Map_Shomron1(1)

‫ָה ָהר ַה ּטוֹ ב ַה ֶ ּזה‬
‫שמורת הטבע הר כביר‬
‫הר כביר ‪6‬ד‪ ,‬כשמו כן הוא‪ ,‬הר‬
‫גדול ויפה למראה הצופה למרחבי‬
‫ארץ התנ"ך‪ .‬ניתן לצפות ממנו‬
‫על מרחבי צפון הארץ עד להר‬
‫החרמון‪ ,‬על העיר שכם ועל הרי‬
‫הגלעד‪ .‬בפסגת ההר (‪ 767‬מ')‬
‫קבר שיח' ציורי (שיח' בילל)‬
‫ועצי אלון עתיקים‪ .‬הדרך‬
‫הנופית ‪5‬ד עוברת ברום רכס‬
‫הר כביר ואורקה כ–‪ 5‬ק"מ‬
‫מקצהו המערבי של הרכס‪,‬‬
‫מצפה כביר (שיח' בילל) עד‬
‫לחווה ‪ 792‬אלון מורה מזרח‬
‫(סקאלי)‪ .‬הדרך מסומנת‬
‫בסימון שבילים שחור וצופה‬
‫לעבר מרחבי נוף מדהימים‪.‬‬
‫הדרך עבירה לכל רכב‪ .‬אלון‬
‫מורה ‪3‬ד ישוב על מורדותיו‬
‫הדרומיים של הר כביר‪.‬‬
‫א‬
‫˘„‪˙ÂÓ‬‬
‫‪Ì˙¯ ‰ÏÂÁÓ‬‬
‫‪̇ÓÁ‬‬
‫‡‪ÁÈÏÓ Ï‬‬
‫‪˙ÂÈ΢Ó‬‬
‫˘‪¯È„‚ ¯‰ ˙¯ÂÓ‬‬
‫¯‪ÈÚÂ‬‬
‫·‪‡Â‬‬
‫·˜‪˙ÂÚ‬‬
‫רכס איתמר ‪ -‬דרך נופית‬
‫‪˘‰‬‬
‫‪ÓÍ‬‬
‫„¯‬
‫˙¯‬
‫‡‪‰¯ÂÓ ÔÂÏ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫∑‪µ‬‬
‫ˆ‪‰¯ÂÙÈ‬‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫‪Ô˙Ó‬‬
‫‚·‪˙ÂÓÂχ ˙Ú·‚ ˙Ú‬‬
‫‡¯‪ÔÂ‬‬
‫∑∑∑‬
‫ז‬
‫‡‪‡˙¯ÂÚ Ò¯È‬‬
‫‪Ô¯Ó¢‰‬‬
‫‪‰È¯ ÔÈÚ‬‬
‫‪ÔÈÈÚÓ‬‬
‫‪‡˘ÓÚ‬‬
‫‪¯‰ˆÈ‬‬
‫ˆ‪˙ÓÂ‬‬
‫‚‪„ÚÏ‬‬
‫‪„ÓÁ ¯‰‬‬
‫‪µµ‬‬
‫∏∞‪µ‬‬
‫ˆ‪ÁÂÙ˙ ˙ÓÂ‬‬
‫¯‪ÌÈÏÁ‬‬
‫‪‰·Ë¯Ò‬‬
‫ח‬
‫˜¯‪Ô¯Ó¢ È‬‬
‫‚˘¯‡„‪Ì‬‬
‫∞‪π‬‬
‫‪¯È˜È‬‬
‫‪˙ÈÙÈ‬‬
‫‡‪˙˯„‬‬
‫‪‰Ú˜·‰‬‬
‫‪˙ÂÈÈÚ‬‬
‫‪χˆÙ‬‬
‫‪¯È‡È ˙ÂÂÁ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ÔÂÏÓ‬‬
‫‡˘‪Ô¯Ó¢‰ Ï‬‬
‫‡˘‬
‫‪ÔÈÚ ‰ÙˆÓ‬‬
‫‡‪¯È‰ß‚ ÔÂÏ‬‬
‫˜‪‰ÈÁ‡ ˘„Â‬‬
‫˙‪‰ÏÈ˘ Ï‬‬
‫˜‪‰„È‬‬
‫‪˙Ú„‰ ·Â˘ÈÈ‬‬
‫˘·‪˙Â‬‬
‫‪2‬‬
‫קבר יוסף בשכם‬
‫‪7‬ד "מלכתה הבלתי מוכתרת של ארץ ישראל" ‪ -‬כך כינה החוקר‬
‫‪Ô¯È‬הערים‬
‫הבריטי אלט את העיר שכם‪ .‬ואכן שכם הייתה מאז ומעולם אחת‬
‫המרכזיות בארץ ישראל ‪ -‬החל מתקופת האבות‪ ,‬דרך תקופת המלוכה‪,‬‬
‫ימי בית שני ועד ימינו אנו‪ .‬אברהם והמזבח בשכם‪ ,‬יעקב בשכם‪ ,‬מעמד‬
‫הברכה והקללה‪ ,‬משל יותם ופילוג המלוכה‪ ,‬הם חלק קטן משפע‬
‫האירועים החשובים שהתרחשו בעיר זו‪ .‬במזרחה של העיר מצויה‬
‫"חלקת השדה" אותה קנה יעקב אבינו מידי שכם בן חמור הכנעני‪ .‬שנים‬
‫אחר כך‪ ,‬נקבר בחלקה זו יוסף הצדיק ‪ -‬וְ אֶ ת־עַ צְ מוֹ ת∞‪π‬יוֹ סֵ ף אֲ שֶׁ ר־הֶ עֱ ל ּו‬
‫ִש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ַריִם‪ ,‬קָ ְבר ּו ִב ְׁשכֶם‪ְּ ,‬בחֶ ְלקַ ת הַ שָּ ׂ ֶדה אֲ שֶׁ ר קָ נָה יַעֲ קֹב מֵ אֵ ת‬
‫ְבנֵי־י ְ ׂ‬
‫י־שכֶם‪ְּ ,‬במֵ ָאה ְק ִ ׂשיטָ ה ַו ִ ּיהְ י ּו ִל ְבנֵי־יוֹ סֵ ף‪ְ ,‬ל ַנחֲלָ ה (יהושע כ"ד)‪.‬‬
‫ְּבנֵי־חֲמוֹ ר אֲ ִב ְׁ‬
‫‪ ‰ÓÚ‬ומנשה ‪ -‬בני יוסף‪.‬‬
‫יוסף קבור בלב נחלתו‪ ,‬על הגבול בין נחלות אפרים‬
‫במקום פעלה במשך למעלה מעשור ישיבת "עוד יוסף חי"‪ .‬כיום ננטשה‬
‫הישיבה והכניסה לקבר מתאפשרת פעם בחודש‪ ,‬בליווי הצבא‪.‬‬
‫‪ÂÁȯÈ‬‬
‫‚·‪‰Â·Ï Ô‡Á ‰‡Â¯‰ ˙Ú‬‬
‫˘‪‰ÏÈ‬‬
‫‪ÊÂÚ ÔÈÚ‬‬
‫‚·‪˙Ú‬‬
‫‪χ¯‰‬‬
‫‪‰Â·Ï ÔÈÚ‬‬
‫‪‰Â·Ï ‰ÏÚÓ‬‬
‫‪6‬‬
‫·‪‰·¯Ú‰ ˙È‬‬
‫ˆ‪‰·¯Ú‰ ˙È· ˙ÓÂ‬‬
‫‡‪‚ÂÓÏ‬‬
‫˜‪ÔÂ‬‬
‫ח‬
‫¯‡˘ ‪ÔÈÚ‰‬‬
‫·¯‪ÔÈÎÂ‬‬
‫‪·‰Ê ÈÏÚ‬‬
‫‪¥‬‬
‫‪Á˙Ù‬‬
‫˙˜‪‰Â‬‬
‫˙‪¯ÊÚ‰–Ô·‡ Ï‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫‪χ„Ù‬‬
‫˘‪È‬‬
‫·‪˜¯· È‬‬
‫¯‪Ô‚ ˙Ó‬‬
‫‚·‪ÌÈÈ˙Ú‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪˙¯ËÚ‬‬
‫‪8‬‬
‫הר גריזים ‪ -‬גן לאומי‬
‫‪10‬‬
‫‪¥∂±‬‬
‫∂‪¥¥‬‬
‫‪„Â·Ú Ú˘Ó‬‬
‫‪¥∂µ‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪¥¥¥‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫אתרים‪ ,‬לינה כפרית ומסעדות בשומרון‬
‫אטרקציות‪,‬‬
‫שמורות טבע‬
‫‪χÈÏÁ‬‬
‫וגנים לאומיים‬
‫לקבר יוסף ולעיר שכם‪ .‬על הר‬
‫‪7‬ד בהר גריזים (‪ 881‬מ') התרחשו‬
‫‪·ÎÂÎ‬‬
‫גריזים שוכן היישוב הר ברכה‪,‬‬
‫רבים מסיפורי התנ"ך· ‪ -‬ממעמד‬
‫‪¯Á˘‰‬‬
‫‪ËÈÈ Ï‬‬
‫‪Á‬‬
‫הזבח‪.‬‬
‫ואתר‬
‫השומרונים‬
‫שכונת‬
‫בהר‬
‫יותם‪.‬‬
‫ועד משל‬
‫והקללה‬
‫הברכה‬
‫ •שמורת הטבע הר כביר ‪5‬ד‬
‫הר‬
‫לאומי‬
‫גן‬
‫מצוי‬
‫ההר‬
‫בפסגת‬
‫הצופה‬
‫יוסף‬
‫‪·”ËÈÈ‬גריזים נמצא מצפה‬
‫‪10‰È¯‬ז‬
‫ •שמורת הטבע נחל קנה‬
‫‪‰¯ÙÚ‬‬
‫גריזים‪ .‬בגן הלאומי שרידיה‬
‫ •שמורת הטבע נחל שילה ‪10‬ט‬
‫·‪χ ˙È‬‬
‫של העיר הגדולה ביותר בארץ‬
‫‪23ÔÂÓÏË‬יג‬
‫ •שמורת הטבע יער ריחן‬
‫בתקופה החשמונאית‪-‬הלניסטית‪.‬‬
‫הר בזק ‪18‬טו‬
‫ •שמורת הטבע‬
‫¯‪ÌÈÂÓÈ‬‬
‫„‪·ÏÂ‬‬
‫באזור המקודש עמד מקדש‬
‫ •גן לאומי שומרון העתיקה‬
‫הלניסטי‪ .‬בשנת ‪ 129‬לפנה"ס העיר‬
‫(סבסטיה) ‪8‬ג‬
‫לינה ואירוח‬
‫נהרסה ע"י יוחנן החשמונאי‪ .‬מאוחר‬
‫ •גן לאומי הר גריזים ‪7‬ד‬
‫‪ÂÁÈ¯È ˙‡·Ó‬‬
‫‪¥¥π‬‬
‫יותר נבנתה במתחם המקודש‬
‫והדרכת טיולים‬
‫הביזנטית המתומנת‪,‬‬
‫הכנסייה‬
‫ •חלקת השדה אלון מורה‬
‫∑‪¥µ‬‬
‫מבנה מרשים מאוד אשר היה‬
‫מרכז סיור ולימוד‪02-9973106 ,‬‬
‫מכוסה כיפה ומחופה פסיפסים‪∂∞.‬‬
‫ •מדרשת השומרון שבי שומרון‬
‫‪˙‚ÒÙ‬‬
‫‪09-8841359 Ô¯‚Ó‬‬
‫·‪Ô¯ÂÁ ˙È‬‬
‫ •הצריף של תמרי חוות יאיר‬
‫‪˘ÓÎÓ‬‬
‫‪052-4653942 ,09-7941511‬‬
‫• ‪·ÎÂÎ‬‬
‫אשל השומרון אריאל‬
‫מלון‬
‫•‬
‫‬
‫‪·˜ÚÈ‬‬
‫נחפר˙‬
‫השמונים‪¯Ù ÏÁ‬‬
‫‚·‪·‡Ê ˙Ú‬‬
‫‪7‬ד בראשית שנות‬
‫∏‪¥µ‬‬
‫‪‬‬
‫‪03-9366841‬‬
‫ונחשף בשיפוליו הצפוניים של הר‬
‫ •נופש שומרון הר ברכה‬
‫‡„‪Ì‬‬
‫הארכיאולוג אדם זרטל‬
‫עיבל ע"י‬
‫‚·‪ÔÂÚ‬‬
‫‪052-7273913‬‬
‫‪ÚÂ·Ó ÔÈÚ‬‬
‫צדיקים‬
‫קברי‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬ההתנחלות‪,‬‬
‫מתחם גדול מתקופת‬
‫‪‰˘„Á‰‬‬
‫ •מדרשת איתמר איתמר‬
‫‪˙¯Ù ÏÁ‬‬
‫∂≥‪ ¥‬מוקד מידע לתיאום כניסות‬
‫כבש‪-‬אבן‪.‬‬
‫מבנה ללא פתח בעל‬
‫‪02-6509854‬‬
‫‪¯ÙÎ‬‬
‫‡‪ÔÂÏ‬‬
‫לקברי צדיקים ‪02-5482128‬‬
‫מעובדות‬
‫המבנה בנוי אבני‪-‬שדה לא‬
‫‪˙Â˙Ú‬‬
‫ודומה דמיון מפתיע לתיאור המזבח ‡„‪ÈÙÂ ÌÈÓÂ‬‬
‫‪www.shechem.org.il‬‬
‫‪˙¯Ù‬‬
‫‡„¯‬
‫‪¯‰‬‬
‫כניסה בתיאום ובתאריכים‬
‫במקדש‪ .‬הממצא תאם את הציווי‬
‫פתוחה ולא בבישול‪¥≥∑.‬‬
‫לעם ‪ÂÁȯÈ‬‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫גיל העצמות‬
‫מיוחדים‪ ,‬הרשמה ופרטים‬
‫ישראל בעת כניסתו לארץ‬
‫להקים מזבח בהר עיבל ולהקריב ‪ ±‬המשוער תואם את זמן כניסת‬
‫ˆ‪ÔÂÈ‬לקברי צדיקים‪.‬‬
‫וכניסות‬
‫להילולות‬
‫‪˙¯˘·Ó‬‬
‫ישראל לארץ בימי יהושע בן נון‪.‬‬
‫ •קבר יוסף בשכם ‪7‬ד‬
‫בו קורבנות לה' (דברים כ"ז)‪ .‬במהלך‬
‫‪±‬‬
‫‪ ÌÈÓ„‡ ¯Â˘ÈÓ‬מבין שלל הממצאים נמצאו גם‬
‫ •קבר יהושע בן נון בתמנת חרס ‪9‬ח‬
‫החפירות נמצאו חרסים רבים‬
‫שתי חרפושיות ‪ -‬חותמות מצריות‬
‫ •קברי איתמר ואהרון ו–‪ 70‬הזקנים‬
‫ועצמות בעלי חיים‪ ,‬שרובם ככולם‬
‫כשרים‪‚‡ .‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫המעידות על מוצא האנשים‪.‬‬
‫בעלי החיים נשרפו באש‬
‫בגבעת פינחס בעוורתא ‪6‬ו ‪≥πµ‬‬
‫∞∂‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪±‬‬
‫‪ÛÂË‬‬
‫∂‪¥¥‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫·‪ÔÓ˘ Ô‬‬
‫‪‰ÏÚ‬‬
‫ •מוזיאון השומרונים הר גריזים ‪7‬ד‬
‫‪09-2370249‬‬
‫קדומים ‪10‬ד‬
‫‬‫ •מוזיאון קדם ‪ÈÏÈ‬‬
‫ארכיאולוגיה‪09-7921290 ,‬‬
‫˜¯‪˙È‬‬
‫‪¯ÙÒ‬‬
‫≥‪¥¥‬‬
‫‪ ‚¢·˙‬מסעדות ובתי קפה‬
‫בהזמנה מראש‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫„‪χÈ‬‬
‫‪ÌȇÂÓ˘Á‬‬
‫‪‰È˙˙Ó‬‬
‫‪ÔÈÚÈ„ÂÓ‬‬
‫אטרקציות‬
‫≥‪¥¥‬‬
‫חוות חקלאיות‬
‫חקלאות אורגנית‬
‫ •גבעות עולם איתמר‬
‫‪02-9409310‬‬
‫ •חוות אלומות איתמר‬
‫‪‡Â·Ó 050-4407311‬‬
‫ •בית בד וטחנת קמח איתמר‬
‫‪Ô¯ÂÁ‬‬
‫משק מלט‬
‫‪0577-526923 ,02-9972478‬‬
‫ •מוצרים אורגאנים איתמר‬
‫משק צימרמן‪02-9971033 ,‬‬
‫ •תה אורגני אלון מורה‬
‫מנחם ‪±‬ברודי‪02-9709045 ,‬‬
‫ •טחנת קמח יצהר‬
‫איילת ועקיבא הכהן‬
‫‪054-7657556‬‬
‫‪16‬‬
‫≥‪¥µ‬‬
‫¯‪‰ÏχÓ‬‬
‫הר עיבל ‪ -‬מזבח יהושע‬
‫י‬
‫≤‪¥±‬‬
‫‪ÌȯÙÂÚ‬‬
‫מוזיאונים‬
‫ט‬
‫∂‬
‫‪¥∂µ‬‬
‫·‪‰È¯‡ ˙È‬‬
‫‪¥∏±‬‬
‫≤‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‪ÌÈ¢Á‬‬
‫‡‪„ÚÏ‬‬
‫‪‬‬
‫˘‪‰ÏÈ˘ ÏÁ ˙¯ÂÓ‬‬
‫∏‪¥µ‬‬
‫‪ÌÈÓ„‡ ‰ÏÚÓ‬‬
‫˙‪·È·‡ Ï‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪¯· ˙È· ˙·¯ÂÁ‬‬
‫‪ÌÈÏ˘Â¯È‬‬
‫ˆ‪˙ÓÂ‬‬
‫‡‪‚ÂÓÏ‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫˜‪ÌÒ‬‬
‫‡‪‰˜Ï‬‬
‫‪‰Ï‬‬
‫‪®˘ÈÓÏÁ© Ûˆ ‰Â‬‬
‫‪„„‚‰ ·È˙‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‪Ô˜¯È‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪¯È‰ Ï‬‬
‫„‪‰ÚϘ ¯È‬‬
‫˙‪¯ÓÂ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪¥¥¥‬‬
‫ז‬
‫‪µ‬‬
‫‪‰˘¯ÂÓ ÛÏÁÓ‬‬
‫„‪Ô‡ÚÓÒ ¯È‬‬
‫‪Á‬‬
‫‚‪Ï‚ÏÈ‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‪ÌÈ˘¯Á‬‬
‫‪ÌÒ˜ ¯ÙÎ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪„Ú È„Ú‬‬
‫‪5‬‬
‫≤∏‪¥‬‬
‫‪ÌÈÁ‡ ‰ÙˆÓ‬‬
‫∂‪¥¥‬‬
‫‪χˆÙ Ï‬‬
‫∞‪π‬‬
‫‡¯‪˙ȯÂʇ ‰ˆÚÂÓ Ï‡È‬‬
‫˘‪Ô¯ÓÂ‬‬
‫‪·¯ÚÓ‬‬
‫˘‪‡Ùˆ ̇ ˙¯ÂÓ‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‰Â˜˙ È¯Ú˘ Ìȯه ıÚ‬‬
‫‪‰¯Â·‚‰ ÔÈÈÚÓ‬‬
‫¯‪ÏÁ‬‬
‫˜‪‰‬‬
‫‡‪˙È¯Â‬‬
‫˜·¯‪ÌÈÎÏÓ‰ È‬‬
‫‪µ¥±‬‬
‫∂‬
‫‪¯È‡È ÔÈÈÚÓ‬‬
‫‡˙¯ ‚‪È‚ÂχÈ‬‬
‫‪ÈÏÚ‬‬
‫‪χˆÙ‬‬
‫י‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫ו‬
‫‪‰Èψ¯‰‬‬
‫‪¥‬‬
‫‡‪Ô˙Ó Ï‬‬
‫‪ÌÈÙÂ‬‬
‫‪˘Â˜¯ÂÎ ˙·¯ÂÁ‬‬
‫‪Ìȯه ‰ÏÚÓ‬‬
‫‪µ∞µ‬‬
‫‡¯‪χÈ‬‬
‫∞∂‬
‫‡‪˙˯„‬‬
‫‪‰¯ÚÓ‰‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫‪‰·Ë¯Ò‬‬
‫ˆ‪ÔÂ–Ô· Ú˘Â‰È ÔÂÈ‬‬
‫‡‪‰˘Ó ÈÙÏ‬‬
‫‪Ô¯Ó¢ ‰ÏÚÓ‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫‪‰˜ ÏÁ‬‬
‫‪‡·Ò ¯ÙÎ‬‬
‫‪µ¥±‬‬
‫‪ÔÈÚÓß‚ ˙·¯ÂÁ‬‬
‫¯··‪ÌÈÙË ˙ȯ˜ ‰‬‬
‫·¯˜‪Ô‬‬
‫‪ÊίӉ‬‬
‫‪ȇËÈÒ¯·È‡‰‬‬
‫‡¯‪χÈ‬‬
‫‪‰ÈÓÁ ÈÙÂ‬‬
‫‪·˜È‬‬
‫‪‡¯ÂË‬‬
‫‪ÌÈÏ„‚Ó‬‬
‫‚˙‪˙È‬‬
‫ט‬
‫‪˙¯ÚÓ‬‬
‫‪ÌÈÙÈË‬‬
‫‪µ∞µ‬‬
‫‪‰‡Â˘Ó‬‬
‫‪µµ‬‬
‫‪Ìȇ·ˆ ‰ÙˆÓ‬‬
‫‪χÂÓÚ‬‬
‫‪µ∞µ‬‬
‫¯‪‰Ú‬‬
‫˜‪‰ÈÏȘÏ‬‬
‫‪·˜È‬‬
‫‪Ì„˜ ȯ¯‰‬‬
‫‪ÁÂÙ˙ ¯ÙÎ‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‡‪ÏÈÈ‬‬
‫‪„ÚÏ‚ ˙ÂÂÁ‬‬
‫˘‪¯‰ˆÈ ÈÂχ ˙¯ÂÓ‬‬
‫‪‚ÏÂÙ‬‬
‫ד‬
‫ˆ‪ÌÈÙÂ‬‬
‫·‪ÌȯÂÙȈ‰ ¯Â‬‬
‫≤‬
‫‪µµ¥‬‬
‫‡‪Ô¯Ó¢‰ Ò¯È‬‬
‫ˆ‪Ì„‡ ˙ÓÂ‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫∞∂‬
‫‪‰Ó¯‡ ¯ˆ·Ó‬‬
‫‪Ô„¯È‰ ¯Á‬‬
‫(סבסטיה) ‪9‬ב‬
‫מלך ישראל עמרי הקים עיר‬
‫חדשה וקרא לה שומרון‪ ,‬ע"ש‬
‫שמר ממנו קנה את אדמת‬
‫העיר (מלכים א' טז)‪ .‬בנו אחאב‬
‫בנה את העיר והפכה לעיר‬
‫הגדולה ביותר בארץ‪ ,‬מרכז‬
‫ממלכת ישראל מדן בצפון עד‬
‫בית אל בדרום‪ .‬בשנת ‪721‬‬
‫לפנה"ס נפלה העיר שומרון‬
‫בידי האשורים‪.‬‬
‫העיר הגיעה לשיא פריחה‬
‫בשנית בתקופה הרומית‬
‫המאוחרת (מאות ‪2-3‬‬
‫לספירה)‪ ,‬רוב השרידים‬
‫שנראים כיום באתר שייכים‬
‫לתקופה זו‪ :‬הפורום‪ ,‬האצטדיון‪,‬‬
‫התיאטרון‪ ,‬רחוב העמודים‬
‫ומקדש המלך אוגוסטוס‬
‫שנבנה ע"י הורדוס‪.‬‬
‫‚·‪ÌÏÂÚ ˙ÂÚ‬‬
‫‪‰„˜‰‬‬
‫‪˙ȯÙΉ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‰ ¯Á‬‬
‫שומרון העתיקה ‪ -‬גן לאומי‬
‫‪È˘È ‰ÙˆÓ‬‬
‫‪˙·¯ÂÁ‬‬
‫‪¯ÙÂÚ‬‬
‫˘‪˙Âχ‰ ˙¯ÂÓ‬‬
‫‪˙ÂÈËÏˇ‰‬‬
‫ˆ‪˙ÓÂ‬‬
‫‪‰ÁÓ‬‬
‫‪Ô¯ÂÁ‬‬
‫‪‬‬
‫‪¥‬‬
‫‪Ì„˜ Ô‡ÈÊÂÓ‬‬
‫‪‰Î¯· ¯‰‬‬
‫‪¯Á‬‬
‫‪ȉ‬‬
‫‡¯‚‪ÔÓ‬‬
‫‪˙ ÏÁ‬‬
‫˜„‪ÌÈÓÂ‬‬
‫‪·˜ÚÈ ‰Ò‬‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫˘‪ÌÈÓȉ ˙˘ÂÏ‬‬
‫‡‪ÌÈ‬‬
‫‪˙ÈÚÏÒ‬‬
‫˘‪ÌÎ‬‬
‫‡‪¯Ó˙È‬‬
‫ג‬
‫‪˜¯‡Ù‬‬
‫·¯‡‪ÔÂ‬‬
‫‪µµµ¥‬‬
‫‪ÔÂÚ„‚ ¯‰‬‬
‫∑‪∂µ‬‬
‫∞∂‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫‪ÛÒÂÈ‬‬
‫‪Ô‡ÈÊÂÓ‬‬
‫‪ÌÈ¯Ó¢‰‬‬
‫‪ÌÈÊȯ‚ ¯‰‬‬
‫‪‰¯ÓÁ‬‬
‫‪Ô„¯È‬‬
‫נחל קנה ‪11‬ו‪ ,‬אחד מיובליו‬
‫העיקריים של הירקון‪ ,‬הינו מהגדולים‬
‫˘‪ÌÎ‬‬
‫‪‰Ó„˜‰‬‬
‫˜·¯‬
‫‪ÛÒÂÈ‬‬
‫‪ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ‬‬
‫שמורת הטבע נחל קנה‬
‫בנחלי השומרון‪ .‬הנחל מצוין‬
‫במקרא כגבול בין נחלות‬
‫אפרים ומנשה ולאורכו עברה‬
‫דרך רוחב חשובה‪ .‬שמו העברי‬
‫העתיק נשמר בערבית ‪ -‬ואדי‬
‫קאנה‪ .‬בערוץ הנחל מפכים‬
‫מספר מעיינות‪ .‬נחל קנה‬
‫מכוסה בחורש צפוף ובאפיקו‬
‫מעובדים כרמים‪ ,‬מטעים‪,‬‬
‫פרדסים ושדות פלחה‪ .‬מסלול‬
‫הליכה המסומן בצבע כחול‪,‬‬
‫בדרגת קושי קלה יוצא מבית‬
‫העלמין בקרני שומרון ומסתיים‬
‫בכביש המוביל לעמנואל‪.‬‬
‫˙‪˙Á‬‬
‫‪˙·Î¯‰‬‬
‫‪‰ÈËÒ·Ò‬‬
‫˘‪ÌÎ‬‬
‫‪Ï·ÈÚ ¯‰‬‬
‫‪‰„˘‰ ˙˜ÏÁ‬‬
‫‪„ÂÓÈÏ ¯ÂÈÒ ÊίÓ‬‬
‫©‪®∑π≤≠Èχ˜Ò‬‬
‫¯„‪Ô‬‬
‫לאורכו של רכס איתמר (‪ 7‬ק"מ)‬
‫עוברת דרך נופית המתאימה‬
‫לכל סוגי הרכב‪ .‬לאורכה פזורות‬
‫נקודות יישוב‪ ,‬חוות חקלאיות‬
‫אורגניות ותצפיות נוף מרהיב‪.‬‬
‫"הנקודה" ‪6‬ו בשכונת הנקודה‬
‫מטעי זיתים‪ ,‬בית בד וטחנת‬
‫קמח‪ .‬בעונת המסיק מומלץ‬
‫לבקר בבית הבד הקטן ולצפות‬
‫בתהליך הפקת שמן הזית‪.‬‬
‫"הנקודה הכפרית" ‪6‬ו ‪ -‬פינת‬
‫חי‪ ,‬סוסים‪ ,‬אירוח‪ ,‬טיולי אופניים‪.‬‬
‫בחודש אפריל פורח בריכוז גבוה‬
‫אירוס השומרון‪.‬‬
‫"הר גדעון" ‪6‬ו (‪ )851‬בראש‬
‫הגבעה קבר שיח' ותצפית נהדרת‬
‫אל שכם ובקעת בית דג'ן הפוריה‪.‬‬
‫משק אלומות ‪5‬ג משק חקלאי‬
‫השייך למשפחת משולמי במקום‬
‫לולים לגידול ביצים אורגניות‪,‬‬
‫ד‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫‪Á·ÊÓ‬‬
‫‪ÔÂ–Ô· ڢ‰È‬‬
‫‪¯ÈÙÎ ÔÈÚ‬‬
‫‪‰¯ÂÎÓ‬‬
‫‪·ÈÚ‬‬
‫‪‰¯ÓÒ ˙·¯ÂÁ‬‬
‫·‪È¯Ó¢ ”ÎÈ‬‬
‫‪Ô¯Ó¢ ˙˘¯„Ó‬‬
‫‪¯È·Î ¯‰‬‬
‫ˆ‪‰‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫‡·‪ıÙÁ È‬‬
‫˘·‪Ô¯Ó¢ È‬‬
‫‪Ô‡„È· ÔÈÚ‬‬
‫‪˙„ÓÁ‬‬
‫ב‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫‪¯È‡Ó‬‬
‫˘‪¯È·Î ¯‰ ˙¯ÂÓ‬‬
‫ו‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‪ÊÂÚ ÈˆÈ‬‬
‫˘‪ÔÂÓË ˙¯ÂÓ‬‬
‫ג‬
‫‪‰È˙‬‬
‫‪̯ÎÏÂË‬‬
‫‚‪Ô¯Ó¢ ÈÓÂ‡Ï Ô‬‬
‫‪‰ÈËÒ·Ò ‰˜È˙Ú‰‬‬
‫‪˘Ó‬‬
‫א‬
‫‪˘ÓÂÁ‬‬
‫∏∞‪µ‬‬
‫∞‪π‬‬
‫דיר עיזים ומחלבה‪ .‬החווה‬
‫נקראת על שם חלום האלומות‬
‫של יוסף‪.‬‬
‫חוות גבעות עולם ‪5‬ו משק של‬
‫משפחת רן‪ .‬החווה מייצרת‬
‫גבינות עיזים‪ ,‬ביצים וקמח‬
‫הכל על טהרת האורגני‪ .‬החווה‬
‫יפהפייה ומטופחת‪ .‬במקום יוצר‬
‫אמן האבן אסף קדרון יצירות‬
‫אומנות ייחודיות‪ .‬שם החווה‬
‫לקוח מברכת יעקב ליוסף‬
‫"ומראש הררי קדם וממגד‬
‫גבעות עולם"‪.‬‬
‫מצפה שלוש הימים ‪5‬ו (במקום‬
‫פילבוקס גבוה) המקום מכונה‬
‫מצפה ‪ 3‬הימים (או "‪)"866‬‬
‫משום שהוא חולש על ‪ 3‬הימים‬
‫של ארץ ישראל‪ :‬הים התיכון‪,‬‬
‫ים המלח וים כנרת‪ .‬אומנם‬
‫רק ביום של ראות טובה ניתן‬
‫להבחין בבירור בים התיכון‪,‬‬
‫בחרמון ובהרי הגלעד‪ .‬אך תמיד‬
‫התצפית יפה ומרשימה‪.‬‬
‫מצפה מתן ‪5‬ג מצפה לזכרו‬
‫של החייל מתן זגרון הי"ד תושב‬
‫איתמר‪ .‬גבעת ארנון (‪5 )777‬ג‬
‫הגבעה המזרחית ביותר שוכנת‬
‫מעל בקעת הירדן והסרטבה‬
‫אל מול הרי הגלעד‪.‬‬
‫˘‡≠‪¯Â‬‬
‫˘‪ÒȯÈÒ ÈÂχ ˙¯ÂÓ‬‬
‫ב‬
‫∂‬
‫„¯‪ÌÈÓ‰ Í‬‬
‫‪‰ÏÂÁÓ‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫∞∂‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪‡Ï‬‬
‫‪ÒÎÏ‬‬
‫‪¯„‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪˜Ê· ¯‰‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫ •הנקודה הכפרית איתמר‬
‫מאהל אירוח‬
‫טיולי ג'יפים ואופניים‪± ,‬‬
‫פינת חי‪ .‬דוד איציק‪052-3003523 ,‬‬
‫ •חי בר יקיר יקיר‬
‫‪050-4463181‬‬
‫ •חווה קדומים קדומים‬
‫בי"ס לרכיבה על סוסים‬
‫שרון ‪050-5632888‬‬
‫ •הצריף של תמרי חוות יאיר‬
‫‪052-4653942 ,09-7941511‬‬
‫ •חוות גבעות עולם איתמר‬
‫‪¥≥¥‬‬
‫גבינות וארוחות חלביות‬
‫‪02-9409310‬‬
‫ •ברכה על ההר הר ברכה‬
‫צריף עץ ומסעדה‪ ,‬ניר לביא‬
‫‪052-5775156‬‬
‫ •הקפה של סבתא חנה יצהר‬
‫חנה ‪ÛÏÁÓ‬‬
‫ליכטנשטיין‪02-9975561 ,‬‬
‫¯‪‰ÏÓ‬‬
‫‪Ìȯ˘‬‬
‫שונות‬
‫ •חצר הגפן אלון מורה‬
‫מרכז טיפולים אלטרנטיביים‬
‫וסדנאות‪02-9973680 ,‬‬
‫ •בשמי איתמר גבעות איתמר‬
‫קוסמטיקה טבעית‬
‫‪050-7267533‬‬
‫ •מעשה אומן יצהר‬
‫˘‪˜¯Â‬‬
‫סדנא לצורפות‪ ,‬עייש‬
‫‪052-5795255‬‬
‫ •אומנות בזכוכית איתמר‬
‫עופר הד‪057-7565860 ,‬‬
‫ •המתוקים של עינב אלון מורה‬
‫קונדיטוריה וסדנאות שוקולד‬
‫עינב בר און‪02-9978243 ,‬‬
‫•'לחמא' אפייה בטאבון‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫˘‪˜¯Â‬‬
‫רכס איתמר‬
‫עמליה חסן‪050-4107396 ,‬‬
‫‪17‬‬
‫כביש מהיר‬
‫כביש ראשי‬
‫כביש‬
‫בשליטה פלשתינית‬
‫דרך נופית‬
‫שטח ‪ A‬בשליטה ביטחונית‬
‫ואזרחית פלשתינית‬
‫שטח ‪ B‬בשליטה אזרחית‬
‫פלשתינית‪ ,‬וביטחונית‬
‫ישראלית‬
‫יישובי המועצה‬
‫מעיין ‪ -‬נקבה‬
‫תצפית‬
‫מסלול רגלי‬
‫אופניים ‪4”4 /‬‬
‫גן לאומי‬
‫ושמורת טבע‬
‫יער‬
‫אירוס השומרון‬
‫אתר תנ"כי‬
‫אתר היסטורי‬
‫אתר עתיקות‬
‫מוזיאון‬
‫רכיבת סוסים‬
‫פינת חי ‪ -‬גן חיות‬
‫משק חקלאי‬
‫אזור תעשייה‬
‫מרכז קניות ‪ -‬מתנות‬
‫לינה כפרית ‪ -‬מלון‬
‫אכסניה‬
‫יקב‬
‫מסעדה‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪‰„¯È‬‬
‫·‪π∞ ÛÒÂÈ ˙È‬‬
‫אתרי מורשת בארץ השומרון‬
‫יא‬
‫˙‪ÍÚ‬‬
‫מים פזורים על פני החווה‬
‫הביזנטית‪ .‬החווה נחפרה‬
‫בראשית שנות ה‪ 90-‬ביסודיות‬
‫∑∂∂‬
‫‪‰·≠ȈÙÁ‬‬
‫רבה‪ ,‬והיא משמשת מודל‬
‫‚‪‰‚ÂÁ È‬‬
‫להבנת ההתיישבות הביזנטית‬
‫בדרום מערב השומרון‪ .‬לחווה‬
‫יב‬
‫ניתן להגיע עם רכב מהיישוב‬
‫‪Ô˙ȇ ‰ÂÂ ÌÈÈÁ ÊÂÚÓ‬‬
‫עלי זהב‪.‬‬
‫˘‪Ìȇ·ˆ ˙ÁÂÏ‬‬
‫¯˘‪ÌÈÙ‬‬
‫שרידי‬
‫‪11‬ט‬
‫מבצר צרדה‬
‫חורבת עופר ‪8‬ו חורבה‬
‫מעל‬
‫נישא‬
‫מצוק‬
‫בראש‬
‫מבוצר‬
‫כפר‬
‫˘‪˙ÂÁÂÏ‬‬
‫למרגלות מצוק אדיר בין‪Ú·ς ‰ÏÚÓ‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫קטנה‪,‬‬
‫‚‡‪Ô„¯È‰ ÔÂ‬‬
‫המפותל של נחל שילה‪ÔÈÚ ,‬‬
‫עיר‬
‫אפיקו‬
‫יצהר לבין שכם‪ .‬מכאן יצא גדעון‬
‫‪·Èˆ‰‬‬
‫יג‬
‫הולדתם של יוסי בן יועזר וירבעם‬
‫השופט‪ ,‬שהביס את המדיינים‬
‫¯‪‰ÈÂÂ‬‬
‫¯‪ַÔÈÙÂ‬לג המלוכה‪ .‬כיום ניתן‬
‫נבט מפ‬
‫בעמק יזרעאל‪ .‬המצוק האדיר‬
‫¯‪·ÂÁ‬‬
‫בן‪¯ÙÎ‬‬
‫שמעל לחורבה מזוהה עם ‪·¯ÈÓ‬‬
‫להגיע למבצר הנהדר‪ ,‬במסלול‬
‫˙‪Ï‬‬
‫‪Ú¢ÈÎÏÓ‬‬
‫מסומן היוצא˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫היישוב‡‪‰ÈÏ‬‬
‫משער ˘„‪‰‬‬
‫"המעוז" עליו הקריב גדעון את‬
‫פדואל˙‡‪ÌÈÓÂ‬‬
‫˙‪Ô¯‰Ò Ï‬‬
‫(‪ 3‬שעות מסלול)‪.‬‬
‫מנחתו‪.‬‬
‫‪∂µ‬‬
‫‡‪ÌÁÙ≠χ ÌÂ‬‬
‫˘‪˜“Á‬‬
‫‪ÏË‬‬
‫‪‰˘Ó‬‬
‫‪‬‬
‫‚‪ÌÈ‬‬
‫‪¯Á‬‬
‫מפת תיירות‬
‫ָה ָהר ַה ּטוֹ ב ַה ֶ ּזה‬
‫„¯‪ÌÈÓÁÙ‰ Í‬‬
‫‪µ∏µ‬‬
‫‪Ô˙„ ‡Â·Ó‬‬
‫יד‬
‫‪Á‬‬
‫„¯‪‰‬‬
‫‪È·ˆ ÊÂÚÓ‬‬
‫‪µ∑¥‬‬
‫‪˘Ó¯Á‬‬
‫‪µ∏µ‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪ÁÏ‬‬
‫˙‪Ô˙„ Ï‬‬
‫יד‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫·˜‪˙ß‚≠‰‬‬
‫„¯‪‰‬‬
‫‪¥‬‬
‫‪ÌÓÁ χ ˙·¯ÂÁ‬‬
‫˙‪‡˙·¯ Ï‬‬
‫·‪ÛÒÂÈ ¯Â‬‬
‫˘‪‰·¯Ú ÈÂχ ˙¯ÂÓ‬‬
‫טו‬
‫‪˜Ê· ¯‰‬‬
‫ׁ ּ ַש ַער ַל ָ ּצפוֹ ן‬
‫˘‪¯È·Î ¯‰ ˙¯ÂÓ‬‬
‫‪7-9‬ד‬
‫תורמוס ההרים ‪¯ÈÙÎ ÔÈÚ‬‬
‫‪‰„˘‰ ˙˜ÏÁ‬‬
‫‪„ÂÓÈÏ ¯ÂÈÒ ÊίÓ‬‬
‫˘‪ÌÎ‬‬
‫‪‰Ó„˜‰‬‬
‫˜·¯‬
‫‪ÛÒÂÈ‬‬
‫‪Ï·ÈÚ ¯‰‬‬
‫‬
‫‬
‫∑∏‪µ‬‬
‫טו‬
‫∂‬
‫˘‡≠‪¯Â‬‬
‫‪̯ÎÏÂË‬‬
‫‪˘ÓÂÁ‬‬
‫˙‪˙Á‬‬
‫‪˙·Î¯‰‬‬
‫‪‰ÈËÒ·Ò‬‬
‫‚‪Ô¯Ó¢ ÈÓÂ‡Ï Ô‬‬
‫‪‰ÈËÒ·Ò ‰˜È˙Ú‰‬‬
‫ •בוסתן בראשית טל מנשה‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫וסיורים‬
‫ישראל‪ÊÂÚ‬‬
‫גן צמחי ארץ ‪ÈˆÈ‬‬
‫מודרכים בשמורת יער ריחן‬
‫וביער שקד‪ ,‬דודו שנאור‪,‬‬
‫‡·‪052-3294066 ıÙÁ È‬‬
‫‪·ÈÚ‬‬
‫ •אורה עוזיאל ציירת טל מנשה‬
‫‪‰¯ÓÒ ˙·¯ÂÁ‬‬
‫˘‪È¯ÓÂ‬‬
‫·‪”ÎÈ‬‬
‫‪052-6221716‬‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫‪¯È‡Ó‬‬
‫∑‪∂µ‬‬
‫˘·‪Ô¯Ó¢ È‬‬
‫‪Ô¯Ó¢ ˙˘¯„Ó‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫˘‪ÌÎ‬‬
‫הרי השומרון‬
‫הם חלק משדרת ההר המרכזית של‬
‫ארץ ישראל‪ .‬המרחב הגדול של הרי השומרון מציע שפע של‬
‫נופים ואתרים‪ ,‬הרים ועמקים‪ ,‬גיאיות עמוקים‪ ,‬מעיינות צלולים‪,‬‬
‫יקבים וחוות חקלאיות‪ ,‬שלל אתרי מורשת‪ ,‬תצפיות מרהיבות‪,‬‬
‫מסלולי הליכה ומסלולי רכיבה‪ .‬אזור השומרון הוא המקום בו החל‬
‫להתגבש עם ישראל בארצו‪ ,‬והוא מהווה זירה מרכזית להתרחשות‬
‫סיפורי המקרא בבית ראשון ולהיסטוריה עשירה בתקופת בית שני‪.‬‬
‫האתרים המקראיים‪ ,‬השמות התנ"כיים ונוף הקדומים השתמרו‬
‫היטב ומעניקים למטייל בהם חוויה שורשית מהנה ומיוחדת‪...‬‬
‫ •משק יער ריחן ריחן‬
‫רינה ושחר עובדיה‪ ,‬חוות‬
‫עיזים וגבינות ‪04-6350454‬‬
‫ •צ'יצ'ו עזר‪ ,‬פסל ריחן‬
‫‪052-8720257‬‬
‫ •תיקי ורונן אשרוב חיננית‬
‫תערוכת ציורים בבית‬
‫ואומנות בעץ‪050-6786085 ,‬‬
‫הערה‪ :‬לנוחות המעיין במפה‪ ,‬מופיעים מספר ואות ליד כל אתר‬
‫המסמנים את מיקומו במפה‪.‬‬
‫‡‪ÌÈ‬‬
‫‪˙ ÏÁ‬‬
‫‪‬‬
‫∞∂‬
‫מעיינות שכשוך למשפחה‬
‫‪˜¯‡Ù‬‬
‫·¯‡‪ÔÂ‬‬
‫עין כפיר ‪6‬ד‬
‫˜„‪ÌÈÓÂ‬‬
‫ומעיין‪ ,‬אלון מורה‬
‫נקבה‬
‫‪Ì„˜ Ô‡ÈÊÂÓ‬‬
‫˘‪ÌÎ‬‬
‫‪‰È˙‬‬
‫אטרקציות בצפון הר שומרון‬
‫‪„ÓÁ ¯‰‬‬
‫‪¥‬‬
‫‪˙ÈÚÏÒ‬‬
‫השומרון "אלפא ליין" יקבי בוטיק‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫מקור מעניין במשנה (מנחות ח‬
‫˜‪‰ÈÏȘÏ‬‬
‫„¯‪ÌÈÓ‰ Í‬‬
‫מערכת‪ :‬שרה קורלק‪ ,‬נתנאל אלינסון‪ ,‬נתי ישראלי‪ ,‬דביר רביד | צילומים‪ :‬יאיר אלמקיס‪ ,‬שרה קורליק‪ ,‬מנחם ברודי‪ ,‬אריאל בן שטרית‪ ,‬מוריה לוריא | עיצוב והפקה‪ :‬שילה ברכץ בית אל ‪02-9973875‬‬
‫פריחה ייחודים בשומרון‬
‫‪˙Ï‬‬
‫אתרי ‡‪‰¯ÂÓ ÔÂÏ‬‬
‫‪Á‬‬
‫גרשון מסיקה ‪ ‬‬
‫ראש המועצה האזורית שומרון‬
‫∞∂‬
‫‪‬‬
‫‪03-9066400‬‬
‫‪‰¯„Á‬‬
‫‪ÁÏ‬‬
‫‪¯Á‬‬
‫מועצה אזורית שומרון‬
‫מוקד השומרון‬
‫‪1-700-700-106‬‬
‫‪∂±±‬‬
‫יג‬
‫‪ȉ‬‬
‫‪03-9066402‬‬
‫‪˘È¯Á‬‬
‫‡¯‪χÈ‬‬
‫‪ÌÒ˜ ¯ÙÎ‬‬
‫¯‡˘ ‪ÔÈÚ‰‬‬
‫שמורות הטבע בדרום מערב השומרון‬
‫‡‪„ÚÏ‬‬
‫חי וצומח≤ בשומרון‬
‫‪‚ÏÂÙ‬‬
‫בעבר‪ ,‬הרי השומרון היו מוכסים‬
‫ביערות ובחורשים‪ ,‬בהם שכנו‬
‫"חיות היער"‪ ,‬דובים‪ ,‬יחמורים‪,‬‬
‫זאבים ואפילו אריות ונמרים והד‬
‫רב לכך במקורות‪ .‬כיום נותרו‬
‫שרידים מעטים של חורש ים‬
‫‪ µ¥±‬עקב עיבוד‬
‫תיכוני‪ .‬הצומח נעלם‬
‫חקלאי‪ ,‬כריתה ורעיית יתר‪ .‬רק‬
‫מעטים כדוגמת שמורת‬
‫במקומות ‪¥‬‬
‫הטבע נחל קנה ויער ריחן נותרו‬
‫¯‪‰Ú‬‬
‫‪‡·Ò ¯ÙÎ‬‬
‫¯„‪Ô‬‬
‫מוקד מידע תיירות שומרון‬
‫¯‪ÔÁÈ‬‬
‫∞‪∂µ‬‬
‫הפרחים גדלים כתפרחת וצבעם‬
‫‪µµ¥‬‬
‫יאין אֶ ת הַ ַיּיִן‪,‬‬
‫ו)‪ :‬ו ִּמ ּ ַניִן הָ י ּו ְמ ִב ִ‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫‪ÛÒÂÈ‬‬
‫איך מגיעים‪ :‬למרגלות‬
‫הוא תרמיל‪.‬‬
‫הצמח‬
‫‪ ÛÏÁÓ‬א לַ ָּייִן"‪.‬‬
‫ְקרו ַּתיִם וְ הַ ּטוּלַ יִם ַא ְלפָ‬
‫‪ÛÒÂÈ‬‬
‫סגול‪ .‬פרי‪˙¯ÂÙ‬‬
‫‪Ô‡ÈÊÂÓ‬‬
‫‡‪ÏÈÈ‬‬
‫©‪®∑π≤≠Èχ˜Ò‬‬
‫‪ÌÈ¯Ó¢‰‬‬
‫ˆ‪ÌÈÙÂ‬‬
‫‪ È˘È ‰ÙˆÓ‬היישוב אלון מורה‪ ,‬קילומטר‬
‫יבש הוא מתבקע‬
‫כאשר תרמיל זה‬
‫‪ÌÈÊȯ‚ ¯‰‬‬
‫כלומר‪ ,‬היין שהובא לבית‬
‫‪˙·¯ÂÁ‬‬
‫‪‰¯ÓÁ‬‬
‫‪ µµ‬דרומה משער הכניסה‪,‬‬
‫אחד‬
‫וזרעיו מתפזרים‪ .‬מומלץ לשתול‬
‫המקדש היה היין המובחר‬
‫‪µµµ¥‬‬
‫‪¯ÙÂÚ‬‬
‫‪‰Î¯· ¯‰‬‬
‫‚‪„ÚÏ‬‬
‫‪˙ÂÂÁ‬‬
‫חד‬
‫עיקול‬
‫מתעקל‬
‫הכביש‬
‫הפרטית‪.‬‬
‫בגינה‬
‫התורמוס‬
‫זרעי‬
‫את‬
‫ביותר‪ ,‬והמקום הראשון לכך‬
‫‪·˜ÚÈ ‰Ò‬‬
‫˘‪˙Âχ‰ ˙¯ÂÓ‬‬
‫ימינה‪ .‬באמצע העיקול מצד‬
‫ריכוז פריחה‪ :‬בציר גלעד בין יצהר‬
‫הוא קרותים וטולים‪ .‬קרותים‬
‫‪˙ÂÈËÏˇ‰‬‬
‫‪µµ‬‬
‫‪ÌȯÂÙȈ‰‬‬
‫·‪¯Â‬‬
‫‪ÔÂÚ„‚ ¯‰‬‬
‫‪Ìȇ·ˆ ‰ÙˆÓ‬‬
‫דיר קלעה ‪12‬טאחד‬
‫‡‪ÈÙÏ‬‬
‫‡‪¯Ó˙È‬‬
‫‪ÔÈÈÚÓ‬‬
‫הצופה אל הרי השומרון‬
‫שמאל מתחיל שביל עפר‪,‬‬
‫וברחבי היישוב קדומים‪.‬‬
‫יראה‪ ‰˘Ó‬מזוהה עם שני כפרים הסמוכים‬
‫לקדומים ‪‰ÙˆÓ‬‬
‫‡¯‚‪ÔÓ‬‬
‫‪·˜È‬‬
‫‪‰¯ÂÎÓ‬‬
‫‪‡˘ÓÚ‬‬
‫˘‪ÌÈÓȉ ˙˘ÂÏ‬‬
‫ˆ‪˙ÓÂ‬‬
‫השמורים‬
‫המבצרים הביזנטיים‬
‫˜„‪Ì‬‬
‫‪ȯ¯‰‬‬
‫∑‪µ‬‬
‫‚‪ÔÈÚÓß‬זיתים‪ ,‬בהרים‬
‫כרמי‬
‫ונצעד ˘‪ Ô¯ÓÂ‬מכל עבר‬
‫‪ ¯‰ˆÈ‬עמשא ‪7‬ו‬
‫מעיין‬
‫פברואר ‪ -‬מרץ‪.‬‬
‫לברקן ‪ -‬קרוות בני חסן (קרווה‬
‫פריחה‪ÌÏÂÚ :‬‬
‫זמן ‚·‪˙ÂÚ‬‬
‫‪˙·¯ÂÁ‬‬
‫‪‰ÁÓ‬‬
‫שם נחנה את הרכב˜¯‪È‬‬
‫המבצר‬
‫והמרשימים בארץ ישראל‪.‬‬
‫ˆ‪‰¯ÂÙÈ‬‬
‫‪Ô¯ÂÁ‬‬
‫‪‰„˜‰‬‬
‫מן‬
‫רבות‬
‫עדויות‬
‫ובעמקים‪.‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫ˆ‪˙ÓÂ‬‬
‫ברכה‬
‫הר‬
‫מעיין‬
‫דרום‬
‫לכיוון‬
‫אחדים‬
‫צעדים‬
‫א‪-‬תחתא) וקרוות בני זיד‬
‫‪Ô¯Ó¢ ‰ÏÚÓ‬‬
‫‪˙ȯÙΉ‬‬
‫‪‰˜ ÏÁ‬‬
‫∂‬
‫‡‪‡˙¯ÂÚ Ò¯È‬‬
‫‚‪„ÚÏ‬‬
‫נמצא בסמוך ליישוב פדואל וניתן‬
‫‡‪¯‰ˆÈ ÈÂÏ‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫‡‪Ô˙Ó Ï‬‬
‫עיינות בידאן ‪6‬ג למרגלות‬
‫‪Ô¯Ó¢‰‬‬
‫המקורות והארכיאולוגיה מציגות‬
‫בצומת מחנה חורון‬
‫מגיעים‪:‬‬
‫איך‬
‫עד‬
‫(קרווה אל‪-‬פוקה)‪ .‬היין המדורג‬
‫פתח הנקבה‪ÌÈÙÂ.‬‬
‫‪‰ÙˆÓ‬‬
‫שיתגלה לנו‪¯È˜È‬‬
‫‚·‪˙ÂÓÂχ ˙Ú·‚ ˙Ú‬‬
‫‪χÂÓÚ‬‬
‫‪Ô˙Ó‬‬
‫להגיע אליו בשביל מסומן היוצא‬
‫‪‬‬
‫‪‰È¯‬‬
‫‪ÔÈÚ‬‬
‫‡¯‪ÔÂ‬‬
‫הר כביר‪ ,‬נובעים מעיינות ענק‬
‫אחרת‪ .‬ברחבי השומרון‬
‫‪¯È‡È ˙ÂÂÁ‬‬
‫תמונה ‪ÏÁ‬‬
‫(בה"ד ‪ )3‬עולים בכביש לכיוון‬
‫שמו הערבי של המעיין "עין‬
‫במקום השני באותה משנה‬
‫∑∑∑‬
‫˜‪‰‬‬
‫מהמכינה שביישוב‪ .‬מהמבצר‬
‫∞∂‬
‫‡¯‪‰ÓÂ‬‬
‫‪¯ˆ·Ó‬‬
‫לנחל‬
‫מימיהם‬
‫את‬
‫המזרימים‬
‫עיריוני צהוב ‪7‬ו‬
‫פזורות מאות גתות בסדרי גודל‬
‫היישוב הר ברכה‪ .‬כק"מ ‪ 1‬אחרי‬
‫אל כבירה" פירושו "המעיין‬
‫‪ÛÏÁÓ‬הוא בהרי שומרון‪:‬‬
‫הופק אף‬
‫‪ÌÈ˘¯Á‬‬
‫תצפית פנורמית מרהיבה לעבר‬
‫‪¯È‡È‬‬
‫‪ÔÈÈÚÓ‬‬
‫הזורמים‬
‫המים‬
‫שפע‬
‫תרצה‪.‬‬
‫‡‪˙È¯Â‬‬
‫השושניים‪.‬‬
‫ממשפחת‬
‫פרח‬
‫גפנים‬
‫גידול‬
‫על‬
‫המעידות‬
‫שונים‬
‫ּ‬
‫שמאלה‬
‫פנייה‬
‫יש‬
‫העלייה‬
‫תחילת‬
‫אל‬
‫עין‬
‫נקבת‬
‫כביר"‬
‫בהר‬
‫הגדול‬
‫"שנִ ָיה לָ הֶ ן‪ֵ ּ ,‬בית ִר ּ ָמה וּבֵ ית‬
‫ְׁ‬
‫‡‪Ô¯Ó¢‰ Ò¯È‬‬
‫כל מישור החוף‪ ,‬מחדרה בצפון‬
‫לעמק תרצה היוו מקום נוח‬
‫ריכוז פריחה‪ :‬בהר גריזים‬
‫לתעשיית היין הציבורית והפרטית‬
‫לשביל עפר קצר‪ ,‬שם מחנים את‬
‫המצופה‬
‫כבירה היא מנהרה‬
‫‪¥¥¥‬אלו‬
‫לָ בָ ן ּ ָבהָ ר"‪ .‬שמות כפרים‬
‫‪ÌÈÎÏÓ‰‬‬
‫˜·¯‪È‬‬
‫‪‰Â˜˙ È¯Ú˘ Ìȯه ıÚ‬‬
‫בדרום‪Ì„‡ .‬‬
‫ועד אשקלון ˆ‪˙ÓÂ‬‬
‫∏∞‪µ‬‬
‫‪µ∞µ‬‬
‫‪ÔÂ–Ô· ڢ‰È‬‬
‫לגידולי הרימונים המובחרים‬
‫בהר השומרון בימים עברו‪ .‬חוקרים‬
‫ˆ‪ÔÂÈ‬לבן‬
‫˙‪ÁÂÙ‬מקום מבנה בטון צבוע‬
‫בכביש העולה להר ברכה ובגן ‪¯ÙÎ‬הרכב‪ַּ .‬ב‬
‫מסותתות ומקורה‬
‫נשתמרו עד היום‪ ,‬והם נמצאים‬
‫אבנים ¯··‪‰‬‬
‫˜¯‪ÌÈÙË ˙È‬‬
‫‪˙¯ÚÓ‬‬
‫‪µ∞µ‬‬
‫‪‰‡Â˘Ó‬‬
‫חקלאית‬
‫חווה‬
‫‪11‬ט‬
‫דיר סמען‬
‫כיום‬
‫שני‪.‬‬
‫בית‬
‫בתקופת‬
‫ביותר‬
‫לאומי הר גריזים‪ .‬זמן פריחה‪:‬‬
‫רבים ניסו לענות על השאלה מדוע‬
‫המעיין נאספים‬
‫ערבה גדול‪ .‬מי‬
‫בקשתות ובקמרונים מאבן‪.‬‬
‫סמוך ליישוב בית אריה‪.‬‬
‫‪ÊίӉ‬‬
‫ועץ ‪ÌÈÙÈË‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫ˆ‪ÁÂÙ˙ ˙ÓÂ‬‬
‫‪ȇËÈÒ¯·È‡‰‬‬
‫·¯˜‪Ô‬‬
‫˜‪ÌÒ‬‬
‫ענקית‪,‬‬
‫גורן‬
‫ציורי‪.‬‬
‫בנוף‬
‫הטובלת‬
‫וניתן‬
‫סגורה‪,‬‬
‫למעיינות‬
‫הגישה‬
‫מרץ‪.‬‬
‫תחילת‬
‫‬‫פברואר‬
‫סוף‬
‫‡‪‰˜Ï‬מהר‬
‫נעלמה הגפן במרוצת השנים‬
‫מקווה הטהרה‬
‫ואל‬
‫בטון‬
‫בריכת‬
‫אל‬
‫אורך המנהרה המובילה אל‬
‫‪‰·Ë¯Ò‬‬
‫‡¯‪χÈ‬‬
‫¯‪ÌÈÏÁ‬‬
‫‪‰ÈÓÁ ÈÙÂ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪·˜È‬‬
‫ובורות‬
‫גתות‬
‫מושלם‪,‬‬
‫בית בד‬
‫כביר‪.‬‬
‫הר‬
‫מראש‬
‫עליהם‬
‫לצפות‬
‫השומרון? הדעה הרווחת תולה את‬
‫שתי‬
‫אל‬
‫זורמים‬
‫ומשם‬
‫הנמצא‬
‫מ'‪.‬‬
‫כ–‪70‬‬
‫המעיין‬
‫נביעת‬
‫מקור‬
‫‡¯‪˙ȯÂʇ ‰ˆÚÂÓ Ï‡È‬‬
‫‪ÔÂÏÓ‬‬
‫‪‡¯ÂË‬‬
‫‚˘¯‡„‪Ì‬‬
‫זורמים אל ˘‪Ô¯ÓÂ‬‬
‫‪ÌÈÏ„‚Ó‬‬
‫‪Ô¯Ó¢‰‬‬
‫‚˙‪˙È‬‬
‫המעיין ‪·¯ÚÓ‬‬
‫‪ µ‬היעלמות הגפנים בהתאסלמות‬
‫בריכת‬
‫בריכות גדולות ורדודות‪ .‬מדרום ‡˘‪ Ï‬מי‬
‫∞∂‬
‫מעבר לכביש ‪ÌÈÁ‡ ‰ÙˆÓ‬‬
‫‪˘Â˜¯ÂÎ‬‬
‫‪˙·¯ÂÁ‬‬
‫תושבי השומרון במאה השביעית‬
‫למעיין ניתן להבחין בשמורת‬
‫ושכשוך‬
‫שחיה‬
‫‡‪˙˯„‬‬
‫‡˙¯ ‚‪È‚ÂχÈ‬‬
‫∂‪ÔÈί· ¥¥‬‬
‫˙‪¯ÊÚ‰–Ô·‡ Ï‬‬
‫∞‪π‬‬
‫‪‰¯ÚÓ‰‬‬
‫לספירה‪ .‬כידוע‪ ,‬האסלאם אוסר‬
‫האלות האטלנטיות‪ :‬קבוצת אלה‬
‫בין עצי הזית‪ .‬לאגירת מי‬
‫‪6‬ו‬
‫השומרון‬
‫אירוס‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫‪ÈÏÚ‬‬
‫‪·‰Ê ÈÏÚ‬‬
‫‡‪ÌȯÙ‬‬
‫‪‰ÏÚÓ‬‬
‫‪‰·Ë¯Ò‬‬
‫במשך השנים הוזנחו‬
‫על שתיית‬
‫אטלנטית גדולים המסתירים מבנה‬
‫המעיין‪ .‬היזהרו בחציית הכביש‪.‬‬
‫פרח ממשפחת השושניים‪,‬‬
‫„‪¯È‬יין‪Ô‡ÚÓÒ.‬‬
‫‡˘‬
‫‪ÔÈÚ ‰ÙˆÓ‬‬
‫˜‪ ‰ÚÏ‬עד שנכחדו כליל‬
‫הענבים‬
‫קבר שיח יפהפה‪ .‬מיקומם של עצי‬
‫מומלץ להצטייד בפנס‪.‬‬
‫כרמי „‪¯È‬‬
‫ההיכל‪.‬‬
‫אירוסי‬
‫למשפחת‬
‫משתייך‬
‫‪‰¯Â·‚‰ ÔÈÈÚÓ‬‬
‫‪µ∞µ‬‬
‫דרום מערב השומרון זכה לשגשוג‬
‫‡‪¯È‰ß‚ ÔÂÏ‬‬
‫˜‪‰ÈÁ‡ ˘„Â‬‬
‫‪˙˯„‡ ˙ÈÙÈ‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‪‰Ï‬‬
‫‪ χ„Ù‬השומרוני‪.‬‬
‫מהנוף‬
‫‚·‪ ‰Â·Ï Ô‡Á ‰‡Â¯‰ ˙Ú‬האלה האטלנטית באזור הוא נדיר‬
‫˙‪‰ÏÈ˘ Ï‬‬
‫בשלוש תקופות‪ :‬בימי בית ראשון‪,‬‬
‫אירוס השומרון גדל אך ורק בהרי‬
‫˘‪È‬‬
‫‪‰Ú˜·‰‬‬
‫‪ÌÈ¢Á‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫˜‪‰„È‬‬
‫‪‰·Ï‬‬
‫‪‰ÏÚÓ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ÊÂÚ ÔÈÚ‬‬
‫תפוצה מערבי לעצי‬
‫גבול‬
‫‪ ‰Â·Ï ÔÈÚ‬ומהווה‬
‫בשלהי ימי בית שני (אוכלוסיה‬
‫השומרון‪ .‬צבע פרחיו הגדולים‬
‫‪¯· ˙È· ˙·¯ÂÁ‬‬
‫‪˙Ú„‰ ·Â˘ÈÈ‬‬
‫‪˙ÂÈÈÚ‬‬
‫יהודית) ובתקופה הרומית‪-‬ביזנטית‬
‫האלה האטלנטית בארץ‪.‬‬
‫‚·‪˙Ú‬‬
‫˘·‪‰ÏÈ˘ ˙Â‬‬
‫של אירוס השומרון הוא סגול‬
‫‪χˆÙ‬‬
‫˘‪‰ÏÈ˘ ÏÁ ˙¯ÂÓ‬‬
‫∂‬
‫‪χ¯‰‬‬
‫מעיינות‬
‫¯‪ÏÁ‬‬
‫(אוכלוסיה נוכרית)‪ .‬השגשוג‬
‫‪ ¥∂µ‬יקבי בוטיק‬
‫חלמונית גדולה ‪6‬ז‬
‫בהיר‪ .‬אירוס השומרון התגלה‬
‫‪χˆÙ‬‬
‫·‪‰È¯‡ ˙È‬‬
‫‪„Ú È„Ú‬‬
‫קשור בענף היין‪ ,‬עדות לכך היא‬
‫ •עין נריה ‪6‬ז‬
‫ •יקב טורא ‪ -‬רחלים ‪7‬ח‬
‫היא‬
‫הגדולה‬
‫החלמונית‬
‫ובשנת‬
‫אמריקאי‬
‫בוטנאי‬
‫ידי‬
‫על‬
‫‪Ï‬‬
‫‡‬
‫‪ˆÙ ÏÁ‬‬
‫∂‪¥¥‬‬
‫‡‪‡Ùˆ ÌÂ‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫הימצאות הגתות העצומות ואלפי‬
‫תיאום בטחוני)‬
‫(חייב‬
‫מרכז מבקרים‬
‫‪„Â·Ú Ú˘Ó‬‬
‫גיאופיט ממשפחת הנרקיסיים‪.‬‬
‫‪ 1942‬נתגלה בשנית על ידי טוביה‬
‫מגדלים שנועדו לקירור הענבים‬
‫ •עין יאיר ‪11‬ז‬
‫‪052-7966597‬‬
‫לחלמונית פרח מרשים וגדול‬
‫קושניר‪ ,‬מנופלי הל"ה‪ .‬ריכוז‬
‫‪ÌȯÙÂÚ‬‬
‫˙‪¯ÓÂ‬‬
‫בשדה טרם הפיכתם ליין אשר‬
‫ג'היר ‪5‬ט‬
‫ •יקב הררי קדם ‪ -‬יצהר ‪8‬ו‬
‫ˆ‪®˘ÈÓÏÁ© ÛÂ‬‬
‫ •עין ‪‰Â‬‬
‫בצבעי צהוב‪ -‬חלמון ומכאן‬
‫פריחה‪ :‬ביישוב איתמר‪ ,‬בשכונת‬
‫‪¥∂µ‬‬
‫כמותם ואיכותם מעידה על פיתוח‬
‫ •עינות פצאל ‪4‬ט‬
‫‪052-3128000‬‬
‫שמו‪ .‬ריכוז פריחה‪ :‬בתל ארומה‬
‫"הנקודה"‪ ,‬במורדות הצפוניים של‬
‫ציבורי‪ .‬מערב השומרון משופע‬
‫ •מעיין הגבורה ‪7‬ט‬
‫ •יקב הר ברכה ‪7‬ו‬
‫‪¥¥¥‬‬
‫איתמר‪.‬‬
‫לרכס‬
‫הדרומי‬
‫ברכס‬
‫הר כביר‪ ,‬במזרח השומרון‪.‬‬
‫באתרים ארכיאולוגים‪ ,‬בתצפיות‬
‫ •עין עוז ‪7‬ט‬
‫ניר לביא‪052-5775156 ,‬‬
‫‚‪Ï‚ÏÈ‬‬
‫‪˙¯ËÚ‬‬
‫∏‪¥µ‬‬
‫‪ÛÂË‬‬
‫ובמסלולי הליכה ורכיבה מרהיבים‪.‬‬
‫זמן פריחה‪ :‬אוקטובר ‪ -‬דצמבר‪.‬‬
‫זמן פריחה‪ :‬אפריל‪.‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫‪„„‚‰ ·È˙‬‬
‫‪Ô„¯È‰ ¯Á‬‬
‫תיירות שומרון‬
‫ ‪ • [email protected]‬‏‪www.tourshomron.org.il‬‬
‫‪∂µ±‬‬
‫‪ÔÁȯ ¯ÚÈ‬‬
‫‚‪ÔÈß‬‬
‫חורבת ברקן ‪10‬חבלב‬
‫נמצא אזור‬
‫אזור התעשייה ברקן‪,‬‬
‫‪‰ÏÂÁÓ‬‬
‫על פי מסורת בת אלף שנה‪,‬‬
‫תעשייה קדום מתקופת בית שני‪.‬‬
‫קברו של המנהיג יהושע בן נון‬
‫וגולת הכותרת‪:‬‬
‫גורן‪ ,‬בריכות ענק‪,‬‬
‫˘„‪˙ÂÓ‬‬
‫‪ ̇ÓÁ‬בכפר כפל חארס הסמוך‬
‫מצוי‬
‫גת משוכללת‪‰ÏÂÁÓ‬‬
‫משלהי ימי‬
‫וענקית‬
‫¯‪Ì˙Â‬‬
‫‡‪ÁÈÏÓ Ï‬‬
‫לאריאל‪ .‬מידי שנה בכ"ו בניסן‪,‬‬
‫בית שני שעל פי מקורות חז"ל‬
‫עולים לקבר רבבות בני אדם‬
‫ייתכן ושימשה לייצור הנסכים‬
‫לתפילה המונית‪.‬‬
‫היער נמצא בצפון השומרון ליד היישובים ריחן וטל מנשה‪ .‬יער‬
‫‪˙ÂÈ΢Ó‬‬
‫להגיע‬
‫בבית המקדש‪ .‬לחורבה ניתן‬
‫ריחן הוכרז בתור שמורת יער בתקופת המנדט הבריטי‪ .‬השטח‬
‫מבצר ארומה ‪6‬ז תל˘‪¯È„‚ ¯‰ ˙¯ÂÓ‬‬
‫מדרך עפר היוצאת מהיישוב ברקן‪.‬‬
‫ליישובים השכנים‪,‬‬
‫הטרשי‪ ,‬שאינו נוח לעיבוד‪ ,‬והמרחק‬
‫ממנו ‪ÒȯÈÒ‬‬
‫˘‪ÈÂχ ˙¯ÂÓ‬‬
‫ארכיאולוגי נישא בסמוך ליישוב‬
‫שאינו נוח לרועי צאן ‪ -‬גרמו לכך שהחורש נשמר בצורתו‬
‫איתמר‪ .‬בעיר ארומה המקראית‬
‫הטבעית‪ :‬צפוף מאוד וניתן להלך בו רק בשבילים שהוכנו‬
‫התבצר אבימלך בן גדעון‪.‬‬
‫למטרה זו‪ .‬באזור אתר ארכיאולוגי על שטח של ‪ 30‬דונם ובו‬
‫כאן‬
‫∏∞‪ µ‬בתקופת בית שני הוקם‬
‫שרידי עיירה מתקופת המשנה והתלמוד‪ .‬ליד יער ריחן מצוי יער‬
‫מבצר חשמונאי חשוב‪ ,‬שלאחרונה‬
‫שקד הסמוך ליישוב שקד‪ .‬שביל אופניים יוצא בסמוך לבי"ס‬
‫נתגלתה בו מערכת אגירת המים‬
‫האזורי "עומר" בשקד‪ ,‬עובר דרך יער שקד וריחן ומסתיים בבית‬
‫˘‪ÔÂÓË ˙¯ÂÓ‬‬
‫ק"מ‪.‬‬
‫כ‪4-‬‬
‫אורכו‬
‫היערן‪,‬‬
‫הגדולה ביותר מבין מבצרי‬
‫‪Ô‡„È· ÔÈÚ‬‬
‫החשמונאים בארץ ישראל‪.‬‬
‫‪˘Ó‬‬
‫‪˘‰‬‬
‫‪¯È·Î ¯‰‬‬
‫‪Á·ÊÓ‬‬
‫·‪‡Â‬‬
‫¯‪ÈÚÂ‬‬
‫∞‪π‬‬
‫‪˙„ÓÁ‬‬
‫‪ÔÂ–Ô· ڢ‰È‬‬
‫‪ÓÍ‬‬
‫ˆ‪‰‬‬
‫„¯‬
‫·˜‪˙ÂÚ‬‬
‫¯‬
‫בחורבה‪ ,‬הסמוכה לא"ת אריאל‬
‫מערב‪ ,‬עשרות קברים מפוארים‬
‫מתקופת בית שני‪ .‬הנקרופוליס‬
‫של העיר חצוב בסלע‪ ,‬והקברים‬
‫מצטיינים ברמת גימור גבוהה‪.‬‬
‫הקברים החצובים נמצאים כחמש‬
‫דקות הליכה מא"ת אריאל מערב‪.‬‬
‫‪Ô¯ÈÚ ÛÏÁÓ‬‬
‫∂‪µπ‬‬
‫קבר יהושע בן נון ‪9‬ח‬
‫חורבת כורכוש ‪10‬ח‬
‫∂‪µπ‬‬
‫∂≤∂‬
‫‪ÌÈ„Î‬‬
‫יב‬
‫˜ˆ‪¯È‬‬
‫‪ÔÁȯ ˜˘Ó‬‬
‫שמורת הטבע יער ריחן‬
‫ההסתדרות הציונית העולמית‬
‫החטיבה להתיישבות‬
‫‪„˜˘ ¯ÚÈ‬‬
‫‪˙ÈÁ‬‬
‫˘˜„‬
‫‪ȉ‬‬
‫¯„‪Ô‬‬
‫˘‪˙¯ÂÓ‬‬
‫‚‡‪Ô„¯È‰ ÔÂ‬‬
‫∂‬
‫≤‪∂µ‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫∞‪π‬‬
‫‪Ì‬‬
‫‡‬
‫‪ÒÎÏ‬‬
‫‪È·ˆ ˙¯ÈË‬‬
‫תל מקראי חשוב‪ ,‬המופיע‬
‫ברשימת הכיבוש בספר יהושע‪.‬‬
‫האתר מוזכר כגבול הנחלות‬
‫בין אפרים למנשה‪ .‬בראש התל‬
‫שמורת אלונים עתיקים‪ .‬ניתן‬
‫לצפות על התל מהיישוב תפוח‬
‫הסמוך‪ ,‬הקרוי על שם האתר‬
‫המקראי‪.‬‬
‫≥‪∂µ‬‬
‫‪∂µ≥µ‬‬
‫·‪Ô‡˘ ˙È‬‬
‫תצפית תל תפוח‪8 .‬ז‬
‫‪‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫˙‪ÈÈ‬‬
‫≥‪∂µ‬‬
‫‪¯„‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫‪„¯Á‬‬
‫יא‬
‫מטיילים בשומרון "ההר הטוב הזה"‬
‫‪ ‬‬
‫אני שמח להזמינכם לשומרון‪,‬‬
‫לטייל‪ ,‬להכיר‪ ,‬לסייר‪ ,‬להעמיק דעת וגם להתפנק‪,‬‬
‫בארץ השומרון ‪" -‬ההר הטוב הזה"‪.‬‬
‫הרי השומרון נושקים למישור החוף ולמרכז הארץ‬
‫ומציעים למטייל ולנופש מגוון עשיר ורב–חושי של נופים‬
‫וחוויות במרחק נסיעה קצר‪.‬‬
‫˜‪‰È¯ÒÈ‬‬
‫השומרון חבל עתיק אשר מחדש ימיו כקדם‪.‬‬
‫סיפורי המקרא על אבות האומה‪ ,‬שופטיה‪ ,‬מלכיה ונביאיה‬
‫חבויים תחת כל שיח ואבן‪.‬‬
‫אתרי היסטוריה ומורשת‪ ,‬תצפיות נוף מרהיבות‪ ,‬מעיינות‪,‬‬
‫נחלים‪ ,‬אטרקציות חקלאיות ואוויר צלול כיין‬
‫ והכל במרחק של דקות נסיעה‪.‬‬‫‪ ‬‬
‫מפה זו היא הזמנה‬
‫בואו לגלות את העבר ולצעוד קדימה אל העתיד‪.‬‬
‫≤‬
‫נפגש בשומרון!‬
‫‪ ‬‬
‫שלכם‪,‬‬
‫‬
‫‪ ‬‬
‫‪‰Èψ¯‰‬‬
‫‪‰˘¯ÂÓ ÛÏÁÓ‬‬
‫‪ÛÏÁÓ‬‬
‫‪Ô˜¯È‬‬
‫‪ÏÁ‬‬
‫‪Ô˜¯È‰‬‬
‫‪Á˙Ù‬‬
‫˙˜‪‰Â‬‬
‫במרוצת השנים נפגעה‬
‫‪µ¥±‬‬
‫אוכלוסיית בעלי החיים קשות‬
‫מהרס מקום החיּות הטבעי‬
‫שהעניק לה החורש ומציד‬
‫≤∏‪¥‬‬
‫בלתי מבוקר‪.‬‬
‫כיום היונקים ששרדו באזור‬
‫‪µ‬‬
‫הם‪ :‬חזיר הבר‪ ,‬הצבי‪ ,‬הדורבן‬
‫ושפן הסלע ועם הטורפים‬
‫שביניהם ניתן למנות את‬
‫השועל‪ ,‬התן והצבוע‪.‬‬
‫פרח נדיר ומיוחד (פורח‬
‫באפריל) הוא אירוס השומרון‪,‬‬
‫‪¥‬‬
‫‪¥∏±‬של אירוס השומרון נמצא‬
‫ריכוז‬
‫≤‬
‫בשכונת ה"נקודה"‪.‬‬
‫באיתמר‬
‫˙‪·È·‡ Ï‬‬
‫·‪˜¯· È‬‬
‫¯‪Ô‚ ˙Ó‬‬
‫‚·‪ÌÈÈ˙Ú‬‬
‫חורשים טבעיים‪ .‬פה ושם ניתן‬
‫להבחין באלונים עתיקים במקומות‬
‫מקודשים‪.‬‬
‫‪¥∂±‬‬
‫את מקומו של החורש‪ ,‬תפסה‬
‫ברבות השנים חקלאות ההר‬
‫≤‪¥±‬‬
‫מדרגות‬
‫המסורתית‪ ,‬ואלפי‬
‫חקלאיות (טרסות) מעטרות את‬
‫הרי השומרון בשלל גידולים‬
‫תאנים‬
‫חקלאיים‪ :‬זיתים‪ ,‬גפנים‪± ,‬‬
‫ורימונים‪.‬‬