נוהל פינוי פסולת

‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון‬
‫נוהל פינוי פסולת הבנייה‬
‫‪ .1‬מטרת הנוהל‬
‫מטרת נוהל זה היא להתוות כללים להסדרת ואכיפת הפניית פסולת בניין לאתרי סילוק פסולת‬
‫באתר מקומי‪ ,‬בהתאם להנחיות חוק התכנון והבנייה‪.‬‬
‫‪ .2‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫הנוהל מתייחס רק לעבודות בגינן נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר בנייה או לשימוש‬
‫במקרקעין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נוהל זה יובא לידיעת כל מבקש היתר‪.‬‬
‫חוקים ותקנות‬
‫א‪ .‬חוק שמירת הנקיון התשמ"ד ‪ 1891‬מגדיר את עבירת השלכת פסולת בניין‬
‫כעבירה שהעונש בגינה הוא שנת מאסר‬
‫‪ .3‬עיקרי הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתר המועצה המוסדר‬
‫א‪.‬‬
‫כל מבקש היתר בנייה יצהיר בטופס המצורף על אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין‪,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המבקש יעביר טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנייה‪ ,‬אותו יהיה ניתן לקבל במשרדי‬
‫הוועדה‪ .‬היזם יצרף את תכנית הבנייה לצורך חישוב כמות הפסולת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד הבנייה‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫קבוצת ייחוס‬
‫הערכת כמות פסולת המיוצרת‬
‫מעבר מיחידת משקל ליחידת‬
‫ביחידה של ‪ 111‬מ"ר בינוי‬
‫נפח‬
‫‪ 1‬טון = ‪ 1.9‬מ"ק‬
‫בנייה רגילה למגורים‬
‫לפחות ‪ 11‬טון‬
‫לפחות ‪ 9‬מ"ק‬
‫בנייה טרומית‬
‫לפחות ‪ 6‬טון‬
‫לפחות ‪ 1.9‬מ"ק‬
‫למגורים‬
‫בנייה ציבורית‬
‫לפחות ‪ 11‬טון‬
‫לפחות ‪ 9‬מ"ק‬
‫ומשרדים‬
‫מסחר ותעשייה‬
‫לפחות ‪ 6‬טון‬
‫לפחות ‪ 1.9‬מ"ק‬
‫מרתפים‬
‫לפחות ‪ 3‬טון‬
‫לפחות ‪ 2.1‬מ"ק‬
‫הריסה‬
‫לפחות ‪ 01‬טון ל‪ 111‬מ"ר מבנה הרוס‬
‫לפחות ‪ 11‬מ"ק‬
‫באחריות בעל ההיתר לוודא פינוי הפסולת לאתר הפסולת‪ ,‬והצגת‬
‫אישור מקורי מאתר הפינוי בפני הוועדה‬
‫קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ד' בין השעות ‪0:::8- 0::8‬‬
‫טל' ‪ 80-033068:76‬פקס‪80-0336606 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪ 3888:‬מיקוד ‪ 30088‬אשקלון‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון‬
‫הצהרת בעל ההיתר להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין‬
‫אני הח"מ‪ _____________________:‬בעל ת‪.‬ז‪_____________________:‬‬
‫הגר בכתובת‪________________________________________________:‬‬
‫בעל היתר שמספרו‪ ____________:‬בגוש‪ _______:‬מגרש‪/‬חלקה‪___________:‬‬
‫כתובת הבניין‪_____________:‬‬
‫הנני מתחייב להציב בשטח המגרש או סמוך לו (במקום הקרוב ביותר לאתר הבניה)‬
‫מכולה אשר תשמש לריכוז פסולת הבניין כתוצאה מעבודות הבנייה במגרש מס'_____‬
‫כמו כן הנני מאשר בזאת שידוע לי כי על פי חוק התכנון והבניה לעניין קבלת ההיתר‬
‫ותנאיו כי עליי לפנות את פסולת הבניין לאתר פסולת מורשה‪.‬‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫_______________‬
‫חתימת בעל ההיתר‬
‫קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ד' בין השעות ‪0:::8- 0::8‬‬
‫טל' ‪ 80-033068:76‬פקס‪80-0336606 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪ 3888:‬מיקוד ‪ 30088‬אשקלון‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון‬
‫קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ד' בין השעות ‪0:::8- 0::8‬‬
‫טל' ‪ 80-033068:76‬פקס‪80-0336606 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪ 3888:‬מיקוד ‪ 30088‬אשקלון‬