" מ אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע

‫התוספת השנייה לתקנות האגודות השיתופיות )יסוד(‪ ,‬התשל"ו‪1976‬‬
‫תקנות ההתאגדות של‪:‬‬
‫מור אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ‬
‫פרק א'‪ :‬פרטי‪ $‬על האגודה‬
‫‪.1‬‬
‫ש האגודה‪:‬‬
‫מור אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המשרד הרשו של האגודה‪:‬‬
‫בקיבו מור‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מטרות האגודה ה‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫ארגו ישוב קהילתי בש מור‪ ,‬ישוב קהילתי המהווה מסגרת ארגונית‪ ,‬חברתית‬
‫ותרבותית ומספק שירותי קהילתיי לחבריו ולמי שה תושביו כדי‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫ארגו השתכנות והתיישבות של תושבי הישוב וחברי האגודה בתחו הקרקע ותחומי‬
‫הפעולה שיוקצו לאגודה על ידי קיבו מור מעת לעת‪ ,‬וכפי שיוקצו מעת לעת‬
‫ובהתא לשינוי בהקצאה האמורה מעת לעת לכל פעולה ולכל עניי‪.‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫ביצוע פעולות ומילוי תפקידי הניתני בדרכלל עלידי ובמסגרת ועד מקומי בתחו‬
‫פעולותיה של האגודה‪ ,‬וכ מת שרות התור לאיכות החיי ולרווחת החברתית של‬
‫חברי האגודה ושל מי שה תושבי הישוב‪.‬‬
‫סמכויות האגודה ה‪:‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫לעשות כל מה שהאגודה תמצא לנכו‪ ,‬כדי לאפשר השתכנות חבריה בתחו הישוב‬
‫הקהילתי כפי שיוקצה לאגודה על ידי קיבו מור מעת לעת וכפי שיוקצה לה בשטחי‬
‫קרקע אחרי שאינ ולא היו שטחי קיבו מור‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫לארג‪ ,‬לקיי ולמלא את התפקידי של ועד מקומי בסייגי ובמגבלות המוטלות עליו‬
‫לפי די ובכפו! להוראות תקנו זה‪.‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫לארג ולנהל‪ ,‬בתחו הישוב‪ ,‬שירותי ופעולות‪ ,‬מכל סוג‪ ,‬בתחו חיי חברה‪ ,‬חינו‪,‬‬
‫בריאות‪ ,‬תרבות‪ ,‬ספורט‪ ,‬בילוי‪ ,‬שמירה ובטחו‪ ,‬רווחה חברתית ואיכות חיי‪,‬‬
‫ותשתיות ציבוריות‪.‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫לגבות תשלו מאת חבריה בגי הספקת מי שתרכוש האגודה מאת קיבו מור‬
‫ותספק לחבריה ו‪/‬או כל תושב אחר ביישוב‪.‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫לקבוע מעת לעת את גובה דמי החבר באגודה ו‪/‬או את גובה דמי ההשתתפות שייגבו‬
‫ממועמדי לחברות כתנאי ס! לקבלת כחברי‪.‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫להתקשר‪ ,‬להתחייב‪ ,‬ולחתו על מסמכי מכל סוג ומי‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מהאמור‪,‬‬
‫לחתו על חוזי ו‪/‬או הסכמי ו‪/‬או הסכמי קומבינציה ו‪/‬או הסכמי מיזוג ופיצול ו‪/‬או‬
‫שטרות לרבות שטרי משכנתא ושטרי חוב ו‪/‬או כתבי התחייבות לרישו הערות אזהרה‬
‫ו‪/‬או כתבי ערבות מכל סוג שהוא‪ ,‬והכל בכפו! להוראות בלתי ניתנות להתנאה‬
‫\\‪\$alon$\192.168.1.2‬מנהל קהילה\תקנו האגודה‪doc.‬‬
‫‪2‬‬
‫)קוגנטיות( של הדי‪ ,‬כפי שיהיו במועד ההתחייבות או ההתקשרות או החתימה‬
‫האמורי‪ ,‬והכל בכדי לבצע את מטרותיה השונות של האגודה‪ ,‬ולרבות ומבלי לגרוע‬
‫מהאמור‪ ,‬בכדי לרכוש ו‪/‬או לחכור ו‪/‬או לשכור מקרקעי ו‪/‬או כל חלק ממקרקעי ו‪/‬או‬
‫נכסי אחרי וכ למכור ו‪/‬או להחכיר ו‪/‬או להשכיר מקרקעי ו‪/‬או כל חלק ממקרקעי‬
‫ו‪/‬או נכסי אחרי המצויי בבעלותה‪ ,‬לצור הקמתו פיתוחו וניהולו של הישוב‬
‫ולסיפוק צורכי האגודה וחבריה‪ ,‬לרבות כל שכירות זמנית או חלקית ולרבות כל‬
‫הסכמי ניהול משות! וחלוקה של מקרקעי או רכוש‪ ,‬בי חלוקה בעי ובי חלוקה על‬
‫ידי מת תשלומי איזו‪.‬‬
‫‪.4.7‬‬
‫ללוות ולהלוות כספי לצור קיו מטרותיה של האגודה‪ ,‬א! שאי מטרתה מת‬
‫הלוואות לחבריה או לכל אד או גו! אחר‪.‬‬
‫‪.4.8‬‬
‫לקבוע את סדרי החיי בתחומה‪ ,‬ככל שאי ה מנוגדי או מתנגשי ע הוראות‬
‫ההסכמי השוני בינה לבי קיבו מור‪ ,‬והכל מבלי לפגוע באופי החקלאי‪ ,‬היצרני‪,‬‬
‫התיירותי‪ ,‬החילוני והליברלי‪ ,‬של קיבו מור‪.‬‬
‫‪.4.9‬‬
‫לקבוע הוראות בדבר שיכו‪ ,‬החזקה‪ ,‬ניהול וניקיו של מבני‪ ,‬חצרות‪ ,‬חורשות‪ ,‬גני‪,‬‬
‫גינות‪ ,‬שטחי ציבור‪ ,‬שטחי פתוחי ושטחי ירוקי בתחו הישוב וכ הוראות‬
‫הנוגעות לבניה‪ ,‬למעט במקרקעי קיבו מור‪.‬‬
‫‪.4.10‬‬
‫לקבוע כללי בכל הנוגע לתכנו ובכל הקשור ב"חוק התכנו והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪,"1965‬‬
‫על תיקוניו ובתקנות ובצווי שפורסמו לפי חוק זה‪ ,‬והכל למעט בקשר למקרקעי‬
‫קיבו מור או תחו מושב חברי קיבו מור ותושביו או בקשר לעסקיו של קיבו‬
‫מור‪.‬‬
‫‪.4.11‬‬
‫בכפו! לאמור בס' ‪ 4.10‬לעיל‪ ,‬לתכנ‪ ,‬לבצע ולהגביר פיתוח ציבורי לפי הצרכי של‬
‫האגודה ושל חבריה במקרקעי שבתחומה ובתחו פעילותה‪.‬‬
‫‪.4.12‬‬
‫לקבוע הוראות מהותיות ופרוצדורליות לגבי האופ והמקרי בה נית להטיל קנסות‬
‫על חברי האגודה‪ ,‬ולהטיל קנסות על חברי האגודה בהתא להוראות אלו‪.‬‬
‫‪.4.13‬‬
‫לקבוע גובה הריבית על סכומי המגיעי לחבר האגודה ועל סכומי המגיעי מחבר‬
‫האגודה לאגודה‪.‬‬
‫‪.4.14‬‬
‫לשל במרוכז ולבצע את התשלומי המגיעי מחבר האגודה בגי מטרותיה ולחייב‬
‫בהתא לכ את החבר הזה בחשבונות האגודה‪.‬‬
‫‪.4.15‬‬
‫לפעול לתכנו‪ ,‬בניה‪ ,‬ריכוז‪ ,‬ארגו מחדש או שינוי יעוד על מקרקעי‪ ,‬והכל למעט בקשר‬
‫למקרקעי קיבו מור או תחו מושב חברי קיבו מור ותושביו או בקשר לעסקיו של‬
‫קיבו מור‪.‬‬
‫‪.4.16‬‬
‫לתת לחברי האגודה שירותי מוניציפאליי הניתני בדרכלל עלידי ובמסגרת‬
‫רשות מקומית‪.‬‬
‫‪.4.17‬‬
‫בנוס! לאמור‪ ,‬הרי שבאופ כללי מוסמכת האגודה לעשות כל מה תמצא לנכו להשגת‬
‫מטרותיה ולניהול ענייניה ועסקיה‪ ,‬אלא א הותנה עליה במפורש לעיל‪.‬‬
‫‪.4.18‬‬
‫כל עוד לא יוסכ אחרת ע קיבו מור‪ ,‬לא יהיו רשאיות רשויות האגודה המוסמכות‪,‬‬
‫להטיל חיובי כספיי או אחרי מכל סוג שהוא על עסקי או נכסי של קיבו מור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ב'‪ :‬חברות‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫תנאי הכשירות להיותו של אד חבר באגודה‪ ,‬הוא כי הצגת מועמדותו אושרה על ידי ועדת‬
‫הקבלה של האגודה‪ ,‬לאחר שנתמלאו בו כל אחת ואחת מסגולות הכשירות המפורטות‬
‫בהחלטה ‪ 1015‬של מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה שתבוא בנוס! לה או במקומה וכ כי‬
‫המועמד‪:‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫הציג אישור המעיד כי סיי שרות חובה בצבא ההגנה לישראל לפי "חוק שרות בטחו‪,‬‬
‫תשי"ט‪) "1959‬נוסח משולב(" על תיקוניו‪ ,‬או שהוא שוחרר משרות חובה לפי כל די‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫בעל יכולת כלכלית להקמת בית בישוב תו פרק הזמ הקבוע בהסכ הפיתוח ע‬
‫המינהל‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫מתאי לחיי חברה בקהילה מצומצמת‪.‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫עומד בקריטריוני שנקבעו על ידי האגודה‪ ,‬והמאפייני את הישוב מור‪ ,‬ובלבד שאלה‬
‫אושרו על ידי המינהל‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫התקבל אישור של קיבו מור‪ ,‬כי נמסרה לו בקשה חתומה על ידי המועמד להקצאת‬
‫מגרש בנוסח המקובל במור‪.‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫כל מי שאינו חבר קיבו מור במועד קבלתו לחברות באגודה‪ ,‬תשתכלל חברותו‬
‫באגודה רק לאחר שיחת בינו ובי מינהל מקרקעי ישראל הסכ פיתוח‪ ,‬ולאחר‬
‫שיעתיק את מגורי הקבע שלו בפועל‪ ,‬לתחו הישוב מור‪.‬‬
‫ועדת הקבלה של האגודה‪ ,‬תאשר את בקשתו של אד שעמד בתנאי הכשירות הנזכרי לעיל‪,‬‬
‫בהתחשב בענייני הבאי‪:‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫בהתאמתו האישית של אותו אד‪ ,‬כפי שעלתה מראיונות הקבלה השוני ע המועמד‬
‫ו‪/‬או דבריו בפני הועדה‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫בנתוני שיימסרו לידיה מהמומחי השוני‪ ,‬א בחרה להיווע בה‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫בנתוני השוני העולי מהמסמכי שהציג בפניה המועמד‪.‬‬
‫פטורי מעמידה בתנאי הכשירות‪:‬‬
‫‪.7.1‬‬
‫כל מי שהינו חבר קיבו מור ערב רישו אגודה זו‪ ,‬תישמר לו הזכות להיות חבר‬
‫באגודה ללא כל ועדת קבלה וללא כל הצבעה‪ ,‬ג א הוכח כי אינו עומד בתנאי‬
‫הכשירות הנזכרי לעיל‪ .‬זכות זהה תהא שמורה למי שהפ לחבר קיבו מור לאחר‬
‫מועד רישו אגודה זו‪ .‬הוותק של חבר קיבו מור שהינו ג חבר באגודה‪ ,‬לכל דבר‬
‫ועניי‪ ,‬ימנה החל מיו הקמת האגודה או מיו הפיכתו לחבר קיבו מור‪ ,‬לפי‬
‫המאוחר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.7.2‬‬
‫מי שקיבל לפי צו ירושה או צו קיו צוואה שנית כדי על ידי ערכאה שיפוטית‬
‫מוסמכת‪ ,‬זכויות במקרקעי בתחומי הישוב‪ ,‬לרבות זכויות מכוח זכותו של מי שהיה‬
‫חבר קיבו מור ערב רישו אגודה זו‪ ,‬לא יהוו תנאי הכשירות הנזכרי לעיל מחסו‬
‫מוחלט בפני קבלתו‪ ,‬ובלבד שהציג בפני ועדת הקבלה את הפרטי המלאי בענייני‬
‫הנזכרי בתנאי הכשירות האמורי‪ ,‬והועדה תהא רשאית א לא חייבת להתחשב‬
‫בנתוני האמורי או בכל חלק מה בהחלטתה א לאשר את בקשתו‪.‬‬
‫‪.7.3‬‬
‫החליטה הועדה לדחות את בקשתו של יורש כאמור‪ ,‬יהיה היורש רשאי העביר לאחר ‬
‫לרבות האגודה את הזכויות האמורות בהסכ מרצו של שני הצדדי‪ ,‬א חליפו של‬
‫היורש לא ייהנה מההקלות בתנאי הכשירות שהיו קבועי ליורש עצמו‪.‬‬
‫‪.7.4‬‬
‫ועדת הקבלה‪ ,‬רשאית לקבוע כי אד מסוי יהיה פטור מעמידה בתנאי כשירות זה או‬
‫אחר‪ ,‬ובלבד שאי בהחלטתה זו בכדי להמעיט מחובתו להציג מסמ הנדרש לפי אות‬
‫תנאי‪ ,‬ובלבד שהודעה על החלטתה זו תובא לידיעתו ולאישורו של האסיפה הכללית‬
‫של האגודה‪ ,‬לפני ההצבעה על קבלתו של אותו אד כחבר באגודה‪.‬‬
‫תנאי ס! לקבלה לחברות‪:‬‬
‫‪.8.1‬‬
‫המועמד‪/‬מבקש יגיש לוועדת הקבלה‪ ,‬כתנאי מוקד להפיכתו חבר האגודה א! א‬
‫קבלתו אינה מותנית בהצבעה כלשהי‪ ,‬בקשה בכתב בנוסח הבא‪:‬‬
‫"אני ____________ מבקש בזה להתקבל כחבר ב"מור אגודה שיתופית להתיישבות‬
‫קהילתית בע"מ"‪ .‬א אתקבל כחבר האגודה‪ ,‬אני מתחייב למלא אחר הוראות תקנו‬
‫האגודה והחלטות רשויותיה‪ ,‬ולשל את ההתחייבויות הכספיות ואחרות שיושתו‬
‫ושיחולו עלי לפי תקנו הזה והחלטות רשויות האגודה‪ .‬אני מקבל על עצמי אחריות‬
‫לכל התחייבויות‪ ,‬החלות על חבר האגודה‪ ,‬כמפורט וכרשו בתקנו האגודה‪ ,‬ואני‬
‫מסכי כי הרישומי בספרי האגודה יחייבו אותי בכל עניי הקשור לחובותי כלפי‬
‫האגודה ולתביעותיה ממני וכ לתביעותי ממנה‪".‬‬
‫‪.8.2‬‬
‫‪.9‬‬
‫כל מועמד או מבקש‪ ,‬א! א קבלתו אינה מותנית בהצבעה כלשהי‪ ,‬יגיש לוועדת‬
‫הקבלה כתנאי מוקד להפיכתו לחבר באגודה‪ ,‬כתב התחייבות בנוסח שייקבע על ידי‬
‫האגודה‪ ,‬וכתב התחייבות זה יישאר בתוק! במקביל וכהתחייבות נפרדת‬
‫להתחייבויותיו על פי תקנו האגודה‪ ,‬א תוקפו יותנה בקבלתו לחברות‪ .‬מבקש הזכאי‬
‫לקבלה לחברות ללא הצבעה‪ ,‬יחתו על כתב התחייבות בנוסח עליו חתמו ראשוני‬
‫החברי באגודה‪.‬‬
‫סדרי הדיו בוועדת הקבלה יהיו כדלקמ‪:‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫בתו ‪ 45‬ימי לאחר שהמציא המבקש‪/‬מועמד את הבקשה וההתחייבות הנזכרי לעיל‬
‫לאחר שחת עליה בפני עו"ד‪ ,‬ואת המסמכי האחרי ככל שעליו להמציא‪ ,‬תדו‬
‫ועדת הקבלה של האגודה במועמדותו‪ ,‬ותאשר או תדחה את הבקשה ברוב רגיל מבי‬
‫קולות חברי הועדה המשתתפי בדיו‪ .‬נבצר מהוועדה לקיי את הדיו במועד‪ ,‬תקיימו‬
‫בתו ‪ 15‬ימי מיו שנית לקיימו‪.‬‬
‫‪.9.2‬‬
‫אי כינוסה של ועדת הקבלה בתו ‪ 45‬ימי או בתו כל מועד אחר‪ ,‬לא יקי למועמד‬
‫כל סעד של קבלה לחברות או של קבלת אישור הועדה‪ ,‬וא! לא כל סעד בגי כל נזק‬
‫שייגר למועמד בשל דחיית הדיו בבקשתו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫לא יתקיי דיו של ועדת הקבלה בבקשת מועמד כאמור‪ ,‬אלא א נכחו בו יותר‬
‫ממחצית מחבריה‪.‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫דרכי הדיו של ועדת הקבלה בבקשה להתקבל לחברות‪ ,‬ייקבעו מעת לעת על ידי מי‬
‫שיישב בראשה‪ ,‬ואי ה מחייבי אותה בפעולתה אלא מנחי בלבד‪ ,‬ובלבד שא‬
‫המבקש אינו מועמד אלא מבקש הזכאי להפו חבר ללא תנאי‪ ,‬ופטור מצור בהצבעה‪,‬‬
‫אזי יכלול הדיו בבקשתו הודעה על זכותו האמורה‪.‬‬
‫‪.9.5‬‬
‫החלטת ועדת הקבלה לדחות את בקשתו ומועמדותו של מי שאינו זכאי להפו חבר‬
‫ללא הצבעה‪ ,‬לרבות דחיית בקשתו של יורש‪ ,‬תהיה סופית ואי אחריה דבר‪ ,‬ואי היא‬
‫מקימה כל סעד למועמד או היורש‪ ,‬א אי היא שוללת זכותו של מי שהינו כבר חבר‬
‫האגודה לערער על החלטת ועדת הקבלה בפני האסיפה הכללית של האגודה‪.‬‬
‫‪.9.6‬‬
‫ועדת הקבלה לא תדו בבקשה להתקבל כחבר באגודה של אד נשוי‪ ,‬אשר ב זוגו לא‬
‫הגיש א! הוא באותו זמ בקשה להתקבל כחבר באגודה ככל שב זוגו אינו חבר באגודה‬
‫באותו מועד‪ ,‬אלא א כ הוא חי בנפרד מב זוגו דר קבע‪.‬‬
‫‪.9.7‬‬
‫הוגשה בקשת מועמדי בני זוג להתקבל לחברות‪ ,‬תהא הנהלת האגודה רשאית או‬
‫לקבל את מועמדות של שני בני הזוג יחדיו או לדחות מועמדות יחדיו‪ .‬יובהר כי‬
‫הנהלת האגודה לא תהא רשאית לקבל מועמדותו של אחד מבני הזוג ולדחות את‬
‫בקשת חברותו של ב הזוג האחר‪.‬‬
‫לא תיווצר כל חברות על דר התנהגות או במשתמע ושלא לפי תקנו זה‪ .‬א! על פי כ‪ ,‬מוסמכת‬
‫האסיפה הכללית להביא להצבעה בקלפי החלטה לאשר בדיעבד חברותו של אד‪ ,‬והחלטה‬
‫כאמור תתקבל א ורק ברוב של ‪ 2/3‬מבי כלל המצביעי בקלפי )לרבות נמנעי( בהצבעה בה‬
‫השתתפו לפחות מחצית מבעלי זכות ההצבעה )לרבות נמנעי(‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫לא תיווצר כל חברות על דר התנהגות או במשתמע ושלא לפי תקנו זה‪.‬‬
‫‪.10.2‬‬
‫כל החתו על הבקשה לרישו האגודה הוא חבר האגודה מיו רישומה‪ ,‬וזאת על א!‬
‫כל הוראה אחרת של תקנו זה לעניי קבלת חברי‪.‬‬
‫חברותו של חבר באגודה פוקעת במקרי אלו‪:‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫במותו‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫במקרה של יציאתו את האגודה‪.‬‬
‫‪.11.3‬‬
‫במקרה של הוצאתו מהאגודה‪.‬‬
‫יציאתו של חבר מהאגודה תהיה בהודעה מראש ובכתב לאגודה שלושה )‪ (3‬חודשי מראש‪,‬‬
‫ותיכנס לתוק! רק בהתקיי כל אלו‪:‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫תו תקופת ההודעה מראש אלא א קיבל הסכמתה של האסיפה הכללית של‬
‫האגודה‪ ,‬מראש‪ ,‬ליציאה תו מועד קצר יותר‪.‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫אי הוא חייב כל כס! או כל חוב אחר לאגודה‪ ,‬אלא א קיבל הסכמתה של האסיפה‬
‫הכללית של האגודה מראש‪ ,‬כי יציאתו תוקד לתשלו החוב‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.12.3‬‬
‫אי הוא מקבל עוד כל שרות משירותיה של האגודה‪.‬‬
‫‪.12.4‬‬
‫אי הוא עוד הבעלי של זכויות כלשה במקרקעי בשטחי הישוב‪ ,‬לרבות א העביר‬
‫את זכויותיו בחוזה שקיומו מותלה עד או מותנה בקבלתו של משנהו כחבר באגודה‪.‬‬
‫אלו העילות להוצאת חבר מהאגודה‪:‬‬
‫‪.13.1‬‬
‫חדלה להתקיי בחבר אחת מסגולות הכשירות שקבלתו הייתה מותנית בה לפי תקנו‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.13.2‬‬
‫החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלו‪ ,‬או בעבירה המכוונת כלפי האגודה או מי‬
‫מחבריה‪.‬‬
‫‪.13.3‬‬
‫החבר אינו משל את חלקו בהו האגודה או בדמי ההשתתפות או בדמי החבר‬
‫המוטלי עליו‪ ,‬במועד שנקבע לתשלו על ידי מוסדותיה המוסמכי של האגודה ג‬
‫לאחר שקיבל דרישה בכתב ‪ 14‬יו מראש כל חובתו לעשות כ‪.‬‬
‫‪.13.4‬‬
‫החבר אינו משל לאגודה את חובותיו‪ ,‬או אינו ממלא אחר הוראותיה או‬
‫התחייבויותיו כלפיה‪.‬‬
‫‪.13.5‬‬
‫החבר נוהג שלא ביושר כלפי האגודה‪ ,‬או גור לה רעה‪ ,‬או פוגע בענייניה ו‪/‬או בענייני‬
‫חבריה ו‪/‬או בחייה הסדירי של חבריה ו‪/‬או של האגודה‪.‬‬
‫‪.13.6‬‬
‫החבר אינו משל סכו כלשהו שהוטל עליו עלידי הנהלת האגודה בתפקידה כוועד‬
‫המקומי‪.‬‬
‫‪.13.7‬‬
‫נפתחו כנגד החבר או בקשר אליו או לנכסיו‪ ,‬הליכי פשיטת רגל ו‪/‬או כינוס נכסי ו‪/‬או‬
‫פירוק ו‪/‬או הקפאת הליכי ו‪/‬או ירושה ועזבו וכיו"ב‪ ,‬ולרבות כל צו זמני וקבוע‪ ,‬וכל‬
‫צו למינוי מנהלי ו‪/‬או נאמני כאלו ואחרי‪ ,‬קבועי או זמניי ושלא בוטלו תו ‪60‬‬
‫יו מיו הינתנ‪.‬‬
‫הוצאת חבר מהאגודה תיעשה בהתא להוראות ולתנאי המפורטי להל‪:‬‬
‫‪.14.1‬‬
‫הוכח‪ ,‬להנחת דעתה של הנהלת האגודה‪ ,‬כי קיימת לגביו עילה לכאורה להוצאתו‬
‫מהאגודה מבי העילות המפורטות לעיל‪.‬‬
‫‪.14.2‬‬
‫התקיימה אסיפה של חברי האגודה‪ ,‬בה ניתנה לחבר הזדמנות להביא עמדתו בעצמו‬
‫או על ידי בא כוחו בפני חברי האגודה שהופיעו לאסיפה‪ ,‬וניתנה הזדמנות לכל אד‬
‫אחר להביע עמדה בעד ונגד ההוצאה‪ ,‬כאשר לצור כ‪:‬‬
‫‪.14.3‬‬
‫‪.14.2.1‬‬
‫יראו במשלוח הודעה לחבר ו‪/‬או לבא כוחו ו‪/‬או לכל מי ממשפחתו‬
‫שהוא מעל לגיל ‪ ,18‬על קיו האסיפה ועילת ההוצאה‪ ,‬ארבעה עשר‬
‫ימי לפחות לפני מועד קיו האסיפה‪ ,‬כמת הזדמנות נאותה לחבר‬
‫לבוא ולטעו בפני האסיפה‪.‬‬
‫‪.14.2.2‬‬
‫לא היו ידועי להנהלת האגודה פרטי מקו הימצאו של החבר או על‬
‫קיומ של בא כוח או בני משפחה כאמור יהא פרסו פומבי של סדר‬
‫היו של האסיפה תחלי! מלא להמצאת הודעה כאמור לעניי זה‪.‬‬
‫בהצבעה חשאית בקלפי‪ ,‬שהתקיימה לאחר האסיפה האמורה‪ ,‬הצביעו שני שליש‬
‫‪7‬‬
‫מחברי האגודה בעלי זכות הצבעה בעד הוצאת החבר מהאגודה‪ .‬מובהר בזה כי‪:‬‬
‫‪.14.4‬‬
‫‪.14.3.1‬‬
‫האגודה רשאית לערו את ההצבעה בקלפי בכל מועד לאחר קיו‬
‫האסיפה ואי חובה לקיימה במועד כינוס האסיפה או מיד לאחריה‪,‬‬
‫ובלבד שניתנה הודעה מתאימה לחברי האגודה על קיו ההצבעה‬
‫הקלפי‪.‬‬
‫‪.14.3.2‬‬
‫לא תיפגע זכות הצבעה בעניי הוצאת חבר‪ ,‬של מי מחברי האגודה‬
‫שלא נכח באסיפה בה נידונה הוצאת אותו חבר‪.‬‬
‫נדחתה הצעה להוציא חבר מהאגודה‪ ,‬אי האגודה מנועה מלדו בהצעה נוספת‬
‫להוצאתו‪ ,‬ובלבד שחלפו ‪ 90‬ימי לפחות ממועד קיו ההצבעה בה נדחתה ההצעה‬
‫הקודמת‪ ,‬או בתו זמ קצר יותר א להצעה החדשה נוספו פרטי חדשי או הוכחות‬
‫חדשות או עילות הוצאה חדשות שלא היו בפני האגודה עת דחתה את ההצעה‬
‫הקודמת‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫החברי כול מוותרי על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה לסעד זמני למניעת קיו הליכי‬
‫הוצאת מהאגודה ו‪/‬או את הוצאת בפועל מהאגודה בגי פקיעת חברות מכל סיבה‪ ,‬וחבר‬
‫הרואה עצמו נפגע מהאמור לעיל יוכל לקבל א ורק סעד במסגרת הבוררות הקבועה בתקנו זה‬
‫ותו לא‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫פקיעת חברות והליכי הוצאת חברהאגודה לא יפגעו בזכותה של האגודה לפעול לגביית‬
‫הכספי והחובות המגיעי לה ולמימוש כל זכות מזכויותיה‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫האגודה תנהל פנקס חברי האגודה‪ ,‬ובו יהיה רשו כל חבר מחברי האגודה‪ .‬פנקס חברי‬
‫האגודה יכלול את הפרטי הבאי‪:‬‬
‫‪.17.1‬‬
‫ש משפחה מלא‪ ,‬ש פרטי‪ ,‬ומספר זהות‪.‬‬
‫‪.17.2‬‬
‫תארי תחילת החברות באגודה‪.‬‬
‫‪.17.3‬‬
‫תארי ההחלטה על קבלת החבר כחבר האגודה‪ ,‬א תארי זה שונה מתארי תחילת‬
‫החברות באגודה‪.‬‬
‫‪.17.4‬‬
‫תארי הפסקת החברות באגודה‪ ,‬לרבות לפי קביעה רטרואקטיבית בהתא להכרעת‬
‫האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪.17.5‬‬
‫חתימת המוסמכי לחתו בש האגודה‪.‬‬
‫‪.17.6‬‬
‫פרטי נוספי על המפורט לעיל‪ ,‬א ובמידה והחוק‪ ,‬תקנות האגודה השיתופיות‪,‬‬
‫הוראות רש האגודות השיתופיות‪ ,‬תקנו זה או החלטות האסיפה הכללית של חברי‬
‫האגודה מחייבי זאת‪.‬‬
‫פרק ג'‪ :‬רשויות האגודה‬
‫‪.18‬‬
‫הרשות העליונה של האגודה היא האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול‬
‫האגודה‪ ,‬דרכי פעולה ותחליט בכל הנושאי העקרוניי הקשורי באגודה ובפעולתה‪ ,‬א כל‬
‫החלטותיה ייעשו בהצבעה חשאית בקלפי‪ .‬האסיפה הכללית תפעל בהתא להוראות הבאות‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.18.1‬‬
‫אסיפה כללית שנתית ראשונה תכונס תו ‪ 3‬חודשי מיו רישו האגודה ועד לכינוסה‬
‫תכה ההנהלה הזמנית כהנהלת האגודה‪ .‬תקופת כהונתה של ההנהלה הזמנית תימש‬
‫עד שלושה חודשי אחרי רישו האגודה‪.‬‬
‫‪.18.2‬‬
‫א בשעה שצוינה בהזמנה לאסיפה הכללית‪ ,‬לא יהיו נוכחי ‪ 10%‬מחברי האגודה ‬
‫תידחה פתיחת האסיפה הכללית בשעה אחת‪ ,‬או למועד מאוחר יותר ולא מאוחר מ ‪30‬‬
‫)שלושי( יו מיו שצוי בהזמנה הנ"ל‪ ,‬ואז כל מספר חברי‪ ,‬אבל לא פחות משבעה‪,‬‬
‫יהיה מני חוקי לקיו האסיפה וכל זאת בתנאי כי בהזמנה הנ"ל צוי ג מועד‬
‫מאסיפה הכללית הנדחית‪ .‬לאסיפה הכללית הנדחית אי צור בהזמנה מיוחדת‪.‬‬
‫‪.18.3‬‬
‫כל החלטה של האסיפה הכללית תתקבל בהצבעה בהרמת ידיי אלא א נקבע‬
‫מפורשות בתקנו זה או בסדר היו של הישיבה כי ההצבעה תהא בקלפי‪ .‬בהצבעה‬
‫יהיה לכל חבר קול אחד בלבד‪.‬‬
‫‪.18.4‬‬
‫סדר יו של האסיפה הכללית וכל החלטה של האסיפה הכללית על ידי הצבעה בקלפי‪,‬‬
‫ירשמו בספר הפרוטוקולי של האסיפות הכלליות‪.‬‬
‫‪.18.5‬‬
‫בכל פרוטוקול של אסיפה ירש מספר כל חברי האגודה ביו האסיפה‪ ,‬מספר חברי‬
‫האגודה המשתתפי באסיפה זו‪ ,‬ופרוט של מספר המצביעי בקלפי והתפלגות‬
‫הקולות‪.‬‬
‫‪.18.6‬‬
‫כל פרוטוקול של אסיפה כללית‪ ,‬על כל דפיו ועל כל העתקיו‪ ,‬יחת על ידי יושב ראש‬
‫האסיפה ועל ידי מזכיר האסיפה ועל יד חתימות אלה תוטבע חותמת האגודה‪ .‬על‬
‫פרוטוקול ההצבעה בקלפי יחתמו יושב ראש האסיפה‪ ,‬מזכיר האסיפה‪ ,‬וחברי ועדת‬
‫הקלפי‪.‬‬
‫הניהול היויומי של האגודה‪ ,‬בכל עניי שאינו בסמכותה הבלעדית של האסיפה‪ ,‬ייעשה על ידי‬
‫הנהלת האגודה‪ .‬על פעולות הנהלת האגודה יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪.19.1‬‬
‫הנהלת האגודה תיבחר עלידי האסיפה הכללית מבי חברי האגודה‪.‬‬
‫‪.19.2‬‬
‫ההנהלה תפעל לטובת האגודה במסגרת מטרותיה‪ ,‬בהתא לתקנו זה ובהתא‬
‫להחלטות האסיפות הכלליות של חברי האגודה בקלפי‪.‬‬
‫‪.19.3‬‬
‫לוועד ההנהלה יהיו כל הסמכויות שיש לאגודה עצמה‪ ,‬לרבות קבלת עובדי קביעת‬
‫תנאי ההעסקה והפסקתה‪ ,‬פרט לסמכויות האסיפה הכללית‪ ,‬השמורות במפורש לה‬
‫ורק לה‪ ,‬ה לפי פקודת האגודות השיתופיות‪ ,‬ה לפי תקנות האגודות השיתופיות וה‬
‫לפי הוראות תקנו זה‪.‬‬
‫‪.19.4‬‬
‫ועד ההנהלה‪ ,‬יבחר על ידי האסיפה הכללית בהצבעה בקלפי מבי חברי האגודה‪.‬‬
‫‪.19.5‬‬
‫מספר חברי הנהלת האגודה יהיה חמישה ויחול האמור להל כדלקמ‪:‬‬
‫שניי מבי חמשת חברי ההנהלה‪ ,‬יהיו חברי קיבו כאשר רק אחד מה ידרש להבחר‬
‫בבחירות הכלליות ומינויו של האחר‪ ,‬יהיה אוטומטי ללא בחירות‪ ,‬על פי המלצת‬
‫הקיבו‪.‬‬
‫מבי שלושת חברי ההנהלה הנותרי‪ ,‬שני חברי הנהלה יהיו מי שיבחרו באסיפה‬
‫הכללית‪ ,‬מבי תושבי ההרחבה‪.‬‬
‫חבר ההנהלה החמישי‪ ,‬יהיה מי שיבחר בבחירות הכלליות בי א הינו חבר קיבו ובי‬
‫א הינו מבי תושבי ההרחבה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.19.6‬‬
‫ההנהלה תבחר למש ‪ 5‬שני‪ .‬לא נבחרה הנהלה חדשה עד סיו ‪ 5‬שני אלה‪ ,‬מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬תמשי ההנהלה הקיימת לכה עד לבחירת ההנהלה החדשה‪ ,‬אול‬
‫בתנאי כי תכונס על ידי הנהלה זו תו ‪) 3‬שלושה( חודשי מיו סיו ‪ 5‬שנות כהונתה ‪,‬‬
‫אסיפה כללית‪ ,‬אשר על סדר יומה בחירת ההנהלה‪.‬‬
‫‪.19.7‬‬
‫חבר ההנהלה‪ ,‬שתקופת כהונתו נסתיימה‪ ,‬יוכל להיבחר מחדש‪.‬‬
‫‪.19.8‬‬
‫א תו כדי תקופת כהונתה של ההנהלה יחדל אחד מחבריה לשמש בתפקידו זה‪ ,‬חבר‬
‫ההנהלה יהיה המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר בבחירות האחרונות‬
‫להנהלה‪ ,‬לאחר חברי הועד שנבחרו‪ ,‬ללא צור בהחלטה נוספת‪.‬‬
‫‪.19.9‬‬
‫א אי מועמד נוס! כאמור לעיל תהיה ההנהלה רשאית לפעול עד לבחירת חבר נוס!‪,‬‬
‫בתנאי כי מספר חבריה לא יפחת משלושה ובתנאי כי תקרא על ידי ההנהלה הזו‬
‫אסיפה כללית וזו תבחר בחבר הנהלה נוס! במקו החבר שחדל לשמש בתפקידו‪ ,‬וכל‬
‫זאת תו ‪) 30‬שלושי( יו מיו בו חדל חבר האגודה לשמש בתפקידו כחבר ההנהלה‪.‬‬
‫‪ .19.10‬היו לשני מועמדי או ליותר‪ ,‬מספר שווה של קולות‪ ,‬תיער הגרלה ביניה ויהיה‬
‫לחבר ההנהלה אותו חבר שזכה בהגרלה‪.‬‬
‫‪ .19.11‬אד‪ ,‬שהיה לחבר ההנהלה באמצע כהונתה בהתא לאמור לעיל‪ ,‬ישמש בתפקידו‬
‫כחבר ההנהלה עד לבחירת הנהלה חדשה‪.‬‬
‫‪ .19.12‬אד לא יהיה חבר ההנהלה ויחדל למלא תפקיד זה‪:‬‬
‫‪.19.12.1‬‬
‫א היה חבר ועד קלפי‪ ,‬שבאמצעותה נבחר הועד הנ"ל או א הוא‬
‫קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר הועד הזה‪.‬‬
‫‪.19.12.2‬‬
‫א קיימת לגביו אחת הנסיבות‪ ,‬המונעות ממנו‪ ,‬לפי תקנות האגודות‬
‫השיתופיות‪ ,‬להיות חבר ועד הנהלה של אגודה שיתופית‪.‬‬
‫‪.19.12.3‬‬
‫מי שלא מלאו לו ‪ 21‬שנה לפחות‪.‬‬
‫‪.19.12.4‬‬
‫מי שהורשע בפסק די סופי על עבירה שיש עמה קלו תו שלוש‬
‫שני מיו מת פסק הדי וא הוטל עליו מאסר‪ ,‬מיו ריצוי העונש‪,‬‬
‫לפי המועד המאוחר יותר‪.‬‬
‫‪.19.12.5‬‬
‫מי שהורשע בפסק די סופי על עבירה שיש בה פגיעה ברכוש האגודה‬
‫או מעשה זדו נגד האגודה או נגד ענייניה ולא תמה תקופה של שלוש‬
‫שני מיו גמר ריצוי העונש שהוטל עליו‪.‬‬
‫‪.19.12.6‬‬
‫מי שהוכרז כפושט רגל וכל עוד לא נית לו שחרור מאת בית משפט‪.‬‬
‫‪.19.12.7‬‬
‫פסול די עקב מחלת נפש‪.‬‬
‫‪.19.12.8‬‬
‫חבר בוועדת הבקורת של האגודה‪.‬‬
‫‪.19.12.9‬‬
‫מי שאינו חבר האגודה‪.‬‬
‫ ‪ 10‬‬
‫‪.19.12.10‬‬
‫מי שהאסיפה הכללית של האגודה החליטה להעבירו מכהונתו‬
‫בהתא להמלצות דו"ח חקירה שבוצע בהתא לסעי! ‪ 43‬לפקודת‬
‫האגודות השיתופיות או א נמצא ע"י האסיפה הכללית של האגודה‬
‫כי הפ בלתי כשיר או בלתי מתאי לשמש כחבר ההנהלה‪.‬‬
‫‪.19.12.11‬‬
‫אחי‪ ,‬בני זוג‪ ,‬הורי וצאצאי ובני זוג שנבחרו לוועד‪ ,‬זולת א‬
‫ישאר לכה כחבר וועד אחד מה לאחר שהשאר יתפטרו ממנו; לא‬
‫התפטרו השאר מרצונ תו ‪ 14‬יו מיו בחירת הנהלת האגודה‬
‫יחדלו לכה אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמו ביותר מבי‬
‫הנבחרי‪.‬‬
‫‪.19.12.12‬‬
‫מי שפסול לחברות בהנהלת האגודה לפי תקנות האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.13‬הנהלת האגודה תבחר מבי חבריה את יושב ראש הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.14‬יושב ראש הנהלת האגודה או קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה לא ימלא תפקיד של‬
‫מזכיר אגודה‪ ,‬גזבר אגודה או מנהל חשבונות באגודה‪.‬‬
‫‪ .19.15‬הנהלת האגודה תקבע לעצמה נוהל עבודה שיכלול בי היתר קביעת מועדי ישיבותיה‪,‬‬
‫אופ ניהול הישיבות‪ ,‬קביעת סדר היו‪ ,‬רישו פרוטוקולי‪ ,‬זכויות חתימה‪ ,‬ייצוג‬
‫האגודה וכל עניי אחר שהנהלת האגודה תחליט עליו‪.‬‬
‫‪ .19.16‬יושב ראש הנהלת האגודה יזמ אותה לישיבה לא פחות מפע בחודש‪ ,‬בכל עת שתראה‬
‫לו וכ כל פע כאשר יקבל דרישה לכ מאת שניי מבי חברי הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.17‬נקרא הנהלת האגודה לישיבה‪ ,‬בהתא להוראות תקנו זה ובהתא להחלטות רשויות‬
‫האגודה שנתקבלו כדי‪ ,‬באו לישיבה רוב חבריה‪ ,‬אול יושב הראש לא בא לישיבה‪,‬‬
‫הישיבה תוכל להתקיי ואת תפקיד יושב הראש בישיבה זו יוכל למלא חבר אחר של‬
‫הנהלת האגודה‪ ,‬שיבחר בתחילת הישיבה על ידי חבריה המשתתפי בישיבה‪.‬‬
‫‪ .19.18‬בהצבעה בישיבת הנהלת האגודה יהיה לכל חבר הנהלה קול אחד בלבד‪.‬‬
‫‪ .19.19‬הנהלת האגודה תוכל לדו בישיבתה בכל עניי שהוא‪ ,‬שבתחו סמכויותיה ותוכל‬
‫לקבל החלטות בישיבתה בכל עניי שהוא‪ ,‬שבתחו סמכויותיה‪ ,‬בנוכחות רוב חברי‬
‫הועד‪ .‬על א! האמור מוסכ כי לחברי ההנהלה שמונה ע"י קיבו מור‪ ,‬תהיה זכות ‬
‫לפי שיקול דעת הבלעדי והמוחלט למנוע הצבעה על נושאי שיש בה פגיעה‬
‫בקיבו מור או בנכסיו או בענייניו‪ ,‬מבלי שיהיה עליו להציג הסבר או נימוק כלשהו‬
‫להפעלת זכותו זו‪ ,‬א אי באמור בכדי למנוע את עצ הדיו בנושאי אלו בי חברי‬
‫הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.20‬החלטת הנהלת האגודה תתקבל בישיבת ההנהלה ברוב קולות חבריה‪ .‬היו הקולות‬
‫שקולי‪ ,‬ליו"ר ההנהלה תהיה זכות הצבעה מכרעת‪.‬‬
‫‪ .19.21‬הנהלת האגודה תסמי שניי או יותר מחבריה‪ ,‬או אחד או יותר מבי חבריה ובנוס!‬
‫לכ אחד או יותר מעובדי האגודה‪ ,‬לחתו בש האגודה על מסמכי ותעודות‪,‬‬
‫וחתימותיה ביחד של שניי או יותר מבי בעלי סמכות החתימה האלה תחייבנה‪,‬‬
‫ ‪ 11‬‬
‫בצירו! חותמת האגודה‪ ,‬את האגודה‪ ,‬וזאת בתנאי כי לפחות אחד החותמי בפועל‬
‫בש האגודה יהיה חבר הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.22‬הנהלת האגודה תהיה רשאית לקבוע לגבי סמכות החתימה תנאי נוספי לאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ .19.23‬החלטת הנהלת האגודה‪ ,‬בדבר חתימה בש האגודה ובדבר תנאי החתימה‪ ,‬תישאר‬
‫בתוק! כל עוד לא שונתה כדי או כל עוד לא נתקבלה כדי על ידי הנהלת האגודה‬
‫החלטה אחרת בדבר תנאי חתימה‪.‬‬
‫‪ .19.24‬כל דבר הנדו בישיבת הנהלת האגודה וכל החלטותיה ירשמו בספר הפרוטוקולי של‬
‫ישיבות הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.25‬כל פרוטוקול ישיבת הנהלת האגודה‪ ,‬על כל דפיו וכל העתקיו‪ ,‬יחת על ידי יושב ראש‬
‫הועד‪ ,‬או על ידי חבר ועד‪ ,‬שמילא את מקומו בישיבה זו‪ ,‬וליד חתימה זו תוטבע חותמת‬
‫האגודה‪.‬‬
‫‪ .19.26‬כהונתו של חבר הנהלת האגודה תפסק א הודיע בכתב להנהלת האגודה על‬
‫התפטרותו‪ ,‬או א נמצא בלתי כשיר לפי די לשמש כחבר ההנהלה‪.‬‬
‫פרק ד'‪ :‬הו האגודה‪ ,‬חשבונות ושימוש ברווחי‪$‬‬
‫‪.20‬‬
‫חבר האגודה ישתת! בהונה‪ ,‬כדמי חבר‪ ,‬בסכו של ‪ 100‬ש"ח צמוד למדד המחירי לצרכ‬
‫הידוע האחרו בזמ רישו האגודה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫רשאית האסיפה הכללית להחליט‪ ,‬במסגרת הדיו על התקציב השנתי‪ ,‬על השקעות משותפות‬
‫במסגרת המטרות והסמכויות שנקבעו בתקנו‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫האגודה רשאית לייסד קרנות ולנהל אות‪ ,‬לפי החלטה ברוב של ‪ 75%‬מהמשתתפי בהצבעה‬
‫בקלפי‪ ,‬ובתנאי כי קרנות אלה תפעלנה בתחו מטרות האגודה‪ ,‬ובהתא לתקנו זה ולהוראות‬
‫המפורטות להל‪:‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫חבר האגודה ישתת! בקרנותיה ותנאי השתתפותו זו ושיעוריה יקבעו‪ ,‬מפע בפע‪,‬‬
‫ע"י האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪.22.2‬‬
‫האגודה תוכל להחליט ע ייסוד קר כי היא "קר מוחזרת" ו‪/‬או לקבוע כל תנאי אחר‬
‫לפעולתה וקיומה של קר שייסדה‪.‬‬
‫‪.22.3‬‬
‫חשבונות הו האגודה וחשבונות קרנותיה ינוהלו בספרי האגודה באופ שיאפשר את‬
‫קביעת חלקו של כל חבר מחברי האגודה בהו ואת סכו השתתפותו בפועל של כל חבר‬
‫מחברי האגודה בכל קר מקרנות האגודה‪.‬‬
‫חבר האגודה יישא בהוצאות יסוד האגודה‪ ,‬הוצאות ניהולה והוצאות כלליות‪ ,‬מיוחדות‬
‫וחוזרות‪ .‬בי השאר‪ ,‬יישא כל חבר בהוצאות המפורטות להל בתנאי הקבועי להל‪:‬‬
‫‪.23.1‬‬
‫חבר האגודה ישל תמורת השירותי‪ ,‬הניתני על ידי האגודה‪ ,‬בהתא להחלטות‬
‫הנהלת האגודה על פי התקציב שיאושר ע"י האסיפה הכללית‪.‬‬
‫ ‪ 12‬‬
‫‪.23.2‬‬
‫הנהלת האגודה תוכל לחייב את חברי האגודה‪ ,‬בתשלו הפרשי הצמדה וריבית על פי‬
‫עלות המימו בגי כל סכו שלא שול במועד שנקבע לו‪ ,‬הכול כפי שהנהלת האגודה‬
‫תקבע‪.‬‬
‫‪.23.3‬‬
‫חבר האגודה ישל את תשלומיו‪ ,‬היטליו ומסיו בהתא לאמור בתקנו זה ובשעורי‬
‫ובמועדי‪ ,‬שיקבעו על ידי רשויות האגודה‪.‬‬
‫‪.23.4‬‬
‫האסיפה הכללית תחליט‪ ,‬א תמצא לנכו‪ ,‬על תשלומי מרוכזי למוסדות חו‬
‫מהנותני שירותי לחברי האגודה וכ היא תחליט על חיוב חשבונות חברי האגודה‬
‫בהתא לכ ועל גביית סכומי בהתא לכ‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫אד‪ ,‬שחברותו באגודה פקעה‪ ,‬לא יהיה זכאי לכל תשלו‪ ,‬מלבד תשלו שיקבל מצד ג' או‬
‫מהאגודה‪ ,‬עבור העברת חלקו בהסכמה הדדית בינו לבי צד ג' ובאישור האגודה‪ ,‬בזכויות‬
‫במקרקעי שיש לו בשטח הישוב ובזכויותיו בהו האגודה ובקרנות שהקימה א הוקמו וככל‬
‫שהיו לו זכויות כאלו במועד פקיעת חברות‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫לאגודה תהיה זכות עיכבו על כל זכויותיו האמורות של האד שחברותו פקעה לתשלו כל‬
‫חוב שהיה חב לאגודה בהתא לקבוע בפנקסי ובספרי החשבונות של האגודה‪ ,‬לרבות הפרשי‬
‫ריבית והצמדה‪ ,‬וכ תהיה לה זכות עיקול ו‪/‬או שעבוד ו‪/‬או קיזוז ראשונה על כל תמורה שיקבל‬
‫מכל צד ג' בגי העברת זכויותיו כאמור לתשלו אותו חוב והפרשי ריבית והצמדה‪ .‬זכות‬
‫העיכבו ו‪/‬או העיקול ו‪/‬או השעבוד ו‪/‬או הקיזוז תחול ג על כל חלי! של אותו אד‪ ,‬לרבות ‬
‫ומבלי לגרוע מהאמור לעיל כל נושה‪ ,‬כל נאמ בפשיטת רגל‪ ,‬כל מפרק‪ ,‬כל כונס נכסי‪ ,‬כל‬
‫יורש‪ ,‬כל מנהל עיזבו‪ ,‬וכל התובע מכח זכויותיו של אותו אד‪ ,‬לרבות תביעה מכח הלכת‬
‫השיתו! או מכח כל הסכ וכל די‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫נכסי האגודה אינ ניתני לפדיו או לחלוקה בי חברי האגודה‪ ,‬ואד שחברותו באגודה‬
‫פקעה‪ ,‬יהיה זכאי א ורק להחזר סכומי ולקבלת תשלומי כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫האגודה אינה מנוהלת למטרות רווח‪ ,‬ומטרתה היא השקעת הכנסותיה בהטבת השירותי‬
‫שהיא נותנת‪ .‬א‪ ,‬על א! האמור לעיל‪ ,‬ייווצר רווח תפעולי מפעילות האגודה‪ ,‬יופקד הרווח‬
‫האמור באחת מהקרנות שתקי האגודה‪ ,‬בי כרזרווה לשני הבאות ובי לכל צור אחר‪,‬‬
‫ובלבד שלא ייווצר כל רווח תפעולי‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫חבר האגודה יהיה אחראי לחובותיה‪ ,‬במקרה של פירוקה‪ ,‬בסכו השתתפותו בהו האגודה‬
‫)‪ 100‬ש"ח צמוד( וזאת בנוס! לסכו השתתפותו של חבר זה בהו העצמי של האגודה )‪ 100‬ש"ח‬
‫צמוד(‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫אחריותו של חבר לשעבר לחובות האגודה‪ ,‬במקרה של פירוקה‪ ,‬כפי שהיו קיימי בעת שחדל‬
‫להיות חבר בה‪ ,‬היא לתקופה של שנתיי מתו שנת הכספי אשר בה חדל הנ"ל להיו חבר‬
‫האגודה‪ .‬אחריות עיזבו חבר האגודה‪ ,‬שחברותו באגודה פקעה עקב מותו‪ ,‬לחובות האגודה ‪,‬‬
‫במקרה של פירוקה‪ ,‬וכפי שהיו קיימי בעת מותו‪ ,‬היא לתקופה של שנתיי מיו שנת‬
‫הכספי‪ ,‬שבה נפטר החבר‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫שנת הכספי של האגודה היא תקופה של ‪) 12‬שניעשר( חודש המתחילה כל שנה בי ‪ 1‬בינואר‬
‫והמסתיימת ב ‪ 31‬בדצמבר באותה שנה‪.‬‬
‫ ‪ 13‬‬
‫‪.31‬‬
‫האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה בצורה תקינה‪ ,‬ביעילות באופ שספרי אלו ישקפו את‬
‫מצבה הכלכלי‪ ,‬הכספי והמנהלי של האגודה בהתא לפקודת האגודות השיתופיות ותקנו זה‪,‬‬
‫וכ בהתא להוראות רש האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫הנהלת האגודה חייבת בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫הנהלת האגודה תכי לכל שנת כספי מאז שנתי וחשבו רווח והפסד ‪) 4‬ארבעה( חודשי‬
‫מתו שנת הכספי של האגודה בצורה ובנוסח שיהיו תואמי את פקודת האגודות‬
‫השיתופיות‪ ,‬את תקנות האגודות השיתופיות ואת התקנו הזה‪ .‬המאזני ובדיקת המאזני‬
‫יעשו עלידי רו"ח מוסמ‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫המאז השנתי‪ ,‬חשבו הרווח וההפסד וה החשבונות‪ ,‬התעודות והמסמכי‪ ,‬אשר אות יש‬
‫לצר! למאז זה‪ ,‬יימסרו על ידי האגודה לביקורת מיד ע סיו הכנת ותו ‪) 4‬ארבעה(‬
‫חודשי מתו שנת הכספי של האגודה‪ ,‬לרואה חשבו שיקבע ע"י הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪.35‬‬
‫המאז השנתי‪ ,‬חשבו הרווח וההפסד‪ ,‬חשבונות האגודה‪ ,‬תעודותיה‪ ,‬מסמכי ספריה ופנקסיה‬
‫יבוקרו על ידי רואה החשבו הנ"ל‪ .‬חברי האגודה ועובדיה וכ חברי ההנהלה שלה יסייעו‬
‫לרואה החשבו שיבחר‪ ,‬בביצוע הביקורת‪ ,‬בדר היעילה ביותר‪ ,‬וימסרו את כל הידיעות‪,‬‬
‫ההסברי‪ ,‬התעודות‪ ,‬המסמכי‪ ,‬הספרי והפנקסי הדרושי לכ‪.‬‬
‫פרק ה'‪ :‬פעולות הנוגעות לעסקי האגודה‬
‫‪.36‬‬
‫האגודה תוכל לקבל כספי‪ ,‬הלוואות‪ ,‬התחייבויות‪ ,‬ערבויות‪ ,‬ואשראי עד כדי שעור שיקבע על‬
‫ידי האסיפה הכללית ובהתא לתנאי שיקבעו על ידיה‪ ,‬ובמסגרת מטרותיה וסמכויותיה‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫האגודה רשאית‪ ,‬לביטחו הכספי‪ ,‬ההלוואות‪ ,‬הערבויות והאשראי‪ ,‬שינתנו לה‪ ,‬לחתו על‬
‫שטרות והתחייבויות וכ לשעבד את רכושה במקרקעי ובמיטלטלי‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫האגודה תערו כל שנה תקציב‪ ,‬לכל שנת כספי‪ ,‬והתקציב הזה‪ ,‬על כל פרטיו וסעיפיו כולל‬
‫תקציבי מפעליה וכ תוכנית השקעות‪ ,‬יוכ על ידי הנהלת האגודה ויאושר על ידי האסיפה‬
‫הכללית לגבי כל שנת כספי ולפני תחילתה‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫האגודה תפעל‪ ,‬בכל הנוגע להשתכנות בשטח הישוב ולזכויות במקרקעי שבשטח הישוב‪ ,‬בש‬
‫חבריה‪ ,‬תבוא בדברי ותנהל משא ומת ע בעלי הקרקע או בעלי זכויות על הקרקע או כל‬
‫רשות ממשלתית או אחרת‪ ,‬ותחתו‪ ,‬א יהיה צור בכ‪ ,‬על חוזי‪ ,‬הסכמי‪ ,‬מסמכי‪ ,‬וכל‬
‫הנחו לש פעולתה כאמור‪ ,‬והכל א ורק במסגרת מטרותיה וסמכויותיה‪ .‬למע הסר כל ספק‪,‬‬
‫מובהר בזה כי האמור לעיל לא יחול על זכויות כלשה של הקיבו וחבריו בי זכויות‬
‫במקרקעי ובי זכויות חכירה ובי זכויות שכירות ובי זכויות חזקה ובי זכויות כשל בר רשות‬
‫ והאגודה לא תהיה רשאית לפעול בקשר לזכויות הקיבו ו‪/‬או חבריו אלא א אלה הסמיכו‬
‫אותה במפורש ובכתב לעניי זה‪.‬‬
‫ ‪ 14‬‬
‫‪.40‬‬
‫חבר האגודה ואד אחר לא יקבל חזקה ואל יחזיק ולא יהיה מחזיק במקרקעי בתחו‬
‫האגודה ללא אישור האגודה וללא הסכמתה מראש ובכתב למעט זכויותיו במקרקעי שהוקצו‬
‫לו על ידי מינהל מקרקעי ישראל לצור הקמת ביתו‪ .‬למע הסר ספק‪ ,‬מובהר בזה כי האמור‬
‫לעיל לא יחול על הקיבו וחבריו‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫חבר האגודה לא יהיה רשאי להעביר‪ ,‬להחכיר או להשכיר‪ ,‬את זכויותיו במקרקעי‪ ,‬המוחזקי‬
‫על ידיו‪ ,‬או בחלק ממקרקעי אלה‪ ,‬בי בבעלות‪ ,‬בי בחכירה ראשית‪ ,‬בי בחכירת משנה ובי‬
‫בכל צורה אחרת‪ ,‬או כל זכות שיש לו בהו האגודה או בקרנות האגודה‪ ,‬או בחוב שחבה לו‬
‫האגודה‪ ,‬ללא אישור האגודה וללא הסכמתה‪ ,‬לכל אד שהוא‪ ,‬וכ הוא לא יהיה רשאי להרשות‬
‫ולהמשי להרשות שימוש במקרקעי המוחזקי על ידיו‪ ,‬ללא אישור האגודה וללא הסכמתה‪,‬‬
‫על ידי אד כל שהוא‪ .‬למע הסר ספק‪ ,‬מובהר בזה כי האמור לעיל לא יחול על הקיבו וחבריו‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫אסור לחבר להמחות כל חוב שיש לאגודה כלפיו לצד ג' מבלי קבלת רשות האגודה מראש‬
‫ובכתב לגבי כל חוב כאמור בפני עצמו‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫חבר האגודה רשאי להעביר מקרקעי או זכות במקרקעי ו‪/‬או כל זכות אחרת באגודה ו‪/‬או‬
‫בהו האגודה‪ ,‬אגב פקיעת חברותו לאגודה‪ ,‬לאד אחר רק א קבלה האגודה את האד האחר‬
‫כחבר האגודה וזאת על פי הוראות התקנו הזה בדבר חברות באגודה ובדבר קבלת חברי‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫רצה חבר האגודה להעביר את כל המקרקעי או הזכויות במקרקעי שיש לו באגודה‪ ,‬לאחר‬
‫שאינו חבר באגודה )להל הקונה( ימסור הודעה בכתב להנהלת האגודה‪ ,‬בצירו! בקשת הקונה‬
‫להתקבל כחבר באגודה‪ .‬לא נתקבלה החלטה חיובית בדבר קבלתו של הקונה מוצע כחבר‬
‫באגודה‪ ,‬רשאי החבר לחזור ולהציע קוני נוספי‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫לאגודה תהיה זכות לגבי שטחי המשבצת המוחכרי לה לנהוג בה מנהג בעלי‪ ,‬בכפו!‬
‫להגבלות שבחוזה ע מנהל מקרקעי ישראל‪ ,‬בהוראות התקנו ובהסכ שבי האגודות‪.‬‬
‫‪.46‬‬
‫הוחלט או נקבע‪ ,‬לגבי מקרקעי האמורי להימסר לחבר האגודה‪ ,‬שהקשר החוזי יהיה‬
‫במישרי בי חבר האגודה לבי מינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬לא יחתו חבר האגודה על הסכ כל‬
‫שהוא ולא יקבל חזקה ולא יחזיק במקרקעי כל שה בתחו האגודה אלא לאחר שקיבל‬
‫אישור לכ בכתב מהאגודה‪ ,‬בו יפורט בתנאי יסוד שזכויותיו מותנות בהיותו חבר באגודה‬
‫ובשאר התנאי המפורטי באישור ובתקנות אלו‪.‬‬
‫‪.47‬‬
‫הוקצו לאד‪ ,‬שאינו חבר האגודה או באו לרשותו מקרקעי או זכויות במקרקעי שבתחומי‬
‫פעולת האגודה ושלא בתחומי קיבו מור‪ ,‬לא יהיה אותו אד רשאי למכור‪ ,‬להחכיר‪ ,‬למסור‬
‫את האחזקה או את השימוש של המקרקעי האלה‪ ,‬או זכות בה לשנות את ייעוד‪ ,‬אלא‬
‫לחבר האגודה וכ בתנאי כי קיבל לכ אישור מהנהלה האגודה‪ .‬המחזיק במקרקעי ו‪/‬או בזכות‬
‫בה בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬דינו כדי משיג גבול‪ ,‬ולאגודה תהיה זכות תביעה כנגדו לסילוק ידו‬
‫מהמקרקעי האמורי‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫עברו זכויותיו של חבר האגודה מכוח ירושה‪ ,‬בי ללא צוואה ובי בשל צוואה‪ ,‬יתקבל היורש‬
‫כחבר לאגודה א ורק בכפו! לתנאי הקבועי בתקנות אלו לעיל ואושרה חברותו על ידי ועדת‬
‫הקבלה או בערעור על ידי הצבעת האסיפה הכללית בקלפי כמפורט בהוראת תקנו זה לעיל‪.‬‬
‫ ‪ 15‬‬
‫‪.49‬‬
‫חבר האגודה אינו רשאי להעביר לאחר את זכויותיו במקרקעי המוחזקי על ידיו אלא רק‬
‫לאד שהוא חבר האגודה וא! זאת בהסכמת האגודה‪ ,‬אול נית להתיר מסירת חזקה או‬
‫זכות שימוש ארעיי בלבד למי שאינו חבר האגודה באישור אגודה‪.‬‬
‫‪.50‬‬
‫חבר האגודה יפעל בהתא לכללי‪ ,‬שנקבעו על ידי האגודה בכל הנוגע לתכנו ולבניה ובכל‬
‫הקשור ב "חוק התכנו והבניה"‪ ,‬תשכ"ד ‪ ,1965‬על תיקוניו‪ ,‬ובתקנות ובצווי שפורסמו לפי‬
‫חוק זה‪ .‬חבר האגודה לא יעשה פעולה כל שהיא מסוג הדברי שחוק התכנו והבניה תשכ"ד ‬
‫‪ 1965‬והתקנות על פיו‪ ,‬לרבות כל צו והיתר החלי עליה או לגביה‪ ,‬ללא אישור מוקד‬
‫בכתב מהאגודה‪ .‬בכפו! לכל חוק וכל די‪ ,‬האגודה תהיה רשאית ומוסמכת בנוס! לכל האמור‬
‫בתקנו זה‪ ,‬לקבוע כללי בנוגע לתכנו ובכל הקשור בחוק התכנו והבניה‪ ,‬תשכ"ד ‪ 1965‬על‬
‫תיקוניו ועל התקנות והצווי שפורסמו לפיו‪ ,‬ולתכנ ולבצע ולהגביר פיתוח תשתית ציבורית‬
‫לפי צרכי האגודה ו‪/‬או חבריה‪ ,‬במקרקעי שבתחו הישוב‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫זכויותיו של חבר האגודה‪ ,‬מובטחות לו בכפו! למגבלות הקבועות בהסכ זה‪ ,‬בהתא לחוק‬
‫המדינה‪ ,‬לתקנו והחלטות רשויות האגודה‪ ,‬במסגרת מטרותיה וסמכויותיה‪ .‬בי השאר‪ ,‬יחולו‬
‫על זכויות החבר ההוראות המפורטות להל‪:‬‬
‫‪.51.1‬‬
‫האגודה רשאית‪ ,‬א אינה חייבת‪ ,‬להבטיח את זכויות החבר‪ ,‬המפורטות והרשומות‬
‫בתקנו זה‪ ,‬באמצעות רשויותיה וא יהיה צור בכ‪ ,‬באמצעות מוסדות‪ ,‬שיקבעו‬
‫במיוחד לש כ ואשר סמכויותיה תהיינה בכפו! לסמכויות האסיפה הכללית‬
‫ולסמכויות הנהלת האגודה‪.‬‬
‫‪.51.2‬‬
‫זכות השתתפות באסיפה הכללית וזכות ההצבעה בה לא תישלל מחבר האגודה מחמת‬
‫חוב כספי לאגודה או מסיבה אחרת‪ ,‬כל שהיא‪.‬‬
‫‪.51.3‬‬
‫זכותו של חבר האגודה לקבל כל שרות‪ ,‬הנית על ידי האגודה לחבריה בהתא לתקנו‬
‫זה‪ ,‬במסגרת מטרותיה וסמכויותיה ובהתא ובכפו! להחלטות רשויותיה ולהוראות‬
‫תקנו זה‪.‬‬
‫‪.51.4‬‬
‫חבר האגודה ישתמש בזכויות‪ ,‬הנובעות מחברותו באגודה‪ ,‬א ורק א סילק את כל‬
‫המגיע ממנו לאגודה‪ ,‬בהתא לחשבונותיה ולהודעותיה ובכפיפות להוראות תקנו זה‪.‬‬
‫‪.51.5‬‬
‫חבר האגודה יזכה מהאגודה ומרשויותיה ליחס‪ ,‬השווה ליחס לכל חבר אחר של‬
‫האגודה‪ ,‬ללא כל הפליה‪ ,‬בכפו! להוראות תקנו זה ולזכויות הקבועות על פיו‪.‬‬
‫‪.51.6‬‬
‫חבר האגודה חייב למלא אחר הוראת התקנו הזה‪ ,‬בי כספיות ובי אחרות ואחר‬
‫ההחלטות וההוראות של האסיפה הכללית ורשויות האגודה האחרות‪ ,‬כתנאי לקיו‬
‫זכויותיו ע"י האגודה‪.‬‬
‫‪.51.7‬‬
‫חבר האגודה ימלא אחר התחייבויותיו‪ ,‬בי כספיות ובי אחרות‪ ,‬הנובעות מתקנו זה‪,‬‬
‫מהחלטות רשויות האגודה ומהתחייבויותיה של האגודה בהתא לתקנו זה‬
‫ולהחלטות רשויות האגודה‪.‬‬
‫‪.51.8‬‬
‫רשימות ספרי האגודה תחייבנה כל חבר אגודה בקשר לכל עניי הנוגע לחובותיו‬
‫לאגודה ובקשר לכל עניי הנוגע לתביעותיו ממנה‪.‬‬
‫‪.51.9‬‬
‫די חברות באגודה כדי חתימה על התחייבות הנובעת מתקנו זה ו‪/‬או מחברות‬
‫באגודה‪.‬‬
‫ ‪ 16‬‬
‫‪ .51.10‬חבר האגודה ישתת! בהונה‪ ,‬ישל את חלקו בהו זה וישל את כל חובותיו ותשלומיו‬
‫לאגודה בהתא לתקנו זה ולהחלטות רשויותיה ובהתא לחשבונות שיוגשו לו על ידי‬
‫האגודה וכ בשעורי ובמועדי אשר יקבעו על ידי רשויות אלו‪.‬‬
‫‪ .51.11‬האגודה רשאית לספק את שרותיה ג לתאגיד וג ליחיד‪ ,‬שאינו חבר האגודה‪ ,‬בכפו!‬
‫להנחיות האסיפה הכללית‪ ,‬בהתא להחלטות והנהלת האגודה ולפי התנאי שיקבעו‬
‫על ידיה‪ ,‬אול בתנאי שיחת מראש הסכ בנידו‪.‬‬
‫‪ .51.12‬האגודה תוכל לעסוק ולהתקשר ע תאגיד וע אד יחיד‪ ,‬שאינו חבר האגודה‪ ,‬בכפו!‬
‫למטרות האגודה ולתנאי שנקבעו‪ ,‬מדי פע בפע על ידי רשויותיה‪.‬‬
‫‪ .51.13‬האגודה רשאית לספק את שרותיה לאנשי שאינ חברי האגודה‪ ,‬לפי להחלטות‬
‫רשויותיה‪.‬‬
‫פרק ו'‪ :‬שונות‬
‫‪.52‬‬
‫כל סכסו הנובע מחברות באגודה או מעסקי האגודה‪ ,‬לרבות פרוש הנובע מתקנו זה או פרוש‬
‫סעי! מסעיפיו אשר יתגלע‪:‬‬
‫בי‪:‬‬
‫חברי; או חברי לשעבר; או יורשיה; או חליפיה השוני; או כל הבא מכוח או‬
‫בשמ או מכח זכויותיה או עבור לרבות כל מנהל עיזבו ונאמ בפשיטת רגל‬
‫ואפוטרופוס וכונס נכסי ומפרק ומנהל מיוחד; או האגודה; או חברי הנהלת האגודה;‬
‫או כל רשות וגו! ומוסד מוסמ של האגודה לרבות האסיפה הכללית או הנהלת‬
‫מצד אחד;‬
‫האגודה או ועדת הקבלה או כל ועדה או פקיד אחרי של האגודה‬
‫לבי‪:‬‬
‫האגודה; או חברי הנהלת האגודה; או כל רשות וגו! ומוסד מוסמ של האגודה ‬
‫לרבות האסיפה הכללית או הנהלת האגודה או ועדת הקבלה או כל ועדה או פקיד‬
‫מצד שני;‬
‫אחרי של האגודה‬
‫יימסר לבוררות בפני בורר שיתמנה על ידי ע"י בית המשפט המוסמ‪.‬‬
‫‪.53‬‬
‫הרואה את עצמו נפגע על ידי כל פסק שהוא של הבורר‪ ,‬לא יוכל לערער על הפסק הזה‪ ,‬אלא א‬
‫לדרוש את ביטול פסק הבורר בהתא לחוק הבוררות‪.‬‬
‫‪.54‬‬
‫בהתא לפקודת האגודות השיתופיות‪ ,‬תקנו זה מהווה ג הסכ בוררות כללי ומיוחד ולא‬
‫יהיה צור לחתימת הסכ בוררות נפרד לכל עניי הקשור בבוררות והמוזכר בתקנו זה‪ ,‬א‬
‫א וככל שנחת הסכ בוררות מיוחד יגבור הסכ הבוררות המיוחד על הסכ בוררות זה‪.‬‬
‫‪.55‬‬
‫הבורר שיפעל לישוב סכסו על פי הוראות תקנו זה לא יהיה קשור בדיני ראיות‪ ,‬בדיני נוהל‬
‫וסדרי די או בדי המהותי‪ ,‬א יהיה כפו! להוראות תקנו זה‪ .‬הבורר יוכל לקבל כל החלטה‬
‫מכל סוג שהוא ולתת כל פסק שהוא‪ ,‬לרבות החלטת ביניי‪ ,‬צו זמני‪ ,‬צו מניעה‪ ,‬צו עשה‪ ,‬צו‬
‫ביצוע בעי‪ ,‬ה חלקי וה סופי‪ ,‬וכ יוכל לאשר פשרה בי הצדדי בסכסו או לדחותה‪.‬‬
‫‪.56‬‬
‫הבורר ידו ויפסוק בסכסו במעמד שני הצדדי‪ ,‬אול ה רשאי א לא חייבי לדו‬
‫ולפסוק ג במעמד צד אחד‪ ,‬א נוכחו כי שני הצדדי הוזמנו כדי‪.‬‬
‫‪.57‬‬
‫על החלטה לפרק את האגודה מרצו יחולו ההוראות המפורטות להל‪:‬‬
‫ ‪ 17‬‬
‫‪.57.1‬‬
‫נקראה אסיפה כללית מיוחדת לש דיו ולהחלטה של פרוק האגודה‪.‬‬
‫‪.57.2‬‬
‫בעד ההצעה לפרק את האגודה‪ ,‬הצביעו בקלפי לאחר קיו האסיפה כללית המיוחדת‬
‫הנ"ל‪ ,‬לפחות שלושה רבעי מכלל חברי האגודה‪.‬‬
‫‪.57.3‬‬
‫התקבלה הסכמת הקיבו‪.‬‬
‫‪.57.4‬‬
‫במקרה של פרוק האגודה מרצו ושלא מרצו‪ ,‬כל הזכויות הנכסי והכספי‪ ,‬להוציא‬
‫זכויות במקרקעי וזכויות למקרקעי‪ ,‬הכוללת ג זכויות חוזרות וכ זכות של בר‬
‫רשות שישאר בידי האגודה‪ ,‬יחולקו לאחר סילוק כל חובותיה שווה בשווה בי חברי‬
‫האגודה‪.‬‬
‫‪.57.5‬‬
‫במקרה של פירוק האגודה‪ ,‬הוצאות הפירוק תכללנה בחובות האגודה‪.‬‬
‫‪.58‬‬
‫תקנו זה מהווה חוזה בי חברי האגודה‪ ,‬בינ לבי עצמ‪ ,‬וכ בי החברי‪ ,‬כול יחד וכל אחד‬
‫לחוד‪ ,‬לבי האגודה‪.‬‬
‫‪.59‬‬
‫החלטה על שינוי תקנו או על תיקונו תהיה בת תוק! בהתא לתנאי ולהוראות המפורטי‬
‫להל‪:‬‬
‫‪.60‬‬
‫‪.59.1‬‬
‫היא נתקבלה באסיפה כללית‪ ,‬שנקראה במיוחד לש כ‪.‬‬
‫‪.59.2‬‬
‫נתקיימו לגבי החלטה זו הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר המספר הנדרש של‬
‫חברי האגודה המשתתפי באסיפה הכללית‪ ,‬שבה דני על תיקו תקנות ובדבר מספר‬
‫המצביעי בעד ההצעה על תיקו כזה‪.‬‬
‫‪.59.3‬‬
‫רש האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה הזו‪ ,‬ככל שאישורו נדרש על פי די‪.‬‬
‫‪.59.4‬‬
‫התקבלה הסכמת הקיבו‪.‬‬
‫בתקנו זה‪ ,‬יחולו כללי הפרשנות הבאי‪:‬‬
‫‪.60.1‬‬
‫תקנו זה יפורט תמיד בצורה הרחבה ביותר ושו סעי! של תקנו זה ושו הוראה‬
‫מהוראותיו לא יפורשו כאילו ה באי לצמצ הוראה אחרת‪ ,‬אלא להיפ‪ ,‬וכ כל‬
‫סעי! וכל הוראה יראו אות כמצטברי וג מהווי הוראה נפרדת‪.‬‬
‫‪.60.2‬‬
‫נקבעה הוראה בתקנו זה כבלתי חוקית‪ ,‬אי בקביעה זו בכדי להביא לביטול הוראות‬
‫אחרות‪ ,‬אלא א אות הוראות מביאות לאחר ביטולה של ההוראה הבלתי חוקית‬
‫לתוצאה הפוכה מהתוצאה אלמלא הביטול‪.‬‬
‫‪.60.3‬‬
‫מטרות וסמכויות כל אחת מהמטרות ומהסמכויות הרשומה בתקנו זה‪ ,‬היא מטרה‬
‫או סמכות נפרדת ובלתי תלויה ברעותה וכל הנאמר בתקנו זה לגבי המטרות‬
‫והסמכויות של האגודה ורשויותיה בתקנו זה‪ ,‬יפורש תמיד בצורה הרחבה ביותר‪.‬‬
‫‪.60.4‬‬
‫לשו יחיד כולל רבי ולהיפ‪ ,‬אלא א נאמר בכל הוראה שהיא של תקנו זה‪,‬‬
‫במפורש או כלל‪ ,‬אחרת‪ .‬לשו זכר כולל נקבה ולהיפ‪.‬‬
‫ ‪ 18‬‬
‫‪.61‬‬
‫כל הסכ שייעשה בי האגודה או החלטות רשויותיה וכ חבר מחבריה לבי מי שאינו חבר בה‬
‫החורג ממטרות האגודה או מהוראות התקנו יהיה בטל מעיקרו‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫אי בתקנו זה בכדי למנוע או לגבור על כל התקשרות או הסכ בי קיבו מור לבי האגודה‬
‫או מי מחברי האגודה או תושבי הישוב מור‪.‬‬
‫פרק ז'‪ :‬תקופת המעבר‬
‫‪.63‬‬
‫כל חבר אגודה שחברותו בה תופסק מכל סיבה שהיא‪ ,‬ימשי ויקיי את החלטות הנהלת‬
‫האגודה מתוק! סמכותה כועד מקומי של הישוב מור‪ ,‬וכ ימשי לשמור ולקיי את אורחות‬
‫החיי המקובלי ביישוב מור‪.‬‬
‫‪.64‬‬
‫בתקופת מעבר לא יהיה שינוי במסגרת המוניציפלית הקיימת ביישוב ובייצוגו של הישוב כלפי‬
‫המועצה האזורית‪ .‬למרות האמור בתקנו זה או בכל די בדבר סמכויות ותפקידי בתחו‬
‫המוניציפלי או בכל תחו אחר‪ ,‬האגודה לא תיקח על עצמה תפקידי כלשה‪ ,‬אלא תשמש‬
‫כמסגרת ארגונית בלבד‪.‬‬
‫‪.65‬‬
‫בתקופת המעבר הנ"ל‪ ,‬תהיה לחברי האגודה שהפכו לתושבי בישוב‪ ,‬זכות לבחור נציג מטעמ‬
‫שישתת! כמשקי! בלבד ללא זכות הצבעה בדיוני בנושאי מוניציפליי בועד ההנהלה של‬
‫הקיבו‪.‬‬
‫‪.66‬‬
‫בתקופת המעבר‪ ,‬כל תפקידיה של האגודה יתבצעו ע"י הנהלת האגודה של קיבו מור‪,‬‬
‫שתמשי ותכה בי היתר ג כוועד המקומי של הישוב‪ .‬באותה תקופת מעבר האגודה‬
‫הקהילתית תיפעל א ורק באמצעות ועד המייסדי‪ ,‬וא ורק בתחומי הבאי‪ :‬קליטת‬
‫חברי לאגודה ע"י ועדת קבלה שתמונה על ידי וועד המיסדי; קידו נושא הבניה לצור‬
‫השתכנות חבריה ככל שיהיה צור בפעולות מטע האגודה; גיבוש והערכות לשלב הקבע בתו‬
‫תקופת המעבר‪.‬‬
‫ ‪ 19‬‬
‫הסכ‪$‬‬
‫שנער* ונחת‪ $‬בקיבו) מור‬
‫ביו‪ __________ $‬לחודש _____________שנת _____________‬
‫בי‪:‬‬
‫מור אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ‬
‫)להל "האגודה"(‬
‫מצד אחד‬
‫לבי‪:‬‬
‫קיבו) מור‬
‫)להל "הקיבו)"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל ‪:‬‬
‫והאגודות שכנות זו לזו וברצונ לקיי‪ $‬יחסי שכנות טובי‪ $‬והוגני‪ $‬לתועלת ולרווחת‬
‫שני הצדדי‪;$‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והקיבו) קיי‪ $‬ופועל בתחו‪ $‬הישוב החל משנת _______‪ ,‬וברצו הצדדי‪ $‬לשמר את‬
‫אופי והיק‪ .‬פעילות הקיבו)‪ ,‬כפי שהיא קיימת היו‪ $‬ולאפשר פיתוחה והרחבתה של‬
‫פעילות זו ג‪ $‬לאחר הקמת הישוב הקהילתי;‬
‫והואיל‬
‫והאגודה הקהילתית מבקשת לעשות שימוש במבני‪ $‬שבבעלות הקיבו) למטרות‬
‫ציבוריות;‬
‫לפיכ* הוצהר‪ ,‬הוסכ‪ $‬והותנה בי הצדדי‪ $‬כדלקמ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא להסכ‪ $‬זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל שינוי או תוספת להסכ‪ $‬זה יעשו בכתב ובחתימת הצדדי‪.$‬‬
‫‪.3‬‬
‫האגודה מצהירה כי ידוע לה כי הקיבו) הינו התאגדות שיתופית ובעל זכויות ונכסי‪ $‬שוני‪,$‬‬
‫לרבות זכויות במקרקעי‪ ,‬מכסות מי‪ $‬ויצור‪ ,‬תאגידי‪ $‬שוני‪ ,$‬וכ הוא מפעיל ומחזיק משק‬
‫כלכלי בעל פעילות משקית‪ ,‬לרבות פעילות חקלאית ופעילות תיירותית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫האגודה מצהירה כי ידוע לה כי הקיבו) השקיע ותר‪ $‬רבות לפיתוח הישוב וביסוסו‪ ,‬לרבות‬
‫השקעת עבודה ומשאבי‪.$‬‬
‫‪.5‬‬
‫האגודה מצהירה ומתחייבת כי אי ולא יהיו לה כל דרישה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה לזכות‬
‫כלשהי בנכסיו ובזכויותיו של הקיבו)‪ ,‬בזכויותיו במקרקעי‪ ,‬בתאגידי‪ ,$‬במכסות בתקציבי‬
‫הסוכנות‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫האגודה לא תפעל‪ ,‬בי כאגודה ובי בכשירותה המוניציפלית ובי בכל מסגרת אחרת‪ ,‬בכל דר*‬
‫שהיא שיש בה משו‪ $‬טענה‪ ,‬דרישה תביעה או ניסיו‪ ,‬לצמצ‪ $‬ו‪/‬או להגביל את הפעילות‬
‫הכלכלית של הקיבו)‪ ,‬בי החקלאית ובי התעשייתית או התיירותית‪ ,‬על כל הכרו* בה‪ ,‬או‬
‫ ‪ 20‬‬
‫השימוש‪ ,‬הקיי‪ $‬והעתידי‪ ,‬באמצעי הייצור של הקיבו)‪ ,‬לרבות פיתוח והרחבת‪ $‬של אמצעי‬
‫ייצור קיימי‪ $‬ועתידיי‪.$‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫א‪.‬‬
‫האגודה הקהילתית מצהירה כי ידוע לה כי פעילותו הכלכלית של הקיבו)‪ ,‬בי‬
‫החקלאית ובי התעשייתית או התיירותית‪ ,‬בי הקיימת ובי העתידית‪ ,‬כרוכה‪ ,‬או תהא‬
‫כרוכה במידה זו או אחרת‪ ,‬במטרדי רעש‪ ,‬ריח‪ ,‬תעבורה‪ ,‬זיהו‪ $‬וכיו"ב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקיבו) מתחייב לעשות ככל שביכולתו‪ ,‬במידה סבירה בנסיבות העניי‪ ,‬ובהתא‪$‬‬
‫ליכולתו‪ ,‬כדי להקטי או לצמצ‪ $‬את המפגעי‪ $‬והמטרדי‪ $‬הנובעי‪ $‬בפעילותו‬
‫הכלכלית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצדדי‪ $‬יפעלו במשות‪ ,.‬במסגרת פעילות‪ $‬המוניציפלית‪ ,‬כדי להשקיע מתקציב‪$‬‬
‫המוניציפלי‪ ,‬בהתא‪ $‬ליכולת‪ ,$‬בפעולות שיהא בה כדי לצמצ‪ $‬או למנוע מפגעי‪$‬‬
‫כאמור‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫האגודה לא תהא זכאית למנוע או להגביל את המש* פעילותו הכלכלית של הקיבו)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מובהר כי אי האמור לעיל כדי להוות הודאה מצד הקיבו) בקיומו של מטרד כלשהו‪,‬‬
‫כמשמעות מונח זה ופקודת הנזיקי )נוסח חדש(‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצדדי‪ $‬יפעלו בשיתו‪ .‬פעולה בי א‪ $‬יאורגנו במסגרת מוניציפלית אחת ובי א‪ $‬לאו‪,‬‬
‫בתחומי החיי‪ $‬השוני‪ ,$‬לרווחת ותועלת חבריה‪.$‬‬
‫ב‪.‬‬
‫האגודה תפעל במסגרת מוניציפלית משותפת‪ ,‬א‪ $‬תהיה כזו‪ ,‬בהתא‪ $‬להתחייבויותיה‬
‫על פי הסכ‪ $‬זה‪ ,‬ותפעיל מידת השפעתה על נציגיה ברשויות המוניציפליות‪ ,‬בי‬
‫המקומית ובי האזורית‪ ,‬כדי שיפעלו בהתא‪ $‬להתחייבויות האגודה על פי הסכ‪ $‬זה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקיבו) יסייע לאגודה בתחו‪ $‬הקליטה‪ ,‬הארגו וניהול השירותי‪ $‬המוניציפליי‪ ,$‬ובאופ מיוחד‬
‫מובהר כי הקיבו) והוא בלבד‪ ,‬יהיה הרשאי והזכאי לית המלצה למנהל מקרקעי ישראל‬
‫לחתימת הסכ‪ $‬חכירה ע‪ $‬המבקשי‪ $‬להתיישב בתחו‪ $‬היישוב מור‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫האגודה תוכל לפתח מבני צבור ושירותי‪ ,$‬לפי הצור*‪ ,‬לשימוש כלל האוכלוסייה בישוב לרבות‬
‫חברי הקיבו)‪ ,‬ובי היתר האגודה תשכור מאת הקיבו) בשכירות בלתי מוגנת מבני‪ $‬ו‪/‬או‬
‫נכסי‪ $‬אחרי‪ ,$‬לתקופה בתמורה שיקבעו בהסכמה מעת לעת‪ ,‬על מנת לקיי‪ $‬את תפקידיה‬
‫הציבוריי‪ ,$‬ותשל‪ $‬בנוס‪ .‬מחיר הול‪ $‬עבור הוצאות נוספות בג השימוש במבני‪ $‬כגו הוצאות‬
‫התחזוקה; החשמל; המי‪ ;$‬הטלפו; הביטוח; וכל היוצא בזה‪ ,‬וכ בכל המיסי‪ $‬ותשלומי החובה‬
‫והארנונה וההיטלי‪ $‬והאגרות ודמי ההשתתפות וכיו"ב תשלומי חובה מוניציפלי‪ $‬ואחרי‪$‬‬
‫שיוטלו על המבני‪ $‬או הנכסי‪ $‬האמורי‪.$‬‬
‫‪.11‬‬
‫האגודה תוכל לסייע לחבריה בפיתוח תעסוקה לא חקלאית בשטח הקיי‪ $‬בתכנית המתאר כל‬
‫עוד יש בו מקו‪ $‬או בשטח נוס‪ .‬שיתוכנ לצור* זה‪ .‬כל זה כאמור לא על חשבו הפיתוח של‬
‫הקיבו) ובכפו‪ .‬לתקנו התב"ע‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫זכויות המי‪ $‬תהיינה על ש‪ $‬הקיבו) בלבד‪ ,‬למעט זכויות מי‪ $‬לשימוש האגודה וחבריה שאינ‪$‬‬
‫חברי הקיבו)‪ ,‬שיהיו רשומות ככל הנית עלש‪ $‬האגודה ו‪/‬או החברי‪ $‬האמורי‪.$‬‬
‫‪.13‬‬
‫כספי‪ $‬ותקציבי‪ $‬שוני‪ $‬המגיעי‪ $‬לישוב יופנו לפי מטרת‪ $‬לקיבו) או לאגודה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫חברי הקיבו) ביו‪ $‬אשור האגודה יהיו חברי‪ $‬באגודה‪ ,‬א‪ $‬יוסכ‪ $‬כ*‪ ,‬ללא צור* באישור‬
‫קליטה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫א‪.‬‬
‫כל סכסו* שיתגלע בי הצדדי‪ ,$‬בכל הקשור בהסכ‪ $‬זה ובקשרי הגומלי שביניה‪ $‬מכל‬
‫סוג שהוא‪ ,‬יובאו להכרעת בורר‪ ,‬בפני עו"ד אסנת נווה מרח' קויפמ ‪ 4‬תל אביב או‬
‫בפני מי שימונה על ידה‪ ,‬כבורר לפי דיני הבוררות של מדינת ישראל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חתימת הצדדי‪ $‬על הסכ‪ $‬זה כמוה כחתימה על הסכ‪ $‬בוררות לפי חוק‪.‬‬
‫ ‪ 21‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הבורר לא תהיה כפו‪ .‬לדיני הראיות לסדרי הדי ולדי המהותי‪ ,‬ולא יהיה מחוייב‬
‫בנימוק פסק הבורר‪.‬‬
‫______________________‬
‫האגודה הקהילתית‬
‫_______________________‬
‫הקיבו)‬