נווה בשכונת מקווה עבודות להקמת לביצוע 94102/ ר מכרז פומבי

‫החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ‬
‫מכרז פומבי מספר ‪ 94102/‬לביצוע עבודות להקמת מקווה בשכונת נווה‬
‫דקלים בראשון לציון ‪ -‬פאושלי‬
‫‪-‬‬
‫כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר‪ ,‬הכוונה גם ללשון נקבה‪ ,‬וכן להפך ‪-‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן‪" :‬החברה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים‬
‫לביצוע עבודות להקמת מקווה בשכונת נווה דקלים בראשון לציון‪ ,‬לרבות עבודות פיתוח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרק הזמן לביצוע העבודות הינו ‪ 7‬חודשים‪ ,‬שתחילתם ביום שינקב בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על מגישי ההצעות למכרז להיות קבלני בניה רשומים בענף ‪ 111‬קבוצה ג' בהיקף ‪.1‬‬
‫יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית לראשון לציון רח' ירושלים ‪2‬‬
‫ראשון לציון‪ ,‬תמורת ‪ ₪ 2,511‬בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה‬
‫הרגילים של החברה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מפגש הבהרות יערך ביום א'‪ ,‬ה‪ ,21.9.14-‬בשעה ‪ .15:11‬המפגש יצא ממשרדי החברה‬
‫בכתובת הר"מ‪ .‬טלפון לבירורים ‪ ,173-222-0111‬יש לפנות למהנדס החברה הכלכלית‪.‬‬
‫הנוכחות במפגש אינה חובה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של ‪ ,₪ 121,111‬וזאת להבטחת קיום‬
‫התחייבויותיו בהתאם להצעתו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לתיבת המכרזים במשרדי‬
‫החברה שברח' ירושלים ‪ 2‬בראשון לציון‪ ,‬במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'‬
‫‪ "94102/‬עד יום ג'‪ ,‬ה ‪ 21.11.14-‬בשעה ‪ .12:11‬הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה‬
‫הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז‪ ,‬חתום‬
‫במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים ‪ -‬לרבות ערבות הסכם‬
‫ואישור על קיום ביטוחים ‪ -‬עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז‪ ,‬תוך ‪ 11‬ימי‬
‫עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות‪.‬‬
‫היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים‬
‫הנדרשים‪ ,‬עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז‪ ,‬במועד המצוין לעיל‪ ,‬חכ"ר‬
‫תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אתר החברה‪.www.chakar.co.il :‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ניצן פלג‪,‬‬
‫מנכ"ר‬