2014 31 יולי , לכבוד במפגש המציעים המשתתפות

‫‪ 31‬יולי ‪2014‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫החברות המשתתפות במפגש המציעים‬
‫הנדון‪ :‬פרוטוקול מפגש מציעים מיום ‪ - 22/07/2014‬פומבי מס' ‪ 2014/074/0001/00‬לתכנון‪ ,‬הקמה‪ ,‬התקנה‪,‬‬
‫תפעול ותחזוקה של מתקן טיהור שפכים במסוף אלנבי‪ ,‬עבור רשות שדות התעופה‬
‫הבהרה מס' ‪2‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫נציגי החברות‪:‬‬
‫חב' שטאנג בניה והנדסה בע"מ‪ -‬מר עמרי מרון‬
‫מר ליאוניד שטיבלברג‬
‫חב' מודן שושן בניה ופיתוח בע"מ‪ -‬מר אלי אזולאי‬
‫חב' יצ‪-‬אר בע"מ – מר ליאור קרפט‬
‫חב' אלקו התק"ש )‪ (1973‬בע"מ‪ -‬מר ויקטור פיקוס‪.‬‬
‫חב' אדיג תעשיות והרכבות בע"מ‪ -‬מר מיכה גרינפלד‪.‬‬
‫חב' ג'‪.‬אי‪.‬אס‪.‬גלובל אינוירומנט בע"מ‪ -‬מר יואב לוינסקי‬
‫חב' קל בניין בע"מ‪ -‬מר אלון סקורניק‬
‫נציגי רשות שדות התעופה‪:‬‬
‫אבנר עובד – מהנדס בכיר למבנים ותשתיות‬
‫זיו קופר ‪ -‬קניין‬
‫מוטי מויאל –אחראי תפעול מסוף אלנבי‬
‫אבי בן‪-‬דב ‪ -‬אחראי תאום ותכנון‪.‬‬
‫דן סטרומזה – אחראי אירגון מסוף אלנבי‬
‫לירון בנו ‪ -‬קב"ט המסוף‪.‬‬
‫מתכנן‪ -‬יוחי רעי – חב' איחוד מהנדסים‬
‫דגשים והבהרות למשלמי דמי ההשתתפות‬
‫במסגרת המפגש למשלמי דמי ההשתתפות )להלן‪" :‬המשתתפים"(‪ ,‬אשר נערך בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪ 24‬לטופס הזמנת ההצעות במכרז )להלן‪" :‬טופס ההזמנה"( הציגו נציגי רשות שדות התעופה )להלן‪:‬‬
‫"הרשות"( למשתתפים את עיקרי המכרז‪ .‬כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1.1‬ניתנה סקירה לגבי מהות ותנאי המכרז‪ ,‬השירות הנדרש‪ ,‬מורכבותו וחשיבותו‪.‬‬
‫‪ .1.2‬ניתנה סקירה מורחבת לגבי נספח הוראות הביטוח והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל‬
‫מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬תשומת לב המשתתפים הופנתה לאופן הגשת ומילוי ההצעה‪.‬‬
‫‪ .1.4‬הודגש‪ ,‬כי יש להגיש את הערבות לקיום המכרז על פי המפורט בסעיף ‪ 9.6‬לטופס ההזמנה‪ .‬נוסח‬
‫הערבות יהא בנוסח נספח ד' לטופס ההזמנה‪ .‬על הערבות להיות בתוקף עד ליום ‪ ,01/03/2015‬הוא‬
‫היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הודגש כי החייב המופיע בכתב הערבות חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את ההצעה למכרז‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדוייק‬
‫של הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט בנספח ד' לטופס ההזמנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1.5‬הובהר והודגש‪ ,‬כי המכרז הינו מכרז פומבי ועל פי הוראות סעיף ‪ 7‬לטופס ההזמנה יש להגיש את‬
‫ההצעה למכרז במעטפה אחת כדלקמן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבה את המשפט "הזמנה להציע‬
‫הצעות – מכרז פומבי מס' ‪) "2014/074/0001/00‬ללא שם המציע( – במעטפה זו יכניס המציע‬
‫עותק אחד מכל המסמכים הנדרשים‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 7.1‬לטופס ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .1.6‬דחיית מועדים ‪ -‬לבקשת המשתתפים במכרז ולאור המצב הביטחוני ידחה המועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות למכרז‪ ,‬הנקוב בסעיף ‪ 7.10.2‬לטופס הזמנת ההצעות‪ ,‬ליום ‪ 1.9.2014‬לא יאוחר מהשעה‬
‫‪.10:00‬‬
‫בנוסף‪ ,‬המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ידחה ליום ‪ 20.8.2014‬עד השעה ‪.12:00‬‬
‫יתר המועדים שנקבעו במסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי‪.‬‬
‫‪ .1.7‬עוד הובהר‪ ,‬כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב על פי‬
‫מספורם הקבוע בקובץ אשר נמסר למשתתפים‪.‬‬
‫‪ .1.8‬הודגש בפני המשתתפים‪ ,‬כי את התצהירים הנדרשים המפורטים בסעיף ‪ 9‬לטופס ההזמנה יש להגיש‬
‫כשהם מקוריים‪ ,‬ערוכים וחתומים על פי פקודת הראיות ]נוסח חדש[‪ ,‬תשל"א‪.1971-‬‬
‫‪ .1.9‬תיאור כללי של הפרויקט הוצג על ידי מר אבנר עובד‪.‬‬
‫‪ .1.10‬המתכנן עמד על ההיבטים ההנדסיים של הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .1.11‬מר אבי בן דב הסביר את תהליך היתר הבניה‬
‫‪ .1.12‬בתום הדיון בחדר הישיבות התקיים סיור בשטח המיועד לפרויקט‪.‬‬
‫‪ .1.13‬דוח קרקע מעודכן מצורף כנספח א' להבהרה זו ויפורסם כקובץ נפרד באתר האינטרנט‪ .‬המציעים‬
‫מתבקשים להוריד מסמך זה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫להלן תפורט התייחסות הרשות לשאלות אשר נשאלו על ידי המשתתפים‪ ,‬הן במסגרת המפגש והן‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪ 23.5‬לטופס הזמנת ההצעות‪:‬‬
‫‪ 2.1‬שאלה‪:‬‬
‫באיזה סוג תקשורת יועברו הדיווחים ‪/‬ההתראות על התקלות במט"ש?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫ראה התייחסות מפורטת בעניין בסעיף ‪ 4.16.6.5‬במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪ 2.2‬שאלה‪:‬‬
‫מה יהא הפתרון למקרה בו תיסתם מערכת פיזור הקולחין עקב חוסר לחץ?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫בכל במקרה יהא צורך תכנוני להתקין משאבה נקודתית להגברת לחץ )סניקת המים המטוהרים( בכדי‬
‫למנוע סתימת המערכת‪ ,‬התכנון והביצוע יהיה באחריות וע"ח המציע ובמסגרת הצעתו הכספית כפי‬
‫שהוגשה במכרז‪.‬‬
‫‪ 2.3‬שאלה‪:‬‬
‫האם תשלומי החשמל בפרויקט בזמן ההקמה והאחזקה תחול על המציע הזוכה?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫אכן כן ‪ ,‬ראה התייחסות בעניין בנוסח החוזה‪ ,‬סעיף ‪10.7.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2.4‬שאלה‪:‬‬
‫האם עיכובים במתן היתרים התלויים ברשויות מקומיות‪/‬כל גוף אחר שאינו צד בחוזה יביאו לדחיית‬
‫הלו"ז המתוכנן בהתאם?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫במידה והגורם לעיכוב במתן ההיתר הינו הרשות המקומית או כל גוף או רשות אחרת שאינם צד לחוזה‬
‫)והקבלן מילא את כל הדרישות והחובות לקידום קבלת ההיתר(‪ ,‬אזי תהיה זו עילה לדחיית לו"ז‪,‬‬
‫ובעניין זה – יחול המנגנון המתואר בסעיף ‪ 12.4‬לחוזה ובכפוף לתנאיו ולהוראותיו‪.‬‬
‫מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫על המציע להגיש פרוטוקול זה כשהוא חתום על‪-‬ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז‪.‬‬
‫חתימת וחותמת המציע‬
‫בברכה‪,‬‬
‫איילה רוקח זיו‬
‫רכזת התקשרויות הנדסה‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪3‬‬