מערכת לאכיפת חוקי התנועה בצומת לא מרומזר

 © Technion - Israel Institute of Technology, Technion Libraries
‫תקציר התיזה נוצר בספרית הפקולטה לאווירונאוטיקה‬
04-8292310 :‫ טל‬[email protected] :‫דוא"ל‬
‫מנוהל ומתוחזק ע"י הספריה המרכזית ע"ש אלישר‬
04-8292513 ,04-8292520 :‫ טל‬[email protected] :‫יעץ‬
04-8293827 :‫ טל‬[email protected] :‫מחשוב‬
.‫המסמכים במאגר זה מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים‬
.‫ לימוד עצמי ומחקר בטכניון‬,‫השימוש בהם מיועד אך ורק לצרכי הוראה‬
‫ ללא הסכמה מראש‬,‫ להפיץ או לפרסם את החומר המוגן או חלק ממנו‬,‫ להעתיק‬,‫אין לשכפל‬
.‫ובכתב של בעל זכויות היוצרים‬
.‫שימוש במאגר מהווה הסכמה לקבלת התנאים המפורטים לעיל‬
The documents in this database are protected by copyright law. You may use
them for the purpose of teaching, self study and research in the Technion.
You may not duplicate, copy, distribute or publish these protected documents
or part of them without prior written consent from the owner of the copyright.
Use of this database constitutes acceptance to the above conditions.
‫עבודת גמר‬
‫לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר‬
‫מגיסטר להנדסה )‪(M.E.‬‬
‫מגישים‪:‬‬
‫אמיר חסדאי‬
‫מתן נוריק‬
‫מרכז הקורס‪:‬‬
‫ד"ר יצחק גלזר‬
‫מנחה‪:‬‬
‫ד"ר יוסף פרום‬
‫‪© Technion - Israel Institute of Technology, Technion Libraries‬‬
‫מערכת לאכיפת חוקי התנועה בצומת לא מרומזר‬
‫תקציר‬
‫עבודה זו עוסקת באפיון‪ ,‬הגדרה ותכן של מערכת לאכיפה של חוקי התנועה בצומת לא מרומזר‪,‬‬
‫ובפיתוח תכנית פרויקטאלית ועסקית למימוש תכן זה‪.‬‬
‫העבודה בוצעה על ידי חברת צ‘אז תעשיות בע“מ‪ ,‬חברה חדשה שהוקמה לאחרונה‪ ,‬בבעלות‬
‫פרטית של מקימיה‪ .‬החברה הוקמה במטרה להשתלב בשוק המערכות לאכיפה של חוקי תנועה‬
‫בצמתים לא מרומזרים‪.‬‬
‫הצורך‪ :‬גילוי ותיעוד עבירות תנועה בצמתים לא מרומזרים‪ ,‬מסוג אי ציות לתמרור ואי מתן זכות‬
‫קדימה‪ ,‬והפקת דו"ח תנועה בהתאם‪.‬‬
‫כיום לא קיימות מערכות המבצעות גילוי של עבירות כאלו בצמתים לא מרומזרים‪ ,‬אולם קיימות‬
‫מערכות בתחומים קרובים כגון גילוי עבירות מהירות ואי ציות לרמזור אדום‪.‬‬
‫צמתים לא מרומזרים מהווים מוקד התרחשות לכ ‪ 1‬מכל ‪ 8‬מתאונות הדרכים‪ .‬בישראל כ‪1.5%-‬‬
‫מהתאונות הקטלניות )‪ 1.5%‬מההרוגים( מתרחשות בצמתים עם תמרור "עצור"‪ ,‬עוד כ ‪1.5%‬‬
‫)‪ 1.5%‬מההרוגים( מתרחשות בצמתים עם תמרור "תן זכות קדימה" ועוד כ ‪ 8.5%) 9%‬מההרוגים(‬
‫בצמתים ללא תמרור או רמזור‪ .‬סה"כ ‪ 12%‬מהתאונות הקטלניות )‪ 11.5%‬מההרוגים( מתרחשות‬
‫בצומת לא מרומזר‪.‬‬
‫בנוסף עבירות תנועה המתבצעות בצומת לא מרומזר מהוות ‪ 23%‬מעבירות התנועה הגורמות‬
‫לתאונות עם נפגעים‪ ,‬וגורמות לכ ‪ 12%‬מכלל התאונות עם נפגעים בישראל‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬עבירות‬
‫אי ציות לרמזור ונסיעה במהירות מופרזת גורמות ל ‪ 7%‬ו ‪ 2.5%‬מתאונות הדרכים בהתאמה‪.‬‬
‫בהסתמך על מכרז של ממשלת ישראל משנת ‪ ,2007‬ונתונים נוספים‪ ,‬זוהה שוק פוטנציאלי של ‪300‬‬
‫יחידות קצה להתקנה בצמתים ומרכז שו"ב‪ ,‬המהווה פוטנציאל הכנסות של ‪ 60.5‬מליון ש"ח‬
‫ממכירות בישראל על פני תקופה של שנת פיתוח וחמש שנות שיווק ומכירות‪.‬‬
‫נערך סקר שוק‪ ,‬ובו נמצא כי מגוון יצרנים משווקים מערכות אכיפה לעבירות תנועה כגון אי ציות‬
‫לרמזור אדום‪ ,‬נסיעה במהירות מופרשת‪ ,‬נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית ועוד‪ ,‬אולם לא משווקת‬
‫אף מערכת לאכיפה של עבירות תנועה מסוג אי ציות לתמרור עצור ואי מתן זכות קדימה‪.‬‬
‫פותחו שני קונספטים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קונספט "כלכלי" – קונספט המתמקד בהוזלת מחיר המערכת‪ ,‬מבוסס על מצלמת יום‪.‬‬
‫קונספט "עתיר ביצועים" – קונספט המתמקד בעמידה בדרישות הביצועים שבמפרט‪,‬‬
‫מבוסס על שתי מצלמות יום‪ ,‬מצלמת לילה ומערך חיישני משקל‪.‬‬
‫נמצא כי שני הקונספטים עומדים בדרישות המפרט ויעדי העלות‪ .‬הקונספט "עתיר ביצועים" נבחר‬
‫על סמך אטרקטיביות גבוהה יותר בעיני הלקוח וצפי לשביעות רצון לקוח גבוהה יותר מביצועיו‪.‬‬
‫המוצר מורכב ממרכז שו"ב )שליטה ובקרה( ארצי‪ ,‬אליו מחוברות נקודות הקצה המותקנות‬
‫בצמתים‪ .‬בכל נקודת קצה מותקן עמוד ובו מצלמות יום ולילה‪ ,‬ומחשב המבצע את גילוי וזיהוי‬
‫הרכב העבריין‪ .‬בנוסף לעמוד זה מותקנים בצומת חיישני משקל מתחת לכביש‪ ,‬ומצלמה ייעודית‬
‫לצילום אזור קו העצירה‪.‬‬
‫‪© Technion - Israel Institute of Technology, Technion Libraries‬‬
‫אדר התשע"א‬
‫רמת גן‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יכולת הפרדה בין מכוניות סמוכות‪ :‬טובה מ ‪ 0.5‬מטר‬
‫הסתברות לזיהוי אוטומטי של העבריין‪95% :‬‬
‫הסתברות גילוי של עבירת אי עצירה בקו עצירה‪99% :‬‬
‫הסתברות גילוי של עבירת אי מתן זכות קדימה‪90% :‬‬
‫קצב התראות השווא בשני סוגי העבירות טוב מ ‪ 1‬ליום‬
‫זוהו ארבעה סיכונים עיקריים בפרויקט‪ .‬שני סיכונים טכניים‪ ,‬הנוגעים ליכולת זיהוי העבריין‪,‬‬
‫ושני סיכונים תוכניתיים הנוגעים לגיוס כספים להתנעת הפרויקט וקבלת הזמנות בשלב היצור‬
‫הסדרתי‪ .‬לכל הסיכונים הותאמו תוכניות לניהול הסיכונים והפחתתם לרמה נסבלת‪.‬‬
‫משך הפיתוח של המערכת הוא שנה‪ ,‬אחריה ניתן יהיה להתחיל בשנת שיווק והדגמות‪ .‬לאחר שתי‬
‫השנים הללו יתחילו המכירות‪ ,‬בהיקף של ‪ 300‬נקודות קצה על פני ‪ 4‬שנות שיווק‪.‬‬
‫מחיר המכירה של המערכת הינו ‪ ₪ 500,000‬למרכז השו"ב ו‪ ₪ 200,000-‬ליחידת הקצה‪ .‬עלות‬
‫המערכת תוכננה להוות עד ‪ 40%‬ממחיר המכירה שלה והיא עומדת על ‪ ₪ 200,000‬למרכז השו"ב‬
‫ו‪ ₪ 65,000-‬ליחידת הקצה‪.‬‬
‫בהנחה של מכירת יחידות קצה על פי התכנון ניתן להגיע לרווח מצטבר של כ‪ 16-‬מש"ח על פני שש‬
‫שנות הפרויקט‪ .‬רווח זה משקף שיעור ריבית פנימית )‪ (IRR‬של ‪ 68%‬וערך מהוון נוכחי )‪ (NPV‬של‬
‫כ‪ 12.5-‬מש"ח‪ .‬הפרויקט מגיע לאיזון כספי בשנה השלישית שלו‪ ,‬לאחר מכירת ‪ 20‬נקודות קצה‪.‬‬
‫לטובת מימוש הפרויקט נדרש גיוס הון של כ‪ 3.2-‬מש"ח בשנת הפעילות הראשונה ו‪ 3.7-‬מש"ח‬
‫לשנת הפעילות השנייה‪.‬‬
‫מניתוח הרגישות עולה כי הרגישות העיקרית היא למחיר המכירה של נקודת הקצה‪ .‬קיטון של כ‪-‬‬
‫‪ 25%‬במחיר המכירה עלול לבטל את כדאיות הפרויקט‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬מדובר בפרויקט המהווה פתיחת נישה חדשה בתחום מערכות האכיפה האוטומטיות‪,‬‬
‫ומתאפיין בסיכון נמוך עד בינוני ופוטנציאל תשואה גבוה‪.‬‬
‫‪© Technion - Israel Institute of Technology, Technion Libraries‬‬
‫הביצועים עיקריים של המערכת הינם‪:‬‬