סדר קבורת המת - Chesed Shel Emes

‫סדר קבורת המת‬
‫ָתיד ְל ַה ֲחזִיר‬
‫ַדּין‪ .‬וְע ִ‬
‫ֵע ִמ ְספָּר ִכּ ְלכֶם בּ ִ‬
‫ַדּין‪ .‬וְיוֹד ַ‬
‫ֶתכֶם בּ ִ‬
‫ֵמית א ְ‬
‫ַדּין‪ .‬וְה ִ‬
‫ֶתכֶם בּ ִ‬
‫וְכ ְלכֵּל א ְ‬
‫ַדּין‪ .‬וְ זָן ִ‬
‫ֶתכֶם בּ ִ‬
‫ָצר א ְ‬
‫ֲשׁר י ַ‬
‫ֶך ָהעוֹלָם‪ .‬א ֶ‬
‫אַתּה ְיָי אֱלהֵינוּ ֶמל ְ‬
‫ָרוּך ָ‬
‫בּ ְ‬
‫ֵתים‪:‬‬
‫אַתּה ְיָי ְמ ַחיֵה ַהמ ִ‬
‫ָרוּך ָ‬
‫ַדּין‪ .‬בּ ְ‬
‫ֲיוֹתכֶם בּ ִ‬
‫וּל ַהח ְ‬
‫ְ‬
‫ֲסוּרים‬
‫וּמ ִתּיר א ִ‬
‫חוֹלים ַ‬
‫נוֹפ ִלים וְרוֹפֵא ִ‬
‫ֵך ְ‬
‫ַבּים‪ .‬סוֹמ ְ‬
‫ַח ִמים ר ִ‬
‫ֵתים ְבּר ֲ‬
‫ַלכֵּל ַחיִּים ְבּ ֶח ֶסד‪ְ .‬מ ַחיֵה מ ִ‬
‫יע‪ְ .‬מכ ְ‬
‫הוֹשׁ ַ‬
‫אַתּה רַב ְל ִ‬
‫ֵתים ָ‬
‫אַתּה גִבּוֹר ְלעוֹלָם ֲאדֹנָי‪ְ .‬מ ַחיֵה מ ִ‬
‫ָ‬
‫ֵתים‪:‬‬
‫אַתּה ְל ַהחֲיוֹת מ ִ‬
‫ֱמן ָ‬
‫ְשׁוּעה‪ .‬וְ נֶא ָ‬
‫יח י ָ‬
‫וּמ ְצ ִמ ַ‬
‫וּמ ַחיֶה ַ‬
‫ֶך ֵמ ִמית ְ‬
‫ָך‪ֶ .‬מל ְ‬
‫וּמי דּוֹמֶה ל ְ‬
‫ישׁנֵי עָפָר‪ִ .‬מי כָמוֹ ָך בַּעַל גְבוּרוֹת ִ‬
‫וּמ ַקיֵּם אֱמוּנָתוֹ ִל ֵ‬
‫ְ‬
‫כשמביאין את הנפטר אל תוך בית החיים מעמידין את הארון ז' פעמים‪ ,‬ובימין שאין אומרים בהם תחנון אין עושין העמידות‪.‬‬
‫בעת שמעמידין את הארון אל יגע אף אחד לא בארון ולא במטה‪.‬‬
‫גם האבלים אומרים יושב בסתר אף על פי שהם אוננים‪ ,‬מפני שהוא לצורך הנפטר‪.‬‬
‫ָך‬
‫ָס ְך ל ְ‬
‫יל ָך ִמ ַפּח יָקוּשׁ ִמ ֶדבֶר ַהוּוֹת‪ְ .‬בּ ֶא ְב ָרתוֹ י ֶ‬
‫ַצּ ְ‬
‫צוּד ִתי ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח בּוֹ‪ִ .‬כּי הוּא י ִ‬
‫וּמ ָ‬
‫ֶליוֹן ְבּצֵל ַשׁ ַדי י ְִתלוֹנָן‪ .‬א ַֹמר ַליָי ַמ ְח ִסי ְ‬
‫י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ע ְ‬
‫ֳריִם‪ִ .‬יפֹּל ִמ ִצ ְדּ ָך ֶאלֶף‬
‫ַהל ְֹך ִמ ֶקּ ֶטב יָשׁוּד צָה ָ‬
‫יוֹמם‪ִ .‬מ ֶדּ ֶבר ָבּא ֶֹפל י ֲ‬
‫ירא ִמ ַפּ ַחד לָיְלָה ֵמ ֵחץ יָעוּף ָ‬
‫ֲמתּוֹ‪ .‬לֹא ִת ָ‬
‫ָפיו ֶתּ ְח ֶסה ִצנָּה וְ ס ֵֹח ָרה א ִ‬
‫וְת ַחת ְכּנ ָ‬
‫ַ‬
‫ֶיך ָר ָעה וְ ֶנגַע לֹא‬
‫ֶך‪ .‬לֹא ְת ֻאנֶּה ֵאל ָ‬
‫אַתּה ְי ָי ַמ ְח ִסי ֶע ְליוֹן ַשׂ ְמ ָתּ ְמעוֹנ ָ‬
‫ֻמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאה‪ִ .‬כּי ָ‬
‫וְשׁלּ ַ‬
‫ֶיך ַת ִבּיט ִ‬
‫ֶיך לֹא ִיגָשׁ‪ַ .‬רק ְבּ ֵעינ ָ‬
‫ֶך ֵאל ָ‬
‫ימינ ָ‬
‫וּר ָב ָבה ִמ ִ‬
‫ְ‬
‫ֶך‪.‬‬
‫אָהל ָ‬
‫י ְִק ַרב ְבּ ֳ‬
‫יך )עמידה אחרונה(‪.‬‬
‫ָך )עמידה רביעית( ִל ְשׁ ָמ ְר ָך )עמידה חמישית( ְבּ ָכל )עמידה שישית( ְד ָר ֶכ ָ‬
‫ְצוֶה )עמידה שלישית( ל ָ‬
‫אָכיו )עמידה שניה( י ַ‬
‫ִכּי )עמידה ראשונה‪ ,‬ומתחילים עוד הפעם יושב בסתר עליון( ַמ ְל ָ‬
‫סדר קריעה הגבאי חותך בסכין מעט והאבלים קורעים עד שיעור טפח על אביו או אמו בצד שמאל כל הבגדים‬
‫ועל שאר קרובים בצד ימין רק בגד אחת והאבלים מברכים‬
‫ֶך הָעוֹלָם ַדיַן הָאֶמֶת‪:‬‬
‫אַתּה ְיָי ֶאלֹהֵינוּ ֶמל ְ‬
‫ָרוּך ָ‬
‫ָך בּ ְ‬
‫ָקח י ְִהי ֵשׁם ְיָי ְמבוֹר ְ‬
‫ָתן ַו ְיָי ל ָ‬
‫ְיָי נ ַ‬
‫מיד אחר סתימת הקבר אומרים‪:‬‬
‫ָשׁר הוּא‪:‬‬
‫וְאין ָעוֶל‪ַ .‬צ ִדיק וְ י ָ‬
‫ַהצּוּר ָתּ ִמים ָפּעֳלוֹ ִכּי כָל ְדּרָכָיו ִמ ְשׁ ָפּט‪ֵ .‬אל אֱמוּנָה ֵ‬
‫ָעל‪:‬‬
‫מוֹריד ְשׁאוֹל ַוי ַ‬
‫וּמ ַחיֶה‪ִ .‬‬
‫וּב ַמ ַעל‪ֵ .‬מ ִמית ְ‬
‫ֹאמר לוֹ ַמה ִתּ ְפ ַעל‪ַ .‬ה ַשּׁ ִליט ְבּ ַמ ָטּה ְ‬
‫פּעל‪ִ .‬מי י ַ‬
‫ַהצוּר ָתּ ִמים ְבּכָל ַ‬
‫ֱקד‬
‫וּבּזְכוּת ַה ֶנּע ַ‬
‫ֲשׂה‪ִ .‬‬
‫אוֹמר וְ ע ֶֹשׂה‪ֶ .‬ח ֶסד ִחנָּם לָנוּ ַתע ֶ‬
‫ֲשׂה‪ָ .‬ה ֵ‬
‫ֹאמר לוֹ ַמה ַתּע ֶ‬
‫ֲשׂה‪ִ .‬מי י ַ‬
‫ַהצוּר ָתּ ִמים ְבּכָל ַמע ֶ‬
‫ֲשׂה‪:‬‬
‫יבה וַע ֵ‬
‫ְכּ ֶשׂה‪ַ .‬ה ְק ִשׁ ָ‬
‫וּבּנִים‪ִ .‬כּי ְל ָך אָדוֹן‬
‫ַח ִמים‪ֲ .‬ח ָמל נָא וְחוּס נָא ַעל אָבוֹת ָ‬
‫וּמלֵא ר ֲ‬
‫אַפּיִם ָ‬
‫ֶך ַ‬
‫ַצ ִדּיק ְבּכָל ְדּרָכָיו ַהצּוּר ָתּ ִמים ֶאר ְ‬
‫ַח ִמים‪:‬‬
‫וְהר ֲ‬
‫ַה ְסּ ִליחוֹת ָ‬
‫זִכרוֹנֵנוּ ִל ְמחוֹת‪ .‬וְ י ְִהיוּ נָא עֵינֶי ָך‬
‫וּל ַה ֲחיוֹת‪ֲ .‬א ֶשׁר ְבּי ְָד ָך ִפּ ְקדוֹן כָּל רוּחוֹת‪ָ .‬ח ִלילָה ְל ָך ְ‬
‫אַתּה ְיָי ְל ָה ִמית ְ‬
‫ַצ ִדּיק ָ‬
‫וְה ְסּ ִליחוֹת‪:‬‬
‫ַח ִמים ַ‬
‫ַח ִמים ָעלֵינוּ ְפּקֻחוֹת‪ִ .‬כּי ְל ָך אָדוֹן ָהר ֲ‬
‫ְבּר ֲ‬
‫וּמ ַחיֶה‪:‬‬
‫רוּך ַדּיָן ָה ֶא ֶמת‪ֵ .‬מ ִמית ְ‬
‫אָדָם ִאם בֶּן ָשׁנָה י ְִהיֶה‪ .‬אוֹ ֶאלֶף ָשׁנִים י ְִחיֶה‪ַ .‬מה י ְִתרוֹן לוֹ‪ְ .‬כּלֹא ָהיָה י ְִהיֶה‪ָ .‬בּ ְ‬
‫ִתּנוּ‪:‬‬
‫הוֹדיָה י ֵ‬
‫וְהכֹּל ִל ְשׁמוֹ ָ‬
‫וּמ ַשׁלֵּם ְלאָדָם ֶח ְשׁבּוֹנוֹ ו ְִדינוֹ‪ַ .‬‬
‫שׁוֹטט ַהכֹּל ְבּעֵינוֹ‪ְ .‬‬
‫וּמ ֵ‬
‫ֱמת ִדּינוֹ ְ‬
‫רוּך הוּא‪ִ .‬כּי א ֶ‬
‫ָבּ ְ‬
‫אַתּה ְיָי‬
‫אַחר ִמדַּת ְשׁ ָפ ֶטי ָך‪ַ .‬צ ִדיק ָ‬
‫וְאין ְל ַה ְר ַהר ַ‬
‫וְתזְ כֶּה ְבּ ָשׁ ְפ ֶט ָך‪ֵ .‬‬
‫ֶך‪ִ .‬‬
‫ָבר ָ‬
‫יך‪ִ .‬תּ ְצדַּק ְבּד ְ‬
‫ָט ָ‬
‫יָדַעֲנוּ ְיָי ִכּי צֶדֶק ִמ ְשׁפּ ֶ‬
‫ָשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך‪:‬‬
‫וְ י ָ‬
‫ֱמת‪:‬‬
‫ָטיו צֶדֶק וָא ֶ‬
‫ֱמת‪ֶ .‬שׁכָּל ִמ ְשׁפּ ָ‬
‫רוּך ַדּיָן ָהא ֶ‬
‫ֱמת‪ָ .‬בּ ְ‬
‫ֱמת וְשׁוֹפֵט צֶדֶק וָא ֶ‬
‫ַדּיָן א ֶ‬
‫ָד ָך‪:‬‬
‫אָך ֶהרֶף י ֶ‬
‫ַמּ ְל ְ‬
‫ֹאמר ל ַ‬
‫ֵטת צֹאן יָדֶי ָך‪ .‬וְ ת ַ‬
‫ַחם ַעל ְפּל ַ‬
‫ָד ָך‪ .‬ר ֵ‬
‫ָד ָך‪ .‬צֶדֶק ָמ ְלאָה י ְִמינְךּ וְ י ֶ‬
‫נֶפֶשׁ כָּל ַחי ְבּי ֶ‬
‫וּכ ְפּ ִרי ַמעֲלָלָיו‪:‬‬
‫ָתת ְל ִאישׁ ִכּ ְדרָכָיו ִ‬
‫ַרכֵּי ְבּנֵי אָדָם‪ .‬ל ֵ‬
‫יליָה ֲא ֶשׁר עֵינֶי ָך ְפּקוּחוֹת ַעל כָּל דּ ְ‬
‫ֲל ִ‬
‫ֵצה וְרַב ָהע ִ‬
‫גְדוֹל ָהע ָ‬
‫ָך‪:‬‬
‫ָקח‪ .‬י ְִהי ֵשׁם ְיָי ְמבוֹר ְ‬
‫ָתן ַו ְיָי ל ָ‬
‫ָתה בּוֹ‪ְ :‬יָי נ ַ‬
‫צוּרי וְ לֹא ַעוְל ָ‬
‫ָשׁר ְיָי ִ‬
‫ְל ַהגִּיד ִכּי י ָ‬
‫וְה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ‪ .‬וְ לֹא י ִָעיר כָּל ֲח ָמתוֹ‪:‬‬
‫ַשׁ ִחית‪ִ .‬‬
‫וְהוּא רַחוּם יְכַפֵר ָעוֹן וְ לֹא י ְ‬
‫בימים שאומרים בהם תחנון אומרים‬
‫ַחד ָע ִשׁיר‬
‫ֵח ִל ְבנֵי קֹרַח ִמזְמוֹר‪ִ .‬שׁ ְמעוּ זֹאת כָּל ָה ַע ִמים ַה ֲאזִינוּ כָּל י ְֹשבֵי ָחלֶד‪ .‬גַם ְבּנֵי אָדָם גַם ְבּנֵי ִאישׁ י ַ‬
‫ַמנַצ ַ‬
‫לְ‬
‫ְמי רָע עֲוֹן‬
‫ָמה ִאירָא ִבּי ֵ‬
‫ָתי‪ .‬ל ָ‬
‫אַטה ְל ָמ ָשׁל אָזְנִי ֶא ְפ ַתּח ְבּ ִכינוֹר ִחיד ִ‬
‫וְהגוּת ִל ִבּי ְתּבוּנוֹת‪ֶ .‬‬
‫וְא ְביוֹן‪ִ .‬פּי יְדַבֵּר ָח ְכמוֹת ָ‬
‫ֶ‬
‫ָפרוֹ‪ .‬וְ יַקֵר‬
‫ִתּן לֵאל ִֹהים כּ ְ‬
‫וּברֹב ָע ְשׁרָם י ְִת ַהלָלוּ‪ .‬אָח לֹא ָפדֹה י ְִפדֶּה ִאישׁ לֹא י ֵ‬
‫ֲק ַבי יְסוּבֵּנִי‪ַ .‬הבּ ְֹט ִחים ַעל ֵחילָם ְ‬
‫עֵ‬
‫וְעזְבוּ‬
‫ָב ַער יֹאבֵדוּ ָ‬
‫ַחד ְכּ ִסיל ו ַ‬
‫ָמים יָמוּתוּ י ַ‬
‫ֶצח לֹא י ְִר ֶאה ַה ָשׁ ַחת‪ִ .‬כּי י ְִר ֶאה ֲחכ ִ‬
‫וִיחי עוֹד ָלנ ַ‬
‫וְחדַל ְלעוֹלָם‪ִ .‬‬
‫ַפ ָשׁם ָ‬
‫ִפּ ְדיוֹן נ ְ‬
‫יקר ַבּל י ִָלין‬
‫מוֹתם עֲלֵי ֲאדָמוֹת‪ .‬וְאָדָם ִבּ ָ‬
‫נוֹתם ְלדוֹר ָודֹר ָק ְראוּ ִב ְשׁ ָ‬
‫ַאַח ִרים ֵחילָם ִק ְר ָבּם ָבּ ֵתּימוֹ ְלעוֹלָם ִמ ְשׁ ְכּ ָ‬
‫ל ֵ‬
‫יהם י ְִרצוּ ֶסלָה‪ַ .‬כּצֹאן ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוּ ָמוֶת י ְִרעֵם ַוי ְִרדוּ בָם‬
‫ֵיהם ְבּ ִפ ֶ‬
‫וְאַחר ֶ‬
‫ֶסל לָמוֹ ֲ‬
‫ַרכָּם כּ ֶ‬
‫ַבּ ֵהמוֹת נ ְִדמוּ‪ .‬זֶה ד ְ‬
‫נ ְִמ ַשׁל כּ ְ‬
‫ֲשׁר‬
‫ִק ֵחנִי ֶסלָה‪ .‬אַל ִתּירָא ִכּי יַע ִ‬
‫ַפ ִשׁי ִמיַד ְשׁאוֹל ִכּי י ָ‬
‫אַך ֶאל ִֹהים י ְִפדֶה נ ְ‬
‫ְשׁ ִרים ַלבֹּקֶר וְצוּרָם ְלבַלוֹת ְשׁאוֹל ִמ ְזבֻל לוֹ‪ְ .‬‬
‫יָ‬
‫ָך‪.‬‬
‫ְיוֹד ָך ִכּי ֵת ִטיב ל ְ‬
‫ֵך ו ִ‬
‫ַפשׁוֹ ְבּ ַחיָיו י ְָבר ְ‬
‫אַחרָיו ְכּבוֹדוֹ‪ִ .‬כּי נ ְ‬
‫ִקח ַהכֹּל לֹא יֵרֵד ֲ‬
‫ִאישׁ ִכּי י ְִרבֶּה ְכּבוֹד בֵּיתוֹ‪ִ .‬כּי לֹא ְבּמוֹתוֹ י ַ‬
‫ַבּ ֵהמוֹת נ ְִדמוּ‪.‬‬
‫יקר וְ לֹא י ִָבין נ ְִמ ַשׁל כּ ְ‬
‫בוֹתיו ַעד נֵצֶח לֹא י ְִראוּ אוֹר‪ .‬אָדָם ִבּ ָ‬
‫ָתּבוֹא ַעד דוֹר ֲא ָ‬
‫אח"כ אומרים היתומים קדיש הגדול‪ ,‬ואם אין שם יתום יאמר אותו אחד מהקרובים‬
‫וּל ִמ ְבנֵי ַק ְר ָתּא‬
‫אַס ָקא ְל ַחיֵי ָע ְל ָמא‪ְ .‬‬
‫וּל ָ‬
‫אַחיָא ֵמ ֵתיָא‪ְ .‬‬
‫וּל ֵ‬
‫י ְִתגַדֵל וְ י ְִת ַקדֵש ְשׁ ֵמהּ רַבָּא‪ְ .‬בּ ָע ְל ָמא ְדהוּא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ְד ָתּא ְ‬
‫קוּד ָשׁא‬
‫ַמ ִל ְיך ְ‬
‫אַתרֵיהּ‪ .‬וְ י ְ‬
‫פּוּל ָחנָא ִד ְשׁ ַמיָא ְל ְ‬
‫אַתבָא ְ‬
‫וּל ָ‬
‫נוּכרָאָה ֵמ ַע ְר ָעה‪ְ .‬‬
‫פּוּל ָחנָא ְ‬
‫ֱקר ְ‬
‫וּל ֶמע ַ‬
‫וּל ַשׁ ְכלֵל ֵהיכָלֵיהּ ְבּ ַגוָהּ‪ְ .‬‬
‫ְרוּשׁלֵם‪ְ .‬‬
‫ִדי ְ‬
‫זְמן ָק ִריב‬
‫וּב ַ‬
‫ַעגָלָא ִ‬
‫ָאל‪ .‬בּ ֲ‬
‫ִשׂר ֵ‬
‫וּב ַחיֵי ְדכָל בֵּית י ְ‬
‫יוֹמיכוֹן ְ‬
‫וּב ֵ‬
‫יחהּ‪ְ .‬בּ ַחיֵיכוֹן ְ‬
‫פּוּר ָקנֵהּ וִ י ְָקרֵב ְמ ִשׁ ֵ‬
‫ְקרֵיהּ‪ .‬וְ י ְַצ ַמח ְ‬
‫כוּתיהּ וִ י ָ‬
‫ְבּ ִר ְיך הוּא ְבּ ַמ ְל ֵ‬
‫ַשׂא וְ י ְִת ַהדָר וְ י ְִת ַעלֶה וְ י ְִת ַהלָל‬
‫רוֹמם וְ י ְִתנ ֵ‬
‫ָאר וְ י ְִת ֵ‬
‫ִשׁ ַתּבַּח וְ י ְִתפּ ֵ‬
‫ַך וְ י ְ‬
‫ָל ַמיָא‪ .‬י ְִתבָּר ְ‬
‫ָל ֵמי ע ְ‬
‫וּלע ְ‬
‫ַך ְלעָלַם ְ‬
‫ְהא ְשׁ ֵמהּ רַבָּא ְמבָר ְ‬
‫אָמן‪ .‬י ֵ‬
‫וְא ְמרוּ ֵ‬
‫ִ‬
‫ָמא רַבָּא ִמן‬
‫ְהא ְשׁל ָ‬
‫אָמן‪ .‬י ֵ‬
‫ָל ָמא ו ְִא ְמרוּ ֵ‬
‫ַא ִמירָן ְבּע ְ‬
‫ֱמ ָתא ד ֲ‬
‫ֻשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶח ָ‬
‫ָתא תּ ְ‬
‫וְשׁיר ָ‬
‫ָתא ִ‬
‫קוּד ָשׁא‪ְ .‬בּ ִר ְיך הוּא ְלעֵלָא ִמן כָּל ִבּ ְרכ ָ‬
‫ְשׁ ֵמהּ ְד ְ‬
‫ָאל‪.‬‬
‫ִשׂר ֵ‬
‫וְעל כָּל י ְ‬
‫ֲשׂה ָשׂלוֹם ָעלֵינוּ ַ‬
‫ַח ָמיו יַע ֶ‬
‫רוֹמיו הוּא ְבּר ֲ‬
‫אָמן‪ .‬ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ‬
‫וְא ְמרוּ ֵ‬
‫ָאל ִ‬
‫ִשׂר ֵ‬
‫וְעל כָּל י ְ‬
‫טוֹבים ָעלֵינוּ ַ‬
‫וְחיִים ִ‬
‫ְשׁ ַמיָא ַ‬
‫אָמן‪.‬‬
‫וְא ְמרוּ ֵ‬
‫ִ‬
‫בימים שאין אומרים בהם תחנון אומרים‬
‫וְאַדירֵי‬
‫דוֹשׁים ֲא ֶשׁר בָּאָרֶץ ֵה ָמה ִ‬
‫טוֹב ִתי ַבּל ָעלֶי ָך‪ִ .‬ל ְק ִ‬
‫אָתּה ָ‬
‫אָמ ְר ְתּ ַל ְיָי ֲאדֹנָי ָ‬
‫יתי ָבּ ְך‪ַ .‬‬
‫ִמ ְכ ָתּם ְלדָוִד ָשׁ ְמרֵנִי ֵאל ִכּי ָח ִס ִ‬
‫מוֹתם ַעל ְשׂ ָפ ָתי‪ְ .‬יָי ְמנָת ֶח ְל ִקי‬
‫ֵיהם ִמדָם וּבַּל ֶא ָשׂא ֶאת ְשׁ ָ‬
‫אַס ְיך נ ְִסכּ ֶ‬
‫אַחר ָמ ָהרוּ בַּל ִ‬
‫בוֹתם ֵ‬
‫כָּל ֶח ְפ ִצי ָבם‪ .‬י ְִרבּוּ ַע ְצ ָ‬
‫ֵך ֶאת ְיָי ֲא ֶשׁר י ְָע ָצנִי אַף לֵילוֹת‬
‫ַחלָת ָשׁ ְפרָה ָעלָי‪ֲ .‬א ָבר ְ‬
‫ימים אַף נ ֲ‬
‫ָפלוּ ִלי ַבּנ ְִע ִ‬
‫ָלי‪ַ .‬ח ָב ִלים נ ְ‬
‫תּוֹמ ְיך גוֹר ִ‬
‫אַתּה ִ‬
‫וְכוֹסי ָ‬
‫ִ‬
‫ֶטח‪ִ .‬כּי לֹא‬
‫ִשׁכֹּן לָב ַ‬
‫בוֹדי אַף ְבּ ָשׂ ִרי י ְ‬
‫וִיתי ְיָי ְלנֶג ְִדי ָת ִמיד ִכּי ִמי ְִמינִי ַבּל ֶאמוֹט‪ .‬לָכֵן ָשׂ ַמח ִל ִבּי ַוָיגֶל ְכּ ִ‬
‫יוֹתי‪ִ .‬שׁ ִ‬
‫י ְִסרוּנִי ִכ ְל ָ‬
‫תּוֹדיעֵנִי אֹרַח ַחיִים שׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת ֶאת ָפּנֶי ָך נ ְִעימוֹת ִבּי ְִמ ְינ ָך‬
‫יד ָך ִל ְראוֹת ָשׁ ַחת‪ִ .‬‬
‫ַפ ִשׁי ִל ְשׁאוֹל לֹא ִת ֵתּן ֲח ִס ְ‬
‫ַתעֲזוֹב נ ְ‬
‫ֶצח‪.‬‬
‫נַ‬
‫אח"כ אומרים היתומים קדיש יתום‪ ,‬ואם אין שם יתום יאמר אותו אחד מהקרובים‬
‫וּב ַחיֵי‬
‫יוֹמיכוֹן ְ‬
‫וּב ֵ‬
‫יחהּ‪ְ .‬בּ ַחיֵיכוֹן ְ‬
‫פּוּר ָקנֵהּ וִ י ְָקרֵב ְמ ִשׁ ֵ‬
‫כוּתהּ‪ .‬וְ י ְַצ ַמח ְ‬
‫ַמ ִל ְיך ַמ ְל ֵ‬
‫עוּתהּ‪ .‬וְ י ְ‬
‫י ְִתגַדֵל וְ י ְִת ַקדֵש ְשׁ ֵמהּ רַבָּא‪ְ .‬בּ ָע ְל ָמא ִדי ְברָא ִכ ְר ֵ‬
‫רוֹמם‬
‫ָאר וְ י ְִת ֵ‬
‫ִשׁ ַתּבַּח וְ י ְִתפּ ֵ‬
‫ַך וְ י ְ‬
‫ָל ֵמי ָע ְל ַמיָא‪ .‬י ְִתבָּר ְ‬
‫וּלע ְ‬
‫ַך ְלעָלַם ְ‬
‫ְהא ְשׁ ֵמהּ רַבָּא ְמבָר ְ‬
‫אָמן‪ .‬י ֵ‬
‫זְמן ָק ִריב ו ְִא ְמרוּ ֵ‬
‫וּב ַ‬
‫ַעגָלָא ִ‬
‫ָאל‪ .‬בּ ֲ‬
‫ִשׂר ֵ‬
‫ְדכָל בֵּית י ְ‬
‫ֲמירָן ְבּ ָע ְל ָמא‬
‫ֱמ ָתא דַא ִ‬
‫ֻשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶח ָ‬
‫ָתא תּ ְ‬
‫וְשׁיר ָ‬
‫ָתא ִ‬
‫קוּד ָשׁא‪ְ .‬בּ ִר ְיך הוּא ְלעֵלָא ִמן כָּל ִבּ ְרכ ָ‬
‫ַשׂא וְ י ְִת ַהדָר וְ י ְִת ַעלֶה וְ י ְִת ַהלָל ְשׁ ֵמהּ ְד ְ‬
‫וְ י ְִתנ ֵ‬
‫ֲשׂה‬
‫ֲמיו יַע ֶ‬
‫רוֹמיו הוּא ְבּרַח ָ‬
‫אָמן‪ .‬ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ‬
‫ָאל ו ְִא ְמרוּ ֵ‬
‫ִשׂר ֵ‬
‫וְעל כָּל י ְ‬
‫טוֹבים עָלֵינוּ ַ‬
‫וְחיִים ִ‬
‫ָמא רַבָּא ִמן ְשׁ ַמיָא ַ‬
‫ְהא ְשׁל ָ‬
‫אָמן‪ .‬י ֵ‬
‫וְא ְמרוּ ֵ‬
‫ִ‬
‫אָמן‪.‬‬
‫וְא ְמרוּ ֵ‬
‫ָאל‪ִ .‬‬
‫ִשׂר ֵ‬
‫ָשׂלוֹם ָעלֵינוּ וְעַל כָּל י ְ‬