זימון מוקדם לשימוע לפני פיטורים עובד זמני

‫מגה קמעונאות בע"מ‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫תאריך‪_______ :‬‬
‫לכבוד‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪:‬‬
‫זימון לשימוע לפני פיטורים (עובד זמני)‬
‫____‬
‫‪ .1‬החברה שוקלת את סיום העסקתך בחברה מהסיבות הבאות‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫‪ .2‬בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינך‪ ,‬הינך מוזמן‪/‬נת לשימוע שיתקיים בתאריך‬
‫בשעה‬
‫ב‬
‫בפני‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬בהליך השימוע תינתן לך הזכות ליתן את תגובתך ולהתייחס למכלול השיקולים המהווים בסיס‬
‫לכוונת החברה לסיים את עבודתך‪ .‬בנוסף‪ ,‬הינך רשאי לצרף טענותיך בכתב – לפני השימוע או‬
‫במהלכו‪.‬‬
‫‪ .4‬הינך רשאי להגיע לשימוע מלווה בנציג מטעמך‪.‬‬
‫‪ .5‬הינך רשאי לוותר על זכות השימוע בע"פ ולהגיש טענותיך בכתב‪.‬‬
‫‪ .6‬אי הגעה לשימוע או אי הגשת טענותיך בכתב‪ ,‬ללא הסבר מניח את הדעת מצידך‪ ,‬יחשב כויתור‬
‫על זכותך לשימוע‪.‬‬
‫‪ .7‬לאחר קיום השימוע או אי קיומו כאמור בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ ,‬תתקבל ההחלטה בעניינך‪.‬‬
‫‪ .8‬הודעה בדבר ההחלטה שתתקבל תימסר לך‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אישור העובד‪/‬ת על קבלת הזימון‬
‫העתק‪:‬‬
‫תיק אישי‬