נספח א ` - רשימת המסעדות ותצהיר

‫מינהל שירות למעסיקים‬
‫ולעובדים זרים‬
‫יחידת ההיתרים‬
‫נספח א' ‪ -‬רשימת המסעדות ותצהיר‬
‫תצהיר לבקשה לחילופי שפים מומחים זרים בין מסעדות אתניות ברשת מסעדות‬
‫אני הח"מ _______________‪ ,‬נושא תעודת זהות מס' ___________‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי‬
‫להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬לאחר שקראתי את "נוהל לחילופי שפים מומחים זרים בין מסעדות אתניות אסיאתיות‬
‫ברשת מסעדות" (להלן‪" :‬הנוהל") המצורף‪ ,‬והבנתי אותו ואת חובותיי על פיו ‪ ,‬אני‬
‫מתכבד לבקש בעבור המסעדות הרשומות מטה אישור עקרוני לביצוע חילופי שפים‬
‫מומחים זרים בהתאם לצרכים התפעוליים ותנאי הנוהל שעיקריו הם ‪:‬‬
‫א‪ .‬ההחלפה תהיה מוגבלת בזמן – עד ‪ 03‬ימי עבודה בכל תקופה של ‪ 0‬חודשים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ההחלפה מותרת רק בין מסעדות שרשומות בבקשה זו לקבלת‬
‫"אישור עקרוני לביצוע‬
‫חילופי שפים מומחים" ומותנה באישורה המוקדם של הבקשה ע"י רשות האוכלוסין‬
‫וההגירה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫האחריות לתשלום השכר של השף המומחה המוחלף בתקופת ההחלפה תהיה על‬
‫המעסיק המקורי בעל ההיתר השמי (להלן‪" :‬המעסיק המקורי")‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אסור למעסיק המקורי לגבות כל תמורה מהמסעדה המקבלת (להלן‪" :‬המעסיק הקולט")‬
‫או מהעובד בגין פעולת ההחלפה‪ ,‬למעט החזר החלק היחסי של שכר העבודה שמשולם‬
‫למומחה הזר על ידי המעסיק המקורי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לא ניתן להעסיק במסגרת חילופי השפים‪ ,‬שפים זרים במספר העולה על מספר השפים‬
‫המומחים הזרים שהמסעדה קיבלה היתר להעסיקם‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה רשאית לבטל אישור עקרוני לחילופי שפים מומחים אם נמצא‬
‫כי ההחלפה בוצע שלא בהתאם לנוהל‪ ,‬כי ההחלפה נוצלה לרעה או כי המסעדה ביצעה‬
‫הפרה‪ ,‬והכל לאחר שמיעת טענת נציג מוסמך של המסעדה‪/‬הרשת לענין זה‪ ,‬בהתאם‬
‫לשיקול דעתה‪.‬‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬קומה ‪ 5‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24- :‬‬
‫‪ 946224926‬פקס‪24-9462249 :‬‬
‫מינהל שירות למעסיקים‬
‫ולעובדים זרים‬
‫יחידת ההיתרים‬
‫‪ .2‬רשימת המסעדות ‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫שם המסעדה‬
‫כתובת המסעדה‬
‫ח‪.‬פ‪/.‬עוסק מורשה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫** מצורפים בזאת תדפיסים מעודכנים מרשם החברות של החברות המבוקשות‪.‬‬
‫** מצורפים בזאת אישורי זכויות חתימה בחברות המבוקשות‪.‬‬
‫הריני מצהיר כי כל המסעדות הרשומות מעלה הינן בבעלותי (המלאה או החלקית ) ובניהולי‬
‫ואני מתחייב לעמוד בתנאי הנוהל‪.‬‬
‫חתימה ‪_____________________________:‬‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ _________________‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר בזה כי ביום _______ הופיע בפני‬
‫מר‪/‬גב'_______________ ואחרי שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה לומר את האמת כולה ואת האמת‬
‫בלבד וכי י‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י‪/‬תעשה כן ‪ ,‬אישר‪/‬ה את נכונות‬
‫הצהרתו‪/‬ה דלעיל וחתם‪/‬ה עליה בפני‪.‬‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬קומה ‪ 5‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24- :‬‬
‫‪ 946224926‬פקס‪24-9462249 :‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫מינהל שירות למעסיקים‬
‫ולעובדים זרים‬
‫יחידת ההיתרים‬
‫נספח ב' – הודעה על כוונה לבצע החלפת מומחה זר‬
‫א‪.‬‬
‫פרטי המומחה הזר המוחלף ‪:‬‬
‫שם המומחה הזר ( באנגלית) ‪ ______________________ :‬מספר דרכון ___________________‬
‫ב‪.‬‬
‫המסעדה בעלת ההיתר המקורי ( "המעסיק המקורי" ) ‪:‬‬
‫שם המסעדה ‪ ______________ :‬שם החברה ‪ ______________ :‬ח‪.‬פ‪ .‬החברה ‪______________ :‬‬
‫שם מיופה הכוח לצורך ההחלפה ‪______________ :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המסעדה שבה יועסק המומחה הזר ( "המעסיק הקולט" ) ‪:‬‬
‫שם המסעדה ‪ _____________:‬שם החברה ‪ ______________ :‬ח‪.‬פ‪ .‬החברה ‪______________ :‬‬
‫שם מיופה הכוח לצורך ההחלפה ‪______________ :‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תקופת ההחלפה ‪:‬‬
‫מועד תחילת ההחלפה ‪_________________ :‬‬
‫מועד סיום ההחלפה ‪___________________ :‬‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬קומה ‪ 5‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24- :‬‬
‫‪ 946224926‬פקס‪24-9462249 :‬‬
‫מינהל שירות למעסיקים‬
‫ולעובדים זרים‬
‫יחידת ההיתרים‬
‫נספח ג' – אישור המומחה הזר לביצוע ההחלפה‬
‫אני הח"מ ‪ ,‬שם ____________ מספר דרכון ____________ מאשר בזאת ונותן הסכמתי למעבר‬
‫לעבודה לתקופה קצובה בין המעסיק המקורי שלי‪ ,‬מסעדת ________ שם חברה _________ ח‪.‬פ‪.‬‬
‫__________ למסעדה אחרת‪ ,‬מסעדת _________ שם חברה __________ ח‪.‬פ‪,__________ .‬‬
‫אשר בבעלות וניהול (חלקי או מלא ) המעסיק המקורי שלי‪.‬‬
‫הוסבר לי על ידי המעסיק המקורי (נמסרה לי הודעה זו בשפה אותה אני קורא ומדבר) כי כל זכויותיי עפ"י‬
‫חוק ובהתאם לחוזה העבודה שעליו אני חתום ישמרו וימשיכו להיות באחריות המעסיק המקורי שלי גם‬
‫בתקופה שבה אעבוד במסעדה אחרת שבבעלותו‪.‬‬
‫חתימה ‪____________________:‬‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ ___________________‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר‪/‬ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני‬
‫מר‪/‬גב' _________________‪ ,‬דרכון מספר______________‪ ,‬וחתם בפני על המסמך הנ"ל‪ ,‬שהוא‬
‫תרגום נוטריוני לעברית של מסמך בשפת המומחה הנ"ל‪.‬‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬קומה ‪ 5‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24- :‬‬
‫‪ 946224926‬פקס‪24-9462249 :‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫מינהל שירות למעסיקים‬
‫ולעובדים זרים‬
‫יחידת ההיתרים‬
‫נספח ד' – התחייבות המעסיקים מבצעי ההחלפה‬
‫אנו הח"מ ‪ __________ ,‬ת‪.‬ז‪ ,_________ .‬בעל מניות בחברה __________ ח‪.‬פ‪ ___________ .‬שם‬
‫המסעדה ________ ( להלן‪" :‬המעסיק המקורי" ) ו‪ __________ -‬ת‪.‬ז‪ ,________ .‬בעל מניות בחברה‬
‫__________ ח‪.‬פ‪ ____________ .‬שם המסעדה ________ ( להלן‪" :‬המעסיק הקולט " )‪ ,‬ביחד וכל‬
‫אחד לחוד ‪ ,‬מצהירים בזאת כי אנו אחראים לקיום הוראות חוק עובדים זרים‪ ,‬הוראות הנוהל לחילופי‬
‫שפים מומחים בין מסעדות אתניות ברשת מסעדות‪ ,‬תנאי היתר ההעסקה השמי וחובותינו על פי תצהיר‬
‫בקשת ההיתר השמי של המומחה הזר שאותו אנו מבקשים להחליף‪ ,‬כפי שנמסר לכם בהודעה המצורפת‬
‫על הכוונה לביצוע ההחלפה‪.‬‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ ___________________‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני‬
‫‪ .1‬מר‪/‬גב' _________________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ .‬מספר______________ וחתם בפני על המסמך הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬מר‪/‬גב' _________________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ .‬מספר______________ וחתם בפני על המסמך הנ"ל‪.‬‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬קומה ‪ 5‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24- :‬‬
‫‪ 946224926‬פקס‪24-9462249 :‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬