לחצו כאן - איגוד הכדורעף

‫"טורניר סיו הליגה" בכדורע חופי‪,‬‬
‫לשחקני שאינ רשומי בליגות העל בכדורע חופי‬
‫חו פולג נתניה ‪2526/7/2013‬‬
‫בימי חמישישישי ‪ ,2526/7/2013‬ישחקו במסגרת ליגות כדורע החופי א ורק ליגות העל‪ .‬אי לכ‪ ,‬איגוד הכדורע‬
‫ומנהלת כדורע החופי‪ ,‬שמחי להזמינכ‪ "/‬לטורניר כדורע חופי יוצא דופ"‪ :‬טורניר פתוח לשחקני שאינ‬
‫רשומי בליגות העל בכדורע חופי‪ .‬לטורניר שיתקיי בחו פולג יכול להרש כל שחק" אשר מחזיק בבדיקה‬
‫רפואית ואינו רשו בליגת העל בכדורע חופי )שחקני‪/‬ות ליגות לאומית וארצית ו‪/‬או שחקני‪/‬ות שאינ רשומי‬
‫באיגוד‪ .‬שחקני אשר רשומי בליגת הנוער לשנה זו אינ רשאי להשתת בטורניר‪.‬‬
‫שיטת המשחקי ותכנית המשחקי ייקבעו ע תו הרישו ויפורסמו במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫עיקר הטורניר מתוכנ" ליו שישי‪ ,26/7/2013 ,‬ובמידת הצור יתקיימו משחקי מוקדמות ביו חמישי ‪.25/7/2013‬‬
‫לקבוצות הזוכות במקומות הראשוני יוענקו פרסי‪.‬‬
‫נוהל הרשמת קבוצה‬
‫* יש לוודא כי לכל שחק" קיי טופס בדיקה רפואית של איגוד הכדורע בתוק לכל הפחות עד אוגוסט ‪.2013‬‬
‫יש לשלוח‪/‬להביא לאיגוד הכדורע מעטפה המכילה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫טופס הרשמת קבוצה מלא )הטפסי מצורפי מטה(‪.‬‬
‫תשלו בס ‪ + 50‬דמי הרשמה דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול או אי הופעה של הקבוצה‪.‬‬
‫צילו ת‪.‬ז‪ .‬של השחקני )רק עבור שחקני שאינ רשומי באיגוד הכדורע בשנה זו(‬
‫בדיקה רפואית בתוק עד אוגוסט ‪ 2013‬לכל הפחות )על גבי טופס של איגוד הכדורע(‪ .‬שחקני שבדיקת‬
‫נמצאת באיגוד פטורי מסעי זה‪.‬‬
‫טופס ההרשמה וכל הנספחי צריכי להגיע למשרדי איגוד הכדורע עד מועד סגירת ההרשמה‪ .‬טפסי שיגיעו לאחר‬
‫מועד ההרשמה לא ילקחו בחשבו"‪ .‬על השחקני מוטלת האחריות לוודא ולאשר את הגעת המעטפה‪.‬‬
‫מועד סגירת ההרשמה לטורניר הוא יו שישי ה ‪ 19/7/2013‬בשעה ‪ .13:00‬זוג שלא ישלי את תהלי ההרשמה‬
‫במלואו עד מועד זה לא יוכל להשתת בטורניר‪.‬‬
‫מחכי להרשמתכ!‬
‫___________________________________________________________________________________________‬
‫איגוד הכדורעף בישראל‪-‬מרכז הספורט הלאומי‪,‬רחוב שטרית ‪ 6‬ת"א‪ 69482 ,‬טלפון ‪ 03-6497444‬פקס ‪03-6495999‬‬
‫‪ 2‬מתוך ‪1‬עמוד‬
‫טופס רישו קבוצה – טורניר פתוח ‪2526/7/2013‬‬
‫טורניר לשחקני שאינ רשומי בליגת העל בכדורע חופי‬
‫נשי‪/‬גברי‬
‫)נא לסמ( בעיגול(‬
‫מקו האירוע‬
‫מועד הרישום האחרון‬
‫יום שישי ‪ 19/7/2013‬בשעה ‪13:00‬‬
‫חו פולג נתניה‬
‫תארי* האירוע‬
‫יש לשלוח את הטופס לפקס‪03-6495999 :‬‬
‫‪2526/‬‬
‫‪26/7/2013‬‬
‫‪/2013‬‬
‫פרטי אישיי‬
‫ש פרטי‬
‫ש משפחה‬
‫ת‪.‬לידה‬
‫טלפו( נייד‬
‫‪E-MAIL‬‬
‫שחק( ‪1‬‬
‫שחק( ‪2‬‬
‫בדיקה רפואית‬
‫שחק( אשר אי( ברשותו בדיקה רפואית בתוק למועד ‪ 31.6.13‬ו‪/‬או שחק( שלא היה פעיל באיגוד הכדורע‬
‫בעונת ‪ 20122013‬מחויב לבצע בדיקה רפואית נוספת ולהחתי את הרופא הבודק על טופס בדיקה רפואית‬
‫אותו יש להביא במסירה אישית מקור )לא פקס( למשרדי איגוד הכדורע )קבוצה שאחד משחקניה לא‬
‫ישלי את הבדיקה הרפואית במסגרת תקופת הרישו תחשב הקבוצה כמי שלא השלימה את רישומה בזמ(‬
‫ולא תוכל להשתת באירוע(‪.‬‬
‫הצהרת השחק(‬
‫• הנני מתחייב כי הפרטי שמסרתי הנ אמת ובא תתקבל קבוצתי לטורניר אתייצב למשחקי כפי‬
‫שמפורטי בטופס זה ו‪/‬או בכל מועד אחר שתקבע מנהלת האירוע‪.‬‬
‫• כמו כ" הנני מתחייב כי כל פנייה לתקשורת לגבי הטורניר תהיה באישור הועדה המארגנת ו‪/‬או הנהלת‬
‫האירוע ‪.‬‬
‫• אני מאשר בחתימתי כי אגיע למשחקי מוקדמות לטורניר ביו חמישי ‪ 25/7/13‬במידה ויהיה צור‪.‬‬
‫לראיה באנו על החתו‪:‬‬
‫שחק( ‪ __________________1‬תארי* ____________‬
‫שחק( ‪ __________________ 2‬תארי* _____________‬
‫___________________________________________________________________________________________‬
‫איגוד הכדורעף בישראל‪-‬מרכז הספורט הלאומי‪,‬רחוב שטרית ‪ 6‬ת"א‪ 69482 ,‬טלפון ‪ 03-6497444‬פקס ‪03-6495999‬‬
‫‪ 2‬מתוך ‪2‬עמוד‬