دورمينول ليل أقراص مطلية

‫نشرة طبية للمستهلك مبوجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) ‪1986‬‬
‫ُيس َّوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب‬
‫עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – ‪1986‬‬
‫התרופה משווקת ללא מרשם רופא‬
‫דורמינול לילה‬
‫הרכב‪:‬‬
‫כל טבליה מכילה‪:‬‬
‫ולריאן (מיצוי יבש של השורש) ‪ 250 -‬מ"ג‬
‫מיצוי יבש של כשות ‪ 60‬מ"ג‬
‫טבליות מצופות‬
‫‪Valerian root dry extract 250 mg‬‬
‫‪Hop cones dry extract 60 mg‬‬
‫חומרים בלתי פעילים ואלרגניים‪ :‬ראה סעיף ‪ 6‬בעלון‪" :‬מידע נוסף"‪.‬‬
‫קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה‪.‬‬
‫עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה‪ .‬אם יש לך שאלות נוספות‪ ,‬פנה אל הרופא או אל הרוקח‪.‬‬
‫התרופה מיועדת למבוגרים ולמתבגרים מעל גיל ‪ 12‬שנים‪ .‬עליך להשתמש בה בצורה נכונה‪ .‬היוועץ ברוקח‬
‫אם הינך זקוק למידע נוסף‪ .‬עליך לפנות אל הרופא באם הפרעות השינה מחמירות או לא משתפרות לאחר‬
‫תקופה של חודש ימים‪.‬‬
‫‪ .1‬למה מיועדת התרופה?‬
‫משרה שינה במקרים של קשיי הרדמות והישארות במצב שינה וכן במקרים של הפרעות שינה ושינה‬
‫שאינה רגועה‪.‬‬
‫קבוצה תרפויטית‪ :‬חומרים משרי שינה‪.‬‬
‫‪ .2‬לפני השימוש בתרופה‬
‫אין להשתמש בתרופה אם‪:‬‬
‫ אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה‬‫סעיפים‪ :‬הרכב‪ ,‬מידע נוסף)‪.‬‬
‫ הנך סובל מליקוי חמור בתפקוד הכלייתי או מליקוי בתפקוד הכבד‪.‬‬‫אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה‪:‬‬
‫אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול‪:‬‬
‫ אם הינך סובל ממחלות אחרות‬‫ אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי‬‫ אם הינך נוטל תרופות נוספות‬‫‪ -‬אם הנך בהריון או מיניקה‬
‫التركيب‪:‬‬
‫يحوي كل قرص‪:‬‬
‫دورمينول ليل أقراص مطلية‬
‫‪Valerian root dry extract 250 mg‬‬
‫‪Hop cones dry extract 60 mg‬‬
‫املركبات غير الفعالة واملثيرة للحساسية‪ :‬انظر‪/‬ي في البند ‪ 6‬من هذه النشرة "معلومات إضافية"‪.‬‬
‫إقرأ هذه النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء‪.‬‬
‫حتوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء‪ .‬إذا كانت لديك أسئلة إضافية‪ ،‬فراجع الطبيب أو الصيدلي‪.‬‬
‫مخصص للكبار واملراهقني فوق سن ‪ .12‬عليك استخدامه بشكل صحيح‪ .‬استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة ملعلومات‬
‫هذا الدواء‬
‫ّ‬
‫حتسنها بعد مرور شهر واحد‪.‬‬
‫إضافية‪ .‬راجع الطبيب في حال تفاقم اضطرابات النوم أو في حال عدم‬
‫ّ‬
‫‪ .1‬ما هو هدف الدواء؟‬
‫يسبّب النوم في حاالت البدء بالنوم والبقاء في حالة النوم وكذلك في حاالت اضطرابات النوم والنوم غير املريح‪.‬‬
‫املجموعة الصيدالنية‪ :‬مواد مسبّبة للنوم‪.‬‬
‫‪ .2‬قبل استعمال الدواء‬
‫ال يجوز استعمال املستحضر إذا‪:‬‬
‫ كانت لديك حساسية للمواد الفعالة أو ألحد مركبات الدواء اإلضافية (انظر في البنود‪ :‬التركيب واملعلومات‬‫اإلضافية)‪.‬‬
‫ كنت تعاني من خلل خطر في أداء الكلى و من خلل في أداء الكبد‪.‬‬‫حتذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء‪:‬‬
‫ال يجوز استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العالج‪:‬‬
‫ إذا كنت تعاني من أمراض أخرى‬‫ إذا كانت لديك حساسية لنوع من الطعام أو األدوية‬‫ إذا كنت تتعالج بأدوية إضافية‬‫‪ -‬إذا كنت حامالً أو مرضعة‬
‫אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה‪ ,‬תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה‪ ,‬ספר‬
‫על כך לרופא או לרוקח‪ .‬יש להיוועץ ברופא אם הנך נוטל תרופות נוספות להשריית שינה‪.‬‬
‫في حال تناولك ألدوية أخرى اآلن أو في الفترة األخيرة‪ ،‬مبا فيها تلك التي ال حتتاج الى وصفة طبية أو إضافات‬
‫غذائية‪ ،‬فعليك إعالم الطبيب أو الصيدلي عن ذلك‪ .‬وبصورة خاصة يجب إعالم الطبيب أو الصيدلي في حال تناولك ألدوية‬
‫إضافية تسبّب النوم‪.‬‬
‫שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול‪:‬‬
‫אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בתרופה‪.‬‬
‫استعمال الدواء واستهالك الكحول‪:‬‬
‫ال يجوز شرب اخلمر واملشروبات الروحية أثناء فترة العالج بالدواء‪.‬‬
‫הריון והנקה‪:‬‬
‫לא קיים מספיק מידע בנוגע לשימוש בתרופה בהריון והנקה‪ ,‬לכן רצוי להימנע משימוש בתרופה במצבים‬
‫אלה‪ .‬אם הנך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה‪.‬‬
‫احلمل واإلرضاع‬
‫املفضل االمتناع عن استعمال الدواء‬
‫ليست هناك معلومات كافية فيما يتعلق باستعمال الدواء خالل احلمل واإلرضاع ولذلك من‬
‫َّ‬
‫في هذه احلاالت‪ .‬إذا كنت حامالً أو مرضعة فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء‪.‬‬
‫נהיגה ושימוש במכונות‪:‬‬
‫אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה בגלל שהשימוש בתרופה זו עלול לפגום‬
‫בערנות‪ .‬באשר למתבגרים‪ ,‬יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה‪.‬‬
‫התכשיר מתאים לחולי סוכרת‪.‬‬
‫السياقة واستخدام املاكنات‪:‬‬
‫ال يجوز القيام بالسياقة أو بتشغيل املاكنات اخلطرة أثناء استخدام الدواء ألنها قد تض ّر باليقظة‪ .‬بالنسبة للمراهقني ‪ -‬يجب‬
‫حتذيرهم من ركوب الدراجة أو من اللعب على مقربة من الشارع الخ‪.‬‬
‫املستحضر يناسب مرضى السكري‪.‬‬
‫‪ .3‬כיצד תשתמש בתרופה?‬
‫עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח‪.‬‬
‫‪ .3‬كيف ُيستعمل الدواء؟‬
‫عليك التأ ّكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا‪.‬‬
‫מינון והוראות שימוש‪:‬‬
‫המינון המקובל בדרך כלל הוא‪:‬‬
‫ מבוגרים‪ 1 :‬עד ‪ 2‬טבליות עם מעט מים חצי שעה עד שעה לפני השינה‪.‬‬‫ מתבגרים מגיל ‪ 12‬ומעלה‪ 1 :‬טבליה חצי שעה עד שעה לפני השינה‪.‬‬‫ התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל ‪ 12‬שנים‪.‬‬‫אין לעבור על המנה המומלצת‪.‬‬
‫לבלוע את התרופה עם מים‪.‬‬
‫אין מידע לגבי כתישה‪/‬חציה‪/‬לעיסה‪.‬‬
‫اجلرعة وتعليمات االستعمال‪:‬‬
‫اجلرعة املتبعة عاد ًة هي‪:‬‬
‫ للكبار‪ :‬قرص حتى قرصني مع كمية قليلة من املاء نصف ساعة وحتى ساعة قبل النوم‪.‬‬‫ للمراهقني من سن ‪ 12‬وما فوق‪ :‬قرص واحد نصف ساعة وحتى ساعة قبل النوم‪.‬‬‫مخصصا لألوالد حتت سن ‪.12‬‬
‫ الدواء ليس‬‫ً‬
‫ال يجوز جتاوز اجلرعة املوصى بها‪.‬‬
‫يجب بلع الدواء مع املاء‪.‬‬
‫ليست هناك معلومات عن سحق ‪ /‬تشطير ‪ /‬مضغ الدواء‪.‬‬
‫‪Patient package insert in accordance with the pharmacists’ regulations (preparations) 1986‬‬
‫‪The dispensing of this medicine does not require a physician’s prescription‬‬
‫‪Dorminol Night film coated tablets‬‬
‫‪Composition:‬‬
‫‪Each tablet contains:‬‬
‫‪Valerian root dry extract 250 mg‬‬
‫‪Hop cones dry extract 60 mg‬‬
‫‪Non active ingredients and Allergens: see paragraph 6: “Further Information”.‬‬
‫‪Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine. This insert is a synopsis of‬‬
‫ ‪the product information. In case you have any additional questions, please ask a doctor or a pharmacist.‬‬
‫‪This medicine is intended for use in adolescents and adults over the age of 12 years. You should use it‬‬
‫‪properly. Consult a pharmacist in case you need farther information. You should refer to the physician in‬‬
‫ ‪case your sleeping disorder gets worse or do not get better following a period of one month.‬‬
‫?‪1. What this madicine is used for‬‬
‫‪Inducing sleep in cases of problems falling asleep and staying asleep, as well as in cases of sleep‬‬
‫‪disorders and restless sleep.‬‬
‫‪Therapeutic Group:‬‬
‫‪Sleep-inducing substances.‬‬
‫‪2. Before using the medicine‬‬
‫‪This medicine should not be used if:‬‬
‫‪- You are hypersensitive (allergic) to the active ingredients or to any of the other ingredients of‬‬
‫)‪Redormin Night (see: composition, further information‬‬
‫‪- Do not use if you suffer from a serious kidney or liver malfunction‬‬
‫‪Special warning related to the medicine use:‬‬
‫‪- Do not use this medicine without consulting a doctor before starting treatment:‬‬
‫‪- if you suffer from other illnesses‬‬
‫‪- If you are sensitive to any type of food or medicine‬‬
‫‪- if you take other medication‬‬
‫‪- if you are pregnant or breast-feeding‬‬
‫‪If you are taking or were taking lately other medicines including medicines that can be bought‬‬
‫‪without a prescription and food supplements, tell a doctor or a pharmacist. You should consult your‬‬
‫‪doctor if you are taking other medications to induce sleep.‬‬
‫‪Medicine use and alcohol consumption:‬‬
‫‪Do not drink wines or other alcoholic drinks while you are taking the medicine.‬‬
‫‪Pregnancy and lactation:‬‬
‫‪There is not enough data available considering the use of the medicine in pregnancy and lactation,‬‬
‫‪therefore it is recommended to avoid using this medicine. If you are pregnant or breast-feeding you‬‬
‫‪should consult your doctor or pharmacist before taking this medicine.‬‬
‫‪Driving and using machines:‬‬
‫‪Do not drive or operate dangerous machines, when taking the medicine, since it may damage your‬‬
‫‪alertness.‬‬
‫‪As for adolescents, keep them from riding a bicycle, playing by the road etc.‬‬
‫‪The preparation is suitable for diabetics.‬‬
‫?‪3. How to use this medicine‬‬
‫‪You should check with a doctor or a pharmacist in case you are not sure.‬‬
‫‪Dosage and instructions to use:‬‬
‫‪The usual dose is:‬‬
‫‪- Adults: 1- 2 film-coated tablets with some water half to one hour before going to bed.‬‬
‫‪- Adolescents aged 12 and over: 1 tablet with some water half to one hour before going to bed.‬‬
‫‪- This medicine is not intended for the use of children below the age of 12 years.‬‬
‫‪Do not exceed the recommended dosage.‬‬
‫‪Swallow the tablet with some water.‬‬
‫‪There is no information available regarding crashing/splitting/chewing.‬‬
‫אם לדעתך השפעת התכשיר חלשה או חזקה מדי‪ ,‬היוועץ ברופא‪.‬‬
‫אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה‪ ,‬פנה מיד לחדר מיון של בית חולים‪ ,‬והבא אריזת‬
‫התרופה איתך‪ .‬תסמיני מינון יתר עלולים לכלול‪ :‬עייפות‪ ,‬התכווצויות בבטן‪ ,‬לחץ בבית החזה‪ ,‬סחרחורת‪,‬‬
‫רעד בידיים‪ ,‬הרחבת אישונים‪.‬‬
‫אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! במידה ואתה חווה תסמינים של מינון יתר‪ ,‬עלייך לפנות‬
‫לצוות הרפואי ולקבל טיפול תומך‪.‬‬
‫כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?‬
‫אם הנך סובל מהפרעות שינה‪ ,‬יש להימנע מצריכה של משקאות מעוררים (קפה‪ ,‬תה שחור)‪ ,‬ניקוטין וכן‬
‫אכילת ארוחות כבדות לפני השינה‪ .‬יש להתרגל לדפוס קבוע של פרישה לשינה‪ .‬הליכה קצרה באוויר הצח‪,‬‬
‫אמבטיה מרגיעה או קריאת ספר באווירה רגועה‪ ,‬עשויות להקל על הכנת הגוף לשינה‪ .‬יש לזכור כי משך‬
‫השינה הנדרש שונה בין אנשים שונים‪ ,‬והוא יורד עם העלייה בגיל‪.‬‬
‫אם הפרעות השינה נמשכות יותר מחודש‪ ,‬יש להיוועץ ברופא‪.‬‬
‫אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה‪.‬‬
‫יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם‪.‬‬
‫אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה‪ ,‬היוועץ ברופא או ברוקח‪.‬‬
‫‪ .4‬תופעות לוואי‬
‫כמו בכל תרופה‪ ,‬השימוש בדורמינול לילה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים‪ .‬אל תיבהל‬
‫למקרא רשימת תופעות הלוואי‪ .‬יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן‪.‬‬
‫תופעות לוואי במערכת העיכול (כגון‪ :‬בחילות‪ ,‬התכווצויות בטניות) עלולות להתרחש לאחר נטילת תכשירים‬
‫המכילים שורש ולריאן‪.‬‬
‫בזמן השימוש בתרופה‪ ,‬במקרים נדירים מאוד‪ ,‬עלולות להתרחש תגובות עוריות עקב המרכיבים הנוספים‬
‫בתרופה‪.‬‬
‫אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה‪ ,‬או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון‪ ,‬יש להתייעץ‬
‫עם הרופא‪.‬‬
‫‪ .5‬איך לאחסן את התרופה?‬
‫מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו‪/‬או תינוקות‬
‫ועל‪-‬ידי כך תמנע הרעלה‪.‬‬
‫אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה‪.‬‬
‫אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (‪ )exp. date‬המופיע על גבי האריזה‪ .‬תאריך התפוגה מתייחס‬
‫ליום האחרון של אותו החודש‪.‬‬
‫בכל מקרה של ספק‪ ,‬עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה‪.‬‬
‫إذا كان تأثير الدواء‪ ،‬حسب رأيك‪ ،‬أضعف أو أقوى من الالزم‪ ،‬فاستشر الطبيب‪.‬‬
‫اذا أفرطت في تناول اجلرعة الدوائية أو اذا بلع الطفل‪/‬ة سه ًوا من هذا الدواء‪ ،‬فعليك التوجه الى غرفة طوارئ املستشفى‬
‫حاالً مصطحبا ً عبوة الدواء‪.‬‬
‫ً‬
‫أعراضا جانبية إضافية لألعراض املذكورة الحقًا في البند ‪ ،4‬أو جت ّرب تعب‪ ،‬تشنجات‬
‫قد تشمل أعراض فرط اجلرعة ما يلي‪:‬‬
‫توسع احلدقات‪.‬‬
‫بطنية‪ ،‬ضغط في القفص الصدري‪ ،‬دوخة‪ ،‬ارجتاف اليدين‪ّ ،‬‬
‫ال تسبب‪/‬ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب‪ .‬إذا شعرت بأعراض فرط اجلرعة فعليك مراجعة الطقم الطبي وتلقّي‬
‫العالج الداعم‪.‬‬
‫كيف بإمكانك مساعدة العالج؟‬
‫إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم‪ ،‬فعليك االمتناع عن استهالك املشروبات املنبّهة (قهوة‪ ،‬شاي أسود)‪ ،‬النيكوتني وكذلك‬
‫عن تناول وجبات طعام ثقيلة قبل النوم‪ .‬عليك التع ّود على قالب ثابت من االنصراف الى النوم‪ .‬قد تس ّهل النشاطات التالية على‬
‫حتضير اجلسم للنوم‪ :‬مشي قصير في الهواء الطلق‪ ،‬حمام مه ّدئ أو قراءة كتاب في ج ّو هادئ‪ .‬يجب أن تذكر ان مدة النوم‬
‫املطلوبة تختلف بني أناس مختلفني وهي تق ّل مع ارتفاع السن‪.‬‬
‫في حال استمرار اضطرابات النوم ملدة أإكثر من شهر‪ ،‬فعليك استشارة الطبيب‪.‬‬
‫ال تتناول‪/‬ي أدوية في الظالم! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من اجلرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء‪.‬‬
‫ضع النظارات الطبية اذا لزم األمر ذلك‪.‬‬
‫إذا كانت لديك أسئلة إضافية فيما يتعلّق باستعمال الدواء‪ ،‬فاستشر الطبيب أو الصيدلي‪.‬‬
‫‪ .4‬األعراض اجلانبية‪:‬‬
‫كما هو احلال بالنسبة لكل دواء‪ ،‬قد يسبّب استعمال دورمينول ليل هو اآلخر األعراض اجلانبية لدى قسم من املستعملني‪ .‬ال‬
‫تفزع عند قراءة قائمة األعراض اجلانبية‪ .‬قد ال تعاني من أي واحد منها‪.‬‬
‫قد حتدث األعراض اجلانبية في جهاز الهضم (غثيان‪ ،‬تشنّجات بطنية) بعد تناول مستحضرات حتوي جذر الڤاليريان‪.‬‬
‫قد حتدث في أوقات نادرة ج ًدا أثناء استعمال الدواء تفاعالت جلدية بسبب املركبات اإلضافية املوجودة في الدواء‪.‬‬
‫في حال تفاقم أحد األعراض اجلانبية‪ ،‬أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة‪ ،‬فعليك استشارة الطبيب‪.‬‬
‫‪ .5‬كيف ُيخزَّن الدواء؟‬
‫جتنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعي ًدا عن متناول أيدي األطفال و‪/‬أو الرضع‪ ،‬وذلك لتفادي‬
‫إصابتهم بالتسمم‪.‬‬
‫ال يجوز تخزين أدوية مختلفة داخل نفس العبوة‪.‬‬
‫ال يجوز استعمال الدواء بعد فوات موعد صالحيته (‪ )exp. Date‬الوارد على العبوة‪ .‬ينتسب هذا املوعد لليوم األخير في الشهر‬
‫املذكور فيه‪.‬‬
‫في أي حالة من الشك عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء‪.‬‬
‫יש לאחסן מתחת ל‪ .25°C-‬יש לשמור את התרופה באריזה המקורית ולהגן מפני אור ולחות‪.‬‬
‫يجب التخزين في درجة حرارة تق ّل عن ‪ 25‬مئوية‪ ،‬داخل العلبة األصلية وحفاظها من الضوء والرطوبة‪.‬‬
‫‪ .6‬מידע נוסף‬
‫נוסף על החומרים הפעילים‪ ,‬התרופה מכילה גם‪:‬‬
‫‪ .6‬معلومات إضافية‬
‫يحتوي الدواء باإلضافة الى املواد الفعالة ً‬
‫أيضا على‪:‬‬
‫‪Microcrystalline cellulose, Macrogol 6,000, Magnesium stearate, Maltodextrin, Hydrogenated castor oil,‬‬
‫‪Colloidal anhydrous silica, Soy polysaccharide, Hypromellose, Titanium dioxide, Macrogol 400, Macrogol‬‬
‫‪20,000, Indigo carmine aluminium lake (E 132, CI 73,015), Propylene Glycol, Vanilla aroma flavour.‬‬
‫כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה‪:‬‬
‫טבליות מצופות עגולות‪ ,‬דו‪-‬קעורות‪ ,‬בצבע כחול חיוור‪ .‬הטבליות ארוזות בתוך בליסטר עשוי אלומיניום‬
‫המכיל ‪ 20‬או ‪ 60‬טבליות מצופות‪.‬‬
‫שם היצרן וכתובתו‪:‬‬
‫חב' מקס זלר‪ ,‬שוויצריה‪.‬‬
‫שם בעל הרישום וכתובתו‪:‬‬
‫ניאופרם (ישראל) ‪ 1996‬בע"מ‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,7063 .‬פ"ת ‪49170‬‬
‫עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך‪03/2013 :‬‬
‫מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות‪149-40-33542-00 :‬‬
‫לשם פשטות והקלת הקריאה‪ ,‬עלון זה נוסח בלשון זכר‪ .‬על אף זאת‪ ,‬תוכן העלון מתייחס לבני שני‬
‫המינים‪.‬‬
‫‪Microcrystalline cellulose, Macrogol 6,000, Magnesium stearate, Maltodextrin, Hydrogenated castor oil,‬‬
‫‪Colloidal anhydrous silica, Soy polysaccharide, Hypromellose, Titanium dioxide, Macrogol 400, Macrogol‬‬
‫‪20,000, Indigo carmine aluminium lake (E 132, CI 73,015), Propylene Glycol, Vanilla aroma flavour.‬‬
‫ما هو منظر الدواء وماذا حتوي العبوة؟‬
‫أقراص مطلية مد َّورة‪ ،‬مح َّدبة الوجهني‪ ،‬بلون األزرق الفاحت‪ .‬األقراص معبأة في لويحة فقاعات مصنوعة من األلومنيوم‪،‬‬
‫قرصا مطليًا‪.‬‬
‫حتوي ‪ 20‬أو ‪60‬‬
‫ً‬
‫املنتج‪ :‬شركة مكس زيلر‪ ،‬سويسرا‪.‬‬
‫صاحب التسجيل‪:‬‬
‫نيئوفارم (اسرائيل) م‪.‬ض‪ ،.‬ص‪.‬ب‪ ،7063 .‬پيتح تيكڤا ‪.49170‬‬
‫ُح ّددت صيغة هذه النشرة من قبل وزارة الصحة ومحتواها فُحص وأق ّر من قبلها ‪ -‬آذار ‪.2013‬‬
‫رقم تسجيل الدواء‪149403354200 :‬‬
‫ألجل البساطة وتسهيل القراءة‪ ،‬مت كتابة هذه النشرة بصيغة املذكر‪ ،‬ولكنها مخصصة ألبناء اجلنسني‪.‬‬
‫‪If you think that the effect of the medicinal product is too weak or too strong, consult your physician.‬‬
‫‪If you have taken an overdose, or if a child accidentally swallowed this medicine, refer immediately to a‬‬
‫‪hospital emergency room and bring the medicine package with you. The signs of overdose may include:‬‬
‫‪fatigue, abdominal cramp, chest tightness, lightheadedness, hand tremor and dilated pupils.‬‬
‫!‪Do not induce vomiting unless explicitly being instructed to do so by a physician‬‬
‫‪If symptoms of overdose arise, you should turn to a medical staff and receive supportive treatment.‬‬
‫?‪How can you contribute to the success of the treatment‬‬
‫‪When experiencing sleep problems, consumption of stimulating beverages (coffee, black tea), nicotine,‬‬
‫‪as well as heavy meals in the evening should be avoided. Get used to a regular sleep rhythm. A short‬‬
‫‪walk in the fresh air, a soothing bath or reading a book in a relaxed atmosphere enhance the readiness‬‬
‫‪to sleep. Bear in mind that physiological sleep duration differs from person to person and decreases‬‬
‫‪with age.‬‬
‫‪In case your sleeping disorder lasts longer than a month, you should consult a physician.‬‬
‫‪Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose every time you take this medicine. Wear‬‬
‫‪glasses if you need them.‬‬
‫‪If you have any more questions regarding the use of this medicine, consult your doctor or pharmacist.‬‬
‫‪4. Side Effects:‬‬
‫‪Like all medicines Dorminol Night can cause side effects, in some of the users.‬‬
‫‪Don’t be alarm to the list of side effects. It may be that you won’t experience any of them.‬‬
‫‪Gastrointestinal symptoms (e.g. nausea, abdominal cramps) may occur after ingestion of valerian root‬‬
‫‪preparations.‬‬
‫‪The following very rare side effects can occur during the course of treatment: skin reactions, due to the‬‬
‫‪excipients used.‬‬
‫‪If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effect not listed in this leaflet, please‬‬
‫‪consult your doctor.‬‬
‫?‪5. How this medicine should be stored‬‬
‫‪Avoid Poisoning! This medicine and all other medicines must be stored in a safe place out of the reach‬‬
‫‪of children and/ or infants to avoid poisoning.‬‬
‫‪Do not store different medications in the same package.‬‬
‫‪Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) which is stated on the carton. The expiry date‬‬
‫‪refers to the last day of that month.‬‬
‫‪In any case of doubt, consult a pharmacist who dispensed the medicine to you.‬‬
‫‪This medicine should be Stored below 25°C.‬‬
‫‪Store in the original package. Protect from light and moisture.‬‬
‫‪6. Further information‬‬
‫‪In addition to the active ingredients, the medicine contains:‬‬
‫‪Microcrystalline cellulose, Macrogol 6,000, Magnesium stearate, Maltodextrin, Hydrogenated castor oil,‬‬
‫‪Colloidal anhydrous silica, Soy polysaccharide, Hypromellose, Titanium dioxide, Macrogol 400, Macrogol‬‬
‫‪20,000, Indigo carmine aluminium lake (E 132, CI 73,015), Propylene Glycol, Vanilla aroma flavour.‬‬
‫‪Description and Content of a pack:‬‬
‫‪Pale blue, round, biconvex film-coated tablets‬‬
‫‪Blister packages of 20 or 60 film coated tablets.‬‬
‫‪Name and address of the manufacturer:‬‬
‫‪Max Zeller, Switzerland.‬‬
‫‪Registration Holder:‬‬
‫‪Neopharm (Israel) 1996 Ltd, P.O.Box 7063, Petach- Tiqva 49170.‬‬
‫‪This leaflet was reviewed and approved by the Ministry of Health on March 2013.‬‬
‫‪The license number of the medicine in the‬‬
‫‪pharmaceuticals registrar of the MOH: 149-40-33542-00.‬‬