הקשר של הכוכבים לציורי הסלע

‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫הקשר בי ציורי הסלע וכוכבי השמי‬
‫ציורי הסלע ה תיאורי שמי המנסי להסביר תופעות טבע‬
‫יהודה רוטבלום‬
‫ציורי סלע בנגב‬
‫‪www.rockart.co.il‬‬
‫זהו תקציר של הספר פירוש משמי ) ינואר ‪ 2012‬יהודה רוטבלו ( אשר נכתב מתו כוונה להציג‬
‫בפני הקורא פתרו לחידת ציורי הסלע בנגב‪ .‬בפענוח ציורי הסלע בישראל אני מתבסס על השוואה‬
‫בינ לבי ציורי סלע ברחבי העול בעיקר במרכז אסיה ובאזור הסהר הפורה‪ .‬אי בידינו מידע רב על‬
‫מיתוסי שהתקיימו כא באר! בתקופות קדומות‪ ,‬על כ אני נדרש למיתוסי ממקומות אחרי‬
‫בעול שהשפיעו על אזורנו‪ ,‬שומר‪ ,‬מצריי וכנע‪.‬‬
‫נציג כא את ההנחות העיקריות ‪,‬שה הבסיס לפענוח ציורי סלע‪ ,‬וג נראה מספר דוגמאות‬
‫המקשרות ישירות בי כוכבי השמי וציורי סלע בנגב‪ .‬משרידי עתיקי של מבני קודש דר ציורי‬
‫סלע ועד להופעת הכתב יש המשכיות של שימוש בסמלי השמי לתיאור תופעות טבע‪ .‬ציורי סלע ה‬
‫רק שלב ביניי בהתפתחות התרבותית והופעת הייתה א צעד טבעי ודר להעברת רעיו שתחילתו‬
‫בעבר הרחוק ונמש עד היו‪.‬‬
‫מלות מפתח‪ :‬ציורי סלע‪ ,‬כוכבים‪ ,‬מדבר הנגב‪ ,‬אמונה‪ ,‬קונסטלציות‪ ,‬זריחה‪ ,‬שקיעה‪,‬עונות‪ ,‬ימי מהפך‬
‫השמש‪ ,‬מהלך השמש‪ ,‬מיתולוגיה‪ ,‬יומן שנה‪ ,‬מחזורי וונוס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫הקדמה‬
‫ציורי הסלע בנגב מפוזרי על כול סלעי הנגב ואפשר לומר שה אוצרי בתוכ את סודות‬
‫העבר‪ .‬היופי הקדו הזה מפאר את סלעי המדבר הדוממי ונות לה חיי שקשה היו להבינ‪.‬‬
‫נית לומר בביטחו שהחריטות המוזרות שיצרו את הציורי המופלאי ה תוצר של המחשבות‬
‫שהשתוללו במוחו של אותו צייר עתיק והיו ללא מוצא‪ .‬אלו ה מחשבות ראשוניות של הצייר העלו‬
‫על הסובב את עולמו הפנימי והחיצוני‪ .‬הסלעי היו דפי הנייר שלו וב הוא חרט לראשונה את מה‬
‫שהתרחש בו פנימה במוחו‪ .‬ציורי הסלע היו פר! גועש של מחשבות‪ ,‬שסודרו בתבניות ‪ ,‬לאחר‬
‫תקופה ארוכה שבה ה נכלאו רק בתוכו פנימה‪ .‬ה פרצו את מחסו השתיקה הארוכה ונתנו דרור‬
‫לרגשותיו וחיי לעולמו הפנימי בפע הראשונה בהיסטוריה‪ .‬השחרור הזה העניק לצייר את השקט‬
‫הנפשי שלו הוא ייחל מההתחלה‪ .‬הציור הפיג את פחדיו אל מול כוחות הטבע האדירי שקבעו את‬
‫גורלו ויצרו עבורו מסגרת חיי‪ .‬בעזרת הוא שרטט את הפתרו להתנהלות העול‪ .‬גרמי השמי‬
‫‪,‬יותר מכול הסובב אותו‪ ,‬השפיעו ביותר על עיצוב עולמו‪ .‬הכוכבי עבורו‪ ,‬שנצצו בחיוניות מתמדת‬
‫השמורה רק לבני אלמוות‪ ,‬היו אדוני השמי‪ .‬ה היו האלי שלו שניהלו את עולמו וקבעו את גורלו‬
‫לטוב ולרע‪ .‬לכ אות הוא ניסה להבי‪ ,‬בעזרת ציורי הסלע‪,‬‬
‫שהרי א ידע את סוד אזי ג הוא‬
‫יזכה לחיי נצח‪.‬‬
‫‪ 1.0‬הנחות עיקריות בפענוח ציורי הסלע‪:‬‬
‫ציורי הסלע ה הפשטה של מחשבות על העול בניסיו לתאר ולהבי תופעות טבע שונות‪ .‬אחד‬
‫מהחשובות מאלו הוא תהלי הבריאה ומושג הזמ‪ .‬זהו נושא שכול אחד מאיתנו מתחבט בו הוא חבל‬
‫הטבור שלנו לחיי‪ .‬בהרבה תרבויות תהלי הבריאה מתואר כשלב של יציאה מתוהו ובוהו לסדר‪.‬‬
‫סדר קשור לזמ כי בלי זמ אי לפני ואי אחרי‪ .‬אי התחלה ולכ מה שקיי עכשיו הוא ללא תכלית‪.‬‬
‫הזמ הוא מרכיב עיקרי בבריאה ובכל התרבויות העתיקות הוא נגזר ממראות שמיי‪ .‬אלו סללו עבור‬
‫הקדמוני את מהל החיי בעזרת‪ ,‬יומ שנה‪ ,‬עונות השנה‪ ,‬ימי מעבר‪ ,‬ואיפשר לחברה להתנהל בסדר‬
‫אלוהי‪ .‬לוח השנה נשע על מחזורי השמש‪ ,‬הירח‪ ,‬וכוכבי‪ .‬שחקני שמימיי אלו הפכו לאלי שיצרו‬
‫עבור יושבי האר! את הסדר ואת התוכ הפולחני‪ .‬ג בתרבות ישראל יש הוכחות לסגידה של‬
‫השמי למשל ‪ :‬ביו הרביעי לבריאה אלוהי יוצר את גרמי השמי וש נאמר במפורש מהו‬
‫‪2‬בי ַה ָ‪ְ 3‬י ָלה וְ ָהי‪ְ 2‬לאֹתֹת‬
‫יע ַה ָ‪ַ .‬מיִ ְל ַה ְב ִ‪/‬יל ֵ‪,‬י ַה'‪ֵ 1‬‬
‫ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ְמאֹרֹת ִ‪ְ ,‬ר ִק ַ‬
‫שימוש ‪ַ " :‬ו' ֶ‬
‫ָמי וְ ָ‪5‬נִ י‪) "...‬בראשית פרק א‪ ,‬פסוק יד(‪ .‬הסגידה לשמי בעת העתיקה ברורה מציורי‬
‫‪2‬לי ִ‬
‫מ‪1‬ע ִדי ְ‬
‫‪2‬ל ֲ‬
‫ְ‬
‫סלע‪ ,‬מאוחר יותר מהכתוב‪ ,‬ומשרידי מבני קדושי המשמרי כיווני שמי שמראי על עבודת‬
‫שמי ‪ .‬להל דוגמאות להשפעה של גרמי השמי על תרבויות בעול‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫המקדשי הראשוני נבנו בהתאמה למיקומ של גרמי שמי‪.‬‬
‫•‬
‫לוחות השנה הראשוני התבססו על מחזור הירח‪.‬‬
‫פירוש משמיים‬
‫•‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫הפסטיבלי הקדמוני התקיימו בתחילת השנה‪ ,‬באביב‪ ,‬ע שוויו היו והלילה‪ ,‬וציינו‬
‫תחילתו של מחזור חיי חדש‪.‬‬
‫•‬
‫החגי בכל התרבויות מרוכזי בתחנות זמ שהשמש מציבה‪ ,‬כמו ימי השוויו בי היו‬
‫והלילה‪ ,‬היו הקצר ביותר והיו הארו ביותר בשנה‪.‬‬
‫•‬
‫גרמי השמי העניקו את שמותיה לאלי בתרבויות שונות‪ .‬כ אל השמש‪ ,‬אל הירח‪ ,‬ואלי‬
‫על שמות כוכבי בולטי‪.‬‬
‫גרמי השמי היו השראה לציירי הקדומי‪ .‬ה שלטו בעול מעל והופעת המחזורית הייתה‬
‫הבטחה אילמת לסדר הקוסמי או התמשכות הבריאה‪ .‬ה קבעו במחזוריות את התנהלות החיי על‬
‫האר!‪ .‬ה היו סימני הברכה ליושבי האר! בהופעת הצפויה במיוחד באביב שסימ בקביעות את‬
‫תחילת השנה הקדומה‪ ,‬ראש השנה‪ 6‬היו החשוב בשנה‪ .‬ה קבעו את הימי הקדושי בשנה ויחד‬
‫יצקו את התוכ הפולחני‪ .‬ההנחות שלי לפענוח ציורי הסלע‪:‬‬
‫•‬
‫כל ציורי הסלע קשורי לשמי א זה בתיאור השמי או מיתוסי‬
‫•‬
‫ציורי סלע ה סיפור שמימי‬
‫•‬
‫הציירי תארו מציאות של האלי‬
‫•‬
‫מחזות צייד ה מאבקי קוסמיי‬
‫•‬
‫כל ציורי הסלע קדושי וקשורי לפולח‬
‫‪ 1.1‬חלוקת השמי וסמל‪:‬‬
‫ציורי מוקדמי בתרבויות שונות מתארי את המציאות השמימית‬
‫בעזרת סמלי‪ .‬סמלי שנגזרו ‪ ,‬ע הרבה דמיו‪ ,‬ממראות השמיי‪.‬‬
‫הכוכבי שנמצאי בשמי בתוואי מהל השמש‪ ,‬המישור האקליפטי‪ ,‬ה‬
‫מהחשובי כי ה יצרו יחדיו את גלגל המזלות שהפ ליומ השנה‬
‫העתיק‪ .‬סמלי שמי באזורי שלא היו במישור האקלפטי ‪ ,‬כמו הכוכבי‬
‫באזור כוכב הצפו שנקראו כוכבי האל‪6‬מוות כי ה לעול לא שוקעי‪,‬‬
‫קבלו משמעות מיתית שהסיפה עוד נדב לאמונה‪ .‬במקרה זה של אזור‬
‫כוכב הצפו ה יצרו את מושג ג העד שש מתקיימי החיי הנצחיי‪.‬‬
‫על השימוש בסמלי נית לראות וללמוד מתרבות שומר‪ .‬את השימוש‬
‫איור ‪ 1‬המאבק של האריה‬
‫בשור‪ ,‬שומר‬
‫בסמלי נית להכיר מציור של יו שוויו האביב באיור ‪ .1‬זהו ציור משומר‪ ,‬מהאל‪ 7‬ה‪ 4‬לפנה"ס‪,‬‬
‫שפוענח על ידי ההיסטוריו ווילי הרטנר )‪ .(Willy Hartner‬בציור זה מתואר מאבק בי השור והאריה‪,‬‬
‫מוטיב זה מופיע בציורי רבי משומר‪ .‬זהו למעשה תיאור של מאבק קוסמי בי מזלות האריה והשור‬
‫בשמי הקשור ליו שוויו האביב‪ .‬מזל אריה נמצא במרכז השמי והשור מתחיל להעל‪ .‬האריה הוא‬
‫במלוא כוחו והוא תוק‪ 7‬את השור בצווארו ומסלק את השור מהשמי ובכ הוא מכריז על הופעת‬
‫‪3‬‬
‫פירוש משמיים‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫עונה חדשה‪ .‬השור והאריה ה מהגיבורי הראשוני בציורי קדומי‪ .‬ה יצגו את העונות‬
‫החשובות של השנה‪ .‬השור נגזר מקונסטציית השור א היה לו ייצוג נוס‪ 7‬בדמות הירח‪ .‬לכ הוא היה‬
‫מל הלילה והאריה כסמל השמש היה למל היו‪ .‬אלו סמלי אשר בפועל מייצגי את תנועת‬
‫השמי ועמ את שינוי העונות ומעבר השנה‪.‬‬
‫במדבר שלנו אי שוורי ואת סמל השור החלי‪ 7‬היעל‪ .‬זהו סמל קדו שהיה בשימוש ייצוג‬
‫השמי עוד בתקופה הניאוליתית במרכז אסיה‪ .‬היעל במדבר כנראה משמש כסמל שמימי המופיע‬
‫בציור תדיר א הוא אינו מיצג דמות אחת אלא כל דמות שמימית שדרגתה ופעולתה היא של אל‪.‬‬
‫מתו ציורי הסלע זה ברור הוא נושא בתפקיד של אל האדמה‪ ,‬אל השאול וג אל השמיי‪ .‬דוגמא‬
‫לציור של יעל במדבר המופיע במקו השור‪ ,‬בתמונות הקלאסיות של קונסטלציית החור‪ ,7‬נית לראות‬
‫בציור היעל באיור ‪ .5‬בציור זה קונסטלציית השור הקרובה לאוריו אוחדו יחדיו היוצרי את דמות‪.‬‬
‫איור ‪ 2‬מערכת אוריו כיעל‪ .‬משמאל ציור הסלע‪ .‬מימי אותו ציור עצמו על רקע מערכות הכוכבי שמה‬
‫הוא נוצר‪ .‬אפשר לראות את ההתאמה בי כוכבי הקונסטלציות של אוריו והשור שיוצרי את דמות היעל‪.‬‬
‫‪ 2.0‬ציורי סלע המציינות את עונות השנה‪:‬‬
‫עונות השנה הפכו לציוני זמ חיי בעת העתיקה‪ .‬האביב היה לראש השנה והחור‪ 7‬הפ לחגיגת‬
‫סו‪ 7‬השנה‪ .‬המחזוריות שלה הבטיחה את ההמשכיות וה נחגגו ברוב הדר כתודה לאלי‪ .‬ציורי‬
‫הסלע מתארי את התכונה השמימית לקראת ימי חשובי אלו בציורי ניצחו ותבוסה של גיבורי‬
‫העונה‪ .‬גיבורי שמימיי אלו השתנו במהל הזמ כי תנועת הנקיפה משנה את המזל שמופיע ביו‬
‫שוויו האביב‪ .‬לכ לאור הזמ מופיעי גיבורי שוני א התיאור הוא של אותו אירוע‪ .‬בציורי הסלע‬
‫בנגב יש ציורי רבי של שמיי חלק ברורי והרוב דורש פרשנות‪ .‬המעניי בציורי סלע אלו‬
‫שמספיק ידע של מפות השמי בעונות השונות וכ נית לפרש ‪ ,‬וג להוכיח ‪ ,‬את כוונת הציירי‪.‬‬
‫‪ 2.1‬יו שוויו האביב‪:‬‬
‫הציור הבא מציג ציור סלע מהר כרכו המתקשר ליו השוויו האביבי‪ .‬נראה לי שציור זה‬
‫מושפע מ המיתולוגיה המצרית‪ .‬בציור נית להבחי במרכז במערכת אוריו המיוצגת בדמות יעל‪.‬‬
‫משמאלה מופיע מזל עקרב והכוכב המרכזי שלו‪ ,‬הכוכב אנטארס‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫מתחת ליעל מופיע סמל ברור של ראש ‪:‬יִל המציי את מזל טלה המופיע באביב ומציי את ראש‬
‫השנה‪ .‬הרגע הזה בו נראית תמונת השמי הוא ביו השוויו האביבי בו זורחת השמש בדיוק במזרח‬
‫והיא מופיעה בזריחתה בי קרני האיל המופיע מתחת ליעל‪ .‬ליו זה נודעה במצרי חשיבות רבה‬
‫והחג צוי אצל בהקרבת כבשי לאל השמש‪ .‬שלוש החריתות האלכסוניות‪ ,‬בחלק הימני של הציור‬
‫מרמזות על שלושת הכוכבי של חגורת אוריו‪ .‬בחלק השמאלי נראה כוכב בודד ע תפרחת מסביבו‪.‬‬
‫ה קונסטלציית אוריו וה העקרב מופיעי בכיפת השמי באביב‪ ,‬א כאשר האחד שוקע‪ ,‬השני זורח‬
‫וכ אי ה נפגשי אלא לזמ קצר באביב‪ .‬הופעת המשותפת בציור מעידה על כ שהציור מייצג את‬
‫מפת שמי הלילה האביביי‪.‬‬
‫איור ‪ 3‬יום שוויון האביב ציור סלע הר כרכום‬
‫במיתוס אוריו הכריז על עצמו כצייד הגדול ביותר בתבל ‪.‬הרה ‪,‬אשת זאוס ‪,‬קנאתה בערה בה‬
‫והיא החליטה להמיתו בעזרת העקרב‪ .‬היא משלחת את העקרב השמימי לרצחו העוק! למוות את‬
‫אוריו‪ .‬נכמרו רחמיו של זאוס על אוריו‪ ,‬והוא מחליט לשימו בכיפת השמיי ‪.‬הרה‪ ,‬מצדה‪ ,‬שמה‬
‫בשמי את העקרב‪ ,‬כקבוצת הכוכבי עקרב ‪,‬א עומדת בתנאי שמציב זאוס‪ ,‬והוא ששני היריבי לא‬
‫ייפגשו לעול‪ .‬ובאמת‪ ,‬כאשר אחת משתי קבוצות הכוכבי הללו זורחת‪ ,‬השנייה כבר שקעה ‪ 6‬וכ‬
‫שני היריבי לעול אינ נפגשי‪.‬‬
‫‪ 2.2‬יו שוויו האביב‪:‬‬
‫הציור הבא ג הוא ציור של תקופת ראש השנה המצוי בהופעת קונסטלציות האביב‪ .‬בציור נית‬
‫לזהות סמלי מ המיתולוגיה היוונית ואני משער שהוא צויר בתקופה ההלניסטית‪ ,‬בי המאה‬
‫הרביעית למאה הראשונה לפני הספירה‪ .‬הדמות בחלקו העליו של הציור מייצגת את פרסאוס ע‬
‫ידיו הפרושות‪ .‬הוא נמצא במרכז השמי מעל כול‪ .‬בי רגליו נית להבחי במה שנראה כאבר מי‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫רמז לפוריות‪ .‬זהו הכוכב אלגול )‪ ,(Algol‬שהיה סמל של פוריות ופריו‪ .‬הכוכב אלגול הוא הכוכב‬
‫השני בבהירותו בקבוצת הכוכבי פרסאוס ואחד מ הכוכבי המשתני הידועי ביותר‪.‬‬
‫איור ‪ 5‬ציור קונסטלציות יום קצר בשנה הר כרכום‬
‫הדמות המרכזית בציור היא היעל המסמל את מערכת אוריו מחוברת ע השור‪ .‬שלוש הנקודות‬
‫מתחת לקרניי של היעל ייצוג של חגורת אוריו‪ .‬ה ‪ V‬בזנב היעל הוא קונסטלציית האדס )‪.(HADES‬‬
‫הדמויות בציור מבצעות ריקוד שמימי המזכיר לצופה שהאלי לא שכחו את תושבי המדבר וה‬
‫עומדי לחדש ולרענ את החיי והצמחייה במדבר לאחר הקי! הח והיבש‪.‬‬
‫איור ‪ 7‬אזור הקונסטלציות יום קצר בשנה‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫‪ 2.3‬היו הארו בשנה‪:‬‬
‫בניגוד לציור הקוד שייצג את שמי הברכה של החור‪ 7‬הציור הבא מיצג את היו הארו בשנה או‬
‫את שמי הקי!‪ .‬סמלי הציור אינ סמלי של ברכה‪ ,‬אלא להפ‪ ,‬אלא סמלי המייצגי את קללת‬
‫הקי! – היובש הקיצוני‪ ,‬חוסר המי‪ ,‬ומלחמת ההישרדות במדבר‪ .‬המאבק הארצי בכוחות הכיליו‬
‫והיובש הוא שיקו‪ 7‬של המאבק השמימי‪ .‬אי ספק שהצייר הכיר את השמי א נראה שהציור אינו‬
‫מתבסס על ידע מאורג ועל הקבלה מדויקת לקבוצות כוכבי ספציפיות לכ אני משער שמדובר‬
‫בציור קדו הרבה יותר מ הקוד‪ .‬הצייר בור בדמיו עשיר ובמבט ראשו נדמה שמדובר בציור‬
‫סתמי של אוס‪ 7‬זוחלי ועקרבי‪ .‬א מבט מעמיק יותר מגלה לנו שהציור ע על הנקודות מסביבו‬
‫מייצגות כוכבי וקבוצות כוכבי בשמי הקי!‪.‬‬
‫איור ‪ 8‬יום הארוך בשנה הקיץ‬
‫א נתבונ בציור תו כדי השוואתו למפת שמי הקי! נוכל לזהות את הכוכבי שהיוו השראה‬
‫לצייר‪ :‬החרדו מייצג את מערכת "רועה הדובי" )‪ .(Bootes‬קל לזהותה בגלל כיפו‪ 7‬הזנב בזווית של‬
‫תשעי מעלות והגו‪ 7‬המשושה‪ .‬בקבוצה רועה הדובי נמצא הכוכב ארקטורוס‪ ,‬הכוכב השלישי‬
‫בבהירותו בי כוכבי השבת הנראי לעי בחצי הכדור הצפוני‪.‬‬
‫בתחתית הציור‪ ,‬ליד ראש הנחש‪ ,‬מופיע עוד כוכב בולט בשמי הקי!‪ ,‬הכוכב ספיקה )‪ (Spica‬השיי‬
‫למזל בתולה‪ .‬משמאלו נית לראות את כוכבי מאזניי‪ .‬אלו ה קונסטלציות הקי!‪ .‬למעלה קבוצת‬
‫הנקוות שייכות לאזור כוכב הצפו‪ .‬בבדיקה פשוטה אשר נערכה על ידי הנחת הציור על מפת השמיי‬
‫מתברר שכל הכוכבי המצויני בציור מתאימי בדיוק מפתיע‪ .‬הצייר הכיר היטב את השמי ואת‬
‫מיקו הכוכבי‪ .‬מתו בדיקה זו נגזר שתיארו הציור מתאי לשנת ‪ 3500‬לפנה"ס‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫איור ‪ 9‬היום הארוך בשנה תמונת שמיים‬
‫השנה הגדולה‪:‬‬
‫השמש‪ ,‬הירח וונוס היו שלשת גרמי השמי שיצרו את השעו העתיק בשומר‪ .‬מחזור השמש יצר את‬
‫היו והשעות‪ ,‬מחזור הירח יצר את החודש ומחזור וונוס יצר‪ ,‬על ידי התאמה מחזורית‪ ,‬את השנה‪.‬‬
‫החודש השומרי היה ירחי‪ .‬מכיוו שמחזורו הוא ‪ 29.5‬ימי לא הייתה התאמה בי המחזור הירחי לבי‬
‫המחזור השמשי‪ .‬לוונוס יש מחזור של ‪ 8‬שני שבו היא חוזרת לאותה נקודה בשמי והופעתה‬
‫איור ‪ 10‬מחזורי וונוס‪ .‬וונוס חוזרת לאותה נקודה בשמים כל ‪ 8‬שנים היוצרים את המחזור המתומן ‪ .‬היא גם‬
‫נמצאת בין כדור הארץ והשמש במחזור קבוע אשר יוצר את המחומש‪.‬‬
‫באותה נקודה ביו ראש השנה הפכה אותה לשנה הגדולה‪ .‬המחזוריות הזו אפשרה לתא בי השנה‬
‫השמשית והשנה הירחית‪ .‬יומ השנה השומרי היה מורכב מחודשי מתחלפי של ‪ ,29‬ו‪ 30‬ימי ‪12 ,‬‬
‫חודשי‪ ,‬ס של ‪ 354‬ימי בשנה‪ .‬בכדי ליצור תאו בי הלוח הירחי השמשי היה צור להוסי‪ 7‬חודש‬
‫נוס‪ 7‬בכל שנה שלישית‪ .‬כל ‪ 8‬שני נוצרה התאמה מלאה בי הלוח הירחי השמשי‪ .‬לוונוס יש מחזור‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫של ‪ 8‬שני שבו היא חוזרת לאותה נקודה בשמי והופעתה באותה נקודה ביו ראש השנה הפכה‬
‫אותה לשנה הגדולה‪.‬‬
‫מציורי סלע שנמצאו בנגב שני המחזורי של וונוס היו בשימוש ותפקיד היה לתא בי השנה‬
‫השמשית והירחית‪ .‬השמש‪ ,‬הירח וונוס היו שלשת גרמי השמי שיצרו את השעו העתיק בשומר‬
‫ובמדבר הנגב‪ .‬מחזור השמש יצר את היו והשעות‪ ,‬מחזור הירח יצר את החודש ומחזור וונוס יצר‪,‬‬
‫על ידי התאמה מחזורית‪ ,‬את השנה‪ .‬החודש השומרי היה ירחי מכיוו שמחזורו הוא ‪ 29.5‬ימי לא‬
‫הייתה התאמה בי המחזור הירחי לבי המחזור השמשי‪ .‬לכ יומ השנה השומרי היה מורכב מחודשי‬
‫מתחלפי של ‪ ,29‬ו‪ 30‬ימי ‪ 12 ,‬חודשי‪ ,‬ס של ‪ 354‬ימי בשנה‪ .‬כל שנה חסרי ‪ 11‬ימי להתאמה‬
‫לשנה השמשית‪ .‬מחזור וונוס של ‪ 8‬השני שימש להתאמה בי השנה הירחית לשמשית‪ .‬בכל שנה‬
‫שלישית נוס‪ 7‬של ‪ 30‬יו‪ .‬במחזור זה נוספו ‪ 3‬חודשי של ‪ 30‬יו או ‪ 90‬ימי אשר השלי את‬
‫מחסור הימי בי השנה השמשית לשנה הירחית‪.‬‬
‫איור ‪ 11‬ציור סלע המתאר את השנה הגדולה‬
‫בציור הסלע ניצבת השמש מול הירח כאשר בינ מפרידות ‪ 8‬נקודות ששימשו לספירה על ידי‬
‫הנחת אב בגומחה של הנקודות‪ .‬הנקודות מציינות את השני‬
‫הדרושות להתאמה בי מחזור הירח והשמש‪ .‬מתחת השמש‬
‫מופיעה וונוס‪ .‬נית לראות שזוהי אישה בגלל ציור האג הרחב‪.‬‬
‫באיור ‪ 15‬מופיעה וונוס כשלראשה כיסוי ראש מרובע‪ ,‬וסמל‬
‫השמש על ראשה‪ .‬במסופוטמיה וונוס זו אלת השמי‪ ,‬אלת‬
‫המלחמה והאהבה‪ .‬היא קרויה בשמה השומרי איננה ובמה בשמה‬
‫האכדי אישתר‪ .‬באר! כנע היא מכונה עשתורת ובמצרי‬
‫מקבילתה נקראת חת'ור‪ ,‬אלת היופי‪ ,‬האהבה והפריו ואשתו של‬
‫הורוס‪ ,‬אל האור הנלח בחוש‪ .‬הציור מתאר את הרגע שבו וונוס‬
‫איור ‪ 15‬וונוס שומר עם ‪8‬‬
‫הכוכבים סביבה ועל ראשה‬
‫השמש‪.‬‬
‫משלימה את מחזור ‪ 8‬השני‪ .‬היא מתקבלת בברכה על האלי המברכי אותה‪" .‬לזאת המופיעה‬
‫בשמי אני רוצה לשלוח ברכה‪ ,‬למלכה הגדולה של השמי‪ ,‬איננה‪ ,‬אני רוצה לפנות‪ ".‬ההד של חגיגות‬
‫שובה של וונוס מופיע בתחרויות האולימפיי ביוו אשר נחגגו כל ‪ 4‬שני ‪ ,‬חצי ממחזור וונוס‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫‪ 3.0‬ציורי מיתולוגיה והקשר לשמי‪:‬‬
‫תמונת השמי וסיפורי המאבק בי גרמי השמי ה אלה שסיפקו מידע והשראה לעמי הקד‬
‫למתרחש בעולמ‪ .‬ציורי הסלע הנציחו ככל הנראה מיתוסי וסיפורי נפוצי שרווחו באזור‪ .‬ה‬
‫אצרו בתוכ את חוכמת של בני‪6‬קד ואת הפרשנות שנתנו למה שראו עינה‪.‬‬
‫ציורי מ המיתולוגיה ה ציורי הממחישי אירועי בחיי הקדמוני בצורה מתומצתת‪ ,‬כעי‬
‫תזכורת למי שגדל והתחנ על ברכי אותו מיתוס‪ .‬חלק צוירו בהקשר לפולחני וטקסי שוני‬
‫הקשורי לכל מכלול החיי‪ .‬המיתולוגיה היא החכמה שהועברה בעל פה ותפקידה היה להסביר את‬
‫הנעל‪ .‬הקשר שלה לשמי הוא ברור למרות שהסמלי לרוב ה דמיוניי‪.‬‬
‫‪ 3.1‬מיתוס הבריאה מביצה קוסמית‪:‬‬
‫בספר של גיא ונוגה דרש "המיתולוגיה הכנענית" העוסק בי היתר בכתבי אוגרית מובאת גרסה‬
‫כנענית לסיפור בריאת העול על‪6‬פי דמשקיוס‪ ,‬פילוסו‪ 7‬ממוצא סורי ב המאה החמישית לספירה‪.‬‬
‫הלה מצטט סופר כנעני בש מוכוס‪ ,‬ולפי גרסה זו‪:‬‬
‫"ראשית היה האוויר העליו והאוויר התחתו‪ ,‬שני אלו היו הראשוני ומה‬
‫נוצר האל עול )עולמוס(‪ ,‬שהוא גבול התבונה‪ .‬אומרי שממנו‪ ,‬מתו המיזוג‬
‫ע עצמו‪ ,‬נוצר כושר‪ ,‬אל התבונה‪ ,‬ואחרי כ נוצרה הביצה‪ .‬כושר הוא הפותח‬
‫את העוצמה הניתנת להבנה‪ ,‬הוא זה שיוצר את ההפרדה הראשונה בטבע השל‬
‫הבלתי נפרד‪ .‬אחרי היווצרות האוויר העליו והתחתו התהוותה בקצה רוח אחת‬
‫ושתי רוחות נוצרו באמצע‪ ,‬רוח המערב והדרו‪ ,‬ויש המחשיבי את הרוחות‬
‫האלו כקודמות לאל עול‪ .‬כושר הוא השלב הראשו הנית להבנה והביצה‬
‫תיחשב לשמי‪ ,‬שהרי אומרי שכאשר היא נחצתה לשניי נוצרו מ החצאי‬
‫שמי ואר!"‪.‬‬
‫איור ‪ 12‬ציור בריאת העול ‪ ,‬מיתוס כנעני‪ ,‬הביצה הקוסמית‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫פירוש משמיים‬
‫בציור מתוארי ‪ 5‬שלבי התואמי את המיתוס הכנעני‪ .‬שלב ‪ 1‬צד שמאל האוויר העליו והאוויר‬
‫התחתו רואי את קוו ההפרדה בינה‪ .‬שלב ‪ 2‬האל )עולמוס( יוצר ) שימו לב לעבודת הידיי‬
‫המראות פעולה של יצירה (‪ .‬שלב ‪ 3‬נוצר כושר‪ ,‬אל התבונה‪ .‬שלב ‪ 4‬נוצרת הביצה ‪ .‬שלב ‪ 5‬יצירת‬
‫העול שמי ואר! )שמיי ‪ ,‬אדמה ‪ ,‬שאול‪(.‬‬
‫‪ 3.2‬מיתוס המאבק בי בעל ומות‪:‬‬
‫באמונה הכנענית בא המאבק בי טוב לרע לידי ביטוי כמאבק בי האל בעל‪ ,‬האל הראשי‪ ,‬לאל‬
‫מ‪1‬ת‪ ,‬אל המוות‪ .‬שני האלי מנהלי ביניה מאבק מתמיד‪ .‬בעל הוא אל הסערות והגש בעוד שמ‪1‬ת‬
‫הוא אל הקי!‪ ,‬האל האחראי לבצורת ולעקרות‪ .‬על פי המיתוס הכנעני‪ ,‬בעל יורד לשאול במחזוריות‬
‫קבועה ושב לתחייה שוב ושוב בעזרת אחותו‪ ,‬ענת‪ ,‬אלת המלחמה‪ .‬זה היה ההסבר לחילופי העונות‬
‫בישראל בי חור‪ 7‬וקי!‪.‬‬
‫בציור מתואר מאבק בי שתי דמויות ע מקור המציי שני אלי‪ .‬לפי הציור שני האלי ה‬
‫שווי בממדיה ובכוח‪ .‬המאבק בניה הוא מאבק עז‪ .‬התחושה שהציור מעביר לצופה היא הכמיהה‬
‫לניצחונו של האל העומד שהוא האל הטוב על האל השוכב שהוא האל הרע‪ .‬ואכ ידו של האל הטוב‬
‫היא על העליונה‪ .‬זוהי הדמות השמאלית בציור הניצבת גאה ומכריעה לאר! את הדמות הימנית‪ .‬האל‬
‫בצד שמאל המייצג את בעל מכה את יריבו באמצעות כלי נשקו‪ ,‬הברק הנראה היטב בצורת ח! היורד‬
‫מהשמי מעל ראשו‪ ) .‬תרגו מאנגלית‪ 6‬כתבי אוגרית (‬
‫ה עומדי אחד מול השני‪,‬‬
‫בעל חזק ומ‪1‬ת חזק‪.‬‬
‫ה נאבקי אחד ע השני כמו שוורי‪,‬‬
‫בעל חזק ומ‪1‬ת חזק‪.‬‬
‫ה מכישי אחד את השני כנחשי‪,‬‬
‫בעל חזק ומות חזק‪.‬‬
‫ה בועטי אחד בשני כמו סוסי‪,‬‬
‫בעל חזק ומות חזק‪.‬‬
‫מ‪1‬ת נופל ובעל מכניעו‪.‬‬
‫איור ‪ 13‬המאבק בין בעל מות ציור סלע הר כרכום‬
‫סיכו‪:‬‬
‫ההערכה שלי שיש בנגב כ ‪ 50,000‬ציורי סלע וה מכילי סיפור של של התרבויות שחיו כא‪.‬‬
‫מהציורי המעטי שהצגתי כא נית לראות את מטרת והוא ניסיונ לתאר ימי חשובי ביומ‬
‫השנה‪ .‬ימי אלו ברבות הימי הפכו לימי עליה לרגל ומאוחר יותר לחגי שאנו חוגגי היו‪.‬‬
‫המורכבות של הציורי מראי תחכו וידע ‪,‬ששווה ברמתו לאסטרונומיה המצרית ובשומר‪ ,‬וזה די‬
‫מפתיע למצוא כא‪ ,‬במדבר הנגב‪ ,‬את הידע המורכב של תנועות הכוכבי‪ .‬אי ספק שפענוח של ציורי‬
‫הסלע יגלה עוד נדבכי חבויי שיאירו את אורחות החיי בפרה היסטוריה של תושבי המדבר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פירוש משמיים‬
‫‪ ‬יהודה רוטבלום‬
‫מקורות‬
‫כל אלו שמופיעי בביוגרפיה של הספר פירוש משמי יהודה רוטבלו‬
‫‪ .1‬עבודת הדוקטורט של עוזי אבנר ‪" ,‬מחקרי בתרבות החומרית והרוחנית של תושבי הנגב‬
‫וסיני בי האל‪ 7‬השישי לאל‪ 7‬השלישי לפנה"ס" שופכת אור על שפע הממצאי‬
‫הארכיאולוגיי בנגב והייתה לי לעזר רב בבואי לחבר בי הממצאי בשטח‪ ,‬במיוחד‬
‫כיווני אתרי קדושה לשמש‪ ,‬לבי אמונות שהיו קיימות באותה תקופה‪.‬‬
‫‪ .2‬מיתולוגיה וסמל‪ :‬סמליות בדתות פרהיסטוריות‪ -‬אריאל גול ) ‪Myth and Symbol:‬‬
‫‪ (Symbolism in Prehistoric Religions‬שעשויה לסייע למי שמבקש לפענח את‬
‫הסמלי הבאי לידי ביטוי בציורי סלע‪ .‬מדובר במחקר מקי‪ 7‬שכל פרק בו מאיר דברי‬
‫הקשורי למיתוסי בעול הקדו ובמיוחד באסיה התיכונה‪.‬‬
‫‪" .3‬חותמות גליל במערב אסיה" )‪- (The Seal Cylinders of Western Asia‬‬
‫‪William‬‬
‫‪ .Hayes Ward‬ספר זה הוא מקור בלתי‪6‬נדלה לאיורי של חותמות גליל‪ ,‬שמחזק את‬
‫מסקנותיי על מוצא הסמלי ותפוצת‪.‬‬
‫‪12‬‬