קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

‫קול צופיך‬
‫מרן הראשון לציון הרה"ג המקובל הא‪-‬לקי‬
‫הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫וארא ‪ -‬תשס"ז ‪ -‬מאת מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫את היסורים‪ ,‬היינו גם אם ישראל אומרים שהמצרים הם שהביאו עליהם‬
‫את היסורים‪.‬‬
‫השיעור לעילוי נשמת ‪:‬‬
‫מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫פרשת השבוע ‪ :‬וארא‬
‫השיעור נמסר ע"י הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‪ ,‬בשנת תשס"ז‪.‬‬
‫ברכות השבח‬
‫ויאמר אליו אני ה'‬
‫פרשתנו פותחת בפסוק "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" (שמות‬
‫ששם אלוקים ‪ -‬הוא דין‪ ,‬ושם ה' ‪ -‬הוא רחמים‪ .‬הקב"ה פונה‬
‫ו‪ ,‬ב)‪ .‬ידוע ֵ‬
‫למשה בשם אלוקים "וידבר אלוקים אל משה"‪ ,‬אומר רש"י (שם) "דבר אתו‬
‫משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה"‪ .‬בסוף פרשת‬
‫שמות‪ ,‬בא משה רבנו כביכול בטרוניא לקב"ה ואמר לו "למה הרעתה לעם‬
‫הזה למה זה שלחתני‪ .‬ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה‬
‫והצל לא הצלת את עמך" (שמות ה‪ ,‬כב‪-‬כג)‪ ,‬וכששמעו המקטרגים את דבריו‬
‫החלו לקטרג על משה‪.‬‬
‫אומר לו הקב"ה‪ :‬אל לך לדאוג מהם‪ ,‬שהרי אני פונה אליך בשם רחמים –‬
‫"אני ה'‪ ,‬וכיון שאתה התכוונת לטובה‪ ,‬אני אהפך לך למידת הרחמים‪.‬‬
‫ואזכור את בריתי ‪ -‬ברית מלח‬
‫כתוב (שמות ו‪ ,‬ה) "וְ גַם אֲ נִ י ָש ַמעְ ִתי ֶאת נַאֲ ַקת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר ִמ ְצ ַריִ ם‬
‫יתי"‪ .‬ונראה לפרש זאת על פי דברי הגמרא‬
‫מַ עֲבִ ִדים אֹתָ ם וָ אֶ זְ כֹר ֶאת ְב ִר ִ‬
‫בברכות (דף ה' ע"א) הדנה בשאלה מה הם יסורים של אהבה‪ ,‬ומביאה‬
‫מחלוקת בענין‪ ,‬וז"ל‪" :‬פליגי בה רבי יעקב בר אידי‪ ,‬ורבי אחא בר חנינא‪ .‬חד‬
‫אמר אלו הם יסורין של אהבה‪ ,‬כל שאין בהן בטול תורה שנאמר 'אשרי‬
‫הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו'‪ .‬וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה‪,‬‬
‫כל שאין בהן בטול תפלה שנאמר 'ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו‬
‫מאתי'‪ .‬אמר להו רבי אבא בריה דר' חייא בר אבא הכי אמר ר' חייא בר אבא‬
‫א"ר יוחנן‪ :‬אלו ואלו יסורין של אהבה הן‪ ,‬שנאמר 'כי את אשר יאהב ה'‬
‫יוכיח'‪ .‬אלא מה ת"ל 'ומתורתך תלמדנו' אל תקרי ְתל ְַמ ֶדּנּו אלא ִתלְ מדנו‪,‬‬
‫דבר זה מתורתך תלמדנו ק"ו משן ועין‪ ,‬מה שן ועין שהן אחד מאבריו של‬
‫אדם עבד יוצא בהן לחרות‪ ,‬יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה‬
‫וכמה‪ .‬והיינו דרבי שמעון בן לקיש דאמר רשב"ל נאמר ברית במלח ונאמר‬
‫ברית ביסורין נאמר ברית במלח דכתיב ולא תשבית מלח ברית‪ ,‬ונאמר ברית‬
‫ביסורין דכתיב אלה דברי הברית ‪ -‬מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את‬
‫הבשר‪ ,‬אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם"‪.‬‬
‫בגמרא כתוב "והיינו דרבי שמעון בן לקיש" – משמע מכך שאין מחלוקת בין‬
‫ר' יוחנן לר"ש‪.‬‬
‫אבל המפרשים אומרים שיש נפקא מינה ביניהם‪ ,‬רבי יוחנן שלומד ק"ו משן‬
‫ועין‪ ,‬סובר שדוקא אם האדון מכה את עבדו ומוציא לו שן או עין‪ ,‬אז יוצא‬
‫העבד לחרו ת‪ ,‬אבל אדם זר שהכה את העבד של חברו בעינו או בשינו‪ ,‬אינו‬
‫יוצא לחרות משום כך‪ ,‬אלא על המכה לשלם את דמי השן או העין של העבד‬
‫ודיו‪ .‬ואם אדם אומר שהיסורים שקיבל הם מאיתו יתברך שמו ויתעלה‪ ,‬אז‬
‫היסורים מכפרים‪ .‬אבל אם אומר שהם באו במקרה או באשמת השונא‪ ,‬אז‬
‫היסורים אינ ם מכפרים‪ .‬ואילו לדעת ריש לקיש ‪ -‬בכל מקרה היסורים‬
‫מכפרים כמו מלח שתמיד ממתק‪.‬‬
‫והנה כשנגזר על עם ישראל לצאת לחרות טענו המקטרגים שהשעבוד‬
‫שהשתעבדו בישראל אינו סיבה להוציאם ממצרים כיון שלא האדון (כלומר‬
‫הקב"ה) הכה אותם‪ ,‬אלא אדם זר (המצרים)‪ ,‬שהרי ישראל אומרים "אשר‬
‫מצרים מעבידים אותם"‪ ,‬ועל כן לא יצאו לחירות‪ .‬ואעפ"כ אומר הקב"ה‪:‬‬
‫"ואזכור את בריתי"‪ ,‬מה ברית האמור במלח שלעולם ממתיק את הבשר‪ ,‬כך‬
‫ייסורין לעולם ממתיקים וגואלים את האדם‪ ,‬גם אם אדם זר הביא עליהם‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪492‬‬
‫טוב לי שיתקשה את לבו‬
‫יתי אֶ ת ֹא ֹת ַתי וְ ֶאת מוֹפְ תַ י בְ ֶא ֶרץ‬
‫ַאק ֶשה אֶ ת לֵב פַ ְרעֹה וְ ִה ְרבֵ ִ‬
‫כתוב "וַ אֲ נִ י ְ‬
‫אתי אֶ ת ִצ ְבאֹתַ י‬
‫ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וְ ֹלא יִ ְשמַ ע אֲ ֵל ֶכם פַ ְרעֹה וְ נָתַ ִתי ֶאת י ִָדי בְ ִמ ְצ ָריִ ם וְ הוֹצֵ ִ‬
‫אֶ ת עַ ִמי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בִ ְשפָ ִטים גְ דֹלִ ים" (שם‪ ,‬ז'‪ ,‬ג‪-‬ד)‪ .‬והכל היה‬
‫למטרה ‪( -‬שם‪ ,‬ה) "וְ י ְָדעּו ִמ ְצ ַריִ ם כִ י אֲ ִני ה' בִ נְ ט ִֹתי ֶאת י ִָדי עַ ל ִמ ְצ ָריִ ם‬
‫אתי ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמת ֹו ָכם"‪.‬‬
‫וְ הוֹצֵ ִ‬
‫אומר רש"י‪" :‬ואני אקשה‪ .‬מאחר שהרשיע והתריס כנגדי וגלוי לפני שאין‬
‫נחת רוח באומות עובדי אלילים לתת לב שלם לשוב טוב לי שיתקשה לבו‬
‫למען הרבות בו אותותי ותכירו את גבורתי‪ .‬וכן מדתו של הקדוש ב"ה מביא‬
‫פורענות על האומות עובדי אלילים כדי שישמעו ישראל וייראו שנא' (צפניה‬
‫ג) הכרתי גוים נשמו פנותם וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ואף על‬
‫פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ה' את לב פרעה אלא ויחזק לב‬
‫פרעה"‪ ,‬עכ"ל רש"י‪.‬‬
‫אם פרעה היה משלח את ישראל מהר‪ ,‬הוא לא היה מקבל את המכות‪.‬‬
‫והמכות שנתנו למצרים‪ ,‬הם גם מוסר לעם ישראל‪ ,‬ולכן "טוב לי שיתקשה‬
‫לבו"‪.‬‬
‫הנה יוצא המימה‬
‫פרעה היה עושה עצמו שהוא אלוה – "לי יאורי ואני עשיתני" (יחזקאל כט‪,‬‬
‫ג)‪ ,‬והיה אומר שכל מה שאוכל ושותה אינו מוציא‪ .‬אבל הוא נהג להשכים‬
‫בבקר בהחבא כדי ללכת ליאור לעשות צרכיו‪.‬‬
‫שמעתי מחכם מנשה שלו ע"ה ששמע משם בעל הבא"ח שתיאר זאת כך‪,‬‬
‫כתוב שהקב"ה אומר למשה (שמות ח‪ ,‬טז) "השכם בבקר והתיצב לפני פרעה‬
‫הנה יוצא המימה"‪ .‬פרעה יוצא בבקר לכיוון היאור‪ ,‬ובדרך פוגש אותו משה‬
‫רבנו ואומר לו‪ :‬שלום עליכם‪ ,‬מה שלומך אדוני המלך? איך אתה מרגיש? מה‬
‫מצב הכלכלה והביטחון ? וכו' והאריך בדיבורו‪ ,‬והתעלם מאי הנוחות‬
‫ששידר פרעה‪ .‬אומר לו פרעה‪ :‬נו‪ ..‬נו‪ ..‬ומה אתה עוד רוצה ? אך משה האריך‬
‫עוד בדברים‪ .‬אומר לו פרעה אני צריך ללכת‪ .‬אומר לו משה להיכן ? לנוחיות‬
‫? תגיד שאתה הולך לנוחיות‪ .‬ואמר לו משה‪ :‬אתה רואה שאינך אלוה‪ ,‬אלא‬
‫בן אדם‪ ,‬עתה נודעה רמאותך‪ ,‬וכבר תתפרסם בכל מצרים‪.‬‬
‫ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים‬
‫במכת ברד נשבר פרעה וקרא למשה ולאהרן והודה בפניהם על צדקותו של‬
‫אתי הַ פָ עַ ם ה' הַ צַ ִדיק וַ אֲ ִני וְ עַ ִמי הָ ְר ָשעִ ים"‪ ,‬אך‬
‫הקב"ה‪ ,‬ואמר (שם‪ ,‬כז) "חָ טָ ִ‬
‫כשחדלו הקולות והברד‪ ,‬הוא שוב הקשה את לבו‪ .‬ואמר פרעה למשה‪:‬‬
‫כשאמרתי "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"‪ ,‬כוונתי היתה‪ ,‬שה' הצדיק ואני ‪-‬‬
‫וא ילו עמי הם הרשעים‪ .‬אמר לו משה‪ :‬כיון שיצא מפיך בתחילה‪ ,‬שה'‬
‫הצדיק‪ ,‬ואתה ועמך הרשעים אינך יכול לסתור זאת כעת‪.‬‬
‫ורב מהיות קולות‬
‫פרעה קורא למשה ולאהרן ואומר להם (שמות ט‪ ,‬כח) "העתירו אל ה' ורב‬
‫מהיות קלת אלוקים וברד ואשלחה אתכם" וכו'‪ .‬משה רבנו מתפלל לה'‬
‫והברד נפסק‪ ,‬ושוב פרעה מקשה את לבו‪ ,‬וכתוב (שם ט‪ ,‬לד) "וירא פרעה כי‬
‫חדל המטר והברד והקלת ויוסף לחטוא"‪.‬‬
‫ויש לשאול‪ ,‬מדוע פרעה נרעש ונפחד מהקולות והברד ?‬
‫אלא ידועים דברי הגמרא בברכות (דף נ"ט ע"א)‪" :‬אמר ר' אלכסנדרי אמר‬
‫ר' יהושע בן לוי לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב שנאמר‬
‫והאלהים עשה שייראו מלפניו"‪.‬‬
‫הקב"ה ברא את הרעמים‪ ,‬כדי שאדם ישמע אותם ויאמר "ברוך שכוחו‬
‫וגבורתו מלא עולם" ויישר עקמומית שבלבו‪ ,‬אך פרעה אינו רוצה להיות‬
‫ישר‪ ,‬אינו רוצה להיות דתי‪ ,‬ולכן קולות אלו הפריעו לו‪.‬‬
‫‪www.harav.org‬‬
‫קול צופיך‬
‫מרן הראשון לציון הרה"ג המקובל הא‪-‬לקי‬
‫הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫וארא ‪ -‬תשס"ז ‪ -‬מאת מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫לפני כמה שנים היה ויכוח בין ישיבת 'פורת יוסף' לישיבת 'גור'‪ ,‬למי שייך‬
‫שטח אדמה בן ארבעה מטרים הנמצא בסמיכות לבנין הישיבות‪ .‬לבסוף‬
‫החליטו כי ראש הישיבה והאדמו"ר מגור יפסקו בנידון‪ .‬ונמצא פתרון‬
‫שיניחו באותו השטח גנראטור שיספק חשמל בשבת לשתי הישיבות‪ .‬ובזמנם‬
‫לא כ ל תושבי שכונת 'גאולה' היו שומרי תו"מ‪ ,‬ויש שהתלוננו שרעש‬
‫הגנראטור מטריד את מנוחתם‪ .‬כששמע זאת ראש הישיבה הרה"ג עזרא‬
‫עטיה זצ"ל‪ ,‬אמר‪ :‬איזה רעש? הגנראטור צועק "שבת‪ ,‬שבת" ! אמר‬
‫האדמו"ר מגור‪ :‬הגנראטור צועק "שבֵ עס שבֵ עס"‪ .‬אמר אחד מהנוכחים‪:‬‬
‫אני אעשה פשרה בין שנ י הרבנים‪ ,‬שאם זה שנוסע בשבת הוא ספרדי ‪-‬‬
‫הגנראטור צועק "שבת שבת"! ואם הוא אשכנזי ‪ -‬הוא צועק שבֵ עס שבֵ עס"‪.‬‬
‫ברכות השבח‬
‫את קשתי נתתי בענן‬
‫הקב"ה נשבע שלא יביא יותר מבול על הארץ‪ ,‬וקבע כאות ברית על שבועה זו‬
‫יתי‬
‫את הקשת בענן‪ ,‬כמו שכתוב‪( :‬בראשית ט‪ ,‬יא‪-‬יז) "וַ הֲ ִקמ ִֹתי ֶאת בְ ִר ִ‬
‫ֹלקים זֹאת אוֹת‬
‫ֹאמר א‪ִ -‬‬
‫ָארץ‪ .‬וַ י ֶ‬
‫ִא ְת ֶכם וכו' וְ ֹלא יִ ְהיֶה עוֹד מַ בּול לְ ַשחֵ ת הָ ֶ‬
‫הַ בְ ִרית אֲ ֶשר אֲ ִני נ ֵֹתן וכו' ֶאת ַק ְש ִתי נָתַ ִתי בֶ עָ נָן וְ הָ יְ תָ ה לְ אוֹת ְב ִרית וכו' וְ הָ יָה‬
‫יתי וכו' וְ הָ יְ תָ ה‬
‫ָארץ וְ ִנ ְראֲ תָ ה הַ ֶק ֶשת בֶ עָ נָן‪ .‬וְ זָ כ ְַר ִתי אֶ ת ְב ִר ִ‬
‫בְ עַ ְנ ִני עָ נָן עַ ל הָ ֶ‬
‫יתיהָ לִ זְ כֹר בְ ִרית ע ֹולָם"‪.‬‬
‫הַ ֶק ֶשת בֶ עָ נָן ְּור ִא ִ‬
‫ולכן כשרואים את הקשת היא מסמלת שאנחנו לא בסדר‪ ,‬והיה צריך לבא‬
‫מבול לעולם‪ .‬ולכן כתב המש"ב (סי' רכט ס"ק א')‪" :‬ואין כדאי להגיד‬
‫לחבירו שיש קשת מטעם מוציא דבה"‪.‬‬
‫אבל אם רוצה ללמד את בנו או חברו את הברכה על ראיית הקשת‪ ,‬מותר‬
‫לומר להם שיש קשת‪.‬‬
‫הברכה על הקשת‬
‫ואומרת הגמרא (שם)‪" :‬וא"ר אלכסנדרי אמר ריב"ל הרואה את הקשת בענן‬
‫צריך שיפול על פניו שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפול‬
‫על פני‪ .‬לייטי עלה במערבא משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא‪ ,‬אבל ברוכי‬
‫ודאי מברך‪ .‬מאי מברך ? ברוך זוכר הברית‪ .‬במתניתא תנא ר' ישמעאל בנו‬
‫של ר' יוחנן בן ברוקא אומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו‪ .‬א"ר פפא הלכך‬
‫נימרינהו לתרוייהו‪ ,‬ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו"‬
‫ולמעשה‪ :‬מעיקר הדין‪ ,‬הרואה קשת בענן מברך‪" :‬בא"ה אלוקינו מלך‬
‫העולם‪ ,‬זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו"‪ .‬ויש נוהגים לברך ללא‬
‫שם ומלכות‪.‬‬
‫וכתב בבא"ח (עקב‪ ,‬יז)‪" :‬ואסור להסתכל בו‪ ,‬ולפ"ד הגאון מהר"י ז"ל בי"ד‬
‫דיש תרי גווני קשת א"כ צריך לברך בלי שם ומלכות דאין אתנו יודע‪ ,‬מיהו‬
‫אין דבריו הנז' האמורים בדרך דרש כדאין לעקור מנהג ישראל לברך בשם‬
‫ומלכות‪ ,‬ובפרט כי כל גדולי הפוסקים סתמו מלייהו בזה מיהו הרוצה‬
‫להתחסד לברך בלי שם ומלכות ויהרהר שם ומלכות בלבו אין מזניחין‬
‫אותו"‪ ,‬עכ"ל‪.‬‬
‫בברכה על הקשת אנו אומרים "נאמן בבריתו"‪ ,‬והרמב"ם גורס "ונאמן‬
‫בבריתו" (פ"י מהל' ברכות הל' טז)‪.‬‬
‫המסופק אם חייב בברכה – יהרהר שו"מ בליבו‬
‫בעל הבא"ח כותב בכמה מקומות שהמסופק אם חייב בברכה או לא –‬
‫יהרהר שם ומלכות בליבו (עייין לבא"ח עקב אות ו' ועוד)‪ .‬וישנם אחדים‬
‫החולקים על הבא"ח‪ ,‬ולדבריהם הרהור אינו כדיבור‪ ,‬אך טועים הם שהרי‬
‫מקור דבריו מהרמב"ם בפ"א מהל' ברכות הלכה ז'‪ ,‬וז"ל‪" :‬כל הברכות כולן‬
‫צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע לאזנו יצא בין שהוציא‬
‫בשפתיו בין שבירך בלבו"‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪492‬‬
‫זהירות מהוצאת שם שמים לבטלה‬
‫פעם רצו לצלם בוידאו‪ ,‬את אחד הרבנים הגדולים כשהוא מברך על הדלקת‬
‫החנוכיה בביתו‪ ,‬וזאת עוד לפני חנוכה‪ ,‬והזמינו גם אותי לומר דבר תורה‪.‬‬
‫אמרתי לאותו רב‪ :‬הכיצד תברך והרי זו ברכה לבטלה ! אמר לי אותו רב‪:‬‬
‫ומה אעשה ? אמרתי לצלם ולמקליט‪ ,‬שיצלם את הרב מברך על תפוח עץ‬
‫"בא"ה וכו' בורא פרי העץ" במנגינה של ברכות החנוכיה‪ ,‬ואח"כ יצלם אותו‬
‫אומר רק את סיום ברכות החנוכיה‪" :‬להדליק נר חנוכה" ו"שעשה ניסים"‬
‫וכו'‪ .‬ואחר כך הוא יגזור וידביק את פס ההקלטה‪ ,‬כך שהברכה תשמע‬
‫שלמה‪ .‬ויפרסם בעת השידור שהציבור לא יענה אמן‪ .‬ובלאו הכי אם אדם‬
‫שומע ברכה אפילו משידור ישיר‪ ,‬לא יענה אמן‪.‬‬
‫חקירות הלכתיות של הבא"ח‬
‫בליל שבת היה נוהג הבא"ח לשבת עם בני משפחתו ולשאול אותם שאלות‬
‫וחידודים בהלכה‪.‬‬
‫נדר בהקלטה ‪ -‬אם הקליט את עצמו בעת שהוא נודר לתת לבית הכנסת‬
‫מאה שקלים‪ ,‬ונתן סכום זה לבית הכנסת‪ .‬האם כשישמע שוב את ההקלטה‬
‫חל עליו שוב הנדר‪ ,‬מדין שומע כעונה‪ ,‬ועליו לתת עוד מאה שקלים לבית‬
‫הכנסת‪ ,‬או לא ?‬
‫שקיעה וזריחה ‪ -‬אם נמצא למשל בנמל חיפה או בטבריה למטה‪ ,‬ושם‬
‫השקיעה מוקדמת ועשה הבדלה‪ ,‬ואחר כך עלה להר הכרמל או לטבריה‬
‫עילית והנה שם עדיין יום‪ ,‬האם כשתשקע שם החמה יעשה שוב הבדלה או‬
‫לא?‬
‫ישנם הבדלי שעות בין המקומות בהם עוברים במהלך הטיסה‪ ,‬ויתכן ואדם‬
‫יראה בעת הטיסה אור יום ואח"כ חושך‪ ,‬והדבר תלוי בגובה האווירי שבו‬
‫נמצא המטוס‪ .‬ויש בזה נ"מ להלכה למשל לענין הנחת תפילין וזמן תפילה‪.‬‬
‫נמצא באר"י וחמצו בחו"ל ‪ -‬ועוד שואל בעל הבא"ח‪ ,‬כיצד ינהג אדם שגר‬
‫באר"י‪ ,‬ויש לו חמץ באמריקה‪ ,‬הרי כשאנו שורפים את החמץ באר"י‪ ,‬שם‬
‫בחו"ל עדיין אוכלים חמץ ‪ -‬האם הולכים לפי המקום שבו הוא נמצא‪ ,‬וכיון‬
‫שהוא נמצא באר"י הוא חייב להתקשר למישהוא בחו"ל שישרוף לו את‬
‫החמץ לפי זמני אר"י‪ ,‬או שהולכים לפי המקום שהחמץ נמצא‪ ,‬וכיון שהחמץ‬
‫שלו באמריקה‪ ,‬ימתין עד לזמן שריפת חמץ שם – ועיין בהוד יוסף סי' נא‬
‫באורך‪ ,‬שפסק שמקום האדם קובע‪ .‬ונהגו להחמיר כשני הצדדים‪ ,‬היינו גם‬
‫לפי האדם וגם לפי המקום‪.‬‬
‫הרב בעל 'תפארת ישראל' שואל‪ :‬מה הדין לגבי אותם מקומות בעולם שיש‬
‫בהם למשך ששה חודשים אור‪ ,‬וששה חודשים לילה – כיצד ינהגו לענין‬
‫שבת ? וענה‪ :‬שסופרים שבעה ימים מיום שיצא מביתו‪ ,‬וביום השביעי‬
‫עושים שבת (עיין בסוף פ"א דברכות בבועז שבתפארת ישראל)‬
‫וב"ה במקומות אלו אין יהודים‪ ,‬אבל לעיתים מזדמנים לשם יהודים‪.‬‬
‫ובכל אופן כשנוסע לחו"ל עליו לדעת מתי להתפלל שחרית מנחה וערבית‪,‬‬
‫וכל הזמנים הקשורים לקיום המצוות‪ ,‬ועליו להתייעץ עם רב לפני נסיעתו‪.‬‬
‫המסתכל בקשת‪ ,‬בלבנה או בכהנים – עיניו כהות‬
‫הגמרא בחגיגה (דף טז ע"א)‪ :‬כל המסתכל בג' דברים עיניו כהות‪ :‬בקשת‬
‫ובנשיא ובכהנים‪ ,‬עי"ש‪.‬‬
‫ברכת כהנים – בשעת ברכת כהנים יהיו פני המתפללים כנגד הכהנים‪,‬‬
‫ויסגרו את עיניהם ולא יביטו בכהנים‪ ,‬ויתכוונו לברכה‪ .‬ונהגו אנשי מעשה‬
‫לכסות פניהם בטלית בשעת הברכה‪ ,‬ויש נוהגים גם לכסות פני בניהם‪ ,‬ומנהג‬
‫טוב הוא‪.‬‬
‫לבנה – לא ירבה להסתכל בלבנה יותר מידי‪ ,‬וכשיתחיל לברך ברכת הלבנה‪,‬‬
‫יסתכל ואחר כך לא יסתכל בה כלל (בא"ח ויקרא כג‪ ,‬וכה"ח לד)‪.‬‬
‫ברכה על החמה והרים גבוהים‬
‫הברכה "עושה מעשה בראשית" נתקנה גם למי שרואה חמה בתקופתה‬
‫(בא"ח עקב‪ ,‬יט)‪ ,‬וכן למי שרואה הר גבוה מאד‪ ,‬כגון‪ :‬הר תבור או הר‬
‫הכרמל ( ולא על כל ההרים והגבעות מברכים אלא דוקא על המשונים שנכרת‬
‫גבורת הבורא עליהם‪ ,‬שכתוב "כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא"‪ ,‬ירמיה‬
‫‪www.harav.org‬‬
‫קול צופיך‬
‫מרן הראשון לציון הרה"ג המקובל הא‪-‬לקי‬
‫הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫וארא ‪ -‬תשס"ז ‪ -‬מאת מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫מו‪ ,‬יח‪ .‬וכן אין מברכים למשל על 'הר הורדוס' הנמצא בדרום‪ ,‬כיון שאינו‬
‫טבעי אלא מלאכותי כי הורדוס בנה אותו)‪.‬‬
‫ברכה על רעמים וברקים‬
‫א‪" .‬ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא‬
‫עולם" (ברכות נ"ד ע"א)‬
‫אבל מרן בשו"ע פסק שעל הברקים ועל הרעמים מברכים בשם ומלכות‪ ,‬וז"ל‬
‫(או"ח סי' רכז‪ ,‬סעי' א')‪" :‬ועל הברקים ועל הרעמים ועל רוחות שנשבו בזעף‪,‬‬
‫על כל אחד מאלו‪ ,‬אומר בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית‪ .‬ואם ירצה יאמר‬
‫בא"י אמ"ה שכחו וגבורתו מלא עולם"‪.‬‬
‫וכתב בכה"ח (שם ס"ק י' ‪ -‬יא)‪" :‬והמנהג לומר על הרעמים ‪ -‬שכוחו וגבורתו‬
‫מלא עולם‪ ,‬ועל הברקים ‪ -‬עושה מעשה בראשית וכו'‪ .‬ועוד כתב‪ :‬שכוחו‬
‫וגבורתו פירוש‪ :‬ברוך הנותן כח לטבע להראות כוחו של יוצר בראשית כדי‬
‫שייראו מלפניו"‪.‬‬
‫ומיהו‪ ,‬לדעת הבא"ח אין לברך ברכה זו בשם ומלכות וז"ל (ש"ר עקב‪ ,‬טז)‪:‬‬
‫"על הברקים מברך ברוך עושה מעשה בראשית‪ ,‬ועל הרעמים מברך ברוך‬
‫שכוחו וגבורתו מלא עולם‪ .‬ומן הדין צריך לברך בשם ומלכות‪ ,‬אך פה עירנו‬
‫נהגו לברך שתי ברכות אלו בלי שם ומלכות‪ .‬וכתב לי ידידנו הרה"ג מהר"א‬
‫מני נר"ו דגם בעיה"ק תובב"א נהגו לברך בלי שם ומלכות‪ ,‬וכתב שעמד על‬
‫מנהג זה הרב פתח הדביר ח"ב סי' רכ"ז וספר זה אינו מצוי אצלינו"‪ ,‬עכ"ל‪.‬‬
‫ב‪ .‬על הרעמים ועל הברקים ניתן לברך אפילו כמה פעמים ביום‪ ,‬והדבר תלוי‬
‫בפיזור העננים‪ .‬שאם העננים התפזרו והשמים נהיו בהירים‪ ,‬ואח"כ שוב‬
‫התקבצו העננים ונעשה ברק ורעם – יכול לברך שנית‪.‬‬
‫ג‪ .‬אם נמצא בנוחיות ושמע קול רעם‪ ,‬יצא ויטול ידיו‪ ,‬ויברך‪.‬‬
‫הברכה על רעידת אדמה‬
‫על רעידת אדמה וכדו' מברך‪" :‬בא"ה אלוקינו מלך העולם‪ ,‬שכוחו וגבורתו‬
‫מלא עולם"‪.‬‬
‫ברכה על הים הגדול – פעם בחדש‬
‫ואומרת הגמרא בברכות (דף נ"ד ע"א)‪" :‬על ההרים ועל הגבעות‪ ,‬ועל הימים‪,‬‬
‫ועל הנהרות‪ ,‬ועל המדברות אומר ברוך עושה בראשית‪ .‬רבי יהודה אומר‬
‫הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול‪ ,‬בזמן שרואהו‬
‫לפרקים" (אחת לשלשים יום ‪ -‬מש"ב רכ"ח ס"ק ב')‪ .‬ועיין במש"ב (שם)‬
‫שמביא מחלוקת מה נקרא הים הגדול האם הים שעוברים בו לישראל‬
‫ולמצרי ם‪ ,‬ונקרא הים הגדול מפני חשיבותה של אר"י‪ ,‬או שמא הכוונה‬
‫לאוקיינוס שהוא הים הגדול שבכל הימים שמקיף את כל העולם‪ ,‬ומפני‬
‫גודלו קבעו עליו ברכה‪.‬‬
‫ולהלכה‪ ,‬הים התיכון נקרא הים הגדול ומברך עליו‪ .‬עוד אומר המש"ב (שם‬
‫סק"ד) "ושיהיו ידועים שהם מימי בראשית כמו אלו ולא נתהוו אחר כך"‪.‬‬
‫ולפי זה לא מברכים על ים המלח‪ ,‬כי מהפסוק "בארות בארות חמר"‬
‫(בראשית יד‪ ,‬י) המתאר את עמק השידים ‪ -‬הוא ים המלח‪ ,‬אנו למדים‬
‫שבתחילה היה בארות בארות ורק אח"כ נקוו מים ונעשה ים‪ ,‬ולכן לא‬
‫מברכים עליו כי הוא אינו מעשה בראשית‪.‬‬
‫ולמעשה‪ :‬מהדין‪ ,‬הרואה את הים הגדול מברך פעם בחדש "ברוך עושה‬
‫מעשה בראשית" עם שם ומלכות‪ ,‬אבל נהגו לברך בלי שם ומלכות‪.‬‬
‫תפלת הדרך‬
‫א‪ .‬יזהר אדם בתפלת הדרך‪ ,‬כי כל הדרכים בחזקת סכנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מי שמתפלל לפני שיוצא לדרך‪ ,‬טוב שיאמר את תפלת הדרך בברכת‬
‫'שומע תפלה' שבשמונה עשרה בטרם יצא לדרכו‪.‬‬
‫ג‪ .‬מי שלא אמר תפלת הדרך ב"שומע תפלה"‪ ,‬יאמר "תפלת הדרך" אחרי‬
‫שיצא מעיבורה של עיר‪ .‬אך במקרה זה אין לומר שם ומלכות בסיום התפלה‬
‫לחוש לדעת הרמב"ם (ראה שו"ע ק"י וכה"ח ס"ק יג)‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪492‬‬
‫ד‪" .‬וראוי שיסמכנה לאיזו ברכה כגון שיאכל או ישתה ויברך ברכה אחרונה‬
‫ויסמוך תפלת הדרך אליה‪ ,‬או יסמוך אותה לברכת אשר יצר אם נזדמן לו‬
‫זה" (בא"ח עקב‪ ,‬יח)‬
‫ה‪ .‬לא יאמר את תפלת הדרך בעודו נוסע‪ ,‬אלא יעצור בצד‪ ,‬ואח"כ ימשיך‬
‫בנסיעתו‪.‬‬
‫הרואה את חברו לאחר זמן מרובה‬
‫כתוב בשו"ע (סי' רכ"ה סעי'' א')‪" :‬הרואה את חברו לאחר שלושים יום‪,‬‬
‫אומר שהחיינו‪ .‬ואחר י"ב חדש מברך מחיה המתים‪ ,‬והוא שחביב עליו‬
‫הרבה ושמח בראייתו"‪.‬‬
‫אך מכיון שיש חוששים מזה‪ ,‬על כן לא נהגו לברך ברכת "מחיה המתים"‬
‫(ועיין לבא"ח עקב אות יד בשם חסד לאלפים ס"ק טו)‪.‬‬
‫מסופ ר על אחד האדמו"רים שבא לארץ‪ ,‬ונכנס לביתו של הסבא קדישא‬
‫הרה"ג שלום אליעזר אלפנדרי ע"ה‪ ,‬ושם ישב הגאון הראשל"צ הרב יצחק‬
‫נסים זצ"ל‪ .‬פנה הרב יצחק נסים לאדמו"ר ואמר לו‪ :‬תברך "שהחיינו"‪,‬‬
‫שהרי אתה רואה פעם ראשונה את הרב‪ .‬והתחילו להתווכח ביניהם אם‬
‫לברך שהחיינו או לא‪ ,‬ואמר הרב יצחק נסים לאדמו"ר‪ :‬לפחות תברך "ברוך‬
‫שחלק מחכמתו ליראיו"‪.‬‬
‫יצאו חסידי האדמו"ר וכתבו נגד רב אחד צעיר שלא התבייש להעיר‬
‫לאדמו"ר לפני הסבא קדישא‪ .‬פנה הרב יצחק נסים לסבא קדישא ושאל‬
‫אותו אם להגיב על הדברים או לא‪ .‬ענה לו הסבא קדישא‪ :‬תעזוב אותם ואל‬
‫תכנס למחלוקות‪ .‬מששמעו זאת החסידים של האדמו"ר‪ ,‬הם כתבו באיזו‬
‫חוברת שיש רב צעיר אחד שהסבא קדישא גער בו שהאדמו"ר צודק‪.‬‬
‫ומשרצה הרב יצחק נסים להגיב על כך‪ ,‬שוב אמר לו הסבא קדישא שלא‬
‫יכנס למחלוקת‪ .‬לאחר שנפטר הסבא קדישא כתב הרב יצחק לחסידים שאם‬
‫הם יכתבו שוב פעם איזה דבר‪ ,‬הוא יכתוב את כל האמת‪ .‬ובספרו 'יין הטוב'‬
‫הוא כתב באריכות בנושא זה‪.‬‬
‫הרואה מלך מאומות העולם‬
‫כתוב בשו"ע (שם סעי' ח')‪" :‬על המלכים אומר‪ :‬בא"י אלוקינו מלך העולם‬
‫שחלק מכבודו ליראיו; ועל מלכי עובדי כוכבים אומר‪ ,‬ברוך שנתן מכבודו‬
‫לבשר ודם"‪.‬‬
‫פעם נסע חבר הכנס ת יגאל ביבי הי"ו למפגש עם מלך ירדן‪ ,‬מטעם ממשלת‬
‫ישראל‪ ,‬והוא בא ושל אותי אם לברך את הברכה על המלך או לא‪ .‬אמרתי לו‬
‫שיברך ויהרהר שם ומלכות בליבו‪ .‬וכשהוא עמד ליד המלך‪ ,‬הוא בירך‪ .‬אמר‬
‫לו המלך מה אתה אומר ? הסביר לו אותו חה"כ אני מודה לה' שנתן לך‬
‫כבוד‪ .‬שאל המלך‪ :‬ומדוע האנשים האחרים לא בירכו ? אמר לו חה"כ יגאל‬
‫ביבי‪ :‬אין להם רב שילמד אותם כיצד לברך‪.‬‬
‫הסופר הידוע ש"י עגנון היה יהודי ירא שמים ומתפלל יום יום במנין ומניח‬
‫תפילין‪ ,‬וכשהיו באים אליו אנשים להתארח היה מבקש מהם שיניחו כיפה‬
‫על ראשם ויברכו כדין‪ ,‬ולא היה מתבייש משום אדם‪.‬‬
‫כשהוא קיבל פרס נובל‪ ,‬הוא היה צריך לנסוע לשוודיה לקבל את הפרס‬
‫מהמלך‪ .‬והוא היה רגיל להכנס לביתו של הראשל"צ הרה"ג יצחק נסים‬
‫זצ"ל והוא בא לבקש ברכת פרידה לפני נסיעתו‪ .‬ואני שנוכחתי שם אמרתי‬
‫לו‪ :‬את הברכה תאמר באנגלית או בשוודית או בשפה אחרת ? שאל אותי‬
‫ש"י עגנון‪ :‬איזו ברכה ? אמרתי לו את הברכה שנתן מכבודו לבשר ודם‪,‬‬
‫והראיתי לו הלכה זו בשו"ע‪ .‬והוא אמר שהוא יברר מהי שפתו של המלך‬
‫והוא יברך ברכה זו בשפה שהמלך מבין‪.‬‬
‫פעם אחת הוא בא ושאל את אחד הרבנים‪ :‬מדוע הרבנים יוצאים לחופש‬
‫דוקא בימי העומר ולא לאחר תשעה באב כמו כולם ? אמר לו אותו רב‪ :‬מדע‬
‫זה כל כך חשוב בעיניך‪ .‬אמר לו עגנון‪ :‬אני רוצה לכתוב על זה סיפור‪ .‬אני‬
‫נכנסתי לאותו מקום והוא שאל אותי את השאלה הנ"ל‪ ,‬ואמרתי לו‪ :‬כיון‬
‫שבימי העומר אין חתונות לכן הרבנים לוקחים חופש כי אין להם פרנסה‪,‬‬
‫אבל לאחר תשעה באב יש הרבה חתונות‪.‬‬
‫‪www.harav.org‬‬
‫קול צופיך‬
‫מרן הראשון לציון הרה"ג המקובל הא‪-‬לקי‬
‫הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫וארא ‪ -‬תשס"ז ‪ -‬מאת מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫והוא היה אומר‪ ,‬שאינו משנה כלל את סיפורי חז"ל המצוטטים בספריו‪,‬‬
‫והוא מביאם כלשונם‪ .‬ואחר כך הוא מאריך לבאר אותם‪.‬‬
‫אם רואה מלך בטלוויזיה ‪ -‬לא יברך עליו‪ .‬ואם ראה אותו בטלוויזיה‪ ,‬ואחר‬
‫כך ראה אותו עובר ברחוב – האם נאמר שלא יברך עליו כיון שכבר ראה‬
‫אותו בטלוויזיה‪ ,‬וכעת שרואה אותו במציאות שמחתו אינה שלמה‪ ,‬או‬
‫שנאמר שאעפ"כ יברך ? ולמעשה‪ :‬יברך‪.‬‬
‫ואומרים חז"ל (ברכות ט' ע"ב)‪" :‬א"ר יוחנן לעולם ישתדל אדם לרוץ‬
‫לקראת מלכ י ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת‬
‫מלכי עכו"ם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכו"ם"‪.‬‬
‫יש אנשים‪ ,‬לא מהמאזינים ולא מהצופים‪ ,‬המקילים לראות טלוויזיה בשבת‬
‫על ידי שעון שבת‪ .‬ואני רגיל לומר‪ :‬כשיבא המשיח כולם יצאו להקביל את‬
‫פניו ולראותו‪ ,‬אבל לאלו שראו טלוויזיה בשבת‪ ,‬יאמרו‪ :‬לכו ותראו את‬
‫המשיח על גבי המסך‪.‬‬
‫כל מה דעביד רחמנא לטב עביד‬
‫הגמרא בברכות אומרת (דף ס' ע"ב)‪ :‬אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר‬
‫וכן תנא משמיה דר' עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא‬
‫לטב עביד‪.‬‬
‫וכן נפסק בשו"ע (או"ח סי' ר"ל סעי' ה')‪ ,‬וז"ל‪" :‬לעולם יהא אדם רגיל לומר‬
‫כל מה דעביד רחמנא‪ ,‬לטב עביד"‪.‬‬
‫והגמרא (שם) מספרת על רבי עקיבא שהיה הולך בדרך‪ ,‬והגיע לעיר ורצה‬
‫להתארח אבל אף אחד לא הסכים לארח אותו‪ .‬אמר ר"ע 'כל דעביד רחמנא‬
‫לטב'‪ .‬והוא הלך וישב בשדה והיו לו תרנגול‪ ,‬חמור‪ ,‬ונר‪ .‬באה רוח וכבתה את‬
‫הנר‪ ,‬בא חתול ואכל את התרנגול‪ ,‬בא אריה וטרף את החמור‪ .‬אמר ר"ע‪' :‬כל‬
‫דעביד רחמנא לטב'‪ .‬והנה באותו לילה באו גַיִ יס של שודדים ולקחו בשבי‬
‫את בני העיר‪ .‬אמר ר"ע‪ :‬אמרתי לכם שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא‬
‫הכל לטובה‪ ,‬שאילו היה נר דלוק היה הגייס רואה אותי‪ ,‬ואילו היה החמור‬
‫נוער או התרנגול קורא‪ ,‬היה הגייס בא ושובה אותי‪.‬‬
‫ואמר רב אחד‪ :‬מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה‪ ,‬כי האדם אינו‬
‫יודע מהי רעה‪ ,‬ומהי טובה‪.‬‬
‫ומעשה ביהודי אחד שהתגורר בשכונתנו‪ ,‬שמת עליו אחד מבני משפחתו‪,‬‬
‫ורציתי ללכת ולנחמו במוצאי שבת‪ .‬אך כיון שלא ידעתי היכן נמצא ביתו‪,‬‬
‫אמרתי בליבי שבדרך אשאל את העוברים והשבים‪ .‬עברתי ליד אחד הבתים‬
‫ושמעתי קולות של שירה וזמרה‪ ,‬ואמרו לי ששם נמצא בית האבלים‪ .‬נכנסתי‬
‫אל הבית‪ ,‬וראיתי את אותו יהודי יושב ושר עם בני ביתו‪ ,‬ולאחר שהתפללנו‬
‫ערבית ועשינו הבדלה‪ ,‬הנה ק ם אותו יהודי והחל לבכות בכי תמרורים‪.‬‬
‫אמרתי בליבי "וכי זה כפתור של רדיו שמעבירים מתחנה לתחנה‪ ,‬בתחילה‬
‫הוא שר ושמח‪ ,‬ולאחר כמה רגעים הוא בוכה"‪ ,‬ושאלתי אותו לפשר הענין‪.‬‬
‫אמר לי אותו אדם‪ :‬בשבת אין אבלות ולכן שרנו ושמחנו‪ ,‬אבל לאחר השבת‪,‬‬
‫ממשיכים באבלות‪ .‬מכאן אנו רואים עד כמה הוא היה שלט בעצמו בענין זה‪.‬‬
‫שעשה לי נס במקום הזה‬
‫כתוב (שמות יח‪ ,‬ט ) "וַ יִ חַ ְד יִ ְתר ֹו עַ ל כָל הַ ּטוֹבָ ה אֲ ֶשר עָ ָשה ה' לְ יִ ְש ָר ֵאל אֲ ֶשר‬
‫ִה ִציל ֹו ִמיַד ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וַ יֹאמֶ ר יִ ְתר ֹו בָ רּוְך ה' אֲ ֶשר ִה ִציל אֶ ְת ֶכם ִמיַד ִמ ְצ ַריִ ם ּו ִמיַד‬
‫פַ ְרעֹה אֲ ֶשר ִה ִציל אֶ ת הָ עָ ם ִמ ַתחַ ת יַד ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬עַ ָתה י ַָדעְ ִתי כִ י גָדוֹל ה' ִמכָל‬
‫ֹלקים כִ י בַ ָדבָ ר אֲ ֶשר זָ דּו ֲעלֵיהֶ ם" ‪ -‬יתרו בירך על הניסים שעשה הקב"ה‬
‫הָ א ִ‬
‫עם ישראל‪ .‬ואומרת הגמרא בברכות (דף נ"ד ע"א)‪" :‬הרואה מקום שנעשו בו‬
‫נסים לישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה"‪ .‬שואלת‬
‫הגמרא "מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך ה' אשר‬
‫הציל‪ .‬אניסא דרבים מברכינן‪ ,‬אניסא דיחיד לא מברכינן"‪.‬‬
‫ויש לשאול‪ ,‬וכי אנו זקוקים ללמוד על ענין ההודאה מיתרו ?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪492‬‬
‫אלא החידוש הוא‪ ,‬שליתרו לא נעשה נס‪ ,‬אלא הנס נעשה למשה ולישראל‪,‬‬
‫ויתרו חידש שאדם יכול לומר "ברוך שעשה לי נס" אפילו שהנס אירע‬
‫לחברו‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬יתרו ידע היטב כיצד תכנן פרעה להזיק לעם ישראל‪ ,‬ושה' הציל‬
‫אותם מידו‪.‬‬
‫הללו את ה' כל גויים‬
‫אנו אומרים בהלל‪" :‬הללו ה' את כל גויים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו‬
‫חסדו" (תהלים קיז‪ ,‬א‪-‬ב)‪.‬‬
‫אומר רשב"י‪ :‬וכי הגויים יהללו את ה'‪ ,‬בגלל שהוא עשה עמנו חסדים ?!‬
‫והוא עונה‪ :‬אומות העולם יודו לקב"ה על כל מה שהם תכננו וחשבו לעשות‬
‫לנו רעה ולהזיקנו‪ ,‬ולא עלתה בידם‪ .‬הם יודו לה' על כל הנסים שהוא עשה‬
‫לנו‪ ,‬שה' הפר עצתם וקלקל מחשבתם‪.‬‬
‫ולמרות שלא עלתה בידם‪ ,‬אצל אומות העולם הקב"ה מצרף מחשבה רעה‬
‫כמעשה‪.‬‬
‫חבלי משיח‬
‫כתוב בגמרא‪ :‬רב אחד אמר הלואי שיבא השמיח בדור של הבן שלי כי איני‬
‫יכול לסבול את חבלי משיח יתי ולא אחמינה‬
‫פעם אחת אמרתי שהמשיח יבא בדור שלנו‪ ,‬ולא היה לנו חבלי משיח‪ ,‬כי‬
‫הדור שלנו סבל הרבה בשואה‪ ,‬ועוד צרות ממחבלים‪ ,‬ואלו דברים שלא היו‬
‫מבריאת העולם‪.‬‬
‫והנה כתבו באחד העיתונים שהרב אליהו לא מאמין במשיח ולא מאמין‬
‫בחבלי משיח‪.‬‬
‫אמרתי להם‪ :‬אני מאמין במשיח‪ ,‬ואם אותם רוצים חבלי משיח‪ ,‬שזה יבא‬
‫עליכם ולא עלינו‪ ,‬כי אנחנו כבר סבלנו חבלי משיח‪.‬‬
‫וידוע ש"יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק" (פסחים קיב ע"א) ‪-‬‬
‫יותר ממה שאנו רוצים להיגאל‪ ,‬המשיח רוצה כבר לבא ולגאול אותנו‪.‬‬
‫וצריך כל אדם לזכור את דברי הרמב"ם (פ"ג מהל' תשובה ה"ד)‪" :‬צריך כל‬
‫אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכן כל‬
‫העולם חציו זכאי וחציו חייב חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל‬
‫העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה עשה מצוה אחת הרי הכריע את‬
‫עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה"‪.‬‬
‫לימוד רמב"ם ביחד עם שו"ע‬
‫כשלומדים את הרמב"ם‪ ,‬צריך ללמוד גם את פסיקת ההלכה בשו"ע‪ ,‬כי יש‬
‫דברים שבהם איננו פוסקים כרמב"ם‪ ,‬למשל‪ :‬לדעת הרמב"ם יין שיש בו‬
‫גרגיר סוכר או חומר משמר – אין מקדשין עליו‪ ,‬אך איננו פוסקים כן‪.‬‬
‫זה שמי לעלם‬
‫לשם ה' יש הרבה‬
‫ֵ‬
‫כתוב "זה שמי לעולם" (שמות ג‪ ,‬טו) – לעלם כתיב‪.‬‬
‫שמות‪ .‬יש ֵשם שד"י‪ ,‬יש ֵשם צבאות יש שם אלוקים וכו'‪ .‬יש שמות‬
‫שנמחקים ויש שאינם נמחקים‪ .‬והשמות‪ :‬רחום וחנון וכדו' הם רק כינויים‪,‬‬
‫אבל שם אלוקים או שם שד"י‪ ,‬זה חמור מאד‪.‬‬
‫עד כדי כך‪ ,‬שיש מי שאומר שאין לומר 'אלוקים' או אדנות‪ ,‬כי אתה משנה‬
‫את שמו של הקב"ה‪ ,‬אלא יש לומר אלוקים באות ה"א‪.‬‬
‫לעיתים מופיעים בזהר או בגמרא חצאי פסוקים‪ ,‬בתוספת המילה וגו'‪ ,‬ויש‬
‫הקוראים פסוקים אלו כפי שמובא בדפוס‪ ,‬ויש שקוראים את כל הפסוק‬
‫בשלמותו‪ ,‬וכן ראוי לנהוג‪.‬‬
‫המסופק אם בירך ברכת הלבנה‬
‫פעם בא אדם אחד ואמר לי שהוא מסופק אם בירך ברכת הלבנה או לא‪.‬‬
‫אמרתי לו שיקח גמרא סנהדרין ויקרא בדף מ"ב ע"א את נוסח ברכת‬
‫הלבנה‪ ,‬ויעשה תנאי‪ :‬שאם לא בירך‪ ,‬אזי כעת הוא בירך‪ .‬ואם הוא בירך‪ ,‬אזי‬
‫הוא כעת למד גמרא – וכל זה במסופק‪.‬‬
‫‪www.harav.org‬‬
‫קול צופיך‬
‫מרן הראשון לציון הרה"ג המקובל הא‪-‬לקי‬
‫הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫וארא ‪ -‬תשס"ז ‪ -‬מאת מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫יהי רצון לפני שהולך לרופא או נוטל תרופה‬
‫כשהולך לרופא או לפני שנוטל תרופה יאמר‪" :‬יהי רצון מלפניך ה' אלוקי‬
‫ואלוקי אבותי שיהא עסק זה לי לרפואה‪ ,‬ותרפאני רפואה שלמה‪ ,‬ברוך‬
‫רופא חולים כי אל רופא חינם ונאמן אתה"‪ ,‬כי לעיתים הרופא טועה במתן‬
‫התרופה‪ .‬ואין אומרים שם ומלכות אלא מהרהרים בלב (עיין ברכות דף ס'‬
‫ע"א‪ ,‬ושו"ע או" ח סי' ר"ל סעי' ד' ומש"ב וכה"ח שם‪ .‬ובסידור 'קול אליהו'‬
‫עמוד ‪.)209‬‬
‫ויזכר בטוב ר' עזרא ברנע הי"ו הדפיס נוסח זה על גבי כרטיס לזיכוי הרבים‪.‬‬
‫במקום אחד כותב הרמב"ן‪ :‬שחולה שאינו הולך לרופא‪ ,‬הרי הוא מתחייב‬
‫בנפשו‪ .‬ובמקום אחר כתב הרמב"ן‪ :‬מה לרופא בבית יראי ה'‪ .‬וכל זה תלוי‬
‫במידת בטחונו בה'‪.‬‬
‫הגמרא בביצה (דף ט"ז ע"א) אומרת ‪" :‬תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל‬
‫ימיו היה אוכל לכבוד שבת‪ .‬מצא בהמה נאה אומר זו לשבת‪ ,‬מצא אחרת‬
‫נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה‪ .‬אבל הלל הזקן מדה‬
‫אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים‪ ,‬שנאמר ברוך ה' יום יום"‪.‬‬
‫נקודת המחלוקת ביניהם היא‪ :‬להלל הזקן היתה מידת ביטחון גדולה‬
‫שביום שבת יהיה לו אוכל‪ .‬שמאי לעומתו‪ ,‬לא בטח בניסים‪ ,‬והיה אומר‬
‫'זכור את יום השבת לקדשו' ‪ -‬מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת‬
‫נכספה נפשי‪.‬‬
‫חכם ששון לוי ע"ה‬
‫חכם ששון לוי ע"ה היה חסידא קדישא והיתה בו תמימות מופלאה‪ .‬יום‬
‫אחד הייתי בישיבה וה גישו לי כוס תה‪ ,‬אך היה על הכוס למעלה לכלוך‪ ,‬ולא‬
‫רציתי לשתות‪ .‬אמר לי חכם ששון מדוע כבודו לא שותה? אמרתי לו‪ ,‬כי יש‬
‫עליה לכלוך‪ .‬והוא ענה לי בתמימות‪" :‬זה בטל בששים"‪ .‬אמרתי לו‬
‫בבדיחותא‪ :‬זה דבר חשוב שאינו בטל בששים‪.‬‬
‫התכבדו מכובדים‬
‫הגמרא בברכות (דף ס' ע"ב) אומרת‪" :‬הנכנס לבית הכסא אומר התכבדו‬
‫מכובדים קדושים משרתי עליון תנו כבוד לאלהי ישראל הרפו ממני עד‬
‫שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם"‪.‬‬
‫שואל בעל הבא"ח‪ :‬האם גם ביום הכיפורים יאמר כן או לא? וענה‪ :‬שמותר‪.‬‬
‫אם ראשונים כמלאכים‬
‫כתוב "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"‪ .‬אומרים חז"ל‪ :‬המלאך‬
‫נקרא "עומד" ‪ -‬כיון שהוא נשאר בדרגתו ללא יכולת לעלות מעלה‪ .‬אבל אדם‬
‫מישראל נקרא "מהלך" – כי הוא יכול להתעלות מעלה מעלה‪.‬‬
‫ואומרת הגמרא בשב‪( :‬דף קי"ב ע"ב)‪" :‬אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא‬
‫אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים‪ ,‬ואם ראשונים בני אנשים אנו‬
‫כחמורים ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר אלא‬
‫כשאר חמורים" (ועיין בירושלמי שקלים דף כ"א ע"ב)‪.‬‬
‫שואל מורי ורבי הרה"ג עזרא עטיה זצ"ל – ראש ישיבת 'פורת יוסף'‪ :‬מה‬
‫כוונת הגמרא "אם ראשונים כמלאכים" ‪ -‬וכי יש לנו ספקות אם הם היו‬
‫כמלאכים?! אלא‪ ,‬אם ראשונים כמלאכים – היינו מה שהם למדו הם‬
‫מלמדים אותנו‪ ,‬אזי אנו נהיה ת"ח כבני אדם‪ .‬אבל אם הם רוצים ללמוד אך‬
‫לא רוצים ללמד ‪ -‬אנו נהיה כחמורים‪.‬‬
‫חביב אדם שנברא בצלם‬
‫הייתי פעם בחו"ל עם הרה"ג שמואל זעפרני שליט"א ונפגשנו עם ראש‬
‫הכנסייה הרוסית‪ ,‬וכיון שפחדתי שיזיק לעם ישראל‪ ,‬רציתי לדבר עימו כדי‬
‫לרככו‪ ,‬ואמרתי לו‪ :‬ה' ברא אותך נוצרי ואותי יהודי‪ ,‬וה' היה יכול לעשות‬
‫ההיפך‪ ,‬ולברא אותך יהודי‪ .‬ואם אתה שונא אותי בגלל שאני יהודי‪ ,‬הרי‬
‫שאתה שונא את הקב"ה שברא אותי‪ .‬אמר לי אותו נוצרי‪ :‬אתה צודק‪.‬‬
‫אמרתי לו‪ ,‬אם כך בא ונכתוב אמנה שאסור לשנוא שום אדם בגלל‬
‫השתייכותו הדתית‪ ,‬והוא הסכים לדברי‪ .‬באותו מעמד נכח שגריר ישראל‬
‫שהציע לנסח את האמנה בעצמו‪ .‬אמרתי לו‪ :‬כדאי שנכתוב זאת עכשיו‪ ,‬בעוד‬
‫הברזל חם‪ ,‬אך הוא התעקש לנסח זאת‪ .‬למחרת ‪ -‬חזר בו אותו נוצרי ולא‬
‫רצה לכתוב שום אמנה‪.‬‬
‫אנו לא שונאים שום אדם בעולם‪ ,‬אבל אם הוא רשע או עושה צרות איננו‬
‫חייבים להגן עליו או לסייע לו‪ .‬ואומרים חז"ל (אבות ג‪ ,‬יד)‪ :‬חביב אדם‬
‫שנברא בצלם; חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם‪ ,‬שנאמר (בראשית ט‪ ,‬ו)‬
‫"בצלם אלוקים עשה את האדם"‪ .‬חביבין ישראל שנקראו בנים למקום;‬
‫חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום‪ ,‬שנאמר (דברים יד‪ ,‬א) "בנים‬
‫אתם לה' אלוקיכם"‪.‬‬
‫מה נברך כשיבא המשיח ?‬
‫אחרוני דורנו דנו בשאלה מה נברך כשיבא המשיח‪ ,‬האם "הטוב והמטיב"‬
‫"שהחיינו"‪ ,‬או "חכם הרזים"‪ ,‬או את כל הברכות הללו גם יחד? והתשובה‬
‫היא לדעתנו כשיבא המשיח יבואו עימו משה ואהרן ונשאל אותם מה לברך‬
‫והם יפסקו (עיין בסוף ספר 'מנחת שלמה' להרה"ג שלמה זלמן אוירבאך‬
‫זצ"ל בסי' צא אות כז)‪.‬‬
‫ועוד אנו אומרים‪ ,‬בגמרא ישנם כמה שאלות שנשארו ללא תשובה ועליהם‬
‫אומרת הגמרא תיק"ו – היינו ר"ת תשבי יתרץ קושיות ובעיות‪.‬‬
‫וידוע שעם המשיח יבא גם אליהו הנביא‪ ,‬ואני אומר תמיד לילדים ולכל‬
‫ת"ח‪ ,‬כשיבא המשיח ואליהו הנביא עימו‪ ,‬יבואו כולם כדי לומר להם שלום‪,‬‬
‫אבל כל אחד מכם יכין שאלה שנשארה בגמרא בתיק"ו (כגון בעי רבי ירמיה‬
‫קב בארבע אמות מהו וכו') ותבקשו מאליהו הנביא שיתרץ לכם אותה‪ ,‬ואז‬
‫הוא יפנה אליכם וידבר אתכם‪ ,‬אחרת הוא יהיה עסוק בד"ת אחרים‪.‬‬
‫ויהי רצון שיראו ענינו וישמח לבנו בביאת הגואל ובבנין אריאל במהרה‬
‫בימינו אמן‪.‬‬
‫* * *‬
‫*רוצים לקבל קול צופיך באמייל כל שבוע !!‬
‫שלחו לנו בבקשה באמייל ל‪[email protected] -‬‬
‫‪www.harav.org‬‬
‫משה רבנו סירב בתחילה לגאול את ישראל ורצה להמשיך ללמוד בישיבה‪.‬‬
‫אמר לו הקב"ה‪ :‬אתה צריך ללכת וללמד תורה את ישראל‪ ,‬ואם למדת תורה‬
‫אל תחזיק אותה לעצמך‪ ,‬אלא תלמד לאחרים‪.‬‬
‫"כי לכך נוצרת"‬
‫הרה"ג זוין זצ"ל מביא מעשה ביהודי שהתנצר‪ ,‬ורצו ממנו איזו טובה והלכו‬
‫הרבנים לדבר איתו‪ .‬אמר להם אותו יהודי‪ :‬אני כבר לא שייך לכם‪ .‬אמרו לו‬
‫הרבנים‪" :‬כי לכך נוצרת" (אבות ב‪ ,‬ח)‪ -‬אתה נהיית נוצרי בשביל שתעזור‬
‫לנו‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪492‬‬
‫‪www.harav.org‬‬