null

‫אל‪ :‬הממונה על אישורי סוג לציוד תקשורת אלחוטי‬
‫אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים‬
‫משרד התקשורת‬
‫לידיעת המבקש‪ :‬א‪ .‬נא לפנות לקבלת אישור השחרור‬
‫מהמכס בשלבי התכנון‪ ,‬לפני הזמנת והגעת הציוד ארצה‬
‫ב‪ .‬לכל פניה תינתן תשובה עניינית‪/‬תשובת ביניים תוך‬
‫ת‪.‬ד‪ ,29107 .‬תל אביב ‪61290‬‬
‫‪ 14‬עד ‪ 25‬ימי עבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬טופס בקשה לא מלא ו‪/‬או לא ברור לא יטופל‪.‬‬
‫טל'‪ 03-5198282 :‬פקס' ‪03 – 5198103‬‬
‫ג‪ .‬הטופס מעודכן ליום ‪.21.12.2010‬‬
‫רח' אחד העם ‪ ,9‬מגדל שלום‬
‫נספח ד' )או ז'( – טופס בקשה של חברה לאישור סוג‪/‬התאמה לייצור‪/‬לשחרור מהמכס של הציוד אלחוטי‬
‫)טופס זה מיועד גם לאדם פרטי עבור כל ציוד אלחוטי שאיננו טלפון נייד סלולרי ולא מקלט ‪(GPS‬‬
‫שם היבואן או שם אדם פרטי‪:‬‬
‫שם הדגם )דגם אחד בלבד(‬
‫‪:‬‬
‫יצרן הציוד‬
‫‪:‬‬
‫תאור פונקציונאלי של הציוד ‪:‬‬
‫פרטי הציוד להלן )יש למחוק את המיותר(‪:‬‬
‫סוג הציוד‪:‬‬
‫אופי הציוד‪:‬‬
‫השרות‪:‬‬
‫משדר; מקלט; משדר ומקלט )מקמ"ש(; מקלט ‪ GPS‬בלבד‪ ,‬מקלט ‪ GPS‬הכולל משדר דיפרנציאלי; ממסר;‬
‫מגבר; טלפון ביתי אלחוטי; ציוד קצה רט"נ )רדיו טלפון נייד(; ציוד רט"נ נייח לאתר; מכ"מ; משיב מכ"מ;‬
‫מכ"מ‪-‬מקלט בלבד; מודם אלחוטי; אנטנה לווינית בקוטר מעל ‪ 2.4‬מטר; ציוד אלחוטי אחר‪:‬‬
‫נייח; נייד; נייח‪+‬נייד; נישא; מוטס; מושט; אחר‪:‬‬
‫קשר חד‪/‬דו מגמי )סימפלקס(; קשר ממסרים; בלישה; מיקרופון; אינטרקום; פיקוד; זימון; רט"נ; אוירי;‬
‫ימי; אזעקה נייחת; אזעקה )גם אמובילייזר( לרכב; פתיחת שער; מיקרוגל ‪ ,PtP/PtM‬מתאם ‪ LAN‬אלחוטי‪,‬‬
‫טווח קצר )‪ ,(SRD‬לוויני אוירי‪/‬ימי‪/‬יבשתי;שדל"צ רדיו‪/‬טלויזיה; ‪ ;DECT‬שרות אחר‬
‫כל תדרי שידור וקליטה )מה"צ( שבציוד ‪:‬‬
‫רוחב פס של תדר‪/‬י הפעלה)קה"צ(‬
‫הספקי שידור בואט בכל תחומי התדרים‬
‫הציוד מאושר ע"י ‪/BABT/FCC‬אחר‪:‬‬
‫סוגי אפנון של התדרים ‪:‬‬
‫מצ"ב‪- :‬מפרט טכני מקורי של היצרן או נושא חותמת של היצרן‪ ,‬עם נתונים ספקטרליים של הציוד ותכונותיו;‬
‫ אישור סוג של הדגם בנתונים המאושרים בארץ‪ ,‬מ‪/BABT/FCC-‬אחר‪ ,‬או אישור ממעבדה מאושרת ע"י משהת"ק;‬‫ אישור סוג קודם )אם רלוונטי( של משרד התקשורת‪,‬‬‫ מכתב הצהרה של היצרן שאנטנה של המכשיר לא ניתנת לפירוק והחלפה ע"י הלקוח‪ .‬המכתב יוגש לגבי הציוד‪,‬‬‫אשר פטור מרשיון הפעלה אלחוטי – ראה את דפי המידע הרלוונטיים של משרד התקשורת‪.‬‬
‫ דו"ח בדיקת הציוד )משדר‪ ,‬מקלט‪ ,‬אנטנה(‪ .‬דו"ח זה יוגש אם ישנן דרישות מיוחדות או אם הציוד נבדק בארץ או אם אין‬‫אישור סוג של ‪/BABT/FCC‬אחר‪.‬‬
‫ רשיון עיסוק בצופן ממשרד הביטחון )טל' ‪ (03-6977458/9‬עבור ציוד בתחום ‪ 2.4‬גה"ץ וציוד ‪.GSM‬‬‫ עמדת חב' פלאפון )טל'‪ ,(03-5728299‬ו‪/‬או סלקום )טל'‪ ,(052-9980570‬ו‪/‬או פרטנר )טל' ‪,(054-7814603‬‬‫ו‪/‬או מירס – עבור מכשירים סלולריים‬
‫ אישור מכון התקנים )טל' ‪ (03-6465050‬על התאמת ספק הכח‪/‬מטען של הטלפון לתקן ישראלי‪.‬‬‫ אישור סוג קווי – לציוד המיועד להתחבר לרשת הבזק גם אישור מאגף הנדסה ורישוי‪.‬‬‫מס' תאגיד )ח‪.‬פ‪ /(.‬ת‪.‬ז‪.‬‬
‫בתוקף עד‬
‫פרטי החברה‪/‬אדם פרטי‪ :‬מס' רשיון סחר מס'‪/‬תיק‬
‫מס' הבית‬
‫רח'‬
‫כתובת‪ :‬ישוב‬
‫מס' פקס‬
‫טל' נייד ‪:‬‬
‫מס' טלפון‬
‫מיקוד‬
‫ת‪.‬ד‬
‫במקרה של אישור סוג בלבד ‪,‬כלומר עבור ציוד הפועל בתדרים עם רישוי‬
‫הנני מודע לכך שבקשה זו לא מהווה היתר להפעלת הציוד‪ ,‬החזקתו או סחר בו – לשם כך יש להצטייד ברישיונות המתאימים‬
‫מטעם משרד התקשורת לפי תהליך רישוי הפעלה‪.‬‬
‫אני הח"מ מצהיר בזה כי הפרטים בבקשה הם נכונים‪ ,‬ואקיים מגבלות פקודת הטלגרף ותקנותיו וכי הנני מורשה כדין לפעול‬
‫בשם החברה הנ"ל להגיש הבקשה לאישור סוג במשרדכם‪.‬‬
‫שם האחראי ___________ תאריך הגשת הבקשה‪ ___/___/_____ :‬תפקידו __________________ חתימה __________‬
‫לנוחיות המבקש‪ :‬באתר ‪ www.moc.gov.il‬מפורטים התנאים והתדרים המותרים לציוד אלחוטי ‪,‬לסוגיו‬
‫למעט מילוי הטופס בפרטים החסרים אין לעשות שינויים בטופס זה ‪ .‬הנוסח הקובע בטופס זה הוא הנוסח המצוי בידי משרד התקשורת‬