CPM בר מדג מכשיר Optiflex 3

‫מדטכניקה בע”מ‬
‫‪MEDTECHNICA LTD.‬‬
‫ציוד רפואי ומדעי‬
‫‪Medical & Scientific Equip.‬‬
‫מכשיר ‪ CPM‬ברך מדגם‬
‫‪Optiflex 3‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪CPM OPTIFLEX 3 CHATTANOOGA‬‬
‫הוראות לשואל‬
‫מטרה‬
‫מכשיר זה מיועד לטיפול‪ ,‬החלמה ושיפור יכולת תנועה בברך‪ ,‬לאחר ניתוח אורטופדי או כל מגבלה רפואית אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫בהמלצת מרכז רפואי‪ ,‬רופא מומחה‪ ,‬פיסיותרפיסט‪.‬‬
‫הוראות טיפול במכשיר מסוג ‪CPM OPTIFLEX 3 CHATTANOOGA‬‬
‫באחריות השואל לקבל הוראות לטיפול מהגורם המקצועי ‪/‬רפואי‪.‬‬
‫•‬
‫מומלץ שהטיפול יבוצע על ידי רופא מומחה‪/‬פיזיותרפיסט שהוסמך לטפל עם המכשיר‪.‬‬
‫הפעלת המכשיר תתבצע על משטח יציב‪ ,‬אופקי וישר בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫לפני תחילת הטיפול וודא כי המפסק הראשי במצב ‪ OFF‬ללא חיבור למתח חיצוני‪.‬‬
‫•‬
‫אזהרה‬
‫‪ -‬חל איסור מוחלט להתחיל הטיפול ללא הוראות ‪/‬הנחיות מהגורם המקצועי ‪/‬רפואי ובאחריותו‪.‬‬
‫התאמת המכשיר לטיפול לפני הפעלתו‬
‫המכשיר מפעיל באמצעות מנוע חשמלי ‪ 2‬תנועות עיקריות המפורטות מטה )ראה תמונה בדף ‪(3‬‬
‫•‬
‫‪ -1‬פשיטה‬
‫‪ – 2‬כפיפה‬
‫בהתאם להנחיות מהגורם המקצועי ‪/‬רפואי‪ ,‬יש להתאים פעולת המכשיר לברך הדורשת טיפול ולזוויות הפעולה הנדרשות‪.‬‬
‫**** ההוראות המופיעות בחוברת זו הנן תרגום של הוראות היצרן ואינן באות להחליפן‪,‬‬
‫בכל מקרה של סתירה או שוני יש לפעול עפ"י הוראות היצרן המקוריות בלבד‪.‬‬
‫‪2‬‬
3
‫הוראות הפעלה‬
‫המכשיר יסופק בהשאלה לאחר איפוס כל הפרמטרים ב‪ 2-‬מצבי הפעולה‪ ,‬כפי שהוגדרו בעמוד ‪.2‬‬
‫חיבור המכשיר לרשת החשמל‬
‫חבר כבל מתח לשקע ‪.220V‬‬
‫•‬
‫הפעל המכשיר באמצעות מתג הפעלה ‪ START‬בשלט )ראה תמונה בעמוד ‪.(5‬‬
‫•‬
‫ראה דוגמת תצוגה בשלט בתמונה בעמוד ‪.5‬‬
‫•‬
‫הכנת המכשיר לבדיקה הנדרשת והפעלה‬
‫בהתאם לנתוני הטיפול הנדרש‪ ,‬תבוצע הזנת הנתונים )באמצעות השלט( של זוויות הפעולה הנדרשות לכל אחד מ‪ 2-‬מצבי‬
‫•‬
‫הפעולה‪ ,‬המפורטים בעמוד ‪.3‬‬
‫יש להתאים המכשיר למידות אורך הרגל‪/‬ירך של המשתמש )ראה תמונה בעמוד ‪.(6‬‬
‫•‬
‫שלבי ההכנה לטיפול מפורטים בעמודים ‪.7-8‬‬
‫•‬
‫אזהרה! בכל מקרה של כאב לא סביר )תוך כדי טיפול(‪ ,‬יש להפסיק מיידית את פעולת המכשיר‪.‬‬
‫כיבוי המכשיר בגמר הפעילות‬
‫כל הפרמטרים‪ ,‬שהוזנו בכל מצבי הפעולה של המכשיר‪ ,‬נשמרים בזיכרון כך שכל פעילות חוזרת‪ ,‬תבוצע על פי הפרמטרים‬
‫•‬
‫שהוגדרו בפעם הראשונה‪.‬‬
‫הפסק פעולת המכשיר באמצעות מתג ההפעלה‪ ,‬למצב ‪) STOP‬ראה תמונה בעמוד ‪.(5‬‬
‫•‬
‫נתק כבל מתח משקע ‪.220V‬‬
‫•‬
‫בכל מקרה של תקלה‪ ,‬יש להפסיק את פעילות המכשיר ולפנות למחלקת השאלת ציוד רפואי‬
‫באגודת עזרה למרפא‬
‫‪4‬‬
‫פרוט לחצני הפעלה‬
‫עיקריים של השלט‬
‫חזרה‬
‫לאחור‬
‫מצב‬
‫איפוס‬
‫מעלה‬
‫פשיטה‬
‫מטה‬
‫כפיפה‬
‫שינויי מצב‬
‫פעולה‬
‫מהירות‬
‫הדלקה‪/‬כיבויי‬
‫זמני‬
‫השהייה‬
‫‪5‬‬
‫‪CPM OPTIFLEX 3 CHATTANOOGA‬‬
‫מבט כללי כפתורי וויסות המכשיר‬
‫תומך כף‬
‫הרגל‬
‫כפתורי וויסות‬
‫זווית תומך כף‬
‫הרגל‬
‫כפתורי וויסות‬
‫אורך‬
‫מנוע‬
‫זחלן מצב‬
‫זווית פעולה‬
‫כפתורי וויסות‬
‫אורך‬
‫ידית נשיאה‬
‫והרמה‬
‫שלט‬
‫‪6‬‬
‫שלב ‪1‬‬
‫אפס המכשיר באמצעות השלט ע"י פין חד )כמפורט‬
‫בתמונה(‪.‬‬
‫שלב ‪2‬‬
‫בצע מדידה לאורך חלק העליון של רגל המטופל‬
‫מהברך מעלה‪.‬‬
‫שלב ‪3‬‬
‫בצע התאמת המכשיר לירך שנמדדה בשלב ‪2‬‬
‫שלב ‪4‬‬
‫הנח את רגל המטופל עם על הרפידה הרכה של‬
‫המכשיר ובצע התאמת המכשיר לנקודת כיפוף הברך‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שלב ‪4‬‬
‫לאחר ביצוע כל ההתאמות‪ ,‬הדק את רגל המטופל‬
‫למכשיר באמצעות סרטי ההידוק‪.‬‬
‫שלב ‪5‬‬
‫יש לוודא הזנת כל נתוני הבדיקה‪.‬‬
‫יש להפעיל המכשיר באמצעות כפתור ‪ START‬בשלט‪.‬‬
‫במקרה של צורך בהפסקת הפעילות יש ללחוץ ‪STOP‬‬
‫בשלט‪.‬‬
‫שלב ‪6‬‬
‫במידה והמטופל חש אי נוחות תוך כדי הטיפול‪ ,‬יש‬
‫ללחוץ על כפתור "שינויי מצב פעולה" והמכשיר ישנה‬
‫מצבו לפעולה עדינה יותר‪.‬‬
‫שלב ‪7‬‬
‫במקרה של צורך בהפסקת הפעילות יש ללחוץ ‪STOP‬‬
‫בשלט‪.‬‬
‫‪8‬‬