על סיפורים, אגדות ומה שבניהם

‫פעולת פתיחה לנושא שנתי‬
‫על סיפורי‪ ,‬אגדות ומה שבניה‬
‫מטרות ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫להכיר את הסיפור של כל אחד מחברי הקבוצה‪ ,‬מנקודות מבט שונות )כשיהפו את הסיפורי לכדי סיפור‬
‫אחד של הקבוצה כולה(‬
‫לראות מאיפה התחילו הסיפורי‬
‫לחשוב על למה אנחנו אוהבי לשמוע סיפורי‬
‫אי סיפורי יכולי ג לחנ‪ ,‬לתת מוסר השכל או תובנה מסויימת‬
‫מהו סיפור קצר? )רוב הסיפורי שאנו עומדי לספר השנה( ז'אנר ספרותי‪ ,‬שבו היצירות הספרותיות ה בעלות היק‬
‫מצומצ‪ .‬מאפייני מובהקי של הסיפור הקצר ה אחדות הזמ ‪ ,‬אחדות המקו ואחדות העלילה‪ .‬מאפייניו‬
‫העיקריי של הסיפור הקצר‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הלשו ‪ #‬הסיפור הקצר נוטה להשתמש בלשו חסכנית‪.‬‬
‫העלילה )השתלשלות המאורעות בסיפור(‪ :‬בסיפור הקצר יש בדר כלל עלילה אחת‪ .‬מבנה העלילה‪:‬‬
‫מבוא )אקספוזיציה( ‪ #‬פעולה ‪ #‬הסתבכות ‪ #‬שיא ‪ #‬התרת ההסתבכות‪ #‬סיו‪.‬‬
‫הדמויות )הנפשות הפועלות בסיפור(‪ :‬מעטות‪ ,‬בדר כלל יש דמות ראשית אחת ודמויות משנה‪.‬‬
‫המוטיב ‪ #‬מילה‪ ,‬רעיו או תבנית חוזרת שתפקיד להדגיש רעיו ‪ .‬המוטיב משמש כסמל בסיפור‪.‬‬
‫זמ ‪ #‬בדר כלל הסיפור מתרחש במהל זמ קצר‪ ,‬מספר שעות‪ ,‬יממה‪ ,‬שבוע או בדילוגי גדולי של ‪20‬‬
‫שנה ויותר‪.‬‬
‫אגדה )בהקשר היהודי(‪:‬‬
‫במסגרת הספרות התלמודית‪ ,‬מכני בש אגדה או אגדתא את החלקי שאינ הלכתיי‪ .‬בחלק ה'אגדי' נכללי‬
‫נושאי רבי‪ #‬סיפורי‪ ,‬משלי‪ ,‬פרשנות למקרא ‪ ,‬דברי חכמה ומוסר וכו'‪) .‬א יש לכ בבית‪ #‬שווה להביא(‪ .‬בשל‬
‫גיוונה והחופש היחסי שנית בה‪ ,‬הייתה האגדה למקו ביטויי של בעלי הכישרו הספרותי שבי החכמי‪ ,‬והפכה‬
‫ל"יצירת מופת לדורות עול"‪ .‬תפקידה של האגדה היה למשו את לב הע לדברי תורה ומוסר‪ .‬ספר מומל' הוא‬
‫"ספר האגדה"‪ ,‬שמקב' מבחר סיפורי ואגדות חז''ל במקורות שוני‪ .‬קוב' על ידי חיי נחמ ביאליק ורבניצקי‪,‬‬
‫שנכתב בי השני ‪.1908#1911‬‬
‫משל‬
‫סיפור אלגורי קצר ע מוסר השכל השיי לסוגת הסיפור העממי יחד ע המעשי‪ ,‬האגדה‪ ,‬הפתג‪ .‬ברוב המקרי‬
‫המשל ד בבעלי חיי אשר לעתי עוברי תהלי של האנשה‪ .‬המטרה בשימוש בחיות‪ ,‬או באנשי פשוטי היא לגרו‬
‫לשומע המשל להבי את מוסר ההשכל‪ .‬כאשר המקשיב חושב שמדובר בדמויות פחותות ממנו‪ ,‬הוא לומד את המטרה‬
‫האמיתית‪ ,‬וא יכול לשפוט את הדמויות‪ .‬הנביאי בתנ" משתמשי במשלי כדי להעביר מסרי למל או לע‪ .‬על‬
‫שלמה המל מסופר שידע משלי רבי ולפי המסורת א כתב את ספר "משלי"‪ .‬משל מפורס מהתנ" הוא "משל‬
‫יות" המוכר ג כמשל העצי )ספר שופטי פרק ט(‪.‬לרוב‪ ,‬המשל משמש כאמצעי חינוכי להעברת מסרי מוסריי או‬
‫התנהגותיי‪.‬‬
‫נמשל‬
‫הנמשל הוא המסר הסמוי )לפעמי ג ביטוי( שהמשל מרמז אליו‪ ,‬והוא החלק החשוב שבמשל‪ ,‬כי ממנו אפשר‬
‫ללמוד‪ .‬הנמשל שהוא אמירה כוללנית לגבי בני האד‪ .‬הנמשל הוא מסר תועלתי‪#‬מעשי ומטרתו להעמיד את האד על‬
‫המציאות‪ ,‬על הטבע האנושי ועל דרכי התמודדות הטובי והיעילי ביותר ע מציאות‪ .‬המסר צרי להיות ברור וחד‬
‫משמעי‪ ,‬על מנת שהקורא ייצמד לעיקר ויפיק מ המשל בדיוק את המשמעות שאליה המתכוו הממשל‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫כיצד מספרי סיפורי? )דגשי למדריכי(‬
‫הקשבה‪ #‬חשוב לשי לב שהחניכי מסתכלי עלינו‪ ,‬ומחכי לשמוע את הסיפור‪.‬‬
‫לנטרל את כל אות הדברי שעשויי להפריע לנו בעת הסיפור ‪ :‬אפשר אפילו להכי שלט ולתלות מחו' ‪#‬‬
‫לחדר הפעולה‪" :‬כא מקשיבי לסיפור"‪ ,‬או אפילו לצאת החוצה למקו נטול חניכי אחרי והפרעות‪.‬‬
‫קול ‪ #‬מעניי ומגוו ‪ ,‬ולא חד‪#‬גוני‪ .‬כשיש מתח‪ #‬לדבר טיפה יותר לאט‪ ,‬להביט לחניכי בעיניי‪.‬‬
‫לשת!‪ #‬הסיפור אמור לגרור שיתו בתחושות ובכל שפת הגו של המאזי ‪ .‬אפשר ג לעצור כל כמה זמ‬
‫ולשאול‪" :‬מה לדעתכ עומד לקרות?" או ‪,‬למה לפי דעתכ קרה מה שקרה?"‬
‫כמו כל פעולה טובה‪ #‬חשוב ליצור אוירה של סיפור‪ #‬אפשר לבקש מה להביא כריות‪ ,‬שיהיה נוח לשבת‪ ,‬אפשר‬
‫להביא מוסיקה מתאימה‪ ,‬או להתלבש בבגד של מספר סיפורי וכו'‪.‬‬
‫‪ #‬להחזיק ספר בידיי‪ ,‬שירגיש ממש כמו סיפור אמיתי‪ .‬אפשר בפעולה הראשונה להכי מקרטו כריכה‪,‬‬
‫ולהכניס אליה בכל פעולה את כל הסיפורי שסיפרנו עד שיהיה ספר של הקבוצה )אפשר יהיה להציג אותו ג‬
‫בפסטינוע"(‬
‫כיצד מספרי את הסיפור שלנו השנה?‬
‫הסיפור שלנו בכל זאת קצת שונה מסיפור רגיל‪ #‬לא אנחנו קובעי את הדמויות‪ ,‬את מהל הסיפור‪ ,‬וכו'‪ .‬אבל חשוב‬
‫לזכור כמה דגשי חשובי‪:‬‬
‫‪#‬כשחני מספר את הסיפור שלו‪ ,‬זה סיפור אישי‪ ,‬כלומר הסיפור יכול להוות טריגר לתחושת שייכות וקירבה של‬
‫החני אל הקבוצה‪ ,‬לכ חשוב להתייחס לסיפור ברצינות ובכבוד‪.‬‬
‫‪#‬הסיפורי שלנו ה הכי מענייני!! אפשר להקליט אות או לבקש מהחניכי לרשו אות‪ ,‬ולהזכר בסו השנה‪,‬‬
‫כחלק מהתהלי שעברנו להכיר זה את זה‪.‬‬
‫‪ #‬הסיפור של כל אחד מאיתנו הוא חשוב! הוא חלק מחיי המשפחה שלנו‪ ,‬מאיתנו‪ ,‬הוא המקור להרבה מהמנהגי שלי‬
‫בבית‪ ,‬הוא מה שהביא אותי לנוע" וכו'‪.‬‬
‫‪#‬לתת לחניכי לבחור על מה ועל מי ה רוצי לספר‪ #‬על אמא‪/‬אבא‪/‬סבא‪/‬סבתא‪ ,‬אחי‪ ,‬אחיות וכו'‪...‬‬
‫‪#‬איננו יכולי לשלוט על האופ שבו החניכי שלנו יספרו סיפור‪...‬אז זכרו להתעניי ‪ ,‬ולגרו לכול להרגיש חלק‬
‫מהסיפור‪..‬‬
‫‪#‬להסביר שכל הסיפורי של הקבוצה יתחברו לכדי סיפור אחד משות‬
‫כיווני לפעולה‪:‬‬
‫הסיפור שלי‬
‫‪ .1‬למה חשוב לנו לשמוע סיפורי של חניכי אחרי בקבוצה?‬
‫‪ .2‬אי סיפור של חבר יכול לתרו לי? אי הסיפור שלי יכול לתרו לו?‬
‫סיפורי אחרי‬
‫‪ .1‬למה אנחנו אוהבי להקשיב או לקרוא סיפורי? מה מעניי אותי בה?‬
‫‪ .2‬מה חשוב לי שיהיה בסביבה חו' מהסיפור עצמו?‬
‫‪ .3‬מתי אני אוהב להקשיב לסיפורי?‬
‫אתי‪ִ ,‬מ ִ; ְצ ָריִ ‪ ".‬שמות י''ג‪:‬ח‬
‫ַד ָ‪ְ %‬ל ִב ְנ ָ‪ַ 234ַ ,‬הה‪0‬א ֵלאמֹר‪4ַ :‬עֲב‪0‬ר זֶה‪ָ ,‬ע ָ‪8‬ה ה' ִלי‪ֵ 4ְ ,‬צ ִ‬
‫ְה' ְ‬
‫וִ‬
‫‪ .1‬מאיפה התחילו הסיפורי?‬
‫כבר בספר שמות אנחנו מצווי להעביר את סיפור יציאת מצרי לדורות הבאי‪.‬‬
‫‪ .2‬מה היתה פע החשיבות של לספר סיפור? )לזכור‪ ,‬כי לא היה דפוס ולא היה מי שירשו(‪.‬‬
‫‪ .3‬איזה סיפור הייתי רוצה להעביר הלאה? )אולי את הסיפור של הקבוצה הזאת‪ ,‬כדי שהקבוצות הבאות בנוע"‬
‫ידעו שהיתה פע קבוצה ממש מגניבה וכו'‪.(..‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫הסיפור שלנו היו‪:‬‬
‫"כשהרגיש הבעל ש טוב שצרה גדולה עומדת להתרגש על ע ישראל והגיעה השעה לחשבו נפש היה נוטל את מקלו‪,‬‬
‫לובש את פרוות הכבשי הגסה שלו‪ ,‬לוקח את תלמידיו איתו והול ליער‪.‬‬
‫ש‪ ,‬במקו סודי‪ ,‬הדליק מדורה לרגלי ע' אלו עתיק ועמד שעה ארוכה בדממת היער בעצימת עיניי‪ ,‬מכוו את ליבו‬
‫בתפילה מיוחדת ופתאו היה שר את תפילתו‪ ,‬תמיד בקשתו של הבעל ש טוב פתחה שערי השמי והרחמי‪.‬‬
‫דור אחד אחרי הבעל ש טוב נתבקש צדיק אחר לפעול בעניי של פיקוח נפש גדול‪ .‬היה זה בימיו של המגיד ממז'רי''‪.‬‬
‫הוא לבש את הגלימה השחורה שלו ופנה לאותו יער‪ ,‬ג מצא את האלו העתיק וש עמד ואמר ‪" :‬אי אנו מסוגלי‬
‫עוד להדליק את מדורתו של הבעל ש טוב‪ ,‬אבל יש בכוחנו לומר אותה תפילה"‪ .‬עמד ואמר את התפילה וג בקשתו‬
‫נתקבלה‪.‬‬
‫ושוב עבר דור אחד והפע נתבקש הרבי מסאסוב לפעול למע פיקוח נפש גדול‪.‬‬
‫ק משה לייב מסאסוב ולבש את חלוק המשי החגיגי שלו‪ ,‬פנה ליער ובעומדו ש אמר‪" :‬אי בידינו להדליק את‬
‫המדורה ההיא וכבר שכחנו את הכוונות המיוחדות של התפילה הקדושה‪ ,‬אבל עדיי אנו זוכרי את המקו ש אירע‬
‫הדבר – ואולי זה יספיק"‪ .‬ואכ ג זה הספיק והגזירה נתבטלה‪.‬‬
‫אבל הנה חל עוד דור ורבי ישראל מרוז‘י נתבקש לפעול כדי למנוע צרה גדולה‪ .‬הרבי מרוז‘י היה‪ ,‬כידוע‪ ,‬מנהיג מור‬
‫מע והיה יודע ערכו ונוהג בחצרו מעשה מל‪ .‬שמע הרבי את הבקשה והבי שהגיעה שעה של חשבו נפש‪ ,‬התיישב‬
‫בכיסא המצופה זהב שבאמצע ארמונו המפואר‪ ,‬עצ את עיניו וכה אמר ‪" :‬בעוונותינו הרבי אי עוד בכוחנו ללכת‬
‫לאותו יער ולהדליק את המדורה‪ ,‬ג את התפילה הישנה שכחנו כבר‪ ,‬ואפילו אי אנו יודעי היכ הוא המקו שש‬
‫אירעו הדברי‪ .‬אבל את מה שאירע יודעי אנו עדיי לספר‪!".‬‬
‫והסופר ש"י עגנו מוסי ‪ :‬והסיפור שסיפר הדור אחרו פעל את פעולתו לא פחות ממעשי הצדיקי בדורות הקודמי‪.‬‬
‫מידע על הדמויות‪ /‬המחבר‪:‬‬
‫הבעל ש טוב‪:‬‬
‫הבעל ש טוב )בר"ת ‪:‬בעש"ט‪ְ 4ֶ -‬שט( הוא כינויו של רבי ישראל ב אליעזר‪ ,‬המכונה ג ר' ישראל בעל ש– ‪(1698‬‬
‫‪1760),‬מניח היסודות לתנועת החסידות ‪.‬‬
‫הבעש"ט גרס כי מלבד ארבעת חלקי התורה‪ ,‬פשט רמז דרש סוד‪ ,‬ישנו רובד נוס הכולל את כל שאר הרבדי ומהווה‬
‫את הקשר ואת הבריח המחבר ביניה‪ ,‬והוא פנימיות‪ .‬בעוד שארבעת הרבדי החיצוניי של התורה עוסקי בפעולת‬
‫התורה בעול הגשמי או בעולמות הרוחניי‪ ,‬התורה הפנימית‪ ,‬תורת הבעש"ט‪ ,‬מראה כיצד פועלת התורה על האלוהות‬
‫וכיצד קיו התורה הוא עצמו גילוי אלוהות‪ ,‬שכ "אורייתא )התורה( וקב"ה )וה'( כולא חד )ה אחד("‪ .‬הבעש"ט‬
‫בתורתו חש כיצד התורה מגלמת את הרצו האלוקי בעול ויותר מזה מבארת ומסבירה את מעלת האלוהות עצמה ‪.‬‬
‫ישנ ‪ 150‬רבני המוכרי כתלמידיו ומאמיניו המובהקי של הבעל ש טוב ‪.‬‬
‫שי עגנו‪:‬‬
‫שמואל יוס! עגנו ‪ (1887 - 1970),‬המוכר ג בש המקוצר ש"י עגנו‪,‬‬
‫מגדולי הסופרי העבריי בעת החדשה וחת פרס נובל לספרות לשנת‪1966.‬‬
‫נולד בש שמואל יוס! צ'צ'קס )או בכתיב שעגנו העדי ‪:‬טשאטשקעס( בעיירה בוצ'א' 'שבגליציה המזרחית ‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1908‬עלה לאר' ישראל כשהוא כבר סופר צעיר‪ ,‬והמשי בכתיבה באר'‪ .‬בשנת ‪ 1912‬היגר לגרמניהלמש ‪12‬‬
‫שנה‪ ,‬שלאחריה השתקע באר' ישראל‪.‬‬
‫הסיפור הראשו שפרס באר' ישראל‪ ,‬בשנת ‪ 1909,‬היה" עגונות ‪",‬ובעקבותיו שינה את שמו לעגנו ‪.‬‬
‫זרעי – שורשי‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• להציג את הסיפור! להראות אי בכל דור ודור נשכח עוד פרט בסיפור‪ ,‬ועל הניסיו לזכור עוד משהו קט כדי‬
‫למנוע צרה‪.‬‬
‫• לספר את הסיפור של הב''שט ע מוסיקה ברקע‪ ,‬או תמונות של יער בחדר פעולה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להכי משחק זכרו ע קלפי שקשורי באגדות שאנחנו אוהבי )לדוגמא‪ :‬זוג יכול להיות‪ #‬סינדרלה‬
‫והיפהפיה הנרדמת‪ ,‬זוג שני‪ :‬עמי ותמי וכו'(‪ .‬לשחק אותו בקבוצה‪.‬‬
‫להביא חפ' יש יש מהבית‪ ,‬להעמידו במרכז המעגל ולבקש מכל אחד להגיד משפט אחד על החפ'‪ ,‬ומי‬
‫שאחריו משלי עוד פרט בסיפור‪ ,‬עד שנוצר סיפור של על מה החפ' הזה ואי הוא הגיע אלינו‪.‬‬
‫אפשר לחלקת את הקבוצה לשניי לכל אחד נותני סיפור ילדות מוכר כמו הברווזו המכוער וכיפה אדומה‬
‫וצריכי להציג את זה כאילו זה קורה בימינו‪ ,‬בעתיד או בעבר )להתאי את השפה‪ ,‬הדמויות‪ ,‬אפשר להכניס‬
‫את איכות הסביבה לסיפור‪..‬וכו'(‪.‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫כמה זמ לקח לנו עד שזכרנו את כל הסריות של המשחק?‬
‫אי אנחנו זוכרי סיפור? מה אנחנו שוכחי בדר"כ?‬
‫הא כל אחד מאיתנו יכול להמציא סיפור?‬
‫מה כ"כ מיוחד בסיפורי לדעתנו? מה החלק‪ /‬הדמויות שאנחנו הכי אוהבי?‬
‫מה אנחנו יכולי ללמוד מסיפור?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫איזו אחריות חש הבעש"ט כלפי עמו? מה עשה לש כ?‬
‫למה לדעתכ היה מספיק שר' מרוז'י יישב בכסאו ויעצו את עיניו? למה לפי דעתכ עצרה הצרה אפילו שלא‬
‫ק מכסאו?‬
‫איזו תפילה נענית לדעתכ‪ #‬זו שביער ללא סידור או זו שהיא מסודרת בבית כנסת? או אולי אי הבדל בינה‬
‫ואפשר להתפלל בכל מקו והכוונה היא שחשובה?‬
‫מה בסופו של דבר נות כוח ולמה?‬
‫מה כוח הסיפור על פי הסיפור הזה?‬
‫נבטי – ניצני‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• סבב‪ #‬מה אני הכי אוהב בסיפורי?‬
‫• לנסות לכתוב סיפור כאשר בכל פע נשכח מרכיב אחד ואז להציג את הסיפור בכל אחד מהשלבי ‪.‬‬
‫• להציג את הסיפור שסיפרנו בפנטומימה‬
‫• מוציאי חני החוצה‪ .‬בתו החדר חושבי על אחת מהדמויות של סיפורי מוכרי‪ .‬החני נכנס ותו ‪21‬‬
‫שאלות צרי לנחש מיהי הדמות‪.‬‬
‫• אומרי לחניכי שיחשבו על משהו שקרה לה ורוצי לספר‪ .‬נותני לכל חני ד וכותב רק משפט אחד ואז‬
‫מקפל הד ומעביר אותו לצד ימי וממשי לכתוב בד שהוא קיבל‪ ,‬שוב מקפל ומעביר וממשי לכתוב את‬
‫הסיפור )עד ‪ ( 10#12‬משפטי נותני לה ומקריאי את הסיפורי כפי שיצאו אחרי הסיבובי‪...‬‬
‫)מצחיק)‪!:‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫סבב‪ #‬כל חני מה הוא הכי אוהב בסיפורי?‬
‫הא אפשר ללמוד מסיפור? למה? ומה?‬
‫הא הספור מתאר מציאות?‬
‫הא הסיפורי ה רצו לברוח מהמציאות?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫הא לדעתכ מנהג שנשכח ע הזמ נחשב מנהג ג א לא מקיימי אותו בדיוק כמו שהיה נהוג כמה דורות‬
‫לפנינו?‬
‫מה זכרו בכל דור ומה הספיקו לשכוח?‬
‫הא לדעתכ מנהג שנשכח ע הזמ נחשב מנהג ג א לא מקיימי אותו בדיוק כמו שהיה נהוג כמה דורות‬
‫לפנינו?‬
‫במה שונה פעולתו של הבעש"ט מפעולת של הדורות שבאו אחריו? )הוא לא נתבקש להתפלל והיתר כ (‬
‫מה כוח הסיפור על פי הסיפור הזה?‬
‫אמירי – צמרת‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• לכתוב כמו הנוסחא של הסיפור הזה‪ #‬סיפור בהמשכי של הקבוצה‪ ,‬ע שמות של חברי הקבוצה וכו'‪ ,‬על‬
‫משהו שפע מדרי עשה‪ #‬ואי המעשה שלו משתנה ע השני‪ ,‬כי הדורות בנוע" מתחלפי‪ ,‬או לקחת מנהג‬
‫אחד בנוע" )לדוגמא‪ #‬הפסטינוע"‪ ,‬ולהמציא את הגלגולי שהוא עבר מאז שהוקמה נוע"‪(..‬‬
‫• לערו משפט‪ :‬טיעוני בעד ונגד קבלת התפילה של כל אחת מהדמויות‪.‬‬
‫• לנסות לכתוב סיפור כאשר בכל פע נשכח מרכיב אחד ואז להציג את הסיפור בכל אחד מהשלבי ‪.‬‬
‫• אומרי לחניכי שיחשבו על משהו שקרה לה ורוצי לספר‪ .‬נותני לכל חני ד וכותב רק משפט אחד ואז‬
‫מקפל הד ומעביר אותו לצד ימי וממשי לכתוב בד שהוא קיבל‪ ,‬שוב מקפל ומעביר וממשי לכתוב את הסיפור‬
‫)עד ‪ 10#12‬משפטי נותני לה ומקריאי את הסיפורי כפי שיצאו אחרי הסיבובי‪.‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫הא אפשר ללמוד מסיפור? למה? ומה?‬
‫הא הספור מתאר מציאות?‬
‫הא הסיפורי ה רצו לברוח מהמציאות?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫הא לדעתכ מנהג שנשכח ע הזמ נחשב מנהג ג א לא מקיימי אותו בדיוק כמו שהיה נהוג כמה דורות‬
‫לפנינו?‬
‫במה שונה פעולתו של הבעש"ט מפעולת של הדורות שבאו אחריו? )הוא לא נתבקש להתפלל והיתר כ (‬
‫מה מיוחד בסיפור מבחינת דמויות‪ ,‬מעשי וכו'? )סיפור על רבני‪ ,‬לא התפללו בבית כנסת ע תפילה לפי‬
‫הסידור‪ ,‬אלא בחו'‪ ,‬בטבע‪ ,‬במקו סודי ביער‪ ,‬מדורה(‪.‬‬
‫הא לדעתכ יש מקו להתפלל לה' ג במקומות מסוג זה?‬
‫מה כוח הסיפור על פי הסיפור הזה?‬
‫סיפור לסיכו ‪:‬‬
‫המסע הארו שלנו מתחיל ונגמר בסיפור‪...‬‬
‫לילה אחד אד חל חלו‪ .‬הוא חל שהוא הול לאור החו ע אלוהי‪ .‬על פני השמי חלפו במהירות סצינות‬
‫מחייו ‪.‬בכל סצינה הוא ש לב לשני זוגות עקבות רגליי בחול‪ .‬זוג אחד שיי לו והזוג השני לאלוהי ‪.‬‬
‫ע חלו הסצנה האחרונה של חייו הוא הסתכל אחורה לעקבות שבחול‪ .‬הוא ש לב שפעמי רבות לאור דר חייו‬
‫היה רק זוג עקבות אחד‪ ,‬כמו כ הוא ש לב שזה קרה בתקופות השפופות ביותר בחייו ‪.‬‬
‫דבר זה הטרידו והוא שאל את אלוהי בנוגע לכ‪" :‬אלוהי‪ ,‬אתה אמרת שביו שאל אחר חוקי אתה תל עמדי‬
‫לאור כל הדר‪ ,‬והנה שמתי לב שבתקופות הקשות ביותר בחיי יש רק זוג עקבות אחד‪ .‬אינני מבי מדוע כאשר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫הצטרכתי אות יותר מכל ‪ #‬עזבתני?"‬
‫ענה אלוהי )*( ‪" :‬בני היקר עד מאוד‪ ,‬אני אוהב אות ולעול לא אעזב‪ .‬באות תקופות שבה כה רב היה סיבל‪,‬‬
‫כשאתה רואה זוג אחד של עקבות לא היו אלה עקבותי‪ .‬היו אלה עקבותיי שלי כשנשאתי אות על כפיי "‪.‬‬
‫מסקנות‪:‬‬
‫לא חייבי בהכרח לפתוח את כל הסיפור ולערו מחקר מעמיק עליו‪ ,‬אבל אפשר לעצור באמצע ולשאול מה את‬
‫חושבי שיקרה בהמש ‪ #‬מסומ ב)*(‪.‬‬
‫שמענו את הסיפור של הבעש"ט‪ ,‬וראינו שתפילתו נענתה וג תפילת הדורות אחריו‪ ,‬כיוו שהיתה בה לאור כל‬
‫השני‪ #‬הכוונה‪.‬‬
‫כל אחד מאיתנו יכול לספר סיפור קיי‪ ,‬או אפילו להמציא סיפור‪ ,‬כי כל אחד מאיתנו הוא סיפור בפני עצמו‪ ,‬כל אחד‬
‫יכול לספר את הסיפור של הדור הקוד שלו‪ ,‬כל אחד בסופו של דבר יכול לספר את הסיפור שלו‪...‬‬
‫** הפעולה הבאה של הנושא השנתי תתקיי בעוד שבועיי‪ ,‬אחרי יו הזיכרו ליצחק רבי ז"ל‪.‬‬
‫ההצעה היא לפתוח את פעולת הנושא השנתי הבאה ג באזכור הנושא שעלה בפתיחה‪...‬‬
‫עוד חומרי לעיו והשראה )ג באינטרנט‪: (...‬‬
‫לא חייבי להקשיב לכל הסיפור )‪ 10‬דק'(‪ ,‬אבל זה עוזר להבי אי מספרי סיפור‪ .‬זאת ההקלטה מהאתר ‪:‬‬
‫‪http://www.mesaper.co.il/Screens/Story.aspx?ID=1bff13e8-1bb6-4831-9359-060b7c46a3aa‬‬
‫הסיפור‪" :‬א לא למעלה מזה"‪.‬‬
‫שעתיי‪ .‬עד ‪ .14:30‬מ‪15:36‬‬
‫מקורות נוספי שקשורי ל"והגדת לבנ" ‪ :‬דברי ו' ‪" :6#7‬וְ ָהי‪ַ 0‬ה ְ‪ָ D‬ב ִרי ָה ֵא ֶ‪C‬ה ֲא ֶ‪F‬ר ‪E‬נ ִֹכי ְמ ַצ‪ַ ָ ְ0‬ה‪23‬‬
‫ק‪0‬מ ָ"‬
‫‪0‬ב ָ‪ְ F‬כ ְ‪ְ 0 ָ 4‬ב ֶ‬
‫‪0‬ב ֶל ְכ ְ‪ַ ָ G‬ב ֶ‪ֶ D‬ר ְ ְ‬
‫ית ָ ְ‬
‫ֶי וְ ִד ַ‪ְ 4‬ר ָ‪ְ Fִ 4ְ 4ָ G‬ב ְ‪ֵ 4ְ ָ G‬ב ֶ‬
‫ַעל‪ְ #‬ל ָב ֶב ָ‪ .‬ז וְ ִ‪ַHF‬נְ ָ‪ְ G‬ל ָבנ ָ‬
‫אתי ִמ ִ; ְצ ָריִ "‪.‬‬
‫ַד ָ‪ְ G‬ל ִבנְ ָ ַ‪ַ 234‬הה‪0‬א ֵלאמֹר‪4ַ :‬עֲב‪0‬ר זֶה ָע ָ‪8‬ה ה' ִלי ְ‪ֵ 4‬צ ִ‬
‫שמות יג' ‪ :8‬וְ ִה‪ְ I‬‬
‫ראשונה ‪:‬‬
‫היהדות מציבה בפני ההורה משימה חיונית ממדרגה‬
‫לספר לבן את תולדות בני עמו‪ .‬אין ההורה‪ ,‬כמובן‪ ,‬יכול להכתיב מה יעשה‬
‫הילד בידע זה‪ .‬הוא עושה כל שניתן לו לעשות כדי להעניק לבנו מטען ‪,‬‬
‫אולם נשגב ממנו לקבוע אם יפתח הבן את המזוודות וישתמש בתוכנן ‪,‬‬
‫אם לאו‪ .‬להורים אין כל זכות לחדור לתוך עתידו של הבן‪ .‬הם חייבים‬
‫לדאוג להטבעת זכרונות בילד‪ ,‬אשר ירדפוהו כל ימי חייו‪ .‬הירושה‬
‫שהם מעניקים לבן היא מטען בן דורות רבים ‪-‬ההכרה כי תולדותיו‬
‫החלו עם אברהם אבינו"‪.‬‬
‫דוד הרטמן‪ ,‬זכרון וערכים‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬