הוראות משחק "עמק טוסט" - עמק - הפסקת טוסט

‫הוראות פעילות "הפסקת טוסט"‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .1.1‬בין התאריכים ‪ 21.2.12‬בשעה ‪ 00000‬ועד ‪ 9.1.12‬בשעה ‪( 21039‬להלן‪" 0‬תקופת‬
‫הפעילות") תערוך תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן‪0‬‬
‫"תנובה" או "עורכת הפעילות") פעילות בשם "הפסקת טוסט" כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .1.2‬תנובה תהיה רשאית להאריך‪ ,‬לקצר או לשנות את תקופת הפעילות‪ ,‬להוסיף או לגרוע‬
‫זוכים‪ ,‬לשנות את הפרסים ו‪/‬או השוברים העומדים לחלוקה ו‪/‬או את מהותם ו‪/‬או את‬
‫שווים‪ ,‬וכן לבטל את הפעילות ו‪/‬או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות לרבות‬
‫שינוי הוראות אלה‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬מכל סיבה שהיא ומבלי שתנובה‬
‫תחויב לנמק את החלטתה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬תוצאות הפעילות יהיו סופיות‪ ,‬מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדרות‬
‫למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצדם‪ ,‬כדלקמן‪0‬‬
‫‪ .2.1‬הוראות הפעילות" – ההוראות והתנאים המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫‪" .2.2‬יום פעילות" – ימים א'‪-‬ה' במהלך תקופת הפעילות בין השעות ‪00000-21039‬‬
‫‪" .2.1‬משתתף בפעילות" – אדם בעל זכות השתתפות בפעילות אשר נכנס לאתר הפעילות‪,‬‬
‫בתקופת הפעילות‪ ,‬מילא בו את כל הפרטים הנדרשים (שם פרטי‪ ,‬שם משפחה‪ ,‬טלפון‬
‫נייד וכתובת)‪ ,‬וכן עמד בכל תנאי ההשתתפות המפורטים בסעיף ‪ 1‬להלן‪.‬‬
‫‪" .2.2‬אתר הפעילות" – אתר אינטרנט שכתובתו ‪.www.emek.co.il‬‬
‫‪" .2.3‬משימת הפעילות" – יכתוב המשתתף באתר המשחק‪ ,‬את תשובתו לשאלה "מדוע‬
‫דווקא לך מגיעה הפסקת טוסט"‪ ,‬וזאת בהיקף של לא יותר מ‪ 120 -‬תווים‪.‬‬
‫‪" .2.2‬הפרס" ‪ -‬ערכה להפסקת טוסט הכוללת‪ 0‬טוסטר לחיצה ‪,Gold Line ATL 222‬‬
‫ארבע (‪ )2‬חבילות גבינת עמק ‪ 200‬גרם‪ ,‬ושתי (‪ )2‬כיכרות לחם‪.‬‬
‫‪" .2.2‬זוכי מילואים" ‪ -‬שלושה (‪ )1‬משתתפים אחרים אשר כתבו גם כן סיפורים מקוריים‬
‫בעיני עורכת הפעילות יבחרו כזוכי מילואים וישמשו כמחליפים למקרה שהמועמד‬
‫לזכייה בפרס לא יאותר ו‪/‬או ייפסל‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 2‬לכללים אלו‪.‬‬
‫‪ .1‬תנאי ההשתתפות בפעילות‬
‫‪ .1.1‬השתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שעמד בהוראות הפעילות‪0‬‬
‫א‪ .‬נכנס בעצמו לאתר‪ ,‬הזדהה באמצעות פייסבוק קונקט‬
‫ב‪ .‬בתום המשחק הגולש מילא את פרטיו בטופס הנדרש‬
‫זכות ההשתתפות בפעילות אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרס‪ ,‬למעט כמפורט בהוראות‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪ .1.2‬ההשתתפות בפעילות מוגבלת פעם אחת (‪ )1‬לכל משתתף‪ .‬משתתף אשר ירשם לפעילות‬
‫יותר מפעם אחת תפסל השתתפותו‪.‬‬
‫‪ .1.1‬ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות‪ ,‬עובדי תנובה וילדיהם‪ ,‬חברת סער‬
‫פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ‪ ,‬דיגיטל מקאן אריקסון‪ ,‬בלינק אינטראקטיב‬
‫בע"מ וכן כל עובדיהם‪ ,‬מנהליהם‪ ,‬שותפיהם ובני משפחותיהם‪" .‬בני משפחה" לעניין‬
‫זה משמעם – בן‪-‬זוג‪ ,‬הורים‪ ,‬ילדים‪ ,‬אחים ואחיות‪.‬‬
‫‪ .1.2‬כל משתתף‪ ,‬בעצם השתתפותו בפעילות‪ ,‬מתחייב כי הוא אינו עושה שימוש בסיפורים‬
‫שיש בתוכנם ו‪/‬או באופן רישומם ו‪/‬או בפרסומם פגיעה בזכויות יוצרים‪ .‬משתתף‬
‫שיעשה כן ייפסל ולא ישתתף בפעילות‪.‬‬
‫‪ .1.3‬סיפורים הפוגעים ברגשות הציבור‪ ,‬בעלי אופי טורדני‪ ,‬עוין‪ ,‬גזעני‪ ,‬בלתי חוקי ו‪/‬או‬
‫המהווים לשון הרע על אדם ו‪/‬או פוגעים בפרטיותו ייפסלו ולא ישתתפו בפעילות‪.‬‬
‫‪ .2‬הזוכים וקבלת הפרס‬
‫‪ .2.1‬בכל יום פעילות יבחרו למקוריים ביותר מס' סיפורים לפי בחירת עורכת הפעילות והם‬
‫יזכו את שולחיהם בפרס כאמור בסעיף ‪ 2.2‬לעיל‪ .‬לכל היותר יחולקו ‪ 120‬פרסים‪.‬‬
‫‪ .2.2‬בין השעות ‪ ,12000-20000‬תיצור עורכת הפעילות קשר טלפוני עם הזוכה היומי של יום‬
‫הפעילות הקודם‪ ,‬במספר הטלפון שהוזן כאמור בסעיף ‪ 2.1‬לעיל (להלן‪" 0‬השיחה")‪.‬‬
‫בשיחה‪ ,‬תתאם עורכת הפעילות עם הזוכים את קבלת הפרס בכתובת שהוזנה כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬ליום הפעילות הבא בין השעות ‪ ,10000-21000‬ובכפוף לאילוצים לוגיסטיים ו‪/‬או‬
‫אחרים של תנובה‪.‬‬
‫‪ .2.1‬על אף האמור בסעיף ‪ 2.2‬לעיל‪ ,‬הענקת הפרס לזוכה שהינו קטין תתואם מראש עם‬
‫הורהו‪/‬אפוטרופסו החוקי (להלן‪" 0‬ההורה") ולאחר שנתקבלה הסכמתו של האחרון‬
‫לכך‪ .‬יודגש כי נוכחותו של ההורה או מבוגר אחר מעל גיל ‪ 12‬מטעמו של ההורה בבית‬
‫הזוכה שהינו קטין בעת חלוקת הפרס‪ ,‬הנה הכרחית לשם קבלת הפרס‪.‬‬
‫‪ .2.2‬זוכה שעורכת הפעילות לא הצליחה ליצור עמו קשר טלפוני; או שהוא או מי מטעמו לא‬
‫יוכל לקבל את הפרס לביתו‪ /‬מקום עבודתו כבר ביום יצירת הקשר הטלפוני כאמור; או‬
‫שהוא או מי מטעמו לא היה נוכח בביתו בשעה שתואמה עמו קבלת הפרס; או שהנו‬
‫קטין והורהו או מבוגר אחר מעל גיל ‪ 12‬מטעמו של ההורה לא נכח בביתו בעת קבלת‬
‫הפרס‪ ,‬תפקע זכאותו לקבל את הפרס‪ ,‬והפרס יועבר לזוכה המילואים כאמור בסעיף‬
‫‪ 2.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .2.3‬הזכייה בפרס מוגבלת לזוכה אחד מאותו בית אב (אותה כתובת) במהלך כל הפעילות‪.‬‬
‫‪ .2.2‬תנובה תהיה רשאית לבקש מהזוכה להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס‪.‬‬
‫‪ .2.2‬זוכה אינו יכול להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא (לרבות‬
‫לכסף)‪.‬‬
‫‪ .2.2‬הפרס הנו אישי ואינו ניתן להעברה‪.‬‬
‫‪ .2.9‬בעת קבלת הפרס‪ ,‬יאשר הזוכה (ואם הזוכה הנו קטין‪ ,‬יאשר הורהו של הזוכה) שקיבל‬
‫את הפרס לידיו באמצעות חתימה על נספח א' להוראות הפעילות‪.‬‬
‫‪ .2.10‬בכל מקרה בו משתתף יהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על‪-‬פי כללי הפעילות ו‪/‬או עקב‬
‫שימוש באמצעים בלתי כשרים‪ ,‬תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של‬
‫אחרים‪ ,‬לרבות פריצה לתוכנת הפעילות ו‪/‬או לאתר הפעילות ו‪/‬או למערכות המידע או‬
‫כל דרך אחרת‪ ,‬ייפסל משתתף זה ו‪/‬או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם בפעילות‬
‫‪-2-‬‬
‫שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל‪ ,‬מבלי שעורכת הפעילות תידרש להוכיח את החשד‬
‫ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד עורכת הפעילות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרסום‬
‫‪ .3.1‬בעצם ההשתתפות בפעילות מסכימים המשתתפים (לרבות הזוכים) שיפורסמו‬
‫שמותיהם באתר הפעילות ו‪/‬או באתר האינטרנט של עורכת הפעילות ו‪/‬או במסגרת‬
‫פרסום ו‪/‬או סיקור של הפעילות בכל מדיום שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .3.2‬תנובה תהא רשאית לצלם את הזוכים במעמד קבלת הפרס ולפרסם את התמונות ו‪/‬או‬
‫קטעי הווידאו שצולמו בכל מדיום שהוא ובכלל זה בטלוויזיה‪ ,‬ברדיו‪ ,‬בעיתונות‬
‫הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא‪ ,‬וכן‬
‫לעשות בהם כל שימוש אחר שהוא‪ ,‬וזאת מבלי שהזוכים יהיו זכאים לכל תמורה שהיא‬
‫מתנובה‪.‬‬
‫‪ .3.1‬על אף האמור בסעיף ‪ 3.2‬לעיל‪ ,‬תנובה לא תצלם את הזוכה‪ ,‬אלא לאחר שנתקבלה‬
‫הסכמתו לכך באמצעות חתימה על כתב הסכמה כאמור בנספח ב' להוראות הפעילות‪.‬‬
‫היה והזוכה הינו קטין יחתום הורהו או אפוטרופסו החוקי כאמור בנספח ג' להוראות‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תפעול אתר האינטרנט‬
‫תפעולו השוטף של האתר האינטרנט‪ ,‬התפעול הטכני שלו (כולל פרסום התכנים באתר)‬
‫בהתאם לדרישות התחרות וסינון התכנים באתר יהיו באחריות בלינק אינטראקטיב בע"מ‪,‬‬
‫אשר תהיה רשאית לסנן כל מידע שאינו ברוח התחרות וכן מידע שנוגד את האמור בכללים‬
‫אלה‪ ,‬כפי שיקבע על‪-‬ידה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אחריות‬
‫‪ .2.1‬במקרה של תקלה ו‪/‬או טעות ו‪/‬או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד‪" 0‬התקלה")‪,‬‬
‫תהיה תנובה רשאית‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לבטל את הפעילות‪ ,‬לשנות‬
‫את המועדים הקשורים לפעילות‪ ,‬לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות ומהוראות אלה (על‪-‬‬
‫ידי הוספה‪ ,‬גריעה או שינוי)‪ ,‬לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו‪/‬או מהותם‬
‫ו‪/‬או שיעורם‪ ,‬או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון‪ .‬כל פעולה כאמור תיחשב‬
‫כתוספת להוראות אלה ותחייב כל משתתף בפעילות‪.‬‬
‫‪ .2.2‬תנובה לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת‬
‫מחשבים) ו‪/‬או של תשתיות הנחוצות לתפעול הפעילות ואתר האינטרנט ו‪/‬או של כל‬
‫מערכת אחרת הנדרשת לתפעול הפעילות ואתר האינטרנט (להלן ביחד‪" 0‬התשתית‬
‫והמערכות")‪ ,‬והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו‪/‬או שיבוש בתשתיות ובמערכות‬
‫האמורות‪ ,‬לרבות אך לא רק להפסקות ו‪/‬או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית‬
‫והמערכות‪.‬‬
‫‪ .2.1‬תנובה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו‪/‬או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת‬
‫הפעילות ובקשר עם קביעת הזוכה‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪ .2.2‬המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו‪/‬או טענה כנגד תנובה ו‪/‬או בלינק‬
‫אינטראקטיב בע"מ ו‪/‬או כל גורם אחר המעורב בפעילות בכל הקשור לפעולות כאמור‬
‫בסעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה שבו‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו‪/‬או‬
‫טענה בקשר לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף (לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות) שייגרמו‬
‫להם עקב פעולות כאמור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שונות‬
‫‪ .2.1‬מובהר כי רישומי תנובה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו‪/‬או קליטת ו‪/‬או‬
‫עיבוד הנתונים ו‪/‬או הפרטים במסגרת הפעילות‪ ,‬ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו‪/‬או‬
‫דיוק הנתונים ו‪/‬או הפרטים‪.‬‬
‫‪ .2.2‬בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות אלה לבין פרסומים אחרים‬
‫בכל מדיום שהוא (לרבות בעיתונים) בקשר עם הפעילות‪ ,‬יגבר האמור בהוראות‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪ .2.1‬כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות אתר האינטרנט‪ ,‬והכל לפי שיקול‬
‫דעתה של תנובה‪.‬‬
‫‪ .2.2‬תנובה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר‬
‫תום תקופת הפעילות‪ ,‬בכפוף לדין‪.‬‬
‫‪ .2.3‬הוראות הפעילות יימצאו באתר האינטרנט‪.‬‬
‫===============================‬
‫‪-4-‬‬
‫נספח א' – אישור הזוכה על הפרס‬
‫אני החתום‪/‬חתומה מטה מצהיר‪/‬ה ומאשר‪/‬ת כי במסגרת פעילות "הפסקת טוסט" של קבוצת‬
‫תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן‪" 0‬תנובה") זכיתי אני ‪ /‬זכה‬
‫בני‪/‬ביתי‪/‬הקטין שבאחריותי בפרס הבא‪ 0‬ערכה להכנת טוסט הכוללת – טוסטר לחיצה ‪Gold‬‬
‫‪ , ,Line ATL268‬ארבע (‪ )2‬חבילות גבינת עמק ‪ 200‬גרם ושתי (‪ )2‬כיכרות לחם‪.‬‬
‫אני מצהיר‪/‬ה ומאשר‪/‬ת כי הזכייה לא הושגה תוך הפרת הוראות הפעילות או בניגוד לאחד‬
‫מתנאיו‪.‬‬
‫תאריך‪_____________________0‬‬
‫שם החותם‪_________________________0‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪______________0.‬‬
‫טלפון‪ __________________0‬טלפון נייד‪____________________0‬‬
‫חתימת הזוכה‪__________________________0‬‬
‫הריני לאשר כי הנ"ל‪ ,‬חתם בפני ביום _________‬
‫_____________‬
‫נציג פרומרקט‬
‫‪-5-‬‬
‫נספח ב' – אישור והסכמה לצילום ועשיית שימוש בתמונות‬
‫אני הח"מ מאשר‪/‬ת ומצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת בזאת כדלקמן‪0‬‬
‫‪ .1‬אני נותנ‪/‬ת בזאת לצוות ההפקה מטעמה של תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית‬
‫בישראל בע"מ (להלן‪" 0‬תנובה") את הסכמתי לצלם ולתעד בכל דרך שהיא‪ ,‬אותי‪ ,‬את‬
‫תמונתי‪ ,‬קולי‪ ,‬הופעתי ודיוקני‪ ,‬לבד או עם אחרים (להלן – "התמונות")‪ ,‬במסגרת פעילות‬
‫"הפסקת טוסט" של תנובה‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי בתמונותי יעשה שימוש מסחרי במעמד פומבי‪ ,‬וייתכן כי יפורסמו בערוצי מדיה‬
‫שונים‪ ,‬על ידי תנובה ו‪/‬או על מי מטעמה‪ ,‬ואני מאשר כי לא תהיה לי כל טענה ו‪/‬או דרישה‬
‫ו‪/‬או תביעה בגין כך‪.‬‬
‫‪ .3‬אני מעניק‪/‬ה בזאת לתנובה ו‪/‬או לצוות ההפקה ו‪/‬או למי מטעמם‪ ,‬את הזכות לעשות שימוש‪,‬‬
‫מכל סוג שהוא‪ ,‬ולהעלות‪ ,‬להציג בפומבי‪ ,‬ולהעביר לציבור את התמונות באמצעות ערוצי מדיה‬
‫שונים‪ ,‬לרבות האינטרנט‪ ,‬וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת ממני‪.‬‬
‫‪ .4‬ידוע לי‪ ,‬כי לא אקבל כל תמורה או טובת הנאה‪ ,‬בהקשר עם ההופעה בתמונות ו‪/‬או‬
‫השתתפותי בהן‪ ,‬בין בהווה ובין בעתיד‪ ,‬וכי לא תהיינה לי תביעות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או טענות‬
‫כלשהן‪ ,‬לתמורה ו‪/‬או לטובת הנאה נוספים‪ ,‬בקשר עם השתתפותי בתמונות‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מוותר‪/‬ת בזה באופן בלתי חוזר על כל תביעות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או טענות‪ ,‬כאמור‪ ,‬אשר‬
‫עילתן בהשתתפותי בתמונות או בפירסומן‪ ,‬בכלל זה גם בגין אי פירסומן‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום;‬
‫שם פרטי‪ ;______________ 0‬שם משפחה‪_________________________ 0‬‬
‫‪-6-‬‬
‫ת‪.‬ז‪ ;__________________ 0.‬כתובת‪____________________________ 0‬‬
‫טלפון‪ ;_____________________ 0‬טלפון נייד _________________‬
‫חתימה‪____________________ 0‬‬
‫תאריך‪_____________________ 0‬‬
‫הריני לאשר כי הנ"ל‪ ,‬חתם בפני ביום _________‬
‫_____________‬
‫נציג פרומרקט‬
‫נספח ג' – אישור והסכמה לצילום קטין ועשיית שימוש בתמונות‬
‫אני הח"מ מאשר‪/‬ת ומצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת בזאת כדלקמן‪0‬‬
‫‪ .1‬אני נותן‪/‬ת בזאת לצוות ההפקה מטעמה של תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית‬
‫בישראל בע"מ (להלן‪" 0‬תנובה") את הסכמתי לצלם ולתעד בכל דרך שהיא‪ ,‬את בני ‪ /‬בתי‬
‫‪ /‬הק טין‪/‬ה שבאחריותי‪ ,‬שפרטיו‪/‬ה מפורטים מטה‪ ,‬את תמונתו‪/‬ה‪ ,‬קולו‪/‬ה‪ ,‬הופעתו‪/‬ה‬
‫ודיוקנו‪/‬ה‪ ,‬לבד או עם אחרים (להלן – "התמונות")‪ ,‬במסגרת פעילות "הפסקת טוסט" של‬
‫תנובה‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי בתמונות יעשה שימוש מסחרי במעמד פומבי‪ ,‬וייתכן כי יפורסמו בערוצי מדיה‬
‫שונים‪ ,‬על ידי תנובה ו‪/‬או על ידי מי מטעמה‪ ,‬ואני מאשר‪/‬ת כי לא תהיה לי ו‪/‬או לבני ‪/‬בתי‬
‫‪ /‬הקטין‪/‬ה שבאחריותי כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בגין כך‪.‬‬
‫‪ .3‬אני מעניק‪/‬ה בזאת לתנובה ו‪/‬או לצוות ההפקה ו‪/‬או למי מטעמם‪ ,‬את הזכות לעשות‬
‫שימוש‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬ולהעלות‪ ,‬להציג בפומבי‪ ,‬ולהעביר לציבור את התמונות‬
‫באמצעות ערוצי מדיה שונים‪ ,‬לרבות האינטרנט‪ ,‬וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת‬
‫ממני ו‪/‬או מבני ‪ /‬בתי ‪ /‬הקטין‪/‬ה שבאחריותי‪.‬‬
‫‪ .4‬ידוע לי‪ ,‬כי אני ו‪/‬או בני ‪ /‬בתי ‪/‬הקטין‪/‬ה שבאחריותי לא נקבל כל תמורה או טובת הנאה‪,‬‬
‫בהקשר עם ההופעה בתמונות ו‪/‬או ההשתתפות בהן‪ ,‬בין בהווה ובין בעתיד‪ ,‬וכי לא‬
‫תהיינה לנו תביעות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או טענות כלשהן‪ ,‬לתמורה ו‪/‬או לטובת הנאה נוספים‪,‬‬
‫בקשר עם ההשתתפות בתמונות‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מוותר‪/‬ת בזה‪ ,‬בשם בני ‪ /‬בתי ‪ /‬הקטין‪/‬ה שבאחריותי‪ ,‬באופן בלתי חוזר על כל‬
‫תביעות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או טענות‪ ,‬כאמור‪ ,‬אשר עילתן בהשתתפות בתמונות או‬
‫בפירסומן‪ ,‬בכלל זה גם בגין אי פירסומן‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫ולראיה באתי על החתום;‬
‫שם ההורה או האפוטרופוס‪ _____________________0‬ת‪.‬ז‪____________________0.‬‬
‫שם הקטין‪ _________________________ 0‬ת‪.‬ז‪____________________0.‬‬
‫כתובת‪____________________________0‬‬
‫טלפון‪ ____________ ______0‬טלפון נייד‪__________________________0‬‬
‫חתימת ההורה או האפוטרופוס‪__________________________0‬‬
‫תאריך‪____________________ 0‬‬
‫הריני לאשר כי הנ"ל‪ ,‬חתם בפני ביום ___________‬
‫_____________‬
‫נציג פרומרקט‬
‫‪-8-‬‬