת ן כאילו הן יין‪ .‬ו ב ר ״ ש מקוואות הנ״ל‪ :‬נ ת ע ר ב ו ב מ י מ ר ו א י ן‬
‫א ו ת ן כאילו הן י י ן ב מ י ם ‪ .‬וכ״ה ב ה ג ״ ה ש ב ת ו ס פ ו ת הנ״ל‪ .‬ו ע י י ן לשון ד ב י נ ו פ ר ץ‬
‫ב ש ט מ ״ ק זבחימ ע ״ ח ב׳ א ו ת ה׳‪.‬‬
‫‪ 22/23‬הן מים נ ת ע ר ב ו במי רגלים אחרים רואין אותו כאלו יק במים‪ .‬כ י ז‬
‫ל י ת א בכי״ו‪ .‬ו ע י י ן גם ב ד ״ ש מקוואות והג״ה ש ב ת ו פ פ ׳ הג״ל‪ ,‬וגראה ש א י ן ש מ אלא‬
‫קיצור לשון‪.‬‬
‫ו ב פ י ה ״ מ פ ״ ד מ ״ ה ע מ ׳ ‪ :33‬וכבר ה ת ב א ר ב ת ו ס פ ת א ש א ם ג ת ע ר ב ו מ י ר ג ל י ם‬
‫מהורימ ע מ מ י רגלימ טמאים א מ ר ו רואין א ו ת ן כאלו ה ן יין במים א פ ב ט ל ו מ ר א י ה ן‬
‫טהורימ ו א מ לאו טמאים‪ .‬ועיי״ש באורו במשנה‪ .‬ועיין ר מ ב י מ פ י ״ ג מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ה‬
‫הי״ג‪ .‬ועיין לשון ה ד מ ב ״ מ ש ה ע ת ק ת י לעיל ש ו ׳ ‪.21/22‬‬
‫ובפירוש הר״ש כ א ן הג״ל‪ :‬ג ת ע ד ב ו ב מ י ד ג ל י מ אחרימ‪ ,‬הוה ליה ל מ ת נ י פ ל ו ג ת א‬
‫דר׳ יהודה ב מ י רגליפ כ מ ו ב ד פ ורוק ובפ׳ כל הזבחיט ש נ ת ע ר ב ו ) ע ״ ט א׳( ת נ י א‬
‫•‬
‫טהרות פ״ה עמי ‪664‬‬
‫‪63‬‬
‫בהדיא ר׳ יהודה משום ר ב ן ג מ ל י א ל א ו מ ר א י ן ד ם מ ב ט ל דם ואין ר ו ק מ ב ט ל רוק ואין‬
‫מ י רגלים מ ב ט ל י מ מ י רגלימ‪.‬‬
‫‪ 23/24‬מי רגלים של גוי ה ו ל כ י ן אחר הרוב‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬מ י רגלים של גוי‬
‫ד ר ב ג ן כדאמדיגן ב פ ר ק ב ג ו ת כ ו ת י מ )גדה ל י ד א׳( ב ג י י ש ר א ל מ י ט מ א י ן בזיבה ואין‬
‫‪ .‬הגוימ מיסמין ב ז י ב ה לפיכך ה ק ל ו ב ה ן ל ה ת ב ט ל ברוב‪.‬‬
‫ו ב מ כ ש י ד י ן פ ״ ב מ י ג ‪ :‬ג פ ט ד י ו ת שישראל וגויפ מטילין לתוכה א פ ר ו ב מ ן ה ט מ א‬
‫ט מ א ו א פ ר ו ב מ ן ה ט ה ו ר טהור‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פ ״ ב מ ה ׳ מ ש כ ב ו מ ו ש ב ה י ו ‪ :‬ג ת ע ר ב ו ב מ י‬
‫רגלים ש ל גויס ה ו ל כ י ן א ח ד ה ד ו ב כ י צ ד כ ל י ש ה י ו י ש ר א ל וגוימ מטילין ש ט וכר‪.‬‬
‫ורביגו צ ר ף א ת מ ש ג ת מ כ ש י ר י ן ה ג י ל ל ת ו ס פ ת א שלגו‪ .‬ולפלא ש ג ו ש א י כ ל י הרמב״ם‬
‫ל א צייגו א ת מקורו ו כ ן ל א ציין ל מ ש ג ת מכשירין ג פ ב ק ר י ת פ פ ר ל מ ב י ״ ט שם‪.‬‬
‫‪ 24‬ר׳ יהודה אומר רביעית בסאתים טמא י ת ר מ י כ ן טהור‪ .‬כ״ה בכי״ו ור״ש‬
‫הג״ל‪ .‬ובבאור ה ג ד י א מ ע י ר ש כ ן פ ו ב ר ר ׳ יהודה גמ ב צ י ר ד ג ט מ א ‪ .‬וכווגתו ל מ ש ג ת‬
‫ת ר ו מ ו ת פ ״ י מ״ח‪.‬‬
‫‪ 25/26‬לוקחק ושואלין מ י מ י רגלים מכל מקום‪ ...‬בשעה ש ה ן גדות‪ .‬ו כ ן בר״ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬לוקחין ו ש ו א ל י ן מ י ד ג ל י מ מ כ ל מקומ ואין ח ו ש ש י ן וכו׳ מ י רגלים ראויין ל כ ב ס‬
‫ולבציעה ) צ ״ ל ‪ :‬ולצביעה(‪ .‬ו ב ר מ ב ״ מ ה ג י ל ה ״ ז ‪ :‬שואלין כ ל י מ י רגלימ מ כ ל מקומ וכר‪,‬‬
‫ו כ ן מ ע ת י ק ‪ ,‬כ ל י ״ ג ט ב ק ר י ת מ פ ר ל מ ב י ״ ט שם‪ ,‬א ב ל בגליון ד ״ ה ב ש ם ד מ ב ״ מ כ ת ״ י‬
‫מעירים ש ש ם חסרה ה מ ל ה ״כלי״‪ ,‬ו כ ן חסרה מ ל ה זו ב ר מ ב ״ מ כ ת ״ י ג פ ל פ י שנו״מ‬
‫פ ר ג ק פ ו ד ס ת ר ״ ן ע מ ׳ ‪ .94‬ו ע י י ן לעיל ‪.4324‬‬
‫‪ 26/27‬חרםן של זב ושל זבה ר א ש ו ן ו ש ג י מטמא ו כ ר ‪ .‬ר׳׳ש הג״ל‪ ,‬רמב״פ הג׳־ל‬
‫ה״ח‪ ,‬ועיין ת ו פ פ ת א ת ר ו מ ו ת פ ״ י ו מ ״ ש ע ל כל ב ר י י ת א זו ב ח ״ א ע מ ׳ ‪ .60‬ובשו״ת‬
‫הר״י ד ט ד ג י כ י ״ ק צ ד ‪ 11‬ם ע ״ א ‪ :‬ד ת ג י א ב ת ו פ ס ת ת ר ו מ ו ת )הג״ל( ו ב ת ו ס פ ת ט ה ר ו ת‬
‫ומיתיגן ל ה ב ע ד ק ) צ ״ ל ‪ :‬בפרק( כל הזבחים ש ג ת ע ר ב ו ) ע ״ ט ב׳( חרסן ש ל זב)ד‪ (.‬ושל‬
‫ז ב ה פ ע ם ר א ש ו ן ושגי ט מ א ו ש ל י ש י טהור בד״א שכצסו ) צ ״ ל ‪ :‬שכיבסו( ב מ י מ א ב ל‬
‫כ ב ס ו ב מ י רגלים א ס י ׳ ע ד ע ש י ר י ט מ א ר א ב ״ י א ו מ ׳ א ח ד מ י מ ו א ח ד מ י רגלים פעם‬
‫ראשון ושגי ט מ א ש ל י ש י טהור‪ .‬וגירסתו מ ת א י מ ה ל ל י ש ג א א ח ד י ג א ש ה ב י א בדק״ ם‬
‫זבחימ ע מ ׳ ‪ 148‬הערה הי•‬
‫‪ 29/30‬זב שהגיח‪ ...‬משקה פיו‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬דמב״ם פ״ב מ ה ׳ מ ש כ ב ומושב ה״ג‪.‬‬
‫‪ 30/31‬רבו משקין שבפיו‪ .‬בר״ש הג״ל לגבון‪ :‬רבו מ ש ק י ן ש ב ו ע ל משקין‬
‫שבפיו‪ ,‬ועיין להלן ש ר ‪ .32‬ועיין ל ע י ל ש ו ׳ ‪.20/21‬‬
‫‪ 31‬נשך מ ן הפת ו מ ן הבצל המםיטו ט ה ו ר מ ן הקישות ו מ ן המלפפן‬
‫המסיטו טמא וכר‪ .‬ו כ ן בר״ש הג״ל‪ :‬נ ש ך מ ן ה פ ת ו מ ן ה ב צ ל ה מ ס י ט ן ט ה ו ר מ ן הקישות‬
‫ו מ ן ה מ ל פ פ י ן המםיטן ט מ א ו כ ר ‪ .‬ו כ ן ב ר מ ב ״ פ הג״ל ה ״ ד ‪ :‬ז ב ש ג ש ך א ת ה פ ת ואת‬
‫ה ב צ ל ה מ ס י ט ן ט ה ו ר ג ש ך א ת ה ק ש ו ת ו ה מ ל פ פ י ן ה מ פ י ט ן ט מ א מ פ ג י מ ש ק ה פ י הזב‪.‬‬
‫ולפי גירסא ז ו ע ל י נ ו ל ב א ר ש ב פ ת ו ב צ ל ה מ ם י ט ן ט ה ו ר מ פ ג י ש א י ן הרוק גדבק להם‪,‬‬
‫כ מ ו ש פ י ר ש הגר״א ז״ל•‬
‫א ב ל ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬מ צ א ת י ב ש ת י נ ו ס ח א ר ט מ א ב ש ת י ה ן )כלומר גם ב פ ת‬
‫ובצל ו ג ם ב ק י ש ו ת ומלפפן(‪ ,‬ו מ ה ש ח ל ק ו ו ל א ע ר ב ן מ פ ג י ש ר ׳ ש מ ע ו ן חולק בקישות‬
‫ומלפפין ואיגו חולק ב פ ת מ פ ג י ש ר ב ו מ ש ק י ן ש ב ו ע ל מ ש ק י ן ש ל פיהן‪ .‬והגה שגי‬
‫כ ת ה ״ י ש ל ה ר א ב ״ ד איגם מ ת א י מ י ם כ א ן לגי׳ ד‪ ,‬כי״ו‪ ,‬ו ד מ ב ״ מ הג״ל‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫טהרות ם״ה עמ׳ ‪664‬‬
‫‪ 32133‬ק ל י פ י פולין ו ק ל י פ י חורמוסין ש פ ם ס ן הנוי המסיטן טמא‪ .‬ב ד ‪:‬‬
‫ש פ ס ק ו הגוי‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬שפסטן הגוי וכו׳ שפסטן הגוי‪ .‬שקלפן הגוי‪ ,‬ו ה א ד ל א‬
‫ת ג א שפםםן ה ז ב ד ק א י ביה‪ ,‬משופ ד א י ן ד ר ך ישדאל לקלף בפיו‪ .‬ו ב ד מ ב ״ ם הג״ל ה ״ ה ‪:‬‬
‫קליפי פולין וקליפי תרמוםין ש ק צ צ ן הגוי ה מ ס י ט ן ט מ א שכל הגוים כ ז ב י ם ל כ ל‬
‫ד ב ר י ה ן כ מ ו ש י ת ב א ר )ב״ה הגירסא ב ר ״ מ ד׳ קושטא‪ ,‬ו ב ד י ה משובש(‪ ,‬ו ה נ ה ה ג י ד פ א‬
‫‪ .‬פ ס ם ך גראית עיקרית‪ ,‬ע י י ן מ ש ג ת עוקצין פ ״ א מ״ר‪ .‬ובפיה״ג שם ע מ ׳ ‪ .139‬ו מ מ ש‬
‫כ ש י ג ו י זה ב י ן כי״ו ו ד כ א ן גם בב״ר פל״א—י״א‪ ,‬הוצ׳ ת י א ו ד ו ר ע מ ׳ ‪ : 285‬ו ה י ה פוססן‬
‫מ ן ה צ ד ‪ ,‬ו ב כ י ״ ד ש ם ‪ :‬והיה פ ו פ ק ו מ ן הצד‪.‬‬
‫ו ל ע צ פ ה ע ג י י ן ברור כפירוש הר״ש‪ ,‬והייגו שהגויים ה י ו נוהגים להוציא א ת‬
‫הפולין ו ה ת ו ד מ ו פ י ן מ ת ו ך ק ל י פ ת ן בסיהמ‪ ,‬מ מ ש כ מ ו ש ע ו ש י ם ע כ ש י ו ברוםיא ש מ ו צ י א י ם‬
‫א ת הזרעוגימ מ ת ו ך גרעיגי ה ש ו ש ן בפיהם‪ ,‬וכל ה ת י א מ ר א ו ת שלהמ מ ל א י פ ק ל י פ ו ת‬
‫א ל ו ש ג ב ק ע ו ב פ ה וגזרקו ל ר צ פ ה ע ״ י האוכלים‪ .‬ולפיכך ג ט מ א ו מ ס י מ י ה ק ל י פ ו ת מ פ ג י‬
‫הרוק ש ג ד ב ק לקליפות‪ .‬ו ג י ל ש פ ס י ס ה )או ק צ י צ ה לגי׳ ה ר מ ב ״ פ ( הוא הכיגוי ה מ י ו ח ד‬
‫לקילוף כזה‪ .‬וכן מפורש בירושלמי ברכות פ ״ ח ה ״ ב ‪ ,‬י ״ ב ע ״ א ‪ :‬ד׳ ז ע י ר א א פ י ל ו מ ק צ ץ‬
‫ת ו ד מ ו ס י ן הוד‪ ,‬גסל ידיה‪ .‬ועיין ש ב ת ל י ד א׳‪ ,‬א ב ל ע י י ן ב פ י ד ש ״ י שפ‪ .‬וקליפי פולין‬
‫וקליפי תודמוסין גזברו גם ל ע י ל ‪.1262‬‬
‫‪ 33‬ושבשוקים הולכין אחר הרוב‪ .‬ברמב״פ הג״ל‪ :‬הקליפימ שבשווקין הולכין‬
‫ב ה ן א ח ר הרוב‪ .‬ובר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬א ח ר הרוב אם ד ו ב גוים המםיטן ס מ א ו א מ ר ו ב י ש ר א ל‬
‫ה מ ס י ט ן טהור‪ .‬וברוב ישראל א י ן כגראה ל ח ש ו ש כ ל ל אפילו ל ט מ א י פ ‪ ,‬מ פ ג י ש א י ן ד ר ך‬
‫י ש ר א ל לבקוע א ת הקליפות בפה‪ ,‬עיין לעיל‪.‬‬
‫‪ 33/34‬ר׳ יהודה כן כתירה אומר על ודאי מנען ברשות היחיד שורפן‪ .‬בד״ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ר׳ יהודה אומר ע ל ודאי מ ג ע ן ב ר ש ו ת ה י ח י ד שורפין פי׳ וכו׳ ר ׳ י ה ו ד ה א ו מ ד‬
‫ע ל ודאי מ ג ע ן ברשות היחיד שורפין‪ .‬אםפיקות ד מ ת ג י ׳ ק א מ ה ד ר ו א ת א ל מ י מ ד ד א י ן‬
‫שורפין ע ל ודאי מ ג ע ן אלא ב ר ש ו ת היחיד‪ .‬ועיין מ ל א ״ ש פ ״ ד ממ״ה‪.‬‬
‫‪ 34‬שני תקין אחד טמא ואחד טהור וכר‪ .‬ר״ש פ״ד מ״ו‪,‬‬
‫ועיין ב מ ש ג ה שם‪.‬‬
‫‪ 35‬א ו שנשאו על נבי החרס‪ .‬כלומר‪ ,‬אע״פ שלא ג ג ע בו כלל‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 35/36‬כיון שנתלש עליו נעשה עליו רשות היחיד וכר‪.‬‬
‫בר״ש ה ג י ל ‪ :‬כיון ש נ ת ל ש ו‬
‫עליו נ ע ש ה ר ש ו ת ה י ח י ד וכר‪ .‬וכן ב פ י ה י מ ל ה ר ״ מ ש פ ע מ ׳ ‪ :35‬ל פ י מ ה שהוא מ ב ו א ר‬
‫ב ת ו פ פ ת א ב א מ ד ם כיון ש ג ת ל ש ע ל י ו ג ע ש ה ר ש ו ת ה י ח י ד ר צ ה ל ו מ ד ש א פ הרוק הוא‬
‫ל ח גתלד‪ ,‬ב א ב ר א ש ר ג ג ע בו וכו׳ מ פ נ י שגוף ה א ד ם איגו ד ש ו ת ה ר ב י ם ו כ ר ו ת כ ל י ת‬
‫מ ה ש א מ ד ג ו ס פ ק ט ו מ א ה ברשות הרבים ס ה ו ר ה ו א ש י ש ס פ ק ג ג ע ס פ ק ל א ג ג ע ו א ז‬
‫גופי ה ד ב ד י פ שגפל ב ה פ הספק ה ם ב ר ש ו ת ה ר ב י מ א ב ל ל א ב מ ש א ל פ י ה ש ו ר ש א ש ר‬
‫זכדגו והוא א מ ר פ כיון ש ג ת ל ש עליו ג ע ש ה ר ש ו ת היחיד‪ .‬וכן כ ת ב ב פ י ״ ח מ ה ׳ א ב ו ת‬
‫ה ט ו מ א ה ה ״ ה ‪ :‬ג ש א א ׳ מ ה ן תולין עליו ש ה ר י מ ש ג ש א ו איגו מוגה ב ד ״ ה ו כ ן א מ ה י ה‬
‫א ׳ מ ה ן ל ח וכר‪.‬‬
‫‪ 36/37‬היו עובין או ש ה ס י ט ן בקיסם ברשות היחיד תולין וכר‪ .‬בר״ש הנ״ל‪:‬‬
‫ה י ו נ מ ב י ן ו ה ס י ט ן ב ק י פ פ וכוי‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ פ ״ ד ס מ ״ ו ע מ י ‪ :36‬דוקים י ב ש י מ א י נ ו‬
‫רוצה בו ש ה ם יבשים ל ג מ ר י מפני ש א ז אינם מ ט מ א י ן כ מ ו ש י ת ב א ר ב נ ד ה )פ״ז מ״א(‬
‫ובו׳ א ל א ש ה ת ק י ן ה ם ב מ ד ר ג ת ה י ב ש ו ת ע ד ש א י נ ם גתלין ב ה י ד ה ג ו ג ע ב ה ן ל ע נ י ן‬
‫א ש ר ב א ר ג ו ולזה א מ ר ו ב ת ו ס פ ת א גגובין ולא א מ ר ו יבשין‪ .‬ו ע ל פ י ה ת ו פ פ ת א ה ע ת י ק‬
‫נזהרות ס״ה עמ׳ ‪664—665‬‬
‫‪65‬‬
‫הרמב״ם ‪ .‬ג ג ו ב י ן ׳ גם א ת ד י ן ה מ ש נ ה בפי״ח מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה״ה‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל‬
‫)לעיל שפ(‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת א ק ר י ל י ה ג ג ו ב ה כ ל ו מ ד שאיגו מ ש ק ה טופח‪.‬‬
‫‪ 37‬וברשות הרבים טהור ר׳ יוסי הגלילי אומר ברשות היחיד שורפן‪.‬‬
‫י ש כאן חסרון ע ״ י ה ד ו מ ו ת ‪ ,‬ו ה נ כ ו ן ה ו א ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ב ר ש ו ת הרבים טהור ור׳ יוסי‬
‫א ו מ ר ב ר ש ו ת ה י ח י ד שודפין‪ .‬ס פ ק ג ג ע פ פ ק ל א ג ג ע ס פ ק ה ס י ט פ פ ק ל א ה ס י ט ב ר ש ו ת‬
‫היחיד תולין ב ר ש ו ת ה ר ב י ם ט ה ו ר ד ׳ יוסי הגלילי א ו מ ד ב ר ש ו ת ה י ח י ד שודפין ו כ ר‬
‫פי׳ ו כ ר ד ׳ יופי א ו מ ד ב ר ש ו ת ה י ח י ד שורפין‪ .‬ר׳ יופי ל ט ע מ י ה ד א מ ד ב מ ת ג י ׳ ) פ ״ ד מ״ה(‬
‫א ף ע ל ספק מ ג ע ו ב ר ש ו ת ה י ח י ד שורפין‪ .‬ס פ ק ג ג ע ס פ ק ל א גגע‪ .‬ה כ א מ ו ד ה ר ׳ יוסי‬
‫כיון ד א י כ א ע ד י י ן םפיקא זו ד ש מ א ל א ג ג ע כלל ו ר ׳ יוסי ה ג ל י ל י אפילו ב כ י ה א י‬
‫גוגא מחמיר‪ .‬ולפלא ש מ פ ר ש י ה ת ו ם פ ח א ל א ה ג י ה ו ע ״ פ הר״ש‪.‬‬
‫‪ 37/39‬היה רוק יחידי‪ ...‬ברשות היחיד שורפין‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬ועיין במשגה פ״ד מ״ה‪.‬‬
‫‪ 39‬וכשם שטיהרו ספק טומאה וכוי‪ .‬ר״ש פ״ד מ״ח‪ ,‬ד מ ב ׳ מ פי״ד מ ה ׳ אבות‬
‫ה ט ו מ א ה ה״ה‪.‬‬
‫עמי ‪665‬‬
‫‪ 1‬ב י ן בכלים ובין בקרקע‪ .‬י ש כ א ן ה ש מ ט ה ע״י הדומות‪ ,‬והגכון הוא בר״ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬בין בכלים ב י ן ב ק ר ק ע כ ך טיהרו ספק טהרה צ פ ה ע ל ה מ י ט ב י ן בכלי ב י ן‬
‫בקרקע‪ .‬וכן היתד! ה ג י ׳ ב ת ו פ פ ת א לפגי ה ר מ ב ״ ם הגיל‪.‬‬
‫‪ 1/2‬עריבה שהיא טמאה טמא מת כ כ ר של תרומה כרוך בסיב ובו׳‪.‬‬
‫כ ״ ה הגי׳ בכי״ו‪ .‬ועיין ב פ ׳ מ ש ג ה אחרוגה פ ״ ד מ ״ ח ‪ .‬ו ע י י ן א ו י ש‬
‫הטומאות היג‪.‬‬
‫פי״ד מה׳ אבות‬
‫‪ 2/3‬וירדו גשמים ונתמלאת ו נ ו ת ר ה ר י ה ו א צף ע ל פני המים ספק גגע‬
‫בצדי עריבה וכר‪ .‬וכ״ה ברישלהג״ל‪ ,‬ובפירושו ש ם ‪• :‬כרוך בסיב‪ .‬א י ן ה כ כ ר מכוסה לגמרי‬
‫בסיב ובגייר‪ ,‬ד א מ כ ן ל א ג ג ע ב ע ר י ב ה א ל א מ ל מ ט ה כרוך ב ס י ב ו ב צ ד ד י ן מגולה‪,‬‬
‫ד כ ש מ ו ג ח בשולי ה ע ר י ב ה ה פ י ב והגייר מפסיק‪ ,‬ו כ ש ה ג ש מ י ם יורדין ל ת ו כ ה ו ה כ כ ד עולה‬
‫וצף‪ ,‬יכולין צ ד ד י ן ל י ג ע ב צ י ד י ה ע ר י ב ה ״ ‪ .‬ולא זכיתי ל ה ב י ן א ת דברי רביגו‪ ,‬ש ה ר י‬
‫ה ת ו ס פ ת א א ו מ ר ת מ פ ו ר ש ‪ :‬וירדו גשמים ו ג ת מ ל א ת ו ג ו ת ד ‪ ,‬והייגו ש ע ל י ד י המים‬
‫גותרה )גיתרה‪ ,‬הותרה( הכריכה וגסשטה וגתגלה הככר וגשאר מכוסה ד ק מלמטה‪.‬‬
‫ו כ ן ה ב י ן מ ל ה זו ברמב״ם הג״ל ש כ ת ב ‪ :‬וירדו ל ת ו כ ה מ י גשמים ו ג ת מ ל א ת ו נ פ ש ט‬
‫ה ג י י ד והרי ה כ כ ר צ ף ע ל סגי ה מ י מ והגייר מ ב ד י ל ביגו לבין המים ופפק ג ג ע צ ד ו‬
‫ב ע ר י ב ה פ פ ק לא ג ג ע הרי ה ו א ב ט ה ד ת ו מפגי ש ה ו א צף‪.‬‬
‫ולעצם ה ע ג י י ן הקשה ב ר ״ ש ש ם ‪ :‬ו מ ש מ ע ה כ א ד א פ י ל ו ל ת ר ו מ ה מ ט ה ר י ן ספק‬
‫ט ו מ א ה צ פ ה ותימה ד ב ש ל ה י מ כ ל ת י ן ת ג י א ב ת ו פ פ ת ׳ ה ש ר ץ ש נ מ צ א צ ף ע ל ש פ ת הבור‬
‫ש ל ג ת לתרומ׳ םפיקו ט מ א ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ב פ ׳ מ ש ג ה א ח ד ו ג ה פ י ד מ ״ ח ש ג ד ח ק מאד‪,‬‬
‫א ב ל הנכון בבאור הגר״א ב ת ו פ פ ת א ש פ ‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש להלן ‪ 673‬ש ר ‪.3/4‬‬
‫‪ 4‬ר׳ שמעק אומר בכלים טמא ובקרקע טהור‪ .‬משנה פ״ד מ״ח‪.‬‬
‫‪ 4/5‬חוץ ממית מן המת‪ .‬כלהמאהילין שמטמאין מלמעלה ומלמטה‪ .‬צ׳ חלק‬
‫כ א ן מ א מ ר א ח ד לשתי הלכות והפסיקו ב א מ צ ע בציון הלכה‪ ,‬וזה ט ע ו ת כ י ה כ ל הוא‬
‫מ א מ ר אחד‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה ג י ל ‪ :‬חוץ מ כ ז י ת מ ן ה מ ת ו כ ל ה מ א ה י ל י ן ש ה ן מ ט מ א י ן‬
‫מ ל מ ע ל ה כלמטה‪ .‬ועיין מ י ש ע ל כ ״ ז ל ע י ל ספ״ג‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫טהרות ם״ה עמ׳ ‪665‬‬
‫‪ 5/6‬מפני שהמים נ י ם ו ט ק ואיפשר ל ו ליגע‪ .‬וכן בר״ש הנ״ל ס מ ״ ח ‪ :‬א י ת ד ג ר ם י‬
‫נםוטין‪ .‬ולפי גירסא זו צריך ל פ ר ש ‪ :‬ואיפשר כ מ ו ואי א פ ש ר )עיין מ ״ ש ב י ר ו ש ל מ י‬
‫כ פ ש ו ט ו ח ״ א ע מ ׳ ‪ ,381‬א ו ה י ג י ב מ ו ת ע מ ׳ ‪ 94‬ה ע ר ה י״ג‪ .‬ו ב ר ״ ש הג״ל מ פ ו ר ש ‪ :‬ו א י‬
‫איפשר( לו ש ל י ג ע ) = ש ל א יגע‪ .‬עיין מ ״ ש לעיל ‪ ,(57213‬והיינו מכיון ש ה מ י פ נ י פ ו ט י ן‬
‫ה ן דוחפין א ת ה ט ו מ א ה אליו ואי א פ ש ר לו ש ל א י ג ע כ מ ו ש ב א ר ה ג ר ״ א ז׳׳ל‪ .‬וםיגגון‬
‫זה ב ד ב ר י ר׳ יהודה ג פ לעיל ‪ 640‬ש ר ‪ ,18/19‬עיין מש״ש‪.‬‬
‫א ב ל ב ר י ש הג״ל )לעיל ש ם ( ‪ :‬מפגי ש ה מ י פ צ ל ו ל י ן ו א י א פ ש ר לו ליגע‪.‬‬
‫ו י ת כ ן ש כ ן ה י ת ה הגי׳ ג פ לפגי ה ר מ ב ״ ם ש כ ת ב ב פ י ה ״ מ ש פ ע מ ׳ ‪ :36‬ב ש ע ת י ר י ד ת ו‬
‫ל ת ו ך המימ ה ו א ט מ א ל פ י ש א ז ה מ י מ ע ו מ ד י ם ו ה ט ו מ א ה ע ו מ ד ת וכר‪ .‬ולפי גירםא‬
‫זו א פ ש ר ל ק ב ל א ת הםיומ בגירסא שלפגיגו בתוספתא‪ ,‬והייגו מ פ ג י ש א פ ש ר לו ל י ג ע ‪.‬‬
‫והוא ט מ א מספק מ פ נ י ש א י ן כ א ן ט ו מ א ה צפה‪ ,‬מ ש א י כ ב פ י פ א טהור‪ ,‬מפגי ש א י‬
‫א פ ש ר לו ליגע‪.‬‬
‫ועיין בם׳ מ ש ג ה אחרוגה פ ״ ד מ ״ ח מ ״ ש בפירוש ה מ ש ג ה ש פ לולא ד ב ר י ה ת ו פ פ ת א ‪.‬‬
‫‪ 6‬מפני שהמים רודפין א ו ת ו לצדדק‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬ובפיה״מ להר״מ הג״ל ע מ ׳ ‪:37‬‬
‫ולזה ה ו א סהור ל פ י ש כ א ש ר י נ י ע המימ המים ד ו ח פ י ן א ת ה ט ו מ א ה ל צ ד ד י ן ו נ ת ר ח ק ה‬
‫מ מ נ ו וזהו א מ ר ו ב ת ו ס פ ת א מ פ נ י ש ה מ י פ דוחפין א ו ת ה לצדדין‪.‬‬
‫‪ 6/7‬ואיזהו ספק שרצים שטהרו חכמים ז ה ספק הנזרקיץ‪ .‬ב מ ש נ ת י נ ו פ ״ ד מ י ״ ב ‪:‬‬
‫ספק ש ר צ י פ כ ש ע ת מ צ י א ת ן ‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ שם ע מ ׳ ‪ :40‬ופפק ש ר צ י מ כ מ ו ש ב א ר ה‬
‫ה ת ו פ פ ת א ‪ ,‬וזהו אמרם א י זהו פ פ ק שרצים ש ס ה ד ו ח כ מ י פ זה פ פ ק הנזרקין‪ ,‬ל מ ש ל א מ‬
‫זרק ש ר ץ ב י ן ה כ ב ד ו ת ואיגו יודע אם ג ג ע או ל א נ ג ע ה כ ב ד ו ת טהורות כ מ ו ש ה ת ב א ר‬
‫ב ת ח ל ת זה הפרק‪ .‬הואיל ולא מ צ א ה ש ר ץ גוגע בככר‪ ,‬וזהו א מ ד ו כ ש ע ת מ צ י א ת ן ו ל א‬
‫גאמר ש מ א ב ע ב ר ו ע ל הככר גתחכך בו‪ .‬ו כ ן ב ר מ ב ״ פ פם״ו מ ה א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ ו ‪:‬‬
‫ספק ש ר צ י פ זה פ פ ק הנזרקין כ י צ ד זרק ש ר ץ וכו׳ ה ו א י ל ומצא הככר הטהור ש א י ג ו‬
‫נ ו ג ע ב ט ו מ א ה שכל ה ט ו מ א ו ת כ ש ע ת מ צ י א ת ן ‪ .‬ו ע ל פיו ג פ בפי׳ ה ר א ״ ש פ ״ ד מי״ב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫א ב ל בר״ש פ י ר ש א ת מ ש ג ת י ג ו ‪ :‬כ ש ע ת מ צ י א ת ן כגון ש ג מ צ א ש ד ו ף ע ל ג ב י‬
‫זתים לקמן ב פ ״ ט )מ׳׳ט(‪ .‬ו א ת ״ כ מ ע ת י ק א ת ה ת ו ס פ ת א בגי׳ ש ל פ ג י ג ו ב ל י ש ו פ פירוש‪.‬‬
‫וראיתי ב ש ט מ ״ ק כ ת ו ב ו ת ט ״ ו א ׳ ד ״ ה א ל א ) ד י ר ע י ה ע ״ ג ( ‪ . :‬ד ב ת ו ס פ ת א ת נ י א א י ז ה ו‬
‫ספק שרצים שמהרו ח כ מ י פ זה פ פ ק ה ג ש ר פ י ׳ ר׳ ד ו ס ת א ב ר י ג א י א ו מ ר ו כ ר ‪,‬‬
‫ואפשר דספק ה ג ז ר ק י ן הייגו כ ג ו ן ת ש ע ה ש ר צ י מ מושלכין ו צ פ ר ד ע א ח ד ב י ג י ה ם ׳ ו כ ר ‪.‬‬
‫והגה הגירסא ‪ .‬ה ג ש ר פ י ם ״ מ ת א י מ ה בדיוק לפי׳ הד״ ש במשגתיגו‪ ,‬ו א פ ש ר ש כ צ י ל‬
‫ב פ י ס ק ת ה ת ו ס פ ת א ש ב ר י ש ‪ .‬ו א ע ״ ג שמםיום ד ב ר י ה ש ט מ ״ ק גראה שהגי׳ ‪ ,‬ה ג ש ר פ י ך‬
‫ה ו א ס י ס ‪ ,‬א ב ל י ת כ ן ש י ש לפגיגו ה ש מ ט ה ב ש ס מ ״ ק והוא ה ב י א מ ק ו ד פ א ת גירםת‬
‫ה ר ״ ש ע י י ״ ש ל פ נ י כן‪ .‬ו א ח ״ כ ה ע י ר ‪] :‬ובספרים שלגו גרסי׳ ספק הגזרקין ו ב ו [ ו א פ ש ר‬
‫ד פ פ ק הנזרקין ה י י נ ו וכו׳‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 7/8‬ר׳ דוסתאי ברי ינאי אומר משום ר׳ יוסי וכר‪.‬‬
‫ר״ש ושטמ״ק הנ״ל‪ .‬ועיין‬
‫ל ע י ל «‪ 664‬ולהלן ש ו ׳ ‪ 21‬ו מ ש י ש ‪,‬‬
‫‪ 8/9‬והאוכל תרומה ת ל ו י י ה טהור‪ .‬ר״ש פ״ד מי״א‪ ,‬רמב״מ פט״ו מ ה ׳ אבות הטומאה ה״א‪.‬‬
‫‪ 9‬כ ל שספקו טהור ספק תולדתו טהור וכוי‪ .‬פ י ר ש הגר״א כגון כתם ש ס פ ק‬
‫גגיעתו טהור‪ ,‬כ ך א ט ג ט מ א בכתם וגולד ס פ ק א ם ג ג ע באוכלין מהורין מ פ ג י ש ע י ק ר‬
‫ה ט ו מ א ה ה י א מדרבגן‪ .‬ועיין הפי׳ ב ד ״ ש הגיל‪.‬‬
‫טהרות פ״ה עמ׳ ‪665‬‬
‫‪67‬‬
‫‪ 10/12‬וכשם שהאוכל אוכל ראשץ‪ ...‬כ ך משקץ הגוגעין בו ספקו לטמא‬
‫אחרים טהור‪ .‬ברייתא זו ה י א א ל י ב א ד ר ׳ יוסי שסובר )עיין פסחיט ט״ו םע״ב( ט ו מ א ת‬
‫מ ש ק י ן לטמא א ח ר י מ ד א ו ר י י ת א ‪ ,‬מ י מ מ ו ד ה כ א ן ש א י נ ן מ ט מ א י ן א ח ר י ב ‪ ,‬מכיוון ש ע י ק ר ן‬
‫ב א מ כ ה ט ו מ א ה ד ר ב נ ן ‪) .‬או״ש(‪.‬‬
‫‪ 12/13‬ור׳ יוסי בר׳ יהודה אומר משקץ הנוגעין בו בנוגעץ בשרץ‪ .‬כ״ה הגי׳‬
‫בכי״ו ו ר י ש הנ״ל‪ .‬ו ה פ י ר ו ש ה ו א ש ר ׳ יוסי ב ר ׳ י ה ו ד ה סובר כ ר ׳ יוסי ה ג י ל ‪ ,‬א ב ל‬
‫מ ח מ י ר יותר מפני ש ה מ ש ק י ן נ ע ש י ן ת ח י ל ה ו ח מ ו ד י ם י ו ת ר מ מ ט מ א י ה ן ש א י נ ו א ל א‬
‫ומכיוון שהם חמורים ב מ נ י י ן ה ט ו מ א ה י ו ת ר מ מ ט מ א י ה ן ש ו ב א י ן א נ ו מביטים‬
‫עלילת ט ו מ א ת ן והרי ה מ כ מ ו ש ג ג ע ו בשרץ‪ ,‬והרי זה א ו מ ד מ ט מ א י ך ל א ט מ א ו נ י‬
‫כ מ ש ג ת פ ר ה פ י ח מ ״ ז ו ת ו ס פ ת א ש פ פ י ח ‪) .‬הגיל(‪,‬‬
‫‪ 13/14‬וכשם שהראשק עושה שני‪ ...‬ספק שלישי‪.‬‬
‫כאן‬
‫שני‪,‬‬
‫על‬
‫וכר‪,‬‬
‫ד״ש הג״ל‪ .‬דמב״ם פי״ג‬
‫מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ה ה ״ ט ‪ ,‬ה ק ד מ ת ו ל פ י ה י מ ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪.15‬‬
‫‪ 14/15‬ספק משקין לטמא טמא ו ל ט ה ר טהור‪ .‬בד״ש פ״ד מ״י‪ :‬ת נ י א בתוספתא‬
‫פ פ ק מ ש ק י ן ל י ט מ א ט מ א ל ט מ א טהור‪ .‬ו כ י ה ב מ ש נ ה פ ״ ד מ י ז ‪ .‬ו ע י י ן פ פ ח י פ ט ״ ז רע״א‪.‬‬
‫‪ 15‬דברי ר׳ מאיר וכן היה ר׳ א ל ע ז ר אומר כדבריו‪ .‬ב ד ובריש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫וכן ה י ה ר ׳ א ל י ע ז ר א ו מ ר וכר‪ .‬ועיין ד ק ״ פ פםחיפ ע מ ׳ ‪ 42‬ה ע ר ה ש ׳ ‪ .‬ועיין לשון‬
‫ה ב ר י י ת א בפםחיפ ש מ ו ב ר י ן נ ד ד י מ י ״ ט א׳‪.‬‬
‫‪ 16‬ו ר ׳ י ה ו ד ה אומר ל כ ל הוא טמא‪ .‬בתו״כ ש מ י נ י פ ר ש ׳ ח ׳ ה״ה‪ ,‬נ״ה ע ״ א ‪:‬‬
‫מ ל מ ד שהמשקים מ ט מ א י ם א ת הכלים ד ב ר י ר ׳ יהודה‪ .‬ועיין פ פ ח י מ ו ר י ש ה נ י ל ‪.‬‬
‫‪ 16/17‬ר׳ יוסי ור׳ שמעון‪ ...‬ולכלים טהור‪ .‬פ ם ח י מ ו ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ת נ ו פ״דמ״י‪.‬‬
‫‪ 17/18‬מקל שהיא מלאה משקץ‪ ...‬ל א ז ה הוא ספק המשקץ שנחלקו עליו‬
‫חכמים‪ .‬עיין ב מ ש נ ה פ ״ ד מ״ט ובד״ש הנ״ל )למעלה ש מ מ ן ה פ י ס ק א ש ל התוספתא(‪.‬‬
‫‪ 18/21‬א ל א א י ז ה ו ספק המשקץ‪ ...‬ולכלים ט מ א ‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬ולכלימ ט ה ו ר ‪ ,‬וכ״ה‬
‫ב ר י ש הנ״ל ו ב מ ש נ ה פ ״ ד מ״י‪.‬‬
‫‪ 21/22‬ספק לא נגע ספק אוכלין ומשקץ טמא וכלים ט ה ו ר ‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬ספק‬
‫ל א ג ג ע לאוכלין ולמשקין ט מ א לכלי׳ טהור‪ .‬והנה כ א ן ה א ד פ ב ו ו ד א י א י נ ו מ ט מ א א ת‬
‫הכלי‪ ,‬שהרי א פ אפי׳ ג ג ע ב ש ר ץ איגו א ל א ר א ש ו ן ואיגו מ ט מ א כלימ‪ ,‬א ב ל ה ו א מ ט מ א‬
‫א ת ה מ ש ק י ן מספק ו ה ן מ ט מ א י ן א ת האוכלין א ב ל ל א א ת הכלי‪ .‬ו ה ב ר י י ת א ש ל ג ו ה י א‬
‫ב ש י ט ת ר ב י לעיל ‪ .664‬ו ע י י ן ל ע י ל ש ו ׳ ‪ 8‬ו מ ש י ש ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 22/23‬וטבול י ו ם שפשט ידו ל א ו י ר החבית‪ ...‬וכלים טהור‪.‬‬
‫ע י י הדומות‪ .‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ :‬מ ג ע ט מ א מ ת ם י א‬
‫טבול יום‬
‫ה ח ב י ת ספק ג ג ע ספק ל א ג ג ע ס פ ק אוכלין ו מ ש ק י ן ט מ א‬
‫כ״ז גשמט בכי״ו‬
‫ש פ ש ט י ד ו לאויר‬
‫והכלים ט ה ר ‪ .‬ו ע י י ן‬
‫מיש‬
‫ל ה ל ן ש ו ׳ ‪,25‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ ם פ י ״ ד מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה׳י׳ת‪:‬‬
‫הטמא‬
‫א ת י ד ו לאוירה ס פ ק ג ג ע‬
‫ב מ ש ק י ן וכו׳‪.‬‬
‫משכב ומושב היד( ה י א שגם זב ונדה‬
‫תבית‬
‫שהיא‬
‫מליאה‬
‫משקין ופשט‬
‫ושיטת הרמב״ם )פ״ח מה׳ מטמאי‬
‫ש ה כ נ י ס ו א ת ידיהם לאויר כ ל י ח ר ס אינם‬
‫מ ט מ א י ם אותו מ פ נ י ש א י נ ם מ ט מ א י ן לאיברים‪ ,‬ולפיכך ם ת מ א ת‬
‫דבריו ו כ ת ב‬
‫סתם‬
‫״ ט מ א י ‪ ,‬א ב ל ל ש י ס ת ה ד א ב ״ ד ש ם א ב ה ס ו מ א ה ש ה כ נ י ס א ת י ד ו לאויר כ ל י ה ד ס ט מ א ה ו ‪,‬‬
‫ולפ״ז‬
‫מוכרחימ לגרוס כ א ן ‪ :‬מ ג ע ט מ א מ ת ‪ ,‬והיינו ר א ש ו ן ש א י נ ו מ ט מ א אויר כלי‬
‫חרם‪< .‬ע״פ האו״ש(‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫טהרות ם״ה ןמ׳ ‪665‬‬
‫‪ 23/24‬שתי חביות אחת טמאה וכר‪ .‬ר״ש הנ׳־ל‪.‬‬
‫‪ 25‬מ ג ע ‪ .‬מ ל ה זו איננה בר״ש הגיל‪ ,‬ומזה מ ש מ ע ק צ ת שבטופס הקדום ש ל פ נ י‬
‫מ ע ת י ק כ ת ״ י ה ת ו ס פ ת א היתד• הגירסא ל ע י ל ש ר ‪ :22‬מ ג ע ט מ א מ ת ) כ נ י ה ר ״ ש שמ>‬
‫ו כ ו ‪ /‬ו ב א ש ג ר ת ה ע י ן מ ש ם ב א ה מ ל ה זו לכאן ע ״ פ ד מ י ו ן ה מ ל י פ ש ב א ו ל פ ג י ה ש מ ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 25/27‬וגפלו מ ש ק י ן לאוירה ספק ט מ א י ן ספק ט ה ו ר י ן המשקץ טהורק ש א י ן‬
‫מטמאק א ל א מחמת החבית‪ .‬בר״ש הנ״ל )בפירושו(‪ :‬״דלא ה ד ג ן ל ת ג ו ד כ מ א ן ד מ ל י‬
‫ט ו מ א ה כ ד א מ ד י ג ן בפרק תולין ) ש ב ת ק ל ״ ח ב(‪ .‬ו ה מ ש ק י ן ש ג ת ל ו באויר ה ח ב י כ א י ל ו‬
‫גגעו ב ח ב י ׳ ו ה ח ב י ת ל א ג י מ מ א ת ד ס פ ק מ ש ק י ן א י ן מ מ מ א י ן כלים״‪ .‬ו מ ד ב ר י ו א ג ו‬
‫ל מ ד י מ שלוא הייגו אומרימ ש ה ח ב י ת כ מ א ן ד מ ל י א ט ו מ א ה ה י ו ה מ ש ק י ן ג ט מ א י ן מ ג ג י ע ת‬
‫המשקין‪ .‬ומכאן ברור ש ה ת ו ס פ ת א כ א ן ה י א א ל י ב א ד ר יוסי ש פ פ ק מ ש ק י ן מ ט מ א י ן‬
‫א ו כ ל י ן ומשקין‪ .‬א ב ל ל ש י ט ת ה ח כ מ י ם א י ן צורך ב ט ע מ ש א י ן מ ט מ א י ן א ל א מ ח מ ת‬
‫החבית‪ ,‬שאפילו ג א מ ר ש ה ן מ ט מ א י ן מ ח מ ת ה מ ש ק י ן )מפגי ש ה ח ב י ת מ ל א ה טומאה(‪,‬‬
‫א י ן ספק מ ש ק י ן מ ט מ א י ן מ ש ק י ן בגגיעה‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פ י ״ ד מ ה א ה ״ ט ה ״ ה ה ע ת י ק א ת‬
‫לשון התוספתא‪ ,‬אע״ם ש א ל י ב א ד ה ל כ ת א א י ן א נ ו זקוקים ל ס ע פ זה‪ ) .‬ע ״ פ האו״ש(‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 27‬גפלו ע ל גבי משקק משקק טמאץ וחביות טהורות‪ .‬ב ל ו מ ה אפילו נ פ ל ו‬
‫וגגעו ו ל א נ ת ע ר ב ו ט מ א י ן המשקין‪ ,‬ש ה ר י ב ש י ט ת ר ׳ י ו פ י א נ ן ק י י מ י ן ) ע י י ן מ ״ ש לעיל(‪,‬‬
‫ו ל ד י ד י ה ס פ ק מ ש ק י ן מ ט מ א י ן א ו כ ל י ן ו מ ש ק י ן ב ג ג י ע ה ‪ .‬א ב ל א ל י ב א ד ח כ מ י ם א י ג ו כן‪,‬‬
‫ולפיכך ה ע ת י ק ב ר מ ב ״ מ ה ג ״ ל ‪ :‬ו א מ ג ת ע ר ב ו מ ש ק י ן א ל ו ה פ פ ק ב מ ש ק י ן ש ב ח ב י ת‬
‫ה ר י כל ה מ ש ק י ן ט מ א י ן בספק ו כ ר ‪ .‬ושיגר‪ .‬ה ר ״ מ א ת לשון ה ת ו פ פ ת א מפגי ש א ל י ב א‬
‫ד ה ל כ ת א א י ן ה מ ש ק י ן גטמאין א פ רק גגעו ו ל א גתערבו‪ ) .‬ע ״ פ הג״ל(‪.‬‬
‫‪ 28/29‬ש א י נ ה מטמאה א ל א מחמת התגור‪ .‬א ב ל לוא היתד‪ ,‬מ י ט מ א ה מ ח מ ת‬
‫ה מ ש ק י ן היתד‪ ,‬טמאה‪ ,‬מפגי שספק מ ש ק י ן מ ט מ א י ן אוכלין א ל י ב א ד ר יוסי ש ב ש י ט ת ו‬
‫הולכת ה ת ו ס פ ת א כאן‪ .‬עיין מ ״ ש לעיל ש ר ‪.25/27‬‬
‫‪ 29‬גפלו על גבי הפת הפת ט מ א ה והתנור טהור‪ .‬מ פ נ י ש ס פ ק משקין מ ט מ א י ן‬
‫אוכלין ולא כלים‪ ,‬עיין לעיל‪ .‬א ב ל ב ר מ ב ״ ם ה נ ״ ל ‪ :‬וכן אם נ פ ל ו מ ש ק י ן א ל ו ל ת ו ך‬
‫ה ת נ ו ר ה ר י ה פ ת והתנור טהורין‪ .‬וזהו א ל י ב א ד ה ל כ ת א ש א י ן א נ ו פוסקין כ ר יוסי‪) .‬הנ״ל(‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 29/30‬המרביזן את ביתו במים טמאים והיו שם טהרות וכר‪ .‬רמב״ם הנ״ל ה״ט‪.‬‬
‫ובד״ש הנ״ל‪ :‬המרביץ א ת ביתו ם ״ א ה מ כ ב ס א ת כ ס ו ת ו במיט טמאימ וכר‪.‬‬
‫ועיין להלן ש ר ‪.32‬‬
‫‪ 30‬א י אפשר לו ש ל א ל כ ן םפיקו טמא‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ואם א י א פ ש ר לו ש ל א‬
‫לכוין םפיקו ט מ א ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ע ״ ז לעיל ‪ 66328‬ב ש ם הראשונים‪.‬‬
‫‪ 31‬ר׳ דוםא אומר אומרין ל ו שישנה וכר‪ .‬עיין לעיל ‪.66328‬‬
‫‪ 32‬ו ה ר ו ט ה פ ש ת נ ו ‪ .‬וכיה בד‪ .‬ו כ ן בד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ו ה ד ו ט ה א ת פ ש ת נ ו וכר‪.‬‬
‫ו ב ת ו ס פ ת א ד ״ ה ת ק נ ו ‪ :‬ו ה ר ו ד ה א ת פשתנו‪ ,‬ו ב ר ״ ש ד ״ ה ‪ :‬ו ה ט ו ו ה א ת פ ש ת נ ו ‪.‬‬
‫ואנו רואים ש ת י ק ו נ י ם א ל י א י ן להם ע ל מ ה לסמוך‪ ,‬כ י כי״ו‪ ,‬ד והר״ש שווים ב ג י ד ס א‬
‫״הרוסה״‪ .‬ו כ ן ל ע י ל ״‪ :664‬א ף ה ר ו ט י ה ו ט מ א ‪ .‬וע״ם ה ע נ י י ן כ א ן ו ש ם א נ ו רואים‬
‫שזהו ש ר י י ת ה פ ש ת ן במים‪ ,‬או ד ו מ ה לזה‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ה ר ש ב ר ג ב ס פ ר ו ה א ר ג ו ת ע ש י י ת‬
‫ה א ר ג ע מ ׳ ע ״ ג ה ע ר ה ‪ 5‬ו ע מ ׳ ק כ ״ ח ה ע ד ה ‪.1‬‬
‫‪ 33‬א י אפשר ל ו שלא לכן ו כ ר ‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ואם א י אפשר לו ש ל א לכוין וכר‪.‬‬
‫ועיין מ ״ ש לעיל ש ר ‪.30‬‬
‫טהרות ס״ה—ו עמי ‪665—666‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ 35/37‬ז י ל ף משקין‪ ...‬ונטלה לשאול ע ל י ה ה ר י זו טהורה ה מ ת י ן ל ה עד‬
‫שנגבה ה ר י זו טמאה‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ו ב ן בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬זילף משקין טהורין וטמאין בתוך‬
‫ה ב י ת ואחר כ ך נ מ צ א ו מ ש ק י ן ע ל ג ב י כ כ ר ש ל ת ר ו מ ה ונטלה ל י ש א ל ע ל י ה ה ר י זו‬
‫טהורה ה מ ת י ן ל ה ע ד ש ג י ג ב ה ה ר י זו ט מ א ה פ י ׳ ו כ ר ה מ ת י ן ל ה ע ד שגיגבה‪.‬‬
‫ה ך מ י ל ת א ד מ י א ל כ ל ה ר א ו י לבילה‪ ,‬ד ב ל ש ה מ ש ק ה טופח ו א י פ ש ד ל ע מ ו ד ע ל בוריו‬
‫ש ל ד ב ר א מ מ ן ה ט מ א י ן א ו מ ן ה ט ה ו ר י ן פ פ י ק ו להקל‪ .‬א ב ל מ ש ג י ג ב ו ש א י ן א ד פ יכול‬
‫להכיר םפיקו להחמיר‪ .‬ו ה ג ר ״ א ז ״ ל ה פ ך א ת ה ג י ד ס א ופי׳ א ח ר ת עיי״ש‪.‬‬
‫א ב ל גמ ב ר מ ב ״ פ פ י ״ ד מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ י ‪ :‬זלף מ ש ק י ן טהורין ו ט מ א י פ‬
‫בתוך ה ב י ת ו ג מ צ א ו א ח ר כ ך מ ש ק י ן ע ל כ כ ר ש ל ח ר ו מ ה גטלה וגשאל ע ל י ה ה ר י זו‬
‫ט ה ו ד ה שפפק ה מ ש ק י ן ל ט מ א טהור‪ .‬הגיח ה כ כ ר ע ד ש י ג ג ב ו המימ ש ע ל י ה ה ד י זו ט מ א ה‬
‫בספק שספק ט ו מ א ה ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א כ מ ו ש י ת ב א ר ‪ ,‬ו ה ר י א י ן כ א ן מ ש ק י ן א ל א‬
‫כ כ ר שהיא פ פ ק ט מ א ה פ פ ק טהורה‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬ג ״ ל מפגי מ ר א י ת ה ע י ן ה י א ט מ א ה‬
‫ש ה ר ו א ה ש מ ט ה ר י ן א ו ת ה ל א י ד ע ש מ ח מ ת פ פ ק מ ש ק י ן מ ט ה ר י ן א ו ת ה שהרי א י ן ע ל י ה‬
‫מ ש ק י ן ולפיכך ברה״י ט מ א ה בפפק‪ .‬ה ר י ל ך שהגי׳ שלפגיגו ב ת ו ס פ ת א מ ת א ש ר ת גמ‬
‫ע ״ י הר״ש‪ ,‬הרמב״ם והראב״ד‪.‬‬
‫ולפיכך מ ת ק ב ל מ א ו ד פ י ר ו ש הגאון ב ע ל א ו ״ ש ש מ ט ע ם ה י ס ח ה ד ע ת א ת י ג ן עלה‪,‬‬
‫ואם גסלה כ ד י לשאול ע ל י ה ה ר י זו סחורה א ב ל א ם ה מ ת י ן ל ה ו א ח ״ כ גמלך ל ש א ל‬
‫עליה טמאה‪ .‬עיין מ ״ ש ל ה ל ן ‪ 669‬ש ו ׳ ‪.33/34‬‬
‫פ״ו‬
‫‪ 38‬הנבלות ושחוטות בעיר ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״ה מ״א‪ ,‬רמב״פ פי״ז מ ה ׳ אבות הטומאות ה״ח‪.‬‬
‫‪ 39‬כ ל ה ב ש ר הנמצא בעיר ה ר י ה ו א של נ ב ל ה וכוי‪ .‬ב״ה בכי״ו ור״ש הג״ל‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬כל ה ב ש ר ש ג מ צ א ברחוב‪ ,‬מפגי שמצוי ה ו א ש ל א י ש מ ר ו ע ל הגבילות ו ה ן‬
‫גאבדות‪ ,‬ו ב ג מ צ א ב א ש פ ה ג מ ח כ מ י מ מודיפ שהוא גבילה כ ל ע י ל ‪ ,17814‬וכגי׳ כי׳׳ל‪,‬‬
‫כי״ו ו ד ש פ ‪ ,‬עיין מ ״ ש בח״א ע מ ׳ ‪ ,184‬ועיין ל ע י ל ״‪ .502‬ועיין ל ע י ל ״‪ ,51‬כ ת ו ב ו ת‬
‫ט ״ ו א ‪ ,‬ידוש׳ ש ק ל י פ פ ״ ז ה ״ ג ‪ ,‬ג׳ ע״ג‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫עמי ‪666‬‬
‫‪ 1‬דמין טמאין וטהורין וכר‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רמב״ם הג״ל ה״ז‪.‬‬
‫‪ 1/2‬מעשה שנמצאו דמים‪ ...‬שאינו א ל א דם שרצים החיין‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬ליקוטימ‬
‫ש ב ד א ב י ״ ה ח ״ א סי׳ ק נ ״ א ע מ ׳ ‪) 157‬עיין מ ״ ש עליהם בתשלום ת ו ס פ ת א ע מ ׳ ‪ .(26‬ו ב ר מ ב ״ ם‬
‫ה נ י ל ‪ :‬מ ע ש ה ה י ה בככר ש ל ת ד ו מ ה ש נ מ צ א עליו ד מ ו ב א מ ע ש ה ל פ נ י חכמים וטהרוהו‬
‫ש א פ י ל ו נ א מ ר ד ם ש ר ץ ה ו א הריני א ו מ ר ד מ ש ר ץ ח י ה ו א שהוא סהור‪.‬‬
‫‪ 3/4‬תשעה שרצין וצפרדע אחד ברשות הרבים ונגע באחד מהן ואין ידוע‬
‫ב א י ז ה מ ה ן נ ג ע ספיקו טהור‪ .‬ו כ ן בירושלמי כתובות ספ״א‪ ,‬כ י ה ע׳׳ד‪ :‬דתני ט ׳ שרצים‬
‫ו צ פ ר ד ע א ח ד ביניהן ב ר ש ו ת הרבי׳ ו נ ג ע ב א ח ד מ ה ן ואין י ד ו ע ב א י זה מ ה ן נ ג ע‬
‫ם פ י ק ו טהור‪ .‬ו ב ב ב ל י שם ט ״ ו א ‪ :‬א ל א מ ת ש ע ה ש ר צ י פ ו צ פ ר ד ע א ח ד ביגיהם ו ג ג ע‬
‫ב א ח ד מ ה ן ואיגו יודע ב א י ז ה מ ה ן ג ג ע ב ר ש ו ת ה י ח י ד ספקו ט מ א ב ר ש ו ת ה ר ב י ם ס פ ק ו‬
‫טהור‪ .‬ובם׳ ה מ פ ת ח לר״ן גאון ש ם ) נ ת פ ר ס מ ו ליקוםים ממגו ע ״ י ה ג ר ״ ל גיגצבורג‬
‫‪,‬‬
‫םהרוח ס״ו עמ׳ ‪666‬‬
‫‪70‬‬
‫בגנזי שכטר ה ״ ב ע מ ׳ ‪ (334‬מציין ש ב ר י י ת א זו נ מ צ א ת ב ת ו ס פ ת ט ה ר ו ת ב פ ״ ו ש ל‬
‫מ ס כ ת סהרות‪ .‬וכן ברש׳יי ש ם במקומו מציין לטהרות‪ ,‬ועיין ב ש ט מ ״ ק ש מ שהאריך‪ ,‬ע י י ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 4‬פירש אחד מ ה ן לרשות ה י ח י ד ם פ י ק ו טמא לרשות הרבים ספיקו טהור‪.‬‬
‫הגר״א ז ״ ל מ ח ק כ ״ ז )אבל עיין בבאור הגריא(‪ .‬א ב ל ב י ר ו ש ל מ י ה ג ״ ל ‪ :‬פ י ר ש ל ר ש ו ת‬
‫ה י ח י ד ו נ ג ע בו ספיקו ט מ א ‪ .‬ח ז ר ל ר ש ו ת ה ר ב י פ וגגע בו פ פ י ק ו טהור‪ .‬ו ע י י ן ל ה ל ן ‪.‬‬
‫ו ב נ מ צ א ה ו ל כ י ן אחר הרוב‪ .‬וכן בירושלמי ש ם ‪ :‬ולנמצא ה ל ך א ח ד ה ר ו ב ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫והנה צ׳ ה ש מ י ט כ א ן ב ר י י ת א ש ל י מ ה שישגה גם ב ד וגמ בכי״ו‪ ,‬ו כ ״ ה ב כ י ״ ו‬
‫)ובד בשינוייפ ב כ ת י ב ( ‪ :‬ת ש ע ה צפרדעים ושרץ א ח ד ברשות ה י ח י ד ו ג ג ע ב א ח ד מ ה ן‬
‫ואין ידוע ב א י ז ה מ ה ן גגע םפיקו ס מ א פ י ר ש א ח ד מ ה ן ל ר ש ו ת ה י ח י ד ס פ י ק ו ט מ א‬
‫ל ר ש ו ת ה ר ב י פ פפיקו טהור ו ב נ מ צ א הולכין א ח ד הרוב‪ .‬וכן מ ע ת י ק מ ן ה ת ו ס פ ת א כ א ן‬
‫ב ר י ש הנ״ל‪ ,‬וכן מציינים לכאן גם בם׳ ה מ פ ת ח ורש״י הנ״ל‪ .‬ו כ ת ב ב ד ״ ש ש ם ‪ :‬ו צ ר י ך‬
‫לדקדק הי ניהו נ מ צ א ו ה י ניהו פירש‪ ,‬ויש ל פ ר ש דפיר׳ היינו שפירש ב פ נ י נ ו ש נ ו ל ד ה‬
‫ה פ פ י ק ה ב מ ק ו פ ה ק ב י ע ו ת לפיכך נידון כ מ ח צ ה ע ל מ ח צ ה וכר‪.‬‬
‫ובירושלמי ה נ ״ ל ‪ :‬ד ת נ י ת ש ע צ פ ד ד ע י פ ש ר ץ א ח ד ב ר ש ו ת ה י ח י ד ו ג ג ע ב א ח ד‬
‫מ ה ן ואין ידוע ב א י זו נ ג ע םפיקו ממא‪ .‬פ י ר ש ל ר ש ו ת ה ר ב י פ ו ג ג ע פ פ י ק ו ט ה ו ר ‪.‬‬
‫ח ז ר לרשות ה י ח י ד ו נ ג ע ספיקו ממא‪ .‬ו ל נ מ צ א ה ל ך )בד״ו ב ם ע ו ת ‪ :‬הלא( א ת ר ה ר ו ב ‪.‬‬
‫ועיין ה ג י ׳ בבבלי שם ט ״ ו א׳‪.‬‬
‫‪ 5/7‬ככר ט מ א ש נ ת ע ר ב ‪ . . .‬ו ה א ח ר ו נ י ם ט ה ו ר ק ‪ .‬ריש הג״ל‪ ,‬דמב״ם פי״ט מ ה ׳‬
‫אבות הטומאות ה״ג‪.‬‬
‫‪ 7/9‬ז ה ה כ ל ל אדם באדם‪ ...‬שניות תלויות‪ .‬ר״ש פ״ה מיג‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ועיין מ י ש ע ל‬
‫״מוכיחות״ להלן ש ר ‪ ,12/13‬ועיי״ש ש ר ‪.13/14‬‬
‫‪ 9/10‬ש נ י ש ב י ל י ם ‪ . . .‬ו ה ל ך באחד מ ק‬
‫ו ע ש ה ט ה ר ו ת ‪ .‬בד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ש נ י ש ב י ל י ן‬
‫א ח ד ט מ א ו א ח ד טהור הילך ב א ח ד מ ה ן ו ע ש ה ט ה ר ו ת‬
‫טהורות‪.‬‬
‫והגי׳‬
‫שלפנינו‬
‫גכוגה‪ ,‬עיין מ ״ ש להלן ‪ 681‬ש ו ׳ ‪.34‬‬
‫‪ 10‬ועשה ב ש נ י ישרפו‪.‬‬
‫ב ד וכי״ו‪ :‬בשני ו ע ש ה ישרפו‪ .‬ובר״ש הג״ל‪ :‬ב ש ג י ו ע ש ה‬
‫טהרות ישרפו‪.‬‬
‫‪ 11/12‬בראשק בשני ועשה א ל ו ו א ל ו מונחות ר א ש ו נ ו ת ט ה ו ר ו ת ושניות‬
‫ישרפו‪ .‬וכן ב ד י ש הנ״ל‪ :‬בראשון ו ע ש ה בשני ו ע ש ה אלו ואלו מ ו נ ח ו ת ר א ש ו נ ו ת‬
‫ט ה ו ר ו ת ו ש נ י ו ת ישרפו‪ .‬וכ״ה ש י ט ת ה ת ו ס פ ת א ל ע י ל ‪ ,6555‬עיין מ ש ״ ש ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ת נ ו‬
‫פ י ה סמ״ג‪ ,‬ועיין ב פ י ׳ הרא״ש‪ ,‬בתום׳ ח ד ש י מ ו ב מ ש נ ה א ח ר ו נ ה שם‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה‬
‫ל מ ל ך פי״ט' מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ א ד ״ ה ע ו ד ראיתי בתופ׳‪ ,‬ועיין באו״ש שם‪.‬‬
‫‪ 12/13‬ש נ י ש ב י ל י ם א ח ד טמא‪ ...‬א ל ו ואלו מונחות הרי אלו מ ו כ י ח ו ת ‪ .‬ר״ש ס ״ ה‬
‫מ״ו‪ .‬ו ב נ ד ה ׳ א ׳ ‪ :‬ש ל א ת א מ ר ב ה ו כ ח ו ת ש נ י נ ו כ מ ו שגי ש ב י ל י ן ו כ ר ‪ .‬ו ב ת ו ס ׳ ש ם‬
‫ד ״ ה ש ל א ‪ :‬ו נ ר א ה ל פ ר ש כ י ההיא ד ת נ י א בתוספת׳ ד ט ה ר ו ׳ ב׳ ש ב י ל י ן א ח ד ט מ א‬
‫ו א ח ד טהור והלך ב א ח ד מ ה ם ו ע ש ׳ טהרו׳ והלך ] ח ב י ת [ ב ש נ י ו ע ש ה ט ה ר ו ת א י ל ו‬
‫ואילו מ ו כ י ח י ׳ פי׳ מוכיחי׳ ל ט ו מ א ה ד א י ז ה מ ה ט נ ט ה ר ומשום ל י ש נ א ד מ ו כ י ח י ׳ ק א מ ד‬
‫ה כ א ב ה ו כ ח ו ת שנינו‪ .‬וכן בתוספ׳ ה ר א ״ ש ש ם ‪ :‬ו נ ר א ה ד מ י י ר י ב ה ה י א ד ת ו ם פ ת א‬
‫ד ס ה ר ו ת ש נ י שבילין א ח ד ט מ א ו א ח ד ט ה ו ר והלך ב א ח ד מ ה ן ו ע ש ה ט ה ר ו ת ו ב א ח ב ר ו‬
‫והלך ב ש נ י ו ע ש ה ט ה ר ו ת א ם א ל ו ואלו ק י י מ ו ת ה ר י א ל ו מ ו כ י ח ו ת ל ט ו מ א ה ו כ ר ‪.‬‬
‫ו ע י י ן מ ״ ש ע ל ה מ ו ש ג ‪ .‬מ ו כ י ח ו ת ״ ל ע י ל >*‪.654‬‬
‫ז‬
‫טהרות ם״ו עמ׳ ‪666‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ 13/14‬נאכלו ראשונות‪ ...‬שניות תלויות‪ .‬לעיל שוי ‪ ,8/9‬לעיל «‪ ,654‬להלן ‪.6826‬‬
‫‪ 15‬עשו שניהן טהרה אחת‬
‫‪ 16/17‬וזה שנשאלו שניהן כאחד אומרים ו כ ר ‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬נשאלו ש נ י ה ם‬
‫וכוי‪ .‬ר״ש הנ״ל‪.‬‬
‫כ א ח ד וכר‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 17/18‬ר׳ יוסי אומר אם אמרו שנים היינו ובשני שבילים הלכנו וכוי‪ .‬ר״ש ד״נ״ל‪,‬‬
‫רמב״פ פי״ט מהי א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה״ב‪ .‬פ י ה ״ מ שלו פ ״ ה מ״ה‪ ,‬ע מ י ‪ .42‬ו מ ת ו ס פ ת א זו‬
‫ראייה מפורשת ל פ י ר ו ש ה ת ל מ ו ד )ירוש׳ ת ר ו מ ו ת פ ״ ז ה״ו‪ ,‬מ ״ ה ע״א‪ .‬ב ב ל י פסחים י׳‬
‫א ׳ ושינ( ב מ ש נ ת נ ו ה נ ״ ל ש ד ב ר י ר׳ יוסי ה פ ב ב א לישאל עליו ו ע ל חבירו‪.‬‬
‫‪ 18/19‬שאפילו טמאה אחת שנתערבה במאה וכר‪ .‬ר״ש ודמב״מ הנ״ל‪ ,‬ועיין‬
‫במשנה למלך שם‪ ,‬ו ע י י ן ב ס י מ ש נ ה אחרונה פ ״ ה מ״ו‪.‬‬
‫‪ 19‬שני שבילץ אחד טמא וכר‪ .‬ר״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 20‬באחד ונכנס למקדש פטור בשני חייב בראשון ו ל א נכנם ו כ ר ‪ .‬כריתות‬
‫י״ח סע״ב בשינוי ס ד ר ה ב ב ו ת עיי״ש‪ ,‬א ב ל ב ק מ ע י מ מ ן ה ג נ י ז ה שפרםט ש כ ט ר‬
‫)וכן כנראה גם ב ר ״ ג שם( ח ס ר ה שם ה מ ל ה ‪ ,‬פ ס ו ר ״ עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 21/22‬ודי שמעק בן יהודה פוטר בכולן משם ר׳ שמעק‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬וכ״ה)בערך(‬
‫גם ב ר ״ ש ה נ ״ ל ו ב כ ר י ת ו ת שם‪ ,‬ועיי״ש ה פ י ר ו ש ב כ ר י ת ו ת ו ב ש ב ו ע ו ת י ״ ס א׳ ובי‪.‬‬
‫‪ 22‬מעשה במסוכן אחד שהיו מוליכין אותו מניניסר לחמתן וכר‪ .‬בד״ש פ״ה‬
‫מ ״ ז ‪ :‬תגיא ב ת ו ס פ ת א מ ע ש ה ב מ פ ו כ ן א ח ד ש ה י ו מוליכין אותו מ ג ד פ ד ל ח מ ת א והיו‬
‫הכתות מ ת ח ל פ ו ת ע ל י ו וכר‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פ י ״ ח מ ה ׳ אבות ה ט ו מ א ו ת ה מ ״ ו ‪ :‬מ ע ש ה ב א ׳‬
‫שהיה מ פ ו כ ן והוליכוהו מ ע י ר לעיר ב מ ט ה והיו כ ת ו ת מ ת ח ל פ ו ת ת ח ת י ו ובאחרוגה‬
‫גמצא מ ת ולא ט מ א ו ח כ מ י מ א ל א כ ת אחרוגה בלבד‪.‬‬
‫‪ 24/25‬נגע באחד ב ל י ל ה ואין ידוע‪ ...‬ר׳ מאיר מטהר‪ .‬מ ש ג ה פ״ה מ״ז‪ .‬תום׳ סוטה‬
‫כ״ח ב׳ ד ״ ה ברשות‪.‬‬
‫‪ 25‬ספק רשות הרבים טהור‪.‬‬
‫תום׳ סוטה הג״ל‪ ,‬ר״ש פ״ג מ״ה‪ ,‬ד ״ ש ורא״ש פ״ה‬
‫מ״ז‪ ,‬ת ו ס ׳ ע י ר ו ב י ן ל ״ ה ב׳ ד ״ ה סםיקו‪ ,‬ר ש ב ״ א שמ ד ״ ה ר״מ‪ ,‬ר י ט ב י א שם ד ״ ה ולא‪.‬‬
‫תוס׳ ה ר א ״ ש ג ד ה ב ׳ א׳‪ ,‬ד ׳ איי‬
‫‪ 25/26‬וחכמים מטמאץ שכל הטומאות כשעת מציאתן‪.‬‬
‫מ ש ג ה פ״ה מ״ז‪ .‬ובתום׳‬
‫סוטה ה נ ״ ל ‪ :‬פיומ ה ב ר י י ת א ד ג ג ע ב א ח ד בלילה וחכמימ מ ט מ א י ן ש כ ל ה ט ו מ א ו ת כ ש ע ת‬
‫מ צ י א ת ן ומודים חכמים ל ר ״ מ וכר‪.‬‬
‫‪ 26‬מודים חכמים לר׳ מאיר שאם ראהו ח י מ ב ע ר ב וכר‪ .‬תוסס׳ סוסה‪,‬‬
‫ר ש ב ״ א ו ד י ם ב ״ א עירובין הגיל‪ ,‬ר ״ ש ו ר א ״ ש פ ״ ה מ״ז‪ ,‬פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ שמ ע מ ׳ ‪,43‬‬
‫ר מ ב ״ פ פ י ״ ח מ ה ׳ אבות ה ט ו מ א ו ת םהי״ד‪ ,‬תוספ׳ עירובין ל ״ ה ב׳ ד ״ ה כל‪ ,‬ר מ ב ״ ן נ ד ה‬
‫ב׳ בי‪ .‬ד׳ א׳‪ ,‬ר ש ב ״ א שם ב׳ ב׳‪ ,‬ד י ט ב ״ א ש פ ד א ׳ ) ו ב ר י ט ב ״ א ש פ ‪ :‬פ י ׳ ב ת ו ׳‬
‫מודים ח כ מ י ם ל ר ״ מ כשראוהו ח י ב ב י ת ז ה פ י ׳ ד מ ש ו ם ד ל א הוחזק חי ב ב י ת ז ה‬
‫א מ ר י ר ב נ ן ד ל א יהבי ליה ח ז ק ת ח י כ ל ל וכר‪ .‬א ב ל ב ע י ר ו ב י ן הג״ל ה ו א מ ע ת י ק ב ע צ מ ו ‪:‬‬
‫ורבנן נ מ י ל א מ ט מ ו א ל א ב ש ל א ראהו חי מ ב ע ר ב א ב ל אם ר א ה ו חי מ ב ע ר ב‬
‫מ ו ק מ י ׳ ל י ה אחזקתיה ו כ ד א י ׳ ב ת ו ס פ ת א מודים חכמים כ ש ר א ה ו חי מ ב ע ר ב וכו׳‬
‫ובמםכ׳ ג ד ה ב פ י ק מ פ ו ר ש ׳ יפה(‪ ,‬תום׳ ה ר א ״ ש שם ג ׳ ב׳‪ ,‬חי׳ ה ר ״ ן ש מ ב׳ ב ‪ /‬ד ׳ א׳‪.‬‬
‫‪ 27/28‬ישן על גבי אבן ברשות הרבים בשחר ומצא ע ל י ה שרץ ו כ ר ‪ .‬בתום׳‬
‫י׳יא״ש נ ד ה ב׳ א ׳ ‪ :‬וקתגי ת ו ה ת מ י ש ב ע ל ג ב י א ב ן ו ל מ ח ר מ צ א ע ל י ה ש ר ץ ו כ ר ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫טהרות פ״ו עמ׳ ‪666—667‬‬
‫‪72‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 30‬שאם ר א ו ה נקייה‪ .‬בכי״ו ו ת ו ם הרא״ש הנ״ל‪ :‬ש א ם ראוה נ ק י י ה מ ב ע ד ב ‪.‬‬
‫‪ 31‬שוטה א ח ד ב ע י ר כ ל ה ת ק י ן ש ב ע י ר טמאין‪ .‬בר״ש פ״ה מ י ה ‪ :‬ת נ י א‬
‫ב ת ו ס פ ת א ש ו ט ה א ת ת ב ע י ר ו כ ו ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה ומפרשיה שם‪.‬‬
‫‪ 34‬ור׳ אליעזר בר׳ שמעון אומר אף חצר ו כ ר ‪ .‬בריש ה נ ״ ל ‪ :‬ר א ל ע ז ד‬
‫ב ר ׳ צ ד ו ק א ו מ א ף ה ח צ ר ה מ ש ת מ ר ת וכר‪.‬‬
‫‪ 34/35‬ע ד שיאמר ב ר י ל י ש ל א ב א ת י ל כ א ן ‪ .‬בר״ש הנ׳־ל‪ :‬ע ד ש י א מ ׳ ב ר י א ל י‬
‫) ע ״ כ ב ״ ה גם בד( ש ל א ב א לכאן‪.‬‬
‫‪ 35/36‬הנדחק ברחיים‪ ...‬ודוחפק א ו ת ה מ מ ק ו מ ה ‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬ועיין מ י ש ע ל‬
‫ב ר י י ת א זו לעיל א ה ל ו ת פ ״ ס ה ״ ב ‪ ,‬״‪ 606‬ואילך‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 36/37‬ר ק ק ודרס‪ ...‬אחר הרוב‪ .‬ר י ש הגיל‪ ,‬ועיין במשנה פ י ה מיז‪.‬‬
‫‪ 37/38‬מ י שדרסה אשה ע ל בגדיו בגדיו ט מ א י ן מדרס‪ .‬ב ס ׳ ה מ פ ת ח לד״ן גאון‬
‫ב ר כ ו ת נ ״ ב ב ׳ ) כ ״ ד ע ״ ב ( ‪ :‬ובתוספי ט ה ר ו ת ש נ ו מ י ש ד ר ס ה א ש ה ע ל ב ג ד י ו ב ג ד י ו‬
‫ס מ א י ן מ ד ר פ וכר‪ ,‬ו ע י י ״ ש מ ״ ש ב ש מ ה י ר ו ש ל מ י ח ג י ג ה פ ״ ב ה ״ ז ‪ .‬ע ״ ח ע״ג‪.‬‬
‫‪ 38'39‬ר׳ דוםתאי בר׳ יהודה א ו מ ר ‪ . . .‬ט מ א י ן מדרס‪ .‬כ״ז גשמט בטעות בכי״ו ע י י‬
‫הדומות‪ ,‬וישגו גם ב ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 39/40‬שפות ר ו ק י ה ן בשעה ש ה ן גדות וכוי‪ .‬ר י ש הג״ל‪ ,‬ובפירושו‪ :‬פ י ׳ ש פ ו ת‬
‫ד ו ר פ ו ת ע ל רוקן ב ש ע ה ש ה ן ג ד ו ת כ ד י לכלותו מ ן ה ע ו ל פ ש ל א יבשלו ב ט ו מ א ת ו ‪.‬‬
‫‪ 40‬ש נ י ם א ו מ ר י ם ל ו נטמאת וכר‪ .‬ר י ש פ י ה מ י ט ‪ ,‬ועיין ב מ ש ג ה שם‪.‬‬
‫עמ׳ ‪667‬‬
‫‪1‬‬
‫והוא א ו מ ר ל א נטמאתי ט ה ו ר ו א י ן אומרים ל ו עסוק וכר‪ .‬כ י ה הגי׳‬
‫בכי״ו ור״ש הנ״ל‪ .‬וברמב״פ פ ט ״ ו מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה י ״ א ‪ :‬ו א ע פ ״ כ א י ן א ו מ ד י ן לו‬
‫עסוק בטהרות א ל א א ט ע ש ה ט ה ר ו ת ה ר י ה ן טהורות לעצמו‪ .‬ו ב ר מ ב ״ מ ד י ה ‪ :‬ה ד י ה ן‬
‫ט ה ו ר ו ת ו י ח ו ש לעצמו‪.‬‬
‫‪ 2/3‬מביא אדם קרבן ע ל י ד י בנו ובתו ת ח ל י ם ו ע ל י ד י עבדו ושפחתו‬
‫העברים ו מ כ ח י ש ן נ א מ ן ע ל י ד י עצמו וכר‪ .‬ו כ י ה בד‪ .‬וגיל שזו ה י א ה ג י ד ט א הנכונה‪,‬‬
‫והפירוש ה ו א שאדם מ ב י א ק ר ב ן ע ״ י אילו ) כ מ פ ו ר ש ב מ ש ג ת ג ג ע י ם פ י ״ ד מי״ב‪ ,‬ע י י ״ ש (‬
‫א ע ״ פ ש ה ם אומרים ש א י ג ם חייבין‪ ,‬ודווקא א ם א ד מ צ ר י ך ל ה ב י א ב ע צ מ ו ה ו א ג א מ ן‬
‫לומר שאיגו חייב‪ .‬א ב ל כ ש ה א ב א ו האדון מ ב י א ב ש ב י ל ו ה ו א ג א מ ן להכחישם‪ ,‬כלומר‪,‬‬
‫ה מ ב י א גאמן ו ל א מ י ש מ ב י א י מ בשבילו‪ .‬ו א ח ״ כ מ ת ח י ל ע ג י י ן א ח ר ‪ :‬גאמן ע ל י ד י‬
‫ע צ מ ו ובו׳‪ .‬וזו ה י א פיסקא מ מ ש ג ת ג ו םפ״ה‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫ובד״ש פ״ה ה ״ ט ‪ :‬ע ו ד תגיא בתופפתא מביא א ד מ קרבן על י ד י בגו ובתו‬
‫הגדולים ע ל י ד י ע ב ד ו ו ש פ ח ת ו ה ע ב ד י ׳ ) צ ״ ל ‪ :‬העברי׳( ו א ם ה י ה מ כ ח י ש ו ג א מ ן‬
‫על י ד י עצמו כיצד וכר‪.‬‬
‫ו ב פ י ׳ ל ת ר כ ה מ י ו ח ס ל ה ר ״ ש כ ׳ ר ע ״ ב )ואני מ ע ת י ק מ כ ת ״ י אוקספורד‪ ,‬ו ב ד פ ו ס י ם‬
‫משובש(‪ :‬ובתוספת׳ דטהרות בפ׳ הנבלות מביא א ד ם קרבן על ידי עצמו פ י ׳ י ע ש ה‬
‫כ מ ו ש ג ד א ה ל ע צ מ ו ו כ ר ‪ .‬ובדור גם מ ן ה ג י ר פ א ו ג ס מ ת ו ך פירושו ש י ש כ א ן‬
‫ה ש מ ט ה ע ״ י ה ד ו מ ו ת ו צ ״ ל ‪ :‬מ ב י א א ד מ קרבן ע ל י ד י ] ב ג ו ו ב ת ו וכו׳ ג א מ ן ע ל ידי[‬
‫יעצמו‪ .‬והוא פ י ר ש ש א ם י ש כ א ן ה כ ח ש ה )כגראה ש ה ו א פ י ר ש שהיתר‪ .‬כ א ן ה כ ח ש ה נ ג ד‬
‫עדים( י ע ש ה כ מ ו ש ג ר א ה לעצמו‪ .‬ודין מ ח ו ד ש זה ל א מ צ א ת י מבואר בשום מקום‪.‬‬
‫טהרות פ״ו עמ׳ ‪667‬‬
‫‪73‬‬
‫וצדי הספק כאן מ ו ב נ י מ מ א ל י ה מ ‪ ,‬ש ה ר י מ צ ד א ח ד א י נ ו מ ב י א א ת ה ק ד ב ן ב ש ב י ל ע צ מ ו‬
‫א ל א בשבילפ ו ע ״ פ מ צ ב מ )אמ ה י ו ע נ י י מ מ ב י א ק ר ב ן ע נ י וכמפורש ב מ ש נ ת נ ג ע י מ‬
‫הנ״ל( והפ צווחימ ש א י נ מ ח י י ב י פ ‪ ,‬א ב ל מ צ ד ש נ י י ש כ א ן ע ד י פ והוא אינו י ו ד ע א ת‬
‫ה א מ ת ועליו ל ה א מ י ן ל ע ד י פ ‪ .‬ו ל פ י כ ך פ י ר ש ב מ י ו ח פ ל ה ר ״ ש ש י ע ש ה כ מ ו ש נ ר א ה לעצמו‪.‬‬
‫‪ 3‬כיצד אמרו ל ו נדרת ואמר ת נ א י ה ו א בלבי שומעין לו‪ .‬בר״ש ובפי׳ לתו״כ‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ת נ א י ה י ה ב ל ב י ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ר מ ב ״ פ פ ״ ב מה׳ ש ב ו ע ו ת הי״ב‪ .‬ו ב ת ו ״ כ חובה‬
‫פ״ז היה‪ ,‬כ ע ״ א ‪ :‬כ י ו צ א ב ו א מ ר ד ׳ מ א י ר אמרו לו נ ז י ד א ת ה ואמר ת נ א י היה ב ל ב י‬
‫שומעין לו‪ .‬ובמיוחס ל ה ד ״ ש ש פ ציין לירוש׳ נזיר פ״ח ה״א‪ ,‬נ ״ ז ע ״ א ‪ :‬ת נ י י היה‬
‫בליבי ל כ ש א ט מ א ת י פ ק ע נ ז י ר ו ת י מ מ נ י ו כ ר ‪.‬‬
‫‪ 4‬נדרת ואמר ל ה ן ל א נדרתי ו מ ש ה ג י ע אמר ת נ א י היה בלבי אין ש ו מ ע י ן‬
‫לו‪ .‬בכי״ו‪ :‬ומשהגיעו א מ ר וכר‪ ,‬וכ״ה שם להלן ש ר ‪ 3‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬משהגיעוהו א מ ר ת נ א י‬
‫היה וכו׳ משד״גיעוהו ש א מ ר ו לו ד ב ר י פ ו פ י מ ג י ן ש ל א היה יכול ל ה ע י ז פגיו ולהכחישן‪.‬‬
‫ובפי׳ ת ו ״ כ ה ג י ל ‪ :‬ו מ ה י ג י ע ו ה ו א מ ׳ ת ג א י ה י ה בלבי א י ן ש ו מ ע י ן לו פי׳ מ ש ה י ג י ע ו ה ו‬
‫משראוהו םימגי׳ ו ד ב ר י ׳ ע ד שאיגו יכול לכפור כאדם ה ר ו ד ף א ח ד חבירו ומגיעו‪.‬‬
‫ולעיל ‪ :56317‬מ ש י ג י ע ו ה ו ת ז ד ואמר מ ז י ד א ג י א י ן גאמן‪ .‬ו ב ת ר כ ה נ ״ ל ‪ :‬א ב ל א פ‬
‫היה מ ו ג ע )ב״ה ב ד ״ ו ו ב י ל ק ו ט שם‪ ,‬א ב ל ב מ ד ה ״ ג שם סוף ע מ ׳ ‪ :75‬א ב ל אמ היה‬
‫מ י ג ע ן וכר( כל היומ ו ב א ח ר ו ג ה א מ ר ת ג א י היה בלבי אין ש ו מ ע י מ לו‪ .‬וברמב״מ‬
‫ה ׳ שבועות ה נ ״ ל ‪ :‬ו א ח ר ש ה ע י ד ו ע ל י ו ש ג ש ב ע או גדר א מ ר כן ה י ה א ב ל וכו׳‬
‫ת נ א י היה ב ל ב י ע ל ה ג ד ר א י ן ש ו מ ע י ן לו ולוקה‪.‬‬
‫וגדאה ש ג י ר פ ת ג ו ‪ .‬ו מ ש ה ג י ע ו ה ו ׳ נ כ ו נ ה ופירושה ה ו א כ מ ו ש פ י ר ש ב פ י ׳ ל ת ו ״ כ‬
‫ש ה ג י ע ו א ו ת ו כ א ד מ הרודף א ח ר ח ב י ת ומשיגו‪ ,‬ש א י ן לו מ ק ו פ לברוח‪ .‬ו ע ״ י זה גבין‬
‫גם מלה ס ת ו מ ה ב א ב ו ת ד ר ״ ן גו״ב פ״ו‪ ,‬הוצ׳ ש כ ט ר ע מ ׳ ‪ : 19‬א ״ ל א ת הוא בן זכאי‬
‫א ״ ל הן א ״ ל ה ג י ת ג י ‪ .‬ו ב מ ד ר ש איכה פ״א‪ ,‬הוצ׳ ב ו ב ר ע מ ׳ ‪ :67‬א ״ ל ק ט ל ת ג י ‪.‬‬
‫ו ב מ ד ר ש מ ש ל י פ ט ״ ו הוצ׳ ב ו ב ד ע מ ׳ ‪ : 80‬א ״ ל הרגתגי‪ .‬א ב ל ג י ר ם ת א ב ו ת ד ר ״ ן ג ר א י ת‬
‫מ ק ו ר י ת וגכוגה והגיתגי איגו א ל א קיצור מ ה מ ל ה ‪ ,‬ה ג ע ת ג י ״ ‪ .‬ו ב כ ת ״ י פ ר מ ה ש פ )לפי‬
‫הוספות ש פ ע מ ׳ ‪ :(168‬א ״ ל ה ג י ע ת ג י ‪ .‬ופירושו כ מ ו כאן‪ ,‬ש ה ג ע ת א ו ת י ו ל ח צ ת ג י‬
‫אל הקיר‪ ,‬כי מ צ ד א ח ד ק ש ה היה לו להרג א ת ד ׳ יוחגן ב ן ז כ א י ש ה י ה ר א ש הפרושים‬
‫ר ו ד פ י השלום‪ ,‬ושהשלום היה להם לשיטה‪ ,‬כ פ י שרואים מ מ א מ ר י ר׳ מ ה ג ן בן ז כ א י‬
‫ע צ מ ו )ובגיגוד לבגי הכהגים הגדולים ש ה ש ל י מ ו עם ה ר ו פ א י ם רק מ פ נ י ת א ו ו ת ה ש ל ס ו ן‬
‫ובכל ר ג ע היו יכולים לבגוד בהמ(‪ ,‬ו מ צ ד שני ג ת ח י י ב ר׳ יוחגן למלכות על שקרא‬
‫להדיוט מלך‪ ,‬והרי ב מ ק ר ה כזה ד י ן שניהם למיתה‪ .‬ו כ מ א מ ר ם ב ת נ ח ו מ א ק ד ו ש י ם סי׳ ה׳‬
‫)הוצ׳ ב ו ב ד עמ׳ ‪ : (74‬ש ב ש ע ה ש א ד מ מ ב ק ש ל ק ט ר ג א ת חבירו קורא לו א ג ו ס ט ה פלוני‬
‫ואין לו חיימ ו כ ו ‪ /‬ועיין מ י ש מ ר מ ו ר ש ט י י ן ב ת ר ב י ץ ש ״ ה פ ״ ב ע מ ׳ ‪ .136‬ורק ע ״ פ זה‬
‫נ ב י ן ל מ ה נ ת נ ו א ת ר׳ יוחנן ״לגיו מ ן ש ב ע ה ק נ ק ל י ך )איכה ר ב ה שם(‪ ,‬מפגי ש ר א ש י ת‬
‫כל ר צ ו להעלימ א ת ר׳ י ו ח נ ן מ ן ה ע י ן ש ל א י ד ע ו מ ה נ ע ש ה בו‪ ,‬ובמקרה ש נ ב ו א ח ו‬
‫ש ל ד י ב ״ ז ת ת ב ד ה היה אסור לו לאםפסיינום ל ה ו ד ו ת ש ה נ י ח א ו ת ו זמן מ ה בחיים‪.‬‬
‫ו ב ז מ ג ו ש ל ב ע ל ה א ג ד ה ה י ו ב ו ו ד א י נוהגים כן לסלק א י ש כזה ב ח ש א י ‪ ,‬מ פ נ י ש ה י ת ה‬
‫ס כ נ ה נ ש ק פ ת גס לשר ש נ ק ר א ב ש ם המלך‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 4/5‬אשתך נדרה ו ה ו א אומר ל ה ן לא נדרה ומשהגיע אמר וכו״‪ .‬בכי״ו‪:‬‬
‫ו מ ש ה ג י ע ו א מ ר וכו׳‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪ .‬והגה גם ב ד וגם בכי״ו יש כאן ה ש מ ס ה ע י י‬
‫טהרות פיו עמ׳ ‪667‬‬
‫‪74‬‬
‫הדומות‪ ,‬ו ב ר ״ ש ה ג י ל ל נ כ ו ן ‪ :‬אמרו לו א ש ת ך נ ד ר ה והוא אומר בלבי ה י ה ל ה פ ר‬
‫ש ו מ ע י ן לו א מ ר ו לו א ש ת ך נ ד ר ה והוא אומר לא נ ד ר ה מ ש ה ג י ע ו ה ו א מ ד ב ל ב י ה י ה‬
‫להפר א י ן ש ו מ ע י ן לו‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ ם פ ״ ב מ ה ׳ ש ב ו ע ו ת ה י ״ ג ‪ :‬כיוצא ב ו א מ ר ו ל ו א ש ת ך‬
‫נ ד ד ה ו א מ ר ב ל ב י ה י ה ל ה פ ר ל ה ו ה פ ר ת י ש ו מ ע י ן לו א מ ר ו לו נ ד ר ה והוא א ו מ ד ל א‬
‫נ ד ר ה וכיון ש ר א ה א ו ת מ ה ע י ד ו ע ל י ו א מ ר בלבי ה י ה להפר א י ן ש ו מ ע י ן לו‪.‬‬
‫נ א מ ן לומר ב נ י זה ב ן תשע‪ ...‬בתי זו בת ת ש ע וכוי‪ .‬כ ״ ה ב ד וכי״ו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫א ב ל ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬נ א מ ן א ד פ לומר ב נ י זה ב ן ת ש ע ש נ י ם ויופ א ח ד ב ת י זו ב ת ש ל ש‬
‫שנים ויופ א ח ד וכו׳ ו מ י מ ר א היא בקידושין פרק ה א ו מ ר ) ס ״ ג ב׳( ד א מ ר ר ב ח פ ד א‬
‫ב נ י זה ב ן ט ׳ שנים ויום א ח ד וכו׳ ו מ י י ת י ה ת ם ת נ י א כוותיה מ ב ר י ת א ד ק ת נ י כ י ה א י‬
‫ג ו נ א ג ב י ב נ י זה ב ן י ״ ג ש נ ה ו כ ר ותימא א מ א י ל א מ י י ת י ב ר י י ת א ד ה כ א ד ה י י נ ו‬
‫מ מ ש ד ב ר י ר ב חםדא‪.‬‬
‫‪ 7‬חייב ע ל י ה ן להביא קרבן למכות ולעונשין ה ר י זה א ק נ א מ ן ‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫לחייב ע ל י ה ן קרבן א ב ל ל מ כ ו ת ולעונשין ה ד י זה א י נ ו נאמן‪ .‬ו ב ר ש ״ י ק י ד ו ש י ן ש ם ‪:‬‬
‫ל א ל מ כ ו ת ולא ל י ע נ ש מ י ת ה ו כ ר ‪ ,‬ועיין תום׳ שם ד י ה בני‪ .‬וכן ב ר ש ״ י ס נ ה ד ר י ן‬
‫מ י ו א ׳ ‪ :‬מ כ י ן מ ל ק ו ת ו ע ו נ ש י ן ע ו נ ש של מ י ת ה ש ל א מ ן התורה‪ .‬א ב ל ב מ ק ב י ל ה ב ג מ ר א‬
‫ש ב מ ג י ל ת ת ע נ י ת )הוצ׳ ל י כ ט נ ש ט י י ן ע מ ׳ ‪ :(80‬עונשימ ממון ומכימ ש ל א מ ן התורה‪.‬‬
‫ו ב ס פ ר י ש ו פ ט י פ פ י ׳ ק ״ צ הוצ׳ פ י נ ק ל ש ט י י ן ע מ ׳ ‪ :231‬א מ ממון מ מ ו ן א מ מ כ ו ת מ כ ו ת‬
‫א פ ע ו ג ש י פ עונשיפ‪ .‬ו כ א ן בוודאי ה פ י ר ו ש ש ל ע ו נ ש י מ ה ו א ‪ .‬מ י ת ה ׳ כ מ ו ש פ י ר ש ר ב י נ ו‬
‫ה ל ל )מובא ב ה ע ר ו ת פיגקלשסיין שם(‪.‬‬
‫‪ 7/8‬ה י ו חמריו ופועליו ט ע ו נ י ן טהרות וכר‪.‬‬
‫חמוריו ופועליו וכוי• ועיין ח ג י ג ה כ ׳ ב ‪ /‬ע ״ ז ם ״ ט א׳‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בר״ש ס ס ״ ה ‪ :‬ת נ י א בתוספתא ה י ו‬
‫ועוברין ל פ נ י ו אף שהפליגו יתר מ מ י ל וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬א ף על פ י שהפליגו וכר‪.‬‬
‫ו ב ר י ש ה ג ״ ל ‪ :‬טעוגין ט ה ר ו ת והפליגו לפגיו יותר מ מ י ל וכר‪.‬‬
‫‪ 9‬אם אמר להם צ א ו ואני אבוא אחריכם כיון שנתכסו מעיניו וכר‪ .‬בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ואם א מ ר ל ה פ צ א ו ואגי ב א א ח ר י כ פ כיון ש ג כ פ ו מעיגיו וכר‪.‬‬
‫‪ 10/11‬שנים אומרים נ ט מ א ‪ . . .‬ברשות הרבים טהור‪ .‬בר״ש הנ״ל מ ק ש ה מעירובין‬
‫ל ״ ה ב ׳ ש מ ש מ ע ש מ כי ב ת ר י ותרי א י ן א נ ו מ מ ה ר י ם ברה״ר ו כ ן מ ש מ ע ב י ב מ ו ת ל ״ א‬
‫א ׳ ש ת ר י ו ת ר י ה ו י ל כ ל ה פ ח ו ת פ פ י ק א דרבנן‪.‬‬
‫‪ 11‬שאלו את בן וומא מפני מה ספק רשות היחיד טמא וכר‪ .‬פיה־מ להר״מ‬
‫פ ״ ג מ ״ ו ע מ ׳ ‪ 30‬ו ר י ש פ ״ ד מ י ״ א כ ל ה ב ר י י ת א ע ד פ ו ף הפרק‪ .‬ו כ ן ב י ר ו ש ל מ י ס ו ט ה‬
‫פ י א ה ״ ב ‪ ,‬ט ״ ז ע ״ ג ‪ :‬שאלו א ת ב ן זומא מ פ ג י מ ה ס פ ק ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א א מ ר לון‬
‫ס ו ט ה מהיא וכו׳‪.‬‬
‫‪ 12‬א מ ר ו לו ס פ ק ‪ .‬ו כ י ה ב פ י ה י מ ל ה ר י מ ור״ש הגיל‪ .‬ובירוש׳ ה ג י ל ‪ :‬א מ ר ל י ה‬
‫ר ש ו ת היחיד‪ .‬א ב ל בתום׳ ס ו ט ה ב ״ ה ב׳ ד ״ ה מ כ א ן מ ע ת י ק י מ מ ן ה י ר ו ש ל מ י ‪ :‬א מ ר ו ל ו ספק‪.‬‬
‫‪ 13/15‬ומכאן אתה דן ל ש ^ ‪ .‬ספקו טהור‪ .‬ס פ ד י גשא סוף פ י ׳ ד‪ ,‬הוצ׳ הורוביץ‬
‫ע מ ׳ ‪ ,13‬בבלי‪ .‬סוטה כ ״ ח א ‪ /‬פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ והר״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 15/17‬ו מ פ נ י מה ספק רשות הרבים‪ ...‬ק ל וחומר לספק טמאה‪ .‬ירושלמי ט ו ט ה‬
‫הנ״ל‪ ,‬פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ ו ה ר ״ ש ה נ י ל ‪ ,‬ד מ ב י ם ד פ ט ״ ז מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ‪.‬‬
‫‪ 17/18‬רבן שמעק בן גמליאל א ו מ ר ו כ ר ‪ .‬תום׳ ס ו ט ה כ י ח ב ׳ םד״ה מכאן‪ ,‬פ י ה ״ מ‬
‫ל ה ר ״ מ והר״ש הג״ל‪ ,‬ש ו ״ ת ה ר ש ב ״ ש סוף ס י ׳ ת ר ל ״ ג ‪ ,‬ש ר ת ב נ י מ י ן ז א ב פ ״ א ע ״ ב ‪.‬‬
‫טהרות ס״ו—ז עמ׳ ‪667‬‬
‫‪75‬‬
‫‪ 19‬מ פ נ י שאיפשר לשאול ל י ח י ד ו א י אפשר לשאול לרבים‪ .‬וכ״ה בפיוז״מ‬
‫ל ה ד ״ מ הנ״ל )אלא ש ב כ ת י י ילון ש פ ‪ :‬ל ש א ל וכו׳ לשאל(‪ .‬ובפי׳ ה ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬מ פ נ י‬
‫ש א י פ ש ׳ לישאל ל י ח י ד ו א י א פ ש ר ל ש א ל לרביפ‪ .‬ובתוספי פ ו מ ה ה נ ״ ל ‪ :‬מ פ נ י ש א פ ש ר‬
‫לישאל ליחיד ואי א פ ש ר ל י ש א ל ל ר ב י פ ‪ .‬וכ״ה ב ר ש ב ״ ש הנ״ל‪ .‬א ב ל ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד‬
‫פ ט ״ ז מ ה ׳ אבות ה ט ו מ א ה ה ״ א ) ב ד ״ ק ( ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת א מ פ ר ש ע ו ד ט ע מ א ח ר מ פ נ י ש א פ ש ר‬
‫ל ה ש א ל היחיד ו א י א פ ש ר ל ה ש א ל ע ל היחיד‪ .‬וזו ה י א ג י ׳ מ ש ו ב ש ת ‪ ,‬והנכון ה ו א ב ד ״ ו‬
‫ד פ ״ ד ‪ :‬מפגי ש א י פ ש ר ל ה ש א י ל ע ל היחי׳ ו א י א י פ ש ׳ ל ה ש א י ל ע ל הרבים‪.‬‬
‫פ״ז‬
‫‪ 20‬המסוכן הנתק לחנות וכר‪ .‬ד״ש פ״ו מ״א‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה שם‪.‬‬
‫‪ 21/22‬ור׳ שמעק מטהר‪ ...‬וחיה ברשות הרבים‪ .‬ד״ש הנ״ל‪ ,‬פיה״מ פ״ו ס מ י א‬
‫ע מ ׳ ‪ ,45‬ועיין ב מ ש נ ה שפ‪.‬‬
‫‪ 22/23‬יש דברים ברשות הרבים ועשאום וכר‪ .‬ר״ש פ״ו מ״ג‪ .‬תום׳ סוסה כ״ח ב׳‬
‫ד ״ ה ברשות‪ ,‬פי׳ ה ד א ב ״ ד ע ד י ו ת ס ״ ג מ״ז‪ ,‬ועיין ד מ ב ״ מ פ ״ כ מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת הי״א‪.‬‬
‫‪ 23‬קופה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים וכר‪ .‬וכ״ה בד״ש‪ ,‬רמב״פ‬
‫ו ר א ב ״ ד הג״ל‪ ,‬וכ״ה ב ד ״ ש פ ״ ה מ ״ א ‪ .‬א ב ל בתום׳ סוטה ה ג ״ ל ב ט ״ ם ‪ :‬קופה ב ר ה ״ י‬
‫גבוה ע ש ר ה ט פ ח י פ ו כ ר ‪.‬‬
‫‪ 24‬ספק נ נ ע ספק ל א נ נ ע םפיקו טהור הכניסו י ד ו לתוכה וכר‪ .‬הדאשוגיט‬
‫הג״ל‪ ,‬ו ה ט ע ט ל ט ה ר ה ה ו א מפגי ש א י ן ש ג י ה פ ברה״י‪ ,‬א ב ל א פ ה כ ג י פ א ת י ד ו ש נ י ה פ‬
‫ברה״י‪ ,‬וכן ב ה ל כ ו ת ה ב א ו ת להלן‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה פ״ו מ״ב‪ ,‬ועיין ב ר ״ ש הג״ל בפירושו‬
‫לפיסקא מ ן ה ת ו פ פ ת א ‪.‬‬
‫ובפי׳ ה ר א ב ״ ד ע ד י ו ת ד״ג״ל‪ :‬ספק גגע ס פ ק ל א ג ג ע פ פ ק ו טהור‪ .‬פ פ ק ה כ ג י ם‬
‫ידו ש פ ס פ ק ל א הכגים ואפי׳ י ש ש מ כזית מ ן ה מ ת טהור‪ .‬ה כ ג י ס י ד ו ל ת ו כ ה ספק‬
‫ג ג ע פ פ ק ל א גגע‪ .‬פ י ר ו ש ו י ש ש פ כזית גבלה א ו כזית ש ר ץ פ פ ק ו ט מ א ‪ .‬וגראה שצ׳״ל‬
‫ש ם ‪ :‬ספקו טהור‪] .‬פירוש[ פפק ה כ ג י פ י ד ו ו כ ר ‪ ,‬עיין ב ר ״ ש ה ג ״ ל )בפירושו(‪.‬‬
‫‪ 25/27‬אם היתד‪ ,‬כפישה ובכר תרומה כרוך ב ס י ב א ו ב נ י י ר ונתן בתוכה ספק‬
‫נבע ספק לא נ ג ע ספקו טהור הכניס ידו לתוכה ספק ננע ספק ל א ננע םפיקו טמא‪.‬‬
‫ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬היתה כפישה ע ל כ ת י פ ו וככר ש ל ת ר ו מ ה כרוך ב ס י ב א ו בנייר נ ת ו ן‬
‫ל ת ו כ ה ספק ג ג ע בה א ח ד ) צ ״ ל ‪ :‬א ח ר ( פ פ ק ל א ג ג ע ספיקו ט ה ו ר הכנים י ד ו וכר‪,‬‬
‫פ י ׳ ה י ת ה כ פ י ש ה א י נ ה מ ק ב ל ת ט ו מ א ה מ ד מ צ ל ת ב נ ת ו נ ה ע ל פי הבור כ ד ת ג ן ב מ ס כ ת‬
‫א ה ל ו ת פרק ה ׳ )מ״ו( ו ת י מ ה ל מ ה נ ק ט כ כ ר ש ל ת ר ו מ ה כרוך ב פ י ב א ו בנייר ב ל א ו הכי‬
‫ל א א י פ ש ר ל ט מ ו ת מ ח מ ת כפישה‪ ,‬ו י י ל ד מ ש ו פ ר ב ו ת א ד ס י פ א נ ק ט י ה ד ח י י ש י נ ן מ ס פ ק‬
‫ב ה כ נ י פ י ד ו ש מ א נ ג ע א ע ״ פ שכרוך בסיב‪.‬‬
‫ו ב ת ו ס פ ׳ סוסה ה נ ״ ל ‪ :‬היתד‪ .‬כ פ ו ש ה ע ל כ ת פ י ו וככר ת ר ו מ ה כרוך ב ס י ב‬
‫א ו ב נ י י ד ו נ ת ן בתוכו ספק ג ג ע פ פ ק ל א ג ג ע ס ו ט ה ) כ ״ ה ב ד ״ ו ד ״ פ ‪ ,‬ו ב ד ״ ח ת ק נ ו ‪:‬‬
‫טהור‪ ,‬א ב ל ע ״ פ דמיון ה א ו ת י ו ת י ו ת ר ק ר ו ב ל ת ק ן ‪ :‬ט מ א ‪ ,‬ו ע י י ן ל ה ל ן גי׳ ה ר מ ב ״ ם (‬
‫הכניס י ד ו לתוכה ספק נ ג ע ס פ ק ל א נ ג ע ט ו מ א ה ח מ ו ד ה ב ר ה ״ ר וכו׳ )כ״ה ב ד ״ ו ה ג י ל ‪,‬‬
‫וצ״ל כ ד ״ ח ‪ :‬פ פ ק ו טמא‪ .‬ח מ ו ד ב ד ה ״ ר וכו׳(‪.‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ ם ה נ ״ ל ‪ :‬היתד‪ ,‬כ פ ו ש ה נ ת ו נ ה‬
‫ע ל כ ת י פ ו וככר ת ר ו מ ה כרוך ב ס י ב‬
‫טהרות פ״ז עמ׳ ‪667‬‬
‫‪76‬‬
‫א ו ב ג י י ר וגתון לתוכה ס פ ק ג ג ע בה א ח ר ספק לא ג ג ע ס פ י ק ו ט מ א ‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת‬
‫ש פ ‪ :‬ל א י ד ע ת י מ ה ו זה ו ב ת ו ס פ ת א א מ ר ו ס פ ק ג ג ע פ פ ק לא ג ג ע םסקו ט ה ו ר ה כ ג י ס‬
‫י ד ו לתוכה ספקו ט מ א ‪ .‬ולכאורה ג ד א ה שלפגי הרמב׳י׳ם היתד‪ .‬ה ג י ר ס א ב ת ו פ פ ת א כ מ ו‬
‫ב ר ״ ש ו ת ו פ פ ו ת ה ג ״ ל )על כתיפו‪ .‬כגי׳ ר ״ ש ו ת ו ס פ ‪ /‬וגגע ב ה א ח ר ‪ .‬כ ג י ׳ ה ר ״ ש (‬
‫א ל א ש ג ש מ ס לפגיו ע׳׳י הדומות מ ״ ס פ י ק ר ע ד םפיקו‪ ,‬מ מ ש כ מ ו ש ג ש מ ט ל פ ג י ג ו ב ב ב א‬
‫ה ב א ה וכמו ש ג ש מ ט בכי״ו ב ב ב א הקודמת‪ .‬עיין ב ש ג ר ס א צ ל צי ש ר ‪ .24/25‬א ב ל ע צ מ‬
‫ד ב ר י ה ר מ ב ״ ם ק ש י מ ו א י ן ל ה ב י ן ל מ ה ט מ א מ ס פ ק והרי הטהור ע מ ד ברה״ר‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫ב כ ״ מ ש ם ו ל א זכיתי ל ר ד ת לסוף ד ע ת ו ‪ ,‬ועיין מ ״ ש ב א ו ״ ש שם‪.‬‬
‫ולולא פירושי ד ב ו ת י ג ו הג״ל ה י י ת י אומר שהגי׳ ה ג כ ו ג ה ה י א ב ת ו ס פ ו ת ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫ה י ת ה כפושה ע ל כ ת י פ י ו ו כ ר ‪ .‬והייגו א פ הקופה שגזכרה ל מ ע ל ה ה י ת ה כ פ ו ש ה ו כ פ ו י ה‬
‫ע ל כ ת י פ י ו ו ה כ כ ד ש ב ת ו כ ה ה י ה כרוך ב פ י ב א ו בגייר כ ד י ש ל א י ג ע בו ובקופה ו ג ו ל ד‬
‫ס פ ק א מ ג ג ע א ו ל א גגע‪ ,‬כלומר אם ה כ ג י ס י ד ו א ו ל א ה כ ג י פ )וזהו פירושו ש ל ג ג ע‬
‫כ א ן ב כ ל מקופ‪ ,‬כפי׳ ה ר ״ ש ו ה ר א ב ״ ד הג״ל‪ ,‬עיין מ ״ ש ל ע י ל ש ר ‪ (24‬םפיקו טהור׳ א ב ל‬
‫א פ וודאי הכגיפ י ד ו ו פ פ ק ג ג ע םפיקו טמא‪ .‬ו מ מ ש כס״ז ל ע י ל א ה ל ו ת ‪ .60318‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 27/28‬חמור ברשות הרכים‪ ...‬ספקו ט מ א ‪ .‬י ש כ א ן ה ש מ ט ה מ ״ ס ם י ק ר ע ד‬
‫‪ .‬פ פ י ק ר ) מ מ ש כ מ ו ש ג ש מ ט בכי״ו ב ה ל כ ה של קופה‪ ,‬וכמו ש ג ש מ ט לפגי ה ד מ ב ״ מ ‪ ,‬ל פ י‬
‫ה ש ע ר ת י הג״ל‪ ,‬בהלכה הקודמת(‪ ,‬והנכון ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬חמור ב ד ״ ה ו כ ר פ פ י ק ו ט ה ו ר‬
‫פ ש ט י ד ו ע ל גביו פ פ ק ג ג ע ס פ ק לא ג ג ע פ פ י ק ו ט מ א ‪ .‬וכ״ה ב ע ד ך ב ת ו פ פ ׳ ס ו ט ה ה ג ״ ל‬
‫ו ב ד מ ב ״ ט הג״ל הי״ב‪ .‬ועיין ג פ ב ד ״ ש פ ״ ה מ״א‪.‬‬
‫‪ 28/30‬סלע ברשות הרבים‪ ...‬םפקו טמא‪.‬‬
‫עדיות פ״ג מ ״ ז ) ו ש ט בטעות‪ :‬פ ל ע‬
‫ר״ש‪ ,‬ת ו פ פ ׳ ורמב״מ הנ״ל‪ ,‬ר א ב ״ ד‬
‫ב ר ה ״ י וכר(‪.‬‬
‫‪ 30/31‬ה י ה זה רכוב על חמורו ו ז ה רכוב על חמורו א ח ד טמא ואחד טהור‬
‫ספק נגעו ז ה בזה וכר‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ .‬ובכי״ו חסרות המלים •וזה רכוב ע ל ח מ ו ר ו ‪/‬‬
‫וכ״ה ב ת ו ס פ ו ת‬
‫חמורו זה ט מ א‬
‫ה י ה ז ב רוכב‬
‫ג ג ע וכר‪ .‬ועיין‬
‫הנ״ל‪ .‬ו ב ר א ב ״ ד ה נ ״ ל ‪ :‬ד ת נ י א ה י ה ז ה ר ו כ ב ע ל ח מ ו ר ו ו ז ה רוכב ע ל‬
‫זה ט ה ו ר פ ס ק גגעו ז ה ב ז ה ס פ ק לא גגעו ו כ ר ‪ .‬ו ב ד מ ב ״ מ ה נ ״ ל ה י ״ ג ‪:‬‬
‫ע ל חמורו ו ז ה ר ו כ ב ע ל חמורו ו מ ה ל כ י ן בדרך פ פ ק ג ג ע ב ז ב פ פ ק ל א‬
‫ר ״ ש פ ״ ה מ״א‪.‬‬
‫‪ 31‬ר׳ י ע ק ב מטמא ור׳ יוסי מטהר‪ .‬וכ״ה גם ב פ י ׳ הראב״ד הג״ל‪ ,‬א ב ל ב ד ״ ש‬
‫ה נ ״ ל ו ב ר י ש פ ״ ה מ ״ א ו ב ת ו ס פ ו ת ס ו ט ה ה ג ״ ל גרסו כ א ן ‪ :‬ד ׳ ע ק י ב א מ ט מ א ו כ ר ‪.‬‬
‫ועיין להלן‪ .‬וחילוף ז ה בין ד ׳ ע ק י ב א ור׳ יעקב רגיל בספרים‪ ,‬עיין מ ״ ש בח״ג ע מ ׳ ‪.216‬‬
‫‪ 31/32‬ב נ ו של ז ה רכוב על כתפו ובנו של ז ה וכר‪ .‬ר״ש‪ ,‬תופסות ורמב״ם הג״ל‪.‬‬
‫‪ 33‬ר• י ע ק ב מ ט מ א וכוי‪ .‬ג פ כ א ן בד״ש ו ת ו פ פ ׳ ה ג ״ ל ‪ :‬ד ׳ ע ק י ב א מ ט מ א וכר‪,‬‬
‫עיין מ ״ ש לעיל שו׳ ‪.31‬‬
‫‪ 33/34‬היחד‪ .‬ח ב ל ה על כתפו והרוק מודבק בכותל למעלה מעשרה וכר‪.‬‬
‫וכ״ה ב ר י ש ה ג י ל ‪ ,‬ו כ ן ב ד מ ב י פ ה ג ״ ל ‪ :‬ח ב י ל ה ע ל כ ת פ ו והרוק מ ו ד ב ק ב כ ו ת ל פ פ ק‬
‫ג ג ע ס פ ק ל א נ ג ע ‪ .‬ובתוספי ה ג ״ ל ‪ :‬ה י ת ה ח ב י ל ה ע ל כ ת י פ י ו ו ה ד ו ק מ ע ו ר ב ב כ ו ת ל ל מ ע ל ה וכו׳‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 34‬ר י ע ק ב מטמא וכוי‪ .‬וכ״ה גמ בתוםפ׳ סוטה הג״ל׳ א ב ל בר״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ד ׳ ע ק י ב א מ ט מ א ו כ ו ‪ /‬ועיין מ י ש ל ע י ל ש ר ‪.31‬‬
‫‪ 35/36‬כלים ש ט ו ח י ם ב ר ש ו ת ה ר ב י ם למעלה‪ ...‬ור׳ יוסי מטהר‪ .‬כ״ז ח ס ר בר״ש‬
‫ובתוספי ס ו ט ה הג״ל‪ .‬א ב ל ב פ י ׳ ה ד א ב ״ ד ה ג ״ ל ‪ :‬כ ל י מ ש מ ו ח י ן ב ר ש ו ת ה ד ב י מ ו ה ר ו ק‬
‫םהרות פ״ז ז‪3‬מ׳ ‪667—668‬‬
‫‪77‬‬
‫מ ו ד ב ק ב כ ו ת ל ) א ש ג ר ה מ ל ע י ל ? ( ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה ט פ ח י ם ו ה ט מ א ע ו ב ר םםק הסיק‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬הסיט( ספק ל א ה פ י ט ר ׳ י ע ק ב מ ט מ א ו ד י י ו פ י מטהר‪ .‬ו ב ד מ כ ם ה ג ״ ל ‪ :‬כלימ‬
‫שטוחין בר״ה ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה ו ה ט מ א עובר ס פ ק הסיט ס פ ק ל א ה ס י ט ה כ ל טהור‪.‬‬
‫‪ 36/38‬שהיה ר׳ י ע ק ב א ו מ ר כ ל ש ה ו א ל מ ע ל ה ‪ . . .‬ור׳ יוסי אומר כ ל שדרך‬
‫הלום ברשות הרבים ט ה ו ר ‪ .‬בתוספות ה ג ״ ל ‪ :‬ש ה י ה ר ׳ י ו ס י ו כ ו ׳ כל שהוא‬
‫ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה מ פ ת י ם ב ר ש ו ת ה ר ב י ם ה ר י ה ו א כ ר ש ו ת היתיד ו ר ׳ יוסי א ו מ ר כל‬
‫ש ד ר ך הילוכו ב ר ש ו ת ה ר ב י פ פ ט ו ר )כ״ה הגי׳ ב ד ״ ו ד ״ פ ‪ .‬ו ב ד ״ ח מ ת ו ק ן ע ״ פ התוספתא(‪.‬‬
‫ו כ ן ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ש ה י ה ר ׳ י ו פ י א ו מ ר כ ל ש ה ו א ב ר ש ו ת הרבימ ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה‬
‫טפחים ה ר י ה ו א כ ר ש ו ת ה י ח י ד ו ד ׳ יוסי א ו מ ר כ ל ש ד ר ך הילוכו ב ר ש ו ת הרביפ‬
‫פ ט ו ר ‪ .‬ס י וכו׳ ש ה י ה ר ׳ יוסי אומר‪ .‬ט ע ו ת פופר הוא‪ ,‬ו ר ׳ ע ק י ב א )לפגי ה ר ״ ש‬
‫היתד‪ .‬ה ג י כ א ן ב כ ל מקום ״ ר ׳ ע ק י ב א ״ ב מ ק ו ם ‪ :‬ר ׳ י ע ק ב שלפגיגו‪ ,‬עיין לעיל( גרםיגן‪.‬‬
‫ו ב מ י ל ת י ה ד ר ׳ יופי ד ב ל ש כ ד ר ך הילכו ל א ג ר פ י פטור רק ט ה ו ר ו כ ר ו ל מ א י ד ג ד ס י‬
‫פטור י ש ל פ ר ד א ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה ק א י ולעגין ש ב ת וכר‪.‬‬
‫ודרך א ג ב א ג ו רואים ש מ מ ש א ו ת פ ה ש י ב ו ש י פ ה מ ש ו ג י פ ב ת ו ס פ ת א ה י ו ג פ לפגי‬
‫ב ע ל י התופפ׳ סוטה וגם ל פ ג י הר״ש‪ .‬וקרוב ה ד ב ר ש ב ע ל י ה ת ו פ פ ו ת )עיין באור החיים‬
‫למיכל ע מ ׳ ‪ 593‬ס ו ף מ פ פ ר ‪ ,1202‬ו ל ד ע ת ו מ ח ב ר תוספ׳ ס ו ט ה ה ו א ר ׳ ש מ ו א ל מאיבדא(‬
‫העתיקו א ת התופסתא מן הר״ש‪.‬‬
‫א ב ל ב פ י ה ר א ב ״ ד הג״ל לגבון‪ :‬ש ה י ה ר ׳ י ע ק ב א ו מ ר כ ל שהוא ל מ ע ל ה‬
‫מ ע ש ר ה ט פ ח י ׳ ב ר ש ו ת ה ר ב י פ ה ר י ה ו א כרה״י ור׳ יופי א ו מ ׳ כ ל שהוא ד ד ך הלוכו‬
‫בר״ה ה ר י הוא ב ר ש ו ת ה ר ב י פ ט ה ו ר פירוש ואף ע ל פ י ש ב ו ד א י ה ט מ א ו ה מ י ט מ א‬
‫ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה כיון ש ב ד ר ך הלוכו ב ד ״ ה ה ו א ואין ר ש ו ת ה י ת י ד מ פ ס ק ת ביגיהן טהור‪.‬‬
‫ועיין ה י ט ב ב מ ש ג ה פ ״ ה מ״ב‪.‬‬
‫‪ 38‬נכנס ל ב ק ע ה בימות ה ג ש מ י ם וטמאה שדה פ ל ו נ י ת ‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ובר״ש‬
‫ס״ו מ ״ ה ‪ :‬כ ד ת ג י א ב ת ו ס פ ת א גכגם ל ב ק ע ה בימות ה ג ש מ י ם ו ט ו מ א ה ב ש ד ה‬
‫פלוגית‪ ,‬וכ״ה בשיגוייס קלים גם בתום׳ ב ״ ב ג״ו א ׳ ד ״ ה אין‪ .‬וברור ש ז ו ה י א פ י ס ק א‬
‫ק ט ו ע ה של ה מ ש ג ה פ ״ ו מ ״ ה כרגיל מ א ד בתוספתא‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש ב ת ש ל ו ם ת ו ס פ ת א ע מ‬
‫‪ 21‬ואילך‪ .‬ועיין רא״ש ב״ב פ״ג םי׳ ם״ז‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 38/39‬אמרו לפני ר׳ א ל י ע ז ר ה ר י הוא של י ח י ד י ‪.‬‬
‫ב״ה ב ד וכי״ו הג״ל‪ ,‬ועיין‬
‫ר ״ ש ‪ ,‬תוספ׳ ו ר א ״ ש הג״ל‪ .‬ו ת ש ו ב ה זו ג ס מ כ ת ל ד ב ר י ר׳ א ל י ע ז ר ב מ ש ג ה ה ג ״ ל ש ה ו ב א ה‬
‫ממגד‪ .‬ס י ס ק א ק ט ו ע ה לזכרון דברימ‪.‬‬
‫‪ 39‬פירש ר׳ מ ר י נ ו ס משמו כל שיש ל ה שם בפני ע צ מ ה ‪ .‬ב ב ״ ב ג״ו א ׳ ‪:‬‬
‫פ י ר ש ד ב י מריגום מ ש מ ו כ ל ש ג ק ר א ת ע ל שמו‪ .‬ו ב כ י ״ ר ש ם )עיין ד ק ״ ס ‪ 171‬הערה גי(‪:‬‬
‫פ י ר ש ר מריגום מ ש מ י ה ד ר י ו ה ג ן ו כ ר ‪ .‬וזו ה י א ג י מ ש ו ב ש ת ע ״ פ פירוש ה ר ש ב ״ פ‬
‫ש פ ׳ והנכון כלפגיגו‪ ,‬והכווגה ל ת ו פ פ ת א כ א ן ‪ ,‬ל ד ע ת ה ת ו ס פ ׳ ש ם ד ״ ה אין‪ .‬ד א ״ ש שם‬
‫הג״ל׳ ה ג ה ״ מ פ ״ א מ ה זכייה ו מ ת ג ה םהי״ג‪ ,‬א ו ת ח׳‪ .‬ו ע י י ן ב ר ״ ש הנ״ל ובפי׳ ה ר א ״ ש שם‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫עמ׳ ‪668‬‬
‫ואלו ה ן ימות החמה מ ש ת י ע ק ר ת ב ו א ה מ ת ו כ ה ‪ .‬ם׳ ה מ פ ת ח לר״ן גאון‬
‫!‬
‫ש ב ת ו׳ ב׳‪ ,‬פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ פ ״ ו מ ״ ז ע מ ׳ ‪48‬׳ ר ״ ש ו ר א ״ ש שם‪ ,‬תום׳ ס ו ט ה כ ״ ח ב׳ ‪.‬‬
‫ס ד ״ ה ברשות‪ .‬תום׳ ב ״ ב ק נ ״ ג ס ע ״ ב ‪ ,‬ד מ ב ״ ם פ ״ כ מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ה ה״ו‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫טהרות פ״ז עמי ‪668‬‬
‫‪ 1/2‬א ל ו הן ימות הגשמים משתרד ר ב י ע ה‬
‫ב מ ש נ ת ש ב י ע י ת פ ״ ט מ״ז וש״נ‪ .‬ועיין לעיל !‪.721‬‬
‫ש נ י ה ‪ .‬הראשונים הנ״ל‪ .‬ועיין‬
‫‪ 2/3‬היו שם שדות ברות אם ה י ה ע ו מ ד בצד ת ה ו ר א ה א ת הנכנסין ואת‬
‫ה י ו צ א ק בצד ה ל ז רשות היחיד לשבת ו ר ש ו ת ה ר ב י ם לטומאה וכר‪ .‬בר״ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬״היו שם ש ד ו ת בורות אם ע ו מ ד זה ב צ ד זה ורואה א ת ה נ כ נ ס י ן והיוצאין ב צ ד‬
‫הלז ר ש ו ת ה י ח י ד ל ש ב ת ו ר ש ו ת ה ר ב י ם ל מ ו מ א ה ״ וכר‪ .‬וכן נ ת ן ר׳ יהודה ס י מ ן‬
‫זה ל ר ה ״ ר ל ט ו מ א ה להלן ש ר ‪ .14‬א ב ל ב מ ש נ ה פ ״ ו ‪ :‬ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ר אם ע ו מ ד ה ו א‬
‫ב פ ת ח הזה )כלומד של הבסילקי( ורואה א ת הנכנסין ו א ת היוצאין ב פ ת ח הלז ד ה ״ י‬
‫לכך ולכך‪ .‬ו ב א ל י ה ו ר ב א ש פ הגיה ע ״ פ ה ת ו פ פ ת א ‪ :‬ו א י ן רואה א ת ה נ כ נ פ י ן ו כ ר ‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ש ם ‪ :‬ורואה א ת הנכגסין‪ .‬מ ש מ ע ד ת ש י ב ד ש ו ת ה י ח י ד ט פ י כ ש ר ו א ה א ת ה נ כ נ פ י ן‬
‫והיוצאין מ כ ש א י ג ו רואה‪ ,‬וגבי ש ד ה ת נ י א לעיל א י פ כ א ויש ל י ת ן ס ע ם ב ז ה ובזה‪,‬‬
‫ו ב ת ו פ פ ת א גרםינן )להלן ש ר ‪ (14‬בהך ד מ ת נ י ׳ כמו ב ב ר י י ת א ד ל ע י ל )כלומד ה ת ו ס פ ת א‬
‫כאן(‪ .‬ו ב ר א ״ ש ש ם ‪ :‬ו ב ש ד ה ש ה ו א מ ק ו מ א ו י ר מ ג ו ל ה ק ת נ י ב ת ו פ פ ת א‬
‫כ ש ה ו א ע ו מ ד ב צ ד זה ורואה הנכגםימ ו י ו צ א י מ ב צ ד הלז דהוי ר ״ ה ל ט ו מ א ה ל פ י‬
‫שרואימ אותו מכל צ ד ולא הוי מ ק ו פ פתירה‪ .‬ולפלא ש ל א העיר כי ס י מ ן זה ל ר ״ ה‬
‫ג מ צ א להלן ב ת ו פ פ ת א ג פ ל ע נ י י ן בפילקי‪ ,‬כ מ ו ש ה ע י ר הר״ש‪.‬‬
‫ולעצם העגיין גראה ש מ ד ב ר י ם כ א ן ב ב ק ע ה ב י מ ו ת ה ג ש מ י ם שהיא ר ש ו ת היחיד‪,‬‬
‫א ב ל מכיוון ש י ש בה ש ד ו ת בורות‪ ,‬והרי דין ש ד ו ת ב ו ר ו ת ה ו א כ מ ו ב ק ע ה ב י מ ו ת‬
‫ה ח מ ה שהרבים איגמ חוששימ לבקוע ב ה ן מכיוון ש א י ג ן זרועות‪ ,‬ו מ מ י ל א מ ת ב ט ל ד י ן‬
‫רה״י ג פ מ ה ש ד ו ת הזרועות שאיגן ר א ו י ו ת לפתירה‪ ,‬ולפיכך גותגת ה ת ו פ פ ת א ס י מ ן‬
‫ש א פ ה ש ד ו ת הבורות קרובות ב א ו פ ן כזה ש א מ הוא ע ו מ ד בקצה ה ש ד ה הזרועה ה ו א‬
‫דואה הנכגסין והיוצאין בקצה השגי )בגבול ה ש ד ו ת הבורות( ה ר י כולן ר ה ״ ד לםומאה‪.‬‬
‫ועיין מ ״ ש בפוף פירקין‪ .‬ובכל אופן ברור שבמקום גלוי אם הוא רואה א ת ה א נ ש י ס ‪,‬‬
‫האנשים רואים א ו ת ו ואין זה ר ה ״ י ל ט ו מ א ה כי איגגו מקום סתר‪ ,‬ו כ פ ב ד ת ה ד א ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫ואשר ל ס ת י ר ה בין ה ב ר י י ת א להלן ש ר ‪ 13/14‬ובין המשגה‪ ,‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 4/5‬השבילין המפולשק‪ ...‬ורשות הרבים לטומאה‪ .‬משגה ס״ו מ״ו‪ ,‬ד״ש שם‪.‬‬
‫‪ 5/6‬ר׳ א ל י ע ז ר אומר בזמן‪ ...‬אינן מפולשק רשות היחיד ל כ ך ולכך ורשות‬
‫הרבים לטומאה‪ .‬כ״ז חסר בר״ש הג״ל‪ ,‬ו כ נ ר א ה נ ש מ ט ע״י הדומות‪ .‬וגירסתינו א י נ ה‬
‫מובגת‪ ,‬ועיין מ ל א ״ ש פ״ו מ ״ ו ו ב מ ש ג ה שם‪ .‬והגר״א ה ג י ה ‪ :‬ר ש ו ת ה י ח י ד‬
‫)במקומ‪ :‬לכך ולכך( וכר‪.‬‬
‫לשבת‬
‫‪,‬‬
‫‪ 6/7‬מבואות ה י ו ר ד ק לים א ו ל נ ה ר וכר‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רמב״ם פ״כ מ ה אבות‬
‫ה ט ו מ א ו ת ה״ג‪ .‬ו ע י י ן י ד ו ש ׳ ע י ר ו ב י ן פ ״ א ה״א‪ ,‬י ״ ח ע״ד‪ ,‬בבלי שמ ח׳ א׳‪.‬‬
‫אף על פי ש ג ד ו ד י ן מכאן ומכאן וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬א ף ע ל פ י ג ד ו ר י ט מ כ א ן‬
‫‪7‬‬
‫ומכאן וכר‪ .‬ו ה ש מ ט ת ה ש י ״ ן א ח ר י ״אף ע ל סי״ ר ג י ל מ א ד בגוסחות א ״ י במשגה‪,‬‬
‫ב ת ו פ פ ת א ו ב י ר ו ש ל מ י ‪ ,‬א ל א שכגראה ה י ו סופדים ש ת ק ג ו כ א ן ״גדודים״ ב מ ק ו ם ‪ :‬גדורימ‪,‬‬
‫וכן מ ע ת י ק ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬אף ע ל פי ד א י כ א ג י ד ו ד י ן מ כ א ן ו מ כ א ן והרבים מ ט פ פ י ן‬
‫ועזלין וכר‪ ,‬וברור שהמלים ״דאיכא ג י ד ו ד י ך א י ג ן ל ש ו ן ה ת ו ס פ ת א א ל א פ י ר ו ש ה ר ״ ש‬
‫ל ג י ר ס ת ו ‪ :‬״אעפ״י גדודין״‪ ,‬עיין ע י ד ו ב י ן ר א׳‪.‬‬
‫וברמב״ם ה ג ״ ל ‪ :‬א ע ״ פ ש ה ן גרורין ) ב ד ״ ח ל ג כ ו ן ‪ :‬גדורין( מיכן ומיכן ורבים‬
‫מספםין ועולין ב ה ן ו כ ר ‪.‬‬
‫טהרות ס״ז עמ׳ ‪668‬‬
‫‪79‬‬
‫גנות העיר שדרך הרכים מהלכת ע ל י ה ן וכוי‪ .‬וכן בר״ש הג״ל‪ :‬ג נ ו ת‬
‫‪8‬‬
‫העיר שרשות הרבים מ ה ל כ ת ע ל י ה ן וכר‪ .‬וגי׳ זו קשה‪ ,‬ש ה ר י ב ג ג ה מ ח ל ק י ם להלן ב י ן‬
‫ג ש מ ד ת לאיגה ג ש מ ר ת ‪ ,‬ו ג ג ו ת ה ע י ר ב ו ו ד א י ה ר ב י מ מ צ ו י י ן בהן והן ד ש ו ת ה ר ב י ם‬
‫ל ט ו מ א ה א פ י ל ו אם א י ן ד ר ך ה ר ב י מ מ ה ל כ ת עליהן‪ .‬א ב ל ב כ י ״ ו כ א ן ‪ :‬ג ג ו ת ה ע י ר‬
‫וכר‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ ט ה ג ״ ל ה ״ ד ) ב ד ׳ ק ו ש ט א ( ‪ :‬ג ג ו ת ה ע י ר שדרך ה ע י ר ע ו ב ר ת ע ל י ה ן‬
‫ר ש ו ת הרביפ‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ ד ״ ה ‪ :‬ג ג ו ת ה ע י ר וכר‪ .‬א ב ל ה ג י ׳ ‪ .‬ג ג ו ת ״ ה י א ב ל ״ פ גכוגה‬
‫ו מ ד ו י י ק ת בין מ צ ד ה ע ג י י ן ו ב י ן מ צ ד ה ל ש ו ן ) מ ה ל כ ת ע ל י ה ן ( ‪ .‬והפי׳ הוא ש א ע ״ פ‬
‫ש ג ג ו ת ה ע י ר )לשון זו ‪ .‬ג ג ו ת ה ע י ר ״ גמ ב מ ש ג ת ע י ר ו ב י ן רפ״ט( ה מ ר ש ו ת ה י ח י ד‬
‫ל ט ו מ א ה )עיין פםחים ק י ״ ג א׳‪ ,‬ו ע י י ן ר ש ב ״ ם ש פ ו ד ק ״ פ שמ ‪ 350‬הערה ש ‪ /‬ובכל אופן‬
‫אט הגג גבוה מ ש א ר ה ג ג ו ת ה מ מ ו כ י ט ה ר י הוא ב ו ו ד א י רה״ י לטומאה(‪ ,‬א ב ל א מ ד ר ך‬
‫ה ר ב י מ ע ו ב ד ת ע ל י ה מ ה מ כ ר ה י ר לטומאה‪.‬‬
‫‪ 9/10‬נ מ ס י א ו ת ומרחצאות רשות ה י ח י ד לשבת ורשות הרבים לטומאה‪.‬‬
‫כ״ז ליתא בכי״ו ו ד ״ ש הג״ל‪ ,‬א ב ל ב״ה בד‪ .‬ו ב ר מ ב ״ מ הג״ל ה ״ ג ‪ :‬ו ה ב י מ ו פ ו ת‬
‫ו ה מ ר ח צ א ו ת ה ר י הן כ ר ש ו ת ה ר ב י מ לטומאה‪ .‬ועיין תופ׳ ע״ז ט״ז ב׳ ד ״ ה בימופיאות‪.‬‬
‫‪ 10‬נינה בזמן המשתמרת רשות היחיד אם א י נ ה משתמרת רשות הרבים‪.‬‬
‫ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬גגה ב ז מ ן ש ה י א מ ש ת מ ר ת וכר‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ ה ג ״ ל ה ״ ה ‪ :‬הגיגה ב ז מ ן‬
‫ש ה י א מ ש ת מ ר ת ר ש ו ת ה י ח י ד ו ב ז מ ן ש א י ג ה מ ש ת מ ר ת ד ש ו ת ה ד ב י ט לטומאה‪ .‬ו ב פ פ י ק ת א‬
‫רבתי‪ .‬י׳ ה ד ב ר ו ת פ׳ ק מ י י ת א ‪ ,‬הוצ׳ ד מ א ״ ש ק״ח ם ע ״ א )ועיין ב ה ע ר ו ת ר ט נ ר ל פ ד ר‬
‫ע ו ל פ שהוציא פ״ה‪ ,‬י ״ ג ע ״ א ה ע ר ה כ ״ ט ( ‪ . :‬ת נ י ר׳ חייא ה נ ש מ ר ב ג י נ ה א ס ו ר מ ש ו פ גזל‪,‬‬
‫ושאיגו ג ש מ ר בגיגה מ ו ת ר מ ש ו ט גזל״‪ .‬ואפ פירות ה ג י ג ה ש א י ג ה מ ש ת מ ר ת מ ו ת ר י פ‬
‫מ ש ו מ גזל‪ ,‬מ מ י ל א הרבים יכוליפ ל ה כ ג פ לשמ‪.‬‬
‫‪ 11/12‬בםילקי שפותחין א ו ת ה בימים ונועלין א ו ת ה כ ל י ל ו ת כל זמן ש ה י א‬
‫פתוחה רשות הרבים נ ע ו ל ה רשות היחיד‪ .‬ר״ש פ״ו מ״ח‪ .‬ובדמב״ם ה נ ״ ל ‪ :‬וכן בסלקי‬
‫גדולה י בזמן ש פ ו ת ח י ן א ו ת ה ר ש ו ת הרבים ל מ ו מ א ה ו ב ז מ ן ש נ ו ע ל י ן א ו ת ה ר ש ו ת ה י ח י ד לכל‪,‬‬
‫ו כ ע י ן ברייתא כזו בירוש׳ עירובין פ״א ה״א‪ ,‬י ״ ח ע ״ ד ‪ :‬ח ג י ר׳ ה ו ש ע י ה פ ח ח י מ‬
‫פ ת ו ח י פ ל ר ש ו ת ה ר ב י פ נפתחים נ ע ש ה מ ק ו מ פ ד ש ו ת הרבימ‪ .‬נ ג ע ל י פ ג ע ש ה מ ק ו מ פ‬
‫ר ש ו ת היחיד‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש בירושלמי כ פ ש ו ט ו ח ״ א ע מ ׳ ‪.226‬‬
‫‪ 12‬נמצאת אומר ביום טהורה ובלילה טמאה‪ .‬ליתא בד״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 12/15‬בסילקי שפתחיה מכוונק זה כגגד זה וכן סטיו שהוא גדר מכן ומכן‬
‫ורויח בין העמודים ר׳ יהודה אומר אם עומד בצד זה ורואה א ת הנכנסין ו א ת‬
‫ה י ו צ א י ן בצד אחר‪ ...‬ורשות הרבים לטומאה‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬בפלקי ש י ש לה ב׳ פ ת ח י מ‬
‫זה כ ג ג ד זה וכר‪ .‬ו ה נ ה ב מ ש נ ת י נ ו ש מ לר׳ י ה ו ד ה מ ש מ ש ס י מ ן זה ב ע צ מ ו ל ר ש ו ת היחיד‪,‬‬
‫עיין מ ״ ש ע ל כ״ז לעיל ש ר ‪ .2/3‬ו כ א ן ב ת ו ס פ ת א נ ר א ה לכאורה ש מ ד ב ר י ם ב ב ס י ל ק י‬
‫שיש לה ה ר ב ה פתחים זה כ ג ג ד זה )וכגי׳ שלפגיגו‪ ,‬ו ב ג י ג ו ד לגי׳ ה ר ״ ש ש ה י א כ ג ר א ה‬
‫א ש ג ר ה מ ל ה ל ן ש ר ‪ (15‬כמו ס ט י ו ש ה ו א גדור מ כ א ן ו מ כ א ן וריוח בין העמודים‪,‬‬
‫ו ב מ ק ר ה כזה שכל הרווחים ה ם זה כ ג ג ד זה‪ ,‬א ד ם ה ג מ צ א ב ב ס י ל ק י כ נ מ צ א ב ש ד ה ‪,‬‬
‫ואם ה ו א רואה א ת הגכגםיס ו ה י ו צ א י ם )נכנסים ויוצאים ל א ו דווקא א ל א עוברים ושבים‪,‬‬
‫וזהו סיגגון ה מ ש ג ה להלן פ ״ ז מ״ד‪ (.‬הם רואים גם אותו‪ ,‬ו מ מ י ל א ד י ג ה כ מ ו ש ד ה‬
‫לעיל ש ר ‪ .2‬א ב ל ב מ ש ג ת י נ ו מ ד ב ר י ם ב ב ס י ל ק י ש א י ן מ ת ח י ה מסווגים בדיוק ו ה ג מ צ א‬
‫בפנים ‪.‬יכול לראות )מכיוון ש ה ו א ק ר ו ב ל ד ו ו ח י פ הפתוחימ( א ת אלה ש ב ח ו ץ א ב ל א ל ה‬
‫‪80‬‬
‫סהרות ס״ז—ח דמי ‪668‬‬
‫ש ב ח ו ץ א י נ פ ר ו א י פ א ת א ל ה שבפנימ‪ .‬ולפיכך נ ת ן ר׳ יהודה סימן ש א ם ע ו מ ד ב ק צ ה‬
‫א ח ד של ה ב ס י ל ק י ורואה ד ר ך ה פ ת ח שממול א ת הנכנפין והיוצאין ה ר י זה ר ה ״ י‬
‫ל ט ו מ א ה מ פ נ י ש ה ו א רואה א ת ה א נ ש י ם שבחוץ והם אינם רואים אותו‪ ,‬א ב ל א ם‬
‫ה פ ת ח י ם כ ל כ ך ב ל ת י מכוונים ש ג ם הוא אינו רואה א ת הנכנסים והיוצאים ד ר ך ה פ ת ח‬
‫שממול‪ ,‬ה ר י זה רה׳׳ר לטומאה‪ ,‬מ פ נ י ש נ מ צ א ב מ ק ו פ פ ת ו ח ורבים מצויים שם‪ .‬ו ע י י ן‬
‫ל ע י ל יומא פ ״ א ה ״ ג ‪ 18010‬ו ב מ נ ״ ב שם‪ ,‬ושם ה ר י הפתחים מכוונימ מ מ ש ו ל פ י כ ך‬
‫ה ל ש כ ו ת רה״ר ל ט ו מ א ה וכדין ש ד ה הג״ל‪.‬‬
‫‪ 15/18‬ב ם י ל ק י ששני פתחיה מכוונין‪ ...‬ורשות הרכים לטומאה‪ .‬ד״ש הג״ל‪.‬‬
‫ו מ ח ל ו ק ת זו ש ל ר ״ מ וחכמים ב מ ש ג ה )פ״ו מ ״ ט ( לעגיין פדן‪ .‬ו מ כ א ן ה פ י ק ה ר ״ מ‬
‫בפיה׳ימ ש ם ע מ ׳ ‪ 48‬שפרן דומה לבסילקי‪.‬‬
‫‪ 19‬בנון חצר ב י ת ג ב י וחמתה‪ .‬כ״ה ב ד וכי״ו‪ ,‬ובד״ח ת ק ג ו ‪ :‬ב י ת ג ד י ‪ ,‬ואין‬
‫ל ת י ק ו ן זה שום סמך‪ .‬ובר׳׳ש הג״ל חסר כ״ז‪ .‬וגראה ש ג י ׳ ה ר ״ ש גכונה ו ל פ ג י ג ו‬
‫נ ש ת ר ב ב ו מלים א ל ו מלהלן ש ר ‪ ,21‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 21‬בנק חצר בית נדי‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬כגון ח צ ר ב י ת ג ד ר‬
‫ד ו ג מ א לחצר ש ל י ח י ד י ש ד ר ך הרבים מפסקתה‪.‬‬
‫ו ה מ ת ן ‪ .‬וזו ה י א‬
‫‪ 21/22‬רשות היחיד לטומאה והצדדין רשות היחיד לכאן ולכאן‪ .‬הגי׳ לקויה‬
‫בחסד‪ ,‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ש ה א מ צ ע ר ש ו ת ה י ח י ד ל ש ב ת ו ר ש ו ת ה ר ב י ט ל ט ו מ א ה‬
‫ו ה צ ד ד י ן ר ש ו ת ה י ח י ד )לשבת ורשות ה ד ב י מ ל ט ו מ א ה ו ה צ ד ד י ן ר ש ו ת ה י ח י ד ( ל כ א ן‬
‫ולכאן‪ .‬וצריך לחלק ב י ן ה צ ד ד י ן ו ב י ן ב ק ע ה ב י מ ו ת ה ג ש מ י מ ש י ש ב ה ש ד ו ת בורות‪,‬‬
‫עיין מ ״ ש לעיל שו׳ ‪.2‬‬
‫פ׳יח‬
‫‪ 23‬ר׳ ש מ ע ו ן אומר הםוםר מפתח לעם הארץ הבית טמא‪ .‬וכ״ה בשם‬
‫ה ת ו ס פ ת א ב ר ״ ש פ ״ ז מ״א‪ .‬ו ב א ו ״ ז ח ״ א סי׳ ת ש ע ״ ד ק ס ״ ו ע ״ ב ) = ה ג ה ״ מ ע ״ ז ס י ׳ כ ״ ד (‬
‫קורא לפרק זה ד ׳ י ש מ ע א ל ‪ ,‬ו כ ן ג ש ת ב ש גם בס׳ יחוםי ת ר א כ ת ״ י ע ר ך ד ׳ י ו ג ת ן‬
‫בן עמרם‪ .‬א ב ל ב א ר ז ע ״ ז פ י ׳ רמ״ג‪ ,‬ל ״ ב ע ״ ד ‪ :‬ב פ ׳ ר ׳ שמעון‪ .‬ו כ ן ב י ד ו ש ׳ ס ם ח י פ‬
‫פ ״ ב ה ״ ב ‪ .‬כ ״ ח ע ״ ד ) ק י ד ו ש י ן פ ״ א ה ״ ד ‪ ,‬ם׳ ע ״ ב ( ‪ :‬ד ת ג י ג ן ת מ ן ה מ ו ס ד מ פ ת י ח ו ל ע מ‬
‫הארץ ה ב י ת ט ה ו ר וכו׳ ת נ י ר ׳ ש מ ע ו ן מ ט מ א ‪ .‬והכוונה ל ת ו פ פ ת א כאן‪ .‬ו ע י י ן ר ו ק ח סי׳ ת צ י ה ‪.‬‬
‫‪ 24/25‬מסר לו הפנימי‪ ...‬לפשוט ידו וליגע‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬ובפירושו ש ם ‪ :‬ק ם ב ד ד״ש‬
‫כ ש מ פ ר לו מפתח‪ ,‬כ ל ה ב י ת מ ס ר לו ואפילו מ ן ה ב י ת ה פ נ י מ י ע ד סקופ ש ה ו א יכול לפשוט‪.‬‬
‫‪ 25/26‬ה י ו שם י צ י ע י ן נ ב ו ה י ן עשרה טפחים ו ה ר ו י י ן ג ב ו ה י ם עשרה טפחים‬
‫אינו טמא אלא עד מקום וכוי‪ .‬בר״ש ה ג י ל ‪ :‬היו ש פ י צ א י ן גבוהין ע ש ר ה ט פ ח י ׳ או‬
‫ח ר ר י ן גבוהין ע ש ר ה טפחים ו כ ר י צ א י ן ה ן זיזים א ו א ב נ י ם ה י ו צ א י ם מ ן ה כ ו ת ל‬
‫ו ט ה ר ו ת מוגהים עליהם‪ .‬חררין חורין שבכותל‪ .‬א ב ל גם ל ה ל ן ‪ :6698‬ב ח ד ר י ן ו ח ר ו י י ן ‪.‬‬
‫ו ב ד ש ם ‪ :‬בחרדין ו ה ד ו י י ן ‪ .‬ו ב ד ״ ש ש ם ‪ :‬ב ח ר ר י ן ו ה ד י י ן ‪ .‬ולפיכך ג ר א ה ש ג ט‬
‫לפניגו צ ״ ל ‪ :‬והדויין‪ ,‬ו א פ ש ר ש י ש ל מ ל ה זו ק ו ר ב ה ל ח ד ו ת )הדות‪ ,‬דות(‪ ,‬ע י י ן י ס ט ר ו ב ‪,‬‬
‫ע ר ך חדויין‪ ,‬ע מ ׳ ‪.426‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ פ פ י ״ ב מ ה ׳ מ ט מ א י מ ש כ ב ו מ ו ש ב ה ״ ט ‪ :‬ה ם נ י ח ע ם הארץ ב ת ו ך ב י ת ו‬
‫וכו׳ ו כ ן ה מ נ י ח א ו מ נ י ם ב ת ו ך ב י ת ו ו כ ר ואין אומרין ש מ א ע ל ו ע ל ג ב י כ ס א א ו סולם‬
‫טהרות פ״ח עמ׳ ‪668‬‬
‫‪81‬‬
‫ו נ ג ע ו בכלי או באוכלין ה ת ל ו י י ן ל מ ע ל ה בכותל‪ .‬ו נ ר א ה שמקור ה ב א ו ר ש ל ו ה ו א מכאן‪.‬‬
‫וכן ב פ י ה ״ מ שלו פ ״ ז מ ״ ג ע מ י ‪ :50‬ה א ו מ ג י ן ל א י ט מ א ו א ל א כ ל מ ה שיכולין ל י ג ע בו‬
‫מ ב ל י ש י ר ד ו א ל ה ד ב ר א ו ש י ע ל ו ע ל ד ב ר גבוה ו א ז י ג ע ו ב ו ו כ ן ה ת ב א ר ב ת ו פ פ ת א ‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ה י ה החיצון של אחד והפנימי של א ח ד אף ע ל פי שהטהרות נתונות‬
‫בצד פ ת ח ו של פנימי ה ר י אלו טהורות‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬ה י ה החיצון ש ל א ח ד ו ה פ ג י מ י‬
‫ש ל א ח ר )וכ״ה ג פ ב ד ( א ע ״ פ ש ה ט ה ר ר ג ת ו ג ו ת ב צ ד מ פ ת ח ו )השווה ‪ .‬מ פ ת ח ״‬
‫ב מ ש ג ת מ ק ו ו א ו ת פ ״ ח מ ״ א ו מ פ ר ש י ם ש מ ו ע י י ן מ ״ ש לפוף ע מ ‪ (657‬ש ל פ ג י מ י הרי‬
‫א ל ו טהורות ו כ ר ו ה פ ג י מ י ש ל א ח ר ‪ .‬ה פ ג י מ י ל א מ פ ד ל ו מ פ ת ח והוה ללה שלא‪ ,‬ברשות‪.‬‬
‫‪ 27/28‬הנכנס שלא ברשות‪ ..‬אינו חושש א ל א משום י ק נסך‪ .‬ה מ ל ה ״אלא״‬
‫צ ר י כ ה מחיקה ו ל י ת א ב ר י ש ה ג י ל ‪ .‬ובפירושו ש מ ‪ :‬ו כ ן ב ג ו י איגו ח ו ש ש מ ש ו מ י י ן גסך‪.‬‬
‫זו ואין צריך לומר זו‪ ,‬ד ה ש ת א ט ה ד ו ת י ו ט ה ו ר ו ת י י ן גםך מ ב ע י א כ ד ד י י ק י ג ן בפרק ב ת ר א‬
‫ד ע ב ו ד ה זרה ) ע ב ( ‪ .‬ו ב ד ו ק ה פ י ת צ ״ ה ‪ :‬גכגפ ש ל א ב ר ש ו ת א פ י ע ו מ ד ב צ ד ט ה ר ו ת‬
‫טהורות וכן בגוי‪ .‬ועיין ל ה ל ן פ ״ ח מ י ה ‪ ,‬ועיין ע ״ ז פפ״ד‪ ,‬ס ״ א ב׳‪.‬‬
‫‪ 29/30‬חבר שהיה ישן‪ ...‬שהן בחזקת המשתמר‪ .‬ר״ש פ״ז מ״ב‪ ,‬דמב״ט פי״ב‬
‫מ ה מ ט מ א י מ ו ״ מ ה״ו‪ ,‬ו ה ר מ ב ״ מ מ ב א ר א ת ז ה ‪ :‬מפגי ש ה ן ב ח ז ק ת ש מ י ר ת ב ע ל י ה ן‬
‫ולא י ג ע ב ה ן ע י ה ש ה ד י ה ו א אומר ע ת ה יעוד ויביט בי‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 30/31‬חבר שאמר לעם ה א ר ץ צא ו ש ן ב ת ו ך ה ב י ת כ ל ה ב י ת ברשותו צא‬
‫שן ע ל מטה פלונית א י נ ה טמא א ל א וכר‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ ,‬ו כ ן ג מ ב ד ‪ :‬צ א ו ש ן בתוך‬
‫הבית וכר צא ו ש ן על מ ט ה פלגית וכר‪ .‬ובריש הג״ל‪ :‬ה ב ד שאמר ל ו עם הארץ‬
‫צ א ו א י ש ן בתוך ה ב י ת כ ל ה ב י ת ב ר ש ו ת ו צ א ו א י ש ן )וכ״ה גם ב ד ״ ש פמ״ד‪ (.‬ע ל‬
‫מ ט ה פ ל ו ג י ת ו כ ר ‪ .‬ולפי ג י ׳ זו ע מ ה א ר ץ מ צ י ע ל ו ל ח ב ר ל צ א ת מ ן ה ב י ת מ פ נ י שהוא‬
‫י י ש ן ש פ )ואין לו ל פ ח ד מ ן הגגבימ( ו כ ן ב מ ט ה ו כ ר ‪ .‬א ב ל ב פ י פ א ‪ :‬א מ ר ל ו שמור לי‬
‫פ ד ה זו ו כ ר מ ו כ ר ח י פ ל פ ר ש ש ה ח ב ר א מ ר כ ן לע״ה‪ .‬ו ב ר א ״ ש פ ״ ז מ ״ ה ‪ :‬ו ת ג י א ב ת ו ם פ ׳‬
‫צ א ו י ש ן ע ל מ י ט ה זו ו ש מ ו ר ל י הפרה ש ל א תכגם ל ב י ת ה ב י ת טהור )עיין להלן(‪.‬‬
‫וברמב״פ פי״ב מ ה ׳ מטמאי מו״מ ה י ז ‪ :‬עט הארץ ששאל מחבר מ ט ה שישן עליה וישן‬
‫ע ל י ה ב ת ו ך ב י ת ו ש ל ח ב ר א י ן ט מ א א ל א א ו ת ה ה מ ט ה ו ע ד מקומ ש ה ו א יכול ל פ ש ו ט‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫א ת י ד ו מ א ו ת ה ה מ ט ה וליגע‪.‬‬
‫‪ 32/36‬אמר ל ו שמור ל י פרה זו שלא תכנס‪ ...‬שלא תשברם פרה ה ר י אלו‬
‫טמאק‪ .‬ד״ש הג״ל‪ ,‬רמב״ם הג״ל ה׳יח‪ ,‬ועיין דא״ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 36‬אומנק ש ד ר כ ן ללקט צרורות וכר‪.‬‬
‫ב ר י ש הג״ל‪ :‬אומגים‬
‫ש י ר ד ו ללקט‬
‫צרודות וכר‪.‬‬
‫‪ 37/38‬אשתו של עם הארץ טוחנת עם אשת חבר בזמן שהיא טמאה אבל‬
‫בזמן שהיא טהורה לא תטחן‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל ומפרש ש א ש ת ע״ה מ ס י י ע ת ל א ש ת‬
‫ח ב ר ב ש ע ה ש א ש ת ע ״ ה ט מ א ה ו א ז א י ן ל ח ש ו ש ש מ א ת י ג ע מ פ נ י שהיא נ ז ה ר ת‬
‫מ ל ג ג ו ע ו מ ל ה ם י ט ש ל א ת ט מ א ‪ ,‬א ב ל כ ש ה י א ט ה ו ר ה איגד‪ .‬ח ו ש ש ת מלנגוע‪ .‬ו ה ד ״ ש‬
‫מ ע י ר לחולין ר ב׳ )גיטין ם ״ א ב׳( ש ה ג י ׳ ש ט ב כ ל ה פ פ ד י ט ‪ :‬א ש ת ח ב ר ט ו ח ג ת ע מ‬
‫א ש ת ע ם הארץ‪ ,‬ו פ י ר ש ״ י ש ם ד א י י ר י ב ת ב ו א ה ש ל ע ט הארץ‪ ,‬ו ב ז מ ן ש ה י א ט מ א ה‬
‫א א ש ת ח ב ר ק א י שגזהרת מ ל י ג ע ש ל א ל ט מ ו ת ם ו ל א ת כ ש ל ב א כ י ל ת ד מ א י וכר‪ .‬ו כ ב ד‬
‫ה ש י ג ו ע ל ר ש ״ י מ ת ו ס פ ת א זו ב ת ו ס פ ו ת ג י ט י ן ס ״ א ב ׳ ד י ה א ש ת ‪ ,‬ב ת ו ס פ ו ת ה ר א ״ ש‬
‫שם ו ב ת ו ס פ ו ת חולין ו׳ ב׳ ד ״ ה א ש ת ופירשו )וכן פ י ר ש ד י ה ( ש ל ע ג י י ן ט ו מ א ה‬
‫טהרות ם״ח עמי ‪668—669‬‬
‫‪82‬‬
‫ו ט ה ר ה קאי‪ ,‬ו ט מ א ה וטהורה ה י א א ש ת עם הארץ‪ ,‬ולא א ש ת החבר‪ .‬וכן ציין ב ר ״ ש‬
‫כ א ן ו ב ר ש ב ״ א וחי׳ ה ר ״ ן חולין שט לירושלמי ת ר ו מ ו ת פ ״ ט ה ״ ב ‪ ,‬מ ״ ו ע ״ ג ‪ :‬ת ג י‬
‫א ש ת ו ש ל ה א ר ץ ט ו ת ג ת ע ט א ש ת ו של ח ב ר בזמן שהיא ט מ א ה א ב ל ב ז מ ן ש ה י א‬
‫טהורה לא תטחון ש ה י א מ ת ז ק ת ע צ מ ה ט ה ו ר ה מ מ ג ה ‪ .‬ומכאן הרי ברור‬
‫שטהורה ו ט מ א ה א א ש ת ע ״ ה קאי‪.‬‬
‫‪ 38/1‬ר׳ שמעון א ו מ ר א ף בזמן ש ה י א טמאה ל א ת ט ח ן שאף ע ל פ י‬
‫שאינה אוכלת נותנת לאחרות ואוכלות‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬וכן בד״ש ה ג י ל ‪ :‬ד ׳ ש מ ע ו ן א ו מ ר‬
‫אף ב ז מ ן ש ה י א ט מ א ה ל א ת ט ח ו ן ש א ף ע ל פ י שאיגה אוכלת ג ו ת ג ת ל א ח ר י מ ואוכלימ‪.‬‬
‫ובגיטין וחולין ש מ ‪ :‬ד׳ ש מ ע ו ן ב ן א ל ע ז ד א ו מ ד אף בזמן ש ה י א ט מ א ה ל א ת ט ח ו ן‬
‫מ פ ג י ש ח ב י ר ת ה ג ו ת ג ת ל ה ו א ו כ ל ת ‪ .‬ובתוםפ׳ גיטין ותופ׳ ה ר א ״ ש ש ט גרסו‬
‫ג פ ב ת ו ס פ ת א ‪ :‬ר ש ב ״ א ‪ .‬ועיין ת ו פ פ ׳ חולין ו׳ ב׳ ס ד ״ ה א ש ת ‪.‬‬
‫ו א פ ש ר ש ה ב ב ל י ק ר א ב ת ו ס פ ת א ‪ :‬א ע ״ פ שאיגה א ו כ ל ת ג ו ת ג ת ל א ח ד ו ת‬
‫) ל א ח ר ו ת ־ לה אחרות‪ ,‬עיין מ ״ ש ב ת ר ב י ץ ש ״ ה ע מ ׳ ‪ 106‬ואילך‪ .‬וכן ב י ר ו ש ל מ י מ ו ״ ק‬
‫פ״ג‪ ,‬פ ״ ב ע ״ ג ‪ :‬ה כ א ע ב ד לה ל ה ס ג ר והבא הוא ע ב ד להחלט‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬ה כ א ע ב ד ל ה ס ג ר‬
‫ו ה כ א הוא ע ב ד להחלט‪ ,‬כ ל ו מ ר ‪ :‬ל ה הסגר‪ ,‬ל ה החלט( ואוכלת‪.‬‬
‫ובירושלמי ת ר ו מ ו ת ה ג ״ ל ‪ :‬וכדברי ר׳ טרפון )במשגה שפ( אפילו בזמן ש ה י א‬
‫ט מ א ה ל א ת ט ח ו ן ש מ א ת ש כ ח ו ת ת ן לתוך פיה‪ .‬וזהו כ ד ע ת ר ש ב ״ א ולא מ ט ע מ י ה ‪.‬‬
‫עמ׳ ‪669‬‬
‫‪ 1/2‬הנבאק שנכנסו ל ת ו ך ה ב י ת ‪ . . .‬הפה שהתיר‪ .‬ר״ש ורא״ש פ״ז מ״ו‪ ,‬ועיין‬
‫פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ שמ עמ׳ ‪ ,51‬ר מ ב ״ פ פ י ״ ב מ ה ׳ מ ט מ א י מ ר מ סהי״ב‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 3/4‬שנכנסו אף ע ל פ י שאמרו‪ ...‬מ ע י ד י ן ב ה ן ‪ .‬כ״ז חסר בכי״ו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ש ג כ נ פ ו‬
‫א ף ע ל פ י ש א מ ד ו לא גגעגו א י ן גאמגין ו ב ז מ ן ש ה מ ש כ ו ן ב י ד פ א ף ע ל פ י ש א ח ר י ם‬
‫מ ע י ד י ן בהן ש ל א גכגסו ו כ ר ‪ .‬וגוםח צ ׳ ‪ :‬״ ש מ ש כ ו ב י ד פ ״ ב ד ו י מ ן הלב‪ .‬ו כ ן איגד‪.‬‬
‫נ כ ו נ ה ה ע ר ת צ׳ בשו׳ ‪ 4‬על ה ו פ פ ה בד‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬א מ היו א ח ר י מ מ ע י ד י ן ע ל י ה מ‬
‫שגכנסו א י ן נ א מ נ י ן לומר ל א נגענו‪ .‬ו ב ז מ ן ש ה מ ש כ ו ן ב י ד ן א ף ע ל פי ש א י ן א ח ר י פ‬
‫מ ע י ד י ם ב ה ן א י ן ג א מ ג י מ ו כ ו ‪ /‬וכ״ה ב ע ר ך ב ר א ״ ש הג״ל‪ .‬וגוסחא גכוגה ה י א ‪ .‬ו ע י י ן‬
‫בפיה״מ ורמב״ם הג״ל‪.‬‬
‫‪ 4‬כ ש ם שהמשכן מעיק‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬מ ש ו ם‬
‫ה ג י ל ‪ :‬מ פ ג י ש ה מ ש כ ו ן ) ב ר א ״ ש ‪ :‬ש ה מ ש כ ן ( מעידם‪.‬‬
‫ש ה מ ש כ ו ן מעידן‪ .‬ובר״ש ודא״ש‬
‫‪ 5/6‬אם ה י ה גוי ע מ ק אף ע ל פ י שהמשכון ב י ק אף ע ל פ י ש ה ג ו י מעיד‬
‫בהן שנכנסו ואמרו ל א ננענו ה ר י א ל ו נאמנין מפגי שאימת גוי ע ל י ה ן ‪ .‬ב מ ש ג ה פ״ז‬
‫מ ״ ו )בהוצ׳ שלגו‪ ,‬ב ד ״ ו ה ר א ש ו ן ‪ ,‬ב כ י ״ מ ( ‪ :‬ה ג ב א י ן ש נ כ נ ס ו ל ב י ת ה ב י ת ט ם א א ם י ש‬
‫ע מ ה ם ג ו י נ א מ נ י ן ל ו מ ר ל א נכנסנו א ב ל א י ן נ א מ ג י ן ל ו מ ד ג כ ג ס ג ו א ב ל ל א גגעגו‪.‬‬
‫וכן ב ב ב ל י ח ג י ג ה כ ״ ו א ׳ ‪ :‬ורמיגהו ה ג ב א י ן שגכגםו ל ת ו ך ה ב י ת ה ב י ת כולו ט מ א ל א‬
‫ק ש י א ה א ד א י כ א נכרי ב ה ד י י ה ו ה א ד ל י כ א נכרי ב ה ד י י ה ו ד ת נ ן א ם י ש נכרי ע מ ה ן‬
‫נאמנין ל ו מ ר ל א נכנסנו א ב ל א י ן נאמגימ לומר גכגםגו א ב ל ל א גגענו‪ .‬ו כ י א י כ א‬
‫גברי בהדייהו מ א י הוי ו כ ר ‪ .‬ולפי גירסא זו מ ש נ ת י נ ו ה י א בדיוק ה ה פ ך מ ן ה ת ו ס פ ת א ‪.‬‬
‫ו ל פ י כ ך כ ת ב בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬״ואם היו גוי ע מ ה ם א ף ע ל פ י ש ה מ ש כ ו ן ב י ד מ ו א ף‬
‫ע ל פ י ש א ח ד י ם מ ע י ד י ם ב ה ם ש ג כ ג ם ו ה ר י א ל ו גאמגימ מפגי ש א י מ ת ה ג ו י עליהם‪.‬‬
‫טהרות ס״ח עמ׳ ‪669‬‬
‫‪83‬‬
‫פי׳ אף על פי ש ה מ ש כ ו ן ב י ד ם ‪ .‬כ ל ז ה ט ע ו ת פ ו פ ר א ל א הכי ג ר פ י ׳ אף ע ל פי‬
‫ש א י ן המשכון בידם ואף ע ל פ י ש א י ן א ח ר י מ מ ע י ד י ם בהם ש נ כ נ ס ו הרי א ל ו א י ן‬
‫נ א מ נ י ן מפני ש א י מ ת ה ג ו י ע ל י ה ם ״ ‪ .‬ו ה נ ה ה נ ו ס ח א ב ת ו ס פ ת א כאן ב ט ו ח ה ש ה ר י כ ״ ה בד‪,‬‬
‫בכי״ו‪ ,‬ב ד מ ב ״ מ הג״ל‪ ,‬וכן מ ע ת י ק ה ר ״ ש הג״ל‪ ,‬א ל א ש ה ו א מ ג י ה א ו ת ה מ פ נ י מ ש נ ת נ ו ‪.‬‬
‫וברור ב ע י ג י ש י ש ל פ ג י ג ו כ א ן ש ת י מסודות‪ ,‬מ פ ו ד ת ה ב ב ל י ו מ פ ו ר ת ה י ר ו ש ל מ י ‪.‬‬
‫מ פ ו ד ת ה ב ב ל י ב מ ש ג ה ה י א כ מ ו ש ה י א לפגיגו ב מ ש ג י ו ת בהוצ׳ הרגילות‪ ,‬ב ד ״ ו רפ״ג‪,‬‬
‫בכי״מ‪ ,‬בר״ש ורא״ש שמ‪ ,‬כ י ה ג י ב ב ב ל י ח ג י ג ה שמ היא הגכוגה‪ ,‬וכן ה ו א שמ גמ‬
‫בכתי״י )חוץ מכת״י ב ש ח ס ר ה ש מ כל ה פ י ס ק א ה ש ג י י ה מ ן ה מ ש ג ה ‪ ,‬עיין דק״ם שמ ‪90‬‬
‫הערה פ׳‪ ,‬ועיין להלן(‪ ,‬ו כ ן היתד‪ .‬ה ג י ד ס א ג פ לפגי ה מ א י ד י שמ ע מ ג״ו ואיגו מ ע י ד‬
‫לשום גי׳ אחרת‪ ,‬א ע ״ פ ש ה ו א ר ג י ל ל ה ב י א גוםתאות א ת ר ו ת כ ש ה ן ישגן‪.‬‬
‫א ב ל ב מ ש ג ה ד ׳ ג פ ו ל י ‪ :‬ה ג ב א י ן שגכגסו ל ת ו ך ה ב י ת ה ב י ת ט מ א אם יש ע מ ה ן‬
‫גוי גאמגין לומר גכגסו א ב ל ל א גגעו‪ .‬וכן ב מ ש ג ה ע פ פ י ה ד ״ ש ב ה ו צ ׳ ה ר ג י ל ו ת ‪:‬‬
‫אם י ש ע מ ה ן גוי ג א מ ג י ן ל ו מ ר גכגםגו א ב ל לא גגעגו‪ ,‬ו כ ״ ה ה ג י בהוצ׳ לוו‪ ,‬כ ת ״ י‬
‫קויפמן‪ ,‬כת׳׳י פרמה‪ ,‬מ ש ג ה ע מ ס י ה ״ מ ל ה ד ״ מ ד י ר י ג ב ו ר ג ע מ ׳ ‪ ,51‬מ ש ג ה ה ג ״ ל כ ת ״ י‬
‫ילון‪ ,‬וכן יוצא ב ד ו ר מ פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ ע צ מ ו שמ ומפסקיו הג״ל‪ .‬ו ה ת ו פ פ ת א מ א ש ר ת‬
‫גירסא זו ב א ו פ ן שאין ל פ ק פ ק בה‪ .‬וזו ה י א בלי שום ספק גי׳ הירושלמי‪ ,‬ש כ ן א ו מ ר‬
‫ה י ר ו ש ל מ י ב ח ג י ג ה ס ״ ג רה״ו‪ ,‬ע ״ ט ס ע ״ ג ‪ :‬ה ג ב א י ם שגכגםו ל ת ו ך ה ב י ת ה ב י ת ט מ א‬
‫אמ י ש ע מ ה ן גוי גאמגין ל ו מ ר גכגסגו א ב ל לא גגעגו‪ .‬פ ת ר לה ת ר י ן ס ת ד י ן ג א מ ג י ן‬
‫לומר נכגפגו א ב ל לא גגעגו ב ש י ש ע ד י פ י ו ד ע י ן וכר‪ ,‬ועיין בפ׳׳מ שמ ו ב ש י ח‬
‫י צ ח ק חגיגה ג״ו ס ע ״ א )מן הספר(‪ ,‬ודברי בעל ש ד ה י ה ו ש ע וגליון הש״ם ש מ ת מ ו ה י מ‬
‫מאד‪ .‬והגה הירושלמי מ א ש ר באופן ברור א ת ה ג י ר ס א הג״ל ב מ ש ג ה וגם א ת‬
‫הגידפא בתוספתא‪.‬‬
‫ולא ע ו ד א ל א שבגדאד‪ .‬ה ו ג ה הבבלי ע ״ פ המסורת ה א ״ י ‪ ,‬ש כ ן מ ע ת י ק ב ד ״ ח שם‪:‬‬
‫אוקימגא ב ד א י כ א גברי ב ה ד י י ה ו כדתגן א מ י ש גכרי ג א מ ן לומר גכגםגו א ב ל ל א‬
‫גגעגו‪ .‬וכן בפיםקי ר י ״ ד שם )אהלי י צ ח ק ם ״ ח ע ״ ג ( ‪ :‬ל״ק הא ד א י כ א גוי ב ה ד י י ה ו‬
‫הא דליכא גוי ב ה ד י י ה ו פי׳ אי איכא גוי בהדייהו יראיפ ל י ג ע בכל כלי ה ב י ת ש מ א‬
‫י ח ש ד ם כי גגבו שום ד ב ר א ב ל א י ליכא גוי בהדייהו א י ן י ר א י פ ל י ג ע ד ת ג ן‬
‫ד ה ה י א אם י ש ע מ ה ׳ גוי גאמגין לומר גכגסגו א ב ל לא גגעגו וכר‪ .‬ועיין‬
‫בפיס׳‬
‫ק ״ ם הג״ל‪.‬‬
‫ו ב מ א י ר י חגיגה ע מ ׳ נ״ו ה נ ״ ל כ ת ב ע ל ד ב ר י ה ר מ ב ״ ם )שנופחו ע ״ פ ה ת ו ס פ ת א‬
‫כאן( ה ג ״ ל ‪ :‬״וגדולי המחברים כ ת ב ו ב ע ג י ן זה דברים שלא ג ת ב ר ר ו לגו‪ .‬ולשוגם בזה‬
‫ג ב א י מ ל כ ו ת שגכגםו לתוך ה ב י ת ו כ ר ודרך זה מ צ א ו ה ב ת ל מ ו ד ה מ ע ר ב ו ה ו א כ ג ג ד‬
‫ה ת ל מ ו ד ש ל ג ו וגםתו של ת ל מ ו ד ה מ ע ר ב ה ג ב א י ן וכו׳ נאמנים לומר ל א‬
‫שיטת‬
‫גגעגו וכו׳ ת מ ן ת ג י שגכגםו ל ב י ת כל ה ב י ת ט מ א ואט י ש ע מ ה ן גוי נ א מ ג י ׳ לומר‬
‫י ׳ יודעים״‪.‬‬
‫גכגסגו א ב ל לא גגעגו ב ש י‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ד‬
‫ש‬
‫ע ד‬
‫ולפי מ ״ ש לעיל ברור ש ה ר ״ מ ק י ב ל א ת נ ו ס ח ת ה ד ״ ח )כרגיל אצלו( בבבלי‬
‫ו א ת ה ג ו ם ח א ה א ״ י ב מ ש ג ה ו מ מ י ל א י ש קיום גם ל ג י ר ס ת ה ת ו ס פ ת א כאן ו ה ע ת י ק ה להלכה‪.‬‬
‫‪ 6/7‬ה נ נ ב י ם שנכנסו לתוך הבית כ ל הבית כלו טמא דברי ר׳ מאיר‪ .‬בר״ש‬
‫פ״ז מ ״ ו ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ה ג נ ב י ם ש נ כ נ ס י ם לתוך ה ב י ת כל ה ב י ת כולו ט מ א וחכמים‬
‫א ו מ ר י פ וכר‪ .‬ו ח מ ד ו לפניו ה מ ל י מ ״דברי ר׳ מ א י ר ״ ולפיכך פירש א ת ד ב ר י ה ת ו פ פ ת א‬
‫טהרות פ״ח עמ׳ ‪669‬‬
‫‪84‬‬
‫)להלן ש ר ‪ (8‬ש א ו מ ר ת ‪ :‬מ ו ד ה ר ׳ מ א י ר ו כ ר באופן דחוק מ א ד ‪ .‬עיי״ש‪ .‬א ב ל הגי׳‬
‫שלפגיגו גכוגה‪ .‬וכן מ ע ת י ק מ ן ה ת ו ס פ ת א ב א ו ״ ז ח ״ א סי׳ ת ש ע ״ ד ‪ ,‬ק ט ״ ו ע ״ ב וע״ז‬
‫סי׳ ר מ י ג ‪ ,‬ל ״ ב ע״ד‪.‬‬
‫‪ 7/8‬וחכמים אומרים אינו טמא אלא עד מקום ש ה ן י כ ו ל י ן לפשוט י ד ן וליגע‬
‫מקום גניבה‪ .‬כ י ה ב ד וכי״ו‪ .‬וגי׳ זו לקויה בחסרון‪ .‬ונראה שצריך להשלים )עיין להלן(‪:‬‬
‫ל פ ש ו ט י ד ן וליגע ]ממקום גגיבה‪ .‬ר ב ן ש מ ע ו ן ב ן גמליאל אומר כל ה ב י ת כלו ט מ א‬
‫על פ י ה ג נ י ב ה ר ב י אומר א י ן ט מ א א ל א [ מ ק ו פ ה ג נ י ב ה ‪ .‬ו ב ד ״ ש ה ג ״ ל מ ע ת י ק‬
‫כ מ ו ש ה ש ל מ ת י א ל א ש ב ד ב ר י ר ב י ג ו ר ס ‪ :‬א י ן ט מ א א ל א מ מ ק ו ׳ ה ג נ י ב ה עד מ ק ו פ‬
‫שיכולין ל פ ש ו ט א ת ידיהן וליגע ממקום הגגיבה‪ .‬ובפירושו ש פ ‪ . :‬פ י ׳ על סי ה ג ג י ב ה ‪.‬‬
‫ב ע ל י ל ת ה ג נ י ב ה מ ט מ א י ן כל הבית‪ ,‬לפי שהולכין ו מ ח פ ש י ן א ת כל הבית‪ .‬ורבן ש מ ע ו ן‬
‫ב ן ג מ ל י א ל היינו ת נ א ק מ א ‪ ,‬ורבי היינו חכמיפ‪ ,‬וקמ״ל ד מ א ן ת נ א ק מ א ותכמי׳ ר ש ב ״ ג‬
‫ורבי‪ ,‬ו מ ת ג י ׳ )כלומר‪ ,‬ה מ ש ג ה שפ( ד ל א כ ת ד ו י ה ו ד מ ט מ א מקומ רגלי הגגבימ‪ ,‬ד ה י י ג ו‬
‫י ו ת ר ממקום ה ג נ י ב ה ו ל א כל ה ב י ת ״ ‪.‬‬
‫א ב ל נ ר א ה ש ב ד ב ר י ר ב י נ ש ת ר ב ב ה ב ת ו פ פ ת א שלפני ה ר ״ ש שורה מלעיל‪ ,‬ולפגי‬
‫ה א ר ז הג״ל היתד‪ ,‬כ ג ד א ה ה ג י ר פ א כ מ ו ש ה ש ל מ ת י ‪ .‬ו א ע פ ״ י ש ב פ י פ ק א ש ל ה ת ו ס פ ת א‬
‫ש ב א ו ״ ז ה י א ואו״ז ע ״ ז י ש ה ש מ ט ה ע ״ י הדומות‪ ,‬בכל ז א ת י ש ל ל מ ו ד מ ת ו ך פירושו‬
‫גט א ת גירמתו‪ ,‬וכ״ה כ ו ת ב ב ח ״ א ה ג ״ ל ‪ :‬ר ש ב ״ ג א ו מ ר כ ל ה ב י ת כולו ט מ א ע ״ פ ה ג ג ב י מ‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬הגגיבה‪ ,‬כ מ ו ש ה ו א באו״ז ע״ז(‪ .‬פ י ׳ כל חפצי ה ב י ת מ מ י ן ה ג ג י ב ה כולמ ט מ א י ן ‪,‬‬
‫דהואיל ו א ד ע ת א ד ה ה י א מ י ן ח פ ץ אתו‪ ,‬כל ה י כ א ד ח ז ו מ י ן ד ה א י ח פ ץ מ מ ש מ ש י ב י ה‬
‫ע ד ד מ ש כ ח י ביה ה מ ו ט ב בעיגיהם וגםבו ליה‪ ,‬הלכך כל ח פ צ י ה ב י ת ש ה ן מ מ י ן ה ג נ י ב ה‬
‫כולם סמאין‪ .‬ורבי מ ס ה ר ד ל א א ת ו א ל א א ד ע ת א ד ח פ ץ ולא מ ת ע ם ק י ב ש א ר ח פ י צ י מ‬
‫אפיי כמיניה‪ ,‬הלכך ה כ י קיי״ל כחכמימ וקיי״ל כ ד ב י מחבידו‪ .‬הלכך ה כ י ק י י ״ ל ד ג ג ב י ם‬
‫ל א מ ת ע ם ק י א ל א ב מ י ד י ד מ ע י ק ד א א ת ו א ד ע ת י ה ‪ .‬וכ״ה ב ע ד ך ג פ באו״ז ע ״ ז הנ״ל‪ .‬ולזה‬
‫כיוון ב ה ג ה ו ת א ש ר י ע״ז פ ״ ה ס י ׳ כ ״ ד ‪ :‬ו ע ו ד ק ״ ל כ ד ב י במס׳ מ ה ת ת פ ר ׳ ר׳ י ש מ ע א ל‬
‫)עיין מ ״ ש בריש פירקין( ד ג נ ב י ל א מ ת ע פ ק י א ל א ב מ י ל י ד מ ע י ק ר א א ת י א ד ע ת י י ה ו ‪.‬‬
‫ועיין בגליון האו״ז ח ״ א הנ״ל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫מודה ר׳ מאיר בחדרק וחרויין ש א י ן בהן וכוי‪ .‬ב ד ‪ :‬מודה ר ׳ מאיר‬
‫ב ח ר ד י ן ו ה ד ו י י ן ש א י ן ב ה ן וכו׳ ו ב ר ״ ש ה ג י ל ‪ :‬מ ו ד ה ר׳ מאיר ל ח כ מ י מ ב ח ר ד י ן‬
‫ו ה ד י י ן וכר‪ ,‬ועיין מ ״ ש לעיל ‪.66825‬‬
‫‪ 10/11‬והלה מ ו ו ל או כפות בזמן שרואה את הנכנםין וכוי‪ .‬וכן ב ד ‪ :‬והלה‬
‫מוולאו )במלה א ח ת ( כ פ ו ת ו כ ר ‪ .‬וכן ג ר פ ב מ ש נ ה ב פ י ה ״ ג כ א ן עמ׳ ‪ . : 126‬א פ י ל ו מ ו ו ל‬
‫א ׳ ד ׳ מ ו ב ל ״ ‪ .‬ולפגיגו ב ג ו ם ח א ו ת ‪ :‬מובל‪ .‬וכן ב י ר ו ש ל מ י ח ג י ג ה פ פ ״ ב ב כ י ״ ל ‪:‬‬
‫אפילו מ ו ב ל ו א פ י ל ו כ פ ו ת ו כ ר ‪ ,‬ו ב כ ת ״ י ש ל א ח ר ת ו ק ן ‪ :‬אפילו מ א כ ל ואפילו כפות‪,‬‬
‫ו ה מ ת ק ן ט ע ה ‪ ,‬ואין מ ק ו פ לתיקונו ש ל א פ ש ט י י ן ב פ י ה ״ ג ש פ ה ע ר ה ‪ .21‬ושינוי כ ת י ב‬
‫מ ע י ן זה ) ב י ן מ ו ב א ת ובין מוות( גם ל ע י ל ‪ ,62116‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫ולעצם העגיין ג ר א ה מסיגגון ה ת ו פ פ ת א ש ה פ י ר ו ש הוא‪ ,‬ש א מ ה ש ו מ ר מ ו ב ל א ו‬
‫כ פ ו ת ורואה א ת ה ג כ ג ם י מ והיוצאים )שאין ל ח ש ו ש ל א ח ר י ם א ל א לו לעצמו( איגו מ ט מ א‬
‫א ת כל ה ב י ת )אפילו אוכלימ ומשקים וכלי ח ר ם פתוחימ( א ל א ע ד מקום ש ה ו א י כ ו ל‬
‫ל ג ג ו ע בעצמו‪ ,‬ע י י ן ב ב א ו ר ה ג ד ״ א ‪ .‬ומזה‪ .‬נ ר א ה ק צ ת כ פ י ׳ ה ר א ״ ש ב מ ש ג ה ש ה ש ו מ ר‬
‫ר ו א ה א ת הגכגםין והיוצאין‪ ,‬א ב ל ב פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ פירש ש ז ה הולך ע ל ב ע ה ״ ב ‪.‬‬
‫טהרות ס״ח עמ׳ ‪669‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ 11/12‬אמר ר׳ יהודה מודה ר׳ א ל ע ז ר בן ע ז ר י ה לחכמים בחלונות של‬
‫א ו ל י א ר י ן שהן נפתחץ זה לתוך זה‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬וכן בפיה״ג כאן ע מ ׳ ‪ :126‬כ ד ת נ י א א׳‬
‫ר׳ יהודה מודה ר א ל ע ב ן ע ז ר י ה ל ח כ מ ׳ בתלונות ש ל א ו ל י ד י ן ש ה ן נ פ ת ח ו ת זו‬
‫לתוך זו‪ .‬ו מ ש פ ב ע ר ו ך ע ד ך אוליירין‪ .‬וכן ב ע ר ך ב ר ״ ש פ ״ ז מ״ז‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה שמ‪.‬‬
‫והםעמ הוא כמו ש מ ב א ר ת ה ת ו ס פ ת א להלן בפמוך‪.‬‬
‫‪ 12/13‬אם היו כולן נשמטין מהן שהן טמאץ‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬אמ היו כ ל י ן נשמסין וכר‪.‬‬
‫ובר״ש ה נ ״ ל ‪ * :‬ש א מ ה י ו כ לי מ נ ש מ ס י מ מ א ח ו ר י ה מ ש ה ן ט מ א י ן וכו׳ פי׳ נ ש מ ט י ן‬
‫מאחוריהן ויוצאין חוץ לחלון מ א ח ו ר י ו ח י י ש י נ ן ש מ א נ ג ע מאחוריו ולא ראה״‪ .‬ולפי‬
‫ה ג י ר ס א שלנו א פ ש ר ל פ ר ש ש ה כ ל י מ נ ש מ ט י ן מ ת ו ך חלון א ח ד לחבירו‪ .‬מכיוון ש ה ן‬
‫םתוחין זה לזה‪ ,‬ויש ל ח ש ו ש ש מ א י ג ע בהם בחלון השגי‪.‬‬
‫‪ 13/15‬המניח כליו בחלונות‪ ...‬וחותם מקולקל ט ה ו ר ‪ .‬ר״ש ה ג ״ ל ) ו ה ו א ציין לפ״י‬
‫ת ש ו ב ת ה ד ״ ש ב א ו ״ ז ה״ד‪ ,‬ע ״ ז סי׳ רמ״ו‪ ,‬ל״ב סע״ד‪ ,‬ב ש ב ה ״ ל השלמ‬
‫להלן‬
‫)בסגולה ח״ז עמי ‪ ,(20‬ב מ ר ד כ י ע ״ ז ס ״ ד סי׳ ת ת מ ״ ז )והובא ב ש ר ת ת ר ו מ ת ה ד ש ן‬
‫פ י ד״ה(‪ ,‬ב א ״ ח ה ״ ב ע מ ׳ ‪ ,257‬ו פ פ ק ה ה ר מ ב ״ פ ב פ י ״ ב מ מ ט מ א י מ ו ״ מ סה״ד‪ •.‬ובסמ״ק‬
‫סי׳ רכ״ג )והובא ב ת ה ״ ד הג״ל(‪ ,‬ד׳ קרימוגא ק ט ״ ו ע ״ א ‪ :‬והיכא ש ג ת ק ל ק ל ה ח ו ת פ‬
‫יש מ ד מ י ן ל מ ה ר ו ת מ ח מ מ י מ ר ח ץ )זהו פ י ר ו ש של אוליידין( ד א מ ר י ג ן ה מ ג י ח כליו‬
‫בחלון של אוליירא )בד׳ ק ו ש ט א ש פ ‪ :‬אולייר( וגעל ו ת ת פ אף ע ל פי ש ה פ ת ח פ ת ו ח‬
‫וחותמ מקולקל טהורות‪ .‬וכן ב מ ר ד כ י ע״ז פ״ב פי׳ תתי״ח‪ ,‬ועיין ב ש ל ט ה ״ ג מ פ ב י ב ל מ ר ד כ י שט‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪(,67122‬‬
‫‪,‬‬
‫חותם שאמרו אפי׳ טיט א פ י י ק י ס ם ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫להלן ‪.7122‬‬
‫פי׳ הר״ש‪ ,‬םמ״ק‪ ,‬מ ר ד כ י‬
‫ע״ז פ״ב וא״ח הנ״ל‪ .‬פיה״מ להד״מ פ״ז מ״ז עמ׳ ‪.52‬‬
‫‪ 15/16‬ה מ ד ח ם כליו בחלונות של א ו ל י א ר י ן ט ה ו ר י ן מפני שהגוי נשאל‬
‫עליהן‪ .‬ב״ה ב ד וכי״ו‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪ :‬ח ר ש כליו בחלונות של אוליירין הרי אלו ט מ א י ן‬
‫מ פ ג י שהגוי נ ש א ל עליהן ו כ ר ח ר ש כליו ב ח ל ו נ ו ת ל א י ד ע נ א מהו‪ ,‬ולפי ה ע נ י י ן‬
‫ש ה ג י ח ן בשיגוי ו מ ת ו ך כך הגוי דהייגו האולייר מ מ ש מ ש ב ה ן וגשאל עליהן‪ .‬ו ה ר מ ב ״ מ‬
‫לא ה ע ת י ק ב ר י י ת א זו‪ ,‬ו א פ ש ר ש פ י ר ש שהיא אליבא ד ר ׳ א ל ע ז ר ב ן ע ז ר י ה ש מ ט ה ר‬
‫ב מ ג י ח כליו‪ ,‬ודק ב מ ד ח ם מ ט מ א )כגי׳ הר״ש(‪ ,‬א ב ל ל ח כ מ י פ ה ר י בכל א ו פ ן טמא‪.‬‬
‫ו ה ג ר ״ א ז״ל ה ג י ה )בטהרת ה ק ו ד ש ג״ג ע״א(‪ :‬ג פ ר ש כליו מחלוגות של אוליירין‬
‫הרי אלו ט מ א י ן מפגי שהגוי נ ש ע ן עליהפ‪ .‬ו א פ ש ר ש ל מ ד א ת השינוי ‪ .‬ג ש ע ן ״‬
‫מ ״ ג ש א ל ״ מ י ר ו ש ל מ י כתובות פ י ״ ג ה ״ ל״ו ע״א‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 16/17‬אפילו נימה אחת יוצא מ ה ן ט מ א י ן שהמדרס מ ב י א וכו׳‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ .‬ולפי‬
‫ה ג י ׳ ש ל פ נ י נ ו ל ע י ל בתוספתא חולק ר׳ יופי בר׳ יהודה ע ל הת״ק ו מ ט מ א ב מ ד ח פ ‪,‬‬
‫מפגי ש א פ י ל ו א פ גימא א ח ת י ו צ א ה מ ה ן ט מ א י פ ‪ .‬ולפי גירסת ה ר ״ ש לעיל איגו חולק‬
‫ד ״ י ב ד יהודה על עצם ה ד י ן אלא מוסיף ש ל א ו דווקא ב מ ד ח ט ט מ א י פ ‪ ,‬אלא בכל מ ק ו פ‬
‫שגימא א ח ת ב ו ל ט ת ויוצאת מ ן החלון ט מ א י פ ‪ .‬ו ל פ י זה מ ש מ ע ק צ ת ש ע ג י י ן הדחום ה ו א‬
‫כ ש ה כ ל י ם איגם גכגםים לגמרי ל ת ו ך החלון‪ ,‬אלא נ פ ר ש י ם ק צ ת ח ו צ ה לו‪.‬‬
‫ג ׳‬
‫‪,‬‬
‫‪ 17/18‬הלוקח כלים מאומני גויים והמוסר כלים לאומני עם הארץ טמאין מדרס‬
‫וטטאץ טמא מת הניח כליו וכוי‪ .‬חסרון גדול יש כאן‪ ,‬ו ב ד ובכי״ו‪ :‬הלוקח כלים מאומני‬
‫מ י ם והםוםד כלים לאומגי גויס מ מ א י ן מ ד ר ס ט מ א מ ת והלוקח כלים מ א ו מ ג י‬
‫) ב ד ‪ :‬לאומני( ע ם הארץ ו ה מ ו ס ד כלימ ל א ו מ ג י עט ה א ר ץ ט מ א י ן מ ד ר ס ו ט מ א י ן‬
‫ט מ א מ ת ה ג י ה כליו וכר‪ .‬ו צ ל א ה ר ג י ש ש ה ש מ י ט ב ר י י ת א ש ל מ ה מ ן הדפוסים ומכי״ו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫סהרות פ״ח עמ׳ ‪669‬‬
‫‪86‬‬
‫ו ה ש מ ט ה זו כ ב ר ב ד ׳ סביונימה‪ ,‬אלא ששמ נכפלה ה ב ב א של אומני ע״ה‪ .‬ו ב ר י ש הנ״ל‬
‫גורפ א צ ל א ו מ נ י ן ע ״ ה ‪ :‬ט מ א י ן מדרס ו ט ה ו ר י ן מ ט מ א מת‪ .‬וכן ב ר א ב ״ ד פי״ב‬
‫מ ה ׳ מ ט מ א י מ ש כ ב ומושב ה ״ ב ‪ :‬הלוקח כליפ מאומני גויפ או ש נ ת ן ל ה פ כ ל י פ ה ר י אלו‬
‫ט מ א י מ מ ד ר פ וכו׳ ו ט מ א מ ת ואחריה )כלומר‪ ,‬א ח ר י ב ר י י ת א זו( הלוקח כלי מ א ו מ נ י‬
‫עם ה א ר ץ או ש נ ת ן להם כלים לתקן טמאים מ ד ר ס ו ט ה ו ר ט מ א מ ת ו כ ר ‪ ,‬עיי״ש‬
‫מ ה ש מ ק ש ה ע״ז‪ ,‬וכנראה ש ג פ לפניו היו בזה נ ו ס ח א ו ת חלוקות‪ ,‬עיין ל ע י ל שם‪,‬‬
‫ו ה כ ר י ע כגי׳ הר״ש מ ד ל א ע ר ב י נ ה ו ותנינהו‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ועיין מ ל א ״ ש פ ״ ח מ״ב‪ .‬ו ע י י ן‬
‫גמ מ י ש ר׳ אליהו מזרחי על ה ס מ ״ ג בחידושי חנוכה‪ ,‬ר ע י ה ע״ד‪.‬‬
‫‪ 18/20‬הניח כליו ב פ נ י עם הארץ ואמר לו שמור לי את אלו טמאין מדרס‬
‫ו ט מ א ין טמא מת הניחן על כתפו טמאין מדרס טמא מת‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ובד״ש הנ״ל‪:‬‬
‫ה נ י ח ן על כתיפו ט מ א י ן אף מ ט מ א מת‪ .‬וברור ש נ ש מ ט ה לפניו ה ר י ש א ע ״ י הדומות‪,‬‬
‫ולפ״ז מ ש מ ע שהיתר‪ ,‬לפניו ה ג י ר פ א בהגיח כ ל י ו ‪ :‬וטהורין מ ט מ א מת‪ ,‬ו כ ג י ד פ ת ו גפ‬
‫ב א ו מ נ י ע״ה‪ ,‬ולפיכך ג ש מ ט ע י י הדומות‪ ,‬וכן מוכח מ ג י ר ס ת ו ב פ י פ א ‪ * :‬ט מ א י ן אף‬
‫מ ט מ ת מת״‪ ,‬ומוכח ש ב ר י ש א ה י ת ה ה ג י ר פ א ‪ :‬ט ה ו ר י ן מ ט מ א מת‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ מ פי״ב‬
‫מ ה ׳ מ ט מ א י מ ר מ ה ״ ב ‪ :‬המגיח כליו בפגי ע ט הארץ ו א מ ר לו ש מ ו ר לי א ת אלו ה ר י‬
‫א ל ו ט מ א י ן מ ד ר פ ו מ ה ו ר י ן מ ט מ א מ ת הגיחן על כתיפו ט מ א י ן מ ד ר ס ו ט מ א מת‪.‬‬
‫ו כ ת ב ב ה ש ג ו ת שם )על ה ר י ש א ( ‪ * :‬מ צ א ת י ש ת י ג ס ח א ו ת חולקות זו עם זו ב ד ב ר זה‬
‫ש י ש גסחא אומדת• ט מ א י ם מ ד ר ס ו ט מ א מ ת א ב ל גראה לי כי זו ש כ ת ב ה ו א העיקר‪,‬‬
‫מ ד ק ת ג י לעיל הלוקח כלימ״ )והעתקתיה לעיל( וכו׳‪ .‬ו ה ר א ב ״ ד הוכיח ש מ ש ב מ ם ר כליס‬
‫לאומני ע ״ ה ה ע י ק ר הוא בגי׳ הר״ש ש ט ה ו ר י ן מ ט מ א מ ת וממילא מ ס ת ב ר ש ג מ ב מ ג י ח‬
‫כליו ואמר לו שמור לי דינו כן‪.‬‬
‫ויתכן ג״כ שלפני ה ד א ב ״ ד ה ס ר ה כל ה ב ב א של הניח כליו ב פ נ י ע ״ ה ו כ ר כ מ ו‬
‫שחסרה ל פ נ י הר״ש הנ״ל‪ ,‬וסבר ש ה ד ״ מ ל מ ד ה מ מ ו ס ד כליו לאומגין ע״ה‪ ,‬ו ב ה ה י ו לו‬
‫גוסחאות חולקות )והיינו ג ד וכי״ו וגי׳ הר״ש( והוכיח שגי׳ ה ר ״ ש גכונה‪ .‬ו ה ו ס י ף ‪:‬‬
‫א ב ל זה ה מ ח ב ר ש ע ר ב מ פ ק י ד ע מ א ו מ ן ט ע ה )ולפי הפי׳ ה ר א ש ו ן ב ד ב ר י ה ר א ב ״ ד‬
‫כוונתו ל ר מ ב ״ פ רפי״ב(‪ .‬ו ע י י ן להלן ה מ ת ל ו ק ת ע ל ה מ ג י ח ליחיד ש ב ״ ה מטהרין‪.‬‬
‫י ‪/‬‬
‫‪ 20‬אמר ר׳ דוםתאי ברי ינאי לא נחלקו בית שמאי וכר‪ .‬ריש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 21‬על המוסר ליחיד שהן טמאין ועל המניח בפני רבים שהן טהורק‪ .‬בד״ש‬
‫הנ״ל ) ב פ י ר ו ש ו ( ‪ :‬על ה מ ו פ ר ל י ח י ד ש ה ן ט מ א י ן מדרמ‪ .‬מ ש ו מ אשתו‪ .‬ו ע ל ה מ נ י ח ב פ נ י‬
‫רבימ‪ .‬ולא מ פ ד להט‪ .‬ש ה ן טהורין‪ .‬ל פ י ש כ ל א ח ד גיזהד מ ל י ג ע ש ל א י ג י ד עליו ריעו‪.‬‬
‫‪ 22‬ועל המניח ליחיד‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬ועל ה מ נ י ח ב פ נ י היחיד‪.‬‬
‫‪ 22/23‬מעשה באחד ששכח כלים בבית הכנסת ובא מעשה לפני חכמים‬
‫וטיהרו ש א י נ ה רשות ה י ח י ד ג מ ו ר ה ‪ .‬כ״ה ב ד )ושם‪ :‬ר ה ־ י ‪ ,‬ב מ ק ו מ ‪ :‬ד ש ו ת היחיד(‬
‫וכי״ו‪ .‬ו ב ד ״ ש הנ״ל‪ :‬מ ע ש ה ב א ח ד ש ש כ ח כ ל י ו ב ב י ת ה כ נ מ ת ו ב א מ ע ש ה ל פ נ י חכמים‬
‫וטהדום ש א י נ ה ר ש ו ת עם ה א ר ץ ו כ ר ש ש כ ח כליו ב ב י ת ה כ נ ס ת ‪ .‬היינו מ נ י ח ב פ נ י‬
‫רבים‪ .‬וכן ה ג י ׳ ב ת ו ס פ ת א בס׳ יחוסי תו״א כ ת ״ י ע ר ך ד י ו נ ת ן בן עמרם‪ .‬וכן ב כ פ ו ״ פ‬
‫פ מ ״ ד סוף ע מ ׳ ת ר ״ א ‪ ,‬ד י ו ת ״ ז ע ״ ב ‪ :‬ת ו ס פ ת מ ע ש ה ב א ח ד ש ש כ ח כליו ל ב י ת‬
‫) = בבית‪ .‬וחילוף זה רגיל ב כ ת י ב א״י‪ ,‬עיין מ י ש ב ג ג ז י ק ד פ ש ל ד ״ ד לוין ש״ה‬
‫ע מ ׳ ‪ 181‬ואילך‪ .‬ולפעמימ יוצא לנו ע ״ י זה שינוי ע צ ו מ בעניין‪ .‬ע י י ן מ ״ ש בח״א‬
‫ע מ ׳ ‪ .204‬ו ע י י ן בם׳ מ ש נ ה אחרונה כאן פ״ז מ״ז ש כ ת ב ‪ . :‬ע ד ש י ת ן לו מפתח‪ .‬כ ״ ה‬
‫‪,‬‬
‫טהרות פ׳׳ח עמ׳ ‪669‬‬
‫‪87‬‬
‫ב כ ל הספרים‪ .‬ויותר ה י ה גכון ל ג ר ו ס ע ד ש י ת ן ב ו ‪ ,‬כלומר ב ח ל ו ך ‪ .‬א ב ל ב א מ ת ה י א‬
‫רשות עם הארץ‪.‬‬
‫שאיגה‬
‫היא( הכנסת ובא מעשה לפגי חכמים וטיהרו‬
‫ו ב ד מ ב ״ פ פי״ב מ ה ׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ ה ״ ב ‪ :‬ש כ ח כליו ב ב י ת ה כ נ ס ת ה ר י ה ן טהורין ש א י ג ה‬
‫ר ש ו ת ע מ ה א ר ץ ג מ ו ר ה ‪ .‬ו מ ז ה נ ר א ה ש א י ן למחוק מ נ ו ם ח א ו ת י נ ו ע ״ פ הר״ש‪,‬‬
‫י ח ו פ י תו״א וכפו״ם ה ג ״ ל א ת ה מ ל ה ״גמורה״‪.‬‬
‫ובירוש׳ מ ג י ל ה פ ״ ג ה ״ ד ‪ ,‬ע ״ ד ע ״ א ‪ :‬ב ת י כ ג פ י ו ת ו ב ת י מ ד ר ש ו ת ל ח כ מ י פ‬
‫ולתלמידיהפ‪ .‬ועיין להלן ש מ ב י ר ו ש ל מ י ‪ .‬ו ע י י ן ב ב ל י ש פ ב ״ ה ב׳‪ .‬ו ע י י ן בכפו״פ שם‬
‫ש ה ס מ י ך א ת ה י ר ו ש ל מ י ו ה ב ב ל י ה ג ״ ל ל ת ו ס פ ת א כאן‪.‬‬
‫‪ 24/25‬הניח כליו במרחץ ובא ומצאן כ ל ש ה ן ה ר י א ל ו ט ה ו ר ץ ו מ ל מ ד י ץ‬
‫א ו ת ו שלא י ע ש ה כן ב ט ה ר ו ת ‪ .‬וכ״ה בר״ש הג״ל‪ ,‬א ל א שבסוף ג ו ד ם ‪ :‬ו מ ל מ ד י ן אותו‬
‫ש ל א יעסוק ב ס ה ד ו ת ‪ .‬ו ב פ י ר ו ש ו ‪ :‬ו ב א ו מ צ א ן כל שהן‪ .‬כלומ׳ מ צ א ן כ מ ו שד״גיחן‬
‫ומלמדין אותו ש ל א יעסוק בטהרו׳‪ .‬כ ל ו מ ר ל כ ת ח ל ה א ס י ד ד י ע ב ד ש ר י ‪ .‬ו ב ד מ ב ״ ם הג״ל‪:‬‬
‫הגיח כליו ב מ ר ח ץ ו ב א ו מ צ א ן כ מ ו ת ש ה ן מהורין ו מ ל מ ד י ן א ו ת ו ש ל א י ע ש ה כ ן ‪.‬‬
‫ו כ ג ר א ה ש ב ת ו ס פ ת א שלפגיגו י ש ה ר כ ב ה ש ל ש ת י הגוסחאוח‪.‬‬
‫‪ 25/26‬ה נ י ח גיתו ו ב ו ר ו ונכנס ל ע י ר ‪ . . .‬בצדן טהורין‪ .‬וכ״ה בד״ש הג״ל‪.‬‬
‫ו ב ד מ ב ״ ט הנ״ל ד׳ ק ו ש ט א ‪ :‬ה נ י ח גיתו ו ב י ת ו א ע ״ פ שגכגם ל ע י ר ו ב א ו מ צ א עם‬
‫ה א ר ץ ב צ י ד ו טהודין מ פ ג י ש א י ן לו ר ש ו ת שיכגס‪ .‬ו ב כ ״ מ ש מ ה ג י ה ב ר ״ מ ‪ :‬גיתו‬
‫ו ב ו ר ו ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ו ק ה פ י ׳ ת צ ״ ה ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת א ד ט ה ר ו ת ב פ ״ ת ת ת מ גיתו ובורו וגכגם‬
‫ל ע י ר א י ג ו ח ו ש ש בגוי מ ש ו ס י י ן גםך )עיין להלן(‪ .‬וגי׳ מ ש ו ב ש ת ה י א ‪ ,‬וצ״ל כ ל פ נ י נ ו ‪:‬‬
‫ה נ י ח ג י ת ו וכר‪.‬‬
‫‪ 26‬וכן ב נ ו י אץ חושש משום יין נסך‪ .‬בר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬וכן בגוי אינו ע ו ש ה יין‬
‫ג פ ך ו כ ר ו כ ן בגוי איגו ע ו ש ה י י ן גפך‪ .‬ד א ף ע ל פ י ש ע ו מ ד ב צ י ד ו מ י ר ת ת ‪ .‬ו ב ת ש ו ב ת‬
‫ה ר ״ ש ש ב א ו ״ ז ת ״ ד ס י ׳ רמ״ו‪ ,‬ל ״ ג ר ע ״ א )ולעיל ב ש ר ‪ 13/15‬צ י י ג ת י ל ר א ש ו ג י ם ש ה ב י א ו‬
‫ת ש ו ב ה זו עיי״ש( ה ב י א ה ב ג י ר ם א זו ו פ י ר ש שדין זה ה ו ל ך ע ל כ ל ה ב ב ו ת ש ג ש ג ו כאן‪.‬‬
‫והיינו ב כ ל מקומ ש ה ט ה ר ו ת מ ה ו ר ו ת א י נ ו ח ו ש ש משום י י ן גסך‪ .‬וכמו ש א מ ד ו ב ע ״ ז‬
‫) ע ׳ ב ( ‪ :‬ה ש ת א ט ה ד ו ת י ו ט ה ו ר ו ת י י ן נ ס ך מיבעיא‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 26/27‬עם הארץ שבא להזות א י ן מזין ע ל י ו ו ע ל כ ל י ו‬
‫ח ג י ג ה ביב בי‪ ,‬ת ו ס ס ׳ ש מ ד ״ ה מתוך‪.‬‬
‫ו כ ר ‪ .‬ר״ש הנ״ל‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 28/29‬במה דברים אמורים שהיה בחזקת ח ו ל י ן א ב ל ה י ה בחזקת‬
‫אוכלי תרומה מזין ע ל י ו וכר‪ .‬בר״ש הנ״ל לנכון‪ :‬ב מ ה דברים אמורים ש ה י ה בחזקת‬
‫א ו כ ל י ת ר ו מ ה ל א ה י ה ב ח ז ק ת אוכלי‬
‫ת ר ו מ ה מזין עליו מ י ד ו ע ל כליו‬
‫מ ש י ש מ ר ו כ ר ו ע ל כליו מ ש י ש מ ד ‪ .‬קםבר ר ׳ י ה ו ד ה כ ש א י ן אוכל‬
‫ב ת ר ו מ ה בלבו ע ל‬
‫ע צ מ ו ואין ב ל ב ו ע ל כליו‪.‬‬
‫‪ 29/30‬היה לבוש חלוק‪ ...‬ו ה ט ל י ת טמאה‪ .‬ד ״ ש הנ״ל‪ ,‬ם׳ יחוםי תו״א כת״י ערך‬
‫ר ׳ יונתן ב ן עמרם‪ ,‬ר מ ב ״ ם פ י ״ ג מ ה ׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ ה״ו‪.‬‬
‫‪ 30/31‬ה י ה סל על כתפו‪ ...‬ומנריפה טמאה‪ .‬הראשונים הנ״ל‪ ,‬חגיגה כ׳ א ‪ /‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 32/33‬ה י ה משתמש מן החבית‪ ...‬מפני שספק טבול יום‪ .‬ס׳ יחוםי תרא כת״י‬
‫הג״ל‪ ,‬ריש ס ״ ז מ״ח‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם ה נ ״ ל ‪ :‬ה י ה מ ש ת מ ש מ ן החבית ב ט ה ר ה בחזקת ש ה י א‬
‫חולין ואחר כ ך נמצאת תרומה א ע ״ פ ש ה י א ט ה ו ר ה ה ד י ה י א אסורה ב א כ י ל ה ש מ א‬
‫גגע ב ה טבול יוס שהוא פוסל בתרומה וטהור בחולין‪ .‬ועיין ח ג י ג ה כ ׳ א‪/‬‬
‫טהרות פיח—ט עמי ‪669—670‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ 33/34‬אמרו לו על התלויה טהורה ה י א ה ר י זו טהורה ואם אמר הריני מניחה‬
‫עד ש א ש א ל ע ל י ה ה ר י זו ט מ א ה ‪ .‬ב״ה ב ד וכי״ו‪ .‬וכיה ב ע ד ך לעיל ‪ ,3830‬עיי״ש בגי׳ ד‬
‫וכי״ו‪ .‬א ב ל ב ר ״ ש הנ״ל‪ . :‬א מ ר ו לו על ה ט ה ו ר ה ת ל ו י ה ה י א הרי זו ט מ א ה‬
‫ו א מ א מ ר הריני מ נ י ח ה עד ש א ש א ל עליה ט ה ו ר ה וכו׳ תלוייה היא‪ .‬כלומר נ ו ל ד בה‬
‫ספק טומאה‪ ,‬ומתוך כך נ ת י י א ש ולא נזהר לשומרה‪ .‬הרי זו ט מ א ה ‪ .‬דכיון ש ה ס י ע ל ב ו‬
‫מ מ נ ה אפילו נ ו ד ע אחרי כן ד מ ה ש א מ ר ו לו ת ל ו י ה היא ט ה ו ר ה היתד‪ ,‬מ כ ל מקום‬
‫ח ש ו ב ה כ ס מ א ה מ ח מ ת שהסיח ד ע ת ו ממנה‪ ,‬א ב ל א מ א מ ר ה ר י נ י מ נ י ח ה עד ש א ש א ל‬
‫ע ל י ה לא ה ס י ח ד ע ת ו ממנה‪ ,‬ואם נ ת ב ר ר אותו ספק שסהור היה הרי זו ט ה ו ר ה ״ ‪.‬‬
‫וכן ב י ר ו ש ל מ י ת ר ו מ ו ת פ ״ ח ה ״ מ מ״ו ע״א )וכצ״ל גפ ב ה ק ב ל ה ב פ ס ח י פ פ״א(‪ :‬ב ת ל ו י ה‬
‫ש א י ן ד ע ת ו להישאל עליה‪ .‬א ב ל ד ע ת ו להישאל עליה טהורה היא‪ .‬ד ת ג י ת ל ו י ה ש א מ ד‬
‫טהורה היא מ מ א ה היא ה ר י זו סמאה‪ .‬אם א מ ר הריני מניחה על מ ג ת ש א י ש א ל ע ל י ה‬
‫טהורה‪ .‬וזה מ א ש ר א ת גירסת ה ר ״ ש בתופפתא‪ .‬ו ע י י ן לעיל פפ״ה ומש״ש‪.‬‬
‫‪ 35/36‬שסיננה מ ש ק י ן טמאין וטהורץ בתוך ח ב י ת תרומה וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬בתוך‬
‫ה ב י ת תרומה וכר‪ .‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ש ס י נ נ ה מ ש ק י ן ט מ א י ן ב ת ו ך ה ב י ת ו נ פ ל כ כ ר‬
‫ש ל ת ר ו מ ה וכר‪.‬‬
‫‪ 36/37‬ו ל א ט י מ א ו מפני שהסיחה ד ע ת ה ממנה‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬ולא ט מ א ו ה מ ס ג י‬
‫ש ה ס י ח ה ד ע ת ה מ ה פ וכר‪ ,‬עיי״ש בפירושו‪ .‬ו ב ב א ו ר הגר״א מ ג י ה כ א ן ‪ :‬מ פ נ י ש ל א‬
‫ה פ י ח ה ד ע ת ה וכר‪ ,‬שהרי ה ל כ ה ל ה י ש א ל על ה ת ר ו מ ה ‪ ,‬ואין כ א ן ט ו מ א ה מפגי שהולכין‬
‫א ח ר י רוב המשקין‪ .‬והיסח ה ד ע ת א י ן כאן מפגי ש ל א ה ס י ח ה ד ע ת ה ו ה ל כ ה להשאל‪.‬‬
‫‪ 37/38‬אמר ר׳ אלעזר בן פ י ל ה מפני מה ר׳ עקיבא מטמא מפני שהנשים‪...‬‬
‫מה חברתה מבשלת‪ .‬כ״ה בד וכי״ו‪ .‬וזו היא מ ש נ ת נ ו פפיז‪ .‬אלא שגי׳ ה ת ו פ פ ת א נ ו ח ה‬
‫יותר מפגי שחסר בה ‪ .‬ו ח כ מ י מ מסהרין״ שבמשגה‪ ,‬וכן מ ח ק ה הגר״א באליהו ר ב א‬
‫ב מ ש נ ה שם‪ .‬ואשר לשם ה ת ג א הזה‪ ,‬ה ד י ב כ ל הגוםחאות )הוצ׳ לוו‪ .‬קויפמן‪ ,‬פרמה‪,‬‬
‫ד׳ נפולי( הגי׳ היא ר׳ לעזר )אלעזר( בן פילא‪ .‬א ב ל ב מ ש ג ה ש ע פ פ י ה ״ מ הוצ׳ ד י ר י ג ב ו ר ג‬
‫עמ׳ ‪ :53‬ר ׳ אליעזר בן פ י א ב י ‪ .‬וכן ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ כת״י י ל ו ן ‪ :‬ר׳ א ל ע ז ר ב ן פ י א ב י ‪.‬‬
‫ובד״ו רפ״ג עפ פי׳ הר״ש‪ :‬ר ׳ א ל ע ז ר ב ן פ ל א ו כ י מפגי מ ה ו כ ר ‪ ,‬ו ב ד ״ ח ש מ ‪:‬‬
‫בן פ י ל א ו כ י מ פ ג י מה ו כ ר ‪ .‬ובגדאד‪ ,‬שבד״ו ג ת ח ב ר ו ה מ ל י פ ‪ .‬פ ל א וכי״ ב ט ע ו ת ‪.‬‬
‫עמ׳ ‪670‬‬
‫פ״ט‬
‫‪ 1/6‬חבר ועם הארץ שהיו שתיק בחצר‪ ...‬וזה מניח לפני פתחו‪ .‬כ ל ה ב ר י י ת א‬
‫ב ר י ש פ ״ ח מ״א בשיגוייס קלים‪ ,‬ופשוטה היא‪ ,‬ועיין במשגה שם‪.‬‬
‫‪ 6/7‬לזה סוכה בפני פתחו של חברו ולזה סוכה בפני פתחו של חברו וכר‪.‬‬
‫צ״ל‪ :‬ל ז ה ] מ ח י צ ה או[ סוכה ב פ ג י ס ת ח ו ש ל ח ב ת ולזה ] מ ח י צ ה או[ סוכה ב פ ג י‬
‫פ ת ח ו וכר‪ ,‬וכן מ ע ת י ק ה ר ״ ש הג״ל ) ו ש ם ‪ :‬לפגי(‪ ,‬וכן היתד‪ ,‬ה ג י ר ס א לפגי ה ר מ ב ״ ם‬
‫פי״ב מה׳ מ ט מ א י מו״מ הי״ח‪.‬׳‬
‫‪ 7/8‬זה מ נ י ח כ ל י ו בתוך סוכתו לפני פתחו של חברו וזה מניח כליו על נכי‬
‫מחיצתו וכר‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬זה מגיח כליו בתוך סוכתו נועל מחיצתו! ל פ נ י פ ת ח ו ש ל חברו חד‪,‬‬
‫מגיח כליו ]בתוך סוכתו ו[על ג ב י מ ח י צ ת ו וכר‪ .‬וכן מ ע ת י ק ה ר ״ ש הג״ל )אלא ש ש ם‬
‫ליתא ה מ ל ה •גביי(‪ ,‬וכן היה לפגי ה ד מ ב י ם הגיל‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫םהרות ס״ט עמ׳ ‪670‬‬
‫‪ 8‬ה ר י א ל ו טמאין ש ל ז ה רשות ליכנס וכר‪ .‬המלים‪- .‬הרי אלו ס מ א י ך חסרות‬
‫ב ד ״ ש הנ״ל‪ .‬ובפירושו ש ם ‪ :‬פ י ׳ ש ל ז ה ר ש ו ת ליכנס ולזה ר ש ו ת ליכנם‪ .‬ובהך בתרייתא‬
‫טמאין‪ .‬כיון ד י ש ל ש נ י ה ד ש ו ת ל י כ נ פ זה מ פ נ י פ ת ח ו וזה מ פ נ י מ ח י צ ת ו וםוכתו‪.‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ מ ה ג ״ ל ‪ :‬כלימ ש ב ת ו כ ה א ו כלימ ש ב מ ח י צ ה ט מ א י ם מפני שיש ל ע ״ ה בסוכה‬
‫זו או ב מ ח י צ ה זו ד ש ו ת ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 9/10‬חבר ש ה י ה אוכלין ומשקץ ע ל ג ב י מ ע י י ן ויורד לשתות טהורין ש א י ן‬
‫אחרים מ מ ש מ ש י ן ב ה ן ‪ .‬כ״ה ב ד ובכי״ו‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪ :‬ע ם ה א ר ץ ש ה נ י ח אוכלין‬
‫ו מ ש ק י ן וכו׳ ע מ ה א ר ץ ש ה נ י ח א ו כ ל י ן ו מ ש ק י ן ע ל ג ב י מעיין‪ .‬ב כ ל ה פ פ ד י ם כ ת ו ב‬
‫כ ן ‪ .‬ו א י א י פ ש ר ל י ש ב ו א מ ל א נ ע מ י ד נ ה ב ד ב ר י ם ש ע מ ה א ר ץ נ א מ ן וכו׳‪ .‬ולפ״ז נ ר א ה‬
‫ש ה ג י ׳ ש ל פ נ י נ ו נכונה‪ .‬א ל א ש צ ״ ל ‪ :‬ח ב ר ש ה נ י ח אוכלין וכו׳‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה פ״ז מ״א‪.‬‬
‫ו ב כ ת ו ב ו ת כ ״ ד ב ‪ :‬הקדר ש ה ג י ח ק ד ר ו ת י ו וירד ל ש ת ו ת מ י פ מ ן ה י א ו ר וכו׳ אלו ואלו‬
‫טהורות וכו׳ בשאין כלי אומגותו בידו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 10/11‬אבל חבר שהיה מוכר אוכלין ומשקץ‪ ...‬מפני שאחרים ממשמשין בהן‪.‬‬
‫ד ״ ש הנ״ל‪ ,‬ר מ ב ״ פ פ פ י ״ ב מ ה ׳ מ ט מ א י מו״מ‪ .‬ו ב כ ת ו ב ו ת ה ג ״ ל ‪ :‬א ל ו ואלו ט מ א ו ת א מ ר‬
‫ר׳ ח מ א בר עוקבא ב ש כ ל י א ו מ ג ו ת ו ב י ד ו מ פ ג י ש י ד הכל מ מ ש מ ש ת בהן‪.‬‬
‫‪ 11/12‬נ א מ ן עם הארץ על טבילת‬
‫ט ו מ א ת ואין נ א מ ן ע ל טבילת מ ד ף ‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬נ א מ ן ע ט ה א ר ץ ע ל ט ב י ל ת מ ד ף ‪ .‬וגי׳ זו לקתה בחסרון‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬ג א מ ן עם ה א ר ץ‬
‫ע ל ט ב י ל ת ט מ א מ ת ואין גאמן ובו׳‪ .‬ו ב ח ג י ג ה ב״ב ב ‪ :‬ו ה ת נ י א נאמנין ע מ י הארץ‬
‫ע ל ט ה ד ת ט ב י ל ת ט מ א מ ת א מ ר א ב י י ל א ק ש י א ה א בגופו ה א בכליו וכו׳‪ .‬ועיין‬
‫ב ת ו ס שם ס ד ״ ה מתוך‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬גאמגים ע מ י ה א ר ץ ע ל ט ב י ל ת ט מ א מ ת ואין‬
‫ג א מ ג י ן ע ל ט ב י ל ת ה ד ף וכו׳ גאמגים ע מ י הארץ ע ל ט ב י ל ת מ מ א מ ת הייגו בגופו‬
‫ו א י ן גאמגיט ע ל ט ב י ל ת ה ד ף הייגו בכליו‪ ,‬כ ד א מ ד א ב י י וכר‪ ,‬עיין לעיל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫א ב ל גראה ש ה ג י ׳ ש ל פ נ י ג ו גכוגה‪ ,‬וכן בפיד״״מ ל ה ר ״ מ פ״ת מ ״ ב ע מ ׳ ‪:54‬‬
‫ש ה כ ל י מ א ש ד י ש א ה ז ב גקרא גמ כן מ ד ף וכו׳ ו ב ת ו ס פ ת א ג א מ ג י ן ע מ י הארץ ע ל‬
‫ט ב י ל ת ט מ א מ ת ואין גאמגין ע ל ט ב י ל ת מדף‪ ,‬ר צ ה ל ו מ ר א מ א מ ר ו כ ב ר טבלגו מ י‬
‫שהיה ט מ א מדף‪ .‬ועיין ר מ ב ״ מ פ י ״ א מ ה ׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ הי״ב‪.‬‬
‫‪ 12/13‬הולכץ אחרי רוב המוכנס רוב המוכנס חולין וכר‪ .‬בריש הג״ל‪ :‬הולכין‬
‫א ח ר ר ו ב מכנסו א ם רוב מכנםו וכוי‪ .‬ועיין מ ״ ש ע ל ‪ .‬מ ו כ נ פ ״ ב ח ״ ג ע מ ׳ ‪.23‬‬
‫‪ 13/15‬הניח טהרות הרי א ל ו טהורות הניח כלים ה ר י א ל ו טמאק‪ ...‬ל א הוזה‬
‫כ ל עקר‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬דמב״פ פי״ג מ ה ׳ מ ס מ א י מ ר מ ה״ז‪ .‬ובר״ש הנ׳׳ל )בפירושו(‪ :‬הניח‬
‫כ ל י פ כיון ד א י פ ש ׳ לתקן ב ט ב י ל ה ל א ח ש ו בכלים א פ החמירו‪ .‬ואפילו בכלי ח ר פ‬
‫)שאין ל ה מ ת ק ג ה א ל א שבידה(‪ ,‬משום ד ל א פלוג בכלים‪.‬‬
‫‪ 15/16‬חבר שמת והניח פירות אפילו אותו היום כונסן ה ר י אלו בחזקת‬
‫מתוקנץ‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬תופפ׳ מע״ש ס פ י ג ‪ ,9226‬ידוש׳ מעשרות פ״ג ה״ג‪ ,‬ג׳ ע״ג‪ ,‬בבלי פםחים‬
‫ט ׳ א׳ וש״ג‪ ,‬ר מ ב ״ ם פ״י מ ה ׳ מ ע ש ר ו ת ה״ב‪.‬‬
‫‪ 16‬עם הארץ שקבל עליו והיו לו טהרות וכר‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ .‬וברסב״ם פיי מ ה ׳‬
‫מ ט מ א י מ ו ״ מ ה ״ ז ‪ :‬עם ה א ר ץ ש ק י ב ל עליו ד ב ר י ה ב י ר ו ת והיו לו ט ה ר ו ת כ ש ה י ה ע ״ ה‬
‫ו א מ ר א נ י י ו ד ע ודאי ש ל א ג ט מ א ו ו כ ר ‪ .‬ו ב י ר ו ש ל מ י ע י ר ו ב י ן פ ״ ט ה״ד‪ ,‬כ ״ ה ע ״ ד‬
‫) ו ב ה ק ב ל ה ב ח ג י ג ה פ ״ ג ה״ז‪ ,‬ע ״ ט ע ״ ג ( ‪ :‬ד ת נ י ע מ ה א ר ץ ש נ ת מ נ ה להיות ה ב ד והיו לו‬
‫ט ה ר ו ת ואמר ב ר י לי ש נ ע ש ו ב ט ה ר ה וכו׳‪.‬‬
‫טהרות ם״ט עמ׳ ‪670‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ 16/17‬א ל א בזמן שהן עשויות ע ל גבי אחרים וכר‪ .‬ה מ ל ה ״אלא״ מיותרת ו א י נ נ ה‬
‫בר׳׳ש‪ ,‬ר מ ב ״ מ וירושלמי הנ״ל‪ .‬ובכי״ו‪ ,‬ר ״ ש ו י ר ו ש ל מ י ‪ :‬ע ל גב וכר ע ל ג ב ו כ ר ‪.‬‬
‫ו ה ס ד ר ב י ר ו ש ל מ י שם אחר‪ ,‬א ב ל ע צ פ הדין כלפנינו‪ .‬ו ב ר ״ ש שם )בפירושו(‪ :‬ע ל ג ב‬
‫אחרימ‪ .‬ש י ש ע מ י ה א ר ץ אחרים ש ע ש ו לו קודם שיקבל עליו ד ב ר י חכירות‪ ,‬והוא א ו מ ר‬
‫בריא לי ש ב מ ה ר ה נעשו‪.‬‬
‫‪ 18‬אם א ס ו ר ו ת‬
‫ב ט ע ו ת מלהלן‪.‬‬
‫לכל‬
‫אדם‪ .‬ליתא בר״ש וירושלמי הנ״ל‪ ,‬וכנראה ש נ כ נ ס ל כ א ן‬
‫‪ 18/19‬ר׳ ע ק י ב א אמר מותר ל ו ומותר לכל אדם א ס ו ר ל ו ואסור לכל אדם‪.‬‬
‫ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ ע ק י ב א א ו מ ר אם מ ו ת ר ו ת לו מ ו ת ר ו ת לכל א ד ם ואם א ס ו ר ו ת לכל‬
‫א ד ם אסורות לו‪ .‬וכן ב י ר ו ש ל מ י ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ ע ק י ב ה א ו מ ר אם ס ה ו ד ו ת לו מ ה ו ר ו ת ל א ח ר י ם‬
‫א פ ט מ א ו ת ל א ח ר י פ ט מ א ו ת לו‪ .‬וכבר פירש ר׳ יוחנן שם שד׳ ע ק י ב א מ ח מ י ר והן‬
‫ט מ א ו ת ב י ן לו ו ב י ן ולאחריפ‪.‬‬
‫‪ 19‬גוי שגתגייר והיה ל ו יק ג ס ך ואמר בריא ל י שלא נטמא וכר‪ '.‬בכי״ו‬
‫ו ר ״ ש הנ״ל ל י ת א ה מ ל ה ‪ .‬נ ס ך ‪ ,‬ונכון‪ .‬וכן ב י ר ו ש ׳ ה נ ״ ל ‪ :‬ד ת נ י גר ש ג ת ג י י ר והיו לו‬
‫י י נ ו ת ו א מ ר ברי לי שלא נ ת נ ם ך מ ה ן וכו׳‪.‬‬
‫‪ 20‬בזמן שלא נעשה ע ל ג ב י אחרים א ס ו ר ל ו ואסור לכל אדם ר׳ ע ק י ב א‬
‫אומר וכר‪ .‬ה נ י ׳ משובשת‪ ,‬והנכון הוא בכי״ו‪ :‬בזמן ש נ ע ש ה על גב אחרים אסור לו ואסור‬
‫לכל א ד ם ע ל גב ע צ מ ו מ ו ת ר לו ואסור לכל א ד מ ר׳ ע ק י ב א א ו מ ר וכו׳‪ .‬וכן ב ר ״ ש‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ב ז מ ן שהוא ע ש ו י על גב א ח ר י מ וכר‪ ,‬כ ג י ׳ כי״ו‪ .‬וכן ב י ר ו ש ל מ י ה ג ״ ל ב ש י ג ו י‬
‫סדר‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ועיין מ ״ ש בירושלמי כ פ ש ו ס ו ה י א ע מ ׳ ‪.353‬‬
‫‪ 21‬אם אסור ל ו אסור לכל אדם‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬ואם אסור לכל א ד ם אסור לו‪.‬‬
‫וכן בידוש׳ ש ם ‪ :‬אם סמאים לאחרימ ם מ א י ם לו‪ .‬וכבר פ י ר ש ר׳ יוחנן שם שר׳ ע ק י ב א‬
‫מ ח מ י ר ואוסר בין לו ובין לאחרים‪.‬‬
‫‪ 21/22‬המאביד והמוציא ברשות היחיד ו ע ב ר ע ל י ה ל י ל ה טמא מדרס‬
‫וטמא מת‪ .‬לפי‬
‫ביום םהור‪ .‬ו ג י‬
‫הטומאות סה״י‪:‬‬
‫ו ב ת ו פ פ ת א‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫גי׳ זו ברור שגם ברד״״י צריך שיעבור ע ל י ה לילה‪ ,‬אבל אם מצאו בו‬
‫זו ב ת ו ס פ ת א היתד‪ ,‬ג פ לפגי ה ר א ב ״ ד ‪ ,‬ש כ ״ ה ב ה ש ג ו ת פ י ״ ח מ ה ׳ א ב ו ת‬
‫ש א מ א ב ד ו מ צ א בו ב י ו פ א פ י ׳ ב ר ש ו ת ה י ח י ד טהורין וכן הוא ב מ ש ג ה‬
‫ועיין מ ״ ש ל ה ל ן בגי׳ ה ר א ב ״ ד ‪.‬‬
‫א ב ל ה ר מ ב ״ ם שפ‪ ,‬ו כ ן ל ע י ל ש פ ה״ז פסק ש ב ד ה ״ י ט מ א מ ד ר פ ו ט מ א מ ת‬
‫אפילו מ צ א ו בו ביופ‪ ,‬ולפ״ז מ ו כ ח ש ל א היו ל פ ג י ו ב ת ו ס פ ת א המלים ״ועבר ע ל י ה לילה״‪,‬‬
‫ודווקא בר״ה מ צ ר י כ ה ה ת ו פ פ ת א להלן ב ס מ ו ך ״ ע ב ד ע ל י ה לילה״‪ ,‬א ב ל ב ר ה ״ י ט מ א‬
‫א פ י ׳ ביומ‪ .‬וכן ב א מ ת מ ע ת י ק ה ר ״ ש ב פ ״ ח מ ״ ג ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ה מ א ב ד ו ה מ ו צ י א‬
‫ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א י ן מ ד ר ס ו ט מ א מ ת ב ר ש ו ת ה ר ב י פ ו ע ב ר ע ל י ה ן לילה וכו׳ פי׳‬
‫ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א י ן מ ד ר פ וכו׳ ואפילו לא ע ב ר ע ל י ה ן לילה ד ל א מ פ ל י ג ב ר ש ו ת‬
‫ה י ח י ד מ ש ו מ ת ו מ ר א ד ר ש ו ת ה י ח י ד ד פ פ י ק ו טמא‪ ,‬ו מ ת נ י ת י ן ד ק ת נ י ביום ו מ צ א ו ביומ‬
‫ט ה ו ר ב ר ש ו ת הרביפ‪ .‬וכן בפי׳ ה ר א ״ ש ש פ ‪ :‬ו מ פ ׳ ב ת ו פ פ ת א ד מ ת נ י ׳ מ י י ד י ב מ א ב ד‬
‫ב ר ש ו ת ה ר ב י פ א ב ל ב מ א ב ד ו מ צ א ב ר ה ״ י אפי׳ ל א ע ב ד ע ל י ו ל י ל ה ט מ א י פ מ ד ר ס‬
‫ו ט מ א מת‪ .‬ועיין ד ע ״ ב שם‪ .‬ו ע י י ן ל ה ל ן ה ״ ט ו מ ״ ש להלן בסמוך‪.‬‬
‫‪ 22/23‬ברשות הרבים ועבר עליהם ל י ל ה טמאים מדרס וטהורק טמא מת‪.‬‬
‫ר ״ ש הנ״ל‪ .‬וכן ב פ י ה ״ מ ש מ ‪ :‬״זה איגו א ל א ב ר ש ו ת‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ב‬
‫י‬
‫ם‬
‫ןל ן‬
‫כ‬
‫א‬
‫ם‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ע ל י ו‬
‫ה‬
‫ל‬
‫י‬
‫ל‬
‫ה‬
‫טהרות פ״ט דמ׳ ‪670‬‬
‫‪91‬‬
‫ט מ א מ ד ר ס לפי ש ה א ד ם ד ו ר פ א ו ת ו ו ה ו א ל א ר א ה וכן ב א ר ה ה ת ו ס פ ת א ״ ‪ .‬כלומר‪,‬‬
‫ש מ צ ר י כ ה ‪ .‬ע ב ר עליו ה ל י ל ה ״ ד ו ו ק א ב ר ש ו ת הרבים‪ ,‬ו כ ג י ד ס א הנ״ל‪.‬‬
‫ובהשגות הראב״ד פי״ח מה׳ אבות הטומאות ה ״ ז ‪ :‬בתוספתא ברשות הרבים‬
‫א ב ד ביומ ו מ צ א ב ל י ל ה ט מ א י מ מ ד ר פ וטהור מ ט מ א מ ת ו ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א מ ד ר ס‬
‫ו ט מ א מת‪ .‬ונראה ש ה ר א ב ״ ד מ פ ר ר ק א ת ת ו כ ן ה ת ו פ פ ת א ‪ .‬והיתד‪ .‬לפגיו הגי׳ כ א ן‬
‫ולעיל כגי׳ ד וכי״ו‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪ .‬א ב ל י ת כ ן ש ה י ה לפגיו ג י ׳ ה ר מ ב ״ מ ו ה ר ״ ש‬
‫הנ״ל‪ ,‬א ל א ש פ ד ד ה ב ב ו ת ה י ה לפגיו הפוך‪ ,‬והייגו‪ :‬ה מ א ב ד ו ה מ ו צ י א ב ר ש ו ת ה ר ב י מ‬
‫ו ע ב ר עליהמ לילה ט מ א י מ מ ד ר ס ו ט ה ו ר י ן ט מ א מ ת ב ר ש ו ת ה י ח י ד ט מ א מ ד ד פ ו ט מ א מת‪.‬‬
‫ולפי סדר זה י ש ל ה ו כ י ח מ ן ה ת ו פ פ ת א ש ג מ ב ר ה ״ י צריך ש י ע ב ו ר ע ל י ה לילה‪ .‬ו ב מ ק ר ה‬
‫זה מ ע ת י ק ה ד א ב ״ ד א ת ה ת ו פ פ ת א כ צ ו ר ת ה ו ל א א ת תכגה‪ .‬ואמ ב א מ ת ה י ה ה ס ד ר‬
‫משונה לפני ה ר א ב ״ ד ‪ ,‬ה ר י א פ ש ר ש ב ב א זו ש ל ד ה ״ י ח פ ר ה ל ג מ ר י ל פ ג י ב ע ל י ה ת ו ס פ ׳‬
‫סוטה כ ״ ח ב׳ ד ״ ה ר ש ו ת ‪ ,‬ע י י ״ ש היטב‪ .‬וזה ר ג י ל א צ ל ה ס ו פ ר י מ כ ש מ ש ל י מ י מ ה ש מ מ ה‬
‫ש מ ש ל י מ י ם א ו ת ה ב מ ק ו ם א ח ר ‪ ,‬כלומר ג ד י ד ה מ מ ק ו מ למקום ושיגוי ס ד ר מ ו כ י ח שהיה שם‬
‫חסרון מקודפ‪ .‬א ב ל ע י י ן ל ה ל ן ש ר ‪ ,26‬ואולי ח פ ר ה ג פ ה ב ב א ה ה י א ל פ נ י ב ע ל י ה ת ו פ פ ׳ ‪.‬‬
‫א ב ל זה דחוק ודחוק‪ .‬ו ע י י ן ב ם ׳ מ ש ג ה א ח ד ו ג ה פ ״ ה מ״ג‪.‬‬
‫‪ 24/25‬ומודים חכמים לר׳ שמעון במניח ובשבות ברשות הרבים וכר‪ .‬ר״ש‬
‫ו ר א ״ ש הג״ל‪ ,‬ד מ ב ״ ם ה נ ״ ל ה ״ ה ‪ ,‬עיי״ש הטעם‪.‬‬
‫‪ 26‬ברשות היחיד ו ע ב ר ע ל י ה ן ל י ל ה טמאין מדרס וכר‪ .‬לפני הדמב־מ‬
‫הג״ל‪ ,‬ח ס ר כגראה ג פ כ א ן ״ועבר ע ל י ה ן הלילה״‪ ,‬א ב ל זה ה י ה לפני ה ר ״ ש ו ה ר א ״ ש‬
‫הג״ל‪ .‬ועיין מ ״ ש לעיל‪.‬‬
‫‪ 26/27‬המאבד והמוציא בתוך הבית‪ ...‬בחזקת המשתמר‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ובבא זו‬
‫גם בר״ש הנ״ל ו ב ר מ ב ״ ם ה ג ״ ל ה״ט‪.‬‬
‫‪ 27‬שכל הבית מן המוצנע‪.‬‬
‫ל ע י ל כלימ‬
‫בר״ש ורמב״ם הג׳׳ל ל א העתיקוה‪ ,‬ו ה ל כ ה זו גשגית‬
‫‪,‬‬
‫‪.59616‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 28/29‬כלים שטוחין ברשות היחיד למעלה מעשרה טפחים טהורץ דברי‬
‫ר׳ ש מ ע ו ן ר׳ י ה ו ד ה אומר אפילו למעלה ממאה אמות טמאים‪ .‬בד״ש פ״ח מ״ג‪:‬‬
‫ת ג י א ב ת ו ס פ ת א כלים ה ש ט ו ח י ם ב ר ש ו ת ה י ח י ד ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה ט פ ח י פ ט ה ו ר י ן ד ב ר י‬
‫ר׳ מ א י ר ו ד י ש מ ע ו ן א ו מ ר ל מ ע ל ה מ מ א ה א מ ו ת טמאין‪ .‬וכן ל ע י ל גגעים פ״ז‬
‫‪ :62716‬כלים ה ת ל ו י י ן ב כ ו ת ל ל מ ע ל ה מ ע ש ר ה ט פ ח י מ טהורין ד ב ר י ר׳ מ א י ר )כ״ה‬
‫ע ו ן אומר ל מ ע ל ה מ א ר ב ע אמות‪ .‬א ב ל גם שם בכי״ו ו ר ״ ש ה ג י ר ס א‬
‫ב ד שם( ר ׳‬
‫* ר ׳ י ה ו ד ה ״ במקומ ‪ .‬ר ׳ מאיר״‪ ,‬ו א מ ר ת י שם ב ד ר ך ה ש ע ר ה שאולי צריך ל ק ב ל גם גי׳‬
‫ד ו ג מ גי׳ כי״ו והר״ש ו ל ה ש ל י מ ‪ :‬ד ב ר י ר ׳ מ א י ר ר ׳ יהודה ] א ו מ ר א פ י ל ו ל מ ע ל ה מ מ א ה‬
‫א מ ה ט מ א י ן [ ר׳ שמעון א ו מ ר ל מ ע ל ה מ א ר ב ע א מ ו ת )כלומר‪ .‬טהורין ו כ ד ע ת ו ב מ ש ג ת‬
‫נ ג ע י ם פ י ״ ג מי״א(‪ .‬ואפשר ש ג ם כ א ן צ ר י ך ל ה ש ל י ם כ ן ‪ :‬ד ב ר י ר׳ מ א י ר ) כ ג י ׳ ה ר ״ ש (‬
‫ר ׳ י ה ו ד ה )בגי׳ ד וכי״ו( א ו מ ר א פ י ל ו ל מ ע ל ה מ מ א ה א מ ו ת ט מ א י ם ] ו ד ׳ ש מ ע ו ן‬
‫אומר ל מ ע ל ה מ ד ׳ אמות[‪.‬‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ו ט ע ם מחלוקתם כ א ן ו ש מ ‪ ,‬ש ר ׳‬
‫מאיר‬
‫מחשיב למעלה‬
‫מ ע ש ר ה אפילו ב ר ה ״ י‬
‫כ ר ש ו ת ל ע צ מ ה ור׳ ש מ ע ו ן מ צ ר י ך ד ׳ א מ ו ת ‪ ,‬ור׳ יהודה סובר ש כ ל ר ש ו ת ה י ח י ד א ח ת‬
‫א פ י ׳ ע ד מ א ה אמה‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫טהרות פ״ט עמ׳ ‪670‬‬
‫‪ 29/31‬גגו של חבר בצד גגו ש ל עם ה א ר ץ חבר שוטח שם כלים ומניח שם‬
‫טהרות ובלבד ש א י ן עם ה א ר ץ יכול לפשוט א ת י ד ו וליגע‪ .‬כל ברייתא זו ח ס ד ה‬
‫לפגי ה ר ״ ש הג״ל‪ .‬ו ב ע ״ ז ע ׳ ב׳ ת ״ ש גגו של ח ב ר ב צ ד ג ג ו של עם ה א ר ץ א ו ת ו‬
‫ח ב ר ש ו מ ת ש פ פירות ומניח ש פ כליפ ו א ע פ ״ י ש י ד ו של ע פ ה א ר ץ מ ג ע ת לשם‪.‬‬
‫א ב ל ב ר מ ב ״ ם פי״ב מ ה ׳ מ ט מ א י מ ר מ הי״ח פוסק כ ת ו ס פ ת א כאן׳ ו ע י י ן ב כ ״ מ שפ‪.‬‬
‫ברם נ״ל קרוב לוודאי ש ה ר מ ב ״ מ גרם ב ג מ ר א ש ם ‪ :‬ת ״ ש גגו ש ל ח ב ר ל מ ע ל ה מ ג ג ו‬
‫ש ל ע ם ה א ר ץ ו כ ו ‪ /‬והייגו ה ב ב א שלהלן ושעליה ח ל ק רשב׳י׳ג‪ ,‬כלומר׳ ה ר י ש א ש ל‬
‫רשב״ג‪ .‬ו כ ן יוצא ברור מ ד ב ר י ה ר ״ ש הנ״ל ש כ ו ת ב ‪ , :‬ו ק צ ת ק ש ה ד ה ת פ פריך ע ל י ה‬
‫דר׳ יוחנן מ ד ר ב ן ש מ ע ו ן ב ן ג מ ל י א ל ו ה ד ד פריך עליה ד ד ב מ ד ת ג א ק מ א ו מ ע י ק ר א‬
‫ה ו ה ל י ה ל א ת ו י י ר י ש א והדר סיפא״‪ ,‬ה ד י לך ב ד ו ר ש ה י ת ה לסגיו ה ג י ר ס א ‪ :‬ל מ ע ל ה‬
‫מ ג ג ו ו כ ו ‪ /‬כי ל פ י ה ג י ר פ א שלפנינו א י ן מקום כ ל ל ל ד ב ר י ו ש ה ר י זו ה י א ב ר י י ת א‬
‫א ח ר ת ש ל א ה ו ב א ה כלל כ א ן ב ת ו ס פ ת א ש ל ה ר ״ ש )עיין לעיל(‪ .‬ו א פ נגיה ש ב ר ״ ש‬
‫י ש ל מ ע ל ה ה ש מ ט ה ע״י הדומות‪ ,‬והיתד‪ ,‬ל פ נ י ו ה ב ר י י ת א כאן‪ ,‬ה ר י מ כ ״ ש ש א י ן מקום‬
‫לדבריו‪ ,‬והיה מ ע י ד ע ל הסתירה בין ה ת ו פ פ ת א ובין הבבלי‪ .‬ו א ע פ ״ י ש ב ד ק ״ ם ל א מ צ א ת י‬
‫ג י ׳ זו וכן מ ע ת י ק כלפגיגו גמ ב ת ו ה ״ ב ל ה ד ש ב ״ א קמ״ז ע״א‪ ,‬מ ״ מ קרוב ל ו ו ד א י‬
‫ב ע י ג י ש ל פ ג י ה ד מ ב ״ מ והר״ש ה י ת ה הגי׳ ב ג מ ר א כ מ ו ש כ ת ב ת י ‪ .‬ו ע י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 31/32‬גגו של חבר ל מ ע ל ה מ ג ג ו ‪ . . .‬חבר שוטח שם כלים ומניח שם‬
‫טהרות‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬גגו של ח ב ר ל מ ע ל ה מגגו של עם הארץ ח ב ר שוטח שם כלים‬
‫ו מ ג י ח ש ט ט ה ר ו ת א ף ע ל פ י ש ע פ ה א ר ץ יכול ל פ ש ו ט ידו ו ל י ג ע ה ר י א ל ו ט ה ו ר ו ת‬
‫ו כ ן ב ג ו י א י נ ו ח ו ש ש מ ש ו ם י י ן נ ס ך ‪ .‬וכן כ נ ר א ה היתד‪ ,‬ה ג י ר פ א ג מ ל פ ג י‬
‫ה ד מ ב ״ פ פי״ב מה׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ רהי״ח‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ועיין פ ר ש ל ע י ל ש ג ר א ה ש ב ר י י ת א זו‬
‫ה ו ב א ה בע״ז ע׳ ס ע ״ ב לפי גי׳ ה ר מ ב ״ פ והר״ש‪.‬‬
‫ובכי״ו כ א ן ח ס ר מ ‪ .‬חבר ש ו ס ח ש ם כלים״ ו כ ר ע ד סוף ה י ״ א ) ש ר ‪ ,(34‬א ב ל‬
‫ב ד אינו ח ס ד כלום‪ ,‬ואצל צ׳ ב ש ג ו ״ ס י ש כ ג ר א ה טה״ד‪ ,‬ורצה ל ה ע י ר ע ל ח ס ר ו ן ב כ י ״ ו‬
‫ובמקום זה ציין על חסרון בד‪.‬‬
‫‪ 32/34‬רבן שמעון בן גמליאל אומר גנו של חבר‪ ...‬לפשוט את ידו וליגע‪.‬‬
‫ר ״ ש הנ״ל‪ ,‬ע״ז ע׳ ב ‪ /‬עיי״ש‪ .‬וצ״ע בערוך ע ר ך מ צ ר ב׳ אם ל א היתד‪ ,‬לםגיו ג י ׳‬
‫אחרת גם בדברי דשב״ג‪ .‬ועיין מ ״ ש לעיל‪.‬‬
‫‪ 34/35‬נפל דליו‪ ...‬וטהור בעלייתו‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬נ פ ל כ ל י ו לתוך בורו וכר‪,‬‬
‫וכנראה ש ט ״ ם היא‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה פ י ח מ ״ ג ו מ ״ ש ב א ר ש פ י ״ ב מ ה ׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ ה כ ״ ב ‪.‬‬
‫‪ 35/36‬ר׳ אלעזר אומר משקה סרוח הרי טהור‪ ...‬י ד י עופות‪ .‬ר״ש פ״ח מ״ו‪.‬‬
‫ועיין ת ו ״ כ ש מ י נ י פ ר ש ׳ ח ׳ ה״ד‪ ,‬נ ״ ה ע״א‪ ,‬י ד ו ש ׳ ת ר ו מ ו ת פ י ״ א ה״ב‪ ,‬מ י ז ע״ד‪.‬‬
‫ו ב ת ש ה ״ ג הוצ׳ קורוניל סי׳ ם ״ ט )ס׳ ה מ ע ש י ם ש פ ר פ פ א פ ש ט י ן ב ת ר ב י ץ ש ״ ב פ ״ ג‬
‫ע מ ׳ ‪ :(325‬ש א ר ש ר צ י מ מ ש ע ר י ן א ו ת ן א ח ד ל ח מ ש מ א ו ת ו א ם ה י ה ה מ ש ק ה סרוח ו א פ י ׳‬
‫יותר מ כ ש י ע ו ר ט מ א ‪ .‬ו ר י ״ ן א פ ש ט י י ן ש ס ה ס מ י כ ה ל ת ו ס פ ת א כ א ן ‪ ,‬ו פ ל י ט ת ה ק ו ל מ ו ס היא‪,‬‬
‫כ י שם הפירוש ה ו א ש ה מ ש ק ה ה י ה ס ר ו ח מ ח מ ת ה ש ר ץ ש ג ת ן ב ו ט ע פ ולפיכך ט מ א‬
‫אפילו י ו ת ר מ כ ש י ע ו ר הג״ל׳ ואין ז ה עגיין לסרחון הפוסל מאכילה‪ .‬וכבר ה ע י ר ו ת י ע״ז‬
‫בס׳ ה מ ת י ב ו ת ה ו צ ׳ ד ״ ר לוין ע מ ׳ ‪.112‬‬
‫‪ 36/37‬חטין ה מ צ א ק עם ג ל ל י ב ק ד ו ש ע ו ר ץ ה י ו צ א ץ עם ג ל ל י בהמה וכוי‪.‬‬
‫ר ״ ש הג״ל‪ ,‬מ נ ח ו ת ם ״ ט א ‪ /‬ועיין ד מ ב ״ מ פ ״ ב מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן הי״ז ו ב כ ״ מ שם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫טהרות פ״ט—י עמ׳ ‪670—671‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ 38‬כונסן לאוכלן וכר‪ .‬בד‪ ,‬כי׳׳ו ור״ש הנ׳׳ל‪ :‬כינםן לאוכלין ו כ ו ‪/‬‬
‫שם‪ :‬נ ו ל ק אף ע ל פי שכנסן למשקה בטלה ד ע ת ו ‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪:‬‬
‫ג ל ל י פ אף ע ל פי ש כ נ ס ן ל מ ש ק ה ב ט ל ה ד ע ת ו ‪ .‬וכן ה ג י ה ה ג ר ״ א ופירש גללים —‬
‫מי דגליפ‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד פ ״ ב פ ה י ״ ד ‪ :‬א י ן מ ש ק י ן יוצאין על ידי פ ר ה ו ל א על ידי‬
‫עופות ולעולמ מקבל ט ו מ א ה ה ו א י ל וראויימ היו מ ת ח ל ה לאדם‪ ,‬א ב ל א פ ה י ו פרוחימ‬
‫מתחלתן כ ג ו ן פ ר ש ש ב מ ע י ב ה מ ה ו ד א י טהורימ‪ .‬ועיין פםתיפ י ״ ת א ‪/‬‬
‫‪ 39‬חשב ע ל י ו לאשפה‬
‫טהור‬
‫דמפ‬
‫לתוך‬
‫ועיין‬
‫‪,‬‬
‫ט מ א ולכלב טהור‪ .‬בד״ש הג״ל‪ :‬ח י ש ב עליו לאשפה‬
‫‪,‬‬
‫ולכלב טהור‪ .‬וכן ב פ ׳ יתופי תר״א כ ת ״ י ע ר ך זעירא ב ד ח י ג ג א ‪ :‬ו ב ת ו ס פ ת‬
‫ט ה ר ו ת ן פ [ ה ב ד ו ע ם ה א ר ץ ג ר פ ׳ ל פ ל ו ג ת י י ה ו בע׳׳א והכי גרס׳ לה גוזל שגפל‬
‫הבור של גת ח ש ב ע ל י ו ל א ש פ ה ט ה ו ר ולכלב ט ה ו ר ד ב ר י ר ׳ ע ק י ב א וכר‪.‬‬
‫ב מ ש ג ה פ ״ ח מ״ו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫עמ׳ ‪671‬‬
‫‪ 1/2‬ע ר י ב ה שהיא טמא טמא מת‪ .‬ר״ש פ״ח מ״ח‪ ,‬ובפירושו ש פ ‪ :‬פי׳ ש ה י א ט מ א ה‬
‫ט מ א מ ת ש נ ג ע ה ב ט מ א מת‪ .‬א י ן ל ש י ן ב ה ק מ ח של חולין ד א ס ו ר ל ע ש ו ת ע י פ ת ו‬
‫בטומאה משוט דטבולה לחלה ו כ ו ‪/‬‬
‫‪3‬‬
‫מביא קמח של חולין ונותן לתוכה ועורך בתוכה בצק של תרומה וכר‪.‬‬
‫ופירש בר״ש הנ״ל ש א י ן ע פ ר ו ד י ו ת ה ק מ ח חיבור זו ע מ זו ל ה צ ט ר ף לכביצה‪ ,‬ואינן‬
‫יכולות ל ט מ א א ח ר י פ ‪ ,‬ו מ מ י ל א מ פ פ י ק ו ת ב י ן הבצק והעריבה‪.‬‬
‫‪ 4/5‬המזחילה שדרתה שותה ויורדת ו כ ר ‪ .‬בר״ש הנ׳׳ל‪ :‬ה מ ז ח י ל ה שהיא שותתת‬
‫ויורדת ו כ ו ‪/‬‬
‫‪ 5/6‬העליונים טמאין מפני שהן נרורין על נ ב י ידיו ה ת ח ת ו נ י ם ט מ א י ן ‪ .‬בד״ש‬
‫הנ״ל לנכון‪ :‬ו ה ת ח ת ו נ י ט ט ה ו ר י ן ‪ .‬ולהלן ‪ :685‬מ פ נ י ש ה מ ש ק ה ג ר ו ר על ג ב י ידיו‪.‬‬
‫ו ג פ כ א ן רק העליוגימ גרורימ על ג ב י ידיו ש ש מ ש ו ל ה ן ב פ י פ ל ר ג ע ולפיכך טמאין‪,‬‬
‫א ב ל ה ת ח ת ו ג י פ טהורין‪ .‬ועיין ה פ י ׳ ב ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫מקל ש ה י א מלאה משקק טופחק טמאה‪ .‬כ״ה ב ד וכי״ו ) ב ד ‪ :‬טמאין(‪,‬‬
‫ועיין במשנה פ״ח מ״ט‪.‬‬
‫ובד״ש ש ט ‪ :‬ד ק ט פ ר פ תיבור ו ב ת ו פ פ ת א מ ש מ ע ד ל ע נ י ן ט ו פ ח‬
‫נ ק ט לה ד ק ת נ י מ ק ל ש ה י א מ ל א מ ש ק י ן טופחין‪.‬‬
‫‪ 6/7‬ור׳ יהודה אומר משם ר׳ יהשע‪ ...‬טהורה‪ .‬עיין במשנה הנ״ל‪.‬‬
‫פ׳יי‬
‫‪ 8‬רבן שמעון בן גמליאל אומר משתנמר מלאכתן והלכה כדבריו‪ .‬ב ד ‪:‬‬
‫ר ב ן ג מ ל י א ל א ו מ ר וכר‪ .‬ובר״ש פ ״ ט מ ״ א ‪ :‬ת ג י א ב ת ו פ פ ת א ר ב ן ג מ ל י א ל א ו מ ד מ ש ת ג מ ד‬
‫מ ל א כ ת ן )והפרו לפניו ה מ ל י מ ‪ :‬והלכה כדבריו(‪ .‬ו ב מ ש נ ה ש ם ‪ :‬ר ב ן ג מ ל י א ל א ו מ ר‬
‫מ ש ת ג מ ר מ ל א כ ת ן וחכמים אומדים כדבריו‪.‬‬
‫‪ 8/9‬ועומר את זיתיו בן יומן חזרנו לדברי בית שמאי וכוי‪ .‬בר״ש הנ״ל‪:‬‬
‫ה ג ו מ ר את זיתיו בני י ו מ ן חיזרנו ל ד ב ר י ב י ת ש מ א י וכוי‪ .‬וכל הברייתות עד ש ר ‪13‬‬
‫‪,‬‬
‫ג ע ת ק ו ב ס ׳ י ח ו ס י תו״א כ ת ״ י ע ר ך ר יוחנן ב ן ה ת ו ר נ י ת כ ג י ׳ כי״ו בערך‪ .‬ו ב פ י ׳‬
‫ה ד ב ר י ם ב א ר ה ג ר ״ א ש א נ ו רואים מ כ א ן שד״ג לא ח ל ק אלא לקולא‪ ,‬והיינו א ם לא‬
‫‪94‬‬
‫טהרות פ״י דמי ‪671‬‬
‫נ ג מ ר ה מ ל א כ ת ן א י ן הזיעה מ כ ש י ר ה כלל‪ ,‬א ב ל א ם נ ג מ ר ה מ ל א כ ת ן ביום א ח ד‬
‫ל מ ח ל ו ק ת ב׳׳ש וב״ה‪.‬‬
‫חזרנו‬
‫‪ 9/10‬ר׳ י ע ק ב אומר מ ו ח ל משקה הוא ומפני מה טהרו מ ו ח ל היוצא‬
‫מ ן הזיתים וכוי‪ .‬וכן ב ד י ש הנ״ל‪ :‬ר׳ י ע ק ב א ו מ ד משקה ה ו א ומפני מ ה טיהרו מ ו ח ל‬
‫היוצא מ ן הזיתים וכוי‪ .‬ו כ ן ב ש ב ת ק מ ״ ד ב ׳ ‪ :‬ד ת נ י א ר ׳ י ע ק ב א ו מ ד מ ו ח ל ה ר י ה ו א‬
‫כ מ ש ק ה וכוי‪ .‬א ב ל ב פ י ה ״ מ פ ״ ט םמ״ב ע מ י ‪ :61‬ו ב ת ו ס פ ת א ר׳ מ א י ר א ו מ ד מ ש ק ה‬
‫ה ו א ומפני מ ה טהרו מוחל היוצא וכו׳‪ .‬ו כ ן ג ר פ ב ת ו פ פ ת א גם בתום׳ ר י ״ ד ש ב ת ק מ ״ ד‬
‫ב ׳ )י״א ע ״ ב ( ו ב ב ב ל י ש ם גרס כלפנינו‪ ,‬ולפיכך א מ ר ‪ :‬ו א ת י א ד ר ׳ מ א י ר כ ר ׳ י ע ק ב‬
‫והכי ת נ י א ב ת ו ס פ ת א )ואעתיק א ת כ ל לשוגו להלן( וכו׳‪.‬‬
‫ובירושלמי ד מ א י פ ״ ו ה״ז‪ ,‬כ ״ ה ר ע ״ ד ‪ :‬ת י פ ת ר כ ר ׳ מ א י ד ד ר ׳ מ א י ר א מ ר ה מ ו ה ל‬
‫כמשקה‪ ,‬ויתכן שכיוון לכאן ש מ פ ו ר ש כן ב ד ב ר י ד ״ מ )לגי׳ ה ר מ ב ״ מ והרי״ד(‪ ,‬ו א י ן א נ ו‬
‫צריכיפ לדיוק מ מ ש נ ת מכשירין פ י ו מ ״ ה ‪ ,‬ועיין ר ״ ש שפ‪.‬‬
‫‪ 11‬ור׳ שמעון אומר מוחל מי פירות הוא‪ .‬כלומד‪ ,‬ואינו ל א אוכל ו ל א מ ש ק ה‬
‫ואפילו ח י ש ב עליו‪ ,‬כ ל ע י ל ‪ 66219‬ואילך‪ .‬ו ב ש ב ת ש ם ‪ :‬ר ״ ש א ו מ ר מוחל אינו כ מ ש ק ה ‪.‬‬
‫ו ב פ י ה ״ ג כ א ן ע מ י ‪ :131‬ו ת נ י א ר ׳ ש מ ע ׳ או׳ מ ו ה ל מ י פירות ה ן וכו׳‪ .‬ו כ ן ב פ י ה ״ מ‬
‫ל ה ד ״ מ פ ״ ט פ מ ״ ג ע מ ׳ ‪ :62‬ו ב ת ו פ פ ת א ד ׳ ש מ ע ו ן א ו מ ד מוחל מ י פ י ר ו ת ה ו א וכוי‪.‬‬
‫וכ״ה בתופ׳ ר י ״ ד הנ״ל‪ ,‬ע י י ן להלן‪ .‬א ב ל ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר ׳ י ה ו ד ה אומר מוחל מ י‬
‫פירות ה ו א וכו׳‪ .‬ועיין מ ש נ ת מ כ ש י ר י ן הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 11/12‬ומפני מה אמרו מוחל היוצא מעיקת בית הבד טמא וכר‪ .‬וכן בפיה״מ‬
‫ל ה ר ״ מ ‪ :‬ו מ פ נ י מ ה ט מ א ו מוחל היוצא מ ע ו ק ת ב י ת ה ב ד וכו׳‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ומפני מ ה ט מ א ו מוחל היוצא מ ן ע ו ק ת )ב״ה בד״ר‪ .‬ו ב ד ״ ח ב ט ע ו ת ‪ :‬מ ן ש ו ק ת (‬
‫ב י ת ה ב ד וכו׳‪ .‬ו ב ש ב ת ש ט ‪ :‬ו מ ה ט ע מ א מ ר ו מ ו ח ל היוצא מ ע י ק ו ל ב י ת ה ב ד ט מ א וכו׳‪.‬‬
‫ואנו דואיפ מכאן כי ר ״ ש ש פ ו ב ר ש מ ו ח ל פ י פירות ה ו א מ ו ד ה ב מ ו ח ל ה י ו צ א‬
‫מ ע י ק ת )מעיקול( ב י ת ה ב ד ש ה ו א מכשיר‪ ,‬ו כ ן ר ׳ י ע ק ב )ר״מ‪ ,‬לגי׳ ה ר ״ מ ו ה ד י ״ ד (‬
‫ה ס ו ב ר שמוהל מ ש ק ה הוא מ ו ד ה לעיל במוהל היוצא מ ן ה ז י ת י פ ש ל א ג ג מ ר ה מ ל א כ ת ן‬
‫ש א י נ ו מכשיר‪.‬‬
‫ו ע ״ פ סיכום ז ה כ ת ב בתום׳ ר י ״ ד ש ב ת ה נ ״ ל ‪ :‬והכי ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ר ״ ש א ו מ ד‬
‫מוהל מ י פ י מ ת ה ו א ח ו ץ מ ן היוצא מ ע ק ל ב י ת ה ב ד ר ״ מ א ו מ ר כ ל מ ו ה ל מ ש ק ה‬
‫ח ו ץ מ מ ו ה ל זתים ש ל א ג ג מ ד ה מ ל א כ ת ן פ י ׳ ד ״ ש מ ב ר כ ל מוהל ח ש ו ב כ ש א ר מ י פ י ר ו ת‬
‫שאיגן מכשירין ו כ ר ו ר ״ מ א ו מ ד כ ל מוהל ח ש ו ב מ ש ק ה ח ו ץ מ מ ו ה ל היוצא מ ן‬
‫ה ז ת י ם ש ל א גגמרה מ ל א כ ת ן ש ל א ג ת ב ש ל ו ע ד י י ן )כלומר ש ל א ג ת ב ש ל ו ו ג ת ר כ כ ו‬
‫ב ב י ת ה ב ד ( ש א פ י ל ו א ם ת ט ח ג ם ב ב י ת ה ב ד א י ן ה י ו צ א מ ה ן ש מ ן אותו המוהל ו ד א י‬
‫ח ש ו ב כמי פירות‪ ,‬א ב ל כ ל ז מ ן ש י ש ש מ ן ב ז ת י ם כ ל מ ו ה ל ה י ו צ א מ ה ן ח ש ו ב מ ש ק ה כ ש מ ן ‪.‬‬
‫‪ 12‬לצאת י ד י צחצוחי שמן וכר‪ .‬כ ״ ה ב ד ופיה״מ להר״מ הגיל‪ .‬ובד״ש ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫מ פ נ י ש א י א י פ ש ר ל ו ב ל א צחצוחי ש מ ן ‪ .‬והנכון כלפניגו‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש ל ע י ל ‪.65224‬‬
‫‪ 12/13‬מוחל היוצא מ ן השמן טמא‪ .‬עיין באור הגד״א‪ .‬ועיין לעיל ‪ 662‬ש ר ‪.12/13‬‬
‫‪ 13‬כינסו ועשאו עיקל טמא‪ .‬ב ד י ש ה ג ״ ל ‪ :‬כגסו ועשאו ע ו ק ל טמא‪ .‬פי׳ ו ע ש א ו‬
‫ע ו ק ל שעירבו ע פ מוחל היוצא מ ע ו ק ל ב י ת ה ב ד ‪ .‬ו ב ר י ש ד ״ ה הפי׳ מ ש ו ב ש ת ‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ה ע ו ט ן זיתיו כ י ן ש נ י ב ד ק כיון שנמר אחד מ ק הוכשרו ל ק ב ל טומאה‪.‬‬
‫ב ר י ש פ י ט מ ״ ג ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ה ע ו ט ן זתים ב ש ג י ב ת י מ כיון ש ג ג מ ר א ח ד מ ה ן‬
‫טהרות פ״י עמ׳ ‪671‬‬
‫‪95‬‬
‫‪,‬‬
‫הוכשרו לקבל ט ו מ א ‪ .‬ו כ ן ב ד מ ב ״ מ פ י ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ט ) ב ד ׳ ק ו ש ט א ( ‪:‬‬
‫ה ע ו ט ן זתיו ב ש נ י ב ת י מ כיון ש ג מ ר א ת ת מ ה ן הוכשרו ל ק ב ל טומאה‪ .‬וברמב׳׳מ‬
‫ד ״ ה הגיהו ע י פ ה ת ו ס פ ת א ‪ :‬ב ש ג י בדין‪ .‬א ב ל מכיוון שגי׳ זו ג מ צ א ת גם ב ר ״ ש ה ר י‬
‫ק ש ה להגיה ברמב״פ‪ .‬ו א ו ל י ה פ י ר ו ש ש ע ט ן זיתיו ב ש ת י מ ד ו ת )ע׳׳פ מ ל י צ ת ה כ ת ו ב‬
‫ד ה ״ י ב ‪ /‬ב׳—ט‪ :‬ו ש מ ן ב ת י ם ע ש ר י מ א ל ף ( ו ל א ב ב ת א ח ת ובמדד‪ ,‬א ח ת )וזו ה י א רק‬
‫מליצה ע ״ פ הכתוב(‪ ,‬מ ״ מ ה ו כ ש ר ו א ל ה ש ג ג מ ר ו ‪ ,‬ואין א ג ו אומרים מכיון שדרכו ל ע ט ו ן‬
‫ב ש ת י פעמים‪ .‬לא גיחא ל י ה ש י ת ר כ כ ו הראשוגים י ו ת ר מדאי‪ ,‬והוד‪ ,‬ל י ה כ ע ת י ד להופיף‬
‫ע ל אותה מדה‪ ,‬א ל א א ו ת ה ש ג ג מ ד ה הוכשרה‪.‬‬
‫‪ 14/15‬המוסק זיתיו כגליל העליון‪ ...‬ל ג ל י ל התחתון‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רמב״מ הג״ל ה״י‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫עודיהו‪.‬‬
‫עליהן ד ׳‬
‫הנ״ל‪ ,‬ואין‬
‫משמסקן חשב ע ל י ה ן הוכשרו לקבל טומאה ע ו ד ה ו ‪ .‬ב ד ‪ :‬מ ש מ פ ק ן וכו׳‬
‫ובכי״ו‪ :‬ע ו ר ר ו ‪ .‬ו ל י ת ל י ה פיתרא‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ו א ם מ ש מ ס ק ן ח י ש ב‬
‫מ א י ד מ ט מ א ו ר ב ן ש מ ע ו ן ב ן ג מ ל י א ל מ ט ה ר ‪ .‬ועיין ד מ ב ״ פ‬
‫ל ד ע ת א פ ה י ת ה ל פ נ י ו ה ג י ׳ שלפגיגו א ו ג י ׳ ה ר ״ ש ו פ פ ק כר״מ‪.‬‬
‫‪ 16/17‬הגומר את זיתיו ועתיד למוכרן טהורין‪ .‬רמב״פ הנ״ל‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪ :‬פי׳‬
‫ו ע ת י ד למוכרן טהודין ד ל א נ י ח א ל י ה ב מ ש ק ה היוצא‪.‬‬
‫ב ע ל י ו ן טמאים‪ .‬בכי״ו‪ :‬ליפותן ב ע ל י ן טמאיט‪ .‬וכן בר״ש הנ׳׳ל‪:‬‬
‫‪ 17‬ליפותן‬
‫ליפותט בעליט ט מ א י מ וכו׳ ל י פ ו ת ן ב ע ל י פ הניח ע ל י ה ן ע ל י ז י ת כ ד י ל נ א ו ת ן‪.‬‬
‫ו ב ד מ ב ״ פ ה נ ״ ל ‪ :‬ל ת פ ו ת ן ב ע ל י ן הוכשרו ומקבלי׳ טומאה‪ .‬ו ע ל פ י ו כ נ ר א ה ה ג י ה הגר״א‪.‬‬
‫‪ 17/18‬הלוקח מעטן זיתים מן הגוי אם י ש מסיק ע ל פ ג י האדמה י ע ש ו‬
‫ב ט ה ר ה מ ן ה ג ו י גאמן לומר ל א גמרתיו‪ .‬בד׳יש הנ״ל‪ :‬הלוקח מ ע ט ן ש ל ז^ימ מ ן‬
‫הגוי א פ י ש מ פ י ק ע ל פ נ י ה א ד מ ה י ע ש ו ב ט ו מ א ה ו מ ש ל י ש ר א ל נ א מ ן לומר‬
‫ל א גמרתיו‪ .‬ו כ ן היתד‪ ,‬ה ג י ׳ ל פ נ י ה ר מ ב ״ מ הנ״ל ה י ״ א ‪ :‬ה ל ו ק ח מ ע ט ן זתימ מ ן הגוי‬
‫א מ י ש מ ו פ ק ע ל פ נ י ה א ד מ ה י ע ש ו ב ט ו מ א ה ש ז ה ב ח ז ק ת שגמר‪ .‬וגאמן ע מ ה א ר ץ‬
‫לומר מ ע ט ן זה ל א גמרתיו‪ .‬ו ב ר ״ ש הנ׳׳ל פ י ר ש ‪ :‬א ם י ש מסיק ע ל פ נ י ה א ד מ ה ‪ ,‬כלומר‬
‫א ף ע ל פ י ש י ש לגוי מ ו פ ק י זתימ במקו׳ אתר‪ ,‬ל א א מ ר י ג ן ע ת י ד ל ה ו פ י ף ו ל א גגמרה‬
‫מ ל א כ ת ן א ל א י ע ש ו ב ט ו מ א ה ‪ .‬ו מ ש ל ישראל‪ .‬כ ל ו מ ר א ם ק נ ה מ ע ם ה א ר ץ גאמן ל ו מ ר‬
‫ל א גמרתיו‪ .‬א ב ל ג י ׳ כי״ו ו ד נ ר א י ת יותר נוחה‪ ,‬והפירוש ה ו א א ם י ש ז י ת י מ ס י ק‬
‫)עיין ח ל ה ם ״ ג מ ״ ט ( ע ל האדמה‪ ,‬כלומר מ ו נ ח י ן ע ל ה א ד מ ה מוכנים ב ש ב י ל ב י ת ה ב ד‬
‫י ע ש ה במהרה‪ ,‬מ פ ג י שהם מ ע י ד י ם ש ד ע ת ו להוסיף‪ ,‬ו ל א ג ג מ ר ה מלאכתו‪ .‬ועיין מ ״ ש‬
‫ע ל הביטוי י ע ש ו ב ט ו מ א ה להלן ‪ 672‬ש ו ׳ ‪.26/27‬‬
‫‪2 0‬‬
‫‪/‬‬
‫‪1 8‬‬
‫ה‬
‫י‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ל ן אם‪ ...‬אף על פ י שהוא עתיד להוסיף ק ב אחד א ו ש נ י ק ב י ן‬
‫ה ר י א ל ו טהורין‪ .‬בר״ש הנ״ל )בפירושו(‪ :‬אם ש ל זתים‪ .‬זתים שבקרקע ה מ ע ט ן ונדבקו‬
‫‪ .‬א ף ע ל פ י שהוא ע ת י ד להוסיף‪ .‬ט פ י ה ו ה ניחה א י הוד‪ ,‬ג ד פ י נ ן‬
‫ק י‬
‫ונעשו א‬
‫אם ה ו א ע ת י ד להוסיף‪ .‬ו י ש לפרש ד ה כ י ק א מ ד א ף ע ל פ י ש א י נ ו ע ת י ד להוסיף א ל א‬
‫ק ב כ ל א נ ג מ ר ה מ ל א כ ת ן ח ש י ב וטהורין‪ .‬ו ה א ד נ ק ט א ו ש נ י ק ב י ן היינו ל פ י זיתים‬
‫שבמעסן‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ם הנ״ל ה ״ ת ‪ :‬ג מ ר מ ל מ ס ו ק זתיו א ב ל ע ת י ד ל י ק ח זתים אחרים‬
‫ולהוסיף עליהם אפילו א י נ ו ע ת י ד להוסיף א ל א ק ב א ו קביימ ל א הוכשרו‪.‬‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ר‬
‫א‬
‫פ‬
‫‪ 20‬ואם הערים הרי א ל ו טמאין‪ .‬ר״ש ורמב״פ הנ׳ל‪ .‬והפי׳ ה ו א שהערים והניח‬
‫בכוונה ק ב א ו קביים מ ח ו ץ ל מ ע ט ן כ ד י שיוסיף עליהם א ח ״ כ ויוכל ל ע ש ו ת ל פ נ י כן‬
‫בטומאה‪ .‬ועיין ל ה ל ן ‪.6725‬‬
‫טהרות פ״י עמ׳ ‪671‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ 20/21‬העוטן זיתים ברשות עם ה א ר ץ ‪ . . .‬וחותם אחר‪.‬‬
‫ר״ש פ״ט מ ״ ד ‪ ,‬ד מ ב ״ ם‬
‫‪,‬‬
‫פ י ״ א מד״ ט ו מ א ת אוכלין הט״ז‪.‬‬
‫‪ 21/22‬ואף ע ל פ י שבא ומצא מפתח פתוח‪ ...‬ואפילו קיסם‪.‬‬
‫ר״ש ורמב״ם הנ״ל‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ל ע י ל ‪ 669‬ש ו ‪ ,14/15‬עיין מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 23/24‬היו שם חורין וסדקין‪ ...‬כפתחים‪.‬‬
‫ד״ש ודמב״ם הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 25‬ו ב ל ב ד ש י ה ו ניםוטין מחמת המחיצה‪ .‬וכ״ה גם בד‪ .‬א ב ל בר״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ו ב ל ב ד ש ל א י ה ו א ניסוטין מ ח מ ת ה מ ח י צ ה ו כ ר פירוש ש ל א י ה ו גיםוטין מ ח מ ת‬
‫מ ח י צ ה ‪ .‬כגון פדיגין פרושין א ו מ ח צ ל ת פרושה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫א ב ל גירםתינו ״ובלבד שיהו״ ה י א ב ל י ם גכונה‪ .‬ו פ י ר ו ש ה ‪ :‬ו ב ל ב ד ש ל א י ה ו ו כ ו ‪.‬‬
‫ו כ ב ר ה ב א ת י כ מ ה ד ו ג מ א ו ת לםיגנון ז ה ב ח ״ ב ע מ ‪ ,260—261‬עיי״ש‪ .‬ו י ש ל ה ו פ י ף ג פ‬
‫ו ב ל ב ד ש ל א י ה ו מחולחלין‪ .‬שזהו א ו ת ו ה ד ב ר כ מ ו ‪ :‬ו ב ל ב ד ש י ה ו‬
‫תופ׳ ש ב ת‬
‫מחולחלין‪ ,‬כ ג י כי״ל ו ד שפ‪ ,‬ע י י ן מ י ש ב ח ״ א ע מ ׳ ‪ .124‬ש פ *‪ ) 132‬ב ד ( ‪ :‬ו ב ל ב ד ש ל א‬
‫• י מ ל ו ל ב י ד ‪ .‬וזהו כ מ ו ‪ :‬ו ב ל ב ד שימלול ביד‪ ,‬כ ג י ׳ כ י ״ ל שם‪ ,‬עיין מ ״ ש ש מ ע מ ‪.144‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:11512‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 26‬אם היתה נבוהה עשרה טפחים אף ע ל פי שאינה מגעת וכר‪.‬‬
‫בר״ש ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫א ט היתד! ג ב ו ה ה מ ן ה א ר ץ ע ש ר ה ט פ ח י מ ש א י ג ה מ ג ע ת לקורות טהורה‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ה ע ו ט ן ב י ת ה ב ד כעוטן ב ת ו ך ביתו‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬והעוטן ב ב י ת ה ב ד וכו׳‪.‬‬
‫ו פ י ה ג ד ״ א ‪ :‬ה ע ו ט ן ב ב י ת ה ב ד ש ל ע ט הארץ‪ .‬ו ע י י ן להלן ‪ 672‬ש ר ‪.5/6‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 27‬ועומר א ת זיתיו ו ש י י ר קופה אחת י ת נ נ ה ל ע י נ י ה כ ה ן ‪ .‬וכ״ה ה ג י ד פ א‬
‫ב מ ש ג ה פ ״ ט מ ״ ד ב ה ו צ לוו‪ .‬קויפמן‪ ,‬ד ״ ו ר פ ״ ג ) ע פ פ י ה ד ״ ש ( ו ב כ ת ״ י פ ר מ ה ) ו ש ם ‪:‬‬
‫ל ע י נ י כ ה ן ( ‪ .‬ו ב כ י ״ מ ‪ :‬י ש י י ר קופה א ח י ת ג נ ה ל ע י ג י הכהן‪ .‬א ב ל ב ד גפולי‬
‫ובהוצ׳ ש ל נ ו ב מ ש נ ה ש ב מ ש ג י ו ת ו ב מ ש נ ה ש ב ג מ ר א ‪ :‬ו ש י י ר ) ב ר ע ״ ב ב ד ״ י ‪ :‬ישייר(‬
‫קופה א ח ת יתגגה ל ע ג י הכהן‪ .‬ו כ ״ ה ב פ י ה ״ מ ש פ ‪ ,‬ו כ ן פ י ר ש ה ר ״ מ ש פ ל פ י ג י ר פ א זו‪.‬‬
‫ו ב ח ג י ג ה כ י ה א ‪ :‬י ש י י ר ק ו פ ה א ח ת ויתגגה ל ע ג י כהן‪ .‬א ב ל ב כ ת ״ י ב׳ ש פ ) ו ע ו ד ( ‪:‬‬
‫ל ע י ג י כהן‪ ,‬ע י י ן ד ק ״ פ ש מ ע מ ‪ 86‬ה ע ד ה מ ‪ /‬ו ב ר י ח ש פ ‪ :‬י ש י י ר ק ו פ ה א ח ת‬
‫ו י ת נ נ ה ל ע י נ י כהן‪ .‬וכן ה ג י ה ה ג ר ״ א ב מ ש נ ה כ א ן ‪ .‬ו ב ת ו פ ׳ ח ג י ג ה כ י ה א ׳ ) ד ״ ו ד צ ״ ח (‬
‫פ ד י ה י ת ע ה ‪ :‬ל ע ג י כהן ג ר וכן ג ר רש״י והכי איתא בפדר המשנה דטהרות הגומר‬
‫ז ת י ו י ת נ נ ה ל ע ג י כ ה ן ד ב ר י ר׳ מ א י ר וכו׳ ו מ א ן ד ג ר פ ל ע ג י ) ל פ י הג׳י׳ל צ י ל ‪ :‬ל ע י נ י (‬
‫כ ה ן שיבוש ה ו א בידו‪ .‬ו מ פ י ר ש ״ י ש ל פ נ י נ ו א י ן ל ד ע ת א י ך היתד‪ ,‬ג י ר פ ת ו ) ב ת ו ך ה ה ע ת ק ה‬
‫ש ל ר ש ״ י ‪ :‬לעגי(‪ ,‬ו ה מ א י ר י ב ח ג י ג ה ע מ ג ״ ב ה ע ת י ק א ת לשון ר ש ״ י ו ג ר פ ״ ל ע נ י ״ ‪.‬‬
‫ובפוף הוסיף ) ע ל ד ב ר י ה ג מ ר א ( ‪ :‬ו י ש ש א י ן גורפין ל ע ג י כ ה ן א ל א ל ע י ג י כהן‪,‬‬
‫כ ל ר ש ל א י נ י ח נ ה ב ת ו ך ב י ת ו א ל א יתנגד‪ ,‬במקומ מ י ו ח ד ש ב ב י ת ה ב ד ל ע י ג י כ ה ן ו כ ה ן‬
‫מ ש מ ר ה ‪ .‬א ב ל ב ת ו פ פ ו ת ח ג י ג ה ש פ ב ד י ה ‪ :‬ל ע י ג י כ ה ן ג ר ו כ ן ג ר פ ד ש י י והכי א י ת א‬
‫בסדר המשגה דטהרות הגומר זיתיו יתננה ל ע י ג י כ ה ן ו כ ר ומאן דגרם ל ע ג י‬
‫ש י ב ו ש ה ו א בידו‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫״‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ובריש הניל גרם בתוספתא כ א ן ‪:‬‬
‫ישייר‬
‫קופה א ח ת‬
‫ו י ת ג גד‪,‬‬
‫ל כ ה ן וכר‪.‬‬
‫‪ 28‬ו י ו ל י ך ל ו את המפתח מיד דברי ר׳ מ א י ר ‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ובד״ש ה נ י ל ‪ :‬ויוליך‬
‫ל ו ה מ פ ת ח ב י ד ד ב ר י ר׳ מ א י ד ו כ ר ויוליך ל ו ה מ פ ת ח ‪ ,‬כ ל ו מ ר א ו יוליך ל ו ה מ פ ת ח ‪,‬‬
‫ב י ד ב מ ו מ י ד ו ת ר י ת נ א י א ל י ב א דר• מ א י ר ] ד [ ב מ ת נ י )הנ״ל( ל ע י נ י כ ה ן ק א מ ד ‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬ו ד י יהודה א ו מ ר כ ל א ו ת ו ה י ו ם ‪ .‬בד״ש הנ״ל‪ :‬ו ה א ד ק א מ ר ר׳ י ה ו ד ה ב מ ת נ י ׳‬
‫מ י ד כ ל אותו היומ מ י ד ק ר י ליה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫טהרות ס״י עמ׳ ‪671‬‬
‫‪ 30‬מ י ד ולמוצאי שבת בשש שעות‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫בר״ש הנ״ל‪ :‬מ י ד ולמוצאי שבת‪ ,‬כלומר‬
‫ל מ ו צ א י ש ב ת ל א ח ד ש ש ש ע ו ת מיד‪.‬‬
‫‪ 30/31‬ר׳ שמעון ‪ p‬י ה ו ד ה א ו מ ר ו כ ר ‪ .‬ד״ש פ״ט מ״ה‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 31‬ככיפש‪ .‬בכי״ו וד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬בכופש‪ .‬וכ״ה ב מ ש נ ה ש מ בהוצ׳ לוו‪ ,‬קויפמן‪ ,‬כי־מ‬
‫) ו ש פ בטעות‪ :‬בפופש(‪ ,‬כ ת ״ י פ ר מ ה ‪ .‬ד ״ ו ר פ ״ ג ) ע פ פ י ׳ הד״ש(‪ .‬ו ב ד ׳ נפולי ש מ ‪ :‬בכותיש‪.‬‬
‫ו ב פ י ה י מ דידיגבודג ‪ ,63‬ו כ ן ב ה ו צ ׳ שלנו ב מ ש נ ה שבמשניות ומשנה ש ב ג מ ר א ‪ :‬בכותש‪.‬‬
‫‪ 32‬ע ל מה נחלקו ע ל שהניחן ליכתש‪ .‬בד״ש הג״ל‪ :‬ע ל מ ה גחלקו ע ל ש י ה ו‬
‫נוחיפ‬
‫ליכתש ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה ה ג י ל ‪.‬‬
‫‪ 33/34‬ה ז י ת שפצעו בידים טמאות ל א הוכשר לסופתו במלח ו ל א הוכשר‪.‬‬
‫ו כ י ה ב ד )אלא ש ב ד י ה ת ק נ ו ‪ :‬הוכשר(‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬הזית ש פ צ ע ו ב י ד י ט ט מ א ו ת‬
‫ה ו כ ש ר פ ו פ ת ו ב מ ל ח ל א הוכשר‪ .‬וכן ב ש ב ת ק מ ״ ה א ׳ ‪ :‬ד ת נ י א ד״מפצע ב ז ת י פ‬
‫בידימ מ ס ו א ב ו ת הוכשר ל ם ו פ ת ן ב מ ל ח ל א הוכשר‪ .‬וכן ב מ ש נ ת נ ו כ א ן ‪ :‬ה פ ו צ ע זתיפ‬
‫ב י ד י ט ט מ א ו ת טימאן‪.‬‬
‫א ב ל ק ש ה ל ה ג י ה ב ת ו פ פ ת א ג ג ד כי״ו וד‪ ,‬וגי׳ ה ד י ש כגראה ה ו ג ה ה ע י פ הבבלי‪.‬‬
‫ובירושלמי מ ע ש ר ו ת פ י א ה ״ ז ‪ ,‬מ ״ ט ע י ב ‪ :‬ד ת ג י ז י ת ש פ י צ ע ו ב י ד י פ מ פ ו א ב ו ת ל א‬
‫הוכשרו לפופגן ב מ ל ח ה ו כ ש ר ו ‪ .‬ועיין ב פ ״ מ ו מ ה ״ פ ש מ ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש להלן ‪.67229‬‬
‫‪ 34‬ל י ד ע א ם י ש ב ו שמן לא הוכשר ו כ ר ‪ .‬בירוש׳ ש פ ‪ :‬ל י ד ע א פ י ש בו מ י מ‬
‫ל א הוכשרו וכר‪ ,‬והיא היא‪ .‬ובשבת ש פ ‪ :‬ל י ד ע א פ הגיעו זתיו ל מ פ ו ק א פ לאו ל א הוכשר וכר‪.‬‬
‫‪ 35/36‬ה י ת ה ל ו אם של ז י ת י ם ועתיד להופכו‪ ...‬אינן חיבור‪ .‬עיין פיה״ג כאן‬
‫ע מ ׳ ‪ ,126‬ערוך ע ר ך א ו פ ‪ ,‬פ י ה ״ מ פ י ט ר מ ״ ז ע מ ׳ ‪ .64‬ו ב ר י ש פ י ט מ ״ ח ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א‬
‫היתד• לו א ו פ )עיין ב פ י ה י ג ש פ ה ע ר ה ‪ (29‬ש ל ז ת י פ ו ע ת י ד להופכה כיון ש ת ק ע בו‬
‫א ת ה י ת ד א ף ע ל פ י ש י ש ב ה גושין הרבה ה ר י א ל ו איגן חיבור ו כ ר פ י ׳ ו ע ת י ד ל ה פ כ ה‬
‫ד ר ך ה ז ת י מ ש מ ת פ ד ד י פ ב ש ע ת הפיכה‪ .‬ש י ש ב ה גושימ ה ר ב ה ש י ש כ מ ה ז ת י פ מדובקימ‬
‫בגוש‪ .‬ה ר י א ל ו איגמ ח י ב ו ר ד מ כ י ו ן ש ב א ו ל ה פ ר י ד ן ש ו ב א י ן ח י ב ו ר ן חיבור‪ ,‬מ י ד י ד ה ו ה‬
‫אתאגים וכו׳ ד ב ז ת י ם חיבור ד ד ו צ ה ש י י ג ק ו ז ה מ ז ה )עיין ב ת ו ס פ ת א ל ע י ל ‪ 661‬ש ו ׳ ‪23/24‬‬
‫ובר״ש ל מ ע ל ה שט(‪ ,‬והרי ה ש ת א א י ן רוצה שייגקו‪ .‬ו ע י י ן ג פ ב פ י ׳ ה ר א ״ ש ש מ מ ״ ט ו ב ר י ש שם‪.‬‬
‫ו כ ן פ י ר ש ה ר מ ב ״ פ ‪ ,‬כ פ י שיוצא מ פ פ ק י ו ב פ י ו מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ט ״ ז ‪ :‬הזתים‬
‫ש נ ט מ א ו ) צ ״ ל ‪ :‬ש ע ט נ ן כ מ ו ש ה ו א ב ר מ ב ״ ם ד ״ ח ( ו ג ע ש ו ג ו ש א ח ד ה ר י ז ה חיבור מ פ ג י‬
‫ש מ ת ח י ל ה ל א נ ת נ ן ל מ ע ט ן א ל א ע ל מ נ ת ש י י נ ק ו ז ה מ ז ה ו כ ר היתד‪ .‬ל ו א ו ט ש ל ז ת י מ‬
‫ו ע ת י ד ל ה פ כ ה כיון ש ת ק ע ב ה א ת ה י ת ד א ף ע ל פ י ש י ש ב ה גושים ה ר ב ה א י נ ן חיבור‪.‬‬
‫‪ 36/37‬משהפכה ונעשה אם ר• אומר אינו חיבור ור׳ יוסי בר׳ י ה ו ד ה אומר‬
‫חבור‪ .‬בד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬מ ש ה פ כ ן נעשו אומ ר׳ י ה ו ד ה אומד אינו חיבור ד ׳ י ו פ י אומר‬
‫חיבור פי׳ וכו׳ מ ש ה פ כ ן נ ע ש ו א ו פ כלומר א פ ל א ח ד ש ה פ כ ן ו נ ת פ ר ד ו ח ז ר ו ו נ ת ח ב ר ו‬
‫ו נ ע ש ו א ו פ פלוגתא ד ר ׳ י ה ו ד ה ו ר ׳ י ו ס י א י ה ו י ח י ב ו ר א ו ל א ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן‬
‫ל ה ל ן ‪ 687‬שו׳ ‪ 26/27‬ו מ ש י ש ‪.‬‬
‫עלינו‬
‫הלכה‬
‫אינן‬
‫כדבי‪,‬‬
‫ו ב ד ו ר שלפני ה ר מ ב ״ ם הנ״ל היתד‪ .‬ה ג י ר ס א כגי׳ ד וכי״ו‪,‬‬
‫לפסוק ש א ם נ ת ח ב ר ו א ח ד י ה ה פ י כ ה חיבור כ ר ׳ יופי‪,‬‬
‫כ ר ׳ יוסי )עירובין מ ״ ו ב׳(‪ ,‬א ב ל ב ר מ ב ״ ם ה נ ״ ל ‪ :‬ו א מ‬
‫חיבור‪ .‬וזהו כ ר ׳ יהודה ל פ י ג י ר ס ת ה ד י ש ‪ .‬א ב ל ל פ י גירסא‬
‫ב ה ת א ם לכלל ה ל כ ה כ ר ׳ מ ח ב י ר ו כ מ ו ש ה ע י ר ב כ ״ מ ש ם‬
‫שהרי לגירםת ה ר ״ ש‬
‫כ י ד ׳ יהודה ו ר ׳ י ו פ י‬
‫מ ש ה פ כ ה נ ע ש ו אופ‬
‫שלפנינו פסק הרמב״ם‬
‫במקומו‪ .‬וכן מפורש‬
‫טהרות פ״י—י״א עמ׳ ‪671—672‬‬
‫‪98‬‬
‫בהלכות ק צ ו ב ו ת דבבי מ ע ר ב א )בה״ג ד ״ ו ק ״ כ ע ״ א ‪ ,‬ד ״ ב ע מ ׳ ‪ ,469‬א ה ל ד ו ה ר ש י מ ת‬
‫כת׳׳י ש ש ו ן ח ״ א ע מ ׳ ‪ : (90‬ר ב י ו ד י יוסי בי ר ׳ יהודה הלכה כרבי‪ .‬ו ע י י ן ב מ צ פ ה ש מ ו א ל ‪,‬‬
‫ו י ת כ ן שכיוון לזה‪.‬‬
‫גרנרין שנשרו במים ונעשו אם וכר‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫כ״ה בד‪ .‬ובפיה״ג סוף ע מ י ‪ : 126‬ו ע ו ד‬
‫א מ ר י נ ן ג ר ג ד י ן ש נ ש ר ו ב מ י ם ו נ ע ש ו ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ערוך ע ר ך אופ‪.‬‬
‫‪ 37/38‬ר׳ אומר אינן חבור ו ר ׳ יוסי בר׳ יהודה אומר חבור‪.‬‬
‫לעיל אמ‬
‫נתחברו‬
‫מאיליהן‪.‬‬
‫ובר״ש‬
‫ורמב״פ לא‬
‫נעתקה‬
‫והן הולכים ל ש י ט ת מ‬
‫הלכה זו‪.‬‬
‫ואפשר‬
‫שכאן‬
‫א י ן ה ל כ ה כרבי‪ ,‬עיין מ ״ ש להלן ‪ 687‬ש ר ‪.27/28‬‬
‫‪ 38‬אם עד שלא נגמרה מלאכתן וכו׳‪ .‬ר״ש פ״ט מיז‪ ,‬ועיין פיה״מ שמ ע מ ׳ ‪.64‬‬
‫ו ע ל פ י ה ת ו ס פ ת א פ פ ק ה ר ״ מ ב פ י ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין‬
‫נגמר‬
‫שלא‬
‫מ ל א כ ת ן וכר‪,‬‬
‫הי״ב‪ :‬הרוצה ליפול מזתיפ‬
‫כ מ ש נ ת י נ ו פ ״ ט מ״ז‪.‬‬
‫‪ 38/39‬ורצה ליטל מהן‪ ...‬בטהרה‪.‬‬
‫ד״ש הנ״ל‪ ,‬מ ש נ ה הניל‪ ,‬ועיין אליהו ר ב א שפ‪.‬‬
‫?מ׳ ‪672‬‬
‫‪ 1‬ומוליך לבית הבד‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ומוליך ב ט ה ר ה לבית הבד‪ .‬ולפי פ ש ט‬
‫ה ל ש ו ן מ ש מ ע ש ה כ ל הולך ע ל מ ה שקצץ‪ ,‬א ב ל ה ר ״ מ ו ה ר ״ ש ב מ ש נ ה ש פ ל א פ י ר ש ו כן‪.‬‬
‫ו ע י י ן ב א ל י ה ו ד ב א הג״ל‪ ,‬וכל ד ב ר י ו מ י ו פ ד י פ ע ל ה ת ו פ פ ת א כאן‪.‬‬
‫ש מ ‪ :‬ובית הלל אומרים א ף מחפה בטומאה‪.‬‬
‫ב״ה בכי״ו‪ ,‬בר״ש ו ב מ ש נ ה הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 2/3‬קתכו מניח כדי קתבג ב״ה ג פ ב ד ובר״ש הנ״ל‪ .‬ובד״ח של ה ת ו פ פ ת א ה ג י ה ו ‪:‬‬
‫ח ת כ ו מגיח כ ד י חתכו‪ .‬ואין ל ה ג ה ה זו שום יסוד‪ .‬והנכון ה ו א ‪ :‬ק ת ב ו מ נ י ח כ ד י ק ת ב ו‬
‫)וכן ה ג י ה לוי במלוגו ע ר ך קוטבי(‪ .‬וכן ל ע י ל ש ב י ע י ת ‪) 7022‬כגי׳ ד ו כ י ״ ו ( ‪ :‬ז י ת י מ‬
‫ש ל ש ב י ע י ת א י ן עושין אותן ב ק ת ב י ו כ ר ע ו ש י ן ב ק ת ב י וכר‪ .‬והיינו ק ת ב י ‪ ,‬הייגו‬
‫ק ט ב י )קוסבי(‪ .‬ו כ ן ב מ ש נ ה ש ב י ע י ת שם פ ״ ח מ ״ ו ‪ :‬ואין ע ו ש י ן זיתיט ב ב ד ו ב ק ו ט ב‬
‫א ב ל כותש הוא ומכגיס ל ב ו ד י ד ה ו כ ר ‪ .‬ו ב מ ל א ״ ש ש ט ‪ :‬ק ו ט ב פי׳ ה ר מ ב ״ ט ז״ל ג ת ק ט ן‬
‫לזיתים ובודידה ג ת ק ט נ ה ע ד מ א ד ‪ .‬ו ב פ פ ר י ם י ש ג י ם ג ר פ י ׳ ו ב ק ו ט ב י ביו״ד‪ .‬ולהלן ‪:67920‬‬
‫י ש ב ע ל ג ב י ק ת כ א ו כ ר ‪ ,‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬קתכי‪ ,‬ו צ ״ ל ‪ :‬פ ת ב י )או קתבו(‪ ,‬ע י י ן מש״ש‪.‬‬
‫משם אביו אף על פי שעקר את כ ל האם וכר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ואליהו ר ב א שמ‪.‬‬
‫ר״ש הג״ל‪ ,‬ועיין ב מ ש ג ה‬
‫‪6‬‬
‫‪.7120‬‬
‫ובר״ש הג״ל‪:‬‬
‫‪ 5‬ובלבד שלא יערים ואם הערים הרי אלו טמאק‪ .‬ל ע י ל‬
‫ו ב ל ב ד ש ל א י ע ד י פ ‪ .‬א ד ר ׳ יופי א י א פ ש ר ליישבו‪ ,‬ד ה א ב כ ל ע ג י י ן ט ה ו ד י מ ד ל א הוכשרו‪,‬‬
‫א ל א א ע ת י ד להופיף ק א י כ י ה ה ו א ד ל ע י ל‬
‫)‪.(67120‬‬
‫‪ 5/6‬והעוטן בית הבד כעוטן בתוך ביתו‪ .‬לעיל ‪ .67127‬ובריש ה נ ״ ל ‪ :‬והעוטן‬
‫ב ב י ת ה ב ד כאילו ע ו ט ן ב ת ו ך ב י ת ו פ י ׳ וכו׳ כ ע ו ט ן ב ב י ת ו ד כ ל ז מ ן ש ע ת י ד ל ה ו פ י ף‬
‫לא גגמרה מלאכתן‪.‬‬
‫פי״א‬
‫‪ 7‬ה י ה קוצץ מ ן המעטן ומעלה לראש ה ג ג וכוי‪ .‬בפיה״מ להר״מ פ״ט מ״ט‬
‫ע מ י ‪ :65‬וזה ל ש ו ן ה ת ו ס פ ת א ה י ה ק ו צ ה מ ן ה מ ע ט ן ו כ ר ‪ .‬ו כ ן ב ד ״ ש ש פ ‪ :‬ת ג י א‬
‫ב ת ו פ פ ת א ה י ה ק ו צ ה מ ן ה מ ע ט ן ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ג ס ר מ ב ״ פ פ י ״ ז מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה״ד‪.‬‬
‫טהרות פי״א עמ׳ ‪672‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ 7/8‬ונמצא שרץ ב ג ג המעטן טהור גמצא במעטן טמא הגג ד ב ר י ר ב י ‪ .‬בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ונמצא שרץ ב ג ג ה מ ע ט ן ט ה ו ר ב מ ע ט ן ה ג ג ט מ א ד ב ר י רבי‪ .‬ו כ ן ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ‬
‫ה ג ״ ל ‪ :‬ו ג מ צ א ש ר ץ ב ג ג ה מ ע ט ן טהור ב מ ע ט ן ה ג ג ט מ א ‪ .‬ו ס ת מ מ ש נ ת י נ ו שמ ה י א א פ ו א כרבי‪.‬‬
‫‪ 8/9‬ו ח כ י או׳ נמצא שרץ בננ‪ ...‬א ל א מעטן‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬וברמב״מ הג״ל פ פ ק‬
‫כחכמיט‪ .‬ועיין ב ת ו י ״ ט ו ב פ מ ש ג ה א ח ד ו ג ה פ׳י׳ט מ׳״ט‪ .‬ו פ פ ק ה ר ״ מ ל א ג ת י י ש ב לי‪.‬‬
‫וכנראה ש צ ד ק ב ע ל ח י ד ו ש י מ ה ר י ״ ח כ א ן ס פ ״ ט ש ה ג י ה ב ר מ ב י ט ‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש‬
‫להלן ‪ 673‬ש ר ‪.3/4‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 9/10‬גמצא בגוש ו ב נ נ בתוך שלשה ימים ה מ ע ט ן טמא א ח ר שלשה ה מ ע ט ן‬
‫טהור‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬ובפירושו ש מ ‪ :‬ג מ צ א בגוש ובגג‪ .‬ש ק צ ץ גוש א ח ד מ ן האומ והעלהו לגג‪.‬‬
‫ב ת ו ך ש ל ש ה ימיט ה מ ע ט ן ט מ א ד ע ל כ ר ח י ן ב מ ע ט ן היה‪ ,‬ד א י ע ל ה ג ג א ת א ‪ ,‬ע ל הגוש‬
‫א י ב ע י ליה ל א י ש ת כ ו ח י ו ל א ב ת ו ך ה ג ו ש ו כ ר ‪ .‬וכן ב ד מ ב ״ ט הג׳י׳ל‪ :‬ג מ צ א ה ש ר ץ בתוך‬
‫גוש של זתים ו ה ג ו ש ב ג ג א ט ב ת ו ך ש ל ש ה י מ י מ א ף ה מ ע ט ן ט מ א ש א ג י א ו מ ר גוש זה‬
‫מן ה מ ע ט ן ע ל ה ו ה ש ר ץ בתוכו‪ ,‬ואמ ג מ צ א א ח ר ש ל ש ה י מ י מ מ ש ה ע ל ה ז ת י פ ל ג ג ה ד י‬
‫ה מ ע ט ן טהור‪ ,‬ש מ א ב ג ג ג ת ק ב צ ו ו ג ע ש ו גוש ב ת ו ך ה ש ל ש ׳ ימים‪.‬‬
‫‪ 10‬ה ק ו ר ץ מקרצת טמאה דברי ר׳‪ .‬המדון יש כאן‪ ,‬והגכון בר״ש הג״ל‪ :‬הקורץ‬
‫מ ק ר צ ו ת מן ה ע י פ ה ו ג מ צ א ש ר ץ ב מ ק ר צ ת ה ע י ס ה ט ה ו ר ה ב ע י ט ה ה מ ק ר צ ת ט מ א ה ד ב ר י ר ‪.‬‬
‫ועיין ר ״ ש ו ר א ״ ש ל ע י ל פ״א מ״ז‪ ,‬א ג ו ד ה שט‪ ,‬רכ׳׳ג ע״א‪ ,‬ר ״ ש ט ב ו ל יומ פ ״ א‬
‫מ״א‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ מ הג״ל ה ״ ה ‪ :‬הקורץ מ ק ר צ ת מן ה ע ס ה ו ג מ צ א שרץ ב מ ק ר צ ת וכו׳‪,‬‬
‫עיין להלן‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 10/11‬וחב׳ או׳ נמצאת ב ע י ם ה ‪ . . .‬אלא מקרצת‪.‬‬
‫ד״ש כ א ן הנ״ל‪ ,‬רמב״מ הג״ל‪,‬‬
‫ופסק כחכמים‪ .‬ו ע י י ן לעיל‪.‬‬
‫‪ 11/12‬נמצא בתוכה של מקרצת הכל טמא‪.‬‬
‫‪ 12‬המערה מכלי לכלי ונמצא שרץ בתחתץ ה ע ל י ו ן טהור‪ .‬ד״ש הנ״ל‪ ,‬מ ש נ ה‬
‫ר״ש ורמב״מ הנ״ל‪.‬‬
‫פ ״ ד םמ״ד‪ ,‬ועיין ב ס ׳ מ ש נ ה א ח ר ו נ ה שפ‪.‬‬
‫‪ 14/15‬גמצא ע ל גבי פרורץ וגגע בכביצה טמא פ ר ו ר י ן שעל‬
‫מקום מגעו‪ .‬מ ש נ ה פ״ט מ״ט‪ .‬ובר״ש הג״ל ש ם ‪• :‬פירורין על גבי פירורין‪ .‬ב כ ל ה ס פ ד י ם‬
‫גבי פרורץ‪...‬‬
‫כתוב‬
‫כאן‬
‫פירודין‬
‫דמתגיתין‬
‫וגושין‬
‫ה כ ל אחד‪,‬‬
‫ברי״ש‪,‬‬
‫פירורין‬
‫ו ב מ ת נ י ת י ן כ ת ו ב פ י ר ו ד י ן ב ד ל ״ ת ‪ .‬ובערוך ה ב י א‬
‫ב ע ר ך פ ר ד ו פ י ר ש ובו׳ ואף‬
‫והבא‬
‫גקט ב ר י ש א לשון‬
‫על‬
‫גושין‬
‫דפירורין זוטרי מגושין‪ ,‬ו ב י ן בזה ב י ן בזה יש‬
‫גב‬
‫דפרשי׳‬
‫במתניתין פירודין‬
‫ו ב פ י פ א לשון פירודין‪ ,‬א י פ ש ד‬
‫זיתים‬
‫מדובקים‬
‫זה‬
‫עם‬
‫וכר‪.‬‬
‫זה״‬
‫ועיין ה פ י ר ו ש ב מ ש ג ה ב א ל י ה ו ר ב א שם‪.‬‬
‫‪ 15/16‬וכיצד ת א עושה‪ ...‬עודהו השרץ שם תוחב בו הקוסמים‪.‬‬
‫בד״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫כ י צ ד הוא ע ו ש ה ר׳ אליעזר ב ן י ע ק ב א ו מ ר מ ש ו ם ר׳ ח נ י נ א עודהו ה ש ר ץ‬
‫בהן‬
‫סירוש ו כ ר‬
‫קומוס‬
‫ולכך ק ת נ י‬
‫כיצד‬
‫תוחב‬
‫בהן‬
‫הפירורין ש ג ג ע ו בו במהורימ ו כ ר‬
‫לפירורין‬
‫הוא‬
‫בכל‪ ,‬סן י ג ע‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ו‬
‫בין הפירורין ה נ ו ג ע י ן ב ו‬
‫הקומופ‬
‫ו ב י ד ו אין יכול לאחוז‬
‫על‬
‫פעמים‪,‬‬
‫ץ ולא י ט מ א ‪.‬‬
‫והנה הגי׳ ‪,‬קומוס״‬
‫ואולי הכווגה‬
‫ע ו ש ה דאם י א ח ז ב ש ר ץ י ת ע ר ב ו‬
‫קומו פ‬
‫שתחתיהם‪ ,‬שיכנס ה ש ר ץ ופירורין ב ת ו ך‬
‫שם ת ו ח ב‬
‫ב ר ״ ש ב ט ו ח ה ש ה ד י הוא‬
‫חוזר‬
‫מ ל ה זו‬
‫כמה‬
‫ל ־ ^ ף * ‪ ,‬סל ש ל נצרים ששולין בו דגים‪ ,‬וגם כאן ת ו ח ב לתוך הזיתים‬
‫)כגי׳ ד״ר״ש‪ :‬בהן( א ת ה ק ו מ ו ס ו ש ו ל ה א ת ה ש ר ץ י ח ד ע ם הפירודין ש ג ג ע בהן‪.‬‬
‫טהרות פי״א עמ׳ ‪672‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ 16/17‬ענבים ע ד מ ת י מטמאים ט ו מ א ת אוכלין משהילכו ב ה ן ש ת י וערב‪.‬‬
‫ומכאן ואילך‬
‫ע נ ב י ם שדרכן‬
‫שלנו ע ד ש ר‬
‫שפ פ״ג ה י ה‬
‫מ ט מ א י ן ט ו מ א ת משקין‪ .‬וכן ברמב״ב פ ״ א מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה כ ״ ד ‪:‬‬
‫משיהלך ב ה ן הדורך ש ת י וערב מ ת ט מ א י ן ט ו מ א ת משקין‪ .‬וכל ה ב ר י י ת ו ת‬
‫‪ 36‬נ ע ת ק ו ב ד ״ ש פ׳יי מ״ה‪ .‬ועיין ת ו ס פ ת א ת ר ו מ ו ת פ״ג‪ .2920 ,‬י ר ו ש ל מ י‬
‫מ ״ ב ע״א‪.‬‬
‫‪ 17/18‬ה ו ל ך ב ה ן ש ת י וערב ונשתיירו מ ה ן נ ר ו נ ר ת ש ל י מ ק מ ת ט מ א י ן‬
‫טומאת אוכלק‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬ומשהלכו ב ה ן ש ת י וערב ונשתיירו ב ה ן ג ר ג ד י מ ש ל מ י מ‬
‫מ ט מ א י ׳ ס ו מ א ת אוכלין‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ מ ה ג י ל ‪ :‬ג ש ת י י ד ב ה ן ג ד ג ר י ן ש ל מ י מ א ו ת ן‬
‫גרגרין מתממאין מומאת אוכלין‪.‬‬
‫‪ 18/19‬זיתים עד מ ת י מ ט מ א י ן טומאת אוכלין משיטחנו ור׳ ש מ ע ו ן מ ש ים ח ט ו‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬ע ד ש י ט ח נ ו ור׳ ש מ ע ו ן א ו מ ר מ ש י ס ח ט ‪ .‬ו ב כ י ״ ו ) ב ד ב ר י ר י ש ( ‪ :‬מ ש י ט ת ג ו‪,‬‬
‫וברור ש כ ן צ ״ ל גט ב ד )אלא ש נ ש ת ב ש ש ט ט י ״ ת ל ס מ י ך ‪ ,‬ו ״ נ ר נ ת ח ב ר לטי״ת(‪ .‬וכן‬
‫ב ר י ש ה ג י ל ‪ :‬זיתימ ע ד א י מ ת י מ ט מ א י ן ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ע ד ש י ט ע ג ו ר ׳ ש מ ע ו ן‬
‫א ו מ ר ע ד ש י ט ח ג ו ‪ .‬וכן ב ת ו פ פ ת א ת ר ו מ ו ת פ ״ ג ‪ :2923‬מ א י מ ת י ת ו ר מ י ן א ת ה ז י ת י מ‬
‫מ ש י ט ע י ג ו ור׳ ש מ ע ו ן א ו מ ר מ ש י ט ח י ג ו ‪ .‬ו ב ר מ ב ״ מ ה ג י ל ‪ :‬וכן ה ז ת י מ מ ש י ט ע ג ו ‪,‬‬
‫מ ת ט מ א י ן ט ו מ א ת משקין‪ .‬ועיין ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד שמ‪ ,‬ועיין להלן‪ .‬ו ב ר מ ב ״ מ ד י ק ש מ ‪:‬‬
‫וכן ה ז ת י ט מ ש י ע ט ר ו ‪ ,‬א ב ל ב ה ש ג ו ת ש פ ל ג ב ו ן ‪ :‬משיטעגו‪.‬‬
‫‪ 19‬טחנן ונשתיירו מ ה ן ג ר ו נ ר י ן ש ל מ י ן מ ט מ א י ן טומאת א ו כ ל י ן ‪ .‬בר״ש‬
‫ה ג י ל ‪ :‬ט ח ג ן וגשתיירו מ ה ן ג ר ג ר י ן ש ל מ י מ ו כ ר ‪ .‬וברמב״ט ה ג י ל ‪ :‬גשתיירו ב ה ן‬
‫ג ר ו ג ר ת ) ב ד י ה ‪ :‬גרוגרות( מ ת ט מ א י ן ט ו מ א ת אוכלין‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת ש ט ‪ :‬וכן ה ז ת י ט מ ש י ט ע ג ו ‪.‬‬
‫א ״ א ב ש א י ג ן פרוציפ א ל א ש ל א ד ח ק ה עליהמ הקורה כל הצורך א ו ש ל א ג ט ע ג ו‬
‫באבגימ‪ .‬ו ע י י ן ב כ ״ מ ש מ שגדחק מ א ד בכווגת ה ר א ב ״ ד ו ג מ מ ח ק א ת ה מ ל ה ‪ .‬א ל א ״ ‪,‬‬
‫א ב ל קרוב לוודאי שהיה ק ש ה לו ל ה ר א ב י ד ל מ ה מ ט מ א י ן ה ג ר ג ר י ן ש ג ש א ד ו א ח ר י‬
‫ה ד ר י כ ה והטחינה‪ .‬והרי ה פ ה פ פריצי זיתימ ו ע נ ב י מ שאינמ מ ט מ א י פ )עוקצין פ ״ ג מ״‪,0‬‬
‫ו ל פ י כ ך א מ ר ה ר א ב ״ ד ש כ א ן הגרגרים א י נ ם פרוצים א ל א ש נ ש ת י י ר ו מ ת מ ת ש ל א ד ח ק ה‬
‫ע ל י ה פ הקורה כ ל הצורך וכו׳‪ ,‬א ב ל פ ר י צ י מ ה מ א ל ו שיוצאימ מ ת ח ת ה ק ו ר ה וכו׳‬
‫מ ח ם ת שאיגם ראויין להסחן‪ ,‬כ מ ו ש ב א ר ה ה ת ו ס פ ת א ב ע צ מ ה בפמוך‪ .‬ו ע י י ן ב פ ׳ מ ע ש ה‬
‫רוקח ע ל ה ר מ ב ״ מ ש ה ב י ן כן ב ד ב ר י הראב״ד‪.‬‬
‫‪ 20‬ואלו ה ן פריצי זיתים וענבים היוצאק מתחת הקורה א ו מתחת הנפת ומן‬
‫הזוגק‪ .‬כלומד‪ ,‬הגדגרימ שגשתיירו ל מ ס ה מ ח מ ת שלא דרכו עליהמ כל‬
‫ד ח ק ה ע ל י ה פ הקורה כל הצורך איגפ פריצי זיתים‪ ,‬ואלו הן םריצי‬
‫ז י ת י פ ועגביפ ש פ ו ל ט י מ מ ת ח ת הקורה מ ח מ ת קושיין ו ח ו פ ר ה ש מ ן‬
‫ה ר א ב ״ ד ש ה ע ת ק ת י ל ע י ל בפמוך‪ .‬א ב ל ב ר ״ ש הג״ל )בפירושו(‪ :‬ואלו‬
‫הגי דאמרן שגשתיירו‪.‬‬
‫ו ב פ י ה ״ ג ע ו ק צ י ן פ ״ ג ע מ ׳ ‪ . :145‬פ ר י צ י ז ת י פ פ׳ ב ת ו פ פ ה ואילו הן פ ר י צ י ז ת י מ‬
‫ועגבימ היוצא מ ת ח ת הקורא ו מ ת ח ת ה ג פ ת ו מ ן הזוגיט‪ .‬ה א י ] ב [ ט ה ר ו ת ו ב ע ק צ י פ ״ ‪.‬‬
‫כלומר ז ה ו בתוסםתא טהרות )כאן( ו ב ת ו ס פ ת א עוקצין ) פ י ג *‪ 689‬ואילך(‪ .‬ו ב ר מ ב ״ ן‬
‫ב ״ מ ק י ה א ׳ )ומובא גט ב ש ט מ ״ ק שמ(‪ ,‬ק ג י ה ע י ג ‪ :‬ורבי׳ האיי ג א ו ן כ ת ב ב ל ש ו ן‬
‫א ח ר ת ל פ י מ ה ש ש ג י ג ו ב ת ו ס ׳ ש מ ב מ ס ׳ עוקצין א ל ו ה ם פ ר י צ י ז ת י מ ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן גם‬
‫ב ר י ש הג״ל ו ב ר ״ ש עוקצין פ י ג מ״ו‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פ י א מ ה ׳ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה י ״ ב ‪ :‬ז ת י ם‬
‫צרכמ או ש ל א‬
‫זיתימ וענבימ‪,‬‬
‫שבהפ‪ ,‬כדברי‬
‫הן פריצי זתיפ‪.‬‬
‫טהרות םי״א עמ׳ ‪672‬‬
‫‪101‬‬
‫וענבים ה ק ש י ם ש נ פ ר צ י ן ו י ו צ א י ן מ ת ח ת הקורה ב ש ע ת ה ד ר י כ ה א י נ ן מ ק ב ל י ן‬
‫טומאה‪ .‬וההגדרה ה י א ע ״ פ ה ת ו ס פ ת א כאן׳ ועיין ב ״ מ ק ״ ה א ‪/‬‬
‫ו ב ת נ ח ו מ א פ ו ף ת ו ק ת ) ו ה ב י א ו ב ר מ ב ״ ן ה נ ״ ל ב ש פ ה ג ד ה דילמדנו‪ ,‬פ ת ט ( ‪ :‬ע ו ג‬
‫מ ל ך ה ב ש ן ו כ ר וזה ה פ פ ו ל ת ש ל ה פ כ פ ר י צ י זיתיט ש י ו צ א י ן ו פ ל י ט י מ מ ת ח ת‬
‫ה ג פ ת ש נ א מ ד ויבא ה פ ל י ט ו כ ר ‪ .‬ו ב ת נ ח ו מ א ד ״ ר ש פ ‪ :‬כ פ ר י צ י ז ת י פ הפליטי׳ מ ת ו ך‬
‫ה ג פ ת ש נ א מ ר ויבא ה פ ל י ט ו י ג ד ל א ב ר פ ו ג ר זה ע ו ג ו כ ן ע ש ה א ו ת ו ש י ר י י פ גשאר‬
‫מ י ת ר הרפאימ‪ .‬ועיין ג פ ב מ ״ ד שמ‪ .‬ו ב מ ד ר ש א ג ד ה פ ו ף פ ר ש ׳ ד ב ר י פ ‪ ,‬ע מ ׳ ק ע ״ ט ‪:‬‬
‫ולמה קראו פליט ע ל ש פ ש ל א ג ח ש ב כ ש א ר ה ר פ א י מ ב ר י י ת א ש ש ג י ג ו פליטי‬
‫זתימ שאיגמ מבושליפ‪ .‬ו ב ד ו ר ש י ש ש פ ה ש מ ט ה ו צ ״ ל ‪ :‬ב ר י י ת א ששגיגו ]ואלו פריצי‬
‫זיתיט ועגביט ש י ו צ א י ן ו כ ר [ פ ל י ט י זתים שאיגם מבושלים‪ .‬והכווגה ל ת ו ס פ ת א כאן‪.‬‬
‫ועיין בהערות בובר שם‪.‬‬
‫‪ 20/21‬כנסן לאוכלין מטמאין טומאת אוכלק‪ .‬וכ״ה בר״ש כ א ן הג״ל ולהלן עוקצין‬
‫פ ״ ג הג״ל ב ד ‪ ,‬וכן פ ס ק ה ר מ ב ״ ם הג״ל סהי״ב‪ .‬א ב ל בכי״ו ש ם ‪ :‬ח י ש ב ע ל י ה ן‬
‫ל א ו כ ל י ן א י ן מ ט מ א י ן ט ו מ א ת א ו כ ל י ן כיגפן לאוכלין ב ט ל ה ד ע ת ו ‪,‬‬
‫וכן הוא ב ר ״ ש ע ו ק צ י ן פ ״ ג מ ״ ו ו ב ד מ ב ״ ן ב ״ מ ק ״ ה א ׳ הנ״ל‪ .‬ועיין ר ״ ש כ א ן ש מ ח ל ק‬
‫בין זגין ש ל ז י ת י פ ו ב י ן זגיפ של עגביפ‪ ,‬ע י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 21/22‬והחרצנין והזנין‪ ...‬בטל ז ה ד ע ת ן ‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬והחרצגיפ והזגיפ א ף על פי‬
‫שכגםם לאוכלין ב ס ל ה ד ע ת ו ‪ .‬ו כ ן פ ס ק ה ר מ ב ״ פ בפ״א מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין הי״א‪ .‬וכ״ה‬
‫להלן ‪ .6896 ,6882‬וכאן מ ד ב ר י מ בזגין ש ל ענבימ‪ ,‬עיין ל ע י ל מ ״ ש ב ש ם הר״ש‪.‬‬
‫‪ 22/23‬השוקל ענבים בכף מאזניים אף ע ל פ י ש ה י י ן צף על גבי ידיו טהור‬
‫ו כ ן בגוי אינו חושש משום יין נסך‪ .‬ה ש מ ס ה י ש כאן‪ ,‬ובר״ש הג״ל‪ :‬השוקל עגבים בכף‬
‫מ א ז ג י פ א ף ע ל פ י ש ה י י ן צ ף ע ל ג ב י י ד י ו ו א ף ע ל פ י ש ח י ש ב עליו סהור‪ .‬כגסו לתוך‬
‫כ ל י ט מ א ‪ .‬ה ד ו ר פ ע ג ב י פ ב ח ב י ת א ף ע ל פ י שהיין צף ע ל ג ב י ידיו ט ה ו ר וכן בגוי‬
‫איגו ח ו ש ש מ ש ו פ יין גפך‪ .‬וכן ב ר ״ ש מכשירין פ פ ״ ה ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ה ש ו ק ל ע ג ב י מ‬
‫וכו׳ ה ד ו ר ך ע ג ב י פ ב ח ב י ת א ף ע ל פי שהיין ע ל ג ב י ידיו טהור וכן בגוי וכר‪.‬‬
‫ו ב מ ש ג ה ש מ ‪ :‬ה ש ו ק ל עגבימ ב כ ף מ א ז ג י פ היין שבכף ט ה ו ד ע ד ש י ע ד ה ל ת ו ך‬
‫ה כ ל י ‪ .‬ולזה מ ת א י מ ה ה ב ב א ש ל ג ו ‪ :‬כגפו לתוך כלי טמא‪.‬‬
‫ו כ ן ב מ ר ד כ י ע ״ ז פ ״ ד פ י ׳ ת ת מ ״ ו ‪ :‬דתגי׳ ב ת ו פ פ ׳ ד ט ה ר ו ת ה ד ו ר פ )כ״ה ב ד ״ ו‬
‫דפ״ב‪ .‬ו ב ד ׳ פביוגיטה ו א י ל ך ‪ :‬הדורך( ע ג ב י פ בחבי׳ א ע ״ פ ש ה י י ן צף ע ״ ג ידיו טהור‬
‫וכן ב ג ו י א י ג ו ח ו ש ש משום י י ן גפך‪ .‬ו מ כ א ן פ פ ק ה ר מ ב ״ פ בפ״י מ ט ו מ א ת א ו כ ל י ן ה ט ״ ו ‪:‬‬
‫הדורס עגבים ש ל ת ר ו מ ה ב ח ב י ת א ע ״ פ שהיין צ ף ע ל ג ב י י ד י ו ה ר י ה כ ל טהור‪.‬‬
‫ו ב ק ר י ת פ פ ר ל מ ב י ״ ט ש ם ‪ :‬הדורס ע ג ב י מ של ת ר ו מ ה וכו׳ וכן הגוי א י ג ו ח ו ש ש משום‬
‫י י ן גסך כ ד ת ג י א ה ת ם ב ת ו ס פ ת א ד מ כ ש י ר י ן ‪ .‬והוא כיון כנראה להר״ש ש פ פ פ ״ ה‬
‫שהביא א ת התופפתא‪.‬‬
‫ו ב ת ו פ פ ׳ ע ״ ז ‪ :47118‬ה ש ו ק ל עגבימ ב כ ף מ א ז ג י פ א ף ע ל פ י שהיין צ ף ע ל ג ב י‬
‫ידיו מ ו ת ר ש א י ן דרכן מגסכין כ ן )כגי׳ ד ( הדורס י י ן ל ח ב י ת א ף ע ל פ י שהיין צף‬
‫ע ל ג ב י ידיו מותר וכר‪ .‬וזה מ ק ב י ל ל ש ת י ה ב ב ו ת שלנו כאן‪ .‬ועיין ד מ ב ״ פ פ י ״ א מה׳‬
‫מ א כ ל ו ת א פ ו ר ו ת הי״ג‪ ,‬ומקורו מ ת ו פ פ ת א שפ‪.‬‬
‫‪ 23/24‬הבוצר כרמו לשוק אם לא מצא ל ק שוק מ ח ז י ק ל נ ת ‪ .‬וכן ב ד ‪ :‬הבוצ׳‬
‫) ב ד ״ ח ש ב ש ו ‪ :‬הבונה!( כ ד מ ו ל ש ו ק וכו׳‪ .‬ו ב ר ״ ש ד״נ״ל‪ :‬ה ב ו צ ר כרמו א פ ל א מ צ א‬
‫‪102‬‬
‫טהרות פי׳׳א עמ׳ ‪672‬‬
‫ל ה מ ש ו ק וכו׳‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פי״א מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ב ‪ :‬הבוצר ע נ ב י מ ש א פ ל א מ צ א‬
‫ל ה ם ש ו ק מ ח ז י ר ן ל ג ת ל א הוכשרו ע ד שיבוא ל ר ש ו ת הגת‪.‬‬
‫‪ 24‬רתק לשוק ל א מצא ל ה ן שוק מחזירן לבד‪ .‬כלומר‪ ,‬וכן א פ מםק זיתימ‬
‫ו ח ש ב ש א ם ל א י מ צ א ל ה ם ש ו ק יחזירן לבד‪ .‬וכל זה ליתא בר״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 24/25‬אף ע ל פ י שמוליכן‪ ...‬טהורין‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬ואף ע ל פ י מ ו ל י כ ן )עיין‬
‫מ ״ ש ל ע י ל ‪ (6687‬ב פ ל י פ ט מ א י פ ובקופות ט מ א ו ת טהורין‪.‬‬
‫‪ 25‬ט ה ר י זיתים וענבים שנכנסו לרשות הגת ולרשות הבד הוכשרו וכר‪.‬‬
‫כ ״ ה ב ד וכי״ו‪ .‬ו ב ד ״ ש ה נ ״ ל ‪ . :‬נ כ ג פ ו )וחסרות ש מ ה מ ל י ט ‪ .‬ט ה ר י זיתימ ו ע נ ב י מ ״ ‪ ,‬ו ה כ ל‬
‫ה ו א ה מ ש ך מלמעלה( ל ר ש ו ת ה ג ת ולרשו׳ ה ב ד הוכשרו לקבל טומאה״‪ .‬כלומד‪ .‬ש ה פ ל י ט‬
‫גכגםו ו כ ר ‪ .‬ואולי צ ״ ל ‪ ] :‬ו ב ל ב ד ש ל א י כ ג י פ ט לרשות ה ג ת ולרשות ה ב ד [ ש ה ר י‬
‫ז י ת י פ ו ע נ ב י פ שגכגפו וכר‪ .‬ועיין הלשון ב פ י ר ו ש ה ר ״ ש הג״ל‪ .‬א ב ל דוחק ה ו א ב ע י ג י‬
‫ל ה ג י ה ‪ .‬ש ה ר י ״ ולפרש שזהו מ י ן כלי‪ ,‬כ י כ ל י זה א ג ו מוצאים ר ק א צ ל שיבלים‪ ,‬עיין‬
‫לעיל ת ו פ ׳ ד מ א י פ ״ ו ה י ״ א )!‪ 571‬ואילך(‪ ,‬ועיין ירושלמי ש פ פ ״ ו ה״א‪ ,‬כ ״ ה ע״ב‪.‬‬
‫‪ 26/27‬הלוקח משטיח של אדמה מישראל יעשה ב ט ו מ א ה מן הנוי יעשה‬
‫ב ט ה ר ה ‪ .‬ב״ה ב ד וכי״ו‪ .‬ו כ ן בר״ש הג״ל‪ :‬הלוקח מ ש ט ח ש ל א ד מ ה מישר׳ ועשה‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬יעשה( ב ט ו מ א ה מ ן הגוי י ע ש ה ב ט ה ר ה ‪ .‬ו כ ן ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד פ י ״ א‬
‫מ ה ׳ מ ו מ א ת אוכלין ה ״ ד ‪ :‬מ צ א ת י ת ו ס פ ת א ע ל ה ע ג י ג י פ הללו ו ל א ג ת פ ד ש ה א צ ל י‬
‫כ ה ו ג ן א ע ״ פ כן א נ י כ ו ת ב ׳ הלוקח מ ש ט י ח ש ל א ד מ ה מ י ש ר א ל י ע ש ה ב ט ו מ א ה‬
‫)ועיין ה מ ש ך ה פ י פ ק א להלן(‪ .‬ונראה ק צ ת שהיתר‪ .‬לפגיו ה ש מ ט ה ב ת ו פ פ ת א ו צ ״ ל ‪:‬‬
‫מ י ש ר א ל י ע ש ה ] ב ט ה ר ה מ ן הגוי יעשה[ בטומאה‪ ,‬ועיין להלן‪.‬‬
‫ומתוך פירוש הר״ש להלן מ ש מ ע ש פ י ר ש י ע ש ו בטומאה‪ ,‬ש א פ ש ר ל ק ח ת מ ה מ‬
‫בידיט טמאות‪ ,‬שהרי ל א הוכשרו‪ ,‬ובלוקח מ ן ה ג ו י לוקח בידיט טהורות ו ח ו ש ש ש מ א‬
‫הוכשרו‪ .‬א ב ל לשון זו ש ל ה ת ו ס פ ת א י ש ל ה תוכן ק ב ו ע ו ל ע ש ו ת בטומאה‪ ,‬פירושו‬
‫ש א פ ש ר וצריך לדרוך א ו ת ן ב ס ו מ א ה מסגי ש ב י ן כ ך ובין כ ך כ ב ר ה ו כ ש ר ו וגטמאו‪,‬‬
‫ו ל ע ש ו ת ב ט ה ר ה פירושו ש צ ר י ך לדרוך א ו ת ן ב ט ה ר ה מ פ ג י ש ל א הוכשרו ע ד ע כ ש י ו‬
‫ועדיין ל א נטמאו‪ .‬ועיין לעיל ‪ 671‬ש ר ‪ 17/18‬ו מ ש י ש ‪ .‬ולפיכך מ ת ק ב ל ת מ א ד ה ג ה ת‬
‫ה ג ר ״ א שהפך א ת הגירםא ו ג ר פ ‪ :‬מ י ש ר א ל י ע ש ה ב ט ה ר ה מ ן הגוי י ע ש ה ב ט ו מ א ה ‪.‬‬
‫וכן בגדאד‪ .‬ה י ת ה ה ג י ר פ א לפגי ה ר מ ב ״ ם ש כ ת ב )פי״א מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ד ( ‪:‬‬
‫ע ג ב י פ ש ה י ו בפלימ א ו ב מ ש ט י ח ש ל א ד מ ה ו ל ק ח מ ה ן לדורכן הוכשרו ) כ ל ו מ ד‬
‫ה ו כ ש ר ו עכשיו‪ .‬ו ע ד כ א ן ה ר י בוודאי ה י ו טהורות( לפיכך צריך ל י ק ה מ ה ן ב י ד י מ‬
‫ט ה ו ר ו ת כ ד י ש ל א י ק ה מ ה ן ו י ט מ א ן ה ט מ א ) ב ד ״ ח ‪ :‬ש ל א י ק ה מ ה ן ה ט מ א ויטמאן(‪.‬‬
‫ועיין להלן‪ .‬והפופרימ ש ל א הביגו א ת ת ו כ ן ה ב י ט ו י * י ע ש ה ב ט ו מ א ה ״ ו ח ש ב ו ש מ ד ב ר י ט‬
‫ע ל ה מ צ ב ש ל ע כ ש י ו הפכו א ת הגי׳ ב ת ו ס פ ת א ( ע ״ פ ה מ ש ג ה )פ״י מ״ד(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 27‬משטיח של עלין בק מישראל ובק סן הנוי יעשו ב ט ו מ א ה ‪ .‬בר״ש‬
‫הג״ל )בפירושו(‪ :‬מ ש ט י ח ש ל עלימ ב י ן מ י ש ר א ל ב י ן מ ן ה ג ו י י ע ש ה ב ט ו מ א ה כ ך‬
‫כ ת ו ב ב מ ל ה פ פ ר י ט וטעות פופד הוא אלא יעשה בטהרה‪ ,‬דשטיח של עליפ‬
‫מ כ ש ר ט פ י מ ש ט י ח ש ל א ד מ ה כ ד ק ת ג י מ ת ג י ׳ )הג״ל(‪ .‬א ב ל ל פ י ה ג ה ת ה ג ר ״ א ה ג ״ ל‬
‫‪ (1‬יתכן ג״כ שהיתר‪ .‬לפניהם השמטה בתוספתא‪ ,‬כגי׳ הראב״ד הג״ל‪ ,‬והשלימו את החסרון‬
‫שלא במקומו )עיין מ״ש לעיל בגי׳ הראב״ד(‪ ,‬ולהלן שיבשו ע״פ השלמתם המוטעית‪.‬‬
‫טהרות םי״א עמ׳ ‪672‬‬
‫?‪10‬‬
‫גירםת כל הספרים נכונה‪ ,‬ש ה ר י ב מ ש ט י ח ש ל עלים ה ו כ ש ר ו כ ב ר ה ע נ ב י ם ו נ ט מ א ו ע ״ י‬
‫י ש ר א ל ה ע ״ ה והגוי )וצ״ל ש י ד ו ע ש ה ג ו י ל א נ ג ע ב ה ן בידיו‪ ,‬ואין כ א ן יין נסך(‪,‬‬
‫ולפיכך י ע ש ה א ח ״ כ בטומאה‪.‬‬
‫‪ 28‬משטיח של עלין כמשטיח של אדמה מישראל י ע ש ה בטומאה מבוי‬
‫יעשו בטהרה‪ .‬וכ״ה בר״ש ד״ג״ל‪ .‬ומובן ה ד ב ר שצריך להפוך א ת הגירםא ב ה ת א פ ל ש ו ‪,26‬‬
‫‪,‬‬
‫והסופרימ ששיבשו שמ מ ו כ ר ח י מ היו לשבש גמ כאן‪,‬‬
‫‪ 29‬הלוקח משטיח של אדמה מישראל ל ע ש ו ת ן צ מ ו ק י ן ה ר י ע ו ש ה ז י ת י ץ‬
‫בטהרה‪ .‬בכי״ו‪ :‬ה ד י זה ע ו ש ה זיתיו בטהרה‪ .‬ובר״ש הג״ל‪ :‬הלוקח מ ש ט י ח של א ד מ ה‬
‫מישראל ל ע ש ו ת ו צ י מ ו ק י ן הרי זה ע ו ש ה א ו ת ו בטהרה‪ .‬וכן ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד הג״ל‬
‫)המשך הפיסקא ה ג ״ ל ( ‪ :‬ה ל ו ק ח מ ש ט י ח ש ל א ד מ ה מ י ש ר א ל ל ע ש ו ת ו צ מ ו ק י ן י ע ש ה‬
‫א ו ת ו בטהרה )ועיין ה מ ש ך ה פ י ם ק א להלן(‪ .‬והפירוש ה ו א ש א ע י פ ש ה ע ג ב י מ ג ש ט ח ו‬
‫ע ל מ ג ת ל י ע ש ו ת צ י מ ו ק י ן וגיחא ליה שיזובו מ ה פ ה מ ש ק י ן ‪ ,‬מ ״ מ ה ד י ה מ ש ק ה ה ו ל ך‬
‫ל א י ב ו ד ולא הוכשרו )והרי ש י ט ת ה ת ו ס פ ת א לעיל ‪ 671‬ש ר ‪ 33/34‬שגמ ה ז י ת ש פ צ ע ו‬
‫בידימ ט מ א ו ת ל א הוכשר‪ ,‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪ .‬ועיין ב ב א ו ר ה ג ר ״ א כאן(‪ ,‬ולפיכך י ע ש ה מ כ א ן‬
‫ואילך בטהרה‪ ,‬שהרי ה ע ג ב י מ לא גטמאו‪.‬‬
‫ועיין ב ר ״ ש הג״ל ש פ י ר ש לפי ש י ט ת ו באופן אחר‪.‬‬
‫‪ 29/31‬האוכל מן ה ם ל י ן ו מ ן המשטיח של אדמה אכל והותיר כםאה כםאתים‬
‫אף ע ל פי ש נ י פ צ ן ל ג ת והיין מ ג י ת ו על ג ב י ענבים טהור‪ .‬ב״ה הגי׳ ב ד וכי׳׳ו‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ה א ו כ ל מ ן הםלימ ומן ה מ ש מ י ח של א ד מ ה א כ ל ו ה ו ת י ר ב ס א ה ב פ א ת י פ‬
‫ו ז ר ק ן ב ג ת א ף ע ל פי גיםצן )עיין כ ד ש לעיל ש ר ‪ (24/25‬ל ג ת והיין מ ג ת ז ע ל‬
‫גבי ע נ ב י ט טהור‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ פ פ י ״ א מ ה ט ו מ א ת א ו כ ל י ן פ ה ״ ג ‪ :‬וכן הגומל מ ן ה פ ל י פ‬
‫ומן ה מ ש ט י ח של א ד מ ה ואכל והותיר כ ס א ה ו כ ס א ת י פ ו ז ר ק ן ל ג ת ו א ע פ ״ י שהיין‬
‫מ ג ת ז ע ל ה ע ג ב י מ לא הוכשרו‪ .‬ועיין מ ״ ש להלן‪.‬‬
‫‪ 31‬וכן בנוי א ק חושש משום יין נסך‪ .‬ברמב״פ פי״א מ ה ׳ מאכלות אסורות הי׳׳ג‪:‬‬
‫היה אוכל מ ן ה פ ל י מ והותיר כ ס א ה ו כ ם א ת י פ ו ז ר ק ן ב ג ת א ע ״ פ ש ה י י ן מ ג ת ו‬
‫)אותו ה ש י ב ו ש מ מ ש ש ב ת ו פ פ ת א כאן( על ה ע נ ב י מ אין ע ו ש ה יין גםך‪ .‬ובכ״מ שם ציין‬
‫ל ת ו ס פ ת א ע ״ ז פ״ח‪.‬‬
‫ו כ ת ב ע״ז בס׳ מ ע ש ה רוקח ש ם ‪ . :‬מ ר ן ה ק ד ו ש ציין מ ה ת ו ס פ ת א ם״ת ד ע כ ר ם וכו׳‬
‫ו ב ד ב ר י ר ב י ג ו גפל ס ״ פ ש כ ת ב א ע פ ״ י שהיין מגתו‪ ,‬וצ״ל א ע ״ פ שהיין מ נ ת ז )וכן‬
‫ב א מ ת מ ע ת י ק ב א ״ ח ה״ב ע מ ׳ ‪ (250‬וכר‪ ,‬והם ד ב ר י ה ת ו ס פ ת א )ע׳׳ז(‪ ,‬א ך מ א י‬
‫ל י ט ו ב א מ ז ה ש ה ו ס י ף רביגו ה י ה א ו כ ל מן הסלים ו ה ו ת י ר כ ס א ה‬
‫דקשיא‬
‫וכםאתימ וכו׳ ד ז ה לא אמרו בברייתא‪ ,‬ונראה דזה א י נ ו מ ע ל ה ו ל א מ ו ר י ד לעגיין הדין‪,‬‬
‫וא״כ לאיזה ד י ן הוסיף רביגו זה‪ ,‬ו צ ל ״ ע ט ו ב א או ש ג א מ ר ש כ ך היתד‪ ,‬ג י ד ס ת ר ‪ .‬ונעלמ‬
‫ממגו ל פ ״ ש וכן מ ש א ר גו״כ ה ר מ ב ״ ם ש מ ק ו ר ו מ ת ו ס ם ת א כאן‪.‬‬
‫גוי ש ה י ה מ ע ל ה ע ג ב י פ ב מ ל י ן ו ב ד ר ד ו ר י ן ב ג ת א ף ע ל פי‬
‫ובתוספי ע״ז‬
‫שניפצן ב ג ת והיין מגתז על ג ב י ע ג ב י מ מותר וכר‪ .‬ועיין ה ל ש ו ן ב ב ב ל י ש פ ג״ט ר ע ״ ב‬
‫ובראשוגימ שצייגתי בח״ב ע מ ׳ ‪ .198‬ועיין ב ב א ו ר ה ג ד ״ א י ו ״ ד סי׳ ק כ ״ ה ם״ק ו׳ אות י״ז‪.‬‬
‫‪ 31/32‬נפל ממנו גרנר יחידי‪ ...‬אין לו חותם טמא‪ .‬מ ש נ ה פ״י מ״ה‪ .‬ובפיה״ג‬
‫עוקצין ע מ י ‪ 140‬הביא כ״ז מ ן ה ת ו ס פ ת א כאן‪ .‬ועיין גפ ע ר ו ך ע ר ך חתמ‪ ,‬ר׳׳ש ו ר א ״ ש‬
‫עוקצין פ״ב מ״ב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:47122‬‬
‫טהרות פי״א עמי ‪672‬‬
‫‪104‬‬
‫‪ 32/33‬במה דברים אמורים ב ז מ ן ש נ נ ע במקום חותם לא נגע במקום חותם‬
‫י‬
‫טהור‪ .‬ב״ה בר״ש הנ״ל ובפיה״מ להר״מ פ״י מיה עמי ‪ 69‬ובגליון הדא״ש משמו‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת‬
‫ה ר א ב ״ ד פ ״ ט מ ה ׳ ס ו מ א ת אוכלין ה ״ ד ‪ :‬ת ו ס פ ת א בד״א ש ג ג ע ה ט מ א ב מ ק ו פ ח ו ת מ‬
‫ל א ג ג ע ה ט מ א במקום חותם טהור ‪ .0‬א ב ל ב ד י ש כ א ן חסרון‪ ,‬ובכי״ו ח פ ר כ א ן מ ״ ח ו ת פ‬
‫לא גגע״ וכו׳ ע ד • ב ז מ ן ש נ ג ע ב מ ק ו פ ״ בשו׳ ‪ ,34‬ו צ ׳ וקרינגיל לא פדרו י פ ה א ת‬
‫ה ח פ ר ו ן עיי״ש‪.‬‬
‫ועיין ד ד ״ ל ב ת ו ס פ ת א ר י ש עוקצין וצ״ע ש ג ע ל מ ממגו ל ר ג ע גי׳ ה ר ״ ש ו פ י ה ״ מ ‪,‬‬
‫וברור שהפירוש ב ה ש ג ו ת ה ד א ב ״ ד הוא כ מ ו ש כ ת ב ת י בהערה‪.‬‬
‫‪ 34‬לא נגע במקום משקה טהור‪ .‬בהשגות ה ד א ב ״ ד הג״ל‪ :‬פירוש ה ג ת טהור וכוי‪.‬‬
‫א ״ א והוא ש ל א ג ג ע במשקה‪ .‬ו ה ש ג ה זו ח פ ר ה בד״ק‪ .‬ובכ״מ ש פ ‪ :‬כ ת ב הדאב׳יד כ מ ו‬
‫ש ב י א ד ג ו א ״ א והוא ש ל א נ ג ע במשקה‪ .‬ו פ ש ו ט ה ו א ‪ .‬ומכיוון ש כ ל ה ש ג ה זו‬
‫ח פ ר ה ב ד ״ ק הרי א פ ש ר ש ג פ ב ד ״ ח א י נ נ ה ש ל מ ה והוא ר מ ז ל ת ו פ פ ת א כ א ן ) ש ה ב י א‬
‫חלק מ מ נ ה שפ( ו א מ ר ש ג פ באין לו ח ו ת פ טהור‪ ,‬והוא ש ל א ג ג ע במשקה‪.‬‬
‫‪ 35‬ר׳ יוםי אומי נ פ ל ה י מ י נ ו בארבע כחמש ביצין ודרכן כולן כנת אחת‬
‫וכר‪ .‬ב״ה בד‪ ,‬א ב ל בכי״ו‪ :‬ר יוסי א ו מ ד אפילו נ פ ל הימנו כארבע וכר‪ .‬וכן בד״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ר ׳ יוסי אומר אפילו נפלו ה י מ נ ו כ א ר ב ע ו ח מ ש ביצים ודרכן כולן ב ב ת א ח ת מ ש ק ה‬
‫היוצא מ ה ן טהור ו כ ר א מ ת נ י ׳ קאי‪ ,‬ד ק ת נ י י ת ד מ כ ב י צ ה ט מ א ‪ ,‬וקסבר ד ׳ יוסי ד כ ש ד ר כ ן‬
‫ברגל בפני ע צ מ ן ב ב ת א ח ת ‪ ,‬כלומר ש א י ן ה י י ן נ מ ש ך בפני ע צ מ ו ולא נ ח י ת ת ו ר ת‬
‫מ ש ק ה ע ל ה מ ש ק ה הגסחט מ ה פ ו מ ת ב ט ל ה מ ש ק ה ע פ האוכל ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 36‬כיון שדרס עליהן משקק טהרה שאק לו משקק במה יטמא‪ .‬בר״ש הג״ל‬
‫ל ג מ ן ‪ :‬שכיון ש ד ר ס עליהן ב ט ל ו ש א י ן לו מ ש ק י ן ב מ ה י ט מ א ו כ ר וטהור ה מ ש ק ה‬
‫הגםחס מ ל ס מ א ה ג ת שאין לו ל ג ת מ ש ק י ן ב מ ה י ס מ א ד ה א י מ ש ק ה א י ן לו א ל א ט ו מ א ת‬
‫אוכל דהוה מעיקרא ואין אוכל מ ס מ א כלי‪.‬‬
‫א ב ל הגר״א פירש ש כ י ו ן ש ד ר ט ע ל י ה ן ב ט ל החיבור ביגיהן ואין מ צ ס ד ס י ן זה‬
‫ע פ זה‪ ,‬ו מ מ י ל א א י ן ה מ ש ק י ן ג ט מ א י ן ש ה ר י פ ת ו ת מ כ ב י צ ה א י ן מ ט מ א א ח ר י פ ‪.‬‬
‫‪ 37‬מי שהיה עומד ומדבר‪ ...‬ספק לא הניע‪ .‬מ ש ג ה פ״י מ״ו‪.‬‬
‫‪ 38‬של שמן ספקו טמא של י ק ספקו טהור מפני שחבל הבור קולטת‪.‬‬
‫כ ״ ה בד‪ ,‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬מ פ נ י ש ח ב ל בורות קולטת‪ .‬ו ב ר ״ ש פ ״ י מ ״ ו ‪ :‬ב ת ו פ פ ת א ק ת ג י ש ל‬
‫ש מ ן ספיקו ט מ א ש ל י י ן םפיקו ט ה ו ר מ פ נ י ש ש פ ת ה ב ו ר קולטה‪ ,‬כלומר כ ש נ י ת ז ה‬
‫ה צ י נ ו ד א ע ל ש פ ת ה ב ו ר ש ל י י ן ק ו ל פ ה ה ש פ ה ו מ ו נ ע ת מ ל י ר ד ליין וכו׳ א ב ל ב ב ו ר‬
‫ש ל ש מ ן שלפני ה ב ד ‪ ,‬מ ת ו ך ש מ ש מ ן מחליק ו מ צ ח צ ח ש פ ת הבור‪ ,‬ה צ י נ ו ר א מ ח ל ק ת‬
‫ויורדת ע ד למטה‪ .‬ו ע י י ן ג פ בפי׳ הרא״ש שפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ ם ם פ י ״ ח מ ה א ב ו ת ה ס ו ם א ו ת ‪ :‬א ם ה י ה ב ו ר ש ל ש מ ן ספיקו ט מ א‬
‫ב ר ש ו ת ה י ח י ד ו א פ ה י ה בור של י י ן פפיקו ט ה ו ר ב כ ל מקומ מפגי ש ש פ ת ה ב ו ר קולטת‪.‬‬
‫‪ 38/39‬הזולף את הבורות כל אחת‪ ...‬באחרונה היא טמאה כולן טהורות‪.‬‬
‫מ ש נ ה פ ״ י מ״ז‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ (1‬וכ״ה כל לשונו בד״ק‪ :‬חותם האמור במשנה הוא העוקץ שכתב )כלומר‪ ,‬הוא העוקץ‬
‫שכתב הרמב״ם( תוספתא בד״א וכו׳‪ .‬ובד״ו רפ״ד‪ :‬הוא העוקץ שכתב )והכוונה להר״מ(‬
‫ב ת ו ס פ ת א בד״א וכוי‪ .‬ועיין רד״ל בתוספתא ריש עוקזין‪.‬‬
‫טהרות פי״א עמ׳ ‪673‬‬
‫‪105‬‬
‫ע מ׳ ‪673‬‬
‫‪ 2/3‬ה י ה בודק וכסה ונמצא שרץ באחת מ ה ן ה י א טמא בלבד‪ .‬בפ״י מ״ז‪:‬‬
‫א י מ ת י בזמן שהוא ב ו ד ק ו ל א מ כ ס ה א ו מ כ ס ה ולא ב ו ד ק היה בודק ו מ כ ס ה וכו׳ ה כ ל‬
‫טמא‪ .‬ובגליון ה ר ״ ש ש פ ‪ :‬ת ו ס פ ת א פ ל י ג א אהך‪ ,‬ד א מ ר ה י א ט מ א ה ב ל ב ה ו ש י ב ו ש הוא‬
‫לפי המשנה‪ ,‬ותו מ א י א מ ד ת א י מ ו ד לא כ י פ ה י פ ה ו א ח ׳ כך נפל ל כ א ן ה י א ט מ א ה בלבד‪,‬‬
‫ו א י כ א ) צ ״ ל ‪ :‬ואימא( א י פ כ א ‪ ,‬א י מ ו ד ל א ב ד ק י פ ה ו ב ט ו מ א ה זילף הכל‪ ,‬ה י ל כ ך מ ת נ י ת י ן‬
‫ד י ק א ותוספת׳ מ ש ו ב ש ׳ היא‪ .‬כ ך נ ר א ה ל ע נ י ו ת ד ע ת י ן ע ״ כ י ״ א ‪ .‬ונ״ל ש*י״א״ זה‬
‫אינו א ח ד אלא י ע ק ב אדוניהו‪ ,‬ה מ ג י ה של סדר ט ה ר ו ת עם סי׳ ה ד י ש ד״ו הראשון‪.‬‬
‫וכ״ה כותב בסוף ט ד ד ט ה ר ו ת ‪ * :‬א מ ר י ע ק ב ב״ר חיימ ן׳ אדוגיהו וכו׳ גמ ב ק צ ת‬
‫מ ק ו מ ו ת ע ש י ת י א י ז ה ה ג ה ה ל ע צ מ ה מ ה ש ג ד ׳ לי ש ה י ה ק ש ה בעיגי״‪ .‬ו א ע ״ ס ש ה ג ה ו ת‬
‫מ מ י ן זה מרובות ב ס ד ר טהרות‪ ,‬א ב ל הוא חתם א ת ש מ ו רק כאן ו ב ר ״ ש טהרות‬
‫פ״ז מ״ז‪ .‬וכ״ה ש מ ‪ :‬ה ר ב ה ש מ י ט זה וג״ל ש כ ך פירושו ו כ ר ע ״ כ י ״ א ‪.‬‬
‫‪ 3/4‬השרץ שנמצא צף על שפת הבור של נ ת לתרומה ספיקו טמא ו ל פ ו ע ל י ן‬
‫ספיקו טהור מ פ נ י שספק טומאה צפה‪ .‬ד״ש פ״י מ״ז‪ ,‬ובפירושו ש פ ‪• :‬פי׳ לפועלים‬
‫אוכלי חוליהן בסהרה ו ל ע י ל ב פ ר ק ר ב י ע י ה ב א ת י ב ר י י ת א דםפק ט ו מ א ה צ פ ה ט ה ו ר ה‬
‫אף לתרומה‪ ,‬ועל כרחין פ ל י ג א א ה ך ועיקר ט ו מ א ה צ פ ה ש ג י נ ו שם״‪ .‬ו ה ע ת ק ת י א ת‬
‫דבריו ל ע י ל ‪ 6652‬עיי״ש‪ .‬א ב ל ה ד מ ב ״ ם פסק ג פ א ת ה ת ו פ פ ת א ה ה י א )פי״ד מ ה ׳ א ב ו ת‬
‫ה ס ו מ א ו ת ה״ה( ו ת י כ ף ב פ מ ו ך ) ו ד ו שפ( פ ס ק ‪ :‬ש ר ץ ש ג מ צ א צף ע ל ג ב י בור ב ת ו ך‬
‫ה ג ת ל ת ר ו מ ה פפקו ט מ א ו ל פ ו ע ל י ן פ פ י ק ן ט ה ו ד מ פ ג י ש ה י א ט ו מ א ה צפה‪ .‬ו ב כ ״ מ שם‬
‫ה ק ש ה ש ה ד י ב ה ״ ה פ פ ק ה ר ״ מ שגמ ב ת ר ו מ ה טהור ב ט ו מ א ה צפה ו ג ד ח ק לחלק בין‬
‫ש מ ן ליין‪ .‬ועיין ב פ ׳ מ ש ג ה אחרוגה פ ״ ד מ ״ ח שגדחק מ א ה‬
‫א ב ל הפירוש הגכון הוא בבאור ה ג ד ״ א ש מ ד ב ר י מ כ א ן ב ש ר ץ ש ג מ צ א ב ת ו ך הבור‬
‫ביין א ח ר י ש ג ת ד מ ה מ מ ג ו ת ר ו מ ה ו ע ״ ז א ו מ ר ת ה ת ו ס פ ת א שםפיקו טמא‪ ,‬ו א י ן א נ ו‬
‫א ו מ ר י פ ש ה ש ר ץ גפל א ח ד כך‪ ,‬ומחזקיגן ט ו מ א ה מ ש ע ה לשעה‪ .‬ו כ ש י ט ת ר ב י ב ר י ש‬
‫פירקין ו כ פ ת מ מ ש ג ת י ג ו פפ״ט‪ .‬ו ב ע ג י י ן זה א ג ו עוסקיט כאן‪ ,‬ולא ב ט ו מ א ה צפה‪ ,‬א ל א‬
‫שלפי דרכגו ל מ ד ג ו שרק ה ת ר ו מ ה טמאה‪ ,‬מפגי ש ה ש ר ץ ג מ צ א ב ת ו ך היין‪ ,‬א ב ל א צ ל‬
‫ה פ ו ע ל י פ ש פ פ י ק ן ע ו א ו לא ג ג ע ו הרי היא ט ו מ א ה צ פ ה וטהורין כ מ ו בכל ט ו מ א ה צפה‪.‬‬
‫וברור ש כ ן פירש גם ה ר מ ב ״ מ הג״ל ולפיכך פ פ ק כ ש ת י ה ב ר י י ת ו ת ש ל ה ת ו פ פ ת א ‪,‬‬
‫ו ה ב ב א שלגו ה ו ב א ה שמ רק מ פ ג י ד י ן ה פ ו ע ל י מ שטהורין מ ח מ ת ט ו מ א ה צפה‪ .‬ו מ כ א ן‬
‫ק צ ת מיוע ל ה ג ה ת בעל ח י ׳ מ ה ר י ״ ח ב ד מ ב ״ פ פי״ז מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה ״ ד )עיין‬
‫מ ״ ש ל ע י ל ‪ 672‬ש ר ‪ ,(8/9‬כי ל פ י ה ג י ר ם א שלגו שם‪ ,‬ה ר י פסק ה ר ״ מ ש א י ן מתזיקין‬
‫ס ו מ א ה א פ י ל ו מ ש ע ה לשעה‪ ,‬והיה לגו ל ו מ ד כ א ן ש ה ש ר ץ גפל לבור א ח ר י ש ג ת ר מ ה ת ר ו מ ת ו ‪.‬‬
‫נ ג‬
‫נ ת ה ע ל י ו נ ה רשות הרבים וכר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ועיין ב מ ש נ ה שפ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ר״ש פ״י מ״ח‪ ,‬כל הבדייתות ע ד סוף המסכת‪.‬‬
‫בזמן שדרכים נכנסץ ב ז ו ויוצאץ בזו א י ן ש ם אלא פתח אחד וכר‪.‬‬
‫ב״ה בכי״ו ו ר ״ ש הנ״ל‪.‬‬
‫מי שהיו גיתיו ובדיו טמאץ ומבקש לטהרן וכר‪ .‬כל הברייתא ע ד פוף‬
‫‪6‬‬
‫ה פ ר ק ל ע י ל ע ״ ז ל‪ 473‬ואילך‪ ,‬י ר ו ש ל מ י שם ספיד‪ ,‬מ ״ ה ע״ב‪ ,‬ב ב ל י ש פ ע ״ ה א׳‪ .‬ועיין‬
‫ר ״ ש ה נ ״ ל ו פ י ה ״ מ סוף מ כ י ל ת י ן ע מ ׳ ‪ 71‬והראשונים ש צ י י נ ת י ב ח ״ ב ע מ ׳ ‪.200‬‬
‫‪106‬‬
‫טהרות פי״א—מכשירין פיא עמ׳ ‪673‬‬
‫‪ 7‬הלולבים והעדשות מנגבן והן ט ה ו ר י ן ‪ .‬ב״ה בד‪ .‬ובפיה״מ להר״מ ור״ש הנ׳׳ל‪:‬‬
‫ה ד פ י ן והלולבין ו ה ע ד ש ו ת מ נ ג ב ן ‪ .‬וכ״ה במקבילות‪ .‬ועיין תוספ׳ נ ד ה ס ״ ה א׳‬
‫ד ״ ה הדפין‪ ,‬ס׳ ה ת ר ו מ ה ה׳ יין נ ס ך סי׳ קם״א ותוה״ב ל ה ר ש ב ״ א סוף ב י ת ה ‪ /‬ק נ ״ ו‬
‫ע ״ א )כולם בשם הרשב״ם שהזכיר בפירוש ת ו ס פ ת א טהרות‪ ,‬ולפיכך ל א צ י י נ ת י להס‬
‫בע״ז(‪ .‬ועיין ב ר א ש ו נ י מ ש צ י י נ ת י בע״ז‪ ,‬לעיל ה ״ ב ע מ ׳ ‪.200‬‬
‫‪ 10/11‬מ ל א עונה‪ .‬עיין בירושלמי ובבלי הנ׳־ל שיעור של מ ל א עונה‪.‬‬
‫מכשירין‬
‫פ״א‬
‫‪ 18‬המרעיד את ה א י ל ן להשיר ממנו‬
‫מ ש ק י ן ו כ ר ‪ .‬ר״ש פ״א מ״ד‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה‬
‫פ י א מ ״ ב ו מ ״ ג ו מ פ ר ש י פ שפ‪.‬‬
‫‪ 18/19‬ונפלו על ת ל ו ש י ן שבו ו ע ל מחוברק שתחתיו וכר‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪,‬‬
‫שתחתיו‪ .‬לכאור׳ איפכא גר׳ מ ח ו ב ר י ן‬
‫וכתב ע ״ ז ‪ :‬פי׳ על תלושין שבו ועל מחוברין‬
‫ש ב ו ותלושין ש ת ח ת י ו ו כ ו ‪ /‬עיין להלן‪.‬‬
‫‪ 19/20‬ו ע ל המחוברין אינן בכי יותן‪ .‬ברמב״פ פי״ג מ ה ׳ טומאת אוכלין ה ט ״ ו ‪:‬‬
‫וכן אמ ג ת ז ו )כיה ב ד י ק ובכ״מ( על המחוברין איגן תלושין ברצון‪ .‬ועיין בהשגות שמ‪.‬‬
‫‪ 21‬ונפלו על התלושין שבו ו ע ל מחוברק שתחתיו שאינן בכי יותן‪ .‬בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬וכן בדר׳ יוסי ברי יהודה )צריך להפך‬
‫ו ע ל התלושין שתחתיו(‪ ,‬ד א י כגירס׳ ה ס פ ר י ם‬
‫ה ת ל ו ש י ן שבו ועל המחוברין ש ת ח ת י ו שאיגן‬
‫ל ב ד בכי יותן אלא ב ש ב ו ש כתובה‪ ,‬והגירפ׳‬
‫על מ ח ו ב ר י ן ש ב ו ועל ת ל ו ש י ן ש ת ח ת י ו שאיגן‬
‫ד ׳ יוסי בר׳ י ה ו ד ה ‪ :‬ש ה ן בכי יותן‪.‬‬
‫א ת ה ג י ד ס א ולגרום‪ :‬על המחוברין ש ב ו‬
‫ד ג ר ס י נ מ י ב ד ר ׳ יוסי ב ר ד ׳ יהודה על‬
‫ב כ י יותן היכי ק א מ ר י ב י ת ש מ א י מ ב ד‬
‫גכוגה כ ד פ ר ש י ת ‪ ,‬וגרסי׳ בדרי יוסי ג מ י‬
‫ב כ י יותן‪ .‬והגר״א ז״ל מ ג י ה ב ד ב ר י‬
‫‪ 22‬ו ע ל ש פ ק י ן וכוי‪ .‬סה״ד י ש כאן‪ ,‬ו ב ד וריש הג״ל‪ :‬שעקרן‪ ,‬ובכי״ו‪ :‬שעקרין‪.‬‬
‫‪ 22/23‬על מה נחלקו על המרעיד את ה א י ל ן ל ה ש י ר מ מ נ ו א ו כ ל י ן ונפלו‬
‫מבד לכד וכוי‪ .‬ב״ה ב ד וכי״ו‪ .‬ובר״ש הג״ל‪ :‬ע ל מ ה גחלקו על המרעיד א ת האילן וגפלו‬
‫מ ב ד ל ב ד וכר‪ ,‬ו מ ב ד ל ב ד ומסוכ׳ ל ח ב ר ת ה פליגי ב א ו ת ו אילן ובתלושין‪ .‬ו א י ת ד ג ר פ י‬
‫על מ ה נחלקו על ה מ ר ע י ד א ת האילן ל ה ש י ר מ מ נ ו א ו כ ל י ן וגפלו מ ב ד ל ב ד‬
‫ומסוכה ל ח ב ר ת ה ב א ו ת ו אילן‪ ,‬כלומר ש מ ש י ר מ ב ד ל ב ד ו מ י פ נופלין על הפירות‪,‬‬
‫ד ב י ת הלל םברי‪ ,‬כיון ד ל א מכוין ל ה ש י ר מים‪ ,‬א י ן כ א ן מחשבה‪ ,‬ובית ש מ א י ם ב ר י‬
‫כיון ד א י א פ ש ר זה ב ל א זה מ ח ש ב ׳ ה י א והרי הן ב כ י יותן‪.‬‬
‫ו ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד פ י ״ ג מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ט ״ ו כ ת ב ע ל מ ש נ ת י נ ו )פ״א מ ״ ג ( ‪:‬‬
‫ו ב מ ר ע י ד א ת האילן וגפל ע ל חברו וסוכה וגפלה ע ל ח ב ר ת ה ו ת ח ת י ה ם זרעים ו י ר ק ו ת‬
‫מ ח ו ב ר י ן פ ל י ג י ב ״ ש וב״ה‪ ,‬ב״ש מברי כיון ש מ ת כ ו י ן להפיל א ת ה א י ל ן א ו א ת ה ס ו כ ה‬
‫וכו׳ מ ח ש ב ת נ פ י ל ת האילן והמשקין ש ע ל י ו מ ח ש ב ה א ח ת היא‪ ,‬והרי ה ו א כ מ ו ש ה ר ע י ד‬
‫מכשירין פ״א עמ׳ ‪673‬‬
‫‪107‬‬
‫להכשיר מ ה ם ה מ ש ק י ן ע ל ה ז ר ע י ם ש ת ח ת י ה ן ‪ ,‬והרי הן ב כ י יותן‪ ,‬ו ב י ת ה ל ל סברי‬
‫א ע ״ פ כן אינו כ מ ר ע י ד ל ה כ ש י ר מ מ נ ו אוכלין ש ה ר י א י ג ו מ ת כ ו י ן א ל א להפיל הסוכה‬
‫ע צ מ ה ו כ ר ו ה ת ו פ פ ו ת ש ע ל ז ו ה מ ש נ ה צ ר י כ ה א ו מ ן ‪ .‬ו כ נ ר א ה ש פ י ר ו ש זה‬
‫ע ל מ ש נ ת י נ ו נ ו ב ע מ ת ו ך פ י ר ו ש ה נ ״ ל ע ל ה ת ו ס פ ת א כאן‪ ,‬וכגירםת ד‪ ,‬כי״ו ו ״ א י ת‬
‫ד ג ד פ י ״ )הריבמ״ץ ?( ש ל ה ר ״ ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 24/25‬הכל מודין במעלה שק אחד מ ע ו ד ר ו כ ה ב ד ‪ :‬מ ו ע ר ד ‪ ,‬ובריש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬מעורר‪ ,‬ו ב מ ש נ ת י נ ו )מ״׳ד(‪ :‬ה ר י ה מ ע ל ה ש ק מ ל א פ י ד ו ת וכר‪ .‬ו ע י י ן ה פ י ר ו ש להלן‪.‬‬
‫‪ 26/27‬במעלה שני שקק מ ע ו ד ר ו ן ‪ .‬ב ד ‪ :‬ש נ י שקין מ ע ו ד ד י ן‪ .‬ובריש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬שני שקימ מ ע ו ר ר י ׳ ‪ .‬ו נ ר א ה ש ג י ׳ ד נכונה‪ ,‬ושק מ ע ו ד ד פירושו מהודק ומקושר‪,‬‬
‫וחפירות ש ב ו מ ח ו ב ד י מ ו מ צ ו מ ד י מ א ח ד לשני‪ ,‬כ מ ו א ג ו ד ה ש ל ירק ש ל מ ש נ ת י נ ו ‪.‬‬
‫והשוה הלשון ‪ .‬ע ו ד ה ש ל ש ק י ך )פוטר‪ ,‬מ ״ ו א ׳ וש״נ(‪ .‬ו ב ע ר ו ך ע ד )ט׳( פי׳ ב ש פ‬
‫ה ג א ו נ י ת ‪ :‬ל מ ה ק ו ר ץ א ו ת ה ע ו ד ה ש ל ש ק י ן ע ל ש מ מ ע ו ד ד ע נ ו י פ ה׳‪.‬‬
‫‪ 28‬ר׳ יומי אומר אחד שק אחד ו א ח ד ש נ י שקק‪ .‬עיין ב מ ש ג ה פ״א סמ״ד‪,‬‬
‫וכפירוש ה מ פ ר ש י מ שם‪.‬‬
‫‪ 29/30‬ר׳ י ה ש ע אומר זה וזה אינן בכי יותן‪ .‬עיין במשגה פ״א פמ״ג‪.‬‬
‫‪ 31/32‬הממחק א ת ה ג ג ו א ת הכרישה‪ ...‬ה ר י זה בכי יותן‪ .‬וכן בד״ש פ״א מ ״ ה ‪:‬‬
‫ה מ מ ת ק א ת ה ג ג ו א ת ה כ ר י ש ה וכר‪ .‬א ב ל ב פ י ה ״ ג ש פ ע מ ׳ ‪ :128‬כ ד ת ג י א ה מ מ ח ק‬
‫א ת ה ג ת ו א ת ה כ ר י ש ה א ף ע ל פי ש ה מ י מ מ צ ד העליון ל ת ח ת ו ן ‪.‬‬
‫‪ 32/35‬ר׳ יוסי אומר זב וטמא ש ה י ו מהלכין בדרך‪ ...‬ו ט ה ו ר ק ש א י ן נחשבק‬
‫א ל א ל א ח ר י צ י א ת ן ‪ .‬ד״ש הג״ל‪ ,‬פי׳ הרא״ש פ״ד מ״ב‪ ,‬וכל הברייתא בכריתות ט״ו ב ‪,‬‬
‫ו ה ג י ׳ הנכוגה ב ש ט מ ״ ק ורביגו גרשום שם‪ .‬ואגו ר ו א י פ מ כ א ן ו מ ש פ ש כ ל ז מ ן שלא‬
‫י צ א ו ה מ י פ מגופו א י ג מ מ ט מ א י מ כלל מ פ ג י שאיגמ גחשבימ‪ ,‬ו ב ט ל י מ א ג ב גופו‪ ,‬א ב ל‬
‫ב ר מ ב ״ פ פ י י ב מה׳ ט ו מ א ת אוכלין ה״ו כ ת ב ‪ :‬ה מ י פ ש ע ל י ו א ף ע ל פ י ש י ר ד ו מ צ ד‬
‫העליון ל ת ח ת ו ן טהורין‪ ,‬ו ה ו א ש י נ ת ק ם מ ע ל י ו ב כ ל כ ח ו ‪ .‬ו ה ר א ב ״ ד ש מ ה ש י ג ו‬
‫מ ן ה ת ו פ פ ת א כ א ן ו מ כ ר י ת ו ת הנ״ל‪ .‬ו ע י י ן ר ״ ש בפירושו כ א ן מ ה ש ה ק ש ה ע ל התוספתא‪,‬‬
‫ודבריו ת מ ו ה י מ מ ב ר י ת ו ת ש מ כ מ ו ש ת מ ה בחזון נחופ פ ״ א מ״ה‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 35/36‬המסדר קנקנים בכיפה אף ע ל פי ש א מ ר ו י ת ר מ ל ו ג אינו בכי יותן‪.‬‬
‫ב ר י ש ה ג ״ ל ‪ :‬ה מ פ ד ר ק ג ק ג י ׳ ב כ י פ ה א ף ע ל פי ש ש א ב ו ) נ ר ה מ ל ה זו גמ ב ד ו ע י י ן‬
‫ד ״ ש פ ״ ג מ ״ א ( י ו ת ר מלוג א י ג ן ב כ י יותן‪ .‬ו כ ג ר א ה ש ב ר י י ת א זו ג ס מ כ ת ל פ ״ ב מ ״ א‬
‫ש א ו מ ר ת כ י ז י ע ת בתים בורות ש י ח י ן ו מ ע ר ו ת טהורה‪ .‬וע״ז א ו מ ד ת ה ת ו פ פ ת א ש א פ‬
‫פ י ד ר ק ג ק ג י פ דיקיפ בכיפה והם ש א ב ו מ י מ מ ז י ע ת הכיפה ו ג ת מ ל א ו א י ן מ י ם כ א ל ה מכשירין‪.‬‬
‫‪ 36‬ל ע נ ק מי חטאת א י נ ו חושש שמא שאבו‪ .‬וכן בר״ש‬
‫וכר‪ .‬ודין זה ת מ ו ה מ א ד ל מ ה א י ן א נ ו ח ו ש ש י ן ש מ א שאבו‪,‬‬
‫ל פ ע מ י מ ש ו א ב י מ יותר מלוג‪ ,‬ו ת ע ר ו ב ת ש ל מ י פ י ר ו ת פ ו פ ל ת ב מ י‬
‫ואולי צ ״ ל ‪ :‬ל ע ג י ן מי ח ט א ת ח ו ש ש ש מ א שאבו‪ .‬ועיין ה ש ו ו א ה‬
‫להלן ‪.67418‬‬
‫הנ״ל‪ :‬ולעגין מ י‬
‫והדי א נ ו רואים‬
‫חטאת)פרה פ״ט‬
‫בין הכשר למי‬
‫חטאת‬
‫שהם‬
‫מ״א(‪.‬‬
‫חטאת‬
‫א ב ל בכי״ו כתוב ב מ ק ו מ ״ ח ט א ת ״ ‪ * :‬י ת ך ‪ ,‬כ ל ו מ ר ‪ :‬לעגין מי י ת ן ו כ ר ‪ .‬וג׳יל ש י ת כ ן‬
‫ש צ ״ ל ש ם ‪ :‬לענין מ י ת ן ) ב מ ל ה אחת(‪ .‬והיינו א ם מ ת ן ש ם תבואה‪ ,‬ש כ ן ה י ו נ ו ה ג י ם‬
‫ל מ ת ן )להסן( חיטים‪ ,‬עיין ל ה ל ן פ ״ ג מ ״ ה ‪ .‬וכן ה י ו נוהגים ל מ ת ן חיטים אפילו למצה‪,‬‬
‫ע י י ן ירושלמי פםחים פ ״ ג ה ״ א ‪ ,‬ל׳ ע ״ א ‪ :‬ר׳ א ב ו ן הורי לטתוגייא מ י ת ן ט ר ט ו ן ד מ י י‬
‫‪108‬‬
‫מכשירין פ״א עמי ‪673‬‬
‫ג ו מ ו ד י י ה ו מ ת ג ו ב ה )ב״ה בשרי״ר שם( א ר ב ע ה זימנין‪ .‬עיין מ ״ ש ע ״ ז ב י ר ו ש ל מ י‬
‫כפשומו ח ״ א ע מ ׳ ‪ .416‬וכן להלן ש ם ‪ :‬ב ע ש ב י ן שרי מטבגה אסיר וחרבה מיחלף‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫מ ״ ש ע ״ ז ב י ר ו ש ל מ י כפשוסו שם‪.‬‬
‫ו נ ר א ה ל ש ע ר ש א פ ש ר ש מ ד ב ר י ם כ א ן ב מ ת ו ן ל מ צ ה ואיבו ח ו ש ש ש מ א ש א ב ו ‪,‬‬
‫שאפילו ש א ב ו א י נ ן מחמיצין‪ .‬וברוקח סי׳ ר ״ צ ‪ :‬שק מ ל א ק מ ח שנתון ב מ ר ת ף א צ ל‬
‫ה ח ו מ ה וגתלחלח מ ז י ע ת החומה‪ ,‬א ע ״ ג ד א מ ר י נ ן פ׳׳ב ד מ כ ש י ד י ן ז י ע ת ה ב ת י פ ו ז י ע ת‬
‫א ד ס מהורה מיהו מ ח מ י צ י ן ‪ .‬א ב ל ב ר א ״ ש פ ס ח י פ ס ״ ב סי׳ כ ״ ב חולק‪ ,‬ו ע י י ן סור א ו ״ ח‬
‫ס י ׳ תם״ו ו ב א ו ״ ח שפ‪.‬‬
‫ו ב ש ו ״ ת ה ר ש ב ״ ץ ח ״ ג סי׳ כ ״ ג ‪ :‬הראשונימ ז״ל שאלו בחטימ ה נ מ צ א י ם ב ק ר ק ע‬
‫ה ב ו ר ו ת ש ג ת ע פ ש ו אם יש להם ד י ן ח מ ץ אם לא‪ ,‬ו ה ר י א ״ ף ז״ל כ ת ב ב ה ל כ ו ת י ו ב ש מ‬
‫ת ש ו ב ת ר ב י ג ו ה א י גאון ז״ל )עיין א ו ה ״ ג פ פ ח י פ ע מ ׳ ‪ (5‬ש י ש לחוש להמ ל ח מ ו ץ א פ‬
‫נ ת ב ק ע ו ו ה ר ש ב ״ א ז״ל נ ש א ל מ ז ה ) ש ר ת ה ר ש ב ״ א ח ״ א פ י ׳ ע׳( א פ דיגו כ ח מ ץ‬
‫ש נ פ ל ה ע ל י ו מ פ ו ל ת וכו׳ ואני חושב ש א י ן לזיעת הכותלימ ד י ן מ י מ ל ה ח מ י ץ ודין מ י‬
‫פ י ר ו ת י ש לה ש א י נ פ מחמיצין‪ .‬ו כ ן נ ר א ה לי ב מ ה ש ש נ י נ ו בפ׳ ש נ י מ מ פ כ ת מ כ ש י ר י ן‬
‫ז י ע ת ה ב ת י פ והבורות וכו׳‪ .‬ו ע י י ״ ש בגליון ב ה ע ר ת בנו ה ר ש ב ״ ש ז״ל‪ ,‬ו ד ב ר י ו מ ב ו א ר י פ‬
‫ב א ר י כ ו ת ב ש ו ״ ת ש ל ו סי׳ תל״ה‪ ,‬והוא ה כ ר י ע ש ם שאין מ ח ל ו ק ת ב י ן ה ג א ו נ י פ ו ה ר ש ב ״ ץ‬
‫כ י ה ד ש ב ״ ץ מ ד ב ר ש ה ת ס י מ ג ת ל ח ל ח ו רק מ ז י ע ת הכותלים ב ל ב ד והגאוגים מ ד ב ר י ם‬
‫במקום ש ה ז י ע ה ב א ה מ ן המים‪ .‬ועיין ב ש ו ״ ת יכין ובועז ח ״ א סי׳ ק מ ״ ב ‪ .‬נ מ צ א נ ו ל מ ד י מ‬
‫ש ל פ י ה כ ר ע ת ו א י ן ד י ן ה ת ו ס פ ת א סותר א ת פסק קדמונינו‪.‬‬
‫‪ 36/37‬אחרים אמרו משום ר׳ נ ח מ י ה אם ה י ו מחוסנות אינן שואבות‪ .‬חוזר ע ל‬
‫ד י ן הקנקנים‪ ,‬ואומר שאם היו הקנקנים מ ח ו ם מ י מ )בחילוף נ ר ן ומי״ס‪ ,‬ועיין ליקוטים‬
‫מ ם ׳ המספיק‪ .‬ב כ ר ע מ ׳ ‪ (104‬א י נ פ שואביפ‪ ,‬ואפילו נ ת ן א ו ת פ בכיפה ש י ש ע ל י ד ה‬
‫בריכה‪ .‬ולפי ה ג ה ת י הראשונה ש צ ״ ל ‪ :‬ו ל ע נ י י ן מ י ח ט א ת ח ו ש ש וכו׳‪ ,‬מ ו ב נ י מ ד ב ר י‬
‫ר׳ נחמיה כפשוספ‪.‬‬
‫ויתכן ש ב ב א זו נ א מ ר ה ב ע י ק ר ה ל ד ב ר י ר׳ ג ח מ י ה ב מ ש ג ה פ ״ ג םמ״ב‪ ,‬כ ל ו מ ר א מ‬
‫ה ת ב י ו ת ה י ו מחוסנות‪.‬‬
‫‪ 37/38‬מ י פירות שנפלו לתוכן טיפת מים כ ל שהן טמאין דברי ר׳ מאיר‬
‫וחכמים אומרים הולכק אחר הרוב‪ .‬וכיה בר״ש פ״ב מ״ג‪ .‬וברמב״ם םט״ז מ ה ׳ ט ו מ א ת‬
‫אוכלין ה ״ ד ‪ :‬ו כ ן מ י פ י ר ו ת ש ג ת ע ר ב ו ב ש א ר ה מ ש ק י ן הולכין א ח ר ה ר ו ב ג ת ע ר ב ו ב מ י פ‬
‫כל ש ה ן ה ר י ה כ ל מ ש ק ה ו מ ת ט מ א ט ו מ א ת מ ש ק י ן ומכשיר‪ .‬והגה לפגיגו כ א ן גזכרו רק‬
‫מ י פ י ר ו ת ש ג ת ע ר ב ו במימ‪ ,‬וגחלקו בה ד ״ מ וחכמים‪ .‬ו פ פ ק ה ר ״ מ ה ו א כר״מ‪ .‬ודין‬
‫ת ע ר ו ב ת ש ל מי פ י ר ו ת ו מ ש ק י ן ל א גזכר כ א ן כלל‪ ,‬א ל א בירושלמי ת ר ו מ ו ת פ י ״ א ה״ב‪,‬‬
‫מ ״ ז ע ״ ד ‪ .‬וגחלקו ב ה ר ׳ א ל י ע ז ר ו ח כ מ י מ ‪ :‬״שר׳ א ל י ע ז ר מ ס מ א מ ש ו מ מ ש ק ה ו ח כ מ י מ‬
‫א ו מ ר י פ הולכין א ח ר הרוב״‪ .‬ופסק כ ח כ מ י פ ג ג ד ר ׳ אליעזר‪ .‬א ב ל ב ת ו פ פ ת א ת ר ו מ ו ת‬
‫פ ״ ט ‪ :4123‬ע ל מ ה גחלקו ע ל ש ג ת ן לתוכו מ י מ ש ר ׳ אליעזר א ו מ ר מ ט מ א מ ש ו ם‬
‫מ ש ק ה ו ח כ מ י מ א ו מ ר י ט הולכין א ח ר הרוב‪ .‬והייגו כ ש י ט ת פ כאן‪.‬‬
‫ו ב ה ש ג ו ת ש ם ‪ :‬ה ו ל כ י ן א ח ר הרוב‪ .‬ג ת ע ר ב ו ב מ י מ ]וכו׳[‪ .‬א ״ א א י ן זה ל א ב מ ש ג ה‬
‫ו ל א ב ת ו פ פ ת א ‪) ,‬כלומר חילוק ז ה בין מ י ם ושאר משקין(‪ ,‬א ל א מ י פ י ר ו ת שגפל לתוכן‬
‫מ י ט כ ש ה ן ט מ א י מ ד ב ר י ר ׳ מ א י ר וחכמי׳ א ו מ ׳ א ח ד הרוב‪ .‬ו ל א )ג(חלקו ב י ן מ י ם‬
‫לשאר משקין‪ .‬ו ר ׳ מאיר הוא שהיה מחלק ואין ה ל כ ה כ מ ו ת ו ב ת ר ו מ ה ירושלמי‪ .‬והגה‬
‫מכשירין ם״א עמ׳ ‪673—674‬‬
‫‪109‬‬
‫לפנינו בירושלמי מבואר ל ה פ ך ש ג מ ד ׳ מ א י ר א י ן מ ח ל ק ב י ן מ י מ ל ש א ר משקין‪ .‬ו ב כ ״ מ‬
‫ש מ מ ש ע ר ש ל ה ר מ ב ״ פ היתד‪ .‬ג י ׳ ה פ ו כ ה כ א ן ב ת ו פ פ ת א ‪ ,‬והיינו ר ״ מ ב מ ק ו פ חכמיט‪,‬‬
‫ולהפך‪ .‬א ב ל מתוך ד ב ר י ה י ר ו ש ל מ י ת ר ו מ ו ת ש מ א נ ו ר ו א י פ בפירוש כ י ר ״ מ פ ו ב ר‬
‫ש א י ן מ י פירות ] מ [ ב ט ל י ן ) ב ה ג ה ת ה ג ד ״ א ( לעולפ‪ ,‬ו ב ש י ט ת ו כ א ן ‪ .‬סוף ד ב ר ד ב ר י ר ב ו ת י נ ו‬
‫ל א גתבדרו לי כאן‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ואולי ס מ ך רביגו ע ל ה י ר ו ש ל מ י ת ר ו מ ו ת ש מ ש מ פ ר ש א ת דברי ר א ל י ע ז ר ב ן‬
‫י ע ק ב )להלן ב מ ש ג ה פפ״ד‪ (.‬כ פ ש ו ט ן ‪ .‬ש ט י פ ת מ י מ ב צ י ד א י ג ה בטילה )ולא כ מ ם ק ג ת‬
‫ה ב ב ל י בבכורות כ ״ ג ב׳( ו כ ן מ ש מ ע ב ת ו ס פ ת א להלן‪ .‬ומכיוון ש א י ן חילוק ב י ן צ י ר‬
‫ובין מ י פידות‪ ,‬ו ה ת ו ס פ ת א מ ח ל ק ת ל ה ל ן ב י ן מ י מ שגסלו ל צ י ד ש מ ט מ א י ן ב כ ל ש ה ו א‬
‫ל ר א ב י י ‪ ,‬ובין משקין ש ה ו ל כ י ן א ח ד הדוב‪ ,‬פ פ ק ה ר י מ כמותו‪ ,‬ותלק ב י ן מ י מ ל ש א ר‬
‫משקין‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 38/39‬ר׳ אלעזר בן יעקב אומר אפילו ק ו ר צ ו ד שנפל לתוכו טיפת מים‬
‫כל שהוא טמא‪ .‬ב״ה ב ד וכי״ו‪ .‬ובריש הג״ל‪ :‬ראב״י אומד אפילו ב ו ר צ י ר שגפל לתוכו‬
‫ט י פ ת מ י מ כל שהוא ט מ א ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה כ א ן םפ״ה‪.‬‬
‫ולהלן בפירושו ש ם ‪ :‬ו א י ת ד ג ר ס י א פ י ׳ ב ו ר ס י ד ‪ ,‬כ ל ו מ ש ה ו א מ ל א פ י ר ו ת‬
‫וגפל לתוכו ס י פ ת מ י פ כ ל שהוא‪.‬‬
‫ולפי ג י ד פ א זו צ ״ ל ל פ ג י ג ו ‪ :‬ב ו ר צ ו ד ) ב מ ק ו פ ‪ :‬קורצוד(‪ ,‬בור צ ו ד ) = פוד‪.‬‬
‫עיין לעיל !‪ :128‬ו ש ל צ י י ד י ן ‪ ,‬ו כ ן ב י ר ו ש ׳ ש פ פי״ב ה ״ א ‪ ,‬י ״ ג ע ״ ג ‪ .‬ו ב ד וכי״ו‬
‫ב ת ו פ ם ת א ש ם ‪ :‬ו ש ל סיידין‪ ,‬ו ה י א היא(‪ ,‬ב ו ר ס ו ד )כמשגת א ב ו ת פ ״ ב מ ״ ח ‪ ,‬וכגי׳ כ ת ״ י‬
‫פרמה‪ ,‬קויפמן‪ ,‬ועיין מאירי‪ ,‬ר ש ב ״ ץ ו מ ל א ״ ש שמ(‪ ,‬והייגו ב ו ר מפוייד‪ ,‬ואפילו הוא‬
‫ב צ ד ה ב ר י כ ה )עיין פ ״ ב מ ״ ג ( ש א י ן ל ח ש ו ש ש מ ז י ע מ ח מ ת המים‪ ,‬א ל א ר ק מ ח מ ת‬
‫ע צ מ ו שאיגו מ כ ש י ר ‪ .‬ו א פ גפלה ל ש פ ט י פ ת מ י מ כל ש ה ו א ה ר י ה ו א ט מ א ‪ ,‬ו כ ש י ט ת‬
‫ר ״ מ לעיל‪ .‬א ב ל א פ גפלו ל ש מ י י ן ד ב ש ו ח ל ב )עיין להלן( ה ו ל כ י ן א ח ר הרוב‪ ,‬וזהו‬
‫מ ם ש פסק ה ד מ ב ״ מ הג״ל‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪ .‬א ב ל ה ר מ ב ״ ם ג ר ם כ א ן ‪ :‬ב ו ר צ י ר ‪ ,‬עיין להלן‪.‬‬
‫‪ 39/1‬נפל לתוכו דבש וחלב הולכק אחר הרוב‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ג פ ל לתוכו י י ן‬
‫ד ב ש וחלב הולכין א ח ד הדוב‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ ם ה ג ״ ל ‪ :‬צ י ר ט ה ו ר שגפל לתוכו מ י מ כל‬
‫ש ה מ ה ר י הכל מ ש ק ה ו כ ר גפל לתוכו מ י מ )ב״ה בד״ק‪ ,‬ו צ ר י ך למוחקה‪ ,‬ש ה ר י ה ר ״ מ‬
‫אומר ש מ י מ מ כ ש י ר ב כ ל שהוא‪ ,‬ו ל י ת א בפפר מוגה ש ר א ה ה כ ״ מ ש מ ( י י ן ד ב ש ו ח ל ב‬
‫הולכין א ח ד הרוב‪ ,‬ה ר י ל ך ש ה ר מ ב ״ מ מ ד ב ר ע ל צ י ר ש ג פ ל לתוכו י י ן ד ב ש וחלב‪,‬‬
‫ומוכח שגרס ל ע י ל ‪ :‬בור ציר‪ .‬כגי׳ הראשוגה ש ל הר״ש‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ו א ש ד ל ש ל ש ת ה מ ש ק י ן האחרימ‪ ,‬ה ר י ב ד מ הולכין א ח ר י מ ר א י ו ) ע י י ן חולין‬
‫פ ״ ז ב׳(‪ ,‬ו ש מ ן אינו מ ת ע ר ב ע ם מ י סירות‪ ,‬ו ס ל ד י נ ו כ מ י ם ל ע נ י י ן זה‪.‬‬
‫עמ׳ ‪674‬‬
‫‪1‬‬
‫ה ט ו ר ף את גגו והמכבס את כסותו‪ .‬וכיה בד״ש פ״ב מ״ד‪ ,‬וזו ה י א פיפקא‬
‫קטועה מן המשגה‬
‫ש‬
‫ם‬
‫‪ ,‬עיין מ ״ ש ב ת ש ל ו פ ת ו פ פ ת א ע מ ׳ ‪ .21‬ו ע י י ן ה ג י ד פ א ו ת ב מ ש נ ה ש פ ‪.‬‬
‫‪ 1/2‬אימתי יודע אס רבו גשמים אם לאו וכוי‪.‬‬
‫ר״ש הנ״ל‪ ,‬פיה״מ שם ע מ ׳ ‪,176‬‬
‫פי׳ ה ר א ״ ש שם‪.‬‬
‫‪ 2‬ועכשיו הוא מנטף טיפין עבות‪ .‬ברמב״פ פ״ב מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ד״כ״ז‪:‬‬
‫׳ ‪ -‬ו ר ב ו הגטיפות״‪ ,‬וצריך לפרש‪ ,‬ורבו — וגדלו‪ ,‬ו ע ב ו )עיין כ ״ מ שם(‪ ,‬א ב ל א י ן ל פ ר ש‬
‫מכשירין פ״א—ב עמ׳ ‪674‬‬
‫‪110‬‬
‫שרבו לרדת‪ ,‬שהרי זו היא ש י ט ת ר׳ יהודה להלן‪ ,‬והר״מ פסק ב פ י ה ״ מ ה נ ״ ל ‪ :‬ואין‬
‫ה ל כ ה כר׳ יהודה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ב ד ‪ :‬ב ת ח י ל ה הוא מ נ ט ף טיפין מ ת ו כ ו ת וכד‪ .‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ :‬ב ת ח ל ה הוא מ נ ט ף‬
‫ט י פ י ן ט י פ י ן ח ת ו כ ו ת ועכשיו הוא טורד וכוי‪ .‬ופירש בפיה״מ ל ה ד ״ מ הנ״ל‬
‫ש ב ת ח ל ה נ ט ף ל א ט ל א ט )עבר זמן בין טיפה לטיפה( ואח״כ התחילו ט ו ר ד י ן במהירות‪.‬‬
‫בתחילה ה ו א מ נ ט ף טיפין מ ת ו נ ו ת ועכשיו טורד טפח א ח ר טפה‪.‬‬
‫‪ 3/4‬מצא בה בשר הולכין א ח ר הרוב הטבחין‪ .‬משנה פ״ב מ״ט‪.‬‬
‫‪ 4‬מחרוזות הולכין אחר הרוב אוכלי בשר‪ .‬עיין מ״ש בח״א עמ׳ ‪.79‬‬
‫מטילין ע ל י ו ש נ י חומרין‪ .‬ר״ש פ״ב מ״ז‪ ,‬ופירש שמחמירין עליו כישראל‬
‫‪5‬‬
‫שאסור בנבילות וכנוי שאין קידושיו גמורין‪ .‬ותופסין בה קידושין א ח ר י פ מספק‪.‬‬
‫‪ 5/6‬ר׳ יהודה א ו מ ר א ם ה י ת ה שם נויה אחת או שפחה אחת ה י א חשודה‬
‫להשליך‪ .‬ריש ורא״ש פ״ב מ״ז‪.‬‬
‫ובהשגות ה ר א ב ״ ד פ ט י ו מה׳ איסורי ביאה ה כ ״ ז ‪ :‬ו ב מ ס ׳ מכשירין ר׳ יהודה ה י א‬
‫ש א מ ר כ ן ) ס פ ״ ב ( ש א פ היתה ש פ ש פ ח ה או גויה ה י א חשודה להשליך‪ .‬וכווגתו ל ת ו פ פ ת א‬
‫כאן‪ .‬ועיין ב מ ״ מ ומגדל עוז שם‪.‬‬
‫פ״ב‬
‫‪ 7‬ח ב י ת ש ה י א מלאה פירות ונתונה בתוך משקק‪ .‬פי׳ קסועה מ מ ש ג ה ב׳ פ״ג‪,‬‬
‫עיין לעיל ש ו ‪ .1‬ו ב ד ‪ :‬מ ש ק י ן ח ב י ׳ ש ה י א מ ל י א ה פ י ר ו ת ו נ ת ו ג ה בתוך‪ .‬וברור ש ה מ ל ה‬
‫• מ ש ק י ן ׳ היתה על הגליון בראש השורה‪ ,‬כ ד י ל ה ש ל י פ א ו ת ה אחרי ‪ -‬ב ת ו ך ‪ ,‬ו ה מ ד פ י פ י מ‬
‫הדפיסוה ב ר א ש השורה‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 7/8‬אמר ר׳ יוסי במה דברים אמורים בשל חרם וכי‪ .‬ר״ש ורא״ש פ״ג מ״ב‪.‬‬
‫ו ב ר מ ב ״ פ פי׳׳ד מ ה ׳ ס ו מ א ת אוכלין פ ה ״ ו ‪ :‬א ב ל ש א ר ה מ ש ק י ן א י ן מ ש א ב י ן מ ן ה ח ר פ וכו׳‪.‬‬
‫‪ 9‬סדק ש ש ט ח ו על גבי סילק של יוצר ל ה ט י ח בו וכר‪ .‬בכי״ו ל ה ט י ן‬
‫בו וכר‪ .‬ו ב ר י ש פ ״ ג מייד‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ס ד י ן ש ש ט ח ו על ג ב ו ) צ ״ ל ‪ :‬גבי( פילון‬
‫ל ה ס ן בו את חמיו א מ מ ת מ ת הסדין איגן בכי יותן‪ .‬א י ת דגרםי פ ד י ן ש פ ח מ ו על‬
‫ג ב י סילון ש ל י ו צ ר ל ה ט י ן בו את חטיו‪ .‬ו כ י ה ב ד ‪ :‬סדי׳ ש ש ח ט ו על ג ב י סילון‬
‫של יוצר ל ה ט י ח בו את חסיו וכר‪ .‬ו כ נ ר א ה שהחסים ה י ו ב ת ו ך הסילון‪.‬‬
‫‪ 10/11‬המדביק את ב י ת ו במים ט מ א ין ונתן בו שובלק וטנגו אם יש עליהם‬
‫משקה טופח ה ר י זה בכי יותן ו כ ר ‪ .‬הגי׳ •במשקין ט מ א י ך תמוהה‪ ,‬ואולי צ ״ ל ‪ :‬ט ם א י ן‬
‫וטהודין‪ ,‬ומשקין ט מ א י ן מ ט מ א י פ לרצון ושלא לרצון )פ״א מ״א(‪ .‬ו ב ר מ ב ״ פ פי״ד מה׳‬
‫ט ו מ א ת אוכלין הי״ב‪ :‬ה מ ר ב ץ את ביתו ב מ י פ ט מ א י פ ו נ ת ן בו שבולימ וטנגו א ט‬
‫יש עליהן מ ש ק ה טופח ה ר י אילו ט מ א י ן ו א ט ל א ו טהורין‪ .‬ואולי יש לפנינו חמרון‬
‫והיו כאן ש ת י בדייתות‪ .‬ו נ ש מ ט ה א ח ת ע י י הדומות‪.‬‬
‫ויותר גראה ש ה מ ל ה * ט מ א י ך ה י א ב א ש ג ר ה מ ל ע י ל ‪ 66529‬ו צ ר י ך למחקה‪ ,‬וכן‬
‫ב ר י ש פ י ג מ י ה ‪ :‬ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ה מ ר ב ץ ב י ת ו במים ונתן בו ש ב ל י ם ו ט נ ג ן א ם י ש‬
‫עליהן מ ש ק ה טופח בכי יותן וכו׳‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה ד ׳ פ״ג‪.‬‬
‫‪ 12‬ר ׳ ש מ ע ו ן אומר‪ ...‬אינו בכי יותן‪ .‬וכ״ה בר״ש הג״ל‪ ,‬והוא כ ו ת ב ‪ :‬מ ש מ ע ד ה ך‬
‫ב ר י י ת א פליגא אמתגי׳‪ .‬ועיין באליהו ר ב א פ ״ ג מ י ה ד ק מ ש ב ש מ ת ג י ת י ן מ ק מ י ברייתא‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫מכשירין ש״ב ןמ׳ ‪674‬‬
‫‪Ill‬‬
‫‪ 12/13‬מודים חכמים לר׳ שמעו! כ מ ר ב י ץ א ת גרנו ש ה ו א בכי יותן‪ .‬וכן מעתיק‬
‫בר״ש הנ״ל‪ ,‬והוא כ ו ת ב ע ״ ז ‪ :‬ש ה ו א ב כ י יותן‪ ,‬א י ן גירםא זו נכונה‪ ,‬ד א מ כ ן מ א י‬
‫ומודים‪ ,‬א ל א ג ר ש א י נ ן ב כ י יותן‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 13/14‬ובמשכים להביא פסול אם ב ש ב י ל ש י ט ח ע ל י ה ן ה ר י זה ב כ י יותן וכוי‪.‬‬
‫ב כ י ״ ו ‪ :‬אם ב ש ב י ל ש י מ י ן ע ל י ו ובו׳‪ .‬א ב ל הגי׳ הנכונה ה י א ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ו ב מ ש כ י מ‬
‫להביא פ פ ל א פ ב ש ב י ל ש י ש ט ל ע ל י ו ש ה ו ׳ ב כ י יותן וכו׳ פסל‪ .‬פ ס ו ל ת גרן‬
‫ויקב ש ב ש ד ו ת ו ב ה ש כ מ ה כולו ט ו פ ח ב ט ל ו ט ו מ ג י ן ב ו פ י ד ו ת כ ד א י ת א בפר׳ כ י צ ד‬
‫מ ש ת ת פ י ן )פ״ז ב׳(‪.‬‬
‫ובעירובין ש פ ‪ :‬ד ת ג י א ה ש כ י פ ל ה ב י א פ ס ל א מ ב ש ב י ל ט ל ש ע ל י ו וכר‪ ,‬ע י י ן‬
‫ד ק ״ פ שמ ע מ ׳ ‪ 344‬ה ע ר ה ק ׳ ) ו ב מ ״ ש ו מ ג ״ ב כ א ן ל א צייגו ל ב ר י י ת א שבעידובין(‪.‬‬
‫ו ה ב ר י י ת א שלגו ג פ מ כ ת ל מ ש ג ה ה ׳ כ א ן ‪ :‬ה מ ל ק ט ע ש ב י ט כ ש ה ט ל עליהן וכר‪.‬‬
‫‪ 14‬ואם כשביל שילך למלאכתו איגו ב כ י יותן‪ .‬בעידובין ש מ ‪ :‬ואמ בשביל‬
‫ש ל א יבטל מ מ ל א כ ת ו ו כ ר ‪ ,‬והיא היא‪.‬‬
‫‪ 14/15‬בהמה שירדה מאליה מים ה ע ו ל ץ בפיה ו ב ס י מ פ י ה בכי יותן וכוי‪.‬‬
‫ב כ י ״ ו ‪ :‬מ י פ ה ע ו ל י ן ב פ י ה ו ב מ מ פ י ה ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ‪ :‬מ י פ ה ע ו ל י ן ב פ י ה ו ב מ ע י ה וכר‪.‬‬
‫ובר״ש ס ״ ג מ ״ ז ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ב ה מ ה ש י ר ד ה מ א ל י ה ל ש ת ו ת מ י מ העולימ ב פ י ה‬
‫ו ב ש ס מ י ה ה ר י זה ב כ י י ו ת ן וכו׳‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה ס״ג מ ״ ח ‪ .‬ו ב מ ש ג ה ד ם ״ ד ‪ :‬ה ש ו ח ה‬
‫ל ש ת ו ת המימ ה ע ו ל י פ בפיו ו ב ש פ מ ו ב כ י יותן‪.‬‬
‫‪ 15/16‬ר׳ יחדה אומר המים העולין ברגלי האדם לעולם טמאץ‪ .‬וכיה בר״ש‬
‫ה ג י ל ‪ .‬ולפי׳ז צריך ל ק ר ו א ב מ ש ג ה פ ״ ג ם מ ״ ז ‪ :‬ב א ד מ ו ב ב ה מ ה ט מ א ה ל ע ו ל ט ט מ א ‪ .‬עיין להלן‪.‬‬
‫‪ 16/17‬ר׳ שמעץ בן א ל ע ז ר אומר מים ה ע ו ל ץ ברגלי בהמה טמאה לעולם‬
‫טמאץ‪ .‬אפשר שר׳ שמעון ב ן אלעזר מוסיף כ א ן על דברי ר׳ יהודה‪ ,‬וסתמ משגתיגו הג״ל‬
‫ה י א כ ד ש ב ״ א ‪ ,‬עיין מ ״ ש לעיל‪.‬‬
‫א ב ל ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ ג מ״ז‪ ,‬ע מ ׳ ‪ : 181‬ור׳ יהודה ה ו א ה א ו מ ר ש ה מ י פ ה ע ו ל י ן‬
‫ב ר ג ל י ב ה מ ה ט מ א ה לעולמ מ כ ש י ר י ן וכן ה ו א מ ב ו א ר ב ת ו פ פ ת א ‪ .‬ו ע י י ן בגליון ב פ י ׳‬
‫ה ד א ״ ש ש פ ‪ .‬ו ב ד ו ד שלפגי ה ר ״ מ חפרו כ א ן המלימ ״ ה ע ו ל י ן ב ר ג ל י ה א ד מ לעולמ ט מ א י ן‬
‫ר ׳ ש מ ע ו ן ב ן א ל ע ז ר אומר מימ״ ש ג ש מ ט ו ע ״ י הדומות‪ ,‬ולפיכך י צ א ‪ :‬ר ׳ י ה ו ד ה אומר‬
‫ה מ י מ ה ע ו ל י ן ברגלי ב ה מ ה וכו׳‪ .‬ולפ״ז צריך לקרא ב מ ש ג ת י ג ו ש פ ‪ :‬א ל א א פ ע מ ד‬
‫והדיח באדמ‪ .‬ו ב ב ה מ ה ט מ א ה לעולט ט מ א ‪ .‬ועיין ב א ל י ה ו ר ב א שמ‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ א ל ע ז ר ב ר ׳ ש מ ע ו ן אומר ה מ י מ העולין ברגלי ב ה מ ה‬
‫ט מ א ה לעולמ טמאין‪.‬‬
‫‪ 17‬הממלא בחבית המים העולץ וכוי‪ .‬ר״ש פ ״ ד מ״א‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 18‬מ י חטאת אינו חושש שמא ל א נתמלאו ככלי‪ .‬כ״ה ב ד וכי״ו‪ .‬ובר״ש הנ״ל‪:‬‬
‫ו ל ע נ י י ן מ י ח ט א ת אינו ח ו ש ש ש מ א ל א נ ת מ ל א ו ב כ ל י פ י ׳ ש מ א ]לא[ נ ת מ ל א ו בכלי‪,‬‬
‫ד א ע ״ פ ש מ י החבל של הכינון ו ש ל צורכ׳ נופלין ב ח ב י ת ו ה נ ה ו ל א נ ת מ ל א ו בכלי‪ ,‬לא‬
‫חיישינן לפי ש א י אפשר‪ .‬ועיין כם״ז ל ע י ל ‪.67336‬‬
‫‪ 18/20‬ע ר י ב ה שירד דלף לתוכה הנותזין ו ה צ פ י ן ב כ י י ו ת ן נטלה לשופכן‬
‫בית שמאי אומר בכי יותן ובית ה ל ל אומרים אינן בכי יותן‪ .‬כ״ה בד‪ ,‬וכ״ה בשינוייס‬
‫ב כ ת י ב גם בכי״ו‪ .‬וכ״ה ה ג י ד ס א ב ע ר ך ג פ ב פ ׳ ה מ פ ת ח ל ר ב י נ ו נםיפ‪ ,‬לפי הליקוטימ‬
‫ש ה ד פ י פ ד ״ ד לוין בגגזי ק ד מ ש ל ו ה ״ ה ע מ ׳ ‪ ,161‬ו כ ן ב ב ע ל ה מ א ו ד ש ב ת פ ״ א )בסוגיא‬
‫‪112‬‬
‫מכשירין פ׳׳ב דמ׳ ‪674‬‬
‫ש ל גזירות י ״ ח דבר(‪ ,‬ורמז לו בחידושים המיוחסים להר״ן ש ב ת י״ז א׳‪ ,‬וכ״ה ב ר מ ב ״ ן‬
‫ו ר ש ב י א ש ב ת י״ז א ׳ )בשינויים קלים(‪.‬‬
‫א מ נ ס בס׳ ה מ פ ת ח ש ל פ נ י נ ו ש ב ת י״ז א ׳ )כ״ם ע ״ ב ( ‪ :‬המים ה נ י ת ז י ן והצםין‬
‫א י נ ן בכי יותן וכו׳‪ .‬וכן ב מ א י ר י ש פ ‪ :‬והוא ש א מ ר ו ב ת ו פ פ ו ׳ מ כ ש י ר י ן ע ר י ב ה‬
‫ש י ר ד ד ל ף ל ת ו כ ה מ י ם הנתזים והצפים ב ״ ש וב״ה א ו מ ר י פ א י נ פ בכי י ו ת ן ובו׳‪.‬‬
‫ו ב ד ״ ש כ א ן פ ״ ד מ ״ ה ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ע ר י ב ה ש י ר ד ד ל ף לתוכה ט ה ו ר ה ‪ .‬ו ל א‬
‫מ צ א ת י לו ת ב ר בניי מ ק ו צ ר ת זו‪ .‬ובתוספ׳ וריסב״א ש ב ת י״ז א ׳ מ ק ו צ ר ת ה ר י ש א ‪,‬‬
‫ואין ל ד ע ת א י ך ה י ת ה גירסתם ברישא‪.‬‬
‫א ב ל ברור שהגי׳ ש ל פ נ י נ ו שהיא מ ת א ש ר ת ע ״ י כל ה ר א ש ו נ י ם הנ״ל ב ו ו ד א י‬
‫נכונה‪ ,‬ובם׳ ה מ פ ת ח ש ל פ נ י נ ו וכן ב מ א י ר י ת ו ק ן ע ״ פ המשנה‪ .‬וכנראה ש ה ת ו פ פ ת א‬
‫ת ו ל ק ת על מ ש נ ת י נ ו וסוברת ש א ם נ ס ל ה לשפכה הוכיחו מ ע ש י ו ש מ ת ח י ל ה ל א ה י ה‬
‫נ י ח א ליה‪ ,‬וזה יותר ס ו ב מ מ י פ הנותזין והצפין‪ .‬ו א ע פ ״ י ש ק ש ה להנית ש ה מ ש נ ה‬
‫ו ה ת ו ס פ ת א יחלקו ב ס ב ר ו ת הפוכות‪ ,‬א ב ל מ צ ד ש נ י ק ש ה ל ש ב ש א ת כל ה נ ו ס ת א ו ת ‪.‬‬
‫‪ 20/21‬במה דברים אמורים בטהורה אבל בטמאה הכל מודים שהוא בכי‬
‫יותן דברי ר ׳ מאיר ר׳ יוסי אומר אחד טהורה ואחד טמאה וכוי‪ .‬בשבת י״ז א׳‪:‬‬
‫ה נ י ח א ל מ ״ ד כלי ט מ א ח ו ש ב מ ש ק י ן שפיר א ל א ל מ ״ ד א י ן כ ל י ט מ א ח ו ש ב מ ש ק י ן ובו׳‪.‬‬
‫ו ב ר ש ״ י ש מ ‪ :‬הניחא למ״ד‪ .‬לא י ד ע נ א היכא‪ .‬ובפ׳ ה מ פ ח ח ה ג י ל )ואני מ ע ת י ק מ ג נ ז י‬
‫ק ד ט הג״ל(‪ :‬הניחא ל מ א ן ד א מ ׳ כ ל י ט מ א ח ו ש ב מ ש ק י ן וכו׳ דע כי ע י ק ר ז א ת ה מ ת ל ו ק ת‬
‫גדולי ה ח כ מ ׳ נ ע ל פ מ ה מ ולא מ צ א א ח ד מ ן ה ר א ש ו נ י פ פי׳ זה ולא ביאורו‪ ,‬ו א נ י‬
‫ב ע ז ר ת שמ׳ המקופ מ צ א ת י זה א ח ר חיפוש גדול וחזק ב ת ו פ י פ ת מ כ ש י ר י ן ע ר י ב ה ש י ר ד‬
‫ד ל ף וכו׳ )לשון ה ת ו פ פ ת א כאן( פי׳ ס ב ר ר׳ מאיר כי ב ע ר י ב ה ט מ י א ה מ ו ד י מ ב י ת ש מ י‬
‫ו ב י ת הלל שהן ב כ י יותן‪ ,‬ואין כלי ) צ ״ ל ‪ :‬וכלי‪ ,‬כ מ ו שהוא לפגיגו ב פ ׳ ה מ פ ת ח ( ט מ א‬
‫תושב א ת המשקה‪ .‬ור׳ יוסי ס ב ר כי לא פרק ע ו ד )לפניגו ל ג כ ו ן ‪ :‬כי לא פ ר ש אצל(‬
‫ב י ת ה ל ל בין עריבה ממאה ב י ן סהורה ש א י נ ן בכי יותן‪ ,‬וכלי ט מ א א י נ ו ח ו ש ב את‬
‫המשקה‪ .‬ושמור לך זה לפי ש ה ו א עלומ מ א ד ‪ ,‬וכבר ע ז ר המקומ ו נ ע ל ה לנו ביאורו ומקומו‪.‬‬
‫ו ה נ ה בתוםפ׳ ש ב ת י י ז א׳‪ ,‬ר ״ ש כ א ן הג״ל‪ .‬ב ע ל ה מ א ו ר ‪ ,‬דמב״ן‪ ,‬ר ש ב ״ א ‪,‬‬
‫ר י מ ב ״ א ומאירי הנ״ל — כולם מ צ י י נ י ם ל ת ו פ פ ת א שלפנינו‪ .‬ואף א ח ד א י נ ו מ ז כ י ר א ת‬
‫ש מ ו של רבינו נםימ‪ .‬ו כ נ ר א ה שכיוונו לה ם ד ע ת ם ‪.‬‬
‫‪ 21/22‬בית שמאי אומרים הרי הן בכי יותן ובית הלל אומרים אינן בכי יותן‪.‬‬
‫ש א י נ ן ב כ י י ו ת ן ו כ ר ‪ ,‬א ב ל ב כ ל הראשונים‬
‫בכי״ו ה מ ח ל ו ק ת הפוכה‪ .‬ו ב ״ ש סוברים‬
‫הג״ל הגירסא כלפנינו‪.‬‬
‫‪ 22/24‬הנונע בנבלה בתוך ה מ ק ו ה ‪ . . .‬וטהור בעלייתו‪ .‬ר״ש ס״ד מ״ח‪ ,‬ועיין ת ר כ‬
‫שמיגי פ ר ש ׳ ס ׳ ה״ה‪ ,‬ג ״ ו ע״א‪ ,‬ר מ ב ״ ם ס פ ״ ו מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת )ועיין ב כ ״ מ שם‬
‫ו מ ״ ש ב ה ג ה ו ת ה ר ש ״ ש גדרים ע ״ ו א׳(‪ ,‬ו ע י י ן לעיל ‪ 2829‬ו ב ה ק ב ל ו ת שמ‪.‬‬
‫‪ 24/25‬פירות שנפלו לתוך אמת המים ופשט מי שידיו טמאות ונטלן ידיו‬
‫ט מ א ו ת וכר‪ .‬במשנתינו פ״ד מ״ז‪ :‬ידיו ט ה ו ר ו ת וכר‪ ,‬וכן ה י ת ה ה ג י ד ם א ב מ ש נ ה‬
‫ל פ ג י ה ב ב ל י חולין ל ״ א ב׳‪ .‬ו ב ר ״ ש פיד מיז מ ב י א את ה ת ו פ פ ת א בגי׳ ש ל פ נ י נ ו ו מ פ ר ש ‪:‬‬
‫ק ס ב ד ה א י ת נ א ד ח ו ל י ן ב ע י כוונה‪ ,‬ו פ ל י ג א ד ת ג א י ה י א בפרק ש ג י ד ח ו ל י ן ) ל ״ א א׳(‪.‬‬
‫אבל במשנה מקטעים מן הגניזה שנתפרסמה ע י י פרידמן ביאהרבוך הפרנקפורטי‬
‫ח י ״ ח עמ׳ ‪ :286‬י ד י ו ט מ יא ו ת ‪ .‬ו א פ ש ר שזו ה י א גירםא א ר צ י ש ר א ל י ת ‪ ,‬וסברו שפ‬
‫מכשירין ס״ב עמי ‪674—675‬‬
‫‪113‬‬
‫ש ג מ לחולין צריך כווגה‪ .‬ועיין י ר ו ש ל מ י ש ב ת ס ״ ב ה״א‪ ,‬ד ׳ ע ״ ג ) ו מ ק ב י ל ה ב מ ג י ל ה נ ד ב ‪,‬‬
‫ע ״ ג ס ע ״ ב ( ‪ :‬נדה ש ג א ג ם ה ו ט ב ל ה ש מ י ב ש מ ר ב ט ה ו ר ה ל ב י ת ה ו ט מ א ה ל ט ה ר ו ת ‪,‬‬
‫ר ׳ לעזר בשם ר׳ ח ג י ג ה ט מ י א ה ב י ן ל ב י ת ה ב י ן ל ט ה ר ו ת ‪ .‬ולא חלקו ש ט ב י ן ת ר ו מ ה‬
‫לחולין‪ .‬ולהלן ‪ 682‬ש ר ‪ 17/18‬ה א ר כ ת י ב ז ה ע י י ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ה מ מ ל א ב ק י ל ק פ י ר ש ר ׳ ע ק י ב א ‪ . . .‬ס ת מ ן ש ל ש ה י מ י ם ‪ .‬עיין במשגה פ״ד‬
‫מ ״ מ ו ב ר ״ ש ו ד א ״ ש ש ט ‪ .‬ו ע י י ן ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד ד פ י ״ ג מ ה ט ו מ א ת אוכלין‪.‬‬
‫‪ 27‬ע צ י ם ש ב ל ע ו מ ש ק ק ט מ א י ן וירדו ל ה ן ג ש מ י ם ו ר ב ו ט מ א י ן ‪ .‬עיין ב מ ש ג ה‬
‫נ ד ד פדי‪ .‬ו ה ג ד ״ א מ ג י ה כ א ן ע ״ פ ה מ ש ג ה ‪ :‬ע צ י פ ש ג פ ל ו מ ש ק י ן ו כ ר ‪ ,‬ו מ ש ג ת י ג ו‬
‫כ א ב א יופי בן דופאי‪ .‬ולפי ג י ד פ ת י ג ו צ ר י כ י פ ל פ ר ש ש ג מ מ י ה ג ש מ י מ גבלעו‪ ,‬ובכ״ז‬
‫ל א טיהרו א ת ה ט מ א י ן ל ת ״ ק ‪ ,‬ו ל פ י כ ך ל א י פ י ק פ ב י ד י פ ט מ א ו ת ‪.‬‬
‫‪ 29‬ה ו צ י א ן שירדו ע ל י ה ן גשמים ורבו ט ה ו ד י ן ל א י ס י ק ן א ל א ב ד י ם ט ה ו ר ו ת ‪.‬‬
‫כלומר‪ .‬א מ הוציאן כ ד י ש י ר ד ו ע ל י ה ן ג ש מ י ם ורבו ע ל י ה ן הטהורין‪ ,‬מ ״ מ ל א יסיקם‬
‫א ל א ב י ד י ט טהורות‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה הג׳יל‪.‬‬
‫‪ 29/30‬ר׳ שמעק אומר אם היו ל ח י ן ו ה ס י ק ן וכר‪ .‬ר״ש פ ״ ד מ״י‪.‬‬
‫‪ 30‬ו ר ב ו מ ש ק י ן ה י ו צ א י ן מ ה ן ע ל ב ו ם ש ב ל ע ו ו כ ר ‪ .‬בר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬ורבו משקין‬
‫היוצאין מ ה ן ע ל ה מ י ׳ ש ב ל ע ו וכו׳ פי׳ מ י מ ה י ו צ א י ן מ ן ה ע צ י מ לחימ כ מ י פ י ר ו ת‬
‫ח ש י ב י לכל דבר‪.‬‬
‫‪ 33/34‬ה ט ו ב ל ב י ם א ו ב נ ה ר אף ע ל פ י ש ה פ ל י ג י ו ת ר מ מ י ל ה ר י זה ב כ י יוחן‪.‬‬
‫ר ״ ש פ ״ ה מ ״ א ‪ .‬ועיין ב א ל י ה ו ר ב א שמ‪.‬‬
‫‪ 34‬עבר ב נ ה ר אחר דחאו חברו‪ .‬עיין במשגה פ״ה מ״א‪ ,‬ו כ ב ד פ י ד ש ת י ה באריכות‬
‫בירחון ‪ .‬פ י ג י ״ ט ב ת ת ר צ ״ ט ע מ ׳ ג״ז ואילך‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 35‬א ו ש י ר ד ו ע ל י ו גשמים ורבו‬
‫ט ה ר ו ש נ י י ם א ת ה ר א ש ו נ י ם ‪ .‬ר״ש הג״ל‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ד מ ב ״ פ פ י ״ ג מ ה ט ו מ א ת א ו כ ל י ן פה״ו‪.‬‬
‫‪ 35/36‬ה ת ר ג ג ו ל ה ו ה מ ר י ב ה ש ה י ו ב ה ן מ י ם ט מ א ק ו כ ר ‪ .‬בכי״ו‪ :‬התרגגילה וכר‪.‬‬
‫ו ב ר י ש ה ג ״ ל ‪ :‬ת ר ג ג ו ל ו מ ד ו כ ה ש ה י ו ב ה ן מ י מ ט מ א י ן ו כ ר ‪ .‬ו ת ר ג ג ו ל כ א ן ה ו א מ י ן כלי‪,‬‬
‫והמלוגיפ לא הביאוהו‪ .‬ו ה ג ר ״ א ה ג י ה ‪ :‬ה ת ר ק ב ו ה מ ד ו כ ה ו כ ר ‪.‬‬
‫‪ 37‬העושה צפור במים הנתק ואת שבה איגן ב כ י יותן ד ב ר י ר׳ מ א י ר ‪.‬‬
‫מ ש ג ה פ י ה מ״ב‪ ,‬פ ת פ ‪ .‬ו ב ר י ש ש פ ה ו ב א ה התוספתא‪ .‬ו כ ת ב ‪ :‬פי׳ ס ת ם מ ת ג י ׳ ד ׳ מאיר היא‪.‬‬
‫‪ 38‬ז ה ו ז ה בכי יותן ר׳ יוסי אומר‪ .‬כ״ז ח ס ד בר״ש הג״ל‪ ,‬וכגראה ש ג ש מ ט ע״י הדומות‪.‬‬
‫שם‪ :‬ו א ת שבו ה ר י ז ה בכי יותן‪ .‬בערוך ע ר ך צ פ ו ד )עה״ש ע מ ׳ ‪ :(37‬במכשירין‬
‫ה ע ו ש ה צ פ ו ר ב מ י פ ה ג ת ז י ן ו א ת ש ב ה איגן ב כ י יותן‪ .‬ת ו ס פ ׳ ) כ י ה ב ד ׳ פיזרו‪ ,‬וגכון(‬
‫ו א ת ש ב ו ה ר י ה ן ב כ י יותן‪.‬‬
‫עמי ‪675‬‬
‫‪ 1‬והעושה א מ ה כ פ י ר ו ת אינן בכי יותן‪ .‬וכן בר״ש פ״ה מ ״ ג ‪ :‬ת נ י א בתופפתא‬
‫ה ע ו ש ה א מ ה ב מ י ד ו ת איגן ב כ י יותן‪ .‬ו ה ג ר ״ א ז ״ ל ה ג י ה ב ר ״ ש ש מ ‪ :‬א מ ה ב מ י ם וכר‪.‬‬
‫ו כ ג ר א ה ש ה ג ה ה זו לקוחה מ ה ג ה ו ת י ו ע ל ה ת ו פ פ ת א ‪ ,‬א ב ל ה ו א ז״ל ל א הגיה כן ב ד ״ ש ‪,‬‬
‫ש ה ר י ה ד י ש הביא ברייתא זו ע ל ה מ ש ג ה ש ל ‪ .‬פ י ר ו ת ׳ ‪ /‬ולעיל ה ב י א א ת ה ב ר י י ת א של‬
‫‪ .‬ה ע ו ש ה צפוף״ על מ ש ג ה ב ׳ שמ‪.‬‬
‫ולפי ה ג י ר פ א ש ל פ ג י נ ו צריך ל פ ר ש ש ע ש ה ריוח ב ע ר י מ ה ש ל פירות כ ד י שיזלו‬
‫‪114‬‬
‫מכשירין פ״ב—ג עמ׳ ‪675‬‬
‫המים שעליהם לארץ‪ ,‬ואעפ״י ש ב פ ע ו ל ת ו ת ל ש א ת המים מ ן הסירות העליונים וגרם‬
‫שיזלו ל מ ט ה מ ״ מ אינן ב כ י יותן‪ ,‬וכחכמים ב מ ש נ ה ג׳ פ״ה‪.‬‬
‫‪ 1/2‬המודד א ת הבור בין לעומקו ב י ן לרוחבו אינו ב כ י יותן‪ .‬זו ה י א פ י ס ק א‬
‫מ ק ו ט ע ת ומקוצרת מ מ ש נ ה ד׳ פ״ה‪ ,‬והפי׳ ה ו א כאילו ה י ה כ ת ו ב ‪ :‬ב י ן לעומקו בין‬
‫לרוחבו ]וכו׳[ אינו ב כ י יותן‪ .‬וזה רגיל בתוספתא‪.‬‬
‫‪ 2‬אמר ל ו ר ׳ טרפון מה ל י כשמדדו לעומקו וכו׳‪ .‬כל הברייתא בר״ש פ י ה‬
‫מ ״ ד ‪ ,‬ו פ ש ו ט ה היא‪ ,‬והיא הולכת ע ל מ ש נ ת י נ ו הנ״ל‪.‬‬
‫ל מ ש ק ה שברושם טהור וכוי‪ .‬בר״ש הנ״ל לנכון‪ :‬ל מ ט ה מן הרושם טהור וכר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 5/6‬א י א ת ה מודה ש ה מ מ ל א ‪ . . .‬ש ה ן ב כ י יותן‪ .‬כמשנתינו דפ׳־ד‪.‬‬
‫‪ 8/9‬ש ל ש ל ח ב ל לבור ל י ד ע אם י ש ב ו מים בכי יותן ידיו ו ר נ ל י ו אינן בכי‬
‫ייתן וכוי‪ .‬כ ל הברייתות ע ד סוף הפרק בר״ש פ י ה מ״ז‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה ה׳ פ״ה ובד״ש שפ‪.‬‬
‫ו א פ ש ר שבידיו ורגליו אינו צ ר י ך לרושמ ש ל מ ש ק ה מפגי ש מ ד ג י ש ת י כ ף א פ י ש בו‬
‫מים‪ ,‬וכן ב א ב ן ש ו מ ע א ת רשרוש המים כ ש נ ו פ ל ת לתוכפ‪ ,‬א ב ל ב ח ב ל אינו יכול ל ד ע ת‬
‫א פ י ש בבור מ י פ אלא א פ כ ן י ש ע ל ה ח ב ל רושמ משקה‪ ,‬ולפיכך ה ו א ב כ י יותן‪.‬‬
‫‪ 9/10‬שלשל א ת ה מ ט ל י ת ל ה ע ל ב ה ד ל י א ו ק י ת ו ן וכלכלה ל ה ש י ב ע ל י ה‬
‫תרננולת וכו׳‪ .‬וכ״ה ב ד ‪ .‬וכן בר״ש הנ״ל‪ :‬שלשל א ת ה מ ט ל י ת וכר‪ .‬א ב ל ל א שמענו‬
‫מעולמ ש מ ע ל י פ ד ל י ב מ ט ל י ת וכדומה‪ .‬וברור ש צ י ל ‪ :‬שלשל א ת ה מ ש ל י ת וכר‪,‬‬
‫ו מ מ ש ברייתא מ ע י ן זו לעיל ש ב ת ‪ :13110‬מ ש ל ש ל י ן א ת ה מ ש ל י ת ל ע ל ו ת ב ה ד ל י‬
‫א ו קיתון כלכלה ל י ש ב עליה ת ר נ ג ו ל ת וכו׳‪ .‬וכן ב א מ ת מ ע ת י ק ה ר מ ב ״ פ ב פ י ״ ג מ ה ׳‬
‫ט ו מ א ת אוכלין ה י ״ ג ‪ :‬שלשל א ת ה מ ש ו ל ת לבור ל ה ע ל ו ת ב ה כ ל י )וכן ג פ ב ת ו פ פ ת א‬
‫ש ב ת הנ״ל‪ ,‬בכי״ו‪ :‬כלי( או קיתון‪ ,‬שלשל א ת הכלכלה ל ב ו ר ו כ ר ‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק‬
‫ד׳ ת נ ח ו ם הירושלמי )ליקוטים מ ס ׳ המספיק‪ ,‬גרמנית‪ ,‬הוצ׳ ב כ ר ע מ ׳ ‪ 88‬ה ע ד ה ‪(1‬‬
‫ב ע ר ך נ ש ל ‪ :‬שלשל א ת ה מ ש ו ל ת ‪ ,‬ומקורו ה ו א ה ד מ ב ״ ם ה נ י ל ‪ .‬ו ע ״ פ ה ע נ י י ן נ ר א ה‬
‫ש מ ש ו ל ת הוא כלי מיוחד לשלות בו מ ן המים‪ ,‬ו ע י י ן ע ר ה ״ ש ע ר ך משליתא‪.‬‬
‫‪ 10/11‬ה ו צ י א מסמר לנשמים לכבותו אינו בכי יותן‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬רמב״מ סי״ג‬
‫מ ה ׳ סומאת אוכלין הי״ב‪.‬‬
‫‪ 11‬אם בשביל לצורפו ה ר י הוא בכי יותן‪ .‬מ ש נ ה ז׳ פיה‪.‬‬
‫‪ 11/12‬המניח את האוד לגשמים לכבותו אינו בכי יותן אם בשביל פחם הרי‬
‫ז ה בכי יותן‪ .‬ר״ש ורמב״מ הג״ל )אלא שברמב״פ בטעות‪ :‬לעשותו סדום‪ ,‬א ב ל בשגו״פ‬
‫מכת״י‪ ,‬פ ר ג ק פ ו ר ט ת ר ״ ן ע מ ׳ ‪ :102‬ל ע ש ו ת פ ח מ ‪ ,‬ו ע י י ן גמ בכ״מ(‪ .‬ו ב מ ש ג ה ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ה מ ג י ח א ת ה א ו ד ב ג ש מ י פ ל כ ב ו ת ו הרי זה ב כ י יותן‪ .‬ו ב ר ״ ש ש מ )למעלה מ ן הפיסקא‬
‫ה נ ״ ל ( ‪ :‬ו ב ת ו ס פ ת א מתלק ב י ן ל כ ב ו ת ו ל ע ש ו ת ו פחמיפ‪ .‬ועיין בחזון נחומ ש מ ו ב כ ״ מ הג״ל‪.‬‬
‫פ״ג‬
‫‪ 13/14‬המעלה האנודות לננ בשביל שימתינו להיות א ו נ ד ב ה ן ה ר י ז ה בכי‬
‫יותן ר׳ י ה ו ד ה אומר אינו בכי יותן‪ .‬עיין ב מ ש נ ה ב׳ ס״ו‪ .‬ואולי י ש כ א ן חסרון וצ״ל‪:‬‬
‫ב ש ב י ל ש י מ ת י נ ו ] א י נ ו ב כ י יותן‪ .‬ח ש ב עליהן[ להיות א ו ג ד ב ה ן ה ר י ז ה ב כ י יותן‪.‬‬
‫ד ׳ י ה ו ד ה א ו מ ד ו כ ר ‪ .‬ו ד ׳ יהודה ל ש י ט ת ו ש מ צ ר י ך מ ע ש ה ‪ ,‬ע י י ן ב מ ש ג ה פ ״ ג )מיה‪ ,‬מ״ ו‬
‫ומיז(‪ .‬ועיין מ ״ ש להלן‪.‬‬
‫מכשירין פ״ג דמי ‪675‬‬
‫‪115‬‬
‫‪ 14‬ה מ ע ל ה ל ג ג ל ל ו ת ת ן ב ט ל ו כ ר ‪ .‬בר״ש פ״ו מ ״ א ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ה מ ע ל ה‬
‫פ י ר ו ת י ו ל ג ג ל ל ו ת ת ן וכוי‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ה ע ל ן מ פ נ י ה כ נ י מ ה ו כ ר ‪ .‬וכ״ה ה ג י ׳ ב מ ש ג ה פ״ו מ״א )ועיין בפיה״ג ש פ‬
‫ע מ ׳ ‪ 130‬ה ע ר ה ‪ ,(6‬ו כ ן מ ע ת י ק מ כ א ן ב ר ״ ש הג׳־׳ל‪ .‬א ב ל ב ד ‪ :‬ה ע ל ן מ פ ג י ה כ ל י מ ה ‪,‬‬
‫ו ב כ י ״ ו ‪ :‬מפגי ה כ ל מ ה ‪ .‬ו ה י א היא‪ .‬כ י ז ה ו ת ר ג ו מ ו ש ל כיגמ‪.‬‬
‫‪ 15‬אם צמח בכי יותן ור׳ יהודה אומר א י אפשר שלא לצמח וכר‪ .‬בד״ש‬
‫לשמוח‬
‫וכו׳‪ .‬ועיין‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬א פ ש מ ח ב כ י י ו ת ן ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ר א י א פ ש ר ש ל א‬
‫במשניות שציינתי לעיל ש ו ׳ ‪ .13/14‬ועיין מ ״ ש להלן‪.‬‬
‫‪ 16‬א ל א עודהו ט ל וגשמים ע ל י ה ן חישב ע ל י ה ן ה ר י ז ה בכי יותן‪ .‬נ ר א ה ש י ש‬
‫כ א ן חפרון ו צ ״ ל ‪ :‬א ל א ] א פ הפכו[‪ .‬ו ד ׳ י ה ו ד ה ל ש י ט ת ו ב מ ש נ י ו ת ש צ י י נ ת י לעיל‪.‬‬
‫ו א ח ״ כ מ ת ח י ל עגיין ח ד ש ‪ :‬ע ו ד ה ו ט ל ו ג ש מ י פ ע ל י ה פ וכר‪ .‬וזהו מ ד ב ר י ח כ מ י פ ש ה ו א‬
‫יכול ל ש מ ח ע ל י ה ן ד ו ו ק א ב ש ע ה ש ה ט ל ע ד י י ן עליהמ‪ ,‬א ב ל א מ ש מ ח א ח ״ כ א י ג ו ב כ י‬
‫יותן‪ ,‬ועיין מ י ש ה ג א ו ן ב ע ל חזון א י ש כ א ן ס י ׳ ר ס ״ ק ר ‪ .‬ו כ ן מ פ ו ר ש ב ב ״ מ ב ״ ב א ׳ ‪:‬‬
‫ע ו ד ה ו ה ט ל עליהן ו ש מ ח ה ר י ז ה ב כ י י ו ת ן גגבו א ף ע ל פ י ש ש מ ח איגן ב כ י יותן‪.‬‬
‫וזו ה י א ה ב ר י י ת א שלפגיגו‪ .‬א ב ל ב ד ״ ש ה ג ״ ל מ ע ת י ק כלפגיגו )בערך(‪.‬‬
‫‪ 17‬ח ר ש ש ו ט ה ו ק ט ן ש ה ע ל ו פירותיהן‪ ...‬ה ר י ז ה בכי יותן‪ .‬בר״ש הג״ל‪:‬‬
‫ש ה ע ל ה פ י ר ו ת י ו ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן י ד ו ש ׳ ת ר ו מ ו ת פ ״ א ה ״ א ‪ ,‬מ ׳ ע ״ א ‪ ,‬ח ו ל י ן י ״ ג א׳‪ .‬ו ע י י ן‬
‫בתופם׳ חולין י ״ ב ב ׳ ד ״ ה ו ת ב ע י ‪ ,‬ומכאן מ ש מ ע כפירש״י‪ ,‬כ פ י ש ת מ ה ב פ מ ש ג ה‬
‫אחרוגה פ ״ ו מ״א‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 18‬ה ע ל ו מפני הכנימה וירד ע ל י ה ן ט ל ונשמים אף על פ י שחישבו אינן בכי‬
‫יותן ו כ ר ‪ .‬עיין ב מ ש ג ה ס״ו מ ״ א וברשיי ותוספות חולין שצייגתי לעיל‪.‬‬
‫‪ 19‬ח י ל פ ת א בן ק ו י נ א אומר שום בעל בכי טמא ו כ ר ‪ .‬בכי״ו‪ :‬חילפתה ב ן קויגה‬
‫א ו מ ד ש ו פ ב ע ל ב כ י יותן ו כ ר ‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ח י ל פ ת א ב ן קויגח א ו מ ׳ ש ו ט ב ט ל ב כ י ט מ א ו כ ר ‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ס״ו מ ״ ב ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ת ל פ ת א ב ן קוגיא א ו מ ר שוט ב ע ל ב כ י י ט מ א מ פ ג י וכר‪.‬‬
‫ולפי ג י ׳ כי״ו צריך ל פ ר ש ש ש ו מ ב ע ל ה ר י ה ו א ב כ י י ו ת ן ו ב ח ז ק ת מוכשר‪ .‬ו ע י י ן לעיל‬
‫״‪ :85‬איזהו ש ו ם ב ע ל כל ש א י ן ל ו וכר‪ .‬ו כ ג ר א ה ש ס ״ ם ה ו א וצ״ל ש פ ‪ :‬איזהו שומ‬
‫ב ע ל ב כ י כ ל ש א י ן לו ו כ ר ‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש שם ב ח י א ר י ש ע מ ׳ ‪ .104‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה סוף‬
‫מ ע ש ר ו ת ש פ ‪ .‬ו ב מ א י ר י פ ת י ח ה ל א ב ו ת י ״ ג ע ״ ב מ ו ג ה ממכשירין א ת ה ת ג א ח ל פ ת א‬
‫בן ק ב י נ ה ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 21/22‬י ה ש ע בן פרחיה אומר חטים הבאות מאלכםנדריא טמאות מפני‬
‫א נ ט ל י א שלהן וכר‪ .‬וכיה בערך בר״ש הג״ל‪ ,‬ו מ פ ר ש ‪ :‬אגטליא מלשון אגמל ד ח ז ק ת הבתים‬
‫) נ ״ ח ב ׳ ( כ ל י שנוטלין מ מ נ ו לידים ודרכם‬
‫להניחם‬
‫מלאים מ י ם ע ל‬
‫ה ח ט י ן וכוי‪.‬‬
‫א ב ל הפירוש הנכון ה ו א בם׳ יתוםי ת ו ״ א כ ת ״ י ע ר ך י ה ו ש ע בן פ ר ח י ה ‪ :‬ב ת ו פ ס ת ׳‬
‫דמם׳ מ כ ש י ר י ן פ ׳ ה מ ע ל ה א ת ה א י ג ׳ ל ג ג ‪ ,‬י ה ו ש ע ב ן פ ר ח י ה א מ ד ח ס י פ הבאין מ א ל כ פ נ ד ר י א‬
‫ש ל מ צ ר י פ ט מ א ו ת מפני א ג ט ל י א ש ל ה ן א מ ר ו ח כ מ י מ א ״ כ י ה א ט מ א ׳ ליהושע ב ן פ ר ח י א‬
‫וטהור׳ ל כ ל ישראל ו כ ר ל פ י ש א ר ץ מ צ ד י ם א י נ ה ש ו ת ה ל מ ט ר ה ש מ י ם א ל א מ ן היאורי׳‬
‫ו מ ן ה א ג מ י מ ו מ ן הנהרות ו ע ״ י א נ ט י ל י א מ ש ק י ן ש ד ו ת י ה ן כ ד א י ת א ב ו י ק ר א ר ב א ונרוץ‬
‫ה ג ל ג ל א ל הבור כהדין א נ ט י ל י א ד מ ת ר ו ק ן מ ת מ ל א ו ד מ ת מ ל א מ ת ר ו ק ן פ י ׳ ש ע ו ש י ן ב ת ו ך‬
‫המים ס מ ו ך ל ש ד ו ת גלגל כ ע י ן גלגלי ה ר י ח י מ וכו׳‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש לעיל ‪ 656‬ש ו ׳ ‪13/14‬‬
‫ו ב ח ״ ב ע מ ׳ ‪.220‬‬
‫‪116‬‬
‫מכשירין פ״ג עמ׳ ‪675‬‬
‫ו ב כ פ ר פ פ׳׳ה ע מ ׳ ס ״ ד )ד״ר י״ח ע ״ ב ( ‪ :‬תוספת מםכ׳ מכשירין פ ״ ג ר ׳ י ה ו ש ע‬
‫ב ן פ ר י ד א אומר ה ט י ן הבאות מאלכסנדריא ט מ א ו ת מ פ נ י אנטיליא שלהן‪ ,‬א מ ר ו‬
‫ח כ מ י פ א ״ כ יהו ט מ א י ן ל י ה ו ש ע בן פ ר י ד א וטהורות לכל ישראל‪ .‬ועיין בערך מ ל י ן‬
‫ל ש י י ר ערך אנטליא‪ ,‬וכבר קדמו בפירושו רבינו ב ע ל יחוסי תו״א הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 23‬אמר ר ׳ יוסי בראשונה ה י ו הבכרות של קשואק וכר‪ .‬בר״ש פ״ו מ״ב‪:‬‬
‫כ ר י כ ו ת של ק י ש ו א י ן ושל ד י ל ו ע י ן‬
‫ע ו ד ת נ י א ב ת ו פ פ ת א א מ ר ר׳ יוסי בראשונה היו‬
‫וכו׳‪ .‬ופשוטה היא‪.‬‬
‫‪ 25/26‬בראשונה ה י ה נ ר י ם של פול ושל טופיח ו ש ל צ פ ו ר י טמא מפני‬
‫ששורק א ו ת ו במים כשעה שגורסין אותו‪ .‬בפיה״ג טבול יומ עמי ‪ : 136‬ט פ י ה פ‬
‫מ מ י נ י קטניות הוא‪ ,‬כ ד א מ ׳ לענין כלאיפ )כלאיפ פ ״ א מ״א( הפורקדן והטופח‪ .‬ו ת נ י א‬
‫ב מ כ ש י ר י ן גרים של פול ושל טופיח ש ל צפור׳ ט מ א י ן מפני ששרין א ת ט ב מ י ם‬
‫ב ש ע ה ש ג ו ס ס י ן א ת הפירות‪ .‬ועיין ע ר ו ך ע ר ך טפח‪ .‬ו ב ר י ש ה ג י ל ‪ :‬ב ר א ש ו ג ׳ היה‬
‫גריס של פול ו ש ל טופח ש ל צפורי ט מ א מפני ששורין אותן ב מ י ס ב ש ע ׳ שגודםין‬
‫א ו ת ן ק ב ל ו ע ל י ה ן א ג ש י צ פ ו ר י ש ל א י ה ו ע ו ש י ן כ ן ‪ .‬והסיום חסר‬
‫לפנינו ב ת ו ס פ ת א כאן‪ ,‬א ב ל ישנו לעיל בפמוך‪ ,‬וצריך ל ה ש ל י מ ו ג פ כאן‪ ,‬כסי שיוצא‬
‫מן הסימון ‪.‬בראשונה״‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 26/27‬הפירות בכל מקום ה ר י ה ן בחזקת טהרה אחד הנוי ו א ח ד הכותי ואחד‬
‫ישראל‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ .‬וכן לעיל בתום׳ ע״ז ל‪ :467‬לוקחין מ ן הגוים תבואה וקיםגית וגרוגרות‬
‫ו כ ר ואין ח ו ש ש י ן משום סומאה‪ .‬ו ע י י ן ר מ ב ״ ם‬
‫פט״ז מ ה ׳ ט ו מ א ת אוכלין ה״ו‪.‬‬
‫‪ 27/29‬א ף על פ י שאמרו אין אדם ר ש א י לטמא פירותיו‪ ...‬ונותן לתוך כפישא‪.‬‬
‫ר י ש הנ״ל‪ .‬ועיין סבול י ו פ פ ״ ד מ״ב‪.‬‬
‫‪ 29‬כל האגדות של כפרים הבאק מבית השוקק טמאק וכר‪ .‬בר״ש ס״ו מ״ב‪:‬‬
‫מבית‬
‫השוקי׳‬
‫ס מ א י ׳ וכוי‪.‬‬
‫ע ו ד תניא ב ת ו ס פ ת א כל ה א ג ו ד ו ת של ש ו ק י ם הבאים‬
‫ועיין ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 29/30‬ו ל א ממקום איגוד אמרו א ל א כולם מפני שהיא מתרפרפת וחוזר ואונדה‬
‫דברי ר׳ מאיר‪ .‬בכי״ו‪ :‬א ל א כ ו ל ה מ פ נ י שהיא מ ת ר פ ס ת וכר‪ .‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ולא‬
‫במקופ א ג ד ב ל ב ד א מ ד ו א ל א כולה מפגי ש מ ת ר פ ר פ ת וחוזר ו א ו ג ד ה ו כ ר ‪ .‬וכן ב י ר ו ש ל מ י‬
‫ד מ א י פ ״ ה ה״ז‪ ,‬כ ״ ד ע ״ ד ‪ :‬ד ת נ י נ ן ת מ ן ) ב מ ש נ ת י נ ו כאן( א מ ר ר׳ מ א י ר וכי מ פ ג י מ ה‬
‫טימו א ל א מפגי מ ש ק ה ה פ ה ‪ ,‬כ מ ה ד ת י מ ר ת מ ן ד ר ך א ג ו ד ה ל י ת ו ר וכר‪.‬‬
‫‪ 30/31‬רבן שמעון בן גמליאל אומר אם לדברי ר׳ מאיר האילמות טהורות‪.‬‬
‫ב ר י ש ה ג ״ ל ‪ :‬ד ש ב ״ ג א ו מ ר א ם כ ד ב ר י ר׳ מאיר י ה ו א ג ו ד ו ת ש ל ש ו ק י ם ט ה ו ד ו ת‬
‫ו כ ר פ י ׳ ט ע מ א ד ר ׳ מ א י ד מ ש ו ם ד ח י י ש ל מ ש ק ה פיו כ ד ק ת נ י מתגי׳‪ ,‬ו א ת א ר ב ן ש מ ע ו ן‬
‫בן גמליאל למימר‪ ,‬א מ א י ת א כ ד ק א מ ר ד׳ מאיר‪] ,‬והרי[ )ו(באגודות ש ל ש ו ק י פ ש ה ן‬
‫גדולות ליכא למיחש‪ ,‬ד א י ן מ ת ל ח ל ח י ן ב מ ש ק ה ה פ ה ‪ ,‬ו מ ד ט מ א ו מ חכמים ש מ ע מיגר‪,‬‬
‫כ ר ׳ י ה ו ד ה ד ט ע מ א מ ש ו ס ל ח ל ו ח ש ל גג‪ .‬ו ב ת ו ס פ ת א לפגיגו צ ״ ל ‪ :‬י ה ו א ל ו מ ו ת ש ל‬
‫שוקיט טהורות‪ ,‬כ מ ו ש ה ג י ה הגר״א‪.‬‬
‫‪ 31‬האוג בכל מקום הרי הוא בחזקת טמאות‪ .‬ב ד ל נ כ ו ן ‪ :‬בחזקת טומאה‪ .‬וכן‬
‫ב ר מ ב ״ פ פ ט ״ ז מה׳ ט ו מ א ת אוכלין ה ״ ז ‪ :‬ה א ו ג ב כ ל מקומ ב ח ז ק ת טומאה‪ .‬ובתום׳ ע ״ ז ‪:4678‬‬
‫ה א ו ג בכל מ ק ו פ ט מ א הארז בכל מקום טהור‪ .‬ודין האורז ל א נזכר כ א ן ‪ .‬ו ג פ ה ר מ ב ״ ם‬
‫לא הזכירו‪.‬‬
‫מכשירין פ״ג עמי ‪675‬‬
‫‪117‬‬
‫‪ 32‬הקשואין והדלועק ה ת ל ו י ק בגמי על פ ת ח י חניות ה ר י א ל ו ט מ א י ן ‪.‬‬
‫ב ר מ ב ״ פ הג״ל‪ :‬וכן כל ה ק י ש ו א י ן ו ה ד י ל ו ע י ׳ ו ה ת ל וי ו ת ב ג מ י על פ ת ח י חנויות‬
‫בתזקת מוכשרין ו ט מ א י ן ‪ .‬ו ע י י ן ל ה ל ן ‪ 687‬שו׳ ‪ 1/2‬ומש״ש‪.‬‬
‫‪ 32/33‬י ר ק הנמכר עם טרכםימק ל פ נ י חנוני וכר‪ .‬בר״ש ורמב״פ לא נ ע ת ק ה‬
‫הלכה זו‪ .‬וכנראה ש מ ז ל פ י ן ע ל י ו מ י פ כ ד י ש י ה י ה יפה‪ .‬ועיין ל ע י ל ‪ .46724‬ו ע י י ן לעיל ‪312‬‬
‫ובירושלמי פסחיפ פ פ ״ ד ‪ ,‬ל ״ א ע ״ ב )עיין ל ע ף א צ ל קרויס ל ע ה נ ו ו א ר ט ר ע מ ׳ ‪.(271‬‬
‫והואיל והטרכסימון היה נ כ מ ש ביום א ח ד היו מזלפין עליו מיפ‪.‬‬
‫‪ 34‬ואתרוני קיסרי הרי א ל ו בחזקת ט ה ר ה ‪ .‬ב ד ‪ :‬ואתרוגי קיסרי הרי אלו‬
‫ב ח ז ק ת )ולא יותר(‪ .‬ו ה ש ל י ם ה ג ד ״ א ‪ :‬ב ת ז ק ת ]טומאה[‪ .‬וספק גדול ב ע י ג י א ם י צ א ה‬
‫הגהה זו מ פ י רביגו ז״ל‪ .‬כי א מ ג ם ב ת ו פ פ ת א ד מ א י פ ״ ג ‪ : 5019‬מ ע ש ה ש ש י ל ח לי ר ׳ יוסי‬
‫בד׳ א ת ר ו ג בציפורי ו א מ זה ב א לידי מ ק י פ ר י וכו והיה ט מ א ‪ .‬ובירושלמי‬
‫ש פ פ ״ ג ה״ג‪ ,‬כ ״ ג ע ״ ג ‪ :‬ש ה ו א ט מ א ‪ .‬ש מ ר ב י צ י ן עליו מימ‪ ,‬ו מ כ א ן מוכת כ ה ג ה ה‬
‫ה מ י ו ח ס ת להגר״א ז״ל‪ .‬א ב ל כ ב ר י ש ב ו על מ ד ו כ ה זו בתוספות ע ״ ז ג ״ ט רע״א‪:‬‬
‫דאמריגן ב י ר ו ש ל מ י ב מ ס כ ת ד מ א י וכו׳ ש ה ו א מ מ א ש מ ר ב י צ י ן ע ל י ו מ י מ והוכשר‪ .‬וא״ת‬
‫הא ת ג ן בשילהי ת ו ס ם ת א ד ט ה ר ו ת ד א ת ר ו ג י ם א י ג ן מזלסין ע ל י ה ם מ י מ )ומכאן ברוד‬
‫ש ה י ת ה לםגיהם ה ג י ר ס א ‪ :‬ב ח ז ק ת ט ה ר ה ( ‪ .‬ה ג י מ י ל י באותמ ש מ ו כ ר י ם בעיר‪ ,‬א ב ל בא‬
‫מ ד ר ך רחוקה מ ס ב ר א ז ל ף עליו מימ כ ד י ש ל א יכמש‪ .‬ע ו ד י ״ ל ד ה ג י מ י ל י ב ש א ר י מ ו ת‬
‫ה ש ג ה א ב ל ב ח ג מ ר ב י צ י ן ע ל י ו מים כ ד י ש י ה א ה ד ר כ ד ת ג ן בסוכה ) מ ״ ב א ( ‪ .‬וכן‬
‫בתופפ׳ רביגו י ה ו ד ה ב ר כ ו ת ל ״ ו א׳ ד ״ ה הוה )כ״ג פ ע ״ ב מ ן הפפד( הביא א ת הירושלמי‬
‫הג״ל‪ ,‬ו כ ת ב ‪ :‬ו א ע ״ ג ד ת ג י א ב ש ל ה י ת ו ס פ ת א ד ט ה ר ו ת ו א ת ר ו ג י ק י פ ר י ן ב ח ז ק ת מ ה ר ה ‪,‬‬
‫מ ש מ ע ש ל א היו מוכשרין‪ ,‬מ ״ מ ז ה ו ב ש א ר ימות השגה א ב ל ב ח ג מ ד ב י צ י ן עליו מ י ס‬
‫שיהא ה ד ד כ ד א מ ר י ׳ בפוכה‪ .‬ו מ ע י ג י ה מ פ ר ש י מ געלמו לם״ש גם ה ת ו ס פ ת א והירושלמי‬
‫ב ד מ א י ו ג פ ה ת ו פ פ ו ת בע״ז‪.‬‬
‫‪ 34/35‬ביצי חנוני שמוכר ב ה ן ל ח ויבש ה ר י א ל ו ט מ א י ן דברי ר׳ מ א י ר‬
‫ור׳ יהודה מטהר‪ .‬בד״ש פ״ו מ ״ ג ‪ :‬ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ביצימ ש ל חנוגי שהוא מוכר ב ה ן‬
‫לח ו י ב ש וכוי‪ .‬ו ב מ ש ג ה ש ם ‪ :‬כל ה ב י צ י פ בתזקת ט ה ר ה ח ו ץ מ ש ל מוכרי מ ש ק ה ו א פ‬
‫היו מוכרימ ע מ ה פ פ י מ ת י ב ש י מ טהורות‪ .‬ובר״ש ש מ ‪ :‬כל ה ב צ י מ ש ל ת ר ג ג ו ל ת ושאר‬
‫עופות‪ ,‬ו ש ו ק ל י ן כ ג ג ד ן לח ויבש ו פ ע מ י מ מגיחה ב כ ף מ א ז ג י מ ש ה י ה ב ה מ ש ק ה ‪.‬‬
‫וכגראה סירושו מיוסד ע ל לשון ה ת ו ס פ ת א כאן‪.‬‬
‫‪ 35/36‬אמר ר׳ שמעק בן א ל ע ז ר לא שהיה ר׳ מ א י ר מטמא לח ויבש וכוי‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬א מ ד ד ש מ ע ו ן בן א ל ע ז ר לא שהיה ר ש מ ע ו ן בן א ל ע ז ר מ ט מ א לח ויבש וכו ‪.‬‬
‫ו ב כ י ״ ו ‪ :‬א מ ר ר׳ שמעון ב ן א ל ע ז ר לא ש ה י ה ר ש מ ע ו ן ) ה ע ר ת צ׳ בשגו״מ איגד‪ .‬גכוגה(‬
‫מ ט מ א לח ו י ב ש וכו׳‪ .‬א ב ל ב ר ״ ש הנ״ל‪ :‬א מ ר ר ש מ ע ו ן בן א ל ע ז ר לא ש ה י ה ד ׳ מ א י ר‬
‫מטמא בלח ויבש ובו ‪.‬‬
‫‪ 36/37‬כ ל הביצים בחזקת טהרה ו ב י צ ת ה ב ל ן בחזקת טומאה‪ .‬וכ״ה בר״ש‬
‫הנ״ל‪ .‬א ב ל םה זה ביצת ה ב ל ן ? ו ה נ ה ב נ ד ר י ם מ ״ ו ב ‪ :‬ה מ ו ד ד ה נ א ה מ ח ב י ד ו ו י ש לו‬
‫ש מ מ ר ח ץ וכו׳ וכמה ת פ י ס ת יד א מ ר ר ב נ ח מ ן ל מ ח צ ה ל ש ל י ש ו ל ר ב י ע א ב ל ב ב צ י ר‬
‫אפילו ב ב צ י ר וכר‪ .‬א ו ל פ ג י ר פ ת ה ר א ש ו נ י מ ש מ )עיין מ י ו ח פ ל ר ש ״ י‬
‫לא‪ .‬אביי א‬
‫‪,‬‬
‫ש פ ‪ ,‬פי׳ הרא״ש‪ ,‬ר״ן ו ע ו ד ( ‪ :‬א ב ל ב ב י צ י ם לא וכו׳ אפילו ב ב י צ י ם וכו ‪ .‬ופי׳ הר״ן‪:‬‬
‫דרכן היה ש ב ע ל המרחץ מ ש ת כ ר בבצים ו כ ר ‪ .‬ו מ י י ו ד ע א פ א י ן כ א ן ע נ י י ן ה ד ג ר ה ע ״ י‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מ‬
‫ר‬
‫מכשירין פ״ג עמ׳ ‪675—676‬‬
‫‪118‬‬
‫מיפ‬
‫כלל‬
‫אופן‬
‫ועיין‬
‫חמים‪ .‬ו ע ״ פ זה מ ו ב נ ת המחלוקת ב ג מ ר א שפ‪ ,‬והיינו אם אין ל מ ו ד ד ת פ י ס ת י ד‬
‫בשכר הרחיצה‪ ,‬אלא יש לו חלק ב ד ב ר צ ד ד י א פ מ ו ת ר ל מ ד י ר ל ה ת ר ח ץ שפ‪ .‬ו ב כ ל‬
‫נ ר א ה שיש ק ש ר בין ה ת ו ס פ ת א כאן ובין ה ג מ ר א נדריפ שפ‪ ,‬ו ה מ פ ר ש י פ ר ש ‪.‬‬
‫מ ה ש כ ת ב ת י ב ק ר י ת ספר ש י ״ ד עמ׳ ‪.224‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 37‬כיצד צ ד ק דגים בחזקת טהרה וכו ‪ .‬ריש הנ״ל‪.‬‬
‫דמ׳ ‪676‬‬
‫‪ 1‬בין שצדן בחרם ובץ ש צ ד ן בכפיפה ובין ש צ ק ב מ צ ו ד ה נ י ע ר את‬
‫המצודה וכר‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬בין שצדי׳ בחרם )וכיה בד‪ .‬וצ״ל‪ :‬בחרפ( בין שצדין ב כ פ ו ף‬
‫בין שצדין במצודה ו ל א נ י ע ר א ת ה מ צ ו ד ה וכר‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ ם פט״ז מה׳ ט ו מ א ת‬
‫א ו כ ל י ן ה ״ ג ‪ :‬בין ש צ ד ן ב ח ר פ בין בכפיף בין ב מ צ ו ד ה אם ל א ניער א ת ה מ צ ו ד ה ו כ ר ‪.‬‬
‫וכצ״ל ל פ נ י נ ו ‪ :‬ו ל א ניער וכר‪ .‬ו נ ר א ה שהיינו כפיף היינו קפיף‪ ,‬עיין ב ח ״ ב ר י ש ע מ ‪.240‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 2/3‬ו א ץ עם הארץ נ א מ ן לומר ל א נערתי א ת המצודה ע ל י ה ן ‪ .‬ר״ש ורמב״מ‬
‫הנ״ל‪ .‬ובתוס׳ ע״ז ‪ :46710‬אבל אין נ א מ ן לומ׳ דגים אילו צ ד ת י ם ב ס ה ר ה ולא נ י ע ר ת י‬
‫עליהן א ת ה מ כ מ ת ת ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה ג׳ פ״ו‪.‬‬
‫‪ 3/4‬דם ה ש ח י ן ובעביות ו ת מ צ י ת בשר ו מ י פירות והמלח שנמחתו‬
‫מ ט מ א י ן ו ל א מכשירין מ י ת ל י בהמה ל א מטמאץ ו ל א מכשירץ‪ .‬כ״ה בכי״ו‪,‬‬
‫ובר״ש אינו מ ע ת י ק ברייתא זו‪ .‬ובספר ה מ פ ת ח ל ר ב י נ ו נסים עירובין ל״א א׳ )נ״ח א׳(‪:‬‬
‫ואיתר! גמי ב ת ו ס פ ׳ מ כ ש י ר י ן מי פירות מ ט מ א י ן ולא מכשירין‪ .‬ולפי ג י ד ס א זו‬
‫מפורש כאן כ ש י ט ת ה ר א ב ״ ד פ ״ א מ ס ו מ א ת אוכלין ה ״ ד ש כ ת ב על מי ס י ר ו ת ‪ :‬ל א‬
‫מ צ א ת י שאין מקבלין טומאה כלל‪ ,‬א ל א ש א י ן מ צ ר פ י ן אוכלין ב ש ב ע ת ה מ ש ק י ן ו כ ר ‪,‬‬
‫אצטרופי הוא דלא מצרפי ה א א י נ ה ו גופיהו בגי קבולי ט ו מ א ה גיגהו‪ .‬וכאן מ פ ו ר ש‬
‫כדבריו‪ ,‬ולפלא שלא העיר ב ע צ מ ו ל ת ו ס פ ת א כאן‪ ,‬א פ היתד‪ ,‬לפניו ה ג י ר ס א כ מ ו ש ה י א‬
‫לפנינו ולפני רבינו נסים גאון‪.‬‬
‫אבל ב ר מ ב ״ פ שפ פ ס ק ‪ :‬א ב ל ש א ר מ י פירות כ ד ר ך ש א י ן מכשירין כך א י ן‬
‫מ ק ב ל י ן ס ו מ א ה כלל‪ .‬וזהו ב ג י ג ו ד גמור ל ת ו ס פ ת א כאן‪ .‬ברפ ברור ש ל פ נ י ה ר ״ מ ח פ ר ו‬
‫כאן המלים ‪ .‬מ ס מ א י ן ולא מ כ ש י ר י ן ״ ‪ ,‬ו ג ר ם ‪ :‬ומי סירות ו ה מ ל ח ש ג מ ח ת ו מ י רגלי ב ה מ ה‬
‫ל א מ ס מ א י ן ולא מכשירין‪ .‬ש ה ר י כן הוא מ ע ת י ק ב פ ״ י מה׳ ס ו מ א ת אוכלין ה ״ ג ‪:‬‬
‫ו ד מ ה ש ח י ן ו ד ‪ ,‬א ב ע ב ו ע ו ת ו ת מ צ י ת ה ב ש ר כל אלו א י נ ן מ ת ט מ א י ן ולא מ כ ש י ר י ן‬
‫)ומרן ב כ ״ מ ש פ וכן בקרית ספר ל מ ב י ״ ט ציינו ל מ ש נ ה ‪ ,‬א ב ל ב מ ש נ ה לא נזכר כ״ז‪.‬‬
‫וכן ב מ צ פ ה ש מ ו א ל ב ת ו ס פ ת א כאן צ י י ן בסיפא‪ ,‬בעניין מ ל ח לרמב״ם ש א ב י א להלן‪,‬‬
‫וגעלפ מ מ נ ו לפ״ש ד ב ר י ה ר מ ב ״ פ כאן(‪ .‬ולעיל ש פ בה״ב כ ת ב )ולו צ י י ן ג פ ב מ ״ ש כאן(‪:‬‬
‫מ י רגלי ב ה מ ה ו ה מ ל ח ש ג מ ה ת הרי הן כ מ י פירות ל א מ ת ם מ א י ן ולא מ כ ש י ר י ן ‪.‬‬
‫הרי לך ברוד ש ה י ת ה לפגיו הגירסא כ מ ו ש כ ת ב ת י ‪ .‬ו ת ו ס פ ת א זו )לפי גירםתו( ה י א‬
‫גמ מקורו לפסקו ה ג ״ ל ב פ ״ א ם ה ״ ד ורפ״י ש מ י פ י ר ו ת איגמ מ ק ב ל י ם ט ו מ א ה כלל‪.‬‬
‫ועיין ב פ י ה ״ מ ת ר ו מ ו ת פ י ״ א מ ״ ב ו ב ה ק ד מ ת ו לפדר ט ה ר ו ת ד י ש עמ׳ ‪.18‬‬
‫ו ב ר ל ב ״ ג ש מ י ג י ק מ ״ ב ע ״ ג ‪ :‬וכן ת מ צ י ת ב ש ד ו כ ר וכן מי ר ג ל י ה ב ה מ ה ד י נ ו‬
‫כמי סירות למאיסותם כ ב ר ג ת ב ׳ זה ה ש ר ש בו׳ מ מ כ ש י ר י ׳ ובג׳ מ ת ו ס פ ו ת מכשירין‪.‬‬
‫‪ 4/5‬אמר ר ׳ יוסי בר׳ י ה ו ד ה א ס קבלן בכלי הרי ה ן מכשירץ‪ .‬ב״ה בכי״ו‪.‬‬
‫ועיין ט ה ר ו ת פ ״ ד מ״ה‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫מכשירין פ״ג—זבים פ״א עמי ‪676‬‬
‫‪ 5/7‬א מ ר ר ׳ יוסי אמר ל י אונומים א ח י ו של ר׳ י ה ש ע הנרםי‪ ...‬ו ר ׳ א ל ע ז ר‬
‫אומר כל דם השחיטה ל ע ו ל ם מוכשר‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ובר״ש פ״ו מ ״ ז ‪ :‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א‬
‫א ״ ר י ו פ י א מ ר לי א י נ י מ ו פ א ח י ו ש ל ר׳ י ה ו ש ע ה ג ר פ י ה ש ו ח ט א ת ה ע ו ר ב ל ה ת ל מ ד בו‬
‫ד מ ו מ כ ש י ר וד׳ א ל י ע ז ר א ו מ ׳ כ ל ד פ ה ש ח י ט ה לעולמ מ כ ש י ר ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫ו ה ב ר י י ת א שלנו ה ו ב א ה ב ב כ ו ר ו ת י׳ ב׳‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ב א ו ״ ש פ ״ י מ ה ט ו מ א ת א ו כ ל י ן‬
‫ה״ג‪ .‬ו ב פ ת י ח ת ה מ א י ר י ל פ י א ב ו ת י ״ ג ע ״ ב )ד׳׳ד כ ״ א ע ״ ב ( ‪ :‬א ו ז נ מ י מ א ח י ו שייר‬
‫י א ו ש ע הגרסי‪ .‬ועל הגי׳ ‪ .‬ר ׳ א ל ע ז ר ״ ע י י ן ב מ ל א ״ ש פ ״ ו מ״ז‪.‬‬
‫‪ 7‬ד ם המת מטמא ב כ ל שהוא וכר‪ .‬ר״ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 7/8‬ור׳ יוסי אומר ברביעית‪ .‬עיין ל ע י ל ד י ש כלימ ‪.56912‬‬
‫‪ 8/9‬אמר רבי נ ר א ק דברי ר׳ מאיר בטומאה ק ל ה ‪ . . .‬ודברי ר׳ יוסי בטומאה‬
‫חמורה וכוי‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ .‬ו כ ת ב ע״ז בחזון א י ש טי׳ ט ׳ ם״ק ה ‪ :‬״אי אסשר לומר דר״מ סבר‬
‫ד א ף ט ו מ א ה חמורה ב כ ל שהוא‪ ,‬ד ה א ק י י מ א לן ד ד ב י ע י ת דם מ ן ה מ ת הוא ש י ע ו ד‬
‫ט ו מ א ה וכדיליף בחולין ע ״ ב אי‪ ,‬וכן א י א ס ש ר ל ו מ ד דר׳ יוסי ב ע י ר ב י ע י ת ב ט ו מ א ה‬
‫קלה‪ ,‬ד ה א ד מ מ ש ק ה גמור ה ו א ו ל א ב ע י ר ב י ע י ת ו כ מ ״ ש ה ר ״ ש כ א ן בסמוך‪ ,‬א ל א צ״ל‬
‫גראין דברי ר ״ מ לר״י ב ט ו מ א ה קלה ו ד ב ר י ד ״ י ל ד ״ מ ב ט ו מ א ה חמורה‪ ,‬ו כ ד א מ ד‬
‫בחולין י ״ ב א ׳ ״ ‪ .‬א מ ג מ ב י ר ו ש ל מ י י ב מ ו ת פ י ד הי״א‪ ,‬ו׳ ע ״ א ‪ :‬ל א כ ן א מ ר ר׳ ב א ב ש מ‬
‫ר׳ זעורה כל מקומ ש ש ג ה ד ב י גראין ע ד י י ן ה מ ח ל ו ק ת ב מ ק ו מ ה וכר‪ ,‬ועיין מ ״ ש‬
‫להלן ‪ 686‬ש ר ‪ ,4/5‬א ב ל ש י ט ת ה ב ב ל י איגה כן‪.‬‬
‫‪ 9/10‬משקה המת‪ ...‬הרי א ל ו טמאין‪ .‬ב ד ור״ש הג״ל‪ :‬כ ל מ ש ק ה ה מ ת וכו׳‪,‬‬
‫ו כ י ה לעיל ‪ ,60116‬עיין מ ש י ש ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 10/12‬אמר ר׳ יהשע בן קבוםאי‪ ...‬טהור אחד מזה ע ל מאה טמאין‪ .‬לעיל‬
‫ד מ א י ס ״ א «‪ 46‬ואילך‪ ,‬ירושלמי שם פ י ג ה״ד‪ ,‬כ ״ ג ע ״ ג ו ר י ש הג״ל‪ .‬ו כ ת ב ע ל י ה‬
‫ב ר ״ ש ש ט ‪ :‬והזה ה ט ה ו ר ד ב ר ת י מ ה מ ה שייבא מ י ל ת ׳ זו הבא‪ .‬ו ע י י ן ב מ ג ״ ב כאן‪.‬‬
‫א ב ל א ח ר י כל הסירושיט ל א גתחוורה ע ד י י ן כווגת ד ׳ י ה ו ש ע ב ן קבוסאי‪.‬‬
‫זבים‬
‫פ״א‬
‫‪ 19/20‬הרואה ר א י י ה א ח ת ‪ . . .‬כבעל‬
‫ק ר י ‪ .‬מ ש נ ה רפ״א‪ .‬ובר״ש שם כל הברייתות‬
‫ע ד שו׳ ‪ 5‬ב ע מ ׳ ‪.677‬‬
‫‪ 23/25‬המסיט את הראייה‪ ...‬ובית הלל אומרים טהור‪.‬‬
‫נ ד ה ע״ב ב׳‪ ,‬ר״ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 26/27‬משכבות ומושבות‪ ...‬מטהרק‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬דמב״מ פ״א מה׳ מטמאי מו״מ הי״ב‪.‬‬
‫‪ 28/29‬א ק טמא א ל א המסיט טפה אחרונה בלבד‪ .‬ר״ש ודמב״ם הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 29/31‬אמר ר׳ ע ק י ב א ל א נחלקו‪ ...‬ש א י ן ז ה זב נמור ע ל מה נחלקו ע ל‬
‫שראה ו כ ר ‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ ,‬א ב ל בהכרח עלינו ל ה ג י ה כגי׳ ד״גר״א‪ :‬ש ה ו א ז ב גמור‬
‫ו כ ר ‪ .‬ו ס ת ם מ ש נ ת י נ ו כר׳ ע ק י ב א ‪ .‬ועיין ב א ל י ה ו ד ב א שם‪.‬‬
‫‪ 33‬כשהיה ר ׳ ע ק י ב א מסדר הלכות וכר‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬כ ש ה י ה ר׳ ע ק י ב א‬
‫מ ה ב ד ה ל כ ו ת וכר‪.‬‬
‫זבים פ״א דמ׳ ‪676—677‬‬
‫‪120‬‬
‫‪ 33/34‬כ ל מ י ששמע טעם ע ל חברו יבוא ו י א מ ר ‪ .‬בר״ש הנ״ל‪ :‬כל מ י ש ש מ ע‬
‫ט ע ם מ ח ב י ת יבוא ויאמר‪ .‬ו ב ש ו ״ ת בנימין ז א ב סוף סי׳ שנ״ו‪ ,‬ת פ ״ א ע ״ ב ‪ :‬א ב ל א ש ע ן‬
‫ע ל ד ב ר י ר ׳ עקיבא ד א מ ר לתלמידיו כל מ י ש ש מ ע ט ע ם ע ל חביריו י ב א ו י א מ ר‬
‫כ ד א י ת א ב ת ו ס פ ת א דפ״ק דזב)ח(ים‪.‬‬
‫‪ 35‬ל א נחלקו בית ש מ א י ו כ ר ‪ .‬עיין במשנה רפ״א‪.‬‬
‫‪ 37‬א ל א בנותן א ת הטעם‪ .‬בר׳׳ש הנ״ל‪ :‬א ל א הנותן ט ע פ לדבריו‪.‬‬
‫‪ 38/39‬מ ה לי כשראה ש ת י ם בתחלה ו א ח ת בסוף א מ ר ו להן כשראה וכר‪.‬‬
‫הנכון בר״ש ד״נ״ל‪ :‬מ ה לי כשראה א ח ת ב ת ח ל ה ו ש ת י פ בםוף מ ה לי כ ש ר א ה ש ת י ם‬
‫ב ת ח ל ה ואחת בסוף אמרו ל ה פ ב י ת ש מ א י כ ש ר א ה וכר‪.‬‬
‫עמ׳ ‪677‬‬
‫‪ 3/4‬ו ע ד שראה א ח ת בראשונה וכר‪.‬‬
‫בר״ש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬ו ע ל שראה וכר‪.‬‬
‫‪ 5‬ובשלישי וברביעי ר א ה א ח ת ‪ .‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ ,‬ולא י ד ע ת י פירושו‪ .‬והגר״א‬
‫ז״ל מ ח ק א ת ה מ ל ה ‪ .‬ו ב ר ב י ע י ״ ‪.‬‬
‫‪ 5/8‬א מ ר תלמיד אחד‪ ...‬על מ ה נחלקו ע ל הרואה ב ש ל י ש י ‪ .‬ר״ש פ״א מ״ב‪,‬‬
‫ועיין ב מ ש נ ה ומפרשיה שם‪.‬‬
‫‪ 8/9‬כ ל ק ר י מטמא בכהנים מותר ב ז ב ‪ .‬בר״ש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬כ ל ק ר י ש ה ו א‬
‫מ ס מ א בכהנים ס ו ת ר ב ז ב ו כ ר פי׳ כל ק ר י שהוא מ ס מ א בכהנים כ ד ת נ ן ב מ ס כ ת‬
‫מקוואות פ ״ ח )מ״ב( אלו ב ע ל י קריין צריכין סבילה‪ .‬ולולא ד ב ר י ר ב י נ ו ה י ה נ ״ ל‬
‫מלשון ה ת ו פ פ ת א לפרש ש ה ת ו ס פ ת א מ ד ג י ש ה כ א ן שדווקא ק ר י ש מ ס מ א ב כ ה נ י פ ו ה י י נ ו‬
‫באכילת ת ר ו מ ה פותר‪ ,‬א ב ל א פ הרהר בלילה ו ע מ ד ו מ צ א בשרו ח פ איגו סותר‪ ,‬מ פ נ י‬
‫שטהור לחולין‪ .‬וכמו שמפורש לעיל ‪ 65819‬כל א ל ו ש א מ ר ו טהורין לחולין ו ט מ א י ן‬
‫לתרומה‪ .‬ועיין בר״ש ו ר מ ב ״ פ ש צ י י ג ת י שט‪.‬‬
‫‪ 9‬זב מותר כתשמיש המטה ב י מ י נ מ ת ‪.‬‬
‫עיין באור הגד״א‪ .‬ו כ ן בירושלמי‬
‫ש ב ת פ ״ א ה״ג‪ ,‬ג׳ ר ע ״ ג ‪ :‬זב ע פ מ צ ו ר ע ת מותר‪.‬‬
‫‪ 9/10‬כיצד ר א ה לאור ש מ י נ י מונה בתחלה ומביא קרבן אחד וכר‪ .‬כלומד‪.‬‬
‫ר א ה זוב )ולא קרי( לאור שמיני‪ .‬ו ז ה הולך ע ל פ ו ף מ ש נ ה ב׳‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר א ה‬
‫לאור שמיני מונה כ ת ח ל ה ו מ ב י א ק ר ב ן א ח ד הואיל ולא היתד‪ ,‬לו ש ע ה ה ר א ו י ה ל ה ב י א‬
‫קרבן‪ ,‬ק ס ב ר ד ל י ל ה מ ח ו ס ר זמן‪ .‬ו כ ן ר׳ יוחנן בפ״ק ד ח ג י ג ה )ט׳ ב׳(‪ .‬ו פ ל ו ג ת א ד ת נ א י‬
‫ה י א בסוף פ ״ ק ד כ ר י ת ו ת )ח׳ א ׳ ( ו ב פ ר ק מ י ש א מ ר ה ד נ י נזיר מ ג ל ח )נזיר י ״ ח ב׳(‪.‬‬
‫‪ 11‬כדי ש י ר א ה ויטבול וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬כ ד י ש י ר ד ויסבול ו כ ו ‪ /‬וכיה בר״ש פ״א‬
‫מ״ה‪ ,‬והגי׳ שלנו בדויה מ ן ה ל ב )בכי״ו ח ס ר כ א ן ד ף שלם(‪.‬‬
‫‪ 12‬כ מ ג ד י ו ן ל ש י ל ה ‪ .‬בר״ש הג״ל מ ע ת י ק מ כ א ן ‪ :‬כ מ ג ד יון ל ש י ל ו ח ‪.‬‬
‫וכ״ה גורס ב מ ש ג ה ש ם )וכן ב מ ש ג ה ע פ פירושו ד ״ ו רפ״ג(‪ .‬ובהוצ׳ ל ו ו ‪ :‬כ מ י ג ד יוון‬
‫לשילוח‪ ,‬קויפמן ו פ ר מ ה ‪ :‬כ מ ג ד יוון לשילוח‪ ,‬ק ט ע י מ מ ן הגניזה )קאהלי(‪ :‬כ מ ג ד יוון‬
‫לישלוח‪ ,‬ד ׳ ג פ ו ל י ‪ :‬כ מ י ן ג ד יוון לשילוח‪ ,‬פ י ה ״ מ לד״ר״מ ה ו צ ׳ ד י ר י נ ב ו ר ג ‪ :‬כ מ ו גדיון‬
‫לשילוח‪ .‬ו ב פ י ה ״ ג כ א ן ע מ ׳ ‪ :131‬כ מ ג ד י ו ן לשילוח וכו׳ )ועיין ע ר ו ך ע ר ך ג ד יון‬
‫ו ב ה ע ר ו ת ק ה ו ט שם(‪ ,‬וכן ג ר ם ב מ ש ג ת ג ו ב פ י ׳ ה ר א ב ״ ד ל ת ו י כ ע ״ ה ע ״ ג ‪ .‬ובס׳ ה מ פ ת ח‬
‫ל ר י ן ש ב ת ל י ד ) ל ״ ב ע ״ ב ( ‪ :‬כ מ י גריון לשילוח‪ .‬ועיין ב מ ל א ״ ש ב מ ש נ ה כאן‪ .‬א ב ל‬
‫בכי״מ‪ :‬כמגד יון ל ש י ל ה ‪.‬‬
‫זבים פ״א עמ׳ ‪677‬‬
‫‪121‬‬
‫ובתו״כ‪ ,‬מצורע‪ ,‬זבים‪ ,‬פ ״ א ה ״ ג ‪ ,‬ע ״ ה ר ע ״ ג ‪ :‬כ מ ג ד יון לשילוח‪ ,‬ובמד״״ג שם‬
‫ע מ י ‪ :359‬כמיגדיון לשילוח‪ .‬ו כ ן ב י ל ק ו ט ש מ ‪ :‬ב מ י ג ר י ו ן ) ק ד י ‪ :‬כמיגדיון( לשילוח‪.‬‬
‫ו ב ב ב ל י םגהדרין פ ״ ג ב י ‪ :‬כ מ י ג ד י ו ן ל ש י ל ה )ועיין ד ק ״ פ ש מ ‪ 178‬ה ע ד ה פי(‪ ,‬וכן‬
‫מ ע ת י ק מ ש ם בילקוט ה מ כ י ר י י ש ע י ה ע מ י ‪ :159‬כ מ ג ד י ו ן לשילה‪ .‬א ב ל ב ש א י ל ת ו ת‬
‫פ׳ י ת ר ו ס י ׳ ג ״ ב מ ע ת י ק ג מ מ ש מ ‪ :‬כ מ ג ד יון לשילוח‪.‬‬
‫והארכתי ב ז ה כ ״ כ ה ר ב ה מ פ נ י ה ק ט ע ה מ ע ג י י ן ש ל ת ל מ י ד ו ש ל ה ר מ ב ״ ן ש פ ר ס פ‬
‫נ ו י ב א ו ע ר בצופה ה צ ר פ ת י ח ״ י ע מ י ‪ :107‬ו ע ו ד ש מ ב ע מ ק י ה ו ש פ ט ב ש י פ ו ע ה ה ר ק צ ת‬
‫קרוב ל מ ע י י ן ה ש י ל ו ח ב י ת מ ר ו ב ע אומרים כ י היתד‪ .‬ע ״ ז ל ב נ י יוון‪ .‬ו א נ י מ צ א ת י‬
‫ב מ ש ג י ו ת א ש ד ק ג י ת י ב א ״ י מ ם כ ת זבים ג י ר ס א זו ד א ה ז׳ ) = זוב?( ר א י ה א ח ת‬
‫מ ר ו ב ה כ ש ל ש ה ש ה ו א כ מ ג ד י ו ן ל ש י ל ו ח ש ה ן כ ד י ש ת י ט ב י ל ו ת ו ב ש ג י סיפוגו׳‪,‬‬
‫מ ש ם ג ד א ה ד מ ה ש א ג ו ג ו ר פ י ן כ מ ג ד י ו ן ל ש י ל ה ט ע ו ת ה ו א בידיגו‪ ,‬ואיגו א ל א‬
‫שילוח א ש ר בירושלימ‪ .‬ג מ ה מ ל ה ה ר א ש ו נ ה כ ת ו ב שם ב ש ת י ת י ב ו ת ה א ח ת בסוף ש י ט ה‬
‫ו ה ש ג י ת ב ת ח ל ת ש י ט ה ו ה ג י ק ו ד כ מ ג ד יון‪ .‬וכל הקוגטרפ ג ח פ ר ם מ ע ״ י ה ר ב ש‪ .‬א ס ף‬
‫בקובץ ירושלימ )לזכר לוגץ( ע מ י ג ״ ג ואילך‪ ,‬ו ע י י ״ ש ע מ י ג״ו‪.‬‬
‫‪ 13‬ר׳ שמעון אומר כדי הקפת הבית מבפנים‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬כ ד י ה ק פ ת ה ר‬
‫ה ב י ת מבפגימ‪ .‬ו ב ר י ב מ ״ ץ פ א ה ם ״ ד ם מ ״ ה ‪ :‬ב ת ו פ פ ת א זבין תגיא ר ׳ ש מ ע ו ן אומר כ ד י‬
‫ה ק פ ת ה ד הבית‪ .‬ו כ ת ב ע ״ ז ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬פי׳ כ ד י ה ק פ ת ה ד ה ב י ת מבפגימ‪ .‬ב מ פ כ ת‬
‫מ ד ו ת )רם״ב( ת נ ן ה ד ה ב י ת ה י ה ת ״ ק א מ ה ע ל ת ״ ק א מ ה וכו׳ ו ת י מ א ה ו א ש כ ל כך‬
‫חלוקין זה מזה‪ .‬ו ע י י ן ב ה ג ה ו ת מ ה ר י ״ ד ל ת ר כ פ ״ ג ע ״ ב ש ש ע ר ש ה ד ה ב י ת כ א ן פירושו‬
‫ח צ ר ה מ ש כ ן ש ה י ה ארוך ק ׳ א מ ה ורחב גי‪ ,‬ו ל פ י ז ה מ ש ל ל ה ל ן הולך ע ל ד ב ר י ר״ש‪.‬‬
‫‪ 13/14‬משלו משל למה הדבר דומה לחבל של מאה אמה וכוי‪ .‬וכ״ה בדיבמ״ץ‬
‫ור״ש הג״ל‪ .‬וכן ב ר א ״ ש ש ב ת פ ״ ב פ י ׳ כ ״ ג ‪ :‬ותניא ב ת ו פ פ ת א ב ר י ש מ פ כ ת זבין מ ש ל‬
‫ל מ ה ״ ד לחבל ש ל מ א ה א מ ה ו כ ר ‪ .‬ועיין ב ת ו ם ׳ ‪ -‬ש פ ד ״ ה פ פ ק ‪ .‬א ב ל ב ר ש ב ״ א ש ם ‪:‬‬
‫ותגיא ב ת ו פ פ ת א ב ת ח ל ת מ ׳ זבין ר ׳ א ו מ ד מ ש ל ל מ ה ״ ד ל ח ב ל ש ל ק׳ א מ ה וכוי‪.‬‬
‫ו כ ג ״ ה ר ש ב ״ א ב ת ו פ פ ת א ב ״ ה ב ת ו ״ כ מצורע‪ ,‬זביפ‪ ,‬פ ״ א ה ״ ד ‪ ,‬ע י ה ע ״ ג ‪ :‬ד ׳ א ו מ ר‬
‫לה״ד ל ח ב ל ש ל מ א ה א מ ה וכוי‪ .‬ו ע י י ן בפי׳ ה ר א ב ״ ד שפ‪ .‬ובר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬והאי מושלו‬
‫ל מ ש ל ל ת ״ ק ו ל א ל ר ׳ שמעון‪ .‬ועיין מ ״ ש לעיל ב ש מ ה ג ה ו ת מהרי״ד‪.‬‬
‫‪ 14/15‬כיצד ראה בתחילה מאה ובםוף המשים ובםוף אמה א ו בתחלה מאה‬
‫ובסוף מאה א ק ז ה זב נמור‪ .‬כ״ה ב ה וחסרון יש כאן‪ ,‬והנכון בתו״כ הג״ל‪ :‬ר א ה בתתילת‬
‫מ א ה ובסוף ה מ ש י ם ובסוף מ א ה א מ ה ה ד י זה זב גמור ר א ה ב ת ת י ל ת מ א ה ב ת ו ך‬
‫ח מ ש י ם ובסוף מ א ה א ו ב ת ח י ל ת מ א ה ו ל א ח ד ה מ ש י ם ובסוף מ א ה א י ן ז ה ז ב גמור‪,‬‬
‫וכ״ה ב ד ״ ש הנ״ל‪ ,‬א ל א ש י ש שם כסילות מ ש ו ב ש ת ‪ ,‬ואני מ ק י ף א ת ה כ פ י ל ו ת בסוגריים‪,‬‬
‫ו כ י ה ש מ ‪ :‬ר א ה ב ת ח ל ת מ א ה ובסוף ה מ ש י ם ו ב ס ו ף מ א ה ה ר י ז ה ז ב גמור ) ר א ה ב ת ת ל ת‬
‫מ א ה ו ב ת ו ך חמשי׳ ובסוף מ א ה ה ר י זה ז ב גמור‪ .‬ר א ה ב ת ח ל ת מ א ה ו ב ת ו ך ח מ ש י מ‬
‫ובסוף מ א ה ה ר י זה זב גמור( ר א ה ב ת ח ל ת מ א ה ו ב ת ו ך ח מ ש י ם ובסוף מ א ה או ב ת ח ל ת‬
‫מ א ה ואחר חםשים ובסוף מ א ה א י ן זה זב גמור‪ .‬ו ע י י ן גם ד ש ב ״ א ורא״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 15‬היה מפסיק ורואה כ ל שכן הוא טומאתו‪ .‬בריש הנ״ל‪ :‬היה מפסיק ורואה‬
‫ב י ן ד א י י ה לראייה ששים א מ ה או ש ב ע י ם א מ ה ו א ח ״ כ ר ו א ה כ ״ ש ה י א טומאתו‪ .‬ד ט פ י‬
‫ע ד י ף כ ש י ש הפסק ה ר ב ה ‪ ,‬אלא ש י ש ה ר א י ו ת ב ג ׳ ימים רצופים‪.‬‬
‫‪ 16‬כיצר ראה שלש ראייות וכר‪ .‬ם׳ יחוםי ת ר א כת״י ע ר ך ר ׳ יוסי ב ד זבדא‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫זבים פ״א עמ׳ ‪677‬‬
‫‪ 17/19‬ר א ה אחד מרובה כשתים‪ ...‬ור׳ יוסי א ו מ ר אין בידו א ל א א ח ת ‪.‬‬
‫ר א ב ״ ן סי׳ צ׳‪ ,‬ל׳ ע״ג‪ ,‬הוצ׳ הר״ש אלבק ל ״ ד ע״ג‪ ,‬ר י ש פ׳׳א מ״ו‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה ה׳ שם‪.‬‬
‫‪ 19/21‬ומודה ר׳ יוסי שאם ר א ה ‪ . . .‬ימים חולקים א ו ת ה ‪ .‬תשה״ג גיאוניקה הוצ׳‬
‫הר״ל ג י נ צ ב ו ר ג ח ״ ב ע מ ׳ ‪) 126‬גנזי קדם של לוין ח ״ ה ע מ ׳ ‪ ,(44‬ר ״ ח וסי ה מ פ ת ח ל ר ״ ן‬
‫ש ב ת ל ״ ד בי‪ ,‬פיה״מ ל ה ר ״ מ פ ״ א מ׳׳ו ע מ ׳ ‪) 204‬ועיין בגליון ה ר א ״ ש פ ״ א מ״ד«(‪ ,‬ר א ב ץ ‪,‬‬
‫ר ״ ש ום׳ יחוםי תו״א כת׳׳י הנ״ל‪ ,‬ר ץ ש ב ת פ ״ ב פי׳ ש״ל‪.‬‬
‫‪ 21‬וכן היה ר׳ יוסי אומר וכר‪ .‬ריח ור״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 22‬שתים בין השמשות ספק ל ט ו מ א ה וספק ל ק ר ב ן ‪ .‬ר״ח ור״ש הנ׳יל‪ ,‬ו כ ת ב‬
‫ע ״ ז ה ר ״ ש ב פ י ר ו ש ו ‪ :‬ע ל כ ר ח ץ כגון ש א ח ת ב ת ת ל ת בין ה ש מ ש ו ת ר א ש ו ן ו א ח ת‬
‫ב ס ו ף בין ה ש מ ש ו ת שגי כ ד פ ר ש י ת במתגי׳‪ ,‬דבעגיין א ח ר לא הוי ספק ל ס ו מ א ה ) ש ה ד י‬
‫מ מ א נ פ ש ך אם הראשון יום גם השני יום‪ ,‬ואם ה ר א ש ו ן לילה גם השגי לילה ובין כך‬
‫ובין כך ר א ה ש נ י ימים רצופים(‪ ,‬וצריך ל ד ק ד ק דר׳ יוסי הוא ד א מ ר בפוף ב מ ה מ ד ל י ק י ן‬
‫)ל״ד ב׳( בין ה ש מ ש ו ת כהרף עין‪ ,‬ומה ת ח ל ה וסוף י ש ב ו ? ו ש מ א מ פ פ ק א ל י ה א ו ת ו‬
‫כהרף ע י ן א י מ ת הוי‪ .‬וכבר ע מ ד ו ע ״ ז בירושלמי ברכות ס״א היא‪ ,‬ב׳ רע״ג‪ ,‬אלא‬
‫שלפניגו הגירפא משובשת‪ ,‬ופירשתיו ב ת ר ב י ץ ש ״ ג ע מ ׳ ‪ ,205‬ועיי״ש גם ב ע מ ׳ ‪.452‬‬
‫‪ 22/23‬אחת ו ד א י ושתים ב י ן השמשות ושתים שתים ודאי לטומאה וספק‬
‫ל ק ר ב ן ‪ .‬הגי׳ משובשת והנכון בר״ש הנ״ל‪ :‬א ח ת ודאי ושתיפ בין השמשות‪ ,‬או א ח ת בין‬
‫ה ש מ ש ו ת ושתימ ודאי‪ ,‬ודאי ל ט ו מ א ה וספק לקרבן‪ ,‬ו ע י י ן גפ ב ר ״ ח הנ״ל‪ .‬ופירש ב ד ״ ש‬
‫הג״ל‪ . :‬ס י ׳ א ח ת ודאי ושתים בין ה ש מ ש ו ת כגון א ח ת ב ח מ י ש י ב ש ב ת ביום ו א ת ת‬
‫ב ע ר ב ש ב ת בין ה ש מ ש ו ת ו א ח ת במוצאי ש ב ת ב י ן ה ש מ ש ו ת ‪ ,‬והוי פ פ ק לקרבן‪ ,‬ד א פ‬
‫ב י ן ה ש מ ש ו ת של ע ר ב ש ב ת לילה ה ר י יום טהור מספיק בין אותה ר א י י ה לראייה‬
‫ראשוגה״ וכר‪.‬‬
‫ובתוספות ש ב ת ל״ה ר ע ״ א ‪ :‬וכן ה א ד ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ד מ ס כ ת זבים בם״ק ד ש ג י‬
‫בין ה ש מ ש ו ת ודאי לםומאה ספק ל ק ר ב ן מ י י ד י נ מ י ד י ד ע י נ ן כגון ש ר א ה ב ש ג י ה ם‬
‫ב ת ח י ל ת ב י ן השמשות‪ .‬והגה לפי ה ג י ר פ א שלפנינו בתוספתא‪ ,‬והיינו ש ר א ה א ת ת‬
‫וודאי ו ש נ י בין ה ש מ ש ו ת הרי ל א א י כ פ ת לנו א מ י ר א ה בראשוגה ב ת ח ל ת ב י ן ה ש מ ש ו ת‬
‫ואח״כ בסוף בין השמשות‪ ,‬ש ה ר י מ מ א נ פ ש ך י ש כ א ן ש נ י י מ י פ רצופימ‪ ,‬ש א מ ב י ן ה ש מ ש ו ת‬
‫ה ר א ש ו ן הוא יומ הוא מ צ מ ר ף ע פ הראייה הוודאית‪ .‬ו א ס ב י ן ה ש מ ש ו ת הראשון ה ו א‬
‫לילה ה ו א מ צ ט ר ף לראייה ה ש נ י י ה )שאם ב י ן ה ש מ ש ו ת השני ה ו א יומ‪ ,‬י ש לנו ש ת י‬
‫ראייות ביומ אחד‪ ,‬ו א מ הוא לילה י ש ל נ ו ש ת י ראייות ב ש נ י ימים רצופימ( ובין כך‬
‫ובין כך ה ו א ודאי לטומאה‪.‬‬
‫ולפיכך קרוב ב ע י נ י ש ח פ ר ו כ א ן לפני ה ת ו ס פ ו ת ש ת י המלים ״אחת ודאי״‪ ,‬והיה‬
‫לפניהפ ר ק ‪ :‬ש נ י ב י ן ה ש מ ש ו ת ו כ ר ו ד א י ל ט ו מ א ה ופפק לקרבן‪ ,‬ולפיכך פ י ר ש ו ש ר א ה‬
‫ב ש נ י ה ם ב ז מ ן א ח ד ‪ ,‬ו י ש כ א ן מ מ א נ פ ש ך ש נ י י מ י פ רצופימ והוי ו ד א י ל ט ו מ א ה ו פ פ ק‬
‫לקרבן‪ ,‬ש מ א ר א ה מ ח צ ה ביומ ו מ ח צ ה בלילה‪ ,‬ו י מ י מ מחלקים‪ ,‬ו י ש כ א ן ש ל ש ד א י י ו ת ‪.‬‬
‫‪ 23‬שתים ואחת בין השמשות וכוי‪ .‬בר״ש הנ״ל לנכון‪ :‬שתים ודאי ואחת וכר‪.‬‬
‫‪ 24‬שתים בין השמשות ואחת ודאי לטומאה ולקרבן‪ .‬בר״ש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪:‬‬
‫ש ת י ם ב י ן ה ש מ ש ו ת ו א ת ת ודאי‪ .‬ו ד א י ל ט ו מ א ה ולקרבן‪ .‬וצ״ל ש ר א ה ב ש נ י ב י ן ה ש מ ש ו ת‬
‫ב ז מ ן א ח ד ולפיכך וודאי לקרבן‪ ,‬וסובר ש א ח ר י שנזקק ל ט ו מ א ה כ ב ר א י ן הפסק יום‬
‫מבטל‪ ,‬עיין בפ״א מ ״ א ובאליהו ד ב א שמ‪.‬‬
‫זגים ם״ב עמ׳ ‪677‬‬
‫‪123‬‬
‫פ״ב‬
‫‪ 25‬הגרם ו ת ר והתושב‬
‫‪,‬‬
‫וכוי‪ .‬עיין תו״כ מצורע ר י ש פ זבים‪ ,‬ע ״ ד ע״ד‪ ,‬בבלי‬
‫‪,‬‬
‫גדה ל״ד א ‪ ,‬ר״ש פ ״ ב מ״א‪.‬‬
‫‪ 26‬ושורפי[ ע ל י ה ן את התרומה‪ .‬וכ״ה ב ת ר כ הג״ל‪ ,‬וכיה בכי״ר שפ‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק‬
‫מ ש ם ב י ל ק ו ט ‪ ' ,‬ב ר ״ ש הג״ל‪ ,‬ב ס מ ״ ג ע ש י ן ר״כ‪ ,‬ר כ ״ ז ע ״ ג ‪ .‬ו ב פ י ׳ ה מ י ו ח פ ל ה ד ״ ש ש פ ‪:‬‬
‫״ושורסין ע ל מ ג ע ו ת ר ו מ ה ״ ‪ ,‬וגראה ש ז ה ו פירוש‪ ,‬ע י י ״ ש ‪ .‬א ב ל ב ר ״ ש ה ג ״ ל מ ג י ה כ א ן‬
‫ו ש פ ‪ :‬ו א י ן ש ו ר פ י ן ע ל י ה ן א ת ה ת ר ו מ ה ‪ ,‬כ ד י ל ה ש ו ו ת ו ל ב ב ל י ג ד ה ל ״ ד א׳‪ ,‬ועיין גם‬
‫בר״ש טהרות פ ״ ד מ י ה ‪ .‬ו ע י י ן ב ב א ו ר ה ג ר ״ א כאן‪ .‬ו ע י י ן ל ע י ל ‪ 65125‬ו מ ש ״ ש ‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ו א י ן ח י י ב י ן ע ל י ה ן ע ל טומאת מקדש וקדשיו‪ .‬בתו״כ הג״ל‪ :‬ו ח י י ב י ן‬
‫עליהפ על ביאת המקדש‪ .‬א ב ל בכי״ר ש פ ‪ :‬ו א י ן חייבין עליהן וכר‪ ,‬וכן מעתיק‬
‫מ ש ם ב ם מ ״ ג ו ב מ י ו ח פ ל ה ר י ש הג״ל‪ .‬ו ב ר ״ ש כ א ן ה ג ״ ל ו כ ן ב י ל ק ו ט ש פ ג ו ד פ י פ ב ת ו ״ כ ‪:‬‬
‫א ב ל א י ן ח י י ב י ן ע ל י ה ן ו כ ר ‪ .‬ולפי גירםא זו ק ש ה ע ו ד י ו ת ר להגיה לעיל ש ם ‪:‬‬
‫ו א י ן שורפין ע ל י ה ן א ת ה ת ר ו מ ה ‪.‬‬
‫‪ 27/29‬טומטום ואנדרוגיגוס שראו‪ ...‬ואין ח י י ב י ן ע ל י ה ן ע ל טומאת מקדש‬
‫וקדשיו‪ .‬ר״ש פ״ב מ ״ א הג״ל‪ ,‬בבלי ג ד ה ב״ה ב׳‪ ,‬ומשמ ברמב״פ פ״א מ ה ׳ מ ט מ א י מו״מ ה״ז‪.‬‬
‫ועיין ערוך ע ר ך ל ב ן א ׳ ‪ ,‬ועיין ב מ ש ג ה כ א ן פ ״ ב מ ״ א ו ל ע י ל ‪ .10118,1016‬ועיין ה י ט ב‬
‫ב י ר ו ש ל מ י שבועות פ ״ ב ה ״ ב ‪ ,‬ל ״ ג ע״ד‪.‬‬
‫‪ 30‬הנובע בלובן ואודם ונכנס למקדש פטור ה ו א עצמו שנגע בלובן ואודם‬
‫ונכנס למקדש פ ט ו ר ‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬הגוגע בלובן א ו באודם וגכנם ל מ ק ד ש פ ט ר ה ר‬
‫ע צ מ ו ש נ ג ע בלובן ו א ו ד פ וגכגפ ל מ ק ד ש פ ט ו ר ‪ .‬וגי׳ זו מ ש ו ב ש ת ‪ ,‬והגכון ב ד מ ב ״ ם הג״ל‪:‬‬
‫וכן ה ג ו ג ע בלובן ו א ו ד ט ש ל ו כ א ח ת איגו חייב ע ל ט ו מ א ת מ ק ד ש ו ק ד ש י ו ‪ .‬ג ג ע הוא‬
‫ב ע צ מ ו ב ל ו ב ן ואודם ש ר א ה ה ר י ז ה ח י י ב ע ל ב י א ת ה מ ק ד ש ‪ .‬ו כ ן היתד‪ .‬ה ג י ד ם א‬
‫ג פ לפגי ה ר א ב ״ ד שם ש כ ן ה ו א מ ש י ג ע ל י ו ‪ :‬ש ל א א מ ר ה ה ת ו ס פ ת א א ל א ש ג ג ע ה ט ו מ ט ו מ‬
‫ב א ו ד מ ולובן ש ל ז ב ד וגקבה ו ד א י ת ח י י ב ע ל ב י א ת מקדש‪ ,‬ש ל א ת א מ ר ל א ח י י ב ה‬
‫תורה שילוח א ל א לזכר ו ד א י ולגקבה ו ד א י ת )עיין ג ד ה ב ״ ה ב ׳ ה ג י ל ( ל כ ך ה ו צ ר ך‬
‫לומר ש ה ו א חייב‪.‬‬
‫‪ 31‬היה מונה ללובן‪ ...‬אינו סותר‪ .‬ר י ש הג״ל‪ ,‬דמב״מ פפ״ג מ ה ׳ מחופרי כפרה‪.‬‬
‫‪ 31/32‬ומה בק זוב לשכבת זרע ז ו ב בא מבשר המת וכר‪ .‬ד ״ ש הג״ל‪ ,‬פיה״מ‬
‫ל ה ד ״ מ פ ״ ב מ ״ ב )ועיין ג פ בגליון פ י ׳ ה ר א ״ ש שם( ע מ ׳ ‪ 205‬ב ש ם ה ת ו פ פ ת א ‪.‬‬
‫ובנדה ל״ה ב ׳ ‪ :‬אמר רב הונא זוב דומה למי בצק של שעורים זוב בא‬
‫מ ב ש ר ה מ ת ובו׳‪ .‬ויש ש ט ה ש מ ט ה ע ״ י הדומות‪ ,‬ו ה נ כ ו ן ה ו א ב כ י ״ מ ‪ :‬א ׳ ר ב הונ׳ זוב‬
‫ד ו מ ׳ ל מ י ב צ ק ש ל שעורין ת נ י ׳ נ מ י ה כ י ז ו ב ד ו מ ׳ ל מ י ב צ ק ש ל ש ע ו ר י ן ז ו ב ב א‬
‫מ ב ש ר ה מ ת ש כ ב ׳ ז ר ע ב א ׳ מ ב ש ר ה ח י זוב ד ו ח ׳ ו ד ו מ ׳ ללובן ב צ ה ה מ ו ז ר וכו׳‪.‬‬
‫ו כ ן בה״ג סוף ה׳ נ ד ה ‪ ,‬ד ״ ו פ ״ ו ע ״ א ‪ :‬א מ ד ר ב הונא ז ו ב ד ו מ ה ל מ י ב צ ק ש ל ש‬
‫עוזימ‪ ,‬ת ג י א ג מ י ה כ י זוב ד ו מ ה ל מ י ב צ ק ש ל ש עוזים ז ו ב ב א מ ב ש ר מ ת ו כ ר ‪ .‬והנכון‬
‫בהלכות םםוקות שפרסם ד ״ ר לוין ב ג ג ז י ק ד ם ח ״ ד ע מ ׳ ‪ :9‬א מ ר ר ב חוגא ז ו ב ד ו מ ה‬
‫ל מ י ב צ י ק שלםעורין ת ג י א ג מ י ]הכי[ ז ו ב ד ו מ ה ל מ י ב צ ק ש ל פ ע ו ר י ן ז ו ב ב א מ ב ש ר‬
‫ה מ ת וכו׳‪ .‬ו כ ן ה י ה לפגי ה ת ש ב ״ ץ ‪ ,‬עיין להלן‪.‬‬
‫זבים פ״ב עמי ‪677‬‬
‫‪124‬‬
‫ו ב ר ש ״ י מצורע ט ״ ו ב ׳ ‪ :‬זוב ד ו מ ה ל מ י ב צ ק של שעורין ו ד ח ו י ו ד ו מ ה ל ל ו ב ן‬
‫ב י צ ה המוזרת‪ ,‬ש כ ב ת ז ר ע קשור וכו׳‪ .‬ו ב ת ש ב ״ ץ ו ד א סי׳ ק ״ א ‪ ,‬נ ״ ד ע ׳ ׳ ד ‪ :‬וכבר ע מ ד ת‬
‫ע ל מ ה ש ה ב י א ר ש ״ י ר ל מ ת ו ר ת כ ה נ י ם )אולי צ ״ ל ‪ :‬מ ת ו ם ‪ /‬ו נ ש ת ב ש ‪ :‬מתוכי‪,‬‬
‫עיין מ׳׳ש ב ת ש ל ו ם ת ו פ פ ת א סוף ע מ ׳ ‪ (10‬מ ה י ש ב י ן קרי לזוב וז״ל ה ת ו ס פ ת א‬
‫ב מ ס כ ת זביפ ו ה ב י א ו ה פ ׳ ב נ ו ת כ ו ת י פ )כגי׳ כי׳׳מ ובה״ג הנ״ל( מד‪ .‬ב י ן זוב‬
‫ל ש כ ב ת ז ר ע זוב בא מ ב ש ר ה מ ת וש״ז בא מ ב ש ר ה ח י וכר‪.‬‬
‫‪ 32/33‬זוב ד ו ה ה כ ל ו ב ן ב י צ ה המוזרת‪ .‬וכ״ה בפיה״מ להר״מ הנ״ל‪ ,‬ועיין גמ‬
‫ב נ ד ה ו ב פ י ד ש ״ י ב ח ו מ ש הנ״ל‪ .‬ועיין ל ע י ל ‪ 25210‬ובהקבלות‪ .‬א ב ל בר״ש ו ת ש ב ״ ץ ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫זוב ד ו מ ה ל ל ו ב ן ) ב ת ש ב ״ ץ ‪ :‬כלובן( ב י צ ה המוזרת‪ .‬ובם׳ כ ת ר תורה ל א ה ר ן ה א ח ר ו ן‬
‫ויקרא פ ס ״ ו ‪ :‬בעלי ה ק ב ל ה ד מ ו ה ו כ מ ו ה ב צ ק של שעורים ו ר י ח ה כלובן ה ב י צ ה‬
‫ה מ ו ז ר ת וכר‪ .‬וקרא כ א ן ‪ :‬זוב ר י ח ה כלובן וכר‪.‬‬
‫‪ 33‬ושכבת ז ר ע ק ש ו ר ה וכו‪/‬‬
‫עיין מ״ש לעיל ‪ .66420‬ובכתד תורה ה נ ״ ל ‪ :‬ואולם‬
‫ש כ ב ת ז ר ע כלובן ה ב י צ ה ה נ ק ש ר ת ‪.‬‬
‫‪ 33/34‬שכבת ז ר ע אדומה והאשה תולה ב ה ‪ .‬בר״ש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬ש כ ב ת זרע‬
‫אדומ׳ ס ה ו ד ה והאשה ת ו ל ה בה‪ .‬וכן ב ה ק ד מ ת ה ר ״ מ ל פ י ה ״ מ ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪ :4‬ולשון‬
‫ת ו ס פ ת זבימ ש כ ב ת ז ר ע א ד ו מ ה ט ה ו ר ה ‪ .‬ו ע י י ן ר מ ב ״ פ פ ״ ה מ ה ׳ א ב ו ת ה מ ו מ א ו ת‬
‫ה ״ ג ו ב כ ״ מ שם‪.‬‬
‫וראיתי‬
‫ה א מ ה בהרגל‬
‫א פ י ש לחוש‬
‫ד א י כ א ודאי‬
‫ובבדק הבית‬
‫ו ה א ש ה תולה‬
‫ב ש ו ״ ת ה ר ש ב ״ א ח ״ ז ס י ׳ ק פ ״ א ‪ :‬ע ו ד נ ש א ל מ י שיוצא מ מ נ ו דם מ פ י‬
‫וכו׳ ו ב ש ע ת ת ש מ י ש נ מ צ א ב ע ד ) ק ר י ‪ :‬ב ע ד ( ה א י ש ו ה א ש ה ס פ י ד מ י ם וכו׳‬
‫ל פ פ ק נ ד ה או ת ו ל ה ב ב ע ל ה וכו׳ מ ם ת ב ר א ודאי ד ת ו ל ה ה י א זו ד כ י ו ן‬
‫מ כ ה ב ב ע ל ו כ ו ‪ /‬ובב״י י ר ד סוף סי׳ ק ״ צ ה ב י א ב ק י צ ו ר ת ש ו ב ה זו‪.‬‬
‫שם מוסיף ה ב ״ י ‪ :‬ו ב ה ד י א ת נ י א ב ת ו פ פ ת א פ ״ ב ד ז ב י מ ש ״ ז א ד ו מ ה‬
‫בה‪.‬‬
‫‪ 34/36‬זב ת ו ל ץ אותו במאכל ובכל מאכל‪ ...‬מ ר ג י ל י ן לדבר ז י ב ה ‪ .‬מ ע י נ י‬
‫ה מ פ ר ש י ם נעלם לפ״ש שכל ה ב ר י י ת א ה ו ב א ה ביומא י ״ ח א׳ עיי׳׳ש׳ יעיין ד ק ״ פ שם‬
‫ע מ ׳ ‪ 38‬ה ע ר ה י ‪ /‬ועיין י ר ו ש ל מ י ש ם פ ״ א ה ״ ד ‪ ,‬ל ״ ט ע״א‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש פ ״ ב מ ״ ב ‪ :‬ת נ י א ב ת ו פ פ ת א זב ת ו ל י ן לו ב מ א כ ל ו ב כ ל מ י נ י )וכ״ה‬
‫ב י ו פ א שפ( מ א כ ל ר׳ א ל י ע ז ר ב ן פ נ ח ס א ו מ ר ב ש פ ד ׳ יהודה ב ן ב ת י ר ה ה ח ל ב ו ה ג ב י נ ה‬
‫הבשר שמן וכו‪/‬‬
‫‪ 35/36‬וביצים ו מ ו ר י י ם מרגילין ל ד ב ר ז י ב ה ‪ .‬בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬וביצימ ו ש י ח ל י י ם‬
‫)ועיין גס ר ע ״ ב ם ״ ב מ ״ ב ( מרגילימ ל י ד י זיבה‪ .‬ו ב י ו מ א ש ם ‪ :‬ו ל א ב י צ ה ו ל א י י ן ו כ ר‬
‫ו ב ש ר ש מ ן ומריים ו ל א כ ל ד ב ר י מ ה מ ב י א י ן לידי ט ו מ א ה ל א ת ו י י מ א י וכו׳ ה ש ו ם‬
‫ו ה ש ח ל י י ם וכר‪.‬‬
‫‪ 36‬ת י נ ו ק ת ו ל י ן ל ו בחמשה דברים וכר‪ .‬ר״ש הג״ל‪ .‬וברמב״ם ס״ב מ ה ׳ מחוסרי‬
‫כסרה ה ״ ד ‪ :‬ק ט ן א י ן ת ו ל י ן לו ב מ ר א ה ו ל א ב ה ר ה ו ר ש א י ן ל ק ט ן מ ר א ה ו ה ר ה ו ר ה מ ב י א‬
‫לידי זוב ל פ י כ ך ב ו ד ק י ן א ו ת ו בה׳ ד ב ר י ם ב ל ב ד ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה פ ״ ב מ״ב‪.‬‬
‫‪ 37‬בחולי שלו ושל אמו‪ .‬רמב״ם הג״ל ה״ה‪ .‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ובחולי ש ל א מ ו ושלו‪.‬‬
‫‪ 37/39‬כשם שתולין שכבת זרע‪ ...‬כ ל זמן שהוא מצטער‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬םיה״מ‬
‫ל ה ד ״ מ פ ״ ב ב ד ג סוף ע מ ׳ ‪ ,206‬מ א י ר י נזיר ם ״ ה ב׳ )קכ״א ע ״ ב ( ‪ ,‬ר מ ב ״ ם ה נ ״ ל ה״ג‪.‬‬
‫ועיין פ י ׳ ה ר א ״ ש פ ״ ב מ״ב‪.‬‬
‫זבים פ״ב עמ׳ ‪677—678‬‬
‫‪125‬‬
‫‪ 39‬נוי ש ר א ה ק ר י ונתגייר מיד מטמא ב ז י ב ה ‪ .‬מ ש נ ה פ״ב מ״ג‪ .‬ועיין‬
‫‪ 40‬במה דברים אמורים ב ז מ ן ש נ ת נ י י ר מ ה ו ל א ב ל מ ל ו א ח ר כ ך ר א ה‬
‫ל ו וכוי‪ .‬בדמב״ם הנ״ל ה ״ ד ‪ :‬מ י ש מ ל ואחר כ ך ר א ה זוב ב י ן גוי ב י ן ישראל תולין‬
‫כל ז מ ן ש מ צ ט ע ר ‪ .‬ועיין ב ה ש ג ו ת ו ב כ ״ מ שמ‪ .‬וכוונת ה ד א ב ״ ד ל א נ ת ב ר ר ה לי‪.‬‬
‫להלן‪ .‬ועיין ה ״ ד כ ר י ת ו ת ק י ״ א ע ״ ב ‪ ,‬א ב ל הגכון ב מ ג ״ ב שמ‪ ,‬ו ע י י ן מ ש ״ ש בח׳׳ב ‪.293‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫תולין‬
‫במלה‬
‫ועיין‬
‫ובגזיר ם ״ ו א ׳ ‪ :‬א ״ ל ר ב א ו ה ת ג ן ג ר ש ג ת ג י י ד מ ט מ א מ י ד ב ז י ב ה א ״ ל א י ן לך‬
‫חולי גדול מזה‪ .‬ו כ ן ב כ י ״ מ ש ט ‪ :‬א ״ ל ר ב א ו ה ת ג י ג ד ש ג ת ג י י ר מ ט מ ׳ ב ז י ב מ י ד‬
‫א ״ ל א י ן לך חולי גדול מזה‪.‬‬
‫א ב ל לפגי ד ש ״ י ש מ ו כ ן ב ד ״ ש כ א ן פ ״ ב מ ״ ג היתד‪ .‬ה ג י ד ס א ‪ :‬א ״ ל ר ב א והא‬
‫ת ג ן ) ב ר ״ ש ‪ :‬ו ה א תגיא( ג ו י ש ר א ה ק ר י ו ג ת ג י י ר מ ט מ א ב ז י ב ה מ י ד ו ת ג י ע ל ה‬
‫ב ד ״ א ש ג ת ג י י ר מ ה ו ל ו ה א ה כ א ד ל י כ א ת ו ל ש א ואין תולין ב ה א ״ ל א י ן ל ך תולי‬
‫גדול מזה‪ .‬ועיין ג ט ב ש ט מ ״ ק גזיר ש ט ב ש ט שיטה‪ .‬ו ב מ א י ר י ש מ )קכ״א ע ״ ד ( ‪ :‬ו י ש‬
‫ג ו ד ס י ן ב ה גוי ש ר א ה ו כ ר ו ת ג ן ע ל ה ב מ ה ד ב ר י מ א מ ו ד י מ ב ג ת ג י י ר מהול‪ ,‬ואיגו כלומ‬
‫ו כ ן י ש מ ב ל ב ל י ן ע ו ד א ת ה פ ו ג י א בגוםחאות ו ב פ י ד ו ש י ן וכר‪ .‬ו ה מ ו פ י ף ה ו פ י ף ע ״ פ‬
‫ה ת ו פ פ ת א כאן‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫עמ׳ ‪678‬‬
‫‪ 1‬ב י ן גוי בק ישראל‪ .‬עיין בחזון גתומ פ״ב מ ״ ג מ ״ ש בכווגת הראב״ד הג״ל‪,‬‬
‫ו ב מ ת כ ״ ת ה ר מ ה ר א ה א ת ה ת ו פ פ ת א רק בהשגות‪ ,‬ולא ע י י ן ב ג ו ף ה ת ו ס פ ת א כאן‪.‬‬
‫‪ 1/2‬המוציא מ ת מושכב לרחבה של דרך ל נ ז י ר ולעושי פםח טהור וכוי‪.‬‬
‫כל ה ב ר י י ת א ע ד פ ו ף ה פ ר ק ב ב ב ל י פ פ ח י פ פ ״ א ב ׳ וגזיר פ ״ ג ב ׳ בשיגויימ קלים‬
‫ו ל פ ע מ י פ ב ש ג ו י פ ד ר עיי״ש‪,‬‬
‫‪ 3‬במה דברים אמורים במהלך ברגלו וכר‪ .‬בבבלי ש פ ב ש ג ד פדר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫שמהלך ברגליו איפשר ל ו שלא ל י ג ע ו ש ל א י א ה י ל ו ש ל א יסיט‪ .‬חסרון‬
‫ו ה ש מ ט ה ע ״ י ה ד ו מ ו ת י ש כאן‪ ,‬ו צ ר י ך להשלים ע ״ פ ה ב ב ל י ה ג ״ ל ‪ :‬ש מ ה ל ך ברגליו‬
‫א פ ש ר לו ש ל א ל י ג ע ו ש ל א יאהיל ושלא יסיט ]ורכוב וטעון א י א פ ש ר לו ש ל א ל י ג ע‬
‫ו ש ל א יאהיל ו ש ל א יסיטז‪.‬‬
‫‪ 4/5‬ו א י אפשר ל ו שלא ל י ג ע ושלא ל ה א ה י ל ו ש ל א יסיט טמא‪ .‬ג״ל ש צ ״ ל ‪:‬‬
‫ו א ן א י פ ש ר ) = א י אפשר( לו ש ל א ל י ג ע ו כ ר ‪ ,‬וזה הולך ע ל מ ה ל ך ב ד ג ל ו ש ה ו א טהור‪.‬‬
‫וע״ז א ו מ ר ת ה ת ו פ פ ת א ש א פ א י א פ ש ר לו לעבור ו ל א ליגע‪ ,‬והיינו א פ ק ר ו ב לוודאי‬
‫ב ש ם הראשוגימ‪ .‬ועיין בבלי הג״ל‪.‬‬
‫ש ג ג ע א ו ה א ה י ל ו כ ר ט מ א ‪ .‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‬
‫‪ 5‬ובמופרק טהור‪ .‬בבבלי ש מ ‪ :‬משובר ומפורק טהור ש מ א בין הפרקים עבר‪.‬‬
‫ו ג פ ה ת ו פ פ ת א מ ו ד ה ב ז ה מפגי ש י ש כ א ן מקומ ל ת ל ו ת ש ל א ג ג ע ו ל א ה א ה י ל וכר‪.‬‬
‫‪66328‬‬
‫‪ 6/7‬איזו ה י א טומאת התהום שלא הכיר בה אחד בסוף העולם וכוי‪.‬‬
‫ב פ מ ״ ג לאווין ש ״ ו ‪ ,‬פ ״ ד ע ״ א ‪ :‬ו א ו מ ד ב מ ס כ ׳ גזיר ו ב ת ו פ פ ת א איזהו ט ו מ א ת ה ת ח ו פ‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬התהום( כל שאין א ד ם מ כ י ר ה א פ י ל ו בפוף ה ע ו ל מ ו כ ר ‪ .‬ו ב י ר ו ש ל מ י פ פ ח י פ פ ״ ז‬
‫ה״ז‪ ,‬ל י ד ע ״ ד )ובהקבלות(‪ :‬א י ז ה ו ק ב ר ה ת ה ו ם כ ל ש א י ן א ד ם זוכרו וכר‪.‬‬
‫בתבן א ו בעפר א ו בצרורות וכר‪ .‬ירושלמי ה נ ״ ל ) ל ע י ל שם(‪ ,‬בבלי הנ״ל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 9‬א ק קבר התהום אלא של מ ת בלבד‪ .‬בירושלמי ש ם ‪ :‬ת ג י א י ן ל ך ע ו ש ה‬
‫ק ב ר תהומ א ל א מ ת ב ל ב ד ו כ ר עיי״ש‪ .‬ו ע י י ן בבלי שם‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫זבים פ״ג עמ׳ ‪678‬‬
‫פ״ג‬
‫‪ 10/11‬חומר בזב שאק בזבה ובזבה שאין ב ז ב שהזב טעון ביאת מים חיים‬
‫והזבה אינה טעונה ביאת מים חיים‪ .‬בתשובת רב ה א י ) ש ב ב י ת נכות ההלכות ח״ב ע מ ׳ ‪:(51‬‬
‫כך ראינו כי זו דרב נטרונאי ט ע ו ת גדולה היא ד ק א מ ח י י ב לה לזבה ב י א ת מים ח י י ם‬
‫כ ז ב ו מ ת נ י ת א ב ה ד י א א מ י ר ה חומר בזב מ ה שאין בזבה ו ב ז ב ה מה שאין בזב ו כ ר ‪.‬‬
‫ועיין ת ש ה ״ ג הקצרות סי׳ ר״ו‪ ,‬ועיין א ו ה ״ ג חגיגה‪ ,‬ה ת ש ו ב ו ת ‪ ,‬ע מ ׳ ‪ .10‬ובם׳ ה מ ס ת ת‬
‫לר״ן גאון ש ב ת ק ״ ס א׳ )מ׳׳ו ע ״ א ( ‪ :‬כמו שיש ב ת ו ס פ ת א חומר ב ז ב מ ה ש א י ן ב ז ב ה‬
‫ש ה ז ב ס ע ו ן ב י א ת מים וכר‪ .‬ועיין ר ש ״ י ש ב ת ס״ה ב ‪ /‬נ ד ה ס״ז א׳‪ ,‬ר א ב ״ ן סי׳ כ ״ ה‬
‫י ״ ד ע ״ ב )הוצ׳ ר ״ ש א ל ב ק י ״ ב ע״ב(‪ ,‬ס יריאים השלם ע מ ו ד ה ע ר י ו ת סי׳ כ״ו‪ ,‬י ״ ט‬
‫םע״א‪ ,‬ר ״ ש כ א ן פ ״ ד מ״ו‪ ,‬ת ו ס פ ׳ ש ב ת ס״ה ב׳ ד ״ ה שמא‪ ,‬תום׳ נ ד ה ם״ו ס ע ״ ב ‪,‬‬
‫ש ו ״ ת הרי״ד‪ ,‬כ ת ״ י וורשא ל ״ ד ע״א‪ ,‬ס מ ״ ג לאווין קי״א‪ ,‬ל״ו ע״ב‪ ,‬ש פ ע ש י ן ר״כ‪,‬‬
‫רכ״ז ע״ד‪ ,‬שם ע ש י ן ריש רמ״ח‪ ,‬ר ״ מ ע״ג‪ ,‬ה ד י ״ ץ ב ש ס מ י ק גדרים מ בי‪ ,‬ש ר ת‬
‫ה ר א ״ ש כלל ל׳ סוף סי׳ ב׳‪ ,‬תוס׳ הרא״ש גדה ס״ז א׳ )בשם רש״י(‪ ,‬כל בו ר י ש סי׳‬
‫פ״ו‪ ,‬א ״ ח ה ״ ב עמ׳ ‪.138‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫וכל ה ק ד מ ו ג י פ הג״ל הביאו א ת לשון ה ת ו פ פ ת א מכאן‪ ,‬ו ב ח ״ א ע מ ׳ ‪ 230‬צ י י ג ת י‬
‫לראשוגים ש ה ב י א ו א ת לשון ה ת ו ס פ ת א מגילה פ״א‪ ,‬ויש ל ה ו פ י ף ש פ ציון לפ׳ ה מ ג ה י ג‬
‫ה ׳ גדה‪ ,‬סי׳ קי״ט ע מ ׳ ‪ ,94‬עיי״ש היסב‪.‬‬
‫ובח״א הנ״ל ה ע ת ק ת י פ י ס ק א גדולה מ ש ו ״ ת ב נ י מ י ן ז א ב סי׳ קג״ד‪ ,‬ד מ ״ ט ע ״ ב‬
‫ש ת מ ה על פסק הגאון המצריך מ י פ ח י י פ בזבה ו כ ת ב ‪ . :‬ו כ ן מ צ א ת י ב ק ו נ ד ר פ י ש ן‬
‫מ ש פ הגאון רבינו י ש ע י ה ו ה ר א ש ו ן ב ש א ל ה ששאלוהו‪ ,‬וז״ל ואל י ת מ ה א ד מ ה י א ך‬
‫נ ע ל מ ה מרש״י זאת ה מ ש נ ה ש ב כ מ ה מ ק ו מ ו ׳ א נ ו מוצאי׳ ש נ ע ל מ ו לו כ מ ה ב ר י י ת ו ת‬
‫ו מ ש נ י ו ת של טהרה ושל זרעים ו פ י ר ש פ הפך מ מ ה שכתוב א ת י כ ר ע ד וכן ר ב פ ל ו ט א י‬
‫גאון נ ע ל מ ו לו כמה ב ר י י ת ו ת ו א מ ר ש ז ב ה צריכה מיים חיים‪ .‬א ל א א י ן א ד מ‬
‫ב ע ו ל ם י כ ו ל ש י ג ק ה מ ן ה ש ג י א ו ת עכ״ל״‪ .‬ע כ ש י ו מ צ א ת י בס׳ מקוד‪ .‬י ש ר א ל‬
‫)ד״ו שס״ז( לר׳ י ה ו ד ה פ א ל ט ר ו מפאנו‪ ,‬ט׳ ע ״ ב ‪ :‬ו כ ת ב רביגו י ש ע י ה ה א ח ר ו ן‬
‫ב ת ש ו ב ה וז״ל ואל י ת מ ה א ד מ ה א י ך נ ע ל מ ה מ ר ש ״ י ז א ת ה מ ש נ ה וכו׳ כ מ ע מ מ ל ה ב מ ל ה‬
‫כ ב ש ו ״ ת ר׳ ב נ י מ י ן זאב הנ״ל‪ .‬והנה י ש לנו ע ו ד ע ד ו ת ע ל ת ש ו ב ה זו‪ ,‬א ל א ש ה ו א‬
‫מ י י ח ס אותה לד׳ י ש ע י ה ה א ח ר ו ן )ולא לראשון(‪.‬‬
‫אלא ש ל מ ע ל ה ב ס מ ו ך כ ת ב ש פ ‪ . :‬ו כ מ ה פ ע מ י פ ת פ ס ו על ר ש ״ י ז״ל ש ה י ה נ ר‬
‫י ש ר א ל וסקר ב ס ק י ר ה א ח ת כל ה ג מ ר א ב ע ל י ה ת ו פ פ ו ת ונכדיו ש ה י ו חייבים ב כ ב ו ד ו‬
‫ו כ ת ב ו ד א ג ב ש ט פ י ה ל א דק״‪ .‬ואלה הם המלים של ר׳ ב ג י מ י ן ז א ב ב ע צ מ ו שם ד מ ״ ם‬
‫ם ע ״ ב ‪ . :‬ו א ג י ב ג י מ ן ה ה ד י ו ט סובר וכו׳ ד מ צ י ג ו ד ר ש ״ י גמי ד ס ק ר ב פ ק י ר ה כל ה ת ל מ ו ד‬
‫לא דק ב כ מ ה מ ק ו מ ו ת כ ד כ ת ב ו עליו ה ת ו ס פ ו ת ב כ מ ה מ ק ו מ ו ת ו א ג ב ש ט פ י ה לא דק״‪.‬‬
‫ו מ ז ה א נ ו רואים ש ה ד ב ר י ם במקוה י ש ר א ל לקוחים מ ש ו ״ ת בנימין ז א ב הנ״ל‪ ,‬א ל א ש ד ל ג‬
‫ה ר ב ס א ל ט ד ו על שם אומרמ‪ .‬וגמ ש י נ ה מ ר ׳ י ש ע י ה ה ר א ש ו ן לר׳ י ש ע י ה האחרון‪.‬‬
‫ולעצם העגיין א ג י חוזר ע ל ד ב ר י י ב ח ״ א הג״ל‪ .‬ש ל א מ צ א ת י כ ד ב ר י ם א ל ו‬
‫ב ש ו ״ ת ר ״ י ד ט ר א ג י כי״ק וכ״י מ ד ש א )העתקה מ כ ת ״ י וורשא מ ס ר לי ב ט ו ב ו י ד י ד י‬
‫הרב ש‪ .‬אסף(‪ ,‬א ב ל כ ד א י לציין לדברי ה ר י ״ ד ב ת ש ו ב ה כי״ק )והביאס ר ש ״ ז ש כ ט ר‬
‫זבי‪ 0‬פ״ג עמ׳ ‪678‬‬
‫‪127‬‬
‫בצופה ה א נ ג ל י ס ד ד א י ש נ ה ע מ ׳ ‪ 82 (92‬ע ״ א ‪ . :‬ו א ו ד י ע ך כ י מ צ א ת י ב ד ב ר ז ה כ ת י ׳‬
‫) צ ״ ל כתו׳( למודה ר ש ״ י ז ״ ל ד ב ר י ׳ ש א י ן ר א ו י י פ ל ה ת א פ ק ל ב ע ל נ פ ש מ ל ה ש י ב ע ל י ה ן‬
‫מ פ נ י ש ה ד ב ר איפור ת ו ר ה ו ה ת ר ת א ש ת א י ש ו א ע ״ פ ש ה מ ו ר ה מופלא ב כ ל הדורות‬
‫ומימיו א נ ו שותימ והוא א ש ר נ ת ן ב נ ו ר ו ת כ מ ע ט ל ד ע ת ולהבחי׳ מ א ו מ ה א י ן ח כ מ ה‬
‫ואין תבוגה ל ג ג ד ה ש ם ו א י ן ח כ מ ב ע ו ל מ ש י ג ק ה מ ן ה ש ג י א ו ת כ י ה ח כ מ ה‬
‫איגד‪ ,‬ת מ י מ ה כ י א פ ל ה ׳ ל ב ד ו ו כ פ י מ ע ל ת ה ח כ מ ג ד ו ל ה כ ך ת ע ל ה ע ל י ד ו ש ג י א ה‬
‫גדולה כ מ ו ש א מ ׳ ד ז ״ ל ) ב ״ מ צ ״ ו ב ׳ ( לפומ ח ו ר פ א ש ב ש ת א ״ ‪ .‬ו ה ע ת ק ת ר ש ״ ז ש כ ט ר‬
‫) ב ת ח ל ת הפיפקא( צ ר י כ ה ת י ק ו ן ע׳י׳פ הג״ל‪.‬‬
‫‪ 11‬ז ב מטמא בזיבת ב ן י ו מ ו ו ז ב ה לעשרת י מ י ם ‪ .‬מ ש ג ה ג ד ה פ ״ ה מיג‪ .‬ועיין‬
‫ד ״ ש כ א ן פ ״ ד מ ״ ו הג״ל‪.‬‬
‫‪ 12/13‬וזבה פעמים‪ ...‬א י נ ה מטמא ב ה ן ‪ .‬פ י ׳ בר״ש הג״ל כגון י מ י טוהר‪ ,‬ל״ג לזכר‬
‫ופ״ו לגקבה‪.‬‬
‫‪ 13‬ז ב אין ימים שלו ע ו מ ד ץ לפניו‪ .‬פירש בר״ש ה ג י ל ‪ :‬א י ן י מ י פ שלו ע ו מ ד י ן‬
‫ל פ נ י ו ל ע כ ב ו מ ל ה י ו ת זב‪ ,‬א ב ל ז ב ה י ש י מ י מ מ ע כ ב י ן ע ל י ה כגון י מ י נדה‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ז ב נ ז ק ק לספירת שבעה לשתי ראייות מה ש א י ן כן בזבה‪ .‬ה כ פ ל ה זו‬
‫א י נ נ ה בד‪ ,‬כי״ו ו ר ״ ש הנ״ל‪ ,‬ו ה י א בדויה מ ן הלב‪.‬‬
‫‪ 15‬ז ב א ץ מ י נ ו סותרו מה ש א י ן כן ב ז ב ה ‪ .‬פ י ׳ הגר״א ש ז ב סותר אפילו ראה קרי‬
‫)עיין ב מ ש ג ה פ ״ א מ ״ ב ( מ ש א ״ כ זבה‪ .‬ואולי צ׳י׳ל‪ :‬זב ש א י ג ו מיגו פ ו ת ר ו וכר‪,‬‬
‫וכפירוש הגר״א‪ .‬ועיין ה פ י ר ו ש בר״ש הג״ל‪ ,‬ודוחק‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬מטמא‬
‫ב ל ו ב ן ‪ .‬משא״כ זבה‪ ,‬עיין פ״ב מ״א‪ ,‬ת ר כ ‪ ,‬זבים פפ״א‪ .‬ע״ה ע״ג‪.‬‬
‫‪ 16‬בראייה כ ל שהוא‪ .‬א ב ל זב בראייה ראשוגה בעל קרי‪) .‬ר״ש הג״ל(‪.‬‬
‫‪ 17‬מיטמאה את בועלה‪ .‬בר״ש‪ :‬א ב ל זב איגו מ ט מ א א ת מ ה שבועל כ ד ד ר ש י ג ן‬
‫ב ת ו ר ת כ ה ג )מצורע‪ ,‬זביפ‪ ,‬פ ״ ח ה ״ ה ‪ ,‬ע ״ ט רע״ב(‪.‬‬
‫י ‪/‬‬
‫ש מ ‪ :‬ומטמאה מעת ל ע ת ‪ .‬בריש‪ :‬ו מ ט מ א ה מ ע ת לעת‪ .‬ל ק ד ש א ו לתרומה‪ ,‬ופלוגתא‬
‫ה י א ב פ ר ק ק מ א ד ג ד ה ) ר א׳(‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬ומטמאה מבפנים כבחוץ‪ .‬מ ה שא״כ זב‪ ,‬כמשגת ג ד ה פ״ה מ״א‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬ומטמאה‬
‫ב א ו נ ם ץ ‪ .‬מ ה שא״כ זב‪ ,‬כמשגתינו כ א ן פ״ב מ״ב‪ .‬ועיין ת ר כ זבים‬
‫ד י ש פ ר ש ה ה׳‪ ,‬ע ״ ח ע״ד‪ ,‬נ ד ה ל ״ ו ב׳‪.‬‬
‫‪ 18‬ומטמאה באודם מה ש א י ן כ ן ב ז ב ‪ .‬עיין פ״ב מ״א‪ .‬ועיין נ ד ה ל״ב ב׳‪ ,‬תו״כ‬
‫מצורע‪ ,‬זבים פ ״ א ה׳יו‪ ,‬ע ״ ה ע״ג•‬
‫ש ם ‪ :‬חומר ב ז ב ש א י ן ב ט מ א מ ת‬
‫וכר‪ .‬כ״ה ב ד וכי״ו‪ .‬ו ב פ ׳ ה מ פ ת ח לד״ן ש ב ת‬
‫פ ״ ד א׳ ) מ ״ א ע ״ א ( ‪ :‬ובתוספי ב מ ם כ ׳ זבין‬
‫משכב‬
‫ומושב מתתתיו‬
‫כ י‬
‫חומר בזב‬
‫מבמת‬
‫שהזב‬
‫עושה‬
‫‪ . /‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 19/20‬שהזב עושה משכב ומושב תחתיו מטמא אדם ומטמא בנדיו על גבי‬
‫מדף ומטמא אוכלץ ו מ ש ק י ן ‪ .‬בכי״ו‪ :‬ע ל ג ב י ו מ ד ף וכר‪ .‬ועיין גי׳ ד‪ .‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫שהזב עושה משכב ומושב מתחתיו‬
‫לטמא אדם‬
‫לטמא‬
‫בגדי׳ ועל‬
‫גביו מ ד ף‬
‫לטמ׳‬
‫אוכלין ומשקין‪ .‬וכ״ה ב מ ש נ ה פ ״ ד מ ״ ו ע י י ״ ש ‪ ,‬ו ה ש ו ה ל ש ו ן פ ׳ ה מ פ ת ח הג״ל‪.‬‬
‫‪ 20‬מה ש א י ן המת מטמא‪ .‬כ״ז ל י ת א ב ד ובד״ש הג״ל‪ ,‬א ב ל ישגו גם ב ם ׳ ה מ פ ת ח‬
‫הג״ל וברור ש ז ו ה י א א ש ג ר ה מ מ ש ג ת י ג ו ה נ י ל ‪.‬‬
‫‪ 21‬ומטמא כלי שטף במגע‪ .‬כ״ה בכי״ו ור״ש הנ״ל‪ .‬ופירש בר״ש ש ם ‪ :‬״ומטמא‬
‫זבים פ״ג—ד עמ׳ ‪678‬‬
‫‪128‬‬
‫כלי ש ט ף ב מ ג ע כלומ׳ שהזב מ ט מ א אדם ל ט מ א ב ג ד י ׳ וכלי ש ט ף ב מ ג ע כ ד ק ת ג י‬
‫בבריית׳ ד ת ו ר ת כחגים )זביפ פרשה ג׳ ה׳׳ג‪ ,‬ע ״ ז ע׳׳א( דלעיל‪ ,‬א ב ל ט מ א מ ת א י ן‬
‫מ ט מ א א ד ם ל ט מ א בגדים וכלי ש ט ף במגע‪ ,‬דהנוגע בו א י נ ו א ל א כגוגע ב ש ר ץ ד ה ו א‬
‫ט מ א ובגדיו טהורין‪ .‬ואף ע ל פי ש ל ש ו ן ה ב ר י י ת א חסר מצינו כיוצא בו ב ת ו ר ת כחגים‬
‫)זביפ פרש׳ ד׳ ה״ט‪ ,‬ע׳׳ח ע״ב( גבי נ ד ה וכו׳ ה י א ע צ מ ה לא ת ט מ א ב ג ד י ט ב מ ג ע ‪,‬‬
‫והיינו פירושה‪ ,‬היא ע צ מ ה לא ת ט מ א א ד פ ל ט מ א ב ג ד י פ ב ע ת מגעה‪ ] .‬א ״ ג [ ( כ ל י ש ט ף‬
‫ב מ ג ע כ ד י נםבא‪ ,‬ד ט מ ת מ ת נ מ י מ ט מ א כלי שטף‪ ,‬ואגב כלי חרם ב ה י ס ט נ ק ט י ה ״ ‪.‬‬
‫ש פ ‪ :‬וכלי חרם בהיסט‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬וכלי חרס בהיסט‪ .‬כלומר זב מ ט מ א כל‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬כלי( ח ר ס בהיסט ואין ט מ א מ ת מ ט מ ׳ כלי חרס בהיםס‪ ,‬כ ד ת ג י א בפרק א מ ד‬
‫ר׳ ע ק י ב א ) ש ב ת פ ״ ג ב׳( כל ה ט מ א ו ת ה מ ס י ס ו ת מהורות חוץ מ ה י ס ס ו ש ל זב ש ל א‬
‫מ צ ע ו לו ] ה ב ד [ בכל התורה כולה‪ .‬ו ש א ר כל ה ב ר י י ת ו ת פשוטה‪ ,‬ואיכא טובא ת ו מ ר‬
‫בזה מ ב ז ה ובזה מ ב ז ה ד ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ד כ ל י פ )בתחילתה(‪ ,‬ו ע ו ד א י כ א ט ו ב א ד ל א‬
‫ת נ י א לא הכא ולא ה ת פ כ ד פ ר ש י ת בסרק ק מ א )מ״ד( דכלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 21/22‬וחייב ב ק ר ב ן וטעון ב י א ת מים חיים‪ .‬בכי״ו נ ש מ ט כ״ז בטעות‪ ,‬וישנו ג פ‬
‫בר״ש הנ׳׳ל‪.‬‬
‫‪ 23/24‬ז ב טעון ב י א ת מים ח י י ם מה ש א י ן כן במצורע‪.‬‬
‫עיין ת ר כ זבימ פ״ה‬
‫ה״ט‪ ,‬ע ״ ז ע״ב‪.‬‬
‫‪ 24‬שהמצורע מטמא בביאה וטעון ה ז א ה ‪ .‬ב״ה בד‪ ,‬ובכי״ו ה פ ר ו ת ה מ ל י ט‬
‫‪ ,‬ו ט ע ו ן הזאה״‪ .‬והנכון הוא ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ . :‬מ ט מ א ב ב י א ה וטעון ה ז א ת מ י פ ח י י ם ״ ‪.‬‬
‫והיינו מ ט מ א ב ב י א ה אל ה ב י ת )נגעים פ י ״ ג מ״ח( ומזה עליו מ מ י מ חיימ )שט פ י ״ ד‬
‫מ״א(‪ .‬ועיין ת ו פ פ פסחים ס״ז ב׳ ד ״ ה ש כ ן טעון‪ .‬וצ״ע‪.‬‬
‫‪ 25/26‬שהזבה מטמאה א ת בועלה מה ש א י ן כן במצורעת‪ .‬ב״ה בכי״ו ור״ש‬
‫הנ״ל‪ .‬ועיין תו״כ‪ ,‬זביפ‪ ,‬פ״ז ה ״ ב ‪ ,‬ע ״ ח ע״ג‪.‬‬
‫‪ 26/27‬מטמאה בביאה וטעונה הזאת מים חיים‪ .‬כלעיל ש ר ‪ ,24‬עיין מש״ש‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫פ״ד‬
‫‪ 28‬טמא המכה את הטהור וכר‪ .‬כל הברייתא בר״ש פפ״ג‪.‬‬
‫‪ 29‬וחכמים אומרים טמא המכה א ת הטהור בנדי טהור טהורק‪ .‬ב ד ור״ש‬
‫הנ״ל ל נ כ ו ן ‪ :‬ו ח כ מ י מ אומרימ ט ה ו ר מ כ ה א ת ה ט מ א ב ג ד י טהור טהודין‪ .‬ו כ ן י ו צ א‬
‫מ ן ה מ ש ג ה פפ״ג‪ .‬ועיין מ ״ ש ל ה ל ן ב ס מ ו ך ו מ ״ ש להלן ב ש ר ‪.30‬‬
‫‪ 29/30‬טהור המכה את הטמא שאם משך הטהור וכוי‪ .‬ב ד ור״ש הנ״ל ל נ כ ו ן ;‬
‫ט מ א מ כ ה א ת ה ט ה ו ר ש א מ י מ ש ך ה ט ה ו ר ו כ ר ‪ .‬וכן י ו צ א מ מ ש נ ת י נ ו ה נ ״ ל ‪ ,‬ו ע י י ן‬
‫לעיל‪ .‬ו צ ׳ ה כ ג י ס ב פ ג י פ ה ג ו פ ה ) ג ג ד ה ר ״ ש והדפוסימ( ש י ב ו ש גם‪.‬‬
‫‪ 30‬בנדי הטהור טמאק‪ .‬וכן לעיל ב ש ר ‪ :29‬ב ג ד י טהור םהודין‪ .‬ובמשנתיגו ה ג י ל‬
‫ל א גזכרו בגדימ‪ ,‬א ב ל מ כ א ן ברור ש ג ם ב מ ש נ ה מ ד ב ר י ם ע ל ט ו מ א ת מדרס‪ .‬כ מ ו‬
‫שהוכיח ב ר ״ ש הג״ל )למעלה מ ן הםיסקא של התוספתא(‪ .‬וכן הוכיח ב ס מ ״ ג ע ש י ן סוף‬
‫דמ״ג‪ ,‬ר ל ״ ח ע״ד‪.‬‬
‫‪ (1‬כנ״ל להגיה‪.‬‬
‫זבים פ״ד עמ׳ ‪678‬‬
‫‪129‬‬
‫‪ 30/31‬ר׳ שמעון אומר ה ו ק ע ו טמא ר ו ת ק ו טהור‪ .‬בר״ש הנ״ל‪• :‬תוקעו ה מ כ ה‬
‫ב כ ה כ מ ו ההוא ג ב ר א ד ת ק ע ל י ה ? ח ב ר י ה ב ר י ש שור ש נ ג ח ד ׳ וה׳‪ .‬רותקו‪ .‬מ כ ה ברפיון‬
‫מלשון ורתוקות וכמו ע ש ה ה ר ת ו ק ״ ) י ח ז ק א ל ז כ״ג(‪.‬‬
‫ו ב א ג ד ת ב ר א ש י ת פ ״ ח ) ש ת י י ד ו ת קג״ג ע ״ א ( ‪ :‬מ ש ל ל ג ב ו ר ש ה ו א גוגע ב א ד מ‬
‫מ ן מטירה א ח ת ו מ ן מ ר ת י ק א ח ד מ י ד הורגו וגכגפ ל ב י ת ו ו מ כ ה ל א ש ת ו מ פ י ט ר א‬
‫) צ ״ ל ‪ :‬מפטירא( א ת ת ו ה י א ע ו מ ד ת ו כ ר ‪ .‬ומזה מ ש מ ע ק צ ת ש מ ר ת י ק הוא ע ו ד פ ח ו ת‬
‫מפטירה‪ ,‬כלומר ל ר ת ו ק ה ו א י ו ת ר ברפיון מלטטור‪.‬‬
‫‪ 31‬ר׳ יהודה אומר טטרגון ש ש נ י ראשיה וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬ט ט ר ג י ן וכר‪ .‬וכן‬
‫מ ע ת י ק בר״ש הג״ל‪ .‬ו כ ל ה ב ר י י ת א ג פ ב ר ״ ש ו ר א ״ ש פ ד ה פ י ״ א מ״ב‪.‬‬
‫‪ 32‬ואמצעיתה רופפת‪ .‬בד״ש ורא״ש פ ר ה הג״ל מ פ ד ש י מ ש א ל ה ה ן הרפפות‬
‫ש ב מ ש נ ה שפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ש ט ‪ :‬ב נ ד י טהור ט מ א י ן ‪ .‬בד‪ ,‬ר״ש ורא״ש ה ג ״ ל ‪ :‬ב ג ד י ט ה ו ד ט ה ו ר י ן‪ .‬וכן‬
‫י ו צ א מ ש י ט ת ר ׳ י ה ו ד ה ב פ ״ ג כ א ן פ מ ״ א ‪ ,‬א ב ל ה ח כ מ י מ חולקימ עליו שט‪ ,‬ו ל מ ת ל ו ק ת‬
‫זו כיוון ה ד ״ ש ב פ ר ה שמ‪ .‬ו ג מ כ א ן הכגים צ ׳ )עיין מ ״ ש לעיל ש ר ‪ 29‬ו ש ר ‪(29/30‬‬
‫ב פ ג י פ ה ג ו פ ה ש י ב ו ש גפ‪.‬‬
‫‪ 32/33‬וחכמים א ומרק עד ש י ה א ז ה מגיף ו ז ה פותח מעלק ז ה את ז ה מ ן הבור‪.‬‬
‫וכ״ה ב מ ש ג ה פ ״ ג מ״ב‪ .‬א ב ל ב ד ‪ :‬וחכמי׳ א ו ס ר י ׳ ) צ ״ ל ‪ :‬א ו מ ר י ׳ ( ע ד ש י ה א זה מ י ג ף‬
‫וזה פ ו ח ח ) צ ״ ל ‪ :‬פותח( ו ע ד ש י ה א ה ט ה ו ר מ ע ל ה א ת ה ט מ א ‪ .‬וכן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ו ח כ מ י מ‬
‫אומרימ ע ד שיהא זה מ ג י ף ו ז ה פ ו ת ח ו ע ד שיהא הטהור מ ע ל ה א ת ה ט מ א ‪ .‬והגה ה ג י ר פ א‬
‫ב מ ש ג ה הג״ל א י ג ג ה בטוחה‪ ,‬כ י ב ה ו צ ׳ לוו ש פ ג ו ר פ ‪ :‬ר ׳ י ה ו ד ה א ו מ ׳ ע ד ש י ה א‬
‫זה מ ג י ף וזה פ ו ת ח מ ע ל י ן זה א ת זה מ ן ה ב ו ר ר׳ י ה ו ד ה אומ׳ ע ד שיהא ה ט ה ו ר מ ע ל ה‬
‫א ת הטמא‪ .‬וכן ה י ת ה ה ג י ׳ ג פ בכי״מ‪ .‬ו ב מ ש נ ה ע פ פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ כ ת ״ י י ל ו ן ‪ :‬מ ג י פ י ן‬
‫א ו פ ו ת ח י ן ו ח כ מ י מ א ו מ ר י מ ע ד ש י ה א הטהור מ ע ל ה א ת ה ט מ א ‪ .‬ו ב י ן ה ש ו ר ו ת ה ו ש ל ט‬
‫)כנראה ב כ ת ״ י ה פ ו פ ד עצמו( כ ב ה ו צ א ו ת שלנו‪ .‬ויתכן ש ה י ת ה גי׳ ב מ ש ג ת י ג ו ‪ :‬ו ח כ מ י פ‬
‫א ו מ ד י ט ע ד ש י ה א הטהור מ ע ל ה א ת ה ט מ א ‪ .‬וכן פסק ה ד ״ מ ב פ ״ ח מ ה ׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ ה״ה‪.‬‬
‫ועיין מ ״ ש ב פ ׳ מ ש נ ה א ח ר ו נ ה כ א ן פ ״ ג מ״ב‪ ,‬ש ש ע ר ש כ ן היתד‪ ,‬ה ג י ׳ ל פ נ י הר״מ‪.‬‬
‫‪ 34‬ש ה י ו טוחגק ברחיים של י ד א ו ברחיים של חמור‪ .‬בכי׳יו ור״ש הנ״ל‪:‬‬
‫שהיו ט ו ח ג י ן ברחיים ש ל ח מ ו ר א ו ב ר ח י י מ ש ל יד‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה פ ״ ג מ״ב‪.‬‬
‫‪ 34/35‬או טוענק בזמן שמשאן כ ב ד ב נ ד י טהור טמאק‪ .‬בכי״ו וד״ש הנ״ל ל נ כ ו ן ‪:‬‬
‫פ ו ר ק י ן מ ן ה ח מ ו ר או טועגין ב ז מ ן וכר‪ .‬וזו ה י א מ ש נ ה ב׳ בפ״ג‪ ,‬עיי״ש‪ ,‬א ל א‬
‫ש ש ם ' ל א גזכר מ פ ו ר ש שמדברימ ב ט ו מ א ת מ ד ד פ ‪ .‬ו ב ד כ א ן ב ט ע ו ת ‪ :‬ב ג ד י ט ה ו ר ט ה ו ר י ן ‪.‬‬
‫‪ 35/36‬צ י צ י ת ו של טמא על ג ב י טהור טהור צ י צ י ת ו של טהור על נ ב י‬
‫טמא טמא‪ .‬כ״ה הגי׳ בכי״ו‪ ,‬ו מ ה ש ב א מ צ ע ליתא‪ ,‬וכנראה ש ב ד הוכנס כ א ן בטעות גליון‬
‫ש ה י ה שייך ל ל ן ‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ו ה ד ״ ש ל א ה ב י א ב ר י י ת א זו‪ ,‬ו ב מ נ ״ ב ה ג י ה כ א ן ה ר ב ה‬
‫ו מ פ ר ש ש מ ד ב ר י ם כ א ן ב צ י צ י ו ת ש ל ב ג ד ע י י ״ ש ‪ ,‬ו א ח ר י כל ה פ י ר ו ש י ם נ ש א ר ת ה ב ר י י ת א‬
‫מתומר‪ ,‬מאד‪.‬‬
‫ה‬
‫ולולא ד ב ר י רבותיגו ה י ה ג״ל‬
‫ה מ ש ך מ מ ש נ ת ר׳ ש מ ע ו ן )עיין לעיל‬
‫ס״ה מ ״ ד ‪ ,‬א ל א שבמשגתיגו ש ם ‪ :‬ר׳‬
‫טהור ע ל ה ט מ א טהור‪ .‬א ב ל ש י ט ת‬
‫ל ד ו ן כ א ן ב ד ב ר ח ד ש ‪ ,‬והיינו ש ב ר י י ת א זו ה י א‬
‫ב ת ו ס פ ת א ( והיא נ ס מ כ ה ש ם ל מ ש נ ה מ ע י ן מ ש נ ת י נ ו‬
‫ש מ ע ו ן א ו מ ר מ ק צ ת ט מ א ע ל הטהור ט מ א ו מ ק צ ת‬
‫התוספתא והתו״כ בדעת ר׳ שמעון היא להפך‬
‫זבים פ׳׳ד עמ׳ ‪678—679‬‬
‫‪130‬‬
‫)עיין מ ״ ש להלן ‪ 679‬ש ר ‪ .(26/27‬והיינו ש מ ק צ ת ט מ א ע ל הטהור טהור ו מ ק צ ת ט ה ו ר‬
‫ע ל ה ט מ א ט מ א ‪ ,‬וכפי ש מ ס ב י ר ה ר א ב ״ ד בפי׳ לתו״כ ע ״ ח ע ״ ג ‪ :‬ק ס ב ר ר׳ ש מ ע ו ן ל א‬
‫ילסינן נ י ס מ ממסיט‪ ,‬הילכך לגבי זב ה מ ס י ט ד א י ת ק ש ל נ ג י ע ה מ ט מ א ב מ ק צ ת ‪ ,‬א ב ל‬
‫ל ג ב י זב ה נ י ם ט ד כ ת י ב והנושא אותם ב ע י נ ן שיהא רובו נ י ם ט ע ל ה ט ה ו ר וכר‪.‬‬
‫וגם כ א ן אינם מדברים לעגיין ציציות הבגדים א ל א צ י צ י ת פירושו ש ע ר והייגו‬
‫ש ע ר ו של ט מ א מ ו נ ח על גבי טהור טהור‪ .‬מ פ נ י ש ל א הסיט א ת רובו של ה ז ב )והטהור‬
‫א י נ ו נוגע ב ב ש ר ו ב ש ע ר ו של הזב(‪ ,‬ור׳ ש מ ע ו ן ב ש י ט ת ו הנ״ל‪ ,‬א ב ל אם שערו ש ל ט ה ו ר‬
‫מוגח על ג ב י ט מ א ט מ א ‪ ,‬מ פ נ י ש ז ב ה מ ס י ס מ ס מ א אפילו אם ה ס י ט מ ק צ ת הטהור‪,‬‬
‫וכדברי ה ר א ב ״ ד הג״ל‪ ,‬ו ה ר מ ב ״ ם לא ה ע ת י ק ב ר י י ת א זו משוט שכולה ה י א ר ק ב ש י ט ת‬
‫ד׳ שמעון‪.‬‬
‫‪ 36/37‬ציציתו של טמא ע ל ג ב י ציציתו של טהור אם עמד טמא טהור אם‬
‫עמד טהור טמא‪ .‬ג פ כ א ן הפי׳ הוא שזב ומהור היו מוגחיפ ע ל פפסל )שאיגו מ ח ג י ח ‪,‬‬
‫ו ש ע ר ה ז ב ה י ה מונח על ש ע ר הטהור‪ ,‬ומפני זה ע ד י י ן לא נ ט מ א ה ט ה ו ר ש ה ר י ל א‬
‫ה פ י ט רובו ש ל זב‪ ,‬ואפילו ע מ ד ה ז ב וע״י זה מ ש ך א ת ש ע ר ו ג ״ כ ל א נ ט מ א ה ט ה ו ר ‪,‬‬
‫א ב ל אם ע מ ד הטהור‪ ,‬ש ש ע ר ו ה י ה למטה‪ ,‬ו ב ש ע ה ש ק פ ע ר ב ב ק צ ת א ת ש ע ר ו ת י ו ש ה י ו‬
‫מ ו ג ח ו ת ל מ ט ה ו ה ע ב י ר א ו ת מ ד ר ך ש ע ר ו ת הזב‪ ,‬ג ט מ א מפגי ש א פ ש ר שהיתר‪ .‬ש ע ר ה‬
‫א ת ת שלו מ ו ג ח ת ע ״ ג ש ע ר ת ה ז ב ב ש ע ת עמדו‪ ,‬והרי ה ז ב מ ט מ א ב ה י פ ט א פ י ל ו ל א‬
‫הסיט א ל א ש ע ר ה א ח ת של הטהור‪ ,‬וכמו ש כ ת ב ת י לעיל‪.‬‬
‫‪ 37/1‬צ י צ י ת ו של ט ה ו ר ע ל ג ב י צ י צ י ת ו של טמא וכר‪ .‬כאן ה ו א ט מ א בין כך‬
‫ובין כך‪ ,‬שהרי ה ט מ א ש ה ס י ט אפילו מ ק צ ת הטהור גטמא‪ ,‬כ ר ״ ש לעיל‪ .‬ו ב ד מ ש ו ב ש ‪.‬‬
‫?מ׳ ‪679‬‬
‫‪ 1/2‬שלשה דברים ר׳ אלעזר חסמא מטמא וכר‪ .‬ר״ש ם״ד מ״א‪.‬‬
‫‪ 2/3‬כפה שבראשה ר׳ אלעזר חםמא מטמא וכר‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ ,‬ועיין במשגה רפ״ד‪.‬‬
‫ופירש לנכון בס׳ מ ש נ ה א ח ר ו נ ה ש פ ש ת פ ס כ א ן גדה וטהורה ו ל א זב וטהור‪ ,‬מ ש ו מ‬
‫שרצה ל א ש מ ע י נ ן ד י ן מדרפ‪ ,‬וכפה ש ל אשד‪ ,‬מ ס מ א ת במדרפ‪ ,‬ע י י ן כ ל י פ פ כ ״ ד מט״ז‪,‬‬
‫ש פ פכ״ח מ״ט‪ ,‬א ב ל מ צ נ פ ת ש ל זב א י נ ה מ ט מ א ה במדרפ‪.‬‬
‫‪ 3/4‬ישבה בספינה כלים שבראש הנץ‪ ...‬מטהרק‪ .‬ב ב א זו חסרה ב ד ולא היתד‪,‬‬
‫ג פ ב ת ו פ פ ת א ש ל פ נ י ה ר ״ ש ע י י ״ ש ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 4/5‬ע ר י ב ה מלאה בגדים בזמן שמשאה כבד ו כ ר ‪ .‬בר״ש הג״ל‪ :‬ג ו ט ל ת‬
‫ע ר י ב ה מ ל י א ה ב ג ד י פ וכר‪ .‬וזה ג ד א ה ק צ ת ת י ק ו ן ע ״ פ המשגה‪ .‬ו ב ד ‪ :‬מ ט ל ת ע ר י ב ה וכו׳‪,‬‬
‫ו צ ״ ל ‪ :‬גוסלת עריבה‪ ,‬כ מ ו ב ר ״ ש הג״ל‪ .‬א ב ל ה פ י ר ו ש ק ש ה ג פ ב מ ש ג ה ‪ .‬עיין מ פ ר ש י ם שם‪,‬‬
‫ו מ ת ק ב ל מ א ד פ י ר ו ש ה ג א ו ן ב ע ל א ו ״ ש ש פ י ר ש ג פ א ת ה מ ש נ ה ע ״ פ ה ת ו פ פ ת א כאן‪,‬‬
‫והייגו ש ע ר י ב ה מ ל י א ה בגדים ב ס פ י נ ה י ח ד ע מ הגדה‪ ,‬ו א מ מ ש א ה כ ב ד ש ל א היתד‪,‬‬
‫מ ת נ ד נ ד ת מ ב ל י האשד‪ ,‬ש מ נ ד נ ד ת א ת ה ס פ י נ ה ט מ א י ן מדרפ‪ ,‬מ פ נ י שלולא האשד‪ ,‬ל א‬
‫ה י ו מ ת נ ד נ ד י ם כלל‪ .‬א ב ל אם מ ש א ה ק ל והיתד‪ ,‬ה ע ר י ב ה מ ת נ ד נ ד ת בסלסול ה ס פ י נ ה גמ‬
‫ב ל י ה א ש ד ״ ה ב ג ד י מ ט ה ו ר י ן מ פ נ י ש ל א כ ל ה נ ד נ ו ד ב א ע ל י ד י הזב‪.‬‬
‫‪ 6‬זב שהיה מוטל ע ל חמשה כ י מ י ו ת לרחבן ט ה ו ר י ן ‪ .‬ב ס ׳ ה מ פ ת ח לר״ן גאון‬
‫ש ב ת צ ״ ג א ׳ ) מ ״ ב ע ״ ב ( ‪ :‬םירוש ד ב ר ז ה מצוי ב ת ו ס פ ת ׳ ז ב ש ה י ה ע ל ר ) ק ר י ‪ :‬ש ש ד ‪( ,‬‬
‫כסאות ל ד ח ב ן טהורות ובו׳‪ .‬א ב ל בר״ש ס ״ ד מ י ד ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס ס ת א זב שהיה מ ו ט ל ע ל‬
‫זבים פ״ד עמ׳ ‪679‬‬
‫ח מ ש ה כפיות לרחבן כולן ט ה ו ר י ן ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה פ ״ ד מ ״ ר ‪ ,‬ש ב ת צ ״ ג א ׳ ו ב מ א י ר י שפ‪.‬‬
‫ש פ ‪ :‬ש א י ן אחד מהם נ ו ש א א ת רובו‪ .‬ס׳ ה מ פ ת ח ור״ש הג׳׳ל‪ ,‬ר״ח ש ב ת צ״ג א׳‬
‫)על הגליון ב ש ״ פ ר א פ צ ״ ד ב׳(‪.‬‬
‫‪ 6/7‬ר׳ שמעון אומר‪ .‬ל י ת א ב ד וד״ש הג״ל‪ ,‬ונכון‪.‬‬
‫‪ 7/8‬ומודה ר׳ שמעון שאם ישב ע ל גבי ב ש י ש של מטה א ר ב ע טליות וכוי‪.‬‬
‫ב ״ ה בכי׳׳ו‪ .‬ו ב פ י ה ״ ג ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪ :131‬ג ש י ש ו כ ר ו י ש א ו מ ׳ ש ה ו א ב ס י פ למטה‪ ,‬ויש‬
‫ל ו רגלימ‪ ,‬כ ד ת ג י א י ש ב ע ל ג ב י ג ש י ש ש ל מ ט ה ד ׳ ט ל י ו ת ש ת ת ת א ר ב ע ר ג ל י‬
‫ג ש י ש טמאות‪.‬‬
‫‪ 9‬בבהמה תחת שתי ידים ו ר ג ל תחת שתי ידים ו י ד ‪ .‬ב״ה ב כ י ״ ג ו ב ד ‪ :‬ו ב ב ה מ ה‬
‫ת ח ת ש ת י ידיפ ורגל א ח ד ת ת ת ש ת י ר ג ל י מ ויד‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה ז׳ פ ר ד ובם׳ מ ש ג ה‬
‫א ח ר ו נ ה ש פ ד ״ ה ת ח ת ש נ י ידים‪,‬‬
‫‪ 9/10‬ז ב שהקיש על א י ל ן שכחו רע ועל סוכה וכר‪ .‬כ ל הברייתא בד״ש פ״ד מ״ג‬
‫ו ב מ א י ר י ע י ד ו ב י ן ל י ה א ׳ ) ב ״ ה ע״ג(‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה פ ״ ד מ״ג‪.‬‬
‫‪ 10/11‬הקיש על תגור ונפל הימגו כ כ ר תרומה טהור‪ .‬ד״ש ומאירי הג״ל‪ ,‬ר״ש‬
‫ו ר א ״ ש פרה פי״א מ ״ ב ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה פ ״ ד םמ״א‪ .‬ו ע י י ן להלן‪.‬‬
‫‪ 11‬ואם היה חרס מודבק ב ו טמא‪ .‬ב״ה בד‪ .‬ו כ ן בר״ש‪ :‬ו א פ ה י ה ה ד ס מדובק‬
‫ב ו ט מ א ‪ .‬ו ב מ א י ר י הג״ל ח ם ר כ״ז‪ .‬ו ב ב א ו ר המיוחם ל ה ג ר ״ א ‪ :‬ו א פ ה ד פ מ ו ד ב ק בו‪.‬‬
‫פ י ׳ לתגור‪ ,‬והכה ע ל ה ח ד פ וגפל ככר מידו ו ד א י ט מ א שהוי היסט‪ .‬ו ת מ ה ג י אם י צ א‬
‫ב א ו ד זה מ פ י הגר״א ז״ל‪ ,‬ש ה ר י ב ר מ ב ״ פ פ ״ ט מ ה ׳ מ ט מ א י מ ו ״ מ ה ״ ב ‪ :‬תגור ש ה י ת ה‬
‫ה פ ת דבוקה בו ו ה ק י ש ע ל ה ת ג ו ר וגפל ככר אפילו היה ת ר ו מ ה ה ר י ז ה טהור‪ .‬ואמ‬
‫היה ח ד פ מ ן ה ת ג ו ר מ ד ו ב ק בככר שגפל אפילו היה חולין ה ר י זה ט מ א ‪ .‬וכן יוצא‬
‫מגי׳ כ י ״ ו ‪ :‬ו א פ היה ה ד פ מ ו ד ב ק ב ה )כלומר בתרומה( ט מ א ה ‪ .‬ולפ״ז ה פ י ר ו ש ה ו א‬
‫פשוט‪ ,‬ש א פ היה ה ד פ מ ן ה ת ג ו ר מ ו ד ב ק לככר‪ .‬ה ד י זה מ ו כ י ח ש ה כ כ ר היה דבוק כל‬
‫כ ך י פ ה לתגור‪ ,‬ע ד ש ב ג פ י ל ת ו גתלש י ח ד א ת ו ח ר פ מ ן התגור‪ ,‬ואין ל ך כוחו ר ע יותר‬
‫מזה‪ .‬ועיין במג״ב‪ ,‬ו כ ג ר א ה התכוון ל פ ר ש כן‪.‬‬
‫‪ 11/12‬הקיש על הנגר ועל הקורה וכר‪ .‬משגה פ״ד מ״ג‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 12/13‬ב ז מ ן שבאק במרה טמאין ור׳ נחמיה ור׳ שמעק מטהרין ב א י ל ן ‪.‬‬
‫גי׳ זו ה י א ע י ר ב ו ב י א ש ל צ׳‪ .‬ו ב ד ה ג י ר ם א ‪ :‬א ע ״ פ ה ן ) ב ה ש מ ט ת ה ש י ״ ן א ח ד י ‪ .‬א ע ״ פ ״‬
‫כרגיל ב מ ש ג ה ותופפתא( באין ב מ ר ה וכר‪ .‬ובכי״ו ו ד ״ ש הג״ל‪ :‬ב ז מ ן ש ב א י ן במדד‪,‬‬
‫ר ׳ נ ח מ י ה ור׳ ש מ ע ו ן מטהרין‪ .‬ו ה ש א ר ליתא‪ .‬ו ב מ א י ר י הנ״ל‪ :‬ה ב א י ן מ ן ה ש ד ה )צ׳יל‪:‬‬
‫במדד‪ (,‬ר ״ ל שמחזיק כוריט ב ל ח )כליפ פ ט ״ ו מ ״ א ( שאין מ י ט מ א י ן מ ח מ ת ע צ מ ן ר ׳ ש מ ע ו ן‬
‫ו ד נ ח מ י ה מטהרין‪ .‬ו ב ד צ ״ ל ‪ :‬ב א י ל ו ) ב מ ק ו מ ‪ :‬באילן(‪ ,‬וכ״ה ב מ ש נ ה הנ״ל ובעירובין‬
‫ל״ר‪ ,‬א ׳ ב כ ת ״ י וראשוגימ‪ ,‬ע י י ן דק״פ ש מ ע מ ׳ ‪ 130‬ה ע ר ה י׳‪.‬‬
‫‪ 13‬ואם היו ניםוטק טמאק‪ .‬במאירי נ ש מ ט כ״ז בטעות‪ ,‬שכן יוצא מפירושו שם‪:‬‬
‫״כלומר ש ה י ו מ ת ג ד ג ד י ן ט מ א י ן כלומר כלימ שבתוכן״‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 13/14‬זה הכלל כל שהוא מכח הסטה טמאק ומכח רעדה טהורין‪ .‬ב ד ור״ש‬
‫הגיל‪:‬‬
‫בר״ש‬
‫הפטה‬
‫הפטה‬
‫זה הכלל כל שהוא מ כ ה ה ס ט ה ט מ א ו מ כ ה ) ב ר ״ ש ‪ :‬מ כ ה ( ר ע ד ה מהוד‪ .‬ו ע י י ן‬
‫ו ר א ״ ש פ ר ה פי״א מ ״ ב ‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬זה הכלל ה ב א י ן מ כ ה ר ע ד ה טהורין ומכה‬
‫טמאין‪ .‬וכן בר״ח ב ״ ק י ״ ז ב ‪ :‬ת נ י א זה הכלל ה ב א י ן מ כ ה ר ע ד ה טהורין מ כ ה‬
‫טמאין‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪132‬‬
‫זבים פ״ד עמ׳ ‪679‬‬
‫ו ב ע י ר ו ב י ן ל ״ ה א ׳ ‪ :‬וקתני ס י פ א ואם היו ניסוטין ט מ א י ן זה הכלל נ י ם ט‬
‫מ ח מ ת כ ח ו ט מ א מ ח מ ת ר ע ד ה טהור‪ .‬ולעיל ש פ ‪ :‬ד ת ג ן ה ק י ש ע ל ג ב י ש י ד ה ו כ ו ‪ .‬א ב ל‬
‫ב ד ״ י ו כ ת ״ י ש פ ‪ :‬ד ת ג י א הקיש וכו׳ )עיין דק״ס ש ט ע מ ׳ ‪ 129‬ה ע ר ה טי(‪ ,‬ו כ ן ג ר פ‬
‫בר״ש הנ״ל‪ ,‬ו כ ת ב שהכוונה שם ל ת ו ס פ ת א לעיל ולא למשגתיגו‪ ,‬ו מ ש ו פ ה כ י א מ ר‬
‫‪ .‬ו ק ת נ י סיפא״‪ ,‬והיינו ה ס י פ א ש ל ה ב ר י י ת א — ה ב ב א שלפנינו‪ .‬ולפ״ז א י ן מ ש פ ר א י י ה‬
‫ש ה ת ל מ ו ד קורא ל ב ר י י ת א ‪ -‬ס י פ א ״ ל מ ש נ ת י ג ו ‪ .‬ועיין מ ״ ש ע ״ ז בח״ג ע מ ׳ ‪ .89‬ע י י ״ ש ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 14‬קורות בית הבד בזמן שנפרצת טהורה‪ .‬ב ד ‪ :‬ר י ה ו ד ה א ו מ ר ע ל‬
‫קורות ב י ת ה ב ד בזמן שהוא פ ר ו ט ה טהורה‪ .‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ׳ ע ל‬
‫קורת ב י ת ה ב ד ב ז מ ן שהיא נ פ ר צ ת טהורה וכו׳ נ פ ר צ ת מ ת ח ז ק ת ו א י נ ה ז ז ה מ מ ק ו מ ה‬
‫מ ל ש ו ן מ ה פ ר צ ת עליך פ ר ץ )בראשית ל ״ ח כ״ט(‪ .‬ועיין גם בבאור הגר״א‪ ,‬וצ״ע‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 15‬ר׳ י ה ו ד ה אומר א ף קורות ה ב ל נ י ן בזמן שמתפקקת אם אינה‬
‫מתפקקת טהורה‪ .‬ב ד ‪ :‬ר׳ י ו פ י אומר אף ע ל קורות ה ל ב נ י מ בזמן שהי׳ מ פ ק פ ק ת‬
‫ו א י נ ה מ ש מ ט ת ‪ .‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ י ו פ י אומר א ף ע ל קורת ה ב ל נ י ן בזמן ש ה י א‬
‫מ פ ק פ ק ת א ט אינה נ ש מ ט ת טהורה‪.‬‬
‫ו ב מ ש נ ת י נ ו פ ״ ד ס מ ״ ב ‪ :‬ד ׳ יוסי או׳ א ף ע ל קורת ה ב ל נ י ן טהור‪ .‬ובהוצ׳ לוו שמ‪:‬‬
‫ד ׳ יופי א ו מ ׳ א ף ע ל קורת ה ל ב נ י ט טהור‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ ש פ ‪ ,‬ד ׳ נ פ ו ל י ‪ :‬וקורות‬
‫ד‪.‬ל ב נ י ן קורה ש ל ל ב נ י פ שהיתר‪ .‬צ ו ר ת ה מ פ ו ר פ מ ת א צ ל פ ולפי ד מ ו ת ה ו ה נ ח ת ה‬
‫בבניין נ פ ל החלוק ב י נ י ה פ א פ ת נ ו ע ת ה ק ל ה ו כ ר ‪ .‬א ב ל ב פ י ה ״ מ הוצ׳ ד י ר י נ ב ו ר ג‬
‫ע מ ׳ ‪ :212‬וקורת ה ב ל נ י מ קורת ב ע ל ה מ ר ח ץ וצורתה היתד‪ .‬י ד ו ע ה אצלפ‪ ,‬ולפי‬
‫ת מ ו נ ת מ ומקומם נבדלו א ל ו ה ד ב ר י ם אם ת נ ו ע ת פ ק ל ה ו כ ר ‪ .‬ואנו רואימ מ כ א ן שגי׳ ד‪:‬‬
‫קורות ה ל ב נ י ם ‪ ,‬א י נ ו שיבוש סופרים ב ע ל מ א א ל א נוםחא א ח ר ת שהיתר‪ .‬ק י י מ ת‬
‫גם במשנה‪ .‬ו ב ד ״ ח ש ל ה ת ו ס פ ת א ל א ג ש א ר כ ב ר זכר מ ג י ׳ זו‪ .‬ועיין מ ל א ״ ש ב מ ש נ ה שם‪.‬‬
‫‪ 15/17‬זב בכף מאזנים ומשכב ומושב כננדו אם ה י ה זב כורע מטמא שנים‬
‫ופוםל אחד ואם היו הן מכריאין את הזב מטמאין אחד ופוסלין אחד‪ .‬כ״ה הגי׳ בכי״ו‪.‬‬
‫והגי׳ הנכוגה היא בר״ש פ ״ ד מ ״ ו ‪ :‬ת ג י א ב ת ו פ פ ת א ה ז ב ב כ ף מאזגימ ו מ ש כ ב ו מ ו ש ב‬
‫כגגדו א פ ה י ה ה ז ב כורע מ ט מ א י ן א ח ד ופופלין א ח ד א פ ה י ו מ כ ר י ע י ן ה ז ב מ ט מ י ן‬
‫שנים ופופלין א ח ד וכו׳ פי׳ ה ז ב כורע הוו ל ה ו מ ש כ ב עליונות ש ל ז ב ר א ש ו ן ב ע ל מ א ‪,‬‬
‫ואין מ ט מ א א ל א אוכלין ו מ ש ק י ן ועושין ש נ י ו ש ל י ש י בתרומה‪ ,‬והיינו מ ט מ א א ח ד‬
‫ופוסל א ח ד ‪ ,‬א ב ל כ ש מ כ ר י ע י ן א ת ה ז ב נ ע ש י ן א ב ה ט ו מ א ה ל ט מ א א ד מ וכלימ כ ד י ן‬
‫מ ש כ ב ומושב‪ ,‬ועושין ר א ש ו ן ו ש נ י ו ש ל י ש י בתרומה‪ ,‬והיינו מ ט מ א ש נ י פ ופופל אחד‪.‬‬
‫ועיין ב מ ש נ ה פ ״ ד מ י ה ‪.‬‬
‫‪ 17/18‬באדם בק שהן מכריעין את הזב ובין שהזב מכריען טמא אחד ופוסל‪.‬‬
‫כ ״ ה בכי״ו‪ ,‬ו ב ד ח פ ר כ ״ ז ‪ ,‬ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ו ב א ד פ ב י ן ש ה ו א מ כ ר י ע א ת ה ז ב ב י ן ש ה ז ב‬
‫מכריעו מ ט מ א א ח ד ופוסל א ח ד ‪ .‬ובס׳ ה מ פ ת ח לר״ן ש ב ת פ ״ ג ב ׳ )מ׳ ע ״ ב ( ‪ :‬ו ב א ד פ‬
‫ל א פ ר ט ב י ן ה ט ה ו ר ה מ ס י ט א ת ה ז ב ו ב י ן ה ז ב ה מ ס י ט א ת הטהור וכו׳ ו ב ת ו ס פ ת ׳ א מ ד ו‬
‫ב י ן ש ה ז ב מ כ ר י ע ן מ ט מ א א ח ד כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ב ה ע ר ת המו״ל בגליון שט‪ .‬ו ט ע ה מפגי ש ל א‬
‫י ד ע ג י ׳ כי״ו וגי׳ הר״ש‪.‬‬
‫‪. 18/19‬זב בכף מאזנים ואוכלץ ומשקק ב כ ף שנייה ו א ף על פי שאץ מרוחק‬
‫מן הארץ אלא כ ל שהוא נותנק עליו חומרי נישא וחומרי נושא‪ .‬בד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬אי נמי‬
‫ב מ כ ר י ע איירי‪ ,‬דכשאוכלין ו מ ש ק י ן‬
‫מכדיעין א ת ה ז ב‬
‫ומדוחקין מ ן ה א ר ץ כל ש ה ו‬
‫זבים פ״ד עמי ‪679‬‬
‫‪133‬‬
‫חשובין כנישאין ע ״ ג הזב‪ ,‬מ ש ו ם ד א ם ל א ה י ה זב ב כ ף ש נ י י ה היו מ כ ר י ע י ן ע ד י י ן‬
‫יותר‪ ,‬א ב ל כ ש י ו ש ב י ן ע ל ה א ר ץ מ מ ש א י ן ח ש ו ב י ן כ נ י ש א י ן )ועיין ב פ י ׳ ה ר א ״ ש ם׳יד‬
‫ר מ ״ ו ו ב מ ש נ ה שפ‪ .‬ו ע י י ן ש ב ת פ ״ ג פ ע ״ א ובתוספי שם‪ .‬ו י ת כ ן ש ש מ מ ד ב ר י מ ש ה א ו כ ל י ן‬
‫ישבו על הארץ(‪ .‬ח ו מ ר י נ ו ש א א ת ה ז ב ו ח ו מ ר י נ י ש א ע ל הזב‪ .‬ל ע נ י י ן א ו כ ל י ן ו מ ש ק י ן‬
‫נ י ש א חמור כ ד מ ש מ ע ב ת ו פ פ ת א )להלן רפ״ד‪ (.‬ו ל ע נ י י ן מ ש כ ב ו מ ו ש ב נ ו ש א חמור‪.‬‬
‫‪ 20‬ישב ע ל ג ב י ק ת כ י כלים ש ב ע ק ל ט מ א י ן ‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ו ב ר ״ ש ם פ ״ ד ‪:‬‬
‫‪ .‬ת נ י א ב ת ו ס פ ת א י ש ב ע ל ג ב י ק ת נ ו כלימ ש ב ע ק ל ט מ א י ן ו כ ר פי׳ ק ת נ ו א ח ד מ כ ל י‬
‫ה ב ד ש מ ש ע נ ת ו ע ל ה ע ק ל " ‪ .‬ו נ ר א ה ש צ ״ ל ‪ :‬קתבו‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש ע ״ ז לעיל ט ה ר ו ת ע מ י ‪.98‬‬
‫‪ 20/21‬ע ל ג ב י מכביש של כובס ב ז מ ן ש ט ע ו ן באבנים כלים שתחתיו טהורק‬
‫ור׳ נחמיה מטמא בזמן שחוזר בכולם כלים שתחתיו ט מ א י ן ‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ע ל‬
‫ה מ כ ב ש של כ ו ב ש ב ז מ ן ש ה ו א ט ע ו ן ב א ב נ י ט כליט ש ת ח ת י ו טהורין ב ז מ ן שהוא חוזר‬
‫ב כ ו ל ן כליט ש ת ח ת י ו ט ה ו ד י ן ודי נ ח מ י ה מ ט מ א ‪ .‬ו ב מ ש נ ת י נ ו פ פ ״ ד ‪ :‬ה מ כ ב ש של כובס‬
‫כלי׳ ש ת ח ת י ו ט ה ו ד י מ ור׳ ג ח מ י א מטמא‪ .‬והגה ש ת י ה ג י ד פ א ו ת של ה ת ו פ פ ת א י ש להן‬
‫ע ל מ ה שיפמוכו‪ .‬וכ״ה ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬״ע״ג מ כ ב ש ש ל כ ו ב פ ב ז מ ן ש ט ע ו ן אבגי׳ כליט‬
‫ש ת ח ת י ו טהורין ודי ג ח מ י א מ ט מ ׳ ב ז מ ן ש ח ו ז ר ב כ ל י ט כליט ש ת ח ת י ו ט מ א י מ )וזהו‬
‫כגי׳ כי״ו בערך( וכו׳ ב ז מ ן ש ט ע ו ן אבגי׳ ב מ ת ג י ׳ ל א ק ת ג י ט ע ו ן א ב ג י ׳ ופליגי ר׳ ג ח מ י ה‬
‫ורבגן‪ .‬בזמן שחוזר‪ .‬א י ת ד ג ר פ י עלה כליט ש ת ח ת י ו ט ה ו ר י ן ור׳ ג ח מ י ה מ ט מ א ‪ .‬ולא‬
‫פליג)י( ר׳ גחמיה א ט ע ו ן א ב ג י מ ברישא״‪ .‬וזהו בגי׳ ד‪.‬‬
‫ו ב ה ש ג ו ת ה ר א ב ״ ד פ ״ ז מ ה ׳ מ ט מ א י מרימ ה ״ ז ‪ :‬א ב ל ע ש ה אזגך כ א פ ר כ פ ת ו ש מ ע‬
‫ד ב ר ה׳ כי א מ ר ׳ ה ת ו פ פ ת א י ש ב על גבי מ כ ב ש של כובמ ב ז מ ן ש ט ע ו ן ב א ב ג י פ כ ל י פ‬
‫ש ת ח ת י ו ט ה ו ד י מ ור׳ ג ח מ י ה מ ט מ א ו ב ז מ ן ש ח ו ז ר )ב״ה בד״ק‪ .‬ו ב ד ״ ו ד פ ״ ד ‪ :‬ו ב ז מ ן‬
‫ש מ ה ו ד ק וכר‪ ,‬וזהו תיקון ע ״ פ פירוש ה ר א ב ״ ד להלן( ב ת ב ל י ט כליט ש ת ח ת י ו‬
‫ט מ א י פ ‪ .‬ע ת ה א פ ש ר ) ב ד ״ ו ‪ :‬אפרש( כי בזמן ש ט ע ו ן ב א ב ג י מ ה א ו מ ן מ ק פ י ד ש ל א‬
‫ל י ש ב ע ל י ו ש ל א י פ ל ו ה א ב ג י פ מעליו ויתרפא‪ ,‬והרי הוא או בטאה א ו ת ר ק ב )עיין‬
‫ש ב ת ג״ט א ׳ והקבלות( ו א ע פ ״ י ש ה ב ג ד י פ בתוכו ד א ו י י פ לישיבה‪ .‬ה ש ת א מ י ה א כרוכיפ‬
‫הם ב ד ב ר ש ה ו א מ ק פ י ד עליו ור׳ ג ח מ י ה מ ט מ א ק פ ב ר א י ן ה ו ל כ י ן א ל א א ח ר ה ב ג ד י ם‬
‫שבו‪ ,‬א ב ל ב ז מ ן שאיגו מ ה ו ד ק א ל א ב ח ב ל י פ אין כאן ק פ י ד ה מ ל י ש ב ע ל י ו‬
‫ו ט מ א י פ ‪ ,‬ועל כ ן ת פ ש ו מ כ ב ש של כובפ ולא מ כ ב ש של ב ע ל י ב ת י מ )עיין ב מ ש ג ה‬
‫ש ב ת ספ״כ(‪ ,‬מ פ ג י שדרך כובס ל ט ע ו ן באבגיט ו א י ן ד ר ך ב ע ל י ב ת י ט א ל א ל ה ד ק‬
‫בחבלים‪ .‬ב ר ו ך ה׳ א ש ד גלה סודו ליריאיו‪.‬‬
‫והגה לפגי ה ר א ב ״ ד היתד‪ .‬הגי׳ ככי״ו בערך‪ ,‬א ל א ש ה ו א גרס ‪ .‬ב ה ב ל י ם ״ במקום‬
‫ע י י ן מש״ש(‪ .‬וכן לפגי מהר״ם ב ״ ב היתד‪ .‬כ נ ר א ה‬
‫״בכולמ״ )שיגוי כזה גמ לעיל‬
‫הגי׳ כ ג י ׳ כי״ו‪ ,‬שכן מ ב י א ב ת ו י ״ ט פ פ ״ ד ‪ . :‬ו ר א י ת י ל מ ה ד ״ פ ש פ י ׳ וז״ל ה מ כ ב ש ‪ .‬א י ן‬
‫מ ש ע ג ת ה מ כ ב ש ע ל הכליפ ולכך טהוריט‪ ,‬שהרי ט ע ו ן א ב ג י מ ב ת ו כ ו ‪ ,‬ו מ ש ע ג ת‬
‫ה מ כ ב ש ע ל ה א ב ג י מ ולא על הכלימ‪ ,‬ו ב ז מ ן ש ח ו ז ר ב כ ל י פ ‪ ,‬פ י ׳ ש ה א ב נ י ם ש ב ת ו כ ו‬
‫א י ן ג ו ג ע ב ה ן ה מ כ ב ש אלא ה מ כ ב ש חוזר ע ל הכלים ט מ א י ם ‪ ,‬ש ה ד י מ ש ע נ ת ה מ כ ב ש‬
‫ע ל הכליפ‪ ,‬ל פ י ש ה מ כ ב ש ה ן ש ת י לוחות‪ ,‬וכדי ש ל א יפול לוח ע ל לוח מ ש י מ י ן ב י ן‬
‫לוח ללוח אבגים ועציפ‪ ,‬ובין לוח ללוח ה ח ל ל לפי ש ע ה מ ש י מ י פ כ ל י פ ‪ ,‬ו י ש ב הזב‬
‫על ה מ כ ב ש ‪ .‬א ו ת ן כלימ טהורימ‪ ,‬ש ה ד י מ ש ע ג ת ה מ כ ב ש על האבגימ‪ ,‬ור״ג מ ט מ א מ ש ו ם‬
‫ד א ל ו יגטלו א ב ג י מ גמצא מ ש ע ג ת ה מ כ ב ש ע ל הכלימ ע״כ״‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪,8420‬‬
‫‪134‬‬
‫זבים פ״ה עמ׳ ‪679‬‬
‫פ״ה‬
‫‪ 22/23‬החמירה התורה באוכלין ו מ ש ק י ן ומדף שעל ה ז ב מאוכלין ומשקק‬
‫ומדף שתחת הזב‪ .‬ר״ש פ ״ ד מ״ו‪ .‬והפירוש הוא‪ ,‬שאוכלין ומשקין וכלי עץ שאינם ראויין‬
‫ל מ ש כ ב ו מ ו ש ב אינם נ ט מ א י ם כלל א פ הן מ ת ח ת ל ז ב ולא נ ג ע בהם‪ ,‬א ב ל כ ש ה ם‬
‫ל מ ע ל ה ה ט ג ט מ א י ן ט ו מ א ה קלה‪ ,‬וכדברי ר׳ ש מ ע ו ן ב ת ר כ מצורע‪ ,‬זביפ‪ ,‬פ ר ש ג׳ דרג‪,‬‬
‫ע ״ ז ע ״ א ‪ :‬א פ כן ל מ ה נ א מ ר וכל כלי ע ץ י ש ט ף ב מ י פ א ל א אילו אוכליפ ו מ ש ק י ם‬
‫וכליפ ש ע ל ג ב י הזב‪ .‬ועיין בסי מ ש נ ה אחרונה פ ״ ד םמ״ו‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה פ ״ ה‬
‫מ ״ ב ‪ ,‬ו כ ג י ר פ ת פ ״ א שפ‪ ,‬עיין ב מ ל א ״ ש ו ת י ו ״ ט שפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 23/24‬במשכב ומושב שתחת הזב ומשכב ומושב שעל הזב ובמדף שעל‬
‫הזב ומשכב ומושב ש ע ל ה ז ב ‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ובר״ש הג״ל )וכ״ה ב ד בערך(‪ :‬ב מ ש כ ב‬
‫ו מ ו ש ב ש ת ח ת ה ז ב מ א ד מ ש ת ח ת ה ז ב וכו׳ מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ת ח ת ה ז ב כ ז ב עצמו‪ ,‬א ב ל‬
‫א ד פ ש ת ח ת ה ז ב אינו כ ז ב עצמו‪ .‬ובכי״ו צ ״ ל כ ג ר א ה ‪ :‬ב מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ת ח ת ה ז ב‬
‫מ מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ע ל הזב‪ ,‬ו ב מ ד ף ש ע ל ה ז ב מ מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ח ח ת הזב‪ .‬ו ה פ י‬
‫הוא‪ ,‬שהתורה החמירה ב מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ת ח ת ה ז ב ) ש ה ט מ ט מ א י ן שניפ ופופלין אחד(‬
‫מ מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ע ל ה ז ב )שהוא מ ט מ א א ח ד ופופל אחד(‪ ,‬ו כ ן ה ח מ י ר ה ת ו ר ה ב מ ד ף‬
‫ש ע ל ה ז ב שהוא מ ט מ א ט ו מ א ה ק ל ה ואפילו איגו ראוי ל מ ו ש ב ‪ ,‬מ מ ש כ ב ומושב )כגון‬
‫ש א ו מ ד י ט לו בוא ו נ ע ש ה מלאכתנו( ש ת ח ת הזב‪ .‬ודחוק‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 24‬באדם ב י ן שעל הזב ובין שתחת ה ז ב ו ש ע ל ה ז ב ‪ .‬בכי״ו‪ :‬ב א ד ט בין‬
‫ש ע ל ה ז ב ובין ש ת ח ת ה ז ב ב מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ת ת ת הזב‪ .‬א ב ל ב ד ו ר ״ ש ה נ י ל ‪ :‬ב א ד ם‬
‫ב י ן מ ת ח ת ה ז ב בין מ ע ל ה ז ב מ מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ע ל הזב‪ .‬ו פ י ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬א ד ם בין‬
‫מ ת ח ת ה ז ב ב י ן מ ע ל ל ז ב מ ט מ ׳ בגדי׳‪ ,‬א ב ל מ ש כ ב ו מ ו ש ב ש ע ל ה ז ב א י ן מ ט מ י ן ב ג ד י מ‬
‫א ל א אוכלין ו מ ש ק י ן כ ד א מ ר י ׳ ב פ ׳ ב נ ו ת כותימ ) נ ד ה ל ״ ב סע״ב( ד ע ל י ו נ ו ש ל ז ב א י ג ו‬
‫מ ט מ א אלא אוכלין ומשקין‪ .‬ועיין ב מ ש נ ה פ ״ ה מ״ב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 24/26‬חיבורו טמא על מקצתו חיבורו טהור על טמא על מקצתו ב י ן בזב‬
‫בץ במשכב טמא מקצת טמא על הטהור על מקצתו מקצת טהור על טמא על‬
‫מקצתו כזוב טמא במשכב טהור‪ .‬ב ד ‪ :‬רוב ט מ א ע ל ה טהור )צ״ל‪ :‬ע ל הטהור( ע ל‬
‫מקצתן בין בזב במשכב ט מ א מקצת ט מ א על הטהור על מקצתו בין בזב בין במשכב‬
‫ט מ א מ ק צ ת טהור ע ל ה ט מ א ו ע ל מ ק צ ת ו ב ז ב ט מ א ו ב מ ש כ ב טהור‪ .‬ו ב ר י ש פ ״ ה מ ״ ה ‪:‬‬
‫ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ר ו ב ט מ א ע ל מ ק צ ת הטהור א ו ד ו ב טהור ע ל מ ק צ ת ה ט מ א ב י ן ב ז ב‬
‫בין ב מ ש כ ב ט מ א מ ק צ ת טהור ע ל ה ט מ א ו ע ל מ ק צ ת ו ב ז ב ט מ א ו ב מ ש כ ב טהור‪.‬‬
‫ולכאורה נ ר א ה ש ב כ י ״ ו צ ״ ל ‪ :‬ח י ב ו ר י ט מ א ] ע ל הטהור[ ע ל מ ק צ ת ו ת י ב ו ד י‬
‫טהור ע ל ט מ א ע ל מ ק צ ת ו ] ב ז ב ט מ א ב מ ש כ ב טהור‪ .‬ר ו ב ט מ א ע ל ה ט ה ו ר ע ל מ ק צ ת ו‬
‫ר ו ב טהור ע ל ה ט מ א ע ל מקצתו[ ב י ן ב ז ב בין ב מ ש כ ב ט מ א ובו׳‪ .‬ו ה פ י ה ו א ש א ט ה י ו‬
‫חיבורי ה ט מ א )כגון השיער‪ ,‬עיין להלן(‪ .‬ע ל ר ו ב ט ה ו ר )רוב ת י נ ו ק טהור( א ו ע ל‬
‫מקצתו‪ .‬א ו ל ה פ ך שהיו ש ע ר ו ת י ו ש ל טהור ע ל ר ו ב תיגוק ז ב א ו ע ל מ ק צ ת ו )ולהלן‬
‫מ פ ר ש מ ה ז ה מקצתו( ב ז ב ט מ א ‪ ,‬כ מ ו ש מ פ ו ר ש ב מ ש ג ת י ג ו פ י ה מ ״ ד ‪ .‬א ב ל א ם ה י ה‬
‫ר ו ב ט מ א ע ל הטהור א ו ע ל מקצתו‪ ,‬וכן להפך‪ ,‬ט מ א בין ב מ ש כ ב ובין ב ז ב ‪ ,‬עיין ב מ ״ ד‬
‫ו מ ״ ה שם‪ .‬ואחרי ש פ י ר ש ה ה ת ו ס פ ת א ד י ן ה ח י ב ו ר י ם חזרה ל ד י ן ה מ ק צ ת ו ת ‪ ,‬ופירוש כל‬
‫ה ב ב א פשוט וברור‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫זבים ם׳׳ה עט׳ ‪679‬‬
‫‪135‬‬
‫ובתר׳כ זביפ פ ר ש ׳ ד ׳ הי״ד‪ ,‬ד ״ ו ל ״ ט ע ״ א ) ע פ פ י ׳ ה ר א ב ״ ד ע ״ ח ם ע ״ ב ( ‪:‬‬
‫מיכן א מ ר ו ר ו ב ט מ א ע ל ה ט ה ו ר א ו ע ל מ ק צ ת ו ר ו ב ט ה ו ר ע ל ה ט מ א א ו ע ל מ ק צ ת ו‬
‫א ח ד זב ו א ח ד מ ש כ ב ט מ א מ ק צ ת ט מ א ע ל ה ט ה ו ר א ו ע ל מ ק צ ת ו מ ק צ ת טהור ע ל‬
‫ה ט מ א א ו ע ל מ ק צ ת ו ב ז ב ט מ א ו ב מ ש כ ב טהור‪ .‬וזו ה י א פ י פ ק א מ ן ה ת ו פ פ ת א כאן‪,‬‬
‫וכגי׳ כי״ו )לפי השלמתי(‪ .‬ולפי ג י ׳ ד ו ר ״ ש הנ״ל ל א נ ז כ ר כ א ן כ ל ל ד י ן חיבוריט‪.‬‬
‫ועיין מ״ ש להלן פוף ש ר ‪.26/27‬‬
‫‪ 26/27‬ר׳ שמעק אומר אף מקצת ט מ א ע ל ה ט ה ו ר א ף ב ז ב טהור‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬ד׳ ש מ ע ו ן א ו מ ד מ ק צ ת ט ה ו ר ע ל ה ט מ א ה א ף ב ז ב טהור‪ .‬ו כ ן ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫ד ׳ ש מ ע ו ן אומר מ ק צ ת ה ט ה ו ר ע ל ה ט מ א א ף ב ז ב טהור‪ .‬ו ב מ ש ג ת י ג ו פ ״ ה מ ״ ד ‪:‬‬
‫ר׳ ש מ ע ו ן אומר מ ק צ ת ט מ א ע ל ה ט ה ו ר ט מ א ו מ ק צ ת ט ה ו ר ע ל ה ט מ א ט ה ו ר ‪.‬‬
‫ו ב פ י ה ״ מ ל ה ד ״ מ שמ‪ ,‬ע מ ׳ ‪ :221‬ור׳ ש מ ע ו ן א ו מ ר ש א פ י ל ו ב א ד פ א פ ה י ה ה ט מ א גושא‬
‫א ת הטהור צריך ש י ש א ד ו ב ו ו א ז י ט מ א ה ו כ ן ) ב ד ׳ גפולי‪ :‬וכן( ג ת ב א ר ב ת ו ס פ ת א ‪.‬‬
‫א ב ל ל מ ע ל ה מ כ ל פ פ ק ה ו א ש ג י ׳ כי״ו י ש ל ה ע ל מ ה לסמוך )בפיה״מ ל ה ר ״ מ‬
‫א פ ש ר ל ה מ ש י ך א ת ה מ ל י פ ‪ .‬ו כ ן ב ת ו פ פ ת א ״ ל מ ט ה ע י י ״ ש היטב(‪ .‬וכ״ה ב ת ר כ ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫ד ׳ ש מ ע ו ן א ו מ ד א ף מ ק צ ת ט מ א ע ל ה ט ה ו ר א ף ב ז ב טהור‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק מ ש פ ב ר ״ ש‬
‫כ א ן פ ״ ה פמ״ה‪ .‬ו ב י ל ק ו ט מ צ ו ר ע ר מ ז ת ק פ ״ ח ‪ :‬ר ״ ש א ו מ ד מ ק צ ת ט מ א ע ל ה ט ה ו ר אף‬
‫ב ז ב טהור‪ .‬ובפירוש ה ר א ב ״ ד ת ו ״ כ ש מ ע ״ ת ע ״ ג ‪ . :‬ר ׳ ש מ ע ו ן א ו מ ר מ ק צ ת ט מ א ע ל‬
‫ה ט ה ו ר אפי׳ ב ז ב טהור ו כ ר כ ך ה י א ה ג פ ח ה ב ת ו ר ת כהגימ‪ .‬א ב ל ב מ ש ג ת זביט פרק‬
‫ח מ י ש י ה י א שגויה בחילוף ר ׳ ש מ ע ו ן א ו מ ד מ ק צ ת ט ה ו ר ע ל ה ט מ א טהור״ וכר‪.‬‬
‫נ מ צ א ש ג י ר ס ת ה ת ו ״ כ ה י א במוחה ל מ ע ל ה מ כ ל ספק‪ .‬ו ג ט ב ת מ ת י ש ר י מ ב ה ג ה ו ת‬
‫פ פ ר א ג׳ ע ״ א ל א מ צ א ש פ ג ו פ ח א א ח ר ת א ל א הגיה ע ״ פ ה מ ש נ ה ו ה ת ו ס פ ת א בדפוסים‪.‬‬
‫ו כ ב ר ה ו כ ת ת י ל ע י ל ‪ 678‬ש ר ‪ 35/36‬ש ש י ט ת ה ת ו ס פ ת א ה י א כ ש י ט ת התו״כ‪,‬‬
‫ו ה ת ו פ פ ת א ד ג ה ש ט בחיבורי ט מ א ע ל הטהור )ולהפך(‪ ,‬וכן ב ח י ב ו ר י ט מ א ע ל חיבורי‬
‫ט ה ו ר ) ו ל ה פ ך ( ב ש י ט ת ר ׳ שמעון‪ ,‬וכגי׳ כי״ו כאן‪ .‬ועיין ל ע י ל ש ר ‪ 24/26‬ו מ ה ש ה ש ל מ ת י שפ‪.‬‬
‫‪ 27/28‬ואלו ה ן הבריק שניים ה צ פ ר נ י י ם ו ה ש ע ר ש ל ה ן ו א ל ו ה ן מ ק צ ת י י ם‬
‫ראשי א צ ב ע ו ת ד י ם ורגלים‪ .‬גי׳ ז א ת א י נ ה במציאות‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ואלו ה ן ח י ב ו ר י ן השגיים‬
‫ו ה צ פ ר נ י י מ ו ה ש ע ר שלהן ואלו ה ן מ ק צ ת ם ר א ש י א צ ב ע ו ׳ ידים ורגלים‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ‬
‫ל ה ד ״ מ פ ״ ה מ י ד ע מ ׳ ‪ :221‬ולשון ה ת ו פ פ ת א ואלו ה ן ח ב ו ר י ם ה ש נ י ם ו ה צ פ ר נ י פ‬
‫ו ה ש י ע ר ש ל ה ן ואלו ה ן מ ק צ ת פ ר א ש י א צ ב ע ו ת י ד י פ ורגלימ‪ .‬ועיין בגליון ה ר א ״ ש‬
‫ש פ ‪ .‬ו ע י י ן ג פ ב ר מ ב ״ מ םפ״ח מ ה ׳ מ ס מ א י מ ר מ ‪ .‬ו ב ר ״ ש פ ״ ה מ ״ ד ‪ :‬ואלו ה ן ח י ב ו ר י ן‬
‫ה ש י ג י י פ ו ה צ פ ד ג י מ והשיער ש ל ה ן ואלו ה ן מ ק צ ת י י פ ר א ש י א צ ב ע ו ת י ד י פ ורגליפ‪.‬‬
‫ובפ׳ י ח ו פ י ת ו ״ א ב ת י י פוף ע ר ך מ ד זוטרא בריר‪ .‬ד ר ב ג ח מ ן ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת א ד ז ב י ן‬
‫פ ׳ ה ח מ י ר ה תורה‪ ,‬ואילו ה פ חיבור ה ש ג י י פ והצפרגייפ ו ה ש י ע ר ש ל ה ן ואילו הן‬
‫מ ק צ ת ן ר א ש י א צ ב ע ו ת ידים ורגלים‪ .‬ו ד מ ו ת ה מ י י ת י נ ן )משגת א ה ל ו ת פ ״ ג מ״ג(‬
‫ב מ ס ׳ ג י ד ה פ ׳ ד מ ה ג ד ה )ג״ה א׳( כ ל ש ב מ ת ט מ א ח ו ץ מ ן ה ש י ע ר והשניים והציפורן‬
‫ו ב ש ע ת ח י ב ו ר ה כ ל ט מ א ו מ פ י י פ ע ל ה ב מ פ ׳ א ה י ל ו ת פ ׳ כל ה מ ט מ א י ן ב א ה ל כ י צ ד‬
‫ה מ ת בחוץ ו ש ע ר ו בפגים וכר‪.‬‬
‫ובכי״ו א ן ‪ :‬אילו ה ן מ ק צ ת י י ם א י ל ו שיגיים ו צ פ ד נ י י ם ש י ע ר ו ש ד ר ה אילו הן‬
‫חיבוריים א ל ו ר א ש י א צ ב ע ו ת ‪ .‬ו ג י ׳ מ ש ו ב ש ת היא‪ ,‬וכן יוצא גם מ מ ש נ ת א ה ל ו ת ה נ ״ ל ‪.‬‬
‫והמלה ‪ ,‬ש ד ר ה ״ ל י ת ל ה פיתרא‪ ,‬ואולי צ ״ ל ‪ :‬ו ט י ב ו ר ‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש ב ח ״ ג ע מ ׳ ‪.265‬‬
‫כ‬
‫‪136‬‬
‫זבים פיה עמ׳ ‪679‬‬
‫ו ה ת ו ס פ ת א מ ד ג י ש ה לנו שחיבורים פירושם כאן דברים ש ב ג ו ף הזב‪ ,‬א ב ל ק י ל ק י‬
‫ש ע ל י ו וכן שיריים ונזמים ו ט ב ע ו ת שמהודקין לגופו ואין יוצאין אינם חיבור‪ .‬וע״ז‬
‫א מ ר ב ת ו ״ כ זבים פ״ג ה״ז‪ ,‬ע״ו ע״ג‪ :‬ח י ב ו ר י ה ז ב ט ה ו ר י ם ‪.‬‬
‫‪ 28/29‬כיחו וניעו ו ר י ר ו ומי האף שלו הרי הן כרוקו‪ .‬ובס׳ ה מ פ ת ח לר״ן גאון‬
‫ש ב ת קכ״ז ב׳ )מ״ח ע״ב(‪ :‬ובתוספי זבין בפר׳ ה׳ אמרו ו ר י ר ו וכיחו ומימי ה א ף‬
‫שלו ה ר י הן כרוקו‪ .‬ו ב ת ו ״ כ זביפ פ״ג ה״ה‪ ,‬ע״ו ע״ג‪ :‬אין לי א ל א רוקו כיחו וגיעו‬
‫ו ר י ר ו ומימי ה א ף שלו מ נ י ן וכר‪ .‬ובנדה ג״ה ב ׳ חפרה ב ב ר י י ת א ה מ ל ה ״רירו״‪.‬‬
‫ועיין ד מ ב י פ פ״א מה׳ מ ט מ א י מו״מ הס״ז ובכ״מ ש פ ד״ה כיחו‪.‬‬
‫‪ 29/30‬דמעות עינו דם מגפתו וחלב ה א ש ה ו ה ד ם ה י ו צ א מ פ י ו ו מ פ י‬
‫ה א מ ה ש ל ו מטמאק טומאת משקה‪ .‬בכי״ו‪ :‬ד מ ע ת )ב״ה‬
‫וחלב האשד‪ ,‬מ ט מ א י ן ט ו מ א ת משקה‪ .‬ולא גזבר ש פ ד פ היוצא‬
‫וכן ב פ ׳ ה מ פ ת ח הנ״ל‪ :‬ד מ ע ת ע י נ ו ו ד פ מ ג פ ת ו וחלב האשד‪,‬‬
‫וכ״ה הלשון גם בתו״כ ר י ש זבים סהי״ג‪ ,‬ע״ה ע״ב ו ב כ ר י ת ו ת‬
‫‪.‬‬
‫י ב מ ו ת ק״ה סע״א‪ .‬נ ד ה נ״ו א׳‪.‬‬
‫גפ בד( עינו דמ מ ג פ ת ו‬
‫מפיו ו מ פ י ה א מ ה שלו‪.‬‬
‫מ ט מ א י ן ט ו מ א ת משקה‪.‬‬
‫י״ג פע״א וש״נ‪ .‬ו ע י י ן‬
‫והגה לפי הגירםא שלפנינו מפורש ש ד פ היוצא מפיו ומפי ה א מ ה מ ט מ א ט ו מ א ת‬
‫משקין‪ .‬וכן כנראה היתד‪ ,‬כ א ן הגי׳ לפני הפפרדיפ‪ ,‬שכן פ פ ק ב ר מ ב ״ פ פ פ ״ א מ ה ׳ מ ט מ א י‬
‫מו״מ‪ ,‬ועיי״ש בכ״מ‪ .‬וכן ב מ א י ר י י ב מ ו ת ק״ה א ‪ /‬הוצ׳ ר ״ ח אלבק ע מ ׳ ‪ :382‬א ף ד פ‬
‫היוצא מ פ י הזב וכו׳ טהור מ ז י ב ה א ל א ש מ ט מ א ב מ ש ק י ן ) צ ״ ל ‪ :‬כמשקין(‪ .‬ועיין ב ר ש ״ י‬
‫י ב מ ו ת שפ‪ ,‬ומלשונו אין להוכיח כלופ‪ ,‬ש א י נ ו א ל א מ פ ר ש כי ד פ הפה ו ה א מ ה א י נ פ‬
‫בכלל דוק ומי רגליפ‪.‬‬
‫ובפי׳ ה ר א ב ״ ד לתו״כ ריש ז ב י פ ה״י‪ ,‬ע״ה פ ע י א ‪ :‬״ודפ היוצא מ ן ה א מ ה ש ה ו א‬
‫טהור יש מי שאומר טהור מ ט ו מ א ה חמורה א ב ל מ ט מ א ט ו מ א ת מ ש ק י ן ״ וכו׳‪ ,‬ו ה ר א ב ״ ד‬
‫שם חולק וסובר שאינו מ ט מ א ט ו מ א ת מ ש ק י ן ואיגו מ כ ש י ר משום ש א י ג ו ד ט חללים‪,‬‬
‫ודווקא דם מ ג פ ת ו הוא בכלל דם‪ ,‬ד מ ה לי ק ס ל י ה כוליה מ ה לי ק ס ל י ה םלגיה א ב ל‬
‫ה א י לאו ד פ חלליט הוא כלל‪ .‬וכ״ה ש י ט ת ה פ י ׳ המיוחם ל ה ר ״ ש שם ס״ג סע״ב‪.‬‬
‫וכנראה שהיתר‪ ,‬ל פ נ י ה פ כאן כ ג י ׳ כי״ו ופ׳ ה מ פ ת ח ד״ג״ל‪.‬‬
‫‪ 30‬זובו ורוקו ומימי רגליו מטמאין טומאה חמורה‪ .‬כ״ה בכי״ו ו פ ׳ ה מ פ ת ח‬
‫הג״ל‪ .‬ועיין תו״כ ריש ז ב י פ פהי״ג‪ ,‬ע״ה ע ״ ב וכריתות הנ״ל‪ .‬ו ע י י ן כליפ פ״א מ״ג‪,‬‬
‫מכשירין פ״ו מ״ו‪.‬‬
‫‪ 30/31‬ז י ע ה ו ל י ח ה סרוחה ו ה ר ע י טהורק‪ .‬כ״ז ליתא בכי״ו‪ .‬ועיין תו״כ‪ ,‬כריתות‪,‬‬
‫ומכשירין הג״ל )מ״ז(‪ .‬ו ב ד ‪ :‬טהודין כ ל י מ ‪ ,‬וצ״ל‪ :‬טהורין ]מ[כלומ‪ ,‬כ מ ו שהוא ב ת ר כ‬
‫הנ״ל וגדה ג״ה ב׳‪ ,‬ו ע י י ן כריתות הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 31/32‬שכבת ז ר ע ו ר׳ א ל י ע ז ר אומר מטמא במשא וחכמים אומרים אינו‬
‫מטמא במשא שאי אפשר לשכבת ז ר ע שלא במימי רגלים‪ .‬אין זו לא גי׳ ד ולא‬
‫גי׳ כי״ו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ש כ ב ת זרעו ר׳ א ל י ע ז ר א ו מ ׳ מ ט מ א ב מ ש א ור׳ י ה ו ש ע אומר איגו‬
‫מ ט מ א וכר‪ .‬וזו ה י א גי׳ מ ש ו ב ש ת והנכון הוא בכי״ו‪ :‬ש כ ב ת זרעו ר׳ אליעזר א ו מ ר‬
‫א י ן מ ט מ א ב מ ש א וחכמימ אומרימ מ ט מ א ב מ ש א ל פ י ש א י א פ ש ר וכר‪ .‬ובגזיר ם״ו א׳‪:‬‬
‫ד ת ג י א ר״א אומר ש כ ב ת זרעו של זב אי ג ו מ ט מ א ב מ ש א ו ר ׳ י ה ו ש ע א ו מ ר‬
‫מ ט מ א ב מ ש א לפי ש א י א פ ש ר לה בלא ציחצוחי זיבה‪ .‬ועיין דק״מ ב ״ ק ע מ ׳ ‪49‬‬
‫ה ע ר ה ה׳‪ ,‬ובגדאד‪ ,‬ש ג מ ממגו געלמ מקוד הברייתא‪ .‬ו ע י י ן מ כ ש י ר י ן פ״ ו מ״ו‪.‬‬
‫זבים פ״ה עמי ‪679—680‬‬
‫‪157‬‬
‫‪ 32/33‬כלים הנוגעץ ב ז ב ובזבה‪ ...‬מטמאין שנים ופוםלץ א ח ד ‪ .‬וכן בד״ש פ י ה‬
‫מ ״ א ‪ :‬ת נ י א ב ת ו פ פ ת א כ ל י מ ה נ ו ג ע י מ ב ז ב ו ז ב ה ו נ י ד ה ויולדת ו מ צ ו ר ע ו מ ש כ ב ו מ ו ש ב‬
‫מ ט מ א י ן ש נ י פ ו פ ו פ ל י ן א ח ד ו כ ו ‪ /‬ו ע י י ״ ש ב ד ״ ש ש ה א ר י ך ב ב א ו ר ה ‪ .‬ואולי צ ״ ל ‪:‬‬
‫מ ט מ א י ן א ח ד ופופלין א ח ד ‪.‬‬
‫‪ 33/1‬פירש מטמא אחד ופוסל אחד‪.‬‬
‫ופופלין‬
‫בר״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫פרשו‬
‫מ ט מ א י ן אחד‬
‫אחד‪.‬‬
‫עמי ‪680‬‬
‫‪ 1‬הנונע והנושא והמםיט משום נושא א י ן ב ה ן ‪ .‬ב ד ‪ :‬ו ה נ ו ג ע נושא ומטיט‬
‫ומשום ה נ ו ש א א י ן להן‪ .‬ו כ ״ ה ב ד ״ ש הנ״ל‪ .‬ועיין ה פ י ר ו ש ב ד ״ ש ה נ ״ ל ו ב ב א ו ד ה ג ר ״ א‬
‫כאן‪ .‬ו ל א נתחוורו ל י ה פ י ד ו ש י פ ב ל י הגהה‪ .‬ועיין ב א ל י ה ו ר ב א פ ״ ה מ״ו‪ .‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 3‬אחד הנוגע ואחד הנושא נושא ומסיט אץ בהם‪ .‬ב ד ‪ :‬והגוגע מ ש ר הנושא‬
‫ג ו ש א ו מ פ י ט א י ן בהן‪ .‬ו ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ו ה ג ו ג ע מ ש ו ט ה ג י ש א גושא ו מ מ י ט א י ן בהמ‪.‬‬
‫וג״ל ש ג י ׳ כי״ו גכוגה‪ ,‬ו ה פ י ׳ ה ו א שדווקא גוגע א ו ג ו ש א מ ע י י ג ו ת ה ז ב ט מ א ‪ ,‬א ב ל‬
‫גושא )קרי גושא‪ ,‬גישא( ו ה י י ג ו א ב ן מ פ מ א )עיין ב א ל י ה ו ר ב א פ ״ ה מ ״ ח ד ״ ה ה ג ו ש א (‬
‫א י ן בהמ‪ ,‬ו כ מ פ ק ג ת ה ג מ ר א ב ג ד ה ג ״ ז ב ‪ /‬וכן מ פ י ט ‪ ,‬ש ה ט ה ט י ט ו א ת ה ט ה ר ה ‪ ,‬א י ן בהמ‪.‬‬
‫ו ע י י ן ב מ ש ג ה ז׳ פ״ה‪.‬‬
‫‪ 3/4‬שאץ לך דבר שאץ בו רוח ח י י ם ומטמא בהיסט א ל א ד ב ר שיש בו‬
‫רוח ח י י ם ‪ .‬ב ד ‪ :‬א י ן לך ד ב ר וכר‪ .‬ובכי״ו‪ :‬ש א י ן ל ך ד ב ר שאין ב ו רוח חיים ו מ ט מ א‬
‫בהיםט ואין ל ך ד ב ר ש מ ט מ א ב ה י ס ט א ל א ד ב ר ש י ש ב ו ר ו ח חיים‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪:‬‬
‫אין לך ד ב ר שאין בו דוח חיים מטמא בהיסט שאין מטמא בהיסט אלא ד ב ר שיש‬
‫ב ו ד ו ח חיים‪.‬‬
‫‪ 4/5‬ה ג ו ג ע בנימי מרכב ובצמר נבלה ובמי חטאת ש א י ן ב ה ן כדי ה ד י ה וכר‪.‬‬
‫הגכון ב ר ״ ש ס ״ ה מ ״ ט ‪ :‬ת ג י א ב ת ו ס פ ת א ה ג ו ג ע ב צ מ ר גבילה ו ב ג י מ י מ ר כ ב ו ב מ י מ י ח ט א ת‬
‫ש י ש ב ה ן כ ד י הזייה ובו׳‪ .‬ו כ ן היתד‪ .‬הגירםא ג פ לפגי ה ר מ ב ״ ס פ ״ ו מ ה ׳ מ ט מ א י‬
‫מו״מ הי״ג‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫מטמאין שנים ופוסל אחד‪ .‬בכי״ו‪ :‬מ ט מ א י ן שגים ו פ ו פ ל א ח ד פ ר ש מ ס מ א‬
‫‪5‬‬
‫א ח ד ופוסל א ח ד ‪ .‬ו ב ד ו ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬מ ט מ א י ן ש ג י פ ופופל א ח ד ש א י א פ ש ר ל ג ו ג ע ש ל א‬
‫יטיט פ ר ש מ ט מ א א ח ד ופוסל א ח ד ‪ .‬ועיין ר מ ב ״ פ הג״ל‪.‬‬
‫‪ 5/6‬ב ק ר ן של גבלה בעץ של מרכב ובמי חטאת ש י ש בהן כדי הזאה‬
‫מטמא ש נ י י ם ופוסל אחד‪ .‬כ״ז ח פ ר בד‪ .‬וגט ל פ נ י נ ו משובש‪ ,‬והנכון בד״ש ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ב ק ר ן נ ב י ל ה ו ב ע ץ ש ל מרכב ו ב מ י ח ט א ת ש א י ן ב ה ן כ ד י הזייה מ ט מ א א ח ד ו פ ו פ ל א ח ד ‪.‬‬
‫ו ב י ר ו ש ל מ י בכורימ פ ״ ב ה ״ ב ‪ ,‬פ ״ ה ע ״ א ‪ :‬ת מ ן א מ ר ר׳ י ה ו ש ע ב ן ל ו י ל ק ר נ ה‬
‫ש ל ג ב י ל ה ה ו ש ב ה ו כ ר ‪ .‬ו ב ב א ו ד ה ג ר ״ א ש ט ב פ ו ף ה פ ד ר בהוצ׳ ר א פ פירש‬
‫ש מ ת ו ס פ ת א שלגו ק ש ה ע ל מ ש ג ת כלימ פ ״ א מ ״ ב ש ש ג ת ה ‪ :‬ל מ ע ל ה מ ה ט גבלה ומי‬
‫ח ט א ת וכו׳ וחשוכי בגדים במגע‪ ,‬כלומר א מ ג ג ע ו ל א ג ש א מ ג ו ע י ם ה ב ג ד י ם מ מ ו מ א ה ‪,‬‬
‫והרי כ א ן מ פ ו ר ש שהגוגע ב מ י ח ט א ת מ ט מ א ש נ י ם ‪ ,‬ו ג ע ש ה א ב ה ט ו מ א ה כאילו ג ש א‬
‫א ת ה מ י ם והגבלה מפגי ש א י א פ ש ר ל נ ו ג ע ש ל א יסיט‪ .‬ו ע ״ ז ת י ר ץ ד י ב ״ ל ב י ר ו ש ל מ י ‪:‬‬
‫ל ק ר ג ה ש ל ג ב ל ה ה ו ש ב ה ‪ .‬כ ל ו מ ד ד י ן ה ב ג ד י ם ה ו ל ך ר ק ע ל גבלה‪ ,‬והייגו ק ר ן ש ל‬
‫גבלה‪ .‬ש א פ ש ר ב ה מ ג ע ב ל י היסט‪ ,‬וכלפגיגו‪.‬‬
‫זבים פ״ד‪ .‬עמ׳ ‪680‬‬
‫‪138‬‬
‫‪ 6/7‬ב י ן ב א ד ם בין ב כ ל י ם פ י ר ש מטמא א ח ד ופוסל א ח ד ‪ .‬כ״ז חסר ב ד ‪ .‬וגם‬
‫לפנינו הדברים מסורסים וכ׳׳ז צריך להיות בשורה שלהלן‪ .‬עיין מ ״ ש ל ה ל ן בסמוך‪.‬‬
‫‪ 7‬בבועל נ ד ה ובעבודה ז ר ה מטמא א ח ד ופוסל אחד‪ .‬הנכון בר״ש פ״ה מ י ״ א ‪:‬‬
‫ת נ י א ב ת ו ס פ ת א ה נ ו ג ע ב ב ו ע ל נ ד ה ו ב ע ב ו ד ה ז ר ה מ ט מ ׳ א ח ד ופופל א ח ד ב י ן א ד ם‬
‫ב י ן כלי׳ פירש מ ס מ א א ח ד ופוסל א ח ד וכו׳ פי׳ בין א ד פ בין כליס ש נ ג ע ו ב ב ו ע ל נ ד ה‬
‫או בע״ז‪ .‬ולפנינו נ ס ת ר ם ו השורות‪ .‬עיין מ ״ ש לעיל בסמוך‪.‬‬
‫‪7/9‬‬
‫ע ב ו ד ה ז ר ה כשרץ‪ ...‬מטמא‬
‫ב מ ש א ‪ .‬עיין מ ש נ ת ע״ז פ״ג מ״ו וש״נ‪.‬‬
‫‪ 9/10‬המכנים ר א ש ו ורובו ל ב י ת עבודה ז ר ה טמא‪ .‬ר״ש הנ״ל‪ ,‬הקדמת הר״מ‬
‫ל פ י ה י מ סהרות ע מ ׳ ‪ 12‬ב ש ם ת ו ס פ ת זביפ‪ .‬ר מ ב ״ פ פ י ו מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה י ו ‪,‬‬
‫לעיל ‪ ,46921‬ועיין ירוש׳ ש ב ת פ ״ ט ה״א‪ ,‬י ״ א ע ״ ד ו ב ה ק ב ל ה ב ע י ז פ״ג‪ ,‬מ י ג ע ״ א ‪ .‬ו מ מ ש‬
‫כעין ברייתא זו נ ש נ ת ה ל ע י ל סוף אהלות ‪ 61626‬ואילך לעניין א ר ץ ה ע מ י פ ‪ ,‬ו ל ע י ל‬
‫גגעים ‪ 62635‬ואילך לעניין ב י ת ה מ ג ו ג ע )בירושלמי ש ב ת ה נ ״ ל ‪ :‬נ ת י צ ה נ ת י צ ה מ ב י ת‬
‫ה מ ג ו ג ע מ ה ב י ת ה מ נ ו ג ע ע ד שיכניס ר א ש ו ורובו א ף ע ב ו ד ה זרה ע ד שיכגיס ר א ש ו ורובו(‪,‬‬
‫‪ 10‬כלי ח ר ם שהכניס אוירו ל ב י ת עבודה זרה ו כ ר ‪ .‬כל הראשונים וההקבלות‬
‫)חוץ מירושלמי( הג״ל‪ ,‬חידושי ר ׳ אליהו מ ז ר ח י לםמ״ג ה ׳ חנוכה‪ ,‬ד ע ״ ה ע ״ ד ‪ .‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪,‬‬
‫‪ 11‬הספסלץ והקתדראות וכר‪ .‬הראשוגימ וההקבלות הג״ל‪.‬‬
‫‪ 11/12‬יין ש ר א ה א ת הגוי ש ה ו א מנםכו וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬יין שראה א ת הגוי ש מ ג ס כ ו‬
‫ו כ ר ‪ .‬ו ב ר י ש ה נ י ל ‪ :‬י י ן ש ר א ה א ת הנוי מ נ ס כ ו וכו׳ יין ש ר א ה א ת הגוי‪ ,‬כלומ׳ י ש ר א ל‬
‫ש ר א ה א ת הגוי מ נ ס ך יין ל ע ב ו ד ה זרה‪ .‬ועיין ע ״ ז ל׳ םע״ב‪.‬‬
‫‪ 13/14‬ושאר יינו של גוי‪ ...‬טומאת משקה‪ .‬כ״ז ליתא ב ד ובר״ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 14‬האוכל מנבלת עוף טהור וכר‪ .‬ר״ש הג״ל‪ ,‬א ג ו ד ה כ א ן פ׳יה‪ ,‬דכ״ב ע״ב‬
‫)בשם התוספתא(‪ ,‬ביצה ז׳ א׳‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ו מ ן השלל של ב י צ י ם ‪ .‬עיין ביצה שם‪ .‬ובתו״כ אחדי מ ו ת פרק י״א ה״ב‪,‬‬
‫פ ״ ד ס ע ״ ד ‪ :‬א ש ר ת א כ ל נ ב י ל ה פ ר ט ו כ ר ו ל ב צ י ם ‪ .‬א ב ל ב מ ה ״ ג ש מ ע מ ׳ ‪:449‬‬
‫ו ל ש ל ל של ביצים‪,‬‬
‫‪ 15‬ומן ה ד ם ו מ ן הבשר ה ח י טהור‪ .‬בר״ש ואגודה ה נ ״ ל ‪ :‬מ ן ה ד פ ובשר מ ן ה ת י‬
‫טהור‪ .‬ו ב ב י צ ה ש פ ‪ :‬ו מ ן ה ב ש ר ש ג ת ל ש מ ן ה ח י טהור‪ ,‬ו ד מ ל א גזבר ש מ ‪ .‬ו ב ר מ ב י מ‬
‫פ ״ ג מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה י י פ פ ק ש ג ט ד מ איגו מ ט מ א ב ב י ת הבליעה‪ ,‬ו ע י י ן כ ״ מ שמ‪.‬‬
‫‪ 15/16‬ו מ ן הקרקבנין ומן ב נ י מ ע י י ם ‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ועיין על בגי מעיימ ב מ נ ח ו ת‬
‫ע׳ אי‪ ,‬ל פ י ג י ר פ ת רביגו ג ר ש ו מ ה מ ו ב א ת ב ת ו פ ׳ שט ד י ה ביצי‪.‬‬
‫‪ 16‬א ו שהמחר‪ ,‬את החלב וגמעו טמא‪ .‬ברמב״מ ה ג ״ ל ‪ :‬או ש ה מ ח ה א ת ה ח ל ב‬
‫ב א ו ר וגמעו ה ״ ז ט מ א ‪ .‬ו ה ו פ י ף א ת ה מ ל ה *באור״ ע ״ פ חולין ק ״ ב א׳‪ ,‬גזיר ג ׳ א׳‪.‬‬
‫‪ 16/17‬כרכו בחזרת ו ב ל ע ה טמא ב ם י ב ו ב ל ע ה טהור‪ .‬ד״ש הג״ל‪ ,‬רמב״ם‬
‫פ ״ ג מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה״ה‪ .‬ו ב ס ס ח י ט ק ט ״ ו ב ׳ ‪ :‬א מ ד ר ב א וכו׳ ב ל ע מ צ ה ו מ ר ו ר י ד י‬
‫מ צ ה י צ א י ד י מ ר ו ר לא י צ א כרכן ב פ י ב ו ב ל ע ן א ף י ד י מ צ ה ג מ י ל א י צ א ‪ .‬ו ב ר ש ב ״ ס‬
‫ש פ מפרש ש י ד י מ צ ה י צ א א ע ״ פ ש ה מ ד ו ר חוצץ‪.‬‬
‫‪ 17/18‬ה ק י ע ה ובלעה מטמא ש נ י י ם ופוסל א ח ד בלעה וחזר ו ה י א אבית‬
‫הבליעה מטמא אחד ופוסל אחד‪ .‬ב״ה הגירםא ו ה ס ד ר בכי״ו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬והקיאה והיא‬
‫א ב י ת ה ב ל י ע ה מ ט מ א א ח ׳ ופוסל א ח ד ‪ .‬ה ק י א ה וחזר ו ב ל ע ה והיא א ב י ת ה ב ל י ע ה‬
‫מ ט מ א ש ג י ׳ )אח׳( ופופל א ח ׳ ‪ .‬ו כ ן ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ה ק י א ה והיא ב ב י ת ה ב ל י ע ה מ ט מ א‬
‫זבים נרה עמ׳ ‪680‬‬
‫‪139‬‬
‫א ח ד ופופל א ח ד ‪ .‬ה ק י א ה ו ח ז ר ו ב ל ע ה ו ה י א ב ב י ת ה ב ל י ע ה מ ט מ א שנימ ופוסל א ח ד וכו׳‬
‫ו כ ש ה ק י א ה א ף ע ל פ י ש נ ת ע כ ב ה ב ב י ת ה ב ל י ע ה ל א ק ר י נ ן ב י ה והאוכל‪ ,‬א ב ל ה ק י א ה‬
‫ל ג מ ר י וחזר ובלעה ו נ ת ע ר ב ה ) צ ״ ל ‪ :‬ו נ ת ע כ ב ה ( ב ב י ת ה ב ל י ע ה א כ י ל ה הויא‪.‬‬
‫וכן בתו״כ א ח ר י מ ו ת פ י ״ א ה ״ ד ‪ ,‬פ ״ ה ע ״ א ‪ :‬יכול א פ ה ק י א ה ת ה א מ ט מ א ה ב ג ד י פ‬
‫ד ר ך י צ י א ת ה ת ל מ ו ד ל ו מ ד א ש ר ת א כ ל ב ד ר ך א כ י ל ת ה ה י א מ ט מ א ה ואיגה מ ט מ א ה ד ר ך‬
‫י צ י א ת ה ‪ .‬ועיין ד מ ב ״ מ ה ג ״ ל ה״ו‪.‬‬
‫‪ 18/19‬ב ל ע ה ו א ק בד‪ .‬כזית טהור מכלום נטל צפור ואכלו אם י ש ב ו כ ז י ת‬
‫טמא ו א ם ל א ו טהור‪ .‬כ ״ ה בכי״ו‪ .‬ועיין ר״ש הג״ל‪ ,‬דמב״מ הג׳יל ה״ת‪ .‬ועיין לעיל‬
‫וחולין ק ״ ב ב׳ ) ל ע ג י י ן א י ט ו ר אכילה(‪.‬‬
‫‪ 19/20‬נ ב ל ת הבהמה ב פ נ י ו ו ב ת ו ך פ י ו טמא ובבית ה ב ל י ע ה טהור נ ב ל ת‬
‫העוף ב פ נ י ו ובתוך פיו טהור וכר‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ו כ ן ב ד ‪ :‬נבלת ה ב ה מ ב פ נ י ו ובתוך‬
‫פ י ו ו כ ר ‪ .‬וכן ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬נ ב ל ת ב ה מ ה ב פ נ י ו ו ב פ י ו ו כ ר ‪ .‬ו ה ל ש ו ן מ ג ו מ ג מ ת ‪ .‬ואולי‬
‫צ ״ ל ‪ :‬נ ב ל ת ה ב ה מ ה ב פ נ י ן ) ע י י ן מ ״ ש ב ח ״ א ע מ י ‪ .(148‬כלומר‪ ,‬נ ב ל ת ה ב ה מ ה מ ט מ א ה‬
‫בין בפניפ‪ ,‬ב ת ו ך מ ע י ו )לכשיקיא א ו ת ה ל פ נ י ש ת ת ע כ ל ( ב י ן בתוך ה פ ה כ ש א ו כ ל א ו ת ה‬
‫א ב ל לא ב ש ע ה שהיא בבית הבליעה‪ ,‬משא״כ בנבלת העוף שמטמאה ד ק בבית הבליעה‬
‫ו ל א ב פ ג י פ ולא ב ת ו ך ה פ ה ‪ ,‬ו כ מ א מ ר פ ב ת ו ״ כ א ח ר י פ י ״ א פה״ג‪ ,‬פ ״ ה ע ״ א ‪ :‬א ב ב י ת‬
‫) = אבית‪ ,‬או א ב בית( ג פ ש היא מטמאה ולא בתוך המעייפ ולא בתוך הפה‪ .‬ואפילו‬
‫ל כ ש י ק י א א ו ת ה מ ן ה מ ע י י מ ש ו ב איגד‪ .‬מ ט מ א ה כ ל ל ואפילו ע ו ב ר ת ד ר ך ב י ת הבליעה‪,‬‬
‫כ מ ו ש מ פ ו ר ש בתו״כ ל ה ל ן ש מ ולעיל ב ת ו פ פ ת א ‪.‬‬
‫‪47323‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 21/22‬נ ב ל ת העוף הטמא כחצי פרם לפסול א ת הגויה כזית טהור א ב י ת‬
‫‪,‬‬
‫ה ב ל י ע ה ‪ .‬מכאן ואילך ע ד פ ו ף ה פ ר ק אינו בר״ש‪ .‬ו ה ג י ש ה ע ת י ק צ ׳ א י נ ה במציאות‪ ,‬כ י‬
‫ב ד ‪ :‬ג ב ל ת ה ע ו ף כ ב ח צ י פ ר ם לפפול א ת הגויה )ולא יותר(‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬נ ב ל ת ה ע ו ף כ ז י ת‬
‫ט ה ו ר א ב י ת הבליעה‪ .‬ו כ ג ר א ה ש צ ״ ל ‪ :‬גבלת ה ע ו ף הטהור כ ז י ת א ב י ת ה ב ל י ע ה ‪ ,‬כ ל ו מ ר‬
‫ש י ע ו ר ג ב ל ת ע ו ף טהור ה ו א כזית ב ב י ת הבליעה‪ ,‬ע י י ן ב מ ש ג ה ר י ש טהרות‪.‬‬
‫‪ 22/23‬ו ז ה אחד משלשה עשר דברים וכר‪ .‬עיין ב מ ש ג ה הג״ל‪.‬‬
‫‪ 23‬כביצה לטמא טומאת אוכלין ובו׳‪ .‬בכי״ו‪ :‬גבלת העוף ה מ מ א כ ח צ י ס ד ם‬
‫לפסול א ת הגויה כ ב י צ ה ל ט מ א ט ו מ א ת אוכלין וכר‪ .‬ו ע י י ן מ ש ג ת ט ה ר ו ת ס ״ א מ״ג‪.‬‬
‫‪ 24‬ו ר ׳ ח נ י נ א אומר וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬ודי חנניא א ו מ ד וכר‪ ,‬ובכי״ו‪ :‬ור׳ חוגיא אומר וכר‪.‬‬
‫ו ס ת מ מ ש נ ה ב ט ה ר ו ת פ ״ א מ ״ א ו מ ״ ג ה י א כ ר ׳ ח נ נ י א ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ת פסחים ספ״ג‪,‬‬
‫״ ל י ע )עיין ל ע י ל ז ב ח י ם םפ״ב ו ב ה ק ב ל ה ב מ נ ח ו ת‬
‫‪,‬‬
‫לי‬
‫י ״ ח א׳( ש פ ו ב ר כ א ן זה ו ז ה בכזית‪ .‬א ב ל בבבלי פסחים נ׳ ר ע ״ א מ פ ו ר ש א ח ר ת ‪.‬‬
‫ו א ו‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ם‬
‫ר‬
‫י ה ן ד ה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ת ר‬
‫א‬
‫ז ר‬
‫‪ 24/25‬ה א ו כ ל אבר מן ה ח י ומן הבהמה‪ ...‬ע ד ש י ה ו ב ו כזית‪ .‬ל ע י ל מכות ‪,44220‬‬
‫ועיין חולין ק ״ ב פע״א‪.‬‬
‫‪ 26‬האוכל אבר מ ן ה ח י ו מ ן העוף טמא ה ר י זה סופג וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬האוכל‬
‫מ ג ב ל ת ה ע ו ף ה ט מ א הרי זה סופג ו כ ר ‪ .‬ועיין ל ע י ל ח ו ל י ן ! ‪ 5 0 9‬ואילך‪ ,‬בבלי ש פ ק ״ א ב׳‪,‬‬
‫י ר ו ש ל מ י גזיר פ ״ ו ה״א‪ .‬ג ״ ד ע״ד‪.‬‬
‫‪ 26/27‬ודי אלעזר וחכמים וכר‪ .‬לעיל ש ם ‪ :‬ר ׳ אלעזר וחכמים וכר‪ .‬ולפי הגירסא‬
‫ה ה י א ה ו ל ך ד ׳ אלעזר י ח ד ע ם ה ח כ מ י פ ‪ ,‬ולפי ה ג י ר ס א ש ל פ נ י נ ו )וכ״ה ב ב ב ל י חולין שם(‬
‫הולך ר ׳ א ל ע ז ר ע ם ר ׳ יהודה‪ ,‬וכן מ פ ו ר ש ב ב ב ל י ש ם ) ק ״ ב ד ע ״ א ( ‪ :‬ר ׳ י ה ו ד ה‬
‫ו ר ׳ א ל ע ז ר םברי ו כ ר ‪ ,‬ו כ צ ״ ל ב ת ו ס פ ת א שם‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש בגםסחות ל ח ״ ב ע מ ׳ ‪.303‬‬
‫‪140‬‬
‫‪ * r‬ם ״ א עמ׳‬
‫‪680‬‬
‫‪0‬‬
‫ידים‬
‫פ״א‬
‫‪ 34/36‬מי רביעית נוטלק לידים לאחד א ב ל ל א לשנים‪ ...‬מוםיפץ על‬
‫הראשונים ואין מוםיפין על השניים דברי ר׳ מ א י ר ר׳ יו ם י אומר מי רביעית‬
‫‪,‬‬
‫נותנין אף לשנים וכר‪ .‬ג י זו איגגה ל א ש ל ד ולא של כי״ו‪ ,‬כי ב ד גודם‪ :‬מ י ר ב י ע י ת‬
‫גותגין ל א ח ד ו א ף ל ש ג י ם ומחצי ל ו ג ל ש ל ש ה ו ל א ר ב ע ׳ ומלוג ל ח מ ש ה ו ל ע ש ר ׳‬
‫ו ל מ א ה מוסיפין ע ל ה ר א ש ו ג י מ ואין מוסיפין ע ל ה ש ג י מ ד ב ר י ר ׳ מ א י ר ר׳ י ו ס י א ו מ ד‬
‫מ י ר ב י ע י ת גותגין ל א ח ד א ב ל ל א לשגימ ו כ ר ‪ .‬ו ב כ י ״ ו ‪ :‬מ י ר ב י ע י ת גוטלין לידים‬
‫ל א ח ד א ב ל ל א לשגימ וכו׳ )כגי׳ ש ה ע ת י ק צ ׳ ( ואין מופיפין ע ל ה ש ג י י מ ד ב ר י‬
‫ר׳ י ו פ י ר ׳ מ א י ר א ו מ ר מ י ר ב י ע י ת גותגין ל י ד י מ א ף לשגימ וכר‪.‬‬
‫ו ג ר א ה קרוב לוודאי שבכי״ו ח ל ו י ד י מ ת ק ג י פ )שראו ב ג ו פ ח א א ת ר ת ש ה מ ח ל ו ק ת‬
‫הפוכה‪ ,‬עיין להלן(‪ ,‬כי ה ת ג א י מ ב ר ו ב מ ה מ כ ר י ע הקדימו א ת ד ב ר י ר׳ מ א י ר ל ד ב ר י‬
‫ד ׳ יופי‪ ,‬והגופחא ה ק ו ד מ ת ה י ת ה ש מ ‪ :‬ד ב ר י ר ׳ מאיר‪ .‬ר ׳ יופי א ו מ ר וכר‪ ,‬כ מ ו ש ב ד ה‬
‫ה ׳ צוקרמגדל מלבו‪.‬‬
‫ו כ ן ב ר ״ ש פ ״ א פ מ ״ א ‪ :‬ועוד תגיא ב ת ו פ פ ת א מ י ר ב י ע י ת גותגין לידימ ל א ח ד‬
‫א ב ל ל א ל ש נ י פ מ ח צ י ל ו ג ל ש ל ש ה א ב ל ל א ל א ר ב ע ה מלוג ל ח מ ש ה א ב ל ל א ל ע ש ר ה‬
‫ו ל א למאה מופיפין ע ל ה ר א ש ו ג י מ ואין מ ו פ י ף ע ל ה ש ג י י מ ד ב ר י ד ׳ מאיר ר׳ יופי‬
‫א ו מ ד מ י ר ב י ע י ת גותגין ל י ד י פ ל א ח ד א ף ל ש ג י י פ ו כ ר ‪ .‬וכן היתד‪ ,‬ה ג י ר פ א כ א ן גמ‬
‫לפגי ר ׳ י ש ע י ה ד ט ר א ג י ש כ ן ה ו א כ ו ת ב בתופפותיו לגזיר ל ״ ת א ׳ ) מ ״ א ע׳׳ד(‪ :‬ד ת ג ן‬
‫מ י ר ב י ע י ת גותגין ל י ד י ם א ח ד א ב ל ל א לשגים ו כ ר פ י ׳ א ל ו ה ן ד ב ר י ר ׳ מ א י ר‬
‫א ב ל ר׳ יופי פ ל י ג ע ל י ה ו א מ ר מ י ר ב י ע י ת ל כ ל ח ד ו ח ד ) צ ״ ל ‪ :‬לבלן( ו מ ת ג י ׳ ד י ד י ם‬
‫)כלומר‪ .‬פ ת מ מ ש ג ת י ג ו כ א ן פ ״ א מ ״ א ( ר ׳ יופי ה י א ו ד ל א כ ר ״ מ ‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק כ ג י ׳‬
‫ה ד ״ ש גם ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח או״ז ס י ׳ קל״ה‪ ,‬מ ״ ג ע ״ ד ‪ .‬ו כ ן בגזיר ל ״ ת א ׳ ב ד ״ ו ד ״ פ ‪:‬‬
‫מ ר ב י ע י ת גיסלין לידימ ל א ח ד ולא לשגימ ד ב ר י ר ׳ מ א י ר ר ׳ י ו ס י א ו מ ר‬
‫ל א ח ד ו א פ י ל ו ל ש ג י פ ‪ .‬ו ב ה ו צ א ו ת שלפגיגו א י ן ז כ ר מ מ ת ל ו ק ת ר מ א י ר ו ר ׳ יוסי‪.‬‬
‫ועיין מ י ש ע ״ ז להלן‪ .‬ולפ״ז פ ת מ מ ש ג ת י ג ו כ א ן ה י א כ ר ׳ יופי‪ .‬א ב ל ק ש ה ש ה ר י‬
‫ב מ ש ג ה ש מ גזבר מ ס ו ר ש ‪ :‬ר׳ יוסי א ו מ ר ו ב ל ב ד ש ל א י פ ח ו ת ל א ח ר ו ן ש ב ה ם מ ר ב י ע י ת ‪,‬‬
‫ו מ ז ה מ ש מ ע ש ה ר י ש א איגד‪ ,‬ד ׳ יוסי‪ .‬וצ״ל ש ה ת נ א ס ת ם ב ר י ש א כ ר ׳ יוסי ב ת ו פ פ ת א‬
‫כאן‪ .‬ועיין ב פ ״ ב מ ״ א ו מ פ ד ש י מ שמ‪ ,‬ו ע י י ן להלן ‪ 6818‬ואילך‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ב ר ם גם ג י ׳ ד ב ת ו ס פ ת א י ש ל ה ע ל מ ה לסמוך‪ .‬ש כ ן מ ע ת י ק ר ׳ ע ז ר י א ל‬
‫בגימוקיו ל ג ז י ר ל י ה א׳ )לפי ש ט מ ״ ק ש מ ( ‪ :‬ס ל ו ג ת א ה י א ב מ ס ׳ ידים והכי א י ת א מ י‬
‫ר ב י ע י ׳ גומלין לידיס ו א מ י ׳ לשגימ ו מ ח צ י ל ו ג ל ש ל ש ה ו א ר ב ע ה ו מ ל ו ג ל ח מ ש ה‬
‫ידים ס״א עמ׳ ‪680‬‬
‫‪141‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ל ע ש ר ה מוסיפין ע ל ה ר א ש ו נ י ם ו א י ן מ ו ם י פ י ן ע ל ה ש נ י י מ ד ב ר י ר ״ מ ר יוסי א ו מ ר‬
‫מ י ר ב י ע י ת נוטלין ל א ח ד א ב ל ל א לשנימ‪ .‬וכן ב פ ׳ י ח ו פ י ת ו ״ א כ ת ״ י ע ר ך א י ל פ א‬
‫)חילפא(‪ :‬א ב ל מ ת ל ק ו ת מ מ פ ו ר ש ת ב ת ו פ פ ת ד מ פ ׳ י ד י מ ו ה ״ ג ה ת מ מ י ר ב י ע י ת נ ו ת נ י מ‬
‫ל א ת ד ו א פ י ל ו ל ש נ י ם ו כ ר ע ד ד ב ר י ר׳ מ א י ר ד יוסי א ו מ ד מ י ר ב י ע י ת נ י ת נ י ן‬
‫ל א ח ד א ב ל לא ל ש נ י פ ו כ ר ‪ .‬ו ל פ י ג י זו פ ת מ מ ש נ ת י נ ו ה י א כר׳ מ א י ד ו ל א כר׳ יופי‪,‬‬
‫וכן יוצא מ פ ש ט ה פ ש ו ט ש ל מ ש נ ת י נ ו ‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪ .‬מ ע ת ה ב ר ו ר ש כ ן ה י ת ה‬
‫ה ג י ר פ א ג פ לפני ה ד א ב ״ ד ‪ ,‬ש כ ן ה ו א כ ו ת ב ב ה ש ג ו ת י ו פ י ״ א מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ה ״ ז ‪ :‬ואולי‬
‫ק ב ע הלכה כר׳ ] מ א י ר [ ד ת ו פ פ ת א מ פ ג י ש ש ג א ו פ ת מ ב מ ש ג ה ו ל ד ע ת ר׳ מ א י ר א י ן‬
‫צ ו ר ך ]שיהא[ ר ב י ע י ת ל א ח ר ו ן ש ב ה פ ‪ .‬וכן ב ה ש ג ה שגיה ש פ ‪ :‬ו א פ י ל ו ל ד ׳ מ א י ד ד א מ ר‬
‫ש א י ן צ ר י ך ל ר ב י ע י ת ב פ ו ף וכו׳‪.‬‬
‫ו א ש ר ל ג י ר פ א ב ג מ ר א גזיר הג״ל‪ ,‬ה ר י מ ע י ד לגו ר׳ ש ל מ ה ע ד ג י ) מ ל א ״ ש כ א ן‬
‫פ׳י׳א מ״א( שר׳ ב צ ל א ל א ש כ ג ז י ה פ ך ש ט ה ג י ד ט א ‪ .‬ו י ש ש ג ר מ ו ש פ ‪ :‬ד ׳ ז כ א י א ו מ ר‬
‫ל א ח ד ולא לשגימ‪ ,‬ע י י ן ב ג י מ ו ק י ר׳ ע ז ר י א ל הג״ל‪ ,‬ובגדאד• ש ג ש ת ר ב ב ש פ זה מ ג מ ר א‬
‫ל ה ל ן שמ‪ .‬והגי׳ ה ע י ק ר י ת כ ג ר א ה היא כ מ ו שלפגיגו ש ל א גזברו ב ג מ ׳ ש מ ו ת החולקימ‪,‬‬
‫וכן הוא גמ ב כ י ״ מ ובפ׳ י ח ו פ י ת ו ״ א כ ת ״ י הג״ל‪ ,‬והשוה ג פ תוספ׳ ר י ״ ד הג״ל‪.‬‬
‫ו ב ר ש ״ י ש פ ‪ :‬ב פ ל ו ג ת א ל א ק מ י י ר י ד ה א ק מ י פ ל ג י ע ל י ה ד ד ׳ יופי ו א מ ר י ל א ח ד ולא‬
‫לשגיפ‪ .‬ו ב ד ״ ו ר ״ פ ש פ ‪ :‬ד ה א ק מ י פ ל ג י ע ל י ה דר׳ יופי ו ד ׳ י ה ו ד ה ו א מ ר י ל א ח ד‬
‫ולא לשגיפ‪ .‬ולפי ג י ׳ זו י ו צ א ש ר ׳ יופי פ ו ב ר ל א ח ד ו א פ י ׳ לשגימ‪ ,‬וכגי׳ ה ר ״ ש ה ג ״ ל ‪,‬‬
‫א ב ל א פ ש ר ש צ ״ ל ב ר ש ״ י ‪ :‬ד ה א ק מ י פ ל ג י עליה )כלומר ע ל ה ת ״ ק ( ר׳ יופי ור׳ י ה ו ד ה‬
‫ו א מ ר י ל א ח ד ולא לשגיפ‪ ,‬וזהו כ ג י ׳ ד ב ת ו פ פ ת א ‪ .‬א ב ל לא י ד ע ת י מגיין ל ק ח ד ש ״ י‬
‫א ת השמ ‪ .‬ד ׳ יהודה״‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מ א י ר ור׳ יופי‬
‫מ ע כ ש י ו ג ת ב ר ר לגו ש ה י ו ק י י מ ו ת ש ת י מ פ ו ר ו ת ב מ ח ל ו ק ת ר ׳‬
‫ב ע ג י י ן ר ב י ע י ת לשגימ‪ ,‬ו ש ת י ה מ פ ו ר ו ת מ ק ו י י מ ו ת ע ״ י ע ד י מ גאמגימ‪.‬‬
‫ב ר מ ל א ה י ת ה שומ מ ת ל ו ק ת ב מ פ י ר ת ה ב ב א ה א ח ר ו ג ה )גי׳ כי״ו אין ל ה ב י א‬
‫בחשבון‪ ,‬עיין מ ״ ש לעיל(‪ ,‬והייגו ש ר ׳ מ א י ד פ ו ב ר ‪ :‬מ ו פ י פ י ן ע ל ה ר א ש ו ג י מ ואין מ ו פ י פ י ן‬
‫ע ל ה ש נ י י ם ‪ ,‬ור׳ יופי פ ו ב ר ש מ ו פ י פ י ן ע ל ה ש ג י י מ ו א י ן מ ו פ י פ י ן ע ל הראשוגימ‪ ,‬ש כ ן‬
‫הוא בד‪ ,‬ב ד ״ ש ‪ ,‬ב ג י מ ו ק י ר ׳ עזריאל‪ ,‬ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח או״ז הנ״ל‪ ,‬וכן ב פ י ׳ ה ר א ״ ש‬
‫פ ״ א מ״א‪ ,‬עיי״ש‪ .‬וכן ב ב י ת י ד ל מ א י ר י ש ע ר ג׳ )ברכות ע מ ׳ ‪ :(208‬ו ע ו ד ש ה ר י‬
‫ב ת ו פ פ ת ׳ גחלקו ב ה ר ׳ מ א י ד ור׳ י ו פ י שר׳ מ א י ר א ו מ ׳ מ ו פ י פ י ׳ ע ל הראשוני׳ ו א י ן‬
‫מ ו פ י פ י ן ע ל השניי׳‪ .‬ולפי זה ה ס י פ א של מ ש ג ת י ג ו ב ר י ש מ כ י ל ת י ן ה י א מ ד ב ר י ר׳ י ו פ י ‪.‬‬
‫ו ב פ י ר ו ש ה ד ב ר י מ ע י י ן ב מ פ ר ש י ה מ ש נ ה ש מ ‪ ,‬ו ע י י ן להלן ‪ ,6812‬ו ב ר ״ ש ו ר א ״ ש‬
‫ה נ ״ ל נ ד ח ק ו מ א ד לפרש ד ב ר י ד ׳ מ א י ד ‪ .‬ועיין ב ד ״ ש ש מ ש ה ב י א א ת ה י ר ו ש ל מ י ב ר כ ו ת‬
‫פ ״ ח ה ״ א י ״ ב ע״א‪ ,‬ח ל ה פ ״ ב ה״ג‪ ,‬ג ״ ח ע ״ ג ע י י ״ ש ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ב ב ״ י ט ו ר א ו ״ ח‬
‫פ י ׳ ק פ ״ ב )ד׳ וורשא ק ״ מ ע״א( ב פ י ׳ ד ב ר י ה ד ״ ש ‪ .‬א ב ל ב ב י ת י ד ל מ א י ר י ה ג ״ ל כ ת ב‬
‫ב פ י ר ו ש ש ל פ י הירושלמי ה ג ״ ל *שגייס״ פ י ר ו ש ו מ י ט א ח ד ו ג י פ ש א ח ר י האכילה‪ ,‬ור׳ מ א י ד‬
‫ה ת מ י ד באתרוגים י ו ת ר מ ש ו ם סכגה‪ .‬א ב ל ל ה ל ן ב ת ו פ פ ת א א י ג ו מ ש מ ע כן‪ ,‬ו ע י י ן ג פ‬
‫ל ה ל ן ב מ ש ג ה פ ״ ב מ״ב‪ .‬ו ע י י ן ב ה ע ר ת ה מ ו ״ ל ב מ א י ר י שם‪ ,‬ו ל א ה ב י ן א ת דבריו‪,‬‬
‫כי ר ב י ג ו מ ס ת י י ע מ ל ש ו ן ‪ -‬ש ג י י ם ״ ש ב י ר ו ש ל מ י ולא מ ע צ ם ה מ ע ש ה ‪ .‬וכן יוצא מ ד ב ר י‬
‫ה ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫ידים פ״א עמ׳ ‪681‬‬
‫‪142‬‬
‫עמ׳ ‪681‬‬
‫‪ 1/2‬מוסיפין על השניים ואין מוםיפין ע ל הראשונים‪ .‬עיין מ״ש לעיל‪.‬‬
‫‪ 2/3‬כיצד נטל א ת הראשונים ושפשף ו נ מ ל ך ונטל את השניים ואין בהן‬
‫כדי שיגיעו לפרק ה ר י זה מוסיף עליהן‪ .‬וכ״ה בר״ש ו ש ר ת מד״ר״ח א ר ז הנ״ל‪ .‬ו פ י ר ש‬
‫ב ר ״ ש ש פ ‪ :‬פ י ׳ ש פ ש ף ש ק י נ ח ידיו ב מ פ ה ד ש י פ ש ף ל ש ו ן קינוח הוא‪ .‬ולעיל ש פ כ ת ב‬
‫בר׳־׳ש ל פ י ה נ ו ס ח א ש ב פ ״ א ש פ )וכן מעיר ה מ ג י ה ש פ ‪ :‬ובם׳׳א א ש כ ח נ א נ ו ס ח א א ח ר י ת י‬
‫ונר׳ ל ע נ י ו ת ד ע ת י ן ל ג ל ו פ י ת ה ד ה י א עיקר‪ .‬ו מ ג י ה זה א י נ ו א ח ר א ל א ה מ ג י ה ש ל‬
‫הדפופ‪ .‬כלומר י ע ק ב בר׳ חייפ אדוניהו‪ ,‬כפי ש נ ר א ה מסיגנוגו ‪ .‬ל ג ל ו פ יתד״״‪ ,‬ה ש ו ה ה פ י ו מ‬
‫בסוף ירושלמי ד״ו‪ .‬ועיין מ ״ ש לעיל ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪ :(105‬והא ד ת נ י א ב ת ו פ ׳ ב מ י ל ת א‬
‫ד ד ׳ יופי מ ו פ י פ י ן ע ל ה ש נ י י ם ו ל א ע ל ה ר א ש ו נ י ת כ י צ ד נ ט ל א ת ה ר א ש ו נ י פ ו ש י פ ש ף‬
‫ו נ מ ל ך ונטל א ת השניים ואין ב ה פ כ ד י ש י ג י ע ו לפרק ה ר י זה מוסיף עליהפ‪ .‬ע ל‬
‫כ ד ח י ן ב כ ה ״ ג ל א פ ל י ג ר ׳ מ א י ר מ א ח ר ש ק נ ה ידיו מ ן ה ר א ש ו נ י ׳ וידיו ט ה ו ד ר מ ד ק ת נ י‬
‫ב ת ו פ ׳ ו נ מ ל ך ו כ ר ‪ .‬ועיין מ ה ש ה א ר י ך ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח או״ז הנ״ל‪ ,‬ו ב ד ר ך ק צ ר ה‬
‫ש ל ו להלן שם‪.‬‬
‫ו ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ א מ ״ א ע מ ׳ ‪ :244‬וזה א מ ד ט כ י צ ד נ ט ל א ת ה ר א ש ו נ י ת‬
‫ו ש פ ש ף ו ח ז ר )כגי׳ ד( וגטל א ת השגיימ ואין ב ה ן כ ד י שיגיעו לפרק ה ד י זה מ ו ס י ף‬
‫עליהן ו כ ר ‪ .‬ו ב ה ש ג ו ת פ ו ף ה ׳ מ ק ו ו א ו ת ‪ :‬ו מ פ ר ש בתופפ׳ כ י צ ד ג ט ל א ת ה ר א ש ו נ י פ‬
‫ו ש פ ש ף ונטל א ת השנייפ ו ל א ה ג י ע ו ע ד הפרק ה ר י א ת מוסיף עליהמ‪ ,‬ה ו א ס ב ר‬
‫א ע ״ פ שגגבו ב א מ צ ע ו ט ע ה שאין ה נ ט י ל ה ל ח צ א י ן כ ל ל וכר‪.‬‬
‫‪ 3/4‬אחד הנוטל ד ו אחת ואחד הנוטל שתי ידיו אחד י ד ו של גדול ואחד‬
‫י ד ו של קטן צ ר י ך ל י ט ו ל מי ר ב י ע י ת ‪ .‬וכן מעתיק בר״ש פ״ב מ״ב‪ ,‬וממגו בתוה״ב‬
‫ל ה ר ש ב ״ א ב י ת ר ש״ב‪ ,‬קג״ח ע ״ א ‪ .‬ו כ ן ב מ א י ר י ב י ת י ד ש ״ ג ‪ :‬י ת ב א ר ב ת ו פ פ ת א‬
‫ש ר ב י ע י ׳ זה נ א מ ר בין בנוטל י ד ו א ח ת ב י ן ב נ ו ט ל ש ת י ידיו א ח ת י ד גדול ו א ח ת י ד‬
‫ק ט ן וכר‪ .‬ועיין ג פ מ ״ ש ב ס ׳ יתופי ת ר א כ ת ״ י ש א ע ת י ק להלן‪.‬‬
‫א ב ל מ ת ו ך פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ א ם מ ״ א א נ ו רואים שהוא מ ש ך א ת ה ב ב א ״ א ח ד‬
‫הנוטל י ד ו א ח ת ו א ח ד הנוטל ש ת י י ד י ו ״ ל מ ע ל ה ‪ ,‬והיינו ה ר י זה מופיף ע ל י ה ן ב י ן א ם‬
‫נ ט ל י ד ו א ח ת וכו׳‪ .‬ו א ה ״ כ מ ת ח י ל ע נ י י ן ח ד ש ‪ :‬א ח ד י ד ו ש ל גדול וכר‪.‬‬
‫ו ב ד כ א ן ‪ :‬א ח ד הנוטל ב י ד ו א ח ת ו א ח ד ה נ ו ט ל ב ש ת י ידיו ו כ ר ‪ .‬ו כ ן בט׳‬
‫יחוםי ת ו ״ א כ ת ״ י ע ד ך א י ל פ א ) ת י ל פ א ( ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת ׳ מ פ ׳ י ד י ס פ ״ א גרס׳ א ח ד ה נ ו ט ל‬
‫ב י ד ו א ח ת ו א ח ד הגומל ב ש ת י י ד י ו א ח ד י ד ו ש ל גדול ו א ח ד י ד ו ש ל ק ט ן צ ר י ך‬
‫ליטול רביעית‪ .‬ו ת י מ א מ א י ש ג א ד ל א ק ת ג י גוטל לידו א ח ת ו כ ן ל ש ת י ]ידיו[‪ ,‬ד ה א‬
‫בכולהי ב ב י ק ת ג י גותגין ל י ד י ט ו כ ן גוטליפ לידיפ‪ ,‬ו א פ פ י ׳ א ח ד ב י ד כ מ ו ל י ד וכו׳‪.‬‬
‫וכן ב מ ש ג ה פ ״ ב מ ״ ג ‪ :‬ג ט ל א ת הראשוגיט ל י ד ו א ח ת וכו׳ ל ב ׳ י ד י ו ו כ ר ‪ .‬א ב ל‬
‫ב ק ט ע י מ מ ן הגגיזה ש ה ד פ י פ ק א ה ל ע ב פ ׳ ה ש ג ת י ש ל ב י ה ״ מ פ י ג פ י ג י ט י ח י ״ ב ע מ ׳ ‪:316‬‬
‫ב י ד ו א ח ת וכו׳ ב ש ת י ידיו ו כ ר ‪ ,‬וכ״ה ב כ ת ״ י פ ר מ ה שט‪ ,‬ו כ ן ה ג י ה ר׳ י ה ו פ ף‬
‫אשכגזי )עיין ב מ ל א ״ ש שם(‪ ,‬ו כ ן מ ע ת י ק ב פ ׳ ה ת ר ו מ ה פי׳ ע ״ ח ‪ .‬ו כ ב ר ה ע י ר ו ת י ב כ ״ מ‬
‫ע ל חילוף ז ה ב י ן ב י ״ ת ולמ״ד‪.‬‬
‫‪ 5/6‬שתי ד ו ת של שניים נדונות כשני אנשים‪ ...‬ל א יחזור השני ויטול לדיו‬
‫משירי רביעית‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ופירש בד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ל א יחזור ה ש נ י ויטול ידיו כלומר י ד ו‬
‫ידים ם״א עמ׳ ‪681‬‬
‫?‪14‬‬
‫השנייה‪ .‬ד מ ת ח ל ה ל א נ ט ל כ י אם י ד ו ה א ת ת ‪ ,‬ו ז א ת ה ש נ י י ה נ ע ש י ת כ י ד א ד ם א ח ר‬
‫שלישי‪ ,‬ו מ י ר ב י ע י ת נ ו ט ל י ן ל ש נ י ׳ ולא ל ש ל ש ‪ /‬ו מ מ נ ו ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א ו ב ב י ת י ד‬
‫ל מ א י ר י הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 6/7‬הנוטל ידיו צ ר י ך לשפשף את ידיו‪ .‬בפיה״מ להר״מ בסוף ה ק ד מ ת ו למס׳ ידימ‪:‬‬
‫ו כ ב ד ה ת ב א ר ב ת ו פ פ ת א ש ה נ ו ט ל י ד י ו צ ר י ך לשפשף‪ ,‬ר ו צ ה ל ו מ ד ש י ח כ ך זו בזו ) ו ה ע ת י ק ה‬
‫ה ר א ״ ש ב ד י ש פ י ר ו ש ו ל י ד י פ ( ‪ .‬ו פ פ ק ה ב פ י ״ א מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת פה״ב‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש הנ׳׳ל‪ :‬צ ר י ך ל ש פ ש ף ‪ ,‬כ ל ו מ ד ל ק נ ח מימ ש ע ל ידיו ב מ פ ה א ו ב ש א ר ד ב ד י פ ‪,‬‬
‫כ ד א מ ר י ב פ ״ ק ד ט ו ט ה ) ד ב ( כ ל ה א ו כ ל פ ת ב ל א נ י ג ו ב י ד י פ כאילו א ו כ ל ל ח פ ט מ א ‪,‬‬
‫ו ש י פ ש ו ף לשון ק י נ ו ח ה ו א כ י ה ה ו א ד ב ר י ש א מ ד ל ה מ ה מ מ ו נ ה )יומא ל׳ רע׳׳א( ו כ ר‬
‫ו ב ש ל א נ ט ל כי א ט ה ר א ש ו נ י ט איידי‪ ,‬ד א י נ ט ל א ת ה ש נ י י פ ה י כ י ק ת נ י פ י פ א ב ש פ ש ף‬
‫ב ר א ש ה ז ד וגגע ב ה ן ט מ א ה ‪ ,‬ה ר י ט י ה ר ו ה ש ג י י ט א ת הראשוגיט ש ע ל ג ב י ה י ד כ ד ק ת נ י‬
‫מ ת ג י ‪ /‬ומיהו א י פ ש ׳ ד ש פ ש ו ף ב ע י לעולם‪ .‬ו ב ס מ ״ ג ע ש י ן כ״ז‪ ,‬קי׳׳ב ע״ד‪ ,‬ה ע ת י ק א ת‬
‫ה ת ו פ פ ת א כ א ן בלי ש ו פ פירושיפ‪ .‬ו ב ש פ ה פ מ ״ ג ב ה ג ה ״ מ פ״ו מה׳ ב ר כ ו ת ה ט ״ ז ) ב ד קושטא(‪.‬‬
‫ו ב ר א ״ ש חולין פ ״ ח פי׳ י ״ ח ‪ :‬וישפוך ע ל ש ת י י ד י ו א ו י ש פ ו ך על זו ר ב י ע י ת‬
‫ו ע ל זו ר ב י ע י ת ו א ח ד כ ך י ש פ ש פ פ זו בזו‪ ,‬ש ה ש ו פ ך ר ב י ע י ת ע ל ידו כ א ח ת א י ן צריך‬
‫מ י ט אחרוגיט ל ט ה ר ה וכר‪ .‬ו ע י י ן ב מ ע ד ג י יו״ט ו ב ד ב ר י ת מ ו ד ו ת שפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫שפשפה בחברתה טמאה בראש או בכותל ח ז ר ונגע בהן טמאה‪ .‬כ״ה בד‪.‬‬
‫ו ב כ י ״ ו ‪ :‬ש פ ש ף ב ח ב ר ת ה ט מ א ה ב ר א ש או בכותל ט מ א ה חזר וגגע ב ה ן טמאה‪.‬‬
‫ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬ש י פ ש פ ה ב ח ב ר ת ה ט מ א ה ב ר א ש א ו בכותל ט ה ו ר ה חזר וגגע‬
‫ב ה ן ט מ א ה וכר‪ .‬ו כ ן ב ד א ״ ש פ ״ ב מ ״ ג ‪ :‬ותגיא ב ת ו פ ׳ ש א פ ש פ ש ף י ד ו ב ר א ש או בכותל‬
‫ט ה ו ר ה חזר ו נ ג ע ב ה ט ט מ א ה וכר‪ .‬וכ״ה ב מ ש ג ת י ג ו פ ״ ב כ ד ג ‪ :‬גטל ל י ד ו א ח ת‬
‫ו ש פ ש פ ה ב ח ב י ר ת ה ט מ א ה ב ר א ש ו או בכותל טהורה‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ בטוף ה ק ד מ ת ו‬
‫לידימ ע מ ׳ ‪ 243‬ה נ ״ ל ‪ :‬ו כ ב ר ה ת ב א ר ב ת ו ס פ ת א ש ה נ ו ט ל ידיו צ ר י ך ל ש פ ש ף ו כ ר ו ש ט‬
‫נ א מ ד ש ס ש ס ה ב ח ב ר ת ה ט מ א ה ב ר א ש או ב כ ו ת ל טהורה‪ .‬ו מ ל ש ו ן זו מ ש מ ע ק צ ת‬
‫ש כ ו ו ג ת ו ל ת ו פ פ ת א כאן‪ .‬א ב ל ב ה ע ת ק ה ש ב פ י ׳ ה ר א ״ ש ש ם ‪ :‬ו א י ת מ ר ש פ ש פ ה ב ח ב י ר ת ה‬
‫ט מ א ה ב ר א ש א ו ב כ ו ת ל טהור‪ .‬ולפ׳י׳ז י ת כ ן שהכווגה ל מ ש ג ת י ג ו הג״ל‪.‬‬
‫ו ה ג ה לפי׳ ה ר מ ב ״ ם והרא׳יש חולין הג״ל ב ש י פ ש ו ף ה י ד י ט צ ר י ך ל פ ר ש ש ג ט ל ד ק‬
‫ידו א ח ת ו כ מ ש נ ת י נ ו הג״ל‪ ,‬ולפיכך ט מ א ה א פ ש פ ש ף ב י ד ו השגיה‪ ,‬א ב ל א פ ש פ ש ף‬
‫ב כ ו ת ל טהורה‪ ,‬וזו ה י א פ י פ ק א מ ן ה מ ש נ ה הנ״ל‪ .‬ולפי׳ ה ר ״ ש ה נ ״ ל הפי׳ כפשוטו‪,‬‬
‫ש נ ט ל א ת ש ת י ידיו וקינח א ת י ד ו א ח ר י ה נ ט י ל ה ב י ד ו ה ש נ י ה ט מ א ה ‪ ,‬בכותל טהורה‪,‬‬
‫ואמ ת ז ר וגגע ב מ י ט ש ב כ ו ת ל טמא‪ .‬ש ד ו ו ק א מ י ט שגייט מ ט ה ד י מ ל ג מ ר י א ת הראשוניט‪,‬‬
‫א ב ל גגיבה א י נ ה מ ט ה ר ת א ת המימ כ מ ו ש פ י ר ש ה ר ״ ש ה נ ״ ל )וכמו ש ב א ר א ת ד ב ר י ו‬
‫ב ד ב ר י ת מ ו ד ו ת ל ר א ״ ש חולין ס ״ ח סי׳ י ״ ח א ו ת פ׳י׳ה(‪ .‬ו ע י י ן ב ר ״ ש פ ״ ב מ״ג‪ .‬ו ה ג ה‬
‫ה ד ״ מ ו ה ט ו ר ה ש מ י ט ו א ת ה ב ב א ה א ח ר ו ג ה בחזר ו ג ג ע ב מ י ם שבכותל‪ ,‬ו ד ק ה ב ״ י פ ס ק ה‬
‫ב א ו ״ ח סי׳ ק ס ״ ב ס״ק ח ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ולכאורה גראה ש ג י ׳ כ י ״ ו ה י א ט״ם ב ד ו ר ה ‪ ,‬א ב ל גם גי׳ ד ח ש ו ד ה ) ש ה ש מ י ט ו‬
‫שם א ת ה מ ל ה ‪ :‬טהורה(‪ .‬ו א ו ל י ה פ י ׳ הוא ש א ם ק י נ ח י ד ו ב כ ו ת ל ש ל א היה בדוק ל ו‬
‫)וכן בראשו( טמא‪ .‬וכן א ט ה ז ד ו נ ג ע במים ש ע ל ה כ ו ת ל ט מ א ) א ע ״ פ ש כ ב ד נ ט ל א ת‬
‫ידיו א ח ר י גגיעתו בכותל(‪ .‬וכן כ ת ב בפי׳ ידים ל ה ר א ב ״ ד )תמים ד ע י ם סי׳ ס״ו‪,‬‬
‫ג ׳ סםרים גסתחים ה ו צ ׳ ש י ג ב ל ו ם מ ״ ח ע ״ ב סי׳ י ׳ ( ‪ :‬מים ראשוגים א פ ש פ ש ף בגופו‬
‫‪144‬‬
‫ידים ס״א עמ׳ ‪681‬‬
‫א ו בכותל א ח ר גמילה צריך גמילה א ח ר ת ש מ א נ ג ע ב מ א כ ו ל ת א ו ב ז י ע ה א ו ב ש ר ץ‬
‫בכותל א ו ברוק שעליו‪ .‬וזו ה י א הגי׳ הנכונה בדברי הראב״ד‪ ,‬והנוםת שבכלבו סי׳ כ ״ ג‬
‫ו א ״ ח ח׳׳א ב׳ ע׳׳ג משובש‪ ,‬כ פ י שיוצא ברוד מ ת ח י ל ת החילוקימ ש מ ב י ן מ י ם ר א ש ו ג י ם‬
‫) א ו אחרוניפ( ו א מ צ ע י י פ ‪ .‬ולדברי ה ר א ב ״ ד מוכרחיפ לפרש א ת מ ש נ ת י נ ו הנ״ל ב ר א ש‬
‫וכותל הבדוק לו‪.‬‬
‫‪ 7/8‬הנוטל ידיו משטיפה א ח ת וכר‪ .‬ד״ש הנ״ל‪ ,‬ועיין ב מ ש נ ה פ״ב מ״א‪ ,‬ועיין‬
‫גיסין ם ״ ו ב ׳ ובתום׳ שפ‪.‬‬
‫‪ 8/9‬ר׳ יופי א ו מ ר ‪ . . .‬אפילו נטל משירי רביעית כשר‪ .‬בר״ש ה ג ״ ל ‪ :‬ר׳ יוסי‬
‫לפרושי מ י ל ת א ד ר ׳ מ א י ד קאתי‪ .‬ד ה א מ ש מ ע ב מ ת נ י ת י ן ) ה נ ״ ל ( ד מ ו ד ה ר׳ מ א י ר ב י ד ו אתת‪.‬‬
‫‪ 9/10‬כ ל החוצציץ בגוף ח ו צ צ י ן בדים בקידוש י ד י ם ותלים אבית הבירה‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬א ב י ת המקדש‪ ,‬וכ״ה בר״ש הנ״ל‪ .‬ו ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פ ״ ב ס מ ״ ב ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת א כל‬
‫ה ח ו צ צ י ן בגוף ח ו צ צ י ן בידים ו כ ק ד ו ש ידימ ורגלימ ב ב י ת ה מ ק ד ש )והובא בגליון‬
‫פ י ׳ ה ר א ״ ש שם(‪.‬‬
‫ובחולין ק ״ ו ב ׳ ‪ :‬ו כ ל ד ב ר שחוצץ ב ס ב י ל ה בגוף חוצץ ב נ ט י ל ת י ד י פ לחולין‬
‫ו ב ק י ד ו ש י ד י מ ורגלימ ב מ ק ד ש ‪ .‬ולעיל מקוואות פ ״ ו )‪ :(65831‬כל ה ח ו צ צ י ן ב כ ל י ם‬
‫חוצצין בגדה ו כ ר ‪ .‬ו ה ב א ת י ש פ ג י ׳ ה ב ה ״ ג ‪ :‬כל ה ח ו צ ץ ב כ ה ג י פ וכר‪ ,‬ולפי ה ת ו פ פ ת א‬
‫כ א ן ה י ה צריך לפרש בכהגיפ‪ ,‬ב ק י ד ו ש י ד י פ ורגליפ‪ ,‬א ב ל מ פ ׳ הרוקח ה ב א ת י ש פ ג י ר פ א ‪:‬‬
‫כל החוצץ ב ע ב ו ד ה ‪ ,‬ע י י ן מש״ש‪.‬‬
‫‪ 10/11‬הנוטל ידיו במקדש צריך ליטול מי רביעית‪ .‬כ״ה גם ב ד ‪ .‬ובתוספתא‬
‫ע פ פ י ׳ זר ז ה ב להגר״א ז״ל ל י ת א ה מ ל ה ״ ב מ ק ד ש ״ ‪ ,‬ו ע ל פ י ה ה ש מ י ס ו ה גם ב ת ו ס ם ת א‬
‫ב ד ׳ ר א פ ‪ .‬ולפיכך ל א בארוה המפרשימ‪ .‬א ב ל ב ר י לי ש מ ל ה זו ג ש מ ט ה ב ת ו פ פ ת א ע פ‬
‫ע פ פ י ׳ ה ג ר ״ א ב ס ע ו ת הדפוס‪ ,‬ומעולמ ל א ע ל ה ע ל ד ע ת ה ג ר ״ א למחוק אותה‪.‬‬
‫ו כ ן מפורש בירושלמי ח ג י ג ה פ ״ ב ה ״ ה ‪ ,‬ע ״ ח ע ״ ב ‪ :‬ו ל ק ו ד ש מטבילין‪ .‬כ ל ה ן‬
‫ד ת נ י נ ן מ ט ב י ל י ן ב א ר ב ע י ם ס א ה א ג ן קיימין‪ .‬ו ה א ת נ י ג ן הגוטל י ד י ו ל מ ק ד ש צ ר י ך‬
‫ר ב י ע י ת וכו׳ כ א ן בקודשי מ ק ד ש ה מ ק ו ד ש י ן וכאן בחולין ש ג ע ש ו ע ל ג ב י ה ק ד ש ‪ .‬ולם״ז‬
‫ה פ י ׳ ה ו א ש ה נ ו ט ל ידיו כ ד י לאכול חולין ש ג ע ש ו ע ל ט ה ר ת ה ק ו ד ש ) ב מ ק ד ש =־ ל מ ק ד ש (‬
‫גוטל מ ר ב י ע י ת ואין צריך טבילה‪ ,‬ו א פ ש ר ש ש י י ר י ט ה ר ה ל א יועילו ל ג ב י חולין ש נ ע ש ו‬
‫ע ל ט ה ר ת הקודש‪.‬‬
‫‪ 11‬וקידוש ידים ורגלים א י ן ל ו שיעור‪ .‬בזבחים כ״א ם ע ״ ב ‪ :‬כ ל הכלים מ ק ד ש י ן‬
‫ב י ן ש י ש ב ה ן ר ב י ע י ת ב י ן ש א י ן ב ה ן ר ב י ע י ת וכו׳‪ .‬ועיין ת ו פ פ ׳ ש ם ב ״ ב א ׳ ד ״ ה קודח‪.‬‬
‫ב ר מ ב ״ מ פ ״ ה מ ה ׳ ב י א ת ה מ ק ד ש ה י ״ א ו ב כ ״ מ שפ‪.‬‬
‫‪ 11/12‬מנופה ש ה ת ק י נ ה לכלי נ ו ט ל ק הימנה לידים‪ .‬חולין ק״ז א ‪ /‬ר״ש ודא״ש‬
‫ם״א מ ״ ב ‪ ,‬רוקח ס י ׳ שכ״ח‪ ,‬ב י ת י ד ל מ א י ר י ש ״ ו )ברכות ק ״ ה ע״ד(‪ ,‬ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח‬
‫או״ז ס י ׳ ק ל ״ ה מ ״ ד ע ״ ב ‪ .‬ועיין מ ״ ש ב כ ״ מ פ ״ ו מ ה ׳ ב ר כ ו ת הי״א‪.‬‬
‫‪ 12‬החמת והכפישה אף על שפחותין נוטלק מהן לידים‪ .‬הראשוגיס הג״ל‪.‬‬
‫ועיין מ ״ ש ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח או״ז הג״ל מ ״ ד ע ״ ג ‪ .‬ובחולין ש מ ‪ :‬ת מ ת ו כ פ י ש ה ש ת ק ג ן‬
‫גומלין מ ה ן לידימ‪.‬‬
‫ש ם ‪ :‬השידה והתיבה‪ .‬ל י ת א בכייו‪ ,‬ד״ש‪ ,‬רוקח‪ ,‬רא״ש וחולין הנ״ל‪ ,‬ונכנסו לכאן‬
‫ב ט ״ ס מ ש ו ר ה הבאה‪.‬‬
‫‪ 12/13‬השק והקופא אף ע ל פ י ש א ק מקבלין נוטלק מ ק לידים‪ .‬ב ד ‪ :‬השק‬
‫ידים ם״א עמי ‪681‬‬
‫והקיפא‬
‫ובכי״ו‪:‬‬
‫ורא״ש‬
‫ברכות‬
‫‪145‬‬
‫א ף ע ל פ י מ ק ב ל י ן י ד י ו ג ו מ ל י ן מ ה ן לידי׳‪ .‬ו ה ע ר ת צ ׳ ב ש נ ו ״ ם א י נ ה נבונה‪.‬‬
‫ה ש ק ו ה ק ו פ ה א ף ע ל פ י ש מ ק ב ל י ן א י ן ג ו מ ל י ן מ ה ן לידימ‪ .‬וכ״ה ב ר ״ ש‬
‫ה ג י ל ‪ ,‬ו כ ן ה י ה ל פ ג י ה ר ו ק ח הג״ל‪ ,‬וכ״ה ב ח ו ל י ן הג״ל‪ ,‬ו ע י י ן ר מ ב י ם פ ״ ו מ ה ׳‬
‫ה י ״ א ו מ ג ד ל ע ו ז ש פ ‪ .‬ו ג י ׳ צ ׳ ו ד י ה ב ת ו פ פ ת א ב ד ו י ו ת מ ן הלב‪.‬‬
‫‪ 13/14‬השידה והתיבה והמגדל ב ז מ ן ש ה ן‬
‫מ ק ב ל י ן אף על פי‬
‫שאין‬
‫עשויין ל א ו ה ל י ן א י ן ג ו מ ל י ן מ ה ן לידים‪ .‬בכי־׳ו‪ :‬אע״פ ש ה ן עשויין לאוהלין וכר‪.‬‬
‫ובחולין ש פ ל י ת א ל ב ב א זו‪ .‬ו ב ר א ״ ש ה ג י ל ד ל ג עליה‪ .‬ו ב ר י ש ה ג י ל ‪ :‬ה ש י ד ה ו ה ת י ב ה‬
‫ו ה מ ג ד ל בזמן ש א י ג ן ע ש ו י י מ ל א ה ל י מ ג ו מ ל י ן מ ה ן ל י ד י מ ב ז מ ן ש ה ן ע ש ו י י ם לאהלימ‬
‫א י ן גומלין מ ה ן לידים‪ .‬ו ב ד ו ק ה ס י ׳ ש כ י ח ה ג י ל ‪ :‬ש י ד ה ת י ב ה ו מ ג ד ל מ ק ב ל י ן גומלין‬
‫מ ה פ לידימ‪ .‬ואולי ‪ ,‬מ ק ב ל י ך פירושו כ א ן ‪ ,‬מ ק ב ל י ן מ ׳ פ א ה ‪ ,‬ע י י ן כ ל י פ פ ט י ו מ״א‪,‬‬
‫ע י י ״ ש ב כ ל המשגה‪ ,‬ו ל פ ״ ז ג י ׳ ד מ ת פ ר ש ת כםשוםה‪ ,‬והייגו ש א פ ה מ מ ק ב ל י ן מ ׳ מ א ה‬
‫א י ג פ כליפ‪ ,‬ו א ע ״ פ ש א י ן ע ש ו י י ן לאהלין‪.‬‬
‫‪ 14/15‬א י ן הכהגים מקדשין במקדש א ל א בכלי‪ .‬ר״ש הגיל‪ ,‬ר״ש כלימ פ״ד‬
‫פמ״א‪ ,‬ו ע י י ן ז ב ח י מ כ י ב א׳‪.‬‬
‫‪ 15‬ואין משקץ את הסוטות ואין מטהרין א ת המצורעים וכוי‪ .‬וכ״ה בדיש כאן‬
‫ה ג י ל ‪ .‬ו ב ר י ש כלימ ה ג י ל ‪ :‬ע ו ד ה ו י מ צ י ל מ י ת ג י ה כ א ה ג ך ד ח ש י ב ה ת ם ד א י ן גומלין‬
‫י ד י מ א ל א בכלי ואין מ ש ק י ן א ת ה ס ו מ ו ת ואין מ ט ה ר י ן א ת ה מ צ ו ד ע י מ א ל א בכלי‪.‬‬
‫ו ל א ה י ה כ א ן לםני ה ד י ש ‪ :‬א י ן גומלין ידימ א ל א בכלי‪ ,‬א ל א ה ו א התכוין ל ע צ מ ה ד י ן‬
‫ש ל נ ט י ל ת י ד י פ ש א י נ ה א ל א בכלי‪ ,‬כ פ י ש י ו צ א מ מ ש נ ת י נ ו ו מ ת ו ס פ ת א כ א ן ‪ .‬ועיין סוסה ט י ו ב ׳ ‪.‬‬
‫‪ 16/17‬שולי כלי ע ץ כלי עצם‪ ...‬קרסם שפן ועשאן כלי וכוי‪ .‬ר י ש הנ״ל‪ ,‬רא״ש‬
‫פ ״ א מ מ י ב ‪ ,‬ועיין ה ר ש י מ ה ש ל י לעיל »!‪ .572‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 17/19‬שברי כלי חרס שיש ב ה ן כדי ק ב ל ת רביעית נ ו ט ל י ן מ ה ן ל י ד י ם שברי‬
‫כלי מתכות אף ע ל פי ש י ש ב ה ן כדי ק ב ל ת ר ב י ע י ת א י ן ג ו ט ל י ן מ ה ן ל י ד י ם ‪.‬‬
‫כ ל ב ב א ז ו ל י ת א ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ ,‬ו ב ד י ש ד ק ה ב ב א ש ל כ ל י ה ד פ ואין זכר מ כ ל י מ ת כ ת ‪.‬‬
‫ו ע י י ן ל ע י ל כלים ב ״ ק ם פ ״ ב ופפ״ז ו מ ש י ש ‪ ,‬ולפ״ז יוצא ש ת ר ש ש פ י ר ש מ ן ה ת ב י ת‬
‫ע ד י י ן ש ם כ ל י עליו א ם ה ו א מ ק ב ל א ב ל ש ב ר של־ מ ת כ ת ש ס י ר ש מ כ ל י א י ן ש ם כ ל י עליו‪.‬‬
‫ו ע י י ן ב מ צ פ ה ש מ ו א ל כאן‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ב ב א ו ד ג י ׳ כי״ו באו״ש םי״א מ ה ׳ מ ק ו ו א ו ת הי״א‪.‬‬
‫‪ 19‬ה ח ו ק ק אמת המים ועשה בהן בית ק ב ל ה וכר‪ .‬כ ל ה ב ר י י ת א לעיל!‪635‬‬
‫ואילך‪ ,‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪ .‬ועיין ב ב א ו ר ה ג ר ״ א א ו ״ ח ס י ׳ קג״ט מ ״ ק ז׳‪.‬‬
‫‪ 22/23‬מים שגפםלו משתית ה ב ה מ ה ר׳ שמעק ב ן אלעזר אומר בקרקע‬
‫מטבילק וכר‪ .‬חולין ק י ו א׳‪ .‬ועיין ר י ש ם י א מ י ג ‪.‬‬
‫‪ 23/24‬ה מ י ם שלפני נחתום אף על פי שלא נשתנו מראיהן א ץ נוטלץ מהן‬
‫ל י ד י ם ‪ .‬ב מ ש ג ה ס״א מ ״ ה ‪ :‬המים שהגחתומ מ ט ב ל ב ה ן א ת הגלוםקין םסולין‪ .‬ובריש ש ם ‪:‬‬
‫תגיא בתופפתא המים שהגחתומ מטביל בהן גלופקין א ף על פי שלא גשתגו מראיהן‬
‫פסולין‪ .‬ו כ י ה בפי׳ ד״רא״ש ש מ ‪ .‬ו כ ן מ ע ת י ק ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א ב י ת ו ׳ ש ע ר ב׳‪,‬‬
‫ק נ ״ ח ע ״ ב )ועיין בא״ח ח ״ א ה ׳ נ ט י ל ת ידים ס ו ף ס י ׳ ט ״ ז ‪ ,‬ב ׳ ע י א ( ו ב ח י ׳ ה ד ״ ן חולין‬
‫ק ״ ז א ׳ ‪ .‬ועיין ג י ׳ ד‪.‬‬
‫ו ב ד ו ק ח ס י ׳ ש כ י ח ‪ :‬בתוספ׳ מ י מ ש ה ג ת ת ו מ מ ט ב ל ב ה ן ג ל ו מ ק א ו ת גשתגו מ ר א י ה ן‬
‫פםולין‪ .‬ובגדאד‪ ,‬ש י ש ש ם ה ש מ ט ה ו צ ״ ל ‪ :‬ג ל ו פ ק א ו ת ] א ע ״ פ ש ל א גשתגו מ ר א י ה ן פסולין‪.‬‬
‫ש ה ו א נ ו ט ל ב י ד י ו ו נ ו ת ן ע ל ה ב כ ר ו ת א מ [ נ ש ת נ ו מ ר א י ה ן פסולין‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫ידים פ״א עמ׳ ‪681‬‬
‫‪ 24/25‬ושהוא נוטל בידיו ונותן על גבי ככרות א ם נשתנו מ ר א י ה ן וכו׳‪.‬‬
‫סוף‬
‫ה ר א ש ו נ י ם הנ״ל‪ ,‬ב י ת י ד ל מ א י ר י ש״ד‪) .‬ברכות ק ״ ה ע״ג(‪ ,‬ש ו ״ ת מ ה ר ״ ח או׳׳ז‬
‫סי׳ קל״ה‪ ,‬מ ״ ד ע״ג‪ .‬ועיין ב פ י ה ״ מ ל ה ר ״ מ פפ״א‪ ,‬מ ו ד סי׳ ק״ס‪.‬‬
‫‪ 25/26‬מים שלפני ה נ פ ח אף על פ י ש ל א נשתנו מראיהן וכוי‪ .‬ה ד א ש ו נ י מ‬
‫ה נ ״ ל ) ח ו ץ מ ש ו ״ ת מהר״ח א ר ז ( ‪ ,‬ועיין א ג ו ד ה רכ״ב ע״ב‪ .‬ולפנינו ב ט ״ פ ‪ :‬מ י פ ש ל פ נ י הנסה‪.‬‬
‫‪ 27‬מ י ם ש ל פ נ י ה ס פ ל וכוי‪ .‬טה״ד‪ ,‬ובד‪ ,‬כי״ו וכל הראשונימ הנ״ל‪ :‬ש ל פ נ י‬
‫ה ס פ ר וכר‪.‬‬
‫‪ 27/28‬הכל כשרין ליתן ל י ד י ם א פ י ל ו טמא מת א פ י ל ו בועל נ ד ה ‪ .‬וכן מ ע ת י ק י פ‬
‫ב ר ״ ש ו ר א ״ ש פ ״ א מ״ר‪ ,‬ה נ ״ ל ותום׳ נ ד ה ע ״ א ב׳ ד ״ ה מערה‪ .‬ו ב ר ו ק ח ס י ש כ ״ ח ‪:‬‬
‫ב ת ו פ פ ׳ גומלין לידיפ אפילו ט מ א מ ת ואפילו בועל גדה‪ .‬ו ב א ג ו ד ה ר כ י ב ע ״ ב ה נ ״ ל ‪:‬‬
‫ה כ ל כ ש י ר י ן ל י ת ן ל י ד י פ אפילו ט מ א מ ת נוטל מ נ ד ה לידיט‪ .‬ו ט ״ פ ה ו א ו צ ״ ל ‪ :‬א פ י ל ו‬
‫ט מ א מ ת ב ו ע ל נ ד ה ןנותנין[ לידיפ‪ .‬ומכאן מוכת שדווקא ט מ א מ ת ו ב ו ע ל נ ד ה‬
‫ש א י נ ן מ ט מ א י ן ב מ ש א לא כ ש ה ן מ ס י ט י ן ולא כ ש ה ן ניפוטין )עיין ע ל ט מ א מ ת ב פ פ ר י‬
‫סוף חוקת‪ ,‬ו ב ש ו ״ ת מ ה ר ״ מ ב ״ ב הוצ׳ מ ק ״ נ ‪ .‬ע מ ׳ ‪ 137‬ו ב ה ע ר ו ת הורוביץ בספרי( נ ו ת נ י ן‬
‫לידים )בכלים שאינם מקבלים סומאה(‪ ,‬א ב ל זב ונדה ש מ מ מ א י ן ב מ ש א א י ן נ ו ת נ י ן‬
‫לידיפ‪ ,‬מ פ נ י ש ה ן מ ט מ א י ן א ת ה מ י פ ב מ ש א ‪ .‬ו ב ת ש ל ו פ ת ו פ פ ת א ע מ ׳ ‪ 41‬כ ת ב ת י כ ד ב ר‬
‫ס ש ו ט ש ב ו ע ל נ ד ה מ ט מ א במשא‪ ,‬ו ב א מ ת זו ה י א רק ד ע ת ה ת ו ס פ ו ת ב י ו מ א ו׳ ב ׳ ד ״ ה‬
‫ש מ ס מ א ‪ ,‬וכן ר צ ו לומר בתוספ׳ נ ד ה ע ״ א ב ׳ הנ״ל‪ ,‬א ב ל מ ס ק נ ת התופפ׳ ב נ ד ה ש ט‬
‫שאין בועל נ ד ה מ ט מ א במשא‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 28/29‬כל שאינו מטמא א ת המים במשא כשר ל י ת ן לידים‪ .‬וכן מ ע ת י ק י מ‬
‫ב ע ד ך בר״ש ורא״ש הנ״ל‪ ,‬בתום׳ נ ד ה ע ״ א ב ׳ ד ״ ה מ ע ר ה הנ״ל‪ ,‬ם׳ ה ת ר ו מ ה ה׳ א י ס ו ר‬
‫והיתר סי׳ ע ״ ט ‪ ,‬תוה״ב להרשב״א ב י ת ר ש ״ ד ‪ ,‬ק ״ ס ע ״ א ‪ ,‬ש ו ״ ת ש ל ו ח ״ א ס י ׳ ת ק ״ י‬
‫) = מיוחסות סי׳ קג״א(‪ ,‬חידושיו לחולין ק ״ ז א׳ פ ד ״ ה מ ג ו פ ת ) ב ש ם ם׳ ה ת ר ו מ ו ת ( ‪,‬‬
‫ר י ט ב ״ א שם ד ״ ה ואין )בשם הג״ל(‪ ,‬ב י ת יד ל מ א י ר י ש ע ר ז׳ )ברכות ק ״ ו ע״ד(‪,‬‬
‫ש ב ה ״ ל השלם ס׳ ברכות סי׳ ק ל ״ ו ע מ ׳ ‪) 108‬אגור ב ש מ ו סי׳ ד״ז(‪ ,‬מ ר ד כ י ב ר כ ו ת ם״ח‬
‫סי׳ קצ״ט‪ ,‬א ג ו ד ה כ א ן ר כ ״ ב ע ״ ב הג״ל‪ ,‬א ג ו ד ה ג ד ה סי׳ מ״ב‪ ,‬ע ״ ב ע״ד‪.‬‬
‫ו כ ת ב ב ר ״ ש הג״ל שלפי ת ו פ ם ת א זו אסור ליטול לידים מ ג ד ה וגוי ש ה ר י ה ן‬
‫מ ט מ א י ן במשא‪ .‬ו כ ן ב ת ש ב ״ ץ ק ט ן פ י ׳ ר ע ״ ח ‪ :‬מ ה ר ״ פ ז״ל א ו מ ר ש א י ן ל ק ח מ י פ‬
‫ראשוגים מ ן הגויפ וכו׳ ו ת ג ן ב ת ו פ פ ת א ד י ד י מ כל ה מ ט מ א י ן ב מ ש א א י ן גוטלימ לידים‪.‬‬
‫וזה ה ו א בגדאד‪ .‬דיוק מ ת ו ס פ ת א כ א ן )ועיין מ ״ ש להלן ב ש ם הםמ״ג(‪ .‬ו ב ר ״ ש ש ם ה ב י א‬
‫ב ש מ י ש מפרשימ ש מ ד ב ר י מ כ א ן ב ת ר ו מ ה א ב ל בחולין גומלין אפילו מ א ל ו ש מ ט מ א י ן‬
‫במשא‪ .‬וזו ה י א ש י ט ת ב ע ל פ ׳ ה ת ר ו מ ה ו ת ו פ ׳ נ ד ה הג״ל‪ .‬ו ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א ה ג ״ ל‬
‫ה ב י א א ת ש ת י ה ד ע ו ת )כנראה ע ״ פ הר״ש(‪ ,‬א ב ל ב ת ש ו ב ת ו ו ב ח י ד ו ש י ו ל ח ו ל י ן ה נ ״ ל‬
‫הכריע כבעל פ ׳ ה ת ר ו מ ו ת ‪ .‬ו כ ן ה כ ר י ע ו בריטב״א‪ ,‬מאירי‪ ,‬שבה״ל‪ ,‬אגור‪ ,‬מ ר ד כ י ו א ג ו ד ה‬
‫הנ״ל‪ .‬ו ב ד ו ק ה ס ו ף סי׳ ש כ ״ ת ‪ :‬ו מ ת נ י ׳ ש פ ו פ ל ה מ ט מ ׳ ב מ ש א כ מ ו ג י ד ה וגוי א י ן ג ו מ ל י ן‬
‫הימגו דווקא ל ת ר ו מ ה ו ל א לחולין‪ .‬ו כ ן פ ס ק שגוי ו נ ד ה כ ש ר י ט ל י ת ן ל י ד י ט ב ט ו ר א ו ״ ח‬
‫ס י ׳ ק ג י ט ‪ .‬ו ע י י ן ב ב ״ י ש ם )ד׳ וורשא ק ל ״ ו ע ״ א ( מ ״ ש ב ש מ מהרא״י‪.‬‬
‫וגירםא מ ש ו ג ה מ א ד ב ס מ ״ ג ע ש י ן כ״ז‪ .‬ק י ״ ג ע ״ א ‪ :‬מ ו ת ר ל ק ב ל מ י ט ליטול מ ן‬
‫הגוי ו מ ן ה ג ד ה ו ה א ד ת ג י א ב ת ו פ פ ת א כל שאיגו מ ט מ א א ת ה מ י מ ב מ ש א כ ש ר ל י ת ן‬
‫‪,‬‬
‫‪, ,‬‬
‫לידיט וכל ש ה ו א מ ט מ א ב מ ש א א י ן גוטלין מ ה ן לידים‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ר‬
‫מ‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫ר‬
‫י‬
‫ה‬
‫ן‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ידים פ״א עמ׳ ‪681‬‬
‫‪147‬‬
‫חולק עליו והלכה כ ד ׳ יהודה‪ ,‬ו א פ י ל ו ד׳ מ א י ד א י ן מ ח מ י ר א ל א ל ת ר ו מ ו ת וטהרות‪.‬‬
‫וכן ב מ ג ד ל עוז פ ״ ו מ ה ב ר כ ו ת ה י ״ ת ‪ :‬ו א ד ר ב א י ש לי להקל ב ה מ מ ד ג ר ס י ׳‬
‫ב ת ו פ פ ת א דמפ׳ ט ה ר ו ת כל ש ה ו א מ ט מ א ב מ ש א א י ן ג ו מ ל י ן מ מ ג ו ל י ד י מ ד ב ר י ר ״ מ‬
‫י ה ו ד ה חולק ע ל י ו ו מ כ ש י ר ו ה ל כ ה כר׳ י ה ו ד ה ו כ ר וכ״כ ה ד ״ מ מקוצי ז״ל‪.‬‬
‫וד׳‬
‫וכן בם׳ ה ק ג ה ע ל ה מ צ ו ת ‪ ,‬ד י ג י גמילת י ד י פ )ד׳ פ א ר י צ ק ג״ד ע ״ ד ( ‪ :‬ה ר א י ת‬
‫בגי ש ד ׳ מ א י ד א ו מ ד ש א י ן ל י ט ו ל מ ן ה ג ו י ו ל א מ ן א ש ה גדה מ ש ו מ ש מ ט מ א י ן‬
‫ב מ ש א וכו׳ ע ״ כ פ ל י ג ע ל י ו ד ׳ י ה ו ד א ו כ ו ׳ ו צ ד ק ו ד ב ר י ו ‪.‬‬
‫וג״ל‪ ,‬ש כ ל ג׳ ע ד י ו ת אלו א י ג ן א ל א ע ד ו ת א ח ת ‪ ,‬ש ה ד י ב מ י ע מ ז כ י ר בפירוש‬
‫ש כ ן כ ת ב הר״מ מקוצי‪ ,‬ו מ כ ל ל ש ו ג ו ש מ ר ו א י מ ש ה ע ת י ק מ ן הסמ״ג‪ .‬וכן ב ע ל פ ה ק נ ה‬
‫ה ש ת מ ש כגראה ב פ מ ״ ג ) ש ג י ה פ ה פ פ פ ר י מ ע ל המצות(‪ ,‬וכן מ ״ ש ב פ ׳ ה ק ג ה שמ‪,‬‬
‫מקומ ק ב י ע ת ה מ ז ו ז ה ) מ ״ ה ר ע ״ ג ( ‪ :‬מ א י ה א י ד א ר ז ״ ל כל ע י ר ש י ש ב ו חזידימ פ ט ו ר‬
‫מ ן המזוזה )וממגו ב ש ו ש ן פ ו ד ו ת כ״ו ע ״ ב ( ל ק ו ח מ ן ה פ מ ״ ג ע ש י ן כ״ד‪ ,‬ק ״ ו ע ״ ד‬
‫)עיין מ ״ ש ע״ז ב מ ב ו א ל י ר ו ש ל מ י כ פ ש ו ט ו ח ״ א ע מ ׳ כ״ו(‪.‬‬
‫וכן ר א י ת י ב א ג ו ד ה ב מ ס ׳ ד ר ך ארץ סי׳ ה׳‪ ,‬ד כ ״ ה ע ״ ד ‪ , :‬ד ׳ מ א י ר א ו מ ד‬
‫אל יטול א ד מ ידיו מ מ י ש ל א ג ט ל י ד י ו ולא מ י ד שאיגו טהור ש ג א מ ר ו ה ז ה‬
‫ה ט ה ו ר ע ל ה ט מ א ‪ .‬צ ר י ך ע י ו ן ב ז ה כי אין ג ז ה ר י ך ‪ .‬ו ג ט ב ר י י ת א זו איגד‪ .‬ג מ צ א ת‬
‫ב מ ס ׳ ד ר ך ארץ שלפגיגו ב ש ו מ כת״י‪ ,‬ואף א ח ד מ ן הדאשוגיט ה ג ״ ל לא הביאוה‪.‬‬
‫ו ב ת ש ב ״ ץ ק ט ן טי׳ ד ע ״ ז ו ר ע ״ ח ‪ :‬ואין ליטול ש ח ר י ת י ד י ו מ מ י ש ל א ג ט ל‬
‫כ ד א י ת א ב ע ר ב י ססחיס )לםגיגו ליתא ש ט א ל א ב ב ר כ ו ת ג״א א׳( א ל ת ט ו ל י ד ך‬
‫ש ח ר י ת מ מ י ש ל א ג ט ל ד ק ש ה לרוח רעה‪ .‬מ ה ר ״ מ ז״ל א ו מ ר ש א י ן ל ק ח מ י ם‬
‫ראשוגימ מ ן ה ג ו י ט וכר‪ .‬וכן ב א ״ ח ח ״ א ה ׳ ג ט י ל ת י ד י ט טי׳ י״ט‪ ,‬ב ׳ ע ״ א ‪ :‬ו כ ת ב‬
‫ה ד ״ ט ג״ע שאין ליטול ידיו ש ח ר י ת מ מ י ש ל א גטל כ ד א י ת א ב פ ר ק ע ר ב י פ ס ח י מ אל‬
‫ת ט ו ל מ מ י ש ל א גטל ד ק ש ה לדוח רעה‪ .‬והגה ב ג מ ׳ ב ר כ ו ת ש פ ל א גזכד הפטוק והזה‬
‫ה ט ה ו ר ע ל הטמא‪ ,‬וגמ ל א גזבר שמ ש מ ד ב ר י ט ב ג מ י ל ת י ד י מ ב ש ח ר י ת ‪.‬‬
‫א ב ל בזה״ק ו י ש ב )קפ״ד ע״ב‪ .‬ו ה ב י א ו ב ב ״ י ב ס ו ד א ו ״ ח סי׳ ד׳‪ .‬ד ׳ ו ו ד ש א ו׳‬
‫ע ״ א ( ‪ :‬לא י ט ו ל א ל א מ ן י ד א ד א ד כ י ב ק ד מ י ת א ד כ ת י ב והזה ה ט ה ו ר ע ל ה ט מ א ‪.‬‬
‫ו ב א ר ח ו ת חיים ה מ י ו ח פ לר׳ א ל י ע ז ר הגדול‪ ,‬ה ו צ ׳ ר ׳ ג ר ש ו ן ה ע ג י ך מ ר ד ז י ן פ ו ף‬
‫מי׳ י״ב‪ ,‬ע מ ׳ ‪ :46‬ו א ל ת ט ו ל י ד י ך מ מ י ש ל א גסל ידיו‪ .‬ו ע י י ן ל ע י ל שם‪ ,‬ו ג ר א ה ש כ ל‬
‫ה ס י מ ן שם ע ו ס ק ב ד י ג י ג ט י ל ת ידים לסעודה‪ .‬ש ה ם מ י כ ן דרך א ג ב ל ד י ג י ג מ י ל ת ידים‬
‫ב ש ח ר י ת ‪ ,‬עיי״ש‪ .‬ו ב מ ד ר ש ת מ ד ת י מ י מ לר׳ שלומ שיבאזי‪ ,‬מ צ ו ר ע כ ״ ה ע ״ א ‪ :‬ובמקום‬
‫א ח ד כ ת י ב והזה הטהור ע ל ה ט מ א ‪ .‬ו א מ ר ו אל ת ר ח ץ מ מ י ש ל א ר ח ץ א ל א מ מ י ש ר ח ץ‬
‫בתחילה‪ .‬ה ת ש ו ב ה לא ק ש י א ה א לאכילה וללבוש כליו ואפילו קוף א ו א ש ה ד א ט ל ת פ ל ה‬
‫ו ק ״ ש והזה ה ט ה ו ר ע ל ה ט מ א וכר‪ .‬ועיין ב א ו ״ ת ט י ׳ ד׳ ט ״ ק י ״ א ו ב ט ״ ז שפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ולעצם ה ד י ן כ א ן י ש לציין גמ ל ד ב ר י ה מ נ ה י ג ה׳ ס ע ו ד ה סי׳ א ‪ /‬ל״ו ע ״ א ‪:‬‬
‫הכל כשרים לידים ואף מ ח ד ש ש ״ ו א ב ל לא מ ן הגוי ו ה ע ב ד דבעי]נ[ן ש י ב א מ כ ח א ד ם‬
‫והם איגם קרויים אדם‪.‬‬
‫'‪ 29/30‬הנוטל לידים הנוטל מתכוין והנותן א ק מתכוק הנותן מתכוק והנוטל‬
‫א י ן מתכוק ידיו טהורות‪ .‬בכי״ו חסרות ה מ ל י ם ״הנוטל ל י ד י ם ״ ואינן גם בריש פ״א מ״ר‪.‬‬
‫הנ״ל‪ ,‬ו ה ש א ר הוא ב ר ״ ש כ מ ו בכי״ו‪ .‬ו כ ״ ה ב ב ד ק ה ב י ת ל ה ר א ״ ה ב י ת ו׳ ש ע ד ד׳‪ ,‬ק ״ ס‬
‫ע ״ ד ‪ ,‬ב ב י ת י ד למאירי ש ״ ט )ברכות ק ״ ז ע ״ א ( ובחי׳ ה ר ״ ן חולין ק״ו ב׳‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫ידים ט״א עמ׳ ‪681‬‬
‫א ב ל ברוקח סי׳ שכ״ח )סתם(‪ :‬הנוטל מתכוין והנותן א י ן מ ת כ ו י ן י ד י ו טהורות‪.‬‬
‫ו כ ן ב ת ו ה ״ ב ל ה ר ש ב ״ א ב י ת ר ש״ד‪ ,‬ק״ס ע ״ ב ‪ :‬ב ת ו ם ד מ ס כ ת ידים הנוטל מ ת כ ו י ן‬
‫ו ה נ ו ת ן א י ן מ ת כ ו י ן ידיו טהורות‪ .‬וכן מ ע ת י ק בשרית ש ל ו סי׳ ת ק ״ י ) ־ מ י ו ח ס ו ת‬
‫סי׳ קנ״א(‪ .‬ו ב ש ר ת מהר״ם ב ״ ב סי׳ ק׳׳ע‪ :‬״ולעניין נ ט י ל ת ידים צ ר י ך לכוין ה נ ו ת ן‬
‫ד ת נ י ׳ ה נ ו ס ל לידים הנוטל מתכוין והנותן א י ן מ ת כ ו י ן י ד י ו טהורות ד ׳ יוסי א ו מ ׳ י ד י ו‬
‫טמאות‪ ,‬ד ד ו ו ק ׳ כ ש ה נ ו ת ן מ ת כ ו י ן טהורות‪ .‬ושלופ יצחק בר׳ שמואל״‪ .‬ולפ״ז א פ ש ר‬
‫ל ט ע ו ת ש ב ע י נ ן דווקא כוונת נותן‪ .‬א ב ל זה לא י ת כ ן ש ה ר י בפירוש ש נ י נ ו ל ת י ק‬
‫ב מ ש נ ת י נ ו פ פ ״ א ש א פ י ל ו א ט קוף נ ת ן כ ש ר ‪ .‬ובוודאי נ ו ת ן ל א ו דווקא אלא‪ ,‬א ח ד מ ה ט‬
‫מספיק‪ ,‬ו ע י י ן ה ל ש ו ן ב ת ו ה ״ ב ה ק צ ר שט‪ .‬וכן ב א ״ ח ח ״ א ה׳ נ ט י ל ת י ד י פ פי׳ ה ‪ /‬א ׳ ע ״ ב ‪:‬‬
‫ו ה ר ש ב ״ א ז״ל כ ת ב הנוטל ידיו ל א כ י ל ה צ ר י ך ש י מ י ן נ ת כ ו ו ן ה נ ו ת ן ולא נ ת כ ו ו ן ה נ ו מ ל‬
‫או נתכוון הנוטל ולא נתכוון ה נ ו ת ן ידיו טהורות )ועיין לעיל ש ס בא״ח(‪ .‬ו מ ה ע ת ק ת‬
‫ב ״ י ב ס ו ד סי׳ ק נ ״ ט רואיס שחסר לפנינו ב ת ו ה ״ ב ה מ ל ה ״וכר״‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ו מ כ א ן הוכיח ה ר ש ב ״ א ה נ ״ ל ש ב נ ט י ל ת ידיפ צריך כוונה א פ י ל ו לת״ק‪ .‬ועיין מ ״ ש‬
‫ע ל ש י ס ת ה ת ו ס פ ת א ב ז ה להלן ‪ 682‬ש ר ‪.17/18‬‬
‫‪ 30‬ור׳ יוסי אומר ידיו טמאות‪ .‬הראשוניפ הנ״ל‪ .‬ובמשנתינו פ פ ״ א ‪ :‬ה כ ל כ ש ר י פ‬
‫ליתן ל י ד י פ אפילו ח ר ש ש ו ט ה וקטן ו מ נ י ח ח ב י ת ב י ן ברכיו ונוטל מ ט ה ח ב י ת ע ל צ ד ה‬
‫ונוטל והקוף נותן לידיפ ר׳ י ו פ י פופל ב ש נ י אלו‪ .‬ומזה מ ש מ ע שר׳ יופי מ ו ד ה ב ת ר ש‬
‫ש ו ט ה וקטן ש נ ו ת נ י פ לידיפ‪ ,‬וכאן ב ת ו פ פ ת א ה ו א א ו מ ר ש ב ע י נ ן ד ע ת שניהט‪ .‬ו כ ת ב ו‬
‫ע ״ ז ב ר ״ ש ו ר א ״ ש ש מ מ כ ח ה ת ו ס פ ת א שהני ב נ י כוונה הם )כי ד ע ת ל ח ו ד וכוונה לתוד(‪.‬‬
‫ו ב ש ו ״ ת ה ר ש ב י א הנ״ל כ ת ב מ כ ח ק ו ש י א זו כי ה ת ו ס פ ת א מ ש ב ש ת א ה י א מ ק מ י מ ת נ י ת י ן ‪.‬‬
‫ואפשר ש ב ש נ י אלו ב א ל מ ע ט רק מ נ י ח ח ב י ת ב י ן ברכיו ונוטל ש ב ז ה מ ו ד ה‬
‫ר׳ יוסי‪ ,‬כ מ ו שמפורש להלן בתוספתא‪ .‬ו ע י י ן ב פ ׳ ה כ ר י ת ו ת ל ה ר ״ ש מ ק י נ ו ן ה ״ ה ש ״ ב‬
‫סי׳ ם ״ ד )ורמז לו בחזון נחום כאן(‪.‬‬
‫ובבדק ה ב י ת ל ה ר א ״ ה ק ״ פ ע ״ א הנ״ל ר צ ה ל פ ר ש ש ב ש נ י א ל ו פירושו קוף‬
‫ו ה ר ש שוטה וקטן והוא מודה ב ה ט י י ת חבית‪ ,‬א ב ל כ נ ר א ה ח ז ר ב ע צ מ ו מ פ י ר ו ש זה‪,‬‬
‫ע י י ״ ש ק ״ פ ע״ד‪.‬‬
‫‪ 30/31‬הפקיע את המוליאר ונטל לידים מן הסילק שיש בו כדי קבלת רביעית‬
‫וכוי‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ובר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ה פ ק י ע א ת המולייאר ש ע ש ה בו פ ד ק ויצאו המימ כ מ ו‬
‫פ ק ע כ ד א ) ב ״ מ מ ׳ א׳(‪ .‬נ ט ל מ ן הפילון‪ ,‬היינו כ ע י ן א ר י ת א ד ד ל א י ד כ ל ה ב ש ר )חולין‬
‫ק ״ ז א׳( ש מ מ ל א הכלי ו מ ע ר ה בפילון‪ .‬ועיין ה פ י ר ו ש י פ ב ב ד ק ה ב י ת ל ה ר א ״ ה הנ״ל‪,‬‬
‫ק ״ פ ע ״ ד ‪ .‬ו ה ת ו פ פ ת א ה ו ב א ה ג פ ב ת ו ה ״ ב הנ״ל ק ״ פ ע ״ א ‪ ,‬ב ב י ת י ד ל מ א י ר י ש ״ ז‬
‫)ברכות ק״ו ע״ד(‪ .‬וברוקח פ י ׳ ש כ ״ ח הג״ל ד ל ג ע ל ה ב ב א ש ל מולייאר‪ .‬ועיין א ר ח‬
‫סי׳ ק ג ״ ס ס״ק ז׳ ו ב ב א ו ר ה ג ר ״ א שפ‪.‬‬
‫‪ 31/32‬ור׳ יוסי אומר דיו טמאות‪ .‬מ פ נ י שאין כ א ן כ ה אדט‪ .‬ועיין ראשוניט הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 32/33‬ומודה ר׳ יוםי שאם הניח ח ב י ת בין ברכיו או בק אצילי ידיו ונטל‬
‫דיו טהורות‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬וכ״ה בר״ש ותוה״ב הנ״ל‪ .‬וברוקח פ י ׳ שכ״ח ה נ ״ ל ‪ :‬ו מ ו ד ה‬
‫ד ׳ יוסי א ט ב י ן ברכיו א ו ב י ן א צ י ל י י ד י ו ט ה ו ר ו ת פ י ׳ ו מ פ י י ע להריק ב ב ר כ י ו ו ב א צ י ל י ידיו‪.‬‬
‫ובם׳ ה מ ג ה ג ו ת ל ד ׳ א ש ד ה ו צ ׳ ה ר ב א ס ף ע מ ׳ ‪ : 163‬והכי חזיגן ב ת ו פ פ ת א מ נ י ח‬
‫ח ב י ת מ ל א ה מ י מ ע ל ברכיו ו מ ט ה ע ל צ ד ה וגוטל‪ .‬והביא מ ן ה ת ו פ פ ת א מ פ ג י ש פ ס ק‬
‫כר׳ יופי‪ ,‬ו מ ן ה מ ש ג ה א י ן ר א י י ה ש ר ׳ יופי מ ו ד ה בזה‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל ב ש מ ה ר א ״ ה‬
‫ידים ס״א עמי ‪681—682‬‬
‫‪149‬‬
‫ובשם ס׳ הכריתות‪ .‬ו ע י י ן ה ע ר ת י בס׳ הג״ל עמי ‪ .208‬ו א ע פ ״ י ש א י ן זה א ל א גילוי‬
‫מ י ל ת א בעלמא‪ ,‬מ ״ מ נ י ח א ל י ה ל ה ב י א מ מ ק ו ם ש ה ל כ ה כמותו‪ ,‬כ ד ר ך ה ר א ש ו נ י ם ‪.‬‬
‫‪ 33‬ה י ו לפניו שתי כוסות באחת נ ע ש ת ה ב ו מלאכה וכר‪ .‬כל הבדייתות ע ד‬
‫פוף הפרק ב ר ״ ש פ ״ ב מ״ר‪ ,‬ו כ ע י ן ב ד י י ת ו ת א י ל ו ל ע י ל !‪ 654‬ואילך‪ 66610 ,‬ואילך‪,‬‬
‫עיין מש״ש‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 34‬נטל מאחד מהן לשחי‪.‬ידיו ועשה טהרות‪ .‬ב ד ‪ :‬מ ה ד ר ת ל ו י ו ‪ /‬וכן בר״ש‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ט ה ר ו ת ת ל ו י ו ת ‪ .‬ו פ י ר ש ב ר ״ ש שם ש מ ש נ ת י נ ו מ ט ה ר ת בספק ע ש ה ב ו מ ל א כ ה‬
‫מ פ נ י שאין ש פ א ל א כ ו פ א ח ת ‪ ,‬א ב ל כ א ן י ש כופ א ח ת ו ו ד א י פ פ ו ל ה והיא מ ו כ י ח ה ע ל‬
‫השנייה‪ ,‬עיין מ ״ ש ל ע י ל ‪ .65424‬א ב ל ל פ י ה ג י ׳ שלפנינו‪ ,‬דין ה ב ר י י ת א הוא כ מ ו ב מ ש נ ה ‪,‬‬
‫וצריך ל ק ר ו א ‪ :‬ל ש ת י י ד י ו ו ע ש ה — טהרות‪ ,‬כלומד‪ ,‬טהורות‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש להלן‪ .‬א ב ל להלן‬
‫ע מ ׳ ‪ 682‬שו׳ ‪ 1/2‬מ ש מ ע ש ג י ׳ ד ו ה ד ״ ש נכונה‪.‬‬
‫ש פ ‪ :‬מן ה ש נ י ועשה ט ה ר ו ח ‪ .‬וכ״ה בר״ש הג״ל‪ ,‬ובפירושו ש מ ‪ :‬ה א י ט ה ר ו ת‬
‫כ מ ו טהורות‪ ,‬ו ט ו ב א א י כ א ב ה ך ב ר י י ת א ש כ ך פירושו )ועיין ג פ לעיל ‪,6543! ,65421‬‬
‫‪ 66610‬ועוד(‪ ,‬כלומר א ו ת ן ט ה ר ו ת ש ע ש ה טהורות‪ ,‬ד כ י ו ן ד א ז ל ל י ה כוס ראשון הרי‬
‫שגי ש ע ו מ ד לפגיו כ פ פ י ק א ד מ ת ג י ת י ן ‪ ,‬פפק ג ע ש ה ב ה ן מ ל א כ ה פ פ ק לא ג ע ש ה בהן‪.‬‬
‫ו ג ד א ה ש ר ב י ג ו מ פ ר ש ש ג ט ל מ ן ה ש ג י א ח ר זמן‪ ,‬ש א מ לא כ ן ה ר י מ מ א גפשך גטהר‪.‬‬
‫‪ 34/35‬מן הראשון ו ל א ע ש ה טהרוח מ ן ה ש נ י ועשה טהרוח‪ .‬כ״ה בד‪ .‬וכן‬
‫ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬מ ן ה ר א ש ו ן ו ל א ע ש ה מ ן השגי ו ע ש ה טהרות‪ .‬ובכי״ו ח מ ד כ״ז )והערת‬
‫צ ׳ ב ש נ ר ם איגד‪ ,‬גכוגה(‪ ,‬וגמ כאן צ ר י ך ל ק ר א ‪ :‬מ ן ה ש ג י ו ע ש ה — טהרות‪ ,‬כלומר‪,‬‬
‫ט ה ו ר ו ת )עיין מ ״ ש לעיל(‪ ,‬ש ה ר י מ מ א נ פ ש ך נטהר‪.‬‬
‫‪ 35/1‬מן הראשון ועשה טהרות מן השני ועשה א ל ו ו א ל ו מונחוח א ל ו ו א ל ו‬
‫טהורוח‪ .‬וכן בד״ש ה נ ״ ל ‪ :‬מ ן הראשון ועשה מ ן השגי ו ע ש ה ו כ ר אלו ואלו טהורות ד מ ג ו‬
‫ד מ ט ה ר י ג ן ב ש ג י ו ת מ ט ה ר י ג ן גמי בראשוגות‪ ,‬ו ע ו ד ה ו א י ל ו כ ב ר א ז ל ליה כומ שגי‪.‬‬
‫עמי ‪682‬‬
‫‪ 1/2‬נטל מאחד מהן ב ד ו א ח ת ועשה טהרוח ח ל ו י ו ח ‪ .‬בבבא זו חוזר על‬
‫א ו ת פ ה ד ב ר י פ ש ב ב ב א הקודמת‪ ,‬א ל א ש ש פ מ ד ב ר י ת ב ג ט ל ש ת י י ד י ו וכאן בגטל ידו א ח ת ‪.‬‬
‫מן הראשק ולא עשה מן השני ועשה טהרות‪ .‬כ״ז ח ס ר בר״ש הג״ל‪ ,‬כ מ ו‬
‫‪2‬‬
‫ש ח פ ר ה ב ב א זו ל ע י ל בכי״ו‪ .‬ו ה ע ר ת צ׳ ע ל ח פ ד ו ן כ א ן בכי״ו איגד‪ ,‬גכוגה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בדו‬
‫אחת‪ .‬צ ״ ל ‪ :‬ל ש ת י ידיו‪ ,‬כמו ש ה ג י ה הגד״א‪ ,‬וכן יוצא מ ן ה ב ב א הבאה‪.‬‬
‫א ב ל ב ר ״ ש כלפגיגו‪ :‬לידו אתת‪.‬‬
‫‪4/5‬‬
‫מן השני ועשה טהרות‪.‬‬
‫כלומד‪ .‬טהורות‪ .‬ואע״פ שכאן גטמא מ מ א גפשך‪ ,‬אגו‬
‫תולימ ש ה ר א ש ו ן היה ט מ א ו ה ט ה ר ו ת ה ט מ א ו ת כ ב ד א כ ל )והברייתא ל א‬
‫הזכירה כאן‬
‫שגאכלו הטהרות‪ ,‬שהרי ב ג ט י ל ת י ד י ט ל א כ י ל ה עטיקיגן‪ ,‬ו מ ס ת מ א אכלן(‪ ,‬ו ע כ ש י ו ג ט ה ר‬
‫ב ש ג י ו ה ט ה ר ו ת השגיות טהורות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מן הראשון ו ל א עשה מן השני ועשה א ל ו ואלו מונחק הרי א ל ו מוכיחות‪.‬‬
‫גי׳ זו בוודאי משובשת‪ ,‬ו ב ר ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬מ ן ה ר א ש ו ן ו ע ש ה מ ן ה ש ג י ו ע ש ה ו כ ר ‪ .‬וקרוב‬
‫לוודאי ב ע י ג י שישנה ה ש מ ט ה ג פ ל פ ג י ג ו וגמ ב ר ״ ש ה נ ״ ל ו צ ״ ל ‪ :‬מ ן ה ר א ש ו ן ו ל א‬
‫ע ש ה ] מ ן ה ש ג י ועשה ט ה ר ו ת מ ן ה ר א ש ו ן ו ע ש ה [ מ ן ה ש נ י ו ע ש ה אלו ואלו מ ו נ ח ו ת ו כ ר ‪,‬‬
‫כ מ ו ש ה ו א ב ש ת י הבבות ה ק ו ד מ ו ת ו ב ב ב א ה ב א ה ‪ ,‬ו ה ד י גם שם י ש ה ש מ ט ה א ו בכי״ו‪,‬‬
‫‪150‬‬
‫ידים פ״א—ב עמ׳ ‪682‬‬
‫א ו בד‪ ,‬א ו בר״ש‪ ,‬עיי״ש‪ .‬וכתב בר״ש ה נ ״ ל ‪ :‬ה ר י א ל ו מוכיחות‪ ,‬ד א ף ע ל ג ב ד ב ס פ ק‬
‫מ ל א כ ה מ ט ה ר י ג ן כ י ה א י גוגא‪ ,‬ג ב י ס פ ק ט ו מ א ה החמירו ותולין לשתיהן‪ ,‬ה ו א י ל ו א ח ת‬
‫מ ה ן געשו בכוס ט מ א ‪ .‬ועיין מ ״ ש ע ל ‪ .‬מ ו כ י ח ו ת ״ לעיל ‪.65424‬‬
‫‪ 7/8‬א ת השני ועשה טהורות א ת ה ש נ י ו ע ש ה א ל ו ואלו מונחות ה ר י א ל ו תלויות‪.‬‬
‫כ ״ ה בד‪ ,‬א ב ל ב כ י ״ ו ‪ :‬ג ט ל א ת א ח ד מ ה ן לידו א ח ת ועשה טהרות תלויות‪ .‬א ת ה ש נ י‬
‫ו ע ש ה טהרות‪ .‬א ת ה ר א ש ו ן ולא ע ש ה א ת ה ש ג י ו ע ש ה טהורות‪ .‬א ת ה ר א ש ו ן ו ע ש ה‬
‫א ת ה ש נ י ו ע ש ה א ל ו ואלו מונחות‪ .‬וכ״ה ב ע ר ך גם בר״ש הנ״ל‪ ,‬א ל א שבסוף י ש ש ם‬
‫ט ״ ם ש כ ת ו ב ‪ :‬א ת ה ר א ש ו ן ו ע ש ה א ת השני ו ל א ע ש ה אלו ואלו מ ו נ ח ו ת א ל ו ו א ל ו‬
‫תלויות‪ .‬וצ״ל כלפנינו‪ .‬וגט ב ב ב א זו ה ו א חוזר ע ל א ו ת ט ה ד ב ר י ט ש ב ב ב א ה ק ו ד מ ת‬
‫)כמו ש ה ש ל מ ת י ה שט( א ל א שכאן עוסקיט ב נ ט ל ל י ד א ח ת ו ש ט ב נ ט ל ל ש ת י ידיו‪,‬‬
‫וכמו ש ה ג י ה הגר״א‪ ,‬ע י י ן מ ״ ש לעיל‪.‬‬
‫‪ 8‬ה י ו ידיו אחת טמאה ו א ח ת טהורה וכו׳‪.‬‬
‫כל ב ב א זו ש ל ש ת י כוסות ח ס ר ה‬
‫ב ה א ב ל י ש ג ה גם ב ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 9‬נבעו שתי ידיו‪ .‬בדוי מ ן הלב‪ ,‬וליתא בכי״ו ור״ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 9/10‬ר׳ יוסי א ו מ ר הטמאה בטומאתה‪ .‬בר״ ש הנ״ל )בפירושו(‪ :‬ר יוסי א ו מ ר‬
‫ה ט מ א ה בסומאתה‪ .‬ר ׳ יוסי לסעמיה‪ .‬ד ק א מ ר ב מ ת נ י ׳ פ פ ק ל י ס ה ד ט מ א ‪.‬‬
‫‪ 10‬ש ת י ככרות אחד טמא ואחד טהור וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬היו ידיו א ת ת ט מ א ה ו א ת ת‬
‫ט ה ו ר ה ולפניו ש ת י ככרות א ח ד ט מ א וכו׳‪ .‬וכ״ה ב ד ו ב ר ״ ש ה נ ״ ל )אלא ש ש ט ‪ :‬ש נ י ככריט(‪,‬‬
‫‪ 11/12‬ה י ד י ם והככרות ת ל ו י ו ת ‪ .‬ש א פ גגעו שתי ידיו בבכר א ח ד י ש ל ה פ ת פ ק ל ג ב י‬
‫ידימ ש מ א בטהור נגעו‪ .‬ו א ף ש ה כ כ ר ג ט מ א ה ע כ ש י ו ) ש ה ר י ב ש ת י י ד י ו ג ג ע בד!( מ ״ מ‬
‫א י ן הככר ה ט מ א ה מ ח מ ת ה י ד י ט יכולה ל ט מ א א ת ה י ד הטהורה‪ .‬ו ל ג ב י ה כ כ ר ו ת‬
‫י ש להסתפק ש מ א ג ג ע רק בככר ה ט מ א ה ‪ ,‬ו ה ט ה ו ר ה גשארה בטהרתה‪.‬‬
‫‪ 12‬והככרות ישרפו‪ .‬שהרי ה י ד גגעה בשתי הבכרות‪ ,‬ו מ מ א גםשך ג ט מ א ה ה י ד‬
‫)כי הככר כ א ן היתה ט מ א ה מכבר‪ ,‬ו ל א מ ת מ ת ט ו מ א ת ידיט‪ ,‬והיא מ ט מ א ה א ת ה י ד‬
‫הטהורה(‪ ,‬והיא מ ט מ א ה א ת הככר הטהורה‪ ,‬א ב ל ל ג ב י הידים ת ל י נ ן ש ה ט מ א ה נ ג ע ה‬
‫בהן‪ ,‬והטהורה ג ש א ר ה ב ט ה ר ת ה ‪) .‬הר״ש(‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫פ״ב‬
‫‪ 13‬הכהנים מקדשק במקדש ב י ד ע ד הפרק ו ב ר ג ל ע ד הסובך וכר‪ .‬ד״ש‬
‫פפ״ב‪ .‬ובתוספ׳ מ נ ת ו ת ל ״ ז א ׳ ד ״ ה ק י ב ו ר ת ‪ :‬ו כ ן מ ש מ ע ב ת ו פ פ ת א ד מ ם כ ת י ד י ט ד ק ת נ י‬
‫ש י ע ו ר שבקידוש י ד י פ ע ד הפרק ו ב ד ג ל י פ ע ד ה פ ו ב ך וכו׳ ו ב י ר ו ש ל מ י ד מ צ ו ת ח ל י צ ה‬
‫)יבמות פי״ב ה״א‪ ,‬י ״ ב ע ״ ג ( ו כ ו ו ת ג ן ע ל ה ב י ד ע ד הפרק ו ב ר ג ל ע ד ה פ ו ב ך וכו׳‪.‬‬
‫ועיין הלשון בברייתא תולין ק ״ ו ב׳‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 13/14‬הנוטל ידיו לא יאמר ה ו א י ל והראשונים טמאין ה ר י נ י נוטל את הטמאים‪.‬‬
‫כלומד‪ ,‬הואיל והמיט ב י ן כ ך ובין כך ג ט מ א י ן מ ן הידיפ‪ ,‬ה ד י א פ ש ר ל כ ת ח י ל ה ל י ט ו ל‬
‫מ מ י ט טמאימ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש להלן ב ש ט מ׳ הקגה‪.‬‬
‫‪ 14/15‬ואם ע ש ה כ ך צריך ל נ ג ב א ת ידיו אבל המטביל את דיו א ק צריך לנגב‬
‫את דיו‪ .‬כ ״ ה ב ד ‪ ,‬ו כ י ה )בערך( ג פ בד״ש הנ״ל‪ .‬ולפי גירסא זו צריך לפרש ש א ט ע ש ה כ ן‬
‫ו נ ט ל ב מ י ט ט מ א י מ אינמ מועיליט ל ו מ י ט שגייט‪ ,‬כ י ג ט ה ש ג י י ט ג ט מ א י פ ע ״ י ה ר א ש ו נ י ט ‪,‬‬
‫ידים ס״ב עמי ‪682‬‬
‫‪151‬‬
‫וצריך ל נ ג ב א ת ידיו מ ן ה ט מ א י מ ו א ח ״ כ ל י ט ו ל מ ח ד ש ‪ .‬א ב ל א ט ה ט ב י ל י ד י ו אינו‬
‫צ ר י ך לגגבמ מ ן ה ט מ א י מ ש ה ד י ג ט ה ט מ א י ט נ ט ה ד ו ע ״ י ה ש ק ה ‪.‬‬
‫וראיתי בס׳ ה ק נ ה ע ל ה מ צ ו ת ד י ג י ג ט י ל ת ידים‪ ,‬ד׳ פ א ד י צ ק ג ״ ד ע ״ ג ‪ :‬וגמ י ז ה ר‬
‫ש ל א ישיט מ י ט ב י ד א ת ת ו י ש ט ו ף א ת ח ב ר ת ה כ י א ל ה ה מ י ט ט מ א י מ ה מ ו צ ר י כ י ן ה י ד י מ‬
‫ה ה ם ג ג ו ב וליטול פ ע ט א ת ר ת א ו ל ה ט ב י ל ב מ ׳ ט א ה ‪ .‬ו כ נ ר א ה ש ה ת ו ט פ ת א‬
‫ש ל ג ו ה י א מקורו‪ ,‬ופירש‪ ,‬ש ל א י א מ ר הואיל ו ה מ י ט ב י ן כ ך ובין כ ך ג ט מ א י ן ע י י היד‪,‬‬
‫ה ר י נ י נוטל א ת ה ט מ א י פ ש ב י ד י ו א ש פ ו ך א ו ת מ ע ל השגייה‪ ,‬ו א מ ע ש ה כ ן צ ר י ך גגוב ו כ ו ‪,‬‬
‫מ מ ש כ ב ת ו פ פ ת א ש ל פ נ י נ ו ‪ .‬ו ע י י ן מ ״ ש ל ה ל ן ש ו ‪.33/34‬‬
‫א ב ל ב כ י ״ ו ‪ :‬ו א ט ע ש ה כ ך ה ר י נ י צ ר י ך ל ה ט ב י ל א ת ידיו‪ .‬ה נ ו ט ל א ת ידיו צריך‬
‫ל ג ג ב א ת ידיו א ב ל ה מ ט ב י ל א ת ידיו א י ן צריך ו כ ו ‪ .‬ולפ״ז י ש כ א ן ע נ י י ן א ח ר לגמרי‪,‬‬
‫והייגו ש א ט ג ט ל א ת י ד י ו ב מ י ט ט מ א י מ עליו ל ה ט ב י ל א ת ידיו )עיין מ ״ ש להלן ש ר ‪18‬‬
‫ב ש מ הירושלמי(‪ .‬ו א ח ״ כ מ ת ח י ל ע ג י י ן א ח ר ‪ :‬הגוטל א ת י ד י ו וכר‪.‬‬
‫ו ג י זו מ ת א ש ר ת ע ״ י כ מ ה מ ן ה ר א ש ו נ י מ ‪ ,‬ש כ ן כ ו ת ב ה מ נ ה י ג ב ה ׳ ט ע ו ד ה מ י א‬
‫ע מ ׳ ‪ :36‬ו ת ג י א הגוטל י ד י ו צ ר י ך ל ג ג ב ן ו ה מ ט ב י ל ן איגו צריך לגגבן‪ .‬ו כ ן ב פ פ ק י ה ל כ ו ת‬
‫מ מ פ כ ת ברכות להריא״ז פ ״ ח )גדפט י ח ד ע ט ד י ט ב ״ א לפפחיט( י ״ ד ע ״ א ‪ :‬הגוטל י ד י ו‬
‫צ ר י ך ל ג ג ב א ת ידיו ו כ ר א ב ל ה מ ט ב י ל א ת ידיו א י ן צ ר י ך ל ג ג ב כ ב ״ ה ) = כ מ ב ו א ר‬
‫ב ק ו ג ט ר פ הראיות( ב פ ו ט ה ו כ ר ‪ .‬ועיין גט ב ש ל ט ה ״ ג ב ש מ ו ברכות פ פ ״ ח ‪ .‬וכן ב ט מ ״ ג‬
‫ע ש י ן כ״ז‪ ,‬ק י ״ ג ע ״ א ‪ :‬ו ר א י ת י ב ת ו פ פ ת א ש ה מ ט ב י ל א ת י ד י ו א י ן צריך ל ה ג ב י ה א ת‬
‫ידיו )להלן ש ו ׳ ‪ (16/17‬ו ל א ל ג ג ב א ת ידיו‪ .‬ו ב מ ר ד כ י ברכות פ ״ ח פ י ׳ ר י ב ‪ :‬ד ת ג י א‬
‫פ ״ ב ד מ פ כ ת י ד י ט ה ג ו ט ל ידיו צ ר י ך ל ג ג ב ידיו ו ה מ ט ב י ל י ד י ו א י ן צ ר י ך ל ג י ג ו ב י ד י מ‬
‫פ י ׳ אוכל ב ל א גיגוב ידים‪ .‬ו ב ב י ת י ד ל מ א י ר י סוף ש י ״ א )ברכות ק ״ ז ע ״ ד ( ‪ :‬ו ב ת ו פ פ ת ׳‬
‫א מ ׳ ש ה מ ט ב י ל י ד י ו ב ג ה ר איגו צריך גגוב‪ .‬ועיין ב ב ״ י בטור או״ח פ ו ף פ י קג״ח‪.‬‬
‫ו ב ש ו ״ ת ה ר ד ב ״ ז ת י א טי׳ ט ״ ו ‪ :‬ש א ל ת מ מ ג י א ו ד י ע ך ד ע ת י ע ל ה ד ה א ד ת ג י א‬
‫פ ד ׳ ב ׳ ד מ פ כ ׳ י ד י ט ה ג ו מ ל ידיו צריך ל ג ג ב ידיו ו ה מ ט ב י ל י ד י ו א י ן צריך לגיגוב ידיט‬
‫ו ה ב י א ה ה ס מ ״ ג ו ה מ ר ד נ י ) ה ג י ל ( ו מ ש מ ע דם״ל ד ה ל כ ת א ה י א ו ט ע מ א ל א ידעגא‪ .‬ו ה ר ד ב ״ ז‬
‫ב ת ש ו ב ת ו כ ת ב ש פ ש ה ו א מ ג ג ב כ ד י ש ל א י מ א ם א ת ה פ ת בלתלותית ש ע ל ידיו‪ ,‬ו מ מ י ל א‬
‫א י ן ה ב ד ל ב י ן נ ט י ל ה וטבילה‪ ,‬ולפיכך הסיק ש מ ‪ :‬כ ל ל א ד מ י ל ת א כ ל ב ע ל י ה ה ל כ ו ת‬
‫ש ל א כ ת ב ו זו ה ת ו פ פ ת מ ש מ ע ד ל א פ י ל ‪ ,‬ה י ל כ ך א י ן להקל ב ד ב ר כ ל ל א ל א אפי׳ א ט‬
‫ה ט ב י ל ידיו י ג ג ב פ ו א ח ״ כ יאכל‪ .‬ו כ י ה ד ע ת ה ל ב ו ש ב פ ו ף פ י ׳ ק נ י ת ‪ .‬ו ע י י ן ב ש ו ״ ע א ו ״ ת‬
‫סוף טי׳ ק ג ״ ח וקג״ט‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 15/16‬הנוטל ידיו צריך להגביה ידיו ש ל א י צ א ו המים וכר‪.‬‬
‫כ״ה ב ד וכי״ו‪.‬‬
‫ו ע י י ן ד ״ ש ה ג י ל ‪ .‬ו ה ב ר י י ת א ה ו ב א ה ב ס ו ט ה ד ׳ ב׳‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 16/17‬אבל המטביל ידיו א י נ ו צריך להנביה ידיו‪.‬‬
‫ד״ש הנ״ל‪ ,‬סמ״ג‪ ,‬ריא״ז‬
‫ו מ ר ד כ י הנ״ל‪.‬‬
‫‪ 17/18‬הנוטל את דיו אם נתכוון ידיו טהורות אם לאו דיו טמאות‪ .‬ברייתא‬
‫ב ח ג י ג ה י ״ ח ס ע ״ ב ‪ ,‬והוכיח מ כ א ן ב ב ב ל י ש ם ש צ ר י ך כ ו ו נ ה ל נ ט י ל ת ידים‪ ,‬ו ה ע מ י ד ו ה‬
‫ב מ ע ש ר ‪ .‬א ב ל ש י ס ת ה ת ו ס פ ת א ה י א ש ג מ לחולין צ ר י ך כווגה‪ ,‬ו כ ן מ ם ו ר ש ל ע י ל »‪,6812‬‬
‫וכמו ש ה ו כ י ח בתוה״ב ל ה ר ש ב ״ א ‪ ,‬ע י י ן מ ש ״ ש ‪ .‬ו כ ן ל ע י ל מ כ ש י ר י ן פ ״ ב ‪ :67424‬ס י ר ו ת‬
‫ש ג פ ל ו ל ת ו ך א מ ת המיפ ו פ ש ט מ י ש י ד י ו ט מ א ו ת ונטלן ידיו ט מ א ו ת וכו׳‪ ,‬עיין מ ש ״ ש ‪,‬‬
‫ו ע י י ן מ י ש ל ה ל ן בסמוך‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫ידים סיב עמ׳ ‪682‬‬
‫‪ 18‬אבל המטביל א ת ידיו ב י ן כך וכץ כך ידיו טהורות‪ .‬כ״ז ח ס ד בד‪ ,‬והגד״א‬
‫ז ״ ל ה ש ל י ם ע ״ פ ה ב ב ל י ש ם ‪ :‬ו כ ן ה מ ט ב י ל א ת ידיו אם נ ת כ ו י ן ידיו סחורות ו א ם ל א ו‬
‫ידיו טמאות‪ .‬א ב ל ע כ ש י ו ש ז כ י נ ו לכי״ו א נ ו רואים שזו ה י א ה ב ר י י ת א ה ש נ י י ה ש ה ב י א ו‬
‫ב ג מ ר א ש ט ‪ :‬והתניא ב י ן נתכוון ב י ן לא נתכוון ידיו טהורות‪ ,‬ואנו רואים מ כ א ן ש ה ק ו ש י א‬
‫ה י ת ה מ ט ב י ל ה ע ל טבילה‪ ,‬וע״ז תירצו כ א ן לחולין כ א ן למעשר‪ ,‬כלומר ש ל מ ע ש ד ב ע י‬
‫כוונה גם בטבילה‪ .‬ו כ ל ה מ ש א ו ה מ ת ן להלן שם ה ו א ר ק מטבילה‪ ,‬ולפ״ז י ת כ ן ש ג ט‬
‫ה ב ב ל י י ו ד ה ש ב נ ט י ל ה ב ע י כוונה אפילו לחולין‪ ,‬ורק ב ט ב י ל ה חילק ב י ן חולין ו מ ע ש ר ‪,‬‬
‫ו ב ג מ ר א ש ט ה ב י א ו ד א י י ו ת שבחולין ל א ב ע י כוונה בטבילה‪ .‬א ב ל ל א מ צ א ת י מ י ש ס י ר ש‬
‫כ ן א ת סוגיית הבבלי‪.‬‬
‫ו ב ש ב ה ״ ל השלם ס׳ ברכות סי׳ קל״ה‪ ,‬נ ״ ד ע ״ א ‪ :‬״והמטביל ידיו ב י ן ג ת כ ו י ן‬
‫ב י ן ש ל א נתכוין י צ א ‪ .‬בד׳׳א לחולין‪ ,‬א ב ל ל ת ר ו מ ה א ח ד ה נ ו ס ל ו א ח ד ה מ ם ב י ל א ם‬
‫נ ת כ ו י ן י צ א ו א פ ל א ו לא יצא״‪ .‬ומוכח מ ל ש ו נ ו ש ה ו א פ י ר ש ש ר ק ב מ ט ב י ל ב ל א כונה‬
‫י צ א בחולין‪ ,‬א ב ל בנוטל אפילו לחולין ל א יצא‪.‬‬
‫ו מ ה שפסקה ה ת ו ס פ ת א ב מ כ ש י ר י ן ה נ ״ ל כ פ י ר ו ת ש נ פ ל ו לתוך א מ ת ה מ י ט ש א ם‬
‫פ ש ט א ת ידיו ונטלן ידיו ט מ א ו ת ‪ ,‬ה ו א ל פ י הכלל ש ב י ר ו ש ל מ י ח ג י ג ה פ ״ ב ה ״ ה ‪ ,‬ע ״ ח‬
‫ע ״ ב ‪ :‬כ ל ה ן ד ת נ י נ ן מ ט ב י ל י ן ב א ר ב ע י פ מ א ה א נ ן קיימין‪ ,‬ו מ ד ב ר י מ ש מ ב א מ ת ה מ י מ‬
‫ש ל מ י פ ש א ו ב י פ )וכשיטת ה ר א ב ״ ד בפ״ו מ ה ׳ ברכות ה״ד‪ (.‬א ו ש ה י ה ש פ פ י ל ו ן ב א מ ה‬
‫והטביל א ת ידיו בכלי )וכשיטת ה נ ה י ג ( ‪ .‬ו ב ב ב ל י ש ט י ״ ט א ׳ הוכית מ כ א ן )כלומר‬
‫מ מ ש ג ת מכשירין שגרסו ש ט ‪ :‬ידיו טהורות( ש ב ט ב י ל ה ל א ב ע י כווגה‪.‬‬
‫‪ 18/19‬ר ב ן שמעון בן נמליאל אומר‪ ...‬ואחר כ ך נמצא על ידיו יבחוש וכו׳‪.‬‬
‫עיין ב מ ש נ ה פ ״ ב פמ״ב‪ ,‬מ ק ו א ו ת פ ״ ו פמ״ז‪ ,‬זבחיס כ ״ ב א ׳ ‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫‪ 21‬ס פ ק לא הלכו ידיו טהורות ור׳ יוסי א ו מ ר ידיו טמאות‪.‬‬
‫עיין ב מ ש נ ה פ״ב‬
‫מ״ד‪ .‬וכ״ז חסר בכי״ו‪.‬‬
‫‪ 21/22‬נטל א ת הראשונים זו לעצמה וזו לעצמה‪ ...‬טמאו ז ה א ת זה‪ .‬כל הברייתות‬
‫בר״ש פ ״ ב מ״ג‪ ,‬ועיין ר א ״ ש שפ‪ .‬והסי׳ ה ו א ש מ כ י ו ו ן ש ב ר א ש ו נ ה נ מ ל כ ל י ד ל ע צ מ ה ‪,‬‬
‫ה ר י א ח ת לגבי ח ב ר ת ה כ מ ו מקום אחר‪ ,‬ש א י ן השניים מ ט ה ר י ן א ת ה ר א ש ו נ י ם ‪) .‬הגד״א(‪.‬‬
‫‪ 23/24‬נטל א ת השניים ואת הראשונים לשתי ידיו ונמלך‪ ...‬אם נתכוון ידיו‬
‫טהורות‪ .‬ב ר י ש הג״ל לגבון‪ :‬ג ט ל א ת הראשוגימ לשתי ידיו וגמלך וגטל שניים זו ל ע צ מ ה‬
‫ו ז ו ל ע צ מ ה א ט גתכוון י ד י ו טהורות וכו׳‪ .‬כלומר‪ ,‬א ט גתכוון ב ש ע ה ש ג ט ל א ת ה ר א ש ו ג ו ת‬
‫ל ת ת ע ל ש ת י ידיו כאתת‪ .‬ל א א י כ פ ת ל נ ו א ט א ת ״ כ ג ת ן ע ל כ ל א ח ת ל ע צ מ ה ואיגן‬
‫ג ח ש ב ו ת א ח ת ל ג ב י ה ש נ י י ה כ מ ק ו מ א ח ר )עיין מ ״ ש לעיל(‪ ,‬א ב ל א פ ל א נ ת כ ו ו ן כן‬
‫בפירוש א ל א ג ט ל פ ת פ ‪ ,‬ה ד י פופו מוכיח ע ל תתילתו‪ ,‬ו כ ל י ד ג ח ש ב ת ל ג ב י ח ב ר ת ה‬
‫כ מ ק ו ט א ח ר ו ה ן מ ט מ א ו ת זו א ת זו ) ע ״ פ הג״ל(‪ .‬ובכי״ו י ש כ א ן ה ש מ ט ה ‪ ,‬ע י י ן ב ש ג ו ״ ם‬
‫א צ ל צ׳‪ .‬ו ע י י ן הפי׳ בר״ש‪.‬‬
‫‪ 24/25‬נטל את הראשונים וטמא את אחת מ י ד י ו ה ר י ז ה נוטל א ת השניים‬
‫ואינו חושש‪ .‬ב ד ‪ :‬נ ט ל א ת א ח ת מידיו ה ר י ז ה נוטל א ת ה ש נ י י ה ואינו חושש‪ .‬ובכי״ו‪:‬‬
‫נ ט ל א ת ה ר א ש ו נ י ט ו ט מ א ו א ת א ח ת מ י ד י ו ה ר י ז ה נוטל א ת השניים ב ש נ י י ה‬
‫ו א י ג ו חושש‪ .‬ו ב ר ״ ש ה ג י ל ‪ :‬ג ט ל א ת הראשוגימ ו נ י ט מ א ׳ א ח ת מ י ד י ו ה ר י זה נ ו ט ל‬
‫א ת ה ש נ י י ׳ ב ש נ י י ׳ ואיגו ת ו ש ש וכו׳ נ ו ט ל א ת ה ש ג י י מ בידו השגייה וטהורה י ד‬
‫ה ש נ י י ה ואינו ח ו ש ש א ף ע ל פ י ש ה ר א ש ו נ ה ט מ א ה היא‪.‬‬
‫ידים ם״ב עמ׳ ‪682‬‬
‫‪153‬‬
‫‪ 25/26‬נטל את הראשוגים ו י צ א ו חוץ לפרק וגטל את השניים על ג ב י ה ן וכר‪.‬‬
‫וכן ב ר ״ ש ה נ ״ ל ‪ :‬ג ט ל א ת ה ר א ש ו ג י ׳ ו י צ א ו ת ו ץ ל פ ר ק ו נ ט ל א ת ה ש נ י י ם ע ל ג ב ם וכר‪.‬‬
‫ו ע י י ״ ש בפירושו‪ ,‬ו ל א ז כ י ת י ל ה ב י ן א ת דבריו‪ .‬ו ה ג ד ״ א ר ל ה ג י ה ‪ :‬ג ס ל א ת ה ר א ש ו ג י פ‬
‫ת ו ץ לפרק וכר‪ ,‬ו פ י ר ש ש ה ת ח י ל ל ש פ ו ך א ת ה ר א ש ו ג י ם מ ח ו ץ לפרק‪ ,‬ו א ח ״ כ ע ש ה כ ן‬
‫בשנייפ‪ ,‬וגפל כ כ ד ש ל ת ר ו מ ה ע ל ה מ י פ ש ש ת ת ו ע ל הארץ‪ ,‬ולפ״ז ה מ י פ ש ע ל הארץ‬
‫ש כ ג ג ד חוץ לפרק טהורימ‪ ,‬ש מ ע ו ל מ ל א ג ט מ א ו ‪ ,‬ש ה ר י ד ק י ד י מ מ ט מ א י פ א ת ה מ ש ק י פ‬
‫ו ל א ש א ר הגוף‪ .‬א ב ל ה מ י מ ע ל ה א ר ץ ש כ ג ג ד הפרק ט מ א י ט ‪ ,‬ש א י ן ה מ י ט ה ש ג י י פ‬
‫מ ט ה ר י פ א ל א א ת ה מ י ט ש ע ל ה י ד ‪ .‬ו ע י י ן ה י ט ב ב פ ״ ב מ ״ ב ‪ ,‬ו ע י י ״ ש בםמ״א‪.‬‬
‫ובמאירי ס ו ט ה ד ב ׳ ) ט ״ ו ע ״ ד ( ‪ :‬ו כ ן ב ב ר י ת א א מ ר ו ג ט ל א ת ה ר א ש ו ג י מ ע ד‬
‫ה פ ר ק ו ה ש נ י י פ ח ו ץ ל פ ר ק ו כ ר ו מ ה ש א מ ר ו ב ב ר י ת א נ ט ל א ת הראשוגה ו א ת ה ש נ י ה‬
‫חוץ ל פ ר ק וחזרו ל י ד ט מ א ה ו כ ר ‪ .‬ו א י ן ז ה ל פ נ י נ ו ל א ב ב ר י י ת א ולא ב ת ו פ פ ת א א ל א‬
‫ב מ ש נ ה כ א ן פ ״ ב מ״ג‪.‬‬
‫‪ 27‬נטל את הראשונים ואת השניים חוץ לפרק‪ .‬וכ״ה בר״ש הג״ל‪ .‬והגד״א ז״ל‬
‫ה ג י ה ‪] :‬ויצאו[ ח ו ץ לפרק‪ .‬ו כ א ן ה מ י מ ה ר א ש ו ג י מ ש מ ח ו ץ ל פ ר ק טמאימ‪ ,‬ש ה ר י ב א ו‬
‫מ מ ק ו פ הפרק‪ ,‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה ג פ״ב‪.‬‬
‫‪ 27/29‬ונטל את השניים‪ ...‬חוץ לפרק‪ .‬כפילות מיותרת‪ ,‬ואיגגה בכי״ו ור״ש הג״ל‪.‬‬
‫‪ 29/30‬ומה אם ה ר א ש ו נ י ם ש א י נ ן מטהרץ וכר‪ .‬ו כ ן בד״ש ה ג ״ ל ‪ :‬ו מ ה א פ‬
‫ה ר א ש ו ג י מ ש א י ן מ ט ה ר י ן ו כ ר ‪ .‬ו ה ג ד ״ א ז״ל הגיה ב א ו פ ן מ ב ר י ק ‪ :‬ו מ ה א מ מ י ג ש מ י מ‬
‫ש א י ג ן מ ט ה ר י ן ו כ ר ‪ .‬ו ע י י ן ל ע י ל מ כ ש י ר י ן פ ״ ב הי״א‪ 6743!,‬ואילך‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 32‬נוטלן ארבעה וחמשה ז ה בצד זה וכר‪ .‬ד״ש ורא״ש פ״ב מ״ג‪ ,‬א ר ז ח״א‬
‫י ‪/‬‬
‫ה׳ ג ט ״ י פ ט״ד‪ ,‬ט ״ ו ע״ג‪.‬‬
‫‪ 32/33‬ואינן חוששץ‪...‬‬
‫שמא נטמאו משום שמא נעשתה ב ה ן מלאכה ומשום‬
‫שמא לא נטלו מן הכלי וכר‪ .‬כלומד‪ ,‬ש ה ד י מיט שגטל ב ח פ א ח ר וגופלימ ממגו לשגי‬
‫פפולימ מ ש ו ט טומאה‪ ,‬מ ש ו מ ש ג ע ש ת ה ב ה ן מלאכה‪ ,‬ומשוט ש ל א ג ט ל ה ש ג י בבלי‪,‬‬
‫א ב ל כ א ן ש ג ו ט ל י ן ד ׳ ו ה ׳ ב ב ת א ת ת זה ב ז ה הט כ ב ׳ י ד י ט ש ל א ד ט א ח ד ש ג ו מ ל כאחת‪.‬‬
‫) ע ״ פ הגר״א(‪.‬‬
‫‪ 33/34‬ומשום שמא לא ניטלו מן הרביעי‪ .‬בכי״ו‪ :‬ו ש מ א ל א גיטלו מ י ד רביעית‪.‬‬
‫ו ב ד ״ ש ה ג ״ ל ‪ :‬מ ש ו ט ש מ א ל א ג י ט ל ו מ ן הרביעית‪ .‬ו כ ״ ה ) ב ע ר ך ( ג ט ב א ר ז ו ר א ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫ו ג פ כ א ן ה פ י ׳ ה ו א ש א ע פ ״ י ש ה י ו כ א ן ה ׳ ב ג י א ד מ ואין גותגין מ ח צ י ל ו ג ל ח מ ש ה‬
‫)כמשנה ו ת ו פ פ ת א ר י ש מכילתין( ו מ כ ל ש כ ן ש א י ן גותגין ע ל י ה ן מ ר ב י ע י ת ‪ ,‬מ ״ מ כ א ן‬
‫א י ן חוששין‪ ,‬מ פ ג י ש ה ם ג ח ש ב י ם ל כ מ ה ידימ ש ל א ד מ א ת ה ו כ מ ״ ש לעיל‪ .‬ועיין ה פ י ר ו ש‬
‫ב ד ״ ש ‪ .‬ועיין א ר ח י ׳ ק״ם ם׳יק י״ג‪.‬‬
‫‪ 34/35‬אבל הנוטל והנותן לחברו בחפניו ידיו טמאות ש מ ת ח ל ה ל א נטלו‬
‫מן הכלי‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬והפי׳ ה ו א ל פ י הנ״ל‪ ,‬שאע״פ ש א י ן כ א ן ל א ט ו מ א ה )אס י ד י ה נ ו ט ל‬
‫ה י ו טהורות( ולא מלאכה )שהרי הגותן ל א נ ט ל א ת י ד י ו ב מ י מ אלו( מ ״ מ י ד י ה ש נ י‬
‫ט מ א ו ת ‪ ,‬ש מ ת ח ל ה ל א גטלו מ ן ה כ ל י א ל א מ ח פ ג י ח ב י ד ו ‪ ,‬מ ש א ״ כ ב ר י ש א י ד י ו ט ה ו ר ו ת‬
‫ו א ע ״ פ ש ה מ י ם נפלו עליו מ י ד י חברו‪ ,‬מ פ ג י ש מ ת ח ל ה ב א ו מ כ ל י ע ל כלם ב ב ת א ח ת ‪,‬‬
‫ובלם ג ח ש ב י ם כאיש א ח ד ‪ ) .‬ע ״ פ הנ״ל(‪ .‬ולפ״ז ז ה ו ד י ן ה מ ש נ ה פ ״ א מ ״ ב ‪ :‬ו ל א י ת ן‬
‫ל ת ב י ר ו ב ת פ נ י ו מפני וכו׳ ש א י ן גותנין לידים א ל א בכלי‪ .‬וכן מ ב י א מ כ א ן ר א י י ה ל א י ס ו ר‬
‫ב מ ר ד כ י ב ר כ ו ת פ ״ ח ס י ר ״ א ‪ :‬וליטול ב ח פ נ י ו ו ל י ת ן ע ל י ד י ח ב י ר ו א פ ו ר כ ד ת נ ן פ ד ק א‬
‫ם‬
‫‪,‬‬
‫‪154‬‬
‫ידים פ״ב עמ׳ ‪682‬‬
‫ק מ א ד מ ם כ ת ידים )מ״ב( לא יטול בחפניו ויתן לחבירו ובו׳ ותניא הנוטל בחופניו‬
‫ונותן ל ח ב י ר ו ידיו ט מ א ו ת ש מ ת ח ל ה לא נטל מ ן הכלי )ובמרדכי ד ״ ח מ ש ו ב ש ( לפיכך‬
‫ה נ ו ת ן מידו א ח ת על ח ב י ר ת ה אפור‪.‬‬
‫ובפיםקי תוספות סוטה סי׳ ה ׳ ‪ :‬נוהגין העולם לזרוק מן הכלי ליד א ח ת ואחר כך‬
‫מ ש פ ש ף ב ח ב י ר ת ה ‪ .‬ולפנינו בתוספ׳ שם אין זכר מזה‪ .‬אבל התוספות נ ש ת מ ר ו ל נ ו‬
‫ב ש ר ת ת ר ו מ ת ה ד ש ן סי׳ ר נ י ט )ובשם תוםפ׳ ישנימ מ מ ס כ ת סוסה ג פ בדרכי מ ש ה‬
‫ב ס ו ד א ו ״ ח סי׳ קס״ב אות ד׳‪ .‬ואני משלים משם ב מ ד ו ב ע י מ מה ש ת ס ר ב ת ר ו מ ת ה ד ש ן‬
‫והשוה גמ א ג ו ד ה ש א ב י א להלן(‪ :‬א מ נ ם מ צ א ת י א ח ״ כ בתום׳ ד מ ס כ ת סוסה וז״ל ועל‬
‫מגהג העולפ שזורקי׳ מן הכלי לידו א ח ׳ ואח״כ מ ש פ ש ף ב ח ב י ר ת ה שפיר דמי‪ ,‬כיון‬
‫ד מ ת ח י ל ה נטל מ ן הכלי‪ ,‬כ ד ת נ י ׳ בתו׳ ד מ ם כ ת י ד י פ א ב ל ה ג ו ת ן מיפ לחבירו בחפגיו‬
‫י ד י ו ט מ א ו ת ש מ ת ח י ל ה לא נטל מ ן הכלי‪ ,‬הא אט מ ת ח י ל ה נטל מן ה כ ל י טהורות‪ .‬והא‬
‫ד ת נ י ׳ )בדרכי מ ש ה ה ג ״ ל ‪ :‬דתנן( ב מ פ כ ׳ י ד י פ ) נ ד ב מ״ג( נטל ידו א ח ת ו ש פ ש ף‬
‫ב ח ב י ר ת ה טמאה‪ ,‬ה ת ט איירי שאין מתכוין אלא ליטול ידו א ח ת ולכך ש פ ש ף ב ח ב י ר ת ה‬
‫ט מ א ה ןולהכי מםייפ בה שפה ב ר א ש או בכותל טהורה[‪ .‬ו ד ב ר י ה ת ו פ פ ו ת ה ו ב א ו בקיצור‬
‫ב ש ב ה ״ ל השלם‪ ,‬ס׳ ב ר כ ו ת סי׳ קל״ו ע מ ׳ ‪ ,108‬ב ר ש ב ״ א חולין ק״ז א ׳ פ ד ״ ה ה א י‬
‫א ר י ת א דדלאי‪ ,‬בחי׳ ה ר ץ ש פ ד״ה קםדיתו אמנא‪ ,‬ב א ג ו ד ה סוסה סי׳ בי‪ ,‬ע ״ ג ע״ב‪.‬‬
‫ועיין גם בתוה״ב ל ה ר ש ב ״ א בית ו׳ ש״ג‪ ,‬ק נ ״ מ ע״ב‪.‬‬
‫וכנראה שבאו״ז הנ״ל נ ש מ ט ה ה ב ב א שלגו‪ ,‬שהוא מ ב י א א ת ה ר י ש א כאן‪ ,‬ומסיים‪:‬‬
‫ ה ר י מ ש מ ע התט דוקא שיטול מ ן הכלי יכול לשפוך מ י ד ו א ת ת ע ל ה ש נ י ׳ ו צ ר י ך עיון״‪.‬‬‫וזהו כ ד ב ר י ר ״ ת ב ת ו פ פ ו ת פוטה הנ״ל‪ .‬ו ב ח נ מ ה ג י ה ו בגליון האו״ז שמ‪.‬‬
‫‪ 35/36‬שניים שנטלו משתי י ד י ה ן זו משמינית וזו משמינית אף על פי שחוזרין‬
‫ומתערבק בקילוח ידיהן טמאות שמתחלה לא ניטלו מן הרביעית‪ .‬ב״ה בכי״ו <בד‬
‫יש כ א ן חסרון(‪ ,‬וגי׳ צ׳ בדויה מ ן הלב‪ .‬וכן ב ר ״ ש פ״א מ ״ א ‪ :‬ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ש נ י פ‬
‫ש נ ט ל ו ש ת י ידיהן זו מ ש מ נ י ת וזו מ ש מ ג י ת א ף על פי שחוזרין ו מ ת ע ר ב י ן בקילוח י ד י ה ן‬
‫ט מ א ו ת ש מ ת ח ל ה לא נ ט ל ו מ ן ר ב י ע י ת א ל ו פ ו פ ל י ן י ד י ה ן )כנראה שלפני ה ד ״ ש‬
‫נ ש מ ט ו בשו׳ ה ב א ה ה מ ל י מ *אוכל ר א ש ו ן ו ה מ ד פ ו ת ו ה מ ש ק י ך ‪ ,‬ולפיכך מ ש ך א ת המליט‬
‫*אלו פופלין לידימ״ למעלה‪ .‬ועיין מ ש י ש ( פי׳ שני כלימ ש א י ן בכל א ח ד כי א מ‬
‫שמנית‪ ,‬ד ה י י נ ו ר ב י ע י ת בין שניהט‪ ,‬ואלו ה ש נ י ט לא נ ט ל כל א ח ד כי א פ ידו א ח ת ‪.‬‬
‫ו ב ב ת א ח ת שפכו מ ש נ י הכלימ ע ל ש ת י ה ן שהקילות מ ת ע ר ב ‪ ,‬אפילו הכי י ד י ה מ פ מ ו ל י ן ‪.‬‬
‫והנה ב ת ו פ פ ת א כ א ן מ ד ב ר י מ ב ש ת י ש מ י נ י ו ת ש נ ש פ כ ו על ש ת י י ד י פ של ש נ י‬
‫אנשימ‪ ,‬א ב ל לא נ ת ב א ר מ ה דינו ב ש נ ש פ כ ו ע ל ש ת י י ד י פ של א י ש א ח ד ‪ .‬ו ב ת ו ה ״ ב‬
‫הקצר ל ה ר ש ב ״ א ב י ת ו׳ ר י ש ש ״ ג ‪ :‬והוא שיטול מ ר ב י ע י ת ה מ כ ו נ פ ב מ ק ו פ א ח ד שאמ‬
‫גטל מ ש מ י ג י ת ותזר וגטל מ ש מ י ג י ת ידיו ט מ א ו ת כשהיו‪ .‬וכן מ ע ת י ק ב ש מ ו ב א ״ ח ח ״ א‬
‫ה ׳ גט״י סוף סי׳ י״ת‪ ,‬ב׳ ע״א‪ ,‬א ב ל ב ת ו ה ״ ב ה א ר ו ך אין ז כ ר מזה‪ .‬ו ע י י ן ש ר ע א ו ״ ח‬
‫סי׳ ק״ם ס״ק י״ר‪.‬‬
‫‪ 37‬אלו פוסלק לידים אוכל ראשון והמדפות והמשקין‪ .‬כלומר דווקא אוכל‬
‫ר א ש ו ן או א ד מ וכלי שגגעו ב א ב ה ט ו מ א ה ) ב י ר ו ש ל מ י ש ב ת ם״ז ה״ב‪ ,‬ט ׳ ע ״ ד ‪:‬‬
‫ת ו ל ד ו ת השרץ וכו׳ מדסות‪ .‬מהו מדםות מ ג ע ו ת ( או מ ש ק י ן מ ט מ א י ן א ת הידימ‪,‬‬
‫כ ח כ מ י מ ב מ ש ג ה פ ״ ג מ״א‪ .‬וכן ב ר מ ב ״ פ ר פ ״ ח מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ‪ :‬כל ה ג ו ג ע ב י ד י ו‬
‫ב ר א ש ו ן ל ט ו מ א ה בין ש ה י ׳ א ו ת ו ראשון א ד מ א ו כלי או אוכל או מ ש ק י ן ט מ א י ן ג ט מ א ו ידיו‪.‬‬
‫ידים פ״ב עמ׳ ‪683‬‬
‫ו ב ד ״ ש ל א ה ע ת י ק ב ר י י ת א זו‪ ,‬ו כ ב ר‬
‫ב ת ו פ פ ת א א ר ב ע מלימ‪ ,‬ע י י ן מש׳׳ש‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫שערתי לעיל‬
‫ש ל פ נ י ה ד ״ ש חסרו כ א ן‬
‫דמ׳ ‪683‬‬
‫הנוגע ברצועה טהור עד שיגע בקציצה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫שמ הוא כ מ ו ש מ ו פ ר כ א ן ד ש ב ״ י בשמו‪.‬‬
‫ד״ש פ״ג מ״ג‪ .‬ור׳ שמעון ב מ ש נ ת י נ ו‬
‫‪ 1/2‬ר׳ זכיי אומר משום ר׳ יעקב הגוגע בקציצה טהור עד שיגע ב ר צ ו ע ה ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ברצועה‪ .‬ו ב ר ״ ש‬
‫ב ד ‪ :‬ר׳ יופי א ו מ ד מ ש ו מ ר ש מ ע ו ן ה נ ו ג ע ב ק צ י צ ה טהור ע ד ש י ג ע‬
‫ה נ ״ ל ‪ :‬ר׳ זכאי א ו מ ד מ ש ו מ ר׳ ש מ ע ו ן וכר‪ ,‬כלפנינו‪.‬‬
‫אבל בכי״ו‪ :‬הגוגע בקציצה טהוד ע ד שיגע ב מ ז ו ז ה ‪ .‬וכן בשבת ע״ט ב ׳ ‪:‬‬
‫ד׳ זכאי א ו מ ד מ ש מ ו ה ג ו ג ע ב ק צ י צ ה )כ״ה ב כ ת ״ י ע י י ן ד ק ״ ם שמ ‪ (168‬ט ה ו ר‬
‫ע ד ש י ג ע ב מ ז ו ז ה ע צ מ ה ‪ .‬ו פ י ר ש ״ י ‪ :‬במזוזה הן ה א י ג ר ו ת שהן ב ת ו ך הבתימ‪.‬‬
‫וצ׳ ה ו ר י ד א ת גי׳ כי״ו ל ש ג ר פ ‪ ,‬ב מ ש מ ר ת זו ש מ ו צ י א ה א ת ה י י ן וקולטת א ת השמדימ‪.‬‬
‫‪ 2/3‬ספר שבלה אם יכול ללקט‪ ...‬מטמא את הדים‪ .‬משגה פ״ג מ״ה‪ ,‬ד״ש שפ‪.‬‬
‫ועיין ש ב ת ק ט ״ ו ב׳‪.‬‬
‫‪ 3/4‬מגלה שכתוב בה שמוגים וחמש אותיות כפרשת ויהי בגםוע הארק א י ן‬
‫מטמא א ת הדים‪ .‬ב ד ור״ש הג״ל ח פ ר ה המלה ‪ -‬א י ך ‪ .‬וכ״ה ב מ ש ג ה בהוצ׳ שלפגיגו‪,‬‬
‫ב ד ׳ גפולי‪ .‬הוצ׳ לוו‪ ,‬קויפמן‪ ,‬כי״מ‪ ,‬מ ש ג ה ש ב ע י ן י ע ק ב ו מ ש ג ה ע פ פ י ה ״ מ להד״מ‪.‬‬
‫ועיין י ר ו ש ל מ י פ ו ט ה פ ״ ב ה ״ ד ‪ ,‬י ״ ח ע״א‪.‬‬
‫א ב ל ב מ ש ג ה ע פ פ י ׳ הר״ש ד ״ ו ד פ ״ ג ‪ :‬מ ג י ל ה ש כ ת ו ב בה ש מ ג י מ ו ח מ ש א ו ת י ו ת‬
‫כ פ ר ש ת ויהי ב ג פ ו ע א י ג ה מ ט מ א ה א ת הידימ‪ .‬וכן ב ק ט ע י מ מ ן הגגיזה ש ה ו צ י א‬
‫ק א ה ל ע ב פ פ ד ה ש ג ת י ש ל פ י ג פ י ג י ט י חי״ב ע מ ׳ ‪ :318‬מ ג ל ה ש כ ת ו ב בה וכו׳ כ פ ר ש ת‬
‫ו י ה י ב ג ס ע ה א ר ו ן א ן מ ט מ א א ת הידים‪ .‬וכן ב כ ת ״ י פ ר מ ה ‪ :‬א י ג ו מ ט מ א א ת הידים‪.‬‬
‫וכגראה שזו ה י א גי׳ מ ש ו ב ש ת ‪ .‬ועיין להלן‪.‬‬
‫‪ 4/5‬חכר לה יריעות אחרות ה י א מטמא א ת הדים והשאר אין מטמא א ת‬
‫הדים‪ .‬ר י ש הג״ל‪ ,‬והדמב״ם לא הביאה‪ .‬ולפי גי׳ כי״ו ב ת ו פ פ ת א לעיל הלשון כ א ן‬
‫מ ג ו מ ג מ ת ביותר‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 5/6‬ר׳ יהודה אומר הגלק שבתחלח הספר ו כ ד י הקיף כולן מטמאין את‬
‫הדים‪ .‬ד״ש הג״ל‪ .‬ובב״ב ייג ב ׳ ‪ :‬ועושה בראשו כ ד י לגול ע מ ו ד ובפופו כ ד י לגול היקף‪.‬‬
‫ו ב ת ו פ פ ׳ שמ ד ״ ה ו ע ו ש ה מ ע י ד י פ שכן הוא בכל הפפריפ‪ .‬והפ ה ק ש ו מ כ ״ מ ש מ ו כ ח‬
‫מ ש מ ש ה ע מ ו ד ה י ה בסוף‪ ,‬והיו גוללין א ת הספר מ פ ו פ ו לתחילתו‪ ,‬ולפיכך ה ג י ה ש פ‬
‫ד ״ י ‪ :‬ו ע ו ש ה ב ר א ש ו כ ד י ה י ק ף ובסוםו כדי לגול ע מ ו ד ‪ .‬ובגליון ש מ ס ב י ב ת ו ס ׳ כ ת ״ י‬
‫)לפי ש ט מ ״ ק ש מ י ״ ג ם ע ״ ב ( ‪ :‬ו מ י ה ו ב ת ו ס פ ת א ד י ד י מ מ ו כ ת כ ג י ר פ ת ה פ פ ד י ס ד ק ת ג י‬
‫ר׳ י ה ו ד ה א ו מ ר גיליון ש ב ת ת ל ת ה פ פ ר ו כ ד י היקף‪ ,‬מ ש מ ע ד כ ד י היקף הוי בסוף‪ ,‬ו א י‬
‫הוי ג ר פ י ׳ כ ד י )בלי וי״ו( ה י ק ף הוד‪ .‬א ת י שפיר‪ ,‬כ ל ו מ ר גליון ש ב ת ח ל ה ש ה ו א כ ד י‬
‫היקף‪ .‬א ״ ג ה ג ל י ו ן וכדי ה י ק ף ה כ ל ק א י א ת ח ל ת ה פ פ ר צריך ב א צ ב ע ו ת לגיליון ב ל א‬
‫כ ד י ה י ק ף כ מ ו שצריך ש ת י א צ ב ע ו ת בין כל ד ף ודף‪ .‬ו ה ד ב ר י ט ל ק ו ח י מ מ ה ד ״ ש כ א ן‬
‫פ ״ ג מ״ד‪ ,‬ע י י ״ ש ‪ .‬וכ״ה ב ע ד ך ג פ בפ׳ ה ת ר ו מ ה ה ׳ פ פ ד ת ו ר ה פ י ׳ ר״ב‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ו מ ע נ י י ן ש ב מ ר ד כ י ה ל כ ו ת קטנות‪ ,‬ה ׳ ת פ י ל י ן פ י ׳ ת ת ק פ ״ ח ל א רק ש א י ג ו רואה‬
‫ס ת י ר ה ב ב ר י י ת א זו ל ע נ י י ן הנ״ל‪ ,‬אלא שהוא מ ס ת י י ע מ מ נ ה ‪ ,‬ש כ ן הוא כ ו ח ב ש ט ‪:‬‬
‫‪156‬‬
‫ידים פ״ב עמ׳ ‪683‬‬
‫ותגיא ב ת ו פ פ ת א ד מ פ כ ת י ד י פ ר׳ יהודה אומ׳ גיליון ש ב ה ח ל ת הספר וכדי היקף כולו‬
‫מ ט מ א ה י ד י ‪ /‬ואין לפרש דר״ל בסוף כ ד י היקף ו ע מ ו ד בתחלה‪ ,‬ד א ״ כ ה י ה ל ו לומר‬
‫וכדי ה י ק ף ב פ ו ף ‪ ,‬כ י היכי ד מ פ ר ש ב מ א י דקאמר ב ת ח ל ת הספד׳ א ל א ה כ י פ י ר ו ש ו‬
‫שבתחלת ה ס פ ד שמניחין ש פ כ מ ו שיעור בין עמוד לעמוד מ י מ י ן ו ג פ כ ד י היקף ד ע מ ו ד ‪.‬‬
‫‪ 6/7‬הכותב ה ל ל ושמע ל ת י נ ו ק להתלמד בו א ף ע ל פי ש א י ן רשאי וכוי‪.‬‬
‫ד ״ ש פ ״ ג פ ד ה הנ״ל‪ ,‬ר מ ב ״ ם פ ״ ט מ ה ׳ א ב ו ת ה ט ו מ א ו ת ה״ח‪ .‬ובס׳ חסידים ס י ׳ ת ר ג ״ ז‬
‫ע מ ׳ ‪ :175‬ה כ ו ת ב ה ל ל ו ק ר י ת ש מ ע לתינוק וכר‪ .‬ו ב מ פ ׳ פ ו פ ר י פ נ ד ה הי״א‪ ,‬ה ו צ ׳‬
‫היגר ע מ ׳ ‪ :158‬א י ן ע ו ש י ן ש מ ע הלל מגילה לתינוקות ו כ ר ‪ .‬ועיין ג י ט י ן פ ׳ א׳‪.‬‬
‫‪ 7/8‬המשיחות והרצועות שתפרן ל ס פ ר וכר‪ .‬ב ד ‪ :‬שתפרן ב פ פ ד וכר‪.‬‬
‫וכ״ה ב ר ״ ש ו ס ׳ חסידימ הנ״ל‪ .‬וברמב״ט הנ״ל ה ״ ט ‪ :‬ה מ ש י ח ו ת והרצועות ש ת פ ר ן‬
‫ל פ פ ר א ף ע ל פ י שאינו ר ש א י לקיימן‪ ,‬כל ז מ ן ש ה ן מחוברין לפפר מ ס מ א י ן א ת הידים‪.‬‬
‫‪ 8/9‬ת י ק של הספר ותיבה של פ פ ר ומטפחות םפרים בזמן שהן ט ה ו ר י ן‬
‫מטמאות את הידים‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬ת י ק הםפרימ ומטפחות ותיבה ש ל פ פ ר בזמן ש ה ן‬
‫מ ה ו ר ו ת מ ס מ א ו ת א ת הידים‪ .‬וכן ב ר ״ ש הנ׳״ל‪ :‬ת י ק הספרימ ומטפחו׳ פ פ ד י פ ו ת י ב ה‬
‫ש ל ס פ ר בזמן ש ה ן מ ה ו ד י ן מ ס מ א ו ת א ת הידים‪ .‬ו כ ן בה׳ ס ״ ת ל א ח ד ה ק ד מ ו נ י ת‬
‫)עיין עליו ב ת ד ב י ץ ש ״ ו פ׳׳ג ע מ ׳ ‪ (187‬ש פ ר פ פ א ד ל ר בצופה ה א ג ג ל י סדרא י ש נ ה ח ״ ט‬
‫ע מ ׳ ‪ ,715‬הוצ׳ מ י ו ח ד ת ע מ ׳ ‪) 47‬והמו׳׳ל מ פ מ ן ש מ ב ג ק ו ד ו ת א ת ה מ ק ו מ ו ת ה מ ט ו ש ט ש י פ‬
‫ב כ ו ד י ( ‪ :‬ואפילו ת י ק שלפפר תורה ו ה ת י ב ו ת נ מ י מ ט מ א א ת ה י ד י פ ואפור ]לאחזמ[‬
‫ערום ו ב ת ו ס פ ת א ד ר ׳ חייא מ ש כ ח ת לה ד ת נ י א ת י ק ש ל פ פ ר ותיבה ש ל פ פ ר ו מ ט פ ת ו ת‬
‫סםר‪ ...‬ט ה ו ר ו ת מ ט מ א ו ת א ת הידיט‪ .‬וצ״ל ש ט ‪ ] :‬ב ז מ ן ש ה ן [ ט ה ו ר ו ת ו כ ר ‪ ,‬כלפנינו‪.‬‬
‫א ב ל ב ר מ ב י פ הנ״ל ד ד י ‪ :‬ת י ק ש ל פ פ ר ו ת י ב ה ש ל פ פ ר )ב״ה ב ד ״ ק וד״ו(‬
‫ומספחות ספרימ בזמן שהן ת פ ו ר ו ת )ומכאן ג ו ב ע ת ה ג ה ת ה ג ר ״ א ( מ ט מ א י ן א ת ה י ד י פ ‪.‬‬
‫א ב ל ג י ׳ זו ק ש ה מ א ד ‪ ,‬כ י מ ה שייך ת פ י ר ה ב ת י ב ה ש ל פ פ ד ‪ ,‬וגם ק ש ה ל ה ג י ה‬
‫נ ג ד ג י ׳ ד‪ ,‬כי״ו‪ ,‬ה׳ ם ״ ת ור״ש הג״ל‪ .‬ולפיכך קרוב מ א ד ב ע י ג י ש י ד י מגיהימ חלו‬
‫בר׳׳מ ו ג פ ש פ צ ״ ל כלפנינו‪ .‬ובפירוש הדברימ ג״ל‪ ,‬שדווקא ב ז מ ן ש ה פ סהוריפ הם‬
‫מ ט מ א י ן א ת ה י ד י פ א ב ל א ט ג ט מ א ו ב מ ש ק י ן א י ג מ מ ט מ א י ן א ת ה י ד י מ )כשיטת‬
‫החכמים במשגה ם״ג מ ״ א וכסתם ה ת ו ס פ ת א לעיל ‪ ,68237‬עיין מש״ש(‪ ,‬שהרי ל א ג ז ר ו‬
‫ע ל הפםרימ א ל א ש ל א י צ נ י ע ו ת ר ו מ ה א צ ל ט ״ ת ) ש ב ת י ״ ד א׳(‪ ,‬ו ב ט מ א ו ת א י ן ח ש ש זה‪.‬‬
‫ו א ט ה מ ט פ ח ו ת ו ה ת י ב ו ת נ ט מ א ו ב א ב ה ט ו מ א ה ה מ מ ט מ א י ן א ת הידית מ ח מ ת ט ו מ א ה‬
‫ו ל א מ ח מ ת קדושה‪ .‬ו א ע ״ פ ש ב ת ו ס פ ת א להלן ‪ 6843‬א מ ר ריב״ז שגזרו ע ל ה פ פ ר י ט כ ד י‬
‫ש ל א י ע ש ה אותן ש מ י ח י ן ל ב ה מ ה )וכן מ ש מ ע ג פ מפיגגון המשגה(‪ ,‬מ ״ מ ב ר ו ד ש צ ד ק ו‬
‫מ פ ר ש י ה מ ש נ ה ש פ י ר ש ו כ י ל פ י ד ב ר י ה פ ה י ה מ ש י ב להמ‪ ,‬כ מ ו ה ת ש ו ב ה ב ע צ מ ו ת א ד מ‬
‫ש ה ן ט מ א י ן מ ן התורה‪ .‬ולפיכך ג ט כ א ן א י ן לגו א ל א ט ע מ התלמוד‪ ,‬ו ג מ ב מ מ פ ח ו ת‬
‫ו ת י ב ו ת ח ש ש ו ש ל א יצגיעו ש מ תרומה‪ ,‬ו ח ש ש זה שייך רק בטהורות‪ .‬א ב ל ב פ פ ר י ט‬
‫ל א ה י ה צ ר י ך ל ה ז כ י ר ט ה ו ר י פ שהרי א י ן פ פ ר י ט טמאימ‪ ,‬מ ה ש א י ן כן מ ט פ ח ו ת פ פ ר י מ‬
‫)עיין כ ל י פ פ כ ״ ג מ י ״ ד וירושלמי כ ל א י פ פ ״ ט ה ״ ג ‪ ,‬ל ״ ב ע״א(‪.‬‬
‫‪ 9/10‬הברכות אף על פי שיש בהן מאותות השם ומענינות הרבה וכוי‪.‬‬
‫ד ״ ש ו ר מ ב ״ מ הג״ל‪ .‬ו ע י י ן לעיל ב ת ו ס פ ת א ש ב ת ‪ 128*9‬ואילך ו ב מ ק ב י ל ו ת שפ‪.‬‬
‫‪ 10/11‬ו ע ל י ו נ י ם וספרי ה מ י נ ק אינן מטמאות את הידים‪ .‬ד״ש הג״ל‪ .‬ובדמב״מ‬
‫הג״ל ה י ״ א ‪ :‬ספרי ה מ י ג י ן איגן מ ט מ א י ן א ת הידים‪ .‬ו ה ש מ י ט א ת ‪ .‬ה ג ל י ו ג י מ ״ מ פ ג י‬
‫ידים םיב עמ׳ ‪683‬‬
‫‪157‬‬
‫ש כ ב ד כ ת ב ש פ ב ה ״ ו ש ג ל י ו נ ו ת ה ס פ ר י מ מ ט מ א י ן דווקא כ ש ה ן מחוברי!‪ /‬וכאן ה ר י‬
‫מ ד ב ר י פ כ ש ה ן נ פ ר ד י ן ‪ ,‬ע ״ פ פ י ר ו ש ה ת ל מ ו ד ב ש ב ת ק ט ״ ז א׳‪ .‬ו ע י י ן ג מ ב ר ״ ש כאן‪.‬‬
‫א ב ל ל פ י פ ש ו ט ה נ ר א ה ש מ ד ב ר י מ כ א ן ולעיל ‪ 1292‬ב א ו ן גליונות שלהמ‪ ,‬ע י י ן‬
‫ד ק ״ פ ש ב ת ע מ ‪ 260‬ה ע ר ה נ ‪ /‬ו מ ״ ש ב ש פ דש׳יי שפ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 11/12‬ספרי בן םירא וכל םפרים שנכתבו מכאן ו א י ל ך אינן מ ט מ א י ן א ת‬
‫הידים‪ .‬בירושלמי פ נ ה ד ר י ן פ״י ה י א ‪ ,‬כ״ח ע ״ א ‪ :‬ב פ פ ר י פ התיצוניפ כגון סיפרי ב ן פירא‬
‫ו פ י פ ד י בן לענה‪ ,‬א ב ל פ י פ ר י ה מ י ר ט וכל פ פ ד י מ ש נ כ ת ב ו מ י כ ן ו ה י ל ך‬
‫הקורא בהן כ ק ו ר א ב א י ג ר ת ‪ .‬ו ב ש נ י ה מ ק ו מ ו ת ה פ י ר ו ש ה ו א מ י כ ן ואילך א ח ר י ח ת י מ ת‬
‫הנבואה‪ .‬ו ב פ ״ ע ר ב ה פ ״ ל ‪ :‬ע ד כ א ן היו נ ב י א י פ מ ת נ ב א י פ ב ד ו ח ה ק ו ד ש מ כ א ן ו א י ל ך‬
‫ה ט אזנך ו ש מ ע ד ב ר י ח כ מ י פ ‪ .‬ו ע י י ן ב פ הגלוי ל ד ׳ סעדיה‪ ,‬הוצ׳ ה ר כ ב י ע מ ק ס ״ ב וק״נ‪.‬‬
‫‪ 12/13‬ר׳ שמעק בן מנםיא אומר שיר השירים מטמא את ה י ד י ם מ פ נ י שנאמרה‬
‫ברוח הקודש‪ .‬ד״ש הג״ל‪ ,‬ה ק ד מ ת ה מ א י ד י לפירוש מ ש ל י ע מ ׳ ‪.1‬‬
‫‪ 13‬קהלת אינה מטמא א ת הדים וכר‪ .‬מ ג י ל ה ז׳ א ‪/‬‬
‫‪ 14‬אמרו לו וכי לא כתב א ל א זו ו כ ר ‪ .‬ד״ש הנ״ל‪ ,‬מאירי הג״ל סוף ע מ ׳ ‪1‬‬
‫ב ש פ ה ת ו פ פ ת א ‪ ,‬ומוסיף ש מ ‪ :‬ואף במס׳ מ ג י ל ה ש נ ו י י ה כן‪.‬‬
‫‪ 15/16‬ואו׳ פן יוכיח בך ונכזבת‪ .‬כ״ז ליתא ב ד ור״ש הג״ל‪ ,‬ו ג פ בכי״ו ליתא‬
‫ה מ ל ה ‪ .‬ו א ו ׳ ‪ /‬וגכון‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 16/17‬עמון ומואב מעשרין מעשר ע נ י בשביעית ושאר כ ל ארצות ובבל‬
‫מעשר עמון ומואב ושאר כ ל ארצות בשאר ש נ י שבוע א ם מעשר עני מעשר עני וכוי‪.‬‬
‫ב ד ‪ :‬ע מ ו ן ו מ ו א ב מ ע ש ר י ן מ ע ש ר ע ג י ב ש ב י ע י ת ו ש א ר כל א ר צ ו ת ב ש א ר ש ג י ש ב ו ע‬
‫א מ מ ע ש ר ע ג י וכר‪ .‬וכ״ה ה ג י ב פ ׳ י ח ו פ י ת ר א כ ת ״ י ע ר ך ר׳ יופי ב ן ד ו ד מ פ ק י ת ‪.‬‬
‫ולפ״ז צריך לפרש ש ע מ ו ן ו מ ו א ב מ ע ש ד י ן מ ע ש ר ע ג י ב ש ב י ע י ת ו כ ן כ ל ש א ר ארצות‪.‬‬
‫)חוץ מבבל(‪ ,‬א ב ל ב ש א ר ש ג י ש ב ו ע דיגמ שווה א מ ש ג ת מ ע ש ר ע ג י מ ע ש ר ע ג י וכר‪.‬‬
‫ו ב ד ״ ש פ ״ ד מ׳׳ג‪ :‬כ ש א ר ש ג י ש ב ו ע וכר‪ .‬עיי״ש הפירוש‪.‬‬
‫ולפי גי׳ כי״ו גראה ש צ ״ ל ‪ :‬ע מ ו ן ומואב מ ע ש ד י ן מ ע ש ר ע ג י ב ש ב י ע י ת ו ש א ר‬
‫כל א ר צ ו ת ובבל מ ע ש ר ]שגי[‪ .‬ע מ ו ן ו מ ו א ב ו ש א ר כל א ר צ ו ת וכו׳‪ .‬ועיין ב מ ש ג ה פ ״ ד מ״ג‪.‬‬
‫‪ 18/19‬אמר ר׳ יוסי בן דורמםקית א נ י ה י י ת י ע ם ז ק נ י ם הראשונים כשבאין‬
‫מבני ללוד וכו׳‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬וכן ב ד ‪ :‬א״ד יוסי בן דורממקית אגי ה י י ע ט זקני׳ הראשוגי‬
‫כ ש ב א ו מיבג׳ ל ל ו ד וכר‪ .‬וכ״ה )בערך( ג ס ב ר ״ ש הנ״ל‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש נ ה כ א ן ו ב ב ב ל י‬
‫חגיגה ג ב ‪.‬‬
‫א ב ל ביחוסי ת ר א כ ת ״ י ה ג ״ ל ‪ :‬א ״ ר יוסי ב ן ד ו ר מ ם ק י ת א ג י ה י י ת י ע מ ח מ ש ה‬
‫זקיגימ הראשוגימ כ ש ב א ו מ י ב ג ה ללוד ו ב א ת י ו מ צ א ת י א ת ר אליעזר ש ה י ה י ו ש ב‬
‫ב ת ג ו ת ש ל ג ח ת ו מ ׳ בלוד ו כ ר ו ג כ י ח מ י ש ה ז ק ג י ס הראשוגים ש א מ ד ר יוסי בן‬
‫ד ו ר מ מ ק י ת הן ר׳ גמליאל ו ר ט ד פ ו ן ור׳ י ש מ ע א ל ור׳ א ל ע ז ר ב ן עזריא ו ר י ה ו ש ע‬
‫ש ה כ ר י ע ביגיהן‪ ,‬שהרי ר ״ ג ל א זז מ ב י ת ה מ ד ר ש כל א ו ת ו היופ‪ ,‬ואי אפשר ש ל א גמגה‬
‫ע מ ה ן וכר‪.‬‬
‫ואולי היה כ ת ו ב ב ת ו פ פ ת א ‪ :‬אגי ה י י ת י ע מ ה ז ק ג י מ ה ר א ש ו ג י מ וכר‪ ,‬וגפרדה‬
‫ה ה י ״ א מ ן ״הזקנים״‪ ,‬ו י צ א ‪ :‬ה׳ ז ק נ י מ — ח מ י ש ה זקנימ‪ .‬ו ח מ ש ה זקנים ב ל ו ד גזכרו גמ‬
‫ו ב ת ו פ פ ת א ל ע י ל !‪.671‬‬
‫ל ע י ל !‪ ,6603‬ועיין ב מ ש ג ה ע י ד ו ב י ן פ ״ ג מ ״ ד ‪) ,‬לעיל‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪(14122‬‬
‫‪ 20/21‬אמרתי לו תלמידיך א נ ו ומימיך אנו שותין וכר‪ .‬עיין הלשון במשגה כאן‬
‫ידים פ״ב עמי ‪683‬‬
‫‪158‬‬
‫ו ב ח ג י ג ה ג׳ ב׳‪ .‬וכבד העירו ב ר ״ ש ובם׳ יחוסי ת ו ״ א כ ת ״ י הנ״ל ש ה ת ו ס פ ת א כ א ן ח ו ל ק ת‬
‫ע ל ה ב ר י י ת א ב ח ג י ג ה שם ש מ ו ס ר ת כי ר׳ אליעזר כ ע ס ע ל ר׳ יוסי ב ן ד ו ר מ ס ק י ת ע ל‬
‫ש ל א ד ב ר אליו בדרך כבוד‪ ,‬עיי״ש‪.‬‬
‫א ב ל ב ר ש ב ״ ץ ל א ב ו ת פ ״ ב מ״י‪ ,‬ל ״ ב סע״ב ) ד ״ ד ב ״ ס ע ״ ב ( ‪ :‬ו כ ב ד א י ר ע ל ת ל מ י ד ו‬
‫ש ל ר׳ אליעזר ע צ מ ו כן כ מ ו שאמרו ב ר א ש ו ן מ ח ג י ג ה )הג״ל( ו ב מ פ כ ת י ד י פ מ ת ו פ פ ת א‬
‫ע ל ר׳ יופי ב ן ד ו ר מ פ ק י ת ש א מ ר לו פשוט ידיך וקבל עיגיך וכו׳‪ .‬וכנראה שהיתר‪ .‬ל פ ג י ו‬
‫כ א ן ת ו ס פ ת א ש ה ו ג ה ה ע ״ פ הבבלי‪.‬‬
‫‪ 21‬במינין‪ .‬בר״ש ויחוסי תו״א הנ״ל‪ :‬ו א ת המניין‪.‬‬
‫‪ 24‬מקובלני מרבן יוחנן ב ן זכאי שקיבל מ ן הזוגות וכר‪ .‬ר״ש וס׳ יחוםי תו״א‬
‫כ ת ״ י הנ״ל‪ ,‬רשב׳׳ץ ל א ב ו ת פ ״ א מ ״ ד ‪ .‬ר ע״ב‪.‬‬
‫‪ 25‬ונביאים ממשה הלכה למשה מסיני ובר‪ .‬ב מ ש נ ה ‪ :‬ש ש מ ע מרבו ורבו מרבו‬
‫ע ד הלכה ל מ ש ה מ פ י נ י וכוי‪ .‬ובר״ש ה נ ״ ל )בפי׳ ל מ ש נ ה ( ‪ :‬הלכה ל מ ש ה מ פ י נ י ל א ו‬
‫דווקא ד א י ן זה מ ן ה ת ו ר ה א ל א כהלכה ל מ ש ה מ פ י נ י ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ו כ ר ונביאימ‬
‫ממשה‪ .‬מ ש מ ע הלכה ל מ ש ה מ פ י נ י מ מ ש ‪ .‬ועיין ד ע ״ ב שפ‪ .‬ועיין ירושלמי ש ב י ע י ת‬
‫פ ״ ו ה ״ א ‪ ,‬ל ״ ו ע״ד‪ ,‬י ב מ ו ת פ ״ א ה״ה‪ ,‬ג ׳ ע ״ א ‪ ,‬בבלי ש ט ט ״ ז א׳‪ ,‬ס ד ר א ל י ה ו זוטא פ״א‪,‬‬
‫הוצ׳ ר מ א ״ ש ע מ ׳ ‪.169‬‬
‫‪ 26‬בו ביום עמד יהודה נר עמוני לפניהם וכר‪ .‬ב פ ׳ ה מ פ ת ח ברכות ב״ה א ׳‬
‫) י ״ ס ע ״ א ( ‪ :‬ו ב ת ו ס פ י ב ו ביומ ע מ ד יהודה ג ר עמוגי‪ .‬ו כ ן הזכירו א ת ה ת ו פ פ ת א‬
‫כ א ן בס׳ יריאים השלם ע מ ׳ ה ע ר י ו ת סי׳ ל״א‪ ,‬ט ״ ו ע ״ ב ‪ ,‬ס מ ״ ג לאוין קס״ז‪ ,‬מ ׳ ע ״ א ‪ ,‬ד מ ב ״ ן‬
‫י ב מ ו ת ע ״ ו ב׳‪ ,‬כפו״פ פי״ב עמי שכ״ו‪ .‬ו ב א מ ת ת ח י ל ת ה ד ב ד י פ כ א ן מפורש ב מ ש ג ת ג ו‬
‫פ ״ ד מ ״ ד ‪ ,‬ועיין מ ״ ש ר׳ א ב א ש י ף ב ה ע ר ו ת י ו ל פ ׳ יריאימ ה נ ״ ל ה ע ד ה הי‪ .‬א ב ל ת י ר ו צ ו‬
‫שם אינו מ י י ש ב ל מ ה הביאו כן ב ש ם ה ת ו ס פ ת א בם׳ ה מ פ ת ח וכפו״פ הנ״ל‪ .‬ו כ ל ה ב ר י י ת א‬
‫שלנו ב ר ״ ש פ ״ ד מ״ד‪.‬‬
‫‪ 28/29‬א מ ר ל ו ר׳‬
‫י ה ו ש ע ו כ י ע מ ו ן ו מ ו א ב במקומן ה ן ע ו מ ד י ן כ ב ר‬
‫ע ל ה םנחריב ו ב ל ב ל וכר‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ועיין ד״ש הנ״ל‪ ,‬מ ש נ ה הנ״ל וברכות ב״ה א׳‪.‬‬
‫ובם׳ ה י ש ר לר״ת פ י ׳ ת ק צ ״ ה ד ״ ו פ ״ ז ע ״ ד ‪ ,‬ה ו צ ׳ מ ק ״ נ ע מ ׳ ‪ :33‬ו מ ו א ב י מ ד ג ד פ י נ ן‬
‫ב ה ה י א ב ר י י ת א ד מ ס כ ת ידיס א ג ב ש י מ פ א הוא‪ ,‬ו ע י י ״ ש ב ד ״ ו פ י ׳ שמ״א‪ ,‬ל ״ ה ע״א‪.‬‬
‫ובתופם׳ ד ׳ י ה ו ד ה ברכות כ ״ ח א׳ ) ט ״ ז ע ״ ב ( ‪ :‬ה ק ש ה ד ב י נ ו י ע ק ב וכו׳ והכא גרים וכי‬
‫עמון ב מ ק ו מ ן ה ן יושבין ו כ ר ואעמון ד ו ק א קאי‪ ,‬והכי ג ר פ י נ ן ב ת ו פ פ ת א ו כ י ע מ ו נ י ת‬
‫במקומן היו יושבין‪ ,‬ולא ג ר פ י ג ן מ ו א ב י פ ש פ ג ח ר ב ל א בלבלמ‪ .‬ועיין מ ״ ש ע ל ש י ט ת‬
‫ד ״ ת ב ר מ ב ״ ן יבמות הג״ל‪ .‬ו ע י י ן מ ר ד כ י י ב מ ו ת פ ״ ח פ י ׳ ע״א‪ .‬ו ע י י ן לעיל ‪ ,34210‬ב ת ו פ ׳‬
‫סוטה ט ׳ ס ע י א ובראשוגימ ש צ י י ג ת י ב ת ״ ב ע מ ׳ ‪.88‬‬
‫‪ 30/31‬אשיב את שבות בני עמק כ ב ר א ש ו נ ה א מ ר ה׳ ע ד א ן ל א שבו‪.‬‬
‫כ ״ ה בכי״ו‪ .‬ולפי ג י ׳ זו צריך לפרש בתמיה‪ ,‬ו כ י ע ד י י ן )עיין מ ״ ש ע ל ה כ ת י ב עדאן‪,‬‬
‫לעיל ב ח ״ ב ע מ ׳ ‪ (255‬ל א ש ב ו ז והרי י ש ל ה ט ה ב ט ח ה מ פ ו י י מ ת בפפוק‪.‬‬
‫א ב ל י ש ל צ י י ן כ י פסוק כ ז ה א י ן לפגיגו‪ ,‬ו ב י ר מ י ה מ ״ ט — ר ‪ :‬ואחרי כ ן א ש י ב‬
‫א ת ש ב ו ת ב ג י ע מ ו ן גאומ ה׳‪ .‬ו ב מ ש ג ה כ א ן ב כ ל פ ד ר י ה מ ש ג י ו ת א ש ד ה י ו ל פ ג י )חוץ‬
‫מ א ח ד ש א ז כ י ר להלן(‪ :‬א ש י ב א ת ש ב ו ת בגי ע מ ו ן וכבר תזדו‪ .‬א ל א ש ב ב ר כ ו ת ב ״ ה א ׳‬
‫ב ד ׳ שוגציגו וויגיציאה ד ״ פ )לפי ד ק ״ ס ש מ ע מ ׳ ‪ 142‬סוף ה ע ר ה ז ׳ ( ‪ :‬ש ב ו ת ב ג י ע מ ו ן‬
‫כ ב ר א ש ו ג ה א מ ר ה׳‪ .‬ו ב ק ט ע י מ מ ן ה מ ש ג ה בם׳ ה ש ג ת י ש ל ב י ה ״ מ ב פ י ג פ י ג י ט י‬
‫ידים ס י ג עמי ‪683—684‬‬
‫‪159‬‬
‫ח י י ב עמי ‪ :320‬א ש י ב א ת ש ב ו ת ב נ י ע מ ו ן כ ב ר א ש ו נ ה ‪ .‬ו ב ר י ש ה נ ״ ל מ ע ת י ק מ ן‬
‫ה ת ו ס פ ת א ‪ :‬א ש י ב א ת ש ב ו ת ב נ י ע מ ו ן נ א ו מ ה ׳ כ ב ר א ש ו נ ה ו כ ב ד שבו‪ .‬ו ב ד ‪ :‬א ש י ב‬
‫א ת ש ב ו ת בני ע מ ו ן ה כ ב ר א ש ו נ ה ב י ה ו ד ה א מ ד ע ד י י ן לא שבו‪ .‬וכנראה ש צ ״ ל ש ם ‪:‬‬
‫ב נ י עמון ]נאום[ ה ׳ כ ב ר א ש ו נ ה )ביהודה א מ ר ( ע ד י י ן ל א שבו‪ .‬והמלימ ש ה ק פ ת י‬
‫ב א ו מגליון ש ב א לציין כ י ה מ ל ה ״ ב ר א ש ו נ ה ׳ א מ ר ה נ ב י א ב י ה ו ד ה )ירמי׳ ל ״ ג _ ז ׳ ‪:‬‬
‫ו ה ש ב ו ת י א ת ש ב ו ת י ה ו ד ה ו כ ר כ ב ר א ש ו נ ה ‪ .‬ש פ פםוק י ״ א ‪ :‬כי‪ .‬א ש י ב א ת ש ב ו ת הארץ‬
‫כבראשונה(‪ ,‬ולא ב ע מ ו ן ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 32/33‬אמר ל ה ן יהודי ג ר ע מ ו נ י מה א ע ש ה א מ ר ו ל ו כ ב ר שמעת מ פ י הזקן וכר‪.‬‬
‫ב ר י ש ה נ ״ ל ‪ :‬א מ ד ל ה מ י ה ו ד ה ג ר א נ י מ ה א ע ש ה א מ ד ו לו כ ב ר ש מ ע ת מ פ י הזקן‪.‬‬
‫ובתופ׳ ר׳ יהודה ב ר כ ו ת ב ״ ה א )ט״ז פ ע ״ ב ( ‪ :‬ו ב ה ״ ג ת י ר ץ ד ת נ י א ב ת ו פ פ ת א ד מ פ ׳‬
‫י ד י מ א ״ ל יהודה גר ה ע מ ו ג י א ג י ‪ .‬מ ה אעשה‪ ,‬א ״ ל כ ב ר ש מ ע ת מ פ י ז ק ן ו כ ר ‪ .‬ועיין‬
‫ע ל ב ה ״ ג להלן‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 34/1‬א ף מצרי כיוצא בזה אמרו ל ו למצרים ג ת ן להם קצבה שנ• מקץ‬
‫ארבעים שנה וכר‪ .‬כ״ה בכי״ו‪ .‬ובה״ג ד״ב ע מ ׳ ‪ :443‬ואי קשיא לך מ א י ש ג א יהודה ג ד‬
‫ע מ ו ג י דהיתירוהו ל ב ו א ב ק ה ל ו מ ״ ש מ י ג י מ י )יבמות ע ״ ו ב ( ג ר ה מ צ ר י ד ל א ש ד ו ליה‬
‫לבוא בקהל ע ד ש ל ש ה ד ו ר ו ת מ ש ו מ ד א ש כ ח ן ב מ צ ד י מ ד כ י ב ד ר י ג ה ו ג ב ו כ ד ג צ ד ק ב ע‬
‫‪,‬להו ד״קב״ה זימגא ל א ה ד ו ר י ג ה ו ואהדריגהו דכת׳ ו ש ב ת י א ת ש ב ו ת מ צ ר י מ ו ה ש י ב ו ת י‬
‫א ו ת פ א ר ץ פתרופ‪ .‬ו ע י י ן ב ה ״ ג ד ״ ו ק ״ ח ע ״ ב ובה׳ ד א ו ע מ ׳ ‪ .37‬ובס׳ הישר ל ד ״ ת‬
‫ס י ת ק צ ״ ה ד ״ ו ס ״ ז ע י ד ‪ ,‬חוצי מק״ג עמי ‪ :33‬ובהלכות גדולות מ י י ת י ל ה ל ה ה ו א‬
‫שיגוייא ד מ ס ידים‪ .‬ו ב ה ע ר ה ר ש ם ‪ . :‬ב ה ״ ג שלגו ל א מ צ א ת י ״ ‪ .‬וגעלמ ממגו מקומו‪.‬‬
‫ו ע י י ן לעיל שם ב ם הישר‪ .‬ועיין ב ר ״ ש הג״ל‪.‬‬
‫וצייגו ל ב ה ״ ג ה ג י ל בתום׳ ישגימ י ב מ ו ת ע ״ ו ב׳‪ ,‬וצייגו ל ב ה ״ ג ו ל ת ו ם פ ת א ב ת ו ם ׳‬
‫ר׳ יהודה הג״ל‪ ,‬ר מ ב ״ ן י ב מ ו ת ע ״ ו ב׳ ) ר ש ב ״ א ש מ בשמו‪ .‬ועיין מ ״ מ פ פ י ״ ב מ ה ׳‬
‫א י פ ו ר י ביאה(‪ ,‬ר י ט ב ״ א ו ת ו פ פ ׳ ה ר א ״ ש ש פ ‪ ,‬ד א ״ ש ש פ פ ״ ח םי׳ ד׳‪ ,‬ג״י שם פ י ח םי׳ ק״ו‪.‬‬
‫וצייגו ל ת ו פ פ ת א )בלי להזכיר א ת הבה״ג( ב ת ו פ ׳ י ב מ ו ת ע ״ ו ב׳ ד ״ ה מגיימין‪,‬‬
‫פ י ר י א י פ ה ש ל פ ע מ ׳ ה ע ר י ו ת פ י ׳ מ״ב‪ ,‬צ ד ‪ ,82‬להלן ש פ ס י ׳ ש״מ‪ ,‬ק ע ״ ב ע״א‪,‬‬
‫ם מ ״ ג לאווין קי״ו‪ ,‬מ ׳ ע ״ ב ‪ ,‬ש פ ‪ ,‬לאווין ר״כ‪ ,‬פ י ח ע ״ ב )הגה״מ פ ״ ה מ ה ׳ מ ל כ י פ ה״ז(‪,‬‬
‫ת ו פ פ ׳ שגזא ותוספי ה ר א ״ ש ס ו ס ה ט ׳ א׳‪ ,‬ד א ״ ש כ א ן פ ״ ד מ י ד ‪ ,‬מ א י ר י י ב מ ו ת ע ״ ו ב׳‪,‬‬
‫ה ו צ ׳ ה ד ״ ת א ל ב ק ע מ ׳ ‪.283‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ועיין בתופפ׳ קידושין פ י ה ‪ 34210‬ו מ ה‬
‫ש ר ש מ ת י ב ח ״ ב ע מ י ‪ ,88‬ו כ ב ד ציינו‬
‫בראשוניפ הניל על הפתירה שבין שתי הברייתות‪.‬‬
‫עמ׳ ‪684‬‬
‫‪ 1/2‬מן העמים‪ ...‬אדמתם‪ .‬ליתא בכי״ו‪ ,‬א ב ל ישגו‬
‫‪ 2/3‬כתבי קודש חיבתן טומאתן וכר‪ .‬וכן ב ר ׳ ש‬
‫ל ה ן א ף כ ת ב י ה ק ד ש לפי ת י ב ת ן ה י א ט ו מ א ת פ ש ל א‬
‫ב כ י ״ ו ‪ :‬ם ס ר י ה מ ו ר י ט ת י ב ת ן ט ו מ א ת ן ו כ ר ‪ .‬ואולי‬
‫ש נ כ נ ס ה ש ל א במקומה‪.‬‬
‫ו ל ע צ מ העניין ע י י ן מ ״ ש ל ע י ל ‪ 683‬ש ר ‪.8/9‬‬
‫אומרין ביתותיים קובלני וכר‪ .‬בכי״ו‪ :‬אומדין ב י ת םיין )קרי ביתוסיין(‬
‫‪3‬‬
‫ב ד ובד״ש הג״ל‪.‬‬
‫פ ״ ד מ ״ ו ‪ :‬תניא בתוספתא אמי‬
‫יעשפ שטיחי׳ לבהמה‪ .‬אבל‬
‫היתד• כ א ן סיסקא מ ן ה מ ש נ ה‬
‫ידים פ״ב—סבול יוס פ״א עמ׳ ‪684‬‬
‫‪160‬‬
‫קובלני וכו׳‪ .‬ובר״ש פ ״ ד מ ״ ז ‪ :‬ת נ י א בתוספתא אומרים צ ד ו ק י ם ק ו ב ל י ן א נ ו‬
‫וכר‪ .‬ועיין מ ג י ל ת ת ע נ י ת הוצ׳ ליכטנשסיין ע מ ׳ ‪ ,78‬י ר ו ש ל מ י ב ״ ב פ ״ ת ה ״ א ‪ .‬ט ״ ז ע י א ‪,‬‬
‫ב ב ל י שם קס׳׳ו ב ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ 4‬מה א ם בת ב נ י ה ב א ה מכה ב נ י שהוא בא מכחי ה ר י ה י א יורשתני ו כ ר ‪.‬‬
‫כ ״ ה בכי״ו ור״ש הנ״ל‪ .‬ועיין ב מ ק ב י ל ו ת הנ״ל‪.‬‬
‫ש ק ח ו ל ק ץ ‪ .‬בכי״ו ור״ש הנ״ל‪ :‬ש כ ן ח ו ל ק ת ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 6‬אומרים ט ו ב ל י ש ח ר י ן ק ו ב ל נ י ע ל י כ ם פ ר ו ש י ם וכר‪ .‬בר״ש סוף מכילתין‪:‬‬
‫ת נ י א ב ת ו פ פ ת א אומרי׳ טובלי ש ח ד י פ )כ״ה בד״ר( קובלנו ע ל י כ פ ו כ ר פ י ׳ טובלי‬
‫ש ח ר י פ בפר׳ מ י ש מ ת ו א מ ר׳ יהושע ב ן לוי מ ה ט י ב ן ש ל טובלי ש ח ר י פ )ברכות‬
‫ב״ב א׳( וכו׳‪ ,‬ואות׳ טובלי שחרי׳ ת ל מ י ד י חכמי׳ הפ‪.‬‬
‫ואויזיביוס )בשם היגיםיפוס( ב ת ו ל ד ו ת הפנסיה שלו ספר ד ׳ פ כ ״ ב )הוצ׳ הייניכן‪,‬‬
‫ליםםיא ‪ (1827‬ע מ ׳ ‪ 385‬מונה ב י ן כ ת ו ת ה י ה ו ד י ם ‪ :‬איסיים‪ ,‬גליליים וכו׳ שומרוגים‪,‬‬
‫^‪ 'HuzQopdjixiozarQ‬ובהערות שם מעיר גם לאפיפניופ‬
‫צדוקים ובתוכם גס כ ת‬
‫שמוגה כ ת זו ב י ן ‪ :‬פופרים‪ ,‬פרושים‪ ,‬צדוקים‪ ,‬איסיים‪ ,‬גוצרים והורדוםיים‪ .‬ו כ ן הוא‬
‫מציין שם ^‪ Indiculum haereseoiv‬המיוחס לגירוגימופ שאומד‪Hemerobaptistae, :‬‬
‫‪ ,qui quotidie corpora sua et domum et supellectilem lavant‬כלומר‪,‬‬
‫ה ר ו ח צ י פ בכל יופ א ת גופם‪ ,‬א ת ה ב י ת והמסלסלין‪ .‬וכבר ה ס י ב ק ד ו י פ ל ד א ו ת ) ה צ ו פ ה‬
‫האגגלי םדרא ישגה ה ״ ה ע מ ׳ ‪ 127‬ה ע ר ה ה׳( ש א ל ה ה ט טובלי ש ת ר י ת ש ג ז כ ד ו ב ב ב ל י‬
‫ברכות הנ״ל‪ .‬ו מ ת ו ס פ ת א כ א ן א נ ו רואים ברור ש ז ו ה י א כ ת מ י ו ח ד ת ונזכרה כ א ן י ח ד‬
‫ע ם הצדוקים‪ .‬וכן בירושלמי ב ר כ ו ת ם״ג‪ ,‬ו׳ ע ״ ג ‪ :‬ר׳ חנינא הוד‪ ,‬ע ב ר ע ל ת ר ע י דימוסין‬
‫ב ק ר י צ ת א ואמר מ ה סובלי ש ח ר י ת ע ו ש י ן פ ה ייזלון ויתגון‪ .‬וגם כ א ן ק ר א להן ל ט ו ב ל י ן‬
‫בכיגוי של גנאי‪ ,‬ב ש פ ה כ ת ש א י ג ה מ ת ג ה ג ת ע ״ פ ד י ג י ישראל‪.‬‬
‫‪ 6/7‬שאתם מזכירים את השם מן הגוף וכר‪ .‬חסרון י ש כאן‪ ,‬ובכי״ו‪ :‬ש א ת ם‬
‫מזכיריט א ת ה ש ט בשחרית ב ל י ט ב י ל ה אומי םרושין קובלנו עליכט ט ו ב ל י ש ה ד י ן‬
‫ש א ת ט מזכיריט א ת ה ש ט מ ן ה ג ו ף ו כ ר ‪ .‬וכ״ה ב ע ד ך גט ב ר ״ ש הנ״ל‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ט ב ו ל יום‬
‫פ״א‬
‫‪ 14‬המכניס חלות בק להפריש ובין שלא להפריש גשכו גפםלות במניק‪.‬‬
‫ב״ה בכי״ו‪ ,‬וכ״ה )בעדך( ב ר ״ ש פ ״ א מ ״ ב ‪ ,‬ו פ י ר ש ‪ :‬גפסלות ב מ ג י י ן ד מ ו נ י ן ב ה ן ר א ש ו ן‬
‫ו ש ג י ופליגא א מ ת ג י ׳ ‪ .‬ו ע י י ן ב מ ״ א ו מ ״ ב ר י ש מ כ י ל ת י ן שהיא מ ת ל ק ת ב י ן מ כ ג פ ל ה פ ר י ש‬
‫שאיגן חבור ל ט ב ו ל יומ ומכגס ש ל א להםריש ש ה ן חיבור ל ס ב ו ל יום‪ .‬ו ה ת ו ס פ ת א כ א ן‬
‫איגד‪ ,‬מ ח ל ק ת ו ב ש ג י ה מ איגן חיבור‪ ,‬א ל א ש מ ל ש ו ג ה גראה ש ג ט ב א ב ה ט ו מ א ה איגן‬
‫חיבור‪ .‬ו ע י י ן ב מ ש ג ה פ ״ א סמ״א‪ .‬ובבאור ה ג ר ״ א מ ג י ה כ א ן ‪] :‬ולא[ גשכו גססלות במגיין‪.‬‬
‫‪ 14/15‬מוסף ע ל י ה ן האורז וכר‪ .‬ד״ש הגיל‪ .‬והתופפתא כ א ן מופיפה ע ל מ״ה פ״א‬
‫ש ג פ אורז וגריפ של ט פ י ה ש א י ג ן קלופין דיגן כ ש ע ו ר ה וכר‪ .‬ו ע י י ן באליהו ר ב א ש פ ‪.‬‬
‫טבול יום פיא עמ׳ ‪684‬‬
‫‪161‬‬
‫א ב ל מ ב א ו ת כאן נ ר א ה ש ה ו א פ י ר ש ש מ ״ ה ה ו ל כ ת ע ל מ״ר‪ ,‬והיינו ש ע ו ר ה וכוסמת‬
‫בקליפתן שהיו ד ב ו ק י ן ל כ ב ד א י נ ן חיבור‪ .‬וכן מ ש מ ע להלן ש ר ‪ ,19/20‬ע י י ן מש״ש‪.‬‬
‫‪ 17/18‬מוסף ע ל י ה ן האורז וכר‪ .‬ד ״ ש הנ״ל‪ .‬ו ה ת ו פ פ ת א כ א ן מופיפה ע ל מ ש נ ת י נ ו‬
‫פ פ ״ א ‪ :‬ה ש ע ו ר ה ו ה כ ו ס מ ת ב ז מ ן ש ה ן ק ל ו פ י ן וכר‪ .‬ו ע י י ן ב ב א ו ר ה ג ד ״ א כאן‪.‬‬
‫‪ 18‬התבלק והשנונית וכר‪ .‬ד״ש פ״א מ״ד‪ ,‬ו ב פ י ר ו ש ו ; שנונית מ י ן בושפ‪ .‬ועיין‬
‫מ ״ ש י ה ח כ ם הגדול ד ״ ע ל ע ף ב פ פ ד ו ה ג ד ו ל פלורה ד ע ר י ו ד ע ן ת ״ ג ע מ ‪ .473‬ו מ ד ב ד י פ‬
‫כ א ן בחיבור ה ת ב ל י ן ו ה ש ג ו ג י ת לבכר‪.‬‬
‫‪ 19/20‬רבן שמעק בן ג מ ל י א ל א ו ׳ מ א י ר ה י ה אומר במה דברים א מ ו ר י ם‬
‫בכבדות של בעל הבית וכר‪ .‬ב״ה בכי״ו‪ .‬וכן בד״ש הג״ל‪ :‬דשב״ג אומר מ א י ר ה י ה‬
‫א ו מ ד בד״א בכבדות ש ל ב ע ל ה ב י ת ו כ ר פי׳ ב ע ל ה ב י ת ל א ק פ י ד למשקליגהו כ מ ו‬
‫גחתומ‪ .‬ומדברי ה ב ר י י ת א כ א ן ג ר א ה ק צ ת ש ג מ לעיל מ ד ב ר י מ בתיבורימ לככר‪ ,‬וזהו‬
‫כפי׳ ה ג ד ״ א במשגתיגו‪ ,‬ע י י ן לעיל‪.‬‬
‫‪ 21/23‬אחד משקה שגטמא באב הטומאה‪ ...‬שהן פםולין ואיגן מ ט מ א י ן ‪.‬‬
‫ה ק ד מ ת הר״מ ל פ י ה ״ מ ט ה ר ו ת ע מ ׳ ‪ ,18‬ו ע י י ״ ש ע מ ׳ ‪ ,12‬ר ״ ש פ ״ ב מ ״ ב ‪ .‬ועיין ר מ ב ״