סקר בקרה פנימית

‫סקר הבקרה‬
‫מטרות סקר הבקרה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫היכרות ע מער הבקרה הפנימית הקיי‪.‬‬
‫סקירה כללית של בעיות קיימות‪.‬‬
‫הצעת נושאי מומלצי לביקורת שיטתית‪.‬‬
‫הכנת בסיס לקביעת עדיפויות‬
‫בניית תוכנית ביקורת רבשנתית‪.‬‬
‫יתרונות ייחודיי של סקר הבקרה‬
‫• סקירה מפורטת ‪ +‬המלצות לטיפול‪.‬‬
‫• ביצוע ללא תלות בתוכנית המש‬
‫• ללא מחוייבות לזמ ארו‬
‫• פלטפורמה לתוכנית עתידית‬
‫• מיפוי הדגשי ועדיפויות‬
‫• עלות מופחתת מאוד בהשוואה לביקורת שנתית‪.‬‬
‫• צעדי ראשוני בביקורת הפנימית‬
‫ בחינה זהירה והדרגתית של השיטה‪,‬‬
‫עקרי סקר הבקרה‬
‫• סריקה עמוקה ברזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫• מיפוי הפעילויות העיקריות‬
‫• תהליכי עבודה‪ ,‬ניתוח סיכוני ומיפוי נוהלי‬
‫• פלטפורמה לבניית מערכת בקרה פנימית‪.‬‬
‫• כלי לאיבחו בעיות ואיתור "מטרות נקודה"‪.‬‬
‫• סדר עדיפויות נושאי ותקציבי‪.‬‬
‫• קבלת החלטות בתחומי הביקורת טווח קצר וארו‬
‫• הוזלה משמעותית בביצוע הביקורת בהמש‪.‬‬
‫• אינטרס משות לייעול העבודה‬
‫כלי עזר לביצוע‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא‬
‫מבנה ארגוני )סכמטי(‬
‫דירקטוריו‬
‫ועדת ביקורת‬
‫רו"ח‬
‫מבקר פנימי‬
‫מנכ"ל‬
‫משאבי אנוש‬
‫שיווק‬
‫כספי‬
‫תפעול‬
‫מע' מידע‬
‫מכירות‬
‫יצוא‬
‫חשבות‬
‫ייצור‬
‫מחסנאות‬
‫כ"א ושכר‬
‫רכש‬
‫ספקי‬
‫הנה"ח‬
‫תפ"י‬
‫מלאי‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא בעלי תפקידי‬
‫יו"ר הדירקטוריו‪.‬‬
‫מנכ"ל‪.‬‬
‫רואה החשבו החיצוני‪.‬‬
‫מנהל הכספי‪.‬‬
‫מנהל התיפעול‪.‬‬
‫מנהל השיווק‪.‬‬
‫מנהל אבטחת איכות‪.‬‬
‫מנהל רכש ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫אחראית מערכות מידע‬
‫מנהל יצוא‪.‬‬
‫מנהלת חשבונות ראשית‪.‬‬
‫אחראי שכר‪.‬‬
‫אחראי תיעוד טכני‪.‬‬
‫מנהל מכירות – ישראל‪.‬‬
‫עקרי סקר הבקרה‬
‫תחומי עיקריי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מינהל מרכזי‪.‬‬
‫עבודת מטה‪.‬‬
‫בקרה ואבטחת איכות‬
‫תפ"י ותיפעול‪.‬‬
‫כספי והנה"ח‪.‬‬
‫שיווק ומכירות‪.‬‬
‫משאבי אנוש ושכר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫רכש ותחזוקה‪.‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫ניהול פרוייקטי‬
‫ייצוא ‪ /‬יבוא‬
‫חברות בנות בחו"ל‬
‫וכל נושא נוס ‪...‬‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא אינדקס ‪I‬‬
‫מינהל מרכזי‬
‫כספי‬
‫משאבי אנוש‬
‫מבנה ארגוני‬
‫גזברות והנה"ח תנאי העסקה‬
‫חלוקת סמכויות תמחיר ותקציב שכר ומשכורת‬
‫ישיבות‬
‫הסכמי עבודה‬
‫חברות בנות‬
‫עבודת מטה‬
‫בקרת נוכחות‬
‫תשלומי‬
‫ניהול ועדות‬
‫משמרות וש"נ‬
‫חיוב וגביה‬
‫דיווח ובקרה‬
‫רכב בתפקיד‬
‫דיווח כספי‬
‫קבלת עובדי‬
‫תפעול‬
‫תפ"י‬
‫קניינות ורכש‬
‫ניהול מלאי‬
‫אחזקה‬
‫ביטחו‬
‫בטיחות‬
‫קווי ייצור‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא אינדקס ‪II‬‬
‫אבטחת איכות‬
‫שיווק חו"ל‬
‫שווקי‬
‫בקרת איכות‬
‫אשראי‬
‫תקני‬
‫תמחיר‬
‫עלויות איכות‬
‫נוהלי והוראות זיכויי‬
‫תהליכי עבודה מכירות‬
‫תברואה‬
‫תלונות‬
‫בטיחות‬
‫מערכת המידע‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫הקמת פרויקט‬
‫פיתוח והקמה‬
‫ניהול משתמשי פיתוח וניהול‬
‫בקרת פרויקט‬
‫גיבוי והתאוששות‬
‫העברה לייצור‬
‫נתיבי ביקורת‬
‫ייצור שוט‬
‫מידור וגישה‬
‫עצי מוצר‬
‫בקרות ודיווח‬
‫תקשורת‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא "מטרות נקודה"‬
‫הנה"ח‬
‫מהו היק אחריותו של מנה"ח?‬
‫הא מתפתחת תופעת "צוואר הבקבוק" בעבודתו?‬
‫הא ישנה הגדרת סמכויות ואחריות ברורה?‬
‫הא קיימות סנקציות ‪ /‬יכולת אכיפה במידת הצור?‬
‫הא קיי גיבוי לחשב השכר בחברה?‬
‫ספקי‬
‫הא קיי נוהל מסודר לגבי תשלו לספקי?‬
‫הא קיי תיעוד של חשבונית‪ ,‬תעודות משלוח‪ ,‬העתק הזמנה?‬
‫הא קיי אישור בקרת איכות לכל חשבו ספק כתנאי לאישורו?‬
‫הא החברה עומדת בלוח זמני בתשלו לספקי?‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא מטרות נקודה )המש(‬
‫גזברות‬
‫הא קיימת מערכת התאמת בנקי ממוחשבת?‬
‫הא היא מעודכנת באופ שוט ?‬
‫מה תחומי פעילותו ואחריותו של הגזבר?‬
‫הא אלו אינ יוצרי מאפיי של ריכוז סמכויות?‬
‫הא קיי נוהל מגובש לעניי מורשי חתימה בחברה?‬
‫הא קיי נוהל בקרת תשלומי?‬
‫הא מצורפות האסמכתאות הרלוונטיות לרשימת התשלומי?‬
‫הא ישנה בקרה על הוצאת תשלומי דחופי?‬
‫הא ישנה הקפדה על תיעוד קבלת החשבונות המפעל?‬
‫הא ישנ דו"חות מסכמי של הוצאת צ'קי?‬
‫הא מנהלי תיעוד אסמכתאות?‬
‫סקר הבקרה הפנימית‬
‫מבנה לדוגמא מטרות נקודה )המש(‬
‫תמחיר‬
‫הא התמחיר משרת את מטרותיו?‬
‫הא קיי דו"ח ניהולי המשק מכירות בערכי ‪?FOB‬‬
‫הא עלויות העקיפות נלקחות בחשבו בתמחיר?‬
‫הא קיי שת"פ הדוק בי התמחיר למחלקת הייצוא?‬
‫חברות בנות‬
‫הא קיימת מערכת בקרה עקיפה על פעילות החברות הבנות?‬
‫הא הביטוח מכסה את פעילות החברות בנות בחו"ל?‬
‫סקר בקרה‪ :‬נושאי מומלצי לביקורת‬
‫תחו‬
‫מינהל מרכזי‬
‫כספי‬
‫משאבי אנוש ושכר‬
‫פיתוח ואיכות‬
‫תפעול‬
‫שיווק‬
‫נושא מומל(‬
‫עדיפויות‬
‫א' ב' ג'‬
‫• תהליכי קבלת החלטות‬
‫‪X‬‬
‫• בקרה וסדרי פיקוח‬
‫• אשראי לקוחות‬
‫• בקרת תזרי מזומני‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫• בקרת נוכחות ושכר‬
‫• תיגמול שעות משמרות‬
‫• נוהלי פיתוח מוצרי‬
‫• טיפול בתלונות‬
‫• מדיניות מלאי‬
‫• מודיעי עסקי‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫סקר בקרה‪ :‬תכנית תלת שנתית‬
‫תחו‬
‫מינהל מרכזי‬
‫כספי‬
‫משאבי אנוש ושכר‬
‫פיתוח ואיכות‬
‫תפעול‬
‫שיווק‬
‫נושא לביצוע‬
‫שני‪/‬שעות‬
‫‪'08 '07 '06‬‬
‫• קבלת החלטות וביצוע‬
‫‪75‬‬
‫• בקרה וסדרי פיקוח‬
‫• אשראי לקוחות‬
‫• בקרת תזרי מזומני‬
‫‪100‬‬
‫• בקרת נוכחות ושכר‬
‫• תיגמול שעות משמרות‬
‫‪75‬‬
‫• נוהלי פיתוח מוצרי‬
‫• טיפול בתלונות‬
‫• מדיניות וניהול מלאי‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫• מודיעי עסקי‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪75‬‬
‫‪80‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫סקר בקרה‪:‬‬
‫מפרטי ביקורת לדוגמא‬
‫)"מטרות נקודה"(‬
‫תהליכי קבלת החלטות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הגדרת הגופי המוסמכי והרכביה‬
‫סדרי זימו הדיוני‪ ,‬רישו הפרוטוקולי והפצת‪.‬‬
‫הגדרה לכל החלטה – מי מבצע‪ ,‬מה עליו לעשות‪ ,‬למתי‪.‬‬
‫מעקב שיטתי אחר יישו ההחלטות שנתקבלו‪.‬‬
‫נקיטת צעדי לגבי החלטות שלא בוצעו )ניתוח הסיבות‬
‫לכ‪ ,‬הקצאת סיוע לגור המבצע‪ ,‬עידכו ההחלטה במידת הצור(‪.‬‬
‫סקר בקרה‪:‬‬
‫מפרטי ביקורת לדוגמא המש‬
‫)"מטרות נקודה"(‬
‫נוהלי בקרת כספי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ריכוז סמכויות יתר בידי גור יחיד‪.‬‬
‫הקפדה על זכויות חתימה )שתי חתימות לכל הוצאה(‪.‬‬
‫הפרדת סמכויות בהנה"ח )פיקוח הדדי של בעלי התפקידי(‪.‬‬
‫ביצוע התאמות חשבונאיות‪.‬‬
‫שמירת אסמכתאות מלאות לכל הוצאה כספית )העתקי‬
‫הזמנות בכת ב‪ ,‬תעודות משלוח‪ ,‬קבלות(‪.‬‬
‫סקר בקרה‪:‬‬
‫מפרטי ביקורת לדוגמא המש‬
‫)"מטרות נקודה"(‬
‫בקרת תזרי מזומני‬
‫‪ .1‬שימוש בכלי לחיזוי תזרי מזומני – שנתית‪/‬רבעונית ‪ /‬חודשית‪.‬‬
‫‪ .2‬מעקב אחר יתרות זכות ‪ /‬חובה בבנקי וקבלת החלטה מיטבית‪.‬‬
‫‪ .3‬בחינת איכות התחזית ומידת התממשותה‬
‫‪" .4‬גישור" על פערי הנובעי ממצוקה תזרימית‪.‬‬
‫‪ .5‬נוהלי עבודה ותקשורת בי המנכ"ל‪ ,‬מנהל הכספי ומנהלת‬
‫החשבונות‪.‬‬
‫סקר בקרה‪:‬‬
‫מפרטי ביקורת לדוגמא המש‬
‫)"מטרות נקודה"(‬
‫מדיניות מלאי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מדיניות צריכה של חודשי מלאי מירביי‪.‬‬
‫מנגנו בקרה לעמידה במדיניות זו‪.‬‬
‫מדידת המשמעות הכספית של חריגה מ המדיניות‪.‬‬
‫בקרת מדיניות הרכש‪.‬‬
‫סדרי איחסו‪ ,‬ספירה וקבלת החלטות )איכות‪ ,‬כמות‪ ,‬מלאי מת(‪.‬‬
‫היק סקר הבקרה‬
‫סוג‬
‫שעות‬
‫תקציב )‪($‬‬
‫גדול‬
‫‪200‬‬
‫‪8,000‬‬
‫בינוני‬
‫‪150‬‬
‫‪6,000‬‬
‫קט‬
‫‪100‬‬
‫‪4,000‬‬
‫חלקי‬
‫‪75‬‬
‫‪3,000‬‬