שבועון קבוצת יבנה

‫שבועון קבוצת יבנה‬
‫י"ז באלול תשע"ג‬
‫(‪)32.8.32‬‬
‫אֵ לֶּה יַעַ ְמדּו לְ בָ ֵרְך אֶּ ת‪-‬הָ עָ ם עַ ל‪-‬הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְרכֶּם אֶּ ת‪-‬הַ י ְַר ֵדן ‪...‬‬
‫וְ אֵ לֶּה יַעַ ְמדּו עַ ל‪-‬הַ ְק ָללָה בְ הַ ר עֵ יבָ ל‪(...‬דברים כז ‪)32-33‬‬
‫ב"ה פרשת "כִּ י‪-‬תָ בוֹא"‬
‫הדלקת נרות‪ 38:81 :‬צאת השבת‪35:82 :‬‬
‫שבועון מספר ‪3581‬‬
‫שבת פרשת "כִּ י‪ָ -‬תבוֹא"‬
‫ליל שבת‬
‫‪ 38:81‬הדלקת נרות‬
‫תפילת מנחה‪ ,‬קבלת שבת‬
‫שבת‬
‫‪ 50:55‬דף יומי ‪ -‬הרב אילעאי בבית המדרש‬
‫‪ 58:55‬תפילת שחרית‬
‫‪( 55:25‬לאחר ההפטרה) תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת‬
‫שיעורו של שמעון הקשר בחדר האוכל הדרומי אחרי תפילת מוסף והקידוש‬
‫‪ 33:18‬תהילים לנשים ‪ -‬בבית המדרש‬
‫‪ 32:55‬סיפורי התנ"ך לילדים ‪ -‬יאיר לסלוי בקומת הביניים של בית הכנסת‬
‫‪ 33:85‬שיעור בספר יחזקאל בבית משפחת נח חיות‬
‫‪ 32:25‬תפילת מנחה גדולה‬
‫‪ 31:25‬שיעור גמרא ‪ -‬הרב אילעאי בבית המדרש‬
‫‪ 31:18‬פרקי אבות ‪ -‬זאב ספראי בבית הכנסת‬
‫‪ 31:18‬פרשת השבוע בבית סביון באגף החדש – משה גלס‬
‫‪ 30:38‬תפילת מנחה קטנה‬
‫‪ 30:25‬צורבא מרבנן ‪ -‬הרב בנצי אלגזי בבית הכנסת‬
‫‪ 30:18‬הבית האדום פתוח לביקורים למשך שעה‬
‫‪ 35:82‬תפילת ערבית והבדלה‬
‫מזל טוב!‬
‫לסבתא רבתא קלרה הרטום להולדת הנין‪.‬‬
‫לדינה וזאב ספראי‪ ,‬ברכות להולדת הנכד‪ ,‬בנם של נעמה וטליק ספראי‪-‬כהן‪.‬‬
‫לסבתא רבתא פרידל גור אריה להולדת הנינה‪ ,‬נכדה לישראל ואבי‪.‬‬
‫הכתובת למשלוח מאמרים למערכת‪[email protected] :‬‬
‫נקודה למחשבה‬
‫פרשתנו עוסקת בהבאת הביכורים "והיה‬
‫אשית כָל‪-‬‬
‫כי תבוא אל הארץ‪ ...‬וְ ל ַָק ְח ָת מֵ ֵר ִ‬
‫פְ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה‪,‬‬
‫ַאר ְצָך אֲ ֶּשר ה'‬
‫אֲ ֶּשר ָתבִ יא מֵ ְ‬
‫אֱ ֹלהֶּ יָך נֹתֵ ן לְָך‪ ,‬וְ ַש ְמ ָת בַ טֶּ נֶּא‪ "...‬עם ישראל‬
‫מגיע אל הארץ לאחר שנים של נדודים‬
‫במדבר‪ ,‬ומתחיל לעבד את האדמה‪ ,‬לסקל‪,‬‬
‫לחרוש‪ ,‬לזרוע‪ ,‬להשקות‪ ,‬לקצור‪ ,‬ללקט‬
‫ולאסוף את תבואתו‪ .‬לאחר עמל רב‬
‫שמשקיע האדם‪ ,‬הוא נדרש לתת מפירותיו‬
‫הראשונים והמובחרים לה'‪ .‬הרגש‬
‫הראשון שיש לאדם הוא סיפוק רב‬
‫מהצלחתו ומיכולותיו‪ .‬מתוך כך הוא עלול‬
‫להגיע למחשבה של "כ ִֹחי וְ עֹצֶּ ם י ִָדי ‪."...‬‬
‫התורה באה ומדגישה לנו‪ ,‬שהברכה היא‬
‫מאת ה'‪" :‬אֲ ֶּשר ה' אֱ ֹלהֶּ יָך נֹתֵ ן לְָך"‪ ,‬כדי‬
‫להזכיר לאדם שהוא מקור הטוב‪ .‬בנוסף‬
‫לכך‪ ,‬האדם נדרש להגיע להבנה עמוקה‬
‫"הג ְַד ִתי הַ יוֹם לה'‬
‫ורחבה עוד יותר‪ִ :‬‬
‫מאיתנו לא היה רוצה שלל ברכות שירדפו‬
‫אחריו? כולנו מנסים לארוב מעבר לפינה‬
‫למעט ברכה‪ .‬קשה להבין פסוק זה‪ ,‬שכן‪,‬‬
‫לרוב אנו ממתינים לברכות שיבואו‪ ,‬אך‬
‫בעצם אנחנו לא רואים שהן רודפות‬
‫אחרינו‪ .‬יש צורך במשקפיים הנכונים כדי‬
‫להבחין בהן‪ .‬דוד המלך אומר‪" :‬אַ ְך טוֹב‬
‫וָ חֶּ סֶּ ד יִ ְר ְדפּונִ י כָל‪-‬יְ מֵ י חַ יָי"‪ .‬הטוב ‪ ,‬החסד‬
‫והברכות אופפים את חיינו‪ .‬כל שנותר לנו‬
‫לעשות הוא להכיר בהן‪ ,‬ולקבל אותן גם‬
‫אם הן לא באופן שבו ציפינו לראותן‪.‬‬
‫בסוף שנתיים נפלאות של הרבה טוב‬
‫וחסד‪ ,‬אנחנו מבקשים להודות לכם אנשי‬
‫יבנה היקרים‪ ,‬ולאחל לכם שתצליחו בכל‬
‫יום ויום לראות את הברכות הנקרות‬
‫בדרככם‪ .‬להודות על הביכורים המובחרים‬
‫(חינוך‪ ,‬רפת‪,‬‬
‫שיש לכם בכל התחומים‬
‫ָארץ‪ ,‬אֲ ֶּשר נִ ְשבַ ע‬
‫אתי אֶּ ל‪-‬הָ ֶּ‬
‫אֱ ֹלהֶּ יָך‪ ,‬כִ י‪-‬בָ ִ‬
‫קהילה‪ ,‬ועוד)‪ .‬ושתצליחו להנחיל את‬
‫דרככם הייחודית תוך חיבור לעבר לעתיד‬
‫ה'‪ ."...‬זהו מקרא הביכורים שמחבר את‬
‫האדם לעם ישראל לדורותיו‪ :‬לאלה שלא‬
‫ולעם ישראל כולו‪.‬‬
‫זכו לעלות ממצרים ולבוא אל הארץ‬
‫לקיים את מצוות הביכורים (סבא‪ ,‬סבא‬
‫נסיים בברכה המופיעה בפרשה‪" :‬הַ ְש ִקיפָ ה‬
‫רבא)‪ ,‬ולאלה שעוד יבואו אחריו‪ .‬לכן‬
‫נקראת המצווה "מקרא ביכורים" בלשון‬
‫רבים‪ ,‬ולא מקרא ביכורי בלשון יחיד‪.‬‬
‫מקרא המחבר את האדם ואת כל הדורות‬
‫שהיו ויהיו‪ ,‬אל המצווה הזו‪.‬‬
‫ִמ ְמעוֹן ָק ְד ְשָך ִמן‪-‬הַ ָשמַ יִ ם‪,‬‬
‫ּובָ ֵרְך אֶּ ת‪-‬עַ ְמָך‬
‫אֶּ ת‪-‬יִ ְש ָראֵ ל‪ ,‬וְ אֵ ת הָ אֲ ָדמָ ה‪ ,‬אֲ ֶּשר נָתַ ָתה לָנּו‪,‬‬
‫כַאֲ ֶּשר נִ ְשבַ עְ ָת לַאֲ בֹתֵ ינּו‪,‬‬
‫אֶּ ֶּרץ זָ בַ ת חָ לָב‬
‫ְּודבָ ש‪".‬‬
‫אוהבים ומעריכים‪,‬‬
‫אלעזר ושני כהן‬
‫בהמשך הפרשה מובא הפסוק‪ּ" :‬ובָ אּו עָ לֶּיָך‬
‫כָל‪-‬הַ בְ ָרכוֹת הָ אֵ לֶּה‪,‬‬
‫וְ ִה ִשיגָֻך ‪ ."...‬מי‬
‫‪3‬‬
‫פנים לחינוך‬
‫חופשת הקיץ מגיעה לסיומה בימים אלה‬
‫ולפני העברת מרכז הכובד החינוכי לבתי‬
‫בהכנה ובהוצאתה לפועל‪.‬‬
‫ימי ההערכות בגיל הרך‪ :‬בזמן כתיבת‬
‫הספר‪ ,‬רציתי לספר על הנעשה בימים‬
‫שורות אלו‪ ,‬צוותי החינוך של הגיל הרך‬
‫האחרונים בחינוך‪.‬‬
‫מתגבשים לראשונה בהרכב החדש‬
‫קייטנת אלו"ט‪ :‬כנהוג בשנים האחרונות‪,‬‬
‫בשבוע האחרון לחופשת הקיץ מגיעים‬
‫ועוסקים בהכרות‪ ,‬נהלי עבודה והכנת בתי‬
‫הילדים לקראת קליטת הקבוצות‬
‫אלינו לקייטנה‪ ,‬ילדים חמודים שלוקים‬
‫באוטיזם ברמות שונות‪ .‬השנה התארחו ‪32‬‬
‫החדשות שייקלטו בהם ביום א'‪ .‬אחד‬
‫מימי השבוע יוקדש ללמידה מערכתית‬
‫ילדים מגיל ‪ ,1-31‬שהגיעו כל בוקר‬
‫בהסעות מהאזור‪ ,‬וחזרו אחרי הצהריים‬
‫בנושא "ילדים מנסים ומתבטאים בחומרי‬
‫אומנות"‪ .‬בזמן שהמחנכות בהכנות‪,‬‬
‫לביתם‪ .‬את הקייטנה הובילו נועם גוטליב‪,‬‬
‫תמר אדר ונועה סימון בסיוע ובהתגייסות‬
‫הילדים צוהלים (יחד עם הוריהם) ברחבי‬
‫הקיבוץ‪ ,‬בחדר האוכל ובבריכה‪.‬‬
‫נפלאה (שבוע אחרון לחופש) של נבחרת‬
‫כוכבים מילדי חברת נעורים ולימונים‪.‬‬
‫חוגים תשע"ד‪ :‬בימים הקרובים יחולקו‬
‫לתאי הדואר דפי הרשמה לחוגים‪ .‬כנהוג‪,‬‬
‫תשומת הלב‪ ,‬הרגישות והחום שהעניקו‬
‫המדריכים לחניכים הייתה מחממת את‬
‫כל ילד מכיתה א' זכאי להשתתף ב‪2-‬‬
‫חוגים‪ .‬מניסיוננו‪ ,‬רוב הילדים לא‬
‫הלב‪.‬‬
‫מסוגלים להתחייב להשתתפות מלאה ב‪2-‬‬
‫קייטנות חוץ‪ :‬בשבוע שעבר חזרו הילדים‬
‫חוגים‪ .‬לכן אנו מבקשים לקחת זאת‬
‫מכיתות ה'‪-‬י"א מקייטנה בצפון‪ .‬קייטנת‬
‫ה'‪-‬ט' בהובלת רחלי ויצמן ואבשלום כהן‬
‫בחשבון בזמן ההרשמה‪ ,‬ולהירשם בהתאם‬
‫ליכולות ההתחייבות של הילד‪ .‬בהצלחה‬
‫שינו ממנהגם לטייל ברחבי הגולן‪ ,‬ויצאו‬
‫לאזור הגליל המערבי‪ .‬הילדים הכירו את‬
‫פניני שהסכימה להוביל את‬
‫לטובה‬
‫החוגים השנה‪ .‬האחראיות על חוגי‬
‫נחלי כזיב‪ ,‬בצת ראש הנקרה וחוף ים‬
‫מומלץ בשבי ציון‪ .‬התיכון טייל ברחבי‬
‫המוסיקה איילה עמיר‪ ,‬וחוגי הטניס‬
‫אפרת בית אריה‪ ,‬נשארות בתפקידן‪ .‬תודה‬
‫הגולן והגליל‪ .‬בין השאר נפגשו לתצפית על‬
‫לבנון עם סא"ל ניר רוזנברג‪ ,‬בנם של אורה‬
‫רבה לנעמה טסלר שהייתה האחראית על‬
‫החוגים בשנה האחרונה‪.‬‬
‫וברגו‪ ,‬ששומר על קו הגבול באזור‪ ,‬עם‬
‫גדוד השריון עליו הוא מפקד‪ .‬שיא‬
‫הערכה והוקרה‪ :‬בימים אלו עם סיום‬
‫המעברים בבתי הילדים השונים‪ ,‬אנחנו‬
‫הקייטנה היה הטיול שבו גלשו נערינו‬
‫מצוקי הקניון השחור‪ .‬תודה למובילי‬
‫נפרדים ממדריכים יקרים שעבדו השנה‬
‫במערכת החינוך‪.‬‬
‫הקייטנות ולכל המלווים הרבים שסייעו‬
‫רן לוי המדריך המסור‪ ,‬הסבלן והקשוב‬
‫‪4‬‬
‫לילדים‪ ,‬שעובד בחינוך כבר כמה שנים‪,‬‬
‫והוביל לבדו רוב השנה את בית ילדים ה'‪-‬‬
‫סולטניק‪ ,‬ידידיה פלק‪ ,‬רעי שרקי)‪ .‬יישר‬
‫כוח על ההמשכיות החשובה‪ ,‬ובהצלחה‬
‫ו'‪ .‬רן יעבור לעבוד ברפת‪ .‬מגיעה לו תודה‬
‫לחדשים שהתחילו את עבודתם בימים‬
‫והערכה עמוקה על התקופה המשמעותית‪,‬‬
‫אלה‪.‬‬
‫והתרומה שתרם למערכת החינוך‬
‫הקיבוצית‪.‬‬
‫בחינוך הקיבוצי שמתבסס על חיבור‬
‫הילדים לערכים הייחודיים לנו‪ ,‬לסביבה‬
‫שחר אניקסטר שהגיעה ל"שנת בית"‬
‫לאחר פסק זמן‪ ,‬והראתה לילדים ולהורים‬
‫ולאנשים המקומיים‪ ,‬יש משמעות רבה‬
‫להשתתפות החברים במלאכת החינוך‪.‬‬
‫לאלו פסגות חינוכיות אפשר להביא נערים‬
‫ונערות בגיל ההתבגרות‪ .‬שחר תלמד ותגור‬
‫לאחר קיץ עמוס בפעילות רצינו לציין‬
‫בחיוב‪ ,‬ולהודות על התמיכה הציבורית‬
‫יחד עם בעלה אופיר בבאר שבע‪ ,‬בתקווה‬
‫שיחזרו אלינו בבוא היום‪.‬‬
‫שמקבלת מערכת החינוך בקיבוץ‪ .‬תודה‬
‫מיוחדת מגיעה לכל אחד מהחברים שנענה‬
‫גיא הלוי‪ ,‬מדריך הלימונים‪ ,‬שלימד את‬
‫נערי ונערות התיכון פרק באידיאולוגיית‬
‫לבקשותינו ברצון ולקח על עצמו אחריות‬
‫בהובלת פעילות‪ ,‬תגבורי צוות‪ ,‬נהיגה‪,‬‬
‫הקבה"ד‪ ,‬איתגר את תפיסת עולמם‬
‫והרגליהם‪ ,‬והציב מראה ערכית מול‬
‫אירוח בענף או עזרה טכנית‪ .‬על כולם‬
‫תבוא הברכה‪" .‬בין השורות"‪ .‬הרוב‬
‫מעשיהם כמתבגרים‪ .‬מאחלים בהצלחה‬
‫המוחלט של המלווים חזר מהפעילות וציין‬
‫לגיא שימשיך לחקור את החינוך הדתי‪,‬‬
‫לשבח את התנהגות הילדים‪ .‬רוב החברים‬
‫ויגור עם משפחתו בעיר יבנה‪.‬‬
‫עינת לוי שיצאה לחופשת לידה לפני תום‬
‫שהיו שותפים לעשייה החינוכית זכה לנחת‬
‫רוח‪ ,‬ולתחושה "שיש עתיד" ויש על מי‬
‫השנה‪ ,‬ובכך סיימה פרק משמעותי בחינוך‬
‫הקיבוצי‪ .‬עינת תרמה רבות למערכת‬
‫לסמוך‪.‬‬
‫יאיר לסלוי‬
‫מניסיונה בחינוך הבלתי פורמאלי‪,‬‬
‫העמיקה בשאלות החינוכיות שמלוות את‬
‫המערכת‪ ,‬והייתה שותפה לגיבוש‪,‬‬
‫להתחדשות ולהתאמת מערכת החינוך‬
‫לאתגרי התקופה‪ .‬בהצלחה לעינת בחינוך‬
‫ילדינו בבית הספר היסודי‪.‬‬
‫בהצלחה רבה למדריכים המסורים‬
‫שנשארים במערכת החינוך (חיה עפרוני‪,‬‬
‫תהילה בן אהרון‪,‬‬
‫אביהו אשבל‪,‬‬
‫נעמה‬
‫‪5‬‬
‫העלמותן של קהילות‬
‫לקראת סיום לימודיי לתואר שלישי‪,‬‬
‫הגשתי למחלקה לתולדות ישראל‬
‫בבר אילן עבודת דוקטוראט‪ ,‬שעסקה‬
‫בהגירתם של יהודי קהילות תיטואן‬
‫וטנג'יר שבצפון מרוקו‪ .‬המנחה שלי‬
‫היה פרופסור מיכאל לסקר‪ ,‬מומחה‬
‫לתולדות יהודי צפון אפריקה‪ .‬מובאת‬
‫בזה ההקדמה לעבודה‪ ,‬שיש בה גם‬
‫מימד של רקע לנושאים אותם‬
‫חקרתי‪ ,‬וגם של סיכום‪ .‬אני מפרסם‬
‫את הדברים בתקווה שגם חברים‬
‫אחרים‪ ,‬ישתפו אותנו ב"מבית"‬
‫בתיאור תמציתי של עבודות הגמר‬
‫שלהם‪ ,‬אותן הגישו כשסיימו את‬
‫לימודיהם האקדמאיים‪:‬‬
‫"היהודים הראשונים של קהילת‬
‫תיטואן הגיעו לעיר בשנת ‪3153‬‬
‫בגירוש ספרד‪ ,‬ואילו אלה שבאו‬
‫לטנג'יר הגיעו אליה בשנת ‪.3113‬‬
‫בתיטואן הייתה הקהילה העתיקה‬
‫יותר‪ ,‬והיא זאת שהעבירה את לפיד‬
‫המורשת ההיסטורית של יהדות‬
‫ספרד‪ .‬מבחינה זו היוותה מרכז רוחני‬
‫לכלל הקהילות במרוקו הספרדית‪.‬‬
‫במהלך המאות ה‪ 35-‬וה‪ ,35-‬ארגון‬
‫"אליאנס" השפיע בצורה משמעותית‬
‫על כל הקהילות‪ .‬כי הוא חולל מהפך‬
‫בעיקר בקהילות תיטואן וטנג'יר‪.‬‬
‫מהפך שבגללו בוגרי בתי הספר של‬
‫"אליאנס" שהיו חוד החנית של‬
‫ההגירה מעבר לים‪ ,‬השתלבו במקצועות‬
‫החופשיים המודרניים‪ ,‬ויצרו מנהיגות‬
‫מתחרה לזו המסורתית‪ .‬ההתמערבות‬
‫(ההתקרבות לתרבות המערב) והגירת‬
‫בוגרי אליאנס גרמו למפנה שבסופו‬
‫קהילות אלה התרוקנו מחבריהן‪.‬‬
‫מאוחר יותר‪ ,‬מאורעות פוליטיים כמו‬
‫עצמאות מרוקו ומלחמות במזרח‬
‫התיכון‪ ,‬האיצו את התהליך‪ .‬בשנת‬
‫‪ 3533‬נחתמו חוזי הפרוטקטוראט‬
‫(החסות) בין צרפת וספרד‪ ,‬לבין מרוקו‪.‬‬
‫במסגרת החוזים‪ ,‬ספרד פרשה את‬
‫חסותה על צפון מרוקו‪ ,‬וצרפת‪ ,‬על‬
‫דרומה‪ .‬כניסת יהודי מרוקו לעידן‬
‫הפרוטקטוראט‪ ,‬חשפה את היהודים‬
‫להשפעות אירופאיות שנראו בהתחלה‬
‫כמבטיחות‪ .‬אולם הפרוטקטוראט גרם‬
‫מטבע הדברים לתגובת נגד אצל‬
‫המוסלמים‪ .‬שלטונם של זרים על‬
‫אדמת מרוקו הוליד את התנועה‬
‫לעצמאות‪ ,‬וממילא קיטב את היחסים‬
‫בין יהודים למוסלמים‪ .‬עד עצמאות‬
‫מרוקו בשנת ‪ ,3581‬היהודים שחיו‬
‫בצפונה הסתפקו בעיקר בתמיכה‬
‫פילנתרופית במפעל הציוני‪ ,‬ולא בעלייה‬
‫בפועל‪ .‬אלה שבחרו להגר‪ ,‬העדיפו את‬
‫‪6‬‬
‫ונצואלה‪ ,‬קנדה‪ ,‬ספרד וצרפת על פני‬
‫ישראל‪ ,‬בגלל השפות ספרדית וצרפתית‬
‫השגורות בפיהם‪ .‬המפנה השלילי שחל‬
‫במרוקו עם קבלת העצמאות השפיע על‬
‫גודל הקהילות של תיטואן וטנג'יר; כי‬
‫אחת הפעולות הראשונות שעשה‬
‫השלטון החדש הייתה ‪ -‬עצירת העלייה‬
‫ההמונית‪ .‬עצירת העלייה כמו גם‬
‫הלאמת בתי הספר‪ ,‬יצרה בקרב‬
‫היהודים במרוקו הרגשת מחנק‪ .‬לכן‬
‫היה זה טבעי שכאשר ה"מוסד" אירגן‬
‫את העלייה הבלתי לגאלית ממרוקו‪,‬‬
‫הוא זכה לשיתוף פעולה מצד קהילות‬
‫תיטואן וטנג'יר‪ ,‬שבעריהן התבצע חלק‬
‫גדול מהמפעל‪ .‬אחת הסיבות המרכזיות‬
‫להצלחת מפעל העלייה הבלתי לגאלית‬
‫הייתה המיקום שלו‪ .‬מיקומו המיוחד‬
‫של איזור מרוקו הספרדית כראש גשר‬
‫בין שתי יבשות ובין שני ימים‪ ,‬והזיקה‬
‫שספרד המשיכה לשמור כלפיו גם‬
‫אחרי העצמאות‪ ,‬תרמו רבות למפעל‪.‬‬
‫הקליטה בישראל של יהודי תיטואן‬
‫וטנג'יר‪ ,‬לא הייתה קלה‪ .‬רבים מהם‬
‫חשו שהמדינה כפתה עליהם איפה לגור‬
‫וממה להתפרנס‪ .‬אבל במבט לאחור‪,‬‬
‫הם גאים כיום על תרומתם לארץ‬
‫וחיזוקה‪ .‬מה גם‪ ,‬שדור ההמשך השתלב‬
‫יפה בכל המערכות של המדינה‪ .‬אמנם‬
‫הוא כמעט ולא שומר על המורשת של‬
‫קהילות תיטואן וטנג'יר‪ ,‬אבל מכבד‬
‫אותה בהחלט‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬הגולה למרות בעיותיה‪ ,‬הייתה‬
‫גם מקום בו היהודים יצרו עולם ערכים‬
‫שלם משלהם‪ .‬מכאן חשיבותו של‬
‫חיבור זה‪ ,‬הבא לסקור את עברם‪,‬‬
‫הגירתם ועלייתם של יהודי תיטואן‬
‫וטנג'יר‪ .‬כי צריך לזכור‪ ,‬שקהילות אלה‬
‫היו בעבר בעלות עושר רוחני‪ ,‬לשוני‪,‬‬
‫תרבותי וערכי‪ ,‬שאם לא נשכיל לשמר‬
‫אותו‪ ,‬זיכרו יאבד"‪.‬‬
‫יוסי בן טולילה‬
‫רחוב ברובע היהודי של תיטואן‬
‫‪7‬‬
‫משולחנו של שמשון‬
‫אסיפת חברים‪ :‬במוצאי שבת חשבנו‬
‫שזו האסיפה האחרונה לשנה זו‪ ,‬אך‬
‫יתכן שלא היא‪ .‬כפי שזה נראה ברגע‬
‫זה‪ ,‬במוצאי שבת לפני אמירת‬
‫הסליחות נתכנס לאסיפה נוספת‪,‬‬
‫לשנה זו‪ .‬במוצאי שבת הקרובה לא‬
‫תתקיים אספה‪.‬‬
‫במוצאי שבת נבחרו ועדות חברים‬
‫ובטיחות‪ .‬הרכב ועדת חברים‬
‫הנכנסת‪ :‬יהודה שריד (מרכז)‪ ,‬נחמה‬
‫יהושע‪ ,‬קרן כהן‪ ,‬יאיר כוכבא‪ ,‬אילה‬
‫עמיר‪ ,‬נועם עמיר‪ ,‬נועם פישביין‪,‬‬
‫מרדי ריין‪ ,‬ומתוקף תפקידם ‪ -‬שני‬
‫מזכירי הפנים‪.‬‬
‫כן נבחרה ועדת בטיחות שאותה ירכז‬
‫אלכס בקר‪ .‬ברכות לוועדות הנכנסות‬
‫וליוצאות‪.‬‬
‫במוצאי שבת בחרנו בתולי בגליבטר‬
‫שיחליף את רמי עפרוני בשולחן‬
‫נשיאות האסיפה‪ .‬ברכה מיוחדת‬
‫לרמי עפרוני שבמשך ארבע שנים עמד‬
‫בחזית האסיפות‪ ,‬חלקן מורכבות‬
‫וסוערות‪ .‬רמי משולחן הנשיאות היה‬
‫כמנצח על תזמורת שהכלים בה לא‬
‫תמיד היו שלובים‪ ,‬ולעיתים נשמעו‬
‫בה גם קולות צורמים‪ .‬לרמי‪ ,‬שנשכיל‬
‫ללמוד מנסיונך הרב בשולחן‬
‫הנשיאות‪.‬‬
‫בחלק האחרון של האסיפה משה ליבר‬
‫נתן הסבר על המאזן של ‪ .3533‬האסיפה‬
‫אישרה את המאזן‪ ,‬ואחר כך גם את‬
‫כספי הבונוס בגין ‪.3533‬‬
‫כאן המקום להזכיר שבעבר קבענו שיש‬
‫קשר בין מילוי חובת העבודה‪ ,‬וחלוקת‬
‫הבונוס‪ .‬הא בהא תליא‪ .‬לקראת חלוקת‬
‫הבונוס‪ ,‬אנחנו פונים לחברים שעדיין‬
‫לא הסדירו את נושא רישום העבודה‪,‬‬
‫לפנות בהקדם לשרה אריאל‪.‬‬
‫המעברים‪ :‬השבוע עמד בסימן‬
‫ה'מעברים'‪ .‬אותה השבתה של מערכת‬
‫הגיל הרך לצורך התארגנות לקראת‬
‫השנה הבאה‪ ,‬והחלפה מסודרת של‬
‫השנתונים‪ .‬הרבה חששות ליוו את‬
‫המהלך שהוא לכולנו חדש‪.‬‬
‫אני‪ ,‬בשבתי בחדר האוכל בארוחת‬
‫הבוקר‪ ,‬וכעבור כמה שעות גם בארוחת‬
‫הצהריים‪ ,‬לא חשתי שהכל כאן‬
‫השתנה‪ .‬בסך הכל האווירה הייתה‬
‫נינוחה‪ ,‬למעט משובת ילדים ותנועה‬
‫ערה סביב השולחנות בחדר האוכל‪.‬‬
‫תנועה של ילדים ואורחים כמו סתם‬
‫יום של חול בחופש הגדול‪ .‬עד סגירת‬
‫השבועון‪ ,‬לא הגיעו אליי תלונות על‬
‫שיבושים‪ ,‬ונראה שזה סך הכל עבר‬
‫בסדר‪ .‬העיניים כבר נשואות לשנה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫אחד המקומות שבהם כן הורגש העומס‬
‫‪8‬‬
‫הוא סידור הרכב‪ .‬העומס היה צפוי‪,‬‬
‫אך אחד הגורמים לו הוא ההתנהלות‬
‫הבעייתית של חלק מההזמנות‪ .‬זה‬
‫נכון לכל ימות השנה‪ .‬יש יותר מדי‬
‫מקרים של הזמנות שמתבטלות בגלל‬
‫שהמזמין ביטל את נסיעתו‪ ,‬אבל לא‬
‫את ההזמנה‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬היו‬
‫חברים שהזמינו רכב אך הזמנתם לא‬
‫נענתה בגלל מחסור‪ .‬חבל‪.‬‬
‫ועוד משהו קטן שמרגיז אותי‪ .‬מרגיז‬
‫אותי לקחת מהארון מפתח לרכב‬
‫שצוין שהוא חונה ליד מגרש‬
‫הספורט‪ ,‬ובסופו של דבר לאחר‬
‫מאמץ רב אני מגלה אותו בחניון של‬
‫החמוצים ולהיפך‪ .....‬קרה לכם פעם?‬
‫מרגיז אתכם או שרק לי זה קורה?‬
‫אפשר גם אחרת‪ ,‬וזאת במסגרת‬
‫ו"אהבת לרעך כמוך"‪.‬‬
‫תודה לכל מי שעשה את ארבעת ימי‬
‫ה'מעברים' לימים של חדוות יצירה‪,‬‬
‫בגיל הרך ובפעילות המשלימה‪ .‬תודה‬
‫לענף המזון על הסבלנות והסובלנות‬
‫בימים האחרונים והחמים של הקיץ‪,‬‬
‫רגע לפני שחוזרים לבית הספר‪ ,‬וכמה‬
‫רגעים לפני שחגי תשרי מתחדשים‬
‫עלינו‪.‬‬
‫ותודה לעובדות החנות שהביאו לנו‬
‫כמעט עד הבית את הילקוט החדש‪,‬‬
‫הקלמר‪ ,‬העיפרון‪ ,‬המחדד והמחק‪,‬‬
‫ועוד ועוד‪ .‬להורים‪ ,‬כמה נוח שהדברים‬
‫מגיעים עד החנות שלנו‪ .‬הילדים היו‬
‫ודאי מעדיפים לגרור אותנו ההורים‪,‬‬
‫למסע רכש בעיר הגדולה (בכל אופן כך זה‬
‫היה אצלי‪...‬ואני מתנצל מראש)‪.‬‬
‫שיח חברי‪ :‬נקבע המועד לשיח החברי‪,‬‬
‫והפעם נקיים אותו ביום א' ד' בתשרי‪,‬‬
‫‪ ,8.5.32‬במוצאי צום גדליה‪ .‬הערב יהיה‬
‫משולב‪ .‬נפתח את הערב עם הופעה של‬
‫תזמורת "הללי" במוזיקה לימי אלול‪,‬‬
‫נמשיך בשיח החברי שיהיה הפעם‬
‫בנושא‪" :‬כולנו ביחד וכל אחד לחוד"‪.‬‬
‫בערב נשוחח על לכידות חברתית‪ ,‬על‬
‫איכויות חברתיות ועל תחושת‬
‫השייכות‪ .‬והאם כל אלה קיימים‬
‫במידה הרצויה?‬
‫נסיים את הערב באמירת סליחות‬
‫בנוסח משולב‪ .‬אנחנו מקווים שנוכל‬
‫לגבש את רשימת המנחים‪ ,‬ושהציבור‬
‫יגיע לשיח‪ .‬פרטים נוספים יפורסמו‬
‫בלוח המודעות‪.‬‬
‫חזרה לבית הספר‪ :‬בשבוע הבא חוזרים‬
‫לבית הספר‪ .‬הכנות אחרונות‪ ,‬קניות‬
‫אחרונות‪ ,‬הציפייה לקראת מפגש‪.‬‬
‫היטיב לבטא זאת דודו ברק בשירו ‪-‬‬
‫חוזרים לבית הספר‪" :‬מן התרגשות‬
‫בבטן‪ ,‬בלב קצת מעונן‪ ,‬הכול כל כך‬
‫לפתע‪ ,‬הכול כה מתוכנן"‪.‬‬
‫שמשון‬
‫היה חופש ואיננו עוד‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫משולחנו של מרכז השירותים‬
‫בתחום המזון בקומפלקס חדר האוכל‬
‫הארוחות‪.‬‬
‫חלוקת פירות‪.‬‬
‫התכנס בשבוע שעבר‪ .‬חברי הצוות‪:‬‬
‫הוצאת כלים וציוד מהמטבח ומחדר‬
‫שרית חפץ ‪ -‬מרכזת‪ ,‬דוסי אלטמן‪ ,‬עידן‬
‫מרוז‪ ,‬בנצי טסלר‪ ,‬ברוריה אריכא ומרכז‬
‫האוכל‪.‬‬
‫הצוות לבחינת התייעלות וחיסכון‬
‫שירותים‪ .‬תפקיד הצוות כפי שנכתב‬
‫בהצעת המזכירות‪" :‬להכין תוכנית‬
‫התייעלות וחיסכון בתחום המזון"‪ .‬חברי‬
‫הצוות העלו נושאים שונים ודנו על‬
‫הדרכים והאפשרויות להתייעלות‪,‬‬
‫ולבקרה על צריכת המזון באגפים‬
‫השונים של חדר האוכל והמטבח‪.‬‬
‫הצוות מתכונן להתמקד בטיפול‬
‫ניתן לפנות לחברי הצוות עם בקשות‬
‫ורעיונות נוספים לדיון ובדיקה‪.‬‬
‫בלובי של חדר האוכל מוצגת תוכנית‬
‫להוספת רחבה מרוצפת תחת צל העצים‬
‫שבחזית בית סביון‪ .‬עיקרה של התוכנית‬
‫הוא שיפור הגישה של דיירי הבית לשטח‬
‫המוצל‪ ,‬על ידי ריצוף חלק קטן משטח‬
‫הדשא והוספת מתקני ישיבה במקום‪.‬‬
‫הערות יתקבלו בברכה‪ .‬אנחנו מתכוונים‬
‫ומוכנים לבצע את העבודה בהקדם‪.‬‬
‫בנושאים הבאים‪:‬‬
‫רישום ב'מיני'‪.‬‬
‫שבת שלום וסיום נעים של החופש לילדים‬
‫הסדרת חלוקת אוכל לאוכלים בבית‬
‫בליל שבת (שלפרים)‪.‬‬
‫ולהורים‪.‬‬
‫יצחק ברוכי‬
‫הוצאת אוכל מחדר האוכל בזמן‬
‫"לשמוע אל הרינה ואל התפילה‪"..‬‬
‫ביום שלישי‪ ,‬כ"ח באלול‪ ,2.5 ,‬בשעה‪,30:25 :‬‬
‫יתקיים בבית סביון ערב ניגונים מבית אבא אלימלך‬
‫עם ישי ואברהם אביטל‪.‬‬
‫במהלך הערב יינתן גם שיעור קצר מפי הרב אילעאי‪.‬‬
‫מוזמנים בהתרגשות ובשמחה‪.‬‬
‫הודעה מספריית הילדים‬
‫כל מי ששאל ספרים במשך "החופש הגדול"‪,‬‬
‫מתבקש להחזירם עם תחילת שנת הלימודים‪.‬‬
‫תודה ושנה טובה!‬
‫אסתר יוסף‬
‫‪10‬‬
‫עמוד"ש‬
‫בן אדם‪ ,‬מה לך נרדם?‬
‫בשבוע שלפני‬
‫ראש השנה נקיים שני מפגשים של‬
‫השאלה למה צריך בת שירות בקיבוץ‪,‬‬
‫קיימנו סדנאות מקצועיות על העבודה‬
‫"קפה תנועה"‪ ,‬האחד בצפון והשני‬
‫בגיל הרך ובחינוך הבלתי פורמאלי‪,‬‬
‫בדרום‪ .‬הפורמט שהוכיח את עצמו בשנה‬
‫שעברה – שיעורים מפי מיטב המרצים‬
‫ושמענו שיחות על התמכרויות‪ ,‬הטרדה‬
‫חוזר‬
‫ומופע מוזיקלי מעורר לבבות–‬
‫ובגדול! הערב הצפוני בשיתוף מדרשת‬
‫עין הנצי"ב ו'בית מדרש לתורה וחיים'‬
‫של מדרשת הגולן‪ ,‬יתקיים ביום שלישי‬
‫כ"א באלול ‪ ,30.8‬בחדר האוכל של עין‬
‫הנצי"ב‪ .‬הערב הדרומי בשיתוף מרכז‬
‫הרצוג והמועצה האזורית חבל יבנה‪,‬‬
‫יתקיים ביום חמישי כ"ג באלול ‪,35.8‬‬
‫יבנה‪ .‬אנו‬
‫בחדר האוכל של קבוצת‬
‫מזמינים את הציבור כולו להשתתף‬
‫בערב של חיבורים בין מזרח למערב‪ ,‬בין‬
‫צליל לאומר‪ ,‬בין לימוד ליצירה ובין‬
‫אדם לאדם‪ ,‬ולחוות ערב שכולו‬
‫התעוררות הלב‪ .‬הערב פתוח לציבור‬
‫הרחב‪ .‬פרטים באתר הקיבוץ הדתי‬
‫ובלוחות המודעות‪.‬‬
‫סמינר הכנה לבנות השירות הלאומי‪:‬‬
‫באכסניית כפר עציון התקבצו כ‪ 15-‬בנות‬
‫השירות הלאומי החדשות‪ ,‬אשר בעז"ה‬
‫תצטרפנה בימים הקרובים לַבָ נוֹת‬
‫הממשיכות לשרת שנה ב' בקיבוצינו‪,‬‬
‫וביחד הן "בנות השירות הלאומי מחזור‬
‫תשע"ד"‪ .‬במשך ‪ 1‬ימי סמינר עמוסים‬
‫ומצוינים‪ ,‬קירבנו את ההוויה הקיבוצית‬
‫אל הבנות‪ ,‬סיפרנו על הקיבוץ בעבר‬
‫ובהווה‪ ,‬העלינו קשיים צפויים‪ ,‬עָ נִ ינּו על‬
‫מינית‪ ,‬נוער בסיכון ועוד‪ .‬תודה וברכה‬
‫לפנינה אפלבוים ושרון שגיא‪ ,‬רכזות‬
‫השירות הלאומי הוותיקות‪ ,‬שבזכות‬
‫מסירותן ומקצועיותן‪ ,‬הבנות תורמות‬
‫ומשפיעות‪ ,‬ואנחנו זוכים לשבחים רבים!‬
‫"קרבה שנת השבע"‪ :‬אנו עסוקים‬
‫בהכנות לקראת שנת השמיטה במישורים‬
‫שונים‪ .‬תוצאות הבחירות לרבנות הראשית‬
‫מחייבות אותנו ביתר שאת להזדרז ולקדם‬
‫את ההבנות בין בעלי הדעות השונות‬
‫ב"ועדת השמיטה הממלכתית"‪ ,‬ולעשות‬
‫את ההכנות הנדרשות בתחום החקלאות‬
‫ועבודת האדמה‪ .‬ביוזמת עינת קרמר ‪,‬‬
‫מנהלת עמותת "טבע עברי"‪ ,‬אנו שותפים‬
‫במאמץ להטמעת ערכי שנת השמיטה בכל‬
‫החברה הישראלית‪ .‬המאבק החברתי של‬
‫השנתיים האחרונות הכשיר את הקרקע‬
‫ואת הלבבות להרחבת העיסוק בשמיטה‪,‬‬
‫ולה וצא תו מבי ת ה מדר ש א ל ה רחו ב‬
‫הישראלי‪ .‬גופים שונים ומכובדים פונים‬
‫אלינו בבקשה שנשתף עימם פעולה‬
‫בהפקת החומרים ובארגון הפעילויות‪.‬‬
‫בפגישה בה נטלו חלק הרב אילעאי עופרן‬
‫(קבוצת יבנה)‪ ,‬לימור ספראי (מעלה‬
‫גלבוע)‪ ,‬עינת קרמר ("טבע עברי") ונחמיה‬
‫רפל ‪ ,‬סוכמו צעדים ראשונים להנעת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תגובה‬
‫אנו‪ ,‬ילדי השכונה שמשחקים כדורסל‬
‫ברחבה של המקלט שליד החניה של בית‬
‫להצטער על נזק שנגרם לרכוש‪ ,‬בתקווה‬
‫שנעשה ללא כוונות זדון‪.‬‬
‫סביון רוצים להביע את דעתנו‪ .‬ראשית‬
‫בשנים האחרונות הפך הכביש מכיוון‬
‫כל‪ ,‬אנחנו מביעים צער על נזק שנגרם‬
‫מכון היופי החדש לכיוון החניה של בית‬
‫לרכוש‪ .‬הכדורסל משמש אותנו לפעילות‬
‫סביון‪ ,‬לכביש‬
‫מסוכן ביותר‪.‬‬
‫מהווה מקום של מפגש וגיבוש של ילדים‬
‫וזאת מכמה‬
‫סיבות‪ :‬הכביש‬
‫ספורטיבית של ילדי השכונה‪ ,‬והוא‬
‫מגילאים שונים‪ .‬אנחנו חושבים שהחניה‬
‫קרובה מדי לרחבה שבה אנחנו‬
‫משחקים‪.‬‬
‫במקלטים רבים בקיבוץ משמשת רחבת‬
‫המקלט כמקום למשחק כדורסל‪ .‬בשום‬
‫מקום בקיבוץ החניה לא קרובה כל כך‬
‫לסל כמו במקרה שלנו‪.‬‬
‫כדי למנוע מקרה נוסף אנחנו מציעים‬
‫שתי הצעות‪:‬‬
‫להגביה את הגדר שסביב הרחבה של‬
‫המקלט‪.‬‬
‫לבטל את נקודת החניה הספציפית‬
‫בחלקו‪ .‬מאז‬
‫הרחבת בית סביון הצטמצמו בו מאד‬
‫השוליים‪ ,‬ומרחב הראיה והתנועה הוגבלו‬
‫מאד‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬יש נהגים המחנים רכבים‬
‫בשוליו הצרים ממילא‪ ,‬ובכך מצמצמים‬
‫עוד יותר את המעבר‪ .‬לזה יש להוסיף את‬
‫העובדה שהדיירים הוותיקים בשכונה‬
‫התפנו זה מכבר לבית סביון‪ ,‬ובמקומן‬
‫נכנסו בשנים האחרונות משפחות צעירות‬
‫מבורכות בילדים קטנים‪ .‬החניה שליד‬
‫רחבת המקלט שבו מותקן הסל מהווה‬
‫שקרובה ממש לרחבה‪.‬‬
‫בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות‬
‫לוועדת ספורט שמימנה עבורנו סל חדש‬
‫לאחר שהקודם נשבר‪ ,‬ולאלי‬
‫שבור ומשובש‬
‫מוזס‬
‫שתלה אותו‪.‬‬
‫תודה מראש‪ ,‬ילדי שכונת הסל‬
‫תגובת האימהות‪:‬‬
‫במקרה‪ ,‬אנחנו שתי אימהות שילדיהן‬
‫משחקים כדורסל במקלט של שכונה זו‪,‬‬
‫וגם חברות מערכת "מבית"‪ .‬אנחנו‬
‫מבקשות להוסיף מספר מילים על‬
‫בטיחות הילדים בשכונה‪ .‬ראשית‪ ,‬יש‬
‫מוקד סיכון נוסף עבור הילדים המשחקים‬
‫והמעודדים למיניהם‪ .‬כבר התרחשו‬
‫'כמעט' תאונות שהסתיימו בנס ללא‬
‫נפגעים‪ .‬כצעד ראשון כדאי להציב‬
‫תמרורים שמעדכנים את הנהגים על‬
‫הימצאותם של ילדים במרחב זה‪ ,‬ועל‬
‫האיסור להחנות בשולי הכביש‪ .‬כצעד שני‪,‬‬
‫רצוי לקיים דיון בוועדות בטיחות‪,‬‬
‫תעבורה ומתאר‪ ,‬לגבי מציאת פתרונות‬
‫בטיחותיים למרחב שבו מצויים ילדים‬
‫ומכוניות יחדיו‪ .‬יונה עפרוני וטובה פניני‬
‫‪12‬‬
‫פרידה‬
‫יבנאים יקרים‪ ,‬משפחה יקרה!‬
‫בשבוע הקרוב נפרוש כנפיים ונצא לעולם הגדול‪.‬‬
‫היציאה נועדה לבחון ולבחור את הנכון והטוב ביותר עבורנו ולהמשך חיינו‪.‬‬
‫לקראת הליכתנו‪ ,‬אנו מבקשים להודות ולהוקיר לכם תודה על היותכם‬
‫קהילה תומכת‪ ,‬מחבקת וחזקה‪.‬‬
‫אנחנו מבקשים להודות במיוחד לרעות בית אריה ולאיילה צרויה ‪ ,‬על שליוו‬
‫אותנו בתקופה האחרונה‪ ,‬והקלו על הקשיים והדילמות המלוות באופן טבעי‬
‫מהלך שכזה‪.‬‬
‫לשמחתנו יש לנו משפחה רחבה וענפה במקום‪ ,‬כך שככל הנראה עוד נתראה‬
‫בהמשך‪...‬‬
‫אנחנו מאחלים לכולם שנה טובה‬
‫כבר מתגעגעים‪...‬‬
‫תומר ואלה טסלר‬
‫מבצע טיפות פוליו‬
‫מוזמנים למרפאה לחיסון פוליו בשתי טיפות‪ ,‬ילדים מגיל ‪ 1‬חודשים עד גיל‬
‫‪ 5‬שנים‪ .‬נא להגיע עם פנקס חיסונים‪.‬‬
‫מועדי החיסון לשבוע הקרוב הם‪:‬‬
‫יום שלישי ‪ 30.8.32 -‬משעה ‪ 30.55‬עד ‪35.55‬‬
‫יום חמישי – ‪ 35.8.32‬משעה ‪ 35.25‬עד ‪32.55‬‬
‫מועדים נוספים אפרסם בשבוע הבא‪.‬‬
‫נא להקפיד בבית ובבתי הילדים על רחיצת ידיים עם סבון מיד אחרי‬
‫היציאה מהשירותים ולפני האוכל‪ ,‬למשך ‪ 1‬שבועות מהחיסון‪.‬‬
‫ליזט עפרוני‬
‫‪13‬‬
‫תזכורות מענף המזון‬
‫‪‬‬
‫בבקשה להחזיר את כל הכלים ששייכים לחדר האוכל‪ ,‬ןלמטבח ( כלי אוכל‪ ,‬כלי‬
‫הגשה)‪ .‬אנו זקוקים להם לחגים הקרבים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שימו לב! על מנת שלא תיגרם עוגמת נפש מיותרת ואי נעימות לכולנו;‬
‫בבקשה הירשמו לסעודות ראש השנה – ההרשמה תורד ביום חמישי‪.8/92 ,‬‬
‫‪‬‬
‫חשוב לעקוב גם בהמשך‪ ,‬אחרי ההרשמות לחגים הבאים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלוקת האוכל לאוכלים בבית‪ ,‬בשני ערבי ראש השנה‪ ,‬תיערך ביום שלישי ‪,99/‬‬
‫בין השעות ‪ ,00:11 -00:11‬במשטח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחלוקה זו נחלק גם את המשקאות והקינוחים לאוכלים בבית בבוצ"רים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השנה יחולקו הרימונים והדבש יחד עם מתנת החג‪ ,‬לבתים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בתקופה האחרונה היו כמה מקרים בהם שכחו חברים לבוא לניקוי שולחנות‬
‫והשריית כלים‪ .‬בבקשה שימו לב לתאריך בו אתם רשומים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקראת ראש השנה אנחנו מכניסים מתקנים חדשים לקיסמים‪ .‬מתקנים אלה‬
‫שייכים אך ורק לשימוש בחדר האוכל ‪.‬‬
‫שנה טובה‪ ,‬דוסי אלטמן‬
‫שלום כיתה א'‬
‫ברכותינו מלוות את ילדינו החמודים העולים לכיתה א'‪:‬‬
‫הבנות‪ :‬יערה איתן‪ ,‬קשת בנדב‪ ,‬רעות זנה‪ ,‬ניר מטיאש‪.‬‬
‫הבנים‪ :‬יאיר אטיאס‪ ,‬ליאור אלטמן‪ ,‬ירדן גליק‪ ,‬עדן גלס‪,‬‬
‫עמית גרליק‪ ,‬יוגב לוי‪ ,‬יובל ליבר‪ ,‬טל עמיר‪ ,‬רותם בית אריה‪,‬‬
‫אופק אריכא‪ ,‬נתנאל שטיינר‪.‬‬
‫הצלחה רבה בלימודים ובדרככם החדשה!‬
‫עלו והצליחו!‬
‫בית קבוצת יבנה‬
‫‪14‬‬
‫הפוך בה והפוך בה‪...‬‬
‫לפני שש שנים‪ ,‬בשנת תשס"ח‪ ,‬ראה‬
‫אור הכרך הראשון של "משנת ארץ‬
‫ישראל עם פירוש ספראי"‪ .‬בימים אלה‬
‫יוצא לאור הכרך ה‪-‬כ"ב(!)‪ ,‬זאת לאחר‬
‫שבשעה טובה הסתיימה כתיבתו של‬
‫הפירוש למסכת "אבות"‪ ,‬והוא יוצא‬
‫ממכבש הדפוס לקראת ראש השנה‬
‫הבעל"ט‪.‬‬
‫עבור משפחת ספראי זוהי זכות גדולה‪,‬‬
‫חוויה ושמחה מיוחדת‪ .‬מסכת אבות‬
‫נלמדה במשך שנים רבות בבית ספראי‬
‫ועתה היא מצטרפת למפעל הגדול‪.‬‬
‫כידוע לכל‪ ,‬מסכת אבות היא משנה‬
‫מיוחדת במינה‪ .‬היא אינה עוסקת‬
‫בהלכה‪ ,‬ובדרך כלל גם לא באגדה‪.‬‬
‫כולה מלאה וגדושה בדברי מוסר‪,‬‬
‫מחשבה וחוכמה‪ .‬מסכת קצרה זו‬
‫צורפה לסוף סדר נזיקין‪ ,‬אולי כדי‬
‫להראות שדיני ממונות והלכה בכלל‪,‬‬
‫אינם מרכיביה הבלעדיים של היהדות‪.‬‬
‫מחשבה ומוסר גם הם מעיקריה של‬
‫היהדות במובנה הכולל‪.‬‬
‫בגלל אופיה המיוחד של המסכת‪,‬‬
‫המלאה חוכמת חיים ושנינות‪ ,‬משחקי‬
‫לשון ומכתמים‪ ,‬מן הראוי לעשות‬
‫מאמץ ש"אבות" בפירושו של זאב‬
‫ספראי יפרוץ לתודעה הציבורית וימצא‬
‫את מקומו בארון הספרים היהודי של‬
‫בתים רבים בישראל‪.‬‬
‫חברים מוזמנים לעיין‪ ,‬להתרשם‪,‬‬
‫לרכוש‪ ,‬ולפרסם בקרב בני משפחתם‬
‫המורחבת וחוגים אחרים‪ ,‬עמם יש להם‬
‫קשרים‪.‬‬
‫אם חיפשתם מתנה מקורית‪ ,‬ומשלנו‪,‬‬
‫לקראת החגים הממשמשים ובאים‬
‫עלינו לטובה – מצאתם!‬
‫נעשה כולנו כדי לתמוך בהמשך קיומו‬
‫של מפעל משנת א"י עם פירוש ספראי‪,‬‬
‫ושתהיה השנה החדשה שנת לימוד‬
‫פורה‪ ,‬שנה טובה ומבורכת‪ .‬רמי עפרוני‬
‫‪15‬‬
‫פרידה מזוגון ג‘‪-‬ד‘‬
‫בטוח שזה הכי נכון‬
‫כשטעם הקינוח עוד מורגש בגרון‬
‫אבל כרגע אנחנו נפרדים כשהתחושה‬
‫השולטת‬
‫היא של חוויית חופש גדול נהדרת‬
‫אנחנו כהורים מוצפים בטבלאות ודפים‬
‫ואת הידיים והרגליים בקושי מוצאים‬
‫אבל אתם הצוות עמלתם קשות‬
‫שבכל יום ויום יתחלפו החוויות‬
‫ילדינו זכו לחופש מגוון ומעניין‬
‫ולפחות אצלי בבית קיטורים על בית‬
‫ילדים כמעט ואין‬
‫אבל החופש הוא רק אקט של סיום‬
‫התקופה‬
‫של פעילות חינוכית מאתגרת ורצופה‬
‫בעידן הנוכחי‪ ,‬עם הנוער של היום‬
‫לעבוד בחינוך זו שליחות ולא חלום‬
‫העבודה מאתגרת הילדים לעיתים‬
‫קשים‬
‫השגרה שוחקת והם לא תמיד נחמדים‬
‫למרות כל זאת הורגש שעשיתם המון‬
‫בשבילם‬
‫ניסיתם למצוא את הדרך לליבם של כולם‬
‫פעילויות מגוונות שכולם יוכלו למצוא‬
‫את עצמם‬
‫חלות לשבת ‪ ,‬הכי טעימות בעולם‬
‫הוצאתם עיתונים‪ ,‬צבעתם קירות‬
‫הגשמתם באופן פרטני לכולם את‬
‫החלומות‬
‫צילמתם קליפ‪ ,‬העלתם הצגה‬
‫ומפעם לפעם קיבלנו גם עוגה‪.‬‬
‫גם הפן הרוחני והדתי לא הוזנח‬
‫ולצקת תכנים דתיים זה בכלל לא היינו‬
‫הך‪.‬‬
‫הם למדו בחגים סוגיות עם הסבים‬
‫וניסיתם לצבוע את ההלכות ולתת להם‬
‫צבעים וגוונים‪.‬‬
‫שמתם דגש על חינוך למצוות‬
‫והרבתם לעשות לקירוב הלבבות‪.‬‬
‫כהורים רצינו להודות על כך ועוד‬
‫ולהבהיר שאנו מעריכים את עבודתכם‬
‫ההורים‬
‫מאד‬
‫החוג לספרות‬
‫החוג לספרות עם יהודית בר ישע ייפתח בימי שני אחת לשבועיים‪ ,‬לאחר החגים‪.‬‬
‫החוג יהיה פתוח למצטרפים חדשים‪ ,‬כולם מוזמנים‪.‬‬
‫מבחר מהספרים שאותם נקרא יהיה‪:‬‬
‫"שתיים דובים" ‪ -‬מאיר שלו‬
‫"מזל דגים" ‪ -‬ש"י עגנון‬
‫"הבריחה" ‪ -‬אליס מונרו‬
‫"מסע הערב של יתיר"‪ -‬א‪.‬ב‪ .‬יהושע‬
‫"הבן האובד" ‪ -‬הנס אולריך טרייכל‬
‫להתראות‪,‬‬
‫עדנה תדהר‬
‫‪16‬‬
‫ירקונים – סוף עונה‬
‫הרודיון‬
‫ההר שנבנה כארמון למלך‪ ,‬גדול הבנאים בתולדות‬
‫ארץ‪-‬ישראל‪ .‬אל אחוזת הקבר המפוארת‪ ,‬שם מצא‬
‫מותו הארכיאולוג שבלש אחריו שנים רבות‪.‬‬
‫סיור לאתרים בלתי שגרתיים שחלקם טרם נפתח לציבור ובשעות‬
‫לא שגרתיות‪ ,‬בליווי חברנו‪ ,‬מרדכי בר‪-‬דרומא‪.‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬י"ט באלול תשע"ג‪38.8 ,‬‬
‫יציאה‪ ,38:55 :‬חזרה משוערת‪.35:25 :‬‬
‫קפה ועוגה – עליכם‪.‬‬
‫מומלץ‪ :‬כובע‪ ,‬נעליים‪ ,‬פנס‪ ,‬וביגוד הולם‪.‬‬
‫דרושים מתנדבים‬
‫הזמן קצר‪ ,‬המלאכה מרובה ועומס התורנויות כבד‪...‬‬
‫נשמח מאוד לכל מי שיוכל לעזור בהגשה ובחיסול‬
‫הסעודות‪.‬‬
‫בשנים האחרונות‪ ,‬זה מחמם את הלב לראות מתנדבים‬
‫צעירים ובכל הגילים‪ ,‬שנרתמים לעזור בסיום הסעודה‬
‫כדי לסייע בהורדת עומס התורנויות‪.‬‬
‫אז בנים‪ ,‬נכדים‪ ,‬אורחים וסתם אנשים טובים‪ ,‬חשוב לנו‬
‫לדעת מראש על נכונותכם להתנדב‪ ,‬על מנת שיהיה ניתן לשבץ אתכם‬
‫ברשימות התורנים‪.‬‬
‫אודה לכם מאוד אם תצרו איתי קשר מוקדם ככל האפשר‪ ,‬במידה ואתם‬
‫מעוניינים להשתלב בתורנויות של הסעודות‪.‬‬
‫תודה מראש‪,‬‬
‫שרית פישביין‪ ,‬סדרנית תורנויות‬
‫‪151-0//2050‬‬
‫‪17‬‬
‫לחברי הגיל השלישי‬
‫אתם מוזמנים למפגש בבית עקד‬
‫ביום שני כ' באלול ‪ 80.2‬בשעה ‪81:11‬‬
‫אלכס בקר ירצה על‪:‬‬
‫דוד בקר – האיש ואומנותו‬
‫נשמח לראותכם‬
‫ועדת תרבות הגיל השלישי‬
‫שיעור בפרשת השבוע בשבתות הקיץ‬
‫השבת יתקיים בחדר האוכל הדרומי שיעור בפרשת השבוע‬
‫אחרי תפילת "מוסף" והקידוש‬
‫השיעור יינתן על ידי שמעון הקשר‬
‫בואו בשמחה‪,‬‬
‫הוועדה לענייני דת‬
‫אחות כוננת‬
‫אחות כוננת בשבת פר' "כִּ י‪-‬תָ בוֹא"‪ :‬ליזט עפרוני‬
‫שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הבא‪:‬‬
‫יום ראשון ‪31:25-30:55‬‬
‫יום שלישי ‪55:25-32:55‬‬
‫יום רביעי ‪31:25-31:55‬‬
‫יום חמישי ‪38:55-38:55‬‬
‫פתיחת מרפאה במוצאי שבת בשעה ‪35:25‬‬
‫מפתחות דירות הנופש‬
‫חברים או מועמדים המקבלים את מפתחות דירות הנופש‬
‫לתאי הדואר שלהם‪ ,‬מתבקשים להחזיר אותם לתא דואר‬
‫‪ ,353‬מיד כשחוזרים מהחופש‪ .‬תודה על שיתוף הפעולה‪,‬‬
‫נחום צ'ימבליסטה בשם ועדת נופש‬
‫‪18‬‬
‫ריגושים‬
‫ַארצֵ נּו‬
‫וְ ׁשּוב עוֹבֵ ר ׁשוֹפַ ר ְתרּועָ ה בְ ְ‬
‫נִּׁשמַ ע קוֹל ְסלִּ יחוֹת אֵ צֶ ל כ ְָתלֵנּו‬
‫ְ‬
‫ּוממַ עֲ מַ ֵקי הַ לֵב לִּ פְ נֵי קוֹנִּי או ִֹּחילָה‪,‬‬
‫ִּ‬
‫אֲ בַ ֵקׁש מאֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם י ְִּצחָ ק ֵויַעֲ קֹב‬
‫בָ ֵרְך עָ לֵינּו אֶ ת הַ ָשנָה הַ ּזאת כ ַָשנִּים הַ ּטובות‪.‬‬
‫יהושע רוזנברג‬
‫בחודש הקרוב יתקיימו שני ערבים המאפשרים‬
‫התכנסות עם עצמנו דרך ניגוני הלב‬
‫ביום חמישי כ"ג באלול ‪ 35.8‬בערב‪,‬‬
‫"קפה תנועה" ‪" -‬בן אדם מה לך נרדם"?!‬
‫מוזמנים לערב של חוויה‪ ,‬עיון ותפילה‪.‬‬
‫יום ראשון ד' בתשרי ‪" 8.5‬בין כסה לעשור"‪,‬‬
‫"הנשמה לך"‬
‫ערב שירים וניגונים עם להקת "הללי"‪.‬‬
‫"ברך עלינו את השנה הזאת כשנים הטובות"‬
‫ועדת תרבות ‪ -‬נירית ואהוד‬
‫מכירה במחסן הבגדים‬
‫מכירה של הלבשת נשים "נגיעות" ו"כיפות אוהד"‬
‫ביום חמישי כ"ג באלול ‪35.8‬‬
‫בשעות‪00.11-02.91 :‬‬
‫במחסן הבגדים‬
‫‪19‬‬
‫כָל עוֹד ‪ /‬עלי מוהר‬
‫ֶּילֶּד ה ֹולְֵך בָ ְרחוֹב‬
‫גֶּבֶּ ר בְ לֵב חַ יָיו‬
‫בְ ב ֶֹּקר בָ ִהיר ֶּשל ִת ְש ֵרי‬
‫אֶּ ל בֵ ית הַ סֵ פֶּ ר שּוב יו ְֹצ ִאים הַ יְ ל ִָדים‬
‫עַ ל יַד ג ֵָדר ֶּשל בֵ ית סֵ פֶּ ר לְ בַ ד ֹו נִ צָ ב‬
‫וְ הּוא ז ֹוכֵר ֶּשָאבִ יו‬
‫גֶּבֶּ ר ה ֹולְֵך ַאחֲ ָריו‬
‫מַ ְשגִ יחַ ‪ ,‬רוֹאֶּ ה‪ֹ-‬לא‪-‬נִ ְראֶּ ה‬
‫פַ עַ ם הָ לְַך ַאחֲ ָריו‬
‫הּוא ְמנַסֶּ ה לִ ְשמֹעַ אֶּ ת קוֹל ְצעָ ָדיו‬
‫וְ ַרק ַאחַ ר כְָך הּוא עוֹמֵ ד שָ ם וְ רוֹאֶּ ה‬
‫אַ ְך הַ יְ ל ִָדים עוֹד ָש ִרים‬
‫אֵ יְך עוֹד ָשנָה פֹה נִ פְ ַתחַ ת‬
‫ִשיר ֶּשל יו ֶֹּרה וְ חָ צָ ב‪,‬‬
‫כְ מ ֹו כָל ָשנָה‪ ,‬בַ ְסתָ ו‪,‬‬
‫וְ גַם ְשפָ תָ יו ֶּשל גֶּבֶּ ר לוֹחֲ שוֹת עַ כְ ָשו‪:‬‬
‫אֵ יְך בֵ ן ה ֹולְֵך ל ֹו לְ בַ ד‬
‫גַם ִאם אֵ לְֵך בְ גֵיא צַ לְ מָ וֶּת‬
‫וְ ָאב בְ עִ ְקבוֹתָ יו‬
‫ירא‬
‫הֵ ן ֹלא ִא ָ‬
‫גַם ִאם אֶּ פֹל פִ ְתאוֹם‬
‫גֶּבֶּ ר רוֹאֶּ ה בַ חֲ ַשאי‬
‫ירה‬
‫יֹאמַ ר לִ בִ י ִש ָ‬
‫אֵ יְך בְ נ ֹו נִ כְ נָס לַכִ ָתה‬
‫גֶּבֶּ ר עוֹמֵ ד כְ מ ֹו ֶּילֶּד ֶּשנִ ְשָאר בַ חּוץ‬
‫כָל עוֹד ע ֹולֶּה הַ ב ֶֹּקר‬
‫ּוכְ בָ ר ָש ִרים ָשם בִ פְ נִ ים‬
‫ִשיר ֶּשל ָשנָה חֲ ָד ָשה‬
‫כָל עוֹד נִ כְ ָתב הַ לּוחַ‬
‫כָל עוֹד ה ֹולְֵך ל ֹו בֵ ן‬
‫ה ֹו אֵ יְך הַ כֹל מַ ְת ִחיל פֹה שּוב מֵ הַ ְתחָ לָה ‪-‬‬
‫וְ ָאב בְ עִ ְקבוֹתָ יו‬
‫כָל עוֹד ָש ִרים הַ יְ ל ִָדים‬
‫שּוב הֵ ם ָש ִרים עַ ל הַ ג ֶֶּּשם‬
‫שּוב הֵ ם ָש ִרים עַ ל ְסתָ ו‬
‫עַ ל ָשנָה חֲ ָד ָשה‬
‫כָל עוֹד הַ כֹל מַ ְת ִחיל פֹה שּוב מֵ הַ ְתחָ לָה‬
‫וְ עַ ל הַ לּוחַ עוֹלוֹת שּוב או ִֹתיוֹת הַ כְ תָ ב‬
‫א‪.‬ב‪.‬ג‪.‬ד‪.‬ה‪.‬ו‪.‬ז‪.‬ח‪.‬ט‪.‬י‪.‬כ‪.‬ל‪.‬מ‪.‬נ‪.‬ס‪.‬ע‪.‬פ‪.‬צ‪.‬ק‪.‬‬
‫כָל עוֹד הַ יָם ִמ ְתעו ֵֹרר‬
‫ר‪.‬ש‪.‬ת‬
‫כָל עוֹד הָ רּוחַ ע ֹולָה‬
‫כָל עוֹד עַ ל ְשחֹר הַ לּוחַ‬
‫ִת ְתנוֹסֵ ס ִמלָה‬
‫גֶּבֶּ ר בְ אֶּ ְמצַ ע הַ ב ֶֹּקר‬
‫‪20‬‬