ה"עשת , אים בספרות חז;quot&ל: פרשנות ומשמעות נוש Rabbinic Thought

‫נושאים בספרות חז"ל‪ :‬פרשנות ומשמעות‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪Rabbinic Thought: Halakha and Aggadah‬‬
‫מספר הקורס‪03233 :‬‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר שמואל לואיס‬
‫מסגרת‪ :‬התכנית הבינתחומית בפילוסופיה והגות יהודית‬
‫נקודות זכות‪4 :‬‬
‫מבנה‪ :‬שיעור‬
‫מטרת הקורס‬
‫ספרות חז"ל נראית על פניה ספרות משפטית שמלווה‪ ,‬או מתובלת‪ ,‬במקורות אגדיים דידקטיים‪ .‬ננסה בקורס‬
‫זה לחשוף את ההגות הדתית הטמונה בסוגיות הלכתיות ובמקורות אגדיים‪ .‬בדרך זו נאיר את ההבדל בין דת‬
‫לפילוסופיה וניכנס לתוך עולמם הרוחני של חז"ל‪.‬‬
‫תיאור הקורס‬
‫תחום הידע (המחקר) שמּו ָּכר היום בשם 'מחשבת חז"ל' בא לעולם רק לפני כארבעים וחמש שנים‪ .‬נעסוק בעיקר‬
‫בתכנים רעיוניים‪-‬רוחניים בסיסיים בספרות חז"ל דרך לימוד המקורות עצמם‪ .‬אך מכיוון שמדובר בתחום צעיר‬
‫כל כך נשאל השאלה 'מהו התחום הזה?'‪ ,‬ונתור אחר הבנת נסיבות לידתו והמגמות האידיאולוגיות שמניעות את‬
‫המחקר‪ .‬לשם כך נפתח את הקורס בדיון על מהו מחקר רעיוני‪-‬היסטורי ומהם המניעים האפשריים שלו ונבדוק‬
‫שאלות אלה בהקשר מחשבת חז"ל‪ .‬נדון בז'אנרים השונים בספרות חז"ל ואיך מחלצים תכנים רעיוניים‬
‫ורוחניים מז'אנרים שונים‪ .‬נשאל מהו מיתוס ואם אגדת חז"ל וחקר מחשבת חז"ל שייכים לתחום המיתוס או‬
‫הפילוסופיה‪.‬‬
‫מבחינת התכנים הספציפיים נדון בדמותו של אלוהים ואחדותו‪ ,‬בבריאת העולם‪ ,‬ביצר הרע‪ ,‬בהשפעת רעיון‬
‫היבראות האדם בצלם אלוהים על הלכות קונקרטיות‪ ,‬במגמות התיאולוגיות והסוציאליות המשתקפות‬
‫(והסותרות) בהלכות שמיטת הקרקע בשנה השביעית‪ ,‬בייסורין ומוות על קידוש השם‪ ,‬במשמעות (האונטולוגית)‬
‫הדתית שיש בפרשנות עין תחת עין כממון‪ ,‬ביחס בין ישראל לאומות העולם ובאידיאל הענווה‪ .‬בכל עניין נבדוק‬
‫את הרקע המקראי‪ ,‬ובמ קומות שמתבקש (ומתאפשר) גם את הרקע בספרות בית שני‪ .‬פה ושם נערוך השוואה‬
‫עם ספרות פילוסופית יוונית‪ .‬בכל יחידת לימוד יושם דגש על הכוח שיש בתכנים הרעיוניים שבה לעצב את‬
‫שאיפותיו הרוחניים של הפרט ואת הארגון של הכלל‪.‬‬
‫חובות הקורס‬
‫השתתפות פעילה‪23% :‬‬
‫שתי עבודות של ‪ 2-0‬עמודים במשך הסמסטר‪ 51% :‬כל אחת‬
‫עבודה סופית של ‪ 7-53‬עמודים‪13% :‬‬
‫ציון עובר‪03 :‬‬
‫ביבליוגרפיה‬
‫קריאת חובה‬
‫מקורות ראשוניים‬
‫דמות האל ומיתוס‬
‫יוסף בן מתתיהו‪ ,‬נגד אפיון פרקים טז ו‪-‬כג; יוסף בן מתתיהו‪ ,‬קדמוניות היהודים א ‪ ;511‬תלמוד בבלי ברכות ז‬
‫ע"א; תלמוד ירושלמי ז‪ ,‬ג (י"א ע"ג); בבלי שבת פט ע"א; פסיקתא דרב כהנא כה; ספרי זוטא יא; בראשית רבה‬
‫לה; ירושלמי תענית ב‪ ,‬א (סה ע"ב); בבלי בבא בתרא י ע"א;‬
‫מכילתא דרבי ישמעאל מס' דויהי פרשה ו; ספרי דברים פיסקא שז; אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק א; בראשית‬
‫רבה נה; חכמת שלמה יב; ירושלמי א‪ ,‬ג (יח ע"א); ספרי במדבר קלד; ספרי דברים כז‬
‫בבלי בבא בתרא טז ע"א; בראשית רבה כב‪ ,‬ט; מכילתא דרבי ישמעאל פסחא יד; בבלי בבא בתרא י ע"א‪ ,‬בבלי‬
‫ברכות לב ע"א; פסיקתא דרב כהנא ויהי בשלח ח; בראשית רבה ל‪ ,‬י‬
‫בריאת העולם‬
‫בראשית רבה א‪ ,‬ה‪,‬ו‪,‬ט‪,‬י; ירושלמי חגיגה ב‪ ,‬א (עז ע"א‪-‬ע"ג); בראשית רבה ה; בראשית רבה יב‪ ,‬א; בבלי חגיגה‬
‫יב ע"א‪-‬ע"ב; בראשית רבה ג‪ ,‬ז; בראשית רבה יב‪ ,‬ג; מדרזש תהלים (בובר) צג; אגדת בראשית (בובר) ד‬
‫יצר הרע‬
‫ספרא קדושים ג‪ ,‬ט; ספרי דברים רכב; מכילתא דרבי ישמעאל בחדש ו; ספרא אחרי מות ט; ספרי במדבר פח;‬
‫מכילתא דרבי ישמעאל עמלק ב; ספרי דברים מג; ספרי דברים לג; ספרי דברים מה; ספרא שמיני א; תוספתא‬
‫בבא קמא ט‪ ,‬לא; תוספתא עבודה זרה ו‪ ,‬יז; תוספתא נזיר ד‪ ,‬ז; מגילת ההודיות [ליקוטים]; בראשית רבה כב‪,‬‬
‫ו; בבלי ברכות סא ע"א – ע"ב; בבלי קידושין פא ע"א – ע"ב; בבלי סוכה נא ע"ב – נב ע"ב‬
‫בריאה בצלם – תלייה‬
‫מגילת המקדש סד; פילון‪ ,‬חוקים ג ‪ ;515-512‬יוסף בן מתתיהו‪ ,‬קדמוניות היהודים ד‪ ;204-201 ,‬אגרת אל‬
‫הגלטיים ג; משנה סנהדרין ה‪ ,‬ה‪-‬ז; ספרי דברים רכא; מדרש תנאים כא‪ ,‬כג; תוספתא סנהדרין ט‪ ,‬ו‪-‬ז; ירושלמי‬
‫סנהדרין ו‪ ,‬ח (כג ע"ד); [רשות‪ :‬בבלי סנהדרין נה ע"ב]‬
‫שמיטת קרקעות‬
‫ספרא בהר א; משנה שביעית ח‪ ,‬ב‪,‬ו; מכילתא דרבי ישמעאל מס' דכספא פרשה כ; משנה פאה‪ :‬ד‪ ,‬א‪-‬ב; ו‪ ,‬א; ח‪,‬‬
‫א; ירושלמי פאה ד‪ ,‬א (יח ע"א); משנה שביעית ט‪ ,‬ח; משנה עדויות ה‪ ,‬א (עם פירוש הראב"ד); מדרש הגדול‬
‫פרשת בהר (ויקרא כה‪ ,‬א); תוספתא שביעית ח‪ ,‬א‬
‫עין תחת עין – ממון‬
‫פילון‪ ,‬חוקים מיוחדים ‪ ;585-582‬ספרא אמור יד; מכילתא דרבי ישמעאל מס' דנזיקין פרשה ח; מכילתא דרבי‬
‫שמעון בר יוחאי פרק כא; ירושלמי מסכת בבא קמא ח‪ ,‬ו (ו ע"ב); בבלי בבא קמא פג ע"ב – פד ע"א‬
‫ייסורין וקידוש השם‬
‫ספרי דברים לב; משנה ברכות ט‪ ,‬ה; ירושלמי ט‪ ,‬ה (יד ע"ב); בבלי ברכות סא ע"ב; בבלי עבודה זרה יח ע"א;‬
‫בבלי ברכות ה ע"א – ע"ב; בבלי יומא סט ע"ב; בבלי סנהדרין מג ע"ב; בבלי ברכות יז ע‪:‬א; תוספתא כיפורים‬
‫ד‪ ,‬ו‪-‬ט‬
‫ישראל והעמים‬
‫בבלי עבודה זרה ב ע"א – ג ע"ב; מכילתא דרבי ישמעאל מס' דבחדש פרשה א ד"ה ויחנו במדבר; ספרא אחרי‬
‫מות פרשה ט ד"ה פרק יג (יג); ספרי במדבר פיסקא קיט; משנה אבות ג‪ ,‬יד‬
‫ענווה‬
‫ספרי במדבר קא; ספרי זוטא יב; בן סירא מה‪ ,‬ה‪-‬ו; מכילתא דרבי ישמעאל מס' דבחדש פרשה ט; פסיקתא דרב‬
‫כהנא יח‪ ,‬ה; בראשית רבה א‪ ,‬יב; בבלי מסכת מגילה לא ע"א; מדרש תנחומא (בובר) בראשית ד; בראשית רבה‬
‫ח‪ ,‬ח; שבת ל ע"ב‪-‬לא ע"א; שבת מו ע"א; בראשית רבה ע‪ ,‬ה; קהלת רבה‪ ,‬פרשה ז‪ ,‬מאמצע ד"ה א [ח] טוב‬
‫אחרית דבר מראשיתו; משנה אבות ב‪ ,‬ה; סוכה נג ע"א; אבות דרבי נתן‪ ,‬נוסחא ב‪ ,‬פרק ל; מכילתא דרבי‬
‫ישמעאל מס' דבחדש פרשה יא; בראשית רבה כד‪,‬ז; ויקרא רבה א‪,‬ה‬
‫קריאת חובה‬
‫מקורות משניים ‪ -‬חלקים נבחרים מתוך‪:‬‬
‫א"א אורבך‪ ,‬חז"ל‪ :‬אמונות ודעות (ירושלים‪ :‬מאגנס‪ ,)5101 ,‬פרק א‪ ,‬פרק ב‪.‬‬
‫א"א אורבך‪" ,‬אסקיזיס ויסורים בתורת חז"ל"‪ ,‬מעולמם של חכמים (ירושלים‪ :‬מאגנס‪ ,‬תשמ"ח)‪ ,‬עמ' ‪.418-407‬‬
‫דניאל בויארין‪" ,‬משהו על תולדות המרטיר יון בישראל"‪ ,‬בתוך דניאל בויארין ואח'‪ ,‬עורכים‪ ,‬עטרה לחיים‪:‬‬
‫מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי (ירושלים‪ :‬מאגנס תש"ס)‪ ,‬עמ'‬
‫‪.27-0‬‬
‫אלון גושן‪-‬גוטשטיין‪" ,‬מיתוס מעשה בראשית בספרות האמוראית"‪ ,‬בתוך חביבה פדיה‪ ,‬עורכת‪ ,‬המיתוס ביהדות‬
‫(אשל באר שבע‪ ,‬כרך ד) (באר שבע‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪ ,‬תשנ"ו)‪ ,‬עמ' ‪.77-18‬‬
‫משה גרינברג‪" ,‬ערך החיים במקרא"‪ ,‬בתוך י‪ .‬גפני וא‪ .‬רביצקי‪ ,‬עורכים‪ ,‬קדושת החיים וחירוף הנפש (ירושלים‪:‬‬
‫מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל‪ ,‬תשנ"ג)‪ ,‬עמ' ‪.14-01‬‬
‫איתמר גרינולד‪" ,‬נוכחותו הבלתי‪-‬נמנעת של המיתוס – מסת פתיחה"‪ ,‬בתוך חביבה פדיה‪ ,‬עורכת‪ ,‬המיתוס‬
‫ביהדות (אשל באר שבע‪ ,‬כרך ד) (באר שבע‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪ ,‬תשנ"ו)‪ ,‬עמ' ‪.54-5‬‬
‫משה הלברטל‪" ,‬בין מדעי היהדות לדת ישראל"‪ ,‬בתוך ד' לסקר‪ ,‬עורך‪ ,‬מחשבת ישראל ואמונת ישראל (באר‬
‫שבע‪ :‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ ,‬תשע"ב)‪ ,‬עמ' ‪.23-55‬‬
‫משה הלברטל‪" ,‬אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו"‪ ,‬תרביץ סח (א) (תשנ"ט)‪ ,‬עמ' ‪.11-01‬‬
‫משה הלברטל‪ ,‬מהפכות פרשניות בהתהוותן‪ :‬ערכים כשיקולים פרשניים במדרשי הלכה (ירושלים‪ :‬מאגנס‪,‬‬
‫תשנ"ז)‪ ,‬עמ' ‪.507-511‬‬
‫מנחם הירשמן‪' ,‬תורה לכל באי העולם'‪ :‬זרם אוניברסאלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים (תל אביב‪:‬‬
‫הקיבוץ המאוחד‪[ )5111 ,‬חלקים נבחרים מתוך הספר]‪.‬‬
‫משה ויינפלד‪ ,‬עשרת הדיברות וקריאת שמע‪ :‬גלגוליהן של הצהרות אמונה (תל אביב‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪,)2335 ,‬‬
‫עמ' ‪.511-513 ,504-520‬‬
‫נחמה ורבין‪" ,‬עזה כמוות אהבה‪ :‬מוות על קידוש השם כקנאות"‪ ,‬ראשית ‪( 5‬תשס"ט)‪ ,‬עמ' ‪.13-07‬‬
‫נעם זהר‪ ,‬בסוד היצירה של ספרות חז"ל‪ :‬העריכה כמפתח למשמעות (ירושלים‪ :‬מאגנס‪ ,‬תשס"ז)‪ ,‬פרק ה‪.‬‬
‫שמואל לואיס‪ ,‬ולפני כבוד ענווה‪ :‬אידאל הענווה כיסוד בשפתם המוסרית של חז"ל (ירושלים‪ :‬מאגנס‪ ,‬תשע"ג)‬
‫[חלקים נבחרים מתוך הספר]‪.‬‬
‫יאיר לורברבוים‪'" ,‬נראתה הקשת בימיו?‪ :‬על אישיו האל במדרש"‪ ,‬ראשית ‪( 2‬תש"ע)‪.‬‬
‫יאיר לורברבוים‪ ,‬צלם אלוהים‪ :‬הלכה ואגדה (ירושלים ותל אביב‪ :‬שוקן‪ ,‬תשס"ד)‪ ,‬עמ' ‪.212-241 ,82-27‬‬
‫יהודה ליבס‪" ,‬יהדות ומיתוס"‪ ,‬עלילות אלהים‪ :‬המיתוס היהודי – מסות ומחקרים (ירושלים‪ :‬כרמל‪ ,‬תשס"ט)‪.‬‬
‫יהושע עמיר‪" ,‬הפגישה בין אמונת היחוד הישראלית לבין המונותיאיזם הפילוסופי כנושא‪-‬היסוד של היהדות‬
‫ההלניסטית"‪ ,‬דעת ‪( 50‬תשמ"ד)‪ ,‬עמ' ‪.40-50‬‬
‫יונה פרנקל‪ ,‬מדרש ואגדה (תל אביב‪ :‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,)5110 ,‬כרך ג‪ ,‬יחידה ח‪ ,‬עמ' ‪.031-111‬‬
‫מנחם קיסטר‪"' ,‬נעשה אדם"‪ :‬הייחוד בין אחדות לריבוי'‪ ,‬סוגיות במחקר התלמוד (ירושלים‪ :‬האקדמיה‬
‫הלאומית הישראלית למדעים‪ ,‬תשס"א)‪.‬‬
‫ישי רוזן‪-‬צבי‪'" ,‬דברה תורה כנגד היצר'‪ :‬דבי ר' ישמעאל ומקורו של יצר הרע"‪ ,‬תרביץ עו (א‪-‬ב) (תשס"ז)‪.‬‬
‫ישי רוזן‪-‬צבי‪" ,‬יצר הרע בספרות האמוראית‪ :‬בחינה מחדש"‪ ,‬תרביץ עז (א) (תשס"ח)‪.‬‬
‫‪Charles Taylor, "'Comparison, History, Truth’, Idem," Philosophical Arguments (Cambridge:‬‬
‫‪Harvard University Press, 1995), pp. 146-164.‬‬
‫‪Jon D. Levenson, Creation and the Persistence of Evil (Princeton: Princeton University Press‬‬
‫‪1998), pp. xv-xxxi, 3-50.‬‬
‫קריאת רשות‬
‫א"א אורבך‪ ,‬חז"ל‪ :‬אמונות ודעות (ירושלים‪ :‬מאגנס‪.)5101 ,‬‬
‫א"א אורבך‪ ,‬מעולמם של חכמים (ירושלים‪ :‬מאגנס‪ ,‬תשמ"ח)‪.‬‬
‫דניאל בויארין‪ ,‬הבשר שברוח‪ :‬שיח המיניות בתלמוד‪ ,‬עדי אופיר‪ ,‬תרגום (תל אביב‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשנ"ט)‪.‬‬
‫קליפורד גירץ‪" ,‬יהדת כמערכת תרבותית" ‪ ,‬פרשנות של תרבויות‪ ,‬י‪ .‬מייזלר‪ ,‬תרגם (ירושלים‪ :‬כתר‪.)5113 ,‬‬
‫קליפורד גירץ‪' ,‬אתוס‪ ,‬השקפת עולם והניתוח של סמלים'‪ ,‬הנ"ל‪ ,‬פרשנות של תרבויות‪ ,‬י‪ .‬מייזלר‪ ,‬תרגם‬
‫(ירושלים‪ :‬כתר‪.)5113 ,‬‬
‫איתמר גרינולד‪" ,‬המתודולוגיה של חקר מחשבת חז"ל"‪ ,‬מלאת‪ :‬מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות‬
‫ישראל ובתרבותו (תל אביב‪ :‬האוניברסיטה הפתוחה‪.)5184 ,‬‬
‫איתמר גרינולד‪" ,‬המיתוס במציאות ההכרתית‪ ,‬ההיסטורית והמחקרית"‪ ,‬מדעי היהדות ‪( 08‬תשנ"ח)‪.253-587 ,‬‬
‫איתמר גרינולד‪" ,‬קידוש השם‪ :‬בירורו של מושג"‪ ,‬מולד א (תשכ"ח)‪ ,‬עמ' ‪.484-470‬‬
‫איתמר גרינולד‪" ,‬מיתוס ואמת היסטורית‪ :‬האם אפשר לנפץ מיתוסים?"‪ ,‬בתוך מ‪ .‬אידל וא‪ .‬גרינולד‪ ,‬עורכים‪,‬‬
‫המיתוס ביהדות‪ :‬היסטוריה‪ ,‬הגות‪ ,‬ספרות‪( ,‬ירושלים ‪ :‬מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל‪ ,‬תשס"ד)‪.‬‬
‫אברהם הולץ‪ ,‬בעולם המחשבה של חז"ל‪ :‬בעקבות משנתו של מ' קדושין (תל אביב‪ :‬ספריית פועלים‪.)5178 ,‬‬
‫משה ויינפלד‪" ,‬האל הבורא בבראשית א ובנבואת ישעיהו השני"‪ ,‬תרביץ לז (ב) (תשכ"ח)‪ ,‬עמ' ‪.502-531‬‬
‫מ‪ .‬כהנא‪" ,‬שש משזר‪ :‬לסידורה של פרשת 'בראשית ברא' במדרש בראשית רבה"‪ ,‬היגיון ליונה‪ :‬היבטים חדשים‬
‫בחקר ספרות המדרש‪ ,‬האגדה והפיוט‪ ,‬קובץ מחקרים לכבודו של פרופסור יונה פרנקל במלאות לו שבעים וחמש‬
‫שנים (ירושלים‪ :‬מאגנס‪ ,‬תשס"ז)‪ ,‬עמ' ‪.070-047‬‬
‫יהושע לוינסון‪" ,‬אתלט האמונה‪ :‬עלילות דמים ועלילות מדומות"‪ ,‬תרביץ סח (א) (תשנ"ט)‪ ,‬עמ' ‪.80-05‬‬
‫יאיר לורברבוים‪ ,‬מלך אביון‪ :‬המלוכה בספרות היהודית הקלאסית (רמת גן‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשס"ח)‪.‬‬
‫יהודה ליבס‪ – De Natura Dei" ,‬על המיתוס היהודי וגלגולו"‪ ,‬בתוך משואות‪ :‬מחקרים בספרות הקבלה‬
‫ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל (ירושלים‪ :‬מוסד ביאליק‪.)5114 ,‬‬
‫שאול ליברמן‪ ,‬יוונית ויוונות בארץ ישראל (ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק ויד יצחק בן‪-‬צבי‪ ,‬תשמ"ד)‪.‬‬
‫יוחנן מופס‪ ,‬אישיותו של אלוהים‪ :‬תיאולוגיה מקראית‪ ,‬אמונה אנושית ודמות האל (ירושלים‪ :‬מכון שלום‬
‫הרטמן‪ ,‬תשס"ז)‪.‬‬
‫יונה פרנקל‪ ,‬מדרש ואגדה (תל אביב ‪ :‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬תשנ"ז)‪ ,‬כרכים א‪-‬ב‪.‬‬
‫יונה פרנקל‪ ,‬דרכי האגדה והמדרש (גבעתיים‪ :‬יד לתלמוד ומודן‪.)5110 ,‬‬
‫ישי רוזן‪-‬צבי‪ ,‬גוף ונפש בהגות היהודית העתיקה (בן שמן‪ :‬מודן‪.)2352 ,‬‬
‫עדיאל שרמר‪'" ,‬הן האדם היה כאחד ממנו'‪ :‬פולמוס‪ ,‬השתקה וריסון עצמי'" תרביץ עח (ג) (תשס"ט)‪ ,‬עמ' ‪001-‬‬
‫‪.041‬‬
‫‪Michael Fagenblat, “The Ethics of Creation: Biblical and Post-Metaphysical Views,” Monotheism‬‬
‫)‪and Ethics, Y. Tzvi Langerman, ed. (Leiden-Boston: Brill, 2012‬‬
‫‪Ishay Rosen-Zvi, Demonic Desires: Yetzer Hara and the Problem of Evil in Late Antiquity‬‬
‫‪(Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2011).‬‬