פתרון פסיכומטרי אפריל 2011

‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫פתרונות בחינת מועד אפריל ‪2011‬‬
‫חשיבה מילולית ‪ -‬פרק ראשון‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫*את תשובותיכ למבח זה תוכלו להזי למערכת ה"מבחני שלי"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ בנושאי השוני‪.‬‬
‫מילים וביטויים‬
‫‪ .1‬דוברה היא מילה אחרת לרפסודה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .2‬בזעיר אנפי הוא ביטוי שמשמעותו בקנהמידה מוקט‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .3‬משמעות המילי מסובב‪ ,‬תוצאה ותולדה דומה דבר הנגר מפעולתו של דבר אחר‪.‬‬
‫תואנה תירו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .4‬המילי טרו ‪ ,‬מגובב וסתור קשורות באיסדר‪ .‬חפו מוק בכ יד‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫אנלוגיות‬
‫‪ .5‬מניפה היא חפ ששימוש בו יוצר משב )רוח(‪ ,‬כש שמקדחה היא חפ ששימוש בו יוצר חור‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬עט הוא חפ המכיל דיו‪ ,‬א‪ $‬אינו יוצר דיו‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬מנו הוא חפ המשמש להרמת משא‪ ,‬א‪ $‬אינו יוצר משא‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬מטלית היא חפ המשמש להסרת לכלו‪ ,$‬א‪ $‬אינה יוצרת לכלו‪.$‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[1‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪" .6‬מדוע?" היא מילה הקוראת למישהו אחר להיות במצב בו הוא נימק‪ ,‬כש ש"חוש" )הזדרז(‬
‫היא מילה הקוראת למישהו אחר להיות במצב בו הוא מיהר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(1‬זוז" היא מילה הקוראת למישהו אחר לא להיות במצב בו הוא עמד‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(2‬נוס" היא מילה הקוראת למישהו אחר להיות במצב בו הוא ברח‪ ,‬ולא‬
‫רד ‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(4‬עור" היא מילה הקוראת למישהו אחר להפסיק להיות נרד‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .7‬תמיכה )ייצוב( היא פעולה שמטרתה להגביר את היציבות‪ ,‬כש שדישו היא פעולה שמטרתה‬
‫להגביר את הפוריות‪.‬‬
‫)דישו פיזור חומרי מזו הדרושי לצמח כדי להגביר את פוריותו(‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬הבהרה היא פעולה שמטרתה להחליש את העמימות‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬פקודה אינה פעולה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬איטו היא פעולה שמטרתה למנוע רטיבות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .8‬החביא הוא מי שעשה פעולה שמטרתה לגרו למשהו להיות ההיפ‪ $‬מנתגלה‪ ,‬כש שתפר הוא‬
‫מי שעשה פעולה שמטרתה לגרו למשהו להיות ההיפ‪ $‬מנפר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬הקריא הוא מי שעשה פעולה על משהו שנכתב‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬השקה הוא מי שעשה פעולה שגרמה למשהו להיות נגמע‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬מכר הוא מי שעשה פעולה שגרמה למשהו להיות נקנה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .9‬ליישב היא פעולה שמטרתה לגרו למשהו שלא להוות סתירה‪ ,‬כש שלמצוא היא פעולה‬
‫שמטרתה לגרו למשהו שלא להוות אבדה‪.‬‬
‫)ליישב לבטל סתירה או סכסו‪.($‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬לקב היא פעולה של איסו נדבה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬להנציח היא פעולה שמטרתה לעורר זיכרו‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬לתר היא פעולה של הצגת אמתלה )תירו(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[2‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .10‬ענוותנות )צניעות( היא תכונה שאינה מאפיינת את מי שנוהג להלל )לשבח( את עצמו‪ ,‬כש‬
‫שנהנתנות היא תכונה שאינה מאפיינת את מי שנוהג לסג את עצמו‪.‬‬
‫)לסג להימנע מהנאות החיי(‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬הגינות היא תכונה שאינה מאפיינת את מי שנוהג לרמות אחרי‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬ראוותנות היא התנהגות שמטרתה להרשי אחרי‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬אמינות היא תכונה שמאפיינת מישהו שנית לסמו‪ $‬עליו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫החלפת אותיות‬
‫‪ .11‬השלשה הנכונה היא ר‪.‬ג‪.‬ל‪.‬‬
‫תשובה )‪ (1‬היא תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה )"אי‪ $‬נכנה דברי‬
‫מזיקי מה מנסי להיגמל ללא הצלחה?"(‪ .‬תשובה )‪ (4‬צרה מאוד במשמעותה‪ ,‬לכ ג א‬
‫לא נמצאה שלשה נעדי לנחש אותה כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .12‬השלשה הנכונה היא נ‪.‬ש‪.‬ל‪.‬‬
‫תשובה )‪ (3‬היא תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה )"אי‪ $‬נכנה דבר‬
‫שנחש מותיר אחריו כ‪ $‬שנית למצאו בטיול?"(‪ .‬ע זאת‪ ,‬נדרשת היכרות ע המילה "נשל"‪,‬‬
‫העור המתקל מהנחש‪ .‬ג תשובה )‪ (1‬צרה מאד במשמעותה ולפיכ‪ $‬נוח לחפש בה עוג )"מה‬
‫קורה לפירות הע שמעורר בי עצב?"‪ ,‬נושרי‪ ,‬נופלי‪ .(...‬לאחר זיהוי ההקשר )נפילת פירות(‬
‫יש למצוא מילי נרדפות המתארות אותו כדי לאתר שלשה‪.‬‬
‫תשובה )‪ (2‬צרה מאד במשמעותה ובעלת תבנית דקדוקית מיוחדת )תפטיל(‪ .‬המילה היחידה‬
‫המתאימה לתבנית היא "תבשיל"‪ .‬מכיוו שהשורש ב‪.‬ש‪.‬ל‪ .‬לא מתאי לתשובות האחרות נית‬
‫במידת הצור‪ $‬לנחש אותה כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .13‬השלשה הנכונה היא כ‪.‬ר‪.‬כ‪.‬‬
‫מסיח מולי‪ $‬שולל ע‪.‬מ‪.‬ק‪ .‬מתאי לתשובות )‪ (2‬ו)‪ .(4‬מבי שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪(2‬‬
‫צרה מאוד במשמעותה )הספקתי לישו שינה עמוקה(‪ ,‬לכ במידת הצור‪ $‬נית לנחש אותה‬
‫כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫בחיפוש עוג חדש כדאי לעשות זאת בתשובה )‪ (4‬שכ היא מספקת רמזי רבי למילה‬
‫החסרה )"לאיזה מקו גדול יהגרו בני הכפר?" עיר‪ .(...‬מפני שהמילה החסרה הינה בזכר‬
‫)"גדול"( יש לבחו מילי נרדפות למילה "עיר" שה בזכר‪ ,‬למשל כר‪.$‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[3‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .14‬השלשה הנכונה היא ע‪.‬צ‪.‬ב‪.‬‬
‫מסיח מולי‪ $‬שולל צ‪.‬ע‪.‬ר‪ .‬מתאי לתשובות )‪ (1‬ו)‪ .(2‬מבי שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪ (1‬צרה‬
‫יותר במשמעותה )"מי נוהג לפקוד מועדו?"( ותבניתה אינה מתאימה למילי רבות‪ .‬לעומתה‪,‬‬
‫תשובה )‪ (2‬כוללת מגוו רחב של תחושות‪ .‬לכ במידת הצור‪ $‬היה נכו לנחש את תשובה )‪,(1‬‬
‫הצרה‪ ,‬כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫בחיפוש עוג חדש יש לבחו את שתי התשובות שהמסיח לא התאי אליה תשובה )‪ (4‬היא‬
‫תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה )"מה יכול היה אמ לעשות‬
‫לכיסא?" תכנ‪ ,‬עיצב‪.(...‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫הערה‪ :‬מוצגת העבודה ע הזוגות בתשובות כ‪ $‬שמספר התשובות הנבדקות יהיה מינימלי‪ .‬יש‬
‫לוודא בתחקור שהקפדת לעבוד כ‪.$‬‬
‫בכל תשובה שנבדקה מופיע תמצות חלקו הראשו של המשפט לאחר פישוט המילי שבו‪ .‬לאחר‬
‫מכ מופיעה הובלה עצמאית של המשפט בהתא להקשר‪ .‬לאחר מכ נבדקת התאמה של המש‪$‬‬
‫המשפט להקשר‪ .‬הקווי האנכיי | מייצגי את נקודות העצירה המומלצות‪.‬‬
‫‪ .15‬תשובות )‪ (3‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופ דומה‪ .‬יש להתחיל לבדוק מה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬רובי‪ :‬למשחקי כללי ברורי ומחמירי" | הובלת משפט‪" :‬לעומתו מצא‬
‫גרשוני"‪ ,‬לפי הניגוד גרשוני אמור לטעו שהכללי אינ מחמירי‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬יש‬
‫במשחקי אלו חופש רב ומקו לווריאציות מרובות"‪ .‬המש‪ $‬המשפט תוא את ההובלה‬
‫שבוצעה‪ ,‬ואכ מעיד על כללי חופשיי ולא מחמירי‪ .‬נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .16‬תשובות )‪ (3‬ו)‪ (4‬מתחילות באופ דומה‪ .‬יש להתחיל לבדוק מה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬אלו אוהב את שותפיו" | "נפגש אית הרבה" | "ברור שארגנו לו מסיבה" | "כי‬
‫היה משוכנע ש‪ | "...‬הובלת משפט‪ :‬הוא אוהב את שותפיו ולא הופתע מהמסיבה‪ ,‬לכ ההמש‪$‬‬
‫אמור להעיד על רגשות חיבה של שותפיו כלפיו‪ .‬ההמש‪ $‬אינו מתאי לכ‪" :$‬אינ חשי כלפיו‬
‫תחושות דומות"‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת‪ .‬נבדוק את ההמש‪:$‬‬
‫"הופתע שארגנו לו מסיבה"‪ .‬הובלת משפט‪ :‬הוא הופתע ולכ לא חשב ששותפיו חשי חיבה‬
‫כלפיו‪ .‬ההמש‪ $‬אינו מתאי לכ‪" :$‬חשי כלפיו תחושות דומות"‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫]‪[4‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬אלו שונא אבל מסתיר" | הובלת משפט‪ :‬א הוא מסתיר את שנאתו‪ ,‬הוא ינהג‬
‫בשותפיו כמו מי שאוהב אות‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬נפגש אית"‪ .‬עד כה הקשר בי חלקי המשפט‬
‫הגיוני‪" | .‬הופתע שלא ארגנו מסיבה"‪ ,‬הובלת משפט‪ :‬אלו חשב שתהיה מסיבה‪ ,‬וזאת ככל‬
‫הנראה מפני שהניח ששותפיו לא שונאי אותו כפי שהוא שונא אות‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬אינ‬
‫חשי כלפיו תחושות דומות"‪ .‬ג ההמש‪ $‬מתאי‪ ,‬אלו חשב שה אינ חשי כלפיו שנאה‬
‫כפי שהוא חש כלפיה‪ .‬נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .17‬תשובות )‪ (1‬ו)‪ ,(3‬ותשובות )‪ (2‬ו)‪ (4‬מתחילות באופ דומה‪ .‬יש להתחיל לבדוק מהזוג בעל‬
‫הטו החיובי‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬השר לא נפגש ע המורדי כדי לשמור על תדמיתו" | הובלת משפט‪" :‬וזאת א‬
‫עלפי שהאמי"‪ ,‬הניגוד מעיד על כ‪ $‬שלמרות שהפגישה לא התקיימה השר חשב שהיא‬
‫חשובה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬יצליח להשיג התקדמות מדינית רק באמצעות משא ומת ישיר‬
‫את"‪ .‬כלומר‪ :‬הפגישה חשובה להשגת התקדמות‪ .‬עד כה הקשר בי חלקי המשפט הגיוני‪.‬‬
‫נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬יש אמת בפרסומי לפיה הדאגה לתדמיתו משפיעה יותר על החלטותיו של‬
‫השר מהרצו להשיג התקדמות באפיק המדיני"‪ ,‬כלומר‪ :‬התדמית חשובה יותר לשר‪ .‬התשובה‬
‫מתאימה להובלת המשפט שבוצעה ולכ נית לסמנה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .18‬תשובות )‪ (1‬ו)‪ ,(2‬ותשובות )‪ (3‬ו)‪ (4‬מתחילות באופ דומה‪ .‬יש להתחיל לבדוק מהזוג בעל‬
‫הטו החיובי‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬נתמצת את תחילת המשפט‪" :‬הביוגרפיה שתוקפת את הסנטור לא אמינה"‪.‬‬
‫הובלת משפט‪ :‬א הביוגרפיה אינה אמינה‪ ,‬צפוי כי הקוראי לא יאמינו למה שנכתב בה‪.‬‬
‫נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬לכ רוב הקוראי לא הטילו ספק באמינותו של התיאור החיובי‪ ."...‬כלומר‪:‬‬
‫הקוראי האמינו לתיאור החיובי‪ .‬חלק זה אינו מתאי כיוו שא הביוגרפיה אינה אמינה‬
‫אי סיבה שהקוראי יאמינו לכתוב בה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬פסילת תשובה )‪ (1‬מעידה על כ‪ $‬שההמש‪ $‬אמור להראות כי הקוראי מפקפקי‬
‫בתוכ הביוגרפיה השלילי‪ .‬נקרא את ההמש‪" :$‬רוב הקוראי לא השתכנעו באמינותו של‬
‫התיאור השלילי‪ ,‬ושהספר דווקא הגביר את חיבת של הקוראי לסנטור"‪ .‬כלומר‪ :‬הקוראי‬
‫לא האמינו לביקורת המוצגת בביוגרפיה‪ .‬ההמש‪ $‬תוא להובלת המשפט שבוצעה ולכ נית‬
‫לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[5‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬תשובות )‪ (1‬ו)‪ ,(2‬ותשובות )‪ (3‬ו)‪ (4‬מתחילות באופ דומה‪ .‬יש להתחיל לבדוק מהזוג בעל‬
‫הטו החיובי‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬גדעו יצליח ע היפני‪ ,‬זאת א " | הובלת משפט‪ :‬גדעו אמור להצליח על א‬
‫קיומו של דבר מה‪ .‬לכ הגיוני כי המש‪ $‬המשפט יתאר חיסרו אצל גדעו‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪:‬‬
‫"טענתו כי הוא אינו מתמצא בשיטות העסקיות של היפני אינה משקפת את המציאות"‪ .‬א‬
‫הטענה של גדעו אינה משקפת את המציאות‪ ,‬משמע שהוא כ בקיא בשיטות העסקיות של‬
‫היפני‪ .‬חלק זה אינו מתאר חיסרו ולכ אינו הול את הניגוד בי חלקי המשפט‪ .‬התשובה‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת‪ .‬יש לבחו הא חלקו‬
‫הבא של המשפט מתאר חיסרו אצל גדעו‪" :‬טענתו כי הוא אינו מתמצא בשיטות העסקיות‬
‫של היפני משקפת נאמנה את המציאות"‪ .‬כלומר גדעו אינו בקיא בשיטות היפניות‪ .‬חלק‬
‫זה של המשפט אכ מתאר חיסרו ומהווה ניגוד להצלחה הצפויה שתוארה בתחילת המשפט‪.‬‬
‫נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫היגיון‬
‫‪ .20‬שאלת הגיו בריא מסוג משמעות ביטוי‪/‬משל‪ .‬יש להבי את כל אחד מחלקי המשל ורק אז‬
‫להקביל את משמעות המשל לסיפור‪.‬‬
‫משמעות המשל‪" :‬לא תהיה זו אלא טיפה בי"‪ ,‬הי מכיל מי רבי ולכ טיפה אחת בתוכו‬
‫אינה מורגשת והשפעתה אינה משמעותית‪.‬‬
‫כעת יש למצוא הקשר בו הצעת השר לא תסייע בצורה ניכרת‪ ,‬כיוו שהיא רק חלק קט ולא‬
‫משמעותי מהמכלול‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬השר מציע לקצוב את כמות המי המיועדת לצריכה ביתית‪ ,‬א‪ $‬ד"ר גיחו טוע‬
‫שהצריכה הביתית )"טיפה"( היא חלק מזערי מצריכת המי הכוללת באר )"י"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .21‬חידת היגיו מסוג חידת כללי‪ .‬יש לקבוע מה קרה לשני היצורי שנכנסו לביתה של‬
‫הקוסמת‪ .‬ראשית‪ ,‬יש לתמצת את הכללי הנתוני‪:‬‬
‫א‪ .‬כחול הופ‪ $‬לאדו‬
‫ב‪ .‬עגול הופ‪ $‬למרובע‬
‫ג‪ .‬כחול וג עגול נותר כפי שהוא‬
‫כעת נית לבדוק מה קרה לשני היצורי‪:‬‬
‫יצור עגול וכחול נותר כפי שהוא‪.‬‬
‫יצור עגול ואדו העגול הופ‪ $‬למרובע‪ .‬האדו נותר ללא שינוי‪ .‬כלומר מתקבל יצור אדו‬
‫ומרובע‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[6‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .22‬שאלת הגיו פורמלי מסוג הסקת מסקנה‪ .‬יש להצרי את הנתוני‪:‬‬
‫נתו א'‪ :‬רוד בצע ← טרול‪.‬‬
‫נתו ב'‪ :‬לא רוד בצע ← טרול‪.‬‬
‫בשאלה מוצגת טענה‪ ,‬ויש לקבוע הא היא נובעת מאחד הנתוני‪ ,‬מצירופ או לא נובעת כלל‬
‫מהנתוני ומצירופ‪.‬‬
‫הטענה מתייחסת לעוזי הטרול‪ ,‬כלומר נתונה טענה ישית‪)* :‬עוזי ‪ +‬טרול(‪ .‬המסקנה‪ ,‬שאת‬
‫המקור ממנה היא נובעת יש לבחו‪ ,‬הינה‪)* :‬עוזי ‪ +‬טרול ‪ +‬לא רוד בצע(‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬הטענה נובעת מנתו א' בלבד" ‪ -‬יש לבחו הא נית להסיק מסקנה מהטענה‬
‫*)עוזי ‪ +‬טרול( ומנתו א'‪ .‬הגור המשות לשתי הטענות הינו "טרול"‪ ,‬א‪ $‬גור זה מצוי‬
‫בתוצאה של הטענה הכללית ולא בתנאי‪ ,‬ולכ לא נית להגיע למסקנה תו‪ $‬שימוש בנתו א'‬
‫בלבד‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬הטענה נובעת מנתו ב' בלבד" ‪ -‬יש לבחו הא נית להסיק מסקנה מהטענה‬
‫*)עוזי ‪ +‬טרול( ומנתו ב'‪ .‬ג בתשובה זו הגור המשות לשתי הטענות הינו "טרול"‪ ,‬א‪ $‬הוא‬
‫מצוי בתוצאת הטענה הכללית ולפיכ‪ $‬לא נית להגיע למסקנה תו‪ $‬שימוש בנתו ב' בלבד‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬הטענה נובעת מצירו הנתוני בלבד" ‪ -‬כדי לבחו תשובה זו יש לצר תחילה‬
‫את הנתוני‪ .‬צירו טענות כלליות מתבצע כאשר לשתי הטענות גור משות המופיע בתנאי‬
‫של אחת הטענות )מימי לח( ואילו בתוצאת הטענה השנייה )משמאל לח(‪ .‬הגור המשות‬
‫לשני הנתוני הינו "טרול"‪ ,‬א‪ $‬בשניה גור זה מצוי בתוצאה )משמאל לח( ולפיכ‪ $‬לא נית‬
‫לצר את הנתוני‪ .‬מכא שלא נית להגיע למסקנה המבוססת על צירו הנתוני‪ ,‬שכ‬
‫צירופ אינו אפשרי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .23‬שאלת הגיו פורמלי מסוג סתירת טענה‪ .‬יש למצוא תשובה שהשמטתה לא תפתור את‬
‫הסתירה הקיימת בי התשובות שנותרו‪ .‬לפיכ‪ ,$‬יש להשמיט בכל פע את אחת התשובות‪,‬‬
‫ולבחו הא הסתירה נותרת בעינה‪:‬‬
‫בדיקת תשובה )‪ :(1‬נשמיט תשובה זו‪ ,‬ונבח הא ישנה סתירה בתשובות שנותרו‪.‬‬
‫הצרנת התשובות שנותרו‪:‬‬
‫תשובה )‪)* :(2‬חידת מסמר וקפי ‪ +‬גיל פותר(‬
‫תשובה )‪ :(3‬גיל פותר ← שמוליק פותר‪ .‬יכולתו של שמוליק לפתור מושפעת מיכולתו של גיל‬
‫לפתור‪ ,‬ולכ גיל יהווה את התנאי בהצרנה‪.‬‬
‫לעת עתה לא קיימת סתירה בי התשובות שנבחנו‪ .‬למעשה‪ ,‬מצירופ נית להגיע למסקנה‬
‫הבאה‪)* :‬חידת מסמר וקפי ‪ +‬גיל פותר ‪ +‬שמוליק פותר(‪.‬‬
‫]‪[7‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬חידת מסמר וקפי ← אד אחד פותר‪ .‬תשובה זו סותרת את האמור בתשובות‬
‫הקודמות‪ ,‬שכ לפיה גיל ושמוליק מסוגלי שניה לפתור את חידת המסמר והקפי‪ .‬מכא‪,‬‬
‫שהשמטת תשובה )‪ (1‬לא פתרה את הסתירה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .24‬חידת שיבו וסידור‪ ,‬בה נשאלי מה נכו בהכרח‪ .‬נוסח השאלה מכוו לעבודה דר‪ $‬התשובות‪,‬‬
‫בהתא לכלל הנתו‪ :‬ליד כל ממושק עומד בדיוק אד אחד שגבוה ממנו‪.‬‬
‫ראשית יש ליצור תרשי התוא את סדר העמידה )ארבעה אנשי בשורה(‪:‬‬
‫מבחינת התשובות עולה כי תשובות )‪ (3) (1‬עוסקות במספר הממושקפי המקסימלי בשורה‬
‫)שו ממושק ‪/‬אחד‪/‬שלושה(‪ .‬לפיכ‪ $‬יש לבחו תחילה מהי כמות הממושקפי המקסימלית‬
‫בשורה‪.‬‬
‫נית למק ממושק בכל מיקו בשורה כל עוד ניצב לצידו אד אחד הגבוה ממנו‪ .‬מכא‬
‫שמיקו הממושקפי בשורה תלוי ביחס הגבהי בי האנשי שבשורה‪ .‬כעת‪ ,‬ננסה למק‬
‫ממושקפי בשורה‪ ,‬תו‪ $‬הקפדה על הכלל‪:‬‬
‫ממושק‬
‫עלמנת שהאד הימני יהיה ממושק ‪ ,‬הוא צרי‪ $‬לעמוד לצד אד הגבוה ממנו‪ .‬כדי שמצב זה‬
‫יתאפשר על האד שמשמאלו להיות גבוה יותר‪:‬‬
‫ממושק‬
‫גבוה ממי‬
‫שמימינו‬
‫היתכנותו של ממושק אחד בשורה מובילה לפסילת תשובה )‪ (2‬לפיה אי בשורה שו‬
‫ממושק ‪ .‬כעת יש לבחו הא נית לשב עוד ממושק בשורה‪:‬‬
‫ממושק‬
‫ממושק‬
‫גבוה ממי‬
‫שמימינו‬
‫גבוה ממי‬
‫שמימינו‬
‫בדומה לשיבו הקוד‪ ,‬עלמנת שהאד השני מימי יהיה ממושק ‪ ,‬הוא צרי‪ $‬לעמוד לצד‬
‫אד הגבוה ממנו‪ .‬האד הימני בשורה נמו‪ $‬ממנו‪ ,‬לכ כדי שמצב זה יתאפשר על האד‬
‫שמשמאלו להיות גבוה יותר‪ .‬מכא‪ ,‬שנית למק בשורה ג שני ממושקפי‪ ,‬ותשובה )‪(1‬‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫]‪[8‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫כעת יש לבחו את תשובות )‪ (3‬ו)‪ .(4‬עלמנת להכריע בי שתיה נית לנסות ולשב ממושק‬
‫שלישי‪ ,‬או לחילופי לפסול את תשובה )‪:(4‬‬
‫שיבו ממושק שלישי‬
‫ממושק‬
‫ממושק‬
‫ממושק‬
‫גבוה ממי‬
‫שמימינו‬
‫גבוה ממי‬
‫שמימינו‬
‫הכי גבוה‬
‫עלמנת שהאד השלישי מימי יהיה ממושק ‪ ,‬הוא צרי‪ $‬לעמוד לצד אד הגבוה ממנו‪.‬‬
‫האד שמימינו נמו‪ $‬ממנו‪ ,‬לכ כדי שמצב זה יתאפשר על האד שמשמאלו להיות הגבוה‬
‫ביותר‪ .‬נית למק שלושה ממושקפי בשורה‪ ,‬ולפיכ‪ $‬תשובה )‪ (3‬נכונה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ (4‬לפי תשובה זו בשורה יש שני ממושקפי לפחות‪ .‬תשובה זו נפסלת כיוו‬
‫שלא מוגדר כל כלל המתייחס לאנשי שאינ ממושקפי‪ ,‬ולפיכ‪ $‬נית לשב "לא‬
‫ממושקפי" בשורה ללא כל הגבלה‪ .‬כ‪ $‬יתכ והשורה כולה מורכבת מ"לא ממושקפי"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫הבנת הנקרא‬
‫תמצות הקטע‪:‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬למוח ‪ 2‬המיספרות‪ .‬בעבר לכל המיספרה תפקיד שונה‪.‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬תפיסה חדשה )פינק ומרשל( סגנו עיבוד שונה‪ :‬שמאל פרטי‪/‬מקומי; ימי ‬
‫מכלול‪/‬גלובלי‪.‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬מחקרי המחזקי את תפיסת סגנו העיבוד השונה‪.‬‬
‫פסקה רביעית‪ :‬תוצאות הסותרות ממצאי קודמי בנוגע לסגנו העיבוד‪ .‬הסבר אפשרי פעילות‬
‫יתר כתוצאה מעיכוב המודעות לגירוי‪.‬‬
‫]‪[9‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .25‬שאלה ממוקדת‪ .‬עוסקת באופ בו תופסי פינק ומרשל את מחקר המתואר בפסקה השנייה‪.‬‬
‫השאלה דורשת להבי מהי שאלת המחקר המוצגת בשורה ‪" :7‬ההמיספרה השמאלית‬
‫מתמקדת בעיבוד הפרטי הספציפיי של הגירוי הנתפס‪ ,‬והימנית מתמקדת בעיבוד‬
‫המכלול"‪ .‬מכא שפינק ומרשל ראו במחקר מחקר העוסק בעיבוד פרטי ספציפיי אל מול‬
‫עיבוד כוללני‪ .‬תשובה )‪ (3‬מתייחסת לגירוי גדול )כוללני( אל מול גירויי קטני )פרטי‬
‫ספציפיי(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .26‬שאלה ממוקדת‪ .‬מכוונת לפסקה השנייה בה מתואר מחקר השני של פינק ומרשל‪ .‬יש למצוא‬
‫מה הציפיות המקדימות שהיו לחוקרי לפני ביצוע מחקר השני‪" .‬התמונה מורכבת‬
‫משסברו‪ ...‬דפוס הפעילות המוחית של הנבדקי היה בדיוק הפו‪ $‬מהדפוס שהתקבל במחקר‬
‫המקורי"‪ .‬מכא‪ ,‬שהחוקרי ציפו כי במחקר החדש יתקבלו תוצאות דומות לאלו שעלו‬
‫במחקר המקורי‪ .‬לכ כדי לענות על השאלה עלינו לדעת מה היה הדפוס שהתקבל במחקר‬
‫המקורי‪ .‬דפוס זה מתואר בשורה ‪" :13‬כאשר התרכזו הנבדקי ברכיבי המקומיי‪,‬‬
‫ההמיספרה השמאלית הייתה פעילה במיוחד"‪ .‬מכא שהציפייה המקדימה בניסוי החדש‬
‫הייתה שהתמקדות ברכיבי מקומיי ב"גירויי החפצי" תיצור פעילות יתר בהמיספרה‬
‫השמאלית‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .27‬שאלה ממוקדת‪ .‬עוסקת בהקבלה בי מחקרי הפסקה השלישית למחקר של פינק ומרשל‬
‫בפסקה השנייה‪ .‬יש להשוות בי "המילי היחידות" וה"משפטי או הביטויי בכללות"‬
‫)פסקה שלישית( לבי חלקי שוני בניסויי של פינק ומרשל מהפסקה השנייה‪ :‬אותיות‬
‫גדולות‪/‬קטנות; המיספרה ימנית‪/‬שמאלית; פרטי ספציפיי‪/‬רכיבי מקומיי‪.‬‬
‫יש לשי לב כי "דיבור והבנה של שפה" ו"תפיסה מרחבית"‪ ,‬אינ מוזכרי כלל בפסקה‬
‫השנייה‪ ,‬ולכ נית לפסול את תשובה )‪.(4‬‬
‫כדי להשיב על השאלה‪ ,‬יש לחזור לפסקה השנייה ולהבי כיצד בנוי הניסוי של פינק ומרשל‬
‫ומה תפקידיה של המרכיבי השוני בו‪ .‬בשורה ‪ 4‬מוצגי כמה מ המושגי המופיעי‬
‫בתשובות‪" :‬ההמיספרה השמאלית מתמקדת בעיבוד הפרטי הספציפיי של הגירוי הנתפס‪,‬‬
‫והימנית מתמקדת בעיבוד המכלול"‪ .‬שורה זו מתארת את השערת החוקרי לפיה לכל‬
‫המיספרה סגנו עיבוד שונה‪ :‬שמאל פרט ספציפי‪ ,‬ימי מכלול‪ .‬בסו הפסקה נאמר כי‬
‫החוקרי איששו את השערת‪" :‬כשהתרכזו הנבדקי ברכיבי המקומיי‪ ,‬ההמיספרה‬
‫השמאלית הייתה פעילה במיוחד‪ ,‬וכשהתבוננו בצורה הגלובלית‪ ,‬הייתה הימנית פעילה‬
‫במיוחד" )שורות ‪ .(13-14‬מכא נית ללמוד‪ ,‬שהמסקנה העולה מהניסוי היא שאופ העיבוד של‬
‫המיספרה שמאל הוא אכ התמקדות ב"רכיבי מקומיי"‪"/‬פרטי ספציפיי"‪ ,‬ואופ‬
‫העיבוד של המיספרה ימי הינו התמקדות ב"מכלול"‪"/‬צורה גלובלית"‪ .‬בפסקה השלישית‬
‫מצוי כי המחקרי המובאי בה מחזקי את המסקנות הקודמות‪ .‬מכא שההבדל בי‬
‫הניסויי בפסקה השנייה והשלישית אינו במסקנה העולה מהניסויי‪ .‬להיפ‪ ,$‬אלמנטי אלו‬
‫אמורי להיות זהי בשני הניסויי‪ .‬כ‪ $‬נית לפסול את תשובות )‪ (1‬ו)‪ ,(3‬ולפיכ‪ $‬תשובה )‪(2‬‬
‫נכונה‪.‬‬
‫]‪[10‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬עוסקת ב"אותיות הקטנות" וה"אות הגדולה"‪ .‬בפסקה השנייה אותיות אלו‬
‫מתוארות כ"סוג מיוחד של גירויי" )שורה ‪ (9‬בה צפו הנבדקי‪ .‬כלומר‪ ,‬האותיות היו‬
‫המטלה אותה נדרשו הנבדקי לבצע במהל‪ $‬הניסוי‪ ,‬ובאמצעותה נבחנה הפעילות של כל‬
‫המיספרה‪ .‬באופ דומה בפסקה השלישית‪" ,‬המילי היחידות" ו"הביטויי בכללות" היו‬
‫המטלה שהוצגה לנבדקי באמצעותה נבחנה פעילות ההמיספרות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .28‬שאלה כללית‪ .‬עוסקת באופ ההשפעה )חיזוק‪/‬החלשה( של המחקרי בפסקה השלישית על‬
‫טענות שונות המוצגות בקטע‪ .‬יש להבי מה העלו המחקרי המתוארי בפסקה השלישית‪:‬‬
‫"המסקנות המשתמעות מהתוצאות הללו חוזקו במחקרי מאוחרי יותר‪ ...‬למשל‬
‫מחקרי‪) "...‬שורה ‪ .(15‬כלומר מחקרי אלו מחזקי מסקנות קודמות‪ ,‬שהוצגו קוד לכ‬
‫בקטע‪ .‬הפסקה השנייה הציגה שינוי גישה במחקרי החדשי‪ ,‬והתפתחות תפיסה אחרת‬
‫"לפיה ההבדל בי שתי ההמיספרות נעו בסגנו עיבוד המידע ולא בתפקידי שכל צד אחראי‬
‫עליה" )שורה ‪ .(5‬מכא שהמחקרי בפסקה השלישית מחזקי מסקנה זו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .29‬שאלה ממוקדת‪ .‬עוסקת באופ ההבנה של פתג בקרב פגועי‪/‬לא פגועי בהמיספרה‬
‫הימנית‪ .‬יש להתייחס לתפקיד ההמיספרה הימנית בהבנת פתגמי‪ .‬תפקיד זה מוצג בפסקה‬
‫השלישית אליה מכווינה הפסקה‪" :‬אזורי בהמיספרה הימנית מטפלי בהבנה רחבה יותר ‬
‫בהבנת משמעות של משפטי או ביטויי בכללות" )שורה ‪ .(17‬מהפסקה עולה כי פגיעה‬
‫בהמיספרה הימנית תעורר קושי בהבנת ביטוי בכללותו‪ ,‬ולכ מי שנפגע רק בהמיספרה הימנית‬
‫לא יבי את משמעות הפתג‪ ,‬ויחשוב שלפניו משפט הנוגע לחפצי נוצצי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .30‬שאלה ממוקדת‪ .‬השאלה מכווינה לפסקה האחרונה‪ .‬יש למצוא איזו מהטענות אינה נכונה‬
‫בהכרח לגבי המחקר המתואר בפסקה זו‪ ,‬ולכ יש לבדוק את התשובות‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬עוסקת בגירויי בה עסקו החוקרי המוזכרי בשורה ‪" :19‬הפע ה‬
‫השתמשו בגירויי שבה הצורה הגדולה והצורות הקטנות אינ אותיות‪ ,‬כי א תמונות של‬
‫חפצי"‪ .‬מכא שנעשה שימוש ברכיבי מקומיי )אלמנטי קטני( וצורה גלובלית )צורה‬
‫גדולה(‪ .‬במידת הצור‪ $‬יש לחזור להגדרות "רכיבי מקומיי" ו"צורה גלובלית" המצויות‬
‫בפסקה הראשונה )שורות ‪ .(1112‬טענה זו נכונה בנוגע למחקר ולכ התשובה נפסלת‪.‬‬
‫]‪[11‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬מתייחסת לתפיסת החוקרי בעקבות ממצאי הניסוי‪ .‬בשורה ‪ 24‬נאמר כי‬
‫"החוקרי העלו את הסברה שמקור ההבדל בעובדה שהרכיבי המקומיי ב'גירויי החפצי'‬
‫היו קטני במידה ניכרת מהגירויי שהרכיבו את 'גירויי האותיות'" והדבר הקשה על עיבוד‬
‫גירויי אלו‪ ".‬כלומר‪ ,‬החוקרי לא חזרו לתפיסה הקודמת‪ ,‬אלא הציעו הסבר חלופי וחדש‬
‫לממצאי‪ .‬בפסקה א מצוי כי "לפי שעה מדובר בהשערה בלבד‪ ,‬ובכוונת החוקרי לערו‪$‬‬
‫מחקרי נוספי לש בדיקתה"‪ ,‬דבר המעיד על כ‪ $‬שהחוקרי לא חזרו לתפיסה הישנה‪,‬‬
‫אלא העלו השערה חדשה שיש לבחו‪ .‬מכא‪ ,‬שהטענה המוצגת בתשובה זו אינה נכונה בנוגע‬
‫למחקר‪ .‬התשובה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬מתייחסת לאופ בו הוכנסו הנבדקי לסורק‪ .‬הצירו "סורק מוחי" מהווה מכווי‬
‫לאיתור האזור הרלוונטי בפסקה‪" :‬התוצאות היו כה ברורות‪ ,‬עד שהחוקרי התבדחו ואמרו‬
‫שהנבדקי הוכנסו לסורק המוחי שוכבי על בטנ ולא על גב" )שורה ‪ .(22‬המשפט עוסק‬
‫לכאורה באופ הכנסה שונה של הנבדקי לסורק המוחי‪ ,‬א‪ $‬הוא נאמר בבדיחות הדעת ולכ‬
‫בפועל אופ ההכנסה היה דווקא זהה‪ .‬טענה זו נכונה בנוגע למחקר ולכ התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬עוסקת בהסבר הממצאי שנתקבלו בניסוי‪ ,‬בדומה לתשובה )‪ .(2‬כאמור‪ ,‬בפסקה‬
‫מתוארת הצגת סברה חדשה בעקבות ממצאי הניסוי‪" :‬כאשר פנו לבחו ברצינות את ההבדל‬
‫בי תוצאות מחקריה‪ ,‬ה העלו את הסברה ש‪) "...‬שורה ‪ .(23‬הפסקה מתארת סברה חדשה‬
‫לפיה הדר‪ $‬להתמודד ע הגירוי הקט היא עיכוב המודעות לצורה הגלובלית‪ ,‬ולכ האזורי‬
‫המעכבי הופעלו בעוצמה גבוהה והסורק הצביע על פעילות יתר בצד "הלא נכו" של המוח‪.‬‬
‫טענה זו נכונה בנוגע למחקר ולכ התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[12‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫חשיבה מילולית ‪ -‬פרק שני‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫*את תשובותיכ למבח זה תוכלו להזי למערכת ה"מבחני שלי"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכ בנושאי השוני‪.‬‬
‫מילים וביטויים‬
‫‪ .1‬המרה את פיו פירושו לא שמע בקולו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .2‬נכנס בעובי הקורה פירושו עסק בנושא ביסודיות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .3‬מלעיזי ה מי שדיברו ברעתו של אד אחר‪ ,‬הכפישו אותו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .4‬משנה חשיבות פירושו חשיבות רבה מאוד‪ ,‬חשיבות כפולה ומכופלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫אנלוגיות‬
‫‪ .5‬קצרצר הוא קצר מאוד‪ ,‬כש שדקיק הוא דק מאוד‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬מריר הוא מר במקצת‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬תמי היא מילה נרדפת לת‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬שקיק הוא שק קט‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .6‬נארז הוא מה שאוכס בתו‪ $‬משהו )אריזה( כדי להתכונ למסע‪ ,‬כש ששונ הוא מה שאוכס‬
‫בתו‪ $‬משהו )זיכרו( כדי להתכונ למבח‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬סעודה היא ש עצ במהלכו משהו נאכל‪ ,‬א‪ $‬מסע אינו ש עצ במהלכו‬
‫משהו נארז‪ .‬הדברי נארזי לקראת המסע‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬תורג הוא מה שהומר משפה אחת לאחרת‪ ,‬א‪ $‬נארז אינו מה שהומר‬
‫ממסע אחד לאחר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬קופח הוא תיאור למי שנהגו כלפיו באפליה‪ ,‬א‪ $‬נארז אינו תיאור למי‬
‫שנהגו כלפיו במסע‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[13‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .7‬דוגמה היא ש עצ המשמש כדי להמחיש‪ ,‬כש שגדר היא ש עצ המשמש כדי לתחו‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬להתמכר היא פעולה של פיתוח תלות‪ ,‬בי היתר לס‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬פרס הוא חפ שמוענק למי שביצע את הפעולה לזכות‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬לבייל היא פעולה שמטרתה להכי את המכתב למסירה‪ .‬מכתב אינו‬
‫משמש כדי לבייל‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .8‬לימד הוא מי שעשה פעולה שמטרתה להפו‪ $‬מישהו אחר לפחות בור )חסר השכלה(‪ ,‬כש‬
‫שתיבל הוא מי שעשה פעולה שמטרתה להפו‪ $‬משהו אחר לפחות תפל‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬תתר הוא תיאור למי שאינו יכול להריח‪ ,‬א‪ $‬הריח אינו מי שעשה פעולה‬
‫שמטרתה להפו‪ $‬מישהו אחר לפחות הריח‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬החלי הוא מי שעשה פעולה שהפכה אותו עצמו ללא חולה‪ ,‬ולא אד‬
‫אחר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬העתיק הוא מי שעשה פעולה שמטרתה לחקות משהו מקורי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .9‬הגי )סגר( הוא מי שעשה פעולה שמטרתה להפו‪ $‬משהו אחר ללא פתוח‪ ,‬כש שהרגיע הוא‬
‫מי שעשה פעולה שמטרתה להפו‪ $‬מישהו אחר ללא נרעש )נסער(‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬נימק הוא מי שעשה פעולה שמטרתה להפו‪ $‬מישהו אחר למשוכנע‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬הפי הוא מי שעשה פעולה שמטרתה להפו‪ $‬משהו אחר למפוזר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬לחש הוא מי שלא נהג באופ קולני‪ ,‬א‪ $‬אינו מי שעשה פעולה שמטרתה‬
‫להפו‪ $‬מישהו אחר ללא קולני‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .10‬נושע )ניצל( הוא מי שקיבל הצלה‪ ,‬כש שהתפרס הוא מי שקיבל פרסו‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬עסקה מטרתה להפו‪ $‬משהו לנמכר )או נקנה(‪ ,‬א‪ $‬נמכר אינו תיאור למי‬
‫שקיבל עסקה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬נחרד הוא תיאור למי שחווה חרדה‪ ,‬א‪ $‬לא למי שקיבל חרדה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬התחבט )התלבט( הוא תיאור למי שניסה להגיע להחלטה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[14‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫החלפת אותיות‬
‫‪ .11‬השלשה הנכונה היא ד‪.‬ב‪.‬ק‪.‬‬
‫מסיח מולי‪ $‬שולל צ‪.‬ב‪.‬ע‪ .‬מתאי לתשובות )‪ (1‬ו)‪ .(2‬מבי שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪ (1‬צרה‬
‫מאוד במשמעותה )הצביע( ואי לה מילי נרדפות המקיימות את התבנית הדקדוקית הנתונה‪.‬‬
‫לכ במידת הצור‪ $‬היה נכו לנחש את תשובה )‪ ,(1‬הצרה‪ ,‬כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫בחיפוש עוג חדש יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאי אליה תשובה‬
‫)‪ (4‬היא תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה )"כיצד נתאר גרסה של אד‬
‫שלא נכנע לאיומי המשטרה?"(‪ .‬ג תשובה )‪ (3‬טובה לחיפוש עוג מאחר והיא צרה‬
‫במשמעותה‪ ,‬א‪ $‬קשה יותר לחל ממנה את המילה הנרדפת "להדביק"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .12‬השלשה הנכונה היא נ‪.‬צ‪.‬ח‪.‬‬
‫מסיח מולי‪ $‬שולל ב‪.‬ק‪.‬ר‪ .‬מתאי לתשובות )‪ (3‬ו)‪ .(4‬מבי שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪(3‬‬
‫צרה מאוד במשמעותה )"מתי מקדיש צבי רבע שעה להתעמלות?" בוקר(‪ ,‬לכ במידת הצור‪$‬‬
‫היה נכו לנחש את תשובה )‪ ,(3‬הצרה‪ ,‬כתשובה הנכונה‪ .‬בנוס ‪ ,‬סביר כי השלשה המסיחה‬
‫התעוררה בעקבות קריאתה של תשובה )‪ (3‬ולכ נעדי לנחשה‪.‬‬
‫בחיפוש עוג חדש יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאי אליה תשובה‬
‫)‪ (1‬היא תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה )"מה עשה השחמטאי‬
‫שהפתיע את כל משתתפי התחרות?" ניצחונו‪ ,‬כישלונו(‪ .‬ג תשובה )‪ (2‬טובה לחיפוש עוג‬
‫מאחר והיא צרה במשמעותה )"להתווכח"(‪ ,‬א‪ $‬קשה יותר לחל ממנה את המילה הנרדפת‬
‫"להתנצח"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .13‬השלשה הנכונה היא ת‪.‬כ‪.‬נ‪.‬‬
‫מסיח מולי‪ $‬שולל ח‪.‬מ‪.‬ר‪ .‬מתאי לתשובות )‪ (1‬ו)‪ .(2‬מבי שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪(2‬‬
‫צרה מאוד במשמעותה )"כיצד נכנה את הדברי מה עשויה עוגה?"(‪ ,‬לכ במידת הצור‪ $‬היה‬
‫נכו לנחש את תשובה )‪ ,(2‬הצרה‪ ,‬כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫בחיפוש עוג חדש יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאי אליה תשובה‬
‫)‪ (3‬היא תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה )"כיצד נכנה אופ התנהלות‬
‫של טקס?"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[15‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .14‬השלשה הנכונה היא ח‪.‬ל‪.‬פ‪.‬‬
‫מסיח מולי‪ $‬שולל פ‪.‬ע‪.‬ל‪ .‬מתאי לתשובות )‪ (3‬ו)‪ .(4‬מבי שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪ (4‬צרה‬
‫מאד במשמעותה )"כיצד מכני מישהי שלקחה חלק נמר במשהו?" פעילה‪ ,(...‬לכ במידת‬
‫הצור‪ $‬היה נכו לנחש את תשובה )‪ ,(4‬הצרה‪ ,‬כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫בחיפוש עוג חדש יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאי אליה תשובה )‪(1‬‬
‫היא תשובה טובה לחפש בה עוג היות והיא צרה במשמעותה ובעלת תבנית דקדוקית ייחודית‬
‫)"למה ייגרמו תנאי עבודה קשי בקרב העובדי?" תחלופה(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫הערה‪ :‬מוצגת העבודה ע הזוגות בתשובות כ‪ $‬שמספר התשובות הנבדקות יהיה מינימלי‪ .‬יש‬
‫לוודא בתחקור שהקפדת לעבוד כ‪.$‬‬
‫בכל תשובה שנבדקה מופיע תמצות חלקו הראשו של המשפט לאחר פישוט המילי שבו‪ .‬לאחר‬
‫מכ מופיעה הובלה עצמאית של המשפט בהתא להקשר‪ .‬לאחר מכ נבדקת התאמה של המש‪$‬‬
‫המשפט להקשר‪ .‬הקווי האנכיי | מייצגי את נקודות העצירה המומלצות‪.‬‬
‫‪ .15‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(4)-‬ותשובות )‪ (2‬ו)‪ (3‬מתחילות באופ דומה‪ .‬יש להתחיל לבדוק מהזוג אשר‬
‫מסתדר בצורה טובה יותר ע ההיגיו הבריא שלנו‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬כנסייה‪ :‬לאב חובה לפרנס בלי קשר לנישואי" | "עליו לפרנס ילדי מחו‬
‫לנישואי" | הובלת משפט‪" :‬לכ"‪ ...‬נצפה להמש‪ $‬בו הכנסייה תוצג ככזו שמחייבת את האב‬
‫לתמו‪ $‬בילדיו‪ ,‬ג א לא נולדו במסגרת נישואי‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬נשי שילדו מחו למסגרת‬
‫הנישואי יכלו לפנות לבית הדי של הכנסייה כדי לתבוע מהאב לסייע בפרנסת ילדיו"‪.‬‬
‫ההמש‪ $‬תוא להובלת המשפט שבוצעה‪ ,‬ולכ נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .16‬תשובות )‪ (2) (1‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופ דומה‪ .‬תשובות )‪ (2‬ו‪ (4)-‬ממשיכות באותו האופ‬
‫)"למרות זאת"( ולכ יש להתחיל מה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬הסברתי את החשיבות ואביב ִמחזר" | הובלת משפט‪ :‬ההמש‪ $‬מתחיל בניגוד ‬
‫"למרות זאת"‪ .‬לכ נצפה כי חלק זה יציג את ההסברה כלא מספיקה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬הטענה‬
‫המחזור נראית לי שגויה"‪ .‬א הטענה‬
‫כי אי צור‪ $‬בחקיקה וכי די בהגברת ההסברה בנושא ִ‬
‫נראית שגויה‪ ,‬משמע שיש צור‪ $‬בחקיקה וכי הסברה אינה מספיקה‪ .‬ההמש‪ $‬תוא להובלת‬
‫המשפט שבוצעה‪ ,‬ולכ נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[16‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .17‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(4)-‬ותשובות )‪ (2‬ו)‪ (3‬מתחילות באופ דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהזוג בעל הטו‬
‫החיובי‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬שמח כי אוכלי לוטוס חולי" | "לוטוס הכרחי לבריאות טובה ועתה‪ | "...‬הובלת‬
‫משפט‪ :‬היות ששני החלקי מנוגדי‪ ,‬נצפה כי המש‪ $‬המשפט יעיד על כ‪ $‬שעבודתו ירדה‬
‫לטמיו והוא התבדה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬נשאה עבודתי פרי"‪ .‬ההמש‪ $‬אינו תוא להובלת‬
‫המשפט שבוצעה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬שמח כי אוכלי לוטוס בריאי" | "לוטוס הכרחי לבריאות טובה ועתה‪| "...‬‬
‫הובלת משפט‪ :‬היות ששני החלקי מתאימי‪ ,‬נצפה כי המש‪ $‬המשפט יעיד על כ‪ $‬שעבודתו‬
‫הצליחה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬טפחה המציאות על פניי"‪ .‬ההמש‪ $‬אינו תוא להובלת המשפט‬
‫שבוצעה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬התאכזב כי אוכלי לוטוס בריאי" | "אוכלי לוטוס לא בריאי ועתה‪ | "...‬הובלת‬
‫משפט‪ :‬היות ששני החלקי מנוגדי‪ ,‬נצפה כי המש‪ $‬המשפט יעיד על כ‪ $‬שעבודתו ירדה‬
‫לטמיו והוא התבדה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬טפחה המציאות על פניי"‪ .‬ההמש‪ $‬תוא להובלת‬
‫המשפט שבוצעה‪ ,‬ולכ נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .18‬תשובות )‪ (3) (1‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופ דומה‪ .‬תשובות )‪ (1‬ו‪ (3)-‬ממשיכות באותו האופ )"אינה‬
‫יעילה במיוחד"( ולכ יש להתחיל מה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬החיפושית מסמנת פרח איכותי" | "אסטרטגיה לא יעילה" | "אחרי מזהי את‬
‫הסימו" | כלומר‪ ,‬הסימו של החיפושית אינו עוזר לה כי הוא גלוי ג לאחרי‪ .‬הובלת‬
‫משפט‪" :‬מצב זה משול למצב בו אד הנתקל בחנות ובה סחורה מעולה בכמות מצומצמת‪"...‬‬
‫ החיפושית מסמנת את הפרח האיכותי‪ ,‬א‪ $‬הסימו שלה גלוי לרבי‪ .‬בהקבלה לסחורה נית‬
‫לומר‪ ,‬שהאד מפרס את קיו הסחורה האיכותית ברבי‪ .‬נקרא את ההמש‪" :$‬חורת‬
‫בזיכרונו את מיקומה א‪ $‬אינו מפרס זאת ברבי"‪ .‬ההמש‪ $‬אינו תוא להובלת המשפט‬
‫שבוצעה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת‪ ,‬כלומר הסימו‬
‫שהחיפושית מבצעת לפרח האיכותי אינו יעיל‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬חיפושיות אחרות אינ‬
‫מסוגלות לזהות את הסימו"‪ .‬ההמש‪ $‬אינו תוא את חלקי המשפט הקודמי‪ ,‬שכ א‬
‫הסימו נגלה רק לחיפושית המסמנת ולא לאחרות‪ ,‬הרי שמדובר באסטרטגיה יעילה‪ .‬התשובה‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬ההשלמה הראשונה זהה לזו שבתשובות הקודמות‪" ,‬החיפושית מסמנת פרח‬
‫איכותי"‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" | :‬אסטרטגיה יעילה" | "אחרי לא מזהי את הסימו" | כלומר‪,‬‬
‫הסימו של החיפושית עוזר לה כי הוא אינו גלוי לאחרי‪ .‬הובלת משפט‪" :‬מצב זה משול‬
‫למצב בו אד הנתקל בחנות ובה סחורה מעולה בכמות מצומצמת"‪ ...‬החיפושית מסמנת את‬
‫הפרח האיכותי‪ ,‬באופ שגלוי רק לה‪ .‬בהקבלה לסחורה נית לומר‪ ,‬שהאד שומר את קיו‬
‫הסחורה האיכותית רק לעצמו‪ .‬נקרא את ההמש‪" :$‬חורת בזיכרונו את מיקומה א‪ $‬אינו‬
‫מפרס זאת ברבי"‪ .‬ההמש‪ $‬תוא להובלת המשפט שבוצעה‪ ,‬ולכ נית לסמ את התשובה‬
‫כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[17‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬תשובות )‪ (3) (1‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופ דומה‪ .‬תשובות )‪ (1‬ו‪ (3)-‬ממשיכות באותו האופ‬
‫)"עשירה ובעלת תחביר מורכב"( ולכ יש להתחיל מה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬הילדי בשיריו של לוי מדברי בשפה מורכבת שלא אופיינית לילדי" |‬
‫"מאפיי זה הוא ביטוי להשקפתו של לוי‪ ."...‬הובלת משפט‪ :‬לוי נות חשיבות לשפה‬
‫המורכבת ופחות מתחשב בכ‪ $‬שאינה מתאימה לילדי‪ ,‬נחפש המש‪ $‬שתוא זאת‪ .‬נמשי‪$‬‬
‫לקרוא‪" :‬אשר ביקש להעשיר את לשונ של קוראיו‪ ,‬א‪ $‬לא במחיר פגיעה באמינות של‬
‫הדמויות בשיריו"‪ .‬החלק האחרו בעייתי‪ ,‬כיוו שהשפה המורכבת אינה אופיינית לילדי‪,‬‬
‫ולכ שימוש בה מהווה פגיעה באמינות הדמויות‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬שתי ההשלמות הראשונות זהות לאלו שבתשובה הקודמת‪ ,‬לוי משתמש בשפה‬
‫מורכבת שאינה מאפיינת ילדי‪ .‬נבדוק הא המש‪ $‬המשפט מתאי להשקפתו של לוי‪:‬‬
‫"אשר ביקש להעשיר את לשונ של קוראיו‪ ,‬אפילו במחיר פגיעה באמינות של הדמויות‬
‫בשיריו"‪ .‬עד כה אי כל סתירה‪ :‬לוי משתמש בשפה מורכבת מתו‪ $‬רצו להעשיר את שפת‬
‫קוראיו‪ ,‬ומוכ להתפשר על שימוש בשפה עשירה ג אצל ילדי למרות ששפה זו אינה‬
‫אופיינית לה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬לכ הסתפק לוי במת שפה גבוהה בפיה של דמויות‬
‫המבוגרי בשיריו"‪ .‬החלק האחרו סותר את הנאמר בחלקי המשפט הקודמי‪ ,‬כיוו שנעשה‬
‫שימוש בשפה המורכבת ג בקרב ילדי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬הילדי בשיריו של לוי מדברי בשפה ילדותית" | "מאפיי זה הוא ביטוי‬
‫להשקפתו של לוי‪ ."...‬הובלת משפט‪ :‬לוי מתאי את השפה לילדי ולכ נראה שהוא מעדי‬
‫את אמינות הדמויות עלפני העשרת השפה של קוראיו‪ ,‬נחפש המש‪ $‬שתוא זאת‪ .‬נמשי‪$‬‬
‫לקרוא‪" :‬אשר ביקש להעשיר את לשונ של קוראיו‪ ,‬א‪ $‬לא במחיר פגיעה באמינות של‬
‫הדמויות בשיריו"‪ .‬עד כה אי כל סתירה‪ .‬נמשי‪ $‬לקרוא‪" :‬לכ הסתפק לוי במת שפה גבוהה‬
‫בפיה של דמויות המבוגרי בשיריו"‪ .‬ההמש‪ $‬תוא להובלת המשפט שבוצעה‪ ,‬לוי השתמש‬
‫בשפה גבוהה רק בדמויות של מבוגרי‪ ,‬כי שפה גבוהה אינה מתאימה לילדי‪ .‬נית לסמ את‬
‫התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[18‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫היגיון‬
‫‪ .20‬חידת היגיו מסוג שיבו וסידור‪ .‬יש למצוא את הטענה הנכונה‪ ,‬לכ יש לשב את נתוני‬
‫השאלה ואז לבחו את התשובות‪.‬‬
‫יש ליצור תרשי התוא את נתוני השאלה )שלושה אנשי בגבהי שוני(‪:‬‬
‫מקצוע‬
‫ש‬
‫גובה‬
‫ראשית יש למצוא עוג ממנו יהיה נוח להתחיל בשיבו‪ .‬ידוע ש"אלי נמו‪ $‬מהרופא וגבוה‬
‫מגדליה"‪ ,‬כלומר אלי בינוני בגובהו‪ .‬נשב נתוני אלו‪:‬‬
‫מקצוע‬
‫רופא‬
‫ש‬
‫אלי‬
‫גדליה‬
‫גובה‬
‫אלי וגדליה שובצו‪ ,‬ולכ נית להשלי את בוריס שנותר‪ :‬בוריס הוא הגבוה ביותר ולפיכ‪ $‬עליו‬
‫להיות רופא‪:‬‬
‫מקצוע‬
‫רופא‬
‫ש‬
‫בוריס‬
‫אלי‬
‫גדליה‬
‫גובה‬
‫הטענה כי בוריס רופא מופיעה בתשובה )‪ .(2‬אי צור‪ $‬להמשי‪ $‬בשיבו הנתוני ונית לסמ‬
‫תשובה את התשובה כנכונה כבר כעת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .21‬שאלת הגיו פורמלי מסוג סתירת טענה )"מה לא ייתכ שיש"(‪ .‬ראשית יש להצרי את‬
‫הטענות הכלליות הנתונות בשאלה‪:‬‬
‫טענה א'‪ :‬מי פירות ← מתוק וג טעי‪.‬‬
‫טענה ב'‪ :‬משקה טעי ← צונ‪.‬‬
‫]‪[19‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫יש למצוא "מה לא ייתכ"‪ ,‬ולפיכ‪ $‬ייתכ שהתשובה הנכונה תהיה כזו שסותרת את צירו‬
‫הטענות‪ .‬לכ יש לצר אות ורק אז לעבור לבחינת התשובות‪:‬‬
‫צירו הטענות‪ :‬מי פירות ← צונ‪.‬‬
‫כעת יש לבחו את התשובות‪ .‬תשובה סותרת היא תשובה שמקיימת את התנאי של הטענה או‬
‫המסקנה‪ ,‬א‪ $‬לא מקיימת את התוצאה‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬נתו משקה טעי שאינו מתוק‪" .‬משקה טעי" הוא התנאי של טענה ב'‪ .‬עלמנת‬
‫שתתקיי סתירה על תשובה זו לא לקיי את תוצאתה של טענה ב'‪ ,‬כלומר לטעו כי המשקה‬
‫"אינו צונ"‪ .‬תשובה זו מתייחסת ל"אינו מתוק"‪ ,‬ולכ אינה מהווה סתירה והיא תיתכ‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬נתו משקה מתוק וטעי שאינו מי פירות‪" .‬מתוק וטעי" מופיע בתוצאתה של‬
‫טענה א'‪ .‬לפיכ‪ ,$‬התשובה לא תסתור את טענה א'‪ ,‬כיוו שעלמנת ליצור סתירה על התנאי‬
‫)ולא התוצאות( להיות זהי‪.‬‬
‫ניסיו לבצע היפו‪ $‬סדר לטענה א' יחייב לבצע פעולת שר"ה נוספת‪ ,‬כ‪ $‬שהתנאי ישתנה ולכ‬
‫לא תוכל להתקיי סתירה בי תשובה זו לטענה א'‪ .‬יש לבחו הא ישנה סתירה בי תשובה‬
‫זו לטענה ב'‪ .‬משקה "מתוק וטעי" הוא ג "משקה טעי"‪ ,‬ולכ התנאי של טענה ב'‬
‫מתקיי‪ .‬ע זאת‪ ,‬התשובה מתייחסת ל"אינו מי פירות" ואינה קשורה לתוצאת טענה ב'‬
‫)"צונ"(‪ .‬לכ‪ ,‬אי כל סתירה ביניה והתשובה תיתכ‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬נתו מי פירות מתוק שאינו צונ‪ .‬מבנה זה מכווי אותנו להשוואה ע צירו‬
‫הטענות‪ .‬לצירו הטענות תנאי זהה )"מי פירות"( א‪ $‬תוצאה הפוכה )"צונ"(‪ .‬מכא שישנה‬
‫סתירה בי תשובה זו לבי צירו הטענות‪ .‬התשובה לא תיתכ ולכ נסמנה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .22‬שאלת היגיו בריא מסוג עריכת ניסוי‪ .‬השאלה מתארת ניסוי שער‪ $‬גל‪ ,‬ואת אופ הסקת‬
‫המסקנה שביצע‪ .‬בשאלה יש להחיל על טל את אותו תהלי‪ $‬הסקת מסקנה שביצע גל‪ ,‬ולבחו‬
‫איזה הסבר עשויה להציע טל לפי היגיו זה‪ .‬לכ‪ ,‬יש להתחיל מהבנת תהלי‪ $‬ההסקה שביצע‬
‫גל‪.‬‬
‫גל ניסה להסביר את העובדה כי‪ :‬ליצ ← א אדו וכרס עגולה‪.‬‬
‫השערתו הייתה כי דמות הליצ התפתחה מדמות שתייני‪ ,‬שאפ אדו וכרס עגולה וה‬
‫מתנהגי באופ מגוח‪ $‬ומבדח‪ .‬לפיכ‪ ,$‬ההסבר שגל הציע הוא‪:‬‬
‫שתיי מתנהג באופ מגוח ומבדח ← א אדו וכרס עגולה ← ליצ‪.‬‬
‫טל מנסה להסביר מדוע שדוני מצוירי כבעלי רגליי גדולות‪ :‬שדו ← רגליי גדולות‪.‬‬
‫א טל מנסה להסביר זאת עלפי אותו ההיגיו של גל‪ ,‬מבנה ההסבר שלה צרי‪ $‬להיות דומה‪,‬‬
‫כלומר‪ :‬מישהו מתנהג כמו שדו ← רגליי גדולות ← שדו‪.‬‬
‫כעת‪ ,‬יש לחפש תשובה שמציעה הסבר בעל מבנה כזה‪:‬‬
‫]‪[20‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬תשובה זו אינה מציגה דמות שאינה שדו ומתנהגת כמו שדו‪ ,‬המהווה מקור‬
‫השראה לכפות רגליה הגדולות של השדוני‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬תשובה זו מציגה את השדוני העתיקי כבסיס לשדוני הנוכחיי‪ ,‬ואינה מציגה‬
‫דמות שאינה שדו המהווה מקור השראה לכפות רגליה הגדולות של השדוני‪ .‬התשובה‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬הצועני עשו כשפי ← רגליי גדולות ← שדו‪ .‬תשובה זו מציגה הסבר בעל‬
‫מבנה זהה לזה של גל‪ .‬כפות רגליה הגדולות של השדוני מקור בדמות אחרת )צועני( אשר‬
‫התנהגה באופ דומה לשדוני )עשו כשפי( והתאפיינה בכפות רגלי גדולות‪ .‬התשובה נכונה‬
‫ולכ נית לסמנה כנכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬בני האד נועלי נעליי גדולות ← השדוני נועלי נעליי גדולות כדי‬
‫להסתתר‪ .‬לתשובה זו מבנה אחר של הסבר‪ ,‬היא אינה מציגה דמויות המתנהגות כמו שדוני‬
‫המהוות מקור השראה למראה האופייני לה‪ ,‬אלא מציגה את המראה שלה כניסיו‬
‫הסוואה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .23‬שאלת הגיו פורמלי מסוג סתירת טענה )"איזה מהמצבי הבאי לא ייתכ"(‪ .‬ראשית יש‬
‫להצרי את הטענות הכלליות הנתונות בשאלה‪:‬‬
‫טענה א'‪ :‬רק לא מפחד מגילה ← גילה מפחדת‪.‬‬
‫טענה ב'‪ :‬רק מפחד מגילה ← חזי מפחד‪.‬‬
‫יש למצוא "מה לא ייתכ"‪ ,‬ולפיכ‪ $‬ייתכ שהתשובה הנכונה תהיה כזו שסותרת את צירו‬
‫הטענות‪ .‬לכ יש לצרפ‪ ,‬ורק אז לבחו את התשובות‪ .‬עלמנת לצר את הטענות יש להביא‬
‫למבנה המאפשר הסקת מסקנה‪:‬‬
‫טענה א' )רק‪+‬שלילה(‪ :‬מפחד מגילה ← גילה לא מפחדת‬
‫טענה ב' )רק‪+‬היפו‪ :($‬חזי מפחד ← מפחד מגילה‪.‬‬
‫כעת נית לצר את הטענות‪:‬‬
‫חזי מפחד ← מפחד מגילה ← גילה לא מפחדת‪.‬‬
‫כעת יש לבחו את התשובות‪ .‬תשובה סותרת היא תשובה שמקיימת את התנאי של אחת‬
‫הטענות או צירופ‪ ,‬א‪ $‬לא מקיימת את התוצאה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬גילה וחזי מפחדי מהוגו"‪ .‬תשובה זו מקיימת את התנאי "חזי מפחד"‪ ,‬א‪ $‬לא‬
‫מקיימת את התוצאה "גילה לא מפחדת"‪ .‬מכא שישנה סתירה בי תשובה זו לבי צירו‬
‫הטענות‪ .‬התשובה לא תיתכ ולכ נסמנה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[21‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .24‬שאלת היגיו בריא מסוג עריכת ניסוי‪ .‬ראשית‪ ,‬יש להבי את שלבי הניסוי‪:‬‬
‫מהל הניסוי‪:‬‬
‫א‪ .‬השטיחי של מאיר וציונה נקנו יחד ונראו זהי בעת הקנייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחדרה של ציונה יש יותר אור שמש אליו חשופי השטיחי‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬השטיחי בחדרה של ציונה בהירי יותר‪.‬‬
‫מסקנה‪ :‬חשיפה רבה לאור שמש אצל ציונה ← שטיחי דהויי יותר‪.‬‬
‫יש למצוא "איזה מהעובדות הבאות אינה מחלישה את מסקנתו של מאיר"‪ .‬לפי ניסוח זה‬
‫נית לפסול תשובות אשר מחלישות את מסקנתו של מאיר‪ .‬התשובה הנכונה היא תשובה‬
‫המחזקת או לא משפיעה על מסקנתו של מאיר‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬קהל רב גור להתבלות השטיחי אצל ציונה ← שטיחי דהויי יותר‪ .‬התשובה‬
‫מציגה הסבר חלופי לתוצאות הניסוי‪ ,‬ולכ מחלישה את מסקנתו של מאיר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬כל השטיחי מנוקי בחומר חרי ← השטיחי דהויי יותר‪ .‬התשובה אינה‬
‫מחלישה את מסקנתו של מאיר‪ ,‬כיוו שהיא מתייחסת לכל השטיחי‪ ,‬ולא רק לשטיחיה של‬
‫ציונה‪ .‬א כל השטחי מנוקי בחומר חרי הגור לדהיית‪ ,‬לא מוצג כא הסבר‬
‫אלטרנטיבי לכ‪ $‬ששטיחיה של ציוניה דהויי יותר‪ .‬התשובה אינה משפיעה על מסקנתו של‬
‫מאיר‪ ,‬ולכ נית לסמנה כנכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬אור רב בחדר של ציונה ← דברי נראי דהויי יותר‪ .‬התשובה מערערת על‬
‫תוצאות הניסוי של מאיר )שטיחיה של ציונה דהויי יותר( ומציעה הסבר אחר‪ ,‬ה רק נראי‬
‫דהויי בשל אור השמש הרב בחדרה‪ .‬תשובה זו מחלישה את מסקנתו של מאיר‪ .‬התשובה‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬תשובה זו מערערת על מהל‪ $‬הניסוי של מאיר ולכ מחלישה את מסקנתו‪ .‬לפי‬
‫תשובה זו השטיחי מסודרי בכל שבוע באקראי‪ ,‬ולכ אי לדעת מהי מידת החשיפה לאור‬
‫השמש לה זכו שטיחיה של ציונה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[22‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא‬
‫תמצות הקטע‪:‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬ניתוח עלילה משלושה היבטי‪ :‬סדר‪ ,‬קצב ותדירות‪ .‬היבטי אלו מתארי‬
‫יחסי בי אירועי וארגונ בטקסט‪.‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬סדר סדר ההתרחשות אל מול סדר ההצגה בטקסט‪ .‬הצגת המושגי‪ :‬אנאלפסיס‬
‫ופרולפסיס‪.‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬קצב מש‪ $‬ההתרחשות אל מול אור‪ $‬הטקסט‪ .‬הצגת המושגי‪ :‬האצה‪ ,‬האטה‪,‬‬
‫פסיחה והפוגות תיאוריות‪.‬‬
‫פסקה רביעית‪ :‬תדירות מספר ההתרחשויות של אירוע מסוי אל מול מספר הפעמי שמופיע‬
‫בטקסט‪.‬‬
‫‪ .25‬שאלה כללית‪ .‬השאלה מכווינה לשורות מסוימות בפסקה הראשונה‪ ,‬א‪ $‬התשובות הנתונות‬
‫בה הינ מחלקי שוני בקטע‪ .‬יש לקבוע לאילו מהתשובות מהווה "תיאור לידת הגיבור"‬
‫דוגמה‪ .‬השאלה מכווינה לשורות ‪ 5-6‬ולכ נחזור שורה אחת קוד ונקרא בעיו‪" :‬האירועי‪,‬‬
‫כפי שהתרחשו‪ ...‬וארגונ בטקסט‪ ...‬אי בהכרח התאמה בי השניי‪ .‬לדוגמה‪ ...‬בסיפור‬
‫העוסק בנעוריו של גיבור‪ ,‬שבמהלכו מתוארת לפתע לידתו‪ ."...‬לידת הגיבור מהווה‪ ,‬א כ‪,‬‬
‫דוגמה למה שהובא במשפט הקוד העדר התאמה בי סדר האירועי בעול הבדיוני של‬
‫הסיפור לבי ארגונ בטקסט‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬נפנה לבחינת תשובה )‪ (2‬המתייחסת למידע המצוי בפסקה הראשונה‪ ,‬ולכ יש בידינו‬
‫די מידע כדי לבחו אותה‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬התאמה 'בי האירועי כפי שהתרחשו בעול הבדיוני של הסיפור‪ ,‬וארגונ‬
‫בטקסט'‪ .‬התשובה סותרת את הנאמר בפסקה הראשונה‪ ,‬שכ לידת הגיבור היא דוגמה לכ‪$‬‬
‫שאי בהכרח התאמה בי השניי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫שלוש התשובות שנותרו מכווינות לקריאת הפסקה השנייה‪ .‬לכ‪ ,‬יש לקרוא את הפסקה בעיו‬
‫תו‪ $‬התמקדות במושגי חפיפה‪ ,‬אנאלפסיס ופרולפסיס‪ .‬יש לרשו בצורה מסודרת את‬
‫ההגדרה של כל מושג‪ ,‬שכ מושגי אלו נחוצי ג בהמש‪ $‬הקטע‪.‬‬
‫]‪[23‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬מתייחסת למושג "חפיפה" ומכווינה לשורה ‪ .8‬לפיכ‪ $‬יש לקרוא בקפידה שורה‬
‫לפני כ‪..." :‬יחסי בי סדר האירועי שעליה מסופר לסדר כפי שהוא מופיע בקטע‪ .‬כאמור‪,‬‬
‫סדרי אלה יכולי לחפו ‪ ."...‬לפי תשובה זו לידת הגיבור היא דוגמה לכ‪ $‬שסדר האירועי‬
‫עליו מסופר חופ לסדר הופעתו בקטע‪ .‬לידת הגיבור הוצגה אחרי שסופר על נעוריו‪ ,‬ולכ היא‬
‫אינה תיאור המדגי חפיפה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬מתייחסת למושג "אנאלפסיס" המופיע בשורה ‪" :11‬אנאלפסיס הוא הצגתו של‬
‫אירוע מסוי בטקסט לאחר שכבר נמסרו אירועי מאוחרי ממנו"‪ .‬לידת הגיבור מוצגת‬
‫לאחר שכבר נמסרו פרטי על נעוריו‪ ,‬המהווי אירוע מאוחר ממנו‪ .‬נית לסמ את התשובה‬
‫כנכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬מתייחסת למושג "פרולפסיס" המופיע בשורה ‪" :11‬פרולפסיס הוא מסירתו של‬
‫אירוע לפני שנמסרו אירועי מוקדמי ממנו"‪ .‬לידת הגיבור אינה מהווה אירוע שנמסר לפני‬
‫אירועי מוקדמי ממנו )אירועי שהתרחשו טר הלידה(‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .26‬שאלה ממוקדת‪ .‬עוסקת במושג "פרולפסיס" ועל כ‪ $‬שהוא מונע את המתח הנוצר מהשאלה‬
‫"מה הדבר שעתיד לקרות?"‪ .‬כדי להשיב על השאלה ולהבי מדוע אכ נמנע מתח זה‪ ,‬יש להבי‬
‫מהו פרולפסיס‪ .‬המושג מוצג בשורות ‪ 11-12‬ועוסק בהצגת אירוע בטקסט לפני אירועי‬
‫שקדמו לו‪ .‬כ‪ $‬למעשה‪ ,‬אנו יודעי מה עתיד לקרות בהמש‪ ,$‬וכאשר שבי לתאר את‬
‫האירועי שקדמו לאירוע זה אנו כבר יודעי שהוא עתיד להתרחש‪ .‬נית להבי את המושג‬
‫ואת מניעת המתח שהוא יוצר באמצעות הדוגמה המוצגת בשורה ‪" :14‬למשל‪ ,‬בסיפורי‬
‫בלשיי אפשר לפתוח בתיאור תפיסתו של הפושע‪ ,‬א שעלפי שסדר הדברי הטבעי יתרחש‬
‫אירוע זה רק בהמש‪ ."$‬לאור הדוגמה נית להבי כי הצגת הדבר שעתיד לקרות )תפיסת‬
‫הפושע( ואז חזרה בזמ תימנע את המתח בדבר מה שעתיד לקרות‪ ,‬כיוו שכבר סופר עליו‪.‬‬
‫נית לסמ את תשובה )‪ (3‬כנכונה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬התשובה סותרת את הנאמר בקטע‪" :‬הפרולפסיס מחלי את המתח הנובע‬
‫מהשאלה 'מה הדבר שעתיד לקרות?' במתח מסוג אחר" )שורות ‪ .(13-14‬מכא שהוא אינו מונע‬
‫כל היווצרות של מתח אצל הקורא‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬פרולפסיס חוש מראש מה עתיד להתרחש‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(4‬משו שמהל האירועי שיוביל לדבר זה נמסר בשלב מוקד יחסית‬
‫בסיפור"‪ .‬בשורה ‪ 12‬מצוי מפורשות כי פרולפסיס הוא "מסירתו של אירוע לפני שנמסרו‬
‫אירועי מוקדמי ממנו"‪ ,‬ולא מסירת מהל‪ $‬האירועי שיוביל אליו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[24‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .27‬שאלה ממוקדת‪ .‬עוסקת בתיאור שיכול להדגי את "האפקט המפתיע"‪ .‬השאלה מכווינה‬
‫לשורה ‪ ,23‬לכ יש לקרוא שורה אחת קוד‪" :‬לתיאור חטו של אירוע משמעותי בסיפור יכול‬
‫להיות אפקט מפתיע‪ ."...‬תשובה )‪ (3‬מתייחסת לאירוע משמעותי )"מלחמה ארוכה ועקובה‬
‫מד"( הזוכה לתיאור חטו )"תיאור קצר"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .28‬שאלה כללית‪ .‬עוסקת במושגי שוני בקטע‪ ,‬שאת אחד מה אמור להדגי הסיפור המוצג‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬יש להבי את הסיפור‪" :‬יעקב נישא לסוז בינואר ‪ .1999‬בנ שרגא נולד בינואר‬
‫‪ ".2001‬יש לבחו את התשובות לפי סדר הופעת בקטע‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬מתייחסת למושג "אנאלפסיס" בו נעשה שימוש במענה על השאלה הראשונה‪.‬‬
‫המושג מתייחס לאיהתאמה בסדר הזמני )הצגת אירוע לאחר שנמסרו אירועי מאוחרי‬
‫ממנו(‪ .‬בסיפור המתואר דווקא קיימת התאמה בסדר הזמני‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬מתייחסת למושג "פסיחה" המופיע בשורות ‪" :19-20‬פסיחה מתרחשת כאשר‬
‫מש‪ $‬כלשהו של ההתרחשות אינו מוזכר כלל בטקסט‪ ,‬כלומר הטקסט 'מדלג' עליו"‪ .‬הסיפור‬
‫המוצג פוסח על שנתיי של התרחשות‪ ,‬ולמעשה מדלג עליה‪ .‬לפיכ‪ $‬מתרחשת כא פסיחה‪.‬‬
‫נית לסמ את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬מתייחסת למושג "הפוגה תיאורית" המופיע בשורה ‪" :21‬הקצב האטי‬
‫ביותר מתרחש בהפוגות תיאוריות‪ .‬אלה מקרי שבה הטקסט מפסיק לזמ מה לתאר‬
‫התרחשות ומאורעות‪ ,‬ועובר למשל לתיאור של מקו"‪ .‬הסיפור המוצג מכיל התרחשות של‬
‫שני מאורעות נישואי ולידה‪ .‬לפיכ‪ ,$‬אי הפוגה בתיאור ההתרחשויות‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬מתייחסת למושג "תמצות" המופיע בשורה ‪..." :27‬תמצות‪ ,‬ובה התרחשות‬
‫שאירעה פעמי רבות מתוארת רק פע אחת"‪ .‬הסיפור אינו מתאר אירועי שהתרחשו‬
‫פעמי רבות ותוארו רק פע אחת‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ .29‬שאלה כללית‪ .‬עוסקת בקטע בעל המבנה הבא‪:‬‬
‫חתונה ← נישואיה יסתיימו בעוד זמ לא רב ← בינתיי מחולקת שמפניה לאורחי החתונה‪.‬‬
‫יש לקבוע אילו תופעות מאפיינות קטע זה‪ :‬סדר‪ ,‬קצב‪ ,‬תדירות או שילובי של תופעות אלו‪.‬‬
‫ראשית יש לבחו הא הקטע מציג תופעה השייכת לדיו בסדר‪ .‬לפי מבנה הקטע‪ ,‬ישנו מעבר‬
‫מתיאור החתונה לקטיעת הנישואי‪ ,‬ואז חזרה אחורה לתיאור החתונה‪ .‬מכא שיש בקטע זה‬
‫תופעה השייכת לדיו בסדר‪ ,‬אשר עוסק ב"יחסי בי סדר האירועי שעליה מסופר לבי‬
‫סדר כפי שהוא מופיע בטקסט" )שורה ‪ .(8‬קטע זה מציג איהתאמה בי סדר האירועי עליו‬
‫מסופר לסדר הצגתו בטקסט‪ .‬נית לפסול את תשובות )‪ (2‬ו)‪.(3‬‬
‫לפי תשובה )‪ (4‬עוסק הקטע ג בדיו על הקצב והתדירות‪ .‬דיו על קצב "בוח את היחסי בי‬
‫מש‪ $‬התרחשות של האירועי שעליה מסופר לבי אור‪ $‬הטקסט המוקדש לתיאור"‬
‫)שורות ‪ .(1716‬הקטע הוא רק חלק מהסיפור‪ ,‬כ‪ $‬שאי לדעת מהו מש‪ $‬התיאור לו זכתה‬
‫החתונה‪ ,‬והא הוא תא את משכה בסיפור‪ .‬לפיכ‪ ,$‬נית לפסול את תשובה )‪ (4‬ולסמ את‬
‫תשובה )‪ (1‬כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[25‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .30‬שאלה כללית‪ .‬עוסקת בשאלה "איזו מ הטענות משתמעת מ הקטע?"‪ .‬השאלה מכווינה‬
‫לעבודה ע התשובות‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬מכווינה למושגי "אנאלפסיס" )שורה ‪ (11‬ו"האצה" )שורה ‪ .(17‬אנאלפסיס היא‬
‫הצגה של אירוע מסוי בקטע לאחר שהוצגו אירועי מאוחרי לו‪" .‬אפקט של האצה יושג‬
‫כאשר קטע קצר יחסית בטקסט יוקדש לתיאור אירועי שנמשכו פרק זמ ארו‪ $‬יחסית"‪.‬‬
‫אנאלפסיס מתייחס לסדר האירועי‪ ,‬א‪ $‬אינו קובע מהו הקצב בו יתוארו אירועי אלו‬
‫)תיאור קצר‪/‬ארו‪ .($‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬מכווינה למושגי "פרולפסיס" )שורה ‪ (11‬ו"האטה" )שורה ‪ .(18‬פרולפסיס היא‬
‫הצגה של אירוע מסוי בקטע לפני שהוצגו אירועי מוקדמי לו‪" .‬האטה תורגש כאשר קטע‬
‫ארו‪ $‬בטקסט יוקדש להתרחשות שנמשכה פרק זמ קצר"‪ .‬בדומה לתשובה )‪ (1‬פרולפסיס‬
‫מתייחס לסדר האירועי‪ ,‬א‪ $‬אינו קובע מהו הקצב בו יתוארו אירועי אלו )תיאור‬
‫קצר‪/‬ארו‪ .($‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬מכווינה למושגי "האצה" )שורה ‪ (17‬ו"תמצות" )שורה ‪ .(27‬כאמור‪ ,‬האצה היא‬
‫תיאור קצר של מאורע ארו‪" .$‬תמצות" היא תופעה בה "התרחשות שאירעה פעמי רבות‬
‫מתוארת רק פע אחת"‪ .‬קצב התיאור )ארו‪/$‬קצר( אינו קובע מהי התדירות בה יוצג אירוע‬
‫מסוי )פע אחת‪/‬מספר פעמי(‪ .‬התשובה נפסלת‪ .‬נית לסמ את תשובה )‪ (4‬כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[26‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "המבחנים שלי"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם‬
‫בנושאים השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬שאלת אלגברה מסוג אי‪-‬שוויונות‪ ,‬יש למצוא את ערכו של ‪ .X‬ניתן להציב את התשובות‬
‫ולבדוק מי מהן מקיימת את שני אי‪-‬השוויונות‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬אינה מקיימת את אי‪-‬השוויון הראשון ולכן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬מקיימת את שני אי‪-‬השוויונות‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬אינה מקיימת את אי‪-‬השוויון השני ולכן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬אינה מקיימת את אי‪-‬השוויון הראשון ולכן נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .2‬שאלת גיאומטריה שטחים‪ .‬נתון ריבוע שצלעו גדלה פי ‪ 3‬ויש למצוא פי כמה גדל שטחו‪ .‬ניתן‬
‫להציב מספרים‪ :‬בהצבת ‪ 1‬עבור צלע הריבוע המקורי שטח הריבוע שווה ‪ .1‬בהצבת ‪ 3‬עבור‬
‫צלע הריבוע החדש שטח הריבוע שווה ‪ .9‬מכאן ששטח הריבוע גדל פי ‪.9‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .3‬שאלת גיאומטריה מעגלים‪ .‬נתונים שני מעגלים חופפים‬
‫העוברים זה דרך מרכזו של זה‪ ,‬ויש למצוא את גודלה של‬
‫זווית ‪ α‬שנוצרה במפגש הקטרים שלהם‪ .‬יש להעביר בניית‬
‫עזר ‪ -‬קו המחבר בין מרכזי המעגלים‪ .‬קו זה שווה בגודלו‬
‫לרדיוס‪ ,‬ולכן מתקבל משולש שווה צלעות שצלעותיו שוות‬
‫לרדיוס‪ .‬כל הזוויות במשולש שווה צלעות הן בנות ‪ ,60°‬ולכן‬
‫‪.α = 60°‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[27‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪α‬‬
‫‪r‬‬
‫‪r‬‬
‫‪α‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪α‬‬
‫‪r‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .4‬שאלת אחוזים בשילוב עקרונות מספרים שלמים‪ .‬נתון ש‪ 20%-‬מהסטודנטים דוברי סינית‪,‬‬
‫ויש למצוא את השלם ‪ -‬מספר הסטודנטים במכללה‪ .‬מכיוון שיש למצוא מה עשוי להיות‬
‫מספר הסטודנטים‪ ,‬ניתן להציב את התשובות‪ ,‬ולחפש תשובה ש‪ 20%-‬ממנה יניבו מספר שלם‪.‬‬
‫תשובה )‪ 10% :(1‬מ‪ 108-‬הם ‪ ,10.8‬ולכן ‪ 20%‬הם ‪ .21.6‬לא יתכן מספר לא שלם של סטודנטים‪,‬‬
‫ולכן תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ 10% :(2‬מ‪ 128-‬הם ‪ ,12.8‬ולכן ‪ 20%‬הם ‪ .25.6‬לא יתכן מספר לא שלם של סטודנטים‪,‬‬
‫ולכן גם תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ 10% :(3‬מ‪ 245-‬הם ‪ ,24.5‬ולכן ‪ 20%‬הם ‪ .49‬תשובה זו יוצרת מספר שלם של‬
‫סטודנטים‪ ,‬ולכן תיתכן‪.‬‬
‫תשובה )‪ 10% :(4‬מ‪ 256-‬הם ‪ ,25.6‬ולכן ‪ 20%‬הם ‪ .51.2‬לא יתכן מספר לא שלם של סטודנטים‪,‬‬
‫ולכן גם תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .5‬יש למצוא באיזו מחלקה קיים ההפרש הגדול ביותר בערכו המוחלט בין השכר הממוצע‬
‫הכולל לבין השכר הממוצע של קבוצת הגיל ‪ .18-35‬בתרגום למונחי התרשים‪ ,‬יש למצוא את‬
‫המחלקה שבה המרחק בין העיגול הלבן לקו המסמן את הממוצע הוא הגדול ביותר‪ .‬ניתן‬
‫לראות כי המרחק הגדול ביותר הוא במחלקת הפיתוח‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .6‬יש להשלים את המשפט הנתון על‪-‬פי נתוני התרשים‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬השכר הממוצע של עובדי מחלקת הכספים השייכים לקבוצת הגיל ‪ 18-35‬הוא‬
‫‪ 9000‬והוא אינו שווה לשכר הממוצע של כל עובדי מחלקת הפיתוח שהוא ‪.8000‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬השכר הממוצע של עובדי מחלקת הכספים השייכים לקבוצת הגיל ‪ 35-55‬הוא‬
‫‪ 8000‬והוא אינו שווה לשכר הממוצע של כל עובדי מחלקת הכספים שהוא ‪.7000‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬השכר הממוצע של עובדי מחלקת הכספים השייכים לקבוצת הגיל ‪ 55‬ומעלה הוא‬
‫‪ 6000‬והוא אינו שווה לשכר הממוצע של כל עובדי מחלקת השיווק שהוא ‪.8000‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬השכר הממוצע של עובדי מחלקת הכספים השייכים לקבוצת הגיל ‪ 55‬ומעלה הוא‬
‫‪ 6000‬והוא שווה לשכר הממוצע של כל עובדי מחלקת הייצור שגם הוא ‪.6000‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[28‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .7‬יש למצוא באיזו מחלקה השכר הממוצע נמוך יותר ככל שגיל העובדים עולה‪ .‬בתרגום למונחי‬
‫התרשים‪ ,‬יש למצוא באיזו מחלקה העיגול הלבן ממוקם הגבוה ביותר‪ ,‬מתחתיו העיגול‬
‫האפור ומתחתיו העיגול השחור‪ .‬ניתן לראות כי מבנה זה מתקיים רק במחלקת הכספים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .8‬יש למצוא איזה תרשים מתאר את השכר במחלקה החדשה‪ ,‬שמאחדת את כל עובדי מחלקת‬
‫השיווק ומחלקת הפיתוח‪ .‬יש לבדוק מה ניתן לומר על הממוצע החדש‪ :‬הממוצע המקורי של‬
‫מחלקות השיווק והפיתוח עמד על ‪ 8000‬שקלים‪ ,‬ולכן זה צריך להיות גם הממוצע במחלקה‬
‫החדשה‪ .‬ניתן לפסול את תשובה )‪ (4‬שבה הממוצע החדש הוא ‪ .6000‬בנוסף‪ ,‬במחלקת השיווק‬
‫לא קיימת קבוצת גיל של ‪ 55‬ומעלה‪ ,‬ולכן קבוצה זו צריכה לעבור ללא שינוי ממחלקת הפיתוח‬
‫למחלקה המאוחדת‪ .‬ניתן לפסול את תשובה )‪ (3‬שבה חל שינוי בשכר הממוצע של קבוצה זו‪.‬‬
‫ולבסוף‪ ,‬במחלקת הפיתוח לא קיימת קבוצת גיל של ‪ ,35-55‬ולכן קבוצה זו צריכה לעבור ללא‬
‫שינוי ממחלקת השיווק למחלקה המאוחדת‪ .‬ניתן לפסול את תשובה )‪ (1‬שבה חל שינוי בשכר‬
‫הממוצע של קבוצה זו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .9‬שאלת הסתברות‪ .‬נתון מספר הכדורים הכולל בכד‪ ,‬ואת ההסתברויות להוצאת כדור ירוק‬
‫וכדור צהוב‪ ,‬ויש למצוא כמה כדורים כחולים בכד‪ .‬מההסתברות לשלוף פריט כלשהו ניתן‬
‫ללמוד על גודלו היחסי של פריט זה‪ ,‬ולכן ניתן לחשב במדויק כמה כדורים ירוקים וצהובים‬
‫קיימים‪:‬‬
‫כדורים ירוקים ‪-‬‬
‫כדורים צהובים ‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪=6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24 ⋅ = 8‬‬
‫‪3‬‬
‫⋅ ‪24‬‬
‫כדורים כחולים ‪24 − 6 − 8 = 10 -‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .10‬שאלת אלגברה העוסקת במספרים זוגיים‪ .‬יש למצוא כמה מספרים זוגיים המתחלקים ב‪3-‬‬
‫ללא שארית נמצאים בין ‪ 2‬ל‪ .22-‬יש לרשום את כל המספרים הזוגיים בתחום ולבדוק מי‬
‫מתוכם מתחלק ב‪ .2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 :3-‬מתוכם רק ‪ 12 ,6‬ו‪ 18-‬מתחלקים ב‪ 3-‬ללא‬
‫שארית‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[29‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .11‬שאלת גיאומטריה העוסקת בדמיון צורות‪ .‬נתון מלבן שבתוכו הועברו קווים מקבילים לשתי‬
‫צלעותיו‪ ,‬כך שנוצר מלבן פנימי וקטן יותר‪ .‬יש למצוא לכמה שווה צלע ‪ X‬במלבן הקטן‪ .‬ניתן‬
‫לראות כי בשני המשולשים שמרכיבים את המלבן ‪ -‬משולש ‪ ABC‬ומשולש ‪ ,ADC‬עובר מקביל‬
‫פנימי‪ ,‬ומכאן שבכל אחד מהם קיים דמיון בין המשולש הגדול לקטן‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬ניתן לומר שהמלבן הקטן דומה למלבן הגדול‪ .‬בין‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫צלעותיו של המלבן הגדול קיים יחס של ‪ ,1 : 2‬ולכן זהו גם‬
‫‪y‬‬
‫‪2‬‬
‫היחס בין צלעותיו של המלבן הקטן‪ .‬צלע ‪ X‬צריכה להיות‬
‫ס"מ‬
‫‪x‬‬
‫גדולה פי ‪ 2‬מצלע ‪ ,Y‬ולכן ‪.X = 2Y‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ 4‬ס"מ‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .12‬שאלת גיאומטריה אנליטית ללא סרטוט‪ .‬יש‬
‫לסרטט סרטוט על‪-‬פי נתוני השאלה‪ .‬מרכז המעגל‬
‫מונח על ציר ה‪ ,X-‬וקיים קו המשיק למעגל כך‬
‫שנקודת ההשקה היא ראשית הצירים ‪.(0,0) -‬‬
‫מכיוון שקוטר המעגל הוא ציר ה‪ ,X-‬והקוטר‬
‫מאונך למשיק בנקודת ההשקה‪ ,‬ניתן לראות כי‬
‫המשיק שבסרטוט הוא ציר ה‪.Y-‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(0,0‬‬
‫‪ .13‬שאלת אלגברה העוסקת במספרים ראשוניים‪ .‬נתון ‪ ,a ≤ b‬ויש למצוא מי מהביטויים‬
‫שבתשובות הוא בהכרח זוגי‪ .‬ניתן לפתור באמצעות הצבת מספרים ראשוניים המקיימים את‬
‫הנתון‪ .‬בהצבת ‪ - b = 3 ,a = 2‬נפסול את תשובות )‪ (3‬ו‪ .(4)-‬בהצבת ‪ - b = 5 ,a = 3‬נפסול גם את‬
‫תשובה )‪.(1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .14‬שאלת גיאומטריה העוסקת במשולשים‪ .‬נתונות שלוש זוויות במשולש סתמי‪ ,‬וידוע כי‬
‫‪ .β + γ = α‬יש למצוא מי מבין התשובות נכונה בהכרח‪ .‬מכיוון שאין עוד נתונים פרט לשלוש‬
‫הזוויות‪ ,‬ניתן ליצור משוואה נוספת על‪-‬פי העיקרון של זווית חיצונית למשולש‪:‬‬
‫‪A 180 − α‬‬
‫‪ .β + γ = 180 − α‬כעת ניתן לפתור את שתי המשוואות באמצעות‬
‫‪α‬‬
‫הצבת משוואה במשוואה‪:‬‬
‫‪α = 180 − α → 2α = 180 → α = 90‬‬
‫מדובר בהכרח במשולש ישר זווית‪.‬‬
‫שאר התשובות יתכנו‪ ,‬אך לא יתקיימו בהכרח‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪C‬‬
‫]‪[30‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪γ‬‬
‫‪β‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .15‬שאלת קצב מסוג תנועה‪ ,‬בשילוב נעלמים‪ .‬קיימים נתונים על התנועה של דני מנקודה ‪A‬‬
‫לנקודה ‪ B‬ובחזרה‪ ,‬ויש למצוא את ערכו של ‪ .X‬יש להציב את נתוני השאלה בטבלת מהירות‪,‬‬
‫זמן‪ ,‬דרך‪ ,‬ולחשב את הגדלים החסרים‪:‬‬
‫מהירות‬
‫זמן‬
‫דרך‬
‫מ‪ A-‬ל‪B-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪X‬‬
‫מ‪ B-‬ל‪A-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪6‬‬
‫‪X‬‬
‫‪2‬‬
‫‪X‬‬
‫ידוע כי הזמן הכולל של הריצה ארך ‪ 4‬שעות‪ ,‬ולכן נוכל לבנות משוואה‪:‬‬
‫‪x x‬‬
‫‪+ = 4 → x + 3x = 24 → 4x = 24 → x = 6‬‬
‫‪6 2‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .16‬סיפור אלגברי העוסק בהרכבת מספר‪ .‬יש למצוא בכמה קוביות לכל היותר יכולה להשתמש‬
‫שולה כדי לבנות מגדל שגובהו ‪ 230‬ס"מ‪ .‬מכיוון שיש למצוא את מספר הקוביות המקסימלי‪,‬‬
‫יש להניח ששולה משתמשת קודם כל בקוביות הקטנות ביותר‪ ,‬אלו שגובהן ‪ 3‬ס"מ‪ .‬אם שולה‬
‫תשתמש בכל הקוביות הקטנות היא תצליח לבנות מגדל בגובה ‪ .50 ⋅ 3 = 150‬כעת יש להוסיף‬
‫למגדל זה ‪ 80‬ס"מ‪ ,‬תוך שימוש ב‪ 20-‬קוביות בגובה ‪ 4‬ס"מ‪ .‬בסך הכול יתקבלו ‪50 + 20 = 70‬‬
‫קוביות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .17‬שאלת ביטויים בשילוב חזקות ושורשים‪ .‬יש למצוא למה שווה הביטוי ‪ , 2n − 2n −1‬לכל ‪ .n‬ניתן‬
‫לפתור בהצבת מספרים‪ .‬בהצבת ‪ n = 2‬ערך הביטוי שמתקבל הוא ‪ ,2‬וניתן לפסול את תשובה‬
‫)‪ .(1‬בהצבת ‪ n = 3‬ערך הביטוי שמתקבל הוא ‪ ,4‬וניתן לפסול גם את תשובות )‪ (2‬ו‪.(3)-‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .18‬שאלת ממוצע בנעלמים‪ .‬ידוע כי ‪ c ≤ b ≤ a‬וכן כי הממוצע של ‪ b ,a‬ו‪ c-‬שווה ל‪ .a-‬יש לתרגם את‬
‫הנתון המילולי למשוואה על‪-‬פי נוסחת הממוצע‪:‬‬
‫‪a+b+c‬‬
‫‪= a → a + b + c = 3a → b + c = 2a‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ a‬צריך להיות גדול או שווה מ‪ b-‬ו‪ ,c-‬אך אם היה גדול מהם השוויון שהתקבל בסוף הפישוט‬
‫לא יכול היה להתקיים‪ .‬מכאן נובע ש‪.a = b = c -‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[31‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬שאלה מילולית העוסקת ביחס‪ .‬יש למצוא כמה ביצים צריך להעביר מסל א' לסל ב' על מנת‬
‫שבסל א' יהיו‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫מהביצים שבסל ב'‪ .‬ניתן לפתור באמצעות הצבת התשובות‪ .‬יש להתחיל‬
‫להציב מתשובה )‪ ,(2‬שהיא אמצעית ונוחה לחישוב‪ :‬בהעברת ‪ 50‬ביצים מסל א' לסל ב' יתקבלו‬
‫‪ 350‬ביצים בסל א' ו‪ 550-‬ביצים בסל ב'‪ .‬נצמצם את השבר‪:‬‬
‫‪350 7‬‬
‫=‬
‫‪550 11‬‬
‫‪ .‬מכיוון שהיחס המבוקש‬
‫מתקיים אין צורך לבדוק גם את יתר התשובות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .20‬שאלת סיפור אלגברי‪ .‬נתון שהעץ מכפיל את גובהו בכל שנה‪ ,‬ויש למצוא מה גדול יותר ‪ -‬מספר‬
‫השנים שחלפו עד שהגיע העץ לגובה‬
‫‪x‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"מ‪ ,‬או ‪ .4‬מכיוון שהחוקיות יחסית ברורה )בכל שנה‬
‫הגובה גדל פי ‪ ,(2‬וידוע כי בתום ‪ 8‬שנים גובהו של העץ היה ‪ ,x‬ניתן לחשב לאחור‪ :‬בשנה‬
‫השביעית גובהו של העץ היה חצי מ‪ ,x-‬כלומר ‪-‬‬
‫‪x‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬מכאן שהביטוי שבטור א' גדול יותר‪ .‬ניתן‬
‫לפתור גם בהצבת מספרים‪ :‬אפשר להציב ‪ 1‬בגובה המקורי של העץ ולחשב כיצד הוא גדל עד‬
‫לשנה השמינית‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .21‬שאלת ציר המספרים בשילוב ערך מוחלט‪ .‬ניתן לפתור באמצעות ניקיון כמו אי‪-‬שוויון‪ ,‬והצבת‬
‫מספרים‪ .‬ידוע כי מכפלת ‪ x‬ו‪ y-‬היא בעלת ערך שלילי‪ ,‬ולכן אחד מהם בהכרח חיובי והשני‬
‫שלילי‪:‬‬
‫טור א'‬
‫‪2‬‬
‫‪x −2 x ⋅ y + y‬‬
‫‪( x − y )2‬‬
‫)‪(x − y‬‬
‫‪( x − y )2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ניקיון של טור א' לפי נוסחאות כפל‬
‫מקוצר‬
‫הצבת מספרים‪y = −1 ,x = 1 :‬‬
‫טור ב'‬
‫‪(1 − 1)2 = 0‬‬
‫‪=4‬‬
‫‪2‬‬
‫) )‪(1 − ( −1‬‬
‫ופסילת תשובות )‪ (1‬ו‪(3)-‬‬
‫הצבת מספרים‪y = 1 ,x = −1 :‬‬
‫‪(1 − 1)2 = 0‬‬
‫וסימון תשובה )‪(2‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[32‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪( −1 − 1)2 = 4‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .22‬שאלת גאומטריה משולשים‪ .‬נתון משולש סתמי המחולק‬
‫לשלושה משולשים שונים‪ ,‬וכן תיכון ‪ .AD‬יש למצוא מי‬
‫מזוויות המשולש גדולה יותר ‪ α -‬או ‪ .β‬ניתן לראות כי‬
‫למשולשים ‪ ABD‬ו‪ BDE-‬ישנה צלע משותפת ‪ BD‬וזווית‬
‫משותפת ‪ .BDE‬מכאן‪ ,‬שסכום הזוויות ‪ α + B2‬שווה לסכום‬
‫הזוויות ‪ . β + B1 + B2‬כעת ניתן לבנות משוואה‪:‬‬
‫‪. α + B2 = β + B1 + B2 → α = β + B1‬‬
‫מכאן שזווית ‪ α‬גדולה מזווית ‪.β‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪βα‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪α‬‬
‫‪D‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .23‬שאלת גיאומטריה העוסקת במעגל החסום במרובע‪ .‬נתון ש‪ ABCD-‬מרובע‪ ,‬ולכן מדובר‬
‫בסרטוט גמיש‪ ,‬שכן ‪ ABCD‬יכול להיות מרובע מסוגים שונים‪ .‬יש למצוא מה גדול יותר ‪ -‬קוטר‬
‫המעגל או קטע ‪ ,EF‬ולכן נבדוק מצבי קיצון‪:‬‬
‫מצב ב'‪:‬‬
‫מצב א'‪:‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪r‬‬
‫‪r‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪r‬‬
‫‪r‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪B‬‬
‫מצב א' ‪ ABCD -‬מלבן או ריבוע‪ ,‬כך שכל זוויותיו ישרות‪ .‬בהורדת רדיוסים לנקודות ההשקה‪,‬‬
‫הרדיוסים יוצרים זוויות ישרות עם נקודות ההשקה‪ ,‬כך שקטע ‪ EF‬יהיה שווה לקוטר המעגל‪,‬‬
‫ולכן הטורים שווים‪.‬‬
‫מצב ב' ‪ ABCD -‬מרובע סתמי כלשהו‪ .‬בהורדת רדיוסים לנקודות ההשקה‪ ,‬הרדיוסים יוצרים‬
‫זוויות ישרות עם נקודות ההשקה‪ ,‬אבל קטע ‪ EF‬יהיה קטן מקוטר המעגל‪ ,‬ולכן טור א' גדול‬
‫יותר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[33‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .24‬שאלת פעולות מומצאות בנעלמים‪ .‬הנתון מגדיר את הפעולה ‪ $‬המתקיימת לכל מספר טבעי ‪,n‬‬
‫ויש למצוא מי מבין הטורים גדול יותר‪.‬‬
‫נפשט את טור א' על‪-‬פי הגדרת הפעולה‪:‬‬
‫טור א'‬
‫טור ב'‬
‫‪  m − 2 ‬‬
‫‪$$‬‬
‫‪‬‬
‫‪  2 ‬‬
‫)‪$(m‬‬
‫‪  m − 2 ‬‬
‫‪$ 2⋅‬‬
‫‪+ 1 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  2‬‬
‫)‪$(m‬‬
‫)‪$(m − 2 + 2‬‬
‫)‪$(m‬‬
‫)‪$(m‬‬
‫)‪$(m‬‬
‫ניתן גם להציב מספרים טבעיים נוחים ולפסול תשובות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .25‬שאלת גאומטריה העוסקת בשטחים‪ .‬נתון כי רדיוס המעגל קטן מצלע הריבוע‪ ,‬אך לא ידוע‬
‫בכמה או פי כמה‪ ,‬ולכן מדובר בסרטוט גמיש‪ .‬יש למצוא מה גדול יותר ‪ -‬שטח הריבוע ‪ABCO‬‬
‫או סכום השטחים הכהים‪ ,‬שהם שני רבעים של המעגל )או מחצית ממנו(‪.‬‬
‫נבדוק מצבי קיצון‪:‬‬
‫מצב ב'‪:‬‬
‫מצב א'‪:‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪O‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪O‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫מצב א' ‪ -‬יש לסרטט את רדיוס המעגל כשהוא קטן משמעותית ביחס לצלע הריבוע‪ .‬במצב זה‬
‫ניתן לראות בעין ששטח הריבוע גדול מסכום השטחים הכהים‪ ,‬ולפסול תשובות )‪ (2‬ו‪. (3)-‬‬
‫מצב ב' ‪ -‬יש לסרטט את רדיוס המעגל כשהוא קטן רק במעט מצלע הריבוע‪ .‬במצב זה קשה‬
‫לראות בעין מי מהשטחים גדול יותר‪ ,‬ולכן נציב מספרים נוחים‪:‬‬
‫‪πr2 16π‬‬
‫=‬
‫בהצבת ‪ r = 4‬עבור רדיוס המעגל‪ ,‬סכום השטחים הכהים יהיה ‪= 8π ≅ 24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬בהצבת‬
‫‪ 4.5‬עבור צלע הריבוע יתקבל שטח של בערך ‪ 20‬סמ"ר‪ .‬כעת סכום השטחים הכהים גדול‬
‫משטח הריבוע‪ ,‬וניתן לפסול גם את תשובה )‪.(1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[34‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "המבחנים שלי"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם‬
‫בנושאים השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬שאלת גיאומטריה העוסקת בהיקף טרפז‪ .‬נתון טרפז שווה שוקיים ובתוכו משולש שווה‬
‫צלעות‪ ,‬ונתונה אחת מצלעות הטרפז‪ .‬יש למצוא את היקף הטרפז‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ 1‬ס"מ‬
‫‪1‬‬
‫‪E‬‬
‫‪1‬‬
‫‪C‬‬
‫ניתן להעביר בניית עזר ‪ AE‬שתחלק את הטרפז לשלושה משולשים שווים‪ ,‬ולהשלים את‬
‫הצלעות החסרות‪ .‬כעת ניתן לראות שכל אחת מצלעות הטרפז היא באורך ‪ 1‬ס"מ‪ ,‬ולכן ההיקף‬
‫כולו הוא ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .2‬שאלת מספרים ואותיות העוסקת במספר הספרות בחיבור שני מספרים שונים‪ .‬נתון ש‪ A-‬הוא‬
‫דו‪-‬ספרתי ו‪ B-‬הוא תלת‪-‬ספרתי‪ ,‬ויש למצוא מה נכון בנוגע לסכומם‪ .‬ניתן להציב מספרים‬
‫ולפסול תשובות‪.‬‬
‫בהצבת ‪ - B = 100 ,A = 10‬המספר )‪ (A + B‬הוא תלת‪-‬ספרתי‪ .‬ניתן לפסול את תשובות )‪(2‬‬
‫ו‪. (3)-‬‬
‫בהצבת ‪ - B = 999 ,A = 99‬המספר )‪ (A + B‬הוא ארבע‪-‬ספרתי‪ .‬ניתן לפסול גם את תשובה )‪. (1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[35‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .3‬שאלת משוואות בשני נעלמים‪ .‬יש למצוא מהו ערכו של ‪ y‬ולכן יש לבודד את ‪ y‬מהמשוואה‪.‬‬
‫היות ונתון שגם ‪ x‬וגם ‪ y‬אינם ‪ ,0‬ניתן לחלק בהם‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪. x = ( x − y )2 → x 2 = x 2 − 2xy + y2 → y 2 = 2xy → y = 2x‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .4‬שאלת אחוזים העוסקת בלקיחת חלק מחלק‪ .‬יש למצוא כמה דקות ביום צוחק יקותיאל‪.‬‬
‫נחשב בשלבים‪ :‬אם יקותיאל עובד ‪ 10‬שעות ביום‪ ,‬ו‪) 50%-‬כלומר בדיוק חצי( מתוכן הוא קורא‬
‫בלוח המודעות‪ ,‬משמע שהוא קורא במשך ‪ 5‬שעות ביום‪ 10% .‬מתוך ה‪ 5-‬שעות הוא צוחק‪,‬‬
‫כלומר בדיוק עשירית מהזמן ‪ 0.5 -‬שעות‪ .‬מכאן שהוא צוחק ‪ 30‬דקות ביום‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .5‬שאלת גיאומטריה העוסקת בזוויות במשולשים‪ .‬נתונים שני משולשים שווי צלעות ויש למצוא‬
‫לכמה שווה ‪.α − β‬‬
‫‪A‬‬
‫‪60° 60°‬‬
‫‪D‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪β‬‬
‫‪B‬‬
‫‪60° α‬‬
‫‪C‬‬
‫מכיוון שמדובר במשולשים שווי צלעות שחוברו בבסיסם‪ ,‬האלכסון האופקי מחלק כל אחד‬
‫מהמשולשים לשני משולשי זהב ‪ .30-60-90 -‬מכאן ש‪ α = 60-‬ו‪ ,β = 30-‬ו‪.α − β = 30-‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .6‬שאלת סיפורים אלגברים העוסקת בעקרונות חפיפה‪ .‬הנתונים מתייחסים לבנים ובנות‪,‬‬
‫ולמכנסיים קצרים ומכנסיים ארוכים‪ ,‬ויש למצוא כמה בנים לובשים מכנסיים קצרים‪ .‬אם‬
‫בכיתה יש ‪ 30‬תלמידים בסך‪-‬הכול‪ ,‬ומתוכם ‪ 10‬בנים‪ ,‬משמע שיש ‪ 20‬בנות בכיתה‪ .‬בנוסף‪ ,‬נתון‬
‫שמחצית מהילדים לובשים מכנסיים ארוכים‪ ,‬ומכאן שיש ‪ 15‬ילדים עם מכנסיים ארוכים ו‪15-‬‬
‫ילדים עם מכנסיים קצרים‪ .‬ידוע ש‪ 5-‬בנות לובשות מכנסיים ארוכים‪ .‬ניתן לסדר את הנתונים‬
‫בטבלה‪:‬‬
‫]‪[36‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫מכנסיים קצרים‬
‫מכנסיים ארוכים‬
‫בנים ‪10 -‬‬
‫בנות ‪20 -‬‬
‫סה"כ ‪30 -‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .7‬שאלת גיאומטריה העוסקת בחישוב נפח בנעלמים‪ .‬נתונים‬
‫רדיוס וגובה של חרוט‪ ,‬ויש למצוא את נפחו‪ .‬נחשב בנוסחת‬
‫‪πa 2 ⋅ 4a 4 ⋅ π ⋅ a 3 4‬‬
‫=‬
‫הנפח של פירמידה‪= ⋅ πa 3 :‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪4a‬‬
‫בנוסף ניתן להציב מספר נוח במקום ‪ a‬ולפסול שלוש‬
‫תשובות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ .8‬שאלת אחוזים בנעלמים‪ .‬יש למצוא את ערכו של ‪ .X‬ניתן לבנות משוואה על‪-‬פי נוסחת האחוז‬
‫ולבודד מתוכה את ‪:X‬‬
‫‪⋅ 40 =100 → 4(x + 120) = 1000 → x + 120 = 250 → x = 130‬‬
‫) ‪( x + 120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן להציב את התשובות‪ .‬יש להציב את ערכו של ‪ X‬מהתשובות‪ ,‬ולבדוק האם‬
‫)‪ (x + 120‬אחוזים מתוך ‪ 40‬יניבו את הערך ‪.100‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .9‬שאלת סיפורים אלגברים בהשוואות כמותיות‪ .‬הנתונים מתייחסים למחירם של סוכר וחלב‪,‬‬
‫ויש למצוא מה גדול יותר ‪ -‬בטור א' מחיר ‪ 1‬ק"ג סוכר או בטור ב' ‪ 1‬ליטר חלב‪ .‬ניתן לבטא את‬
‫הנתונים בנעלמים‪ :‬סוכר = ‪ ,S‬חלב = ‪ ,M‬ולבנות משוואה מנתוני המידע הנוסף‪:‬‬
‫‪.5S + 4M = 4S + 5M + 2 → 5S - 4S = 5M − 4M + 2 → S = M + 2‬‬
‫מכאן שמחיר ק"ג סוכר יקר יותר ממחיר ליטר חלב‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[37‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .10‬שאלת ציר המספרים בהשוואות כמותיות‪ .‬על‪-‬פי המידע הנוסף ‪ a‬עובר בכל התחומים פרט ל‪-‬‬
‫‪ ,0‬ומכאן שיש להציב יותר מפעם אחת‪ .‬ניתן לפשט את הטורים בעזרת ניקיון כמו אי‪-‬שוויון‬
‫ואז להציב מספרים‪:‬‬
‫טור א'‬
‫טור ב'‬
‫‪a−1‬‬
‫‪b‬‬
‫הוספת ‪ 1‬לשני האגפים‬
‫‪a‬‬
‫‪b+1‬‬
‫הצבת מספרים‪ ,a = 1 :‬ומכאן ש‪ .b = 1 -‬ניתן לפסול‬
‫את תשובות )‪ (1‬ו‪(3)-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1+1=2‬‬
‫‪−2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הצבת מספרים‪ ,a = −2 :‬ומכאן ש‪ . b = − -‬ניתן‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪−‬‬
‫לפסול גם את תשובה )‪(2‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .11‬שאלת גיאומטריה מעגלים בהשוואות כמותיות‪ .‬נתון מעגל ובתוכו שני חצאי מעגלים הקטנים‬
‫ממנו‪ ,‬ויש למצוא מה גדול יותר ‪ -‬בטור א' אורך הקו המודגש‪ ,‬המורכב משני חצאי המעגלים‬
‫הפנימיים‪ ,‬או בטור ב' חצי מהיקף המעגל הגדול‪ .‬על‪-‬מנת לחשב‪ ,‬ניתן להציב נעלמים במקום‬
‫הקטעים‪ AB = x :‬ו‪:BC = y-‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫טור א'‬
‫טור ב'‬
‫קשת ‪ + AB‬קשת ‪BC‬‬
‫חצי מהיקף המעגל הגדול‬
‫‪π⋅ x π⋅ y‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪( x + y) ⋅ π‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π‬‬
‫)‪⋅ ( x + y‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π‬‬
‫)‪⋅ ( x + y‬‬
‫‪2‬‬
‫ניתן גם להציב מספרים נוחים עבור ‪ AB‬ו‪ BC-‬ולפסול תשובות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[38‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .12‬שאלת גיאומטריה העוסקת במשולש שווה צלעות‪ .‬נתון משולש שווה צלעות וגובה‪ ,‬ויש‬
‫למצוא מה גדול יותר ‪ -‬בטור א' היקף המשולש‪ ,‬או בטור ב' הגובה כפול ‪ .4‬מכיוון שהגובה‬
‫מחלק את המשולש לשני משולשי זהב‪ ,‬ניתן להציב מספרים בצלעות על‪-‬פי יחס הצלעות‬
‫במשולש זה ‪ . AD = 3 , AB = AC = BC = 2 -‬כעת ניתן לחשב את ערך שני הטורים‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫טור א'‬
‫היקף המשולש ‪ABC‬‬
‫חלוקת שני הטורים ב‪4-‬‬
‫‪3⋅2=6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪= 1.5‬‬
‫‪4‬‬
‫טור ב'‬
‫‪30°‬‬
‫‪4 ⋅ AD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4⋅ 3‬‬
‫‪3 ≅ 1.7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪60°‬‬
‫‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .13‬שאלת ציר המספרים בהשוואות כמותיות‪ .‬על‪-‬פי המידע הנוסף ‪ a > 0‬ולכן הוא עובר בשלושה‬
‫תחומים‪ .‬מכאן שיש להציב יותר מפעם אחת‪ .‬ניתן להציב מספרים‪:‬‬
‫טור א'‬
‫‪a −a‬‬
‫בהצבת ‪ a = 1‬הטורים שווים וניתן לפסול את‬
‫תשובות )‪ (1‬ו‪(2)-‬‬
‫בהצבת ‪ a = 2‬טור ב' גדול יותר וניתן לפסול גם את‬
‫תשובה )‪(3‬‬
‫טור ב'‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪1−1 = 1‬‬
‫‪11 = 1‬‬
‫= ‪2−2‬‬
‫‪22 = 4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .14‬יש לבדוק את הטענות הנתונות על‪-‬פי נתוני התרשים‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬ככל שהחשוד משקר פחות כך עולה זיהוי השקר של שני השוטרים‪ .‬ניתן לראות‬
‫בשורות המתייחסות לזיהוי שקר שעבור חשוד ‪ ,A‬שמשקר הכי פחות‪ ,‬זיהוי השקר הוא הנמוך‬
‫ביותר‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬ככל שהחשוד משקר יותר כך עולה זיהוי השקר של שני השוטרים‪ .‬ניתן לראות‬
‫בשורות המתייחסות לזיהוי שקר שעבור חשוד ‪ ,A‬שמשקר הכי פחות‪ ,‬זיהוי השקר הוא הנמוך‬
‫ביותר‪ ,‬ואחוזי הזיהוי עולים ככל שאחוז התשובות השקריות של החשוד עולה‪ .‬תשובה זו‬
‫נכונה‪.‬‬
‫]‪[39‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪B‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬ככל שהחשוד משקר פחות כך גדל ההפרש בין זיהויי האמת של שני השוטרים‪.‬‬
‫ניתן לראות בשורות המתייחסות לזיהוי אמת שעבור חשוד ‪ B‬ההפרש הוא ‪ ,0‬ועבור חשוד ‪C‬‬
‫המשקר יותר ממנו‪ ,‬ההפרש הוא ‪ .5‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬ככל שהחשוד משקר יותר כך גדל ההפרש בין זיהויי האמת של שני השוטרים‪.‬‬
‫ניתן לראות בשורות המתייחסות לזיהוי אמת שעבור חשוד ‪ B‬ההפרש הוא ‪ ,0‬ועבור חשוד ‪A‬‬
‫המשקר פחות ממנו‪ ,‬ההפרש הוא ‪ .6‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .15‬יש למצוא כמה אחוזים מתשובותיו השקריות של חשוד ‪ D‬לא זוהו על‪-‬ידי שוטר א' כתשובות‬
‫שקריות‪ .‬בתרגום למונחי התרשים‪ ,‬יש לחפש את הנתון הזה בשורה המתייחסת לזיהוי שקר‬
‫של שוטר א'‪ ,‬בטור ששייך לחשוד ‪ .D‬ניתן לראות כי ב‪ 90%-‬מהמקרים השקר זוהה‪ .‬אם כך‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 10%‬הנותרים של המקרים‪ ,‬השקר לא זוהה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .16‬יש למצוא עבור מי מהחשודים יש בהכרח תשובות שקריות שלא זוהו עבור אף אחד‬
‫מהחוקרים‪ .‬שאלה זו משלבת עקרונות של חפיפה מינימלית‪ .‬בתרגום למונחי התרשים‪ ,‬יש‬
‫לחפש בשורה המתייחסת לזיהויי השקר את החשוד שעבורו החפיפה המינימלית בין אחוזי‬
‫הגילוי של שני השוטרים שווה ‪ .0‬יש לזכור שהשלם שווה ל‪ 100%-‬מהתשובות השקריות של‬
‫החשוד‪.‬‬
‫חשוד ‪ - A‬עבור שוטר א' אחוזי זיהוי השקר הם ‪ ,35%‬ועבור שוטר ב' אחוזי זיהוי השקר הם‬
‫‪ .45%‬אין חפיפה הכרחית ביניהם ולכן החפיפה המינימלית שווה ‪.0‬‬
‫חשוד ‪ - B‬עבור שוטר א' אחוזי זיהוי השקר הם ‪ ,50%‬ועבור שוטר ב' אחוזי זיהוי השקר הם‬
‫‪ .60%‬החפיפה המינימלית ביניהם שווה ‪ (50 + 60) – 100 = 10‬ולכן בהכרח תהיה ביניהם חפיפה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫חשוד ‪ - C‬עבור שוטר א' אחוזי זיהוי השקר הם ‪ ,75%‬ועבור שוטר ב' אחוזי זיהוי השקר הם‬
‫‪ .80%‬החפיפה המינימלית ביניהם שווה ‪ (75 + 80) − 100 = 55‬ולכן בהכרח תהיה ביניהם חפיפה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫חשוד ‪ - D‬עבור שוטר א' אחוזי זיהוי השקר הם ‪ ,90%‬ועבור שוטר ב' אחוזי זיהוי השקר הם‬
‫‪ .95%‬החפיפה המינימלית ביניהם שווה ‪ (90 + 95) – 100 = 85‬ולכן בהכרח תהיה ביניהם חפיפה‬
‫כלשהי‪ .‬התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[40‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .17‬נתון שחשודים ‪ A‬ו‪ B-‬נשאלו ‪ 1000‬שאלות כל אחד‪ ,‬ויש לחשב את ההפרש בין מספר התשובות‬
‫האמיתיות של ‪ A‬שזוהו כאמיתיות על‪-‬ידי שוטר ב'‪ ,‬לבין מספר התשובות האמיתיות של ‪B‬‬
‫שזוהו כאמיתיות על‪-‬ידי שוטר ב'‪ .‬ניתן לחשב באחוזים‪:‬‬
‫עבור חשוד ‪ 90% - A‬מתשובותיו היו אמת‪ ,‬כלומר ‪ 900‬שאלות בסך הכול‪ .‬מתוך אותן ‪900‬‬
‫‪90‬‬
‫שאלות‪ 90% ,‬זוהו כאמיתיות על ידי שוטר ב'‪= 810 :‬‬
‫‪100‬‬
‫⋅ ‪. 900‬‬
‫עבור חשוד ‪ 80% - B‬מתשובותיו היו אמת‪ ,‬כלומר ‪ 800‬שאלות בסך הכול‪ .‬מתוך אותן ‪800‬‬
‫‪90‬‬
‫⋅ ‪. 800‬‬
‫שאלות‪ 90% ,‬זוהו כאמיתיות על ידי שוטר ב'‪= 720 :‬‬
‫‪100‬‬
‫כעת יש לחשב את ההפרש ביניהם‪.810 – 720 = 90 :‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .18‬שאלת גיאומטריה העוסקת במעגלים‪ .‬נתון שאורך הקשת‬
‫המודגשת שווה לשטח הגזרה הכהה שבסרטוט‪ ,‬ויש למצוא את‬
‫רדיוס המעגל‪ .‬ניתן לבנות משוואה מנוסחאות הקשת והגזרה‪,‬‬
‫ולבודד מתוכה את הרדיוס‪:‬‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫= ‪⋅ 2πr‬‬
‫‪⋅ πr 2 → 2πr = πr 2 → 2r = r 2 → r = 2‬‬
‫‪360‬‬
‫‪360‬‬
‫‪O‬‬
‫‪120°‬‬
‫‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .19‬שאלת אלגברה העוסקת במערכת משוואות‪ .‬יש למצוא כמה ערכים שונים יכול לקבל ‪ .X‬ניתן‬
‫לפתור באמצעות חיבור משוואות‪:‬‬
‫‪x+y=z‬‬
‫‪x+z=y‬‬
‫‪2x + y + z = z + y‬‬
‫‪2x = 0‬‬
‫‪x=0‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .20‬שאלת הספק העוסקת במספר עובדים‪ .‬נתון יחס כלשהו בין עבודתם של פועלים מיומנים‬
‫ופועלים לא מיומנים‪ ,‬ויש למצוא לכמה שווה מספר התפוזים שקוטף פועל מיומן בשעה חלקי‬
‫מספר התפוזים שקוטף פועל לא מיומן בשעה‪ .‬ניתן לפתור בהצבת מספרים‪ .‬אם המיומנים‬
‫קוטפים פי ‪ 2‬מהלא מיומנים‪ ,‬ניתן להציב ‪ 1‬בעבודתם של הלא מיומנים ו‪ 2-‬בעבודתם של‬
‫המיומנים‪ ,‬ולחשב כמה תפוזים קוטף פועל אחד בשעה אחת‪:‬‬
‫]‪[41‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫מיומנים‬
‫לא מיומנים‬
‫עבודה‬
‫‪ 2‬תפוזים‬
‫‪ 1‬תפוזים‬
‫זמן‬
‫‪ 1‬שעה‬
‫‪ 1‬שעה‬
‫מספר עובדים‬
‫‪ 2‬פועלים‬
‫‪ 1‬פועלים‬
‫עבודה‬
‫‪ 1‬תפוזים‬
‫זמן‬
‫‪ 1‬שעה‬
‫‪ 1‬שעה‬
‫מספר עובדים‬
‫‪ 3‬פועלים‬
‫‪ 1‬פועלים‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫תפוזים‬
‫‪1‬‬
‫‪ = = 3‬מספר התפוזים שקוטף פועל מיומן בשעה ‪..‬‬
‫‪ 1‬מספר התפוזים שקוטף פועל לא מיומן בשעה‬
‫‪3‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .21‬שאלת אלגברה העוסקת בזוגיים ואי‪-‬זוגיים ובמספרים ראשוניים‪ .‬נתון ש‪ n-‬הוא מספר שלם‬
‫וגדול מ‪ 1-‬ולכן ניתן להציב מספרים ולפסול תשובות‪:‬‬
‫בהצבת ‪ ,n = 9‬רק ארבעה מהמספרים בין ‪ 1-9‬הם זוגיים‪ ,‬ולכן ניתן לפסול את תשובה )‪.(2‬‬
‫בנוסף‪ ,‬רק ארבעה מהמספרים בין ‪ 1-9‬הם ראשוניים‪ ,‬ולכן ניתן לפסול גם את תשובה )‪.(3‬‬
‫בהצבת ‪ ,n = 5‬רק שניים מהמספרים בין ‪ 1-5‬אינם ראשוניים‪ ,‬ולכן ניתן לפסול את תשובה )‪.(4‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .22‬שאלת סיפור אלגברי העוסקת בהרכבת מספר‪ .‬ישנם נתונים על אורכי ‪ 4‬חבלים ויש למצוא‬
‫לאיזה מאורכי החבלים לא יוכל גבריאל להגיע בחיבור החבלים‪ .‬ניתן להתחיל לפתור‬
‫ממציאת עוגנים ‪ -‬האורך המינימלי והאורך המקסימלי של כל החבלים‪:‬‬
‫אורך מינימלי‬
‫אורך מקסימלי‬
‫חבל א'‬
‫‪ 1‬מטר‬
‫‪ 2‬מטר‬
‫חבל ב'‬
‫‪ 1.5‬מטר‬
‫‪ 3‬מטר‬
‫חבל ג'‬
‫‪ 4‬מטר‬
‫‪ 8‬מטר‬
‫חבל ד'‬
‫‪ 7.5‬מטר‬
‫‪ 15‬מטר‬
‫סך‪-‬כל אורכי החבלים‬
‫‪ 14‬מטר‬
‫‪ 28‬מטר‬
‫כעת ניתן לבדוק את התשובות הנתונות‪:‬‬
‫]‪[42‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬לא ניתן ליצור חבל באורך ‪ 4.5‬מטר‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬ניתן ליצור חבל באורך ‪ 9‬מטר מחיבור חבל ג' במלואו ומחצית מחבל א'‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬ניתן ליצור חבל באורך ‪ 14‬מטר מחיבור מחציתו של כל אחד מהחבלים‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬ניתן ליצור חבל באורך ‪ 16.5‬מטר מחיבור חבל ד' במלואו ומחצית מחבל ב'‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .23‬שאלת גיאומטריה העוסקת במצולעים החסומים במעגל‪ .‬נתון‬
‫מצולע בעל ‪ n‬צלעות‪ ,‬שכאשר הוא חסום במעגל הוא מחלק אותו ל‪7-‬‬
‫שטחים נפרדים‪ ,‬ויש למצוא מהו ‪ .n‬לא נתון שהשטחים צריכים‬
‫להיות שווים בגודלם‪ .‬ניתן לפתור בהצבת התשובות וסרטוט המצב‬
‫בהתאם להן‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬אם ‪ ,n = 5‬מחומש החסום במעגל מחלק את שטחו ל‪6-‬‬
‫שטחים נפרדים‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬אם ‪ ,n = 6‬משושה החסום במעגל מחלק את שטחו ל‪7-‬‬
‫שטחים נפרדים‪ .‬תשובה זו נכונה‪ ,‬ולכן ניתן לסמן אותה ואין צורך‬
‫לבדוק גם את השאר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪n=5‬‬
‫‪n=6‬‬
‫‪ .24‬שאלת אלגברה העוסקת בשברים‪ .‬יש למצוא את השבר שערכו הקטן ביותר‪ .‬ניתן להשוות‬
‫בכל פעם שני שברים זה לזה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫בהשוואת תשובות )‪ (1‬ו‪ :(2)-‬ו‪ -‬הם בעלי מכנה משותף‪ .‬מכיוון שערכו של המונה של‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫גדול יותר‪ ,‬גם ערכו של השבר גדול יותר‪ .‬תשובה )‪ (2‬נפסלת‪.‬‬
‫בהשוואת תשובות )‪ (3‬ו‪:(4)-‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫ו‪-‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫הם בעלי מונה משותף‪ .‬מכיוון שערכו של המכנה של‬
‫קטן יותר‪ ,‬ערכו של השבר גדול יותר‪ .‬תשובה )‪ (3‬נפסלת‪.‬‬
‫בהשוואת תשובות )‪ (1‬ו‪ :(4)-‬ניתן להרחיב כל אחד מהשברים במכנה של השבר השני ‪-‬‬
‫שבר א' ‪-‬‬
‫‪6 6 ⋅14‬‬
‫‪84‬‬
‫=‬
‫=‬
‫‪5 5 ⋅14 5 ⋅14‬‬
‫‪17 17 ⋅ 5‬‬
‫‪85‬‬
‫=‬
‫=‬
‫שבר ב' ‪-‬‬
‫‪14 14 ⋅ 5 14 ⋅ 5‬‬
‫כעת השברים הם בעלי מכנה משותף‪ .‬מכיוון שערך המונה של שבר א' קטן יותר‪ ,‬גם ערכו של‬
‫השבר קטן יותר‪ .‬תשובה )‪ (4‬נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[43‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .25‬סיפור אלגברי בנעלמים‪ .‬נתונה חוקיות כלשהי‪ ,‬ויש למצוא כמה שקלים יוותרו בידי האיש‬
‫הרביעי כשיצא מהחדר‪ .‬מכיוון שנתונים נעלמים‪ ,‬ניתן להציב מספר נוח עבור ‪ n‬ולפסול‬
‫תשובות‪ .‬נציב ‪ ,n = 5‬כלומר בחדר ישנם ‪ 5‬אנשים ולכל אחד מהם ‪ 5‬שקלים‪ ,‬ונחשב‪:‬‬
‫האיש הראשון שיוצא נותן שקל לכל אחד מהנותרים‪ .‬כעת ישנם ארבעה אנשים שלכל אחד‬
‫מהם יש ‪ 6‬שקלים‪.‬‬
‫האיש השני שיוצא נותן שקל לכל אחד מהנותרים‪ .‬כעת ישנם שלושה אנשים שלכל אחד מהם‬
‫יש ‪ 7‬שקלים‪.‬‬
‫האיש השלישי שיוצא נותן שקל לכל אחד מהנותרים‪ .‬כעת ישנם שני אנשים שלכל אחד מהם‬
‫יש ‪ 8‬שקלים‪.‬‬
‫האיש הרביעי שיוצא נותן שקל לאדם היחיד שנותר מלבדו‪ .‬מכיוון שהיו לו ‪ 8‬שקלים‪ ,‬נותרו‬
‫לו כעת ‪ 7‬שקלים‪.‬‬
‫בהצבת ‪ n = 5‬בתשובות ניתן לפסול את תשובות )‪ (3) ,(1‬ו‪. (4)-‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[44‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫אנגלית ‪ -‬פרק ראשון‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת ה"מבחנים שלי"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים‬
‫השונים‪.‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫‪" .1‬היום‪ ,‬דניאל דפו מפורסם בעיקר בגלל הרומן שלו רובינזון קרוזו‪ ,‬אבל במהלך חייו הוא היה‬
‫ידוע יותר בגלל כתביו הפוליטיים"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = known : (1‬ידוע‪.‬‬
‫תשובה )‪ = matched : (2‬הותאם‪.‬‬
‫תשובה )‪ = caught : (3‬נתפס‪.‬‬
‫תשובה )‪ = found :(4‬נמצא‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪" .2‬הספרייה הציבורית בבוסטון הייתה הראשונה בארצות הברית שהרשתה לקוראים להשאיל‬
‫ספרים לקריאה בבית"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = borrow :(1‬להשאיל‪.‬‬
‫תשובה )‪ = balance :(2‬לאזן‪.‬‬
‫תשובה )‪ = blame :(3‬להאשים‪.‬‬
‫תשובה )‪ = bandage :(4‬לחבוש‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪" .3‬למרבה הצער‪ ,‬הסכם אמיין – שנחתם על ידי אנגליה וצרפת ב‪ – 1802 -‬לא סימן את תחילתה‬
‫של תקופת שלום ושגשוג"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = currently :(1‬כיום‪.‬‬
‫תשובה )‪ = unfortunately :(2‬למרבה הצער‪.‬‬
‫תשובה )‪ = frequently :(3‬לעיתים תכופות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = ordinarily :(4‬באופן שגרתי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[45‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪" .4‬גיאולוגים משתמשים בנתונים בנוגע לרעש אדמה על מנת להעריך את כמות השמן והגז‬
‫הטבעי שנמצאת מתחת לפני שטח כדור הארץ"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = hesitate :(1‬להסס‪.‬‬
‫תשובה )‪ = estimate :(2‬להעריך‪.‬‬
‫תשובה )‪ = tolerate :(3‬לסבול‪.‬‬
‫תשובה )‪ = violate :(4‬להפר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪" .5‬הצבעוני הוא מוטיב שכיח מאוד בעיצובים של הקדרים ההולנדיים בפנסילבניה‪ ,‬כך‬
‫שעבודתם מכונה לעיתים כלי הצבעוני"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = gradual :(1‬הדרגתי‪.‬‬
‫תשובה )‪ = sensible :(2‬מעשי‪.‬‬
‫תשובה )‪ = common :(3‬נפוץ‪.‬‬
‫תשובה )‪ = relative :(4‬יחסי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪" .6‬רעידת האדמה ב‪ 1992-‬במרכז הודו – אחת ההרסניות ביותר במאה ה‪ – 20-‬הביאה מוות‪,‬‬
‫הרס וסבל להרבה כפרים"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = obstinate : (1‬עקשניות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = qualified :(2‬מוכשרות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = devastating :(3‬הרסניות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = contaminated :(4‬מזוהמות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪" .7‬מורים מנוסים‪ ,‬כמו גם תלמידים סבלניים‪ ,‬יכולים לעזור לילדים עם צרכים מיוחדים‬
‫להסתגל לכיתת לימוד רגילה"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = as well as :(1‬כמו גם‪.‬‬
‫תשובה )‪ = except for :(2‬מלבד‪.‬‬
‫תשובה )‪ = in spite of :(3‬למרות ש‪...‬‬
‫תשובה )‪ = as far as :(4‬עד כמה ש‪...‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[46‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪" .8‬המגרב הוא אזור באפריקה הצפונית שכולל את מרוקו‪ ,‬טוניסיה ואלג'יר"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = seed :(1‬זרע‪.‬‬
‫תשובה )‪ = region :(2‬אזור‪.‬‬
‫תשובה )‪ = motion :(3‬תנועה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = gap :(4‬מרווח‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪" .9‬תכולת האלכוהול בבירה נעה בין שני אחוזים בסוגים סקנדינביים עדינים ועד לשמונה‬
‫אחוזים בסוגים חזקים במיוחד"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = ranges :(1‬נעה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = consumes :(2‬צורכת‪.‬‬
‫תשובה )‪ = dissolves :(3‬מתמוססת‪.‬‬
‫תשובה )‪ = extracts :(4‬מופקת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪" .10‬אחד מכל עשרה ילדים ברפובליקה המרכז אפריקאית מוכת העוני סובל מתת תזונה ומחלות‬
‫נלוות"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = compensation :(1‬פיצוי‪.‬‬
‫תשובה )‪ = affiliation :(2‬השתייכות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = deliberation :(3‬דיון‪.‬‬
‫תשובה )‪ = malnutrition :(4‬תת תזונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪" .11‬הדוכס מסומרסט‪ ,‬שהוצא להורג בגלל אישומי בגידה כוזבים‪ ,‬הוא דמות טראגית‬
‫בהיסטוריה האנגלית"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = law :(1‬חוק‪.‬‬
‫תשובה )‪ = signal :(2‬סימן‪.‬‬
‫תשובה )‪ = figure :(3‬דמות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = period :(4‬תקופה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[47‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪" .12‬לפני מאות שנים‪ ,‬מלחים שבילו חודשים בים בלי לאכול פירות או ירקות טריים היו‬
‫מפתחים צפדינה‪ ,‬מחלה שנגרמת כתוצאה ממחסור בויטמין ‪."C‬‬
‫תשובה )‪ = diversity :(1‬גיוון‪.‬‬
‫תשובה )‪ = divinity :(2‬אלוהות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = delinquency :(3‬עבריינות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = deficiency :(4‬מחסור‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫ניסוח מחדש‬
‫‪ .13‬תמצות המשפט‪ :‬פינגווינים לא יכולים לעוף‪ ,‬אבל הם שחיינים מצוינים‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬פינגווינים שוחים כל כך טוב שהם לא יכולים לעוף‪ ".‬מדובר במידע שלא ניתן‬
‫במשפט המקורי‪ ,‬ועל כן התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬פינגווינים שוחים בתדירות גבוהה יותר מאשר הם עפים‪ ".‬תשובה זו סותרת‬
‫את הנאמר במשפט המקורי שפינגווינים לא יכולים לעוף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬פינגווינים לא יעופו אם יוכלו לשחות במקום‪ ".‬זהו משפט תנאי‪ ,‬שלא הופיע‬
‫בשאלה‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬פינגווינים שוחים טוב מאוד‪ ,‬למרות שהם לא יכולים לעוף‪ ".‬משפט זה חוזר על‬
‫הרעיון של המשפט המקורי‪ ,‬ולכן התשובה מתאימה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .14‬תמצות המשפט‪ :‬קלוד מונה היה כמעט עיוור כשהוא צייר את 'החבצלות'‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬כשמונה צייר את 'החבצלות' הוא בקושי ראה‪ ".‬תשובה זו חוזרת על הרעיון‬
‫שהועבר במשפט המקורי‪ .‬אם מונה היה כמעט עיוור‪ ,‬הוא ראה רק בקושי‪ .‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬מעט לאחר שמונה צייר את ה'חבצלות' הוא הפך לעיוור‪ ".‬מדובר בהוספת מידע‪.‬‬
‫המשפט המקורי לא מתאר מה קרה אחרי ציור החבצלות‪ .‬התשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬ציור ה'חבצלות' כמעט גרם למונה להתעוור‪ ".‬מדובר בהוספת מידע‪ ,‬לא נאמר‬
‫במשפט המקורי למה מונה היה כמעט עיוור‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬בזמן שצייר מונה את ה'חבצלות' הוא היה עיוור לגמרי‪ ".‬תשובה זו סותרת את‬
‫הנאמר במשפט המקורי‪ .‬מונה היה כמעט עיוור‪ ,‬ולא עיוור לגמרי‪ .‬התשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[48‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .15‬תמצות המשפט‪ courage :‬הוא הסולם עליו מטפסות כל ה ‪) .virtues‬מדובר בביטוי(‬
‫תשובה )‪ courage" :(1‬הוא ה ‪ virtue‬היחידי שנחשב‪ ".‬מידע זה לא נמסר במשפט המקורי‪ ,‬ועל‬
‫כן התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬כל ה‪ virtues-‬מבוססות על ‪ ".courage‬יש לשים לב שנראה שהביטוי משתמע‬
‫מהנאמר בפתגם‪ .‬יש לפסול את יתר התשובות במידה ויש התלבטות כלשהי לגבי פירוש‬
‫הביטוי‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬לאנשים ‪ courageous‬יש הרבה ‪ ."virtues‬המשפט המקורי לא מדבר על אנשים‬
‫כלל‪ ,‬ולכן יש להניח שמדובר בתוספת מידע‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬אנשים ‪ virtuous‬הם לא תמיד ‪ ".courageous‬המשפט המקורי לא מדבר על אנשים‪,‬‬
‫ולא על אנשים שהם ‪ .virtuous‬יש לשים לב שהמילה ‪ virtues‬שהייתה שם עצם במשפט המקורי‬
‫הפכה לתיאור בתשובה זו‪ .‬בנוסף‪ ,‬התשובה מכילה שלילה שלא הופיעה במשפט המקורי‪ .‬בגלל‬
‫סיבות אלה‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ = Courage‬אומץ‬
‫‪ = Virtue‬מעלה‪ ,‬תכונה טובה‬
‫‪ = Virtuous‬מוסרי‪ ,‬ישר‬
‫‪ .16‬תמצות המשפט‪ :‬שני מחזות שנכתבו על ידי פייר אגוסטין‪ ,...‬הפכו אחר כך לאופרות‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬המחזות המפורטים ידועים יותר מאופרות אחרות‪ "...‬מדובר במידע שלא נאמר‬
‫במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬שתיים מהאופרות של פייר אגוסטין הפכו אח"כ למחזות‪ ".‬מדובר במידע‬
‫שסותר את הנאמר במשפט המקורי‪ :‬קודם מחזות ואח"כ אופרות‪ .‬התשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬שתי האופרות מבוססות על מחזות שנכתבו על ידי פייר אגוסטין‪ ".‬תשובה זו‬
‫חוזרת על הנאמר במשפט המקורי‪ ,‬מדובר במחזות שהפכו לאופרות‪ .‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬הגרסאות האופראיות של המחזות היו טובות יותר מהעבודה המקורית‪ ".‬מדובר‬
‫במידע נוסף‪ ,‬שלא נאמר במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .17‬תמצות המשפט‪ :‬ביוון העתיקה‪ ,‬מוזיקה‪ ,‬ובעיקר ההיבט התיאורטי שלה‪ ,‬נתפסה‬
‫כדיסיפלינה מדעית‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬מוזיקה‪ ,‬ובעיקר ההיבט התיאורטי שלה‪ ,‬נחשבה למדע על ידי היוונים‬
‫העתיקים‪ ".‬התשובה חוזרת על הנאמר במשפט המקורי‪ ,‬ולכן מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬חלק מההיבטים של המוזיקה פותחו על פי תיאוריות מדעיות‪ ".‬מדובר במידע‬
‫שלא נמסר במשפט המקורי‪ ,‬ועל כן התשובה נפסלת‪.‬‬
‫]‪[49‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬היוונים העתיקים חשבו שזה חשוב מאוד ללמוד את ההיבטים המדעיים‪"...‬‬
‫מדובר בתוספת מידע‪ ,‬במשפט המקורי לא נמסר שזה חשוב ללמוד את ההיבטים המדעיים‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬מדע היה דיסיפלינה ביוון העתיקה‪ ."...‬המשפט המקורי לא עסק במדע כלל‪,‬‬
‫אלא במוזיקה והיבטים תאורטיים שלה‪ .‬התשובה לא שומרת על הרעיון המקורי של המשפט‬
‫ולכן נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .18‬תמצות המשפט‪ :‬במאמץ לשלול ‪ contemporary‬ערכים‪ ,‬הדאדאאיסטים יצרו בכוונה עבודות‬
‫אומנות וספרות שהיו בלתי ניתנות להבנה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬כדי להראות שהם דוחים את הסטנדרטים בימיהם‪ ,‬הדאדאיסטים יצרו‬
‫במתכוון עבודות אומנות וספרות שהיה בלתי אפשרי להבינן‪ ".‬התשובה חוזרת על הנאמר‬
‫במשפט המקורי ועל כן מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬המאמצים של הדאדאיסטים לשלול ערכים לא השפיעה על‪ "..‬מדובר בתוספת‬
‫מידע‪ ,‬במשפט המקורי לא נידונה השפעה כלל‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬יצירות הספרות והאומנות של הדאדאיסטים‪ ,‬למרות שהיו בלתי ניתנות להבנה‪,‬‬
‫עזרו לעצב את הערכים של ימיהם‪ ".‬בתשובה זו נוסף ניגוד‪ ,‬וכן לא הוזכר במשפט המקורי‬
‫דבר על עיצוב ערכים של אותם ימים‪ .‬התשובה מוסיפה מידע‪ ,‬ועל כן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬הרבה מהנורמות של החברה היום‪ ,‬היו בלתי ניתנות לדמיון בזמן‬
‫שהדאדאיסטים יצרו את עבודותיהם הראשונות‪ ".‬נושא המשפט הפך להיות הנורמות של‬
‫היום ולא הדאדאיסטים‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא דובר על דברים שלא ניתן לדמיינם במשפט המקורי‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .19‬תמצות המשפט‪ :‬איראן טרם ‪ capitalized‬מה‪ deposits-‬המינרליים הרבים שלה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬עד כה המשאבים המינרליים הגדולים של איראן לא נוצלו עד תום‪ ".‬אמנם לא‬
‫כל המילים היו ברורות במשפט המקורי‪ ,‬אך אין סיבה טובה עדיין לפסול את התשובה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬היא חוזרת על הרעיון המרכזי של המשפט המקורי‪ ,‬ועל כן מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬המשאבים המינרליים הרבים של איראן ‪ provide‬את רוב ההון של המדינה‪".‬‬
‫תשובה זו מוסיפה מידע שלא נאמר לנו במשפט המקורי על ההון של המדינה האיראנית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נראה כי המילה ‪ capitalized‬שהייתה פעולה הפכה ל‪ – capital -‬שם עצם‪ .‬בגלל סיבות‬
‫אלו התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬למרות שלאיראן יש ‪ deposits‬של מינרלים‪ ."...‬במשפט המקורי לא הופיע ניגוד‬
‫ועל כן תוספת של ניגוד למשפט הוא סיבה טובה להניח שמדובר בתוספת מידע‪ .‬התשובה‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫]‪[50‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬איראן עדיין לא יודעת איך לשווק את ה ‪ deposits‬המינרליים בעלי הערך שלה‪".‬‬
‫המשפט המקורי לא דיבר על שיווק‪ ,‬וכן לא נתון לנו מידע על כך שאיראן אינה יודעת משהו‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ = Capitalized‬להפיק תועלת‬
‫‪ = Deposits‬מרבצים‪ ,‬מאגרים‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע מספר ‪1‬‬
‫‪ .20‬שאלת הסקה מהפסקה הראשונה‪ .‬יש לקרוא את הפסקה ולתמצת‪ .‬בייסבול מפורסם ביפן‪,‬‬
‫אמריקניים שהיו ביפן באמצע המאה ה‪ 19-‬הכירו ליפנים את הספורט‪ ,‬ובמהרה הוא הפך‬
‫לספורט לאומי‪ .‬ניתן להסיק אם כן שהאמריקנים שיחקו בייסבול לפני היפנים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .21‬שאלת רעיון מרכזי של הפסקה השנייה‪ .‬יש לקרוא את הפסקה ולתמצת‪ .‬היום יש שתי ליגות‬
‫מקצועיות ביפן‪ ,‬בכל אחת יש ‪ 6‬קבוצות‪ .‬בכל עונה‪ ,‬משחקים בכל ליגה ‪ 135‬משחקים‪ .‬כמו‬
‫שניתן להבין הפסקה מתארת את הליגות היפניות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .22‬שאלה ממוקדת על המילה ‪ spectators‬שמופיעה בשורה ‪ .9‬יש לקרוא את השורה‪" .‬מיליוני‬
‫‪ XXX‬ממלאים את האצטדיונים כל עונה והמשחקים המשודרים בטלוויזיה מושכים גם הם‬
‫קהל רחב‪ ".‬מבין התשובות‪ ,‬המתאימה ביותר להחליף את ‪ spectators‬היא אנשים שצופים‬
‫בבייסבול‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .23‬שאלה ממוקדת העוסקת בפירושה של המילה ‪ retain‬בשורה ‪ .13‬יש לקרוא את השורה‪" .‬זה‬
‫מבטיח שהליגות ‪ XXX‬על הזהות היפנית שלהן‪ ".‬מה הפעולה שעל הליגות לעשות על הזהות‬
‫היפנית שלהן? לשמור‪ .‬התשובה המתאימה ביותר היא ‪.keep‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .24‬שאלה ממוקדת העוסקת בקבוצות בייסבול יפניות על פי הפסקה האחרונה‪ .‬יש להתחיל‬
‫לקרוא את הפסקה עד לזיהוי המידע הרלוונטי‪" .‬בבייסבול היפני יש חוק לפיו כל קבוצה‬
‫יכולה לכלול רק שני שחקנים זרים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[51‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע מספר ‪2‬‬
‫‪ .25‬שאלה ממוקדת על שורות ‪ 6-7‬מתוך הפסקה הראשונה‪ .‬השאלה מתייחסת למלכה אליזבת‪.‬‬
‫יש לקרוא את השורות הרלוונטיות‪ ,‬במידת הצורך יש להרחיב את הקריאה‪" .‬לוסיאן פרויד‬
‫נחשב לאחד מהאמנים הבריטיים הגדולים‪ .‬זו כנראה הסיבה שאליזבת הסכימה לתת לו‬
‫לצייר את הדיוקן שלה‪) "...‬שורות ‪ .(1-2‬ניתן להבין שהצייר היה מספיק מוכר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .26‬שאלת אוצר מילים‪ .‬שואלת על המילה ‪ sitting‬בשורה ‪ ,10‬יש לקרוא את השורה‪" .‬במקום‪ ,‬ה‪-‬‬
‫‪ XXX‬התרחש בארמון סיינט ג'יימס בין מאי ‪ 2000‬ודצמבר ‪ ".2001‬כיוון שהשורה לא נתנה‬
‫מספיק מידע‪ ,‬וכן על פי המילה ‪ instead‬קשורה לשורה שלפניה‪ ,‬יש לקרוא גם את השורה‬
‫הקודמת‪" :‬למרות שלוסיאן היה ידוע בתור מי שמבקש מהמצוירים שלו לשבת במשך פגישות‬
‫ארוכות בסטודיו שלו‪ ."...‬ככל הנראה משמעות המילה קשורה לפגישות הציור של לוסיאן‬
‫והמלכה )‪ session‬פירושו מפגש(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .27‬שאלת רעיון מרכזי העוסקת בפסקה השנייה‪ .‬יש לקרוא את הפסקה‪ .‬תמצות‪ :‬את אליזבת‬
‫הוא צייר בארמון ולא בסטודיו שלו‪ ,‬במהלך הצילומים היא חבשה את כתר היהלומים שאיתו‬
‫היא מופיעה על הבולים‪ ,‬כי הוא אהב את התמונה‪ .‬כמו שניתן להבין הפסקה עוסקת באיפה‬
‫ואיך צייר פרויד את המלכה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .28‬שאלה ממוקדת על שורה ‪ 15‬שפותחת את הפסקה השלישית‪ .‬נקרא את השורה‪" :‬ציורו של‬
‫פרויד הוא מכה תדהמה אבל אינו מחמיא בשום צורה"‪ .‬גם המשך הפסקה מעיד על כך‬
‫שהציור אינו מחמיא‪ ,‬ואף מוצגת דעה לפיה אליזבת נראית בציור כמו כלב )שורות ‪.(19-20‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .29‬שאלת רעיון מרכזי העוסקת בפסקה השלישית‪ .‬יש לקרוא את הפסקה‪ .‬תמצות‪ :‬ציורו של‬
‫פרויד לא היה מחמיא‪ ,‬המבקרים הופתעו‪ ,‬המלכה נראית לא טוב בתמונה‪ .‬כתבות הופיעו‬
‫בעיתון ‪ the Sun‬וכן ב‪ .British Art Journal -‬הפסקה עוסקת בביקורות על הציור‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[52‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫אנגלית ‪ -‬פרק שני‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫‪" .1‬ב‪ ,1609-‬האסטרונום גלילאו השתמש בהמצאה חדשה‪ ,‬הטלסקופ‪ ,‬כדי לצפות בירח מקרוב‬
‫יותר"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = firmly :(1‬בהחלטיות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = closely :(2‬מקרוב‪.‬‬
‫תשובה )‪ = recently :(3‬לאחרונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = politely :(4‬בנימוס‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪" .2‬מרוצי סוסים היו חלק מענפי הספורט במשחקים האולימפיים העתיקים"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = knotting :(1‬קשרי‪.‬‬
‫תשובה )‪ = joining :(2‬צירופי‪.‬‬
‫תשובה )‪ = bending :(3‬כיפופי‪.‬‬
‫תשובה )‪ = racing :(4‬מירוצי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪" .3‬כאשר קולומבוס הפליג לעולם החדש‪ ,‬ספינותיו נשאו אספקה לשנה של אוכל‪ ,‬דלק ומצרכים‬
‫אחרים"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = supply :(1‬אספקה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = nuisance :(2‬מטרד‪.‬‬
‫תשובה )‪ = definition :(3‬הגדרה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = disguise :(4‬תחפושת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪" .4‬הרבה ישראלים צעירים נוסעים לטייל בדרום אמריקה‪ .‬יעד פופולרי נוסף הוא המזרח‬
‫הרחוק"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = complication :(1‬סיבוך‪.‬‬
‫תשובה )‪ = preparation :(2‬הכנה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = admiration :(3‬הערצה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = destination :(4‬יעד‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[53‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪" .5‬כאשר שני נמרים נפגשים‪ ,‬הם מברכים לשלום אחד את השני על ידי חיכוך ראשיהם זה‬
‫בזה"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = greet :(1‬מברכים לשלום‪.‬‬
‫תשובה )‪ = decide :(2‬מחליטים‪.‬‬
‫תשובה )‪ = collect :(3‬אוספים‪.‬‬
‫תשובה )‪ = freeze :(4‬קופאים במקום‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪" .6‬זה חשוב לתגמל ילדים על שהתנהגו בצורה טובה בדיוק כפי שזה חשוב להענישם עבור‬
‫התנהגות לטובה"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = connect :(1‬לחבר‪.‬‬
‫תשובה )‪ = settle :(2‬ליישב‪.‬‬
‫תשובה )‪ = annoy :(3‬להרגיז‪.‬‬
‫תשובה )‪ = reward :(4‬לתגמל‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪" .7‬אוגרים יכולים למצמץ רק בעין אחת בכל פעם"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = blink :(1‬למצמץ‪.‬‬
‫תשובה )‪ = stack :(2‬לערום ערימה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = dump :(3‬לזרוק‪.‬‬
‫תשובה )‪ = croak :(4‬לקרקר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪" .8‬הצעד הראשון בפיתרון בעיה הוא להכיר שהבעיה קיימת"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = acquiring :(1‬לרכוש‪.‬‬
‫תשובה )‪ = inhabiting :(2‬לאכלס‪.‬‬
‫תשובה )‪ = infiltrating :(3‬להסתנן‪.‬‬
‫תשובה )‪ = acknowledging :(4‬להכיר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪" .9‬במהלך ימי הביניים‪ ,‬עשבים כמו נענע‪ ,‬מרווה‪ ,‬ותימין הוערכו על פי האיכויות הרפואיות‬
‫שלהם"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = prophecies :(1‬נבואות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = qualities :(2‬איכויות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = sympathies :(3‬אהדות‪.‬‬
‫תשובה )‪ = responsibilities :(4‬אחריות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[54‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪" .10‬סורטסי‪ ,‬אי שנמצא מחוץ לחופי איסלנד‪ ,‬נוצר ב‪ 1963-‬כאשר הר געש שהיה מתחת לפני‬
‫המים התפרץ"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = dissented :(1‬חלק על מישהו‪.‬‬
‫תשובה )‪ = conformed :(2‬התאים‪.‬‬
‫תשובה )‪ = alternated :(3‬שינה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = erupted :(4‬התפרץ‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪" .11‬הנאשם הוחזק בכלא עם אבטחה מרבית עד שמשפטו החל"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = resumed :(1‬חודש‪.‬‬
‫תשובה )‪ = detained :(2‬הוחזק‪.‬‬
‫תשובה )‪ = deferred :(3‬נדחה‪.‬‬
‫תשובה )‪ = resorted :(4‬נקט‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪" .12‬נראה היה שהתענוג הברור ששאב ראש הממשלה הבריטי ויליאם גולדסטון מניצחונות‬
‫צבאיים‪ ,‬סתר את התנגדותו הנלהבת למלחמות"‪.‬‬
‫תשובה )‪ = comprehend :(1‬הבין‪.‬‬
‫תשובה )‪ = interrupt :(2‬הפריע‪.‬‬
‫תשובה )‪ = illustrate :(3‬הדגים‪.‬‬
‫תשובה )‪ = contradict :(4‬סתר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫ניסוח מחדש‬
‫‪ .13‬תמצות המשפט‪ :‬כל הריבות מכילות פקטין‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬בכל הריבות יש פקטין בתוכן"‪ .‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬ריבות משמשות להכנת פקטין"‪ .‬במשפט המקורי אין התייחסות לאופן הכנת‬
‫פקטין – התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬כל הריבות הן בטעם פקטין"‪ .‬תוספת מידע‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬ריבות לפעמים מכילות פקטין"‪ .‬במשפט המקורי נאמר שכולן מכילות פקטין‬
‫ועל כן מידע זה סותר את הנאמר במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[55‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .14‬תמצות המשפט‪ :‬בממוצע‪ ,‬תוחלת חייו של הסוס הערבי ארוכה ב‪ 10-‬שנים מזו של רוב‬
‫ה‪ breed‬האחרים‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬סוסים בד"כ עושים ‪ breed‬במשך עשר שנים‪ ."...‬המילה ‪ Breed‬שהייתה שם עצם‬
‫במשפט המקורי הפכה לפעולה‪ ,‬שינתה את משמעותה ועל כן מדובר במידע שלא נמסר‬
‫במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬רוב הסוסים חיים כ‪ 10-‬שנים יותר מהסוסים הערביים"‪ .‬זוהי טענה הפוכה‬
‫למידע הנתון במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬רוב סוגי הסוסים חיים כ‪ 10-‬שנים פחות מהסוסים הערביים"‪ .‬יחס ההשוואה‬
‫מהמשפט המקורי נשאר‪ .‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬כמו ‪ breed‬אחרים‪ ,‬הסוסים הערביים חיים כ‪ 10-‬שנים"‪ .‬בלבלו את מבנה‬
‫ההשוואה‪" :‬יותר מ‪ breed-‬אחרים" שהיה במשפט המקורי הפך ל"דומה ל‪ breed-‬אחרים"‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ -Breed‬מין‪ ,‬זן‬
‫‪ -To breed‬להתרבות‬
‫‪ .15‬תמצות המשפט‪ :‬איות באנגלית הוא כל כך קשה כי מקור המילים בהרבה שפות אחרות‪ ,‬וגם‬
‫כי האיות מתייחס ל‪ pronunciation -‬ה‪ obsolete -‬ולא לחדש‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬האיות של מילים באנגלית משתנה ממדינה דוברת אנגלית אחת לשנייה"‪ .‬מדובר‬
‫בהוספת מידע שלא נאמר במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬קשה ללמוד לאיית מילים נכון‪ ,‬כי החוקים של האיות וה‪ pronunciation-‬שונים‬
‫מאלה של שפות אחרות"‪ .‬לא נאמר שהחוקים שונים משל שפות אחרות‪ ,‬אלא שנלקחו משפות‬
‫אחרות‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬מילים באנגלית באות משפות שונות‪ ,‬ולפעמים הן מאויתות על‪-‬פי הדרך שבה הן‬
‫‪ pronounced‬פעם ולא היום‪ ,‬ולכן האיות באנגלית קשה"‪ .‬התשובה חוזרת על הנאמר במשפט‬
‫המקורי ולכן מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬זיהוי של השפות מהן מגיעות המילים באנגלית והבנה של איך הן ‪"...pronounced‬‬
‫המשפט המקורי לא דיבר על זיהוי של השפות‪ ,‬זהו מידע נוסף‪ ,‬והתשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ - Pronunciation‬הגייה‬
‫‪ -Obsolete‬מיושן‬
‫]‪[56‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .16‬תמצות המשפט‪ :‬שמן זית עשוי מזיתים ירוקים בלבד‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬שמן הזית הטוב ביותר‪ ."...‬לא דובר בשאלה על שמן הזית הטוב ביותר‪ ,‬אלא על‬
‫כל שמן זית‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬עיקר השימוש של זיתים ירוקים הוא בהכנת שמן זית‪ ".‬המשפט המקורי לא‬
‫דיבר על הזיתים הירוקים ושימושיהם‪ ,‬ולכן התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬שמן זית הוא אחד מהמוצרים המיוצרים מזיתים ירוקים‪ ".‬בדומה לתשובה‬
‫השנייה‪ ,‬המשפט המקורי לא דיבר על שימושי הזיתים‪ ,‬ולכן גם תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬רק זיתים ירוקים משמשים להכנת שמן זית‪ ".‬התשובה חוזרת על הנאמר‬
‫במשפט המקורי ולכן מתאימה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .17‬תמצות המשפט‪ :‬ברחבי העולם‪ farmers ,‬שותלים יותר אורז ממה שהם ‪ ,harvest‬כי כל מיני‬
‫דברים )וביניהם וירוסים ובקטריות( דורשים חלק מכל ‪.crop‬‬
‫תשובה )‪ farmers" :(1‬הגדילו את ה‪ ."...harvests-‬לא נאמר במשפט המקורי על הגדלת ה‪-‬‬
‫‪ .harvests‬בנוסף‪ harvest ,‬היה פעולה‪ ,‬והפך להיות שם עצם )נגמר ב ‪ .(s‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬בחלקים רבים של העולם‪ farmers ,‬טוענים ש‪ ."...‬הפעולה ‪ claim‬שמשמעותה‬
‫הייתה לדרוש במשפט המקורי‪ ,‬נמצאת בתשובה זו אך משמעותה השתנתה‪ .‬כעת היא‬
‫מתייחסת ל‪ farmers-‬ולא לוירוסים‪ ,‬בקטריות וכדומה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ farmers" :(3‬ברחבי העולם אוספים פחות אורז ממה שהם שותלים‪ ,‬כיוון שהרבה‬
‫מהאורז נהרס על ידי כל מיני דברים‪ ".‬המשפט חוזר על הרעיון שנאמר במשפט המקורי‪.‬‬
‫התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬בכל העולם‪ farmers ,‬מדווחים שה"כל מיני" הורסים יותר אורז מכל ‪ crop‬אחר‪".‬‬
‫התשובה מוסיפה מידע שלא נאמר במשפט המקורי ועוסקת בגידולים אחרים שאינם אורז‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ -Farmers‬חקלאים‪ ,‬חוואים‬
‫‪ -To harvest‬לקצור‬
‫‪ -Harvests‬קציר‪ ,‬יבול‬
‫‪ -Insects‬מזיקים‬
‫‪ -Fungi‬פטריות‬
‫‪ -Crops‬יבולים‬
‫]‪[57‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .18‬תמצות המשפט‪ :‬למרות שלגורמים גנטיים יש תפקיד באלצהיימר‪ incidence ,‬של הפרעות‬
‫מוחיות נמוך יותר באפריקנים מערביים מאשר באמריקנים שחורים שלרובם יש אבות‬
‫קדמונים שהם אפריקניים מערביים‪ .‬ממצא זה מראה על גורם סביבתי בהתפתחות המחלה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬ה‪ incidence-‬של אלצהיימר נמוך יותר באפריקנים מערביים מאשר באמריקנים‬
‫שחורים עם אבות קדמונים שהם אפריקניים מערביים‪ .‬זה מוכיח שההפרעה המוחית לא‬
‫נגרמת על ידי גורמים גנטיים‪ ."...‬התשובה סותרת את הנאמר במשפט המקורי שיש גורמים‬
‫גנטיים שאחראיים למחלה ועל כן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬אם גורמים גנטיים משחקים תפקיד חשוב יותר במחלת האלצהיימר‪."...‬‬
‫המשפט המקורי לא היה משפט תנאי‪ ,‬בנוסף‪ ,‬לא צוין מי מהגורמים חשוב יותר‪ .‬התשובה‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬למרות שגורמים גנטיים משחקים תפקיד באלצהיימר‪ ,‬העובדה שההפרעה‬
‫המוחית שכיחה יותר בקרב אפריקנים מערביים מאשר אמריקנים שחורים מציעה שהגורמים‬
‫הסביבתיים הם משמעותיים יותר‪ ".‬בשאלה לא נאמר שהגורם הסביבתי הוא המשמעותי‬
‫יותר‪ ,‬ולכן התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬העובדה שאמריקנים שחורים סובלים יותר מאפריקנים מערביים מהמחלה‪,‬‬
‫למרות שלשתי הקבוצות יש את אותם האבות הקדמונים‪ ,‬מרמזת על כך שלמחלה יש גורמים‬
‫סביבתיים בנוסף לגורמים הגנטיים"‪ .‬התשובה חוזרת על הנאמר במשפט המקורי‪ ,‬ולכן‬
‫מתאימה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ -Incidence‬שכיחות‬
‫‪ .19‬תמצות המשפט‪ :‬מטבעות סיניים נשארו ללא שינוי מהותי במשך ‪ 2500‬שנים‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬במשך ‪ 2500‬שנים‪ ,‬מטבעות סיניים השתנו מעט מאוד"‪ .‬התשובה חוזרת על‬
‫הרעיון הנאמר במשפט המקורי‪ ,‬ולכן מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬במשך ‪ 2500‬שנים כל המטבעות הסיניים נראו אותו דבר‪ ".‬התשובה מתייחסת‬
‫רק למראה המטבעות ועל כן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬סין מייצרת מטבעות במשך ‪ 2500‬שנים"‪ .‬תשובה זו היא חלקית‪ ,‬וניתן להסיק‬
‫שסין מייצרת מטבעות במשך תקופת זמן זו‪ .‬עם זאת התשובה הראשונה חוזרת על יותר מידע‬
‫שנאמר במשפט המקורי‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬מטבעות סיניים השתנו מאוד במהלך ‪ 2500‬השנים האחרונות‪ ".‬התשובה סותרת‬
‫את הנאמר במשפט המקורי‪ ,‬ועל כן נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[58‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע מספר ‪1‬‬
‫‪ .20‬שאלה ממוקדת המתייחסת למילה ‪ the rest‬בשורה ‪ .5‬יש לקרוא את המשפט הרלוונטי‬
‫מתחילתו‪" :‬רבע מאוכלוסיית העולם נוהגת בצד השמאלי של הכביש בעוד השאר נוהגים בצד‬
‫ימין‪ ".‬כלומר שלושה רבעים מאוכלוסיית העולם נוהגים בצד ימין‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .21‬שאלה ממוקדת המתייחסת לביטוי ‪ strange fact‬בשורה ‪" :6‬יש הסבר טוב לעובדה המוזרה‬
‫הזו"‪ .‬יש לקרוא עוד שורה אחת אחורה‪ ,‬כלומר את שורה ‪ ,5‬שכבר נקראה בעת פתרון השאלה‬
‫הקודמת‪" :‬רבע מאוכלוסיית העולם נוהגת בצד השמאלי של הכביש בעוד השאר נוהגים בצד‬
‫ימין‪ ".‬כלומר‪ ,‬העובדה המוזרה מתייחסת להבדלים בין צדדי הנהיגה ברחבי העולם‪ .‬ניתן גם‬
‫לראות שהפסקה הבאה מביאה הסבר להתפתחות הנהיגה בצידו השמאלי של הכביש‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .22‬שאלת רעיון מרכזי העוסקת בפסקה השנייה‪ .‬תמצות הפסקה‪ :‬נהיגה בצד שמאל התחילה‬
‫בימי הביניים‪ ,‬כי רוכבי סוסים החזיקו חרב ביד ימין‪ .‬לנהגי עגלות הייתה שליטה טובה יותר‬
‫על הסוסים כשישבו בצידה השמאלי של העגלה‪ ,‬הם ראו יותר טוב את הדרך כשנהגו מצד‬
‫ימין של הכביש‪ .‬הפסקה מסבירה למה התפתחו צורות הנהיגה השונות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .23‬שאלת אוצר מילים ששואלת על המילה ‪ oncoming‬בשורה ‪ .15‬יש לקרוא את השורה‪" :‬על ידי‬
‫נהיגה בצד ימין של הכביש‪ ,‬הם יהיו מצויים ליד המרכז‪ ,‬ויוכלו להתחמק מעגלות ‪."oncoming‬‬
‫בשלב זה יש לעבור על התשובות‪ - speeding :‬מאיצות‪ .‬פחות מתאים לתיאור עגלות שקשורות‬
‫לסוסים‪ - Larger .‬גדולות‪ ,‬לא רלוונטי לתיאור העגלות בהקשר שבו נאמר המשפט‪Dangerous .‬‬
‫ מסוכנות‪ .‬המילה המתאימה ביותר מבין המילים שבתשובות היא ‪ .approaching‬כלומר הם‬‫יוכלו להתחמק מעגלות שמתקרבות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .24‬שאלה ממוקדת המתייחסת לפסקה האחרונה‪ ,‬ושואלת למה בהודו נוהגים בצד השמאלי של‬
‫הכביש‪ .‬בפסקה נאמר שבריטניה לא החליפה את צד הנהיגה לימין ובדומה לה מדינות שהיו‬
‫פעם חלק מהאימפריה הבריטית‪ ,‬כמו הודו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[59‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע מספר ‪2‬‬
‫‪ .25‬שאלת רעיון מרכזי העוסקת בפסקה הראשונה‪ .‬תמצות הפסקה‪ :‬במהלך שנות ה‪ '70-‬וה‪,'80-‬‬
‫היו הרבה סיפורים על עב"מים וחייזרים בארה"ב‪ ,‬ונכתבו הרבה ספרים‪ .‬מדענים לא‬
‫התייחסו לכך ברצינות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .26‬שאלת הסקה‪ ,‬שואלת למה מזכיר המחבר את שני האנשים‪ .‬יש הפנייה לשורות ‪ ,11-12‬כלומר‬
‫מדובר על הפסקה השנייה‪ .‬תמצות הפסקה‪ :‬ב‪ ,1992-‬כנס בנוגע לחטיפות על ידי עב"מים‪.‬‬
‫מדענים מכובדים השתתפו גם הם מבלי להביע כל פקפוק‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .27‬שאלת רעיון מרכזי העוסקת בפסקה האחרונה‪ .‬תמצות הפסקה‪ :‬אף אחד בכנס לא פקפק‬
‫באמינות הסיפורים‪ ,‬למרות מחסור בראיות מוחשיות‪ .‬יותר הגיוני לחשוב שסיפורי חטיפה‬
‫נועדו כדי לספק צורך לתשומת לב‪ .‬כלומר הפסקה נותנת סיבות לפיהן אין להאמין לסיפורי‬
‫העב"מים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .28‬שאלת הסקה העוסקת בפסקה השלישית‪ .‬לצורך מענה על השאלה הקודמת‪ ,‬קראנו את‬
‫הפסקה‪ .‬יש לעבור על התשובות ולחפש סיבה לכך שאנשים מספרים סיפורי חטיפות על ידי‬
‫עב"מים‪ :‬התשובה נרמזת במשפט האחרון של הפסקה‪" :‬זה סביר יותר לייחס סיפורי חטיפה‬
‫לצרכים רגשיים או רוחניים כמו צורך בתשומת לב או רצון למצוא משמעות לחיים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .29‬שאלת הסקה העוסקת בדעת המחברת‪ .‬מהפסקה האחרונה ניתן להבין שהיא אינה מאמינה‬
‫לסיפורי החטיפות‪" :‬סביר יותר לייחס סיפורי חטיפות לצרכים רגשיים או רוחניים מאשר‬
‫להתרחשות ממשית" )שורות ‪.(22-23‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[60‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬