רשימת הדגים דלעיל איננה מושלמת, אלא היא מייצגת את עיקר הדגים הנפוצים. נ

‫ב”ה‬
‫אייר תשע”א‬
‫מחוייבים אנו לפרסם הנודע לנו ברורות שזקני הוראה של דורנו הרב יוסף‬
‫ וגם עוד גדולי‬,‫שלו’ אלישיב שליט”א והרב שמואל הלוי ואזנר שליט”א‬
)‫ אוסרים הדגים שיש בהם שרצים (תולעי אניסקיס‬,‫הוראה מפורסמים‬
.)‫בין במעיהן בין בחללן בין בבשרן (לפי המצב המצוי היום‬
B”H
Iyar, 5771
Ziknei Poskim of our generation,
We are obligated to publicize that which is clearly known to us, that the
Shlit”a, and other well known
HoRav Yosef Sholom Elyashiv Shlit”a and HoRav Shmuel HaLevi Wosner
whether they are found in
regardless
Gedolei Horo’ah, forbid fish infested with Sheratzim (Anisakis worms),
the intestinal tract, body cavity or in the flesh (as is the current situation).
HoRav Shraga Feivel Cohen
HoRav Dovid Feinstein
The abovementioned statement is accurate
HoRav Yosef Sholom Elyashiv
HoRav Aharon Moshe Schechter
I have already made known my humble opinion
in Shevet HaLevi, 4:83. Signed 18 Iyar, 5771
HoRav Shmuel HaLevi Wosner
The following list is‫אנו‬
based
on the preliminary
findings
of fish
experts
infestation
of Anisakis wo
,‫שליט"א‬
‫פוסקי דורנו‬
‫ישראל‬
‫גדולי‬
‫של‬regarding
‫הנוספת‬the
‫קריאתם‬
‫לאחר‬
in fish. This information is current as of 5/25/2011. It will be updated as new information is received.
‫ כי בעיית אניסאקיס בבשר הדגים איננה מצויה‬,‫שבים מזכירים לציבור‬
The following fish (fresh, frozen, smoked, canned)
‫מדינות‬are
‫בכל‬
‫ ואיננה‬,‫בכל סוגי הדגים‬
OF‫מצויה‬
CONCERN:
•‫עוררנו‬
Carp
• Butterfish
‫ וכפי שכבר‬.‫מצוי דייג של סוגי דגים רבים‬
,‫אלא שבמקומות שהם נמצאים‬
• Flounder – Only: Channel, Fluke , Georgia Banks
• Canned Salmon (Wild, which it usually is, unless marked farm raised)
• Gefilte‫יש‬
Fish‫כי• בסוגי הדגים הבאים יש להיזהר מאד כי‬
:‫בהם ריבוי גדול של תולעי אניסאקיס‬
Cod,‫ אנו שבים ומזכירים לציבור‬,‫בעבר‬
The following fish (fresh, frozen, smoked, canned)
,‫במקצתם‬
‫העולם אלא‬
are FREE OF THIS
CONCERN:
1
• Herring fillet (according to many Poskim)
• Lox (Farm raised, which it usually is, unless marked “wild”)
• Minced Fish Sticks, Minced Fish Patties, Minced Fish Cakes
• Mullet
• Pike
• Pollock – Only Atlantic
• Red Snapper (except Pacific)
• Sable- Only when marked: Farm Raised Black Cod
• Salmon - Farm Raised (e.g. Atlantic, British Columbia, Chilean,
• Fish Sticks, Fish patties, Fish Cakes - Filleted
• Flounder: All other types (including: Dabs, Turbot, Yellow Fin Sole, Yellow Tail)
• Hake
• Halibut3
Products c
• Ocean Perch
only be pr
• Pollock – Alaskan
identified
• Red Perch
clear label
• Red Snapper- Pacific
the packag
• Sable4
• Salmon- wild
• Sardines [with skin and bones] - Portugal, Scotland and Norway2
• Sea Bass (Chilean)5
• Sole
• Yellow Perch
.]‫ [המיוצר בהולנד בחזקת נקי‬.‫ סין‬,‫ פלאונדר] שמקורו מאלסקה‬,‫סול [פוטית‬
.‫א‬
.‫ סין‬,‫זהבנון [פולוק] שמקורו מאלסקה‬
.‫ב‬
.]‫ [פילה מרלוזה "ללא עור" מארגנטינה בחזקת נקי‬.‫ סין‬,‫מרלוזה [בקלה] שמקורו מאלסקה‬
.‫ג‬
.‫ סין‬,‫ אלסקה‬,‫ שמקורו מנורבגיה‬,‫קוד‬
.‫ד‬
New Zealand, Norwegian)
• Sardines- Morocco and Philippines .‫ סין‬,‫ אלסקה‬,‫ שמקורו מנורבגיה‬,‫הליבוט‬
.‫ה‬
• Sardines [Skinless and boneless]- All countries
• Sea
Bass – Blue,‫רוסיה‬
Nose (New Zealand),
Grouper (Mexican),
Bass ‫סלמון [אילתית] שמקורו‬
‫ בארץ‬.‫ [דגי הסלמון שמקורם מכלובים הנמצאים בים‬.‫סין‬
,‫ארה"ב‬
,‫מארה"ב‬
‫ ומגיע‬Striped
,‫מהים‬
.‫ו‬
• Tilapia
• Trout
with white flesh can be checked
[after the skin is removed
.]‫ והם בחזקת נקיים‬,‫מיובאים מנורבגיה ומצ'ילי‬CHECKING:
‫דגים אלו‬Fish‫ישראל‬
• Tuna
2
• Whitefish: Great Lakes (Some Poskim allow from Winnipeg [Canada] as well)
a light box, by shining a bright flashlight from underneath, or by holding up t
bright light. The worms may appear extended or coiled in a circle. Wild Salm
‫לברר•כי אכן בייצורים שבמקומות הבעיתיים נעשתה השגחה צמודה‬
‫ אין‬fish
‫לעיל‬
'‫הנז‬
‫הדגים‬light‫סוגי‬
‫ בכל‬to check.
other pink colored
require
an ultraviolet
and expertise
Whiting‫ אלא יש‬,‫להסתמך כלל על חותמת כשרות בלבד‬
.‫הסלמון שאין אפשרות כלל כולל בהשגחה צמודה להסיר את התולעים‬
‫דגי‬
.‫הסרתם‬
‫על‬been‫צמוד‬
‫פיקוח‬
‫והיה‬
‫הטפילים‬
1. Generally not
infested‫[להוציא‬
and does not require checking,
however there have
instances that worms
have been found.
| 2. Other
countries (besides the‫בעניני‬
5 listed [in both‫מומחים‬
categories]) are still ‫של‬
under investigation.
3. Found near the neck [area of the stomach]. Alaskan halibut may be infested in other areas as well. | 4. Sometimes it is actually made from sea bass (see below). | 5. The upper area adjacent to the stomach may be infested
‫ להוציא את דגי הסול שאפשר להסיר התולעים ללא הסרת‬,‫ אין כל אפשרות להסיר את התולעים ללא הסרת העור‬,‫ זהבנון‬,‫ קוד‬,‫וכן בדגי המרלוזה‬
.]‫ עקב שקיפותו הרבה‬,‫העור‬
:‫בסוגי הדגים הבאים המגיעים לארץ שלימים יש להיזהר מאד גם מתולעים שבחלל מעי הדג‬
,‫ בקלה צעיר‬.‫א‬
.]‫ וכן הנבדק עד היום ממדינת הודו ונמצאו נקיים‬,‫ סרדינים [להוציא אותם המגיעים ממדינת מרוקו‬.‫ב‬
.‫ הליבוט‬.‫ג‬
.‫ רוטברש מכל הזנים‬.‫ד‬
:‫הדגים מהסוגים הבאים המיובאים לארץ הם בחזקת נקיים‬
.‫ נסיכת הנילוס‬.‫א‬
.‫ פילה אמנון מושט מהבריכות בסין‬.‫ב‬
.‫ פילה באס מהבריכות בסין‬.‫ג‬
.‫ דגי טונה לסוגיו‬.‫ד‬
.‫ פילה ברבוניה‬.‫ה‬
:‫ בחזקת נקיים מתולעי אניסאקיס‬,‫הדגים הגדלים בארץ ישראל‬
.]‫ ויש לקנות עם השגחה על טפילים בלבד‬,‫ [אולם יש להיזהר בשאר טפילים המצויים בהם‬,‫ דגי הבריכות למיניהם‬.‫א‬
.‫ פורל טרי ומצונן‬.‫ב‬
.‫ דניס מכלובי הים‬.‫ג‬
.‫ אלא היא מייצגת את עיקר הדגים הנפוצים‬,‫רשימת הדגים דלעיל איננה מושלמת‬
:‫ במשרדי המכון למצוות התלויות בארץ בטלפונים‬,‫ניתן לקבל את הרשימה המלאה‬
08/9207911 :‫ או בפקס‬08/9214829