" תהילים פרק כט מול תהילים פרק סח " מִ זְמוֹר ׁשִ יר , לְדָ וִד וָעֹ

‫‪ 6106.01.61‬יב חשון תשעד‬
‫בס"ד‬
‫"תהילים פרק כט מול תהילים פרק סח "‬
‫מאת‪:‬זילברמן ראובן‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תהילים פרק כט‬
‫א ִמזְ מוֹר‪ ,‬לְ ָדוִ ד‪ :‬הָ בּו לַיהוָ ה‪ ,‬בְּ נֵי אֵ לִ ים; הָ בּו לַיהוָ ה‪ ,‬כָ בוֹד ָועֹז‪.‬‬
‫ב הָ בּו לַיהוָ ה‪ ,‬כְּ בוֹד ְּשמ ֹו; ִה ְּש ַתחֲ וּו לַיהוָ ה‪ ,‬בְּ הַ ְּד ַרת‪-‬ק ֶֹדש‪.‬‬
‫ג קוֹל יְּ הוָ ה‪ ,‬עַ ל‪-‬הַ מָ יִם‪:‬‬
‫אֵ ל‪-‬הַ כָבוֹד ִה ְּרעִ ים; יְּ הוָ ה‪ ,‬עַ ל‪-‬מַ יִ ם ַרבִ ים‪.‬‬
‫ד קוֹל‪-‬יְּ הוָ ה בַ כֹחַ ; קוֹל יְּ הוָ ה‪ ,‬בֶ הָ ָדר‪.‬‬
‫ַארזֵי הַ לְ בָ נוֹן‪.‬‬
‫ה קוֹל יְּ הוָ ה‪ ,‬שֹבֵ ר אֲ ָרזִ ים; וַ יְּ שַ בֵ ר יְּ הוָ ה‪ ,‬אֶ ת‪ְ -‬‬
‫ידם כְּ מ ֹו‪-‬עֵ גֶל; לְ בָ נוֹן וְּ ִש ְּריֹן‪ ,‬כְּ מ ֹו בֶ ן‪ְּ -‬ראֵ ִמים‪.‬‬
‫ו וַ י ְַּר ִק ֵ‬
‫ז קוֹל‪-‬יְּ הוָ ה חֹצֵ ב; לַהֲ בוֹת אֵ ׁש‪.‬‬
‫ח קוֹל יְּ הוָ ה‪ ,‬י ִָחיל ִמ ְדבָ ר; י ִָחיל יְּ הוָ ה‪ִ ,‬מ ְדבַ ר ָקדֵ ׁש‪.‬‬
‫ט קוֹל יְּ הוָ ה‪ ,‬יְּ ח ֹולֵל אַ יָלוֹת‪ --‬וַ יֶחֱ שֹף יְּ עָ רוֹת‪:‬‬
‫ּובְ הֵ יכָ לוֹ‪ --‬כֻּּל ֹו‪ ,‬אֹמֵ ר ָכבוֹד‪.‬‬
‫י יְּ הוָ ה‪ ,‬לַמַ בּול יָשָ ב; וַ יֵשֶ ב יְּ הוָ ה‪ ,‬מֶ לְֶך לְּ ע ֹולָם‪.‬‬
‫יא יְּ הוָ ה‪--‬עֹז‪ ,‬לְּ עַ מ ֹו יִ ֵתן; יְּ הוָ ה‪ ,‬יְּ בָ ֵרְך אֶ ת‪-‬עַ מ ֹו בַ שָ לוֹם‪.‬‬
‫תהילים פרק סח‬
‫א ל ְַּמנַצֵ חַ לְ ָדוִ ד‪ִ ,‬מזְ מוֹר ִׁשיר‪.‬‬
‫ֹלהים‪ ,‬יָפּוצּו אוֹיְּ בָ יו; וְּ יָנּוסּו ְּמ ַשנְָּאיו‪ִ ,‬מפָ נָיו‪.‬‬
‫ב יָקּום ‪1‬אֱ ִ‬
‫ג כְּ ִה ְּנדֹף עָ ָשן‪ִ ,‬ת ְּנדֹף‪:‬‬
‫ֹלהים‪.‬‬
‫כְּ ִהמֵ ס ד ֹונַג‪ִ ,‬מפְּ נֵי‪-‬אֵ ׁש‪ --‬יֹאבְּ דּו ְּר ָשעִ ים‪ִ ,‬מפְּ נֵי ‪ 2‬אֱ ִ‬
‫ֹלהים; וְּ י ִָשישּו בְּ ִש ְּמחָ ה‪.‬‬
‫יקים‪--‬יִ ְּש ְּמחּו יַעַ לְּ צּו‪ ,‬לִ פְּ נֵי ‪ 3‬אֱ ִ‬
‫ד וְּ צַ ִד ִ‬
‫ֵאֹלהים‪ --‬זַ ְּמרּו ְּשמ ֹו‪:‬‬
‫ה ִשירּו‪ ,‬ל ִ‬
‫סֹּלּו‪ָ ,‬ל ֹרכֵב בָ ע ֲָרבוֹת‪--‬בְ יָּה ְּשמ ֹו; וְּ עִ לְּ זּו לְּ פָ נָיו‪.‬‬
‫ֹלהים‪ ,‬בִ ְּמעוֹן ָק ְּדש ֹו‪.‬‬
‫ו אֲ בִ י יְּ תו ִֹמים‪ ,‬וְּ ַדיַן ַאלְּ מָ נוֹת‪ 4 --‬אֱ ִ‬
‫ֹלהים‪ ,‬מו ִֹשיב יְּ ִח ִידים בַ יְּ תָ ה‪-‬מו ִֹציא אֲ ִס ִירים‪ ,‬בַ כוֹשָ רוֹת;‬
‫ז ‪ 5‬אֱ ִ‬
‫אַ ְך סו ְֹּר ִרים‪ָ ,‬שכְּ נּו ְּצ ִחיחָ ה‪.‬‬
‫ישימוֹן סֶ לָה‪.‬‬
‫אתָך‪ ,‬לִ פְּ נֵי עַ מֶ ָך; בְּ צַ עְּ ְּדָך בִ ִ‬
‫ֹלהים‪--‬בְּ צֵ ְּ‬
‫ח ‪ 6‬אֱ ִ‬
‫ֹלהים‪:‬זֶה ִסינַי‪ִ -‬מפְּ נֵי‬
‫ט אֶ ֶרץ ָרעָ ָשה‪ַ ,‬אף‪ָ -‬שמַ יִ ם נ ְָּטפּו‪ִ -‬מפְּ נֵי ‪ 7‬אֱ ִ‬
‫ֹלהים‪ ,‬אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל‪.‬‬
‫‪ 8‬אֱ ִ‬
‫ַנְּתּה‪.‬‬
‫ֹלהים; נַחֲ ל ְָּתָך וְּ נִ לְּ ָאה‪ ,‬אַ ָתה כ ֹונ ָ‬
‫י גֶשֶ ם נ ְָּדבוֹת‪ָ ,‬תנִיף ‪ 9‬אֱ ִ‬
‫ֹלהים‪.‬‬
‫יא חַ י ְָּתָך י ְָּשבּו‪-‬בָ ּה; ָתכִ ין ְּבטוֹבָ ְּתָך לֶעָ נִי ‪ 11‬אֱ ִ‬
‫יב אֲ ֹדנָי יִ ֶתן‪-‬אֹמֶ ר; הַ ְּמבַ ְּשרוֹת‪ ,‬צָ בָ א ָרב‪.‬‬
‫יג מַ לְּ כֵי ְּצבָ אוֹת‪ ,‬יִ דֹדּון יִ דֹדּון; ּו ְּנוַ ת‪-‬בַ יִ ת‪ְּ ,‬תחַ ּלֵק ָשלָל‪.‬‬
‫יד ִאם‪ִ -‬ת ְּשכְּ בּון‪ ,‬בֵ ין ְּשפַ ָתיִ ם‪:‬‬
‫יר ְּק ַרק חָ רּוץ‪.‬‬
‫ַכ ְּנפֵ י י ֹונָה‪ ,‬נ ְֶּחפָ ה בַ כֶסֶ ף; וְּ אֶ בְּ רו ֶֹתיהָ ‪ ,‬בִ ַ‬
‫טו בְּ פָ ֵרש ַׁש ַדי ְּמלָכִ ים בָ ּה‪ַ --‬ת ְׁשלֵג בְ צַ לְ מוֹן‪.‬‬
‫ֹלהים הַ ר‪-‬בָ ָׁשן‪ :‬הַ ר גַבְּ נֻּנִים‪ ,‬הַ ר‪-‬בָ ָׁשן‪.‬‬
‫טז הַ ר‪11-‬אֱ ִ‬
‫יז לָמָ ה‪ְּ ,‬ת ַר ְּצדּון‪ --‬הָ ִרים גַבְּ נֻּנִים‪:‬‬
‫ֹלהים לְּ ִשבְּ ת ֹו; ַאף‪-‬יְ הוָה‪ ,‬יִ ְּשכֹן ָלנֶצַ ח‪.‬‬
‫הָ הָ ר‪--‬חָ מַ ד ‪12‬אֱ ִ‬
‫ֹלהים‪ִ ,‬רבֹתַ יִ ם ַאלְּ פֵ י ִׁשנְ ָאן; אֲ ֹדנָי בָ ם‪ִ ,‬סינַי בַ ק ֶֹדׁש‪.‬‬
‫יח ֶרכֶב ‪ 13‬אֱ ִ‬
‫ָאדם;‬
‫יט עָ לִ יתָ לַמָ רוֹם‪ָ ,‬שבִ יתָ ֶשבִ י‪ --‬ל ַָק ְּח ָת מַ ָתנוֹת‪ ,‬בָ ָ‬
‫ֹלהים‪.‬‬
‫וְּ ַאף סו ְֹּר ִרים‪ ,‬לִ ְּשכֹן יָּה ‪ 14‬אֱ ִ‬
‫כ בָ רּוְך אֲ ֹדנָי‪ ,‬יוֹם יוֹם‪ַ :‬יעֲמָ ס‪-‬לָנּו‪--‬הָ אֵ ל יְּ שּועָ תֵ נּו סֶ לָה‪.‬‬
‫כא הָ אֵ ל לָנּו‪ֵ ,‬אל לְּ מו ָֹשעוֹת‪ :‬וְ לֵיהוִ ה אֲ ֹדנָי‪--‬לַמָ וֶ ת‪ ,‬תֹצָ אוֹת‪.‬‬
‫ֹלהים‪-‬יִ ְּמחַ ץ‪ ,‬רֹאש אֹיְּ בָ יו‪ָ :‬ק ְּדקֹד ֵשעָ ר‪ִ -‬מ ְּתהַ ּלְֵך‪,‬בַ אֲ ָשמָ יו‪.‬‬
‫כב אַ ְך‪15-‬אֱ ִ‬
‫כג ָאמַ ר אֲ ֹדנָי‪ִ ,‬מבָ ָׁשן אָ ִשיב; אָ ִשיב‪ִ ,‬מ ְמצֻלוֹת יָם‪.‬‬
‫כד לְּ מַ עַ ן‪ִ ,‬ת ְּמחַ ץ ַרגְּ לְּ ָך‪--‬בְּ ָדם‪ :‬לְּ שוֹן כְּ לָבֶ יָך‪--‬מֵ אֹיְּ בִ ים ִמנֵהּו‪.‬‬
‫ֹלהים; הֲ לִ יכוֹת אֵ לִ י מַ לְּ כִ י בַ ק ֶֹדש‪.‬‬
‫כה ָראּו הֲ לִ יכו ֶֹתיָך ‪16‬אֱ ִ‬
‫כו ִק ְּדמּו ָש ִרים‪ַ ,‬אחַ ר נֹגְּ נִ ים; בְּ תוְֹך ֲעלָמוֹת‪ ,‬תוֹפֵ פוֹת‪.‬‬
‫ֹלהים; אֲ ֹדנָי‪ִ ,‬מ ְּמקוֹר יִ ְּש ָראֵ ל‪.‬‬
‫כז בְּ מַ ְּקהֵ לוֹת‪ ,‬בָ ְּרכּו ‪ 17‬אֱ ִ‬
‫הּודה‪ִ ,‬רגְּ מָ תָ ם; ָש ֵרי זְּ בֻּלּון‪ָ ,‬ש ֵרי נַפְּ ָתלִ י‪.‬‬
‫כח שָ ם בִ ְּני ִָמן‪,‬צָ עִ יר ר ֵֹדם‪ָ -‬ש ֵרי יְּ ָ‬
‫ֹלהים‪--‬זּו‪ ,‬פָ עַ לְּ ָת ּלָנּו‪.‬‬
‫ֹלהיָך‪ֻ ,‬עזֶָך‪ :‬עּוזָה ‪18‬אֱ ִ‬
‫כט ִצּוָ ה אֱ ֶ‬
‫רּוׁש ִ ָלם‪ --‬לְּ ָך יו ִֹבילּו ְּמלָכִ ים ָשי‪.‬‬
‫ל מֵ הֵ י ָכלֶָך‪ ,‬עַ ל‪-‬יְ ָ‬
‫לא גְּ עַ ר חַ יַת ָקנֶה‪ ,‬ע ֲַדת אַ בִ ִירים בְּ עֶ גְּ לֵי עַ ִמים‪ִ -‬מ ְּת ַרפֵ ס בְּ ַרצֵ י‪-‬כָסֶ ף;‬
‫בִ זַ ר עַ ִמים‪ְּ ,‬ק ָרבוֹת י ְֶּחפָ צּו‪.‬‬
‫ֵאֹלהים‪.‬‬
‫לב יֶאֱ תָ יּו חַ ְּש ַמנִים‪ִ ,‬מ ִני ִמ ְּצ ָריִ ם; כּוש ָת ִריץ י ָָדיו‪ ,‬ל ִ‬
‫ֵאֹלהים; זַ ְּמרּו אֲ ֹדנָי ֶסלָה‪.‬‬
‫ָארץ‪ִ ,‬שירּו ל ִ‬
‫לג מַ ְּמלְּ כוֹת הָ ֶ‬
‫לד ָל ֹרכֵב‪ ,‬בִ ְּשמֵ י ְׁשמֵ י‪ֶ -‬ק ֶדם‪ --‬הֵ ן יִ ֵתן בְּ קוֹל ֹו‪ ,‬קוֹל עֹז‪.‬‬
‫ֵאֹלהים‪ :‬עַ ל‪-‬יִ ְּש ָראֵ ל גַאֲ וָ ת ֹו; וְ עֻזוֹ‪ ,‬בַ ְּשחָ ִקים‪.‬‬
‫לה ְּתנּו עֹז‪ ,‬ל ִ‬
‫ֹלהים‪ִ ,‬מ ִמ ְּק ָד ֶשיָך‪:‬‬
‫לו נו ָֹרא ‪ 19‬אֱ ִ‬
‫אֵ ל יִ ְש ָראֵ ל‪ --‬הּוא נֹתֵ ן עֹז וְּ תַ ֲעצֻּמוֹת לָעָ ם;‬
‫ֹלהים‪.‬‬
‫בָ רּוְך ‪21‬אֱ ִ‬
‫לכל הקוראים את שני פרקי תהילים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נא לשים לב שבשני הפרקים‪ ,‬שמופיעים גבולות ארץ כנען (ארץ ישראל)‪0‬‬
‫אלוהים מופיע בכל התאורים האפשריים‪0‬‬
‫ישנן מילים משותפות לשני הפרקים‪0‬‬
‫משפטי פתיחה וסיום כמעט זהים בין בפרקים‪0‬‬
‫משפט עם רעיון זהה בשני בפרקים‪0‬‬
‫הקבלה בין "בני אלים" לבני אדם‪0‬‬
‫גבולות‬
‫צפונה=‬
‫תהילים כט‬
‫לבנון‬
‫תהילים סח‬
‫=תשלג בצלמון‪,‬הר בשן‪,‬מבשן‪,‬שנאן‪0‬‬
‫נגבה=‬
‫מדבר קדש‬
‫ימה=‬
‫על המים‪,‬מים רבים‬
‫=זה סיני‪0‬סיני בקודש‪0‬‬
‫=ממצולות ים‪0‬‬
‫קדמה=‬
‫יחיל מדבר‬
‫= שמי קדם‬
‫משכן השם=‬
‫ובהיכלו‬
‫=מהיכלך על ירושלים‪0‬‬
‫משפט פתיחה=‬
‫משפט סיום=‬
‫משפט עם רעיון זהה =‬
‫מזמור לדוד‬
‫יְ הוָה‪-‬עֹז‪,‬לְ עַ מוֹ יִ ֵתן‬
‫וַיֵ ֶׁשב יְ הוָה‪ ,‬מֶ לְֶך לְ עוֹלָם‪.‬‬
‫מילים עם שורש עז=‬
‫= ֻעזֶָך‪:‬עּוזָה וְ עֻזוֹ‪.‬‬
‫תהילים כט‬
‫שמות אלוהים =‬
‫=לדוד מזמור שיר‪.‬‬
‫=אֵ ל יִ ְש ָראֵ ל‪-‬הּוא נֹתֵ ן עֹז וְ ַת ֲעצֻמוֹת לָעָ ם‪.‬‬
‫= ַאף‪-‬יְ הוָה‪ ,‬יִ ְׁשכֹן ָלנֶצַ ח‪.‬‬
‫תהילים סח‬
‫‪ 1‬פעם‬
‫= אש מופיע‬
‫אש מופיע ‪ 1‬פעם‬
‫‪ 3‬פעמים‪.‬‬
‫=עז מופיע‬
‫עז מופיע ‪ 2‬פעמים‬
‫‪ 1‬פעם‪.‬‬
‫=קול מופיע‬
‫קול מופיע ‪ 7‬פעמים‬
‫= יְ הוָה מופיע ‪ 1‬פעם‬
‫יהוה מופיע ‪ 18‬פעמים‬
‫= וְ לֵיהוִ ה מופיע ‪ 1‬פעם‪.‬‬
‫‪ 1‬פעם‬
‫= יה מופיע‬
‫‪ 1‬פעם‬
‫= בְ יָּה מופיע‬
‫=אדוני מופיע ‪ 7‬פעמים‪.‬‬
‫=אלוהים מופיע ‪ 21‬פעמים‪.‬‬
‫=לאלוהים מופיע ‪ 4‬פעמים‪.‬‬
‫= אלוהיך מופיע ‪1‬פעם‪.‬‬
‫= האל מופיע ‪ 2‬פעם‪.‬‬
‫=אלי מופיע ‪ 1‬פעם‪.‬‬
‫=אלוהי ישראל מופיע ‪ 1‬פעם‪.‬‬
‫=אל ישראל מופיע ‪ 1‬פעם‪.‬‬
‫‪ 1‬פעם‪.‬‬
‫=שדי מופיע‬
‫אלוהים מופיע ="אבי" יתומים ‪".‬דין" אלמנות‪.‬‬
‫ירים‪ ,‬בַ כו ָֹׁשרוֹת"‬
‫ידים בַ יְ תָ ה‪-‬מוֹצִ יא אֲ ִס ִ‬
‫אלוהים מופיע = "מו ִֹׁשיב יְ ִח ִ‬
‫אלוהים מופיע ס"ה ‪ 46‬פעמים בכל שמות תואר אפשרי‪.‬‬
‫תאור‬
‫בני אלים מופיע ‪ 1‬פעם‬
‫(אף אחד לא ראה בני אלים)‬
‫יקים‪ ,‬יְּ תו ִֹמים‪ַ ,‬אלְּ מָ נוֹת‬
‫=בני‪-‬אדם= אוֹיְּ בָ יו‪ְּ ,‬מ ַשנְָּאיו‪ְּ ,‬ר ָשעִ ים ‪ ,‬צַ ִד ִ‬
‫אֲ ִס ִירים‪ ,‬סו ְֹּר ִרים‪ָ ,‬ש ִרים‪ ,‬נֹגְּ נִים‪ֲ ,‬עלָמוֹת‪ ,‬תוֹפֵ פוֹת‪ ,‬בִ ְּני ִָמן‬
‫הּודה‪ָ ,‬ש ֵרי זְּ בֻּלּון‪ָ ,‬ש ֵרי נַפְּ ָתלִ י‪ְּ ,‬מלָכִ ים‪ ,‬עַ ִמים‪,‬‬
‫ָש ֵרי יְּ ָ‬
‫ָארץ‪,‬‬
‫חַ ְּשמַ נִים ‪ִ ,‬מ ְּצ ָריִ ם ‪,‬כּוש ‪,‬מַ ְּמלְּ כוֹת הָ ֶ‬
‫ס"ה תאור בני אדם מופיעים ‪ 22‬פעמים‪0‬‬
‫מהוא הרעיון שמסתתר בתוך ההקבלה של שני הפרקים בתהילים כט מול סח?‬
‫התשובה לפי דעתי בלבד‪:‬בבראשית נאמר בדמותנו וצלמנו ועל כך כתבתי מאמר בנפרד‪0‬‬
‫אלוהים מראה לנו תמיד הקבלה של גשמיות וחומריות מול חכמה ורוחניות‪0‬‬
‫דוד המלך‪ 0‬הנבואה אומרת שהוא מלך המשיח בעתיד לבוא‪ ,‬שידוע בחוכמתו וכישוריו‪0‬‬
‫כתב את פרק כט ככתב חידה (עוד לפני חידוני חמיצר)‪0‬פרק רוחני‪0‬הקשור לספר בראשית פרק א‪0‬‬
‫כתב את פרק סח ככתב חידה (עוד לפני חידוני חמיצר) פרק גשמי וחומרי‪0‬פרק נגדי לפרק כט‪.‬‬
‫יד ִתי‪".‬‬
‫דברי דוד ‪:‬תהילים מט "אַ טֶ ה לְּ מָ שָ ל ָאזְּ נִ י; אֶ פְּ ַתח בְּ כִ נוֹר‪ִ ,‬ח ָ‬
‫תהילים עח " הַ טּו ָאזְּ ְּנכֶם‪ ,‬לְּ ִא ְּמ ֵרי‪-‬פִ י‪ .‬אֶ פְּ ְּתחָ ה בְּ מָ שָ ל פִ י; אַ בִ יעָ ה ִחידוֹת‪ִ ,‬מ ִני‪ֶ -‬ק ֶדם‪.‬‬
‫פרק כט‪0‬‬
‫לאט לאט נחשפתי לפתרון של פרק כט‪0‬פרק רוחני במיוחד‪0‬‬
‫רמזים רבים נמצאים בפרק כט ומספרים את הסיפור כולו‪0‬‬
‫‪ ‬השם "יהוה" מופיע בפרק יח פעמים ‪ 61‬פעם ‪0‬חז"ל כתבו "חי הזכרות"(ראה פרושי חז"ל)‬
‫אנשים רבים לא יודעים שמס' ‪ 61‬מהפרק הוא הבסיס הראשוני לתפילת שמונה עשרה שאומרים ‪ 1‬פעמים ביום‪ 0‬בתפילת ‪61‬‬
‫יש ‪ 61‬ברכות אך התפילה נקראת שמונה עשרה‪0‬‬
‫זהו הבסיס למדליון מזהב שאנשים עונדים‪0‬עם האותיות חי‪0‬וכן מכפלות של חי שקלים תרומות לבית הכנסת בעליה לתורה‪0‬‬
‫‪ ‬לאחר זמן שמתי לב שפרק כט מופיעים גבולות ארץ כנען‪(0‬ראה מובאות למעלה)"צפונה נגבה קדמה וימה"‬
‫‪ ‬שמתי לב שבפרק כט‪ ,‬מופיע המשפט "קול יהוה'"‪ 7 ,‬פעמים האסוציאציה הראשונה שהמספר ‪ 7‬מזכיר את ספר בראשית‬
‫פרק א‪,‬את שבעה ימי בריאה לכן ניגשתי לפרק א בבראשית‪0‬‬
‫‪ ‬שמתי לב שהמילה "קול ה'"‪,‬מביע דיבור‪ 0‬ומצאתי בבראשית פרק א ‪,‬מילים עם דיבור קולו של ה'‪:‬‬
‫"ויאמר אלוהים"=‪ 6.‬פעמים‪" 0‬ויקרא אלוהים" =‪ 1‬פעמים‪" 0‬קרא" ‪ =1‬פעמים ‪" 0‬ויברך" = ‪ 1‬פעמים‪0‬‬
‫ס"ה ‪ 61‬פעמים רשום דיבור אלוהי‪0‬‬
‫מסקנה ‪:‬זהו הבסיס שממנו לקח דוד המלך את מילים "קול ה'" ‪ 61‬פעמים ושם כמספרם בפרק בפרק כט‪0‬‬
‫‪ ‬שמתי לב בנוסף שבפרק כט ישנם מילים המזכירות את מעשה הבריאה‪:‬‬
‫ֹלהים ַליַבָ ָשה אֶ ֶרץ‪ּ ,‬ולְּ ִמ ְּקוֵ ה הַ מַ יִ ם‪"0‬‬
‫ֹלהים‪ְּ ,‬מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל‪-‬פְּ נֵי הַ מָ יִ ם"‪ 0‬בראשית "וַיִ ְק ָרא אֱ ִ‬
‫מים= "וְּ רּוחַ אֱ ִ‬
‫ָארץ ֶד ֶשא עֵ ֶשב מַ זְּ ִריעַ זֶ ַרע‪ ,‬עֵ ץ פְּ ִרי ע ֶֹשה פְּ ִרי "‬
‫ֹלהים‪ַ ,‬ת ְּד ֵשא הָ ֶ‬
‫שובר ארזים‪0‬ארזי הלבנון‪0‬יחשוף יערות= בראשית " ַויֹאמֶ ר אֱ ִ‬
‫ארֹת הַ גְּ דֹלִ ים‪ :‬אֶ ת‪-‬הַ ָמאוֹר הַ ָגדֹל‪ ,‬לְּ מֶ ְּמ ֶשלֶת הַ יוֹם‪",‬‬
‫ֹלהים‪ ,‬אֶ ת‪ְּ -‬שנֵי הַ ְּמ ֹ‬
‫להבות אש=שמש=בראשית ַ"ו ַיעַ ש אֱ ִ‬
‫ָארץ‪"0‬‬
‫ֹלהים‪ ,‬בִ ְּר ִקיעַ הַ שָ מָ יִ ם‪ ,‬לְּ הָ ִאיר‪ ,‬עַ ל‪-‬הָ ֶ‬
‫הרעים=רעם=שמים=בראשית "וַ יִ ֵתן אֹתָ ם אֱ ִ‬
‫ָארץ נֶפֶ ש חַ יָה לְּ ִמינָּה‪ְּ ,‬בהֵ מָ ה וָ ֶרמֶ ש וְּ חַ יְּ ת ֹו‪-‬אֶ ֶרץ‪ ,‬לְּ ִמינָּה; וַ יְּ ִהי‪-‬כֵן ‪ .‬וַ יַעַ ש‬
‫ֹלהים‪ ,‬תוֹצֵ א הָ ֶ‬
‫עגל‪ ,‬ראמים‪0‬אילות=בראשית " ַויֹאמֶ ר אֱ ִ‬
‫ָארץ לְּ ִמינָּה‪ ,‬וְּ אֶ ת‪-‬הַ בְּ הֵ מָ ה לְּ ִמינָּה ‪"0‬‬
‫ֹלהים אֶ ת‪ -‬חַ יַת הָ ֶ‬
‫אֱ ִ‬
‫ֹלהים ַליַבָ שָ ה אֶ ֶרץ"‬
‫מדבר=בראשית " וַיִ ְק ָרא אֱ ִ‬
‫‪ ‬המילה מבול בפרק כט ‪,‬מוביל אותנו לנח‪,‬ולקללה שנח קילל את כנען נכדו‪0‬ובהמשך ארץ כנען נועדה לעם ישראל לעולם‪0‬‬
‫‪ ‬בני אלים זו מילה שאנו בני האדם לא יכולים לתאר אותה‪0‬אף אדם לא ראה בני אלים‪0‬לכן זו מילה ארטילאית‪0‬‬
‫מילה שאין לנו אפשרות לדמיין אותה ‪ ,‬כבני אדם‪0‬זו קרבה אלוהית‪0‬‬
‫ָאדם‪,‬‬
‫ֹלהים אֶ ת‪ְּ -‬בנוֹת הָ ָ‬
‫ָאדם‪ָ ,‬לרֹב עַ ל‪-‬פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה; ּובָ נוֹת‪ ,‬יֻּּלְּ דּו לָהֶ ם ‪.‬וַ יִ ְּראּו ְבנֵי‪-‬הָ אֱ ִ‬
‫בספר בראשית פרק ו כתוב" וַ יְּ ִהי כִ י‪-‬הֵ חֵ ל הָ ָ‬
‫טבֹת הֵ נָה; וַ יִ ְּקחּו לָהֶ ם נ ִָשים‪ִ ,‬מכֹל אֲ שֶ ר בָ חָ רּו‪".‬כנראה שבני האלוהים ובני אלים חד הם‪0‬והם מושג רוחני בלבד ‪0‬‬
‫כִ י ֹ‬
‫כלומר מילה בלבד ללא יכולת להבין אותה משמעות שאנו בני אדם לא יודעים מה היא‪0‬‬
‫פרק סח‬
‫בכל הפרושים שחיפשתי פרק סח הוא פרק חומרי עם שמות חומריים פרק של רעיון מלחמתי‪0‬‬
‫להלן ציטטה מהאינטרנט" פרקי תהילים לעילוי נשמתו של הרב חנן פורת כפר עציון"‬
‫"פרקי תהלים רבים משקפים אירועים היסטוריים שונים כגון מלחמות‪ 0‬באותם הפרקים מוזכרים שמותיהם של ערים‪ ,‬מלכים‪ ,‬שבטים‬
‫וכו'‪ 0‬פרק ס"ח נחשב לאחד מהמזמורים הקשים ביותר שפירושים‪ ,‬סברות והשערות רבים נכתבו אודותיו‪ 0‬דעות רבות נכתבו הן לגבי‬
‫כוונתו הכללית של הפרק‪ ,‬והן לגבי ביטויים סתומים שבו‪ ,‬שכן יש בו הרבה מילים וניבים יוצאי דופן שאין דוגמתם עוד במקרא‪ ,‬ועל כן‬
‫קשה לעמוד על קישור העניינים שבו‪0‬‬
‫יש הרואים בפרק זה שיר ניצחון‪ ,‬אחרים רואים בו שיר להמלכת ה' בראש השנה או שיר לאחרית הימים‪" 0‬‬
‫בפרשה זו ישנם כמות גדולה של מילים המתארות תכונות האדם‪,‬תאור תפקידים ומעשים‪0‬‬
‫מסקנה פרק סח כולו חומריות‪.‬‬
‫בפרק סח מופיע ה' ‪ 21‬פעם עם האותיות "אלוהים"‪.‬משמעות התיחסות אלוהים לחומריות‪.‬‬
‫בפרק סח מופיע תאור בני אדם ‪ 22‬פעמים בתארים אנושיים חומריים‪.‬‬
‫בפרק סח מופיע ה' ‪ 46‬פעמים בכל התארים האפשריים שדוד המלך נתן לאלוהים‪.‬‬
‫בפרק כט מופיע ה' ‪ 18‬פעם עם האותיות "יהוה"‪.‬משמעות התיחסות רוחנית‪.‬‬
‫פרק כט קצר לעומת פרק סח‪.‬במיעוט מילים אפשר להביע הרבה עוצמה ורוחניות‪.‬‬
‫פרק סח ארוך לעומת פרק סח תכונות ומעשי האדם הם רבים ניתן לתאר אותם בהרבה מילים‪..‬‬