"מ בע הון לניהול שיתופית אגודה – אופק

‫אופק – אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ‬
‫מסמך השקעה‬
‫‪ .1‬התשלום בעד מניה‬
‫‪1.1‬‬
‫מחיר מניית חברות באופק – אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ (להלן‪" :‬אופק" או‬
‫"האגודה") הינו ‪.₪ 00333‬‬
‫‪ .2‬קבלת המועמד לחברות באגודה כחבר באגודה והקצאת מניית חברות‬
‫‪2.1‬‬
‫הנהלת האגודה‪ 0‬בעצמה או באמצעות גוף שימונה על ידה לשם כך‪ 0‬תהיה אחראית על‬
‫קבלת המועמדים לחברות באגודה לחברים באגודה (להלן‪" :‬הגוף המאשר")‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הגוף המאשר יבדוק את התקיימותם של תנאי הסף שלגבי כל אחד מהמועמדים לחברות‬
‫באגודה‪ 0‬וכן את יתר התנאים לקבלת חבר לאגודה‪ 0‬ובין היתר‪ 0‬מילוי טופס הבקשה‬
‫להצטרפות כנדרש‪ 0‬אישור כתב ההתחייבות‪ 0‬התחייבות לתשלום תמורת מניית החברות‪0‬‬
‫ועניינים נוספים כפי שימצא לנכון‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫הגוף המאשר יתכנס לפחות פעם בחודש‪ 0‬ויבדוק את כל הרשומים ברשימת המועמדים‬
‫לחברות באגודה למן מועד הבדיקה הקודמת אותה ביצע ועד לאותו מועד‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫החליט הגוף שמאשר שלא לקבל מועמד לחברות באגודה כחבר באגודה‪ 0‬יהיה המועמד‬
‫לחברות באגודה רשאי לערער על החלטת הגוף המאשר בתוך ‪ 12‬ימים ממועד קבלת‬
‫ההודעה על אי קבלתו כחבר באגודה‪ .‬הערעור יוגש בכתב לוועדה מיוחדת שתמונה על ידי‬
‫הנהלת האגודה לצורך דיון בערעורים מסוג זה‪ 0‬והחלטתה תהיה סופית‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫לאחר שמצא הגוף המאשר‪ 0‬כי התקיימו במועמד לחברות באגודה כל תנאי הסף לחברות‬
‫באגודה‪ 0‬וכן כי המועמד לחברות באגודה מילא כנדרש את טופס הבקשה להצטרפות‪0‬‬
‫אישר את כתב התחייבות‪ 0‬התחייב לשלם את תמורת מניית החברות‪ 0‬ועמד בכל‬
‫התחייבויותיו כלפי האגודה עד לאותה עת‪ 0‬ולאחר שבחן עניינים נוספים ע"פ שיקול דעתו‬
‫הבלעדי ומצא אותם מניחים את דעתו‪ 0‬יאשר הגוף המאשר את המועמד לחברות באגודה‬
‫לחבר באגודה‪ 0‬יקצה לו מניית חברות אחת (על שם) באגודה‪ 0‬ישלח לחבר הודעה בדבר‬
‫קבלתו כחבר באגודה ותעודת מניית חברות‪ 0‬וירשום את פרטי החבר בפנקס החברים‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫למען הסר ספק יובהר‪ 0‬כי רק מאותו מועד בו יחליט הגוף המאשר על קבלת המועמד‬
‫לחברות באגודה כחבר האגודה‪ 0‬ייחשב המועמד לחברות באגודה כחבר האגודה‪ 0‬על כל‬
‫המשתמע מכך‪ 0‬יירשם בפנקס החברים של האגודה ויהיה זכאי לכל הזכויות‪ 0‬וחייב בכל‬
‫החובות שיש לחבר האגודה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫לא תוקנה ולא תקום זכות הנובעת מחברות או הקשורה בחברות אלא לגבי אדם שהתקבל‬
‫והינו חבר לפי הוראות תקנון האגודה‪ .‬לא תוכר חברות באגודה במשתמע ו‪/‬או מכוח‬
‫התנהגות‪.‬‬
‫‪ .0‬מניות חברות האגודה‬
‫‪0.1‬‬
‫על פי החלטה של רשות ניירות ערך מיום ‪ ,92.2.9.92‬במענה לפניה מקדמית של‬
‫האגודה‪ ,‬מניות החברות של האגודה אינן בגדר "נייר ערך"‪ ,‬כהגדרת מונח זה בחוק‬
‫ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח‪ ,9291-‬ולפיכך‪ ,‬הצעתן לציבור אינה טעונה תשקיף‪ ,‬והאגודה אינה‬
‫כפופה לפיקוח מכוח חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪0.2‬‬
‫כל חבר אגודה יכול להיות בעלים של מניית חברות אחת בלבד‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫שני אנשים או יותר אינם יכולים לרכוש ו‪/‬או להחזיק יחד במניית חברות אחת‪.‬‬
‫‪0.2‬‬
‫מניית החברות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה‪ 0‬למכירה‪ 0‬לשעבוד או למשכון‪.‬‬
‫‪0.2‬‬
‫"אופק" אינה רשאית לחלק דיבידנדים לבעלי מניית החברות‪ 0‬ורווחיה ישמשו להגדלת‬
‫האיתנות הפיננסית‪ 0‬הפחתת עלויות השירותים לחברים וקידום רווחתם‪ 0‬כאשר יוקם‬
‫הבנק‪ 0‬בכפוף לקבלת רישיון להפעלת בנק מאת בנק ישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬יציאתו של חבר מהאגודה‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫חבר המבקש להפסיק את חברותו באגודה יודיע על כך בכתב להנהלה (להלן‪" :‬הודעה‬
‫בדבר יציאה מהאגודה")‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 2.2‬ו‪ 2.2 -‬להלן‪ 0‬החברות באגודה תפסק בתום ‪ 23‬יום מיום‬
‫שנמסרה ההודעה כאמור‪ .‬בטרם נכנסה הודעת הפסקת החברות לתוקף‪ 0‬יהא רשאי החבר‬
‫להודיע בכתב כי הינו מבטל את ההודעה בדבר הפסקת חברותו‪ .‬עד למועד היציאה לא‬
‫יחול כל שינוי במעמדו של החבר כאמור לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫למרות האמור בסעיף ‪ 2.2‬לעיל‪ 0‬ובהתחשב בנסיבות העניין‪ 0‬רשאית ההנהלה להחליט לפי‬
‫שיקול דעתה ו‪/‬או לפי בקשת החבר‪ 0‬כי החברות תפקע לפני תום תקופת ‪ 23‬הימים‪0‬‬
‫ומשנתנה ההנהלה החלטתה כאמור‪ 0‬תפקע החברות ביום שהחליטה ההנהלה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫בכפוף לאמור בסעיף ‪ 2.2‬להלן‪ 0‬מובהר בזאת כי לא תופסק חברות באגודה מכוח הודעה‬
‫בדבר יציאה מהאגודה בטרם יחלפו שנתיים ממועד הצטרפות החבר לאגודה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫למרות האמור בכל מקום אחר בתקנון האגודה‪ 0‬מובהר בזאת כי בכל מקרה לא תופסק‬
‫חברות באגודה מכוח הודעה בדבר יציאה מהאגודה בטרם יחלפו ששה חודשים מהמועד‬
‫בו תקבל האגודה (או תאגיד מטעם האגודה) את אישור בנק ישראל (כהגדרתו בסעיף ‪2.1‬‬
‫להלן)‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫מסר חבר בקשה להפסקת חברותו‪ 0‬תהא רשאית האגודה על פי שיקול דעתה הבלעדי‪0‬‬
‫לקזז חובותיו של החבר לאגודה מתוך כספים וזכויות אחרות המגיעות לחבר מאת‬
‫האגודה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הופסקה חברותו של חבר באגודה‪ 0‬תפדה האגודה את מניית החברות שלו‪ 0‬כמפורט בסעיף‬
‫‪ 2‬להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬פדיון מניות החברות‬
‫‪2.1‬‬
‫חבר שיצא או שהוצא מהאגודה‪ 0‬תחזיר האגודה לחבר את הסכום ששילם החבר עבור‬
‫מניית החברות‪ 0‬תוך ‪ 22‬חודשים ממועד יציאתו מהאגודה‪ 0‬ובמקרה של פטירת החבר תוך‬
‫‪ 12‬חודשים ממועד פטירתו‪ 0‬והכל על פי המנגנון המפורט בסעיף ‪ 2.0‬להלן‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪1.9‬לעיל‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬האגודה לא תפדה מניית חברות של חבר‬
‫שיבקש לסיים את חברותו באגודה או שחברותו פקעה‪ ,‬לפני שחלפו ‪ 9‬חדשים מיום‬
‫קבלת אישור מבנק ישראל להפעלת בנק‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫דמי פדיון מניית החברות יהיו בהתאם לסכום ששולם עבור מניית החברות‪ 0‬בתוספת‬
‫הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד ביצוע מלוא התשלום בגין מניית החברות‬
‫ועד למועד תשלום דמי פדיון מניית החברות‪.‬‬
‫מסכום זה יופחתו סכומים כמפורט להלן‪ 0‬כשהם מחולקים במספר החברים באגודה‪:‬‬
‫יתרת הפסדים שנצברו בהון האגודה‪ 0‬וכן ‪ 103%‬מהסכום שנדרש לאגודה לפי הוראות‬
‫הפיקוח על הבנקים לצורך חובות המוטלות עליה בקשר עם עמידה בדרישות הון עצמי‬
‫מינימאלי של תאגיד בנקאי (להלן‪" :‬סכום הניכוי")‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ 0‬כי בכל מקרה לא יעלו דמי פדיון מניית החברות על הסכום ששולם עבור‬
‫מניית החברות‪ 0‬בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫עוד מובהר בזאת‪ 0‬כי בהתאם למנגנון קביעת סכום הניכוי המפורט לעיל‪ 0‬ייתכן וסכום‬
‫הניכוי יגיע עד מלוא הסכום ששולם עבור מניית החברות‪ 0‬ובמקרה כזה לא יהיה זכאי בעל‬
‫מניית החברות להחזר דמי פדיון כלל‪.‬‬
‫לדוגמא מספרית להדגמת דמי פדיון מניית החברות האמור ראה נספח ב' לתקנון האגודה‬
‫(להוסיף קישור)‪.‬‬
‫סכום הניכוי לגבי כל רבעון קלנדרי יחושב ויפורסם ע"י ההנהלה בתחילת הרבעון הקלנדרי‬
‫העוקב‪ 0‬החל ממועד קבלת אישור להקמת בנק מאת בנק ישראל (עד שיחלפו ‪ 2‬חדשים‬
‫ממועד זה לא ייפדו מניות החברות ע"י האגודה)‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי סכום הניכוי יהיה זהה לכל בעל מניית חברות באותו רבעון‪ 0‬ללא תלות‬
‫במחיר מניית החברות ששולם עבור הקצאתה‪.‬‬
‫‪ .2‬השימוש בכספי הרכישה עד להקמת הבנק וחשבון הנאמנות‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫בתקופה שעד לקבלת רישיון להפעלת בנק מאת המפקח על הבנקים – סכום השווה ל‪2/0 -‬‬
‫מכל סכום שיתקבל בגין רכישת מניית חברות (כלומר‪ 0‬סכום של ‪ ₪ 20333‬מתוך ‪₪ 00333‬‬
‫שיתקבל בידי אופק בעד כל מניית חברות או ‪ 2/0‬מכל סכום שישולם בפועל במקרה של‬
‫רכישה בתשלומים)‪ 0‬יופקד בחשבון נאמנות שייפתח ע"י הנאמן (הרמטיק נאמנות (‪)1722‬‬
‫בע"מ)‪ .‬על פי הסכם הנאמנות שנחתם בין האגודה לבין הנאמן אשר מהווה חלק בלתי‬
‫נפרד ממסמך השקעה זה [להוסיף קישור] נקבע‪ 0‬כי הנאמן ישחרר לאגודה סכומים‬
‫המופקדים בחשבון הנאמנות בהתאם להחלטה שתקבל הנהלת האגודה מפעם לפעם‬
‫בקשר עם תכנית עסקית להקמת הבנק שתוגש לפיקוח על הבנקים‪ .‬הנהלת "אופק" תביא‬
‫את ההחלטה לשחרור סכומים המופקדים בחשבון הנאמנות לאישור האסיפה הכללית של‬
‫"אופק"‪ .‬שחרור מלוא הסכום שמופקד בחשבון הנאמנות יהיה רק לאחר ש"אופק"‬
‫תמציא לנאמן אישור מאת המפקח על הבנקים בבנק ישראל להקמת הבנק ע"י האגודה או‬
‫ע"י גוף אחר מטעמה‪ 0‬כולל אישור שיותנה בהעברת כספי הנאמנות לאגודה‪ 0‬או בקיום‬
‫בתנאים אחרים‪ 0‬או אישור זמני להקמת הבנק‪ 0‬או כל אישור אחר של בנק ישראל על פיו‬
‫ניתנה הסכמה של בנק ישראל להקמת הבנק ("אישור בנק ישראל")‪ .‬עם זאת‪ 0‬יתכן מצב‬
‫לפיו לא יוותרו כספים בחשבון הנאמנות וזאת בשל שחרורים לפי החלטת הנהלת האגודה‬
‫והאסיפה הכללית שלה כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫היתרה שלא תופקד בחשבון הנאמנות (סך של ‪ ₪ 10333‬במקרה של תשלום מלוא התמורה‪0‬‬
‫או סכום יחסי מכל תשלום‪ 0‬במקרה של רכישה בתשלומים) תופקד בחשבון "אופק"‬
‫ותשמש לצרכיה השוטפים הנדרשים לצורך הקמת הבנק וכן פעילויות נוספות (עד לסכום‬
‫שלא יעלה על ‪ 13%‬מהכספים המופקדים בחשבון השוטף) שיוצעו לחברי "אופק" בתחום‬
‫כרטיסי החיוב והאשראי (בפיקוח וברגולציה הנדרשים ע"פ כל דין)‪ 0‬מועדון צרכני וחינוך‬
‫פיננסי‪ 0‬ככל שאלה מותרים על פי דין (גם לפני קבלת רישיון לבנק מבנק ישראל)‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫אם קניית מניית חברות תבוצע לאחר שהנאמן כבר שחרר סכומים מתוך כספי הנאמנות‬
‫בהתאם למנגנון המתואר לעיל‪ 0‬הסכום שיועבר לנאמנות מתוך כספי הרכישה הוא ‪20333‬‬
‫‪ ₪‬בהפחתת הסכום ששוחרר ע"י הנאמן עד לאותו מועד בגין כל מניית חברות (לא כולל‬
‫רווחים שנצברו)‪ .‬יתרת הכספים עד לסכום של ‪ ₪ 00333‬יועברו לאגודה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬אם בעת רכישת מניית חברות‪ 0‬כבר שוחרר מהנאמנות סכום של ‪ ₪ 233‬מתוך‬
‫‪ ₪ 20333‬שהפקיד בנאמנות כל בעל מניה שרכש עד לאותו מועד‪ 0‬כך שנותרו בנאמנות‬
‫‪ ₪ 10233‬בגין כל מניה (‪ 23%‬מסכום המניה כולל)‪ 0‬אזי מתוך תמורת מניה חדשה שתירכש‬
‫יועבר לנאמנות סך של ‪ 23%( ₪ 10233‬מסכם המניה כולל) והיתרה בסך ‪ ₪ 10233‬תועבר‬
‫לאופק‪.‬‬
‫אם תוך ‪ 2‬שנים מיום ‪( 12.13.2310‬בכפוף לאפשרות הארכת תקופה זו בשנתיים נוספות‬
‫לכל היותר ע"י האסיפה הכללית של "אופק") לא יינתן ל"אופק" (או לגוף אחר מטעמה)‬
‫אישור מבנק ישראל כמוגדר לעיל‪ 0‬אזי "אופק" תפעל לפירוקה מרצון ולחלוקה של כל‬
‫יתרת נכסיה בין כל חבריה‪ 0‬כפי שיהיו במועד הפירוק‪ 0‬כולל יתרת הסכום שהופקד בחשבון‬
‫הנאמנות‪ 0‬אשר יהיה שייך לבעלי מניות החברות‪ 0‬בכפוף לכל דין‪ .‬מובהר בזאת כי אין כל‬
‫וודאות כי במועד הפירוק יהיה סכום כלשהו בחשבון הנאמנות‪ 0‬וזאת בעקבות שחרור‬
‫כספי הנאמנות לחשבון האגודה בהתאם לאמור בסעיף ‪ 2.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבלה אופק‪ 0‬הכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות יהיו‬
‫שייכים לבעלי המניות ומוחזקים אצל הנאמן בנאמנות‪ 0‬ולא יהיו שייכים לאגודה (גם‬
‫במקרה של פירוק האגודה) וזאת כל עוד לא התקיימו התנאים המפורטים לעיל לשחרור‬
‫הכספים‪..‬‬
‫‪2.2‬‬
‫שכר טרחתו השוטף של הנאמן ישולם ע"י אופק‪ .‬עמלות בגין העברת כספים מחשבון‬
‫הנאמנות לאופק בהתאם להסכם הנאמנות – ישולמו ע"י אופק‪.‬‬
‫אם יארע מקרה של פירוק האגודה‪ 0‬ישולם לנאמן‪ 0‬מתוך כספי הנאמנות‪ 0‬שכר טרחה‬
‫בסכום של ‪ ₪ 03‬בגין כל מניית חברות‪.‬‬
‫עמלות שייגבו בקשר עם חשבון הנאמנות ועמלות בגין העברות בנקאיות במקרה של החזר‬
‫כספים מחשבון הנאמנות לבעלי המניות ישולמו מתוך כספי הנאמנות‪ .‬כן ישולם לנאמן‪0‬‬
‫מתוך כספי הנאמנות‪ 0‬כל החזר הוצאותיו בקשר עם פירוק האגודה‪.‬‬
‫אישורך כי קראת מסמך זה מהווה גם אישור לכך‪ ,‬כי הודע לך על ידי האגודה שההשקעה‬
‫במניית החברות עלולה להיות כרוכה בסיכון סכום ההשקעה כולו או חלקו‪ ,‬וזאת במקרה‬
‫שבו הבנק לא יוקם או לא יתקבל אישור להקמתו‪ ,‬תוך הזמן שנקבע במסמך זה והכספים‬
‫שהוחזקו בנאמנות שוחררו לאגודה לצורך הוצאות הקמת הבנק‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנך מאשר‪/‬ת‬
‫שקראת את תקנון האגודה והסכם הנאמנות‪.‬‬