תקנון זכויות התלמיד במכללה

‫מכללה חברתית‬
‫טלפון‪ 04-6667417 :‬פקס‪04-6571633 :‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫כתובת‪:‬דולב ‪ 3‬מגדל תפן כתובת למכתבים‪:‬ת‪.‬ד ‪ 53‬מגדל תפן ‪2495900‬‬
‫ח‪.‬פ‪514815265 :‬‬
‫חובות וזכויות התלמיד‬
‫זכויות וחובות התלמיד בקורס להכשרה מקצועית‪ ,‬הם כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.1‬על בית הספר חלה החובה להעמיד לרשות התלמידים‪ ,‬טרם פתיחת הקורס‪ ,‬מבנה‪,‬ציוד‪ ,‬מכשור‪ ,‬חומרים ושירותים‬
‫אחרים על פי אישור פתיחת הפעולה שניתן‪ ,‬ובהתאם לנדרש בתקן המקצוע ובתוכנית הלימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים‪ ,‬טרם פתיחת הקורס‪ ,‬את רשימת המורים שאושרו על ידי‬
‫הפיקוח המקצועי ‪ ,‬ואשר ילמדו בקורס‪.‬‬
‫‪.3‬על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים‪ ,‬טרם פתיחת הקורס‪ ,‬את פרטי תכנית הלימודים המאושרת‪,‬‬
‫שעל פיה יבוצע הקורס‪ ,‬לרבות פירוט השעות‪,‬את התנאים להגשה לבחינות וכל תנאי אחר הקשור בתוכן הלימודים ‪.‬‬
‫‪.4‬על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים את חובת הנוכחות ורישומה‪ ,‬ואת נהלי המשמעת‪.‬‬
‫‪.5‬על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים כל תנאי שעלול להביא לשלילת ההכרה או שעלול לשלול זכאות‬
‫להגשה לבחינות ולתעודה‪.‬‬
‫‪.6‬על בית הספר חלה החובה לידע את התלמידים אם הקורס הוכר על‪-‬ידי משרד החינוך לצורך גמול השתלמות‪.‬‬
‫‪.7‬התלמיד חייב להתנהג בהתאם לנהלי המשמעת המקובלים בבית הספר העסקי‪.‬‬
‫‪.8‬התלמיד חייב להשתתף בכל השיעורים בקורס‪ ,‬כולל עבודה מעשית‪ ,‬סטאז'‪ ,‬התמחות‪ ,‬וכל שיעור אחר הכל לפי תוכנית‬
‫הלימודים ומערכת השעות של בית הספר‪ .‬כל היעדרות צריכה להיות מגובה במסמכים בדבר היותה מוצדקת (אישור‬
‫מחלה‪ ,‬אישור שירות מילואים וכד') היעדרות מכל סיבה שהיא‪ ,‬כולל סיבה מוצדקת‪ ,‬של יותר מ ‪ 15% -‬משעות הלימוד‬
‫תשלול מהתלמיד את הזכאות להבחן בתום הקורס‪.‬‬
‫‪.9‬התלמיד חייב לעמוד בדרישות הלימודים של הקורס‪ ,‬ולבצע את שיעורי הבית‪,‬העבודות‪ ,‬הפרויקטים‪ ,‬ולעמוד בבחינות‬
‫‪ .10‬זכותו של התלמיד לגשת לבחינות מטעם המשרד אם עמד בדרישות הלימודים במהלך הקורס‪ ,‬ובכפוף לאמור‬
‫בנהלים אלה ולעמידה בתנאיו‪ ,‬הן מצד התלמיד והן מצד בית הספר‪.‬‬
‫לפי נהלי המחלקה הפדגוגית לעניין ציוני מגן‪ ,‬מופעל בחלק מהקורסים נוהל ציוני מגן‪ ,‬ואם הוא קיים באותו קורס‪,‬‬
‫זכאי התלמיד ליהנות ממנו בהתאם לנוהל ובכפוף לו‪.‬‬
‫‪.11‬זכותו של התלמיד לקבל תעודה‪ ,‬בהתאם לנוהל תעודות של המחלקה הפדגוגית‪ ,‬אם עמד בדרישות הקורס‬
‫ובבחינות‪ ,‬בכפוף לאמור בנהלים אלה ובכפוף לתנאים הנוספים הנדרשים בדין או בנהלי המחלקה הפדגוגית‪ ,‬לקבלת‬
‫התעודה‪.‬‬
‫מכללה חברתית‬
‫טלפון‪ 04-6667417 :‬פקס‪04-6571633 :‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫כתובת‪:‬דולב ‪ 3‬מגדל תפן כתובת למכתבים‪:‬ת‪.‬ד ‪ 53‬מגדל תפן ‪2495900‬‬
‫ח‪.‬פ‪514815265 :‬‬
‫השהיית ‪ /‬הפסקת לימודים‬
‫א‪ .‬דמי הרשמה ‪ -‬על אף כל האמור במסמך זה להלן‪ ,‬ובכל מצב שהוא‪ ,‬מובהר בזה‪ ,‬כי לא יוחזרו סכומים ששולמו ו‪/‬או‬
‫שישולמו על חשבון דמי הרשמה למכללה החברתית‪.‬‬
‫ב‪ .‬מועד תחילת לימודים ‪-‬לצורך תקנון זה‪ ,‬ייחשב מועד תחילת הלימודים‪:‬‬
‫(‪ )1‬כמועד הפתיחה של הקורס אליו נרשם התלמיד; או‬
‫(‪ )2‬כמועד הפתיחה של הקורס הראשון שנפתח מבין כלל הקורסים אליהם נרשם התלמיד‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי מועד פתיחת קורס ייחשב‪ ,‬בין לפי הפרסום בתכנית הלימודים הרלוונטית לאותה שנה ובין לפי מועד פתיחתו‬
‫בפועל‪ ,‬לפי המאוחר מביניהם‪.‬‬
‫תלמיד –תלמיד מכללה החברתית‪ ,‬לרבות מי שנרשם ולרבות מי שמסר להנהלת המכללה טופס הרשמה וטרם החל את‬
‫לימודיו במכללה בפועל‪.‬‬
‫ג‪ .‬השהיית לימודים ‪-‬תלמיד המעוניין להשהות את לימודיו בעמותה או מקצת הקורסים אליהם נרשם‪ ,‬בין טרם מועד‬
‫תחילת הלימודים ובין לאחר מועד זה‪ ,‬יהיה זכאי לבקש השהיית לימודיו (להלן‪" :‬בקשת השהייה")‪ ,‬בכפוף לתנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬התלמיד יגיש להנהלת העמותה בקשה בכתב‪ ,‬נושאת תאריך‪ ,‬הכוללת את נימוקי ההשהיה וכן תקופת ההשהיה‬
‫המתבקשת לגבי כל קורס בנפרד‪.‬‬
‫(‪ )2‬בקשת ההשהיה תוגש להנהלת למכללה החברתית‪ ,‬לא יאוחר מחודש לאחר מועד תחילת הלימודים‪.‬‬
‫(‪ )3‬לא ניתן להשהות לימודים למשך יותר מ‪ 12 -‬חודשים ממועד תחילת לימודים המקורי‪.‬‬
‫(‪ )4‬בתום השהיית הלימודים‪ ,‬תתואם עם התלמיד מערכת המשך הלימודים בהתאם למספר המקומות הפנויים‬
‫ולתוכנית הלימודים הרלוונטית לאותה שנה‪.‬‬
‫(‪ )5‬במידה ותאושר השהיית לימודים‪ ,‬לא תינתן לתלמיד אפשרות לביטול הרישום ‪ /‬הפסקת לימודים‪ ,‬כמתואר להלן‪.‬‬
‫(‪ )6‬להנהלת המכללה החברתית‪ ,‬שיקול דעת בלעדי באישור או דחיית הבקשה לפי העניין‪.‬‬
‫(‪ )7‬גם אם אושר לסטודנט השהייה לימודים‪ ,‬ישלם מחדש דמי הרשמה ‪.‬‬
‫(‪ )8‬במידה והסטודנט זכה להנחה בזמן שביקש השהייה‪ ,‬אין הנהלת המכללה החברתית‪ ,‬מתחייבת להעניק לו את‬
‫ההנחה בקורס הבא‪ ,‬כך שיצטרך להשלים את עלות הקורס למחיר המלא‪.‬‬
‫(‪ )9‬במידה ויצאו עדכונים חדשים לספרי הלימוד בין זמן ההשהייה לתחילת הקורס המחודש ישלם הסטודנט עבור ספרי‬
‫הלימוד המעודכנים‬
‫מכללה חברתית‬
‫טלפון‪ 04-6667417 :‬פקס‪04-6571633 :‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫כתובת‪:‬דולב ‪ 3‬מגדל תפן כתובת למכתבים‪:‬ת‪.‬ד ‪ 53‬מגדל תפן ‪2495900‬‬
‫ח‪.‬פ‪514815265 :‬‬
‫ד‪ .‬ביטול הרישום ‪ /‬הפסקת לימודים –תלמיד המעוניין לבטל את רישומו טרם מועד תחילת לימודים‪ ,‬או להפסיק את‬
‫לימודיו‪ ,‬יהיה זכאי להגיש בקשה בעניין להנהלת המכללה החברתית‪ ,‬ולהחזר כספים על חשבון שכר הלימוד‪ ,‬ששולם‬
‫בפועל (להלן‪" :‬בקשת ביטול")‪,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬התלמיד יעביר להנהלת העמותה בקשה בכתב‪ ,‬נושאת תאריך‪ ,‬הכוללת נימוקי הביטול או הפסקת הלימודים‪,‬‬
‫(‪ )2‬למען הסר ספק‪ ,‬לא יוחזרו כספים בשל בקשת ביטול שהוגשה לאחר חודש ממועד תחילת הלימודים‪.‬‬
‫(‪ )3‬החזר כספים‪ ,‬בכפוף לתנאים אלה‪ ,‬יהיה בניכוי עלות עזרי לימוד (ספרי לימוד ו‪/‬או ספרי תרגול ו‪/‬או קוד גישה‬
‫לאינטרנט)‪ ,‬בסך ‪ ₪ 250‬בגין כל קורס אליו נרשם התלמיד‪ ,‬אשר בקשת הביטול בעניינו התקבלה במשרדי הנהלת‬
‫המכללה החברתית‪ ,‬לאחר שבוע טרם מועד פתיחתו‪.‬‬
‫(‪ )4‬החזר כספים על חשבון שכר לימוד‪ ,‬בכפוף לתנאים אלה‪ ,‬יהיה בהתאם למועד קבלת בקשת ביטול על ידי הנהלת‬
‫המכללה החברתית‪ ,‬על פי הטבלה שלהלן‪:‬‬
‫מועד קבלת בקשת הביטול‬
‫החלק היחסי להחזר‬
‫לפני מועד תחילת לימודים‬
‫‪ 100%‬לא כולל דמי רישום ובקיזוז ספרי לימוד‬
‫עד שבועיים לאחר מועד תחילת הלימודים‬
‫‪ 75%‬ללא דמי רישום ובקיזוז ספרי לימוד‬
‫עד חודש לאחר מועד תחילת הלימודים‬
‫‪ 50%‬ללא דמי רישום ובקיזוז ספרי לימוד‬
‫לאחר חודש ממועד תחילת הלימודים‬
‫אין החזר‬
‫ה‪ .‬אופן החזר שכר לימוד ‪-‬עם אישור בקשת ביטול על ידי הנהלת המכללה החברתית‪ ,‬החזר כספים‪ ,‬על חשבון שכר‬
‫לימוד ששולם בפועל‪ ,‬יתבצע תוך פרק זמן של כחודש‪ ,‬בכפוף לאמור בתקנון זה‪.‬‬
‫פרשנות ‪-‬האמור בתקנון זה‪ ,‬יחייב את הנרשם ואת המכללה החברתית‪ ,‬ויהווה מקור בלעדי לאופן חישוב החזרי‬
‫סכומים על חשבון שכר לימוד‪ ,‬בגין הפסקה או ביטול כאמור‪ .‬לא תישמע טענה בדבר אי ידיעת‪/‬הבנת הכתוב בתקנון‪.‬‬
‫לו"ז פעילות מכללה חברתית‬
‫צפי תחילת הקורס‪ -________ :‬וזאת בתנאי שיהיו לפחות ‪ 12‬נרשמים‪.‬‬
‫ימי פעילות הקורס‪ _______ :‬בין השעות _________‪___________ -‬‬
‫במידה וידרש תגבור בהמשך הקורס יקבע היום הנוסף יום _________ בין השעות ________‪__________-‬‬
‫הימים והשעות בכפוף ובתאום עם מרכז צעירים עכו‪.‬‬
‫מכללה חברתית‬
‫טלפון‪ 04-6667417 :‬פקס‪04-6571633 :‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫כתובת‪:‬דולב ‪ 3‬מגדל תפן כתובת למכתבים‪:‬ת‪.‬ד ‪ 53‬מגדל תפן ‪2495900‬‬
‫ח‪.‬פ‪514815265 :‬‬
‫צפי תאריך הגשה לבחינה‪ ________ :‬וזאת בכפוף לתאריכי הבחינות הנקבעות על ידי לשכת רואי החשבון‬
‫ובהתאם ליכולת ורמת הרכב התלמידים בכיתה‪.‬‬
‫הרשמה לבחינות לשכת רואי החשבון‪ :‬באחריות התלמיד בלבד מול לשכת רואי החשבון‪.‬‬
‫לוח חופשות‬
‫לוח לשנת הלימודים תשע"ה ‪2014-2015‬‬
‫חופשת ט` אב‬
‫יום ג'‬
‫ט' באב תשע"ד‬
‫‪05.08.2014‬‬
‫חופשת ראש השנה‬
‫מיום ד'‬
‫עד יום ו' כולל‬
‫כ"ט באלול תשע"ד‬
‫ב' בתשרי תשע"ה‬
‫‪-24.09.2014‬‬
‫‪26.09.2014‬‬
‫חופשת יום הכיפורים‬
‫יום ו'‬
‫ט' בתשרי תשע"ה‬
‫‪03.10.2014‬‬
‫חופשת סוכות‬
‫מיום ה'‬
‫עד יום ה' כולל‬
‫ט"ו בתשרי תשע"ה‬
‫כ"ג בתשרי תשע"ה‬
‫‪-09.10.2014‬‬
‫‪17.10.2014‬‬
‫חופשת חנוכה‬
‫יום א`‬
‫כ"ט כסלו תשע"ה‬
‫‪21.12.2014‬‬
‫חופשת תענית אסתר ופורים‬
‫מיום ד'‬
‫עד יום ו'‪ ,‬כולל‬
‫י"ג באדר תשע"ה‬
‫ט"ו באדר תשע"ה‬
‫‪06.03.2015 – 04.03.2015‬‬
‫חופשת פסח‬
‫מיום ב'‬
‫עד יום ו'‪ ,‬כולל‬
‫י' בניסן תשע"ה‬
‫כ"א בניסן תשע"ה‬
‫‪10.04.2015 – 30.03.2015‬‬
‫חופשת יום הזיכרון לחללי צהל‬
‫מיום ג'‬
‫עד יום ד'‪ ,‬כולל‬
‫ב' באייר תשע"ה משעה ‪18:00‬‬
‫ג' באייר תשע"ה‬
‫‪ 21.04.2015‬משעה ‪18:00‬‬
‫‪22.04.2015‬‬
‫חופשת יום העצמאות‬
‫יום ה'‬
‫ד' באייר תשע"ה‬
‫‪23.04.2015‬‬
‫חופשת חג השבועות‬
‫מיום שבת‬
‫עד יום א'‪ ,‬כולל‬
‫ה' בסיוון תשע"ה‬
‫ו' בסיוון תשע"ה‬
‫‪24.05.2015 – 23.05.2015‬‬
‫חופשת ט` אב‬
‫יום א'‬
‫י' באב תשע"ה‬
‫‪26.07.2015‬‬
‫חופשת ראש השנה‬
‫מיום א'‬
‫עד יום ג'‪ ,‬כולל‬
‫כ"ט באלול תשע"ה‬
‫ב' בתשרי תשע"ו‬
‫‪15.09.2015 – 13.09.2015‬‬
‫חופשת יום הכיפורים‬
‫יום ג'‬
‫עד יום ד'‪ ,‬כולל‬
‫ט' בתשרי תשע"ו‬
‫י' בתשרי תשע"ו‬
‫‪23.09.2015 – 22.09.2015‬‬
‫חופשת סוכות‬
‫מיום ב'‬
‫עד יום ב' כולל‬
‫ט"ו בתשרי תשע"ו‬
‫כ"ב בתשרי תשע"ו‬
‫‪05.10.2015 – 28.09.2015‬‬
‫אני מאשר שקראתי והבנתי את תוכנו של חובות וזכויות התלמיד והנהלים ולגבי השהייה או הפסקת לימודים‪.‬‬
‫כמו מאשר שהבנתי את לו"ז פעילות מכללה חברתית‬
‫שם הסטודנט ‪___________________________:‬‬
‫תעודת זהות‪____________________________:‬‬
‫חתימה ________________________________‬