לצפייה בפסק הדין במלואו לחץ/י כאן

‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫לפני כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופ‬
‫זוהר כה‬
‫המבקשת‬
‫ע"י באי כוחה עו"ד ישראל וולנרמ ועו"ד יהל בקר‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬סינרו מדיקל בע"מ‬
‫‪ .2‬אילומינאז' בע"מ )לשעבר‪ :‬סינרו ביוטי בע"מ(‬
‫ע"י באי כוח עו"ד דרור סברנסקי ועו"ד מעיי אביטבול‬
‫המשיבות‬
‫החלטה‬
‫כיצד נקבעת סמכות השיפוט המקומית בהלי של תובענה ייצוגית? הא היא נגזרת מעילת התביעה‬
‫האישית של המבקש בלבד‪ ,‬ומוגבלת למחוז השיפוט בו יכול היה המבקש להגיש את תביעתו‬
‫האישית‪ ,‬או שמא היא נגזרת ממאפייני הקבוצה שייצוגה מתבקש‪ ,‬ויכולה לכלול כל מחוז שיפוט‬
‫אשר יש לו זיקות מספיקות להלי התובענה הייצוגית‪ ,‬ככל שיאושר ניהולו‪ .‬שאלה זו היא שהונחה‬
‫לפתחי במסגרת בקשת המשיבות להעברת מקו הדיו אשר הוגשה בתיק שבכותרת‪.‬‬
‫רקע‬
‫‪ .1‬ביו‬
‫‪ 30.12.2013‬הגישה המבקשת תביעה אישית ולצידה בקשה לאישור התובענה כייצוגית‬
‫)להל ‪" :‬התובענה" ו"הבקשה לאישור"‪ ,‬בהתאמה( כנגד המשיבות‪ .‬הבקשה לאישור הוגשה‬
‫בש הקבוצה הבאה‪" :‬צרכני' של מוצר ששמו המסחרי הוא ‪ ME‬או ‪ MEMYELOS‬או ‪ME‬‬
‫‪) TOUCH‬להל ‪ "ME" :‬או "המכשיר" או ה"מוצר"( המיוצר‪ ,‬המשווק והנמכר על ידי‬
‫המשיבות או מי מה )להל ‪ ,‬ביחד ולחוד – "המשיבות"(‪ ,‬ואשר הוצג על ידי המשיבות כמכשיר‬
‫ביתי המאפשר הסרה ו‪/‬או הורדה של שיער לצמיתות"‪ .‬בבקשה נטע כי המשיבות יצרו הטעיה‬
‫צרכנית בקשר ע יכולות ויעילות המכשיר )להל ‪" :‬המכשיר" או "המוצר"( ובקשר ע אישור‬
‫מטע ה& ‪ FDA‬אשר נית לו‪ .‬על פי הנטע בבקשה לאישור המכשיר נמכר בסניפי רשת "סופר&‬
‫פאר " הפזורי ברחבי האר'‪.‬‬
‫‪ .2‬כבר כעת יצוי כי תשובת המשיבות לבקשה לאישור טר הוגשה‪ ,‬שכ עוד לא חל( המועד‬
‫הקבוע בדי להגשתה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫‪ .3‬ביו ‪ 2.3.2014‬הגישו המשיבות את הבקשה להורות על העברת התובענה והבקשה לאישור לבית‬
‫המשפט המחוזי בנצרת‪ ,‬מחמת העדר סמכות מקומית‪ .‬לטענת המשיבות הסמכות המקומית‬
‫מסורה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפי החלופות הקבועות בסעיפי קטני )‪ (4) (1‬ו&)‪(5‬‬
‫לתקנה ‪)3‬א( לתקנות סדר הדי האזרחי‪ ,‬התשמ"ד&‪) 1984‬להל ‪" :‬תקנות סדר הדי "(‪ ,‬וזאת‪,‬‬
‫לאור הדברי הבאי ‪ :‬מקו מושב של המשיבות הוא בישוב יוקנע עילית המצוי בתחו‬
‫שיפוטו של בית המשפט המחוזי בנצרת; המבקשת הצהירה בתצהיר אשר נלווה לתביעתה כי‬
‫רכשה את המוצר נשוא הבקשה לאישור בצומת פוריה ליד העיר טבריה‪ ,‬הנמצאת א( היא‬
‫בתחו שיפוטו של בית המשפט המחוזי בנצרת; למשיבות אי סניפי באזור המרכז ואילו רשת‬
‫סופר&פאר אינה משיבה בהלי ; וכי המבקשת נמנעה מלפרט בתצהירה את העובדות המקנות‬
‫סמכות מקומית לבית משפט זה‪ .‬לפיכ ‪ ,‬ובהתא להוראות תקנה ‪ 3‬לתקנות סדר הדי סבורות‬
‫המשיבות כי הסמכות המקומית לדו בבקשה לאישור נתונה לבית המשפט המחוזי בנצרת‪.‬‬
‫‪ .4‬תגובת המבקשת לבקשה להעברת מקו‬
‫הדיו הוגשה ביו‬
‫‪ .13.3.2014‬בתגובתה‪ ,‬טענה‬
‫המבקשת כי סעי( ‪)5‬ב()‪ (1‬לחוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬תשס"ו – ‪ 2006‬קובע הסדר מיוחד לעניי‬
‫הסמכות המקומית בתובענות ייצוגיות‪ .‬על פי הסדר זה הסמכות לדו בבקשה לאישור תובענה‬
‫כייצוגית תידו לפי מאפייני כלל הקבוצה שייצוגה מתבקש‪ ,‬וזאת כפי שיהיה א תאושר‬
‫התובענה כייצוגית‪ .‬זאת‪ ,‬לומדת המבקשת מהתיבה "א' תאושר" המופיעה בסעי( ‪)5‬ב()‪ (1‬לחוק‬
‫תובענות ייצוגיות וכ מדברי ההסבר לחוק‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬סבורה המבקשת כי יש לבחו את הוראות תקנה ‪ 3‬לתקנות סדר הדי בשי לב‬
‫למאפייני כלל הקבוצה באופ הבא‪ :‬בכל הקשור ל"מקו' המעשה או המחדל שבשלו תובעי'"‬
‫)תקנה ‪)3‬א()‪ (5‬לתקנות סדר הדי ( ביקשה המבקשת להצביע על הענייני הבאי ‪ :‬המשיבות‬
‫פרסמו את המוצר באמצעות שלטי חוצות באזור מרכז; המשיבות פרסמו פרסומות בטלוויזיה‬
‫הארצית ובמגזיני בתפוצה ארצית; המשיבות הקימו אתר אינטרנט וד( פייסבוק הנגיש לכלל‬
‫הציבור; המשיבות חילקו עלוני פרסו ברשת סופר&פאר ודבר זה נעשה בעיקר באזור המרכז‪.‬‬
‫כ ציינה המבקשת כי המשיבות מפרסמות באתר האינטרנט שלה את פריסת סניפי סופר&פאר‬
‫ברחבי האר'‪ .‬בכל הקשור ל"מקו' המסירה של הנכס" )תקנה ‪)3‬א()‪ (4‬לתקנות סדר הדי (‬
‫הצביעה המבקשת על כ שהמשיבות מוכרות את מוצריה בסניפי סופר&פאר ‪ ,‬שמרבית‬
‫מצויי כאמור במרכז האר' ועל כ שהמשיבות מחזיקות אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות‬
‫מכירות ישירות של מוצרי לצרכני ‪ ,‬בכל רחבי האר'‪ .‬לבסו( הצביעה המבקשת על כ‬
‫שהמשיבות לא הגישו כל תצהיר לתמו בבקשת ‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫‪ .5‬בתשובת מיו ‪ 24.3.2014‬חלקו המשיבות על עמדת המבקשת‪ .‬לשיטת ‪ ,‬סעי( ‪)5‬ב()‪ (1‬לחוק‬
‫תובענות ייצוגיות מחייב את המסקנה כי הסמכות המקומית נקבעת על פי עניינ ונסיבותיה‬
‫של המבקשת‪ ,‬המשיבות‪ ,‬וההתרחשות שביניה בלבד‪ ,‬ולא על פי נסיבות הרלוונטיות לחברי‬
‫הקבוצה האחרי ‪ .‬זאת לומדות המשיבות מהתייחסותו האחידה של סעי( ‪)5‬ב()‪ (1‬לשאלות‬
‫הסמכות העניינית והסמכות המקומית המופיעה בתחילת הסעי(‪ ,‬כאשר בהמשכו מופיעה‬
‫התייחסות א ורק לסמכות העניינית‪ .‬מכא ‪ ,‬ובהתא לכלל לפיו "מה נשמע לאו" סבורות‬
‫המשיבות כי בעוד לעניי הסמכות העניינית נקבע שיש לבחו את מאפייני הקבוצה בכללותה‪,‬‬
‫הרי שלעניי הסמכות המקומית ההסדר הוא שלילי‪ .‬כ סבורות המשיבות כי הוספת הקביעה כי‬
‫יש להתחשב במאפייני הקבוצה בכל הקשור לסמכות העניינית מלמד כי בלעדי קביעה זו היתה‬
‫המסקנה הפוכה‪ ,‬היינו‪ ,‬שיש להתחשב רק במאפייני המבקש‪ ,‬וזאת ביחס לשני סוגי הסמכויות‪.‬‬
‫עוד ביקשו המשיבות להצביע על כ שחוק תובענות ייצוגיות מביא בחשבו את מאפייניו‬
‫האישי של המבקש‪ ,‬ה בשלב הבקשה וה בשלב ניהול התובענה הייצוגית‪ ,‬וכי המשמעות‬
‫המעשית של גישת המבקשת היא שבתובענות ייצוגיות לא יהיה כל עניי של סמכות מקומית‪,‬‬
‫מפני שתמיד יהיה נית לאתר חברי קבוצה פוטנציאלי המקימי סמכות מקומית לכל בית‬
‫משפט באר'‪ .‬בהקשר זה ביקשו המשיבות להצביע על תכלית תקנה ‪ 3‬לתקנות סדר הדי לפיה‬
‫קיימת זיקה בי התובענה לבי בית המשפט בעל הסמכות המקומית‪ .‬לבסו(‪ ,‬התייחסו‬
‫המשיבות לדברי ההסבר להצעת החוק וטענו כי דברי הסבר אלו תומכי דווקא בעמדת ולא‬
‫בעמדת המבקשת‪.‬‬
‫דיו והכרעה‬
‫‪ .6‬המקרה שלפני מעורר בצורה חדה את הקושיה הא סמכות השיפוט המקומית נקבעת בהלי‬
‫של תובענה ייצוגית לפי הזיקות שיש לעילת התביעה האישית של המבקש או לפי הזיקות שיהיו‬
‫לעילת התביעה הקבוצתית‪ ,‬במידה ותאושר‪ .‬עמדת המשיבות היא ששאלת הסמכות המקומית‬
‫)להבדיל משאלת הסמכות העניינית( נקבעת א ורק תו התייחסות לעילת התביעה של המבקש‬
‫לשמש כתובע מייצג‪ ,‬ולפיכ כאשר הערכאה אליה הוגשה התובענה לא הייתה מוסמכת לדו‬
‫בעילת התביעה האישית‪ ,‬ממילא אי היא מוסמכת לדו בבקשתו להכיר בתובענה שהגיש‬
‫כייצוגית )להל ‪" :‬גישת העילה האישית"(‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬עמדת המבקשת היא כי נושא הסמכות‬
‫בכלל‪ ,‬והסמכות המקומית בפרט‪ ,‬נקבע בהליכי של תובענה ייצוגית יכול להיקבע ג בהתא‬
‫לאינטרסי של הקבוצה שייצוגה מתבקש‪ ,‬ולפיכ אי המבקש מחויב להגיש את תביעתו במחוז‬
‫השיפוט בו היה עליו להגיש את תביעתו האישית‪ ,‬אלא באפשרותו להגישה בכל מחוז שיפוט‬
‫שיש לו זיקות מספיקות לתובענה הייצוגית‪ ,‬ככל שתאושר )להל ‪" :‬גישת העילה הקבוצתית"(‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫‪ .7‬על מנת להכריע בי הגישות השונות נבח תחילה את לשו הוראת החוק הדנה בסוגיית הסמכות‬
‫ביחס להליכי תובענה ייצוגית‪ ,‬ולאחר מכ נבח הא המשמעות העולה מלשו החוק מתיישבת‬
‫ע תכליות החוק ביחס לסמכות מקומית מזה‪ ,‬ולהליכי תובענה ייצוגית מזה‪.‬‬
‫לשו החוק‬
‫‪ .8‬סעי( ‪)5‬ב()‪ (1‬לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלהל ‪:‬‬
‫בקשה לאישור תוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות העניינית והמקומית‬
‫לדו בתובענה הייצוגית א' תאושר‪ ,‬ולעניי הסמכות העניינית‪ ,‬יראו את‬
‫סכו' התביעה או שווי נושאה כסכו' או כשווי המצטבר של תביעותיה' של‬
‫כל הנמני' ע' הקבוצה שבשמה מוגשת הבקשה לאישור" )ההדגשה הוספה(‪.‬‬
‫‪ .9‬מעיו בנוסח החוק עולות בצורה ברורה המסקנות הבאות‪ :‬ראשית‪ ,‬המבח אותו הציב המחוקק‬
‫לקביעת הסמכות המקומית והסמכות העניינית הוא מבח אחד; שנית‪ ,‬על פי המבח שקבע‬
‫המחוקק בית משפט רוכש סמכות מקומית ועניינית לדו בהלי של תובענה ייצוגית )ובכלל זה‬
‫בבקשה לאישור תובענה כייצוגית( א עומדת לו הסמכות "לדו בתובענה הייצוגית א'‬
‫תאושר"; שלישית‪ ,‬המחוקק דחה את הגישה לפיה הסמכות לדו בתובענה ייצוגית נקבעת על‬
‫פי עילת התביעה האישית בלבד )אחרת היה הסעי( מנוסח כ ‪" :‬בקשה לאישור תוגש לבית‬
‫המשפט אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדו בתביעה האישית של המבקש"(; רביעית‪,‬‬
‫לעניי הסמכות העניינית מצא המחוקק צור להבהיר במפורש כי היא איננה נקבעת לפי סכו‬
‫התביעה האישית אלא לפי השווי המצטבר של עילות התביעה של חברי הקבוצה‪.‬‬
‫‪ .10‬הנקודות שצוינו לעיל עולות באופ ברור מלשו החוק‪ ,‬ודומני שקשה לחלוק עליה ‪ .‬ואול ‪,‬‬
‫כשלעצמי‪ ,‬נוסח החוק הול צעד נוס(‪ ,‬ולמעשה מלמדנו על אימו' גישת העילה הקבוצתית ה‬
‫לעניי קביעת הסמכות העניינית וה לעניי הסמכות המקומית‪ .‬הטע לכ פשוט‪ :‬משנדחתה‬
‫גישת העילה האישית‪ ,‬ומשנאמר במפורש כי ה שאלת הסמכות העניינית וה שאלת הסמכות‬
‫המקומית נקבעות על פי מצב הדברי שייווצר א התובענה הייצוגית תאושר‪ ,‬על כורח אתה‬
‫אומר שסוגיות הסמכות העניינית והמקומית נקבעות על פי העילה הקבוצתית ולא על פי העילה‬
‫האישית‪ .‬כ ביחס לסמכות העניינית )עניי שהמחוקק הבהירו במפורש בסיפא של הסעי(( וכ‬
‫ג ביחס לסמכות המקומית‪ .‬א לא תאמר כ ‪ ,‬אי זה ברור מדוע נקבע מבח אחד לשתי סוגיות‬
‫הסמכות‪ ,‬וא( אי זה ברור מדוע את שאלת הסמכות המקומית יש לבחו לפי מצב הדברי‬
‫שייווצר "א' תאושר" התובענה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫‪ .11‬בבקש להימנע מהמסקנה שהוצגה לעיל‪ ,‬שמות המשיבות את יהב על הסיפא של הסעי(‬
‫והמשמעויות הפרשניות הנלמדות ממנו‪ .‬לשיטת מהעובדה שהמחוקק ראה צור לקבוע‬
‫במפורש כי הסמכות העניינית נקבעת על פי סכו התביעות המצטבר‪ ,‬משתמע שלעניי הסמכות‬
‫המקומית הוא בחר בגישה המתמקדת בעילת התביעה האישית של המבקש‪ ,‬בבחינת מכלל הה‬
‫נלמד הלאו‪ .‬לא נית לקבל גישה פרשנית זו‪ ,‬משלושה טעמי מרכזיי ‪:‬‬
‫ראשית‪ ,‬פרשנות המשיבות מתעלמת מהרישא של הסעי( ומהעובדה שנקבע בו במפורש מבח‬
‫אחד לסמכות המקומית והעניינית‪ ,‬ומבח זה מתייחס לסמכות לדו בתובענה הייצוגית‪ ,‬א‬
‫תאושר‪ .‬במילי אחרות‪ ,‬גישת המשיבות מעדיפה משמעות משתמעת )מתו הסיפא של סעי( ‪(5‬‬
‫הנוגדת משמעות מפורשת )רישא של סעי( ‪ .(5‬מהל שכזה איננו מהל פרשני לגיטימי )השוו‬
‫אהר ברק פרשנות במשפט כר שני – פרשנות החקיקה ‪ ,(1993) 112‬להל ‪" :‬ברק‪ ,‬פרשנות‬
‫החקיקה"(‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬כידוע‪" ,‬לא תמיד מכלל ה אתה שומע לאו‪ .‬המסקנה מותנית בכ‪ +‬שכוונה תחיקתית‬
‫להגביל ולצמצ' משתמעת‪ ,‬לפי שורת ההיגיו מ ההקשר" )השופט זוסמ בע"פ ‪ 476/69‬שטר‬
‫נ' מדינת ישראל‪ ,‬פ"ד כד )‪ .((1970) 21 ,17 (1‬כפי שהבהיר פרופ' אהרו ברק‪" ,‬כש' שלא כל‬
‫הוראה מפורשת גוררת אחריה הוראה משתמעת‪ ,‬כ‪ +‬לא כל הוראה מפורשת חיובית גוררת‬
‫אחריה הוראה משתמעת שלילית‪ .‬כ‪ ,+‬למשל‪ ,‬ייתכ וההוראה המפורשת לא באה אלא לש'‬
‫הזהירות )‪ (ex abundanti cautela‬ולש' הסרת כל ספק; ייתכ וההוראה החיובית נוסחה‬
‫שלא בזהירות בלא שהמחוקק ביקש להסיק השתמעות שלילי; ייתכ ומתו‪ +‬תכלית החקיקה‬
‫עולה בבירור כי היסק כזה אינו אפשרי‪) ."...‬ברק‪ ,‬פרשנות החקיקה‪ ,‬בעמוד ‪ .(114‬ואכ ‪,‬‬
‫בענייננו נראה שהסיפא של הסעי( באה להבהיר ולהסיר ספק‪ ,‬ולא לסייג ולשנות את הפרשנות‬
‫הפשוטה של הרישא‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬הצור בהבהרה שבסיפא הוא ייחודי לעניי הסמכות העניינית‪ ,‬ואינו מתקיי ביחס‬
‫לסוגיית הסמכות המקומית )שכ השאלה א יש לצבור את סכומי התביעות אינה רלוואנטית‬
‫לנושא הסמכות המקומית(‪ .‬כ ‪ ,‬במיוחד‪ ,‬כאשר קיומה של סמכות עניינית מקבילה לערכאות‬
‫שונות נתפסת כתוצאה נדירה יחסית ובלתי רצויה‪ ,‬בעוד שהאפשרות שתינת סמכות מקבילה‬
‫למחוזות שיפוט שוני הוא עניי נפו' שאינו מעורר קושי מיוחד‪.‬‬
‫‪ .12‬לשו סעי( ‪)5‬ב()‪ (1‬תומכת איפוא בגישת העילה הקבוצתית‪ .‬ואול ‪ ,‬כידוע‪ ,‬לשו החוק היא רק‬
‫נקודת המוצא לבחינה פרשנית של דבר חקיקה‪ .‬בפירוש ההקשר הלשוני הפנימי אי די ועל מנת‬
‫להבי את משמעותו המשפטית של דיבור‪ ,‬אלא יש לפנות ה להקשר הטקסטואלי ה להקשר‬
‫עמוד ‪ 5‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫הלבר&טקסטואלי‪ :‬תכלית החקיקה )ראו‪ :‬ברק‪ ,‬פרשנות החקיקה‪ ,‬בעמוד ‪ .(115‬יוצא איפוא כי‬
‫על מנת להכריע בי הפרשנויות השונות יש להידרש לתכלית המונחת בבסיס של כללי הסמכות‬
‫המקומית מזה ועל עקרונות מנגנו התובענה הייצוגית מזה‪ .‬אפתח בראשו ‪.‬‬
‫התכלית שבבסיס כללי הסמכות המקומית‬
‫‪ .13‬כללי הסמכות המקומית נשעני על התפיסה ההיסטורית לפיה על הנתבע להישפט על ידי בני‬
‫הקהילה אליה הוא משתיי ‪ .‬אול ‪ ,‬משעה שתכלית זו נותרה "שריד ממציאות נורמטיבית‬
‫שאינה תקפה עוד או שאי נוהגי' על פיה בשיטתנו" )בג' ‪ 7067/07‬נתנאל נ' שר המשפטי'‬
‫)נית ב& ‪ ((30.8.2007‬מתייחסת פסיקת בית המשפט העליו לשתי התכליות הבאות שבבסיס‬
‫כללי הסמכות המקומית‪ :‬האחת‪ ,‬חלוקה יעילה של עומס התיקי בי בתי המשפט השוני ;‬
‫השניה‪ ,‬קידו נוחות הדיו )"הבטחת נגישות נוחה של בעלי הדי לבתי המשפט"(‪ ,‬כאשר‬
‫הדגש לעניי זהו הוא קידו נוחות הדיו של הנתבע )ראו‪ :‬רע"א ‪ 188/02‬מפעל הפיס נ' כה ‪,‬‬
‫פ"ד נז)‪ ,(2003) 477 ,473 (4‬להל ‪" :‬עניי מפעל הפיס"; יואל זוסמ סדרי הדי האזרחי ‪78‬‬
‫)מהדורה שביעית‪ ,‬שלמה לוי עור ‪.(1995 ,‬‬
‫‪ .14‬בית המשפט העליו הביע דעתו לא אחת על החשיבות הנמוכה אותה הוא מייחס לשאלת‬
‫הסמכות המקומית‪ ,‬בפרט בכל הקשור לתכלית קידו נוחות הדיו ‪ .‬דבריו של השופט שלמה‬
‫לוי ברע"א ‪ 6920/94‬לוי נ' פולג‪ ,‬פ"ד מט)‪ (1995) 734 ,731 (2‬משקפי גישה זו‪" :‬במדינה קטנה‬
‫כמדינתנו ממילא אי לייחס משמעות מופרזת לשאלה א' תובענה פלונית מוגשת בתחו'‬
‫סמכותו המקומית של בית‪-‬משפט זה או אחר; ואי עניי זה ראוי‪ ,‬בנסיבות רגילות‪ ,‬לשמש‬
‫נושא להעלאת טענות טרומיות"‪ .‬וכ הקביעה המוכרת לפיה "בניגוד לסמכות העניינית‪ ,‬אי‬
‫הסמכות המקומית נתפסת כמצויה בליבה של סמכות השפיטה" )השופט ריבלי בעניי מפעל‬
‫הפיס‪ ,‬בעמוד ‪ .(477‬והשוו ג הצעתו של פרופ' גינוסר לפיה על המערכת השיפוטית לערו‬
‫רגולציה פנימית של תיקי ובכ למנוע דיוני בשאלת הסמכות )בכפו( לכללי שיקבעו מראש(‬
‫– שלו גינוסר "עיכוב הדיו " הפרקליט ל"א ‪ .(1978) 29‬גישה זו אומצה ג על ידי ד"ר שלמה לוי‬
‫בספרו תורת הפרוצדורה האזרחית מבוא ועקרונות יסוד ‪) 126‬מהדורה שניה‪.(2008 ,‬‬
‫‪ .15‬הביקורת על גישה ליברלית זו‪ ,‬כפי שבאה לידי ביטוי בספרות )ראו אס( טבקה ועדו באו‬
‫"'להחזיר עטרה ליושנה'‪ :‬מקומה הראוי של הסמכות המקומית בסדר הדי האזרחי" עלי‬
‫משפט ט ‪) 174‬תשע"א((‪ ,‬מתייחסת לתפקיד של כללי הסמכות המקומית ככאלו המבטיחי‬
‫את עצ הנגישות של כל אזרח למערכת בתי המשפט )להבדיל מנגישות נוחה(‪ .‬אול ‪ ,‬ג כותבי‬
‫אלו מכירי בכ שככל שבעלי הדי מבוססי יותר כ פוחת החשש מפני העוול העלול להיגר‬
‫עמוד ‪ 6‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫לבעלי די מחוסר האיזו הדיוני שהוא התוצאה המסתברת‪ ,‬לגישת של אות כותבי ‪ ,‬מזניחת‬
‫כללי הסמכות המקומית‪ .‬בהמש אתייחס לנקודה זו לאור מאפייניה הייחודי של התובענה‬
‫הייצוגית‪.‬‬
‫התכליות שבבסיס מנגנו התובענה הייצוגית‬
‫‪ .16‬על חשיבותה ומטרותיה של התובענה הייצוגית עמד בית המשפט העליו בשורה של פסקי די ‪,‬‬
‫לפני ואחרי חקיקת חוק תובענות ייצוגיות‪ .‬בתמצית‪ ,‬יתרונותיה של התובענה הייצוגית ה‬
‫שניי ‪ :‬ראשית‪ ,‬בכ שהיא מאפשרת מת הגנה על האינטרסי של חברי הקבוצה‪ ,‬מקו בו‬
‫טמו חוסר כדאיות מצד כל אחד מיחידיה בהגשת תביעה פרטנית )ולעיתי חוסר יכולת‬
‫להגישה(; שנית‪ ,‬קידו האינטרס הציבורי באמצעות אכיפה יעילה של החוק ויצירת הרתעה‬
‫מפני הפרתו‪ ,‬מקו בו קיימת אכיפת חסר‪ .‬אינטרס ציבורי נוס( הנזכר בפסיקה קשור למניעת‬
‫ריבוי תביעות בענייני דומי באופ המביא לחיסכו במשאבי שיפוטיי ויצירת אחידות‬
‫בהחלטות בית המשפט‪ .‬ראו‪ :‬סעי( ‪ 1‬לחוק תובענות ייצוגיות; דברי ההסבר להצעת חוק‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬התשס"ה – ‪ ,2005‬ה"ח ‪ ;232‬רע"א ‪ 4474/97‬טצת נ' זילברש‪ ,.‬פ"ד מט)‪(5‬‬
‫‪ ;(1996) 785&783 ,774‬ע"א ‪ 8430/99‬אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪ .‬ניהול קרנות בנאמנות )‪ (1986‬בע"מ נ'‬
‫ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ‪ ,‬פ"ד נו)‪ ;(2001) 256 ,247 (2‬ע"א ‪ 345/03‬רייכרט נ יורשי‬
‫המנוח משה שמש ז"ל‪ ,‬סעיפי ‪ 9&8‬לפסק דינה של הנשיאה ביניש )נית ביו ‪.(7.6.2007‬‬
‫‪ .17‬מרכז הכובד בהלי התובענה הייצוגית‪ ,‬כפי שעוצב בחוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬נית לאינטרס של‬
‫חברי הקבוצה בהגנה על זכויותיה ‪ ,‬וזאת תו העדפתו על פני האינטרס האישי של המבקש‪,‬‬
‫יוז ההלי ‪ .‬לכ נית ביטוי בשורה של הסדרי בחוק תובענות ייצוגיות‪ .‬להל דוגמאות‬
‫מרכזיות למגמה זו של המחוקק‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫סעי( ‪)8‬א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי תנאי לאישור תובענה ייצוגית ה ש"קיי'‬
‫יסוד סביר להניח כי עניינ' של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר‪ +‬הולמת" ו"בתו'‬
‫לב" )סעיפי ‪)8‬א()‪ (3‬ו& )‪ (4‬לחוק(‪ .‬כאשר בית המשפט סבור כי לא מתקיימי תנאי‬
‫אלו רשאי בית המשפט לאשר את הבקשה "א' מצא כי נית להבטיח את קיומ' של‬
‫תנאי' אלה בדר‪ +‬של צירו תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפת'‪ ,‬או בדר‪+‬‬
‫אחרת" )סעי( ‪)8‬ג( לחוק(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סעי( ‪ 17‬לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "במילוי תפקידיו‪ ,‬יפעל בא כוח מייצג‬
‫בנאמנות ובמסירות לטובת הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור או הקבוצה‬
‫עמוד ‪ 7‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית‪ ,‬לפי העני ‪ ,‬כאילו היתה שולחתו‪ ,‬בשינויי'‬
‫המחויבי' מכ‪ +‬שההלי‪ +‬הוא הלי‪ +‬ייצוגי"‪ .‬מהוראה זו משתמע שחובתו הראשונה של‬
‫עור הדי המנהל את ההלי היא לקבוצה אותה הוא מייצג‪ ,‬ולא למבקש‪/‬התובע‬
‫המייצג ששכר את שירותיו )והשוו להחלטתי בת"צ )מרכז( ‪ 4263&03&11‬אשל היאור‬
‫בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ מיו ‪ ,5.4.2012‬בה נקבע כי החלפת בא כוח‬
‫מייצג צריכה להתבצע מכוח החלטה של בית המשפט‪ ,‬ובהתא לאינטרס הקבוצה‪ ,‬ולא‬
‫על פי שיקול דעתו הבלעדי של המבקש‪/‬התובע המייצג(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סעיפי‬
‫‪ 16‬ו& ‪ 19 – 18‬לחוק תובענות ייצוגיות מגבילי‬
‫את האפשרות של‬
‫המבקש‪/‬התובע המייצג להביא את התביעה לידי סיו על דר של הסתלקות ממנה או‬
‫פשרה ע המשיב‪/‬הנתבע‪ .‬בבואו לבחו הא לאשר למבקש‪/‬התובע המייצג לסיי את‬
‫התובענה על דר של הסתלקות או פשרה נדרש בית המשפט לבחו את אינטרס‬
‫הקבוצה‪ ,‬ולקבוע הסדרי שמיועדי להג עליו )ראו‪ ,‬במיוחד‪ ,‬את הוראת סעי( ‪)19‬א(‬
‫לחוק הקובעת‪ ,‬לעניי הסדר פשרה‪" :‬בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא א' כ‬
‫מצא כי ההסדר ראוי‪ ,‬הוג וסביר בהתחשב בעניינ' של חברי הקבוצה"‪ .‬כ השוו‪,‬‬
‫לעניי הסתלקות‪ ,‬להוראות סעיפי ‪)16‬א( ו& )ד( לחוק(‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כאשר מוגשות מספר תובענות ייצוגיות באותו עניי או בענייני קרובי קבע המחוקק‬
‫מנגנו להעברת לדיו לפני אותו מותב )ראו סעי( ‪)7‬א( לחוק תובענות ייצוגיות(‪ .‬סעי(‬
‫‪)7‬ב( לחוק מסמי את בית המשפט אליו הועבר הדיו להורות על צירו( או החלפה של‬
‫המבקש או של בא הכוח המייצג‪ ,‬כשהמבח שנקבע להפעלת סמכות זו הוא כדלהל ‪:‬‬
‫"והכל כדי שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדר‪ +‬הטובה והיעילה ביותר"‪.‬‬
‫]הערה‪ :‬בהצעת חוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬תשס"ה – ‪ 2005‬נקבע הסדר מיוחד לפיו בית‬
‫משפט שאליו הועברה בקשת אישור מאוחרת רשאי להעביר את הדיו בבקשות לבית‬
‫משפט אחר "א' ראה שהדבר יהיה הוג ויעיל על פי מירב הזיקות ובהתחשב בשלב‬
‫שאליו הגיע הדיו " )סעי( ‪)5‬א( להצעת החוק‪ ,‬וראו ג דברי ההסבר להסדר זה(‪ .‬הצעה‬
‫זו לא אומצה בסופו של דבר בחוק תובענות ייצוגיות[‪.‬‬
‫‪ .18‬המסקנה המתבקשת היא כי לכל אור הלי התובענה הייצוגית נית מעמד הבכורה לאינטרס‬
‫הקבוצה בכלולתה‪ ,‬וזאת א( במצבי בה נוצרת התנגשות בי אינטרס הקבוצה לבי האינטרס‬
‫של המבקש ‪ /‬התובע המייצג‪.‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫הפרשנות במבח התכליות‬
‫‪ .19‬השילוב שבי המגמה שלא לדקדק במבחני לקביעת סמכות מקומית‪ ,‬מחד גיסא‪ ,‬ולהעדי( את‬
‫אינטרס הקבוצה בהלי של תובענה ייצוגית‪ ,‬מאיד גיסא‪ ,‬מוביל למסקנה כי ג‬
‫בחינה‬
‫תכליתית של הסוגיה בה עסקינ תעדי( פרשנות ליברלית‪ ,‬המאפשרת הגשת תובענה ייצוגית‬
‫בכל מקו בו קיימות זיקות מספיקות לחלק מחברי הקבוצה‪ ,‬על פני גישה שמרנית‪ ,‬המצמצמת‬
‫את הסמכות המקומית לבתי המשפט המצויי במחוז בו רשאי היה המבקש להגיש את תביעתו‬
‫האישית‪ .‬הפרשנות הליברלית לנושא הסמכות המקומית‪ ,‬התואמת כאמור ג את לשו החוק‪,‬‬
‫נתמכת בשיקולי הבאי ‪:‬‬
‫ראשית‪ ,‬תובענה ייצוגית היא מקרה יוצא דופ בו הזיקות המקומיות של המבקש‪/‬התובע‬
‫המייצג ה ‪ ,‬במקרי רבי ‪ ,‬שרירותיות‪ .‬כש שזיקותיו של תובע מייצג אלמוני קשורות לאזור‬
‫גאוגרפי אחד‪ ,‬כ יכול היה תובע מייצג פוטנציאלי פלוני להיות קשור לאזור גאוגרפי אחר‪ .‬כ ‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬בענייננו‪ ,‬כש שהמוצר נרכש על ידי המבקשת בצומת פורייה‪ ,‬יכול היה להירכש על ידי‬
‫מבקש פוטנציאלי אחר בעכו‪ ,‬בהרצליה‪ ,‬בירושלי ‪ ,‬ברמלה או באילת‪ .‬זיקות אלו לא קשורות‬
‫בהכרח לעילת התביעה‪ ,‬להגדרת הקבוצה או לטיב הייצוג שלה על ידי התובע‪ ,‬וקשה לראות‬
‫טע בגינו יש לתת משקל למאפיי שרירותי זה‪ .‬בהקשר זה ראוי לציי את הכלל לפיו א ניתנה‬
‫סמכות שיפוט מקומית ליותר מאשר בית משפט אחד‪ ,‬הברירה היא בידי התובע לאיזה בית‬
‫משפט להיזקק ולנתבע לא תהיה טענה כי ג לבית משפט אחר ישנה סמכות‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬באות מקרי בה הזיקה המקומית אינה מאפיי שרירותי של מבקש‪/‬תובע מייצג‬
‫מסוי ‪ ,‬אלא מאפיינות את כלל חברי הקבוצה‪ ,‬ממילא תוגש התובענה במחוז שיפוט זה‪ ,‬וזאת‬
‫בהתא לגישת העילה הקבוצתית‪ .‬כ ‪ ,‬למשל‪ ,‬א עסקינ בשירות שנית רק בתחומי העיר‬
‫טבריה‪ ,‬או במוצר הנמכר על ידי עסק מקומי הפועל רק בעיר עפולה‪ ,‬ממילא תהיה הסמכות‬
‫המקומית לדו בו נתונה ג לפי גישת העילה הקבוצתית רק לבתי המשפט שבמחוז צפו ‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬גישת העילה הקבוצתית מאפשרת לבא הכוח המייצג לבחור את מקו השיפוט הרצוי‬
‫להבנתו מבחינת אינטרס הקבוצה‪ .‬ודוק‪ ,‬בחירה זו עשויה להיות מונחית משיקולי יעילות דיונית‬
‫)כגו בחירה במחוז בו בירור התובענה צפוי להיות מהיר(‪ ,‬שיקולי מהותיי )כגו בחירה בבית‬
‫משפט בו נידונו סוגיות קרובות או בבית משפט המתמחה בדיו בנושאי מסוימי ‪ ,‬לדוגמא‬
‫בית משפט בו קיימת מחלקה כלכלית( או שיקולי נוחות )כגו בחירה במחוז בו מצויי מרבית‬
‫חברי הקבוצה(‪ .‬יהא השיקול אשר יהיה‪ ,‬אי סיבה להגביל את חופש הבחירה באופ שימנע מבא‬
‫הכוח המייצג מלבחור בבית המשפט הטוב ביותר בעיניו‪ ,‬בשי לב לאינטרס הקבוצה אותה עליו‬
‫עמוד ‪ 9‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫לייצג "בנאמנות ובמסירות"‪ ,‬רק מהטע שהעילה האישית של המייצג אמורה הייתה להתברר‬
‫במחוז שיפוט זה או אחר‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬המשיבי בתובענות ייצוגיות ה ‪ ,‬ברוב המכריע של המקרי ‪ ,‬גופי מסחריי בעלי‬
‫איתנות פיננסית המיוצגי על ידי משרדי עורכי די מנוסי ועתירי משאבי ‪ .‬כאשר מדובר‬
‫בגופי מסוג זה‪ ,‬טענות בדבר פגיעה בנוחות הדיו בשל התדיינות בבית משפט הממוק באזור‬
‫גיאוגרפי זה או אחר‪ ,‬נחלשי במידה רבה‪ .‬כאמור‪ ,‬המבקרי את הפיחות שבוצע במעמדה של‬
‫שאלת הסמכות המקומית טועני כי בעשות כ בתי המשפט אינ נותני דגש מספיק לאחת‬
‫ההצדקות לקיומה של הסמכות המקומית‪ ,‬והיא הבטחת הנגישות של האזרח לערכאות )ראו‬
‫פסקה ‪ 15‬לעיל(‪ .‬אלא‪ ,‬שביקורת זו‪ ,‬א( שבדר כלל תביא להקפדה על כללי הסמכות המקומית‪,‬‬
‫עשויה להביא לאי הקפדה על סמכות מקומית כאשר מדובר בתובענות ייצוגיות‪ .‬הטע לכ הוא‬
‫שבתובענות ייצוגיות המבקש‪ ,‬שהוא האזרח שאת נגישותו מבקשי להבטיח‪ ,‬יהיה תמיד יוז‬
‫ההלי ‪ ,‬ועל כ הגור אשר "מחליט" בתחומו של איזה בית משפט להגיש את התובענה‪.‬‬
‫‪ .20‬לאור כל האמור‪ ,‬יש להעדי( את הגישה הליברלית‪ ,‬גישת העילה הקבוצתית‪ ,‬בכל הקשור‬
‫לשאלת הסמכות המקומית ביחס לתובענות ייצוגיות‪ .‬משמעותה של גישה זו היא כי יש לאפשר‬
‫את הגשת התובענה לא רק במחוז השיפוט בו נית היה להגיש את התביעה האישית של המבקש‪,‬‬
‫אלא בכל מחוז שיפוט שיש לו זיקות מספיקות לתובענה הייצוגית‪ ,‬א תאושר‪.‬‬
‫גישת העילה הקבוצתית לשאלת הסמכות – הלכה למעשה‬
‫‪ .21‬כיצד יש לייש‬
‫בפועל את גישת העילה הקבוצתית? אי חולק כי מקו‬
‫בו בקשת האישור‬
‫הוגשה במחוז שיפוט בו רשאי היה המבקש להגיש את תביעתו האישית די בכ על מנת ליצור‬
‫סמכות מקומית לדו בבקשה‪ .‬ואול גישת העילה הקבוצתית מרחיבה את קשת האפשרויות‪,‬‬
‫ומאפשרת למבקש ולבא הכוח המייצג להגיש את בקשת האישור ג במחוזות בה לא יכול היה‬
‫המבקש להגיש תביעה אישית‪ .‬מה גבולותיה של הרחבה זו? מה אות זיקות מספיקות‬
‫לתובענה הייצוגית המקנות סמכות שיפוט מקומית?‬
‫‪ .22‬מבלי להתיימר למצות את הסוגיה‪ ,‬סבורני כי בכל מקרה בו חלק לא זניח של חברי הקבוצה‬
‫יכול היה להגיש תביעה אישית במחוז שיפוט מסוי ‪ ,‬די בכ על מנת להקנות סמכות לבתי‬
‫המשפט הפועלי באותו מחוז לדו בהלי התובענה הייצוגית‪ .‬כ ‪ ,‬למשל‪ ,‬כאשר מדובר במוצר‬
‫אשר שווק ה במחוז צפו וה במחוז המרכז‪ ,‬הרי שיש לאפשר את הגשת התביעה בשני‬
‫המחוזות‪ ,‬לפי בחירת המבקש ובא הכוח המייצג‪ ,‬וזאת ללא קשר לשאלה מהו מחוז השיפוט בו‬
‫נרכש המוצר על ידי המבקש‪.‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתו ‪11‬‬
‫בית המשפט המחוזי מרכז‪-‬לוד‬
‫ת"צ ‪ 57574 12 13‬כה נ' סינרו מדיקל בע"מ ואח'‬
‫‪ .23‬אי חולק כי המוצר בו עסקינ שווק בכל רחבי האר'‪ ,‬ובכלל זה באזור המרכז‪ .‬לפיכ ‪ ,‬אי ספק‬
‫כי קיימי לקוחות רבי אשר רכשו את המוצר באזור המרכז‪ ,‬ולפיכ יכלו להגיש את תביעת‬
‫האישית כנגד המשיבות במחוז מרכז‪ ,‬וזאת מכוח תקנות ‪)3‬א()‪)3 ,(2‬א()‪ (4‬ו& ‪)3‬א()‪ (5‬לתקנות סדר‬
‫הדי האזרחי‪ .‬כאמור‪ ,‬בכ די‪ ,‬בהתא לגישת העילה הקבוצתית‪ ,‬על מנת להקנות סמכות לבית‬
‫משפט זה לדו בהלי של תובענה ייצוגית‪ ,‬וזאת ג א נניח כי המבקשת עצמה לא יכולה‬
‫הייתה להגיש את תביעתה האישית בבית משפט זה‪.‬‬
‫‪ .24‬לאור מסקנתי זו אינני נדרש לשאלה א יש מקו להרחיב את כללי הסמכות המקומית באופ‬
‫שהיה מאפשר למבקשת להגיש את תביעתה האישית במחוז מרכז‪ .‬יתכ והרחבה זו אפשרית‬
‫)למשל‪ ,‬מכוח הרחבה של הפרשנות הניתנת לתקנה ‪)3‬א()‪ (1‬לתקנות סדר הדי האזרחי )השוו‬
‫בר"ע ‪ 501/84‬הסנה חברה ישראלית לביטוח נ' רוטב ‪ ,‬פ"ד לט)‪ ;(1985) 26 (1‬רע"א ‪11556/05‬‬
‫קמור רכב בע"מ נ' חימו )נית ב& ‪ ,((17.2.2006‬או מכוח תקנה ‪)3‬א()‪ (5‬לתקנות סדר הדי‬
‫האזרחי )השוו רע"א ‪ 530/12‬יעקובובי‪ .‬נ' זיאס )נית ב& ‪ ,((28.3.2012‬ואול לאור התוצאה‬
‫אליה הגעתי נית להניח עניי זה בצרי עיו ‪.‬‬
‫סו דבר‬
‫‪ .25‬לנוכח כל האמור לעיל הבקשה להעברת הדיו בתובענה לבית המשפט המחוזי בנצרת נדחית‪.‬‬
‫‪ .26‬בשי לב לכ שמדובר בסוגיה שטר לובנה בפסיקה‪ ,‬אינני עושה צו להוצאות‪.‬‬
‫ניתנה היו'‪ ,‬כ"ד ניס תשע"ד‪ 24 ,‬אפריל ‪ ,2014‬בהעדר הצדדי'‪.‬‬
‫פרופ' עופר גרוסקופ ‪,‬‬
‫שופט‬
‫עמוד ‪ 11‬מתו ‪11‬‬