אוסף מבחנים

‫חוברת הכנה למיצ"ב‬
‫כיתה ה'‬
‫תלמידים יקרים‪ ,‬לפניכם חוברת שכוללת ‪ 4‬אנסינים‬
‫לתרגול לקראת המיצ"ב‪.‬‬
‫זכרו‪ :‬בכל מבחן החלקים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שאלות על קטע נשמע‬
‫שאלות על קטע נקרא‬
‫כתיבת מילים ומשפטים בנושא נבחר‬
‫הופק בסיוע‪:‬‬
)‫"ע‬
‫ (תש‬1# ‫מבחן‬
TASK 1 ‫משימה‬
The homeroom teacher is
planning a fun day for the 5th
grade. Five pupils suggest what
they want to do on this day.
Read the instructions for
question 1 and look at the
pictures on the next page.
‫מחנכת כיתה ה' מתכננת יום כיף‬
‫ חמישה תלמידים מעלים‬.‫לכיתה‬
‫הצעות מה הם היו רוצים לעשות‬
.‫ביום הזה‬
‫קראו את ההוראות של שאלה‬
‫ והתבוננו בתמונות‬1 ‫מספר‬
.‫שבעמוד הבא‬
Questions
1. Listen to the suggestion of
each pupil.
Match each suggestion you
hear to one of the pictures
on the next page.
Write the number of the
suggestion in the square
under the right picture.
You will hear the pupils'
suggestions twice.
Listen to the example and
look at the matching picture at the top of the next
‫ הקשיבו להצעה של כל אחד‬.1
.‫מהתלמידים‬
‫התאימו כל הצעה שתשמעו‬
‫לאחת מהתמונות המופיעות‬
.‫בעמוד הבא‬
‫כתבו את המספר של כל‬
‫הצעה בריבוע שמתחת‬
.‫לתמונה המתאימה‬
‫אתם תשמעו את הצעות‬
.‫התלמידים פעמיים‬
‫הקשיבו לדוגמה והתבוננו‬
‫בתמונה המתאימה שבתחילת‬
.‫העמוד הבא‬
page.
Now listen to the other
suggestions.
Note: There are more
pictures than you need.
‫עכשיו הקשיבו להצעות‬
.‫האחרות‬
‫ יש יותר תמונות מן‬:‫שימו לב‬
.‫הנדרש‬
‫משימה ‪TASK 2‬‬
Sami and Osnat are talking on
the telephone.
.‫סמי ואסנת משוחחים בטלפון‬
You will hear the conversation
twice .
‫אתם תשמעו את השיחה‬
.‫פעמיים‬
,‫לפני שתשמעו את השיחה‬
.6-‫ ו‬5 ,4 ,3 ,2 ‫עיינו בשאלות‬
Before you hear the conversation ,
read questions 2, 3, 4, 5 and 6
‫הקשיבו לשיחה שבין סמי‬
.‫לאסנת‬
Listen to the conversation
between Sami and Osnat.
Questions
2.
‫שאלות‬
Look at the pictures below.
Put an  in the boxes next
to the three pictures that
show what Sami and Osnat
plan to bring to the party.
.‫התבוננו בתמונות שלמטה‬
‫ בריבועים שליד שלוש‬ ‫סמנו‬
‫התמונות המתארות את‬
‫הדברים שסמי ואסנת מתכננים‬
.‫להביא למסיבה‬
.2
6 ‫ עד‬3 ‫ענו על שאלות‬
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
3.
The party is for ____.

Ronny

Osnat

Sami

mother
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
4.
At 4:00, Sami and Osnat are going to ____.

Sami's house

the pet shop

the party

school
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
5.
Where is the party?

at school

at the pet shop

at Sami's house

at Ronny's house
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
6.
When is Ronny coming home?

in the morning

at noon

in the afternoon

in the evening
a
b
c
d
TASK 3 ‫משימה‬
7.
What is the person in each
picture saying?
‫מה אומר כל אחד מהאנשים‬
?‫המופיעים בתמונות‬
.‫התאימו כל משפט לִ תמונה‬
Match the sentence to the
picture.
Write the letter of the picture
next to each sentence.
‫כתבו ליד כל משפט את האות‬
.‫השייכת לתמונה המתאימה‬
Note :There are more
‫ יש יותר תמונות‬:‫שימו לב‬
.‫מן הנדרש‬
pictures than you need.
Sentences
‫משפטים‬
:‫דוגמה‬
Example:
Stay in bed and rest.
h
1.
The cake costs 30 shekels.
2.
Please bring the book back in two weeks.
3.
Read the sentence on the board.
4.
Do you want to drink?
5.
The ticket to Tel-Aviv is five shekels.
Choose the pictures.
a.
.7
.‫בחרו את התמונות‬
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
TASK 4 ‫משימה‬
Read the letter.
Answer the questions in English
‫ענו באנגלית על השאלות על פי‬.‫קראו את המכתב‬
.‫הטקסט‬
according to the text.
* desert – ‫ִמ ְדבָּ ר‬
Questions
‫שאלות‬
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
8.
Rina is in Eilat with her ____.

family

friends

class

cat
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
9.
Where is Rina?

at her friend's house

at her grandparents' house

at a hotel
a
b
c
d
 at home
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
10. Bobby is ____.

Rina's grandfather

Rina's brother

a dog

a camel
a
b
c
d
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
11. What did Rina do on Friday?
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
12. When did Rina write to Maya?

on Sunday

on Monday

on Tuesday

on Friday
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
13. What is the letter about?

a vacation

Rina's family

a boat trip

riding camels
a
b
c
d
‫משימה ‪TASK 5‬‬
‫‪ .14‬מה אתם בדרך כלל לוקחים‬
‫אתכם בתיק לבית הספר?‬
‫הוסיפו חמישה פריטים‬
‫לרשימה‪.‬‬
‫כתבו באנגלית‪.‬‬
‫‪14. What do you usually put in‬‬
‫?‪your school bag‬‬
‫‪Add five items to the list.‬‬
‫משימה ‪TASK 6‬‬
‫‪Write in English.‬‬
"Kids in Our School "is a column
in the school newspaper. Each
month one pupil tells about himself or herself.
Read the article and answer the
questions in English according to
the text..
Questions
‫בעיתון בית הספר יש מדור ושמו‬
‫ בכל‬."‫"תלמידים בבית ספרנו‬
‫ אחד התלמידים מספר על‬,‫חודש‬
.‫עצמו‬
‫קראו את הכתבה וענו באנגלית על‬
.‫השאלות על פי הטקסט‬
‫שאלות‬
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
15. There are ____ children in Karen's family.

two

four

five

six
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
16. Donna and Karen are ____.

sisters

friends

teachers

singers
a
b
c
d
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
17. Why does Karen do a lot of sports?
18. What does Karen do after school?
.‫ השתמשו במחסן התשובות שלפניכם‬.‫השלימו את הכתוב ביומן של קרן‬
.‫ עליכם להשתמש באחת התשובות פעמיים‬:‫שימו לב‬
‫מחסן תשובות‬

ride a horse

guitar lesson

swimming
.‫השלימו באנגלית את המשפט‬
19. Karen sings songs in English with her
.
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
20. The best name for Karen's story is ____.

Karen and Her Friends

Karen at School

Karen Can Do Many Things

Karen and Her Family
a
b
c
d
TASK 7 ‫משימה‬
21.
Meet the Nader Family:
Dad
Mom
:‫ הכירו את בני משפחת נאדר‬.21
Sam
The Nader family went to the
park .They took pictures at the
park .
Look at the pictures.
Write one sentence in English
that describes something that
is happening in each picture.
Pay attention to grammar and
spelling.
Look at the example.
Harry
Tom
.‫בני משפחת נאדר יצאו לפארק‬
.‫הם צילמו תמונות בפארק‬
.‫התבוננו בתמונות‬
‫כתבו ליד כל תמונה משפט אחד‬
‫באנגלית המתאר דבר כלשהו‬
.‫המתרחש בתמונה‬
‫הקפידו על דקדוק נכון ועל כתיב‬
.‫נכון‬
.‫התבוננו בדוגמה‬
‫– ‪– The End‬‬
‫"עב)‬
‫מבחן ‪( 2#‬תש‬
TASK 1 ‫משימה‬
Children from a camp are visiting an amusement park. The
guide, Amir, is showing them
the map of the park and describing the five areas they will
visit during the day.
Read the instructions for
question 1 and look at the map
on the next page.
Questions
1. Choose the five pictures
of the areas the guide
describes.
In the squares below the
pictures, write numbers
from 1-5 in the order the
guide says them.
You will hear what the
guide is saying twice.
Note: There are more
pictures than you need.
‫ילדי קייטנה מבקרים בפארק‬
‫ המדריך אמיר מראה‬.‫שעשועים‬
‫להם את המפה של הפארק ומתאר‬
‫את חמשת האזורים שבהם יבקרו‬
.‫במהלך היום‬
‫קראו את ההוראות של שאלה‬
‫ והתבוננו במפה שבעמוד‬1 ‫מספר‬
.‫הבא‬
‫שאלות‬
‫ עליכם לבחור את חמש‬.1
‫התמונות של האזורים שאותם‬
.‫המדריך מתאר‬
‫כתבו במשבצות שמתחת‬
,5 ‫ עד‬1-‫לתמונות מספרים מ‬
‫לפי הסדר המתאים לדברי‬
.‫המדריך‬
‫אתם תשמעו את דברי המדריך‬
.‫פעמיים‬
‫ יש יותר תמונות מן‬:‫שימו לב‬
.‫הנדרש‬
‫ לפי הסדר המתאים‬,5 ‫ עד‬1-‫כתבו במשבצות שמתחת לתמונות מספרים מ‬
.‫לדברי המדריך‬
TASK 2 ‫משימה‬
‫פעם בחודש מזמינה המורה את‬
Every month, the teacher
.‫אחד ההורים לדבר לפני הכיתה‬
invites one of the parents to
talk to the class.
Today, Adam's father, Tony, is
coming to class.
You are going to hear Tony and
the teacher talking.
Before you hear what they are
saying, read questions 2 to 6.
‫ בא‬,‫ אביו של אדם‬,‫היום טוני‬
.‫לכיתה‬
‫אתם עומדים לשמוע את דבריהם‬
.‫של טוני ושל המורה‬
‫ קראו‬,‫לפני שתשמעו את דבריהם‬
.6 ‫ עד‬2 ‫את שאלות‬
‫אתם תשמעו את דבריהם של טוני‬
.‫ושל המורה פעמיים‬
‫ענו באנגלית על השאלות לפי מה‬
.‫ששמעתם‬
You will hear Tony and the
teacher twice.
Answer the questions in English
according to what you heard.
‫שאלות‬
Questions
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
2. Tony is talking to the class about his ___.
a
new restaurant
b
favorite food
c
work
d
son
.‫השלימו את המשפט‬
3. Tony is wearing a
is a chef )‫(טַ בָּ ח‬.
because he
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
4. Tony wanted to be a chef because he likes to cook and to ___.
a
talk about food
b
eat good food
c
work with people
d
make people happy
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
5. When did Tony start to cook?
a
when he was a child
b
when he finished school
c
when he was 25 years old
d
when he opened his restaurant
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
6. Tony has a surprise for the class.
What is the surprise?
TASK 3 ‫משימה‬
7. Below are sentences about
different books.
Match each sentence to its
book cover on the next
page.
Write the letter of the
matching book cover next
to each sentence.
Book cover a is an example.
Note: There are more book
covers than sentences.
‫ לפניכם משפטים המתייחסים‬.7
.‫לספרים שונים‬
‫התאימו כל משפט לכריכת‬
.‫הספר שלו שבעמוד הבא‬
‫כתבו ליד כל משפט את האות‬
.‫השייכת לכריכה המתאימה‬
.‫ היא דוגמה‬a ‫כריכה‬
‫ יש יותר כריכות‬:‫שימו לב‬
.‫ממשפטים‬
‫משפטים‬
Sentences
Example:
:‫דוגמה‬
This book will give you lots of ideas for different games.
a
1. Learn easy ways to make food for your family.
2. Children write about the animals they have in their homes.
3. Read about the best football and basketball players in
the world.
4. Read the story about the boy who loved to grow tomatoes
and carrots.
5. This book is about what you can do in Haifa, Jerusalem
and other places in our country.
Match the following book
covers to the sentences on
the previous page.
‫התאימו את כריכות הספרים‬
‫שלפניכם למשפטים שבעמוד‬
.‫הקודם‬
TASK 4 ‫משימה‬
Below is a page from a
magazine for kids.
Read it and answer the
questions in English.
Questions
.‫לפניכם עמוד מעיתון לילדים‬
‫קראו אותו וענו באנגלית על‬
.‫השאלות‬
‫שאלות‬
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
8. How old is Sara's sister?
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
9. Sara needs quiet to ___.
a go to sleep
b read to Dina
c study for tests
d talk with a friend
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
10. What did Sara write?
a
an ad
b
a letter
c
a story
d
an invitation
.‫ענו באנגלית‬
11. Eric gives Sara some ideas.
a.
Write one idea Eric gives
Sara.
b. Give Sara a new idea.
12. Tick () Yes or No next to
each sentence according to
‫ כתבו רעיון אחד שאריק‬.‫א‬
.‫מציע לשרה‬
.‫ הציעו לשרה רעיון חדש‬.‫ב‬
‫ כן או לא ליד כל‬-‫ סמנו ב‬.12
.‫ לפי מה שקראתם‬,‫משפט‬
what you read.
Yes
a.
Dina and Sara usually have a good time together.
b.
Dina plays quietly in her room.
c.
Sara and Dina study together.
d.
Eric is Sara's teacher.
e.
Sara has two tests next week.
No
TASK 5 ‫משימה‬
13a. Look at the picture.
In English ,write five
things that you see in it.
Pay attention to correct
spelling.
.‫ התבוננו בתמונה‬.‫א‬13
‫כתבו באנגלית חמישה דברים‬
.‫שאתם רואים בה‬
.‫הקפידו על כתיב נכון‬
13b. Look at the picture on the
previous page again.
‫ התבוננו שוב בתמונה שבעמוד‬.‫ב‬13
.‫הקודם‬
Write two sentences in English
describing the picture.
‫כתבו באנגלית שני משפטים‬
.‫המתארים את התמונה‬
‫הקפידו על דקדוק נכון ועל כתיב‬
.‫נכון‬
Pay attention to correct
grammar and spelling.
1.
2.
Write two sentences in English
about what people usually do
at the beach.
Pay attention to correct grammar and spelling.
3.
4.
‫כתבו באנגלית שני משפטים‬
‫המתארים מה אנשים עושים‬
.‫בדרך כלל בחוף הים‬
‫הקפידו על דקדוק נכון ועל כתיב‬
.‫נכון‬
TASK 6 ‫משימה‬
Amira, a 16-year-old girl, is
writing a diary during the
summer vacation.
Below is a page from her diary.
Read it and answer the
questions in English.
‫ כותבת יומן אישי‬16-‫אמירה בת ה‬
.‫בחופשת הקיץ‬
.‫לפניכם עמוד מהיומן שלה‬
‫קראו אותו וענו באנגלית על‬
.‫השאלות‬
‫שאלות‬
Questions
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
14. What was Amira's surprise at 8 o'clock in the morning?
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
15. Why did Amira stop near the elephants?
a
to see the baby elephant
b
to watch them sleeping
c
to play with them
d
to give them food
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
16. Something funny happened near the elephants.
What was funny?
a
Elly got Amira wet.
b
Amira ate Lucy's banana.
c
The elephants were playing.
d
The elephant was feeding the monkey.
17. Arrange the following
events in the correct order.
Write the correct number
(from 2 to 5) next to each
event.
‫ סדרו את האירועים הבאים‬.17
.‫לפי סדר התרחשותם‬
‫כתבו את המספר המתאים‬
.‫) ליד כל אירוע‬5 ‫ עד‬2-‫(מ‬
Event number 1 is already
marked.
‫ כבר מסומן‬1 ‫אירוע מספר‬
.‫עבורכם‬
__ Lucy was feeding her new baby .
1 Amira went to feed the monkeys .
__ Amira wrote in her diary.
__ Amira gave Lucy a banana .
__ Amira took the children around the zoo.
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
18. Amira likes animals. How do we know?
Write one example from the text
that shows this.
‫כתבו דוגמה אחת מהטקסט‬
.‫המראה זאת‬
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
19. What is the text about?
a
children's favorite animals
b
animals and their babies
c
Amira's day at the zoo
d
Elly's favorite food
– The End –
)‫"עג‬
‫ (תש‬3 # ‫מבחן‬
TASK 1 ‫משימה‬
1. You are going to hear
five riddles.
Look at the pictures on
the next page.
Some of the pictures on
the next page are the
.‫ אתם עומדים לשמוע חמש חידות‬.1
‫התבוננו בתמונות שבעמוד‬
.‫הבא‬
‫חלק מן התמונות שבעמוד‬
‫הבא הן הפתרונות של החידות‬
.‫שתשמעו‬
answers to the riddles
you are about to hear.
In the squares under
the
pictures, write numbers
from 1-5 in the order
you hear the riddles.
You will hear the riddles
twice.
Note: There are more
pictures than needed.
‫כתבו במשבצות שמתחת לתמונות‬
,5 ‫ עד‬1-‫המתאימות מספרים מ‬
.‫לפי סדר החידות שתשמעו‬
.‫אתם תשמעו את החידות פעמיים‬
‫ יש יותר תמונות מן‬:‫שימו לב‬
.‫הנדרש‬
‫כתבו את המספר של כל חידה במשבצת שמתחת לתמונה המתאימה‪.‬‬
TASK 2 ‫משימה‬
Sally is calling her grandmother who lives in England.
You are going to hear their
conversation.
‫ המתגוררת‬,‫סאלי מתקשרת לסבתא שלה‬
.‫באנגליה‬
.‫אתם עומדים לשמוע את השיחה ביניהן‬
‫ קראו‬,‫לפני שתשמעו את השיחה‬
.6 ‫ עד‬2 ‫את שאלות‬
Before you hear the conversation, read questions 2 to 6.
.‫אתם תשמעו את השיחה פעמיים‬
You will hear the conversation
twice.
.‫ענו באנגלית על השאלות לפי מה ששמעתם‬
Answer the questions in English according to what you
hear.
‫שאלות‬
Questions
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
2.
What did Grandma and Grandpa give Sally?

a shirt

a balloon

a dress

a dog
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
3.
Sally called her grandmother to say ___.

I love you

good morning

happy birthday

thank you
a
b
c
d
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
4.
Who is Bobby?
Tick () the two correct answers.
‫ את שתי התשובות‬ -‫סמנו ב‬
.‫הנכונות‬
5.
Why was Sally sad before the party?
___ Her dress was dirty.
___ Her grandma will be late .
___ There were no hamburgers.
___ There were no balloons.
___ Her friends are not coming .
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
6.
How does Sally feel at the end of the party?
TASK 3 ‫משימה‬
7. Danny filled out a
.‫ דני מילא שאלון בבית הספר‬.7
questionnaire at school.
In Part A on the next
page, there are questions
from the
questionnaire. In Part B,
there are Danny's answers.
Match each question in
Part A to one of Danny's
answers in Part B.
‫בחלק א' שבעמוד הבא‬
.‫מופיעות שאלות שהיו בשאלון‬
‫בחלק ב' מופיעות התשובות‬
.‫של דני‬
'‫התאימו לכל שאלה בחלק א‬
‫תשובה של דני המופיעה‬
.'‫בחלק ב‬
‫התשובה המתאימה לשאלה‬
.‫ כבר נכתבה עבורכם‬1 ‫מספר‬
The correct answer for
question 1 has already
been filled in for you.
‫ בחלק ב' יש יותר תשובות‬:‫שימו לב‬
.‫מן הנדרש‬
Note: In Part B, there
are more answers than
you need.
Match each question in Part A to one of
Danny's answers in Part B.
'‫התאימו לכל שאלה בחלק א‬
.'‫תשובה של דני המופיעה בחלק ב‬
Part A
'‫חלק א‬
Part B
'‫חלק ב‬
8. Below are more questions
from the questionnaire.
Now it is your turn to
answer these questions
‫לפניכם עוד שאלות שהיו‬
.‫בשאלון‬
‫כעת הגיע תורכם לענות על‬
.‫השאלות בנוגע לעצמכם‬
about yourself.
Write your answers in
English.
Pay attention to correct
spelling.
‫כתבו את התשובות שלכם‬
.‫באנגלית‬
.‫הקפידו על כתיב נכון‬
.8
TASK 4 ‫משימה‬
Below is a text from the back cover of a book.
Read the text and answer the questions in
English.
‫לפניכם טקסט המופיע על‬
.‫הכריכה האחורית של ספר‬
‫קראו את הטקסט וענו באנגלית‬
.‫על השאלות‬
‫שאלות‬
Questions
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
9.
Why does Henry go to the kitchen on Monday morning?
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
10. What does Henry find in the kitchen on Tuesday morning?
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
11. What is surprising about the things Henry finds every morning?
They are ___.

moving

very old

not from Henry's house

not where Henry put them
a
b
c
d
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
12. Who is the writer of the book?
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
13. What is the book about?

funny things Henry's mother and father do at home

exciting things that happen to Henry and his father

Henry and his father cooking together

mornings in Henry's house
a
b
c
d
.‫ לפי מה שקראתם‬,‫ כן או לא ליד כל משפט‬-‫סמנו ב‬
13. Tick () Yes or No next to each sentence according to what
you read.
Yes
a.
The story starts in the kitchen.
b.
Jane Clark likes the book.
c.
The name of the book is" What Will They Do"?
No
‫משימה ‪Task 5‬‬
‫בתמונה שלפניכם מתוארת משפחה של חייזרים בפארק‪ .‬קראו את ההוראות‪ .‬כתבו‬
‫מתחת לכל הוראה משפט באנגלית לפי ההוראה‪ .‬הקפידו על דקדוק נכון‪ ,‬על כתיב‬
‫נכון ועל סימני פיסוק נכונים‪.‬‬
‫א‪ .‬כתבו באנגלית משפט אחד‬
‫המתאר איך האב נראה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כתבו באנגלית משפט אחד‬
‫המתאר מה האב עושה‪.‬‬
‫ג‪ .‬כתבו באנגלית משפט אחד המתאר‬
‫מה הילדים עושים‪.‬‬
‫ד‪ .‬כתבו באנגלית משפט אחד‬
‫המתאר את הפארק‪.‬‬
‫‪a. Write a sentence in English describing‬‬
‫‪what the father looks like.‬‬
‫‪b. Write a sentence in English describing what‬‬
‫‪the father is doing.‬‬
‫‪c. Write a sentence in English describing‬‬
‫‪what the children are doing.‬‬
‫‪d. Write a sentence in English describ‬‬‫‪ing the park.‬‬
‫______________________________________________‬
Task 6 ‫משימה‬
‫ משימה‬Below are three entries that
Linda wrote in her diary.
Read the entries and answer
the questions in English.
‫לפניכם שלושה קטעים שכתבה לינדה ביומן האישי‬
.‫שלה‬
‫קראו את הקטעים וענו באנגלית‬
.‫על השאלות‬
.‫השלימו את המשפט‬
16. Linda came to Israel from
.
17. Why is Linda sad on the first day in her new school? (‫ תשובות‬2 ‫)סמנו‬
___ She doesn't have friends.
___ She doesn't like to study history.
___ She doesn't want to leave her mom and dad.
___ She doesn't like her teachers.
___ She doesn't speak Hebrew.
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
18. Linda tells her problems to ___.

the teacher

her old friends

the kids in her class

her mother and father
a
b
c
d
.‫ענו באנגלית על השאלות‬
19. a.
How do the kids in Linda's class help her?
.‫כתבו דוגמה אחת‬
Write one way.
b.
There is a new pupil in your class. What can you do to
help the new pupil?
.‫כתבו הצעה שלא מוזכרת בטקסט‬
Write an idea that is not in the text.
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
19. Linda can't write a lot on December 29th because ___.

she has a lot of homework

she wants to play with her friends

she is meeting her mother and father

she wants to watch a basketball game
a
b
c
d
‫"עד)‬
‫מבחן ‪( 4#‬תש‬
‫משימה ‪TASK 1‬‬
‫‪ .1‬ביום המעשים הטובים תלמידים מספרים לכיתה שלהם על‬
‫המעשים הטובים שהם עושים‪ .‬התבוננו תחילה בתמונות שבעמוד הבא‪.‬‬
‫חלק מהתמונות שבעמוד הבא מתאימות למשפטים שתשמעו‪.‬‬
‫הקשיבו לדברי התלמידים‪ ,‬והתאימו כל משפט שהתלמידים אומרים לתמונה המתאימה‪.‬‬
‫כתבו מספרים מ‪ 1-‬עד ‪ 5‬לפי סדר המשפטים שתשמעו‪ ,‬במשבצות שמתחת לתמונות‬
‫המתאימות‪ .‬אתם תשמעו את המשפטים פעמיים‪ .‬שימו לב‪ :‬יש יותר תמונות הנדרש‪.‬‬
TASK 2 ‫משימה‬
You are about to hear a radio
interview.
.‫אתם עומדים לשמוע ריאיון ברדיו‬
‫ קראו‬,‫לפני שתשמעו את הריאיון‬
.6 ‫ עד‬2 ‫את שאלות‬
Before you hear the interview,
read questions 2 to 6.
You will hear the interview
twice.
.‫אתם תשמעו את הריאיון פעמיים‬
.‫ענו באנגלית על השאלות לפי מה שתשמעו‬
Answer the questions in English according to what you
hear.
‫שאלות‬
Questions
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
2.
Dr. Smith is on the radio to talk about her __.

school

friends

children

hospital
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה להשלמת המשפט‬
3.
Dr. Jack is a __.

toy

dog

child

man
a
b
c
d
4.
The children do many things with Dr. Jack.
Write one example from the interview.
.‫כתבו דוגמה אחת מהריאיון‬
The children
5.
with Dr. Jack.
Tick () Yes or No next to
each sentence according to
what you heard.
,‫) כן או לא ליד כל משפט‬( ‫ סמנו‬.5
.‫לפי הריאיון ששמעתם‬
Yes
a.
Dr. Jack is on the radio.
b.
The children love Dr. Jack.
c.
There are two dogs at the hospital.
No
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
6.
What is special about the hospital?

The doctors help dogs.

An animal helps the children.

There are many animals there.

Children come with their dogs.
a
b
c
d
TASK 3 ‫משימה‬
7. Amir is a new pupil in class.
He made a card game to
introduce himself to the class.
Match the cards below to the
cards on the next page.
Write the number of the card
on the next page in the corner
of its matching card below.
Note: There are more cards
on the next page than needed.
.‫ אמיר הוא תלמיד חדש בכיתה‬.7
‫הוא הציג את עצמו לכיתה‬
.‫באמצעות כרטיסי משחק שהכין‬
‫התאימו את הכרטיסים שבעמוד הזה‬
.‫לכרטיסים שבעמוד הבא‬
‫כתבו בפינת כל אחד מהכרטיסים שבעמוד‬
‫הזה את המספר השייך לכרטיס המתאים‬
.‫שבעמוד הבא‬
‫ בעמוד הבא יש יותר כרטיסים מן‬:‫שימו לב‬
.‫הנדרש‬
‫כרטיסים‬
Match the cards on the previous page (page 8) to
the cards
below.
‫התאימו את הכרטיסים שבעמוד הקודם לכרטיסים‬
.‫שבעמוד הזה‬
TASK 4 ‫משימה‬
Below is a page from a children’s magazine.
Read the letters that children
from different places around
the world wrote.
.‫לפניכם עמוד מעיתון לילדים‬
‫קראו את המכתבים שכתבו ילדים‬
.‫ממקומות שונים מסביב לעולם‬
‫שאלות‬
Questions
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
8.
What do people in China do for good luck?

They bring cakes.

They eat oranges.

They wear red clothes.

They visit their friends.
a
b
c
d
.‫סמנו נכון או לא נכון‬
9.
The New Year holiday in China is one day.
a

True )‫(נכון‬

False
b
)‫(לא נכון‬
Copy a sentence that shows
this.
.‫העתיקו משפט המראֶ ה זאת‬
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
10. Where does Carlos go after school on Children’s Day?
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
11. What present does Linda want to give this year?

a picture

flowers

a game

clothes
a
b
c
d
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
‫ אחד הילדים רוצה להוסיף את‬.12
.‫המשפטים שלפניכם למכתבו‬
?‫מיהו הילד או הילדה‬
12.One of the children
wants to add these sentences to his letter. Who
is it?
“I bring pizza to school. My friends love it.”

Wang

Carlos

Linda
a
b
c
13.Give Linda an idea for
another activity to do
on
‫ הציעו ללינדה רעיון לפעילות‬.13
‫נוספת שאפשר לעשות ביום‬
.‫שתיארה במכתבה‬
the day she described in
her letter.
‫כתבו באנגלית רעיון לפעילות‬
‫שאינה מוזכרת בשלושת‬
.‫המכתבים‬
Write an idea for an activity that does not appear in the three letters.
14.The magazine page with
the children’s letters
does not have a title.
‫ לעמוד העיתון שבו מופיעים‬.14
.‫מכתבי הילדים חסרה כותרת‬
‫בחרו את הכותרת המתאימה‬
.‫ביותר מהרשימה שלפניכם‬
Choose the best title
from the list below.

Food in Different Countries

Games in Different Countries

Families Around the World

Special Days Around the World
a
b
c
d
TASK 5 ‫משימה‬
15a. There is a costume party
at "Yasmin" School. All the
children are dressed up in
‫ בבית הספר "יסמין" נערכת‬.‫א‬15
‫ כל ילד‬.‫מסיבת תחפושות‬
.‫לבוש בתחפושת החביבה עליו‬
their favorite costumes.
Look at the picture.
Write five things that you
see in it.
Pay attention to correct
spelling.
.‫התבוננו בתמונה‬
‫כתבו באנגלית חמישה דברים‬
.‫שאתם רואים בה‬
.‫הקפידו על כתיב נכון‬
‫‪15‬ב‪ .‬התבוננו שוב בתמונה שבעמוד‬
‫הקודם ובחרו ילד אחד או‬
‫ילדה אחת‪.‬‬
‫•‬
‫‪15b. Look at the picture on‬‬
‫‪the previous page again‬‬
‫‪and choose one child.‬‬
‫הקיפו בעיגול את שם הילד או את שם הילדה שבחרתם‪.‬‬
‫‪David‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Jenny‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Anna‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Tom‬‬
‫•‬
‫כתבו באנגלית משפט המתאר איך הילד נראה או איך הילדה נראית‪.‬‬
‫•‬
‫כתבו באנגלית משפט המתאר מה הילד עושֶ ה או מה הילדה עושָ ה‪.‬‬
‫כעת בחרו ילד אחר או ילדה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫‪Now choose a different child.‬‬
‫הקיפו בעיגול את שם הילד או את שם הילדה שבחרתם‪.‬‬
‫‪David‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Jenny‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Anna‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Tom‬‬
‫•‬
‫כתבו באנגלית משפט המתאר איך הילד נראה או איך הילדה נראית‪.‬‬
‫•‬
‫כתבו באנגלית משפט המתאר מה הילד עושֶ ה או מה הילדה עושָ ה‪.‬‬
TASK 6 ‫משימה‬
Read the following text.
Answer the questions in English
according to the text.
.‫קראו את הטקסט שלפניכם‬
‫ענו באנגלית על השאלות על פי‬
.‫הטקסט‬
.‫ענו באנגלית על השאלה‬
16. Who is the writer of the text?
.‫ענו באנגלית על השאלה על פי הטקסט‬
17. Where do most elephants live?
.‫בחרו את התשובה הנכונה‬
18. Elephants can remember places.
This helps them ___.

find water

hear people

make sounds

carry things
a
b
c
d
.‫הטקסט‬
‫ענו באנגלית על השאלה על פי‬
19. Elephants have feelings.:‫הביאו שתי דוגמאות לכך‬
a.
b.
‫ על פי מה‬,‫) כן או לא ליד כל משפט‬( ‫ סמנו‬.20
.‫שקראתם בטקסט‬
20. Tick () Yes or No next to each
sentence according to what you
read in the text.
Yes
a.
Elephants eat meat.
b.
People can hear the elephants’ special sounds.
c.
Elephants live with their families.
21.
No
Which question has an answer in the text?
?‫לאיזו שאלה מהשאלות שלפניכם יש תשובה בטקסט‬

Why do elephants fight?

When do elephants eat and drink?

How do elephants remember sounds?

What do elephants do with their trunks?
a
b
c
d
– The End