הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם

‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫ידיעו ‪%‬מספר ‪33‬‬
‫חידושי בתחו מניעת מחלות לב וכלי ד – במקומות העבודה‬
‫הצעה ליוזמה לאומית להטמעת תוכנית‬
‫"בשביל החיי – מפעל מקד בריאות"‬
‫פרופ' ראוב ויסקופר – יו"ר "הפורו"‬
‫הקדמה‪:‬‬
‫מידעו זה מתמקד הפע במניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫במקומות העבודה‪.‬‬
‫מומחי "הפורו" הוכיחו בעבר‪ ,‬כי נית להפחית‪/‬לצמצ תחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי ד ב‬
‫‪ ,24%‬באמצעות אימו‪ $‬אורח חיי בריא‪ .‬המסקנה‪ ,‬אי מקו לחכות למחלות שיגיעו ואז לפעול‪ .‬יש‬
‫לסגל אורח חיי בריא מוקד ככל הנית ‪ .‬כפי שתקראו במידעו זה‪ ,‬שיעור בעלי הסיכו הגבוה לפתח‬
‫מחלות לב וכלי ד עומד על יותר מ ‪ .60%‬בהמש) תראו‪ ,‬שג אנשי לה תורשה חיובית לפתח‬
‫מחלות לב וכלי ד‪ ,‬נמצאי בסיכו יתר‪ ,‬לאור העובדה שלה יש גורמי סיכו במידה שכיחה יותר‪.‬‬
‫בנוס*‪ ,‬אנחנו יודעי‪ ,‬שהפעילות השוחקת במקומות העבודה יכולה לגרו למתח בקרב העובדי‪ ,‬ובכ)‬
‫להאי‪ $‬תהלי) של היווצרות מחלות לב וכלי ד‪.‬‬
‫תוכניות לקידו בריאות ומניעת מחלות לב וכלי ד במקומות העבודה‪ ,‬הצליחו להפחית את גורמי‬
‫הסיכו העיקריי למחלות אלה ולאירוע מוחי ולהפחית את גורמי הסיכו כמו‪ :‬עישו ‪ ,‬משקל יתר‪ ,‬רמות‬
‫שומני ד גבוהות‪ ,‬חוסר פעילות גופנית וסוכרת‪.‬‬
‫תוכניות לשינוי אורחות חיי במקומות העבודה‪ ,‬הצליחו‪ .‬ובזה גרמו להפחתת התחלואה למחלות אלה‬
‫ולאירוע מוחי‪.‬‬
‫לאור כל האמור לעיל‪" ,‬החברה האמריקנית לקרדיולוגיה" המליצה בחו‪ ,‬להפעיל תוכניות למניעת‬
‫מחלות לב וכלי ד ואירועי מוחיי עבור העובדי במפעלי בארה"ב‪.‬‬
‫יש להדגיש‪ ,‬שבארה"ב מצאו‪ ,‬ש ‪ 1030%‬מס) ההוצאות עקב מחלות אלה‪ ,‬נבע מהפחתת כושר העבודה‪.‬‬
‫התמונה ברורה‪ ,‬ה מההיבט של איכות החיי של העובד וה מההיבט הכלכלי של המפעלי‪ ,‬שיש צור)‬
‫להפעיל תוכניות אלה במפעלי‪.‬‬
‫התועלת למפעלי מהפעלת תוכניות אלה מתבטאת ב‪:‬‬
‫‪ .1‬הפחתת ימי היעדרות עקב מחלה‬
‫‪ .2‬הגברת המוטיבציה של העובד‬
‫‪ .3‬הגברת הערנות‬
‫‪) .4‬כפועל יוצא מ‪ (3‬הפחתת תאונות עבודה‬
‫‪ .5‬הוכח‪ ,‬שכל דולר המושקע בתוכניות לקידו הבריאות – מביא לחיסכו של ‪ 315‬דולר‪.‬‬
‫‪ .6‬החיסכו מתגלה כבר לאחר ‪ 1218‬חודשי בתוכנית‪ ,‬ה לגבי הפחתת ימי ההיעדרות וה לגבי‬
‫שיפור כושר העבודה והפריו בעבודה‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪1‬‬
‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫‪ .7‬במפעל "ג'ונסו & ג'ונסו " בארה"ב בוצעה תוכנית לקידו בריאות – מניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫בקרב ‪ 106,000‬עובדי‪ .‬נמצאה הפחתה בהוצאות הרפואיות של ‪ $ 224‬לעובד‪ ,‬כאשר רוב‬
‫הרווח‪/‬תועלת נמצא אח"כ בשני ‪ 34‬לאחר תחילת התוכנית‪.‬‬
‫התועלת לעובד עפ"י התוצאות אליה הגיע "הפורו" באר)‪:‬‬
‫מזה מספר שני הפורו מפעיל בחסות "קר מנו*" המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬תוכנית להתערבות בכ‪20‬‬
‫מפעלי‪ .‬התוכנית מורכבת‪ :‬מהרצאת מבוא – המועברת ע"י רופא‪ ,‬ביצוע בדיקות פרטניות לעובדי‬
‫לצור) קביעת דרגת הסיכו האישי של העובד לפתח מחלות לב וכלי ד עפ"י ‪ 5‬מדדי‪ ,‬המתבססי על‬
‫גורמי הסיכו ועל התורשה‪ .‬הפעלת תוכנית הדרכה לאורח חיי בריא‪ ,‬להפחתת שיעור גורמי הסיכו ‪.‬‬
‫התוכנית כוללת ג הדרכה לתזונה נבונה‪ ,‬פעילות גופנית וסיוע להפסקת עישו ‪ .‬בתו התוכנית‪ ,‬מבוצעת‬
‫בדיקה חוזרת של המדדי כעבור ‪ 3‬חודשי וה כעבור ‪ 6‬חודשי‪ .‬תוכנית זו הביאה להפחתת הסיכו‬
‫אצל אלה ע סיכו גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד בחצי וא* עד לשליש!!!‬
‫התועלת הבריאותית שהושגה‪ ,‬נשמרה לתקופה נוספת ג ללא שו הדרכה נוספת‪.‬‬
‫ניהול מתחי‪:‬‬
‫מתח בעבודה יכול לנבוע מחוסר ביטחו תעסוקתי‪ ,‬משעות עבודה ארוכות‪ ,‬מעבודה במשמרות‪Job .‬‬
‫‪ strain‬בד"כ מוגדר כחוסר איזו בי דרישות התפקיד וחוסר השליטה של העובד על מה שנעשה איתו‪.‬‬
‫נמצא קשר ישיר בי ‪ Job strain‬לבי מחלות לב וכלי ד‪ .‬במקרי אלה‪ ,‬רמות מתח גבוהות‪ ,‬מגבירות‬
‫את גורמי הסיכו לפתח מחלות לב וכלי ד ומפחיתות את פריו העבודה‪ ,‬אשר כשלעצמו יוצר מתח‬
‫נוס*‪.‬‬
‫כיצד יכול מצב של סיכו גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד לגרו להסתיידות כלי הד?‬
‫מצב של סיכו גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד המתאפיי בשילוב של מספר גורמי סיכו ‪ ,‬לעיתי יחד ע‬
‫תורשה חיובית‪.‬‬
‫תורשה חיובית מוגדרת‪ :‬אב או אח‪ ,‬אשר לפני הגעת לגיל ‪ ,45‬או א או אחות‪ ,‬אשר לפני הגיע‬
‫לגיל ‪ 55‬סבלו מ‪ :‬מחלת לב כלילית‪ ,‬אירוע מוחי‪ ,‬סוכרת‪ ,‬מחלת כלי ד היקפיי )בעיקר ברגליי(‪ ,‬יתר‬
‫לח‪ $‬ד‪ ,‬רמת גבוהה של שומני בד‪.‬‬
‫גורמי הסיכו ה‪ :‬יתר לח‪ $‬ד )מעל ‪ 140/90‬מ"מ כספית(‪ ,‬עוד* משקל המתבטא בי היתר‬
‫בהיק* מותניי‪ :‬גברי מעל ‪ 102‬ס"מ‪ ,‬נשי מעל ‪ 88‬ס"מ‪ ,‬עישו ‪ ,‬פעילות גופנית מעטה )פחות‬
‫מ ‪ 60‬דקות לשבוע(‪ ,‬רמות גבוהות של שומני בד )‪ LDL‬מעל ‪ 130‬מ"ג‪ ,(%‬סוכרת )גלוקוז בד בצו‬
‫מעל ‪ 126‬מ"ג‪ (%‬או אפילו תרו סוכרת )גלוקוז בד בצו מעל ‪ 100‬מ"ג‪.(%‬‬
‫לדוגמא‪ :‬א היק* המותניי גבוה מהמומל‪ ,$‬זה מעיד כי יש שומ תו)ביטני‪ ,‬אשר גור‬
‫לתופעה הקרויה "תנגודת לאינסולי "‪ ,‬אשר גורמת לירידה בגמישות כלי הד ולהאצת תהלי)‬
‫הסתיידות כלי הד‪.‬‬
‫בעבודה היומיומית במפעל‪ ,‬תפקודו התקי של העובד תלוי בהחלט בגמישות כלי הד שלו‪ ,‬ה‬
‫לגבי ערנותו וריכוזו‪ ,‬שימנעו תאונות עבודה וה כדי שיוכל להתמודד היטב ע הלח‪ $‬בעבודה‪,‬‬
‫תופעה שהיא שכיחה בימנו‪.‬‬
‫כאשר מדברי על מניעת מחלות לב וכלי ד‪ ,‬נית לאבח את רמת הסיכו האישית באמצעות מספר‬
‫מדדי פשוטי‪ :‬לח‪ $‬ד‪ ,‬היק* מותניי‪ ,‬פעילות גופנית‪ ,‬עישו וכמוב תורשה חיובית‪.‬‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪2‬‬
‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫א לעובד יש לח‪ $‬ד של ‪ 120/80‬מ"מ כספית‪ ,‬אינו מעש ‪ ,‬מבצע פעילות גופנית הולמת למצבו‪ ,‬והיק*‬
‫המותניי תוא להמלצות‪ ,‬אפשר להניח שג א יש לו גור סיכו אחר‪ ,‬הסיכו שלו לפתח מחלות לב‬
‫וכלי ד‪ ,‬נמו)‪ .‬הואיל ותהלי) ההיווצרות של הסתיידות כלי הד מתרחש במהל) כל החיי‪ ,‬יש צור)‬
‫באורח חיי בריא באופ מתמיד‪ .‬זה כולל‪ :‬תזונה נבונה‪ ,‬פעילות גופנית עפ"י ההמלצות‪ ,‬שמירה על לח‪$‬‬
‫ד נמו) מ ‪ 130/80‬מ"מ כספית וכמוב לא לעש ‪.‬‬
‫חשוב מאוד‪ ,‬שהעובד יוכל לנטר בעצמו את רמת הסיכו האישית באמצאות המדדי שציינו לעיל‪ .‬על‬
‫מנת לעשות זאת עליו להירש לאתר הפורו‪ ,‬לפתוח שאלו לאבחו רמת הסיכו בקישור‪:‬‬
‫‪ ,http://www.2life.co.il/q_sikun.php?categoryid=338‬להקליד את הערכי שלו ולקבל אבחו‬
‫אישי של רמת הסיכו ‪ ,‬כולל המלצות מותאמות אישית למצבו‪ .‬לא מספיק לבצע אבחו זה פע אחת‬
‫בלבד‪ .‬כל עובד צרי) לבצע אבחו זה מדי שנה‪.‬‬
‫נשאלת השאלה‪ :‬הא אד אשר נמצא פע אחת‪ ,‬לפי השאלו ‪ ,‬בסיכו נמו) וג מקיי אורח חיי‬
‫בריא‪ ,‬הא הוא צרי) לחזור על האבחו בשנה שלאחר מכ ? התשובה היא כ‪ ,‬בהחלט‪ .‬אצל כולנו‪ ,‬לח‪$‬‬
‫הד וג היק* המותניי‪ ,‬נוטי לעלות ע הגיל‪ .‬עלינו להיות מודעי להשלכות של גורמי סיכו אלה‪.‬‬
‫נשאלות השאלות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬מהי השכיחות של בעלי סיכו גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד מקרב כלל העובדי?‬
‫‪ .2‬מהו החלק של בעלי התורשה החיובית מכלל בעלי הסיכו הגבוה?‬
‫‪ .3‬הא יש הבדל בשכיחות גורמי הסיכו בי קבוצת בעלי התורשה החיובית לבי הקבוצה ללא‬
‫תורשה?‬
‫‪ .4‬באיזו מידה נית להפחית באמצעות הדרכה את אחוז בעלי הסיכו הגבוה לפתח מחלות לב וכלי‬
‫ד? והא יש משמעות לגיל?‬
‫‪ .5‬כמה זמ ממועד סיו ההדרכה‪ ,‬עדיי נשמרת התועלת הבריאותית?‬
‫‪ .6‬הרגשת המשתתפי לגבי ההדרכה והשפעתה על התוצר במפעל‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1‬אחוז בעלי סיכו גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד מקרב ה"אוכלוסייה הבריאה" –‬
‫עובדי התעשייה ואחוז בעלי תורשה חיובית לפתח מחלות לב וכלי ד בקרב ה"אוכלוסייה‬
‫הבריאה" *‬
‫הערות לטבלה‪:‬‬
‫בטבלה זו אנו רואי‪ ,‬את מידת‬
‫הסיכו לפתח מחלות לב וכלי ד‪,‬‬
‫כאשר לוקחי את גור התורשה‬
‫בחשבו )עמודה ‪ 5"%2‬מדדי"(‪,‬‬
‫וכאשר זה לא נלקח בחשבו‬
‫)עמודה ‪ 4"%3‬מדדי"(‪.‬‬
‫קבוצה ‪ – A‬בעלי תורשה חיובית‬
‫בלבד‪ ,‬כנגד קבוצה ‪ %B‬ללא תורשה‬
‫חיובית‪.‬‬
‫מקרב ס‪ 1‬של ‪ 883‬עובדי שנבדקו‪,‬‬
‫נמצאו ‪ 547‬איש )‪ (61.9%‬ע סיכו‬
‫גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד‪.‬‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪3‬‬
‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫טבלה מס' ‪ :2‬שיעור גורמי הסיכו לפתח מחלות לב וכלי ד בשתי הקבוצות ע סיכו גבוה‬
‫לפתח מחלות לב וכלי ד‪:‬‬
‫קבוצה ‪ % A‬ע תורשה חיובית )תמותה ותחלואה ממחלות לב וכלי ד וגורמי סיכו(‬
‫קבוצה ‪ % B‬ללא תורשה חיובית )תמותה ותחלואה ממחלות לב וכלי ד וגורמי סיכו(‬
‫בולט ההבדל בי שני הסוגי של‬
‫גורמי הסיכו‪ :‬בי היק* מותניי‬
‫ושיעור יתר לח) הד‪ ,‬שנמצאי‬
‫בשיעור גבוה יותר בקבוצה ‪.A‬‬
‫מאיד‪ ,1‬עישו ופעילות גופנית‬
‫אינ שוני באופ משמעותי בי‬
‫הקבוצות‪ .‬א‪ 1‬לעומת זאת‪ ,‬בולט‬
‫ההבדל בי שתי הקבוצות לגבי‬
‫‪ BMI‬מעל ‪.30‬‬
‫ברור‪ ,‬א כ‪ ,1‬שג הבדלי אלה‬
‫גורמי להאצת תהלי‪ 1‬הסתיידות‬
‫כלי הד‪ .‬מכא החשיבות‬
‫להתמקד במיוחד בקבוצה זו‪.‬‬
‫גר* מס' ‪ :1‬השוואה בי מידת הסיכו לפתח מחלות לב וכלי ד‬
‫מקרב ה"אוכלוסייה הבריאה" – עובדי התעשייה‪ ,‬לפני ואחרי התערבות‬
‫‪RISK PROFILE CHANGES DURING 12 MONTHS‬‬
‫‪FOLLOW UP‬‬
‫‪12 MONTHS‬‬
‫‪% WITH‬‬
‫‪HIGH RISK‬‬
‫‪6 MONTHS‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪3 MONTHS‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪BASELINE‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫בגר* זה בולט במיוחד‪ ,‬כיצד‬
‫ההתערבות גורמת להפחתת‬
‫אחוז בעלי הסיכו הגבוה‬
‫לפתח מחלות לב וכלי ד‬
‫)‪ (high risk‬וכיצד התוצאה‬
‫הזו נשמרת ג ‪ 9‬חודשי‬
‫לאחר הפסקת ההתערבות‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1 MONTHS‬‬
‫‪FOLLOW UP-‬‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪4‬‬
‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫גר* מס' ‪ :2‬הקשר בי גיל העובד והצלחת ההתערבות לבי הפחתת הסיכו‬
‫לפתח מחלות לב וכלי ד )מעל ותחת לגיל ‪(50‬‬
‫רואי כא בבירור‪ ,‬בהתערבות‬
‫של ‪ 3‬חודשי הושגו תוצאות‬
‫טובות ודומות‪ ,‬בכל הגילאי‬
‫)ה מתחת לגיל ‪ 50‬ובאותה‬
‫המידה ג מעל גיל ‪.(50‬‬
‫צעירי ומבוגרי‪:‬‬
‫‪ = 0‬לפני ההתערבות‬
‫‪ = 3‬אחרי ‪ 3‬חודשי‬
‫התערבות‬
‫*עבודות אלה בוצעו בחסות "קר מנו*" של המוסד לביטוח לאומי‬
‫תוצאות‪:‬‬
‫‪ .1‬האוכלוסייה במפעלי נחשבת ל"אוכלוסייה בריאה"‪ .‬א) ‪ 61.9%‬נמצאו סיכו גבוה לפתח‬
‫מחלות לב וכלי ד‪ .‬ברור שא עובד נשאר באותה סביבת עבודה ‪ 3040‬שני‪ ,‬נית לצפות‪,‬‬
‫שללא שינוי באורחות החיי‪ ,‬עלולה להיווצר פגיעה מתמשכת בכלי הד‪ .‬בי היתר‪ ,‬ג בכלי‬
‫הד המוחיי‪ ,‬שיגרמו לפגיעה בערנות‪ ,‬בריכוז וביכולת להתמודד ע מתחי‪ ,‬וחלילה ג‬
‫הגדלת מספר תאונות העבודה‪ .‬כל זה מקבל משנה תוק* כאשר רואי את אחוז בעלי התורשה‬
‫החיובית מקרב ס) בעלי הסיכו הגבוה לפתח מחלות לב וכלי ד‪ .‬נית להניח שאצל אלה ע‬
‫התורשה החיובית תהיה האצה של קצב התפתחות הסתיידות כלי הד‪ .‬מדוע? התשובה נמצאת‬
‫בטבלה מס' ‪ ,2‬בה רואי את שכיחות של שני גורמי סיכו ‪ :‬היק* מותניי ולח‪ $‬ד‪ ,‬הגבוהה‬
‫יותר בקבוצה ‪) A‬ע גור התורשה(‪ ,‬מאשר בקבוצה ‪) B‬ללא גור תורשה(‪.‬‬
‫‪ .2‬מתוצאות כלליות של התערבות במש) ‪ 3‬חודשי‪ ,‬בגר* מס' ‪ 1‬נית לראות שהתוצאות הטובות‬
‫נשמרו ג לאחר ‪ 3‬חודשי נוספי ללא שו התערבות וג לאחר ‪ 6‬חודשי מסיו ההתערבות‪.‬‬
‫‪ .3‬עפ"י משוב מהעובדי‪ ,‬אלה שהשתתפו באופ קבוע בתוכנית ההתערבות‪ ,‬הרגישו רענני יותר‪,‬‬
‫אסירי תודה להנהלת המפעל אשר השקיעה זמ ומשאבי בבריאות‪ .‬בחלק מהמפעלי‪,‬‬
‫העובדי יזמו בעצמ המש) של הפעילות הגופנית ושל שינוי המזו המוגש בחדר האוכל‪ ,‬למזו‬
‫בריא יותר‪.‬‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪5‬‬
‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫מסקנות‪:‬‬
‫‪ .1‬כאשר אנו מדברי על האוכלוסייה הבריאה"‪ ,‬מוצדק לכנות כ)‪ ,‬כל עוד אנחנו מצליחי למנוע‬
‫אצל את התדרדרות תפקוד כלי הד שלה‪ .‬דבר שחשוב במיוחד אצל שתי קבוצות‪:‬‬
‫• בעלי סיכו גבוה לפתח מחלות לב וכלי ד‬
‫• ובמיוחד אצל בעלי תורשה חיובית לפתח מחלות לב וכלי ד‬
‫‪ .2‬התברר‪ ,‬שאוכלוסיות ע סיכו גבוה‪ ,‬ה הרבה יותר גדולות ממה ששיערנו‪.‬‬
‫החדשות הטובות ה כפולות‪:‬‬
‫א‪ .‬נית להוריד את שיעור בעלי הסיכו הגבוה לפתח מחלות לב וכלי ד באמצעות תכניות‬
‫התערבות )הדרכה לתזונה נבונה‪ ,‬פעילות גופנית פעילה‪ ,‬גמילה מעישו ‪ ,‬הקפדה על‬
‫ערכי מומלצי של סוכר ושומני בד‪ ,‬ייעו‪ $‬טלפוני(‪ .‬בעקבות התערבות זו‪ ,‬גרמנו‬
‫להפחתה של אלה ע השיעור הגבוה לפתח מחלות לב וכלי ד באופ ניכר‪ .‬התוצאות‬
‫הטובות נשמרו ג ללא התערבות ג לאחר ‪ 12‬חודשי לאחר סיו ההתערבות‪.‬‬
‫ב‪ .‬ג עובדי בגילאי שמעל ‪ 50‬שנה‪ ,‬מצליחי להפחית את גורמי הסיכו באותה המידה‬
‫כמו הצעירי יותר‪.‬‬
‫לא צרי) דמיו רב על מנת להבי ‪ ,‬שהתערבות מתמשכת בתוכניות למניעת מחלות לב וכלי ד‪ ,‬מצליחות‬
‫לשמור על גמישות כלי הד‪ ,‬על הערנות –הריכוז‪ ,‬התמודדות ע מתחי וכפועל יוצא מזה –‬
‫הגברת פריו העבודה ומניעת תחלואה ותאונות עבודה‪.‬‬
‫הרהורי המתבססי על ניסיו רב שני בהפעלת תוכניות התערבותיות לקידו בריאות העובד‬
‫במקומות העבודה‪:‬‬
‫יתרונה וייחודה של התוכנית הוא בחיסכו במשאב היקר ביותר בעולמנו – הזמ!‬
‫התוכנית מתבצעת במקו העבודה במהל) היו‪ ,‬ולא במעט הזמ הפנוי הנותר לעובד בסיו יו‬
‫העבודה‪ .‬העובדי מצטרפי לתוכנית מרצונ החופשי ומחויבי להגיע לכל המפגשי‪.‬‬
‫במפעלי רבי ישנ חדרי כושר חדישי‪ ,‬א) מעטי העובדי המנצלי אות‪ ,‬ולרוב ה נותרי‬
‫שוממי‪.‬‬
‫לקבוצה מגובשת יש כוח רב‪ ,‬ואי ספק שיחד קל יותר לעבור שינוי מאשר לבד‪ .‬אד המוק* באנשי‬
‫שמסגלי אורח חיי בריא‪ ,‬באופ טבעי מאמ‪ $‬מסגנו החיי שלה‪ .‬כלומר‪ ,‬המעגל החברתי אשר‬
‫מאמ‪ $‬את השינוי מתרחב‪ .‬ברגע שיש תתקבוצה בארגו ‪ ,‬ולו הקטנה ביותר‪ ,‬אשר אימצה שינוי‪ ,‬היא‬
‫הופכת להיות סוכנת שינוי רבת עוצמה‪.‬‬
‫לפיכ)‪ ,‬התוכנית ההתערבותית במקומות העבודה משרתת ה את העובד ברמה האישית וה את‬
‫האינטרסי של מקו העבודה זהו – ‪ Win-Win situation‬ובאופ זה נית ג לשווק את התוכנית‬
‫בהמש)‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬אלה ה נתוני ביניי‪ .‬התוצאות המלאות צפויות להתפרס בקי‪ .$‬להערכתנו‪ ,‬התוצאות כה‬
‫מרשימות‪ ,‬שה מצדיקות הערכות מהירה להטמעת השיטה בכל האר‪ .$‬בעקבות ההטמעה‪ ,‬כל מפעל‬
‫אשר ייקח חלק בתוכנית‪ ,‬יוכר כ"מפעל המקד את בריאות עובדיו"‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬הקבוצה שתוכל להניע מהל‪ 1‬זה תורכב מנציגי הגופי הממשלתיי וגופי אקדמיי‪:‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬קופות החולי‪ ,‬ההסתדרות הרפואית בישראל‪ ,‬משרד התמ"ת‪ ,‬התאחדות‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪6‬‬
‫הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫‬
‫ההסתדרות הרפואית בישראל‬
‫‬
‫שירותי בריאות‬
‫התעשייני‪" ,‬קר מנו*" – המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬האגוד הקרדיולוגי ‪ %‬קרדיולוגיה מונעת‪ ,‬האגוד‬
‫לרפואה פנימית‪ ,‬החברה ליתר לח) ד‪ ,‬האגוד הנפרולוגי‪ ,‬האגוד לטרשת עורקי‪ ,‬האגוד לרפואה‬
‫תעסוקתית‪ ,‬האגוד לרפואת המשפחה‪ ,‬ההסתדרות החדשה‪ ,‬אגוד ההנדסאי‪ ,‬רשת ערי בריאות‪,‬‬
‫מרכז השלטו המקומי‪ ,‬פקולטות לבריאות הציבור‪ ,‬יחד ע "הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי‬
‫ד"‪ ,‬אשר יז וייש את הפעילות המתוארת‪.‬‬
‫מומחי "הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד" ואנוכי יור הפורו פרופ' ויסקופר‪ ,‬קוראי‬
‫לשיתו* פעולה אסטרטגי מקצועי ואקדמי ברמה הבינלאומית‪ ,‬לאומית ‪/‬ארצית‪/‬אזורית ומקומית‬
‫לקדו תוכניות בריאות העובד במקומות העבודה‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬המליאה שתוכל להניע מהל‪ 1‬חשוב זה תורכב מנציגי גופי ממשלתיי‪ ,‬גופיי מקצועיי‬
‫וגופי אקדמיי‪.‬‬
‫אנו תקווה‪ ,‬שיחד נצליח לגרו למהפכה בריאותית!‬
‫‪Reference:‬‬
‫‪1. http://www.cdc.gov/dhdsp/pubs/docs/six_step_guide.pdf‬‬
‫‪2. http://circ.ahajournals.org/content/120/17/1725.full‬‬
‫‪3. http://losscontrol.westfieldinsurance.com/workplace-safety/‬‬
‫‪4. http://www.wellnessjunction.com/athome/disease_prevention/0319news.htm‬‬
‫‪5. http://www.cedars-jaih.com/images/e-bulletin/pdf/E-Bulletin-Is33-%20Apr2012.pdf‬‬
‫‪http://www.longwoods.com/content/16822‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17405587/‬‬
‫‪7.‬‬
‫לפרטי נוספי‪" :‬הפורו הישראלי למניעת מחלות לב וכלי ד"‪ :‬פקס‪08%6745552 :‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫התוכנית מופעלת ע"י מקדמות תוכניות הבריאות של "הפורו"‪:‬‬
‫גב' נועה אוליאל וגב' אביבה גרוסבירט‬
‫חפשו אותנו בפייסבוק‪http://www.facebook.com/2life.co.il :‬‬
‫את מוזמני לעשות לנו לייק!‬
‫המערכת‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר • ד"ר ד‪ .‬גביש • ד"ר ד‪ .‬דיקר • פרופ' ח‪ .‬יוספי • ד"ר א‪ .‬מג •‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' י‪.‬ר‪ .‬ויסקופר‬
‫פקס‪ 086745552 :‬טל' ‪086745550/1‬‬
‫ס‪ .‬ומ"מ יו"ר‪ :‬דורו לוי‬
‫מרכז רפואי ברזילי‪ ,‬אשקלו ‪[email protected] 78306‬‬
‫"בואו נתחיל את המסע בשביל הבריאות‪ ,‬הקליקו לחיי" ‪www.2life.co.il‬‬
‫‪7‬‬