חוזה/זכרון דברים )"רתאה" - )להלן -

‫חוזה‪/‬זכרון דברים‬
‫חוזה לביצוע עבודה ב‪( -_________________________________-‬להלן‪"-‬האתר")‬
‫שנחתם בתאריך‪________________ :‬‬
‫בין‪ ______________ :‬ת‪.‬ז‪ _________ .‬כתובת‪(________________ :‬להלן ‪" -‬הקבלן")‬
‫לבין‪ ______________ :‬ת‪.‬ז‪ _________ .‬כתובת‪( ________________:‬להלן ‪" -‬המזמין")‬
‫באמצעות‪ __________ :‬ת‪.‬ז‪ _________ .‬כתובת‪( ________________:‬להלן‪"-‬המתכננת")‬
‫הואיל‬
‫וה"קבלן" מאשר בזאת כי ביקר ב"אתר"‪ ,‬בדק את התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪,‬‬
‫שוחח עם ה"מתכננת " ומאשר בזאת כי ברורים לו מהות העבודה‪ ,‬פרטיה ומגבלותיה והינו מעוניין‬
‫לבצע את עבודות השיפוץ עבור המזמין בתנאים המפורטים בהסכם זה‪.‬‬
‫הואיל‬
‫ובעבור ביצוע העבודה דורש ה"קבלן" סך‪ ( :‬בד"כ כותבת פה‪ -‬ע"פ כתב כמויות המצורף)‬
‫הואיל‬
‫ו"המזמין" מוכן לשלם ל"קבלן" את הסך שנדרש ע"פ תנאי התשלום המפורטים‬
‫מוסכם ומותנה כאן כי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהתאם לנספח‪,‬להוראות המתכננת ולשביעות רצון המזמין‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו‪/‬או כל הוראות של כל גוף מוסמך‬
‫אחר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יבטח את עובדיו‪,‬וכל צד ג מרגע קבלת המקדמה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי יחידי כלפי המזמין לכל נזק אשר יתהווה תוך כדי ביצוע העבודה לגופו או לרכושו‬
‫של צד ג כלשהוא והוא משחרר בזה את המזמין מכל אחריות בקשר לתאונה ‪ ,‬חבלה‪ ,‬או נזק שיגרמו‪,‬‬
‫ובלבד שהאמור לעיל נבע ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשמור על ניקיון הבניין והרכוש המשותף‪ .‬בסוף כל יום עבודה ינקה הקבלן את לובי‬
‫הקומה‪ ,‬מעלית הבניין והכניסה לבנין ‪ ,‬במידה ולוכלכו על ידו‪.‬‬
‫ה"קבלן" יתן אחריות לטיב העבודה למשך ‪ 21‬חודשים מיום סיומה ומתחייב לתקן על חשבונו תקון של‬
‫כל פגם או אי התאמה אשר יתהוו בתקופת הבדק‪.‬‬
‫מחירי העבודה הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי אלא בהסכמת הצדדים‪.‬‬
‫בכל מקרה של עבודה חריגה יתן "הקבלן" הצעת מחיר לאישור לפני ביצועה‪.‬‬
‫בכל מקרה של סטיה או אי התאמה יש לעדכן את ה" המתכננת " מיידית‪.‬‬
‫בכל מקרה של אי הבנה או אי הסכמה‪ ,‬נקבעת דעת ה" המתכננת" כבוררת ופוסקת‪ .‬במידה ודעתה‬
‫לא תתקבל ע"י אחד מהצדדים ימונה בורר אחר ושכרו ישולם ‪ 1/2‬על ידי הצד הלא מסכים ו ‪ 2/2‬על‬
‫ידי הצד האחר‪.‬‬
‫משך ביצוע העבודה נקבע _________ חודשים מיום קבלת המקדמה כולל שבתות וחגים‪ .‬אי עמידה‬
‫בלוח הזמנים תחשב כהפרת הסכם‪.‬‬
‫תאריך התחלת העבודה‪_______:‬תאריך סיום העבודה‪__________:‬‬
‫ה"קבלן" מתחייב שלא לערום פסולת וחומרים בשטחים ציבוריים‪ ,‬בגן או במדרכות ללא תיאום עם‬
‫ה"מזמין"‪.‬‬
‫ה"קבלן" מתחייב שלא להיכנס למגע‪ ,‬עימות או ויכוח כלשהם עם מישהו מהשכנים‪ .‬במקרה של מגע‬
‫כזה יש לעדכן מייד את ה"מזמין"‪.‬‬
‫מחירי העבודה כוללים‪ :‬עבודה‪+‬חומר שחור (צבע‪,‬מלט‪ ,‬חוטים וכו‪)....‬‬
‫מחירי העבודה לא כוללים‪ :‬חיפויים‪ ,‬ארונות‪ ,‬חלונות‪ ,‬דלתות וכו‪..‬‬
‫פירוט תנאי תשלום‪:‬‬
‫‪ 23%‬עם תחילת העבודה‬
‫‪ 23%‬עם סיום עבודות אינסטלציה‬
‫‪ 23%‬בגמר העבודות‬
‫‪ 23%‬בגמר חשבון‪.‬‬
‫במידה והקבלן אינו עומד בלוח זמנים יגבה קנס של _____ליום‬
‫___________‬
‫תאריך‬
‫_______________‬
‫חתימת ה"מזמין"‬
‫________________‬
‫חתימת ה"קבלן"‬
‫________________‬
‫חתימת ה"מתכננת "‬