null

‫בס"ד‬
‫ככה תזכו לישועה‬
‫עם הסגולה שפועלת‬
‫ישׁי וְ ֵשׁנִ י"‬
‫"שׁנִ י ֲח ִמ ִ‬
‫ֵ‬
‫סדר הסגולה‬
‫שאלפים בדקו וניסו וזכו לישועה‬
‫כפי שמקובל במסורת לעשות על הציון הקדוש של הצדיק‬
‫רבי גדליהו משה בן רבי שלמה זי"ע מזוועהיל‬
‫בבית העלמין שייח' באדר בעיר הקודש ירושלים‬
‫העוצמה הכפולה‬
‫של הצדיקים מזוועהיל זי"ע‬
‫הכוח הגדול של האבא והבן זיע"א‬
‫שבזכותם משפיעים ישועות ונסים‬
‫לרבבות יהודים בכל שנה!‬
‫של‬
‫הצ‬
‫ד‬
‫קים‬
‫י‬
‫שלומקה מזוו ע‬
‫ים רבי‬
‫קדוש‬
‫ה‬
‫עומד‬
‫ע‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫ז‬
‫י‬
‫ע‬
‫"‬
‫א‬
‫ו‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ב‬
‫י‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ל‬
‫י‬
‫הו‬
‫בהבטחתו‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ה זי‬
‫א‬
‫ע"‬
‫התפילה המסוגלת‬
‫בבית הישועות‬
‫בעיר הקודש ירושלים ניצב על תילו הבית הקדוש שהיה תל תלפיות‬
‫ביתו וחדר עבודת הקודש של‬
‫קודש הקדשים צדיק יסוד עולם הרה"ק רבי שלומקה מזוועהיל זיע"א‪,‬‬
‫המקום בו ניצב על עמדו אחריו בנו ממשיך עבודת הקודש‪,‬‬
‫הצדיק הרה"ק רבי גדליהו משה מזוועהיל זיע"א‪,‬‬
‫להעתיר ישועות‪ ,‬צדקות ומופתים מעל לדרך הטבע עבור רבבות ישראל‬
‫‪4‬‬
‫אלפים כבר נושעו בזכות התפילות‬
‫המתקיימות במקום קדוש זה!‬
‫בתפילות המיוחדות ב'בית הישועות' מוזכרים שמות כל אלו שזוכים למלא את‬
‫בקשת הצדיקים להיות שותף עמהם בקיום המוסדות הקדושים‪,‬‬
‫ויש בזה כוח עצום לעורר זכות הצדיקים שמשמים ממשיכים להשפיע ישועות!‬
‫כשמגיעים אל הצדיק‪ ,‬הצדיק לא ישיב את פניך ריקם!‬
‫אנחנו נהיה שם‬
‫בשבילך!‬
‫ק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק‬
‫ַא ְד ַמת ק ֶֹדשׁ הוּא‬
‫"בית הישועות"‬
‫בית מגוריו הקדוש ובית מדרשם‬
‫של רבי שלומק'ה מזוועהיל‬
‫ובנו רבי גדליהו משה זיע"א‬
‫אנחנו כאן בשבילך לתפילה‪ ,‬להדלקת נר להצלחה‪.‬‬
‫‪1800-35-35-60‬‬
:
ְ
ְ
ְ ְ
.
.
.
ְ [
ְ
ְ
[
ְ ְ
ְ
ְ
ְ
,
ְ
ְ
ְ]
ְ
ְ
ְ , ְ ְ
] ְ
ְ
,
.
"
.
,
ְ
ְ
ְ ְ
,
'
ְ
24
"
6
"
.(
,
'
)
. "
:
:
ְ
ְ ְ
:
ְ
ְ ְ
ְ
ְ ָ ְ,
:
ְ ְ
ְ.
ְ
ְ ְ :
ְ
ְ
ְ
"
ְ
ְ ְ
ְ ְ
ְ
'
ְ
ְ
."
"
ְ
,
"
'
.'
1800-35-35-60
‫• פרק ט''ז •‬
‫סדר התפילה‬
‫פרקי תהלים על ציונו של הרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫לְ כוּ נְ ַרנְּ נָ ה לַ יְ יָ נָ ִר ָיעה לְ צוּר יִ ְשׁ ֵענוּ‪ :‬נְ ַק ְדּ ָמה ָפנָ יו‬
‫תוֹדה בִּ זְ ִמרוֹת נָ ִר ַיע לוֹ‪ :‬כִּ י ֵאל גָּ דוֹל יְ יָ ֶוּמלֶ ‪‬‬
‫בְּ ָ‬
‫‪‬הים‪.‬‬
‫גָּ דוֹל ַעל כָּ ל ֱא ִ‬
‫• פרק ל''ג •‬
‫ַרנְּ נוּ צַ ִדּ ִיקים בַּ יְ יָ ‪ ,‬לַ יְ ָשׁ ִרים נָ אוָ ה ְת ִהלָּ ה‪ :‬הוֹדוּ לַ יְ יָ‬
‫בְּ כִ נּוֹר‪ ,‬בְּ נֵ בֶ ל ָעשׂוֹר זַ ְמּרוּ לוֹ‪ִ :‬שׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָח ָדשׁ‪,‬‬
‫רוּעה‪ :‬כִּ י יָ ָשׁר ְדּבַ ר יְ יָ ‪ ,‬וְ כָ ל ַמ ֲע ֵשׂהוּ‬
‫ֵה ִיטיבוּ נַ גֵּ ן בִּ ְת ָ‬
‫בֶּ ֱאמוּנָ ה‪ :‬א ֵֹהב צְ ָד ָקה ִוּמ ְשׁ ָפּט‪ֶ ,‬ח ֶסד יְ יָ ָמלְ ָאה‬
‫רוּח ִפּיו כָּ ל‬
‫ָה ָא ֶרץ‪ :‬בִּ ְדבַ ר יְ יָ ָשׁ ַמיִ ם נַ ֲעשׂוּ‪ ,‬וּבְ ַ‬
‫צְ בָ ָאם‪ :‬כֹּנֵ ס כַּ נֵּ ד ֵמי ַהיָּ ם‪ ,‬נ ֵֹתן בְּ אוֹצָ רוֹת ְתּהוֹמוֹת‪:‬‬
‫יִ ְיראוּ ֵמיְ יָ כָּ ל ָה ָא ֶרץ‪ִ ,‬מ ֶמּנּוּ יָ גוּרוּ כָּ ל י ְֹשׁבֵ י ֵתבֵ ל‪:‬‬
‫כִּ י הוּא ָא ַמר וַ יֶּ ִהי‪ ,‬הוּא צִ וָּה וַ יַּ ֲעמֹד‪ :‬יְ יָ ֵה ִפיר ֲעצַ ת‬
‫גּוֹיִ ם‪ֵ ,‬הנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים‪ֲ :‬עצַ ת יְ יָ לְ עוֹלָ ם‬
‫ַתּ ֲעמֹד‪ַ ,‬מ ְח ְשׁבוֹת לִ בּוֹ לְ דֹר וָ דֹר‪ַ :‬א ְשׁ ֵרי ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר‬
‫‪‬היו‪ָ ,‬ה ָעם בָּ ַחר לְ נַ ֲחלָ ה לוֹ‪ִ :‬מ ָשּׁ ַמיִ ם ִהבִּ יט יְ יָ ‪,‬‬
‫יְ יָ ֱא ָ‬
‫ָר ָאה ֶאת כָּ ל בְּ נֵ י ָה ָא ָדם‪ִ :‬מ ְמּכוֹן ִשׁבְ תּוֹ ִה ְשׁגִּ ַיח‬
‫ֶאל כָּ ל י ְֹשׁבֵ י ָה ָא ֶרץ‪ַ :‬היֹּצֵ ר יַ ַחד לִ בָּ ם‪ַ ,‬ה ֵמּבִ ין ֶאל‬
‫נוֹשׁע בְּ ָרב ָחיִ ל‪ ,‬גִּ בּוֹר‬
‫כָּ ל ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהם‪ֵ :‬אין ַה ֶמּלֶ ‪ָ ‬‬
‫שׁוּעה‪ ,‬וּבְ רֹב‬
‫‪‬א יִ נָּ צֵ ל בְּ ָרב כּ ַֹח‪ֶ :‬שׁ ֶקר ַהסּוּס לִ ְת ָ‬
‫ֵחילוֹ ‪‬א יְ ַמלֵּ ט‪ִ :‬הנֵּ ה ֵעין יְ יָ ֶאל יְ ֵר ָאיו‪ ,‬לַ ְמיַ ֲחלִ ים‬
‫יּוֹתם בָּ ָר ָעב‪:‬‬
‫לְ ַח ְסדּוֹ‪ :‬לְ ַהצִּ יל ִמ ָמּוֶ ת נַ ְפ ָשׁם‪ ,‬וּלְ ַח ָ‬
‫נַ ְפ ֵשׁנוּ ִחכְּ ָתה לַ יְ יָ ‪ֶ ,‬עזְ ֵרנוּ ָוּמגִ נֵּ נוּ הוּא‪ :‬כִּ י בוֹ יִ ְשׂ ַמח‬
‫לִ בֵּ נוּ‪ ,‬כִּ י בְ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ בָ ָט ְחנוּ‪ :‬יְ ִהי ַח ְס ְדּ‪ ‬יְ יָ ָעלֵ ינוּ‪,‬‬
‫כַּ ֲא ֶשׁר יִ ַחלְ נוּ לָ ‪:‬‬
‫ִמכְ ָתּם לְ ָדוִ ד‪ָ ,‬שׁ ְמ ֵרנִ י ֵאל כִּ י ָח ִס ִיתי בָ ‪ָ :‬א ַמ ְר ְתּ‬
‫דוֹשׁים ֲא ֶשׁר‬
‫לַ יְ יָ ‪ ,‬יְ יָ ָא ָתּה‪ ,‬טוֹבָ ִתי בַּ ל ָעלֶ י‪ :‬לִ ְק ִ‬
‫בוֹתם‪,‬‬
‫בָּ ָא ֶרץ ֵה ָמּה‪ ,‬וְ ַא ִדּ ֵירי‪ ,‬כָּ ל ֶח ְפצִ י בָ ם‪ :‬יִ ְרבּוּ ַעצְּ ָ‬
‫ַא ֵחר ָמ ָהרוּ‪ ,‬בַּ ל ַא ִסּי‪ ‬נִ ְסכֵּ ֶיהם ִמ ָדּם‪ ,‬וּבַ ל ֶא ָשּׂא‬
‫כוֹסי‪ַ ,‬א ָתּה‬
‫מוֹתם ַעל ְשׂ ָפ ָתי‪ :‬יְ יָ ְמנָ ת ֶחלְ ִקי וְ ִ‬
‫ֶאת ְשׁ ָ‬
‫גּוֹרלִ י‪ֲ :‬חבָ לִ ים נָ ְפלוּ לִ י בַּ נְּ ִע ִמים‪ַ ,‬אף נַ ֲחלָ ת‬
‫תּוֹמי‪ָ ‬‬
‫ִ‬
‫ָשׁ ְפ ָרה ָעלָ י‪ֲ :‬אבָ ֵר‪ֶ ‬את יְ יָ ֲא ֶשׁר יְ ָעצָ נִ י‪ַ ,‬אף לֵ ילוֹת‬
‫יִ ְסּרוּנִ י כִ לְ ָ‬
‫יוֹתי‪ִ :‬שׁוּ ִִיתי יְ יָ לְ נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד‪ ,‬כִּ י ִמ ִימינִ י‬
‫בוֹדי‪ַ ,‬אף בְּ ָשׂ ִרי‬
‫בַּ ל ֶאמּוֹט‪ :‬לָ כֵ ן ָשׂ ַמח לִ בִּ י וַ יָּ גֶ ל כְּ ִ‬
‫יִ ְשׁכֹּן לָ בֶ ַטח‪ :‬כִּ י ‪‬א ַת ֲעזֹב נַ ְפ ִשׁי לִ ְשׁאוֹל‪ ,‬א ִת ֵתּן‬
‫תּוֹד ֵיענִ י א ַֹרח ַחיִּ ים‪ ,‬שֹׂבַ ע‬
‫ֲח ִס ְיד‪ ‬לִ ְראוֹת ָשׁ ַחת‪ִ :‬‬
‫ְשׂ ָמחוֹת ֶאת ָפּנֶ י‪ ,‬נְ ִעמוֹת בִּ ִימינְ ‪ ‬נֶ צַ ח‪:‬‬
‫• פרק י''ז •‬
‫ְתּ ִפלָּ ה לְ ָדוִ ד‪ִ ,‬שׁ ְמ ָעה יְ יָ צֶ ֶדק‪ַ ,‬ה ְק ִשׁיבָ ה ִרנָּ ִתי‬
‫ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפלָּ ִתי בְּ ‪‬א ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה‪ִ :‬מלְּ ָפנֶ י‪‬‬
‫ישׁ ִרים‪ :‬בָּ ַחנְ ָתּ‬
‫ִמ ְשׁ ָפּ ִטי יֵ צֵ א‪ֵ ,‬עינֶ י‪ֶ ‬תּ ֱחזֶ ינָ ה ֵמ ָ‬
‫לִ בִּ י‪ָ ,‬פּ ַק ְד ָתּ לַּ יְ לָ ה‪ ,‬צְ ַר ְפ ַתּנִ י‪ ,‬בַ ל ִתּ ְמצָ א‪ ,‬זַ מּ ִֹתי‬
‫בַּ ל יַ ֲעבָ ר ִפּי‪ :‬לִ ְפ ֻעלּוֹת ָא ָדם בִּ ְדבַ ר ְשׂ ָפ ֶתי‪ֲ ,‬אנִ י‬
‫לוֹתי‪,‬‬
‫שׁוּרי בְּ ַמ ְעגְּ ֶ‬
‫ָשׁ ַמ ְר ִתּי‪ָ ,‬א ְרחוֹת ָפּ ִריץ‪ָ :‬תּמֹ‪ֲ ‬א ַ‬
‫אתי‪ ,‬כִּ י ַת ֲענֵ נִ י ֵאל‪ַ ,‬הט‬
‫בַּ ל נָ מוֹטּוּ ְפ ָע ָמי‪ֲ :‬אנִ י ְק ָר ִ‬
‫מוֹשׁ ַיע‬
‫ָאזְ נְ ‪ ‬לִ י‪ְ ,‬שׁ ַמע ִא ְמ ָר ִתי‪ַ :‬ה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדי‪ִ ‬‬
‫קוֹמ ִמים בִּ ִימינֶ ‪ָ :‬שׁ ְמ ֵרנִ י כְּ ִאישׁוֹן‬
‫ִ‬
‫חוֹסים‪ִ ,‬מ ִמּ ְת ְ‬
‫בַּ ת ָעיִ ן‪ ,‬בְּ צֵ ל כְּ נָ ֶפי‪ַ ‬תּ ְס ִתּ ֵירנִ י‪ִ :‬מ ְפּנֵ י ְר ָשׁ ִעים זוּ‬
‫ַשׁדּוּנִ י‪ ,‬אֹיְ בַ י בְּ נֶ ֶפשׁ יַ ִקּיפוּ ָעלָ י‪ֶ :‬חלְ בָּ מוֹ ָסּגְ רוּ‪ִ ,‬פּימוֹ‬
‫ִדּבְּ רוּ בְ גֵ אוּת‪ַ :‬א ֻשּׁ ֵרנוּ ַע ָתּה ְסבָ בוּנוּ‪ֵ ,‬עינֵ ֶיהם יָ ִשׁיתוּ‬
‫לִ נְ טוֹת בָּ ָא ֶרץ‪ִ :‬דּ ְמיֹנוֹ כְּ ַא ְריֵ ה יִ כְ סוֹף לִ ְטרֹף‪ ,‬וְ כִ כְ ִפיר‬
‫קוּמה יְ יָ ‪ַ ,‬ק ְדּ ָמה ָפנָ יו‪ַ ,‬הכְ ִר ֵיעהוּ‪,‬‬
‫י ֵֹשׁב בְּ ִמ ְס ָתּ ִרים‪ָ :‬‬
‫ַפּלְּ ָטה נַ ְפ ִשׁי ֵמ ָר ָשׁע‪ַ ,‬ח ְרבֶּ ‪ִ :‬מ ְמ ִתים יָ ְד‪ ‬יְ יָ ‪,‬‬
‫ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד‪ֶ ,‬חלְ ָקם בַּ ַחיִּ ים‪ ,‬וּצְ פוּנְ ‪ְ ‬תּ ַמלֵּ א‬
‫בִ ְטנָ ם‪ ,‬יִ ְשׂבְּ עוּ בָ נִ ים‪ ,‬וְ ִהנִּ יחוּ יִ ְת ָרם לְ עוֹלְ לֵ ֶיהם‪ֲ :‬אנִ י‬
‫בְּ צֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ י‪ֶ ,‬א ְשׂבְּ ָעה בְ ָה ִקיץ ְתּמוּנָ ֶת‪:‬‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫‪7‬‬
‫• פרק ע''ב •‬
‫‪8‬‬
‫‪‬הים ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי‪ ‬לְ ֶמלֶ ‪ֵ ‬תּן‪ ,‬וְ צִ ְד ָק ְת‪‬‬
‫לִ ְשׁ‪‬מֹה ֱא ִ‬
‫לְ בֶ ן ֶמלֶ ‪ :‬יָ ִדין ַע ְמּ‪ ‬בְ צֶ ֶדק‪ ,‬וַ ֲענִ יֶּ י‪ ‬בְ ִמ ְשׁ ָפּט‪:‬‬
‫יִ ְשׂאוּ ָה ִרים ָשׁלוֹם לָ ָעם‪ ,‬וּגְ בָ עוֹת בִּ צְ ָד ָקה‪ :‬יִ ְשׁפֹּט‬
‫עוֹשׁק‪ :‬יִ ָיראוּ‪‬‬
‫יוֹשׁ ַיע לִ בְ נֵ י ֶאבְ יוֹן‪ ,‬וִ ַידכֵּ א ֵ‬
‫ֲענִ יֵּ י ָעם‪ִ ,‬‬
‫דּוֹרים‪ :‬יֵ ֵרד כְּ ָמ ָטר ַעל‬
‫ִעם ָשׁ ֶמשׁ‪ ,‬וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח דּוֹר ִ‬
‫גֵּ ז‪ ,‬כִּ ְרבִ יבִ ים זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ‪ :‬יִ ְפ ַרח בְּ יָ ָמיו צַ ִדּיק וְ רֹב‬
‫ָשׁלוֹם‪ַ ,‬עד בְּ לִ י יָ ֵר ַח‪ :‬וְ יֵ ְר ְדּ ִמיָּ ם ַעד יָ ם‪ִ ,‬וּמנָּ ָהר ַעד‬
‫ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ‪ :‬לְ ָפנָ יו יִ כְ ְרעוּ צִ יִּ ים‪ ,‬וְ אֹיְ בָ יו ָע ָפר יְ לַ ֵחכוּ‪:‬‬
‫ַמלְ כֵ י ַת ְר ִשׁישׁ וְ ִאיִּ ים‪ִ ,‬מנְ ָחה יָ ִשׁיבוּ‪ַ ,‬מלְ כֵ י ְשׁבָ א‬
‫ְוּסבָ א ֶא ְשׁכָּ ר יַ ְק ִריבוּ‪ :‬וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ כָ ל ְמלָ כִ ים‪ ,‬כָּ ל‬
‫גּוֹיִ ם יַ ַעבְ דוּהוּ‪ִ :‬כּי יַ צִּ יל ֶאבְ יוֹן ְמ ַשׁוּ ֵַע‪ ,‬וְ ָענִ י וְ ֵאין עֹזֵ ר‬
‫יוֹשׁ ַיע‪:‬‬
‫לוֹ‪ :‬יָ חֹס ַעל ַדּל וְ ֶאבְ יוֹן‪ ,‬וְ נַ ְפשׁוֹת ֶאבְ יוֹנִ ים ִ‬
‫ִמתּוֹ‪ֵ ‬וּמ ָח ָמס יִ גְ ַאל נַ ְפ ָשׁם‪ ,‬וְ יֵ ַיקר ָדּ ָמם בְּ ֵעינָ יו‪:‬‬
‫וִ ִיחי וְ יִ ֶתּן לוֹ ִמזְּ ַהב ְשׁבָ א‪ ,‬וְ יִ ְת ַפּלֵּ ל בַּ ֲעדוֹ ָת ִמיד כָּ ל‬
‫ַהיּוֹם יְ בָ ֲרכֶ נְ הוּ‪ :‬יְ ִהי ִפ ַסּת בַּ ר בָּ ָא ֶרץ‪ ,‬בְּ רֹאשׁ ָה ִרים‬
‫יִ ְר ַעשׁ כַּ לְּ בָ נוֹן ִפּ ְריוֹ‪ ,‬וְ יָ צִ יצוּ ֵמ ִעיר כְּ ֵע ֶשׂב ָה ָא ֶרץ‪:‬‬
‫יְ ִהי ְשׁמוֹ לְ עוֹלָ ם‪ ,‬לִ ְפנֵ י ֶשׁ ֶמשׁ יִ נּוֹן ְשׁמוֹ‪ ,‬וְ יִ ְתבָּ ְרכוּ‬
‫‪‬הי‬
‫‪‬הים ֱא ֵ‬
‫בוֹ‪ ,‬כָּ ל גּוֹיִ ם יְ ַא ְשּׁ ֻרהוּ‪ :‬בָּ רוּ‪ ‬יְ יָ ֱא ִ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵֹשׂה נִ ְפלָ אוֹת לְ בַ דּוֹ‪ :‬וּבָ רוּ‪ֵ ‬שׁם כְּ בוֹדוֹ‬
‫לְ עוֹלָ ם‪ ,‬וְ יִ ָמּלֵ א כְ בוֹדוֹ ֶאת כָּ ל ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬א ֵמן וְ ָא ֵמן‪:‬‬
‫כָּ לּוּ ְת ִפלּוֹת ָדּוִ ד בֶּ ן יִ ָשׁי‪:‬‬
‫• פרק צ''א •‬
‫י ֵֹשׁב בְּ ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹן‪ ,‬בְּ צֵ ל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָ ן‪ :‬א ַֹמר לַ יְ יָ ‪,‬‬
‫‪‬הי ֶאבְ ַטח בּוֹ‪ :‬כִּ י הוּא יַ צִּ ילְ ‪‬‬
‫צוּד ִתי‪ֱ ,‬א ַ‬
‫ַמ ְח ִסי ְוּמ ָ‬
‫ִמ ַפּח יָ קוּשׁ‪ִ ,‬מ ֶדּבֶ ר ַהוּוֹת‪ :‬בְּ ֶאבְ ָרתוֹ יָ ֶס‪ ‬לָ ‪ ,‬וְ ַת ַחת‬
‫כְּ נָ ָפיו ֶתּ ְח ֶסה‪ ,‬צִ נָּ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמתּוֹ‪ :‬א ִת ָירא‬
‫יוֹמם‪ִ :‬מ ֶדּבֶ ר בָּ א ֶֹפל‬
‫ִמ ַפּ ַחד לָ יְ לָ ה‪ֵ ,‬מ ֵחץ יָ עוּף ָ‬
‫יַ ֲה‪ִ ,‬מ ֶקּ ֶטב יָ שׁוּד צָ ֳה ָריִ ם‪ :‬יִ פֹּל ִמצִּ ְדּ‪ֶ ‬אלֶ ף‪,‬‬
‫ְוּרבָ בָ ה ִמ ִימינֶ ‪ֵ ,‬אלֶ י‪ ‬א יִ גָּ שׁ‪ַ :‬רק בְּ ֵעינֶ י‪ַ ‬תבִּ יט‪,‬‬
‫וְ ִשׁלֻּ ַמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאה‪ :‬כִּ י ַא ָתּה יְ יָ ַמ ְח ִסי‪ֶ ,‬עלְ יוֹן‬
‫ַשׂ ְמ ָתּ ְמעוֹנֶ ‪ :‬א ְת ֻאנֶּ ה ֵאלֶ י‪ָ ‬ר ָעה‪ ,‬וְ נֶ גַ ע ‪‬א‬
‫יִ ְק ַרב בְּ ָא ֳהלֶ ‪ :‬כִּ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ וֶּה לָּ ‪ ,‬לִ ְשׁ ָמ ְר‪ ‬בְּ כָ ל‬
‫ְדּ ָרכֶ י‪ַ :‬על כַּ ַפּיִ ם יִ ָשּׂאוּנְ ‪ֶ ,‬פּן ִתּגֹּף בָּ ֶאבֶ ן ַרגְ לֶ ‪ַ :‬על‬
‫ַשׁ ַחל וָ ֶפ ֶתן ִתּ ְדרֹ‪ִ ,‬תּ ְרמֹס כְּ ִפיר וְ ַתנִּ ין‪ :‬כִּ י בִ י ָח ַשׁק‬
‫וַ ֲא ַפלְּ ֵטהוּ‪ֲ ,‬א ַשׂגְּ בֵ הוּ כִּ י יָ ַדע ְשׁ ִמי‪ :‬יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הוּ‪,‬‬
‫ִעמּוֹ ָאנֹכִ י בְ צָ ָרה‪ֲ ,‬א ַחלְּ צֵ הוּ וַ ֲאכַ בְּ ֵדהוּ‪ :‬א ֶֹר‪ ‬יָ ִמים‬
‫ישׁוּע ִתי‪:‬‬
‫ַא ְשׂבִּ ֵיעהוּ‪ ,‬וְ ַא ְר ֵאהוּ בִּ ָ‬
‫• פרק ק''ד •‬
‫‪‬הי גָּ ַדלְ ָתּ ְמּאֹד‪ ,‬הוֹד‬
‫בָּ ְרכִ י נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ ‪ ,‬יְ יָ ֱא ַ‬
‫נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם‬
‫וְ ָה ָדר לָ בָ ְשׁ ָתּ‪ :‬ע ֶֹטה אוֹר כַּ ַשּׂלְ ָמה‪ֶ ,‬‬
‫יּוֹתיו‪ַ ,‬ה ָשּׂם ָעבִ ים‬
‫כַּ יְ ִר ָיעה‪ַ :‬ה ְמ ָק ֶרה בַ ַמּיִ ם ֲעלִ ָ‬
‫רוּח‪ :‬ע ֶֹשׂה ַמלְ ָאכָ יו‬
‫ְרכוּבוֹ‪ַ ,‬ה ְמ ַהלֵּ ‪ַ ‬על כַּ נְ ֵפי ַ‬
‫רוּחוֹת‪ְ ,‬מ ָשׁ ְר ָתיו ֵאשׁ ֵ‬
‫‪‬הט‪ :‬יָ ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹנֶ ָיה‪,‬‬
‫בַּ ל ִתּמּוֹט עוֹלָ ם וָ ֶעד‪ְ :‬תּהוֹם כַּ לְּ בוּשׁ כִּ ִסּיתוֹ‪ַ ,‬על‬
‫ָה ִרים יַ ַע ְמדוּ ָמיִ ם‪ִ :‬מן גַּ ֲע ָר ְת‪ ‬יְ נוּסוּן‪ִ ,‬מן קוֹל‬
‫ַר ַע ְמ‪ ‬יֵ ָח ֵפזוּן‪ :‬יַ ֲעלוּ ָה ִרים יֵ ְרדוּ בְ ָקעוֹת‪ֶ ,‬אל ְמקוֹם‬
‫זֶ ה יָ ַס ְד ָתּ לָ ֶהם‪ :‬גְּ בוּל ַשׂ ְמ ָתּ בַּ ל יַ ֲעבֹרוּן‪ ,‬בַּ ל יְ ֻשׁבוּן‬
‫לְ כַ סּוֹת ָה ָא ֶרץ‪ַ :‬ה ְמ ַשׁלֵּ ַח ַמ ְעיָ נִ ים בַּ נְּ ָחלִ ים‪ ,‬בֵּ ין‬
‫ָה ִרים יְ ַהלֵּ כוּן‪ :‬יַ ְשׁקוּ כָּ ל ַחיְ תוֹ ָשׂ ָדי‪ ,‬יִ ְשׁבְּ רוּ ְפ ָר ִאים‬
‫צְ ָמ ָאם‪ֲ :‬עלֵ ֶיהם עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְשׁכּוֹן‪ִ ,‬מבֵּ ין ֳע ָפאיִ ם‬
‫יִ ְתּנוּ קוֹל‪ַ :‬מ ְשׁ ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲעלִ ָ‬
‫יּוֹתיו‪ִ ,‬מ ְפּ ִרי ַמ ֲע ֶשׂי‪‬‬
‫ִתּ ְשׂבַּ ע ָה ָא ֶרץ‪ַ :‬מצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ בְּ ֵה ָמה וְ ֵע ֶשׂב‬
‫לַ ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם‪ ,‬לְ הוֹצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ‪ :‬וְ יַ יִ ן‬
‫יְ ַשׂ ַמּח לְ בַ ב ֱאנוֹשׁ‪ ,‬לְ ַהצְ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן‪ ,‬וְ לֶ ֶחם‬
‫לְ בַ ב ֱאנוֹשׁ יִ ְס ָעד‪ :‬יִ ְשׂבְּ עוּ ֲעצֵ י יְ יָ ‪ַ ,‬א ְרזֵ י לְ בָ נוֹן ֲא ֶשׁר‬
‫רוֹשׁים‬
‫נָ ָטע‪ֲ :‬א ֶשׁר ָשׁם צִ ֳפּ ִרים יְ ַקנֵּ נוּ‪ֲ ,‬ח ִס ָידה בְּ ִ‬
‫בֵּ ָיתהּ‪ָ :‬ה ִרים ַהגְּ ב ִֹהים לַ יְּ ֵעלִ ים‪ְ ,‬סלָ ִעים ַמ ְח ֶסה‬
‫מוֹע ִדים‪ֶ ,‬שׁ ֶמשׁ יָ ַדע ְמבוֹאוֹ‪:‬‬
‫לַ ְשׁ ַפנִּ ים‪ָ :‬ע ָשׂה יָ ֵר ַח לְ ֲ‬
‫ָתּ ֶשׁת ח ֶֹשׁ‪ ‬וִ ִיהי לָ יְ לָ ה‪ ,‬בּוֹ ִת ְרמֹשׂ‪ ,‬כָּ ל ַחיְ תוֹ יָ ַער‪:‬‬
‫ַהכְּ ִפ ִירים שׁ ֲֹאגִ ים לַ ָטּ ֶרף‪ ,‬וּלְ בַ ֵקּשׁ ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם‪:‬‬
‫ִתּזְ ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ יֵ ָא ֵספוּן‪ ,‬וְ ֶאל ְמעוֹנ ָֹתם יִ ְרבָּ צוּן‪ :‬יֵ צֵ א‬
‫ָא ָדם לְ ָפ ֳעלוֹ‪ ,‬וְ לַ ֲעב ָֹדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרב‪ָ :‬מה ַרבּוּ ַמ ֲע ֶשׂי‪‬‬
‫יְ יָ ‪ ,‬כֻּ לָּ ם בְּ ָחכְ ָמה ָע ִשׂ ָית‪ָ ,‬מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ‪ :‬זֶ ה‬
‫ַהיָּ ם גָּ דוֹל ְוּר ַחב יָ ָדיִ ם‪ָ ,‬שׁם ֶר ֶמשׂ וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר‪,‬‬
‫ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִעם גְּ דֹלוֹת‪ָ :‬שׁם ֳאנִ יּוֹת יְ ַהלֵּ כוּן‪ ,‬לִ וְ יָ ָתן‬
‫זֶ ה יָ צַ ְר ָתּ לְ ַשׂ ֶחק בּוֹ‪ :‬כֻּ לָּ ם ֵאלֶ י‪ ‬יְ ַשׂבֵּ רוּן‪ ,‬לָ ֵתת‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
:
ְ
:
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ ְ
ְ
:
ְ :
ְ
:
, ְ
ְ
ְ ְ ְ
:
ְ
ְ ,
ְ
,
:
ְ
• •
ְ :
ְ :
ְ
ְ
ְָ
:
: ְ
ְ : ְ
: ְ ְ ְ
ְ ְ
ְ
ְ
• •
9
:
ְ
ְְ ְ
ְ ְ
ְ : ְ
ְ ְ
ְ ְ
ְ :
ְ
ְ: ְְ ְ ְ ְ ְ
:
ְ
:
ְ ְ
ְ
ְ
:
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
:
:
ְ
ְ
"
"
:
ְ
:
:
:
ְ
ְ ְ
ְ
ְ
ְ ְ ְ
ְ
ְ
:
ְ
ְְ ְ
ְ
ְ
"
"
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
• •
ְ
"
ְ
•
ְ ְ ְ ְ
ְְ
:
ְ
ְ
ְ :
ְ
ָ ְ :
ְ
:
ְ
ְְ
ְ
ְ
ְ
ְ
"
:
:
ְ
ְ ,
ְ
ְ
• "
ְ
ְ
,
ְ
• •
:
: ְ
ְ
•
:
ְ
ְ
ְ,
:
ְ ְ , ְ
ְ
,ְ
ְ
ְ
ְ : ְ
,ְ
:
ְ ְ,
ְ
ְ
:
,
ְ
ְ
ְ: ְ
ְְ
ְ ְ
ְ ְ ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ ,
,
ְ:
ְ
ְ ְ
,
ְ
ְ:ְ
• •
ְ ְ
ְ
ְ
:
ְ ְ
• ''
:
ְ
ְ
:
,
:
ְ
ְ
ְ ְ
ְ,
ְ
ְ ,
ְ
ְ
ְ:
ְ
ְ
,ְ
ְ : ְ ְ
ְ
ְ
ְ
,
ְ
:
ְ
ְ :
ְ
ְ ְ
:ְ
ְ
ְ ְ ְ
ְ
ְ
,
ְ
:
:
:
ְ
,
ְ
ְ
,
ְ
ְ :
ְ
ְ
ְ
ְ
‫וִ‬
‫•ו•‬
‫שׁוּע ְת‪ ‬כְּ ִא ְמ ָר ֶת‪ :‬וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי‬
‫יבאנִ י ֲח ָס ֶד‪ ‬יְ יָ ְתּ ָ‬
‫ֻ‬
‫ר־א ֶמת‬
‫ל־תּצֵּ ל ִמ ִפּי ְדבַ ֱ‬
‫ָדבָ ר כִּ י־בָ ַט ְח ִתּי בִּ ְדבָ ֶר‪ :‬וְ ַא ַ‬
‫תוֹר ְת‪‬‬
‫ד־מאד כִּ י לְ ִמ ְש ָׁפּ ֶט‪ ‬יִ ָחלְ ִתּי‪ :‬וְ ֶא ְש ְׁמ ָרה ָ‬
‫ַע ְ‬
‫ָת ִמיד לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד‪ :‬וְ ֶא ְת ַהלְּ כָ ה בָ ְר ָחבָ ה כִּ י ִפ ָקּ ֶדי‪‬‬
‫דתי‪ ‬נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ‪‬א ֵאבוֹשׁ‪:‬‬
‫ָד ָר ְש ִׁתּי‪ :‬וַ ֲא ַדבְּ ָרה בְ ֵע ֶ‬
‫וְ ֶא ְש ַׁתּ ֲע ַשׁע בְּ ִמצְ ֶוֹתי‪ֲ ‬א ֶשׁר ָא ָהבְ ִתּי‪ :‬וְ ֶא ָשּׂא כַ ַפּי ֶאל־‬
‫ִמצְ ֶוֹתי‪ֲ ‬א ֶשׁר ָא ָהבְ ִתּי וְ ָא ִש ָׂיחה בְ ֻח ֶקּי‪:‬‬
‫•מ•‬
‫‪10‬‬
‫תוֹר ֶת‪ ‬כָּ ל ַהיּוֹם ִהיא ִשׂ ָיח ִתי‪ֵ :‬מאֹיְ בַ י‬
‫מָה ָא ַהבְ ִתּי ָ‬
‫ְתּ ַחכְּ ֵמנִ י ִמצְ ֶוֹתי‪ ‬כִּ י לְ עוֹלָ ם ִהיא לִ י‪ִ :‬מכָּ ל ְמלַ ְמּ ַדי‬
‫ִה ְשׂכַּ לְ ִתּי כִּ י ֵע ְד ֶוֹת‪ִ ‬שׂ ָיחה לִ י‪ִ :‬מזְּ ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָ ן כִּ י‬
‫אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען‬
‫ִפ ֻקּ ֶדי‪ ‬נָ צָ ְר ִתּי‪ִ :‬מכָּ ל א ַֹרח ָרע כָּ לִ ִ‬
‫ֶא ְשׁמֹר ְדּבָ ֶר‪ִ :‬מ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶטי‪ ‬א ָס ְר ִתּי כִּ י ַא ָתּה‬
‫הוֹר ָתנִ י‪ַ :‬מה נִּ ְמלְ צוּ לְ ִחכִּ י ִא ְמ ָר ֶת‪ְ ‬מ ְדּבַ שׁ לְ ִפי‪:‬‬
‫ֵ‬
‫אתי כָּ ל א ַֹרח ָשׁ ֶקר‪:‬‬
‫קּוּדי‪ֶ ‬א ְתבּוֹנָ ן ַעל כֵּ ן ָשׂנֵ ִ‬
‫ְמ ִפּ ֶ‬
‫•ש•‬
‫שׂ ִרים ְר ָדפוּנִ י ִחנָּ ם ִוּמ ְדּבָ ְר‪ָ ‬פּ ַחד לִ בִּ י‪ָ :‬שׂשׂ‬
‫ָ‬
‫אתי‬
‫ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶת‪ ‬כְּ מוֹצֵ א ָשׁלָ ל ָרב‪ֶ :‬שׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ‬
‫תּוֹר ְת‪ָ ‬א ָהבְ ִתּי‪ֶ :‬שׁבַ ע בַּ יּוֹם ִהלַּ לְ ִתּי‪‬‬
‫וָ ֲא ַת ֵעבָ ה ָ‬
‫תוֹר ֶת‪‬‬
‫ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי צִ ְד ֶק‪ָ :‬שׁלוֹם ָרב לְ א ֲֹהבֵ י ָ‬
‫ישׁוּע ְת‪ ‬יְ יָ ִוּמצְ ֶוֹתי‪‬‬
‫וְ ֵאין לָ מוֹ ִמכְ שׁוֹל‪ִ :‬שׂבַּ ְר ִתּי לִ ָ‬
‫ָע ִשׂ ִיתי‪ָ :‬שׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי ֵעד ֶֹתי‪ ‬וָ א ֲֹהבֵ ם ְמאֹד‪:‬‬
‫קּוּדי‪ ‬וְ ֵעד ֶֹתי‪ ‬כִּ י כָ ל ְדּ ָרכַ י נֶ גְ ֶדּ‪:‬‬
‫ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִפ ֶ‬
‫•ה•‬
‫ה ֵוֹרינִ י יְ יָ ֶדּ ֶר‪ֻ ‬ח ֶקּי‪ ‬וְ ֶאצֳ ֶּרנָּ ה ֵע ֶקב‪ֲ :‬הבִ ינֵ נִ י וְ ֶאצְּ ָרה‬
‫תוֹר ֶת‪ ‬וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנָּ ה בְּ כָ ל לֵּ ב‪ַ :‬ה ְד ִריכֵ נִ י בִּ נְ ִתיב‬
‫ָ‬
‫ִמצְ ֶוֹתי‪ ‬כִּ י בוֹ ָח ָפצְ ִתּי‪ַ :‬הט לִ בִּ י ֶאל ֵע ְד ֶוֹתי‪ ‬וְ ַאל‬
‫ֶאל בָּ צַ ע‪ַ :‬ה ֲעבֵ ר ֵעינַ י ֵמ ְראוֹת ָשׁוְ א בִּ ְד ָרכֶ ‪ַ ‬חיֵּ נִ י‪:‬‬
‫ָה ֵקם לְ ַעבְ ְדּ‪ִ ‬א ְמ ָר ֶת‪ֲ ‬א ֶשׁר לְ יִ ְר ָא ֶת‪ַ :‬ה ֲעבֵ ר‬
‫ֶח ְר ָפּ ִתי ֲא ֶשׁר יָ ג ְֹר ִתּי כִּ י ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי‪ ‬טוֹבִ ים‪ִ :‬הנֵּ ה‬
‫קּוּדי‪ ‬בְּ צִ ְד ָק ְת‪ַ ‬חיֵּ נִ י‪:‬‬
‫ָתּ ַאבְ ִתּי לְ ִפ ֶ‬
‫• פרק קי"ט •‬
‫אותיות נשמ"ה‬
‫•נ•‬
‫נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְדבָ ֶר‪ ‬וְ אוֹר לִ נְ ִתיבָ ִתי‪ :‬נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי וָ ֲא ַקיֵּ ָמה‬
‫לִ ְשׁמֹר ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי צִ ְד ֶק‪ :‬נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ יָ ַחיֵּ נִ י‬
‫כִ ְדבָ ֶר‪ :‬נִ ְדבוֹת ִפּי ְרצֵ ה נָ א יְ יָ ִוּמ ְשׁ ָפּ ֶטי‪ ‬לַ ְמּ ֵדנִ י‪:‬‬
‫תוֹר ְת‪ ‬א ָשׁכָ ְח ִתּי‪ :‬נָ ְתנוּ‬
‫נַ ְפ ִשׁי בְ כַ ִפּי ָת ִמיד וְ ָ‬
‫קּוּדי‪ ‬א ָת ִע ִיתי‪ :‬נָ ַחלְ ִתּי‬
‫ְר ָשׁ ִעים ַפּח לִ י ִוּמ ִפּ ֶ‬
‫ֵע ְד ֶוֹתי‪ ‬לְ עוֹלָ ם כִּ י ְשׂשׂוֹן לִ בִּ י ֵה ָמּה‪ :‬נָ ִט ִיתי לִ בִּ י‬
‫לַ ֲעשׂוֹת ֻח ֶקּי‪ ‬לְ עוֹלָ ם ֵע ֶקב‪:‬‬
‫•ש•‬
‫שׂ ִָרים ְר ָדפוּנִ י ִחנָּ ם ִוּמ ְדּבָ ְר‪ָ ‬פּ ַחד לִ בִּ י‪ָ :‬שׂשׂ‬
‫אתי‬
‫ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶת‪ ‬כְּ מוֹצֵ א ָשׁלָ ל ָרב‪ֶ :‬שׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ‬
‫תּוֹר ְת‪ָ ‬א ָהבְ ִתּי‪ֶ :‬שׁבַ ע בַּ יּוֹם ִהלַּ לְ ִתּי‪‬‬
‫וָ ֲא ַת ֵעבָ ה ָ‬
‫תוֹר ֶת‪‬‬
‫ַעל ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי צִ ְד ֶק‪ָ :‬שׁלוֹם ָרב לְ א ֲֹהבֵ י ָ‬
‫ישׁוּע ְת‪ ‬יְ יָ ִוּמצְ ֶוֹתי‪‬‬
‫וְ ֵאין לָ מוֹ ִמכְ שׁוֹל‪ִ :‬שׂבַּ ְר ִתּי לִ ָ‬
‫ָע ִשׂ ִיתי‪ָ :‬שׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי ֵעד ֶֹתי‪ ‬וָ א ֲֹהבֵ ם ְמאֹד‪:‬‬
‫קּוּדי‪ ‬וְ ֵעד ֶֹתי‪ ‬כִּ י כָ ל ְדּ ָרכַ י נֶ גְ ֶדּ‪:‬‬
‫ָשׁ ַמ ְר ִתּי ִפ ֶ‬
‫•מ•‬
‫תוֹר ֶת‪ ‬כָּ ל ַהיּוֹם ִהיא ִשׂ ָיח ִתי‪ֵ :‬מאֹיְ בַ י‬
‫ָמה ָא ַהבְ ִתּי ָ‬
‫ְתּ ַחכְּ ֵמנִ י ִמצְ ֶוֹת‪ ‬כִּ י לְ עוֹלָ ם ִהיא לִ י‪ִ :‬מכָּ ל ְמלַ ְמּ ַדי‬
‫ִה ְשׂכַּ לְ ִתּי כִּ י ֵע ְד ֶוֹתי‪ִ ‬שׂ ָיחה לִ י‪ִ :‬מזְּ ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָ ן כִּ י‬
‫אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען‬
‫קּוּדי‪ ‬נָ צָ ְר ִתּי‪ִ :‬מכָּ ל א ַֹרח ָרע כָּ לִ ִ‬
‫ִפ ֶ‬
‫ֶא ְשׁמֹר ְדּבָ ֶר‪ִ :‬מ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶטי‪ ‬א ָס ְר ִתּי כִּ י ַא ָתּה‬
‫הוֹר ָתנִ י‪ַ :‬מה נִּ ְמלְ צוּ לְ ִחכִּ י ִא ְמ ָר ֶת‪ִ ‬מ ְדּבַ שׁ לְ ִפי‪:‬‬
‫ֵ‬
‫אתי כָּ ל א ַֹרח ָשׁ ֶקר‪:‬‬
‫קּוּדי‪ֶ ‬א ְתבּוֹנָ ן ַעל כֵּ ן ָשׂנֵ ִ‬
‫ִמ ִפּ ֶ‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
‫•ה•‬
‫ה ֵוֹרנִ י יְ יָ ֶדּ ֶר‪ֻ ‬ח ֶקּי‪ ‬וְ ֶאצְּ ֶרנָּ ה ֵע ֶקב‪ֲ :‬הבִ ינֵ נִ י וְ ֶאצְּ ָרה‬
‫תוֹר ֶת‪ ‬וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנָּ ה בְ כָ ל לֵ ב‪ַ :‬ה ְד ִריכֵ נִ י בִּ נְ ִתיב‬
‫ָ‬
‫ִמצְ ֶוֹתי‪ ‬כִּ י בוֹ ָח ָפצְ ִתּי‪ַ :‬הט לִ בִּ י ֶאל ֵע ְד ֶוֹתי‪ ‬וְ ַאל‬
‫ֶאל בָּ צַ ע‪ַ :‬ה ֲעבֵ ר ֵעינַ י ֵמ ְראוֹת ָשׁוְ א בִּ ְד ָרכֶ ‪ַ ‬חיֵּ נִ י‪:‬‬
‫ָה ֵקם לְ ַעבְ ְדּ‪ִ ‬א ְמ ָר ֶת‪ֲ ‬א ֶשׁר לְ יִ ְר ָא ֶת‪ַ :‬ה ֲעבֵ ר‬
‫ֶח ְר ָפּ ִתי ֲא ֶשׁר יָ ג ְֹר ִתּי כִּ י ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי‪ ‬טוֹבִ ים‪ִ :‬הנֵּ ה‬
‫ָתּ ַאבְ ִתּי לְ ִפ ֻקּ ֶדי‪ ‬בְּ צִ ְד ָק ְת‪ַ ‬חיֵּ נִ י‪:‬‬
‫שׁוּעת יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ שׁוּב יְ יָ ְשׁבוּת‬
‫ִמי יִ ֵתּן ִמצִּ יּוֹן יְ ֻ‬
‫שׁוּעת‬
‫ַעמּוֹ‪ ,‬יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב יִ ְשׂ ַמח יִ ְש ָׂר ֵאל‪ְ :‬וּת ַ‬
‫צַ ִדּ ִיקים ֵמיְ יָ ‪ָ ,‬מעוּזָּ ם בְּ ֵעת צָ ָרה‪ :‬וַ יַּ ְעזְ ֵרם יְ יָ‬
‫יוֹשׁ ֵיעם כִּ י ָחסוּ בוֹ‪:‬‬
‫וַ יְ ַפלְּ ֵטם‪ ,‬יְ ַפלְּ ֵטם ֵמ ְר ָשׁ ִעים וְ ִ‬
‫התפילה‬
‫סדר‬
‫ומילוי בקשת הצדיק‬
‫אומרים את הבקשה המיוחדת כמופיע‬
‫כאן‪ ,‬ובעת אמירת הבקשה מכוונים‬
‫ומבטיחים בפה מלא את סכום התרומה‬
‫למוסדותיו הק' של הצדיק‪ ,‬כפי שהצדיק‬
‫ביקש בחייו ואשר בזכות סגולה זו נושעו‬
‫אלפים ורבבות מעל לדרך הטבע‪ ,‬וכפי‬
‫שהבטיח אביו הקדוש קודם פטירתו‪ ,‬בזה‬
‫הלשון‪" :‬אהיה למליץ טוב לכל מי שמסייע‬
‫למוסדותיי בעולם הזה ובעולם הבא"‪.‬‬
‫תחינה ובקשה‬
‫לאומרו בציון הצדיק הקדוש רבי גדליהו משה מזוועהיל זי"ע‬
‫מוֹרנוּ וְ ַרבֵּ נוּ‪ַ ,‬רבִּ י גְּ ַדלְ יָ הוּ מ ֶֹשׁה‬
‫ָשׁלוֹם ָעלֶ י‪ֲ ‬אדוֹנֵ נוּ ֵ‬
‫בֶּ ן ַרבִּ י ְשׁ‪‬מֹה ָעלֶ י‪ַ ‬ה ָשּׁלוֹם‪ֵ .‬מ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹלָ ם‬
‫נוּח ַעל ִמ ְשׁכָּ בְ ‪ ,‬וְ ַאף ‪‬א ִתּצְ ַט ֵער בְּ צָ ַרת‬
‫בְּ ָשׁלוֹם ָתּ ַ‬
‫כוּנָת‪ִ ‬תּהְ יֶ ה בְּ ַעב ֶה ָענָ ן‪ ,‬וּבְ ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹן‬
‫ְקרוֹבֶ י‪ְ .‬שׁ ְ‬
‫בְּ צֵ ל ַשׁ ַדּי ִתּ ְתלוֹנָ ן‪ַ .‬א ְשׁ ֶרי‪ ‬וְ טוֹב לְ ‪ֶ ‬שׁזָּ כִ ָית לָ לֶ כֶ ת‬
‫הוֹר ָית לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻח ִקּים‬
‫בּוֹר ֲא‪ ,‬וּלְ ָה ִאיר נֵ ְר‪ ,‬וְ ֵ‬
‫ַא ֲח ֵרי ְ‬
‫דוֹר‪.‬‬
‫יְ ָשׁ ִרים ִוּמ ְשׁ ָפּ ִטים טוֹבִ ים לְ ַהצְ ִדּיק ֶאת בְּ נֵ י ְ‬
‫וְ טוֹב לָ כֶ ם כִּ י גָּ דוֹל ְשׁכַ ְרכֶ ם ְמאֹד‪.‬‬
‫וְ ַה ֶמּלֶ ‪ַ ‬הגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ‪ ‬הוּא יָ ִחישׁ וִ ַימ ֵהר‬
‫ְתּ ִחיַּ ְתכֶ ם וַ ֲע ִמ ַיד ְתכֶ ם ִעם כָּ ל ְשׁ ָאר צַ ִדּ ֵיקי וַ ֲח ִס ֵידי‬
‫כּוֹת‪ ‬לְ עוֹלָ ם ֶשׁכֻּ לּוֹ טוֹב וְ ָארוּ‪ֲ ,‬א ֶשׁר בְּ כָ ל‬
‫עוֹלָ ם‪ ,‬וּלְ זַ ְ‬
‫ְדּבָ ָריו הוּא בָּ רוּ‪ ,‬וּלְ ִה ְת ַע ֵנּג בְּ ַת ֲענוּגִ ים ִמזִּ יו ָשֹ ַדי‬
‫אשׁית‬
‫וּבְ ֵהמוֹת בְּ ַה ְר ֵרי ָאלֶ ף‪ ,‬וְ לִ וְ יָ ָתן וְ יַ יִ ן ֲח ַמר ֶשׁ ִמּבְּ ֵר ִ‬
‫ַה ֻמבְ ָחר בְּ כָ ל טוֹב לְ ַקבֵּ ל ָאלֶ ף‪.‬‬
‫וְ כַ ֲא ֶשׁר בִּ ְמלַ אכְ ְתּ‪ָ ‬ע ַמלְ ָתּ בָּ עוֹלָ ם ַהזֶּ ה לַ ֲעסֹק‬
‫ישׁיבָ ה‬
‫תּוֹרה‪ ,‬כְּ נֶגֶ ד זֶ ה ֵמ ַחיִ ל ֶאל ַחיִ ל ֵתּלֵ ‪ִ ‬וּמ ִ‬
‫בְּ ִדבְ ֵרי ָ‬
‫תּוֹרה‬
‫דּוּשׁי ַט ֲע ֵמי ַה ָ‬
‫ישׁיבָ ה ְמקוֹם ַמה ָנוֹרא‪ .‬וְ ִח ֵ‬
‫לִ ִ‬
‫ִתּזְ כֶּ ה לִ ְשׁמ ַֹע ִמ ִפּי ַה ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר‪ ‬וְ יִ ְת ַעלֶּ ה‪ֲ ,‬א ֶשׁר הוּא‬
‫לֶ ָע ִתיד יִ ְדרֹשׁ וִ יגַ לֶּ ה‪:‬‬
‫כוּתם‬
‫וִ ִיהי ָרצוֹן לִ פְ נֵ י ָאבִ ינוּ ֶשׁבַּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁ ֶאזְ כֶּ ה בִּ זְ ָ‬
‫וּבִ זְ כוּת כָּ ל ְשׁ ָאר ַהצַּ ִדּ ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים ַהשּׁוֹכְ נִ ים‬
‫ווֹנוֹתי‬
‫ֹאתי וַ ֲע ַ‬
‫פֹּה‪ֶ ,‬שׁיְּ כַ ֵפּר לִ י ָה ֵאל ַה ַסּלְ ָחן ַעל כָּ ל ַחטּ ַ‬
‫אתי ֵהנָּ ה לְ ַהלֵּ ל לַ ֵשּׁם‬
‫בוֹד‪ ‬בָּ ִ‬
‫וּפְ ָשׁ ַעי כִּ י לְ ַמ ַען כְּ ְ‬
‫ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָנּוֹרא וּלְ הִ ְשׁ ַתּ ֵטּ ַח ַעל ִקבְ ְר‪ ‬לְ בַ ֵקּשׁ ִמ ְמּ‪‬‬
‫ֶשׁ ִתּ ְת ַפּלֵּ ל ָעלַ י ֶשׁיַּ צִּ ילֵ נִ י ִמן ַהשֹּׁד ִוּמן ַה ֶשּׁבֶ ר ִוּמן‬
‫ַהבִּ זָּ ה ִוּמן ַה ִטּלְ טוּל ַה ָקּ ֶשׁה ִוּמ ַפּ ַחד וּבֶ ָהלָ ה ִוּמ ִמּ ָיתה‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫‪11‬‬
‫ְמ ֻשׁנָּ ה ְוּמגֻ נָּ ה ִוּמן ַה ָשּׁעוֹת ָה ָרעוֹת וְ יִ ְשׁלַ ח בְּ ָרכָ ה‬
‫לוּאי וִ יבָ ֵר‪‬‬
‫וְ ַהצְּ לָ ָחה בְּ כָ ל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ַדי וְ יִ ְר ָפּא ֶאת ַתּ ֲח ַ‬
‫ֶאת לַ ְח ִמי ֵוּמ ַימי וְ יָ ִסיר כָּ ל ַמ ֲחלָ ה וְ יַ צִּ ילֵ נִ י ִמן כָּ ל אוֹיֵ ב‬
‫אוֹרב וְ לִ ְס ִטים וְ יִ ֵתּן לִ י וּלְ כָ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ָתּנָ ה טוֹבָ ה‬
‫וְ ֵ‬
‫כוּתכֶ ם וְ צִ ְד ַק ְתכֶ ם וְ יִ ֵתּן לִ י‬
‫ַוּפ ְרנָ ָסה טוֹבָ ה לְ ַמ ַען זְ ְ‬
‫ֵחלֶ ק טוֹב וְ ָשׂכָ ר טוֹב כְּ ֵדי ֶשׁ ֶאזְ כֶּ ה לְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַהבָּ א‬
‫וִ יבַ ְשׂ ֵרנִ י בְּ שׁוֹרוֹת טוֹבוֹת וְ יַ ְשׁ ִמ ֵיענִ י ְשׁמוּעוֹת טוֹבוֹת‬
‫וּשׁנוֹת ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם וְ ַה ְשׁ ֵקט‬
‫וְ יִ ֶתּן לִ י ֵ‬
‫אוֹר‪ ‬יָ ִמים ְ‬
‫וָ בֶ ַטח וְ ַאל יֶ ֱאסֹף ִעם ֲח ָט ִאים נַ פְ ִשׁי וְ ִעם ַאנ ְֵשׁי‬
‫ָדּ ִמים ַחיָ ּי‪ ,‬וְ ַאל יַ ַא ְס ֵפנִ י בַּ ֲחצִ י יָ ַמי וִ ַימלֵּ א ִמ ְס ַפּר יָ ַמי‬
‫יוֹסף לִ י ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת וּבִ ינָ ה וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד‬
‫בְּ ֵשׂיבָ ה טוֹבָ ה וְ ֶ‬
‫וְ ַר ֲח ִמים לְ ָפנָ יו וְ לִ פְ נֵ י כִּ ֵסּא כְּ בוֹדוֹ וְ לִ פְ נֵ י כָּ ל ַהבְּ ִריּוֹת‬
‫רוֹאין ֶאת ָפּנַ י‪.‬‬
‫ֶשׁ ִ‬
‫יְ יַ ֵחד לְ בָ בִ י לְ ַא ֲהבָ ה אוֹתוֹ וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ְשׁמוֹ וְ יַ ֶטּה‬
‫לְ בָ בִ י לַ ֲעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ בְּ לֵ בָ ב ָשׁלֵ ם וְ יִ ְשׁ ַמע קוֹל ַתּ ֲחנוּנַ י‬
‫וְ ַאל יְ ִשׁיבֵ נִ י ֵר ָיקם ִמלְּ ָפנָ יו‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫ַא ֵחינוּ כָּ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנְּתוּנִ ים בַּ צָּ ָרה וּבַ ִשּׁבְ יָ ה‪,‬‬
‫עוֹמ ִדים בֵּ ין בַּ יָּ ם וּבֵ ין בַּ יַּ בָּ ָשׁה‪ַ ,‬ה ָמּקוֹם יְ ַר ֵחם‬
‫ָה ְ‬
‫אוֹרה‬
‫ֲעלֵ ֶיהם וְ יוֹצִ ֵיאם ִמצָּ ָרה לִ ְרוָ ָחה ֵוּמ ֲא ֵפלָ ה לְ ָ‬
‫ִוּמ ִשּׁ ְעבּוּד לִ גְ ֻאלָּ ה‪ַ ,‬ה ְשׁ ָתּא בַּ ֲעגָ לָ א וּבִ זְ ַמן ָק ִריב‪,‬‬
‫ֹאמר ָא ֵמן‪:‬‬
‫ְוְ נ ַ‬
‫פרסום הישועה‬
‫מקבלים על עצמכם קבלה לפרסם את דבר‬
‫הישועה כאן בציון הקדוש‪ ,‬כשתבוא אי"ה‬
‫במהרה‪:‬‬
‫ל‪/‬מ ַקבֶּ לֶ ת ַעל ַעצְ ִמי לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת‬
‫ֲה ֵרינִ י ְמ ַקבֵּ ְ‬
‫עוֹשׂי ְדּבָ רוֹ‪,‬‬
‫כּ ַֹח ְשׁמוֹ יִ ְתבָּ ַר‪ ‬וְ ֶאת כּ ַֹח צַ ִדּ ָיקיו ֵ‬
‫ישׁוּע ִתי בִּ זְ כוּתוֹ ַהגְ ּדוֹלָ ה‬
‫כַּ ֲא ֶשׁר ֶאזְ כֶּ ה בִּ ְמ ֵה ָרה לִ ָ‬
‫ֶשׁל ַהצַּ ִדּיק ַרבִּ י גְּ ַדלְ יָ הוּ מ ֶֹשׁה בֶּ ן ַרבִּ י ְשׁ‪‬מֹה‬
‫זְ כוּתוֹ ָתּגֵ ן ָעלַ י וְ ַעל כָּ ל ֲא ֶשׁר לִ י בְּ תוֹ‪ְ ‬שׁ ָאר ַעמּוֹ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ָ ,‬א ֵמן‪.‬‬
‫מילוי בקשת הצדיק‬
‫מבקשים את הבקשה המיוחלת‪ ,‬ובעת‬
‫אמירת הבקשה מכוונים ומבטיחים‬
‫בפה מלא את סכום התרומה למוסדותיו‬
‫הקדושים של הצדיק‪ ,‬כפי שהצדיק‬
‫ביקש בחייו ואשר בזכות סגולה זו נושעו‬
‫אלפים ורבבות מעל לדרך הטבע‪ ,‬וכפי‬
‫שהבטיח אביו הקדוש קודם פטירתו‪ ,‬בזה‬
‫הלשון‪" :‬אהיה למליץ טוב לכל מי שמסייע‬
‫למוסדותיי בעולם הזה ובעולם הבא"‪.‬‬
‫תפילה לפרנסה‬
‫בוֹתינוּ‪,‬‬
‫א‪‬הי ֲא ֵ‬
‫‪‬הינוּ וֵ ֵ‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ ‬יְ יָ ֱא ֵ‬
‫זוֹנוֹתי ַוּפ ְרנָ ָס ִתי ְוּמזוֹנוֹת ַוּפ ְרנָ ַסת‬
‫ֶשׁיִ ְּהיוּ ְמ ַ‬
‫בְ ּנֵ י בֵ ִיתי ִעם ְמזוֹנוֹת ַוּפ ְרנָ ַסת כָ ּל ָע ְמּ‪ ‬בֵ ּית‬
‫יִ ְש ָׂר ֵאל‪ֻ ,‬מכְ ָתּ ִרים ְוּמ ֻא ָמּ ִתים ֻוּמצְ ָדּ ִקים בְּ יָ ְד‪,‬‬
‫וְ ַאל ָתצְ ִריכֵ נִ י לִ ֵידי ַמ ְתנַ ת בָּ ָשׂר וָ ָדם וְ ‪‬א לִ ֵידי‬
‫תוּחה‪,‬‬
‫ַהלְ וָ ָא ָתם‪ ,‬כִּ י ִאם לְ יָ ְד‪ַ ‬ה ְמּלֵ ָאה ַה ְפּ ָ‬
‫דוֹשׁה וְ ַה ְר ָחבָ ה‪ְ .‬וּת ֵהא ְמלַ אכְ ִתי וְ כֹל ֲע ָס ַקי‬
‫ַה ְקּ ָ‬
‫לִ בְ ָרכָ ה וְ ‪‬א לַ ֲענִ יּוּת‪ ,‬לְ ַחיִ ּים וְ ‪‬א לְ ָמוֶ ת‪ְ ,‬וּתזַ כֵּ נִ י‬
‫ֶשֹּׁלא יִ ְת ַחלֵּ ל ֵשׁם ָש ַׁמיִ ם ַעל יָ ִדי‪ .‬וְ ֶא ְהיֶ ה ִמן‬
‫מּוֹעילִ ים ַוּמ ְש ִׁפּ ִיעים טוֹב לְ כֹל ָא ָדם ָתּ ִמיד‪,‬‬
‫ַה ִ‬
‫כוֹתי‪ ‬וְ ַשׂבְּ ֵענוּ ִמטּוּבֶ ‪ ,‬כְּ מוֹ‬
‫ְוּת ַמלֵּ א יָ ִדי ִמבִּ ְר ֶ‬
‫ֶש ָׁע ִש ָׂית לְ יוֹצְ ֵאי ִמצְ ַריִ ם‪ ,‬כִּ י ַא ָתּה יְ יָ בֵּ ַרכְ ָתּ‬
‫נוֹתן‬
‫ְוּמבָ ֵר‪ ‬לְ עוֹלָ ם‪ֵ .‬עינֵ י כּׂל ֵאלֶ י‪ ‬יְ ַשֹבֵּ רוּ‪ ,‬וְ ַא ָתּה ֵ‬
‫פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶד‪ַ ,‬וּמ ְשׂבִּ ַיע‬
‫לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם בְּ ִעתּוֹ‪ֵ ,‬‬
‫לְ כָ ל ַחי ָרצוֹן‪ַ .‬ה ְשׁלֵ ‪ַ ‬על יְ יָ יְ ָהבְ ‪ ‬וְ הוּא יְ כַ לְ כְּ לֶ ‪,‬‬
‫‪‬א יִ ֵתּן לְ עוֹלָ ם מוֹט לַ צַ ִּדּיק‪ .‬וְ ַא ֶתּן נְ ָשׁמוֹת‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
‫ַה ְקּדוֹשׁוֹת וְ ַה ְטּהוֹרוֹת‪ַ ,‬ה ֲע ִתירוּ ֶאל יְ יָ בַּ ֲע ִדי‬
‫וּבִ גְ לָ לִ י‪ ,‬יָ ִרים ַק ְרנִ י וְ יַ גְ בִּ ַיהּ ַמזָ ּלִ י‪ ,‬לְ ַמ ַען אוּכַ ל‬
‫לְ ָעבְ דוֹ בְּ לֵ בָ ב ָשׁלֵ ם כָּ ל יְ ֵמי עוֹלָ ם ָא ֵמן‪:‬‬
‫תפילה לחולה‬
‫ַר ֲח ֶמי‪ ‬לְ ַה ְמלִ יץ טוֹב בַּ ֲעדוֹ‪ ,‬וְ ַאל ִתּ ְתּנֵ הוּ בְּ נֶ ֶפשׁ‬
‫וּשׁנוֹת‬
‫אוֹיְ בָ יו‪ ,‬ה' יִ ְש ְׁמ ֵרהוּ וִ ַיחיֵ ּהוּ לְ א ֶֹר‪ ‬יָ ִמים ְ‬
‫ַחיִ ּים וְ ָשׁלוֹם‪.‬‬
‫וִ ִיהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ַ ‬ה ֵשּׁם ַה ָקּדוֹשׁ ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר‬
‫ֶא ְהיֶ ה‪ֲ ,‬א ֶשׁר הוּא יְ סוֹד ַהכּׂל וְ ִע ָיקּר ַהכּׂל וְ שֹ ֶׁרשׁ‬
‫ַהכּׂל‪ָ ,‬היָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה )יכוין כי יש בו ד' אותיות אלף הא‬
‫יוד הא וכחו גדול פשוט או מורכב לכל דבר וסודו שהוא סוד‬
‫פוּאה ְשׁלֵ ָ‬
‫היחוד(‪ֶ ,‬ש ִׁתּ ְשׁלַ ח ְר ָ‬
‫ימה לַ חוֹלֶ ה ַהזֶ ּה ]שם‬
‫בוֹתינוּ‬
‫א‪‬הי ֲא ֵ‬
‫‪‬הינוּ וֵ ֵ‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ ‬ה' ֱא ֵ‬
‫ֶש ִׁתּ ְת ַמלֵּ א ַר ֲח ִמים ַעל‬
‫וּתבַ ֵטּל ֵמ ַעל ]שם‬
‫וְ יִ כְ בְּ שׁוּ ַר ֲח ֶמי‪ֶ ‬את כַּ ַע ְס‪ְ .‬‬
‫החולה ושם אמו[ כָּ ל גְ ּזֵ רוֹת ָקשׁוֹת וְ ָרעוֹת‪ָ .‬אנָ ּא‬
‫ֶמלֶ ‪ַ ‬רחוּם וְ ַחנּוּן‪ִ ,‬ה ְת ַמלֵּ א ַר ֲח ִמים ַעל ]ויאמר‬
‫פוּאה ְשׁלֵ ָימה‪ ,‬כִּ י‬
‫שם החולה ושם אמו[ וְ ִת ְר ָפּ ֵאהוּ ְר ָ‬
‫רוֹפא חוֹלֵ י ַע ְמּ‪ ‬יִ ְש ָֹר ֵאל ְוּת ַקיֵ ּים‬
‫ַא ָתּה בְּ ַר ֲח ֶמי‪ֵ ‬‬
‫בָּ נוּ ִמ ְק ָרא ֶשׁכָּ תוּב ה' יִ ְס ָע ֶדנּוּ ַעל ֶע ֶרשֹ ְדּוָ י כָּ ל‬
‫ִמ ְשׁכָּ בוֹ ָה ַפכְ ָתּ בְ ָחלְ יוֹ )יכוין כי ערש יהפך עשר‪ ,‬דוי יוד(‪.‬‬
‫וּלְ ַמ ַען זְ כוּת ַאבְ ָר ָהם ָאחוּז בְּ ֶח ֶסד‪ ,‬יִ צְ ָחק נֶ ְאזָ ר‬
‫משׁה ָאחוּז‬
‫בוּרה‪ ,‬יַ ֲעקֹב ָאחוּז בְּ ִת ְפ ֶא ֶרת‪ֶ ,‬‬
‫בִּ גְ ָ‬
‫פוּאה ְשׁלֵ ָימה‪,‬‬
‫בְּ נֵ צַ ח‪ַ ,‬א ֲהרֹן בְּ הוֹד‪ְ ,‬תּ ַר ְפּ ֵאהוּ ְר ָ‬
‫וְ ַתצִ ּיל ִמ ָמּוֶ ת נַ ְפשׁוֹ‪ .‬וּבְ כ ַֹח ְשׁנַ יִ ם וְ ֶע ְש ִֹרים‬
‫דוֹשׁה ֶש ִׁקּבַּ לְ נוּ בְּ ַהר ִסינַ י‪,‬‬
‫תּוֹר ְת‪ַ ‬ה ְקּ ָ‬
‫אוֹתיּוֹת ָ‬
‫ִ‬
‫ִתּ ְפ ַתּח ל‪]-‬שם החולה ושם אמו[ ַש ֲׁע ֵרי ֲארוּכָ ה‬
‫ַוּמ ְר ֵפּא‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי בְּ ִריאוּת‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי גִ ּילָ ה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי‬
‫ְדּרוֹר‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי הוֹד וְ ָה ָדר‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי זְ כוּת ָאבוֹת‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי‬
‫שׁוּעה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי כַּ ָפּ ָרה‪,‬‬
‫ֶח ְמלָ ה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי טוֹבָ ה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי יְ ָ‬
‫ַש ֲׁע ֵרי לֵ ב ָטהוֹר‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי ְמ ִחילָ ה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי נְ ִעימוֹת‪,‬‬
‫ַש ֲׁע ֵרי ְס ִמיכָ ה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי ֶעזְ ָרה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי ְפדוּת‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי‬
‫פוּאה ְשׁלֵ ָימה‪,‬‬
‫קוֹמ ִמיּוּת‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי ְר ָ‬
‫צְ ָד ָקה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי ְ‬
‫קוֹתיו‬
‫שׁוּעה‪ .‬וְ כָ ל צִ ְד ָ‬
‫ַש ֲׁע ֵרי ִש ְֹמ ָחה‪ַ ,‬ש ֲׁע ֵרי ְתּ ָ‬
‫ֲא ֶשׁר ָע ָשֹה הוּא וּבְ נֵ י בֵ יתוֹ יִ זָ ּכְ רוּ לִ ְפנֵ י כִ ֵסּא‬
‫]יאמר שם החולה ושם אמו[‬
‫החולה ושם אמו[‪ ,‬וְ ַת ֲע ִמ ֵידהוּ ַעל ָע ְמדוֹ וִ ִיחי ֵמ ָחלְ יוֹ‪.‬‬
‫וְ יָ ַד ְענוּ כִּ י ֵאין ָאנוּ כְּ ָד ִאים לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל לְ ָפנֶ י‪ַ ‬על‬
‫ַעצְ ֵמנוּ‪ ,‬וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ַעל ֲא ֵח ִרים‪ָ ,‬א ְמנָ ם ַש ְֹמנוּ‬
‫שׁוֹמ ַע‬
‫ַר ֲח ֶמי‪ ‬נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינוּ כִּ י ַרחוּם ָא ָתּה‪ ,‬וְ ַא ָתּה ֵ‬
‫ְתּ ִפלַּ ת כָּ ל ֶפּה‪ .‬לָ כֵ ן בְּ ב ֶֹשׁת ָפּנִ ים ָא ָתאנוּ לְ בַ ֵקּשׁ‬
‫ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ ים ַעל ]שם החולה ושם אמו[ ַהחוֹלֶ ה‬
‫ַהזֶ ּה‪ֵ .‬אל נָ א ְר ָפא נָ א לוֹ‪ ,‬וְ ַתבְ ִר ֵיאהוּ וְ ַת ְחלִ ֵימהוּ‬
‫ְוּת ַחזְ ֵּקהוּ ְוּת ַא ְמּצֵ הוּ‪ְ ,‬וּת ַמלֵּ א ִמ ְש ֲׁאלוֹת לִ בּוֹ‬
‫לְ טוֹבָ ה‪ֲ .‬ע ֵשֹה לְ ַמ ַען ְש ֶׁמ‪ֲ ,‬ע ֵשֹה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ‪,‬‬
‫דוּש ֶׁת‪.‬‬
‫תּוֹר ֶת‪ֲ ,‬ע ֵשֹה לְ ַמ ַען ְק ָ‬
‫ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ָ‬
‫צוּרי‬
‫יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִּ י לְ ָפנֶ י‪ ‬ה' ִ‬
‫גוֹאלִ י‪:‬‬
‫וְ ֲ‬
‫תפילה‬
‫למציאת בן זוג‬
‫בוֹתי‪,‬‬
‫א‪‬הי ֲא ַ‬
‫‪‬הי וֵ ֵ‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ ,‬יְ יָ ֱא ַ‬
‫ֶש ַׁת ְּמצִ יא לִ י בְּ ַר ֲח ֶמי‪ָ ‬ה ַרבִ ּים וּבַ ֲח ָס ֶדי‪‬‬
‫ַהגְ ּדוֹלִ ים ֶאת זִ וּוּגִ י ָה ָראוּי לִ י בִּ זְ ַמנּוֹ‪ .‬זִ וּוּג ָהגוּן‬
‫תוֹרה‬
‫ָה ָראוּי לְ הוֹלִ יד ַתּלְ ִמיד ָחכָ ם‪ ,‬גָ ּדוֹל בְּ ָ‬
‫וּבְ יִ ְר ָאה‪ִ ,‬מזֶ ַּרע צַ ִד ִּיקים וְ ַאנְ ֵשׁי ֱא ֶמת וִ ְיר ֵאי‬
‫את זִ וּוּגוֹ ֶשׁל ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן‪,‬‬
‫ֵח ְטא‪ ,‬כְּ מוֹ ֶש ִׁה ְמצֵ ָ‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫‪13‬‬
‫לְ ַאבְ ָר ָהם וְ יִ צְ ָחק וְ יַ ֲעקֹב וּמ ֶֹשׁה‪ ,‬כָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד‬
‫זִ וּוּגוֹ בְּ ִעתּוֹ וּבִ זְ ַמנּוֹ‪ .‬וְ אוֹתוֹ ִאישׁ ֶש ַׁתּ ְמצִ יא לִ י‬
‫לְ זִ וּוּגִ י יְ ֵהא‪ִ :‬אישׁ טוֹב‪ִ ,‬אישׁ נָ ֶאה בְּ ַמ ֲע ָשׂיו וְ נָ ֶאה‬
‫בְּ ַמ ְר ֵאהוּ‪ ,‬בַּ ַעל ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים‪ ,‬בַּ ַעל ֵחן‪ִ ,‬אישׁ‬
‫גוֹמל ֶח ֶסד‪.‬‬
‫רוֹדף צְ ָד ָקה וְ ֵ‬
‫‪‬הים‪ֵ ,‬‬
‫ַמ ְשׂכִּ יל וִ ֵירא ֱא ִ‬
‫וְ ‪‬א יְ ֵהא בּוֹ שׁוּם ֶש ֶׁמץ ְפּסוּל וּמוּם ְוּפגָ ם‪ .‬וְ ‪‬א‬
‫יְ ֵהא כַּ ֲע ָסן וְ ַרגְ זָ ן‪ַ ,‬רק יְ ֵהא בַּ ַעל ֲענָ וָ ה וּנְ ִמיכוּת‬
‫רוּח‪ ,‬בָּ ִריא וּבַ ַעל כּ ַֹח‪ .‬וְ ַאל יְ ַעכֵּ ב ַאכְ זָ ִריּוּת‬
‫ַ‬
‫בּוּלוֹת ֶיהם‬
‫ַהבְּ ִריּוֹת וְ שׂוֹנְ ִאים ַוּמ ְח ְש ֵ‬
‫ׁבוֹת ֶיהם וְ ַת ְח ֵ‬
‫צוֹת ֶיהם‪ ,‬לְ ַעכֵּ ב ֶאת בֶּ ן זוּגִ י ַההוּכָ ן לִ י‪ .‬וִ ֻיקיָ ּם‬
‫וּמוֹע ֵ‬
‫ֲ‬
‫נוּח ֵשׁבֶ ט ָה ֶר ַשׁע ַעל‬
‫בִּ י ִמ ְק ָרא ֶשׁכָּ תוּב‪ ,‬א יָ ַ‬
‫גּוֹרל ַהצַ ִּדּ ִיקים‪ִ ,‬וּמ ְק ָרא ֶשׁכָּ תוּב‪ֶ ,‬א ְש ְׁתּ‪ ‬כְּ גֶ ֶפן‬
‫ַ‬
‫פּ ִֹריָ ּה בְּ יַ ְרכְּ ֵתי בֵּ ֶית‪ ,‬בָּ נֶ י‪ ‬כִּ ְש ִׁתילֵ י זֵ ִיתים ָסבִ יב‬
‫מּוֹשׁיב יְ ִח ִידים בַּ יְ ָתה‬
‫לְ ֻשׁלְ ָחנֶ ‪ .‬כִּ י ַא ָתּה הוּא ַה ִ‬
‫כּוֹשׁרוֹת‪ .‬יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי‬
‫מוֹצִ יא ֲא ִס ִירים בַּ ָ‬
‫גוֹאלִ י‪:‬‬
‫צוּרי וְ ֲ‬
‫וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִּ י לְ ָפנֶ י‪ ,‬יְ יָ ִ‬
‫וְ ַתזְ ִמין לִ י בַּ ת‪-‬זוּג נָ ָאה‪ ,‬יִ ְר ַאת ה' וּבַ ֲעלָ ת ִמדּוֹת‬
‫טוֹבוֹת וּבַ ֲעלַ ת ַמזָ ּל טוֹב‪ ,‬וְ טוֹבַ ת ֵשׂכֶ ל ֻוּמצְ לַ ַחת‬
‫בוֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ‬
‫ְוּמב ֶֹרכֶ ת‪ ,‬כִ ּי בָ ּזֶ ה אוּכַ ל לַ ֲעבוֹד ֲע ַ‬
‫בְּ לִ י ִט ְר ָדּה‪ ,‬וְ ָהיָ ה ַהנַ ֲּע ָרה ֲא ֶשׁר יְ ַדבְּ רוּ לִ י ָעלֶ ָיה‬
‫וְ ִהיא ְראוּיָ ה‪ ,‬וְ יֵ שׁ לָ הּ יִ ְר ַאת‪-‬ה' ִוּמדֹּות טוֹבוֹת‬
‫ַוּמזָ ּל טוֹב וְ הוֹגֶ נֶ ת לִ י‪ ,‬בְ ַּר ֲח ֶמי‪ָ ‬ה ַרבִ ּים ָתּחוֹן ָעלַ י‬
‫וְ ַת ֶטּה לִ בִ ּי לִ גְ מֹר ַה ָדּבָ ר בְ ּא ֵֹופן ֶשׁאוּכַ ל לְ ַקיֵ ם‬
‫ּא‪,‬אל‬
‫ִמצְ ֶוֹתי‪ ‬וְ טוֹב לִ י בָ ּעוֹלָ ם ַהזֶ ּה וּבָ עוֹלָ ם ַהבָ ֵ‬
‫תּ'וֹמך ַמ'צִ ּיל‬
‫שׁ'וֹמר ֵ‬
‫ָמלֵ א ַר ֲח ִמים‪ַ ,‬ר'חוּם ַח'נּוּן ֵ‬
‫פּ'וֹדה )יְ כַ וֵ ּן בְ ֵּשׁם רחש תמיף( ָעזְ ֵרנִ י ַעל‬
‫'שׁר ֶ‬
‫יָ ָ‬
‫ְדּבַ ר כְ ּבוֹד ְש ֵׁמ‪ֲ .‬ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְש ֶׁמ‪ֲ ,‬ע ֵשׂה לְ ַמ ַען‬
‫תּוֹר ֶת‪,‬‬
‫יְ ִמינֶ ‪ֲ ,‬ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ָ‬
‫וּש ַׁמע ְת ִּפילָ ִתי‬
‫ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְק ֻד ָשּ ֶׁת‪ָ .‬חנֵ ּנִ י וַ ֲענֵ נִ י ְ‬
‫שׁוֹמ ַע ְת ִּפילַ ּת‬
‫)יְ כַ וֵ ּן בְ ֵּשם אראריתא( כִ ּי ַא ָתּה ֵ‬
‫שׁוֹמ ַע ְת ִּפילָ ה ‪.‬יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי‬
‫כָ ּל ֶפּה‪ ,‬בָ ּרוּ‪ֵ ‬‬
‫צוּרי וְ ג ֲֹאלִ י‪.‬‬
‫ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִ ּי לְ ָפנֶ י‪ ,‬ה' ִ‬
‫תפילה‬
‫תפילת השל"ה הק'‬
‫‪14‬‬
‫למציאת בת‪-‬זוג‬
‫להצלחת הילדים‬
‫את‬
‫ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם‪ ,‬בְּ ַח ְס ְדּ‪ ‬יָ צַ ְר ָתּ עוֹלָ ֶמ‪ ,‬וּבָ ָר ָ‬
‫ָא ָדם‪ ,‬וְ ָע ִש ָׂית לוֹ ֵעזֶ ר‪ ,‬וְ צִ וִ ָּיתנוּ לִ ָשֹּא ִא ָשּׁה‬
‫בּוֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם‬
‫וּלְ הוֹלִ יד בָּ נִ ים‪ ,‬וְ ֶה ְח ִמירוּ ֲעבָ ֶדי‪ַ ‬ר ֵ‬
‫לִ בְ ָרכָ ה ֶשֹּׁלא לְ ַא ֵחר ִמצְ וָ ה זוֹ‪,‬‬
‫וְ יַ ַען ַחיֵ י ָה ָא ָדם בָּ עוֹלָ ם ַהזֶ ּה וּבָ עוֹלָ ם ַהבָּ א ְתּלוּיִ ים‬
‫וֹנוֹתינוּ ָה ַרבִּ ים ֵאין עוֹד נָ בִ יא‬
‫כִּ ְמ ַעט בָּ ִא ָשּׁה‪ ,‬וּבַ ֲע ֵ‬
‫הקּ ֶֹדשׁ‪ ,‬לָ ַד ַעת ֵאיזוֹ ְראוּיָ ה כְּ ֵדי‬‫רוּח ַ‬
‫וְ ‪‬א בַּ ֲעלֵ י ַ‬
‫אתי לְ ַה ִפּיל‬
‫לְ ַקיֵ ּם ִמצְ וָ ֶת‪ .‬לָ כֵ ן בְּ לֵ ב נִ ְשׁבָּ ר בָּ ִ‬
‫ְתּ ִ ּחנָ ִתי לְ ָפנֶ י‪ָ ‬אב ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬וִ ִיהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪‬‬
‫בוֹתי ֶש ִׁת ְת ַמלֵּ א ַר ֲח ִמים ָעלַ י‬
‫א‪‬הי ֲא ַ‬
‫‪‬הי וְ ֵ‬
‫ה' ֱא ַ‬
‫את ָהעוֹלָ ם‪,‬‬
‫‪‬הינוּ ַעד ֶשֹּׁלא בָּ ָר ָ‬
‫ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱא ֵ‬
‫את ָהעוֹלָ ם‪ֵ ,‬וּמעוֹלָ ם‬
‫‪‬הינוּ ִמ ֶשּׁבָּ ָר ָ‬
‫וְ ַא ָתּה הוּא ֱא ֵ‬
‫את עוֹלָ ְמ‪ ‬בְּ גִ ין‬
‫וְ ַעד עוֹלָ ם ַא ָתּה ֵאל‪ ,‬וּבָ ָר ָ‬
‫תּוֹר ְת‪‬‬
‫ָ‬
‫הוּת‪ ‬בְּ ֶא ְמצָ עוּת‬
‫מוֹדע ֱאלָ ָ‬
‫לְ ִא ְש ְתּ ַ‬
‫בּוֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה‪,‬‬
‫דוֹשׁה‪ ,‬כְּ מוֹ ֶש ָׁא ְמרוּ ַר ֵ‬
‫ַה ְקּ ָ‬
‫תּוֹרה וּבִ ְשׁבִ יל יִ ְש ָׂר ֵאל‪,‬‬
‫אשׁית – בִּ ְשׁבִ יל ָ‬
‫בְּ ֵר ִ‬
‫כִּ י ֵהם ַע ְמּ‪ ‬וְ נַ ֲחלָ ְת‪ֲ ‬א ֶשׁר בָּ ַח ְר ָ ּת בָּ ֶהם ִמכָּ ל‬
‫דוֹשׁה‪ ,‬וְ ֵק ַרבְ ָתּם‬
‫תּוֹר ְת‪ַ ‬ה ְקּ ָ‬
‫ָה ֻאמּוֹת‪ ,‬וְ נָ ַת ָתּ לָ ֶהם ָ‬
‫לְ ִש ְׁמ‪ַ ‬הגָ ּדוֹל‪ .‬וְ ַעל ִקיּוּם ָהעוֹלָ ם וְ ַעל ִקיּוּם‬
‫‪‬הינוּ ְשׁנֵ י צִ וּוּיִ ים‪:‬‬
‫תּוֹרה בָּ אוּ לָ נוּ ִמ ְמּ‪ ‬יְ יָ ֱא ֵ‬
‫ַה ָ‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
‫תוֹר ְת‪‬‬
‫תוֹר ְת‪ְ ‬פּרוּ ְוּרבוּ‪ ,‬וְ כָ ַתבְ ָתּ בְּ ָ‬
‫כָּ ַתבְ ָתּ בְּ ָ‬
‫וְ לִ ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת בְּ נֵ יכֶ ם‪ ,‬וְ ַהכַּ וָ ּנָ ה בִּ ְש ֵׁתּ ֶיהן‬
‫את כִּ י ִאם לָ ֶשׁבֶ ת‪,‬‬
‫ַא ַחת‪ ,‬כִּ י ‪‬א לְ תֹהוּ בָּ ָר ָ‬
‫את יָ צַ ְר ָתּ ַאף ָע ִש ָׂית‪ ,‬כְּ ֵדי ֶשׁנִּ ְהיֶ ה‬
‫בוֹד‪ ‬בָּ ָר ָ‬
‫וְ לִ כְ ְ‬
‫ֲאנַ ְחנוּ וְ צֶ ֱאצָ ֵאינוּ וְ צֶ ֱאצָ ֵאי כָּ ל ַע ְמּ‪ ‬בֵּ ית יִ ְש ָׂר ֵאל‬
‫תוֹר ֶת‪.‬‬
‫לוֹמ ֵדי ָ‬
‫יוֹד ֵעי ְש ֶׁמ‪ ‬וְ ְ‬
‫ְ‬
‫וּבְ כֵ ן ָאבוֹא ֵאלֶ י‪ ‬יְ יָ ֶמלֶ ‪ַ ‬מלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים‪ ,‬וְ ַא ִפּיל‬
‫ְתּ ִחנָּ ִתי‪ ,‬וְ ֵעינַ י לְ ‪ְ ‬תּלוּיוֹת ַעד ֶש ְׁתּ ָחנֵּ נִ י וְ ִת ְש ַׁמע‬
‫ְתּ ִפלָּ ִתי לְ ַהזְ ִמין לִ י בָּ נִ ים וּבָ נוֹת‪ ,‬וְ גַ ם ֵהם יִ ְפרוּ‬
‫וְ יִ ְרבּוּ ֵהם וּבְ נֵ ֶיהם וּבְ נֵ י בְ נֵ ֶיהם ַעד סוֹף כָּ ל ַהדּוֹרוֹת‬
‫תוֹר ְת‪‬‬
‫לְ ַתכְ לִ ית ֶש ֵׁהם וַ ֲאנִ י כֻ ּלָ ּנוּ יַ ַע ְסקוּ בְּ ָ‬
‫ַה ְקּ ָ‬
‫שמֹר וְ לַ ֲעשׂוֹת וּלְ ַקיֵּ ם‬
‫דוֹשׁה לִ לְ מֹד וּלְ לַ ֵמּד לִ ְ ׁ‬
‫תּוֹר ְת‪ ‬בְּ ַא ֲהבָ ה‪ ,‬וְ ָה ֵאר‬
‫ֶאת כָּ ל ִדּבְ ֵרי ַתלְ מוּד ָ‬
‫תוֹר ֶת‪ ‬וְ ַדבֵּ ק לִ בֵּ נוּ בְּ ִמצְ ֶוֹתי‪ ‬לְ ַא ֲהבָ ה‬
‫ֵעינֵ ינוּ בְּ ָ‬
‫וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ְש ֶׁמ‪.‬‬
‫ָאבִ ינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן‪ֵ ,‬תּן לְ כֻ לָּ נוּ ַחיִ ּים ֲארוּכִ ים‬
‫צוּריו‬
‫וּבְ רוּכִ ים‪ִ ,‬מי כָ מוֹ‪ַ ‬אב ָה ַר ֲח ִמים זוֹכֵ ר יְ ָ‬
‫לְ ַחיִ ּים בְּ ַר ֲח ִמים‪ ,‬זָ כְ ֵרנוּ לְ ַחיִ ּים נִ צְ ִחיִ ּים‪ ,‬כְּ מוֹ‬
‫ֶש ִׁה ְת ַפּלֵּ ל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ לוּ יִ ְחיֶ ה לְ ָפנֶ י‪ֵ ,‬וּפ ְרשׁוּ‬
‫בּוֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה‪ ,‬בְּ יִ ְר ָא ֶת‪ .‬כִּ י ַעל כֵּ ן‬
‫ַר ֵ‬
‫אתי לְ בַ ֵקּשׁ וּלְ ַחנֵ ּן ִמלְּ ָפנֶ י‪ֶ ‬שׁיְ ֵּהא זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע‬
‫בָּ ִ‬
‫זַ ְר ִעי ַעד עוֹלָ ם זֶ ַרע כָּ ֵשׁר‪ ,‬וְ ַאל יִ ָמּצֵ א בִּ י וּבְ זַ ְר ִעי‬
‫וּבְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עוֹלָ ם שׁוּם ְפּסוּל וָ ֶש ֶׁמץ‪ַ ,‬א‪‬‬
‫‪‬הים וּבְ ֵעינֵ י‬
‫ָשׁלוֹם וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹב וְ יָ ָשׁר בְּ ֵעינֵ י ֱא ִ‬
‫ארי‬
‫ארי ִמ ְק ָרא‪ָ ,‬מ ֵ‬
‫תוֹרה‪ָ ,‬מ ֵ‬
‫ָא ָדם‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ בַּ ֲעלֵ י ָ‬
‫ארי ִמצְ וָ ה‪,‬‬
‫ארי ָרזָ א‪ָ ,‬מ ֵ‬
‫ארי ַתּלְ מוּד‪ָ ,‬מ ֵ‬
‫ִמ ְשׁנָ ה‪ָ ,‬מ ֵ‬
‫רוּמיּוֹת‪,‬‬
‫ארי ִמדּוֹת ְתּ ִ‬
‫גוֹמלֵ י ֲח ָס ִדים‪ָ ,‬מ ֵ‬
‫ָמ ֵ‬
‫ארי ְ‬
‫וְ יַ ַעבְ דוּ‪ ‬בְּ ַא ֲהבָ ה וּבְ יִ ְר ָאה ְפּנִ ִימית‪ ,‬א יִ ְר ָאה‬
‫סוֹרה‬
‫ִחיצוֹנִ ית‪ ,‬וְ ֵתן לְ כָ ל גְ ּוִ יָ ּה וּגְ וִ יָ ּה ֵמ ֶהם ֵדּי ַמ ְח ָ‬
‫בְּ כָ בוֹד‪ ,‬וְ ֵתן לָ ֶהם בְּ ִריאוּת וְ כָ בוֹד וְ כ ַֹח‪ ,‬וְ ֵתן לָ ֶהם‬
‫קוֹמה וְ י ִֹפי וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד‪ ,‬וְ יִ ְהיֶ ה ַא ֲהבָ ה וְ ַא ֲחוָ ה‬
‫ָ‬
‫וְ ָשׁלוֹם בֵּ ינֵ ֶיהם‪ ,‬וְ ַתזְ ִמין לָ ֶהם זִ וּוּגִ ים ֲהגוּנִ ים‬
‫ִמזֶ ַּרע ַתּלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ִמזֶ ַּרע צַ ִד ִּיקים‪ ,‬וְ גַ ם זִ וּוּגָ ם‬
‫מוֹתם כְּ כָ ל ֲא ֶשׁר ִה ְת ַפּלַּ לְ ִתּי ֲעלֵ ֶיהם‪ ,‬כִּ י‬
‫יִ ְהיוּ כְּ ָ‬
‫זִ כָּ רוֹן ֶא ָחד עוֹלֶ ה לְ כָ אן וּלְ כָ אן‪.‬‬
‫יוֹד ַע כָּ ל ַתּ ֲעלוּמוֹת‪ ,‬וּלְ ָפנֶ י‪ ‬נִ גְ לוּ ַמצְ פּוּנֵ י‬
‫ַא ָתּה יְ יָ ֵ‬
‫לִ בִּ י‪ ,‬כִּ י כַ וָ ּנָ ִתי בְּ כָ ל ֵאלֶּ ה לְ ַמ ַען ִש ְׁמ‪ַ ‬הגָ ּדוֹל‬
‫דוֹשׁה‪ַ ,‬על כֵּ ן ֲענֵ נִ י‬
‫תּוֹר ְת‪ַ ‬ה ְקּ ָ‬
‫וְ ַה ָקּדוֹשׁ וּלְ ַמ ַען ָ‬
‫דוֹשׁים ַאבְ ָר ָהם יִ צְ ָחק‬
‫יְ יָ ֲענֵ נִ י בַּ ֲעבוֹר ָה ָאבוֹת ַה ְקּ ִ‬
‫תּוֹש ַׁיע בָּ נִ ים לִ ְהיוֹת ָה ֲענָ ִפים‬
‫וְ יַ ֲעקֹב‪ ,‬וּבִ גְ לָ לָ ם ִ‬
‫דּוֹמים לְ ָש ְׁר ָשׁם‪ ,‬וּבַ ֲעבוּר ָדּוִ ד ַעבְ ֶדּ‪ֶ ‬רגֶ ל ְרבִ ִיעי‬
‫ִ‬
‫רוּח ָק ְד ֶשׁ‪.‬‬
‫שׁוֹרר בְּ ַ‬
‫בַּ ֶמּ ְרכָּ בָ ה‪ַ ,‬ה ְמּ ֵ‬
‫ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת‪ַ ,‬א ְש ֵׁרי כָּ ל יְ ֵרא יְ יָ ַההֹלֵ ‪ ‬בִּ ְד ָרכָ יו‪:‬‬
‫יְ גִ ַיע כַּ ֶפּי‪ ‬כִּ י תֹאכֵ ל ַא ְש ֶׁרי‪ ‬וְ טוֹב לָ ‪ֶ :‬א ְש ְׁתּ‪‬‬
‫כְּ גֶ ֶפן פּ ִֹריָ ּה בְּ יַ ְרכְּ ֵתי בֵ ֶית‪ ,‬בָּ נֶ י‪ ‬כִּ ְש ִׁתלֵ י זֵ ִיתים‬
‫ָסבִ יב לְ ֻשׁלְ ָחנֶ ‪ִ :‬הנֵ ּה כִּ י כֵ ן יְ ב ַֹר‪ ‬גָ ּבֶ ר יְ ֵרא יְ יָ ‪:‬‬
‫רוּשלָ יִ ם‪ ,‬כֹּל יְ ֵמי‬
‫יְ בָ ֶרכְ ‪ ‬יְ יָ ִמצִ ּיּוֹן‪ְ ,‬וּר ֵאה בְּ טוּב יְ ָ‬
‫ַחיֶ ּי‪ְ :‬וּר ֵאה בָ נִ ים לְ בָ נֶ י‪ָ ,‬שׁלוֹם ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל‪:‬‬
‫שוֹמ ַע ְתּ ִפלָּ ה‪ ,‬יְ ֻקיַ ּם בָּ נוּ ַה ָפּסוּק‪ ,‬וַ ֲאנִ י‬
‫ָאנָ ּא יְ יָ ֵ‬
‫רוּחי ֲא ֶשׁר ָעלֶ י‪‬‬
‫אוֹתם ָא ַמר יְ יָ ‪ִ ,‬‬
‫זֹאת בְּ ִר ִיתי ָ‬
‫ְוּדבָ ַרי ֲא ֶשׁר ַש ְׂמ ִתּי בְּ ִפיך‪ ,‬א יָ מוּשׁוּ ִמ ִפּי‪ִ ‬וּמ ִפּי‬
‫זַ ְר ֲע‪ִ ‬וּמ ִפּי זֶ ַרע זַ ְר ֲע‪ָ ‬א ַמר יְ יָ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹלָ ם‪:‬‬
‫צוּרי‬
‫יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִּ י לְ ָפנֶ י‪ ‬יְ יָ ִ‬
‫וְ ג ֲֹאלִ י‪:‬‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫‪15‬‬
‫תפילה לחתן‬
‫תוֹר ֶת‪ָ ,‬ה ֵאר ָפּנֶ י‪ ‬וְ נִ יוָ ֵּש ָׁעה‪ַ ,‬וּמלֵּ א‬
‫וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנוּ בְּ ָ‬
‫כָּ ל ִמ ְש ֲׁאלוֹת לִ בֵּ נוּ לְ טוֹבָ ה‪ָ .‬א ֵמן כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹן‪.‬‬
‫לפני החתונה‬
‫‪16‬‬
‫בוֹתי‪ ,‬כְּ ָענִ י‬
‫א‪‬קי ַא ַ‬
‫‪‬קי וֵ ֵ‬
‫בָּ א ֲאנִ י לְ ָפנֶ י‪ ,‬ה' ֱא ַ‬
‫בַּ ֶפּ ַתח ַה ְמּבַ ֵקּש ַר ֲח ֶמי‪ָ ‬ה ַרבִּ ים‪ָ .‬אנָּ א ה' ָאב‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬כְּ ַר ֵחם ָאב ַעל בָּ נִ ים ַר ֵחם ָעלַ י‪ .‬וְ אע"פ‬
‫ֶשׁ ֵאינִ י כְּ ַדאי וְ ָשׁוֶ ה לְ כָ ל זֶ ה‪ֲ ,‬אבָ ל ַא ָתּה ַקבֵּ ל‬
‫ְתּ ִפלָּ ִתי לְ ָפנֶ י‪ ,‬וַ ֲענֵ נִ י כְּ ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם‪ָ .‬חנֵּ נִ י וְ זַ כֵּ נִ י‬
‫]פלוני בן פלונית[ לִ בְ נוֹת בַּ יִ ת נֶ ֱא ָמן בְּ יִ ְש ָׂר ֵאל ִעם‬
‫]יאמר את שם הכלה‪ :‬פלונית בת פלונית[‪ ,‬וְ נִ זְ כֶּ ה לְ ִהכָּ נֵ ס‬
‫לַ ֻח ָפּה בְּ ָש ָׁעה טוֹבָ ה ֻוּמצְ לַ ַחת כְּ ַדת מ ֶֹשה‬
‫דוּשׁה‬
‫רוּח ַט ֲה ָרה ְוּק ָ‬
‫וְ יִ ְש ָר ֵאל‪ ,‬וְ ַתכְ נִ יס בְּ לִ בֵּ נוּ ַ‬
‫וְ נֶ ֶפשׁ זַ כָּ ה וּבָ ָרה בֵּ ינִ י וּבֵ ינָ הּ‪ .‬וִ ִיהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ ‬ה'‬
‫בוֹתי ֶשׁיְ ֵהא זִ ווּגֵ נוּ עוֹלֶ ה יָ ֶפה‪ ,‬זִ ווּג‬
‫א‪‬הי ֲא ַ‬
‫‪‬הי וֵ ֵ‬
‫ֶא ַ‬
‫ֶשׁל ַא ֲהבָ ה וְ ַא ְחוָ ה וְ ָשׁלוֹם וְ ֵרעוּת‪ ,‬וְ ַה ֲע ָרכָ ה זֶ ה‬
‫ֶאת זֶ ה‪ ,‬זִ ווּג ָהגוּן ֶשל יִ ְר ַאת ָש ַׁמיִ ם וְ יִ ְר ַאת ֵח ְטא‪,‬‬
‫זִ ווּג ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה בּוֹ בְּ זֶ ַרע בַּ ר ַקיָ ָמא‪ ,‬וּלְ גַ ֵדּל בָּ נִ ים וּבְ נֵ י‬
‫קוֹדש‪ְ ,‬דּבֵ ִקים בַּ ה' ְוּמ ִא ִירים ֶאת‬
‫בָ נִ ים‪ ,‬זֶ ַרע ֶ‬
‫ָהעוֹלָ ם בְּ ִמצְ ווֹת ַוּמ ֲע ִשים טוֹבִ ים‪ ,‬זִ יווּג ֱשׁיְ ֻקיָּ ם‬
‫"א ְש ְׁתּ‪ ‬כְּ גֶ ֶפן פּ ִֹריָ ּה בְּ יַ ְרכְּ ֵתי בֵ ֶית‪ ,‬בָּ נֶ י‪‬‬
‫בּוֹ‪ֶ :‬‬
‫כִּ ְש ִׁתלֵ י זֵ ִיתים ָסבִ יב לְ ֻשׁלְ ָחנֶ ‪ ,"‬זִ ווּג ֶשׁ ַתּ ְמ ִשׁי‪‬‬
‫דוּשׁה‬
‫גוּפנוּ‪ְ ,‬ק ָ‬
‫רוּחנוּ‪ ,‬נַ ְפ ֵשׁנוּ וְ ֵ‬
‫ׁמוֹתנוּ‪ֵ ,‬‬
‫ָעלֵ ינוּ בְּ נִ ְש ֵ‬
‫וְ ַט ֲה ָרה בְּ ַמ ֲח ָשׁבָ ה בְּ ִדבּוּר וּבְ ַמ ֲע ֶשׂה‪.‬‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ֶ ‬ש ְׁתּ ַט ֲה ֵרנוּ ְוּת ַק ְדּ ֵשׁנוּ וְ ַת ְש ִׁפּ ַיע‬
‫כוֹתי‪ִ ‬מן ַה ָשּׁ ַמיִ ם‪ ,‬וְ ַת ְשׁכִּ ין‬
‫ָעלֵ ינוּ ֶש ַׁפע בִּ ְר ֶ‬
‫דוֹשה בֵּ ינֵ ינוּ‪ ,‬וְ ִת ְת ַרצֶּ ה בְּ ַמ ֲע ֵשׂנוּ‪,‬‬
‫ְשׁכִ ינָ ְת‪ַ ‬ה ְקּ ָ‬
‫וְ ְּתזַ כֵּ נוּ לַ ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ‪ָ ‬תּ ִמיד כָּ ל יְ ֵמי ַחיֵ ּינוּ‪.‬‬
‫דוּשׁה‪,‬‬
‫רוּח ַט ֲה ָרה ְוּק ָ‬
‫רוֹמ‪ַ ‬‬
‫ַה ֲאצֵ ל ָעלֵ ינוּ ִמ ְמּ ְ‬
‫יִ ְר ָאה וְ ִש ְׂמ ָחה‪ ,‬וְ ַהצִּ ילֵ נוּ ִמכָּ ל ִה ְרהוּר ַרע וְ ָדבָ ר ַרע‬
‫ְוּמכ ָֹוער‪ֵ ,‬הן בְּ ַמ ֲח ָשׁבָ ה‪ֵ ,‬הן בְּ ִדבּוּר‪ֵ ,‬הן בְּ ַמ ֲע ֶשה‪,‬‬
‫תפילה לכלה‬
‫לפני החתונה‬
‫בוֹתי‪ ,‬כְּ ָענִ י‬
‫א‪‬קי ַא ַ‬
‫לוֹקי וֵ ֵ‬
‫בָּ ָאה ֲאנִ י לְ ָפנֶ י‪ ,‬ה' ֶא ַ‬
‫בַּ ֶפּ ַתח ַה ְמּבַ ֵקּש ַר ֲח ֶמי‪ָ ‬ה ַרבִּ ים‪ָ .‬אנָּ א ה' ָאב‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬כְּ ַר ֵחם ָאב ַעל בָּ נִ ים ַר ֵחם ָעלַ י‪ .‬וְ אע"פ‬
‫ֱש ֵׁאינִ י כְּ ָד ִאית וְ ָשׁוָ ה לְ כָ ל זֶ ה‪ֲ ,‬אבָ ל ַא ָתּה ַקבֵּ ל‬
‫ְתּ ִפלָּ ִתי לְ ָפנֶ י‪ ,‬וַ ֲענֵ נִ י כְּ ַמ ְתּנַ ת ִחנָ ם‪ָ .‬חנֵּ נִ י וְ זַ כֵּ נִ י‬
‫]פלונית בת פלונית[ לִ בְ נוֹת בַּ יִ ת נֶ ֱא ָמן בְּ יִ ְש ָׂר ֵאל ִעם‬
‫]תאמר את שם החתן‪ :‬פלוני בן פלונית[‪ ,‬וְ נִ זְ כֶּ ה לְ ִהכָּ נֵ ס‬
‫לַ ֻח ָפּה בְּ ָש ָׁעה טוֹבָ ה ֻוּמצְ לַ ַחת כְּ ַדת מ ֶֹשה‬
‫דוּשׁה‬
‫רוּח ַט ֲה ָרה ְוּק ָ‬
‫וְ יִ ְש ָר ֵאל‪ ,‬וְ ַתכְ נִ יס בְּ לִ בֵּ נוּ ַ‬
‫וְ נֶ ֶפשׁ זַ כָּ ה וּבָ ָרה בֵּ ינִ י וּבֵ ינֹו‪ .‬וִ ִיהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ ‬ה'‬
‫בוֹתי ֶשׁיְ ֵהא זִ ווּגֵ נוּ עוֹלֶ ה יָ ֶפה‪ ,‬זִ ווּג‬
‫א‪‬הי ֲא ַ‬
‫‪‬הי וֵ ֵ‬
‫ֶא ַ‬
‫ֶשׁל ַא ֲהבָ ה וְ ַא ְחוָ ה וְ ָשׁלוֹם וְ ֵרעוּת‪ ,‬וְ ַה ֲע ָרכָ ה זֶ ה‬
‫ֶאת זֶ ה‪ ,‬זִ ווּג ָהגוּן ֶשל יִ ְר ַאת ָש ַׁמיִ ם וְ יִ ְר ַאת ֵח ְטא‪,‬‬
‫זִ ווּג ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה בּוֹ בְּ זֶ ַרע בַּ ר ַקיָ ָּמא‪ ,‬וּלְ גַ ֵדּל בָּ נִ ים‬
‫וּבְ נֵ י בָ נִ ים‪ ,‬זֶ ַרע ק ֶֹדש‪ְ ,‬דּבֵ ִקים בַּ ה' ְוּמ ִא ִירים ֶאת‬
‫ָהעוֹלָ ם בְּ ִמצְ ווֹת ַוּמ ֲע ִשים טוֹבִ ים‪ ,‬זִ יווּג ֶשׁיְ ֻּקיַ ם‬
‫"א ְש ְׁתּ‪ ‬כְּ גֶ ֶפן פּ ִֹריָ ּה בְּ יַ ְרכְּ ֵתי בֵ ֶית‪ ,‬בָּ נֶ י‪‬‬
‫בּוֹ‪ֶ :‬‬
‫כִּ ְש ִׁתלֵ י זֵ ִיתים ָסבִ יב לְ ֻשׁלְ ָחנֶ ‪ ,"‬זִ ווּג ֶשׁ ַתּ ְמ ִשׁי‪‬‬
‫דוּשׁה‬
‫גוּפנוּ‪ְ ,‬ק ָ‬
‫רוּחנוּ‪ ,‬נַ ְפ ֵשׁנוּ וְ ֵ‬
‫שמ ֵֹותנוּ‪ֵ ,‬‬
‫ָעלֵ ינוּ בְּ נִ ְ ׁ‬
‫וְ ַט ֲה ָרה בְּ ַמ ֲח ָשׁבָ ה בְּ ִדבּוּר וּבְ ַמ ֲע ֶשׂה‪.‬‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְ ָפנֶ י‪ֶ ‬ש ְׁתּ ַט ֲה ֵרנוּ ְוּת ַק ְדּ ֵשׁנוּ וְ ַת ְש ִׁפּ ַיע‬
‫כוֹתי‪ִ ‬מן ַה ָשּ ַׁמיִ ם‪ ,‬וְ ַת ְשׁכִּ ין‬
‫ָעלֵ ינוּ ֶש ַׁפע בִּ ְר ֶ‬
‫דוֹשה בֵּ ינֵ ינוּ‪ ,‬וְ ִת ְת ַרצֶּ ה בְּ ַמ ֲע ֵשׂנוּ‪,‬‬
‫ְשׁכִ ינָ ְת‪ַ ‬ה ְקּ ָ‬
‫וְ ְתזַ כֵּ נוּ לַ ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ‪ָ ‬תּ ִמיד כָּ ל יְ ֵמי ַחיֵ ּינוּ‪.‬‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
‫יהי ָרצוֹן ִמלְ ָפנֶ י‪ֶ ‬ש ֲׁא ַסיֵ ַּע לְ ‪] -‬תאמר שם החתן‪ :‬פלוני‬
‫וִ ִ‬
‫בוֹד ֶת‪ ,‬וְ יוּכַ ל לַ ֲעלוֹת וּלְ ִה ְת ַעלוֹת‬
‫בן פלונית[ בַּ ֲע ָ‬
‫תּוֹרה וְ ַהיִ ְּר ָאה‪ָ ,‬ה ֵאר ֵעינָ יו ֶשׁיֵ ַּדע‬
‫בְּ ַמ ֲעלוֹת ַה ָ‬
‫תּוֹרה‬
‫תּוֹרה‪ ,‬וְ ִתבְ ַער בּוֹ ֵאשׁ ַה ָ‬
‫לְ כַ וֵ ן לַ ֲא ִמ ָתּהּ ֶשׁל ָ‬
‫תּוֹרה כָּ ל‬
‫דוּשׁה‪ ,‬וְ יִ זְ כֶּ ה לָ ֶשׁבֶ ת בְּ ָא ֳהלָ הּ ֶשׁל ָ‬
‫וְ ַה ְקּ ָ‬
‫תוּקים‬
‫תּוֹרה ֲע ֵרבִ ים ְוּמ ִ‬
‫יְ ֵמי ַחיָ ּיו‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ ִדּבְ ֵרי ָ‬
‫אוֹרח ִמישוֹר‪,‬‬
‫הוֹרה לוֹ ה' ַדּ ְרכְּ ‪ ‬וּנְ ֵחהוּ בְּ ַ‬
‫בְּ ִפיו‪ֶ .‬‬
‫ֵתּן לוֹ כּ ַׂח ֶשיוּכַ ל לִ לְ מֹד בְּ ַה ְת ָמ ָדה‪ ,‬וְ ֶשׁיְ ֵּהא ֶחלְ קוֹ‬
‫ִעם צַּ ִד ֵיקי עוֹלָ ם‪.‬‬
‫אוֹהבֶ ת‪ַ ,‬מ ֲע ִריכָ ה ֶאת בַּ ֲעלִ י‬
‫זַ כֵּ נִ י לִ ְהיוֹת ִא ָשּׁה ֶ‬
‫עוֹשׂה ְרצוֹן‬
‫וִ ילָ ַדי‪ ,‬וְ ֶש ֶׁאזְ כֶּ ה לִ ְהיוֹת ִא ָשּׁה כְּ ֵש ָׁרה ָ‬
‫בַּ ֲעלָ הּ‪.‬‬
‫דוּשׁה‪,‬‬
‫רוּח ַט ֲה ָרה ְוּק ָ‬
‫רוֹמ‪ַ ‬‬
‫ַה ֲאצֵ ל ָעלֵ ינוּ ִמ ְמּ ְ‬
‫יִ ְר ָאה וְ ִש ְׂמ ָחה‪ ,‬וְ ַהצִּ ילֵ נוּ ִמכָּ ל ִה ְרהוּר ָרע וְ ָדבָ ר ָרע‬
‫ְוּמכ ָֹוער‪ֵ ,‬הן בְּ ַמ ֲח ָשׁבָ ה‪ֵ ,‬הן בְּ ִדבּוּר‪ֵ ,‬הן בְּ ַמ ֲע ֶשה‪,‬‬
‫שּ ָעה‪ַ ,‬וּמלֵּ א‬
‫תוֹר ֶת‪ָ ,‬ה ֵאר ָפּנֶ י‪ ‬וְ נִ וָ ֵ ׁ‬
‫וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנוּ בְּ ָ‬
‫כָּ ל ִמ ְש ֲׁאלוֹת לִ בֵּ נוּ לְ טוֹבָ ה‪ָ .‬א ֵמן כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹן‪.‬‬
‫תפילה‬
‫לשלום בית‬
‫א‪‬הי ֲאב ֵֹותינוּ‬
‫‪‬הינוּ וֵ ֵ‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י‪ ‬יְ יָ ֱא ֵ‬
‫ֲאדוֹן ַה ָשּׁלוֹם ֶמלֶ ‪ֶ ‬ש ַׁה ָשּׁלוֹם ֶשׁלּוֹ‪ֶ ,‬ש ַׁתּ ְש ֶׁרה‬
‫ַא ֲהבָ ה וְ ַא ְחוָ ה‪ָ ,‬שׁלוֹם וְ ֵרעוּת בֵּ ינִ י )י‪/‬תאמר את‬
‫שמו‪/‬ה ושם האם פלוני‪/‬ת בן‪/‬בת פלונית לְ בֵ ין ִא ְש ִתּי‪/‬בַ ֲּעלִ י‬
‫הוֹש ֵׁיענוּ‬
‫פלוני‪/‬ת בן‪/‬בת פלונית( ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹלָ ם‪ ,‬וְ ִ‬
‫ְמ ֵה ָרה לְ ַמ ַען ְש ֶׁמ‪ ‬וְ ָהגֵ ן בַּ ֲע ֵדנוּ וְ ַתצִּ ילֵ נוּ ִמכָּ ל‬
‫יּוֹעץ ָעלֵ ינוּ וְ ַעל‬
‫ָא ָדם ַרע ִוּמכָּ ל צַ ר ַוּמזִ ּיק‪ ,‬וְ כָ ל ַה ֵ‬
‫ַע ְמּ‪ ‬בֵּ ית יִ ְש ָׂר ֵאל ֵעצָ ה ֶש ֵׁאינָ הּ טוֹבָ ה ַוּמ ְח ָשׁבָ ה‬
‫ֶש ֵׁאינָ הּ טוֹבָ ה ָה ֵפר וּבַ ֵטּל ֲעצָ תוֹ כְּ ִדכְ ִתיב ֻעצוּ‬
‫ֵעצָ ה וְ ֻת ָפר ַדּבְּ רוּ ָדבָ ר וְ ‪‬א יָ קוּם כִּ י ִע ָמּנוּ ֵאל‪,‬‬
‫‪‬קת‪ִ ,‬קנְ ָאה‪ִ ,‬שׂנְ ָאה‬
‫וְ ָה ֵסר ֵמ ִא ָתּנוּ כָּ ל ַמ ְח ֶ‬
‫וְ ַת ֲחרוּת וּבַ ֲעבוּר ִש ְׁמ‪ֵ ‬אל ַש ַׁדּי בַּ ֵטּל ֵמ ָעלֵ ינוּ כָּ ל‬
‫ַמ ְש ִׂטינִ ים ְוּמ ַק ְט ְרגִ ים‪ ,‬בֵּ ין לְ ַמ ְעלָ ה בֵּ ין לְ ַמ ָטּה‪,‬‬
‫וְ ‪‬א יִ ְהיֶ ה בָּ ֶהם כּ ַֹח לְ ַה ְש ִׂטין וּלְ ַק ְט ֵרג ָעלֵ ינוּ‪.‬‬
‫ְוּתצַ וֶ ּה לְ ַמלְ ָאכֶ י‪ ‬לַ ֲעזֹר לָ נוּ וּלְ ַסיְ ֵּענוּ כְּ ִדכְ ִתיב‬
‫‪‬א ְת ֻאנֶ ּה ֵאלֶ י‪ָ ‬ר ָעה וְ נֶ גַ ע ‪‬א יִ ְק ַרב בְּ ָא ֳהלֶ ‪ ‬כִּ י‬
‫ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ וֶ ּה לָּ ‪ ‬לִ ְש ָׁמ ְר‪ ‬בְּ כָ ל ְדּ ָרכֶ י‪.‬‬
‫ָאנָ ּא יְ יָ ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֶא ֶר‪ַ ‬א ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד‬
‫וּבוֹרא‬
‫וּבוֹרא ח ֶֹשׁ‪ ,‬ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ֵ‬
‫וֶ ֱא ֶמת יוֹצֵ ר אוֹר ֵ‬
‫ווֹנוֹתינוּ מוֹנְ ִעים ַהטּוֹב‬
‫ֶאת ַהכֹּל‪ַ ,‬אל יִ ְהיוּ ֲע ֵ‬
‫בּוֹתנוּ ֶשׁנְ כַ בֵּ ד ֶא ָחד ֶאת‬
‫ֵמ ִא ָתּנוּ‪ ,‬וְ ַת ֶטּה ֵאת לִ ֵ‬
‫שּנִ י‪ ,‬וְ ַת ְש ֶׁרה ֶאת ְשׁכִ ינָ ְת‪ ‬בֵּ ינֵ ינוּ‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ בֵּ ינֵ ינוּ‬
‫ַה ֵ ׁ‬
‫אוֹרה וְ ִש ְׂמ ָחה‬
‫ַא ֲהבָ ה וְ ַא ֲחוָ ה‪ָ ,‬שׁלוֹם וְ ֵרעוּת וְ ָ‬
‫ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹלָ ם‪ .‬וְ ַקיֵ ּם בָּ נוּ ֶאת ַהכָּ תוּב ַה ָשֹּם‬
‫גְּ בוּלֵ ‪ָ ‬שׁלוֹם ֵחלֶ ב ִח ִטּים יַ ְשׂבִּ ֵיע‪ ,‬וְ ֵאת ַהכָּ תוּב‬
‫נוֹתיִ ‪.‬‬
‫יְ ִהי ָשׁלוֹם בְּ ֵחילֵ ‪ַ ‬שׁלְ וָ ה בְּ ַא ְר ְמ ָ‬
‫תוֹר ֶת‪ :‬יְ בָ ֶרכְ ‪‬‬
‫וּבָ ְרכֵ נִ י נָ א בִּ בְ ָרכָ ה ַהכְּ תוּבָ ה בְּ ָ‬
‫יְ יָ וְ יִ ְש ְׁמ ֶר‪ ,‬יָ ֵאר יְ יָ ָפּנָ יו ֵאלֶ י‪ ‬וִ ֻיחנֶ ּ‪ ,‬יִ ָשּׂא יְ יָ‬
‫ָפּנָ יו ֵאלֶ י‪ ‬וְ יָ ֵשׂם לְ ‪ָ ‬שׁלוֹם‪ ,‬וְ ִה ְת ַמלֵּ א בְּ ַר ֲח ִמים‬
‫גְ ּדוֹלִ ים ָעלֵ ינוּ ַוּמלֵּ א כָּ ל ִמ ְש ֲׁאלוֹת לִ בֵּ נוּ לְ טוֹבָ ה‬
‫וְ לִ בְ ָרכָ ה וְ ַקיֵ ּם בְּ ִא ְש ִתּי‪/‬בְּ בַ ֲעלִ י ֶאת ַהכָּ תוּב וְ ַא ָתּה‬
‫ָשׁלוֹם וּבֵ ְית‪ָ ‬שׁלוֹם וְ כָ ל ֲא ֶשׁר לְ ‪ָ ‬שׁלוֹם וְ ֶאת‬
‫רוּח‬
‫רוּח ָחכְ ָמה וּבִ ינָ ה‪ַ ,‬‬
‫רוּח יְ יָ ‪ַ ,‬‬
‫ַהכָּ תוּב וְ נָ ָחה ָעלָ יו ַ‬
‫רוּח ַדּ ַעת וְ יִ ְר ַאת יְ יָ ‪ָ ,‬א ֵמן כֵ ן יְ ִהי‬
‫בוּרה‪ַ ,‬‬
‫ֵעצָ ה וּגְ ָ‬
‫ָרצוֹן נֶ צַ ח ֶסלָ ה וָ ֶעד‪.‬‬
‫יְ יָ עֹז לְ ַעמּוֹ יִ ֵתּן יְ יָ יְ בָ ֵר‪ֶ ‬את ַעמּוֹ בַ ָשּׁלוֹם‪ .‬יִ ְהיוּ‬
‫צוּרי וְ ג ֲֹאלִ י‪.‬‬
‫לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִּ י לְ ָפנֶ י‪ ,‬יְ יָ ִ‬
‫יְ יָ צְ בָ אוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְשׂגָּ ב לָ נוּ ֱא‪‬הי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה‪ ,‬יְ יָ‬
‫הוֹש ָׁיעה ַה ֶמּלֶ ‪‬‬
‫צְ בָ אוֹת ַא ְש ֵׁרי ָא ָדם בּ ֵֹט ַח בָּ ‪ ,‬יְ יָ ִ‬
‫יַ ֲענֵ נוּ בְ יוֹם ָק ְר ֵאנוּ‪.‬‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫‪17‬‬
‫תפילה‬
‫להפקד בבנים‬
‫‪18‬‬
‫ִרבּוֹן ָהעוֹלָ ִמים‪ַ ,‬אב ָה ַר ֲח ִמים וַ ֲאדוֹן ַה ְסּלִ יחוֹת‪,‬‬
‫יִ ַסּ ְר ַתּנִ י בַּ ֲא ֶשׁר ָמנַ ְע ָתּ ִמ ֶמּנִ ּי ְפּ ִרי בָ ֶטן וְ ‪‬א זָ כִ ִיתי‬
‫ֲע ַדיִ ן לְ ַקיֵ ּם ִמצְ וַ ת ְפּ ִריָ ּה ְוּרבִ יָ ּה‪ ,‬וְ ‪‬א ִמצְ וַ ת ִמילַ ת‬
‫דּוֹמה‪.‬‬
‫ַהזְ ּכָ ִרים‪ ,‬וְ ‪‬א ִמצְ וַ ת וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם לְ בָ נֶ י‪ ‬וְ כַ ֶ‬
‫ֵאלֶּ ה ֶאזְ כְּ ָרה וְ ֶא ְש ְׁפּכָ ה ָעלַ י נַ ְפ ִשׁי‪ַ ,‬מר לִ י ַמר‪,‬‬
‫‪‬הי‪ ,‬יָ ַד ְע ִתּי‬
‫ֵמ ַעי ֳח ַמ ְר ָמרוּ‪ .‬בַּ ָמּה ֲא ַק ֵדּם ָפּנֶ י‪ ‬יְ יָ ֱא ַ‬
‫ֶח ְר ָפּ ִתי בָּ ְש ִׁתּי וּכְ לִ ָמּ ִתי‪ֶ ,‬ש ֵׁאין בִּ י ‪‬א צֶ ֶדק וְ ‪‬א‬
‫כּ ֶֹשׁר‪ ,‬א ְתּ ִחנָּ ה כְּ ִתקּוּנָ הּ‪ ,‬וְ ‪‬א ִמ ָדּה טוֹבָ ה‪ ,‬וְ שׁוּם‬
‫ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ‪‬א ָע ִש ִׂיתי‪.‬‬
‫ָא ְמנָ ם ַעל ֻרבֵּ י ַר ֲח ֶמי‪ ‬וַ ֲח ָס ֶדי‪ ‬נִ ְש ַׁענְ ִתּי‪ ,‬כִּ י כְּ ִפי‬
‫לּוּתי‪ַ ,‬על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה גָ ּבְ רוּ‬
‫לוּתי וְ ַד ִ‬
‫רֹב ִש ְׁפ ִ‬
‫ַר ֲח ֶמי‪ ‬וַ ֲח ָס ֶדי‪ ,‬כִּ י גָ דֹל ֵמ ַעל ָש ַׁמיִ ם ַח ְס ֶדּ‪ ‬וְ ַעד‬
‫ְש ָׁח ִקים ֲא ִמ ֶתּ‪ִ .‬מי כָ מוֹ‪ָ ‬אב ָה ַר ֲח ִמים‪ִ ,‬מ ְת ַרצֶּ ה‬
‫שׁוֹמ ַע ְתּ ִפלַּ ת‬
‫בְ ַר ֲח ִמים ִוּמ ְת ַפיֵ ּס בְּ ַת ֲחנוּנִ ים וְ ֵ‬
‫ל‪-‬פּה‪.‬‬
‫כָּ ֶ‬
‫וּבְ כֵ ן‪ְ ,‬ש ַׁמע יְ יָ קוֹלִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחנֵ ּנִ י וַ ֲענֵ נִ י‪ְ .‬פּקוֹד‬
‫שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים לְ כָ ל ֲחשׁוּכֵ י בָ נִ ים‬
‫בִּ ְפ ֻק ַדּת יְ ָ‬
‫בוֹד ֶת‪ ,‬וּבִ כְ לָ לָ ם ִתּ ְפ ְק ֵדנִ י‬
‫בְּ זֶ ַרע ֶשׁל ַקיָ ָּמא לַ ֲע ָ‬
‫יּוֹתי‪) ‬פלוני‪/‬ת‬
‫חוּתה[ ֶשׁבִּ בְ ִר ֶ‬
‫]ה ְפּ ָ‬
‫לִ י ַה ָפּחוּת ַ‬
‫בת פלונית( וּלְ בַ ֲעלִ י ]וּלְ ִא ְשׁ ִתּי[ )פלוני‪/‬ת בן‬
‫פלונית(‪ ,‬וְ נָ ַת ָתּה לְ ַעבְ ְדּ‪] ‬לַ ֲא ָמ ְת‪ [‬זֶ ַרע ֲאנָ ִשׁים‪,‬‬
‫וּשׁלֵ ִמים בְּ ִמדּוֹת‬
‫ְשׁלֵ ִמים בְּ ָ‬
‫גוּפם‪ ,‬בְּ לִ י שׁוּם מוּם‪ְ ,‬‬
‫וּבְ ֵדעוֹת וּבְ כָ ל ִמינֵ י ְשׁלֵ מוּת‪ .‬וְ נִ זְ כֶּ ה לְ גַ ְדּלָ ם ַעל‬
‫וּשׁנוֹת ַחיִ ּים‪.‬‬
‫תּוֹרה וְ ַעל ָה ֲע ָ‬
‫ַה ָ‬
‫בוֹדה‪ ,‬לְ א ֶֹר‪ ‬יָ ִמים ְ‬
‫ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים‪ ,‬יֶ ֱהמוּ נָ א ַר ֲח ֶמי‪ָ ‬עלֵ ינוּ‪ ,‬לְ ַמ ַען‬
‫ִש ְׁמ‪ ‬יְ יָ ְתּ ַחיֵ ּינוּ‪ ,‬בְּ צִ ְד ָק ְת‪ ‬תּוֹצִ יא ִמצָּ ָרה נַ ְפ ֵשׁנוּ‪,‬‬
‫בוֹד ֶת‪.‬‬
‫וְ ָהבָ ה לָ נוּ בָּ נִ ים וּבָ נוֹת‪ ,‬זֶ ַרע ֶשׁל ַקיָ ָּמא לַ ֲע ָ‬
‫וְ ִאם ֲעווֹנֵ נוּ ָענוּ בָ נוּ‪ֲ ,‬ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְש ֶׁמ‪ְ ,‬וּק ַרע ר ַֹע‬
‫שּ ָח ָטאנוּ לְ ָפנֶ י‪ְ ,‬מחוֹק בְּ ַר ֲח ֶמי‪‬‬
‫גְ ּזַ ר ִדּינֵ נוּ‪ַ .‬וּמה ֶ ׁ‬
‫ָה ַרבִּ ים‪.‬‬
‫גּוֹרם ֶשֹּׁלא יִ ְהיוּ לָ נוּ‬
‫ָאב ָה ַר ֲח ָמן‪ִ ,‬אם ַמזָ ּלֵ נוּ ֵ‬
‫בָּ נִ ים‪ַ ,‬חס‪-‬וְ ָשׁלוֹם‪ַ ,‬א ָתּה ָה ֵאל ַשׁלִּ יט בָּ ֶעלְ יוֹנִ ים‬
‫וּבַ ַתּ ְחתּוֹנִ ים‪ְ ,‬מ ַש ֵׁדּד ַה ַמּ ֲע ָרכוֹת‪ַ ,‬שׁנֵ ּה ַמזָ ּלֵ נוּ‬
‫מּוֹתינוּ‬
‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ‬
‫לְ טוֹבָ ה‪ .‬וּכְ ֵשׁם ֶש ָׁפּ ַק ְד ָ ּת ֶאת ֲא ֵ‬
‫וּש ָׁאר ֲע ָק ִרים וַ ֲע ָקרוֹת ֶשׁיֵ ּשׁ ַָבּעוֹלָ ם‪,‬‬
‫ַה ְקּדוֹשׁוֹת‪ְ ,‬‬
‫בוֹד ֶת‪ִ ,‬אם ‪‬א‬
‫כֵּ ן ִתּ ְפ ְק ֵדנוּ בְּ זֶ ַרע ֶשׁל ַקיָ ָּמא לַ ֲע ָ‬
‫בִּ זְ כוּת‪ ,‬בְּ ַר ֲח ִמים‪.‬‬
‫וְ ִאם יֵ שׁ בָּ נוּ שׁוּם חֹלִ י ַהמּוֹנֵ ַע ִמלְּ הוֹלִ יד‪,‬‬
‫רוֹפא חוֹלֵ י ַע ְמּ‪ ‬יִ ְש ָׂר ֵאל‪ְ ,‬ר ָפ ֵאנִ י יְ יָ‬
‫ַא ָתּה הוּא ֵ‬
‫הוֹש ֵׁיענִ י וְ ִאוָ ֵּש ָׁעה כִּ י ְתּ ִהלָּ ִתי ָא ָתּה‪.‬‬
‫וְ ֵא ָר ֵפא‪ִ ,‬‬
‫ְוּתזַ כֵּ נוּ ֶשׁנִ ְּהיֶ ה ְראוּיִ ים לְ הוֹלִ יד זֶ ַרע ֶשׁל ַקיָּ ָמא‬
‫בוֹד ֶת‪.‬‬
‫לַ ֲע ָ‬
‫ֲענֵ נִ י יְ יָ ֲענֵ נִ י‪ ,‬בָּ ֵעת וּבָ עוֹנָ ה ַהזֹּאת‪ .‬כִּ י ַא ָתּה ְמחוֹלֵ ל‬
‫בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת‬
‫כּׂל וְ כֹל יָ כוֹל‪ ,‬וּלְ ‪ ‬יְ יָ ַהגְ ֻּדלָּ ה וְ ַהגְּ ָ‬
‫וְ ַהנֶ ּצַ ח וְ ַההוֹד‪ ,‬כִּ י‪-‬כֹל בַּ ָשּׁ ַמיִ ם וּבָ ָא ֶרץ‪ ,‬לְ ‪ ‬יְ יָ‬
‫ַה ַמּ ְמלָ כָ ה וְ ַה ִמּ ְתנַ ֵשֹּא לְ כֹל לְ רֹאשׁ‪ .‬וְ ָהע ֶֹשׁר‬
‫מוֹשׁל בַּ כֹּל‪ ,‬וּבְ יָ ְד‪ ‬כּ ַֹח‬
‫וְ ַהכָּ בוֹד ִמלְּ ָפנֶ י‪ ‬וְ ַא ָתּה ֵ‬
‫בוּרה‪ ,‬וּבְ יָ ְד‪ ‬לְ גַ ֵדּל וּלְ ַחזֵ ּק לַ כֹּל‪.‬‬
‫וּגְ ָ‬
‫עוֹשׂה צְ ָדקוֹת ִעם‬
‫וּבְ כֵ ן‪ָ ,‬אנָ ּא ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה‪ֶ ,‬‬
‫רוּח‪ֲ .‬ע ֵשׂה ִע ִמּי צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד‪ ,‬לְ ַמ ַען‬
‫כָּ ל בָּ ָשׂר וְ ַ‬
‫ִש ְׁמ‪ַ ‬הגָ ּדוֹל‪ ,‬וְ זַ כֵּ נִ י לְ הוֹלִ יד בָּ נִ ים וּבָ נוֹת‪ ,‬וּלְ ַקיֵ ּם‬
‫ִמצְ וַ ת ְפּ ִריָ ּה ְוּרבִ יָ ּה ִוּמצְ וַ ת ִמילַ ת ַהזְ ּכָ ִרים ִוּמצְ וַ ת‬
‫וְ ִשׁנַ ּנְ ָתּם לְ בָ נֶ י‪.‬‬
‫ֲענֵ נוּ ָאבִ ינוּ ֲענֵ נוּ‪ַ ,‬אל ֵתּ ֶפן לְ ִר ְש ֵׁענוּ וְ ַאל ִתּ ְת ַעלֵּ ם‬
‫קוֹתינוּ ֲאנַ ְחנוּ‬
‫ַמלְ כֵּ נוּ ִמבַּ ָקּ ָש ֵׁתנוּ‪ .‬כִּ י ‪‬א ַעל צִ ְד ֵ‬
‫ַמ ִפּילִ ים ַתּ ֲחנוּנֵ ינוּ לְ ָפנֶ י‪ ,‬כִּ י ַעל ַר ֲח ֶמי‪ָ ‬ה ַרבִּ ים‪.‬‬
‫ִש ְׁמ ָעה ְת ִפלָּ ִתי יְ יָ וְ ַשׁוְ ָע ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה‪ֶ ,‬אל ִדּ ְמ ָע ִתי‬
‫מקיימים את הוראות הצדיק וזוכים לישועה ‪1800-35-35-60‬‬
‫‪‬הים ‪‬א‬
‫ל‪-‬תּ ֱח ַרשׁ‪ .‬כִּ י לֵ ב נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְדכֶּ ה‪ֱ ,‬א ִ‬
‫ַא ֶ‬
‫ִתּבְ זֶ ה‪ָ .‬אב ָה ַר ֲח ָמן ְש ַׁמע קוֹלֵ נוּ‪ִ ,‬וּמלְּ ָפנֶ י‪ַ ‬מלְ כֵּ נוּ‬
‫שׁוֹמ ַע ְתּ ִפלַּ ת כָּ ל‪-‬‬
‫ֵר ָיקם ַאל ְתּ ִשׁיבֵ נוּ‪ ,‬כִּ י ַא ָתּה ֵ‬
‫שׁוֹמ ַע ְתּ ִפלָּ ה‪ .‬יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי‬
‫ֶפּה‪ ,‬בָּ רוּ‪ֵ ‬‬
‫צוּרי וְ ג ֲֹאלִ י‪:‬‬
‫ִ‬
‫וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִּ י לְ ָפנֶ י‪ ‬יְ יָ‬
‫תפילה‬
‫לפני הלידה‬
‫בוֹתי ֶש ָׁתּ ֵקל‬
‫א‪‬הי ֲא ַ‬
‫‪‬הי וֵ ֵ‬
‫יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְ ָּפנֶ י‪ ‬יְ יָ ֱא ַ‬
‫בּוּרי‬
‫ֵמ ָעלַ י )פלונית בת פלונית( ֶאת צַ ַער ִע ִ‬
‫ש‪ּ‬א יֻ ַתּשׁ‬
‫תוֹסיף וְ ִת ֵתּן לִ י כּ ַֹח כָּ ל יְ ֵמי ָה ִעבּוּר ֶ ׁ‬
‫וְ ִ‬
‫כּ ַֹח ָה ֻעבָּ ר וְ ‪‬א כּ ִֹחי בְּ שׁוּם ָדּבָ ר בָּ עוֹלָ ם‪ ,‬וְ ַתצִ ּיל‬
‫אוֹתי ִמ ִפּ ְת ָקהּ ֶשׁל ַחוָ ּה‪ ,‬וִ ִיהי בְּ ֵעת כִּ י יִ ְמלְ אוּ‬
‫ִ‬
‫יָ ַמי לָ לֶ ֶדת וְ ‪‬א יֵ ָה ְפכוּ ָעלַ י צִ ֵירי לֵ ָידה‪ ,‬וְ יֵ צֵ א‬
‫ַהוָ ּלָ ד לַ ֲאוִ יר ָהעוֹלָ ם כְּ ֶרגַ ע ָק ָטן וְ ֵאלֵ ד בְּ נָ ֵקל‬
‫כְּ ַת ְרנְ גֹלֶ ת בְּ ַקלּוּת בְּ לִ י שׁוּם ֶהזֵ ּק ‪‬א לִ י וְ ‪‬א‬
‫לַ וָ ּלָ ד‪ ,‬וִ ֵיהא נוֹלָ ד בְּ ָש ָׁעה טוֹבָ ה וּבְ ַמזָ ּל טוֹב‬
‫לְ ַחיִ ּים טוֹבִ ים וּלְ ָשׁלוֹם וְ לִ בְ ָרכָ ה וְ לִ בְ ִריאוּת‪ ,‬לְ ֵחן‬
‫ש‪ּ‬א ֵאלֵ ד‬
‫וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ע ֶֹשׁר וְ כָ בוֹד‪ .‬וְ ֶ ׁ‬
‫ש‪ּ‬א יִ צְ ָט ְרכוּ לְ ַחלֵּ ל ַשׁבָּ ת‪ַ ,‬חס‪-‬‬
‫בְּ ַשׁבָּ ת כְּ ֵדי ֶ ׁ‬
‫לוֹתי לְ טוֹבָ ה‬
‫וְ ָשׁלוֹם‪ ,‬בִּ ְשׁבִ ילִ י‪ְ .‬וּת ַמלֵּ א ָכּל ִמ ְש ֲׁא ַ‬
‫שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים‪ ,‬וְ ַאל‬
‫בוֹד ֶת‪ ,‬בְּ ִמ ָדּה טוֹבָ ה יְ ָ‬
‫לַ ֲע ָ‬
‫ְתּ ִשׁיבֵ נִ י ֵר ָיקם ִמלְּ ָפנֶ י‪ָ ‬א ֵמן ֶסלָ ה וָ ֶעד‪:‬‬
‫תפילת‬
‫אבות על בנים‬
‫ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם‪ ,‬זַ ֵכּנוּ ֶשׁיִ ְּהיוּ בָּ נֵ ינוּ ְמ ִא ִירים‬
‫גוּפם וְ ִשׂכְ לָ ם‪ ,‬בַּ ֲעלֵ י‬
‫תּוֹרה‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ בְּ ִר ִיאים בְּ ָ‬
‫בַּ ָ‬
‫תּוֹרה לִ ְש ָׁמהּ‪ .‬וְ ֵתן לָ ֶהם‬
‫עוֹס ִקים בַּ ָ‬
‫ִמדּוֹת טוֹבוֹת‪ְ ,‬‬
‫תּוֹרה‬
‫ַחיִ ּים ֲא ֻרכִּ ים וְ טוֹבִ ים‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ ְמ ֻמלָּ ִאים בְּ ָ‬
‫וּבְ ָחכְ ָמה וּבְ יִ ְר ַאת ָש ַׁמיִ ם‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ ֲאהוּבִ ים לְ ַמ ְעלָ ה‬
‫וְ נֶ ְח ָמ ִדים לְ ַמ ָטּה‪ .‬וְ ַתצִ ילֵ ם ֵמ ַעיִ ן ָה ַרע ִוּמיֵ ּצֶ ר ָה ַרע‬
‫חוּשׁים בְּ ִר ִיאים‬
‫ִוּמכָּ ל ִמינֵ י ֻפּ ְר ָענֻ יוֹת‪ ,‬וְ יִ ְהיוּ לָ ֶהם ִ‬
‫בוֹד ְת‪ .‬וְ זַ כֵּ נוּ בְּ ַר ֲח ֶמי‪ָ ‬ה ַרבִּ ים‪) ,‬וְ ֶאת ִא ְש ִׁתּי‪,‬‬
‫לַ ֲע ָ‬
‫וְ ֶאת בַּ ֲעלִ י(‪ֶ ,‬ש ְׁתּ ַמלֵּ א ִמ ְס ַפּר יָ ֵמינוּ בַּ ֲא ִריכוּת‬
‫יָ ִמים וְ ָשׁנִ ים בַּ טּוֹב וּבַ ִנְּע ִימים‪ ,‬וְ ַא ֲהבָ ה וְ ָשׁלוֹם‪,‬‬
‫נוֹתי‬
‫וְ נִ זְ כֶּ ה לְ גַ ֵדּל כָּ ל ֶא ָחד ִמבָּ נַ י וְ כָ ל ַא ַחת ִמבְּ ַ‬
‫תוֹרה‪ ,‬לְ ֻח ָפּה וּלְ ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים‪.‬‬
‫לְ ָ‬
‫וְ ַתזְ ִמין לְ כָ ל ֶא ָחד ִמבָּ נַ י ֶאת בַּ ת זִ ווּגוֹ וּלְ כָ ל ַא ַחת‬
‫נוֹתי ֶאת בֶּ ן זִ יווּגָ הּ‪ ,‬וְ ‪‬א יֻ ְדּחוּ לִ ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים‬
‫ִמבְּ ַ‬
‫ַחס וְ ָשׁלוֹם‪ .‬וּבָ ֵר‪ַ ‬מ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינוּ לִ ֵתּן לָ ֶהם‬
‫מ ַֹהר ַוּמ ָתּן בְּ ַעיִ ן יָ ָפה‪ ,‬וְ נוּכַ ל לְ ַקיֵ ּם ַמה ֶש ָׁאנוּ‬
‫ַמבְ ִט ִיחים לִ ֵתּן לָ ֶהם בְּ לִ י נֶ ֶדר‪ ,‬וּלְ ַה ִשּ ָׂיאם ִעם‬
‫נְּעוּרים בְּ נַ ַחת וּבְ ֶרוַ ח וּבְ ִש ְׂמ ָחה‪,‬‬
‫זִ ווּגָ ם בִּ ֵימי ַה ִ‬
‫ֵוּמ ֶהם יֵ צְ אוּ ֵפּרוֹת טוֹבִ ים וּבָ נִ ים צַ ִדּ ִיקים זוֹכִ ים‬
‫ְוּמזַ כִּ ים לְ כָ ל יִ ְש ָׂר ֵאל‪.‬‬
‫וְ ‪‬א יִ ְת ַחלֵ ל ִש ְׁמ‪ַ ‬הגָ ּדוֹל ַעל יָ ֵדינוּ‪ ,‬וְ ‪‬א ַעל יְ ֵדי‬
‫זַ ְר ֵענוּ ַחס וְ ָשׁלוֹם ַוּמלֵּ א כָּ ל ִמ ְש ֲׁאלוֹת לִ בֵּ נוּ‬
‫לְ טוֹבָ ה בִּ בְ ִריאוּת‪ ,‬בְּ ַהצְ לָ ָחה וְ כָ ל טוּב‪ ,‬וְ יִ ְתגַ ֵּדּל‬
‫תּוֹר ְת‪ַ ‬על יָ ֵדינוּ וְ ַעל‬
‫כְּ בוֹד ִש ְׁמ‪ַ ‬הגָ ּדוֹל וְ כְ בוֹד ָ‬
‫יְ ֵדי זַ ְר ֵענוּ וְ זֶ ַרע זַ ְר ֵענוּ‪ָ ,‬א ֵמן כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹן‪ .‬יִ ְהיוּ‬
‫גוֹאלִ י‪.‬‬
‫צוּרי וְ ֲ‬
‫לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ בִּ י לְ ָפנֶ י‪ ‬ה' ִ‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫הרה"ק רבי שלומקה זי"ע והרה"ק רבי גדליהו משה זי"ע‬
‫‪19‬‬
‫ככה זוכים לישועה‬
‫אצל הצדיק מזוועהיל!‬
‫לא באים לצדיק‬
‫בידיים ריקות!‬
‫הצדיק ביקש – אנחנו מקיימים וזוכים בישועה!‬
‫ת‬
‫מיוחדת‬
‫הצדיק ביקש בקשה‬
‫סייעו להמשך קיום המוסדות הקדושים שאבי קודש הקדשים יסד!‬
‫תרמו למוסדות הקדושים של הצדיק זי"ע ותזכו שהצדיק ימליץ‬
‫יושר עליכם בשמים ויפעל לקיום הבטחת אביו הקדוש‬
‫למלא כל משאלות לבכם לטובה!‬
‫מאות ואלפים זכו לישועות פלאיות‪ .‬הבטיחו את הישועה שלכם עכשיו!‬
‫‪1800-35-35‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪35-35-60‬‬
‫‪-60‬‬
‫להפקדה‪ :‬בנק הדואר מס' ‪ 4-297895‬בנק מרכנתיל בנק ‪ 17‬סניף ‪ 621‬מס' ח‪-‬ן ‪11243‬‬
‫מוקד הישועות של מרכז מוסדות זוועהיל‬
‫מיסודו של אדמו"ר צי"ע רבי שלמה מזוועהיל זיע"א‬
‫וממשיך דרכו בנו אדמו"ר רבי גדליהו משה מזוועהיל זיע"א‬
‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬
‫רח' רבי שלמה מזוועהיל ‪ 9‬בעיה"ק ירושלים תובב"א ת‪.‬ד‪5088 .‬‬
‫ע"ר‪ 58-001-057-7 .‬למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף ‪46‬‬