מיתב (עם סמל)

‫מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות‪:‬‬
‫מכרז מספר ‪ – 11/711‬מתן שירותי ייעוץ וליווי שדרוג חדר שרתים‬
‫מפגש מציעים יערך ביום שני ‪ 619..90.61‬בשעה ‪966:..‬‬
‫מקום המפגש יהיה במשרדי מיתב‪ ,‬חדר ישיבות גדול (קומה ‪ ,)4‬ברחוב העליה השניה ‪ ,5‬פתח‪-‬תקווה‪9‬‬
‫מס' טלפון לפרטים בנוגע למפגש מציעים ‪ – .54-77.5171 :‬גב' חני שמסיאן‪9‬‬
‫ההשתתפות במפגש מציעים – לא חובה‪9‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי אין כל מניעה לכך שתוגש הצעה‪ ,‬במסגרת מכרז זה‪ ,‬ע"י יועץ עצמאי‪ ,‬שהינו עוסק מורשה ו‪/‬או‬
‫רשום כחברת יחיד‪ ,‬כמי שיספק את השירותים למיתב בהתאם למסמכי המכרז‪ ,‬ובתנאי שימציא את כל‬
‫המסמכים הדרושים על פי המכרז (למעט אלה המתייחסים לתאגיד)‪ 9‬ככל שבמסמכי המכרז קיימת הוראה‬
‫המתייחסת לתאגיד ו‪/‬או לחברה ו‪/‬או לצוות עובדים‪ ,‬תפורש הוראה זו כאילו היא מתייחסת גם ליועץ‬
‫בודד‪ ,‬בשינויים המתאימים‪9‬‬
‫א‪ 9‬על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות ‪ 5‬שנים בתחום שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים לארגונים‬
‫בעלי כ‪ 05 -‬שרתים פיזיים לכל הפחות‪9‬‬
‫ב‪ 9‬על המציע להיות בעל ניסיון בייעוץ וליווי של לפחות ‪ 1‬פרויקטי שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים‬
‫משלב אפיון הדרישות והצרכים דרך הצגת חלופות לפתרון וכלה בשדרוג ‪ /‬הקמה מוצלחים של‬
‫חדר השרתים‪ ,‬מתוכם לפחות ‪ 0‬פרויקטים שעסקו בחדרי שרתים בעלי לכל הפחות ‪ 05‬שרתים‬
‫פיזיים‪9‬‬
‫ג‪ 9‬על המציע להיות בעל מומחיות‪ ,‬מיומנות‪ ,‬ניסיון ומקצועיות בנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ 96‬שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים‬
‫‪ 90‬תשתיות ותקשורת‬
‫‪ 91‬פתרונות וירטואליזציה‬
‫‪ Hosting 94‬ושירותי ענן‬
‫‪ 95‬הקמת אתרי ‪DR‬‬
‫‪ 91‬טכנולוגיות רלוונטיות‬
‫ד‪ 9‬במידה והמציע אינו יועץ עצמאי – על העובד מטעם המציע המיועד לבצע את העבודה נשוא מכרז‬
‫זה לעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיפים א‪-‬ד‪9‬‬
‫לענין סעיפים א'‪-‬ד' לעיל ‪ ,‬על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת בפני עורך‪-‬דין‪ ,‬בנוסח המופיע‬
‫במוסף ‪91‬‬
‫ה‪ 9‬על המציע לצרף רשימה מפורטת‪ ,‬כמפורט במוסף ‪ 2‬של ארגונים‪ ,‬עבורם ניהל פרויקט שדרוג ו‪/‬או‬
‫הקמת חדר שרתים משלב אפיון הדרישות והצרכים דרך הצגת חלופות לפתרון וכלה בשדרוג ‪/‬‬
‫הקמה מוצלחים של חדר השרתים‪ ,‬מתוכם לפחות ‪ 0‬פרויקטים שעסקו בחדרי שרתים בעלי לכל‬
‫הפחות ‪ 05‬שרתים פיזיים‪9‬‬
‫ו‪ 9‬על המציע (במידה והמציע הינו יועץ עצמאי) ו‪/‬או העובד המיועד מטעם המציע לצרף המלצות‬
‫מאושרות וחתומות בהתאם לנוסח המופיע במוסף ‪( 1‬המלצות בנוסח אחר – תיפסלנה)‪ ,‬ע"י ‪1‬‬
‫ארגונים שונים לכל הפחות להם נתן שירותים בתחום שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים‪ ,‬ונתן‬
‫שירותי ייעוץ וליווי של פרויקטי שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים כאמור בסעיפים א‪-‬ג לעיל‪ 9‬יש‬
‫לצרף לפחות המלצה אחת בגין כל אחת מהדרישות המפורטות להלן‪:‬‬
‫(‪)6‬‬
‫מתן שירותים בתחום שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים‪9‬‬
‫(‪)0‬‬
‫ייעוץ וליווי החברה בפרויקט שדרוג ו‪/‬או הקמת חדר שרתים‪9‬‬
‫מובהר בזאת כי אין חובה לצרף המלצות נפרדות לכל אחת מהדרישות המפורטות לעיל‪ ,‬אלא ניתן‬
‫ואף רצוי שהנושאים המפורטים לעיל‪ ,‬או לפחות חלקם‪ ,‬יבוצעו באותו ארגון ויצוינו על גבי אותה‬
‫המלצה‪9‬‬
‫על ההמלצות להיות חתומות ע"י המנהל שהיה אחראי לפעילותו של היועץ בגוף הממליץ‪9‬‬
‫ז‪ 9‬על המציע להיות בעל השכלה אקדמאית‪ 9‬על המציע לצרף קורות חיים ותעודות המעידות על‬
‫השכלה אקדמאית ממוסד להשכלה גבוהה המוכר בישראל על ידי המועצה להשכלה גבוהה‬
‫(המל"ג) במידה והמציע הינו יועץ עצמאי ו‪/‬או העובד המיועד מטעם המציע‪ 9‬יש לפרט בקורות‬
‫החיים את תחומי הניסיון ומספר שנות הניסיון בכל תחום בצורה ברורה‪9‬‬
‫ח‪ 9‬לגבי מציע שאינו יועץ עצמאי ‪ -‬יש לצרף גם פרופיל מציע הכולל תחומי פעילויות‪ ,‬מספר שנות‬
‫ניסיון בכל תחום‪ ,‬פרויקטים מרכזיים‪ ,‬תחומי התמחות עיקריים וכו'‪9‬‬
‫ט‪ 9‬על המציע לצרף אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‪,‬‬
‫תשלום חובות מס) התשל"ו‪ 6.71 -‬המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח‬
‫לרשויות המס כחוק‪9‬‬
‫י‪ 9‬על המציע להיות זמין לתחילת עבודה בתוך ‪ 64‬ימים קלנדריים מיום ההודעה על הזכייה‪9‬‬
‫מידע כללי ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עלות רכישת מכרז – ‪ ,₪ 1..‬אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה‪9‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום לאחר תיאום מראש בטלפון – ‪.31-5153331‬‬
‫‪‬‬
‫משך ההתקשרות‪ :‬לשנה מיום חתימת הצדדים על ההסכם או עד למועד סיום שדרוג חדר השרתים‪ ,‬לפי‬
‫המוקדם מביניהם ‪ 0 +‬אופציות להארכה בנות ‪ 60‬חודשים‪ ,‬או חלק מהם‪ ,‬כל אחת‪9‬‬
‫‪‬‬
‫את חוברת המכרז ניתן לרכוש‪ ,‬לאחר תיאום מראש בטלפון – ‪ ,31-5153331‬במשרדי החברה אצל גב' יעל שאוס‬
‫אפרת‪ ,‬ברח' העלייה השנייה ‪ ,5‬פינת רח' הס‪ ,‬פ"ת‪ 9‬קומה ‪ 0‬חדר ‪ ,06.‬בימים א' – ה' בין השעות ‪.:.. – 61:..‬‬
‫(להוציא ערבי חג‪ ,‬חגים וחול המועד)‪9‬‬
‫‪‬‬
‫את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה ‪ -‬לתיבת המכרזים שבקומה ‪ ,0‬עד יום שלישי ‪ 13.13.2311‬בשעה ‪11:33‬‬
‫במעטפה סגורה‪9‬‬
‫‪‬‬
‫מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪9‬‬
‫מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל‪.‬‬
‫חנוך מילוא‬
‫מנכ"ל‬
‫מיתב – זורמים ומתחדשים בשבילך כל הזמן‬