כושרות ``ח חורף תשס - בדיקת מסעדות ובתי אוכל בירושלים ח מסכם וד"

‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫ב"ה‪ ,‬טו' סיו תשס"ח‬
‫לכבוד‬
‫הרב בנימי צימרמ הי"ו‬
‫ישיבת שעלבי(‬
‫שלו( וברכה‪.‬‬
‫בדיקת מסעדות ובתי אוכל בירושלי חור תשס''ח‬
‫דו"ח מסכ‬
‫ע"פ בקשתו של הרב‪ ,‬ערכנו בדיקה במצב הכשרות במסעדות ובדוכני "מזו מהיר" בירושלי(‪.‬‬
‫הבדיקות נערכו בחודשי( שבטאדר תשס"ח‪ ,‬ונעשו ע"י מפקח ותיק של כושרות‪ .‬הבדיקות כללו‬
‫סיורי( במקומות‪ ,‬שיחות ע( משגיחי כשרות‪ ,‬עובדי(‪ ,‬בעלי מסעדות ואנשי( שוני( שתרמו למידע‬
‫שהושג בצירו‪ ,‬שיקול דעת והבנה של המפקח שלנו‪.‬‬
‫נכנסנו למטבחי( ולמקררי( של חנויות‪ ,‬תשאלנו עובדי( ומשגיחי( ואחראי( על הרבנות ירושלי(‬
‫ובד"צי( שוני(‪ .‬לא היה פשוט להיכנס למטבח ולערו‪ -‬תחקיר ותשאולי( לעובדי(‪ .‬אכ‪ ,‬סולקנו‬
‫ממספר חנויות ולפעמי( א‪ ,‬בצעקות‪ ,‬א‪ -‬הצלחנו לערו‪ -‬בדיקה בכמעט מאה חנויות בירושלי(‪ ,‬בכל‬
‫מקו( בדר‪ -‬אחרת ובשיטה אחרת‪.‬‬
‫בסופה של העבודה התקבלה תמונה בהירה על מצב הכשרות בעיר‪ ,‬ע"פ ראות עיננו‪ ,‬אופ התנהלות‬
‫עול( הכשרות בבתי אוכל‪ ,‬רמות שונות של כשרויות‪ ,‬גופי( שוני( המעניקי( כשרויות ובעיקר יחס‬
‫הציבור לתעודת הכשרות‪.‬‬
‫הדו"ח בנוי משני חלקי(‪:‬‬
‫א‪ .‬הסבר ופירוט על גופי( הנותני( תעודות כשרות בירושלי(‪ ,‬כפי שעולה מהבדיקות ומדו"ח‬
‫המפקח בשטח‪.‬‬
‫ב‪ .‬רשימת המקומות בה( ביקרנו ונותני הכשרות בכל מקו(‪ ,‬יחד ע( המלצת כושרות הא( נית‬
‫לאכול ש( או לא‪.‬‬
‫א‪ .‬גופי הנותני כשרות‪:‬‬
‫רבנות ירושלי‪:‬‬
‫רבנות ירושלי )כשרות רגילה(‪:‬‬
‫בכשרות זו‪ ,‬המשגיח מבקר‪ ,‬בממוצע‪ ,‬בי פע( אחת לשלש פעמי( במקו(‪ ,‬במש‪ -‬השבוע‪.‬‬
‫ע"פ הנהלי(‪ ,‬מותר לגוי להניח תבשיל על האש או בתנור לכתחילה )שלא כדעת הבית יוס‪ ,‬ספרדי((‬
‫וזאת בניגוד להוראות הרה"ר‪ .‬ולכ לא נית להתיר לספרדי( לאכול במקומות הללו אלא אוכל שאינו‬
‫מבושל‪ .‬בחלק ניכר מהחנויות‪ ,‬משגיחי הרבנות לא מסוגלי( לאכו‪ ,‬אפילו את הדלקת האש שתהיה‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫ע"י יהודי )כ‪ -‬הודו בפנינו מס' משגיחי((‪ ,‬ולכ‪ ,‬ג( לאשכנזי( היתר האכילה במקומות הללו הוא‬
‫בדוחק גדול‪ ,‬א( בכלל‪ .‬וודאי שאי מי שמפקח על הכשרות היומיומית כגו‪ :‬ברירה של קטניות‪ ,‬ניפוי‬
‫קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬פיקוח על כשרות מוצרי( נכנסי(‪ ,‬שטיפת עלי( ירוקי( )אפילו של "גוש קטי‪,(",‬‬
‫הפרדה של הכלי( לצלית כבד ולבבות ועוד‪.‬‬
‫מס' משגיחי( אמרו לנו‪ ,‬שודאי אי לסמו‪ -‬על מקו( שיש לו רבנות בלבד‪ ,‬כי ג( כשה( נמצאי(‪ ,‬ה(‬
‫מצליחי( להשגיח על טיפה בי( )לדבריה((‪.‬‬
‫רבנות ירושלי מהדרי בשרי‪:‬‬
‫ע"פ נהלי המהדרי של הרבנות )ראה נספח( ישנו משגיח צמוד בכל שעות העבודה לכל מסעדה או לזוג‬
‫חנויות צמודות‪ .‬בחלק מהמקומות יש פער של כשעה בי המשגיח של משמרת הבוקר לבי זה של‬
‫משמרת אחה"צ‪.‬‬
‫ברוב מכריע של המקומות עובדי( ערבי( או גויי( אחרי( כטבחי( ועובדי מטבח‪.‬‬
‫משגיחי המהדרי בקיאי( מאד בעבודת המטבח‪ ,‬בכשרויות המוצרי( ובפיקוח הדוק על המוצרי(‬
‫הנכנסי( למסעדה‪ .‬לפי בדיקתנו‪ ,‬ישנה הקפדה מלאה על כניסת המוצרי( ע"פ נהלי המהדרי‪.‬‬
‫הבעיה העיקרית של כשרות זו היא‪ :‬בישולי גויי(‪ ,‬לפחות לפי מר הבית יוס‪ .,‬לא מעט משגיחי מהדרי‬
‫אמרו לי שאי מה לעשות ואי אפשרות לפקח על בישולי גויי( לשיטת מר‪" .‬עדי‪ ,‬ל‪ -‬שלא לאכול פה"‬
‫כ‪ -‬המליצו לנו לא פע( משגיחי המהדרי‪ .‬לכ‪ ,‬עובדה זו לא מאפשרת לכושרות להמלי על אכילה‬
‫במקומות הללו לספרדי(‪.‬‬
‫ע"פ עדות המשגיחי( וראות עיננו את המציאות במטבחי(‪ ,‬הטבח הערבי הוא האיש החזק והכוחני‬
‫במקו( ולא כדאי למשגיח לחשוד בו או להסתכס‪ -‬עימו‪ .‬לדוגמא‪ :‬באחד מביקורינו במסעדה מוכרת‬
‫בכניסה לעיר‪ ,‬המפקח שלנו העיר למשגיח על כ‪ -‬שראה את הערבי ש( שיפודי( על האש‪ .‬הוא ניסה‬
‫להתעל( מההערה א‪ -‬הוא הוסי‪ ,‬ואמר למשגיח אפילו ליד הערבי א‪ -‬הוא לא אמר דבר‪ ,‬לא הוריד את‬
‫השיפודי( ולא העיר לערבי כלו(‪ ,‬רק ציי ש"ע( ישראל צרי‪ -‬לחזור בתשובה"‪.‬‬
‫ע"פ מה שראינו‪ ,‬במקו( שמזלזלי( בנוהל מסוי( יש זלזול בכל הנהלי( וא‪ ,‬לאשכנזי( עלולה להיות‬
‫בעיה במקומות אלו‪.‬‬
‫רבנות ירושלי מהדרי חלבי‪:‬‬
‫המהדרי החלבי של רבנות ירושלי( הוא אג‪ ,‬נפרד מהאג‪ ,‬הבשרי ועומד תחת מפקח אחר‪ .‬המשגיחי(‬
‫איכותיי(‪ ,‬מכירי( ויודעי( היטב את הנעשה במטבח‪.‬‬
‫באופ כללי‪ ,‬קל יותר לאכו‪ ,‬כשרות על מסעדה חלבית או על בית מאפה יותר מעל מסעדה בשרית‪,‬‬
‫בעיקר בנושא בישולי גויי(‪ .‬במאפי(‪ ,‬די שיהודי ידליק את האש ע"פ כל הדעות‪ ,‬ולכ העבודה של‬
‫המשגיח היא לוודא שבתחילת היו( הוא הדליק את האש או להדליק תנור כשצרי‪ ,-‬אבל אי בישולי(‬
‫שוטפי( כמו בבשרי‪ .‬על שאר הכשרי מוצרי הגל( משגיחי המהדרי עושי( עבודה טובה‪ ,‬ה( צמודי(‬
‫למקו( כמעט ללא הפסקה במסעדות‪ ,‬ובפיצריות ה( מפקחי( באופ המתקבל על הדעת‪ ,‬ג( א( אינ(‬
‫תמיד במקו(‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫בד"צי‪:‬‬
‫ישנ( בד"צי( הפועלי( בירושלי( וה( מוכרי( וידועי( כמקפידי( על רמת כשרות גבוהה מאד‪ .‬אנו‬
‫ממליצי( לאכול בבתי האוכל העומדי( תחת השגחת(‪ .‬הבד"צי המומלצי( ה(‪:‬‬
‫‬
‫העדה החרדית‬
‫‬
‫הרב רובי )בד" מהדרי(‬
‫‬
‫אגודת ישראל‬
‫‬
‫מחזיקי הדת בעלזא‬
‫‬
‫הרב מחפוד בד" יורה דעה‬
‫‬
‫בד" בית יוס‪,‬‬
‫ביחס לבד"צי( האחרי(‪:‬‬
‫בד"צ "כתר הכשרות"‪:‬‬
‫לשו תעודת "כתר הכשרות"‪" :‬חנות_________ עומדת תחת פיקוחינו ומתנהלת ע"פ הוראותינו‪.‬‬
‫תהלי‪ -‬הייצור‪ ,‬עיבוד ובישולי( נעשי( תחת פיקוח משגיח ת"ח וירא שמי(‪ .‬המוצרי( בהשגחת הבד"צ‬
‫וה( למהדרי מ המהדרי‪ .‬חלק גלאט לשיטת הבית יוס‪ ,‬והרמ"א"‬
‫המנהל‪ ,‬שהוא רבמשגיח הבד"צ‪ ,‬חתו( בתחתית תעודת הכשרות בש( בדוי! עשרות מנהלי מסעדות‬
‫ועובדי( אמרו לנו שמ"כתר הכשרות" באי( בקושי פע( בחודש )וג( אז רק כדי לקחת את הצ'ק‪.(...‬‬
‫במרבית מהמקומות בעלי החנויות והעובדי( אינ( יודעי( שיהודי צרי‪ -‬לשי( את התבשילי( על האש‪.‬‬
‫חלק( טועני( שההוראות שהעבירו לה( מ"כתר הכשרות" ה‪ ,‬שדי בכ‪ -‬שיהודי ידליק את האש‪ .‬פרט‬
‫למקו( ‪ 1‬לא ראינו מקומות שבאמת מקפידי( על בישולי גויי( כדת וכדי‪.‬‬
‫בחנויות המושגחות ע"י כשרות זו‪ ,‬אי דאגה לכשרות "שוטפת" כגו‪ :‬ברירה של קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪,‬‬
‫הפרשת חלה‪ ,‬בישולי גויי(‪ ,‬הפרשת תרומות ומעשרות ופיקוח על הכשר המוצרי( שנכנסי( למקו(‪.‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬בחנות לפלאפל ושווארמה במרכז העיר נמצאו חתיכות בשר ללא שו( אריזה או הכשר‪.‬‬
‫הודה בפנינו אחד המנהלי( של "כתר הכשרות"‪ ,‬כי במקו( מסוי( הוא לא ביקר כבר חצי שנה )!(‪,‬‬
‫"ובעבר ה( עשו בעיות אז אנחנו צריכי( לראות מה עושי( אית("‪ .‬הערנו לו על ליקויי( שראינו‬
‫במקו( ולאחר זמ הוא אכ הוריד מה( את התעודה‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,‬נמצאו מקומות בהשגחת( ללא כשרות הרבנות בניגוד להבטחת(‪ .‬מפקח שלה( סיפר לנו מה(‬
‫הנהלי( שלה(‪ ,‬א‪ -‬ע"פ מה שראינו הדברי( כלל לא תואמי(‪ ,‬על חלק מהדברי( שאלנו את המנהלי(‬
‫של החנויות וניתנו תשובות מתחמקות והססניות‪.‬‬
‫בשו( חנות‪/‬מסעדה מתו‪ -‬העשרות המפוקחות ע"י "כתר הכשרות" לא ראינו ולו משגיח אחד )פע(‬
‫אחת קראו למשגיח בטלפו והגיע תו‪ -‬חצי שעה(‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫בד"צ "נזר ההידור"‪:‬‬
‫לשו תעודת "נזר ההידור"‪" :‬חנות______________ עומדת תחת השגחתנו ומתנהלת ע"י הוראותינו‬
‫בתהלי‪ -‬הייצור והעיבוד וכל הבישולי( נעשי( בפיקוח של ת"ח וירא שמי( וכל המוצרי( בהכשר‬
‫הבד"צ וה( למהדרי מ המהדרי לפי חומרת גלאט בית יוס‪ ,‬ולפי חומרות כל פיסקי מר השו"ע‬
‫והרמ"א"‪.‬‬
‫בא‪ ,‬אחת מהחנויות לא נתקלנו במשגיח של "נזר ההידור"‪ .‬לדברי מנהל הבד"צ‪ ,‬המשגיחי(‬
‫מסתובבי( ממקו( למקו(‪ .‬בעלי החנויות מדווחי( על ביקורי( של פע( ביו( עד פע( בשבוע‪ .‬רבי(‬
‫מהעובדי( ומנהלי העסקי( אומרי( כי הבד"צ מתיר לה( שגוי ישי( תבשילי( על האש א‪ -‬מחייב‬
‫שיהודי ידליק את האש‪ .‬כמו ב"כתר הכשרות" אי מי שידאג לכשרות שוטפת כגו‪ :‬ברירה של קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬בישולי גויי(‪ ,‬הפרשת תו"מ‪ ,‬פיקוח על הכשר מוצרי( נכנסי(‪ .‬בחנות במרכז‬
‫העיר מצאתי חתיכות בשר ללא הכשר וללא אריזה‪.‬‬
‫בד"צ "נחלת יצחק"‪:‬‬
‫אינו נפו בירושלי(‪ .‬היינו במקו( שבו היו בישולי גויי( לשיטת מר‪.‬‬
‫ה( סוברי( כשיטת הרב יצחק יוס‪ ,,‬שפלאפל אינו עולה על שולח מלכי(‪ ,‬לכ אי בו בעיית בישולי‬
‫גויי(‪ ,‬א‪ -‬ראינו שהערבי מבשל ג( תפו"א חיי(‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫ב‪ .‬רשימת המקומות בה ביקרנו ונותני הכשרות בכל מקו‬
‫מרכז העיר‬
‫בהשגחת‬
‫חנות‬
‫וכתובת‬
‫רבנות‬
‫בד"צ‬
‫בעיות‬
‫והערות‬
‫המלצת‬
‫"כושרות"‬
‫הא נית‬
‫לאכול?‬
‫"ביג אפל"‬
‫פיצה‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫מאפה נאמ‬
‫יפוהמל‪ -‬ג'ורג'‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫פלאפל ירושלמי‬
‫פלאפל‬
‫ושווארמה יפו‬
‫רגילה‬
‫בד"צ נזר‬
‫ההידור‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בד"צ‬
‫"אגודת‬
‫ישראל"‬
‫כ‬
‫קלדרו‬
‫מאפייה‬
‫ללא‬
‫רבנות‬
‫בד"צ "מחזיקי‬
‫הדת"‬
‫כ‬
‫אינגליש קייק‬
‫המל‪ -‬ג'ורג' ‪7‬‬
‫רבנות‬
‫מהדרי‬
‫חת"ס ב"ב‬
‫כ‬
‫מאפיית חבה‬
‫בד"צ "נזר‬
‫ההידור"‬
‫)לשעבר ג(‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"(‬
‫מושיקו‬
‫פלאפל‬
‫ושווארמה‬
‫מדרחוב‬
‫פינתי מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫המל‪ -‬ג'ורג'‬
‫רגילה‬
‫פלאפל מעוז‬
‫המל‪ -‬ג'ורג'‬
‫בד"צ‬
‫"מחזיקי הדת"‬
‫פיצה ביג אפל‬
‫מדרחוב‬
‫מהדרי‬
‫קורוסי אוכל‬
‫סיני‬
‫מדרחוב‬
‫מהדרי‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪ .‬נמצאו בשרי( ללא עטיפה או‬
‫הכשר‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫נראה טוב מאד‪,‬‬
‫אי גויי( כלל‪.‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫בעיה בהקפדה על בישולי גויי(‪ .‬לאשכנזי( –‬
‫אפשר לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד שיהודי יניח‬
‫על האש‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫עיי הערה‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫קפה רימו‬
‫בשרי‬
‫בד"צ‬
‫"אגודת‬
‫ישראל"‬
‫רגילה‬
‫מדרחוב‬
‫כ‬
‫קפה רימו‬
‫חלבי‬
‫מדרחוב‬
‫מהדרי‬
‫דולצ'ה לאטה‬
‫מסעדה חלבית‬
‫מדרחוב‬
‫מהדרי‬
‫מל‪ -‬הפלאפל‬
‫ואוכל בכי‪,‬‬
‫המל‪ -‬ג'ורג'‬
‫רגילה‬
‫"ארומה"‬
‫קפה ומאפה‬
‫יפו‬
‫רגילה‬
‫בישולי עכו"(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫אבו גוש הקטנה‬
‫יפו‬
‫רגילה‬
‫בישולי עכו"(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫בורגרס בר‬
‫רגילה‬
‫קפה הלל‬
‫יפו‬
‫רגילה‬
‫פיצה סבארו‬
‫יפו‬
‫רבנות‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫כ‬
‫בד"צ "כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בד"צ "כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בד"צ "כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי עכו"(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫בישולי עכו"(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫בישולי עכו"(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫כניסה לעיר‪ ,‬תחנה מרכזית וסנטר ‪1‬‬
‫בהשגחת‬
‫חנות‬
‫וכתובת‬
‫רבנות‬
‫בד"צ‬
‫בעיות‬
‫והערות‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫המלצת‬
‫"כושרות"‬
‫הא נית‬
‫לאכול?‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫תחנת הדלק פז‬
‫מסעדת "הלו‬
‫הרב‬
‫מחפוד‬
‫תימ"‬
‫כ‬
‫גוז'פה מאפי(‬
‫סנטר ‪1‬‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫פיצה סנטר‬
‫סנטר ‪1‬‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫קורוס על האש‬
‫בשרי‬
‫סנטר ‪1‬‬
‫מהדרי‬
‫קורוס על האש‬
‫חלבי‬
‫סנטר ‪1‬‬
‫מהדרי‬
‫קורוסי אוכל סיני‬
‫סנטר ‪1‬‬
‫מהדרי‬
‫באגט מרציאנו‬
‫בשרי(‬
‫יפו‬
‫מהדרי‬
‫בישולי גויי( לשיטת הבית יוס‪ .,‬משגיח מפחד‬
‫מהערבי ולא מעיר לו על בישולי גויי(‪.‬‬
‫לאשכנזי( – אפשר לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד‬
‫שיהודי יניח על האש‪.‬‬
‫עיי הערה‬
‫כ‬
‫המשגיח של "קורוס על האש" בשרי‪ .‬לאשכנזי(‬
‫– אפשר לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד שיהודי יניח‬
‫על האש‪.‬‬
‫עיי הערה‬
‫עיי בעיית‬
‫רבנות מהדרי בפתיחה‬
‫לא‬
‫סטקיית דג‬
‫יפו‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫סטקיית הבירה‬
‫יפו ‪222‬‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫ביג ביס‬
‫פלאפל‪+‬שווארמה‬
‫יפו מול ת‪.‬מ ישנה‬
‫צ'יינה טאו‬
‫מסעדה סינית‬
‫תחנה מרכזית‬
‫ללא‬
‫רבנות‬
‫רגילה‬
‫מזרחה פלאפל‬
‫ושווארמה‬
‫תחנה מרכזית‬
‫רגילה‬
‫האריס גלידות‬
‫ופירות יער‬
‫תחנה מרכזית‬
‫רגילה‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש )‪4‬‬
‫ערבי( ויהודי אחד(‪.‬‬
‫לא‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫לא‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫"מסוב"‬
‫תחנה מרכזית‬
‫רגילה‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫משגיח אומר שיש בישולי עכ"( לספרדי(‪.‬‬
‫ובעיות נוספות של רבנות ובד"צ כתר הכשרות‬
‫לא‬
‫תלפיות אזור התעשייה‬
‫בהשגחת‬
‫חנות‬
‫וכתובת‬
‫רבנות‬
‫לה פיצריה‬
‫פיצה קניו הדר‬
‫רגילה‬
‫מאפה נאמ‬
‫קניו הדר‬
‫מהדרי‬
‫סטקיית ג'ינג'י‬
‫מסעדת בשרי(‪,‬‬
‫ק‪ .‬הדר‬
‫רגילה‬
‫"פאשה"‬
‫מ‪ .‬בשרי( סמו‪-‬‬
‫לק‪ .‬הדר‬
‫רגילה‬
‫בבא חומוסיה‬
‫מ‪ .‬בשרי(‪ ,‬יד‬
‫חרוצי(‬
‫רגילה‬
‫בורגר שטראוס‬
‫פלאפל ושאוורמה‬
‫התנופה ‪13‬‬
‫רגילה‬
‫המסעדה‬
‫הלבנונית‬
‫התנופה ‪13‬‬
‫רגילה‬
‫הטאג'י מ‪.‬‬
‫יד‬
‫בשרי(‬
‫חרוצי(‬
‫רגילה‬
‫"פאפאגיו" מ‪.‬‬
‫יד‬
‫בשרי(‬
‫חרוצי(‬
‫רגילה‬
‫חומוס תלפיות מ‪.‬‬
‫תלפיות יד‬
‫חרוצי(‬
‫רגילה‬
‫בד"צ‬
‫בעיות‬
‫והערות‬
‫עיי בעיות רבנות‬
‫המלצת‬
‫"כושרות"‬
‫הא נית‬
‫לאכול?‬
‫לא‬
‫כ‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫לא‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫לא‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫סטקיית צדקיהו‬
‫יד חרוצי(‬
‫רגילה‬
‫טעמי מ‪ .‬בשרי(‬
‫פייר קניג‬
‫רגילה‬
‫מפגש הסדנא מ‪.‬‬
‫בשרי(‬
‫הסדנא‬
‫רגילה‬
‫נורי מ‪ .‬בשרי(‬
‫קניו ישראל‬
‫רגילה‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫פלאפל דל‬
‫קלוריות‬
‫פייר קניג‬
‫"נחלת יצחק"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫ציו הגדול‬
‫יד חרוצי(‬
‫"הכשרות‬
‫המהודרת"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫)צפוי לעבור למהדרי י((‬
‫לא‬
‫ציו הקט‬
‫יד חרוצי(‬
‫רגילה‬
‫"נזר ההידור"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫אי סימו לשיפודי הכבדי( )אסור לאשכנזי((‬
‫לא‬
‫פינתי‬
‫התנופה‬
‫רגילה‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫"נזר ההידור"‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫"קניו מלחה"‬
‫בהשגחת‬
‫בעיות‬
‫חנות‬
‫וכתובת‬
‫רבנות‬
‫בד"צ‬
‫"פינתי" מ‪ .‬בשרי(‬
‫ובישולי( בייתי(‬
‫רגילה‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫פלאפל הטאבו ח‬
‫רגילה‬
‫שלו( פלאפל‬
‫ושווארמה‬
‫רגילה‬
‫והערות‬
‫המלצת‬
‫"כושרות"‬
‫הא נית‬
‫לאכול?‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫‪ k.f.c‬מסעדת בשרי(‬
‫מהדרי‬
‫"מכל הלב" פלאפל‬
‫ושווארמה‬
‫בעיה בהקפדה על בישולי גויי(‪ .‬לאשכנזי( – אפשר‬
‫עי‬
‫לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד שיהודי יניח על האש‪.‬‬
‫הערה‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫לא‬
‫פיצה ‪home‬‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫סבארו פיצה‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫מהדרי‬
‫כ‬
‫‪Sambooki‬‬
‫מאפי( וסלטי(‬
‫יטבתה בעיר‬
‫דגי( וסלטי(‬
‫מהדרי‬
‫קפה הלל‬
‫רגילה‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫הכשרות במקו( לעיתי( משתנה מרגילה למהדרי‪.‬‬
‫א( מהדרי= כ‪ .‬א( רגילה לא‪.‬‬
‫עיי‬
‫הערה‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫הפתיליה‬
‫לא‬
‫קריספי מסעדת‬
‫עופות‬
‫רגילה‬
‫קורוסי )‪ 2‬סניפי((‬
‫מסעדת בשרי(‬
‫מהדרי‬
‫בעיה בהקפדה על בישולי גויי(‪ .‬לאשכנזי( – אפשר‬
‫לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד שיהודי יניח על האש‪.‬‬
‫"תאינודלס"‬
‫אוכל סיני‬
‫מהדרי‬
‫בעיה בהקפדה על בישולי גויי(‪ .‬לאשכנזי( – אפשר‬
‫לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד שיהודי יניח על האש‪.‬‬
‫עיי‬
‫הערה‬
‫בורגרסבר‬
‫מסעדת בשרי(‬
‫רגילה‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת קטניות‪,‬‬
‫ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪ ,‬הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫עיי‬
‫הערה‬
‫גבעת שאול‬
‫בהשגחת‬
‫חנות וכתובת‬
‫"ב עמי" קפה‬
‫וקונדטוריה‬
‫בית הדפוס ‪12‬‬
‫רבנות‬
‫רגילה‬
‫בד"צ‬
‫בעיות‬
‫והערות‬
‫"בית יוס‪",‬‬
‫המלצת‬
‫"כושרות"‬
‫הא נית‬
‫לאכול?‬
‫כ‬
‫גריל בורגר מ‪.‬‬
‫בשרי(‬
‫בית הדפוס ‪11‬‬
‫הרב רובי‬
‫כ‬
‫מעדני ח‬
‫מ‪ .‬בשרי( בית‬
‫העדה‬
‫החרדית‬
‫כ‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫הדפוס ‪11‬‬
‫פיצה בר‬
‫בית הדפוס ‪11‬‬
‫מאפיית ברמ‬
‫חנות‬
‫בית הדפוס‬
‫רגילה‬
‫הרב רובי‬
‫כ‬
‫מהדרי‬
‫העדה‬
‫החרדית‬
‫כ‬
‫פיצה לארי‬
‫כנפי נשרי( ‪66‬‬
‫מחזיקי הדת‬
‫בעלזא‬
‫מוסקט מסעדה‬
‫חלבית‬
‫כנפי נשרי( ‪22‬‬
‫מהדרי‬
‫אנג'ל חנות‬
‫מסעדה חלבית‬
‫כנפי נשרי( ‪7‬‬
‫מהדרי‬
‫"עבאדי" מאפי(‬
‫כנפי נשרי( ‪10‬‬
‫באגט מרציאנו‬
‫כנפי נשרי( ‪20‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫העדה‬
‫החרדית‬
‫בעיה בהקפדה על בישולי גויי(‪ .‬לאשכנזי( –‬
‫אפשר לאכול‪ ,‬ספרדי( – להקפיד שיהודי יניח‬
‫על האש‪.‬‬
‫מהדרי‬
‫באגט הנשרי(‬
‫כנפי נשרי( ‪24‬‬
‫כ‬
‫עיי הערה‬
‫הרב רובי‬
‫ציו הקט‬
‫כנפי נשרי(‬
‫רגילה‬
‫דרורי בורגר‬
‫בשרי(‬
‫סו‪ ,‬בית הדפוס‬
‫רגילה‬
‫המסעדה‬
‫הלבנונית‬
‫סמו‪ -‬ל"פלאפו"‬
‫"בורגרס בר"‬
‫בית הדפוס‬
‫"בית יוס‪",‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כבד‪ :‬עיי הערה לאשכנזי( בפתיחה‪.‬‬
‫כ‬
‫"בית יוס‪",‬‬
‫"כתר‬
‫עלול להטעות‪ ,‬ישנו שלט מחו למסעדה‪:‬‬
‫הכשרות"‬
‫"בהשגחת גלאט בית יוס‪",‬‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫לא‬
‫לא‬
‫עמק רפאי(‬
‫בהשגחת‬
‫חנות‬
‫וכתובת‬
‫רבנות‬
‫יוג'ה מ‪.‬‬
‫רגילה‬
‫בד"צ‬
‫בעיות‬
‫והערות‬
‫המלצת "כושרות"‬
‫הא נית לאכול?‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫לא‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫בשרי( סינית‬
‫‪25‬‬
‫ג'וי מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫‪24‬‬
‫סלינה‬
‫מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫‪24‬‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫רגילה‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא הייתה‬
‫תעודת‬
‫כשרות‬
‫מסריק‬
‫מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫‪21‬‬
‫רגילה‬
‫קפית‬
‫מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫רגילה‬
‫אוליב‬
‫מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫רגילה‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫רול אנטריקוט‬
‫איוו‬
‫מסעדה בשרית‬
‫אי הכשר‬
‫כלל‬
‫נאמ‬
‫קונדיטוריה‬
‫וקפה‬
‫מהדרי‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫פלאפל‬
‫ושאוורמה‬
‫דורו‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫קופי שופ‬
‫מסעדה חלבית‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫מרבד‬
‫הקסמי(‬
‫מסעדה בשרית‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫רגילה‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫בתהליכי העברה לכשרות הרב מחפוד‪.‬‬
‫בפועל בכשרות של הרב מחפוד אומרי(‬
‫שנית לאכול‪ .‬לתשומת לב‪ :‬בירושלי‬
‫מס' סניפי של "מרבד הקסמי"‬
‫בכשרויות שונות‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫א( יש תעודת‬
‫כשרות של הרב‬
‫מחפוד כ‪.‬‬
‫במידה ואי לברר‬
‫ע( המשגיח את‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫שניצי‬
‫מ‪ .‬בשרי(‬
‫"נחלת‬
‫יצחק"‬
‫פיצה סבבה‬
‫מהדרי‬
‫אקספרס ג'וי‬
‫מסעדת‬
‫בשרי(‬
‫רגילה‬
‫כ‬
‫"נזר‬
‫ההידור"‬
‫אדיר‬
‫פלאפל‬
‫ושאוורמה‬
‫לא אפשרו לראות את כשרויות המוצרי(‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫רגילה‬
‫סנדבי' ניו‬
‫דלי‬
‫רגילה‬
‫טל בייגלס‬
‫מסעדה חלבית‬
‫רגילה‬
‫טמאגו סושי‬
‫מסעדת דגי(‬
‫רגילה‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫"כתר‬
‫הכשרות"‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫בישולי גויי(‪ ,‬אי משגיח לצור‪ -‬ברירת‬
‫קטניות‪ ,‬ניפוי קמח‪ ,‬הפרשת חלה‪ ,‬תו"מ‪,‬‬
‫הדלקת האש‪.‬‬
‫לא‬
‫מצ"ב נספחי( ע"מ להשלי( את המושגי( ההלכתיי(‪.‬‬
‫כמו"כ‪ ,‬אנו ממליצי( לעיי באתר המסעדות הכשרות ‪ www.kosherrest.co.il‬תחת הסימו מסעדות‬
‫מהדרי בירושלי(‪ ,‬ובמקומות שעומדי( בקריטריוני( כפי שהתבהרו בדו"ח זה – "יאכלו ענוי(‬
‫וישבעו"!‬
‫אנו תקוה שדו"ח זה יהיה "קול קורא" לתיקו בנושא הכשרות‪ ,‬וקודמת ירושלי( לכל המקומות‪ ,‬ע"מ‬
‫להתחיל בה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫הרב משה כ"‬
‫רב פוסק‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫נספחי‪:‬‬
‫א‪ .‬מילו מושגי כשרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬נהלי כשרות למסעדות של הרבנות הראשית לישראל‪.‬‬
‫נספח א‪ :‬מילו מושגי כשרות‬
‫‪ .1‬צלית כבד‪ ,‬לבבות ובשר שאינו מוכשר צרי‪ -‬צלייה על גבי אש‪ .‬מותר ג( על גבי גו‪ ,‬חימו(‬
‫כגו מנגל חשמלי‪.‬‬
‫כלי הצליה אשכנזי( מקפידי( על כלי( מיוחדי(‪ .‬ואסור להשתמש בכלי( אלו לצלית בשר‬
‫מוכשר‪ .‬ספרדי( אינ( מקפידי( על כ‪ -‬ואי חיוב לייעד כלי( לצלית כבד‪.‬‬
‫‪ .2‬בשר חלק ע"פ מה שכתוב בשו"ע‪ ,‬הספרדי( נהגו לאכול בשר חלק והאשכנזי( בשר כשר לא‬
‫חלק‪ .‬אול(‪ ,‬כיו( יש ספרדי(‪ ,‬בעיקר מיוצאי צפו אפריקה‪ ,‬הנוהגי( לאכול בשר לא חלק‬
‫ומאיד‪ ,-‬יש אשכנזי( האוכלי( בשר חלק בלבד‪ .‬אי בהלכה מושג של "חלק" בהודו ובעו‪.,‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬כיו( יש הודו ועו‪ ,‬ע( חותמת "חלק"‪ ,‬כשהכוונה היא שהעו‪ ,‬הוא ברמה גבוהה‬
‫של כשרות‪.‬‬
‫‪ .3‬ירקות עלי( ידוע לכל‪ ,‬ישנה היו( בעיה קשה מאד של חרקי( בכל סוגי ירקות העלי(‪.‬‬
‫הרבנות הראשית הורתה‪ ,‬שכל ירקות העלי( צריכי( להיות מהסוג המכונה "גוש קטי‪.",‬‬
‫יוצא דופ הוא הכרוב בבתי אוכל שהוא בכשרות רגילה‪.‬‬
‫הרה"ר אסרה כל שימוש בברוקלי ובכרובית חו מתוצרת של חברת "בודק"‪.‬‬
‫‪ .4‬בישולי גוי( בדברי מאפה‪ ,‬דהיינו אוכל שמברכי( עליו "בורא מיני מזונות" ונית לקבוע עליו‬
‫סעודה‪ :‬לכל השיטות ספרדי( ואשכנזי( כאחד‪ ,‬מספיק שישראל ידליק את האש‪.‬‬
‫באוכל מבושל‪ :‬לאשכנזי( מספיק שישראל ידליק את האש‪ .‬ספרדי( מחמירי( שישראל צרי‪-‬‬
‫לבשל את האוכל לפחות עד שהוא מגיע למצב של "ב דרוסאי"‪ .‬הוראת הרה"ר היא שבכל בית‬
‫אוכל חייב להיות בישול לחומרא ג( ע"פ שיטת הספרדי(‪ .‬אול( ברבנות ירושלי( ההוראה‬
‫היא שבכשרות רגילה נית להסתפק בהדלקת האש בלבד‪ .‬למעשה‪ ,‬הוראה זו‪ ,‬מונעת מספרדי(‬
‫את האפשרות לאכול כמעט בכל מקו( שבו כשרות רגילה פרט למאפיות ולפיצריות‪.‬‬
‫‪ .5‬ברירת קטניות ברירת הקטניות כגו‪ :‬אורז‪ ,‬שעועית‪ ,‬חומוס‪ ,‬שומשו( חייבת להתבצע ע"י‬
‫המשגיח‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫‪ .6‬ניפוי קמח ע"פ הוראת הרה"ר‪ ,‬ברמת כשרות מהדרי צרי‪ -‬לנפות בנפה שיש בה ‪ 60‬חורי(‬
‫לאינ )‪ 2.54‬ס"מ(‪ ,‬המכונה ‪ 60‬מ"ש‪ ,‬ובכשרות רגליה אפשר להסתפק בנפה של ‪ 50‬מ"ש‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬יש בעיה קשה בשטח הזה של עול( הכשרות‪ .‬פעמי( שמשתמשי( בנפות ע( חורי(‬
‫גדולי( יותר‪ ,‬או שיש קרעי( בנפות‪ ,‬או שלא מנקי( את מכונת הניפוי או את השטח שבו‬
‫נעשית עבודת הניפוי‪.‬‬
‫‪ .7‬הפרשת חלה צריכה להתבצע בכל עיסה המכילה יותר מ‪ 1.2‬ק"ג של קמח‪ .‬א( לא הפרישו‬
‫חלה‪ ,‬נית לעשות זאת עד שעת האכילה‪ .‬יש רבני( המורי( להפריש מכל דבר מאפה שקוני(‬
‫מחשש שלא הפרישו כדי חלה מהעיסה‪.‬‬
‫‪ .8‬בשר שנתעל( מ העי – ההלכה אוסרת בשר שנתעל( מעינו של יהודי נאמ‪ .‬זו בעיה שקיימת‬
‫בכל מקו( שיש בו עובדי( גויי( או יהודי( שאינ( נאמני( על כשרות‪ .‬אפשר לפתור בעיה זו‬
‫ע"י השגחה או טביעת עי של יהודי נאמ‪.‬‬
‫‪ .9‬מוצרי חלב סוגיא גדולה וענפה בעול( הכשרות‪ .‬ברמת הכשרות הרגילה סומכי( על כל דעה‬
‫מקילה של רב פוסק מובהק‪ ,‬ואפילו דעת יחיד‪ ,‬כגו חלב או אבקת חלב נוכרי‪ ,‬מוצקי חלב‬
‫גויי( ומחמצות על בסיס חלב גוי‪ .‬בכשרות מהדרי נוקטי( לפי כל השיטות המחמירות ביותר‪.‬‬
‫‪ .10‬לינת לילה ע"פ הגמרא במסבת נידה )יז‪ (:‬אסור לאכול שו(‪ ,‬בצל או ביצה שנשארו ללא‬
‫קליפת( במש‪ -‬הלילה‪ .‬הדר‪ -‬היחידה למנוע איסור זה הוא ע"י כ‪ -‬הפיכת( למאכל‪ .‬בשו"ע לא‬
‫מובאת גמרא זו להלכה‪ ,‬אבל היא מובאת בכ‪ ,‬החיי( יו"ד )בסימ קט"ז ס"ק צ"ב(‪ .‬כ‪ -‬נוהגות‬
‫כל מערכות כשרות המהדרי וזוהי ג( הוראת הרה"ר ישראל‪.‬‬
‫‪ .11‬טבילת כלי( כל כלי אוכל הנרכשי( מגוי טעוני( טבילה‪ .‬יש מחלוקת גדולה בי הפוסקי(‪,‬‬
‫הא( כלי סחורה טעוני( טבילה או לא‪ .‬הרה"ר מורה להטביל‪ ,‬אבל בכשרות הרגילה במרבית‬
‫בתי האוכל‪ ,‬באר בכלל ובירושלי( בפרט‪ ,‬לא מטבילי(‪ .‬כ‪ -‬המצב ג( בחלק מבתי האוכל‬
‫ברמת כשרות מהדרי‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫נספח ב‪ :‬נהלי כשרות של הרבנות הראשית לישראל למסעדות‬
‫נהלי( אלו אמורי( לחייב את כל הרבנויות באר )הועתק מהנחיות הרה"ר לישראל(‪.‬‬
‫סימו ב * לרמת כשרות מהדרי‪.‬‬
‫מסעדות‬
‫מוצרי כללי‬
‫‪ .1‬הזמנת המוצרי( תיעשה בתיאו( מראש ע( משגיח הכשרות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המוצרי( יתקבלו א‪ -‬ורק כשה( מסומני( בסימו כשרות של רבנות מוסמכת‪.‬‬
‫*‬
‫כל המוצרי( רק על פי רשימה מיוחדת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫המשגיח ינהל יומ קליטת מוצרי( הנכנסי( למסעדה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫למשגיח תהיה גישה חופשית לעבור ולבדוק בכל זמ שירצה את הניירת בהנה"ח של המחס וכ‬
‫לבדוק במחשבי( המדווחי( על קבלת סחורה‪ ,‬תעודות משלוח‪ ,‬וביומ הארועי(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אי להכניס למסעדה מוצרי( מבושלי( או אפויי( ומיני מתיקה שהוכנו בבתי( פרטיי(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אי להוציא מתחומי המסעדה כלי( המיועדי( לשימוש חוזר‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אי לשנות את זמני פתיחת המסעדה ללא תיאו( ע( מח' הכשרות‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חייבת להיות התאמה בי סוג הכשרות המצויינת בתעודה לבי הצגת המסעדה בפרסומי(‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫במוצרי יבוא על המשגיח לקבל מהספק צילו( של אישור כשרות מהרבנות הראשית ולא להסתפק‬
‫בכיתוב שע"ג התווית א‪ ,‬כשיש על התווית חותמת כשרות כל שהיא‪.‬‬
‫‪ .10‬יש לבדוק את קוד המוצר‪ ,‬נמצא בד"כ בתחתית הקופסא או במכסה‪ ,‬במקרה ומתעוררת בעיה יש‬
‫לפנות לקבלת פרטי( במחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל‪.‬‬
‫ירקות עלי‬
‫‪ .1‬ירקות עלי( לא יתקבלו אלא הגדלי( בגידול מיוחד ומפוקחי( מחרקי( באישור רבנות מוסמכת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כרוב נית לנקות בתנאי( הבאי(‪ :‬הסרת ארבע שכבות עליונות‪ ,‬הוצאת הליבה‪ ,‬קציצתו‪ ,‬השריה‬
‫בחומר‪ ,‬ושטיפה בזר( חזק במיוחד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כרוב נגוע לא יקלט בשו( מקרה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫*‬
‫כרוב יתקבל מתוצרת שגודלה בצורה מיוחדת‪ ,‬או מיובשי(‪ ,‬בפיקוח רבני‪.‬‬
‫אורז קטניות וקמח‬
‫‪ .1‬אורז‪ ,‬קטניות‪ ,‬בורגול ‪,‬שומשו( וקמח יש לאחס ולשמור במקו( קריר מחוטא מתולעי( ומזיקי(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אי להשתמש בפול יבש‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדיקת קטניות תיעשה באופ הבא‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בדיקה ביבש ע"ג משטח בהיר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קטניות המצריכות השריה במי( כגו‪ :‬חומוס‪ ,‬עדשי(‪ ,‬יבדקו פע( נוספת ע"ג משטח בהיר‬
‫ביבש אחרי הוצאת הקטניות הצפות‪.‬‬
‫בדיקת אורז וקטניות תעשה סמו‪ -‬למועד הבישול‪ ,‬נית לבדוק יו( מראש כאשר מאחסני( את‬
‫האורז והקטניות בקרור לאחר הבדיקה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניפוי הקמח יעשה סמו‪ -‬לשימוש בו ובפיקוח המשגיח בנפה של ‪ 50‬מש'‪ ,‬לאחר הניפוי יש לשומרו‬
‫במקרר‪.‬‬
‫פירות וירקות‬
‫‪ .1‬פירות וירקות יש לקבל א‪ -‬ורק מחנויות או מספקי( שיש לה( תעודת כשרות‪ ,‬הכוללת הפרשת‬
‫תרו"מ וללא חשש ערלה‪ .‬כמו כ חייבת להיות תעודת משלוח חתומה על ידי המשגיח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדיעבד‪ ,‬א( הובאו ירקות מספק שאי לו תעודת כשרות על הפרשת תרו"מ‪ ,‬על המשגיח להפריש‬
‫תרו"מ ע"פ הנחיית הרבנות המקומית‪.‬‬
‫מיני מאפה‬
‫מוצרי מאפה ‪ ,‬יש לרכוש א‪ -‬ורק ממאפיות אשר יש לה( תעודות כשרות ובצרו‪ ,‬תעודת משלוח‪.‬‬
‫ביצי‬
‫‪ .1‬ביצי( יקלטו א‪ -‬ורק כשה מוחתמות ומאושרות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פתיחת הביצי( ובדיקת באחריות המשגיח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אבקת ביצי( ונוזל ביצי( יתקבלו ממפעלי( העומדי( תחת פיקוח רבנות מוסמכת‪.‬‬
‫אי להשתמש בביצי( קלופות מיו( אחד למחרתו אא"כ נית עליה( תבליני( או שמ בצורה‬
‫ניכרת‪.‬‬
‫בצל שו‬
‫אי להשתמש בבצל ושו( קלופי( מיו( אתמול‪ ,‬אלא א"כ הוספו לה( תבליני( או שמ בצורה‬
‫משמעותית‪.‬‬
‫יינות‬
‫‪ .1‬יש להשתמש רק ביינות בכשרות של רבנות מוסמכת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫*‬
‫בבישולי( יעשה שימוש א‪ -‬ורק ביי מפוסטר‪ .‬במהדרי‪ ,‬ביי מבושל בלבד‪.‬‬
‫פתיחת הבקבוקי( ומזיגת המשקאות תיעשה ע"י יהודי שומר תורה ומצוות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יינות לא מפוסטרי( יש להגיש( סגורי( בלבד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אי להגיש יינות פתוחי( מיו( אתמול‪.‬‬
‫בשר‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫‪.1‬‬
‫כל מוצרי הבשר צריכי( להגיע ע( אישור כשרות מהספק אשר בו יפורט‪ :‬סוג הבשר‪ ,‬משקל‬
‫וכמות‪ .‬וכ תעודת משלוח התואמת את האישור‪.‬‬
‫כל הפשרה של בשר לא מוכשר כולל כבד ולבבות לצור‪ -‬צליה יש להוציאו מהשקית נילו ולאכסנו‬
‫בכלי מחורר כדי למנוע חשש כבוש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קבלת הבשרי( בנוכחות המשגיח בלבד‬
‫‪.3‬‬
‫יש לקבל רק בשר מוכשר‪ ,‬מלבד כבד ולב‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הכשרת בשר במסעדה תעשה א‪ -‬ורק ע"י המשגיח באישור מיוחד של מחלקת הכשרות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אי להכי מעורב ירושלמי הכולל בתוכו בשרי( מוכשרי( ולא מוכשרי( )כבד‪ ,‬לב( יחד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫יש להקפיד על הפרדה מוחלטת בשיפודי( ובצליה על הגריל בי בשר מוכשר לבי בשר לא מוכשר‪.‬‬
‫לב‬
‫‪.1‬‬
‫יש לחותכו לשניי( ולקורעו שתי וערב‪ ,‬לנקות את החדרי( מקרישי הד( ולמולחו קצת קוד(‬
‫צליה‪.‬‬
‫*‬
‫‪.2‬‬
‫יש מהדרי לחתו‪ -‬ערלת הלב והגידי שבפני(‪.‬‬
‫אי לבשל לב ללא הכשרה או צליה‪.‬‬
‫כבד‬
‫הכשרה‪:‬‬
‫‪ .1‬כבד יש לצלותו על גבי האש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קוד( הצלייה יש להסיר את המרה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫קוד( הצלייה יש להדיח את הכבד במי ברז‪ ,‬יש להקפיד שלא ישאר מי( על הכבד בשעת הצלייה‬
‫)מומל להניח על רשת כדי שירדו המי((‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫יש לחתו‪ -‬את כבד הבקר לפרוסות דקות‪ ,‬ולצלותו על גבי אש‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫יש לחתו‪ -‬כבד עו‪ ,‬קוד( הצלייה בסכי שתי וערב )אור‪ -‬ורוחב(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נית להשתמש בכבד קפוא לאחר שהופשר ונבדק בדקירת סכי מעבר לעבר מספר פעמי( ולצלותו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫כבד קפוא יופשר מאליו‪ ,‬אי להפשירו באמצעי( מלאכותיי( כגו מי( רותחי( או מקרוגל וכדו'‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לפני הצליה יש למולחו מעט‪.‬‬
‫צליה ובישול‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לצלות את הכבד לפחות עד מחצית צלייתו‪ ,‬אי להורידו מהאש קוד( שהגיע הכבד לכדי שיעור‬
‫זה וכ אי‬
‫להפכו מצד לצד במהירות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לכתחילה יש לצלות את הכבד עד שלא נוט‪ ,‬ממנו ד( או ציר‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫‪.3‬‬
‫הרוצה לבשל את הכבד לאחר הצלייה‪ ,‬יצלנו עד שלא ישאר בו ד( או ציר ולפני הבישול ידיחו ג'‬
‫פעמי(‪.‬‬
‫תנור קומביסטימר‪:‬‬
‫‪ .1‬יסיק התנור קוד( הכנסת הכבד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש להניח את הכבד על רשת ומתחתיה תבנית לקליטת הד( )ללא מי((‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אי לצלות הכבד ע( בשרי( אחרי( או ירקות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אי להוסי‪ ,‬בשרי( או חתיכות כבד בשעת הצליה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אי לעטו‪ ,‬את הכבד בנייר כס‪ ,‬אפילו שיש בו חורי(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אי לית את הכבד בבצק או בביצה קוד( הצלייה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הצולה בתנור צרי‪ -‬להשאיר את דלתו מעט פתוחה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫א( צולי( את הכבד רשת מעל רשת יש לשי( תבנית לכל רשת בנפרד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקומבי צרי‪ -‬שיהיה במצב צליה יבש ללא אדי( דלתו פתוחה כל זמ הצליה ושימת לב שהטורבו‬
‫לא פועל )המאורר(‪.‬‬
‫‪ .10‬יש לשטו‪ ,‬את הכבד לאחר הצלייה‪.‬‬
‫‪ .11‬אפשר לצלות כבד בגריל חשמלי כשהכבד מונח על רשת והד( זור( לתבנית מיוחדת לכ‪ -‬א‪,‬‬
‫שהחו( מגיע מלמעלה‪.‬‬
‫‪ .12‬אי לצלות כבד בתנורי מקרוגל‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫*‬
‫*‬
‫יש לצלות כבד על אש גלויה בלבד‪.‬‬
‫כבד שהופשר ונצלה אי לבשלו אלא כבד טרי שלא עברו עליו ג' ימי(‪.‬‬
‫כלי צליה‪:‬‬
‫‪ .1‬יש ליחד רשת‪ ,‬שפוד‪ ,‬סכי‪ ,‬מזלג ומלקחיי( מיוחדי( לצליית כבד‪ .‬כלי( אלו יסומנו בסימו‬
‫מיוחד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התבנית שזב לתוכה ד( הכבד אסורה בשמוש אחר‪ ,‬אלא לקליטת ד( הכבד‪ ,‬תבנית זאת תסומ‬
‫באופ מיוחד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יש לייחד תנור שבו יצלו רק את הכבד‪.‬‬
‫לשו‬
‫‪ .1‬יש לקנות לשו מוכשר ומנוקר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לבדוק הניקור במקו( חוטי הד( לאור‪ -‬הלשו‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫דגי‬
‫‪ .1‬רכישת דגי( תתבצע מספקי( מאושרי( בלבד ובצירו‪ ,‬תעודת כשרות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביצי דגי( אי לקלוט אלא בלווי תעודת כשרות מרבנות מוסמכת‪.‬‬
‫בישול‬
‫‪ .1‬הדלקת האש תעשה א‪ -‬ורק על ידי המשגיח‪ .‬בשעת הדחק יעשה הדבר על ידי עובד יהודי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תנור שנשאר דלוק כל הזמ אלא שהטמפרטו' עולות ויורדות על ידי סגירת הדלתות נית לסגור‬
‫את התנור על ידי נכרי‪ ,‬למרות שגור( בכ‪ -‬להגברת החו(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תנור קומביסטימר שסגירתו גורמת להפעלתו‪ ,‬הסגירה תיעשה ע"י יהודי‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנור שכבה במהל‪ -‬שעות העבודה לא יובער מחדש אלא על ידי יהודי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הדלקת הקיטור תיעשה ע"י יהודי בלבד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫*‬
‫בכל המקרי( )דלעיל ‪ (25‬הכנסת התבניות או הסירי( תעשה על ידי יהודי‪.‬‬
‫חלביבשרי‬
‫‪ .1‬יש להימנע מלהעניק תעודת כשרות למסעדה בשרית וחלבית יחד‪ ,‬במיקרי( חריגי( במיוחד יש‬
‫לדו ולהציב תנאי( מחמירי(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫על תעודת כשרות למסעדה בשרית יש לציי‪" :‬כל המוצרי( בחזקת בשרי"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על תעודת כשרות למסעדה חלבית יש לציי‪" :‬כל המוצרי( בחזקת חלבי"‪.‬‬
‫לא ימצאו חומרי גל( או כל מוצר חלבי אחר במסעדה בשרית‪.‬‬
‫לא ימצאו חומרי גל( או כל מוצר אחר בשרי במסעדה חלבית‪.‬‬
‫בשר ודגי‬
‫‪ .1‬אי לבשל או לאפות בשר ודגי( יחד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫איו לטג באותה מטגנת בשר ודגי( אלא א( כ הוחל‪ ,‬השמ והמטגנת נשטפה היטב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יש לייחד מטגנת נפרדת לטיגו ירקות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א( יש מטגנת כפולה‪ ,‬יש לעשות מחיצה ביניה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בזמ הגשת בשר )כגו בושה( ודגי( יש להשתמש במגשיות‪ ,‬בסכו"( ומלקחיי( נפרדי(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫כאשר יש "בר" בהגשה עצמית יש להקצות אזורי( וכלי( נפרדי( לבשר ולדגי(‪.‬‬
‫כלי‬
‫‪ .1‬כלי( שניקנו מבח"ר שבבעלות גוי‪ ,‬או מחנות של נכרי( חייבי( בטבילה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כלי זכוכית ומתכות‪ ,‬חייבי( בטבילה בברכה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כלי( מע‪ ,‬חרס‪ ,‬פלסטיק‪ ,‬ניילו או כלי( חד פעמיי( אינ( מחוייבי( בטבילה‪.‬‬
‫*‬
‫יש הנוהגי( להטביל כלי פלסטיק‪ ,‬חרסינה ופורצל ללא ברכה‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫‪.4‬‬
‫טבילת הכלי( תתבצע באחריות המשגיח ובמידה והוא מסתייע בעובד שאינו יהודי‪ ,‬תתבצע‬
‫הטבילה בנוכחותו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א( יש כלי מתכת חדשי( ובייחוד נירוסטה יש לבדוק הא( יש צור‪ -‬בהגעלה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫כלי( שיש בה( ספק א( נטבלו יש להטביל( בלא ברכה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫כלי( שיש ספק בכשרות( ינעלו במחס והמפתח יהיה בידי המשגיח‪.‬‬
‫קונדטוריה‬
‫מסעדות שיש בה( קונדטוריה יש לנהוג לפי הנוהלי( המפורטי( בקונדטוריות )עמ' ‪.(58‬‬
‫שבתות ומועדי‬
‫‪ .1‬ארועי( המתקיימי( בערב שבת וחג יש לסיימ( שלוש שעות קוד( כניסת השבת או החג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסעדות יסגרו כשעה לפני כניסת השבת‪/‬חג ויפתחו חצי שעה לאחר יציאת השבת‪/‬חג‪ ,‬יש לדאוג‬
‫שהשערי( לקהל יסגרו זמ מתאי( לפני כניסת השבת‪/‬חג על מנת שג( עובדי המקו( ובכלל(‬
‫‪.3‬‬
‫עובדי( הגרי( בריחוק מהמקו( יוכלו להתארג ליציאה בזמ‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬לא ישארו עובדי( או לקוחות יותר מ‪ 45‬דקות לפני כניסת השבת‪/‬חג‪.‬‬
‫מכירת חמ תתבצע ע"י בעלי המסעדה או באי כוח(‪.‬‬
‫המשגיח‬
‫‪ .1‬יכי דו"ח יומי על פעילותו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יערו‪ -‬תיק כשרות שיכלול רשימת המוצרי( שבשימוש‪ ,‬ריכוז תעודות כשרות בתוק‪ ,‬למוצרי(‪,‬‬
‫הנחיות והוראות כשרות‪ ,‬פרסומי( והודעות על הסרת כשרות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יעמוד בקשר הדוק ע( הרב המפקח מטע( הרבנות המקומית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א( מסיבה כל שהיא יעדר מהמסעדה‪ ,‬ידאג להודיע מראש לרבנות המכשירה כדי שיהיה משגיח‬
‫מחלי‪ ,‬בזמ העדרותו‪.‬‬
‫דו"ח משגיח יכלול את הפרטי הבאי‪:‬‬
‫• ש(‪ ,‬ת‪.‬ז‪ .‬כתובת‬
‫•‬
‫שעת כניסה שעת יציאה‪.‬‬
‫•‬
‫ניהול יומ כניסה והוצאה )כולל כשרויות‪ ,‬תעודות משלוח‪ ,‬תעודות כשרות(‪.‬‬
‫•‬
‫בדיקת תולעי( בירקות עלי(‪.‬‬
‫•‬
‫בדיקת תולעי( בקטניות‪.‬‬
‫•‬
‫מוצרי בשר‪ :‬הכשרת( )פרוט‪ :‬כבד‪ ,‬לב( וצליית(‪.‬‬
‫•‬
‫פתיחת ביצי( ובדיקת(‪.‬‬
‫•‬
‫הכנסה לתנור והדלקת האש‬
‫•‬
‫בדיקת כלי( חדשי( והטבלת(‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬
‫ב "ה‬
‫כושרות – יעו והכוונה בכשרות‪ ,‬ע‪.‬ר‪580416154 .‬‬
‫•‬
‫הכשרת כלי( שנטרפו‪.‬‬
‫•‬
‫הערות כלליות‪.‬‬
‫מסעדה בשרית ע הכשר מהדרי‬
‫‪ .1‬יש להשתמש א‪ -‬ורק בירקות עליי( מפוקחי(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל המוצרי( הנכנסי( למסעדה חייבי( להיות בכשרות מהדרי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על המשגיח להיות נוכח במקו( כל זמ פעילות המסעדה‪.‬‬
‫מסעדה חלבית ע הכשר מהדרי‬
‫יש להוסי‪:,‬‬
‫‪ .1‬אי לעשות שימוש במוצרי( המכילי( חלב ודגי(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אי להשתמש במוצרי חלב המכילי( אבקת חלב גויי(‪.‬‬
‫אלו מורה ד‪.‬נ‪ .‬לב השומרו ‪44833‬‬
‫נייד‪ 0525665261 :‬פקס‪[email protected] 029973965 :‬‬