ר ַהֹּ ז ַה סֵ פֶ ר

‫ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ַה ֵשם עוֹ ֵשה ָש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ‬
‫ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר‬
‫ֶׁש ִח ֵּבר ַה ַתנָ א ָה ֱאל ַֹקי ַר ָבן ִש ְמעוֹן ַבר יו ַֹחאי זיע"א‬
‫"ת ּק ּונֵ י ַה ּז ַֹהר"‬
‫ּובּ וֹ ‪ֵ " :‬ס ֶפר ַה ּז ַֹהר"‪ּ " ,‬ז ַֹהר ָח ָד ׁש"‪ִּּ ,‬‬
‫ְמנֻ ָּקד‬
‫‪ָּ T‬פ ָּרשת וי ֵָּּרא ‪t‬‬
‫ְמב ָֹאר ְ ּב ָל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּעם ֵּפר ּו ׁש ַקל וְ נֶ ְח ָמד ְל ַמ ַען יָ ר ּוץ ַהלּ וֹ ֵמד בּ וֹ‬
‫מחולק ל‪ -‬תתק"ס (‪ )069‬קונטרסים‬
‫ל"ב כרכים של ל' חלקים‬
‫כרך ד' ‪ -‬חלק ה'‬
‫קונטרס ‪09‬‬
‫מופץ ללא מטרות רווח כלל ‪ -‬לקירוב הגאולה ברחמים‬
‫ְּב ִס ְּפ ָּרא ָּדא יִ ְּפקון ֵּביה ִמן גָּ לו ָּתא ְּברח ֲֵּמי‬
‫יחד שבטי ישראל לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות‬
‫"קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"‬
‫"מ ְפ ַעל ַהז ַֹהר ָהעוֹ לָ ִמי"‬
‫יוֹ צֵ א לָ אוֹ ר ַעל יְ ֵדי ִ‬
‫ֲא ָדר א' תשע"א לפ"ק ‪ -‬בעיה"ק ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁש תובב"א‬
‫ עלוני "אור הזוהר" בהמשכים ‪-‬‬‫ אדם‪-‬שים שלום‪ ,‬החצב‬
‫הרב רפאל שליט"א‬
‫ אלעד ‪ 4 -‬שיעורים‬
‫ר' מאיר ‪6‬‬
‫ויז'ניץ‪ ,‬רשב"י ‪11‬‬
‫זכור לאברהם‪ ,‬בן קיסמא ‪19‬‬
‫שער התורה‪ ,‬רבי יהודא הנשיא ‪32‬‬
‫הרב דוד בובליל שליט"א‬
‫הרב פקשר שליט"א‬
‫הרב יוסף עמר שליט"א‬
‫הרב דניאל סולמני שליט"א‬
‫ אשדוד‪-‬קדושי אשדוד‪ ,‬רובע ג‬
‫הרב משה ארמוני שליט"א‬
‫ אשקלון ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫אהבת אחים‪ ,‬הציונות ‪72‬‬
‫אוהל רחל‪ ,‬חובבי ציון ‪451‬‬
‫הרב יעקב בן שמעון שליט"א‬
‫הרב יהודה בן דוד שליט"א‬
‫ באר יעקב‪-‬חזון איש‪ ,‬חזון איש ‪9‬‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫ באר שבע‬
‫‬
‫בית אליעזרי‪-‬רחוב התמר‬
‫ בית שמש ‪ 44 -‬שיעורים‬
‫בית בנימין‪ ,‬ארלוזרוב ‪375/4‬‬
‫אור החמה‪ ,‬המשלט ‪12‬‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬רח' הגליל ‪15/1‬‬
‫מסילת ישרים‬
‫יפה נוף של נחום‬
‫וידע את הסוד איך לקרב הגאולה(‪.‬‬
‫מקומות בהם מתקיימים כבר‬
‫שיעורי זוהר ‪ 12‬שעות ברציפות‪:‬‬
‫‪.1‬ירושלים‪ :‬כותל המערבי‪.‬‬
‫‪.2‬מירון‪ :‬ציון הרשב"י‪.‬‬
‫‪.3‬בית לחם‪ :‬קבר רחל‪.‬‬
‫‪.4‬חברון‪ :‬מערת המכפלה‪.‬‬
‫‪.5‬טבריה‪ :‬ישיבת מאורות רפאל‪.‬‬
‫ַבנ ּו ָע ָליו‬
‫ו ְָכ ְך יְ ֻק ּיַם ַמה ֶׁש ָא ַמר מ ֶׁשה ר ֵּ‬
‫זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש‬
‫ָ"ע ַּב ַ‬
‫ַה ָּׁשלוֹם ְל ַר ְׁש ִּב"י זְ י ָ‬
‫יל ְך ְּד ִאיה ּו‬
‫"ב ַהאי ִח ּבו ָּרא ִּד ָ‬
‫ׂא‪ְּ ,‬‬
‫ָּפ ָר ַׁשת ָנש‬
‫ֲמי"‪.‬‬
‫זֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ‬
‫ֵס ֶפר ַה ַ‬
‫ֵּבאוּר ַה ְּד ָב ִרים‪ִּ :‬בזְ כוּת ַה ִח ּבוּר ֶׁש ְּל ָך‪ֵ ,‬ס ֶפר‬
‫ׂ ָר ֵאל ִמן ַה ּגָלוּת‬
‫ׁ‪ ,‬י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש‬
‫זֹּהר ַה ָּקדוֹש‬
‫ַה ַ‬
‫ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ַצ ַער‬
‫ְּב ַרח ִ‬
‫יח!‬
‫ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ‬
‫למארגנים שיעורים בזוהר הקדוש‬
‫נא לידע את מפעל הזוהר העולמי‬
‫במספר פקס ‪02-995-3100‬‬
‫מספר הלומדים בשיעור הזוהר‬
‫על מנת שנוכל לשלוח חינם לכל לומד‬
‫בשיעור את הספרים על הזוהר היוצאים לאור‪.‬‬
‫ו‬
‫שבת ‪8:30-9:00‬‬
‫כל יום ‪9:00-9:30‬‬
‫יום ה' ‪10:00-12:00‬‬
‫‪02-5868041/057-7957226‬‬
‫יום ד' ‪9:00-10:15‬‬
‫‪050-8509188‬‬
‫‪077-7800949‬‬
‫יום ה' ‪19:30-21:00‬‬
‫הרב יצחק קוגלר שליט"א‪08-9225567-‬‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫הרב אבנר מיכאלי שליט"א‬
‫הרב יצחק לוי שליט"א‬
‫הרב שלום בוסקילה שליט"א‬
‫הרב חים אופיר שליט"א‬
‫הרב אייל שהרבני שליט"א‬
‫יום ‪16:00-16:30‬‬
‫לאחר ערבית‬
‫הרב דוד לוי שליט"א‬
‫ראדושיץ‪ ,‬בן עזאי‬
‫הרב קריל יפה שליט"א‬
‫אור יוסף‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24‬רמה א‬
‫הרב מאיר חיים דיין שליט"א‬
‫הרב רוני עסיס שליט"א‬
‫הרב מאיר חיים דיין שליט"א‬
‫נחל שורק ‪,40/3‬‬
‫אור יוסף‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24‬רמה א‬
‫אור נחמן‪ ,‬נחל קישון ‪ ,19/14‬רמה א‬
‫עין גדי‪ ,‬נחל עין גדי ‪ ,36/7‬רמה א‬
‫עטרת ישעיה אלמין‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24‬רמה א‬
‫רמה א‬
‫שמחת חיים‪ ,‬נחל שורק‪ ,‬רמה א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל ניצנים ‪ ,12/10‬רמה א‬
‫הרב גיל ניסים צמרי שליט"א‬
‫כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬
‫הרב שלמה דוד פישר שליט"א‬
‫הרב שמואל אהרן פישר שליט"א‬
‫הרב א"ל גולמבו שליט"א‬
‫הרב מאיר חיים דיין שליט"א‬
‫ד"ר איתמר ברים שליט"א‬
‫הרב דוד כהן שליט"א‬
‫‪WIN VINO‬‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,9/3‬רמה א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24/6‬רמה א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24/3‬רמה א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24/8‬רמה א‬
‫הרב איתן כהן שליט"א‬
‫הרב ניר סייג שליט"א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל לכיש ‪ ,24/3‬רמה א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬שדרות הירקון ‪ 30/2‬רמה א‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נחל אוריה ‪ ,7/3‬רמה א‬
‫אור רשב"י‪ ,‬באשר‪ ,‬נחל עין גדי ‪ ,43/7‬רמה א‬
‫אור ניסן‪ ,‬רח' נהר הירדן ‪ 50/2‬רמה א‬
‫‪050-2201073‬‬
‫יום ד' ‪21:15-22:30‬‬
‫כל יום ‪16:50-17:50‬‬
‫ריב"ל‬
‫מזמן נץ החמה עד צאת הכוכבים ‪ 12‬שעות‬
‫ברציפות מתקיימים שיעורי זוהר המחולקים‬
‫על ידי אברכים‪ ,‬כשאברך אחד מסיים מתחיל‬
‫השני ללא הפסק ביניהם‪ ,‬שלפי הרמח"ל תקנה זו‬
‫תקרע גזירות קשות ותמנע אסונות‪.‬‬
‫על כן מבקש לחזק את תקנת הרמח"ל זצ"ל‪,‬‬
‫בשנת תש"ע שהיא שנת הגאולה על פי הזוהר‬
‫הקדוש‪ ,‬ולקיים ולייסד שיעורים אלו בכל מקום‬
‫לימוד בישיבה‪ ,‬בכולל בבית מדרש‪ ,‬ובכל אתר‬
‫ואתר‪) .‬להרמח"ל היה‪ ,‬כידוע‪ ,‬נשמת משיח צדקינו‪,‬‬
‫‪03-9093139‬‬
‫‪03-9092534‬‬
‫‪050-4146622‬‬
‫‪052-71213510‬‬
‫הרב שלמה מלכה שליט"א‬
‫ בית שאן‪-‬נר דוד ואוהל רחל‪ ,‬השבעה‬
‫שיעורי זוהר ברצף לפי סדר‬
‫הלימוד שתיקן הרמח"ל זצ"ל‬
‫מוצש"ק ‪20:30-22:30‬‬
‫הרב יעקב שבח שליט"א‬
‫הרב אליהו פלדמן שליט"א‬
‫הרב אייל שרבני שליט"א‬
‫הרב דוד לוי שליט"א‬
‫הרב אודי הוד שליט"א‬
‫‪02-9997304‬‬
‫‪052-380276‬‬
‫‪02-996461‬‬
‫‪050-7692114‬‬
‫‪052-4715663‬‬
‫ימים ב' ד' ‪19:30-20:30‬‬
‫יום ה' ‪20:00-21:00‬‬
‫מוצש"ק‬
‫פעמיים בשבוע‬
‫מחצות לילה עד הבוקר‬
‫יום א' ‪17:00-17:30‬‬
‫פעמיים בשבוע‬
‫יום א' ‪17:00-17:30‬‬
‫ליל שבת ‪20:00-20:15‬‬
‫יום ב'‬
‫כל יום ‪16:00-16:45‬‬
‫ליל שבת ‪ 15‬דקות לפני מנחה‬
‫‪ 10‬דקות לאחר קבלת שבת‬
‫ליל שבת ‪20:30-21:30‬‬
‫שבת ‪ 10‬דקות לאחר התפילה‬
‫‪ 15‬ד' ל‪.‬מנחה ‪ 15‬ד' א‪.‬ערבית‬
‫יום ה' ‪21:00-21:30‬‬
‫יום א' ‪16:30‬‬
‫ליל שבת לאחר הסעודה‬
‫ליל שבת לאחר הסעודה‬
‫יום ד' ‪21:00‬‬
‫יום ב' ‪13:30‬‬
‫ליל שבת לאחר הסעודה‬
‫ערש"ק חצי שעה לפני מנחה‬
‫ליל שבת לאחר הסעודה‬
‫יום א' ‪8:30-10:30‬‬
‫‪025-7640197‬‬
‫‪052-7270300‬‬
‫‪02-999-8744‬‬
‫‪02-9924129‬‬
‫‪077-7005382‬‬
‫‪077-3200742‬‬
‫‪02-999-7304‬‬
‫‪02-5400940‬‬
‫‪ 23:30-1:00‬חצות לילה‬
‫יום ג' ‪20:30‬‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נהר הירדן ‪ ,21/1‬רמה ב‬
‫אנשי נחל נובע‪ ,‬הר הירדן ‪ ,34‬רמה ב‬
‫וויז'ניץ‪ ,‬רבי יהושע‪ ,‬רמה ב‬
‫ביאלע לענטשנא‪ ,‬נהר הירדן ‪ ,28‬רמה ב‬
‫תולדות אהרן‪ ,‬רמה ב‬
‫נחלי אמונה קרעטשניף‪ ,‬רבי יהושע‪ ,‬רמה ב‬
‫רמבעה"נ‪ ,‬רמה ב‬
‫נחלת חן‪,‬‬
‫כולל חצות מגני ומצלי‬
‫כולל אוהל אסתר‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬מהרי"ל דיסקין ‪ ,7/16‬קריה חרדית‬
‫תפארת הנחל‪ ,‬רח' אור שמח ‪ ,3‬קריה חרדית‬
‫ ביתן אהרון‬
‫ בנימינה‪ ,‬מורשת התורה‪,‬הנדיב ‪20‬‬
‫מוצש"ק ‪22:00‬‬
‫הגה"צ המ"ר ישראל חיים קאהן שליט"א כל יום ‪18:00-19:00‬‬
‫הגה"צ המ"ר ישראל חיים קאהן שליט"א כל יום ‪8:00-9:00‬‬
‫הגה"צ המ' רבי נח שיינבערג שליט"א יום ד' ‪13:30-14:30‬‬
‫‪ 2:00-5:00‬לפנות בוקר | ‪14:00-17:00‬‬
‫כל יום ‪2:00-5:00‬‬
‫כל יום ‪4:00-7:00‬‬
‫הרב דוד גווירצמאן שליט"א‬
‫ליל שבת לאחר הסעודה‬
‫לאחר תפילת הנץ‬
‫הרב שלמה מור שליט"א‬
‫שעה וחצי לפני מנחה‬
‫הרב משה עמיאל שליט"א‬
‫‪02-5400940‬‬
‫‪057-3112266‬‬
‫‪09-8663003‬‬
‫‪04-6288879/050-9113532‬‬
‫ בני ברק ‪ 14 -‬שיעורים‬
‫הרב אברהם שמחה אשלג שליט"א‬
‫רח' שד"ל ‪4‬‬
‫הרב יוחנן באנון שליט"א ‪.‬‬
‫אוהל אברהם‪ ,‬הרצל ‪54‬‬
‫היכל ישראל‪ ,‬רבי עקיבה ‪ 150‬פינת יונה הנביא הרב מנחם מענדיל טוביאס שליט"א‬
‫חוג חתם סופר‪ ,‬בית יוסף‬
‫כולל אילנא דחיי‪ ,‬בר אילן ‪1‬‬
‫כולל האר"י‪ ,‬הרב הירש ‪19‬‬
‫ישיבת אור דוד‪ ,‬רח' המכבים ‪ ,108‬פרדס כץ‬
‫הרב ישראל פנחסי שליט"א‬
‫הרב דניאל זר שליט"א‬
‫כל יום‬
‫ליל שבת שעתיים‬
‫כל יום לאחר ערבית‬
‫מוצש"ק ‪23:00‬‬
‫‪03-579-3355‬‬
‫‪054-8464306‬‬
‫‪03-618-0777/054-3150777‬‬
‫‪03-6163940‬‬
‫הרב אריה וויינשטאק ‪050-7820145‬‬
‫כל יום לפני התפילה | יום א' ‪21:00-22:00‬‬
‫יום ד' ‪12:30 -10:00‬‬
‫‪052-6999099‬‬
‫ַה ְקדָּ ָמה לְ זוֹ ַהר ַּת ְּת ַק"ס ֲחלָ ִקים ‪ִ -‬מבְ ָצע "יַ ַחד ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל"‬
‫תו ְך‬
‫מות ְ ּב ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫הו ִרים הֵ ' ּ ָמה ְ ּכלוּלִ ים ָּכל ׁ ִש ּׁ ִשים ִרבּ ֹוא נְ ׁ ָ‬
‫דו ׁ ִשים וְ ' ַה ְּט ֹ‬
‫יִ 'שְׂ ָר ֵאל ַה' ְּק ֹ‬
‫רו ָתיו‪ .‬וְ לָ כֵ ן ּ ָכל ֶאחָ ד י ְַט ִמין‬
‫דו ׁש ַה ַר ְמחַ "ל זְ ָי"ע ְ ּב ִא ְ ּג ֹ‬
‫סֵ פֶ ר ַה ֹזו ַה"ק‪ְּ ,‬כ ְד ּ ָכ ַתב ַר ֵּבינ ּו ַה ָּק ֹ‬
‫רון[‪ .‬ו ְּבז ַֹהר )ז ַֹהר חֵ לֶ ק ג'‬
‫דו ֵרנ ּו דָּ ָרא ַּב ְת ָר ָאה ]דּ ֹור ַאחֲ ֹ‬
‫מו ְ ּבסֵ פֶ ר ַה ֹזו ַהר הק' ִ ּב ְמיֻחָ ד ְ ּב ֹ‬
‫ַע ְצ ֹ‬
‫ש ּ ַמ ִּציל ִמ ּ ְפנֵי ַה ּ ַמבּ וּל ַהנ ֹּו ָרא‪ .‬וְ לָ זֶה‬
‫ימ ָנא ּ ָכ ַתב ְדּ הוּא " ּ ֵתיבַ ת נֹחַ " ּׁ ֶ‬
‫דַּ ף קנ"ג‪ּ ְ :‬ב ַרעֲ ָיא ְמהֵ ְ‬
‫ֵרות –‬
‫מוד ֹזו ַה"ק וּבָ זֶה יִ ְת ַּב ְּטל ּו ּ ָכל ַה ְ ּגז ֹ‬
‫ִּת ֵּקן ַה ַר ְמחַ "ל זְ ָי"ע ְדיִ ְק ְ ּבצ ּו ֶאת ּ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל לִ לְ ֹ‬
‫וְ יִ ְצ ְמח ּו ַהיְ ׁשו ֹ‬
‫ּעות ִ ּב ְצ ִמיחַ ת ֶק ֶרן דָּ וִ ד ִ ּב ְמהֵ ָרה‪) .‬וְ ַע ּיֵן ְ ּבסֵ פֶ ר זְ כו ָּתא ְ ּד ַר ׁ ְש ִ ּב"י(‪.‬‬
‫או ָת ּה ַה ְר ֵּבה‬
‫עושִׂ ים ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫סוף ְּכלָ ל קצ״ח( וז"ל‪ִ :‬מ ְצוָ ה ׁ ֶ‬
‫ּ ָכ ַתב ִ ּבשְׂ ֵדי חֶ ֶמד ) ַמעֲ ֶרכֶ ת מ' ֹ‬
‫ש ָא ּה כּ וּלָ ה לְ בַ ּד ֹו‪ ,‬ו ִּמ ּ ַט ַעם זֶה‬
‫ש ּ ָתפוּת‪ָּ ,‬כל ֶאחָ ד ֹנוטֵ ל שְׂ כַ ר ְ ּכ ִאיל ּו עֲ ָ ׂ‬
‫ְ ּב ֵני ָא ָדם ְ ּב ׁ ֻ‬
‫ש"ס ֵּבין ּ ַכ ּ ָמה ְ ּבנֵי ָא ָדם‪,‬‬
‫"ס ו ְּמחַ ְּל ִקים ַה ּׁ ַ‬
‫ש ָ‬
‫ֹנוהֲ גִ ים ּ ָכל ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל לַ עֲ שׂ ֹות חֲבּ ו ַּרת ׁ ַ‬
‫ש ִח ְּלק ּו‬
‫ּרות ׁ ֶ‬
‫שנָה‪ ,‬וְ כֵ ן חֲבו ֹ‬
‫עושִׂ ים ִס ּיוּם ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ְ ּב ׁ ָ‬
‫לו ֵקחַ ַמ ּ ֶסכֶ ת ַאחַ ת‪ ,‬וְ ֹ‬
‫ש ּ ָכל ֶאחָ ד ֹ‬
‫ֶׁ‬
‫ש ִ ּי ּט ֹול ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד שְׂ כַ ר ְּכ ִאיל ּו‬
‫מוד סֵ ֶדר ִמ ׁ ְשנ ָֹיות‪ ,‬וְ ׁשו ַּרת ַה ִדּ ין ֹנו ֶתנֶת ׁ ֶ‬
‫ֵּבינֵיהֶ ם לִ לְ ֹ‬
‫ְ‬
‫שם‬
‫ּלו‪ַ ,‬ע ּ ַכ"לְ ‪ - .‬שִׂ ְמחַ ת ִס ּיוּם סֵ פֶ ר ַהזּ ַֹהר‪ָ :‬ה ַר ִ ּבי ַר ִ ּבי ָּברוּך נֶכֶ ד ַה ַּב ַעל ׁ ֵ‬
‫ש״ס כּ ו ֹ‬
‫לָ ַמד ַה ּׁ ַ‬
‫דו ׁש‪,‬‬
‫שנָה ְ ּב ֹיום לַ "ג ָּבע ֶֹמר לַ עֲ שׂ ֹות ִס ּיוּם ִס ְפ ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָ ּק ֹ‬
‫טוב זיע"א‪ָ ,‬נ ַהג ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָ‬
‫ֹ‬
‫שה‬
‫עות‪ ,‬וְ ַאחֲ ֵרי ִר ּקו ִּדין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָ‬
‫ש ֹ‬
‫ידי ָק ְד ׁש ֹו וְ ָר ַקד ַּכ ּ ָמה ׁ ָ‬
‫וְ ַאחַ ר ַה ִּס ּיוּם לָ ַקח ַה ּ ֵספֶ ר ַהזּ ַֹהר ִ ּב ֵ‬
‫נָשק ְ ּב ִפי ָק ְד ׁש ֹו ֶאת סֵ פֶ ר ַהז ּ ַֹהר וְ ָא ַמר ְ ּבזֶה ַה ּ ָל ׁש ֹון‪,‬‬
‫ִמ ּ ִשׂ ְמחַ ת ַה ּי ֹום ו ִּמ ּ ִשׂ ְמחַ ת ַה ּת ֹו ָרה ׁ ַ‬
‫יך‪ ,‬אוּן דּ ּו ֶקענְ ְסט ִמ ְ‬
‫יך ֶקען ִדּ ְ‬
‫"א ְ‬
‫או ִתי[‪.‬‬
‫או ְת ָך‪ ,‬וְ ַא ּ ָתה ַמ ִ ּכיר ֹ‬
‫]פירו ּׁש‪ :‬אֲ נִ י ַמ ִ ּכיר ֹ‬
‫יך" ּ ֵ‬
‫ִ‬
‫) ַטעֲ ֵמי ַה ִּמנְ ָהגִ ים(‪.‬‬
‫שר הוּא‬
‫דו ׁש אֲ ׁ ֶ‬
‫ּשלַ יִ ם ִ ּב ׁ ְשנַת תרפ"א‪ַ :‬מעֲ לַ ת לִ ּמוּד ַהז ּ ַֹהר ַה ָּק ֹ‬
‫דולֵ י יְ רו ׁ ָ‬
‫יאת ְּג ֹ‬
‫ְק ִר ַ‬
‫ּמו ָתנָא וְ חַ ְר ָּבא ו ִּבז ָּה ֵמ ָעלְ ָמא‪ ...‬לִ ׁ ְשקֹד‬
‫עות ו ֹ‬
‫ֵרות ָק ׁש ֹות וְ ָר ֹ‬
‫ְמבַ ּ ֵטל ּ ָכל ִמינֵי ּ ֻפ ְר ָע ֻנ ּי ֹות וּגְ ז ֹ‬
‫שי חוּץ‬
‫ַעל לִ ּמוּד ַהזּ ַֹהר לִ גְ מֹר ָּב ָא ֶרץ ו ְּבחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ֶאלֶ ף ִס ּיו ִּמים‪ ...‬וּבָ רוּר ִּכי ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵ‬
‫סוד‬
‫שי ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ִס ּ ַלת ֵּבית ק ֶֹד ׁש ַה ָּק ָד ׁ ִשים ְ ּב ֹ‬
‫ש ּ ָלהֶ ם ִעם ַאנְ ׁ ֵ‬
‫לָ ָא ֶרץ יַעֲ לֶ ה ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶ‬
‫ישו ָּעה ְ ּב ַרחֲ ִמים ַעל ַע ּמ ֹו‬
‫ּ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל עֲ ֵר ִבים זֶה ָּבזֶה‪ ,‬וְ נִ ּ ָכנֵס לְ ׁ ָשנָ ה חֲ ָד ׁ ָשה ׁ ְשנַת ְ ּג ֻא ּ ָלה וִ ׁ‬
‫צ ִרים‬
‫יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַעל ּ ָכל ָה ֹ‬
‫עולָ ם ּ ֻכ ּל ֹו‪ִ ...‬ס ּיוּם ז ַֹהר לְ ִעלּ וּי ַמ ָזּל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל וּלְ בַ ּ ֵטל ּ ָכל ַה ָ ּ‬
‫בו ָתם וְ לֹא ּ ַתעֲ ֶ ׂ‬
‫שינָ ה יְ ֵדיהֶ ם‬
‫יקלְ ֵקל ַמ ְח ׁ ְש ֹ‬
‫אויְ בֵ ינ ּו וִ ַ‬
‫או ָתם ֶעלְ ֹיונִ ים וְ ַת ְח ּת ֹונִ ים‪ ,‬וְ יָפֵ ר עֲ צַ ת ֹ‬
‫ֹ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫רור‬
‫אתם ְדּ ֹ‬
‫ּתו ׁ ִּשיָה‪ ,‬וְ יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ׁ ְשכּ ֹן לָ בֶ ַטח וְ נִ ְר ֶאה ְ ּבנֶחָ ַמת ִצי ֹון‪ ,‬ו ִּב ְמהֵ ָרה יִ ְת ַקיֵים "ו ְּק ָר ֶ‬
‫"ר‪.‬‬
‫ָּב ָא ֶרץ" ָא ּ ֵכיְ ָ‬
‫עולֶ ה‬
‫צונָ ם‪ֹ ,‬‬
‫ַהלּ ֹו ְמ ִדים ַּבחֲבו ָּרה – ּ ָכל ֶאחָ ד ּ ַכ ּ ָמה דַּ ּק ֹות ו ִּמ ׁ ְש ּ ַת ְּת ִפים ו ִּמ ְת ַאחֲ ִדים ִ ּב ְר ֹ‬
‫לָ הֶ ם לְ כּ וּלָ ם ׁ ֶ‬
‫שבַ ע ַ ּד ּק ֹות לַ עֲ שׂ ֹות ִסיו ֵּמי ֹזו ַהר‬
‫ש ּ ָל ְמד ּו ּ ָכל ַה ֹזו ַה"ק‪ ,‬וְ כָ ְך נוּכַ ל ְ ּב ׁ ֶ‬
‫לַ אֲ לָ ִפים‪ ,‬וְ יִ ְת ַקיֵים ָּבנ ּו ִדּ ְב ֵרי ַה ּנ ִָביא יְ ׁ ַ‬
‫שאֲ ִפיל ּו‬
‫ש ְעיָה ) ּ ֶפ ֶרק ס' כ"ב( " ַה ָ ּקטֹן יִ ְהיֶה לָ ֶאלֶ ף" ׁ ֶ‬
‫ְ‬
‫ש ִּס ּיֵם ּ ָכל ַה ֹזו ַ‬
‫שר ָה ָאלֶ ף‪ֶ ּׁ ,‬‬
‫שב לְ ַ ׂ‬
‫דו ֵרנ ּו ַה ָּנמו ְּך – יוּכַ ל לְ הֵ חָ ׁ ֵ‬
‫ְ ּב ֹ‬
‫ה"ק‪ ,‬ו ְ ּּב ּ ֶפלֶ א ֹיו ֵעץ ) ֶע ֶרך ַר ִ ּבים(‬
‫שית ְ ּב ַר ִ ּבים‪,‬‬
‫תו ָרה ְדּ ַר ִ ּבים ו ְּת ִפ ּ ָלה ְדּ ַר ִ ּבים וְ כָ ל ִמ ְצוָ ה ַה ּנַעֲ ֵ ׂ‬
‫בות לְ ֹ‬
‫טו ֹ‬
‫לות ֹ‬
‫ּ ָכ ַתב‪ :‬וְ כַ ּ ָמה ַמעֲ ֹ‬
‫מו וּלְ ַקיֵים ַמאֲ ָמר דָּ וִ ד‬
‫חו ׁ ְשבֵ י ׁ ְש ֹ‬
‫ִה ּנֵה ִּכי ּ ֵכן ָראוּי לְ כָ ל ָא ָדם לְ ִה ְתחַ ֵּבר ִעם יִ ְר ֵאי ה' וְ ֹ‬
‫שר יְ ֵראו ָּך"‪ַ .‬ע ּ ַכ"ל‪.‬‬
‫ַה ּ ֶמלֶ ְך ע"ה ) ְּת ִהילִ ים קי"ט ס"ג( "חָ בֵ ר ָאנִ י לְ כָ ל אֲ ׁ ֶ‬
‫ַעל ִס ּיוּם " ּ ָכל סֵ פֶ ר ַהזּ ַֹהר" ְ ּבגִ ְיר ָסא ָמ ִצינ ּו ִמנְ ַהג יִ שְׂ ָר ֵאל לַ עֲ שׂ ֹות ָאז ְסעֻ ַ ּדת‬
‫כו ִרים ִמ ּ ַתעֲ נִ ית ְ ּ‬
‫ִמ ְצוָ ה וְ לִ ְפטֹר ְ ּב ֹ‬
‫צובָ ה חֵ לֶק א'‬
‫)ספֶ ר דֶּ ֶר ְך ֶא ֶר"ץ ִמנְ הֲ גֵי יְ הו ֵּדי אֲ ַרם ֹ‬
‫ב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח‪ֵ ּ .‬‬
‫ש ּ ֵכן ְ ּבלִ ּמ ּוד ַה ֹזו ַהר‬
‫ַע ּמוּד כ"ז(‪) .‬וְ ַע ּיֵן בשו״ת ִּפ ְרחֵ י ְ ּכה ּונָה חֵ לֶק או״ח סי' י״ג(‪ ...‬ו ִּמ ּ ֵמילָ א ּ ָכל ׁ ֶ‬
‫יאנ ּו‬
‫הו ִצ ָ‬
‫ידי לְ ֹ‬
‫ימוּד ַה ֹזו ַהר הוּא ַה ָ ּדבָ ר ַה ְּי ִח ִ‬
‫ּדו‪ֶ ׁ ,‬‬
‫מוחַ ְ ּב ִּס ּיוּם לִ ּמו ֹ‬
‫ָעלֵ ינ ּו לִ שְׂ ֹ‬
‫ש ְזּכוּת ִּל ּ‬
‫ָיות‪,‬‬
‫דו ָתיו ִמ ִּמ ׁ ְשנ ֹ‬
‫ש ַהז ּ ַֹהר ָמלֵ א ַעל ְ ּג ֹ‬
‫עוד ׁ ֶ‬
‫דו ׁש‪ ,‬וְ ֹ‬
‫ֵמ ַע ְבדוּת לְ חֵ רוּת ּ ַכ ִ ּנזְ ּ ָכר ְ ּב ֹזו ַהר הַ ָּק ֹ‬
‫שב‪ ,‬וְ זֶה הוּא ִ ּב ְכלָ ל ְסעו ַּדת ִמ ְצוָ ה‪ ,‬עכת"ד‪.‬‬
‫ו ִּב ְכלָ ל ַמ ּ ֶס ְכ ּת ֹות נ ְֶח ׁ ָ‬
‫יתא עו ְּב ָדא‪ְ :‬דּ פַ ַעם ַאחַ ת ְ ּב ֹיו ֵמי ְד ָאב‬
‫אות ל"ג( ִא ָ‬
‫קול יְ הו ָּדה ) ֹ‬
‫דות ֹ‬
‫ו ְּבסֵ פֶ ר ּת ֹולְ ֹ‬
‫צום ָע ָ ׂ‬
‫קו ֵדם הֲ ֹ‬
‫ֹ‬
‫שה ִס ּיוּם‪ ,‬וְ הֵ ׁ ִשיב‬
‫תו ַעל ַמה ָע ָ ׂ‬
‫או ֹ‬
‫שאֲ ל ּו ֹ‬
‫שר‪ ,‬וְ ׁ ָ‬
‫שה ְסעו ַּדת ִס ּיוּם וְ ָא ְכל ּו ָּב ָ ׂ‬
‫אנו ז"ל‪ ,‬וְ כֵ ן ְ ּב ִמנְ ָ‬
‫רות לְ ָה ַר ַמ״ע ִמ ּ ַפ ֹ‬
‫ש ָרה ַמאֲ ָמ ֹ‬
‫דו ׁש עֲ ָ ׂ‬
‫ִּכי ִס ּיֵם ֶאת ַה ּ ֵספֶ ר ַה ָּק ֹ‬
‫אות‬
‫הגָ יו ) ׁ ָשם ֹ‬
‫לו ִס ּיוּם ַעל סֵ פֶ ר ְּפ ִרי‬
‫ש ּי ֵׁש ֹ‬
‫שר‪ ,‬וְ ָא ַמר ׁ ֶ‬
‫מוצָ ֵאי ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ָאכַ ל ָּב ָ ׂ‬
‫קכ"ט(‪ַ ּ ,‬פ ַעם ַאחַ ת ְ ּב ֹ‬
‫ְ‬
‫יש חַ י‬
‫ֹאר‪ַ ] :‬על ּ ִפי ִדּ ְב ֵרי ַה ִ ּכ ּ ֵסא ֶמלֶך וְ ַה ֶּבן ִא ׁ‬
‫סוד ה' ְמב ָ‬
‫דו ׁש(‪ ,‬ע"כ‪ .‬ו ְּבסֵ פֶ ר ֹ‬
‫ֵעץ חַ ִּיים )לְ ָהאֲ ִר"י ַה ָּק ֹ‬
‫וְ ֹ‬
‫הור‪ ,‬ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלא‬
‫יש חָ ָד ׁש וְ ָט ֹ‬
‫ש ַהלּ ֹו ֵמד ַמ ּ ָמ ׁש נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך לְ ִא ׁ‬
‫עוד[ ‪ַ -‬מעֲ לַ ת ַה ִּל ּמ ּוד ְ ּב ֹזו ַה"ק‪ֶ ׁ ,‬‬
‫מו ֵספֶ ר ַה ִּתיק ּונִ ים‪ ,‬ז ַֹהר ַעל‬
‫וד ַאי ְ ּב ַסיֵים ּ ָכל חֵ לֶ ק‪ְּ ,‬כ ֹ‬
‫דו‪ ,‬ו ְ ּּבוַ ְ‬
‫לו ְמ ֹ‬
‫שִׂ ְמחָ ה ְ ּבכָ ל ֶרגַ ע ְ ּב ֹ‬
‫דולָ ה ַעל ּ ָכל חֶ לְ ֵקי ַה ֹזו ַהר‬
‫מוחַ וְ לַ עֲ שׂ ֹות ְסעו ָּדה ְּג ֹ‬
‫ַה ּת ֹו ָרה‪ ,‬וְ ֹזו ַהר חָ ָד ׁש‪ָ ,‬עלֵ ינ ּו לִ שְׂ ֹ‬
‫דו ׁ ָ‬
‫ש ַּב ִּל ּמוּד ָה ִא ְ ּד ָרא ַה ְּק ֹ‬
‫שה ׁ ֶ‬
‫דו ׁ ָ‬
‫וד ַאי ַעל ָה ִא ְ ּד ָרא ַה ְ ּק ֹ‬
‫ו ְ ּּבוַ ְ‬
‫דו‬
‫בו ֹ‬
‫ש ָה ַר ְש ִ ּב"י ִ ּב ְכ ֹ‬
‫שה ֹזוכֶ ה ׁ ֶ‬
‫שלּ ֹו ֵמד ָה ִא ְ ּד ָרא‪.‬‬
‫לו ְ ּכ ׁ ֶ‬
‫קו ֹ‬
‫שב ו ַּמ ְק ׁ ִשיב ְ ּב ֹ‬
‫מו ָּבא ְמעֻ ּ ָטר ְּכ ֶמלֶ ְך וְ ֹיו ׁ ֵ‬
‫ו ְּב ַע ְצ ֹ‬
‫דו ׁש ַר ִ ּבי ַא ְב ָר ָהם אֲ זוּלַ אי זְ י ָ‬
‫ּ ָכ ַתב ַה ְּמקֻ ָּבל ַה ָּק ֹ‬
‫שם ַה ְּמקֻ ָּבל ָה ַרב‬
‫יד"א ְ ּב ׁ ֵ‬
‫של ַה ִח ָ‬
‫ָע"א זְ ֵק ֹנו ׁ ֶ‬
‫ש ְ ּבפָ ָר ׁ ַשת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים דַּ ף‬
‫ש ְ ּכנָא" ) ׁ ֶ‬
‫אור ַהחַ ּ ָמה" ַעל ָה" ִא ְ ּד ָרא ַ ּד ּ ַמ ׁ ְ‬
‫רו " ֹ‬
‫ַא ְב ָר ָהם גַ לַ אנְ ִטי זְ ָי"ע‪ּ ְ ,‬ב ִס ְפ ֹ‬
‫ש ִ ּנ ְפ ַטר ַר ׁ ְש ִ ּב"י ִמ ֵּבינֵינ ּו‪ָּ ,‬כל זְ ַמן‬
‫עוד ַה ּי ֹום ַאחַ ר ׁ ֶ‬
‫קכ"ג ע"ב(‪ ,‬וְ זֶה לְ ׁש ֹון ָק ְד ׁש ֹו‪ :‬אֲ ִפיל ּו ֹ‬
‫ְ‬
‫רו ָתיו‬
‫עון ְמעֻ ּ ָטר ְ ּכ ֶמלֶ ך ְ ּב ַע ְט ֹ‬
‫עו ְס ִקים ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ִא ְ ּד ָרא‪ִ " ,‬א ְת ַע ַטר" ָּבא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ ֹ‬
‫ש ָאנ ּו ֹ‬
‫ֶׁ‬
‫ֹאש‪ ,‬וְ י ֹּו ׁ ֵ‬
‫ְ ּבר ׁ‬
‫דולָ ה ִמז ֹּו‪ַ ,‬על ּ ֵכן ָראוּי לַ עֲ שׂ ֹות ְסעו ַּדת‬
‫שב ְ ּב ַ ּגוָ ון‪ ,‬עכל"ק‪ַ .‬ה ִאם י ֵׁש שִׂ ְמחָ ה ְ ּג ֹ‬
‫שה ַּב ָּק ׁ ָש ֹ‬
‫תו וְ ּ ֵתעֲ ֶ ׂ‬
‫שר יְ בַ ֵּק ׁש וְ ִ ּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל ִ ּבזְ כוּת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ִּת ְת ַק ֵּבל ְּת ִפ ּ ָל ֹ‬
‫וד ַאי ּ ַכאֲ ׁ ֶ‬
‫ִמ ְצוָ ה‪ .‬ו ְ ּּבוַ ְ‬
‫תו‪,‬‬
‫ּ‬
‫יבים‬
‫שבֶ ת ַּב ַ ּג ִ ּנים חֲ בֵ ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִ‬
‫"הי ֹו ׁ ֶ‬
‫ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ִכ ְתבֵ י ָהאֲ ִר"י ) ׁ ַש ַער ַה ְּפסו ִּקים‪ִ ׁ ,‬שיר ַה ּׁ ִש ִירים(‪ַ :‬‬
‫יענִ י‪ ,‬הוּא חֶ ְמלָ ה‪,‬‬
‫'ש ִמ ִ‬
‫'קולֵ ך ַה ׁ ְ‬
‫יבים לְ ֹ‬
‫'ק ׁ ִש ִ‬
‫בות חַ 'בֵ ִירים ַמ ְ‬
‫אשי ּ ֵת ֹ‬
‫יעינִ י"‪ָ :‬ר ׁ ֵ‬
‫קולֵ ְך ַה ׁ ְש ִמ ִ‬
‫לְ ֹ‬
‫שת ׁ ְש ֹ‬
‫שדָּ ְר ׁש ּו ְ ּב ֹזו ַהר ְ ּבפָ ָר ׁ ַ‬
‫מו ׁ ֶ‬
‫ְּכ ֹ‬
‫מות )דַּ ף י"ב ע"ב(‪ַ ,‬על ּ ָפסוּק וְ ִה ּנֵה נ ַַער בּ ֹוכֶ ה וַ ּ ַת ְחמֹל ָעלָ יו‬
‫וְ ֹ‬
‫חוזְ ִרים ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה‪,‬‬
‫שר ֹ‬
‫חו ֶמלֶ ת ּ ַכאֲ ׁ ֶ‬
‫ש ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֹ‬
‫גו'‪ ,‬וְ ָהבֵ ן זֶה‪ַ ,‬ע ַּכ"ל‪ .‬וּבַ זּ ַֹהר ׁ ָשם ֵּבאֲ ר ּו ׁ ֶ‬
‫חוזְ ִרים ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ו ְּמ ַת ְ ּקנִ ים‪ִ ,‬מ ּיַד‬
‫שר ֹ‬
‫ש ּק ֹו ֵדם ִק ְט ְרגָ ה ִמדַּ ת ַה ִדּ ין ַעל ִ ּב ּטוּל ּת ֹו ָרה‪ ,‬וְ כַ אֲ ׁ ֶ‬
‫ֶׁ‬
‫ְ‬
‫ש ּ ֵתף‬
‫שר ְמ ׁ ַ‬
‫שה‪ ,‬וְ נִ ׁ ְש ַמ ַעת ַה ְּת ִפילָ ה וְ ַעל דֶּ ֶרך ִדּ ְב ֵרי ָהאֲ ִר"י ַּכאֲ ׁ ֶ‬
‫דו ׁ ָ‬
‫חו ֶמלֶ ת ַה ּׁ ְש ִכינָה ַה ְ ּק ֹ‬
‫ֹ‬
‫שה לַ ְחמֹל ָעלָ יו וְ לִ ׁ ְשמ ַֹע‬
‫דו ׁ ָ‬
‫עו ֵרר ֶאת ַה ּׁ ְש ִכי ָנה ַה ְּק ֹ‬
‫ּדו‪ָ ,‬אז ְמ ֹ‬
‫מו ִעם ַה ִציבּ וּר ְ ּבלִ ּמו ֹ‬
‫ַע ְצ ֹ‬
‫טובָ ה‪ .‬ו ְּב ֹ‬
‫תו לְ ֹ‬
‫ש ֹ‬
‫תו וְ לַ עֲ שׂ ֹות ַּב ָ ּק ׁ ָ‬
‫ְּת ִפ ּ ָל ֹ‬
‫אש ֹון הוּא‬
‫גו ֵאל ָה ִר ׁ‬
‫דו ׁש ּ ָכ ַתב ְד ֹ‬
‫אור ַהחַ ִּיים ַה ָּק ֹ‬
‫ש ִּי ְה ֶיה‪,‬‬
‫ֹשה – ׁ ֶ‬
‫בות מ ׁ ֶ‬
‫אשי ּ ֵת ֹ‬
‫'היָה ה'וּא – ָר ׁ ֵ‬
‫ש ָא ְמר ּו ְ ּב ֹזו ַה"ק ָמ'ה ׁ ְש ָ‬
‫מו ׁ ֶ‬
‫רון ְּכ ֹ‬
‫ג ֹּו ֵאל ָה ַאחֲ ֹ‬
‫שהוּא ַהג ֹּו ֵאל ָה ַאחֲ ֹ‬
‫ֶׁ‬
‫ֹשה ַר ֵּבינ ּו‬
‫ּתו נִ ָ ּג ֵאל(‪ ,‬וְ ֵאין מ ׁ ֶ‬
‫ֹשה ו ִּבזְ כו ֹ‬
‫רון‪ֶ ) .‬א ְפ ׁ ָשר לִ ְרמֹז ְדּ ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י נִ ׁ ְש ַמת מ ׁ ֶ‬
‫דו ׁש זְ י ָָע"א‪.‬‬
‫אור ַהחַ ִּיים ַה ָּק ֹ‬
‫של ַּב ְטלָ נִ ים‪ ,‬עכת"ד ָה ֹ‬
‫אול ַעם ׁ ֶ‬
‫רוצֶ ה לִ גְ ֹ‬
‫מוסֵ ר ַה ּת ֹו ָרה ֹ‬
‫ע"ה ֹ‬
‫ו ְ ּּב ֹזו ַה"ק ָק ְרא ּו לְ ִמי ׁ ֶ‬
‫יאה ֹזו ַה"ק[‪,‬‬
‫חות לִ ּמ ּוד ִ ּב ְק ִר ָ‬
‫דות ַה ּת ֹו ָרה ]וּלְ כָ ל ַה ּ ָפ ֹ‬
‫סו ֹ‬
‫לו ֵמד ֹ‬
‫שלּ ֹא ֹ‬
‫יכים לְ ִה ְתחַ ֵזּק‬
‫לו ִמ ְת ַע ּ ֵכב ַה ְּגאוּלָ ה ַרחֲ "לִ ‪ַ .‬על ּ ֵכן ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ְצ ִר ִ‬
‫ַעם ָה ָא ֶרץ‪ ,‬ו ִּבגְ לָ ֹ‬
‫ְ‬
‫דו ֵרנ ּו לְ ִה ְתחַ ֵּבר ְּכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ִעם‬
‫שז ִָּכינ ּו ְ ּב ֹ‬
‫דו ׁש ַה ֶזּה‪ .‬וּבָ רוּך ה' ׁ ֶ‬
‫וּלְ ִה ְת ַאחֵ ד ְ ּבלִ ּמ ּוד ַה ָ ּק ֹ‬
‫שׂ א‬
‫מו ַמ ּ ָ‬
‫לו ֵקחַ ַעל ׁ ִש ְכ ֹ‬
‫רות ֶרוַ ח‪ ,‬וְ ֹ‬
‫עובֵ ד לְ לֹא לֵ א ּות לְ לֹא ַמ ְט ֹ‬
‫עולָ ִמי" ָה ֹ‬
‫" ִמ ְפ ָעל ַה ֹזו ַהר ָה ֹ‬
‫ש ַמיִ ם – ַעל ּ ֵכן ַאחַ י!‬
‫ש ַּב ּׁ ָ‬
‫ש ּ ֵמחַ לְ ָא ִבינ ּו ׁ ֶ‬
‫דו ׁ ָשה וּלְ ַ ׂ‬
‫בות לְ ַמ ַען ָה ִקים ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּק ֹ‬
‫חו ֹ‬
‫וְ ע ֹול ַה ֹ‬
‫שה וּלְ ַמ ַען ְּפדוּת‬
‫דו ׁ ָ‬
‫ָּכל ֶאחָ ד י ְֻכלַ ל ְ ּבלִ ּמ ּוד ַה ִ ּנשְׂ ָ ּגב ַה ֶזּה לְ ַמ ַען ְּפדוּת ַה ּׁ ְש ִכי ָנה ַה ְּק ֹ‬
‫ָמינ ּו ְ ּב ַרחֲ ִמים‪ ,‬אכי"ר‪.‬‬
‫רוב ְ ּבי ֵ‬
‫שנ ּו ו ְּפד ּות ַע ּמ ֹו יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ָק ֹ‬
‫נ ְַפ ׁ ֵ‬
‫ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש‬
‫ְּת ִפּלָ ה ק ֶֹדם לִ ּמּוד ַה ַ‬
‫ֹלהינּו‬
‫מֹודים ֲאנַ ְחנּו לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ‬
‫ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים וַ ֲאדֹונֵ י ָה ֲאדֹונִ ים‪ָ ,‬אב ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחֹות‪ִ .‬‬
‫בֹודת ַהּק ֶֹדׁש‪,‬‬
‫בֹוד ֶתָך ֲע ַ‬
‫תֹור ֶתָך וְ לַ ֲע ָ‬
‫בֹותינּו‪ּ ,‬בְ ִק ָּדה ְּוב ִה ְׁש ַּת ֲחוָ יָ ה‪ֶׁ ,‬ש ֵּק ַר ְב ָּתנּו לְ ָ‬
‫אֹלהי ֲא ֵ‬
‫וֵ ַ‬
‫דֹוׁשה‪ָ .‬מה ָאנּו‪ֶ ,‬מה ַחּיֵ ינּו‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָע ִׂש ָית ִע ָּמנּו ֶח ֶסד ּגָ דֹול‬
‫ּתֹור ֶתָך ַה ְּק ָ‬
‫וְ נָ ַת ָּת לָ נּו ֵחלֶ ק ּבְ סֹודֹות ָ‬
‫וֹונֹותינּו‪,‬‬
‫ֹאתינּו וַ ֲע ֵ‬
‫ּכָ זֶ ה‪ַ .‬על ּכֵ ן ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָך‪ֶׁ ,‬ש ִּת ְמחֹול‪ ,‬וְ ִת ְסלַ ח‪ ,‬לְ כָ ל ֲחט ֵ‬
‫בֹותינּו‪,‬‬
‫אֹלהי ֲא ֵ‬
‫ֹלהינּו וֵ ַ‬
‫וֹונֹותינּו ַמ ְב ִּדילִ ים ּבֵ ינֵ ינּו לְ ֵבינֶ יָך‪ְּ .‬ובכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ‬
‫וְ ַאל יִ ְהיּו ֲע ֵ‬
‫ֶׁש ְּתכֹונֵ ן לְ ָב ֵבינּו לְ יִ ְר ָא ֶתָך וְ ַא ֲה ָב ֶתָך‪ ,‬וְ ַת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ יָך לִ ְד ָב ֵרינּו ֵאּלֶ ה‪ ,‬וְ ִת ְפ ַּתח לְ ָב ֵבינּו ֶה ָע ֵרל‬
‫יחֹוח‪ .‬וְ ַת ֲאצִ יל ָעלֵ ינּו‬
‫בֹודָך ּכְ ֵר ַיח נִ ַ‬
‫רּוח לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ‬
‫ּמּודנּו זֶ ה נַ ַחת ַ‬
‫ּתֹור ֶתָך‪ ,‬וְ יִ ְהיֶ ה לִ ֵ‬
‫ּבְ סֹודֹות ָ‬
‫דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ַעל יָ ָדם‬
‫אֹור ְמקֹור נִ ְׁש ָמ ֵתנּו ּבְ כָ ל ּבְ ִחינָ ֵתינּו‪ ,‬וְ ֶׁשּיִ ְתנֹוצְ צּו נִ יצֹוצֹות ֲע ָב ֶדיָך ַה ְּק ִ‬
‫ימּותם‪ְּ ,‬וק ֻד ָּשׁ ָתם‪,‬‬
‫ּתֹור ָתם‪ְּ ,‬ות ִמ ָ‬
‫בֹותם‪ּ ,‬וזְ כּות ָ‬
‫כּותם‪ּ ,‬וזְ כּות ֲא ָ‬
‫ּגִ ּלִ ָית ְּד ָב ֶריָך ֵאּלֶ ה ּבָ עֹולָ ם‪ּ .‬וזְ ָ‬
‫לֹומ ִדים‪ּ .‬כְ ַמ ֲא ַמר‬
‫כּותם ָּת ִאיר ֵעינֵ ינּו ּבְ ַמה ֶׁש ָאנּו ְ‬
‫יַ ֲעמֹוד לָ נּו לְ ַבל נִ ּכָ ֵׁשל ּבִ ְד ָב ִרים ֵאּלּו‪ִּ .‬ובזְ ָ‬
‫ּתֹור ֶתָך"‪ .‬יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון‬
‫נְ ִעים זְ ִמירֹות יִ ְׂש ָר ֵאל "ּגַ ל ֵעינֵ י וְ ַאּבִ ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ ָ‬
‫ַ(קּבָ לָ ה ֵמ ָה ֲא ִריזַ "ל)‬
‫גֹואלִ י‪ּ .‬כִ י יְ יָ יִ ֵּתן ָחכְ ָמה ִמ ִּפיו ַּד ַעת ְּותבּונָ ה‪:‬‬
‫צּורי וְ ֲ‬
‫לִ ּבִ י לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ִ‬
‫ּוׁשכִ ינְ ֵּתיּה‪ּ ,‬בִ ְד ִחילּו ְּור ִחימּו‪ְּ ,‬ור ִחימּו ְּוד ִחילּו‪ ,‬לְ יַ ֲח ָדא ֵׁשם‬
‫קּוד ָׁשא ּבְ ִריְך הּוא ְ‬
‫לְ ֵׁשם יִ חּוד ְ‬
‫חּודא ְׁשלִ ים‪ַ ,‬על יְ ֵדי ַההּוא ָט ִמיר וְ נֶ ְעלָ ם ּבְ ֵׁשם ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫יּוד ֵק"י ּבְ וָ א"ו ֵק"י ּבְ יִ ָ‬
‫לְ ַא ְק ָמא ְׁשכִ ינְ ָּתא ֵמ ַע ְפ ָרא‪ּ ,‬ולְ ִעּלּוי ְׁשכִ ינַ ת עּוּזֵ נּו ֵאם ַהּבָ נִ ים ְׂש ֵמ ָחה‪ֲ .‬ה ֵרינִ י ְמ ַק ֵּשׁר ַעצְ ִמי‬
‫ֹאׁשם‬
‫זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּובר ָ‬
‫תּובים ּבְ ַ‬
‫ּבְ לִ ימּוד ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ּבְ נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַה ְּתנָ ִאים וְ ַהּצַ ִּד ִיקים ַהּכְ ִ‬
‫יֹוחאי וְ ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר ּבְ נֹו‪ .‬וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִּת ְת ַקּיֵ ם ְּת ִפּלַ ת ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך‬
‫לֹוקי ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון ּבַ ר ַ‬
‫ַה ַּתּנָ א ָה ֶא ִ‬
‫גּורה ְב ָא ָהלְ ָך‬
‫ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום ְ(ּת ִהּלִ ים סא‪ ,‬ד‪-‬ה) ּכִ י ָהיִ ָית ַמ ְח ֶסה לִ י ִמגְ ַּדל עֹז ִמ ְּפנֵ י אֹויֵ ב‪ָ .‬א ָ‬
‫ּדֹובבֹות ּבְ ֶק ֶבר‪,‬‬
‫תֹות ֶיהם ְ‬
‫מּודינּו זֶ ה ּיִ ְהיּו ִׂש ְפ ֵ‬
‫עֹולָ ִמים ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה‪ .‬וְ ֶאזְ ּכֶ ה ְׁשּבְ לִ ֵ‬
‫ּבֹור ֵאנּו‪ּ .‬וּבְ ַה ֵדין ִס ְפ ָרא ֵס ֶפר‬
‫רּוח לְ יֹוצְ ֵרנּו וְ לַ ֲעׂשֹות ְרצֹון ְ‬
‫לְ ַמ ַען ְׁשמֹו ּבְ ַא ֲה ָבה לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת ַ‬
‫לּותא ּבְ ַר ֲח ֵמי‪ ,‬יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ּבְ נֵ ֶיהם‪ .‬וִ ִיהי‬
‫ּזֹוהר‪ ,‬יִ ְפקּון יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן גָ ָ‬
‫ַה ַ‬
‫ֹלהינּו ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו‪ ,‬וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י‬
‫נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ‬
‫ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו ְ(ּת ִהּלִ ים צ‪ ,‬טז‪-‬יז)‪( .‬סֹוד ה')‬
‫ֹלהינּו ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו ַ‬
‫ֱא ֵ‬
‫[ּת ִפּלָ ה לִ ְרפּואֹות וִ יׁשּועֹות]‬
‫ְ‬
‫אֹוהב ּכָ ל ֶא ָחד ִמּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ֲה ֵרינִ י ְמ ַקּבֵ ל ָעלַ י ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁשל וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך‪ ,‬וַ ֲה ֵרינִ י ֵ‬
‫ּומא ִֹדי‪ ,‬וַ ֲה ֵרינִ י ְמזַ ֵּמן ֶאת ִּפי לִ לְ מֹד ּבְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש לִ זְ כּות ‪ ...‬פב"פ (וְ כָ אן‬
‫ּכְ נַ ְפ ִׁשי ְ‬
‫ׁשּועת ‪[ ] ...‬לְ ּבָ נִ ים ‪ַ ]...‬ה ֵּשׁם יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו יְ ַחזְ ֵקהּו [וְ יִ ְר ָּפ ֵאהּו‬
‫פּואת‪[ ]...‬יְ ַ‬
‫יְ ָפ ֵרט ּבַ ָּק ָׁשתֹו) [לִ ְר ַ‬
‫ּוׁש ָס"ה ּגִ ָידיו ּבְ תֹוְך ְׁש ָאר חֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יַ ֲא ִריְך‬
‫פּואת ַהּגּוף ּבִ ְר ַמ"ח ֵא ָב ָריו ְ‬
‫פּואת ַהּנֶ ֶפׁש ְּור ַ‬
‫ּבִ ְר ַ‬
‫ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים ‪ָ ]...‬א ֵמן ֶסלָ ה‪.‬‬
‫יֹוׁש ֵיעהּו ּבִ ְד ַבר יְ ָ‬
‫נֹותיו ּבַ ּנְ ִע ִימים] [וְ ִ‬
‫ּוׁש ָ‬
‫יָ ָמיו ְ‬
‫ עלוני "אור הזוהר" בהמשכים ‪-‬‬‫שאר ישוב‪,‬‬
‫גרינברג ‪ ,7‬קרית הרצוג‬
‫הרב הלל הלוי שליט"א‬
‫לאברכים בלבד כל יום אחרי השיעור בכולל‬
‫קהל חסידים‪ ,‬רמת אלחנן‬
‫בית הכנסת הספרדי‪ ,‬רמת אלחנן‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫יום ה' ‪14:30‬‬
‫שבת ‪ 15‬דקות לפני צאש"ק‬
‫כל יום ‪19:00 | 13:00-15:00‬‬
‫ימים א' ג' ה' ‪22:30-00:30‬‬
‫ליל שבת משעה ‪ 11‬עד אור הבוקר‬
‫מוצ"ש שעתיים לאחר הבדלה‬
‫‪19:45 | 6:00‬‬
‫ בת חפר ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫גבעת מרדכי‪ ,‬עץ יוסף‪ ,‬שח"ל ‪34‬‬
‫הרב עוזי שוויצה שליט"א‬
‫הרב עשור יוסף גבאי שליט"א‬
‫ בת ים‪-‬איזור התעשיה‬
‫ישיבת המיישר‪ ,‬אורט ישראל ‪1‬‬
‫הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א יום ג' ‪6:00-8:00‬‬
‫‪03-5792896/050-8440110‬‬
‫‪052-5458553‬‬
‫‪052-5458553‬‬
‫‪09-8988174‬‬
‫‪02-2646917‬‬
‫ גבעת שמואל ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫הרב מרדכי אפרתי שליט"א‬
‫המרכזי‪ ,‬סוף רחוב נימבובר‬
‫הרב מרדכי אפרתי שליט"א‬
‫שבט אחים‪ ,‬על יד מגדל המים‬
‫שלום ורעות‪ ,‬פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים הרב יאיר הלוי שליט"א‬
‫ימים א' ד' לאחר ערבית‬
‫יום ג' ‪7:30‬‬
‫‪03-5323231/050-7373305‬‬
‫ גדרה‬
‫הרב אליהו אלוש שליט"א‬
‫‪050-3999448‬‬
‫ הרצליה‬
‫הרב משה אלבז שליט"א‬
‫‪09-9544806‬‬
‫ חדרה‪-‬עץ החיים‪ ,‬שיכון עובדין‬
‫ חולון ‪ 4 -‬שיעורים‬
‫כולל מעוז יעקב‪ ,‬הגר"א ‪35‬‬
‫ חיפה ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫יגדיל תורה‪ ,‬מורשת רפאל‪ ,‬בילו ‪7‬‬
‫מורשת רפאל‪ ,‬ילג ‪ 13‬מעל ח"ק‪ ,‬הדר‬
‫‬
‫חמד‪-‬בית המדרש‬
‫ טבריה ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫משכן יעקב‪ ,‬רח' שלמה המלך‬
‫בית א‪-‬ל‪ ,‬הנביאים‪ ,‬שיכון ג' ש"א‬
‫רבי חיים פינטו‪ ,‬השיזף ‪ ,356/1‬מורדות טבריה‬
‫‬
‫‬
‫ ירושלים ‪ 16 -‬שיעורים‬
‫יצהר‪-‬כולל חצות‪,‬‬
‫לאחר ערבית‬
‫הרב רפאל דוידוב שליט"א‬
‫הרב אבשלום אברהם שליט"א‬
‫הרב מרדכי בן דוד שליט"א‬
‫הרב מרדכי בן דוד שליט"א‬
‫הרב אידן טובים שליט"א‬
‫הרב ישראל בן ארוש שליט"א‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫‪03-6517946‬‬
‫‪052-2236411/03-5545777/052-3790289‬‬
‫‪077-5014013/052-7133786‬‬
‫יום ד' ‪ 7:00‬ערב | ליל שבת‬
‫ימים ג' וד' ‪20:00-21:15‬‬
‫יום ד' ‪ | 7:00-8:30‬יום א' ‪9:30-9:00‬‬
‫יום ד' ‪22:30-23:30‬‬
‫ימי א‪-‬ה ‪19:30-20:30‬‬
‫יום ב' ‪20:30-22:00‬‬
‫הרב אברהם פרידלנדר שליט"א‬
‫אושפצין‪ ,‬חסד לאברהם ‪ ,8‬מאה שערים‬
‫תולדות אברהם יצחק‪ ,‬מאה שערים‬
‫דרכי צדק פורסוב‪ ,‬ברדיטשוב ‪ ,6‬מאה שערים‬
‫כולל היכל פנחס‪ ,‬חומה שלישית ‪ ,12‬מאה שערים‬
‫‪04-8678040‬‬
‫‪050-4132046‬‬
‫‪054-5888040‬‬
‫הרב אמיר דיין שליט"א ‪052-2823329‬‬
‫הרב מאיד דהאן שליט"א ‪050-7809009‬‬
‫‪054-8191400‬‬
‫יקנעם עילית‪-‬יחד שבטי ישראל‪ ,‬אכזיב ‪120 ,12‬‬
‫ישיבת שער השמים‪ ,‬רח' רש"י ‪ ,7‬גאולה‬
‫‪04-6339167‬‬
‫‪04-9592974‬‬
‫הרב יונתן קליין שליט"א‬
‫הרב ראובן גראס שליט"א‪-‬ר"י שער השמים ‪5:00-6:00‬‬
‫ימים ב' ד' ‪17:00-17:45‬‬
‫הרב אורי בריזל שליט"א‬
‫יום ה' ‪ 13:00-14:00‬שיעור בשער הכוונות סידור הרש"ש ‪02-6518148‬‬
‫חכם יצחק צרור שליט"א‬
‫הרב מנחם ווייס שליט"א‬
‫כל יום ‪19:00-20:00‬‬
‫הרב חיים יוסף פריש שליט"א‬
‫כל יום ‪9:15-9:45‬‬
‫הרב יוסף פריש שליט"א‬
‫הרב יצחק גוטליב שליט"א‬
‫‪17:00-19:00‬‬
‫כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט"א‬
‫לאחר השיעור מתקיימת תפילת ערבית ‪02-6280750‬‬
‫‪16:00-17:30‬‬
‫הרב יוסף גרינבלט שליט"א‬
‫בשער הכוונות‬
‫שיעור בעץ חיים או בסידור הרש"ש‬
‫שיעור בנגלות הזוהר ‪02-5375356‬‬
‫טוויג רשב"ם‪ ,‬מקור ברוך‬
‫יום ה' ‪7:30-9:00‬‬
‫ישיבת אור ודרך‪ ,‬רח' בר גיורא ‪ ,28‬מקור ברוך‬
‫כל יום ‪15:30-16:30‬‬
‫הרב שרגא סמיולץ שליט"א‬
‫הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א א'‪-‬ה' ‪19:00-20:30‬‬
‫תורת חכם‪ ,‬אהלי יוסף‪ ,‬בר אילן‬
‫בסידור הרש"ש ‪ -‬אידיש‬
‫ליל שישי ‪20:45‬‬
‫יום ב' ‪20:45‬‬
‫ספה"ק עץ חיים למתחילים בלשון הקודש‬
‫‪7:00-10:30‬‬
‫בית יוסף‪ ,‬שמעון הצדיק ‪ ,19‬ארזי הבירה‬
‫ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית‬
‫אלומים הקטן‪ ,‬נחליאלי ‪ 1‬ליד מאפיית גרליץ‪ ,‬רמת אשכול‬
‫ סביבות ירושלים ‪ 16 -‬שיעורים‬
‫אורות החומה‪ ,‬יצחק ניסים ‪ ,76‬קרית שמואל‬
‫תפלה לדוד ומשה‪ ,‬טהון ‪ ,12‬קרית יובל‬
‫קהילת יעקב‪ ,‬יהודה ‪ ,2‬בקעה‬
‫הרב אליהו אפללו שליט"א‬
‫הרב יעקב ביטון שליט"א‬
‫הרב שמואל שושני שליט"א‬
‫ביאלע אוסטרבא‪ ,‬נגארה ‪ ,13‬גבעת שאול‬
‫יד שלמה‪ ,‬רבי חיים וויטאל ‪ ,19‬גבעת שאול‬
‫הרב נפתלי הלוי שליט"א‬
‫הרב אליהו מרציאנו שליט"א‬
‫ישיבת שערי רחמים‪ ,‬שילה ‪ ,16‬נחלאות‬
‫הרב שחר שמואל ששון שליט"א‬
‫הרב שלמה שבתאי שליט"א‬
‫זכור לאברהם‪ ,‬המזלות‪ ,‬פסגת זאב צפון‬
‫הרב יוסף חיון שליט"א‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫הרב יוסף סוויסה שליט"א‬
‫הרב יהושע סלם שליט"א‬
‫הרב פנחס מוסבי שליט"א‬
‫הרב אבשלום שליט"א‬
‫זהר מיכל‪ ,‬זאב פלק ‪ ,18‬הר חומה‬
‫קצינלנבויגן ‪ ,73‬הר נוף‬
‫שרה ויוסף‪ ,‬פסגת זאב‬
‫בית חב"ד‪ ,‬פסגת זאב צפון‬
‫בית המדרש‪ ,‬מאיר גרשון ‪ ,21‬פסגת זאב מזרח‬
‫יוסף חיים‪ ,‬דוב הוז ‪ ,8/2‬קטמון‬
‫ברכת חיים‪ ,‬החורש ‪ ,90‬רמות‬
‫בית הרואה‪,‬‬
‫רמות ד'‬
‫פנימית בית הילד‪ ,‬השיש ‪ ,9‬גילה‬
‫ כפר סבא ‪ -‬כולל אש דת‪ ,‬טירת צבי‬
‫ לוד‬
‫‬
‫לונדון‪-‬וויז'ניץ‬
‫ מגדל העמק ‪ -‬מצפה העמק‬
‫מרכז רוחני מאור החיים‪ ,‬דובדבן ‪12‬‬
‫מוצש"ק לאחר ערבית‬
‫יום ג' בין מנחה וערבית‬
‫יום א' לאחר ערבית‬
‫יום ה' ‪13:45-14:45‬‬
‫ימים א' ג' ה' ‪9:00-10:15‬‬
‫מוצש"ק לאחר ערבית‬
‫יום ב' ‪20:00-21:00‬‬
‫ליל שישי מחצות הלילה‬
‫ימים ד‪-‬ה ‪8:00-10:00‬‬
‫מוצש"ק חצי לאחר ערבית‬
‫יום ג' ‪21:00-22:30‬‬
‫‪win vino‬‬
‫‪02-6242314‬‬
‫‪02-6564414‬‬
‫‪050-7858393‬‬
‫הרב מנשה קלימי שליט"א‬
‫‪02-645027‬‬
‫הרב אבנר שליט"א‬
‫הרב מיכאל חזות שליט"א‬
‫הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט"א‬
‫הרב ישראל ביטון שליט"א‬
‫‪08-9241174‬‬
‫שבת בבוקר לפני התפילה‬
‫מוצש"ק לאחר ערבית‬
‫ִׁשע ּורֵי "אוֹר ָה ַר ְׁש ִּב"י" ִה ְת ַרחֲב ּו ִל ְתחוּם‬
‫נו ָֹסף ֶׁשל ֲחנֻ ּיוֹת ְו ִׁש ְט ֵחי ִמ ְס ָחר‪ָּ .‬כל ָהרו ֶֹצה‬
‫ִלזְ ּכוֹת ְל ַה ְצ ָל ָחה ְּב ֵע ֶסק ַמ ְת ִחיל ְּבי ִּסוּד‬
‫ִׁשעוּר "אוֹר ָה ַר ְׁש ִּב"י"‪ִ ,‬מ ְס ַּפר ַּד ּקוֹת ְּביוֹם‬
‫ָסים ַלחֲנוּת‬
‫ַבים ַה ּנ ְִכנ ִ‬
‫ּבוֹ ְמז ִַּכים ֶאת ָהר ִּ‬
‫ִל ְׁשמ ַֹע ִּד ְברֵי זו ַֹהר ַה ָקדו ֹּש‪.‬‬
‫ר' ָּדוִד לוֹק נ"י ַּב ַעל חֲנוּת ִל ְמ ִכירַת יֵינוֹת‬
‫ָכה ִל ְהיוֹת‬
‫ו ִּפ ּצו ִּחים ִל ְכבוֹד ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ז ָ‬
‫זֹּהר ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָה‪ ,‬ו ְּכ ָא ְמ ָרם‬
‫ָה ִראׁשוֹן ְּב ִל ּמוּד ַה ַ‬
‫ז"ל ַה ַּמ ְת ִחיל הוּא ָה ִע ָּקר‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ַק ֵּבל ֶאת‬
‫ֻּלם‪)ְ ,‬ר ֵאה שו"ע או"ח סי'‬
‫ׂ ָכר ְּכ ֶנגֶד כ ָּ‬
‫ַה ָּש‬
‫תקפ"ה( ַה ַּמ ְת ִחיל ְּב ִמ ְצוָה או ְֹמ ִרים לוֹ ְּגמֹר‬
‫)רמב"ם וא"ח(‪ְ ,‬ונ ְִקרַאת ַעל ְׁשמוֹ )רש"י‬
‫ְׁשמוֹת ֶּפרֶק לז ָּפסוּק א'‪ַ ,‬ע ּיֵן מס' עֲבו ָֹדה‬
‫ֻקוֹת ַעל‬
‫ַלה ֲעמ ּ‬
‫זָרָה ַּדף י"ט ע"א‪ֵ ,‬ס ֶפר ְמג ֶּ‬
‫זֹּהר ְּב ִדין‬
‫)פ ָר ַׁשת ִּפנ ְָחס(‪ ,‬ע"פ ַה ַ‬
‫ַה ּתוֹרָה ָּ‬
‫ׂ ָכרוֹ‪ ,‬עיי"ש(‪.‬‬
‫ֶׁש ּי ִּטֹל ְש‬
‫‪best wine store‬‬
‫‪02-5389176‬‬
‫מוצש"ק לאחר ערבית‬
‫שבת ‪15:00-16:00‬‬
‫ֵסק ִׁשע ּורֵי אוֹר‬
‫ָחת ָהע ֶ‬
‫ֻלָה ְל ַה ְצל ַ‬
‫ְסג ּ‬
‫ָה ַר ְׁש ִּב"י ַּב ֲחנֻּיוֹת‬
‫‪& more....‬‬
‫‪b‬חל ניצנים ‪ 12‬מרכז מסחרי‬
‫רמת בית שמש א' )מול קנגרו(‬
‫באמצע יום עבודה שיגרתי כשהרבה‬
‫אנשים באים לקנות יין שוקולוד וממתקים‬
‫טועמים פתאום את מתיקות אור הרשב"י‬
‫על ידי הלימוד בספר הזוהר הקדוש‬
‫וזוכים לטעום מיין המשומר לצדיקים‬
‫לעתיד לבוא‬
‫וממנו ילמדו וכן יעשו‬
‫‪04-6441113‬‬
‫ז‬
‰Ò˜˙
:‡"˘ÌÈ˘ '‚
‫כג טבת‬
… ƒ ≈«
˙‡∆ ÌÈcL
ƒ » ∆ ÌB˜Ó» B˙B‡a¿ Ìp‰ÈbÏ
ÌÓˆÚ
» ¿ « e‡ÓhL
¿ ƒ ∆ ‰‡Óh‰
» ¿ À « Èa
≈¿
‡e‰Â¿ ,̉a
∆ » ˜a„
» ¿ ƒ Ck» Á‡Â
« « ¿ ,ÌÁeÂ
» ¿
.ÌÏBÚ‰
» » ȘÈfÓ
≈ ƒ « Ì˙B‡Ó
» ≈ „Á‡k
» ∆ ¿ ˜ÈfÓ
ƒ«
  
B˜» ‰Ê∆ c
» » ,Èa
« » ,̉Ï
∆ » 
ÌÎÏ
∆ » LÈ≈ Ï‡
» ¬ ,‰B˙
»
È„Ï
≈¿ ƒ ¿
ÌÈÙq‰
ƒ » ¿ « Ì˙B‡Ó
» ≈ [CBzÓ] ˜Á˙‰Ï
≈ «¿ ƒ ¿
… ∆ È„k

ÌÎaÏ
∆ ¿ ƒ ‰ËÒÈ
∆ ¿ ƒ ‡lL
≈ ¿ [eÏl‰]
Ì˙B‡
»
ÏÎÏe
»¿
eÏl‰
» « ˙B„BÚÏ
¬»
ÒÁ« ‡nL
» ∆ Ô‡k» Ó‡L
« » ∆ ÌÈ„„v‰
ƒ »¿ «

˙„BÚ
« ¬ Á‡Ó
« « ≈ eËÒz
¿ ƒ [‡Ï]
ÌBÏLÂ
» ¿
eÏl‰
» « ÌÈÙq‰
ƒ » ¿ « Ïk» È‰L
≈ ¬ ∆ ,‰"aw‰
» »«
ÌeMÓƒ ,Ì„‡‰
» » » Èa
≈ ¿ ˙‡∆ ÌÈÚËÓ
ƒ ¿ «
˙MÈÂ
« À ƒ ,ÌÈÓÎÁ
ƒ » ¬ eȉ» Ì„∆ ˜∆ ÈaL
≈¿ ∆
Ô˙pL
« » ∆ ̉‡Ó
» » ¿ « ≈ eLÈ¿ » Bf‰« ‰ÓÎÁ‰
»¿»«
 e˙kL
» ∆ ,ÌÈL‚ÏÈt‰
ƒ ¿ « ƒ « ÈÏ
≈¿ ƒ
L‡
∆ ¬ ÌÈL‚ÏÈt‰
ƒ ¿ « ƒ « ÈÏÂ
≈ ¿ ƒ ¿ 
… » « ̉‡
˙zÓ
» » ¿ « Ô˙
« » ̉‡Ï
» »¿ « ¿
ÈÁ« ep„BÚa
∆ ¿ Ba¿ ˜ÁˆÈ
» ¿ ƒ ÏÚÓ
« ≈ ÌÁlLÈÂ
≈ ¿ « ¿«
Ck» Á‡Â
« « ¿ .Ì„˜
∆ ∆ ı‡
∆ ∆ χ∆ ‰Ó„˜
» ¿≈
‰nÎÏ
» « ¿ ‰ÓÎÁ
» ¿ » d˙B‡a
» ¿ eÎLÓ
¿ ¿ƒ
.ÌÈ„„ˆ
ƒ»¿
… ¬ « ÏL

,˜ÚÈ
∆ B˜ÏÁ
¿ ∆ ,˜ÁˆÈ
» ¿ ƒ ÚÊ
« ∆ 
̉‡
» » ¿ « ÔziÂ
≈ ƒ «  e˙kL
» ∆ ,Ck» ‡Ï…
˜ÏÁ
∆ ≈ e‰Ê∆ .˜ÁˆÈÏ
» ¿ ƒ ¿ BÏ L‡
∆ ¬ Ïk» ˙‡∆
˜a„
« ¿ ƒ daL
» ∆ ‰eÓ‡‰
» ¡ » ÏL∆ LB„w‰
»«
B˙B‡Óe
≈ ÏB‚
» B˙B‡Ó≈ ‡ˆÈÂ
» » ¿ ̉‡
» »¿ «
… ¬ « ¿ e˙k» ‰Ó« .„v‰
  ?˜ÚÈa
««
‰z‡Â
» « ¿ e˙ÎÂ
» ¿ ,ÂÈÏÚ
» » v
» ƒ '‰ ‰p‰Â
≈ƒ ¿
… ¬«
CÈˆ
ƒ » Ck» ÌeMÓƒ .'B‚¿ ÈcÚ
ƒ ¿ « ˜ÚÈ
‰"aw‰
» » « Á‡
« « CLn‰Ï
≈ » ƒ ¿ Ì„‡‰
»» »
  e˙kL
» ∆ ,„ÈÓz
ƒ » Ba ˜c‰Ïe
≈ »ƒ ¿
.˜a„˙
» ¿ ƒ Be

‰a
« ¿ ‰ÏÚÈ
∆ ¬ « ÈÓƒ   ,‰‡
≈ ¿ 
Șƒ ¿ ,LÙe
« ≈ ÊÁ
« » Ck» Á‡
« « .'B‚¿ '‰
… ¿ ,Ìψ
… ∆ .ÌÈtÎ
‡ÏÂ
∆ ∆ ÂÈ„È
» » ¿ ‰NBÚ
∆ ‡lL
ƒ««
… ∆ ‰Óa
.CÈˆ
ƒ » ‡lM
« ¿ ̉nÚ
∆ » ƒ ˜ÈÊÁÓ
ƒ¬«
… ¿ ̉
… ∆ ,„BÚ¿
‡nËÓ
≈ « ¿ ‡ÏÂ
∆ » ‡ÓË
» ¿ ƒ ‡lL
Ì˙B‡
»
BÓk¿ Ûeb‰« ˙‡∆ ̉
∆»
ÌÈ„ia
ƒ « » « ÌÓˆÚ
» ¿ « ˙‡∆ ÌȇnËnL
ƒ ¿ « ¿ ∆
e
« ÌÈtÎ
ƒ « « Ș
ƒ ¿ ‡e‰ ‰ÊÂ
∆ ¿ ,‡Óh‰Ï
≈» ƒ ¿
… ∆ ‰Ê∆ BÓk¿ ,Ï
˙‡∆ CLBÓ
≈
‡lL
»≈
Ș
ƒ¿ ‡e‰ ‡„Â
»¿ ,‡‡zÒ‡Ï
»¬»¿ƒ¿
:˙Á‡ ‰˘Ï
‡"Ú ˜  ‡ÈÂ
‫ו חשון‬
ÔÈÏË
ƒ¿» ‡ÓÏÚ
»¿» ȇ‰Ó
«≈ ˜ÈÙ„
ƒ»¿ ‡˙ÚL
»¬« ‡È‰‰e
ƒ«¿
ÈÈÈ„c
≈ ¿«¿ ˙‡
«¬ ‡e‰‰a
«¿ Ìp‰Èba
»ƒ ≈« dÈÏ≈ ÔÈ‡LÂ
ƒ¬» ¿ dÈÏ≈
e‰ÈÈÓ‚
¿« ¿« eȇÒc
ƒ» ¿ ‡‡ÒÓ
»√»¿ ÈÏ
≈¿ƒ ÔBÏ
‡˜Ê
»¿ƒ e‰È‡Â
ƒ¿ .e‰a¿ ˜ac˙‡
« »¿ƒ ˙Ïe
«»¿ ,e‰ÈÈÁeÂ
¿« ¿
.‡ÓÏÚ„
»¿»¿ ȘÊ
≈¿ƒ Ôep‡Ó
ƒ≈ „Ák
«¿
 
ÔÈlÓÏ
ƒƒ¿ ‡„» ‡È˜
» ƒ¿ Èa
«» ÔBÏ 
‡˜Á˙‡
»¬ «¿ƒ eÎÏ¿ ˙ȇƒ Ï‡
»¬ .‡˙ÈÈB‡c
» ¿« ¿
  ÔÈÙÒ
ÈËÒÈ
≈¿ƒ (‫‡ )דף ק ע"ב‬Ïc
» ¿ ÔÈ‚a
ƒ¿ (ÔÈl‡)
ƒ¿ƒ Ôep‡Ó
ƒ≈ (BbÓ)
ÔÈËÒ
ƒ¿ƒ Ôep‡ƒ ÏÎÏe
»¿ ÔÈÁÏet
ƒ»¿ ÔÈl‡Ï
≈ƒ¿ eÎÈÈaÏ
¿«ƒ
ÔeËÒz
¿ƒ (‡l) ÌBÏLÂ
» ¿ ÒÁ« ‡ÓÏÈ„
»¿ ƒ ‡Î‰
»» Ó‡˜c
«¬ » ¿
Ïλ ‡‰c
» ¿ .‡e‰ CÈ
ƒ¿ ‡L„˜„
» ¿À¿ ‡ÁÏet
»»¿ ˙aÓ
«»ƒ
ÔÈ‚a
ƒ¿ ,‡L
»» ÈÏ
≈¿ƒ ÔBÏ ÔÈiÚˇ
»«¿« ÔÈl‡
≈ƒ ÌÈÙÒ
ƒ»¿
‡„» ‡˙ÓÎÁ„
»¿¿» ¿ ‡˙eÈÂ
» ƒ ,B‰¬ ÔÈÓÈkÁ
ƒ ƒ« Ì„˜
∆∆ Èc
≈¿ ƒ
,ÈzÎc
ƒ¿ ƒ ,ÌÈLblt
ƒ ¿«ƒ ÈÏ
≈¿ƒ ‰Èc
«»¿ ̉‡Ó
» »¿«≈ e˙È
¿»
Ô˙
«» ̉‡Ï
» »¿«¿ L‡
∆ ¬ ÌÈLblt‰
ƒ ¿«ƒ« ÈÏÂ
≈¿ƒ¿ (‰Î ˙È˘‡)
Ba¿ ˜ÁˆÈ
»¿ƒ ÏÚÓ
«≈ ÌÁlLÈÂ
≈¿«¿« ˙BzÓ
»« ̉‡
» »¿«
˙Ïe
«»¿ .Ì„˜
∆∆ ı‡
∆∆ χ∆ ‰Ó„˜
» ¿≈ ÈÁ» e„BÚa
∆ ¿
.ÔÈËÒ
ƒ¿ƒ ‰nÎÏ
»«¿ ‰ÓÎÁ
»¿» ‡È‰‰a
ƒ«¿ eÎLÓ˙‡
¿ «¿ƒ

,ÈΉ
ƒ» ‡ϻ ˜ÚÈ„
… ¬«¿ ‡˜ÏeÁ
»» ˜ÁˆÈ„
»¿ƒ¿ ‡ÚÊ
» ¿« 
Ïk» ˙‡∆ ̉‡
» »¿« ÔziÂ
≈ƒ« (‰Î ˙È˘‡) ,ÈzÎc
ƒ¿ ƒ
‡LÈc˜
» ƒ« ‡˜ÏeÁ
»»
‡c» ,˜ÁˆÈÏ
»¿ƒ¿ BÏ L‡
∆¬
˜ÙÂ
«»¿ ,̉‡
» »¿« dÈa≈ ˜ac˙‡„
« »¿ƒ ¿ ‡˙eÓȉÓc
» ¿ ≈¿ ƒ
‰Ó« ˜ÚÈ
… ¬« ,‡ËÒ
»¿ƒ ‡e‰‰Óe
«≈ ‡„Ú
»¿« ‡e‰‰Ó
«≈
,È˙Îe
ƒ¿ .ÂÈÏÚ
»» v
»ƒ»ÈÈ¿ ‰‰Â
≈ƒ¿ (ÁÎ ˙È˘‡) dÈa≈ È˙k
ƒ¿
ÈÚa
≈» Cλ ÈÈ‚a
≈ ƒ¿ .'‚¿ ÈcÚ
ƒ¿« ˜ÚÈ
… ¬« ‰z‡Â
»«¿ (‡Ó ‰ÈÚ˘È)
CÈa
ƒ¿ ‡L„˜
» ¿À ˙
«» ‡ÎLÓ˙‡Ï
»¿ «¿ƒ¿ L» aÏ
«¿ dÈÏ≈
Be (È ÌÈ„) ,ÈzÎc
ƒ¿ ƒ È„z
ƒ» dÈ≈ ‡˜ac˙‡Ïe
»¿ «¿ƒ¿ ‡e‰
.˜a„˙
» ¿ƒ
.'‚¿ »ÈÈ¿ ‰a
«¿ ‰ÏÚÈ
∆¬« ÈÓƒ („Î ÌÈω˙) ,ÈÊÁ
≈» 
„ÈÚ
ƒ¬ ‡Ïc
» ¿ .ÌÈtÎ
ƒ«« Ș
ƒ¿ LÈÙe
« ≈ „‰‡
«¬« ˙Ïe
«»¿
‡Ï„
» ¿ ‰n
»¿ e‰a¿ Ûwz˙‡
««¿ƒ ‡ÏÂ
»¿ ‡ÒÙeË
»¿ ÈB„Èaƒ
ȇÒ
ƒ» ‡ÏÂ
»¿ e‰a¿ ‡zÒ‡
«»¿ƒ ‡Ïc
» ¿ e˙¿ .CÈˈ‡
ƒ¿¿ƒ
ÔÈ„È
ƒ»¿ e‰ÈÈÓb
¿« ¿« ÔÈ‡ÒÓc
ƒ¬»¿ ƒ Ôep‡Î
ƒ¿ ‡Ùe‚Ï
» ¿ e‰a¿
:˙Á‡ ‰˘Ï
   ÙÒ

‰f‰
ÂÒ˜˙
‫ו חשון‬
‡l‡
» ∆ Á‡‰
≈ « » „vÏ
« « BaÏÂ
ƒ ¿ BBˆ¿ CÈLÓ‡
ƒ ¿« ‡Ï„
» ¿ ‡„» ‡‚k
» ¿«¿ ,Ï
»≈ e
« ,ÌÈtÎ
ƒ««
.‰"aw‰
» » « ˙„BÚ
« ¬ Á‡
« « CLn‰Ï
≈ » ƒ ¿
‡l‡
»∆ ,‡Á‡
»¬« ‡ËÒÏ
»¿ƒ¿ dÈaÏÂ
≈ƒ¿ dÈ˙eÚ
≈ ¿

e˙k» .BLÙ
¿ « ‡ÂMÏ
¿ » « ‡N
» » ‡Ï… 
ƒ¿ ‡L„˜c
» ¿À¿ ‡ÁÏet
»»¿ ˙
«» ‡ÎMÓ˙‡Ï
»¿ «¿ƒ¿
,‰eLt
» ¿ ≈ È‰Â
≈ ¬ « ,ÈLÙ
ƒ ¿ « ‡˜Â
» ¿ ƒ ¿ BLÙ
¿ « .‡e‰ CÈ
.‰eÓ‡‰
» ¡ » „ˆ« ,„Âc
ƒ » LÙ
∆ ∆ BÊ  ÈLÙ
ƒ ¿ « È˙k

ƒ¿ BLÙ
¿« .BLÙ
¿« ‡ÂLÏ
¿» « ‡N
»» ‡Ï
… 
.LnÓ
» « Ì„‡‰
» » » LÙ
∆ ∆ BÊ  BLÙ
¿ « (‫ )דף קא ע"א‬‰eÓ˜e‡
» ¿ ‡‰Â
»¿ ,È˜
ƒ¿ ÈLÙ
ƒ ¿«
ÌÏBÚ‰
» » ÔÓƒ ‡ˆÈ
» » L‡kL
∆ ¬ « ∆ ÌeMÓƒ
» ¿ ≈¿ ƒ ‡ËÒ
»¿ƒ „Âc
ƒ» LÙ
∆∆ ‡„» ÈLÙ
ƒ ¿«
ÌÈNÚÓa
ƒ ¬ « ¿ ‰lÚ˙z
∆ « ¿ ƒ BLÙÂ
¿ « ¿ ‰f‰
∆ « .‡˙eÓȉӄ
̉a
∆ » Ìi˜˙iM
≈ « ¿ ƒ ∆ ‰Ó« ÏÚ« ,ÌÈLkL
ƒ ≈ ¿ ∆ ˜etÈ
ƒ „Îc
« ¿ ÔÈ‚a
ƒ¿ .LnÓ
»« L» c
« ¿ LÙ
∆∆ ‡c» BLÙ
¿«
,ÌÈLB„w‰
ƒ ¿ « Ì˙B‡
»
Ïk» ÔÈa≈ ˙ÎÏÏ
∆ ∆ » ÔÈ„BÚa
ƒ» ¿ ˜lzÒÈ
««¿ƒ dÈLÙÂ
≈ ¿«¿ .‡ÓÏÚ
»¿» ȇ‰Ó
«≈
Cl‰˙‡
≈« ¿ ∆
Ó‡pL
« ¡ ∆ ∆ BÓk¿
» ÔÈa≈ C‰ÈÓÏ
« ≈¿ e‰a¿ ÌÈi˜˙È„
««¿ƒ¿ ‰Ó« ÏÚ« ÔÈLÎc
ƒ¿ » ¿
ÌeMÓe
ƒ .ÌÈiÁ‰
ƒ « « ˙Bˆ‡a
¿ « ¿ '‰ ÈÙÏ
≈ ¿ ƒ Ïk
… ∆ (Ê˘ ÌÈω˙) ,Ó‡
‰Î
» » ¿ ‡OÈ
» ƒ ,ÈLÙ
ƒ ¿ « ‡ÂMÏ
¿ » « ‡N
» » ‡lL
≈» ¿z‡„
« ¿ ‰Ók
»¿ ÔÈLÈc˜
ƒ ƒ« Ôep‡ƒ
.'B‚¿ '‰ ˙‡Ó
≈≈
‡Ïc
» ¿ ÔÈ‚e
ƒ¿ .ÌÈiÁ‰
ƒ«« ˙Bˆ‡a
¿«¿ »ÈÈ¿ ÈÙÏ
≈¿ƒ Cl‰˙‡
≈«¿∆

,̉‡
» » ¿ « ÏBnpL
ƒ ∆ Á‡
« « ,‰‡
≈ ¿ 
.'‚¿»ÈÈ¿ ˙‡Ó
≈≈ ‰Î
» »¿ ‡OÈ
»ƒ ÈLÙ
ƒ ¿« ‡ÂMÏ
¿» « ‡N
»»
ÁÏL
« » ‰"aw‰Â
» » « ¿ ,‡BÎÂ
≈ ¿ LBÈ
≈ ‰È‰
»»
Èel‚a
ƒ ¿ ÌÈ·ÏÓ
ƒ » ¿ « ‰LÏL
» … ¿ ÂÈχ
» ≈ È˙È
ƒ» ‰Â‰
»» ̉‡
» »¿« Êb˙‡c
«¿¿ƒ ¿ ˙a
«» ,ÈÊÁ
≈» 
,Ó‡z
« … ̇Â
ƒ ¿ .ÌBÏL» BÏ ÌÈc˜‰Ï
ƒ¿«¿
dÈa‚Ï
≈«¿ „L
«» ‡e‰ CÈ
ƒ¿ ‡L„˜Â
» ¿À¿ ,ȇÎÂ
ƒ»¿
˙B‡Ï
¿ ƒ ÏBÎÈ» ÈÓƒ ÈÎÂ
ƒ ¿ ‰Ï‚a
∆ ¿ ƒ ¿ È‰L
≈¬ ∆
»¿ dÈÏ≈ ‡Ó„˜‡Ï
» »¿«¿ ‡Èlb˙‡a
»¿«¿ƒ¿ ÔÈ·ÏÓ
ƒ»¿« ˙Ïz
«¿
e˙k» È‰Â
‰NÚ
∆…
≈ ¬ « ,ÌÈ·ÏÓ
ƒ » ¿ « .ÌÏL
ȇc« « ‡l‡
» ∆ ?'B‚¿ ˙BÁe ÂÈ·ÏÓ
» » ¿ « ÏÈÎÈ
ƒ¿ Ô‡Ó» ÈÎÂ
ƒ¿ .‡Èlb˙‡a
»¿«¿ƒ¿ ‡‰„
» ¿ ‡ÓÈ˙
» ≈ ȇÂ
ƒ¿
Èa
≈ ¿ BÓk¿ ı‡Ï
∆ » » e„iL
¿ » ∆ Ì˙B‡
» ‰‡L
» »∆
‰NBÚ
∆ („˜ ÌÈω˙) ,È˙Î
ƒ¿ ‡‰Â
»¿ ÔÈ·ÏÓ
ƒ»¿« ÈÓÁÓÏ
≈¡∆¿
… ¿ .Ì„‡
̉≈ È‰L
≈ ¬ ∆ ,‰Ê∆ EÏ¿ ‰L˜È
∆ ¿ ƒ ‡ÏÂ
»»
»» ȇcÂ
»« ‡l‡
»∆ .'‚¿ ˙BÁe ÂÈ·ÏÓ
»»¿«
‰ÚLe
» » ¿ ,˙BLB„˜¿ ˙BÁe ȇcÂ
« « ,ÔBÏ ‡ÓÁ
ÌÈLaÏ˙Ó
ƒ ¿«¿ ƒ
,ÌÏBÚÏ
» » ÌÈ„BiL
ƒ ¿ ∆ ‰L˜È
∆ ¿ƒ ‡ÏÂ
»¿ ,‡L
»» È„
≈¿ ƒ ‡‚Î
» ¿«¿ ‡Ú‡Ï
» ¿«¿ È˙Ác
≈¬«¿
,ÌÈÓÏb
ƒ » ¿ ÏL∆ ˙B„BÒÈe
ƒ ÌÈȇa
ƒ ƒ¬ «
,ÔÈLÈc˜
ƒ ƒ« ÔÈÁe
ƒ Ôep‡ƒ ȇcÂ
»« ‡‰c
» ¿ ,ȇ‰« CÏ»
‰‡Ók
≈ ¿ « ¿ LnÓ
» « Ì„‡
» » ÈÏ
≈ ¿ ƒ ÌȇÂ
ƒ ¿ƒ ¿
Èȇa
≈ ƒ¬« ÔÈLaÏ˙Ó
ƒ ¿«¿ƒ ‡ÓÏÚÏ
»¿»¿ È˙Á„
≈¬»¿ ‡˙ÚLe
»¬« ¿
.Ì˙eÓ
» „¿

Ì˙B‡
»
‰‡
» » ̉‡
» » ¿ « ,‰‡e
≈ ¿  LnÓ
»« ‡L
»» ÈÏ
≈¿ƒ eÊÁ˙‡Â
¬¿ƒ¿ ,ÔÈÓÏe‚„
ƒ¿ ¿ È„BÒÈe
≈ ƒ
b« ÏÚ« Û‡Â
« ¿ ,Ì„‡
» » Èa
≈ ¿ ‰‡Ók
≈ ¿« ¿
.ÔB‰Ï„
¿ ƒ ‡˜eÈ„
»¿ ƒ eÊÈÁk
≈¿
ı» ¿ ‡ˆÈ
» » ,‰ÏÈn‰
» ƒ « ÔÓƒ ‡Bk
≈ ‰È‰L
»» ∆

»» È
≈¿ eÊÈÁk
≈¿ ÔBÏ ‡ÓÁ
»» ̉‡
» »¿« ,ÈÊÁ
≈» 
‰È‰L
» » ∆ [‰Ó] Ú‚Ï
« … ¿ ƒ ‡Ï… È„k
≈ ¿ ̉ÈÁ‡
∆ ≈ ¬ « .‡L
.ÔÎÏ
≈ » Ì„wÓ
∆… ƒ ‰NBÚ
∆
˜Ù
«» ‰ÏÈnÓ
» ƒƒ ȇÎ
ƒ» ‰Â‰c
»¬ ¿ b« ÏÚ« Û‡Â
«¿

‰‡L
» » ∆ ȇcÂ
« « ,ÔBÚÓL
¿ ƒ Èa
ƒ « 
‰Â‰c
»¬ ¿ (‰Ó) Ú‚ÓÏ
«¿ƒ¿ ‡Ïc
» ¿ ÔÈ‚
ƒ¿ e‰ÈÈ˙a‡
¿«¿«¬ ˉÂ
« »¿
‰nÓ
« ƒ ,ÌÈ·ÏÓ
ƒ » ¿ « ÏL∆ ‰‡Ók
∆ ¿ « ¿ Ì˙B‡
»
.‡c
»¿ ˙Ó„wÓ
« ¿«ƒ „ÈÚ
ƒ¬
˙"Ïc
∆ » Û"χa
∆ » ¿ ,È„‡
» … ¬ Ó‡iÂ
« … « e˙kM
»∆
eȉ» el‡Â
≈ ¿ ,‰‡a
» » ‰˙ȉ
» ¿ » ‰ÈÎM‰
» ƒ ¿ « ÔÈ·ÏÓ„

ƒ»¿« ¿ eÊÈÁk
≈¿ ȇcÂ
»« ÔBÚÓL
¿ƒ Èa
ƒ ƒ 
ÌeMÓƒ ,‰Èχ
» ∆ ≈ ‡qÎÂ
≈ ƒ ¿ dlL
» ∆ ÌÈ„enÚ
ƒ «
»… ¬ Ó‡iÂ
« …« È˙΄
ƒ¿ ƒ ‰nÓ
«ƒ ,ÔBÏ ‡ÓÁ
»»
.‰ÈzÁzL
» ∆ ¿ « ∆ ÌÈÂb‰
ƒ » ¿ « ˙LÏL
∆ … ¿ ̉L
≈ ∆ È„‡
… ∆ ‰Ó« ÏBnpL
‡lM
ƒ ∆ ÌeMÓƒ ˙Úk
≈ » ‰‡Â
» » ¿ ÔÈl‡Â
≈ƒ¿ ,‡È˙‡
»¿« ‰Â‰
»» ‡zÈÎL
»¿ ƒ¿ ,˙"Ï„ Û"χ¿
… ∆ „Ú« ‰ÊÏ
.ÏBnƒ ‡lL
∆ » Ì„wÓ
∆… ƒ ‰‡
» » ÔÈ‚a
ƒ¿ ,da‚Ï
»«¿ ‡ÈÈÒkÂ
»¿ ¿À¿ dÏÈc
» ƒ ÔÈÎÈÓÒ
ƒ ƒ¿ B‰¬
̉L
≈ ∆ ‡l‡
» ∆ ,Ú„BÈ
« ≈ ‰È‰
» » ‡Ï… ‰lÁza
»ƒ ¿«
‡zL‰
»¿ « ‡ÓÁÂ
»»¿ .‡˙BÁ˙c
» ¿ ƒ ˙Ïz
«¿ ÔÈÂÂb
ƒ »¿ Ôep‡c
ƒ¿
,Êb˙‡
«¿¿ƒ (‫‡ )דף קא ע"ב‬Ï» „Ú« ‡c
»¿ ˙Ó„wÓ
« ¿«ƒ ÈÓÁ
≈» ‰Â‰
»» ‡Ïc
» ¿ ‰Ó« Êb˙‡c
«¿¿ƒ ¿ ÔÈ‚
ƒ¿
:‡"˘ÌÈ˘ '‚
‫כד טבת‬
 
 
:˙Á‡ ‰˘Ï
"Ú ‡˜  ‡ÈÂ
‫ו חשון‬
Ì˙B‡L
» ∆ Ú„È
« » Ck» Á‡
« « .Ì„‡
» » Èa
≈ ¿ ,‡L
»» Èa
≈¿ Ôep‡c
ƒ ¿ ‡l‡
»∆ Ú„È
«» ‰Â‰
»» ‡Ï» ‡˙ÈÓ„˜a
» ƒ ¿«¿
ÂÈχ
» ≈ e‡e
» ̉≈ ÌÈLB„˜
ƒ ¿ ÌÈ·ÏÓ
ƒ » ¿ « e˙‡Â
»¿ ÔÈLÈc˜
ƒ ƒ« ÔÈ·ÏÓ
ƒ»¿« Ôep‡c
ƒ ¿ Ú„È
«» ˙Ïe
«»¿
BÏ eÓ‡L
¿ » ∆ ‰ÚLa
» » ¿ ,˙eÁÈÏLa
ƒ ¿ ƒ
≈ eÓ‡c
¿» ¿ ‡˙ÚLa
»¬« ¿ .dÈa‚Ï
≈«¿ ‡˙eÁÈÏLa
» ƒ¿ ƒ
BÏ eOe
¿ ƒ EzL‡
¿ ¿ ƒ ‰N
» » ‰"i‡
≈ « dÈÏ
.˜ÁˆÈ
» ¿ ƒ ˙BNa
« ¿
.˜ÁˆÈ
»¿ƒ ˙BNa
« ¿ dÈÏ≈ eNe
¿ ƒ EzL‡
¿¿ ƒ ‰N
»» ‰"i‡
≈«

,B"i‡« ˙B„e˜¿ ˙Bi˙B‡‰
ƒ »  

ÊÓ
∆ ∆ ,B"i‡« ÔÓÈÒÂ
» ƒ¿ ,B"i‡« ˙B„e˜¿ ÔÂÂ˙‡
»¿« 
,‰ÏÚÓlM
» ¿ « ¿ ∆ ‰ÓÏ
« ¿ ÊÓ
∆ ∆ B"i‡« ÔÓÈÒÂ
« ƒ ¿
ƒ¿ ‡L„e˜Ï
» ¿ ¿ ÊÓ
∆ ∆ ,‡ÏÈÚÏc
» ≈¿ ƒ ‰ÓÏ
«¿
.ω‡
∆ … » ‰p‰
≈ ƒ Ó‡iÂ
∆ … « .‰"awÏ
» » « ÊÓ
∆ ∆ CÈa
ÌL» e˙ÎÂ
» ¿ ,ω‡
∆ … » ‰p‰
≈ ƒ Ô‡k» e˙k» ‰p‰
≈ƒ ‡Î‰
»» È˙k
ƒ¿ .ω‡
∆… » ‰p‰
≈ƒ Ó‡iÂ
∆ …« .‡e‰
‡a… .'B‚¿ ÔÚˆÈ
» ¿ ƒ Ïa« ω‡
∆…
ÔÚˆÈ
»¿ƒ Ïa« ω‡
∆… (‚Ï ‰ÈÚ˘È) Ì˙‰
»» È˙Îe
ƒ¿ ω‡
∆… »
e˙k» ‰nÏ
» » ,B"i‡« „e˜pL
» ∆ ÔÂÈk
» ≈ ,‰‡
≈ ¿
ƒ¿ ȇn‡
«« Â"ȇ „e˜c
»¿ ÔÂÈk
« ≈ ,ÈÊÁ
≈» ‡z» .'‚¿
eaÁL
ƒ ∆ ÌeMÓƒ ‡l‡
» ∆ ?‰i‡
≈ « Ck» Á‡
« « È˙k
„BÒ „Á‡k
» ∆ ¿ ‰˜e
» ≈ ¿ ÎÊ
» » ÏL∆ ‡˜eÂ
»¿ ¿ ΄„
« ¿ƒ ‡eaÁc
» ƒ ¿ ÔÈ‚
ƒ¿ ‡l‡
»∆ ,‰i‡
≈« ˙Ï
»»¿
‰p‰
≈ ƒ Ó‡iÂ
∆ … « Ó‡
« » ʇ» .‰eÓ‡‰
» ¡»
Ó‡iÂ
∆ …« Ó‡
«» ÔÈ„k
≈¿ .‡˙eÓȉӄ
» ¿ ≈¿ ƒ ‡Ê
»» ‡„Ák
»¬¿
… « ÏL∆ Lw‰
Ïk‰
∆ ∆ « ‡e‰ ÌL» .ω‡
∆… »
»«¿ ‡lÎc
»… ¿ ‡eM˜
» ƒ ‡e‰ Ônz
»« .ω‡
∆… » ‰p‰
≈ƒ
   ‰p‰
  Ó‡iÂ]
   ‡ˆÓ
‰i‡
≈ « .[ω‡
» ¿ ƒ ‡e‰ ÌLÂ
» ¿ Ôn˙Â
ÌÈ·Ïn‰
ƒ » ¿ « « eÚ„È¿ » ‡Ï… ÈÎÂ
ƒ ¿ .'B‚¿ B‰
   ‰p‰
  Ó‡iÂ)
   ÁkzL‡
¬ ‡Ï» ÈÎÂ
ƒ¿ ,'‚¿ ‰i‡
≈« .(ω‡
««¿ ƒ
?ω‡
∆ … » ‰p‰
≈ ƒ ‰OL
» » ∆ ÌÈBÈÏÚ‰
ƒ ¿ ∆ » ȇn‡
«« ,ω‡
∆… » ‰p‰
≈ƒ ‰N„
»» ¿ ȇlÚ
≈»ƒ È·ÏÓ
≈¬¿« ÈÚ„È
≈¿»
… ∆ ‡l‡
‡lL
» ∆ ?‰i‡
≈ « e˙k» ‰nÏ
»»
‡l‡
»∆ ‡ÓÏÚ
»¿» ȇ‰
«¿ ÈÚ„È
≈¿» ‡Ï» ‡l‡
»∆ .‰i‡
≈« È˙Î
ƒ¿
‰Ó« ‡l‡
» ∆ ‰f‰
∆ « ÌÏBÚa
» » ÌÈÚ„BÈ
ƒ ¿
.˙Ú„Ï
« « » ̉Ï
∆ » ÒÓpM
» ¿ƒ∆
.Ú„ÓÏ
«¿ƒ¿ e‰Ï¿ ÒÓ˙‡„
«»¿ƒ ¿ ‰Ó«

ı‡a
∆ ∆ ¿ ÈzÚÂ
ƒ ¿« » ¿
,‰‡
≈ ¿ 
È‡
ƒ¬ ÌÈˆÓ
ƒ»¿ƒ ı‡a
∆∆¿ ÈzÚÂ
ƒ ¿«»¿ (È ˙ÂÓ˘) ÈÊÁ
≈» 
ÌÈÁÈÏL
ƒ ƒ ¿ ‰nk
» « ÈÎÂ
ƒ ¿ .'‰ È‡
ƒ ¬ ÌÈˆÓ
ƒ «¿ ƒ
dÈÏ≈ ˙ȇƒ ÔÈ·ÏÓe
ƒ»¿« ÔÈÁÈÏL
ƒ ƒ¿ ‰nk
»« ÈÎÂ
ƒ¿ .ÈÈ
»¿
ÌeMÓƒ ‡l‡
» ∆ ?‰"awÏ
» » « LÈ≈ ÌÈ·ÏÓe
ƒ»¿«
… ̉L
ÏL∆ ‰tË
» ƒ ÔÈa≈ ÌÈÚ„BÈ
ƒ ¿ eȉ» ‡Ï
≈ ∆ ‡Ï
» Ôep‡c
ƒ ¿ ÔÈ‚
ƒ¿ ‡l‡
»∆ ,‡e‰ CÈ
ƒ¿ ‡L„˜Ï
» ¿À¿
… ∆ d˙B‡Ï
Ët
» ¿ BÎa¿ ÏL∆ ‡lL
» ¿ BÎa¿
‡Îe
»¿ ‡Ïc
» ¿ ‡e‰‰Ï
«¿ ‡Îe„
»¿ ¿ ‰tË
»ƒ ÔÈa≈ ÈÚ„È
≈¿»
.BcÏ
« ¿ ‰"awÏ
» »«
.ÈB„BÁÏ
¿ƒ ‡e‰ CÈa
ƒ¿ ‡L„˜
» ¿À «
ÏÚ« Âz» ˙ÈÂ˙‰Â
» ƒ¿ ƒ ¿
‰Ê∆ 
?ÌÈÎÈˆ
ƒ ƒ ¿ ‰nÏÂ
» » ¿ .ÌÈL‡‰
ƒ » ¬ » ˙BÁˆÓ
¿ ƒ ˙BÁˆÓ
  
¿ƒ ÏÚ« Âz» »˙ÈÂ˙‰Â
≈¿ƒ¿ (Ë Ï‡˜ÊÁÈ) ‡c» 
‡l‡
» ∆ ÌÈÚ„BÈ
ƒ ¿ ‡Ï… ̉L
≈ ∆ ÌeMÓƒ ‡l‡
»∆
ƒ¿ ‡l‡
»∆ .ÔÈÎÈˆ
ƒ ƒ¿ ȇn‡Â
««¿ .ÌÈL‡‰
ƒ»¬»
  ˙Ú„Ï
,[ÌÈÚ„BÈ]
« « » ̉Ï
∆ » ÒÓpM
» ¿ ƒ ∆ ‰Ó« ˜« ÔÈ‚
«»¿ƒ ¿ ‰Ó« ‡Ï‡
»∆ ,ÈÚ„È
≈¿» ‡Ï» Ôep‡c
ƒ¿
„È˙ÚL
ƒ » ∆ eÏl‰
» « ÌÈc‰
ƒ » ¿ « Ïk» BÓk¿ ÔBÏ ÒÓ˙‡„
‰Óe
» .ÌÏBÚ‰
» » ÏÚ« ‡È‰Ï
ƒ » ¿ ‰"aw‰
» » « ÔÈnÊc
 
ƒ«¿ ÔÈlÓ
ƒƒ Ôep‡ƒ Ïk» ÔB‚k¿ ,(ÈÚ„È)
«¿ƒ¿
Ú„ÓÏ
ÈÚÓ
ƒ ¬ « ‰"aw‰L
» » « ∆ ÌeMÓƒ ?ÌÚh‰
«««
« .‡ÓÏÚ
»¿» ÏÚ« ‰‡˙ÈȇÏ
»» ¿«¿ ‡e‰ CÈ
ƒ¿ ‡L„˜
» ¿À
„
» » B˙B‡a¿ ÌÈÚȘ‰
ƒ ƒ ¿ » ÏÎa
» ¿ Êek¿ ȇÓe
‡ÊBk
» » Ú‡
«¬« ‡e‰ CÈa
ƒ¿ ‡L„e˜c
» ¿ ¿ ÔÈ‚
ƒ¿ ‡ÓÚË
» ¿«
.ÌÏBÚ‰
» » ÏÚ« ‡È‰Ï
ƒ » ¿ „È˙ÚL
ƒ»∆
‡ˆÓ
» ¿ ƒ ˙ÈÁLn‰L
ƒ ¿ « « ∆ ‰ÚLa
» » ¿ ‰Ê∆  ‰‡˙ȇÏ
»»¿«¿ ÔÈnÊc
ƒ«¿ ‰lÓ
»ƒ ‡È‰‰a
ƒ«¿ ÔÈÚȘ
ƒ ƒ ¿ e‰ÏÎa
¿À¿
zzÒ‰Ï
≈ « ¿ ƒ ¿ Ì„‡
» » Ôa∆ CÈˆ
ƒ » ,ÌÏBÚ
» »
.‡ÓÏÚ
»¿» ÏÚ«
… ¿ B˙Èa
È„k
≈ ¿ ˜eMa« ‰‡
∆ ¿ ƒ ‰È‰È
∆ ¿ ƒ ‡ÏÂ
≈¿
… ∆ ‫ )דף קב‬ÁÎzL‡
  
Ó‡pL
« ¡ ∆ ∆ BÓk¿ ,˙ÁLÈ
« ¿ À ‡lL
«¿¿ ƒ ‡ÏaÁÓc
»¿«¿ ƒ ‡˙ÚL
»¬« ¿ ‡„» 
… Ìz‡Â
B˙Èa≈ Á˙tÓ
« ∆ ƒ Lȇƒ e‡ˆ˙
¿ ≈ ‡Ï
∆ « ¿ ‡ÈÒk˙‡Ï
»¿«¿ƒ¿ L» « ÈÚ
≈» ‡ÓÏÚa
»¿»¿ (‫ע"א‬
zzÒ‰Ï
≈ « ¿ ƒ ¿ ÏBÎiL
» ∆ el‡Ó
≈ ≈ .˜a
∆ … „Ú«
‡Ïc
» ¿ ÔÈ‚
ƒ¿ ‡˜eL
» ¿ ÈÊÁ˙È
≈¬¿ƒ ‡ÏÂ
»¿ dÈ˙È
≈ ≈¿
„Ú« B˙Èa≈ Á˙tÓ
«∆ƒ Lȇƒ e‡ˆ˙
¿≈ ‡Ï
… Ìz‡Â
∆«¿ (È ˙ÂÓ˘) ,Ó‡
≈» ¿z‡„
« ¿ ‰Ók
»¿ ,ÏaÁ˙È
≈«¿ƒ
ÊÒ˜˙
:‡"˘ÌÈ˘ '‚
‫כד טבת‬
 
 
 
 
:‡"˘ÌÈ˘ '‚
‫כד טבת‬
‡Ï… ‰"aw‰
» » « ÈÙlÓ
≈ ¿ ƒ ƒ Ï‡
» ¬ ,Ôk≈
?e˙k» ‰Ó« .zzÒ‰Ï
≈ « ¿ ƒ ¿ CÈˆ
ƒ » [ÏBÎÈ
ÌÈzÒna
ƒ » ¿ ƒ « Lȇƒ ˙qÈ
≈ » ƒ ̇ƒ  
.'‰ ̇
À ¿ ep‡‡
∆ ¿ ∆ ‡Ï… È‡Â
ƒ¬«
‡"Ò]
    


:˙Á‡ ‰˘Ï
   ÙÒ

‰f‰
‫ ו חשון‬ÁÒ˜˙
Ï‡
»¬ ,Ôȇƒ ,‡zzÒ‡Ï
»¿«¿ƒ¿ ÏÈÎÈc
ƒ»¿ e‰ÈÈpÓ
¿«ƒ .˜a
∆…
ÈÚa
≈» (ÏÈÎÈ  ‡"Ò) ‡Ï» ‡e‰ CÈ
ƒ¿ ‡L„˜
» ¿À ÈnwÓ
≈ «ƒ
Lȇƒ ˙qÈ
≈»ƒ ̇ƒ (‚Î ‰ÈÓÈ) ,È˙Î
ƒ¿ ‰Ó« .‡zzÒ‡Ï
»¿«¿ƒ¿
.ÈÈ
»¿ ̇
À¿ ep‡‡
∆ ¿∆ ‡Ï
… È‡Â
ƒ¬« ÌÈzÒna
ƒ»¿ƒ«

̇ƒ ,« Ó‡
« » ‡ÈiÁ
» ƒ Èa
ƒ « 
ÌÏÚ‰ ˘„Ó
 Bf‰« ‰Lta
» » » « ÌÈÏkzÒÓ
ƒ ¿ « ¿ ƒ eÈȉ
ƒ»
‰ÓLp‰
» » ¿ « ÔÈÚ
« ¿ ƒ ̇ƒ ‰ÓÎÁa
» ¿ » ¿ ÏkzÒ
≈ « ¿ ƒ ‡˙LÙa

»» »»¿ ÔÈÏkzÒÓ
ƒ¿«¿ƒ ‡ȉ
» ≈¬ ȇƒ « Ó‡
«» ‡ÈiÁ
»ƒ Èa
ƒ ƒ Ó‡
dÙBÒ
» ÔȇÂ
≈ ¿ dÙBÒ
» dL‡
» … Ôȇ≈ ‡È‰ƒ
‡È‰ƒ ‡˙ÓL„
»»¿ƒ¿ ‡ÈÈÚ
» »¿ƒ ȇƒ ,‡˙ÓÎÁa
»»¿»¿ ÏkzÒ
≈«¿ƒ ‡c»
˙ÈËÙÏ
« ƒ ¿ ƒ ÔÈÚ‰
» ¿ ƒ » ̇Â
ƒ ¿ ,dL‡
» …
… ¿ ƒ ,‡È‰ƒ ÌÏBÚ‰
˙‡∆ zÒ
» » ÔÓƒ Ì„‡‰
» » » ‡ÈÈÚ
» »¿ƒ ȇÂ
ƒ¿ (‫ )דף ק ע"א‬,‡LÈ
» ≈‡ÙBÒ
» ‡ÏÂ
»¿ ‡ÙBÒ
» ‡LÈ
» ≈‡ϻ
˙‡∆ „ÈÓÚ
ƒ ¬ « B‡ ‰Lt‰
» » » « Ïk»
B‡ ‡˙Lt
»» ¿« Ïk» BzÒ
¿ƒ ,‡È‰ƒ ‡ÓÏÚÓ
»¿»≈ LÈȇ
ƒ ƒ ˙ÈËÙÏ
« ƒ¿ƒ
ÁwÈ
« À ‰f∆ ‰Ó« .‰Ê
∆ » B‡ ‰Êa
∆ » ‰Lt‰
» »» «
ƒ« ËÚÓ
«¿ ‡» Á˜eÈ
« e‰Ó« .ȇ‰a
«¿ B‡ ȇ‰
«¿ ‡˙Lt
»» ¿« ÌȘB
ƒ
,'B‚¿ ÌÎÈÏ‚
∆ ≈ ¿ « eˆÁÂ
¬ « ¿ ÌÈÓ
ƒ « ËÚÓ
« ¿ ‡» ÌÈÓ
‰ÓÈÂ
≈ « ¿ « ,'B‚¿ ÌÁÏ
∆ ∆ ˙Ù« ‰Á˜‡Â
» ¿ ∆ ¿ ̉‡
» »¿« ‰ÓÈÂ
≈«¿« '‚¿ ÌÁÏ
∆∆ ˙Ù« ‰Á˜‡Â
»¿∆¿ '‚¿ ÌÎÈÏ‚
∆ ≈¿ « eˆÁÂ
¬ «¿
,'B‚¿ ‰N
» » χ∆ ‰Ï‰‡‰
» ¡ … » ̉‡
» »¿ «
«ƒ« '‚¿ ̉‡
» »¿« ı» ˜a‰
»»« χÂ
∆¿ '‚¿ ‰N
»» χ∆ ‰Ï‰‡‰
»¡… »
ÁwiÂ
« ƒ « ,'B‚¿ ̉‡
» » ¿ « ı» ˜a‰
» » « χÂ
∆ ¿ ÁwiÂ
.'‚¿ ÏÁÂ
»»¿ ‰‡ÓÁ
»¿ ∆
.?'B‚¿ ÏÁÂ
» » ¿ ‰‡ÓÁ
» ¿ ∆
 
‰‡ˆÓ
» ¿ » ‡Ï… ,Ó‡
« » ,ÈÓÈc
≈ ƒ « 
ÛebÏ« ˙ÏÚB˙
∆∆ ‰ÓLp‰
»»¿« ‰‡ˆÓ
»¿» ‡Ï
… Ó‡
«» ÈÓÈc
ƒ ƒ « ‡˙‡
»» „k
‰Ó« ‡ÏÓχ
≈ » ¿ ƒ ÛebÏ« ˙ÏÚBz
∆ ∆ ‰ÓLp‰
» » ¿«
¿» .˙Baw‰
» ¿»« ÊÓ
∆ ∆ Ô‡Îa
»¿ ÊÓM
« »∆ ‰Ó« ‡ÏÓl‡
≈»¿ƒ
eÏËa
¿ » .˙Baw‰
» ¿ » « ÊÓ
∆ ∆ Ô‡Îa
» ¿ ÊÓM
« » ∆ eÏËa
‰Ê∆ .‰Bz‰
» « ‰ÏË
» ¿ » ‡Ï…  ˙Baw‰
» ¿ » « ˙Bawa
» ¿»« ˜ÒÚ‡
«¬ƒ ‡Ï„
» ¿ ȇ‰« ,‰Bz‰
» « ‰ÏË
»¿» ‡Ï
… ˙Baw‰
» ¿»«
… ¬ « ∆ ,˙Ba˜a
… ∆
˜ÒÚiL
» ¿ » ¿ ˜qÚ˙Ó
≈ « ¿ ƒ ‡lL
»» Èa
ƒ ƒ Ó‡c
«» ¿ ,ÈzÈ
ƒ« dÈÏ≈ Èp‰˙ÈÂ
≈«¿ƒ¿ ‰Bza
» « ˜ÒÚÈÏ
«¬ ƒ
Ó‡L
« » ∆ .˙BÈ
≈ BÏ ÏÈÚBÈÂ
ƒ ¿ ‰Bza
» « ÔÁBÈ
∆… Ó‡
«» ˙Baw‰
» ¿»« ‡e‰ Cea» LB„w‰
»« LtLk
«≈∆ ¿
‰"aw‰
» » « LtLk
« ≈ ∆ ¿ ,ÔÁBÈ
»»
Èa
ƒ « BBaƒ ‰LÓ
ÏL∆ BBaƒ :‰LÓ
∆ … Ó‡
« » ,˙Baw‰
» ¿ » « ÔÂÈk
« ≈ ,Ì˙Ó„‡
»» ¿« ÏÚ« χNÈ
≈ »¿ƒ eȉiL
¿ƒ∆ ÔÓÊa
«¿ƒ ÁÈz
« ƒ ÌÏBÚ
» ÏL
∆
χNÈ
≈ » ¿ ƒ eȉiL
¿ ƒ ∆ ÔÓÊa
« ¿ ƒ ÁÈz
« ƒ ,ÌÏBÚ
»
¿«« ,‰LÓ
∆… BÏ Ó‡
«» ,eNÚi
»» ¿« ÏÚÓ
«≈ eÏ‚iL
¿ƒ∆
¬« ‰Ó« Ì˙Ó„‡
ÏÚÓ
« ≈ eÏ‚iL
¿ ƒ ∆ ÔÂÈk
» ≈ ,Ì˙Ó„‡
» » ¿ « ÏÚ« e˜ÒÚÈ
:BÏ Ó‡
« » ?eNÚi
¬ « ‰Ó« Ì˙Ó„‡
» » ¿ « ˙Baw‰
» ¿»« ÏkÓ
»ƒ ˙BÈ
≈ dÏÈLa
» ƒ¿ ƒ ̉Ï
∆» ÏÁBÓ
≈ È‡Â
ƒ¬« ‰Bza
» «
ÏÁBÓ
≈ È‡Â
ƒ ¬ « ,‰Bza
» « e˜ÒÚÈ
¿ « « ,‰LÓ
∆…
(Ê
‡˜ÈÂ)
‰ÁnÏ
»¿ƒ« ‰ÏBÚÏ
» » ‰Bz‰
» « ˙‡Ê
…
«¡∆∆ ÌÏBÚaL
» »∆
Ó‡pL
ÏkÓ
» ƒ ˙BÈ
≈
dÏÈLa
» ƒ ¿ ƒ ̉Ï
∆»
»¿ƒ ÏÈLa
ƒ¿ ƒ ‰ÏBÚ
» ÏÈL
ƒ¿ ƒ ‰Bz‰
» « ˙‡Ê
… ÓBÏk
« ¿ .'‚¿
 Ó‡pL
« ¡ ∆ ∆ ,ÌÏBÚaL
» » ∆ ˙Baw‰
» ¿ » « ‰ÁÓ
.'B‚¿ ‰ÁnÏ
» ¿ ƒ « ‰ÏÚÏ
» … » ‰Bz‰
» « ˙‡Ê… 
.ÌL‡
» » ÏÈLa
ƒ¿ ƒ ˙‡hÁ
» « ÏÈL
ƒ¿ ƒ
ÏÈLa
ƒ ¿ ƒ ‰Bz‰
» « ˙‡Ê… ,ÓBÏk
« ¿

Èza
≈»¿ dÈÓeÙa
≈ ¿ k„Óc
« ¿« ¿ Ô‡Ó» ȇ‰« ȇ„tÒeÎ
»¿¿ ¿ Èa
ƒ ƒ Ó‡
ÏÈLa
ƒ ¿ ƒ ,‰ÁÓ
» ¿ ƒ ÏÈLa
ƒ ¿ ƒ ,‰ÏBÚ
»
.ÌL‡
» » ÏÈLa
ƒ ¿ ƒ ,˙‡hÁ
»«
‡Èa˜„
»«» ¿»¿ ‡ÈÈÚ
» »¿ƒ ˙BL„Ó
»¿ƒ Èze
≈»¿ ˙BiÒÎ
ƒ≈¿

ÈÓƒ ‰Ê∆ ,ȇ„tÒek
« ¿ ¿ ¿ Èa
ƒ « 
‡È·ÏÓ
»«»¿« Ôep‡„
ƒ ¿ ‡e‰ ‰˙ek
» ¿ ˙Èa
ƒ¿ ,e‰a¿ ÔÂeÎÈÂ
≈« ƒ ‡ze˜˙Â
»¿ ¿ƒ¿
˙BiÒÎ
ƒ ≈ ¿ Èza
≈ » ¿ ÂÈÙa
ƒ ¿ ÈkÊnL
ƒ¿«∆
dÈÏ≈ „aÚÓÏ
«¿∆¿ ÔÈÏÎÈ
ƒ¿» ‡Ïc
» ¿ dÈÏ≈ ‡L‡‡Ï
» »¿«¿ dÈBÁ
≈ ÔÈk„Ó„
ƒ¿ ¿« ¿
˙Baw‰
» ¿ » « ÔÈÚ
« ¿ ƒ ˙BL„Ó
» ¿ ƒ Èze
≈»¿
˙Èa
ƒ ¿ ,̉a
∆ » ÔeÎÈÂ
≈ « ƒ Ìz˜˙Â
» ¿ À¿ ƒ ¿
.eÈ˃ ‡ÏÓl‡
≈»¿ƒ
ÌÈ·Ïn‰
ƒ » ¿ « « Ì˙B‡L
» ∆ ‡È‰ƒ ‰˙ek
» ¿

≈ƒ¿ Ó‡c
«» ¿ ÔÂÈÎc
» ≈ ¿ ,ÁÎBÈ
« ‡˙LÙ
»» ¿« ȇ‰« ÁÎBÈ
« Ô‡Óe
,BÏ Ú‰Ï
« » ¿ È„k
≈ ¿ B‡ËÁ
¿ ∆ ÌÈÈkÊn‰
ƒ ƒ ¿ « « ‰p‰Â
… ∆
.BË ˜« ‡l‡
» ∆ BÏ ˙BNÚÏ
¬ « ÌÈÏBÎÈ
ƒ ¿ ‡lL

ÔiÚÏ
≈ « ¿ ?ÂÈÏÚ
» » ‰f∆ ‰Ó« ,ÂÈÏÚ
» » ÌÈv
ƒ » ƒ ÌÈL‡
ƒ » ¬ ‰LÏL
» … ¿ ‰p‰Â
≈ ƒ ¿ Ó‡L
« » ∆ ÔÂÈkL
» ≈ ∆ !ÁÈÎBz
« ƒ BÊ ‰Lt
» » » ?ÁÈÎBÈ
« ƒ 
ËÒ˜˙
:‡"˘ÌÈ˘ '‚
‫כד טבת‬
‡"Ú ˜  ‡ÈÂ
:˙Á‡ ‰˘Ï
‫ו חשון‬
˜Ècv‰
ƒ « « ˙ÓL
« ¿ ƒ ‰‡BL
» ∆ ÔÂÈk
» ≈ .BÈ„a
ƒ ¿ ,dÈÈ„a
≈ ƒ¿ ÔÈiÚÏ
≈«¿ ,ÂÈÏÚ
»» e‰Ó« ,ÂÈÏÚ
»» ÌÈv
ƒ»ƒ ÌÈL‡
ƒ»¬ ‰LÏL
»… ¿
̉‡
» » ¿ « ‰ÓÈÂ
≈ « ¿ « ?e˙k» ‰Ó« ,Ck» È˙Î
ƒ¿ ‰Ó« ,Cλ ‡È˜Ècˆc
»« ƒ« ¿ ‡˙ÓL
»» ¿ƒ ‡ÓÁc
»» ¿ (‫ )דף ק ע"ב‬ÔÂÈk
«≈
?‰Ï‰‡‰
» ¡ … » ‰f∆ ‰Ó« .'B‚¿ ‰Ï‰‡‰
» ¡… »
»¿ƒ« ˙È≈ ‰Ï‰‡‰
»¡… » e‰Ó« .'‚¿ ‰Ï‰‡‰
»¡… » ̉‡
» »¿« ‰ÓÈÂ
≈«¿«
È‰Ó
ƒ ¬ « ?ÓB‡
≈ e‰Óe
« .L„n‰
» ¿ ƒ « ˙Èa≈ .L„n‰
… ¿
,˙Baw‰
» ¿ » « ÔÈÚ
« ¿ ƒ ,ÌȇÒ
ƒ ¿ LÏL
‡˙ÓLÂ
»»¿ƒ¿ ,˙Baw‰
» ¿»« ÔÈÚ
«¿ƒ ,ÌȇÒ
ƒ¿ LÏL
¿ È‰Ó
ƒ¬« ÓB‡
≈ e‰Óe
«
e‰Ê∆ .̉a
∆ » ˙ek˙Ó
∆ ∆ « ¿ ƒ ‰ÓLp‰Â
» » ¿ « ¿ .̉‡
» »¿« ı» ˜a‰
»»« χÂ
∆¿ È˙΄
ƒ¿ ƒ ‡e‰ ‡„‰
»» ,e‰a¿ ˙Âek˙Ó
∆ ∆«¿ƒ
.̉‡
» » ¿ « ı» ˜a‰
» » « χÂ
∆ ¿ e˙kL
»∆
.dÈÏ≈ ‡L‡‡Ï
» »¿«¿ ÔÈÏÎÈ
ƒ¿» ‡ÏÂ
»¿ e‰Ï¿ ‡ÁÈÈ
» ¿« ÔÈ„Îe
≈¿
… ¿ ̉Ï
Ú‰Ï
« » ¿ ÌÈÏBÎÈ
ƒ ¿ ‡ÏÂ
∆ » ÁB
« ʇÂ
»¿
.BÏ
 
Û‚p‰
∆∆« ÏÁ‰
≈≈ ‰p‰Â
≈ƒ¿ (ÊÈ „Ó) ,ÈzÎc
ƒ¿ ƒ ‡˜
»¿ Á˙t
«» ÒÁÙ
»¿ƒ Èa
 
e˙kL
» ∆ ˜eÒt» Á˙t
« » ÒÁt
» ¿ ƒ 
»¿«« ˙‡∆ Á˜« Ô‰‡
… ¬« χ∆ ‰LÓ
∆… Ó‡iÂ
∆ …« È˙Îe
ƒ¿ ÌÚa
»»
,ÌÚa
» » Û‚p‰
∆ ∆ « ÏÁ‰
≈ ≈ ‰p‰Â
≈ ƒ ¿   ‰zÁn‰
»» È˙Îe
ƒ¿ ‰Ó
≈« ‡Î‰
»» È˙k
ƒ¿ .‰Ùbn‰
»≈«« ˆÚzÂ
«»≈« È˙Îe
ƒ¿ '‚¿
… ¬ « χ∆ ‰LÓ
Á˜« Ô‰‡
∆ … Ó‡iÂ
∆ … « e˙ÎÂ
» ¿ Ì˙‰
ˆÚzÂ
« » ≈ « e˙ÎÂ
» ¿ ,'B‚¿ ‰zÁn‰
» ¿ « « ˙‡∆ Ô‡k
» Û‡« ‡ÊzL‡Ï
»»¿¿ ƒ¿ Ôa˜
» ¿» Ôl‰l
»«¿ ‰Ó« .ÌȇÒ
ƒ¿ LÏL
¿ È‰Ó
ƒ¬«
e˙ÎÂ
» ¿ ,‰Ó
≈ « Ô‡k» e˙k» .‰Ùbn‰
»≈« «
.‡ÊzL‡Ï
»»¿¿ ƒ¿ Ôa˜
» ¿»
… ¿ È‰Ó
Ôl‰l
» « ¿ ‰Ó« .ÌȇÒ
ƒ ¿ LÏL
ƒ ¬ « ÌL»
Ôa˜
» ¿ » Ô‡k» Û‡« ,ψp‰Ï
≈ » ƒ ¿ Ôa˜
» ¿ » ˙ÈÚÚÂ

ƒ»¬« ‡Á‡
» ¿»¿ ÈÏʇ
≈¿» ‡ȉ
» ≈¬ ‡„Á
»» ‡ÓÊ
»¿ƒ ÒÁÙ
»¿ƒ Èa
ƒ ƒ Ó‡
.ψp‰Ï
≈» ƒ ¿
‰lÓ
»ƒ Ó« Èσ ‡ÓÈÏ
» ≈ ,dÈÏ≈ ‡ÈÓ‡
» ƒ¬ ,e‰iχa
»ƒ≈¿ dÈa≈

˙Á‡
« « ÌÚt
« « ,ÒÁt
» ¿ ƒ Èa
ƒ « 
ƒ¿ ‡L„˜
» ¿À Êb
«» ÌÈȘ
»¿ ,dÈÏ≈ Ó‡
«» ,‡˙ÈiÏ
» »ƒ¿ƒ ÈÏÚÓ„
≈¬« ¿
˙‡∆ ÈzL‚Ùe
ƒ ¿ « » Cca
∆ ∆ « Cl‰Ó
≈ « ¿ È˙Èȉ
ƒ ƒ » ‡e‰ CÈ
Ó« Èσ Ó‡È
« … ,BÏ ÈzÓ‡
ƒ ¿ « » .e‰iχ
» ƒ ≈ ÈBÁ
≈ ‡k„‡Ï
»» ¿«¿ ÔpÓÓc
»« ¿ ƒ ‡È·ÏÓ
»«»¿« ÔÈl‡
≈ƒ Ïk» dÈn˜
≈ « eχÚÂ
»¿
,BÏ Ó‡
« » .˙BiaÏ
ƒ ¿ « ÏÈÚBnL
ƒ ∆ c
»»
ÈpÓ„
≈« ¿ ‡Èa˜
»«» ¿» ‡L‡
»»¡ Èa
≈¿ Ôek„È„
¿ ¿ƒ¿ ‡„Ú
»¿ƒ¿ Ècƒ ,L» a„
«¿
ÂÈÙÏ
» » ¿ eÒÎÂ
¿ ¿ ƒ ¿ ,‰"aw‰
» » « Êb
« » ˙Èa
ƒ¿
«¿ dÈÏ≈ Ôek„È
¿ ¿ƒ e‰ÏÎc
¿À ¿ ,e‰a¿ dÈ˙eÚe
≈ ¿ dÈaÏ
≈ƒ ÈeLÂ
≈« ¿ ‰LÓ
∆…
ÈkʉÏ
ƒ ¿ « ¿ ÌÈpÓnL
ƒ À ¿ ∆ ÌÈ·Ïn‰
ƒ » ¿ « « Ïk» .ËÏ
eÈkÊiL
ƒ ¿ « ∆ ÔÓÊaL
« ¿ ƒ ∆ ,Ì„‡‰
» » » ȇËÁ
≈ » ¬ Êb˙‡
«¿¿ƒ ‡ÓÈȘ
» »¿ ,‡L‡
»»¡ Èa
≈¿ƒ ‡˙BÓ
»» ÚÚÈ„
«¬ ƒ ‡cÚa
»»ƒ¿ „BÚÂ
,‰LÓ
∆ … ‰evL
» ƒ ∆ ˙Baw‰
» ¿ » « Ì„‡
» » Èa
≈¿
ÔeÏÚÈÈ
ƒ ¿ ‡ÈÓL„
»«¿ ƒ ‡ÏÈÁ
» ≈ Ïk» ÏÚ« Ú‡
«¬« ‡ÊBÎÂ
» »¿
¬ ≈ ȇ„
ÌlkL
» À ∆  ̉
∆ » BBˆe¿ Baσ ÔeÎÓe
≈« ¿
.BËÏ¿ B˙B‡ eÈkÊÈ
ƒ ¿«
ÔeÓÈÈÂ
¿ ≈¿ ˙BL„Ó
»¿ƒ Èze
≈»¿ ˙BiÒÎ
ƒ≈¿ Èz
≈»¿ ‡Ú‡a
» ¿«¿ ȉBa
ƒ ¿
Èa
≈ ¿ ƒ ˙ÂÓ
∆ » Ú‡iL
« ¡ ∆ ∆ ÔÓÊa
« ¿ ƒ  e‰Ï
¿ e‰c
¬ ¿ ÔÈÓÒea
ƒ¿ ˙˘„
∆… ¿ ƒ ‡ÈÈÚ
» »¿ƒ ‡aÏÂ
»ƒ¿ ‡LÙ
» ¿« ˙eÚa
¿ƒ
ÊBk‰Â
» « ¿ ,‰Ê‚
» ¿ ¿ ƒ ˙Èa‰
ƒ ¿ « ,Ì„‡
»»
.e‰ÈÈpÓ
¿«ƒ ‡˙BÓ
»» Ïha˙Èc
««¿ƒ¿ ,χNÈÏ
≈ »¿ƒ¿
,ÌÈÓM‰
ƒ « » « ˙BÏÈÁ≈ Ïk» ÏÚ« BÚ
≈
Èza
≈ » ¿ ı‡a
∆ » » ÂÈ
» » eÏÚÈ
¬ « ̇c
ƒ ¿ χ

∆ ‰LÓ
∆… Ó‡iÂ
∆ …« È˙Î
ƒ¿ ‰Ó« ‰‡e
≈ ¿ ‡a
… ˜ÁˆÈ
»¿ƒ Èa
ƒ ƒ Ó‡
eÓ‡ÈÂ
¿ … ¿ ˙BL„Ó
» ¿ ƒ Èze
≈ » ¿ ˙BiÒÎ
ƒ≈¿
«≈¿ƒ« ÏÚÓ
«≈ L‡≈ ‰ÈÏÚ
» ∆» Ô˙Â
≈¿ ‰zÁn‰
»¿ «« ˙‡∆ Á˜« Ô‰‡
… ¬«
ÏL∆ ÌÈÈÚ
ƒ » ¿ ƒ ÏÂ
≈ » LÙ
∆ ∆ ÔBˆa
¿ ƒ ÁaÊn‰
∆∆« ‡ˆÈ
»» Èkƒ Ó‡
«» .‰nÏ
»» Ô‰‡
… ¬« dÈÏ≈ Ó‡
«» .˙˘
∆… ¿ ÌÈNÂ
ƒ¿
̉Ï
∆ » eȉL
» ∆ ÌÈÓNa
ƒ » ¿ ˙˘
∆… ¿ Ûˆw‰
.̉Ó
∆ ≈ ˙Ân‰
∆ » « Ïha˙iL
≈ « ¿ ƒ ∆ ,χNÈÏ
≈ »¿ ƒ¿
ωw‰
»»« CBz (‫ )דף קא ע"א‬χ∆ ıiÂ
»»« È˙Î
ƒ¿ ‰Ó« .'‚¿»ÈÈ¿ ÈÙlÓ
≈¿ƒƒ

‰Ó« ‰‡
≈ ¿ ‡a… ,˜ÁˆÈ
» ¿ ƒ Èa
ƒ « 
≈ ÌÈ˙n‰
ƒ≈« ÔÈa≈ „ÓÚiÂ
… ¬«« È˙Îe
ƒ¿ .ÌÚa
»» Û‚p‰
∆∆« ÏÁ‰
≈≈ ‰p‰Â
≈ƒ¿
… ¬ « χ∆ ‰LÓ
Á˜« Ô‰‡
∆ … Ó‡iÂ
∆ … « ,e˙k» ÔÈe
»¿« ¿ ƒ ‡Î‡ÏÓ
»»¿« ÏÈÎÈ
ƒ¿ ‡ÏÂ
»¿ .‰Ùbn‰
»≈«« ˆÚzÂ
«»≈« ÌÈiÁ‰
ƒ««
ÏÚÓ
« ≈ L‡≈ ‰ÈÏÚ
» ∆ » Ô˙Â
∆ ¿ ‰zÁn‰
» ¿ « « ˙‡∆ ‡ÏaÁÓ„
BÏ Ó‡
« » .˙˘
∆… ¿ ÌÈNÂ
ƒ ¿ ÁaÊn‰
«≈¿ ƒ «
.‡˙BÓ
»» ‡Ïha˙Â
»¿«¿ƒ¿ ‰‡ËlLÏ
»»¿« ¿
… ¬«
Ûˆw‰
∆ ∆ « ‡ˆÈ
» » Èkƒ ?‰nÏ
» » ,Ô‰‡
 
≈ ƒ¿ Èa‚Ï
≈«¿ ‡˙‡
»» ‡LË
» ¿« ÙÎÏ
«¿ƒ Ïʇ
«¬ ‡Á‡
»« Èa
ıiÂ
» » « ?e˙k» ‰Ó« .'B‚¿ '‰ ÈÙlÓ
≈ ¿ ƒ ƒ ,dÈÊÈtLe‡
… ¿ .‰Ùbn‰
… ¬ « « e˙ÎÂ
‡ÏÂ
» ≈ « « ˆÚzÂ
« » ≈ « ÌÈiÁ‰
ƒ « « ÔÈe
≈ ÌÈ˙n‰
ƒ ≈ « ÔÈa≈ „ÓÚiÂ
» ¿ .ÌÚa
» » Û‚p‰
∆ ∆ « ÏÁ‰
≈ ≈ ‰p‰Â
≈ ƒ ¿ ωw‰
» » « CBz χ∆
… ¿ ƒ ‰ÏaÁ
… »
.˙Ân‰
∆ » « Ïha˙Â
≈ « ¿ ƒ ¿ ËÏLÏ
» » « ÏL∆ C‡ÏÓ
» ¿ « ÏÎÈ
 
ÏB„b» Ì„‡
» » ,eÓ‡
¿ » .ÈÚ‰
ƒ » Èa
≈ ¿ Ïk» ÂÈÏÚ
» » eLÁÏ
¬ » .BlL∆ Á‡Ó‰
« ≈ » ¿ « ψ‡
∆ ≈ ‡a» ,‡LË
» ¿ « ÙÎÏ
« ¿ ƒ Cω
« » ‡Á‡
» « 
:‡"˘ÌÈ˘ '‚
‫כד טבת‬
   ÙÒ

‰f‰
:˙Á‡ ‰˘Ï
‫ו חשון‬
Ú˜˙
.Bψ‡
¿ ∆ e‡a» .ÂÈχ
» ≈ CÏ
≈ ≈ ,Ô‡ÎÏ
» ¿ ‡a» ‡Î‰
»» ‡˙‡
»» ‡a
» « ‡‚
»¿« eÓ‡
¿» ,‡˙Ó
»» Èa
≈¿ Ïλ e‰ÈÏÚ
¿«¬ eLÈÁÏ
ƒ¿
ÏÚ« LLBÁ
≈
‡Ï… ,BÏ eÓ‡
¿ » ,‡„B‡
»»» ÏÚ« ÒÁ» ‡Ï» dÈÏ≈ eÓ‡
¿» ,dÈa‚Ï
≈«¿ e˙‡» ,dÈa‚Ï
≈«¿ ÏÈf
ƒ≈
?e‰Ó« ,̉Ï
∆ » Ó‡
« » ?eÈ˙„‡
∆… ≈ ¬
≈ » ¿ ÔÈÓBÈ
ƒ ‰ÚL
»¿ƒ ˙ȇc
ƒ ¿ dÈÏ≈ eÓ‡
¿» .e‰Ó« e‰Ï¿ Ó‡
«»
LiL
≈ ∆ ÌÈÓÈ
ƒ » ‰ÚL
» ¿ ƒ LiL
≈ ∆ BÏ eÓ‡
¿ » È‡Lc
… ¿ ˜fÁ˙Ó
‡ÏÂ
≈ « ¿ ƒ ÌBÈ ÏÎÂ
» ¿ ,ÈÚa
ƒ » ˙ÂÓ
∆»
.Ïha˙‡
««¿ƒ ‡ÏÂ
»¿ Ûwz˙‡
««¿ƒ ‡ÓBÈ
» ÏÎÂ
»¿ ‡˙‡Óa
» »¿ ‡˙BÓ
»»
.Ïha˙Ó
≈«¿ ƒ

» ¿À Ì„˜
»√ ÔÓƒ ÈÓÁ
≈ ¬ « Úa˙Â
«¿ƒ¿ ‡zLÎ
»¿ƒ¿ ÈÏ
≈¿ ÏÈf
ƒ≈ e‰Ï¿ Ó‡
  ‡L„˜
˙Òk‰
∆ ∆ ¿ « ˙ÈÏ
≈ ¿ CÏ
≈ ≈ ,̉Ï
∆ » 
ÈBÏÙ
ƒ ¿ eÓ‡Â
¿»¿ e˙‡» ,ÈÏʇ
≈¿» e‰c
¬ ¿ „Ú« .‡e‰ CÈ
ƒ¿
LB„w‰
» « ÈÙlÓ
≈ ¿ ƒ ƒ ÌÈÓÁ
ƒ ¬ « Lwe
≈«¿
,ÌÈÎÏB‰
ƒ¿
eȉL
» ∆ „Ú« .‡e‰ Cea» Èa
ƒ ƒ e‰Ï¿ Ó‡
«» .˙eÓÏ» eË» ÈBÏÙe
ƒ ¿ ÈBÏÙe
ƒ ¿ ,e˙ÈÓƒ ÈBÏÙe
ƒ ¿
,e˙Ó≈ ÈBÏÙe
ƒ ¿ ÈBÏt
ƒ ¿ ,eÓ‡Â
¿ » ¿ e‡a»
.‡˜ÈÁ„
» ƒ ¿ ‡˙ÚLc
»¬« ¿ ÈΉ
ƒ» ‡ÓÈȘÏ
» ¿»¿ ‡zÚ
»ƒ ˙ÈÏ≈ ‡Á‡
»«
Ó‡
« » .˙eÓÏ» ÌÈËB
ƒ ÈBÏÙe
ƒ ¿ ÈBÏÙe
ƒ ¿
… ¬ « ˙Ú≈ Ôȇ≈ ,‡Á‡
„ÓÚÏ
» « Èa
ƒ « ̉Ï
∆ » ÔȇkÊc

ƒ»«¿ Ôep‡Ó
ƒ≈ ‡L
»» Èa
≈¿ ÔÈÚa‡
ƒ¿ ¿« ÔBÎÓ
¿ƒ eLÈÙ‡
ƒ¿« Ï‡
.‰˜eÁ„
» ¿ ‰ÚM‰L
» » « ∆ ,Ck»
‡‡Â
»¬¿ ÔȘÏeÁ
ƒ» ‰Úa‡Ï
»¿ ¿«¿ ‰NÚ
»» ¬ ‰NÚ
»» ¬ .È˙È
ƒ«

Èa
≈ ¿ ÌÈÚa‡
ƒ » ¿ « ÌkÓ
∆ ƒ eLÈÙz
ƒ ¿ « 
» » ¿ƒ¿ ‰NÚÂ
»» ¬« ,‡˙‡Óc
» » ¿ ‡˙ÈÈÂÂÊÏ
» » ¿ƒ¿ ‰NÚ
»» ¬ ,ÔBÎnÚ
¿ƒ
‰NÚ
» » ¬ .ÌȇkÊ
ƒ » « ˙Bi‰
≈ « el‡Ó
≈ ≈ Ì„‡
» » ‡˙ÈÈÂÂÊÏ
È‡Â
ƒ ¬ « ,ÌȘÏÁ
ƒ » ¬ ‰Úa‡Ï
» » ¿ « ¿ ‰NÚ
» » ¬ ˙eÚa
¿ƒ eÓ‡Â
¿»¿ .‡˙‡Ó„
» » ¿ ‡˙ÈÈÂÂÊ
» » ¿ƒ Úa‡Ï
« ¿«¿ ÔÎÂ
≈¿ ,‡˙‡Óc
» »¿
ÈÚ‰
ƒ » ‰ˆ˜Ï
≈ ¿ ƒ ‰NÚ
» » ¬ ,ÌÎnÚ
∆»ƒ
‰È
«» ‡e‰ CÈa
ƒ¿ ‡L„e˜c
» ¿ ¿ .ÔÈÓÒea
ƒ¿ ˙˘„
∆… ¿ ƒ ‡ÈÈÚ
» »¿ƒ ÔBÎLÙ
¿ ¿«
Úa‡Ï
« ¿ « ¿ ÔÎÂ
≈ ¿ ,ÈÚ‰
ƒ » ‰ˆ˜Ï
≈ ¿ ƒ ‰NÚÂ
»» ¬«
.dÈnÚ
≈ ƒ ‡a˜„
»» ¿»¿ ‡ÈÈÚÂ
» »¿ƒ¿ ‰LÓÏ
∆ ¿
LÙa
∆ ∆ ¿ eÓ‡Â
¿ ƒ ¿ ,ÈÚ‰
ƒ » ˙Bˆ˜
¿ «
ÌÈnq‰
ƒ « « ˙˘
∆… ¿ ÏL∆ ÔÈÚ
» ¿ ƒ ‰ˆÙÁ
» ≈ ¬ ‡˙ÈÈÂÂÊ

» » ¿ƒ Úa‡Ï
« ¿«¿ ‡˙‡Ó
» » ÏÎa
»¿ eÚ‡Â
»¬«¿ ÔÈÓÊ
ƒ¿ƒ ˙Ïz
«¿ ÔÎ≈ e„Ú
,‰LÓÏ
∆ … ¿ Ô˙
« » ‡e‰ Cea» LB„w‰L
»« ∆
Ôep‡Ï
ƒ¿ ÏÈÊp
ƒ≈ e‰Ï¿ Ó‡
«» ˙Ï
»»¿ ,Ôk≈ ÔÈÓ‡
ƒ¿« e‰Â
¬¿
.Bz‡ƒ ˙Baw‰
» ¿ » « ÏL∆ ÔÈÚÂ
»¿ ƒ ¿
… » Ck»  ,ÔÈ„Î
ÏÎa
» ¿ eÚÂ
¿ » ¿ ÌÈÓÚt
ƒ » ¿ LÏL
≈¿ eÓ‡Â
¿ƒ¿ ,ÔB‰ÈzÏ
≈»¿ eÎÈÈpÓ
¿«ƒ eLÈÙ‡
ƒ¿« ˙ÓÈÓÏ
« ≈¿ eËÈLB‡c
ƒ ¿
eȉÂ
» ¿ ˙Bˆ˜
» ¿ Úa‡Ï
« ¿ « ¿ ÈÚ‰
ƒ » ‰LÓ
(ÊË
„Ó)
∆… Ó‡iÂ
∆ …«
»« ¿ ÔÈl‡
≈ƒ ÔeÓ‡
¿ƒ eÓÈiÒz
¿«¿ „ÎÂ
«¿
‡ÈȘeÒt
,̉Ï
∆ » Ó‡
« » ÛBqÏ
« ¿ .Ôk≈ ÌÈÓB‡
ƒ¿
≈ »‰ÈÏÚ
∆» Ô˙Â
≈¿ ‰zÁn‰
»¿«« ˙‡∆ Á˜« Ô‰‡
… ¬« χ∆
,˙eÓÏ» ÌÈËBpL
ƒ ∆ el‡Ï
≈ ¿ CÏ
≈ ≈ (‫' )דף קא ע"ב‬‚¿ L‡
…
eÓ‡˙Â
¿ ¿ ̉ÈzÏ
∆ ≈ » ¿ ÌkÓ
∆ ƒ eLÈÙ˙Â
ƒ ¿ « ¿ e„Ú
¿¬ ÔÎÂ
≈¿ .'‚¿ ÌÈ˙n‰
ƒ≈« ÔÈa≈ „ÓÚiÂ
… ¬«« '‚¿ Ô‰‡
… ¬« ÁwiÂ
«ƒ«
el‡≈ eÓ‡z
¿ … ,eÓiÒz
¿ « ¿ L‡ÎÂ
∆ ¬ « ¿ ,Ck»
.e‰ÈÈpÓ
¿«ƒ Ïha˙‡Â
««¿ƒ¿
… ¬ « χ∆ ‰LÓ
Ô‰‡
∆ … Ó‡iÂ
∆ … « ,ÌȘeÒt‰
ƒ ¿«
 
ƒ ‡˙ÈÈn˜
» ¿« « ‡˙Ò
»¿ƒ ‡˙Ò
»¿ƒ Ó‡„
«» ¿ ‡Ï˜
»» ‡e‰‰« eÚÓL
L‡≈ ‰ÈÏÚ
» ∆ » Ô˙Â
≈ ¿ ‰zÁn‰
» ¿ « « ˙‡∆ Á˜« eÏÈÁB‡
…
…
ÔÈa≈ „ÓÚiÂ
¬ « « ,'B‚¿ Ô‰‡
¬ « ÁwiÂ
« ƒ « ,'B‚¿ ‡‰„
» ¿ ‡Î‰
»» ÈL‡
≈¿ « ‡Ï» ‡ÈÓLc
»«¿ ƒ ‡È„
» ƒ ‡‰„
» ¿ ‡lÈÚÏ
» ≈¿
Ïha˙‰Â
≈ « ¿ ƒ ¿ eNÚ» ÔÎÂ
≈ ¿ .'B‚¿ ÌÈ˙n‰
ƒ ≈«
ÚÓL
«» ,CeÓ„‡
¿ƒ ,‡Á‡
»« Èac
ƒ «¿ dÈaÏ
≈ƒ LÏÁ
«» .dÈÏ≈ ‡ÏhÏ
»¿«¿ ÈÚ„È
≈¿»
.
   ̉Ó
∆≈
» ≈¿ ÏÈʃ ,‡c» „ÈÚ
ƒ¬ ‡c» ¿z„Ú
¿«» „k« ,dÈÏ≈ ÈÓ‡c
≈¿¬ ¿
  ÔBÏ ‡ÓȇÂ
È„BÒ
≈ :ÓB‡L
≈ ∆ ÏB˜ B˙B‡ 
‰eÏÈÁ‰
» ƒ ¿ ƒ ÌÈBL‡‰
ƒ
ƒ » ,˙B„Bq‰« e‰Ï
¿ ÊÁ‡Â
«¬«¿ ̘» .ȇn˜
»« Ôep‡ƒ ÔÈÈiÁ„
ƒ »« ¿ ‰eL˙a
» ¿ƒ ÔeÊÁÈc
¿¿«¿
‰BL
∆ ‡Ï… ÌÈÓM‰
ƒ « » « ÔÈcƒ È‰L
≈ ¬ ∆ ,ÁˆÏ
«∆»
¿«¿ƒ ‡Ï„
» ¿ e‰ÈÈÏÚ
¿«¬ eÏÈa˜Â
ƒ«¿ ,‡˙ÓÈÏL
»» ≈¿ ‰eL˙a
» ¿ƒ
LÏÁ
« » .BÏhÏ
¿ « ¿ ÌÈÚ„BÈ
ƒ ¿ È‰L
≈ ¬ ∆ ,Ô‡k» ÔeÏha˙È
» Ôe‡˜Â
»¿ ‡z˜„
» ¿«¿ ‡ÓL
» ¿ eÙÈÏÁ‡Â
ƒ¬«¿ ,ÌÏÚÏ
«»¿ ‡˙ÈÈB‡Ó
» ¿« ≈
ÚÓL
« » .ÔLÈÂ
« » ¿ ‡Á‡
» » Èa
ƒ « ÏL∆ Baσ dÏ
‰Ê∆ ˙‡∆ ˙ÈNÚL
» ƒ » ∆ BÓk¿ :BÏ ÌÈÓB‡L
ƒ¿ ∆
.‡ÈÒÁÓ
»≈¿ « ‡˙‡Ó
» »
… ¡ CÏ≈ .‰Ê∆ ˙‡∆ ‰NÚz
̉Ï
∆ » Ó‡
∆ ¬« 

∆ ÔÈÏhÓL
ƒ¿«¿∆ ÌȘÈcvÏ
ƒ ƒ«« ̉Ï
∆» È„« ‡Ï
… ‰„e‰È
» ¿ Èa
ƒ ƒ Ó‡
̉≈ ÌÈÚLL
ƒ » ¿ ∆ ,‰eL˙a
» ¿ ƒ eÊÁiL
¿ ¿ « ∆ ˙‡
‰eL˙a
» ¿ ƒ ÌÈÊÁ‰Â
» ƒ ¡ ∆ ¿ ̘» .ÈÙÏ
«» ¿
… ∆ ̉ÈÏÚ
.‡ÈÒÁÓ
» ≈ ¿ « ‡˙Ó
» » ‡Ï» e‡˜Â
¿ » ¿ ,ÈÚ‰
ƒ » ÌL≈ ˙‡∆ eÙÈÏÁ‰Â
ƒ ¿ ∆ ¿ ,ÌÏBÚÏ
» ¿ ‰Bz‰Ó
» « ≈ eÏha˙È
¿ « ¿ ƒ ‡lL
∆ ≈ ¬ eÏa˜Â
¿ ƒ ¿ ,‰ÓÏL
»≈¿

,̉Ï
∆ » ÌÈÎnL
ƒ ¿ » ¿ ∆ Ôk≈ Á‡Ï
« « ¿ ‡l‡
» ∆ ,‰Êb‰
» ≈ ¿ « ˙‡∆ ÌÈÏhnL
ƒ ¿ « ¿ ∆ ÌȘÈcvÏ
ƒ ƒ « « ̉Ï
∆ » È„« ‡Ï… ,‰„e‰È
» ¿ Èa
ƒ « 
‫ֹאמר ְּת ִפּלָ ה זּו ּבְ כַ ּוָנַ ת ַהּלֵ ב)‬
‫זֹוהר (י ַ‬
‫לְ ַא ַחר ְק ִר ַיאת ַה ַ‬
‫אֹלקי ֲאב ַֹתי ֶׁשּיִ ְת ַקּיֵ ם ּבָ נּו ַע ָּתה ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּוב "וָ ָא ִׂשים ְּד ָב ַרי ּבְ ִפיָך‬
‫ֹלקי וֵ ֵ‬
‫יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ַ‬
‫רֹומם ּולְ ַת ֵּקן ֲה ִריסֹות וְ ֻח ְרּבֹות‬
‫ְּובצֵ ל יָ ִדי ּכִ ִּס ִיתיָך לִ נְ ט ַֹע ָׁש ַמיִ ם וְ לִ יסֹד ָא ֶרץ"‪ ,‬לְ ַה ֲעלֹות לְ ֵ‬
‫יֹוׁשנָ ּה‬
‫ּוּפּור ִפ ָירא ִעּלָ ָאה ּולְ ַא ְרמֹון ֶׁש ַעל ְמכֹונֹו יֵ ֵׁשב לְ ַה ֲחזִ יר ֲע ָט ָרה לְ ְ‬
‫דֹוׁשה לְ ִקּשּׁוט ְ‬
‫ַה ְּשׁכִ ינָ ה ַה ְּק ָ‬
‫וְ ַקּיֵ ם ּבָ נּו ְמ ֵה ָרה ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּוב "וְ ָהיָ ה אֹור ַהּלְ ָבנָ ה ּכְ אֹור ַה ַח ָּמה וְ אֹור ַה ַח ָּמה יִ ְהיֶ ה ִׁש ְב ָע ַתיִ ם‬
‫יֹותם ּבֶ ן ֻעזִ ּיָ הּו‪ ,‬יַ ֲעמֹוד לָ נּו‬
‫ּכְ אֹור ִׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים"‪ּ .‬וזְ כּות ָה ַר ְׁשּבִ "י ַה ָּקדֹוׁש ְּובנֹו ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר‪ ,‬וְ ָ‬
‫סּוקים ּבַ ָחכְ ָמה‬
‫יֹותנּו ֲע ִ‬
‫לְ ַת ֵּקן ָהעֹולָ ם ִמּיֹום ֶׁשּנִ ְב ָרא ַעד סֹופֹו ּכִ ְרצֹונֹו וְ כִ ְרצֹון יְ ֵר ָאיו‪ִּ .‬ובזְ כּות ֱה ֵ‬
‫יׁשּוע ָתּה ְמ ֵה ָרה ַּתצְ ִמ ַיח‪ ,‬לְ ִעּלּוי ְׁשכִ ינַ ת עּוּזֵ נּו ּבִ ְמ ֵה ָרה ּבְ יָ ֵמינּו‪.‬‬
‫ַהּזֹאת‪ַ ,‬על יָ ָדּה ִּת ְת ָק ֵרב ַהּגְ אּולָ ה‪ ,‬וִ ָ‬
‫ֹלקים יְ ִהי אֹור"‪ ,‬וַ ּיִ זְ ַרח ָעלֵ ינּו אֹור ה'‪ּ ,‬בַ ּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ה'‬
‫ֹאמר ֱא ִ‬
‫וִ יקּויַ ם ּבָ נּו ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּוב "וַ ּי ֶ‬
‫(נֻ ַּסח ַה ְּת ִפּלָ ה ִמּתֹוְך לְ ׁשֹונֹו ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרּבִ י ַחּיִ ים וִ ָיטאל זיע״א)‬
‫ּוׁשמֹו ֶא ָחד‪ָ ,‬א ֵמן נֶ צַ ח ֶסלָ ה וָ ֶעד‪.‬‬
‫ֶא ָחד ְ‬
‫בֹותי ֶׁשּזִ ּכִ ָיתנִ י לִ לְ מֹוד וְ לַ ֲהגֹות ּבְ ֵס ֶפר ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה‬
‫אֹלקי ֲא ַ‬
‫לֹוקי וֵ ֵ‬
‫מֹודה ֲאנִ י לְ ָפנֶ יָך ַה ֵּשׁם ֱא ַ‬
‫ֶ‬
‫ּתֹור ָתם יַ ֲעמֹוד לָ נּו ּולְ זַ ְר ֵענּו וְ נִ זְ ּכֶ ה‬
‫דֹוׁשים ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ָ‬
‫זִ ַיה ָרה ִעיּלָ ָאה‪ּ ,‬וזְ כּות ַה ְּתנָ ִאים ַה ְּק ִ‬
‫ּגֹואל ּולְ ָׁש ֵבי ֶפ ַׁשע ּבְ יַ ֲעקֹב נְ ֻאם ה'‪ .‬וַ ֲאנִ י זֹאת ּבְ ִר ִיתי‬
‫לְ ַה ְב ָט ַחת ַהּנָ ִביא (יְ ַׁש ְעיָ ה נט‪ ,‬כ‪-‬כא) ָּובא לְ צִ ּיֹון ֵ‬
‫רּוחי ֲא ֶׁשר ָעלֶ יָך ְּוד ָב ַרי ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ּבְ ִפיָך ֹלא יָ מּוׁשּו ִמ ִּפיָך ִּומ ִּפי זַ ְר ֲעָך ִּומ ִּפי‬
‫אֹותם ָא ַמר יְ הֹוָ ה ִ‬
‫ָ‬
‫בּואה (יְ ַׁש ְעיָ ה נא‪ ,‬טז) וָ ָא ִׂשים ְּד ָב ַרי ּבְ ִפיָך‬
‫זֶ ַרע זַ ְר ֲעָך ָא ַמר ה' ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם‪ .‬וְ יִ ְת ַקיֵ ים ּבָ נּו ַהּנְ ָ‬
‫ְּובצֵ ל יָ ִדי ּכִ ִּס ִיתיָך לִ נְ ט ַֹע ָׁש ַמיִ ם וְ לִ יסֹד ָא ֶרץ וְ לֵ אמֹר לְ צִ ּיֹון ַע ִּמי ָא ָּתה‪ּ .‬וּבִ ְרּכַ ת מ ֶֹׁשה ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א‬
‫ִּת ְתגַ ּלֶ ה ּבִ ְמ ֵה ָרה ִּד ָידן‪ ,‬ה' ּבָ ָדד יַ נְ ֶחּנּו וְ ֵאין ִעּמֹו ֵאל נֵ כָ ר‪ ,‬יִ ְראּו ֵעינֵ ינּו וְ יִ ְׂש ַמח לִ ּבֵ נּו וְ ָתגֵ ל נַ ְפ ֵׁשנּו‬
‫(סֹוד ה')‬
‫ֹלקיִ ְך‪ּ ,‬בָ רּוְך ה' לְ עֹולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן‪.‬‬
‫יׁשּוע ְתָך ּבֶ ֱא ֶמת ּבֶ ֱאמֹר לְ צִ ּיֹון ָמלַ ְך ֱא ָ‬
‫ּבִ ָ‬
‫ׁשּובה ֵאלֵ ינּו ָ[עלֵ ינּו]‬
‫בֹותינּו ֶמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָעלֵ ינּו טֹוב ֵּומ ִטיב ִה ָּד ֶרׁש לָ נּו‪ָ .‬‬
‫אֹלהי ֲא ֵ‬
‫ֹלהינּו וֵ ֵ‬
‫ֱא ֵ‬
‫ּבַ ֲהמֹון ַר ֲח ֶמיָך ּבִ גְ לַ ל ָאבֹות ֶׁש ָעׂשּו ְרצֹונֶ ָך‪ּ .‬בְ נֵ ה ֵב ְיתָך ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה וְ כֹונֵ ן ִמ ְק ָּד ְׁשָך ַעל‬
‫בֹוד ָתם ּולְ וִ יִ ים‬
‫ְמכֹונֹו‪ .‬וְ ַה ְר ֵאנּו ּבְ ִבנְ יָ נֹו וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ּבְ ִתּקּונֹו‪ .‬וְ ָה ֵׁשב ְׁשכִ ינָ ְתָך לְ תֹוכֹו‪ ,‬וְ ָה ֵׁשב ּכ ֲֹהנִ ים לַ ֲע ָ‬
‫לְ דּוכָ נָ ם לְ ִׁש ָירם ּולְ זִ ְמ ָרם‪ .‬וְ ָה ֵׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל לִ נְ וֵ ֶיהם‪ָּ .‬ומלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' לְ יִ ְר ָאה ּולְ ַא ֲה ָבה‬
‫ּנֹורא ָא ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון‪.‬‬
‫ֶאת ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ַהגִ ּבֹור וְ ַה ָ‬
‫(סי"ת)‪.‬‬
‫ּבֹורא עֹולָ ם ַעל ּכֵ ן יֵ ׁש ָּבזֶ ה ִעּלּוי נְ ָׁש ָמה ּגָ דֹול‬
‫ַה ַּק ִּדיש ְל ִעּלּוי ַהּנְ ָׁש ָמה‪ַ :‬ה ַּק ִּדיש הּוא ֶׁש ַבח ּגָ דֹול לַ ֵ‬
‫רּוח‬
‫ּגֹורם לַ ִּצּבּור לַ ֲענֹות ָא ֵמן‪ֶׁ ,‬שהּוא ִעּלּוי נְ ָׁש ָמה ּגָ דֹול ַעד ְּמאֹד וָ נַ ַחת ַ‬
‫לַ ּנִ ְפ ָטר ִּב ְמיֻ ָחד ָּבזֶ ה ֶׁש ֵ‬
‫נֹוספֹות ְּבגַ ן‬
‫יהּנֹם‪ַ .‬מ ְעלָ ה אֹותֹו ְּב ַד ְרּגֹות ָ‬
‫לַ ּנְ ָׁש ָמה‪ִ .‬מּלְ ַבד ַמה ֶּשׁ ַּמ ִּציל ֶאת ַהּנִ ְפ ָטר ִמ ִּדינָ ּה ֶׁשל ּגֵ ִ‬
‫יֹועץ)‪.‬‬
‫לֹומר ְּבכָ ל לֵ יל ַׁש ָּבת ַק ִּדיׁש ֲא ִפילּו ַא ַחר ֵמ ָאה ָׁשנָ ה ֶׁשעֹולֶ ה ַמ ְעלָ ה ַמ ְעלָ ה‪ ,‬וְ ַעי"ע ֶּפלֶ א ֵ‬
‫ֵע ֶדן ( ַעיֵ ין ּכַ ף ַה ַחּיִ ים ֶׁשּכָ ַתב ַ‬
‫זֹוהר ְל ִעּלּוי ַהּנְ ָׁש ָמה‪ּ :‬כָ ְתבּו ַה ְּמ ֻק ָּבלִ ים‪ּ :‬לִ יּמּוד ַה ַּק ָּבלָ ה וְ ַהּז ַֹהר ׁ ַ‬
‫ַמ ֲע ַלת ִּליּמּוד ַה ַ‬
‫(ּתֹורת ָה ַר ְׁש ִּב"י) יֵ ׁש‬
‫ּוּבּיֹום ַׁש ָּבת‬
‫זֹוהר ֶׁשהּוא ַמזְ ִהיר ַהּנְ ָׁש ָמה‪ַ ...‬‬
‫ּמּודים‪ּ .‬כִ י לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ַ‬
‫יֹותר ִמ ְּשׁ ָאר לִ ִ‬
‫ּתֹועלֶ ת לַ ּנְ ָׁש ָמה ֵ‬
‫ּבֹו ֶ‬
‫יֹותר‬
‫ּוב ִׂש ְמ ָחה ִמלְ יֹון ָׁשנָ ה ָעלָ יו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֵ‬
‫זֹוה"ק ָשׁווֶ ה ֶאלֶ ף ָׁשנָ ה‪ְ ,‬‬
‫קֹודׁש ֶׁש ָּשׁ ָעה ַא ַחת ּלִ יּמּוד ַה ַ‬
‫ֶ‬
‫זֹוהר‬
‫ּוּמה ּגָ ְדלָ ה ַמ ֲעלַ ת ּלִ יּמּוד ַה ַ‬
‫אֹלהיו‪ָ ...‬‬
‫זֹוה"ק ּכִ י הּוא ִמ ְּב ִחינַ ת ַהּיֹום‪ָ ,‬קדֹוׁש הּוא לֵ ָ‬
‫ְּבלִ ימּוד ַה ַ‬
‫ּובוַ ַּדאי לִ ּמּודֹו‬
‫ּוב ְמיֻ ָחד ְּביֹום ַה ָּקדֹוׁש יֹום ַה ַּשׁ ָּבת ֶּשׁ ֵאין ָערְֹך לְ ַה ָּשׂגָ תֹו‪ְ ,‬‬
‫רֹומים ִ‬
‫ַה ָּקדֹוׁש ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ‬
‫ְּב ַעד ִעּלּוי נִ ְׁש ַמת ָא ִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה‪ֵ ,‬אין ֵקץ לְ ַמ ֲעלָ תֹו וְ ֵאין ֵקץ לְ ִעּלּוי נִ ְׁש ַמת ָא ִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה‪,‬‬
‫ּומ ַע ְט ִרים לַ ּנְ ָׁש ָמה ָּב ֲע ָט ָרה ּולְ בּוׁש ְמיֻ ָחד ִּבזְ כּות לִ ּמּודֹו‪ .‬וְ כֵ ן לְ ָח ִמיו וְ ַחמֹותֹו ע"ה (וְ ַעּיֵ ן ַקב ַהּיָ ָׁשר) וְ ִהּנֵ ה‬
‫ְ‬
‫יֹועץ ֶע ֶרְך ּכִ ּבּוד ַאב וָ ֵאם)‪.‬‬
‫ּומכֻ ָּפל ִׁש ְב ָע ַתיִ ם‪ִּ ,‬ב ְב ִחינַ ת ְמכַ ְּבדֹו ְּבמֹותֹו וְ כּו'‪( ,‬וְ ַעּיֵ ן ֶּפלֶ א ֵ‬
‫ְׂשכָ רֹו ִאּתֹו‪ּ ,‬כָ פּול ְ‬
‫ַק ִּדיׁש ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל נֻ ַּסח ְס ָפ ַר ִּדי‬
‫(ע"מ)‬
‫כּותּה‬
‫עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ‬
‫יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא‪(ָ .‬א ֵמן) ְּב ָעלְ ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ‬
‫יֹומיכֹון ְּוב ַחיֵ י ְד ָכל ֵּבית‬
‫יחּה‪(ָ .‬א ֵמן) ְּב ַחיֵ יכֹון ְּוב ֵ‬
‫וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ‬
‫ּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪(ָ :‬א ֵמן) יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם‬
‫יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲע ָגלָ א ִ‬
‫רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה‬
‫ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָ א יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ‬
‫קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא‪(ָ .‬א ֵמן) לְ ֵעלָ א ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ִׁש ָיר ָתא‬
‫וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ‬
‫ִּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪(ָ :‬א ֵמן) ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָּבנָ ן‬
‫אֹוריְ ָתא ַק ִּד ְׁש ָּתא‪ִ .‬די‬
‫וְ ַעל ַּתלְ ִמ ֵידהֹון וְ ַעל ָּכל ַּתלְ ִמ ֵידי ַתלְ ִמ ֵידיהֹון ְד ָע ְס ִקין ְּב ַ‬
‫ְב ַא ְת ָרא ָה ֵדין וְ ִדי ְב ָכל ָא ַתר וְ ָא ַתר‪ ,‬יְ ֵהא לָ נָ א ּולְ הֹון ּולְ כֹון ִחּנָ א וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ֵמי‬
‫ארי ְׁש ַמּיָ א וְ ַא ְר ָעא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪(ָ :‬א ֵמן) יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א‪,‬‬
‫ִמן ֳק ָדם ָמ ֵ‬
‫יחה וְ ַכ ָּפ ָרה‪ ,‬וְ ֶרוַ ח‬
‫ּוסלִ ָ‬
‫פּואה ְּוג ֻאּלָ ה ְ‬
‫יׁשּועה וְ נֶ ָח ָמה וְ ֵׁשיזָ ָבא ְּור ָ‬
‫ָ‬
‫ַחּיִ ים וְ ָׂש ָבע וִ‬
‫רֹומיו הּוא‬
‫עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ‬
‫וְ ַה ָּצלָ ה לָ נּו ּולְ ָכל ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪(ָ :‬א ֵמן) ֶ‬
‫ְּב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ָּכל ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪(ָ :‬א ֵמן)‬
‫ַה ְׁש ָּכ ָבה ְל ִאיׁש‪ַ :‬א ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא ֶאת יְ הֹוָ ה ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד‪ַ :‬ה ְמ ַר ֵחם ַעל‬
‫רּוח‬
‫רּוח ּונְ ָׁש ָמה ֶׁשל (פב"פ)‪ַ .‬‬
‫ּיֹותיו הּוא יָ חֹוס וְ יַ ְחמֹול וִ ַיר ֵחם ַעל נֶ ֶפׁש‪ַ ,‬‬
‫ָּכל ְּב ִר ָ‬
‫אריּה ְׁש ַמּיָ א‬
‫יחּנּו ְב ַגן ֵע ֶדן‪ְּ :‬ד ִא ְת ְּפ ָטר ִמן ַעלְ ָמא ָה ֵדין ִּכ ְרעּות ֱאלָ ָהא ָמ ֵ‬
‫יְ הֹוָ ה ְּתנִ ֶ‬
‫וְ ַא ְר ָעא‪ֶ .‬מלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ְּב ַר ֲח ָמיו יְ ַר ֵחם ָעלָ יו‪ .‬וְ יָ חֹוס וְ יַ ְחמֹול ָעלָ יו‪ֶ .‬מלֶ ְך‬
‫נֹועם‬
‫ּוב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו לַ ֲחזֹות ְּב ַ‬
‫ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ְּב ַר ֲח ָמיו יַ ְס ִּת ֵירהּו ְּב ֵצל ְּכנָ ָפיו ְ‬
‫ּומּנַ ַחל ֲע ָדנָ יו יַ ְׁש ֵקהּו‪ .‬וְ יִ ְצרֹור‬
‫יכלֹו‪ּ .‬ולְ ֵקץ ַהּיָ ִמין יַ ֲע ִמ ֵידהּו‪ִ .‬‬
‫יְ הֹוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵה ָ‬
‫נּוחתֹו‪ .‬יְ הֹוָ ה הּוא נַ ֲחלָ תֹו‪ .‬וְ יִ ּלָ וֶ ה ֵאלָ יו‬
‫ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים נִ ְׁש ָמתֹו‪ .‬וְ יָ ִׂשים ָּכבֹוד ְמ ָ‬
‫בֹותם‪.‬‬
‫ַה ָּׁשלֹום וְ ַעל ִמ ְׁש ָּכבֹו יִ ְהיֶ ה ָׁשלֹום‪ְּ .‬כ ִד ְכ ִתיב‪ :‬יָ בֹוא ָׁשלֹום יָ נּוחּו ַעל ִמ ְׁש ְּכ ָ‬
‫ּׁשֹוכ ִבים ִעּמֹו ִּב ְכלַ ל ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחֹות‪.‬‬
‫הֹלֵ ְך נְ כֹחֹו‪ .‬הּוא וְ ָכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְ‬
‫ֹאמר ָא ֵמן‪:‬‬
‫וְ ֵכן יְ ִהי ָרצֹון וְ נ ַ‬
‫ַה ְׁש ָּכ ָבה ְל ִא ָּׁשה‪ֵ :‬א ֶׁשת ַחיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא‪ ,‬וְ ָרחֹק ִמ ְּפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָרּה‪ֶׁ :‬ש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל‬
‫לּוה ַב ְּׁש ָע ִרים‬
‫יהלְ ָ‬
‫יה‪ ,‬וִ ַ‬
‫ַהּי ִֹפי‪ִ ,‬א ָּׁשה יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ִהיא ִת ְת ַהּלָ ל‪ְּ :‬תנּו לָ ּה ִמ ְּפ ִרי יָ ֶד ָ‬
‫רּוח ּונְ ָׁש ָמה‬
‫ּיֹותיו הּוא יָ חֹוס וְ יַ ְחמֹול וִ ַיר ֵחם ַעל נֶ ֶפׁש‪ַ ,‬‬
‫יה‪ַ :‬ה ְמ ַר ֵחם ַעל ָּכל ְּב ִר ָ‬
‫ַמ ֲע ֶׂש ָ‬
‫יחּנָ ּה ְב ַגן ֵע ֶדן‪ְּ :‬ד ִא ְת ְּפ ָט ַרת ִמן ַעלְ ָמא ָה ֵדין ִּכ ְרעּות‬
‫רּוח יְ הֹוָ ה ְּתנִ ֶ‬
‫ֶׁשל (פב"פ)‪ַ .‬‬
‫יה‬
‫יה‪ .‬וְ יִ ּלָ וֶ ה ֵאלֶ ָ‬
‫ֱאלָ ָהא ָמ ֵריּה ְׁש ַמּיָ א וְ ַא ְר ָעא‪ַ .‬ה ֶּמלֶ ְך ְּב ַר ֲח ָמיו יָ חֹוס וְ יַ ְחמֹול ָעלֶ ָ‬
‫בֹותם‪.‬‬
‫ַה ָּׁשלֹום וְ ַעל ִמ ְׁש ָּכ ָבה יִ ְהיֶ ה ָׁשלֹום‪ְּ .‬כ ִד ְכ ִתיב‪ :‬יָ בֹוא ָׁשלֹום יָ נּוחּו ַעל ִמ ְׁש ְּכ ָ‬
‫ּׁשֹוכבֹות ִע ָּמּה ִּב ְכלַ ל ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחֹות‪.‬‬
‫הֹלֵ ְך נְ כֹחֹו‪ִ .‬היא וְ ָכל ְּבנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְ‬
‫ֹאמר ָא ֵמן‪:‬‬
‫וְ ֵכן יְ ִהי ָרצֹון וְ נ ַ‬
‫ַק ִּדיׁש ְּד ַר ָּבנָ ן ‪ -‬נֻ ַּסח ְס ָפ ַרד‬
‫(חסידי)‬
‫כּותּה‪ .‬וְ יַ ְצ ַמח‬
‫עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ‬
‫יִ ְתּגַ ֵּדל וְ יִ ְת ַק ֵּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא‪ְּ .‬ב ָעלְ ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ‬
‫ּוב ַחיֵ י ְד ָכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל‪.‬‬
‫יֹומיכֹון ְ‬
‫ּוב ֵ‬
‫יחּה‪ְּ .‬ב ַחיֵ יכֹון ְ‬
‫ּפּור ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ‬
‫ְ‬
‫ַּב ֲעגָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪ :‬יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָ א‪:‬‬
‫רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל‪ְׁ .‬ש ֵמּה‬
‫יִ ְת ָּב ֵרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ‬
‫קּוד ָׁשא‪ְּ .‬ב ִריְך הּוא לְ ֵעלָ א (בעשי"ת ּולְ ֵעלָ א ִמּכָ ל) ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא‪ֻּ ,‬ת ְׁש ְּב ָח ָתא‬
‫ְד ְ‬
‫וְ נֶ ָח ָמ ָתא‪ַ ,‬ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא‪ .‬וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪:‬‬
‫ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָּבנָ ן וְ ַעל ַּתלְ ִמ ֵידהֹון וְ ַעל ָּכל ַּתלְ ִמ ֵידי ַתלְ ִמ ֵידיהֹון וְ ַעל ָּכל ַמאן‬
‫אֹוריְ ָתא ִדי ְב ַא ְת ָרא ָה ֵדין וְ ִדי ְב ָכל ֲא ַתר וַ ֲא ַתר יְ ֵהא‬
‫ְד ָע ְס ִקין ְּב ַ‬
‫ּופּור ָקנָ א‬
‫יחי ְ‬
‫ּומזֹונֵ י ְרוִ ֵ‬
‫יכי ְ‬
‫לְ הֹון ּולְ כֹון ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִחנָ א וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחיֵ י ֲא ִר ֵ‬
‫ִמן ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִב ְׁש ַמיָ א וְ ַא ְר ָעא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪ :‬יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמיָ א‬
‫רֹומיו הּוא‬
‫עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ‬
‫טֹובים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪ֶ :‬‬
‫וְ ַחּיִ ים ִ‬
‫ְּב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן‪:‬‬
‫ַחר ַהּלִּמּוד‬
‫ְטר ְלא ַ‬
‫ְּת ִפּלָה עַל ַה ִּנפ ָ‬
‫ִּל ֵתנּו‬
‫ּותפ ָ‬
‫ָתנּו ְ‬
‫ְפנֶיָך ּתֹור ֵ‬
‫ְׂשר אִיׁש‪ִ ,‬י ְהיֶה נָא לְרָצֹון ל ָ‬
‫ְרּוח ָּכל ּב ַ‬
‫ֲׁשר ְּב ָידְָך נֶפֶׁש ָּכל ַחי ו ַ‬
‫ֲמים א ֶ‬
‫לאיש‪ָ :‬אּנָא ה' ָמלֵא רַח ִ‬
‫ּות ַקּבֵל‬
‫ָחסֶד‪ַׁ ,‬ש ֲערֵי גַן עֵדֶן‪ְ ,‬‬
‫ֲמים ו ֶ‬
‫ְח ְסּדְָך ַהּגָדֹול ִל ְפּת ַֹח לֹו ַׁש ֲערֵי רַח ִ‬
‫ִׁש ַמת (פלוני בן פלוני) ּוגְמֹול נָא עִּמֹו ּב ַ‬
‫ַּבעֲבּור נ ְ‬
‫ֵצל‬
‫ַחּיִים א ֶ‬
‫ְהֹוׁשיבֹו ַּת ַחת עֵץ ה ַ‬
‫ַּטהֹורִים לְהֹולִיכֹו ּול ִ‬
‫ְדֹוׁשים ְוה ְ‬
‫ְאכֶיָך ַהּק ִ‬
‫ּוׁשלַח לֹו ַמל ָ‬
‫ְח ָּבה‪ְ .‬‬
‫ְא ֲה ָבה ּוב ִ‬
‫ִׁש ָמתֹו ּב ַ‬
‫ֶאת נ ְ‬
‫ַּצפּון ַל ַּצּדִיקִים‪ְ .‬והַּגּוף‬
‫ַׂשּבִיעֹו ִמּטּובְָך ה ָ‬
‫ֵהנֹות ִמּזִיו ְׁשכִינָתְָך‪ּ ,‬ו ְלה ְ‬
‫ַחסִידֹות ל ָ‬
‫ַחסִידִים ו ֲ‬
‫ְקנִּיֹות ו ֲ‬
‫ַּצד ָ‬
‫ִׁשמֹות ַה ַּצּדִיקִים ְוה ִ‬
‫נְ‬
‫ְבֹותם הֹולְֵך נְכֹוחֹו‪.‬‬
‫ְתיב‪ָ ,‬יבֹא ָׁשלֹום יָנּוחּו עַל ִמ ְׁשּכ ָ‬
‫ְׁשלֹום‪ְּ ,‬כ ִדכ ִ‬
‫ְחה ּוב ָ‬
‫ְׂשמ ָ‬
‫ְח ְדוָה ּוב ִ‬
‫ְנּוחה נְכֹונָה ּב ֶ‬
‫ַּק ֶבר ּבִמ ָ‬
‫ָנּוח ּב ֶ‬
‫י ַ‬
‫ְת ְׁשמֹר‬
‫ָתָך‪ ,‬ו ִ‬
‫ְבה ְׁשנ ֶ‬
‫ְּת ו ְָער ָ‬
‫ְׁש ַכב ָ‬
‫ְחד ו ָ‬
‫ְתיב‪ ,‬אִם ִּת ְׁשּכַב ֹלא ִתפ ָ‬
‫ְבֹותם‪ּ .‬וכ ִ‬
‫ְכבֹוד ְי ַרנְנּו עַל ִמ ְׁשּכ ָ‬
‫ְתיב‪ַ ,‬י ְעלְזּו ֲחסִידִים ּב ָ‬
‫ּוכ ִ‬
‫ֲׂשה‬
‫ֲׁשר ַיע ֶ‬
‫ְׁש ָעיו‪ּ .‬כִי ָא ָדם אֵין ַצּדִיק ָּב ָארֶץ א ֶ‬
‫ְתמְחֹול לֹו עַל ָּכל ּפ ָ‬
‫ְת ְסלַח ו ִ‬
‫ֵעה‪ .‬ו ִ‬
‫ִּמה וְתֹול ָ‬
‫ּומר ָ‬
‫ַּק ֶבר ֵ‬
‫אֹותֹו ֵמ ִחּבּוט ה ֶ‬
‫ַּק ֶבר ֵמרֹוב טּוב‬
‫ְמֹותיו ּב ֶ‬
‫ַּׁשן ַעצ ָ‬
‫ִׁש ָמתֹו ְלד ֵ‬
‫ְת ְׁשּפִי ַע לֹו ִמּנ ְ‬
‫ֲׁשר ָע ָׂשה‪ .‬ו ַ‬
‫ְקֹותיו א ֶ‬
‫ְצד ָ‬
‫ֻּיֹותיו ו ִ‬
‫ֱטא‪ּ .‬ו ְזכֹר לֹו ְזכ ָ‬
‫טֹוב וְֹלא יֶח ָ‬
‫ִׁש ָּברָה‪.‬‬
‫ַחת ֵמ ֵהּנָה ֹלא נ ְ‬
‫ְמֹותיו א ַ‬
‫ְתיב‪ׁ ,‬ש ֵֹמר ָּכל ַעצ ָ‬
‫ֵאיָך‪ּ ,‬וכ ִ‬
‫ְּת ּלִיר ֶ‬
‫ֲׁשר ָצ ַפנ ָ‬
‫ְתיב‪ָ ,‬מה רַב טּובְָך א ֶ‬
‫ַּצּדִיקִים‪ִ ,‬דכ ִ‬
‫ַּצפּון ל ַ‬
‫הָ‬
‫ְחּיַת‬
‫ַחּיִים ּו ְלהַחֲיֹותֹו ּבִת ִ‬
‫ִׁש ָמתֹו ְּתהֵא צְרּורָה ִּבצְרֹור ה ַ‬
‫ְאה ְּפנֵי גֵי ִהּנֹם‪ְ .‬ונ ְ‬
‫ָעה‪ְ ,‬ואַל ִיר ֶ‬
‫ַחד ר ָ‬
‫ְׁש ֲאנָן ִמּפ ַ‬
‫ִׁשּכֹון ֶּב ַטח ָּב ָדד ו ַ‬
‫ְוי ְ‬
‫ֲמים‪ָ ,‬א ֵמן‪:‬‬
‫ִׂשרָאֵל ְּברַח ִ‬
‫ַּמ ִתים עִם ָּכל ֵמ ֵתי עַּמְָך י ְ‬
‫הֵ‬
‫ִּל ֵתנּו‬
‫ּותפ ָ‬
‫ָתנּו ְ‬
‫ְפנֶיָך ּתֹור ֵ‬
‫ְׂשר אִיׁש‪ִ ,‬י ְהיֶה נָא לְרָצֹון ל ָ‬
‫ְרּוח ָּכל ּב ַ‬
‫ֲׁשר ְּב ָידְָך נֶפֶׁש ָּכל ַחי ו ַ‬
‫ֲמים א ֶ‬
‫לאשה‪ָ :‬אּנָא ה' ָמלֵא רַח ִ‬
‫ָחסֶד‪ַׁ ,‬ש ֲערֵי גַן עֵדֶן‪,‬‬
‫ֲמים ו ֶ‬
‫ְח ְסּדְָך ַהּגָדֹול ִל ְפּת ַֹח ָלּה ַׁש ֲערֵי רַח ִ‬
‫ִּמּה ּב ַ‬
‫ִׁש ַמת (פלונית בת פלונית) ּוגְמֹול נָא ע ָ‬
‫ַּבעֲבּור נ ְ‬
‫ַחּיִים‬
‫יבה ַּת ַחת עֵץ ה ַ‬
‫ְהֹוׁש ָ‬
‫ִיכּה ּול ִ‬
‫ַּטהֹורִים לְהֹול ָ‬
‫ְדֹוׁשים ְוה ְ‬
‫ְאכֶיָך ַהּק ִ‬
‫ּוׁשלַח ָלּה ַמל ָ‬
‫ְח ָּבה‪ְ .‬‬
‫ֲבה ּוב ִ‬
‫ִׁש ָמ ָתּה ְּב ַאה ָ‬
‫ּות ַקּבֵל ֶאת נ ְ‬
‫ְ‬
‫ַּצּדִיקִים‪.‬‬
‫ַּצפּון ל ַ‬
‫ִיעּה ִמּטּובְָך ה ָ‬
‫ַׂשּב ָ‬
‫ֵהנֹות ִמּזִיו ְׁשכִינָתְָך‪ּ ,‬ו ְלה ְ‬
‫ַחסִידֹות ל ָ‬
‫ַחסִידִים ו ֲ‬
‫ְקנִּיֹות ו ֲ‬
‫ַּצד ָ‬
‫ַּצּדִיקִים ְוה ִ‬
‫ִׁשמֹות ה ַ‬
‫ֵצל נ ְ‬
‫אֶ‬
‫ְבֹותם הֹולְֵך‬
‫ְתיב‪ָ ,‬יבֹא ָׁשלֹום יָנּוחּו עַל ִמ ְׁשּכ ָ‬
‫ְׁשלֹום‪ְּ ,‬כ ִדכ ִ‬
‫ְחה ּוב ָ‬
‫ְׂשמ ָ‬
‫ְח ְדוָה ּוב ִ‬
‫ְנּוחה נְכֹונָה ּב ֶ‬
‫ַּק ֶבר ּבִמ ָ‬
‫ָנּוח ּב ֶ‬
‫ְוהַּגּוף י ַ‬
‫ָתָך‪,‬‬
‫ְבה ְׁשנ ֶ‬
‫ְּת ו ְָער ָ‬
‫ְׁש ַכב ָ‬
‫ְחד ו ָ‬
‫ְתיב‪ ,‬אִם ִּת ְׁשּכַב ֹלא ִתפ ָ‬
‫ְבֹותם‪ּ .‬וכ ִ‬
‫ְכבֹוד ְי ַרנְנּו עַל ִמ ְׁשּכ ָ‬
‫ְתיב‪ַ ,‬י ְעלְזּו ֲחסִידִים ּב ָ‬
‫נְכֹוחֹו‪ּ .‬וכ ִ‬
‫ֲׁשר‬
‫יה‪ּ .‬כִי ָא ָדם אֵין ַצּדִיק ָּב ָארֶץ א ֶ‬
‫ְׁש ֶע ָ‬
‫ְתמְחֹול ָלּה עַל ָּכל ּפ ָ‬
‫ְת ְסלַח ו ִ‬
‫ֵעה‪ .‬ו ִ‬
‫ִּמה וְתֹול ָ‬
‫ּומר ָ‬
‫ַּק ֶבר ֵ‬
‫אֹותּה ֵמ ִחּבּוט ה ֶ‬
‫ְת ְׁשמֹר ָ‬
‫וִ‬
‫ַּק ֶבר‬
‫יה ּב ֶ‬
‫ְמֹות ָ‬
‫ַּׁשן ַעצ ֶ‬
‫ִׁש ָמ ָתּה ְלד ֵ‬
‫ְת ְׁשּפִי ַע ָלּה ִמּנ ְ‬
‫ֲׁשר ָע ְׂש ָתה‪ .‬ו ַ‬
‫יה א ֶ‬
‫ְקֹות ָ‬
‫ְצד ֶ‬
‫יה ו ִ‬
‫ֻּיֹות ָ‬
‫ֱטא‪ּ .‬ו ְזכֹר ָלּה ְזכ ֶ‬
‫ֲׂשה טֹוב וְֹלא יֶח ָ‬
‫ַיע ֶ‬
‫ַחת ֵמ ֵהּנָה‬
‫ְמֹותיו א ַ‬
‫ְתיב‪ׁ ,‬ש ֵֹמר ָּכל ַעצ ָ‬
‫ֵאיָך‪ּ ,‬וכ ִ‬
‫ְּת ּלִיר ֶ‬
‫ֲׁשר ָצ ַפנ ָ‬
‫ְתיב‪ָ ,‬מה רַב טּובְָך א ֶ‬
‫ַּצּדִיקִים‪ִ ,‬דכ ִ‬
‫ַּצפּון ל ַ‬
‫ֵמרֹוב טּוב ה ָ‬
‫ַחּיִים‬
‫ִׁש ָמ ָתּה ְּתהֵא צְרּורָה ִּבצְרֹור ה ַ‬
‫ֵיהּנֹם‪ְ .‬ונ ְ‬
‫ְאה ְּפנֵי ג ִ‬
‫ָעה‪ ,‬וְאַל ִּתר ֶ‬
‫ַחד ר ָ‬
‫ְׁש ֲאנָן ִמּפ ַ‬
‫ְת ְׁשּכֹון ֶּב ַטח ָּב ָדד ו ַ‬
‫ִׁש ָּברָה‪ .‬ו ִ‬
‫ֹלא נ ְ‬
‫ֲמים‪ָ ,‬א ֵמן‪:‬‬
‫ִׂשרָאֵל ְּברַח ִ‬
‫ַּמ ִתים עִם ָּכל ֵמ ֵתי עַּמְָך י ְ‬
‫ְחּיַת ה ֵ‬
‫ֲיֹותּה ּבִת ִ‬
‫ּו ְלהַח ָ‬
‫ עלוני "אור הזוהר" בהמשכים ‪-‬‬‫‬
‫‬
‫ מירון ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫מ‪.‬בית גמליאל‪-‬מנחת שי‪ ,‬ליד יבנה‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫מושב פורת‪-‬בית המדרש‪ ,‬ליד תל מונד‪,‬‬
‫הרב מרדכי אברהם יצחקי שליט"א‬
‫מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי‬
‫הרב אהרן גרינוואלד שליט"א‬
‫הרב שמעון אנשין שליט"א‬
‫ נהריה‪-‬שומרי שבת‪ ,‬גבעת טרומפלדור‬
‫‬
‫ניצן‪-‬כתר תורה‬
‫הרב יצחק כהן שליט"א‬
‫הרב משה ארמוני שליט"א‬
‫ נשר ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫היכל דוד‪ ,‬גבעת עמוס‬
‫אור מרדכי‪ ,‬סיני ‪ ,3‬שכונת בין‪-‬דור‬
‫יד לאחים‪ ,‬הגיבורים‪ ,‬שכונת בין‪-‬דור‬
‫יום ד' ‪19:30-20:45‬‬
‫מוצש"ק אחרי ר"ת‬
‫כל יום ‪15:00-15:30‬‬
‫כל יום ‪15:30-16:00‬‬
‫יום א' ‪20:00-22:00‬‬
‫יום ה' ‪20:00-21:30‬‬
‫הרב בני יוסקוביץ שליט"א‬
‫הרב חיים מזרחי ‪04-6288879/050-9113532‬‬
‫‪1800-800-3333‬‬
‫‪1800-800-3333‬‬
‫‪04-9521596‬‬
‫הרב ישי בר חן שליט"א ‪054-6671943‬‬
‫בין מנחה וערבית‬
‫‪6:00-7:15‬‬
‫שבת ¾ שעה לפני מנחה‬
‫ נתיבות‪ ,‬יד המביא מרכז רוחני שדות הנגב מול ישיבת הנגב‬
‫ נתניה‪ ,‬קרית נורדאו ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫ברכת אברהם חי‪ ,‬רח' שי עגנון ‪,26‬‬
‫שפעת רביבים‪ ,‬נורדאו מול בית חב"ד‬
‫ עפולה‪ ,‬בית שלום‪ ,‬יהושע חנקין‬
‫ עמנואל ‪ ,‬המרכזי חסידי‪ ,‬רח' בית ישראל‬
‫‬
‫פסגות‪ ,‬משפחת אייזן‬
‫הרב ישכר אביטן שליט"א‬
‫ימים א' ג' ה'‬
‫הרב אפרים חזקוב שליט"א‬
‫הרב יעקב גלאם שליט"א‬
‫הרב יצחק אטר שליט"א‬
‫יום א' ‪6:30-6:40‬‬
‫‪054-7683090/08-9943699/08-9941381‬‬
‫מוצש"ק לאחר ערבית‬
‫הרב רן יוסף חיים אבוחצירה שליט"אימים א'‪-‬ה' ‪8:00-9:00‬‬
‫הרב שלמה גאלדשטיין שליט"א‬
‫ליל שישי ‪ 20:00‬ערב‬
‫‪052-9320681/052-6329681‬‬
‫‪050-6730654‬‬
‫‪050-5910222‬‬
‫‪050-8756827‬‬
‫‪052-8476100/09-7921012‬‬
‫‪02-9973659 050-8441162‬‬
‫ פקיעין ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫ישיבת פקיעין‬
‫ פרדס חנה‪-‬אבן החיים‪ ,‬שכונת רמז ‪156‬‬
‫הרב יוסף טגדי שליט"א‬
‫הרב רפאל בובליל שליט"א‬
‫יום ה' ‪ 18:45‬ערב )בערך(‬
‫מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית‬
‫שעה לפני שחרית‬
‫‪050-4521686/04-6373515‬‬
‫ פתח תקוה ‪ 11 -‬שיעורים‬
‫התבטא פעם צדיק ואמר‪ :‬בבוא‬
‫מלך המשיח‪ ,‬עם ישראל נקבצו‬
‫לך ובאו לך‪ ,‬ופליטת העם ששים‬
‫ושמחים‪ .‬בעת הזו יתבונן מלך‬
‫המשיח בעיניו הטהורות יבחן כל‬
‫אחד ואחד לפי מעשיו‪ ,‬לפתע‬
‫ירים ידו ויראה באצבעו‪ ,‬כולם‬
‫ירימו עיניהם בפליאה ויביטו‬
‫במחזה‪ ,‬אז ישמיע מלך המשיח‬
‫את קולו ויאמר‪ ,‬בהפנותו אצבעו‬
‫על יהודי מסוים‪" :‬בזכותך הגעתי‪.‬‬
‫לך יש חלק בגאולת העם" כך‬
‫יראה על כל יהודי ויהודי שפעל‬
‫למען ביאתו‪.‬‬
‫הלואי שנזכה להיות מן הזוכים‬
‫המאושרים‪ ,‬שהמשיח בכבודו‬
‫ובעצמו יעיד עלינו‬
‫"בזכותך הגעתי"‪.‬‬
‫רוצים ליידע את מפעל הזוהר העולמי‬
‫על שיעור נוסף המתקיים?‬
‫מלאו את פרטים הבאים ושלחו לפקס‪02-995-1300 :‬‬
‫שם הרב‬
‫בית המדרש‬
‫כתובת‬
‫עיר‬
‫זמן השיעור‬
‫ליצירת קשר‪ :‬שם‬
‫טלפון‬
‫פלאפון‬
‫ח‬
‫אהבת חיים‪ ,‬טולידנו ‪14‬‬
‫אהל חיים‪ ,‬בר כוכבא ‪23‬‬
‫אהל ציון‪ ,‬יוסף חיים ‪6‬‬
‫היכל יעקב‪ ,‬כצנלסון‬
‫הקטרת‪ ,‬שלמה ‪5‬‬
‫חסד לאברהם‪ ,‬ישראל ישעיהו ‪28‬‬
‫כולל חסד לאברהם‪ ,‬שלמה ‪5‬‬
‫משפחת ולד‪ ,‬אברבנאל ‪14‬‬
‫עץ חיים הושע‬
‫רפאל המלאך‪ ,‬פפר פינת סוקולוב‬
‫ צפת ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫בנימין הצדיק‪ ,‬לוחמי הגיטאות‬
‫ובא לציון‪ ,‬שכונת רמת רזים‬
‫הרב אליעזר דוד גבאי שליט"א‬
‫הרב יהודה שרבני שליט"א‬
‫הרב יהודה שרבני שליט"א‬
‫הרב יהודה שרבני שליט"א‬
‫הרב יהודה שרבני שליט"א‬
‫הרב אידן טובים שליט"א‬
‫הרב ששון בטאט שליט"א‬
‫‪03-9089202‬‬
‫‪052-2926573‬‬
‫‪050-2926573‬‬
‫‪052-2926570‬‬
‫‪052-2926570‬‬
‫‪052-7632720‬‬
‫‪03-9092902‬‬
‫‪03-9092902‬‬
‫‪03-9046985‬‬
‫‪03-9320388‬‬
‫‪03-9046985‬‬
‫יום ג' ‪20:45-22:00‬‬
‫יום א' ‪17:45-19:00‬‬
‫יום ד' ‪17:45-19:00‬‬
‫יום ה' ‪18:00-19:00‬‬
‫יום א' ‪20:30-21:30‬‬
‫יום ה' ‪21:00-22:45‬‬
‫יום ה' ‪21:00-23:00‬‬
‫יום ב' ‪17:00-18:30‬‬
‫הרב אלון פרחי שליט"א‬
‫‪16:00-17:00‬‬
‫הרב יעקב כהן שליט"א‬
‫הרב יעקב כהן שליט"א‬
‫בין מנחה לערבית‬
‫יום ג' ‪20:00-21:00‬‬
‫‪050-5948670‬‬
‫‪050-5948670‬‬
‫ימים ד' ה' ‪10-45-9:15‬‬
‫ליל ששי חצות עד הנץ | מוצש"ק לאחר הבדלה‬
‫מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית‬
‫‪054-4512133‬‬
‫ קרית אתא ‪ 3 -‬שיעורים‪ ,‬כולל שערי חיים )לשעבר מדרשה ליהדות(‪ ,‬העצמאות‬
‫הרב יוסף הרוש שליט"א‬
‫ קרית גת‪-‬אור הרשב"י‪ ,‬רח' מרגלית‬
‫‪054-8421915‬‬
‫ קרית מלאכי‬
‫הרב יעקב רפאל שליט"א‬
‫‪054-6347679‬‬
‫‬
‫ קרית שלום ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫הרב דוד בצלאל שליט"א‬
‫יום ד' ‪ 20:00-21:00‬הרב דוד שלום שליט"א ‪08-9493687/052-3578159‬‬
‫הרב אוריאל לוי שליט"א‬
‫הרב מיכאל פייזקוב הלוי שליט"א‬
‫‪03-6810298/050-8772389‬‬
‫‪052-4556806‬‬
‫יום ה' ‪ | 18:45-20:15‬מוצש"ק שעה לפני ערבית‬
‫קרית עקרון‪-‬שובה ישראל‬
‫המרכזי‪ ,‬הכינור ‪,6‬‬
‫ ראש העין‬
‫הרב שלום חמדי שליט"א‬
‫ ראשון לציון ‪ 3 -‬שיעורים‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬שיכון המזרח‬
‫משפחת לוי‪ ,‬הרבי מליובביץ ‪6/3‬‬
‫הרב מיכאל בראון שליט"א‬
‫ רכסים ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫אור לציון‪ ,‬שכונת לב אליהו‬
‫כולל בית שמאי‬
‫‪03-9030975/050-6438828‬‬
‫יום ה' ‪9:30-11‬‬
‫יום ד' ‪8:45-11:15‬‬
‫הרב עייש שמשון שליט"א‬
‫הרב עייש שמשון שליט"א‬
‫מוצש"ק לאחר ערבית‬
‫‪10:00-11:00‬‬
‫‪9:00-10:00‬‬
‫ רמת גן‪ ,‬הכבאים‬
‫הרב ראובן אורבן שליט"א‬
‫ רמת השרון ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫אהל יעקב‪ ,‬הרב קוק ‪39‬‬
‫תרחם ציון‪ ,‬נהרדאה ‪26‬‬
‫הרב יהודה שרבני שליט"א‬
‫הרב שלום בצלאלי שליט"א‬
‫יום ב' ‪20:15-21:15‬‬
‫כל יום ‪10:30-1:00‬‬
‫הרב משה כנעני שליט"א‬
‫בשעות הערב‬
‫ תל אביב ‪ 2 -‬שיעורים‬
‫אור הרשב"י‪ ,‬נהרים ‪ 16‬נווה שרת‬
‫כפר שלום‬
‫ורדי ורימי‬
‫‪054-3054780‬‬
‫‪050-8737205‬‬
‫‪054-3979642/08-6755106‬‬
‫‪04-9040588‬‬
‫‪03-5799076‬‬
‫‪052-2926573‬‬
‫‪03-5491367‬‬
‫‪03-6491168‬‬
‫‪03-6318076‬‬
‫ב"ה שהחיינו וקיימנו להגיע כבר קרוב ל ‪ 200‬שיעורים בזוהר הקדוש ברחבי הארץ‬
‫דוש‬
‫בידכם לעזור לנו להגיע בעז"ה ל‪ 1000-‬שיעורים על הזוהר הקדוש‬